PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ Reglementările privind modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală

în tratamentul ambulatoriu sunt prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, privind organizarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor de sănătate, Hotărârea de Guvern nr. 1485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi Ordinul MS/CNAS nr. 1220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru. Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescripţie medicală eliberată de medicii de familie şi medicii specialişti care sunt în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti În sistemul asigurărilor sociale de sănătate, prescrierea medicamentelor se face de către medici numai în limita specialităţii (responsabilităţii) pe care o au, cu excepţia medicilor de familie care pot prescrie medicamente atât în limita competenţei proprii, cât şi pe baza scrisorilor medicale trimise de medicii specialişti pentru asiguraţii care urmează o schemă de tratament pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de zile calendaristice, stabilită şi iniţiată de medicul specialist, cu respectarea indicaţiilor din prospectul producătorului de medicamente. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguraţilor, la externare, medicamente în limita specialităţii şi a consultaţiilor interdisciplinare evidenţiate în foaia de observaţie. • Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3 - 5 zile în afecţiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecţiuni subacute şi de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice. Pentru afecţiunile considerate caz nou în prima lună de tratament pot fi prescrise medicamente pentru primele 10 zile, după care se aplică reglementările de mai sus privind bolnavii cu afecţiuni cronice. Prescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicaţia pentru maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia. Prescripţia medicală pentru cazurile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afecţiunile acute şi subacute prescripţia medicală este valabilă numai în primele 24 de ore de la prescriere în mediul urban şi 48 de ore în mediul rural. Numărul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultaţie poate fi de 1 - 3 produse, cu excepţia copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere.

• •

Eliberarea medicamentelor
Se face la orice farmacie cu care Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti a încheiat contract de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe prescripţia medicală pe care se menţionează numele, prenumele, adresa completă, seria şi numărul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberării, precum şi casa de asigurări de sănătate la care asiguratul virează contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate. În situaţia în care primitorul renunţă la anumite medicamente cuprinse în prescripţia medicală, acestea se anulează, nefiind permisă eliberarea altor medicamente sau produse medicamentoase din farmacie în cadrul sumei respective. In cazul în care prescripţia medicală cuprinde numai denumirea comună internaţională a medicamentului (DCI), se va elibera medicamentul cu preţul de vânzare cu amănuntul cel mai mic din farmacie corespunzător DCI-ului prescris. Suma care se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru fiecare medicament reprezintă preţul de referinţă respectiv 65% din preţul de vânzare cu amănuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeaşi concentraţie şi formă farmaceutică, pentru medicamentele notate

1

elaborate de MS şi CNAS OBLIGATIILE FARMACIILOR • • Să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală. conform prevederilor Contractului-cadru Persoane diagnosticate cu boli care beneficiază de gratuitate conform prevederilor legale în vigoare. condica va fi numerotată de farmacie şi va fi ştampilată de casa de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relaţie contractuală Să informeze asiguraţii despre drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor.cu litera „a” din lista cu medicamentele de care beneficiază asiguraţii cu contribuţie personală pe bază de prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. dacă medicul indică în prescripţia medicală numai denumirea substanţei active Să anuleze în faţa primitorului medicamentele care nu au fost eliberate Să nu elibereze medicamente din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI • • • • • • • • • 2 . după caz. în condiţiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare Să se aprovizioneze continuu cu medicamentele prevăzute în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. sau 50% din preţul de vânzare cu amănuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeaşi concentraţie şi formă farmaceutică pentru medicamentele notate cu litera „b” din aceeaşi listă. conform prescripţiei medicale Să respecte prevederile Codului deontologic al farmaciştilor în relaţie cu asiguraţii Să îşi stabilească programul de funcţionare. Categorii de asiguraţi care beneficiază de medicamente fără contribuţie personală • • • • Copiii cu vârste cuprinse între 0 . conform indicaţiilor producătorului de medicamente. pe bază de prescripţie medicală. precum şi despre modul de utilizare a acestora. • Prescripţiile pediatrice se decontează numai pentru medicamentele de folosinţă pediatrică. cu sau fără contribuţie personală Să înregistreze pe medicamentele cu contribuţie personală a asiguratului preţul de vânzare cu amănuntul Să practice o evidenţă de gestiune cantitativ valorică Să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii . studenţi. de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu. eliberarea şi decontarea medicamentelor cu sau fără contribuţie personală din partea asiguraţilor se face în limita fondului aprobat cu această destinaţie.18 ani. cu excepţia cazurilor justificate în care vârsta şi greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a unui alt medicament adecvat. gravide şi lehuze Tineri între 18 – 26 ani dacă sunt elevi. Prescrierea. ucenici Persoanele prevăzute în legi speciale care beneficiază de gratuitate suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate. pe care să îl afişeze la loc vizibil în farmacie Să elibereze medicamentul cu preţul cel mai mic din farmacie.

3 .