Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. .activitatea frontală . caietele. .are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează. 9’ .pregătesc fişele.exerciţiul .dă ca activitate independentă .” .activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3. . Moment organizatoric.conversaţia observarea 30’ 5’ 7.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi. reguli de scriere. . .conversaţia .antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară. Concluzii.prezintă caietele. prin întrebări.propune spre rezolvare un rebus . . . .ascultă .) .spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.comunică obiectivele propuse. . .ascultă .răspund la întrebările puse.participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor. prin sondaj. clasificaţi.citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2. Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. .formulează concluziile referitoare . întreaga clasă.rezolvă rebusul. .ascultă. Anunţarea titlului lecţiei. .pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?. daţi exemple. a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5.notează în caiete . etc.conversaţia .Stabileşte tema . Momentele lecţiei 1’ Timp .respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice. antrenându-se. . 2’ .numesc absenţii elevului . absenţii. a retenţiei şi a transferului 6. . profesorului .exerciţiul.lucrează în grupe atunci când li se cere. notează tema . Tema pentru acasă .conversaţia . elevii vor fi solicitaţi.verifică tema atât cantitativ.asigură liniştea şi .analiza lecţiei 2 .conversaţia observarea 1’ . . Evaluare sumativă 1’ . dacă sunt. Activitatea profesorului disciplina .scrie titlul pe tablă.elevii se pregătesc pentru lecţie. să motiveze.verificarea calitativă se face selectiv.analiza gramaticală. observarea 4.ascultă .observă fişa. asigurarea feedbackului.Captarea 1’ atenţiei elevilor .explicaţia .rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.1. . încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ . cât şi calitativ.ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie. .despre adjectiv. să citească.conversaţia . Verificarea temei.cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum. până acum.ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor .

b)substantiv : ……………………………………………………………………………. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. MORT 3 . TREAZ 3.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos………………………………………………………………………………………. .………………. TARE 2. 2. familist………………………………………………………………………………………. MIC 5... Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………. CALD 6. vişină……………………………………………………………………….. USCAT 4. b) (Zglobiu)……………………….. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………. neserios……………………………………………………………………………………… românesc……………………………………………………………………………………. atribut adjectival : ……………………………………………………………………………………………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului.…………… .” ( I.. INSTABIL 8. h) Am trecut prin apa (limpede)……….…………… . f) De unde ai această eşarfă (mov) ……………….…………… .….……………………… 2. 3. a se bucura……………………………………………………………….copii aleargă prin pădure.………….……...………….ADJECTIVUL ... SCUND 7. Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.……………. scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. c) Avea o privire (luminos)……………………. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4.……. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)…………….. 3.? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)…………….………….exerciţii 1. Badea Costea se răzima de un stejar înalt. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)……………. b..…………. 5. nume predicativ: ……………………………………………………………………. ramură ……………………………………………………………………. ca lacrima ..…………….. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul . .. răcoare …………………………………………………………………………………. au venit la şedinţă . Ex. Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………. neascultător………………………………………………………………………………….

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful