Proiect didactic Propunator: Matei Marius Vladimir Clasa: a VI-a A Materia: Limba şi literatura română Subiectul: Adjectivul(actualizare) Tipul

lecţiei: de recapitulare şi sistematizare Durata: 50 de minute Competente Generale 1.Receptarea mesajului oral şi scris în diferite situaţii de comunicare. 2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare. Obiective operationale la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să dea definiţia corectă a adjectivului, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsul corect; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice în vorbire adjectivele şi părţile de vorbire pe care acestea le determină, obiectivul fiind considerat atins daca toti elevii dau raspunsuri corecte; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să poată sistematiza adjectivele; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să identifice funcţiile sintactice ale adjectivului; la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili să recunoască valorile stilistice ale adjectivelor.

Strategii didactice: a) Metode şi procedee: conversaţia, ciorchinele, rebusul, analiza gramaticală, demonstraţia, exerciţiul de dezghet, dictarea, exerciţiile creatoare; tabla, fişe. b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală, activitate in grupe. c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele însuşite anterior de către elevi; d) Materiale didactice : manualul, texte lingvistice, testul de evaluare; e) Desfăşurarea activităţii:

1

.ascultă la desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie.exerciţiul . daţi exemple.antrenează elevii în activitatea ce se desfăşoară.conversaţia observarea 1’ . .pregătesc fişele. Prezentarea sarcinilor de învăţare 6. să citească.verificarea calitativă se face selectiv.notează în caiete .despre adjectiv.analiza gramaticală.vom recapitula şi sistematiza cunoştinţele acumulate de voi. . 2’ . să motiveze.prezintă caietele. . . . Conducerea procesului de recapitulare şi sistematizare. încurajează elevii prin diferite calificative (aprecieri verbale) testul formativ .Stabileşte tema . prin sondaj. profesorului .răspund la întrebările puse. până acum. etc. . a retenţiei şi a transferului 6.numesc absenţii elevului .Captarea 1’ atenţiei elevilor .1.verifică tema atât cantitativ. cât şi calitativ. .observă fişa.propune spre rezolvare un rebus . .comunică obiectivele propuse.conversaţia .rezolvă rebusul.spune că adjectivul este o parte de vorbire care contribuie la nuanţarea comunicării prin valorile stilistice imprimate exprimării şi trebuie să i se acorde importanţă la fel ca şi celorlalte părţi de vorbire.activitatea individuală Controlul temei şi analiza acesteia 3. caietele. Concluzii.ascultă.conversaţia . . Verificarea temei. dacă sunt. notează tema .respectă clasei pentru o bună desfăşurare indicaţiile a activităţii didactice. întreaga clasă. prin întrebări. absenţii.conversaţia observarea 30’ 5’ 7. Moment organizatoric.conversaţia .citesc tema conversaţia Metode şi procedee Observare Evaluare 2. . .ascultă .participă activ dând răspunsurile aşteptate de profesor. .” . elevii vor fi solicitaţi.ascultă .ascultă .formulează concluziile referitoare . Evaluare sumativă 1’ . Tema pentru acasă .lucrează în grupe atunci când li se cere.analiza lecţiei 2 .conversaţia .explicaţia . . . observarea 4. .asigură liniştea şi . 9’ .rezolvă individual rezolvarea testului: „Alcătuiţi testul două enunţuri în care cuvântul albastru să aibă funcţii sintactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.exerciţiul. Momentele lecţiei 1’ Timp .împarte fişele după care se va face actualizarea cunoştinţelor .) .dă ca activitate independentă . .scrie titlul pe tablă.elevii se pregătesc pentru lecţie.are grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de limba română Activitatea notează. . antrenându-se.activitatea frontală .cere elevilor să-şi amintească ce părţi de vorbire au studiat până acum. Activitatea profesorului disciplina . a tipului ei şi a obiectivelor operaţionale 5.ajută elevii punând întrebări care să conducă la găsirea răspunsului corect . asigurarea feedbackului. reguli de scriere. clasificaţi. Anunţarea titlului lecţiei.pune întrebări pentru a fi completate căsuţele( ce este adjectivul?.

.ADJECTIVUL . h) Am trecut prin apa (limpede)………... USCAT 4. . Analizaţi adjectivele din textul: „Pădurile mari îl adăposteau sub bolţile lor tăinuite.. răcoare ………………………………………………………………………………….…………… . Asculta nemişcat până mureau undele line ale cântecului. CALD 6.. INSTABIL 8. REBUS: A 1 2 3 4 5 6 7 8 B Pentru a rezolva rebusul . Puneţi cuvintele din paranteză la forma potrivită şi explicaţi alegerea făcută : a) Părinţii (grijuliu)……………... 2. Scrie o propoziţie în care cuvântul pitici să fie : a) adjectiv : ………………………………………………………………………………. MORT 3 .…………. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. 5.? g) Vântul a doborât doi copaci (mare)……………. Agârbiceanu ) răuvoitor / rău-voitor 8. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte : bărbat…………………………………………………………..…………… . 3..….copii aleargă prin pădure.” ( I.…………….……………………… 2. 3. TARE 2.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu lemnos……………………………………………………………………………………….. b) (Zglobiu)………………………. Badea Costea se răzima de un stejar înalt. ca lacrima . scrieţi antonimele următoarelor adjective: 1. atribut adjectival : …………………………………………………………………………………………….………………..……………. Alegeţi forma corectă: albastru-deschis / albastruînchis literar-artistic / literarartistic binecrescut / bine-crescut roşiatic / roşietic tomnatic / tomnatic. Ex.…………. b. vişină………………………………………………………………………. nume predicativ: ……………………………………………………………………. c) Avea o privire (luminos)……………………. d) Mama şi-a cumpărat nişte pantofi (frumos)……………... . b)substantiv : ……………………………………………………………………………. f) De unde ai această eşarfă (mov) ………………. TREAZ 3. au venit la şedinţă .……. neascultător…………………………………………………………………………………. ramură ……………………………………………………………………. neserios……………………………………………………………………………………… românesc……………………………………………………………………………………. MIC 5. e) Bunicii mei sunt nişte oameni (cumsecade)…………….…………. familist………………………………………………………………………………………. SCUND 7.…………… .……. Scrieţi adjectivele de mai jos respectând cerinţele din tabel: la masculin singular nearticulat la masculin plural nearticulat la masculin plural articulat zglobiu zglobii zglobiii castaniu grijuliu viu timpuriu 4. Alcătuiţi câte un enunţ în care adjectivul sincer să îndeplinească funcţia sintactică de: a.exerciţii 1. a se bucura……………………………………………………………….…………..

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful