Sunteți pe pagina 1din 88

1

LEGE
PRIVIND ORGANIZAREA ]I FUNC|IONAREA SISTEM ULUI DE SNTATE DIN ROM NIA


TITLUL I SNTATEA PUBLIC
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 5
CAP. 2 PRINCIPII 5I DOM ENII DE INTERVEN|IE ALE Sn1|II PUBLICE 6
CAP. 3 AUTORIT|ILE SISTEM ULUI DE ASISTEN| DE SnTATE PUBLIC 9
CAP. 4 DISPOZI|II PRIVIND OBLIGA|IILE PERSOANELOR FIZICE 5I JURIDICE 13
CAP. 5 UTILIZAREA M ASS-M EDIA N INTERESUL Sn1|II PUBLICE 14
CAP. 6 INSPEC|IA SANITAR 5I CONTROLUL N SnTATEA PUBLIC 14
CAP. 7 DISPOZI|II TRANZITORII 5I FINALE 15

TITLUL II PROGRAM ELE NA|IONALE DE SNTATE
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 16
CAP. 2 ATRIBU|II N REALIZAREA PROGRAM ELOR NA|IONALE DE SnTATE 17
CAP. 3 FINAN|AREA PROGRAMELOR NA|IONALE DE SnTATE 18
CAP. 4 DISPOZI|II FINALE 18

TITLUL III ASISTEN|A M EDICAL PRIM AR
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 18
CAP. 2 DERULAREA 5I COORDONAREA ACTIVIT|II DE ASISTEN| M EDICAL PRIM AR 20
CAP. 3 FINAN|AREA ACTIVIT|II FURNIZORILOR DE SERVICII DE M EDICINA PRIM AR 22
CAP. 4 ROLUL 5I OBLIGA|IILE ASISTEN|EI M EDICALE PRIM ARE N SISTEM UL DE SnTATE 23
CAP. 5 DISPOZI|II FINALE 25


TITLUL IV ASISTENTA M EDICALA DIN STRUCTURILE AM BULATORII
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 24
CAP. 2 Der ul ar ea ;i coor donar ea act i vi t i l or di n st r uct ur i l e ambul at or i i 25
CAP. 3 Fi nant ar ea act i vi t i i f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e de speci al i t at e di n amb ul at or i i l e
de speci al i t at e, di n st r uct ur i l e ambu l at or i i 27
CAP. 4 Rol ul ;i obl i gai i l e f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e di n st r uct ur i l e ambul at or i i n
si st emul de snt at e

TITLUL V SISTEM UL NA|IONAL DE ASISTEN| M EDICAL DE URGEN| ]I DE PRIM AJUTOR
CALIFI CAT
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 29
2

CAP. 2 PRIM UL AJUTOR DE BAZA 5I PRIM UL AJUTOR CALIFICAT 29
CAP. 3 ASISTENTA M EDICAL DE URGENTA 30
CAP. 4 ASISTENTA DE URGENTA IN CAZ DE ACCIDENTE COLECTIVE, CALAM ITA|I 5I DEZASTRE 31
CAP. 5 FINATAREA ASISTENTEI M EDICALE DE URGENTA 32
CAP. 6 DISPOZI|II FINALE 32

TITLUL VI SPITALELE
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 33
CAP. 2 ORGANIZAREA 5I FUNC|IONAREA SPITALELOR 34
CAP. 3 FINAN|AREA SPITALELOR 36
CAP. 4 DISPOZI|II TRANZITORII 5I FINALE 37

TITLUL VII M EDICAM ENTUL ]I ASISTENTA FARM ACEUTICA A POPULA|IEI
CAP.1 M EDICAM ENTUL 38
CAP.2 ASISTENTA FARM ACEUTIC A POPULA|IEI 40
CAP.3 SUPRAVEGHEREA 41

TITLUL VIII DONAREA ]I UTILIZAREA ORGANELOR, |ESUTURILOR ]I CELULELOR DE ORIGINE
UM AN N SCOP TERAPEUTIC
CAP.1 DISPOZI|II GENERALE 43
CAP.2 DONAREA SI TRANSPLANTUL DE ORGANE, |ESUTURI 5I CELULE UM ANE IN SCOP TERAPEUTIC 39
CAP.3 FINAN|AREA ACTIVIT|II DE TRANSPLANT SI TRANSFUZIE SANGUINA 40
CAP.4 SANC|IUNI 40
CAP.5 DISPOZI|II TRANZITORII 5I FINALE 41

TITLUL IX PERSONALUL DIN SISTEM UL DE SNTATE 47

TITLUL X RSPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI M EDICAL ]I A FURNIZORULUI DE
PRODUSE ]I SERVICII M EDICALE ]I FARM ACEUTICE
Cap. 1 8spunder ea ci vi l a per sonal ul ui medi cal 49
Cap. 2 8spunder ea ci vi l a f ur ni zor il or de ser vi ci i medi cal e, mat er i al e sani t ar e, apar at ur , di spozi t i ve
medi cal e ;i medi cament e 50
Cap. 3 Acor dul paci ent ul ui i nf or mat 51
Cap. 4 Obl i gat i vi t at ea asi gur ar ii asi st ent ei medi cal e 51
Cap. 5 Asi gur ar ea obl i gat or i e de r spunder e ci vi l pr of esi onal pent r u medi ci , f ar maci ;t i ;i al t e
per soane di n domeni ul asi st enei medi cal e 52
Cap. 6 Pr o cedur a de st abi l i r e a cazur i l or de r spunder e ci vi l a per sonal ul ui medi cal sau a f ur ni zor i l or
de pr oduse si ser vi ci i medi cal e, sani t ar e sau f ar maceut i ce 54
Cap. 7 Di spozi t i i f i nale 56

TITLUL XI ASIGURRILE SOCIALE DE SANATATE
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 57
3

CAP.2 CONSTITUIREA 5I UTILIZAREA FONDULUI NA|IONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SnTATE 58
SEC|IUNEA 1 CONSTITUIREA FONDULUI NA|IONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SnTATE 58
SEC|IUNEA 2 UTILIZAREA 5I ADM INISTRAREA FONDULUI NA|IONAL UNIC DE ASIGURRI SOCIALE DE SnTATE 59
CAP. 3 ORGANIZAREA SISTEM ULUI DE ASIGURRI SOCIALE DE SnTATE 60
SECTIUNEA 1 ROLUL 5I ATRIBU|IILE CNAS 61
SECTIUNEA 2 CONDUCEREA CNAS 62
SECTIUNEA 3 ASIGURTORII DE SnTATE 65
CAP. 4 ASIGURA|II 66
SEC|IUNEA 1 PERSOANELE ASIGURATE 67
SEC|IUNEA 2 PRINCIPALELE DREPTURI 5I OBLIGA|II ALE ASIGURA|ILOR 69
CAP. 5 FURNIZORII DE SERVICII M EDICALE 71
SEC|IUNEA 1 FURNIZORII DE SERVICII M EDICALE 71
SEC|IUNEA 2 PRINCIPALELE DREPTURI 5I OBLIGA|II ALE FURNIZORILOR DE SERVICII M EDICALE 71
SEC|IUNEA 3 CONTRACTUL-CADRU 71
SEC|IUNEA 4 SERVICII M EDICALE ACORDATE ASIGURA|ILOR PE TERITORIUL ALTOR STAT 73
CAP. 6 CONTROLUL 73
CAP. 7 RSPUNDERI 5I SANC|IUNI 73
SEC|IUNEA 1: SANC|IUNI
SEC|IUNEA 2: INFRAC|IUNI
SEC|IUNEA 3: CONTRAVEN|II
CAP. 8 DISPOZI|II TRANZITORII 5I FINALE 75

TITLUL XII CARDUL EUROPEAN ]I CARDUL NA|IONAL DE SNTATE 76

TITLUL XIII ASIGURRILE VOLUNTARE DE SNTATE
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 77
CAP. 2 CONTRACTUL DE ASIGURARE VOLUNTAR DE SnTATE 78
CAP. 3 RELA|IA FURNIZORILOR DE SERVICII M EDICALE CU ASIGURATORII CE OFER ASIGURRI VOLUNTARE DE
SnTATE 79
CAP. 4 DISPOZI|II FINALE 5I SANC|IUNI 80

TITLUL XIV FINAN|AREA UNOR CHELTUIELI DE SNTATE 81

TITLUL XV CALITATEA ]I INFORM A|IILE N SISTEM UL DE SNTATE
CAP. 1 DISPOZI|II GENERALE 82
CAP. 2 SISTEM UL DE ASIGURARE A CALIT|II N SISTEM UL DE SnTATE 83
CAP. 3 AGEN|IA NA|IONAL PENTRU CALITATE 5I INFORM A|IE N SnTATE (ANCIS) 83
CAP. 4 SISTEM UL INFORM A|IONAL CARE ST LA BAZA SISTEM ULUI DE ASIGURARE A CALIT|II N SnTATE 85
CAP. 5 DISPOZI|II TRANZITORII 5I FINALE 86

TITLUL XIV DISPOZI|II TRANZITORII ]I FINALE ALE LEGI I 86
4


TITLUL I SNTATEA PUBLIC

Cap. 1. Di spozi i i gener al e
Ar t . 1
(1) Si st emul de snt at e est e r epr ezent at de ansamblul t ut ur or st r uct ur i l or medical e,
or gani zai i l or pu bl i ce ;i pr i vat e, i nst i t ui i l or ;i r esur sel or mandat at e s pr evi n, meni n, s
mbunLeasc ;i s r edea snt at ea popul ai ei .
(2) Asi st ena de snt at e publ i c r epr ezi nt ser vi ci i l e de snt at e i ndi vi dual e, ser vi ci i l e de
snt at e adr esat e popul ai ei sau anumi t or gr upur i popul ai onal e, ct ;i act i vi t i l e meni t e s
i nf l ueneze pol it i ci le ;i aci uni l e di n al t e sect oar e car e se adr eseaz det er mi nai l or soci o-
economi ci ;i de medi u asupr a snLi i .

Ar t . 2
Obi ect ul pr ezent ul ui t i t l u l const i t ui e r egl ement ar ea domeni ul ui snLi i publ i ce pe pl an
nai onal , snt at ea publ i c r epr ezent nd un obi ect i v de i nt er es soci al ;i de secur i t at e nai onal ,
n cont ext ul st r at egi ei gl obal e pent r u bunst ar e ;i snt at e.

Ar t . 3
Asi st ena de snt at e publi c est e gar ant at de st at ;i f i nanat pr i n buget ul M i ni st er ului
SnLi i , de l a b uget ul de st at sau di n veni t ur i l e pr opr i i , buget el e l ocal e, buget el e asi gur r i l or
de snt at e ;i di n al t e sur se, dup caz, pot r i vi t l egi i .

Ar t . 4
Responsabi l i t at ea ;i coor donar ea si st emul ui de snt at e publ i c r evi ne M i ni st er ul ui SnLi i ;i
st r uct ur i l or sal e de speci ali t at e, or gani zat e pe cr i t er ii de compet ene ;i r esponsabi l i t i la nivel
nai onal ;i t er i t or i al .

Ar t . 5
Pr ot eci a st r i i de snt at e const i t ui e o obl i gai e a t ut ur or aut or i t i l or admi n i st r ai ei p ubl i ce
cent r al e ;i l ocal e, pr ecum ;i a t ut u r or per soanel or f i zi ce ;i j ur i di ce.

Ar t . 6
(1) n nel esul pr ezent ul ui t i t lu, t er meni i ;i noi uni l e f olosi t e au ur mt oar ea semni f i cai e:
a) Snt at ea publ i c: ;t i i na pr eveni r i i bol i l or , pr om ovr i i snLi i ;i pr el ungi r i i vi ei i pr i n
ef or t ul or gani zat al nt r egi i societ i ;
b) Asi st ena de snt at e publi c r epr ezi nt ansambl ul msur i l or f undament al e car e se
adr eseaz det er minani lor st r ii de snt at e, pr ot ej r ii snLi i popul ai ei ;i t r at r i i
bol i l or cu i mpact asupr a st r i i de snt at e a popul ai ei ;
c) Supravegher ea epi demi ol ogi c: act i vit at ea de col ect ar e si st emat i c ;i cont i nu, anal i z,
i nt er pr et ar e, eval uare ;i di semi nar e a dat el or ;i i nf or mai i l or pr i vi nd st ar ea de snt at e
a popul ai ei , bol i l e t r ansmi si bi l e ;i net r ansmi si bi l e, pe baza cr or a sunt i dent i f i cat e
pr i or i t i l e de snt at e publ i c ;i sunt i nst i t ui t e msur i l e de pr eveni r e ;i cont r ol a
bol i l or .
d) Pr eveni r e ;i cont r ol : apl i car ea unor msur i cu val oar e pr edi ct i v pozi t i v, pent r u
el i mi nar ea ;i evi t ar ea sau i nf l uenar ea f avor abi l a uno r r i scur i ;i eveni ment e cu i mpact
negat i v asupr a st r ii de snt at e a popul ai ei .
5

e) M oni t or i zar ea r i scur i l or : i dent i f i car ea, eval uar ea ;i est i mar ea gr adul ui n car e expuner ea
l a f act or i i de r i sc di n medi ul nat ur al , de vi a ;i de munc ;i cei r ezul t ai di n st i l ul de
vi a i ndivi dual ;i comuni t ar i nf l ueneaz st ar ea de snt at e a popul ai ei .
f ) Pr omovar ea snLi i : pr ocesul car e o f er i ndi vi dul ui ;i col ect i vi t i i posi bi l i t at ea de a-;i
cont r ol a ;i mbunLi snt at ea sub r apor t f i zi c, psi hi c ;i soci al ;i de a cont r i bui l a
r educer ea i nechi t i l or n snt at e.
g) Inspeci a sani t ar exer ci t ar ea cont r ol ul ui ap l i cr i i pr eveder i l or l egal e de snt at e
publ i c.

(2) nsensul pr eveder i l or pr ezent ei l egi , pr i n m i ni st er e ;i i nst i t ui i cu r eel e sani t ar e pr opr i i
se nel eg eaut or i t i l e ;i i nst i t ui i l e car e au n subor di ne uni t i sani t ar e, al t el e dect
M i ni st er ul SnLi i , r espect i v M i n i st er ul Aprr i i Nai onal e, M i ni st er ul Admi ni st r ai ei ;i
Int er nel or , M i ni st er ul Just i i ei , M i n i st er ul Tr anspor t ur i l or ;i Inf r ast r uct ur i i , Ser vi ci ul
Romn de Inf or mai i , Ser vi ci ul de Inf or mai i Ext er ne, Ser vi ci ul de Tel ecomuni cai i
Speci al e, Academi a Romn ;i aut or i t i l e admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e.

Cap. 2.Pr i nci pi i i domeni i de i nt er veni e al e snti i publ i ce
Ar t . 7
Pr i nci pi i l e car e guver neaz snt at ea publ i c sunt :
a) r esponsabi l i t at ea soci et i i pent r u snt at ea publ i c
b) f ocal i zar ea aci uni l or de p r eveni r e pe gr upur i popul ai onal e vul ner abi l e
c) pr eocupar ea f a de det er mi nani i st r i i de snt at e
d) abor dar ea mul t i di sci pl i nar ;i i nt er sect or i al ;
e) par t ener i at act i v cu popul ai a, aut or i t i l e publ i ce cent r al e ;i l ocal e, al t e i nst i t u(i i ;i
or gani zai i guver nament al e ;i nonguver nament al e cu act i vi t at e n domeni ul snLi i
publ i ce, pr ecum ;i or gani sme nai onal e ;i i nt er nai onal e cu compet ene n snt at e publ i c
f ) deci zii bazat e pe dovezi ;t i ini f ice
g) deci zi i f u ndament at e conf or m pr i nci pi ul ui pr ecau i ei n condi i i speci f i ce
h) descent r al i zar ea si st emul ui de de snt at e publ i c
i ) ut i l i zar ea unui si st em i nf or mai onal ;i i nf or mat i c i nt egr at pent r u management ul snLi i
publ i ce.

Ar t . 8
M odal i t i l e de i mpl ement ar e a pr i nci pi i l or de snt at e publ i c sunt :
a) r egl ement ar ea n domeni i l e snLi i publ ice;
b) i nt er veni i l e ;i act i vi t i l e desf ;ur at e n cadr ul pr ogr amel or nai onal e de snt at e publ i c;
c) avi zar ea/ aut or i zar ea/ not i f i car ea uni t i l or , act i vi t i l or ;i pr odusel or cu i mpact asupr a
snLi i i ndi vi dual e, a comuni t i l or ;i a popu l ai ei ;
d) eval uar ea i mpact ul ui asupr a snLi i comuni t i l or ;i popu l ai ei n r el ai e cu pr ogr ame,
st r at egi i ;i pol i t i ci de snt at e al e t ut ur or sect oar el or de act i vi t at e cu i mpact asupr a
det er mi nani l or st r i i de snt at e a popul ai ei
e) act i vi t at ea de i nspeci e san i t ar de st at .

Ar t . 9
Funci i l e pr inci pal e al e si st emul ui de snt at e publ ic vi zeaz:
a) dezvol t ar ea pol i t i ci l or , st r at egi i l or ;i pr ogr amel o r pent r u asi gur ar ea snLi i popul ai ei ;
6

b) monit or izar ea ;i anal i za st r ii de snt at e a populai ei , moni t or i zar ea f act or i l or de r isc
cu i mpact asupr a st r i i de snt at e;
c) snt at ea r epr oducer i i
d) snt at ea mamei ;i copi l ul ui
e) supr avegher ea epi demi ol ogi c, pr eveni r ea ;i cont r ol ul bol i l or t r ansmi si bi l e ;i
net r ansmi si bi l e
f ) management ul act i vi t i l or de pr eveni r e pr i mar pr i n i mu nopr of i l axi e act i v
g) pr eveni rea ;i cont r ol ul epidemi i l or ;i eveni ment elor nea;t ept at e n st ar ea de snt at e,
dup caz, i nst i t ui r ea st r i i de al er t l ocal , nai onal sau t r ansf r ont al i er
h) snt at ea n r el ai e cu med i ul
i ) asi gur ar ea capaci t i lor de r spuns l a dezast r e sau ameninr i l a adr esa vi ei i ;i snLi i
popul ai ei
j ) pr omovar ea snLi i ;i a unui st i l de vi a snt os
k) eval uar ea ;i asi gur ar ea cal i t i i ser vi ci i l or de asi st en de snt at e publ i c;
l ) cer cet ar ea, dezvolt ar ea ;i i mpl ement ar ea unor mecanisme ef ici ent e de comuni car e
pent r u schi mbar ea compor t ament el or , de i nf or mar e, educar e ;i comuni car e pent r u
pr eveni r ea mbo l nvi r i l or ;i pr omovar ea st r i i de snt at e;
m) col abor ar ea l a pr ocesul de nvmnt medi cal ;i educai onal pent r u i nt egr ar ea
concept ul ui de pr evenir e ;i pr ecaui e speci f i c;
n) asi gur ar ea f l uxul ui i nf or mai onal speci f i c nai onal ;i int er nai onal ;
o) si gur ana al i ment u l ui ;i pr omovar ea pol i t i ci l or de nut r i i e snt oas;
p) snt at ea ocupai onal ;
q) i nt egr ar ea pr i or i t i l or de snt at e publ i c n pol i t i ci l e ;i st r at egi i l e sect or i al e ;i n
st r at egi i l e nai onal e de dezvol t ar e dur ab i l .

Ar t . 10
Pr i nci pal el e di r eci i de i nt er veni e n domeni ul snLi i publ i ce sunt ur mt oar el e:
a) Elabor ar ea, i mpl ement ar ea ;i r eal i zar ea obi ect i vel or St r at egi ei Nai onale de Snt at e
Publ i c;
b) Real i zar ea ob i ect i vel or St r at egi ei Nai onal e de Snt at e Publ i c pr i n Pr ogr ame Nai onal e de
Snt at e coor donat e de M i nist er ul SnLi i , pr ecum ;i pr in pr oi ect e ;i par t ener iat e, cu
i mpl i car ea act i v a i nst i t ui i l or publ i ce ;i pr i vat e, or gani zai i guver nament al e, nai onal e ;i
i nt er nai onal e, pr ecum ;i or gani zai i neguver nament al e car e aci oneaz n domeni ul
snLi i publ i ce ;
c) Asi gur ar ea i m pl ement r i i , mo ni t or i zr i i ;i eval ur i i i nt er veni i l or ;i act i vi t i l or pr evzut e de
St r at egi a Nai onal de Snt at e Publ i c ;i de Pr ogr amel e Nai onal e de Snt at e pr ivi nd
pr eveni r ea, supr avegher ea ;i cont r ol ul bol i l or t r ansmi si bi l e ;i net r ansmi si bi l e pr i n:
1. asi gur ar ea i muni zr i i popul ai ei mpot r i va bo l i l or i nf eci oase cu i mpact maj or asupr a
st r ii de snt at e a popul ai ei;
2. asi gur ar ea unui si st em ef i ci ent de supr avegher e, pr eveni r e ;i cont r o l al bol i l or
t r ansmi si bi l e ;i net r ansmi si bi l e;
3. r egl ement ar ea nor mat i v pent r u pr eveni r ea ;i combat er ea bol i l or t r ansmi si bi l e ;i
net r ansmi si bi l e;
4. pr ogr ame ;i i nt er veni i de pr eveni r e ;i cont r ol or gani zat e l a ni vel nai onal ;i / sau
l ocal ;
5. cont r ol ul ep i demi i l or ;i supr avegher ea bol i l or cu ponder e semni f i cat i v n
popu l ai e;
7

6. pr egt i r ea ;i pl an i f i car ea pent r u ur genel e de snt at e publ i c;
7. or gani zar ea aci uni l or de scr eeni ng pent r u depi st ar ea pr ecoce a b ol i l or ;
8. supr avegher ea i nf eci i l or nosocomi al e ;i moni t or i zar ea ut i l i zr i i ant i bi ot i cel or ;
9. Coor donar ea act i vi t i l or de i mpl ement ar e a pr eveder i l o r Regul ament ul ui Sani t ar
Int er nai onal l a ni vel nai onal
d) Pr ot ej ar ea snLi i n r el ai e cu medi ul nconj ur t or pr i n:
1. monit or izar ea ;i i nf l uenar ea f avor abi l a f act or i l or de medi u n r elai e cu snt at ea
2. eval uar ea f act or i l or de medi u nou i dent i f i cai , cu r i sc pent r u st ar ea de snt at e
3. def ini r ea st andar del or pent r u f act or i i de medi u n r elai e cu st ar ea de snt at e
4. r egl ement ar ea cal i t i i pr i nci pal i l or f act o r i de med i u
5. st abi l i r ea ;i r egl ement ar ea nor mel or de i gi en comuni t ar
6. r egl ement ar ea ci r cul ai ei pr odusel or ;i ser vi ci i l or cu i mpact asupr a snLi i publ i ce
e) Si gur ana al i ment ul ui ;i nut r i i a popul ai ei pr i n:
1. supr avegher ea ;i cont r ol ul cal i t i i ;i si gur anei al i ment el or ;
2. r egl ement ar ea cal i t i i pr i nci pal i l or f act o r i al i ment ar i
3. el abor ar ea de r egl ement ar i n domeni ul si gur anei al iment el or
4. supr avegher ea st r i i de nut r i i e a popu l ai ei
5. i mpl ement ar ea de msur i pent r u asi gur ar ea unei nut r i i i snt oase n r ndul
popu l ai ei
f ) Snt at ea ocupai onal pr i n:
1.el abor ar ea r egl ement r i l or t ehni ce necesar e pr ot ec(i ei snL(i i n r ela(i e cu
medi ul de munc, pent r u pr omovar ea snL(i i l a l ocul de munc pr ecum si
nor mel or speci f i ce de medi ci na mu nci i ;
2.cer cet ar ea, nr egi st r ar ea, decl ar ar ea bol i l or pr of esi onal e pr ecum si evi den(a
bol i l or l egat e de prof esi e
3. eval uarea r i scur il or asupr a st r i i de snt at e a l ucr t or i lor cauzat e de expunerea
l a f act or i i noci vi pr ezen(i n medi ul de munc.
g) Col abor ar ea pe domen i ul de compet en cu al t e mi ni st er e si i nst i t u(i i i mpl i cat e n act i vi t (i
cu i mpact asupr a snL(i i si secur i t (i i n munc a l ucr t or i l or .
h) Eval uar ea st r i i de snt at e pr i n:
1. moni t o r i zar ea i ndi cat or i l or st r i i de snt at e conf o r m st andar del or nai onal e ;i
i nt er nai onal e
2. anal i za evol ui ei mo r bi di t i i ;i a det er mi nani l or st r i i de snt at e
3. eval uar ea ef i caci t i i ;i ef i ci enei i nt er veni i l or ;i act i vi t i l or di n cadr ul pr ogr amel o r
nai onale de snt at e
4. management ul nevoi l or popul ai ei pr i vi nd ser vi ci i l e de snt at e publ i c
5. i dent i f i car ea pr obl emel or ;i r i scur i l or de snt at e n comuni t i
i ) Pr omovar ea snLi i ;i a un ui st i l de vi a snt os ;i educai a pent r u snt at e pr i n:
1. pr ogr ame de educai e pent r u snt at e n scopul pr omovr i i st r i i de snt at e, car e
sa r spund pr obl emel or pr i or i t ar e de snt at e publ i c i dent i f i cat e l a ni vel na(i onal
;i l ocal
2. campani i de i nf or mar e-educar e-comuni car e adr esat e popul a(i ei gener al e, unor
gr upur i popul ai onal e l a r i sc sau gr upur i l or popul a(i onal e vul ner abi l e
3. i mpl i car ea comuni t i lor l ocal e n pr ot ej ar ea ;i pr omovar ea st r ii de snt at e
j ) M anagement ul snLi i publ i ce bazat pe:
1. coor donar e ;i i ni (i at i v n f or mu l ar ea ;i i mp l ement ar ea pol i t i ci l or de snt at e
publ i c pe baze ;t i i ni f i ce;
8

2. eval uar ea cal i t i i r esur sei umane ;i a ser vi ci i l or de snt at e publ i c l a ni vel ul
comuni t i l or
3. asi gur ar ea coor donr i i ;i cooper r i i i nt er sect or i al e ;i mul t i sect or i al e n snt at e
publ i c ;i eval uarea per i odi c a acest ei a, n conf or mi t at e cu concept ul eu r opean
Snt at e n t oat e pol i t i ci le
4. eval uar ea i mpact ul ui pol i t i ci l or di n al t e sect oar e asupr a st r i i de snt at e
5. cer cet ar e n management ul snLi i publ ice ;i a si st emel or de snt at e
k) Inspeci a sani t ar de st at pr i n:
a) ver i f i car ea conf or mi t i i cu nor mel e l egal e n domen i ul snLi i publ i ce a
ampl asament elor , act ivit i l or , pr oceselor , ser vi ci i l or , pr odusel or , i ncl usi v pr odusel or de
or i gi ne uman dest i nat e ut i l i zr i i t er apeut i ce, pr ecum ;i a f act or i l or de medi u;
b) ver i f i car ea r espect r i i r egl ement r i l or pr i vi nd st ar ea de snt at e a per sonal ul ui
angaj at , cuno;t i nel e, at i t udi ni l e ;i pr act i ci l e acest ui a n r apor t cu nor mel e i gi eni co-san i t ar e
;i domeni ul de act i vi t at e ;
c) depi st ar ea r i scur i l or pent r u snt at e ;i i mpuner ea msur i l or de el i m i nar e sau, dup
caz, de di mi nuar e a acest or a;
d) comuni car ea dat el or despr e exi st ena ;i di mensi unea r i scul ui i dent i f i cat per soanel or
r esponsabi l e cu management ul r i scul ui , consumat or i l or ;i al t or pot eni al i r ecept o r i
i nt er esai .

Cap. 3. Aut or i t i l e si st emul ui de snt at e publ i c
Ar t . 11
(1) n sensul pr ezent ei l egi , pr i n aut or it i al e si st emul ui de snt at e publ ic se nel ege:
a) M i ni st er ul SnLi i , aut or i t at ea cent r al n domeni ul snLi i publ i ce, or gan de
speci al i t at e al admi ni st r ai ei pub l i ce cent r al e, cu per sonal i t at e j ur i di c, or donat or pr i nci pal
de cr ed i t e, n sub or di nea Guver nul ui ;
b) Inst it ut ul Nai onal de Snt at e Publ i c, uni t at e de speci ali t at e n domeni ul snLi i publ ice
l a ni vel nai onal ;i r egi onal , cu per sonal i t at e j ur i di c, or donat or secundar de cr edi t e, n
subor d i nea M i n i st er ul ui SnLi i ;
c) Di r eci i l e de snt at e publ i c t er i t o r i al e, ser vi ci i publ i ce deconcent r at e al e M i n i st er ul ui
SnLi i , cu per sonal i t at e j ur i di c, or donat or secundar de cr ed i t e, r epr ezent nd
aut or i t at ea de snt at e publ i c l a ni vel admi n i st r at i v t er i t or i al ;
d) Inst i t ut ul Nat i onal de Cer cet ar e-Dezvol t ar e n M i cr obi ol ogi e ;i Imunol ogi e Pr of .
Cant acuzi no , i nst i t ut de i mpor t an st r at egi c n domeni ul cer cet r i i n domeni ul
mi cr obi ol ogi ei ;i i mun ol ogi ei , pr ecum ;i al pr oduci ei nai onal e de vacci nu r i ;i ser u r i ,
i nst i t ui e cu per sonal i t at e j u r i di c, af l at n coor donar ea M i ni st er ul ui SnLi i
e) 5coala Nai onal de Snt at e Publi c, M anagement ;i Per f eci onar e n Domeniul Sanit ar
Bucur e;t i , i nst i t ui e publ i c cu per sonal i t at e j ur i di c, f i nanat i nt egr al di n veni t ur i pr opr i i ,
cu sedi u l n muni ci pi ul Bucur e;t i , St r . Vasel or nr . 31, sect or ul 2.
f ) Inst i t ui il e, aut or it i l e sau ageni il e desemnat e pr in pr ezent a l ege n cal i t at e de aut or i t i
compet ent e pe domeni i speci f i ce de act i vit at e;
(2) Pent r u r eal i zarea obi ect ivel or speci f ice de preveni r e, supr avegher e, moni t or izar e ;i cont r ol
a pr i or i t i l or de snt at e publ i c nai onal e, i nst i t ui i l e p r evzut e l a al i n.(1) l i t er el e b,c, d si
e, sunt f i nanat e pr i n buget ul M i ni st er ul ui SnLi i , de l a b uget ul de st at sau di n veni t ur i l e
pr opr i i .
(3) Pent r u di agnost i cu l bol i l or t r ansmi si bi l e pr i or i t ar e, pr ecum ;i pent r u pr oduci a de vacci nur i
;i ser ur i , st r i ct necesar e aci uni l or de pr eveni r e a mbol nvi r i l or popu l ai ei pr i n bol i
9

t r ansmi sibi le, M i ni st er ul SnLi i asigur f i nanar ea necesar, de l a buget ul de st at sau di n
veni t ur i l e pr opr i i al e acest ui a, pe baz de cont r act de f i nanar e, nchei at cu INCDM I
Cant acuzi no.

Ar t . 12
M i ni st er ul SnLi i ar e n pr i nci pal ur mt oar el e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i :
a) el abor eaz pol i t i ci , st r at egi i ;i pr ogr ame de aci une n domen i ul snLi i popul ai ei , n acor d
cu pr i or i t at i l e de sanat at e publ i ca nat i onal e si i nt er nat i onal e;
b) coor doneaz ;i cont r ol eaz i mpl ement ar ea pol i t i ci l or , st r at egi i l or ;i pr ogr amel o r di n
domeni u l snLi i popul ai ei , l a ni vel nai onal , r egi onal ;i l ocal ;
c) eval ueaz ;i monit or i zeaz st ar ea de snt at e a populai ei, i a msur i pent r u mbunLi r ea
acest ei a ;i i nf or meaz Guver nul r ef er i t or l a i ndi cat ori i de snt at e, t endinel e de evol ui e ;i
despr e msur i l e necesar e pent r u mbunLi r ea acest or a;
d) regl ement eazmodul de or ganizar e ;i f unci onar e a si st emului de snt at e;
e) moni t or i zeaz, cont r ol eaz ;i eval ueaz act i vit at ea i nst i t ui i l or sani t ar e ;i i a msur i pent r u
mbunLi r ea cal i t i i asi st enei medi cal e acor dat e popul ai ei ;
f ) asi gur , n co l ab or ar e cu i nst i t ui i l e admi n i st r ai ei publ i ce cent r al e ;i l ocal e, r esur sel e umane,
mat er i al e ;i f i nanci ar e necesar e f u nci onr i i i nst i t ui i l or di n si st emul publ i c de snt at e;
g) col ab or eaz cu r ep r ezent ani i aut or i t i l or ad mi ni st r ai ei publ i ce cent r al e ;i l ocal e, cu cei ai
soci et i i ci vi l e ;i cu mass-medi a n scopul educai ei pent r u snt at e a popul ai ei ;i adopt r i i
unui st i l de vi a snt os;
h) st abi l e;t e pr i or i t i l e nai onal e de snt at e publ i c ;i asi gur co or donar ea ;i m oni t or i zar ea
der ul r i i l a ni vel nai onal a pr ogr amel or nai onal e de snt at e, conf or m act el or nor mat i ve car e
r egl ement eaz modul de or gani zar e, der ul ar e ;i f i nanar e a pr ogr amel or nai onal e de snt at e
i ) el abor eaz ;i avi zeaz r eglement r i n domeni ul asi st enei de snt at e publ ic
j ) eval ueaz per i odi c ;i p r ezi nt i nf or mr i per i odi ce Guver nul ui p r i vi nd i ndi cat or i i st r i i de
snt at e a popul ai ei ;i r eal i zar ea obi ect i vel o r pr ogr amel or nai onal e de snt at e
k) coor doneaz, i mpl ement eaz ;i moni t or i zeaz pr oi ect el e f i nanat e di n f ondur i eur opene,
pr i n aco r dur i bi l at er al e, ;i al t e acor dur i i nt er nai onal e n domeni ul de compet en
l ) coor doneaz din punct de veder e ;t i i ni f i c ;i met odol ogi c, pr i n depar t ament ele de
speci al i t at e di n cadr ul M i n i st er ul ui SnLi i , pr i n st r u ct ur i l e de speci al i t at e, af l at e n
subor di nea sau coor donar ea acest ui a, pr ecum ;i pr i n comi si i l e de speci al i t at e al e M i ni st er ul ui
SnLi i , si st emul de snt at e publ i c
m) organi zeaz ;i coor doneaz l a ni vel nai onal act i vi t at ea de inspeci e sanit ar de st at
n) apr ob, pr in or di n al mini st rul ui , ghi dur i le ;i pr ot ocoalel e de pr act ic medi cal ;i de snt at e
publ i c, cu par t i ci par ea Comi si i l or de speci al i t at e al e mi ni st er ul ui snLi i ;i / sau a i nst i t ui i l or
di n subor di ne, dup caz.
o) M i ni st er ul SnLi i coor doneaz l a ni vel nai onal de i mpl ement ar ea act i vi t i l or car e decur g
di n obl i gai i l e asumat e pr i n Tr at at ul de ader ar e a Romni ei l a Uni u nea Eur opean ;i pr ocedur i l e
de i mpl ement ar e a act el or nor mat i ve comuni t ar e pr i vi nd domeni ul snLi i publ i ce.
p) pr opune, el abor eaz ;i i mpl ement eaz msur il e de pr evenir e ;i combat er e a f r audei ;i
cor upi ei di n si st emul publ i c de snt at e, n concor dan cu document el e st r at egi ce nai onal e ;i
eur opene.

Ar t . 13
10

Al t e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i , or gan i zar ea, r eor gani zar ea ;i f unci onar ea M i n i st er ul ui
SnLi i sunt r egl ement at e pr i n hot r r e a Guver nul ui ;i or di ne al e mi ni st r ul ui snLi i , dup
caz.

Ar t . 14
Di r eci i l e de snt at e publ i c t er i t or i al e au, n pr i nci pal , ur mt oar el e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i :
a) eval ueaz ;i cont r o l eaz modul de asi gur ar e a asi st enei medi cal e pr of i l act i ce ;i cu r at i ve l a
ni vel t er i t or i al ;
b) or gani zeaz aci uni de pr eveni r e a m bol nvi r i l or ;i de pr omovar e a snLi i ;
c) col ect eaz, nr egi st r eaz, eval ueaz ;i t r ansmi t dat e pr ivi nd snt at ea popul ai ei , ut i l i znd
i nf or mai i l e n scopul i dent i f i cr i i pr obl emel o r l ocal e de snt at e publ i c;
d) i dent i f i c ;i i nt er vi n n r ezol var ea pr obl emel or de snt at e publ i c sau ameni nr i l e l a
adr esa snLi i popul ai ei ;
e) i nt er vi n n r ezol var ea pr obl emel or de snt at e publi c apr ut e n r ndul
comuni t i l or / popul ai ei sau al e per soanel or apar i nnd gr upur i l or def avor i zat e;
f ) or gani zeaz cul eger ea ;i pr el ucr ar ea i nf or mai i l or st at i st i ce medi cal e pr i mi t e de l a f ur ni zor i i
de ser vicii de snt at e ;i t r ansmi t r apoar t e st at i st i ce lunar e ct r e i nst i t ui i l e desemnat e n acest
scop;
g) nt ocmesc r apoar t e pr i vi nd st ar ea de snt at e a p opul ai ei , car e sunt nai nt at e M i ni st er ul ui
SnLi i pr i n Inst i t ut ul Nai onal de Snt at e Publ i c pr ecum ;i par t ener i l or i nst i t ui onal i l a ni vel
l ocal , dup caz;
h) i mpl ement eaz, coor doneaz, moni t or i zeaz ;i eval ueaz modul de der ul ar e a pr ogr amelor
nai onal e de snt at e l a ni vel l ocal , ;i nchei e cont r act e de f ur ni zar e de ser vi ci i , n condi i i l e
pr evzut e n act el e nor mat ive car e r egelement eaz modul de der ular e ;i f i nanar e a
pr ogr amel or nai onal e de snt at e;
i ) moni t or i zeaza ;i coor doneaz act i vi t i l e de eval uar e a i mpact ul ui asupr a st r i i de snt at e, a
pol i t i ci l or ;i pr ogr amel or di n al t e sect oar e de act i vi t at e;
j ) par t i ci p act i v l a pr ogr amel e de i nst r ui r e a per sonal ul ui di n ser vi ci i l e de snt at e publ i c;
k) coor doneaz l a ni vel l ocal i mpl ement ar ea act i vi t i l or car e decur g di n obl i gai i l e asumat e
pr i n Tr at at ul de ader ar e a Romn i ei l a Uni unea Eur opean ;i pl anur i l e de i mp l ement ar e a
act el or comuni t ar e r ef er i t oar e l a domen i ul snLi i ;
l ) or gani zeaz ;i desf ;oar act i vi t at ea de i nspeci e sani t ar de st at l a ni vel t er i t or i al .

Ar t . 15
Al t e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i , or gan i zar ea, r eor gani zar ea ;i f unci onar ea di r eci i l or de
snt at e publ i c t er i t or i al e sunt r egl ement at e pr i n or di n al mi ni st r ul ui snLi i .

Ar t . 16
Inst i t ut ul Nai onal de Snt at e Publ i c, n pr i nci pal , ar e ur mt oar el e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i :
a) r epr ezi nt aut or i t at ea nai onal compet ent n domeni ul bol i l or t r ansmi si bi l e;
b) asi gur ndr umar ea t ehni c ;i met odol ogi c a si st emul ui de snt at e publ i c, e pe
domeni i l e de compet en, st abi l i t e conf or m l egi sl ai ei n vi goar e;
c) par t i ci p l a el abor ar ea st r at egi i l or ;i pol i t i ci l or di n domeni ul de compet en;
d) par t i ci p l a el abor ar ea de pr oi ect e de act e no r mat i ve, nor me, met odo l ogi i ;i i nst r uci uni
pr i vi nd domeni i l e speci f i ce di n domeni ul snLi i publ i ce
e) ef ect ueaz exper t ize ;i eval ur i , of er asi st en t ehnic ;i r eal i zeaz ser vi cii de snt at e
publ i c, l a sol i ci t ar ea u nor per soane f i zi ce sau j ur i di ce;
11

f ) supr avegheaz st ar ea de snt at e a popul ai ei , bol i l e t r ansmi si bi l e ;i net r ansmi si bi l e,
pent r u i dent i f i car ea pr obl emel or de snt at e com uni t ar
g) asi gur si st emul de supr avegher e epidemiol ogi c, pr ecum ;i de aler t pr ecoce ;i r spuns
r api d ;i par t i ci p l a schi mb ul de i nf or mai i n cadr ul r eel ei nai onal e ;i eur opene de
supr avegher e epidemi ol ogi c n domeni ul bol i l or t r ansmi si bi l e;
h) par t i ci p l a ef ect uar ea de i nvest i gai i epi demi ol ogi ce de t er en, di n p r opr i e i ni i at i v, l a
sol i ci t ar ea M i n i st er ul ui SnLi i sau l a sol i ci t ar ea aut or i t i l or admi n i st r at i ei publ i ce
l ocal e;
i ) el abor eaz met odol ogi a, i nst r ument ele ;i i ndi cat or i i de moni t or izar e ;i eval uare a
ser vi cii l or ;i pr ogr amelor de snt at e publ ic, de pr omovar e a snLi i ;i de educai e
pent r u snt at e, st abi li t e conf or m act el or nor mat i ve car e r egl ement eaz modul de
der ular e ;i f i nanar e a pr ogr amel or nai onal e de snt at e;
j ) avi zeaz, aut or i zeaz ;i not if ic act i vi t i le ;i pr odusel e cu i mpact asupr a snLi i
popul ai ei , n baza met od ol ogi ei ;i pr ocedu r i l or apr obat e de m i ni st r ul snLi i ;
k) par t i ci p l a pr ocesul de nvmnt medi cal de baz ;i de speci ali zar e ;i per f eci onare, n
domeni i l e speci f i ce di n cad r ul snLi i publ i ce;
l ) desf ;oar act ivi t i de cer cet ar e-dezvol t ar e n domeni ul snLi i publ i ce;
m) asi gur or gani zar ea ;i f unci onar ea unui si st em i nf or mai onal ;i i nf or mat i c st andar dizat
pent r u management ul snLi i publ i ce;
n) coor doneaz l a ni vel nai onal ;i t er i t or i al i mpl ement ar ea act i vi t i l or car e decur g di n
obl i gai il e asumat e pr i n Trat at ul de ader ar e a Romniei l a Uni unea Eur opean ;i pl anur i l e
de i mp l ement ar e a act el or comuni t ar e r ef er i t oar e l a domeni ul snLi i ;
o) i mpl ement eaz, ca or donat or secundar de cr edi t e Pr ogr amele Nai onale de Snt at e
st abi l i t e pr i n act el e nor mat i ve car e r egl ement eaz modul de or gani zar e, moni t or i zar e,
cont r ol ;i f i nanar e a pr ogr amel or nai onal e de snt at e.

Ar t . 17
Al t e at r i bui i ;i r esponsabi l i t i , or gani zar ea, r eor gani zar ea ;i f unci onar ea Inst i t ut ul ui Nai onal
de Snt at e Publ i c sunt r egl ement at e pr i n hot r r e a guver nul ui ;i / sau or di ne al e mi ni st r ul ui
snLi i, dup caz.

Ar t . 18.
(1)5coal a Nai onal de Snt at e Publ i c, M anagement ;i Per f eci onar e n Domeni ul Sani t ar
Bucur e;t i , denumi t n cont i n uar e SNSPM PDSB, ar e n pr i nci pal , ur mt oar el e at r i bui i ;i
r esponsabi l i t i :
a. SNSPM PDSB r epr ezi nt aut or i t at ea nai onal n domeni ul eval ur i i t ehnol ogi i l or
medicale.
b. SNSPM PDSB or ganizeaz ;i desf ;oar cur sur i de at est at , cur sur i de scur t dur at ;i
al t e t i pur i de cur sur i speci f i ce n domeni ul management ul ui sani t ar si i n al t e
domeni i st abi l i l t e pr i n hot ar ar e de guver n si Or di ne al e M i ni st r u l ui Sanat at i i , cu
pr ecder e pent r u per sonal ul ce l ucr eaz n domeni ul sani t ar , i ncl usi v n
admi ni st r ai a publ i c sani t ar , avnd dr ept ul de a el i ber a cer t i f i cat e de absol vi r e ;i
di pl ome, f i i nd r esponsabi l nai onal pent r u at est at el e de p r egt i r e com pl ement ar n
management ul ser vici il or de snt at e, economi e sani t ar ;i management f i nanciar
;i n management ul cabi net ului medi cal ;i pr omovar ea snLi i.
12

c. SNSPM PDSB or gani zeaz ;i desf ;oar cur sur i uni ver si t ar e de mast er at , n
par t ener i at cu i nst i t ui i de pr of i l nai onal e ;i i nt er nai onal e, cu r espect ar ea
pr eveder i l or l egal e n vi goar e.
d. SNSPM PDSB est e i nst i t ui e special izat car e asi gur f or mar ea ;i per f eci onar ea
f unci onar i l or publ i ci di n si st emul sani t ar ;i al asi gur r i l or de snt at e, conf or m
obl i gai ei pr evzut e n l egi sl ai a ap l i cabi l f unci onar i l or publ i ci , f i i nd ab i l i t at ;i
r ecunoscut n acest sens.
e. Cer t if icat ele ;i dipl omele el i berat e de SNSPM PDSB sunt r ecunoscut e de M i ni st er ul
SnLi i ;i M i ni st er ul Educai ei , Cer cet r i i , Ti neret ul ui ;i Spor t ul ui ;i sunt opozabi l e
t er i l or .
(2) Or gani zar ea ;i f unci onar ea SNSPM PDSB sunt r egl ement at e de Hot r r ea Guver nul ui nr .
1421 di n 18 noi embr i e 2009 pr i vi nd nf i i nar ea, or gani zar ea ;i f unci onar ea 5col i i Nai onal e
de Snt at e Publ i c, M anagement ;i Per f eci onar e n Domeni ul Sani t ar Bucur e;t i , publ i cat
n M o ni t or ul Of i ci al nr . 848 di n 8 decembr i e 2009, cu mod i f i cr i l e ;i com pl et r i l e
ult er i oar e.

Ar t . 19. Al t e i nst i t ui i din si st emul de snt at e publ i c:
a) i nst i t ut e nai onal e de cer cet ar e dezvol t ar e ;i al t e uni t i cu per sonal i t at e j ur i di c, car e
f unci oneaz pot r i vi t l egi i , n coor donar ea M i ni st er ul ui SnLi i ;
b) al t e i nst i t ui i , st r uct ur i , ser vi ci i cu sau f r per sonal i t at e j ur i d i c, car e desf ;oar act i vi t i n
domeni ul asi st enei de snt at e publ i c l a ni vel nai onal , r egi onal , j udeean sau l ocal , af l at e n
subor donar ea sau coor donar ea mi ni st er ul ui snLi i , r espect i v, n subor donar ea sau
coor donar ea al t or mi ni st er e sau al e aut or i t i l or admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e, nomi nal i zat e pr i n
hot r r e a guver nul u i , l a pr opuner ea sau cu avi zul M i ni st er ul ui SnLi i .

Ar t . 20.
(1) Inst i t ui i l e car e desf ;oar act i vi t i n domeni ul asi st enei de snt at e publ i c l a ni vel
nai onal si t er i t or i al , cu per sonal i t at e j ur i di c, af l at e n subor di nea, coor donar ea sau sub
aut ori t at ea M i ni st er ul ui SnLi i, se nf i i neaz, se r eor ganizeaz sau se desf ii neaz, l a
pr opuner ea M i ni st er ul ui SnLi i , pr i n hot r r e a guver nul ui .
(2) Di r eci i l e, uni t i le ;i ser vi ci i l e car e desf ;oar act i vi t i n domeni ul asi st enei de snt at e
publ i c af l at e n subor donar ea sau coordonar ea al t or mi ni st er e sau al e aut or i t i l or
administ r ai ei publ i ce l ocal ese nf i i neaz, se r eor ganizeaz sau se desf i ineaz, l a pr opuner ea
aut or i t i i i er ar hi ce a acest or a, cu avi zul M i n i st er ul ui SnLi i ,pr i n hot r r e a guver nul ui .

Cap. 4. Di spozi i i pr i vi nd obl i gai i l e per soanel or f i zi ce i j ur i di ce
Ar t . 21.
Or ice per soan f izi c sau j ur i di c, avnd cal it at ea de angaj at or , est e obli gat s asi gur e
f ondur i l e ;i condi i i l e necesar e pent r u:
a) ef ect uar ea cont r ol ul ui medi cal per i odi c, conf or m nor mel or de snt at e publ i c ;i
secur i t at e n munc;
b) apl i car ea msur i l or de i gi en, dezi nf eci e, dezi nseci e ;i der at i zar e per i odi c l a l ocul de
munc;
c) vacci nar ea ;i pr o f i l axi a speci f i c i mpus de r i scur i l e de l a l ocul de munc.

Ar t . 22.
13

(1) Cet eni i r omni ;i or i ce al t per soan af l at pe t er i t o r i ul Romni ei , pr ecum ;i uni t i l e ;i
ageni i economi ci au obl i gai a s r espect e msur i l e de pr eveni r e ;i combat er e a bol i l or
t r ansmi sibi l e, s r espect e nt ocmai nor mel e de i gi en ;i snt at e publi c ;i s apli ce msur i l e
l egal e n vi goar e st abi l i t e pr i vi nd i nst i t ui r ea condi i i l or pent r u pr eveni r ea mbo l nvi r i l or ;i
pent r u pr omovar ea snLi i i ndi vi dul ui ;i a popul ai ei .
(2) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e di n sect or ul publ i c ;i pr i vat sunt obl i gai s r espect e
pr eveder i l e pr ezent ul ui t i t l u.

Ar t . 23.
(1) Inf or mai i l e pr i vi nd snt at ea popul ai ei se pst r eaz l a aut or i t i l e de snt at e publ i c
t er it or i al e sau nai onal e, l a aut or i t i le de snt at e publ i c al e mi nist er elor cu r eea de
ser vi ci i medi cal e pr o pr i e, pr ecum ;i l a i nst i t ui i l e desemnat e speci f i c i n acest scop ;i pot f i
f ol osi t e n scopul nt o cmi r i i r apoar t el or st at i st i ce nenomi nal i zat e, n veder ea eval u r i i st r i i
de snt at e a popul ai ei.
(2) Fol osi r ea n al t e scopur i a i nf or mai i l or nr egi st r at e se poat e admi t e numai dac est e
ndepl i ni t una di nt r e u r mt oar el e condi i i :
a) exi st o dispozii e legal n acest sens;
b) exi st acor dul per soanei n cauz;
c) dat el e sunt necesar e pent r u pr eveni r ea mbol nvi r i i unei per soane sau a com uni t i i , dup
caz;
d) dat ele sunt necesar e pent r u ef ect uar ea ur mr i r i i penal e, n condi i i l e l egi i.
(3) st r ar ea conf i deni al i t i i i nf or mai i l or r ef er i t oar e l a per soane est e obl i gat or i e pent r u t oi
sal ar iai i car e pr i n act ivi t at ea pe car e o desf ;oar au acces l a acest ea n mod dir ect sau
i ndi r ect .

Art . 24
(1) Pent r u si t uai i speci al e, cu i mpact maj or asupr a snLi i publ i ce, se const i t ui e st ocul de
r ezer v al M i ni st er ul ui SnLi i , denumi t Rezer va pent r u si t uai i speci al e, car e cupr i nde
medicament e, ser ur i , vacci nur i , dezinf ect ant e, i nsect i cide, dispozi t i ve medicale ;i al t e
mat er ial e specif i ce, i ar l a ni vel ul aut or it i l or de snt at e publ ic t er i t or i al e, r ezer va
ant iepidemi c.
(2) Nor mel e met odol ogi ce de const i t ui r e, pst r ar e ;i ut i l i zar e a r ezer vei pent r u si t uai i
special e a M i ni st er ului SnLi i ;i a r ezer vei ant iepidemi ce se st abi lesc pr i n or di n al
mi ni st r ul ui snLi i.
(3) n cazul n car e nu exi st si t uai i speci al e pe per i oada de val ab i l i t at e a pr odusel or
achi zi i onat e n veder ea const i t ui r i i Rezer vei pent r u si t uai i speci al e a M i ni st er ul ui
SnLi i , pr odusel e se caseaz ;i se nr egi st r eaz ca pi er der e, cu o mar j a accept at de
pn l a 30% pent r u medi cament el e de uz uman ;i pr odusel e bi ol ogi c act i ve dest i nat e
pr eveni r i i bol i l or cu t r ansmi t er e n mas ;i a i nf eci i l or nosocom i al e.
(4) Pr in excepi e de l a pr eveder i l e al i n.(3), mar j a de pi er der e accept at pent r u pr odusel e
achi zi i onat e pent r u si t uai i l e de t i p pandemi c est e de pn l a 100%.

Ar t . 25.
(1) Pent r u ser vi ci i de asi st en n domeni ul snLi i publ i ce, ef ect uat e de ct r e aut or i t i l e de
snt at e publ i c t er i t or i al e l a cer er ea unor per soane f i zi ce ;i j ur i di ce, se per cep t ar i f e
pot r i vi t r egl ement r i l or n vi goar e.
(2) Veni t ur i l e pr opr i i obi nut e pot r i vi t al i n. ( 1) se f ol osesc n condi i i l e l egi i .
14


Cap. 5. Ut i l i zar ea mass-medi a n i nt er esul snti i publ i ce
Art . 26
(1) Campani i l e nai onal e de schi mbar e a compor t ament el or ;i de i nf or mar e, educar e ;i
comuni car e cu pr ivi r e l a t eme car e pr i vesc snt at ea publ ic t r ebui e s f i e avi zat e de
M i ni st er ul SnLi i , conf or m met odol ogi ei apr obat e pr i n or di n al m i ni st r ul u i snLi i .
(2) Soci et at ea Romn de Radi odi f uzi une ;i Soci et at ea Romn de Televi ziune sunt obl igat e ca
n cadr ul gr i l el o r de pr ogr ame s r ezer ve gr at ui t spai u de emi si e necesar pr omovr i i
campani i l or nai onal e de schi mbar e a compor t ament el or ;i de i nf or mar e, educar e ;i
comuni car e r ef er it oar e l a t eme car e pr i vesc snt at ea publ i c.
(3) n si t uai i speci ale, de i nt er es publ i c nai onal sau de r i sc epi demi ol ogic maj or asupr a st r i i
de snt at e a populai ei, t oat e societ i le de t elevi zi une ;i r adi o sunt obl i gat e s pr ei a ;i s
t r ansmi t , n mo d gr at ui t , mesaj el e de aver t i zar e sau i nf or mar e -educar e el abor at e de
M i ni st er ul SnLi i .

Cap. 6. Inspeci a sani t ar de st at
Ar t . 27.
(1) Act ivi t at ea de i nspeci e sani t ar de st at se organi zeaz pe domenii speci f i ce de act i vi t at e
coor donat de ct r e st r uct u r a de speci al i t at e di n cadr ul M i ni st er ul ui SnLi i ;i der ul at pr i n
st r uct ur i l e de speci al i t at e di n d i r eci i l e de snt at e publ i c t er i t or i al e, co nf or m compet enel o r
st abi l i t e pr i n or di n al m i ni st r ul ui snL(i i .

(2) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e di n sect or ul publ i c ;i pr i vat pr ecum ;i t oat e uni t i l e supuse
i nspeci ei sani t ar e, conf or m l egi sl ai ei n vi goar e di n domeni ul snLi i publ i ce, au obl i gai a de
a per mi t e accesul per soanel or mput er ni ci t e de ct r e M i ni st er ul SnLi i n veder ea ef ect ur i i
i nspeci ei .

Art . 28
(1) Per sonal ul car e exer ci t act i vi t at ea de inspeci e sanit ar de st at ar e cal i t at ea de f unci onar
publ i c ;i est e mput er ni ci t , de ct r e M i n i st er ul SnLi i , conf or m compet enel or .
(2) Act i vit at ea de inspeci e sanit ar se or ganizeaz ;i se der uleaz conf or m nor mel or general e
;i speci f i ce el abor at e ;i ap r obat e pr i n or di n al mi n i st r ul ui snLi i , cu r espect ar ea
pr eveder i l or l egal e pr i vi nd snt at ea publ i c.

Ar t . 29.
(1) Pent r u exer ci t ar ea act i vi t i i de i nspeci e n snt at ea publ i c, per sonal ul mput er ni ci t ar e
dr ept de:
a) acces n or i ce t i p de uni t i , l a document e, i nf or mai i , conf or m compet enel or ;
b) r ecol t ar e a pr odusel o r n veder ea anal i zr i i ;i eval ur i i r i scul u i pent r u snt at ea
publ i c;
c) const at ar e ;i sanci onar e a cont r aveni i l or pr evzut e de l egi sl ai a di n domeni ul
snLi i publ i ce.
d) apl i car e de si gi l i i sau semne di st i nct i ve cu val oar e de si gi l i u.
(2) n si t uai i de r i sc pent r u snt at ea publ i c, per sonal ul mput er ni ci t i nt er zi ce puner ea n
consum a pr odusel or , deci de r et r ager ea pr odusel or , suspendar ea act i vit i lor , nchi der ea
uni t i l or , r et r ager ea sau anu l ar ea aut or i zai ei sani t ar e de f unci onar e, a avi zu l ui , a
15

not i f i cr i l or pent r u act i vi t i ;i pr od use ;i di spune or i ce al t e msur i pe car e si t uai a l e
i mpune, conf or m l egi i .
(3) Concl uzi i l e act i vit i l or de cont r ol , abat er i le de l a nor mele l egale, r ecomandr i l e ;i
t er menel e de r emedi er e a def i ci enel or , pr ecum ;i al t e msur i l egale apl i cat e se
consemneaz n pr ocese-ver bal e de co nt r ol , r apoart e de i nspeci e, pr ocese-ver bal e de
const at ar e a cont r aveni i l or , pr ocese ver bal e de r ecolt ar e a pr obel or , deci zii de suspendar e
a act i vi t i l or , deci zi i de nchi der e a uni t i l or , du p caz.
(4) n exer ci t ar ea act i vi t i i , per sonal ul mput er n i ci t asi gur pst r ar ea conf i deni al i t i i
dat el or , cu excepi a si t uai i l or car e const i t ui e un r i sc pent r u snt at ea publ i c, caz n car e
comuni car ea se va f ace pr i n r epr ezent ant ul l egal .

Cap. 7. Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e
Art . 30
(1) St r at egi a nai onal de Snt at e Publ i c va f i el abor at de mi ni st er ul snLi i n t er men de
90 zi l e de l a i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u, ;i va f i apr obat p r i n hot r r e a
guver nul ui .
(2) n t er men de 90 zi l e de l a i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u, mi ni st er ul snLi i
M i ni st er ul SnLi i va el abor a r egl ement r i l e l egal e pr i vi nd or gani zar ea ;i f unci onar ea
i nst i t ui i l or pr evzut e n pr ezent ul t i t l u.
(3) In 90 de zi l e de l a i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u se abr og Ti t l ul I di n Legea 95/ 2006
pr i vi nd r ef or ma n domen i ul snLi i , cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e u l t er i oar e, publ i cat n
M oni t or ul of i ci al al Romni ei Nr . 372 di n 28 apr i l i e 2006.

Art . 31
Pr eveder i l e speci f i ce al e pr ezent ul ui t i t l u se apl i c ;i de ct r e mi ni st er el e ;i i nst i t ui i l e cu r eel e
sani t ar e pr opr i i , def i ni t e conf or m pr ezent ei l egi .

TITLUL II PROGRAM ELE NA|IONALE DE SNTATE

Cap. 1 Di spozi i i Gener al e
Ar t . 32
(1) Pr ogr amel e Nai onal e de Snt at e r epr ezi nt un ansambl u de aci uni mul t i anual e,
or gani zat e n scopul eval ur i i , pr eveni r i i , t r at ament ul ui ;i cont r ol ul ui bol i l or cu i mpact
maj or asupr a st r i i de snt at e a popul ai ei .
(2) Pr ogr amele Nai onal e de Snt at e cupr i nd pr ogr ame nai onale de eval uar e, prof i l act i ce ;i
cu scop cur at i v.
(3) M i ni st er ul SnLi i asi gur el abor ar ea ;i coor donar ea r eal i zr i i Pr ogr amel o r Nat i o nal e de
Sanat at e.

Ar t . 33
(1) Pr ogr amel e Nai onal e de Snt at e sunt el abor at e ;i der ul at e n m od di st i nct sau n comun
de cat r e M i nist er ul SnLi i ;i CNAS, dup caz, ;i se f i naneaz f i e de la buget ul de st at ;i
di n veni t ur i pr opr i i al e M i n i st er ul ui SnLi i , f i e di n b uget ul Fondul ui nai onal un i c de
asi gur r i soci ale de snt at e (FNUASS) ;i di n t r ansf erur i de la buget ul de st at ;i di n veni t ur i
pr opr i i pr i n buget ul M i ni st er ul ui SnLi i ct r e buget ul Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i
soci al e de snt at e. Pr ogr amel e Nai onal e de Snt at e se apr ob pr i n hot r r e a
16

guver nul ui , l a pr opuner ea M i n i st er ul ui SnLi i , i ncl usi v pr ogr amel e pr el uat e, r espect i v
t r ansf er at e, de l a M i ni st er ul SnLi i la Casa Nat i onal a de Asi gur ar i de Sanat at e (CNAS).
(2) Hot r r ea Guver nul ui pr i vi nd apr obar ea Pr ogr amel or Nai onal e de Snt at e cupr i nde
obi ect i vel e, st r uct ur a acest ora, pr ecum ;i or ice al t e condii i ;i t er mene necesar e der ul r i i
pr ogr amel or .
(3) Nor mele t ehni ce de r eal i zar e a pr ogr amel or nai onale de snt at e se apr ob pr in or di n al
mi ni st r u l ui snLi i sau, dup caz, pr i n or di n comun al mi n i st r ul ui snLi i ;i al
pr e;edi nt el ui CNAS.
(4) M i ni st er ul SnLi i poat e r ei ne l a di spozi i a sa, di n veni t ur i l e pr opr i i , o cot de r ezer v
calcul at di n t ot al ul f ondur i lor aprobat e pent r u Pr ogr amele Nai onal e de Snt at e, al cr ei
ni vel ;i mod de ut i l i zar e se st abi l esc pr i n hot r r ea guver nul ui pr evzut l a al i n.(2).
(5) Acor dar ea medi cament el o r , mat er i al el or sani t ar e ;i di spozi t i vel or medi cal e, pent r u
paci eni i cupr i n;i n cad r ul pr ogr amel or nai onal e de snt at e nomi nal i zat e pr i n hot r r e a
guver nul ui , se poat e r eal i za i ncl usi v pe baza de cont r act e cost -vol um ;i cont r act e cost -
vol um-r ezul t at , n condi i i l e pr evzut e n hot r r e a guver nul ui pr i vi nd apr obar ea
pr ogr amel or nai onal e.

Ar t . 34
(1) Pr ogr amele Nai onal e de Snt at e se pot der ul a pr i n uni t i de special it at e, sel ect at e pe
baza cr i t er i i l or apr obat e pr i n or di n al mi ni st r ul u i snLi i .
(2) n nel esul pr ezent ei legi , uni t i le de special i t at e sunt : uni t i medi cal e publ i ce ;i pr ivat e,
i nst i t ui i publ i ce, f ur ni zor i de ser vi ci i medi cal e, medi cament e ;i di spozi t i ve medi cal e
aut or i zai af l ai n r el ai e cont r act ual cu asi gur at or i i de snt at e, pr ecum ;i al t e i nst i t ui i ;i
or gani zai i guver nament ale ;i neguver nament al e.
(3) Uni t i l e de speci al i t at e pr evzut e l a al i n. (2) pot angaj a per sonal pent r u der ul ar ea
pr ogr amel or nai onal e de snt at e ca aci uni mul t i anuale pe t oat per i oada de der ul ar e a
acest or a.
(4) Pent r u r eal i zar ea at r i bui i l or ;i act i vi t i l or pr evzut e n cadr ul pr ogr amel or nai onal e de
snt at e, uni t i l e de speci al i t at e pr evzut e l a al i n. (2) pot nchei a cont r act e/ conveni i
ci vi l e cu medi ci , asi st eni medi cal i ;i al t e cat egor i i de per sonal , dup caz, pr ecum ;i cu
per soane j ur i di ce, p ot r i vi t di spozi i i l or Codul ui ci vi l ;i n cond i i i l e st abi l i t e pr i n Nor mel e
t ehnice de r eal i zar e a pr ogr amel or nai onale de snt at e.
(5) Cont r act el e/ conveni i l e ci vi l e nchei at e n condi i i l e al i n. (4) de ct r e uni t i l e de
speci al i t at e st abi l i t e l a al i n. (2) pr evd aci uni mul t i anual e, sunt de nat ur ci vi l ;i se
nchei e pent r u t oat per i oada de der ul ar e a pr ogr amel or nai onal e de snt at e.
(6) Sumele necesar e pent r u der ul ar ea cont r act el or pr evzut e l a al i n. (4) sunt cupr i nse n
f ondur i l e al ocat e pr ogr amel or nai onal e de snt at e.

Ar t . 35
(1) Fur nizor i i de ser vi ci i de sanat at e di n r eeaua aut or i t i l or admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e pot
der ul a pr ogr ame nai onal e de snt at e f i nanat e di n ur mt oar el e sur se:
a) buget ul Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e, n baza cont r act el or
nchei at e cu asi gur at or i i de snt at e;
b) buget ul M i ni st er ul ui SnLi i , di n sumel e al ocat e de l a buget ul de st at ;i di n veni t ur i l e
pr opr i i , n baza cont r act el or nchei at e cu di r eci i l e de snt at e publ i c t er i t or i al e,, n
cond i i i l e st abi l i t e pr i n Nor mel e t ehni ce de r eal i zar e a pr ogr amel o r nai onal e de
snt at e.
17

(2) Uni t i l e med i cal e di n subor di nea mi ni st er el o r ;i i nst i t ui i l or cu r eea de ser vi ci i medi cal e
pr opr ie pot der ul a pr ogr ame nai onal e de snt at e f i nanat e di n sursel e pr evzut e l a ali n.
(1) l it . a). Pr ogr amel e Nai onal e de Snt at e f i nanat e di n sur sel e pr evzut e l a al i n. (1) l i t .
b) pot f i der ul at e cu condi i a ndepl i ni r i i cr i t er i i l or de sel eci e st abi l i t e conf or m pr eveder i l or
l egale in vi goar e.

Cap. 2 At r i bui i n r eal i zar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e
Ar t . 36
M i ni st erul SnLi i ca aut or i t at e cent r al n domeni ul asi st enei de snt at e, asi gur
coor donar ea t ut ur or pr ogr amel o r nai onal e de snt at e pr i n ndepl i ni r ea ur mt oar el or
at r i bui i :
a) apr ob domen i i l e pr i or i t ar e de aci une ;i st r at egi a pr ogr amel o r nai onal e de snt at e
pe t er men scur t , medi u ;i l ung;
b) pr opune obi ect i vel e anual e al e pr ogr amel o r nai onal e de snt at e ;i al e subpr ogr amel o r
de snt at e, st r uct ur a pr ogr amel or nai onal e de snt at e ;i a subpr ogr amel or de
snt at e, necesar ul de r esur se f i nanci ar e pent r u r eal i zar ea pr ogr amel or nai onal e de
snt at e;
c) apr ob nor mel e t ehni ce de i mpl ement ar e a pr ogr amel or nai onal e de snt at e, dup
caz, mpr eun cu CNAS;
d) pr opune Guver nul ui spr e apr obar e pr ogr amel e nai onale de snt at e.

Ar t . 37
CNAS asi gur or gan i zar ea ;i m oni t or i zar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e, apr obat e pr i n
hot r r e a guver nul ui , avnd u r mt oar el e at r i bui i :
a) i mpl ement eaz ;i der ul eaz pr ogr amele nai onale de snt at e, conf orm st r at egi ei
aprobat e de M i nist er ul SnLi i
b) rspunde de asi gur ar ea, ur mr i r ea, evi deni er ea ;i co nt r o l ul f ondur i l or al ocat e pent r u
der ul ar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e, pr ecum ;i de moni t or i zar ea, cont r ol ul ;i
anal i za i ndi cat or i l or f i zi ci ;i de ef i ci en, pr i n i nt er medi ul asi gur at or i l or de snt at e, ;i
r apor t eaz M i ni st er ul ui SnLi i mod ul de ut i l i zar e a sumel or t r ansf er at e di n buget ul
M i ni st erul ui SnLi i
c) t r ansmi t e M i ni st er ul ui SnLi i , t r i mest r i al , anual ;i or i de ct e or i est e nevoi e, anal i za
modul ui n care au f ost der ul at e pr ogr amele nai onale de snt at e.

Cap. 3 Fi nanar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e
Ar t . 38
(1) Fi nanar ea pr ogr amel or nai onale de snt at e se r eali zeaz de l a buget ul de st at , d i n
veni t ur i l e pr o pr i i al e M i n i st er ul ui SnLi i , di n buget ul Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i
soci al e de snt at e, di n t r ansf er ur i de l a buget ul de st at ;i di n veni t ur i l e pr opr i i pr i n
buget ul M i n i st er ul ui SnLi i ct r e buget ul Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de
snt at e, pr ecum ;i di n al t e sur se, i ncl usi v di n donai i ;i spo nsor i zr i , n co ndi i i l e l egi i .
(2) Sumele al ocat e pr ogr amel or nai onale de snt at e mul t i anual e sunt apr obat e p r i n l egea
buget ul ui de st at n conf or m i t at e cu pr eveder i l e Legi i nr . 500/ 2002 pr i vi nd f i nan el e
publ i ce, cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e.
(3) Sumele al ocat e pent r u pr ogr amel e nai onale de snt at e, r espect iv pent r u subpr ogr ame,
sunt cupr inse n buget el e de venit ur i ;i chel t ui el i ale unit i l or medi cale pr in car e acest ea
se der ul eaz ;i se ut i l i zeaz pot r i vi t dest i nai i l or st abi l i t e.
18

(4) Sumel e meni onat e l a al i n. (1) vo r f i publ i cat e pe si t e-ul M i ni st er ul ui SnLi i mp r eun cu
buget ul de veni t ur i ;i chel t ui el i ;i execui a acest ui a.

Cap. 4 Di spozi i i f i nal e
Ar t . 39
(1)Unit i l e car e der ul eaz pr ogr amele nai onale de snt at e, r espect iv subpr ogr ame, au
obl i gai a ut i l i zr i i f ondur i l or n l i mi t a buget ul ui al ocat ;i pot r i vi t dest i nai ei speci f i cat e, cu
r espect ar ea di spozi i i l or l egal e, pr ecum ;i obl i gai a gest i onr i i ef i ci ent e a mi j l oacel or mat er i al e
;i bne;t i ;i a or gani zr i i evi denei cont abi l e a chel t ui el i l or pent r u f i ecar e sub pr ogr am ;i pe
subdivi zi uni l e clasi f i cai ei buget ar e, at t pent r u buget ul apr obat , ct ;i n execui e.
(2) Sumel e pr evzut e l a al i n.(1) r mase neut i l i zat e l a f i nel e anul ui se r est i t ui e buget ul ui de l a
car e au f ost f i nanat e.
Ar t . 40
M i ni st er ul SnLi i , r espect i v Casa Nai onal de Asi gur r i de Snt at e, asi gur f ondur i l e pent r u
f inanar ea pr ogr amel or nai onale de snt at e, r espect i v a subprogr amelor , pe baza cer eri l or
f undament at e al e or donat or i l or de cr edi t e secundar i ;i t er i ar i , car e vor sol i ci t a f i nanar ea n
f unci e de r eal i zar ea i ndi cat or i l or .

TITLUL III ASISTEN|A M EDICAL PRIM AR

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 41
(1) Domeniul asi st enei medi cal e pr i mar e pr ive;t e ser vi ci i le medical e speci f i ce de pr i m cont act
asi gur at e popul ai ei
(2) n cupr i nsul pr ezent ei l egi ur m t or i i t er meni sunt def i n i i ast f el :
a) asi st en medi cal pr i mar ser vi ci i medi cal e de baza f ur ni zat e unei popul ai i
desemnat e, cu asi gur ar ea cont i nui t i i act ul ui medi cal , i ndi f er ent de absena sau
pr ezena bol i i , cu i nt egr ar ea aspect el o r f i zi ce, psi hol ogi ce ;i soci al e al e st r i i de
snt at e ;i cu accent pr i nci pal pe pr eveni e, pr om ovar ea snLi i , ngr i j i r ea af eci uni l or
acut e ;i cr oni ce, ngr i j i r i l a dom i ci l i u ;i act i vi t i de ngr i j i r i medi cal e l a ni vel u l
comuni t i i .
b) medi ci na de f ami l i e speci al i t at e car e asi gur ser vi ci i medi cal e de pr i m-cont act di n
asi st ent a medi cal a pr i mar a, n cont ext ul unei r el ai i cont i nue cu paci eni i , n p r ezena
bol i i sau n absena acest eia.
c) medi cul de f am i l i e medi cul speci al i st n speci al i t at ea medi ci na de f am i l i e;
d) cabinet ul de medi ci n de f ami l i e uni t at ea medi cal a de i nt er es publ i c car e f ur ni zeaz
ser vi cii medi cale n asi st ena medical pr i mar .
e) pr axi sul de medi ci n de f am i l i e pat r i moni ul ;i i nf r ast r uct ur a cab i net ul ui de medi ci na
de f ami l i e, de af ect ai une p r of esi onal af l at n pr opr i et at ea sau n f ol osi na med i cul ui ,
;i cl i ent el a;
f ) gr up de pract ic asoci er ea a doi sau mai muli medi ci de f amil ie t i t ul ar i de cabinet e de
medi ci n de f ami l i e, n veder ea f ur ni zr i i de ser vi ci i med i cal e ;i / sau a ut i l i zr i i n comun
a unor r esur se;
g) asi st ena medical comuni t ar ansambl ul de act i vi t i ;i ser vi ci i de snt at e or ganizat e
l a ni vel ul asi st ent ei medi cal e pr i mar e, pent r u sol ui onar ea pr obl emel or medi co-soci al e
19

i n speci al al e popul ai ei vul ner ab i l e, n veder ea pr eveni r i i mb ol nvi r i l or ;i meni ner i i
st r ii de snt at e a acest ei a n pr opr iul medi u de vi a.
h) echipa de asi st ent a medi cala comuni t ar a const i t uit a l a ni vel comuni t ar d i n asi st ent
medi cal comuni t ar , medi at o r sani t ar , pr ecum ;i di n moa;a, asi st ent soci al , f i zi ot er apeut
;i al t e pr of esi i , n r apor t cu necesi t i l e comun i t i i .
i ) echi pa de asi st en medi cal pr i mar mul t i di sci pl i nar i ncl ude cabi net ul de med i ci na
de f ami l i e ;i echi pa de asi st ent a medi cal a comuni t ar a.

(3) Apl i car ea pr eveder i l or pr ezent ei l egi se f ace n baza ur m t oar el or pr i nci pi i :
a) pr i nci pi ul compet enei pr of esi onal e conf or m cr ui a f ur ni zar ea ser vi ci i l or de asi st en
medi cal pr i mar se f ace n baza compet enel or pr of esi onal e dobndi t e
b) pr i nci pi ul echi l i br ul ui ;i al concur enei conf or m cr ui a, nf i i nar ea unui cab i net de
medicin de f am i l i e se va f ace avndu-se n veder e asi gur ar ea ser vi ci i l or medical e n
pr i mul r nd pent r u popul ai a l i psi t de ast f el de ser vi ci i , pe baza pr i nci pi i l or concur enei
l oi al e, n cadr u l r egl ement ar i l or n vi goar e;
c) pr i nci pi ul st abi l i t i i ;i cont i nui t i i ser vi ci i l or medi cal e conf or m cr ui a t r ebui e
asi gur at popul ai ei asi st ena medi cal nent r er upt , pe baza i nt egr r i i ser vi ci i l or
of er i t e nt r e t oat e ni vel u r i l e de asi st en medi cal ;i medi co-soci al .
d) pr i nci pi ul r spunder i i per sonal e conf or m cr ui a, medi cul de f ami l i e, i ndi f er ent de
cal i t at ea sa de t i t ul ar sau angaj at al cabi net ul ui medi cal , est e i ndependent di n punct de
veder e al act ul ui pr of esi onal , ar e d r ept de deci zie ;i poar t nt r eaga r spunder e a
act el or sale.

Ar t . 42
(1) M edi cul de f ami l i e est e un special ist car e a dobndi t special it at ea cor espunzt oar e ;i care
i;i desf ;oar act i vi t at ea:
a. pe baza unei l i st e de paci eni ;
b. ca speci al i st , f r o l i st de paci eni .
(2) M edi cul de f ami l i e acor d ngr i j i r i per soanel or n cont ext ul f ami l i ei ;i , r espect i v, f am i l i i l or n
cadr u l comuni t i i , f r di scr i mi nar e;
(3) Car act er i st i ci le asi st enei acor dat e de medi cul de f ami l ie sunt urmt oar el e:
a) const i t ui e punct ul de pr i m-cont act n cadr u l si st emul ui de snt at e, of er i nd acces
nedi scr i mi nat or i u paci eni l or ;i ocupnd u-se de p r obl emel e de snt at e al e acest or a;
b) f ol ose;t e ef icient r esur sel e si st emul ui de snt at e, coor donnd asi st ena medical
acordat paci eni l or ;
c) col abor eaz cu cei l al i f ur ni zor i de ser vi ci i medi cal e ;i soci al e ;i asi gur cont i nui t at ea
ngr i j i r i l or acor dat e paci eni l or ;
d) pr omoveaz snt at ea ;i st ar ea de bine a paci eni l or pr i n i nt er veni i adecvat e ;i
ef icient e;
e) ur mr e;t e r ezolvar ea pr obl emel or de snt at e al e comuni t i i , col abor nd n acest sens
cu aut or i t i l e admi n i st r at i ei publ i ce l ocal e di n zo na n car e ;i desf ;oar act i vi t at ea.

Cap. 2 Der ul ar ea i coor donar ea act i vi t i i de asi st en medi cal pr i mar
Ar t . 43
(1) Cabi net ul de medi ci n de f ami l i e f ur ni zeaz ser vi ci i de asi st en medi cal p r i mar , n
condi i i l e st abi l i t e pr i n or di n al mi ni st r ul u i snLi i , ct r e ur mt oar el e cat egor i i de
paci eni i :
20

- asi gur ai , nscr i;i pe l i st a pr opr i e sau a al t or cabi net e de medi ci n de f ami l i e
- neasi gur ai .
(2) Cabi net ul de medi ci n de f ami l i e poat e desf ;ur a ur mt oar el e act i vi t i :
a) i nt er veni i de pr i m necesi t at e n ur genel e medi co-ch i r ur gi cal e;
b) act i vi t i de medi ci n pr event i v;
c) act i vi t i medi cal e cu r at i ve;
d) act i vi t i de ngr i j i r e l a domi ci l i u;
e) act i vi t i de ngr i j i r i pal i at i ve;
f ) act i vi t i medi co-soci al e;
g) al t e act i vi t i medi cal e, n conf or mit at e cu at est at el e de st udi i complement ar e;
h) act i vi t i de nvmnt ;i de cer cet ar e ;t i i ni f i c, n cabi net el e medi ci l or acr edi t ai
pent r u acest scop;
i ) act i vi t i de supor t .
(3) Asi st ena medi cal comuni t ar a f ur ni zeaz ser vi ci i de i ngr i j i r i comuni t ar e n condi i i l e
st abi l i t e pr i n or di n al m i ni st r ul ui snLi i ,
(4) Ser vi ci i l e f ur ni zat e de ct r e echi pa de asi st ent a medi cal a comun i t ar a pot f i :
a) educar ea, inf or mar ea, comuni car ea pent r u snt at e;
b) pr omovar ea unor at i t udi ni ;i compor t ament e f avor abi l e unui st i l de vi a snt os;
c) educai e ;i aci uni di r eci onat e pent r u asi gur ar ea unui medi u ;i st i l de vi a snt os;
d) act i vi t i de p r of i l axi e pr i mar , secundar ;i t er i ar ;
e) pr omovar ea snLi i r epr oducer i i ;i a pl ani f i cr i i f ami l i al e;
f ) asi st ent a medi cal a de ur gent a i n l i mit a compet ent el or.
(5) Der ul ar ea act i vi t i i n asi st ena medi cal pr i mar se r eal i zeaz, de r egul a, cu o echi p de
asi st en medical pr i mar a mult i di sci pl i nar .
a) Echi pel e ast f el const i t ui t e pot deser vi col ect i vi t i mai mar i , n f unci e de speci f i cul
zonei .
b) M ai mult e echi pe se pot asocia n r eel e de asi st en medi cala pr imar p r i n car e se
poat e asi gur a cont i nui t at ea n acor dar ea ngr i j i r i l or medi cal e ;i n af ar a or el or de
pr ogr am, i n cadr ul cent r el or de per manent a sau i n al t e f or me or gani zat o r i ce, n
conf or mi t at e cu pr eveder i l e Cont r act ul ui - cadr u pr i vi nd condi t i i l e acor dar i i asi st ent ei
medi cal e n cad r ul si st emul ui de asi gur ar i soci al e de sanat at e, numi t i n cont i nuar e
Cont r act cadr u ;i a al t or pr eveder i l egal e apl i cabi l e.
c) Reel ele de asi st en medi cal a pr i mar vor avea acces cu pr i or i t at e l a f i nanar ea di n
f ondur i l e publ i ce cu aceast a dest i nai e.
d) Echi pa de asi st en medi cal pr i mar a mul t i di sci pl i nar poat e pr el ua at r i bui i de
asi st en medi cal de l a ambul at or i i l e de speci al i t at e ;i de l a spi t al e, at r i but i i pent r u
car e pot nchei a cont r act e supl i ment ar e cu asi gur at or i i de snt at e sau cu r espect i vi i
f ur ni zor i de ser vi ci i , n conf or mi t at e cu pr eveder i l e cont r act ul ui cad r u.
e) Echi pa de asi st ent a medi cal a pr i mar a mult i di cpil i nar a par t i ci pa l a i mpl ement ar ea
pr ogr amel or nai onal e de snt at e, i n cond i i i l e st abi l i t e pr i n r egl ement r i l e l egal e i n
vi goar e
f ) Coor donar ea echi pei de asi st ent a medi cal a pr i mar a mul t i di sci pl i nar a se f ace de ct r e
di r eci i l e de snt at e publ i c ;i aut or i t i l e admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e conf or m
met odol ogi ei el abor at e de M i ni st er ul SnLi i .

Ar t . 44
For ma de or gani zar e a cabi net ul ui de medi ci n de f ami l i e
21

(1) M edicii de f ami l i e pot pr of esa i ndependent , sub f or ma cabi net elor de medi ci n de f ami l ie,
gr upai n gr upur i de pr act i c, n asoci er e sau sub f or ma unor soci et i de asi st en medi cal
pr i mar .
(2) Soci et i l e car e f ur ni zeaz ser vi ci i de asi st en medi cal pr i mar pot f uzi ona numai cu al i
f ur ni zor i de ser vi ci i medi cal e
(3) Soci et i l e car e f ur ni zeaz ser vi ci i de asi st en medi cal p r i mar nu pot f i f i asoci ai sau
act i onar i ai pr oducat or i l or , di st r i bui t or i l or si f ur ni zor i l or de medi cament e, p r oduse sani t ar e
sau echipament e medi cale.
(4) Pr oducat or i i , di st r i bui t o r i i si f ur ni zor i i de medi cament e, pr oduse sani t ar e sau echi pament e
medi cal e nu pot nf i i na, dei ne sau admi n i st r a soci et at i de asi st en medi cal pr i mar .
(5) n cadr ul soci et i l or de asi st en medical pr i mar pot dei ne cal i t at ea de f ondat or , asoci at
sau aci onar urmt oar el e per soane:
a) medi ci de f ami l i e car e f ur ni zeaz ser vi ci i n cad r ul soci et i i ;
b) aut or i t at i al e admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e n a cr ei r az admi ni st r at i v-t er i t or i al ;i ar e
sedi ul ;
c) asi gur t or i de snt at e;
d) un al t f ur ni zo r de ser vi ci i medi cal e
(6) Pr el uar ea act i vi t i i unui pr axi s de medi ci na de f ami l i e exi st ent , de ct r e un al t medi c de
f ami l i e sau st r uct ur a asoci at i va pr evzut a l a al i n. (1) n condi i i l e ncet r i i act i vi t i i
medi cul ui t i t ul ar , se f ace pr i n t r ansmi t er ea pat r i moni ul ui de af ect ai une pr of esi onal
dei nut ct r e medi cul sau or gani zai a car e pr ei a pr axi sul .
(7) Noul dei nt or va aduce l a cuno;t i n aut or i t i lor de snt at e publ i c t er i t or i al e,
asi gur at or ul ui de snt at e, r espect i v pacieni l or , pr el uar ea pr axi sului cu r espect ar ea
met odol ogi ei ap r obat e. Cr i t er i i l e ;i met odol ogi a de pr el uar e se st abi l esc pr i n nor me
apr obat e pr i n or di n al mi ni st r ul ui snLi i .
(8) Coor donar ea act i vi t i i cabi net el or medi cal e se exer ci t de ct r e medi cul t i t ul ar sau
r epr ezent ant ul l egal al cab i net ul ui .
(9) Cabi net el e medi cal e de medi ci n de f am i l i e ;i soci et i l e de asi st en medi cal pr i mar pot
nf i i na sedi i secundar e, sub f or ma punct el or de l ucr u.
(10) Punct el e de l ucr u secundar e se pot nf i i na , cu avi zul aut or i t at i l or admi ni st r at i ei pub l i ce
l ocal e, n l ocal i t at ea n car e ;i ar e sedi ul cabi net ul sau soci et at ea or i nt r -o l ocal i t at e
l i mi t r of , dac n aceast a nu f unci oneaz cabi net e de medi ci n de f ami l i e sau dac acest ea
nu acoper nevoi l e de asi st ent a pr imar a n l ocal i t at ea r espect i v.
(11) Punct el e de l ucr u sunt adm i ni st r at e de medi cul t i t ul ar , de medi ci i asoci ai sau gr upai ,
sau de medi ci de medi ci n gener al car e nu au nc dr ept de a f i t i t ul ar i de cabi net
desemnai de r epr ezent ant ul l egal .
(12) Condi i i l e ;i met odo l ogi a de nf i i nar e, or gani zar e ;i f unci onar e a f or mel or de
or gani zar e a medici nei pr i mar e se st abi l esc pr i n nor me el abor at e de M i nist er ul SnLi i ;i
apr obat e pr i n hot r r e a guver nul ui .

Ar t . 45
(1) Ser vicii l e de medi ci n de f ami l i e f ur ni zat e de cabinet ele medi cale sau societ at i le de
asi st ent a medicala pr i mar a sunt cent r at e pe nevoi l e populai ei di n comuni t i le deser vi t e.
(2) Aut or i t i l e admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e pot susi ne act i vi t at ea f ur ni zo r i l or de ser vi ci i de
asi st en medi cal pr i mar l a ni vel ul com uni t i l or l ocal e di n punct de veder e f i nanci ar ,
mat er i al ;i admi n i st r at i v.
22

(3) Aut or i t i l e admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e pot spr i j i ni r i f ur ni zor i i de ser vi ci i de medi ci n
pr i mar a cu dot ar ea cu apar at ur medi cal ;i mat er i al e, n scopu l cr e;t er i i gamei de ser vi ci i
of er it e popul ai ei deser vi t e.
(4) Par t i ci par ea mat er i al a aut or i t i l or admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e const ;i n puner ea l a
di spozi i a f ur ni zor i l or de asi st ent a medi cal a pr i mar a a spai i l or cu dest i nai e de sedi u
cor espunzt or pr eveder i l or l egal e apl i cabi l e
(5) Acol o unde necesar ul de ser vi ci i de asi st en medi cal a pr i mar nu est e acoper i t , t ot al sau
par i al , aut or i t i l e admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e pot nf i i na cabi net e medi ci na de f ami l i e
sau soci et i de asi st ent a medi cala pr i mar a ;i cont r act a ser vi cii de asi st en medical
pr i mar pent r u popul ai a de a cr or st ar e de snt at e r spund.

Ar t . 46
(1) Evi dena act i vi t i i medi cal e der ul at e l a ni vel u l asi st enei medi cal e pr i mar e se i ne n
f or mat el ect r oni c, conf or m st r at egi ei i nf or m ai onal e a M i n i st er ul ui SnLi i ;i a
pr eveder i l or cont r act ul ui cadr u, pr ecum ;i a cel or l al t e act e nor mat i ve di n domeni u.
(2) Apl i cai i l e i nf or mat i ce t r ebui e s per mi t i nt egr ar ea ver t i cal cu asi st ena ambul at or i e de
speci al i t at e ;i cea spi t al i ceasc n veder ea f aci l i t r i i cont i nui t i i ngr i j i r i l or medi cal e.
(3) Colect ar ea ;i t r ansmi t er ea de dat e r ef er i t oar e l a supr avegher ea epi demi ol ogic pent r u
bol i l e t r ansmi si bi l e ;i bol i l e cr oni ce, i mp l ement ar ea pr ogr amel or nat i onal e de snt at e,
pr ecum ;i dat el e r ef er i t oar e l a ut i l i zar ea ser vi ci i l or medi cal e se r eal i zeaz n conf or m i t at e
cu st r at egi a i nf or mai onal a a M i n i st er ul ui SnLi i ;i n conf o r mi t at e cu pr eveder i l e
Cont r act ul u i Cadr u.
(4) Cal i t at ea ser vi ci i l or medi cal e pr est at e de ct r e f ur ni zor i i de asi st ent a medi cal a pr i mar a se
asi gur pr i n apl icar ea r ecomandr i l or el abor at e de ct r e ANCIS.
(5) El abor ar ea ;i i mp l ement ar ea ghi dur i l or de pr act i c medi cal se r eal i zeaz de ct r e ANCIS,
n col abor ar e cu o r ganizai i l e pr of esi onale al e pr of esi i l or medi cale r egl ement at e ;i se
apr ob pr i n or di n al mi ni st r u l ui snLi i .
(6) Eval uar ea cal i t i i ser vi ci i l or medi cal e f ur ni zat e se va f ace n conf or mi t at e cu pr eveder i l e
l egale n vi goar e.

Cap. 3 Fi nanar ea act i vi t i i f ur ni zor i l or de ser vi ci i de medi ci na pr i mar
Ar t . 47
(1) n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e f i nanar ea ser vi ci i l or de asi st ent a medi cal a
pr i mar a se r eal i zeaz pe baz de cont r act nt r e f ur ni zor i i de ser vi ci i de asi st ent a medi cal
pr i mar a ;i asi gur at or i i de snt at e conf or m cont r act ul ui cadr u.
(2) Pr eveder i le di n cont r act ul cadr u pr ivi nd ser vici i le medical e de medicin de f ami l ie se
st abi l esc de ct r e CNAS ;i M i ni st er ul SnLi i pent r u ndepl i ni r ea obi ect i vel or de snt at e
;i vi zeaz:
a) vol umul de ser vi ci i cont r act at e
b) ni velul f i nanr i i
c) mecanismel e de pl at a
d) modal i t i de asi gur ar e a cont i n ui t i i ngr i j i r i i asi gur ai l or
e) mecani sme de col abor ar e cu cel el al t e uni t i de asi st en medi cal af l at e n co nt r act cu
asi gur at or ul
f ) al t e element e, dup caz.
23

(3) Fi nanar ea asi st enei medi cale comunit ar e se f ace de l a buget ul de st at ;i buget el e l ocale
conf or m met odol ogi ei el abor at e de M i ni st er ul SnLi i , n 30 de zi l e de l a i nt r ar ea n
vi goar ea prezent ei l egi , ;i apr obat e pr in hot r r e de Guver n.

Ar t . 48
(1) Pl at a f ur ni zor i l or de ser vi ci i de medi ci n pr i mar a f i nanai di n FNUASS se f ace n
conf or mi t at e cu pr eveder i l e cont r act ul ui cadr u apr obat pr i n hot r r e a guver nul ui ;i pe
baza alt or r egl ement ar i apl i cabi le
(2) Cabi net ul de medi ci n de f ami l i e poat e r eal i za veni t ur i ;i di n:
a) cont r act e nchei at e cu di r eci i l e de snt at e publ i c
b) cont r act e supl i ment ar e nchei at e cu asi gur at or i i de snt at e
c) cont r act e nchei at e cu aut or i t i l e admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e
d) cont r act e nchei at e cu t er i , pent r u ser vi ci i af er en t e unor compet ene supl i ment ar e
e) pl at a di r ect de l a paci eni i , pent r u ser vi ci i l e necont r act at e cu t er i pl t i t or i , ;i supor t at e
de ct r e ace;t i a
f ) copl at a af er ent unor act i vi t i ;i ser vi ci i medi cal e
g) cont r act e de cer cet ar e ;i pent r u act i vi t at e di dact i c
h) donai i , sponsor i zr i
i ) al t e sur se, conf or m l egi i .
(3) Si st emul de pl at pent r u ser vi ci i l e de asi st en medi cal pr i mar poat e cupr i nde una sau
mai mult e din ur mt oar el e f or me de plat :
a) t ar i f pe per soana asi gur at
b) t ar i f pe ser vi ci u medi cal
c) t ar if pe caz r ezol vat
d) t ar i f pe epi sod de boal
e) pr e de decont ar e
f ) buget gl obal
g) pr e de r ef er i n
h) plat a pr i n capit ai e act i v
i ) pl at a pr i n capi t ai e pasi v
j ) sum de nchi r i er e
k) bonusur i
l ) sal ar i u
m) al t e f or me pr evzut e de r egl ement r i l e n vi goar e

Cap. 4 Rol ul i obl i gai i l e asi st en ei medi cal e pr i mar e n si st emul de snt at e
Ar t . 49
Obl i gai i l e per sonal u l ui f ur ni zor i l or de ser vi ci i de asi st ent a medi cal a pr i mar a se r egl ement eaz
dup cum ur meaz:
a) obl i gai i l e de et i c ;i deont ol ogi e pr of esi onal pr i n act el e nor mat i ve ;i codur i l e de
deont ol ogie pr of esi onal car e guver neaz exer cit ar ea pr of esii l or r egl ement at e;
b) obl i gai i l e pr i vi nd snt at ea publ i c conf or m r egl ement r i l or l egal e n vi goar e ;i
di spozi i i l or aut or i t i l or de snt at e publ i c;
c) obl i gai i l e f a de si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e pr i n cont r act u l -cadr u,
nor mele de apl i car e ;i cont r act ele cu asi gur at or i i de sanat at e;
d) obl i gai i l e p r i vi nd r el ai i l e de mun c pr i n cont r act el e i ndi vi dual e/ col ect i ve de munc
al e angaj ai l or , pr ecum ;i pr i n al t e pr eveder i l egal e speci al e;
24

e) obl i gai il e f a de paci eni pr i n ndepl i ni r ea pr eveder i l or speci f i ce di n act el e nor mat i ve
pr evzut e l a l i t . a) ;i c), pr ecum ;i di n l egi sl ai a pr i vi nd d r ept ur i l e paci ent u l ui ;
f ) obl i gai i l e pr i vi nd management ul evi denei medi cal e pr i mar e ;i a i nf or mai ei medi cal e
gest i onat e pr in r egl ement r i l e l egal e n vi goar e;
g) obl i gai i l e pr i vi nd pr ot eci a medi ul ui ;i gest i onar ea de;eur i l or r ezul t at e di n act i vi t at ea
medical pr i n r egl ement r i l e l egale n vigoar e;
a) obl i gai a de ed ucai e/ f or mar e cont i nu ;i de dezvol t ar e pr of esi onal a r esur sel or umane
din asi st ena medical pr i mar pr i n r eglement r i l e l egal e n vi goare.

Cap. 5 Di spozi i i f i nal e
Ar t . 50
n t er men de 30 de zi l e de l a publ i car ea pr ezent ei l egi , M i ni st er ul SnLi i va el abo r a n or me
met odol ogi ce de apl i car e a pr ezent ul ui t i t l u, apr obat e pr i n hot r r e a guver nul ui .

TITLUL IV. ASISTENTA M EDICALA DIN STRUCTURILE AM BULATORII

Cap 1. Di spozi t i i gener al e
Art . 51
(1) Obi ect ul p r ezent ul ui t i t l u l const i t ui e r egl ement ar ea domeni ul ui asi st enei medi cal e di n
st r uct ur i l e ambul at or i i , asi gur at e pr i n ser vi ci i l e speci al i t i l or cl i ni ce, par acl i ni ce ;i de medi ci n
dent ar .
(2) n cupr i nsul pr ezent ul ui t i t l u ur mt or i i t er meni sunt def i ni i ast f el :
a) asi st en medi cal de speci al i t at e ser vi ci i medi cal e f ur ni zat e de medi ci i speci al i ;t i n
l i mi t el e compet enei d obndi t e pr i n f or mar ea pr of esi onal speci f i c, pent r u ngr i j i r ea
af eci uni l or acut e ;i cr oni ce, pr eveni a compl i cai i l or ;i pr om ovar ea snLi i ;
b) medi c speci al i st medi cu l abi l i t at s exer ci t e act i vi t i l e pr of esi onal e speci f i ce unei
speci al i t i medi cal e cu t i t l u l de speci al i st dobndi t n condi i i l e l egi i ;
c) medi c speci al i st dent i st medi cu l dent i st abi l i t at s exer ci t e act i vi t i l e pr of esi onal e
speci f i ce unei speci al i t i medi co-dent ar e cu t i t l ul de speci al i st dobndi t n condi i i l e
l egi i ;
d) medi c dent i st absol vent al f acul t i l or de medi ci n dent ar ;
e) cent r el e de snt at e mul t i f unci onal e - uni t i f r per sonal i t at e j u r i di c, n st r uct ur a
spi t al el or j udeene sau muni ci pal e, adm i ni st r at e de comuni t at ea l ocal ;i r epr ezi nt
st r uct ur i de pr i m aj ut o r ;i de supr avegher e, cu i nt er nar e de zi ;
f ) cabi net e medical e de special it at e/ cabi net e medico-dent ar e cabi net e medical e
or gani zat e conf or m r egl ement r i l or l egal e n vi goar e, aut or izat e ;i care desf ;oar o
act i vi t at e medi cal nt r -un anumi t domeni u speci al i zat / act i vi t at i medi co-dent ar e;
g) l abor at oar e de i nvest i gat i i si t r at ament uni t i speci al i zat e, acr edi t at e ;i / sau
aut or i zat e, dup caz, conf or m r egl ement r i l or l egal e n vi goar e ;i n car e se desf ;oar
act i vi t i de i nvest i gai i , pr el ucr ar e pr obe bi ol ogi ce, t r at ament , pr ecum ;i al t e act i vi t i
cu car act er t ehnol ogi c, de educar e ;i r eeducar e a l i mbaj ul ui ;i a compo r t ament ul ui
psi hol ogi c.

Art . 52
(1) Asi st ena medi cal di n st r uct ur i l e ambul at or i i se asi gur de ct r e medi ci i de speci al i t at e
mpr eun cu al t per sonal speci al i zat ;i aut or i zat n condi i i l e l egi i , ;i se aco r d n:
25

a) cabi net e medi cal e or gani zat e conf or m l egi sl ai ei n vi goar e pr i vi nd or gan i zar ea ;i
f unci onar ea cabi net el or medi cal e, aut or i zat e ;i / sau acr ed i t at e pot r i vi t di spozi i i l or l egal e n
vi goar e;
b) uni t i medi cal e ambul at or i i de speci al i t at e, aut or i zat e ;i / sau acr edi t at e pot r i vi t
di spozi i i l or l egal e n vi goar e;
c) ambul at or i i i nt egr at e al e spi t al el or ;
d) ambul at or i i de speci al i t at e/ ambul at or i i i nt egr at e di n st r uct ur a spi t al el or di n r eeaua
mi ni st er el or ;i i nst i t ui i l or di n domeni ul aprr i i , or di ni i publ i ce, si gur anei nai onal e ;i
aut or it i i j udect or e;t i ;
e) l abor at oar e de r ad i ol ogi e ;i i magi st i c medi cal , anal i ze medi cal e, expl or r i f unci onal e,
r ecuper ar e, medi ci na f i zi ca si bal neol ogi e, en doscopi e di gest i va, r adi ot er api e, et c. car e
ndepl inesc st andar del e de cal i t at e conf or m r eglement r il or n vi goar e;
f )cent r e de di agnost i c ;i t r at ament ;i cent r e medi cal e, u ni t i cu sau f r per sonal i t at e
j ur i di c, aut or i zat e pot r i vi t di spozi i i l or l egal e n vi goar e;
g) cabi net medi cal e di n st r uct ur a spi t al ul ui car e nu f ac par t e di n ambul at or i ul de
speci al i t at e/ ambu l at or i ul i nt egr at al spi t al u l ui ;
e) cabi net e medi cal e ambu l at or i i de speci al i t at e di n st r uct ur a spi t al ul ui car e nu f ac par t e
di n ambul at or i ul de speci al i t at e uni c al spi t al ul ui ;
f ) ngr i j i r i de speci al i t at e l a dom i ci l i u.
(2) Ser vici i medi cal e de speci al i t at e se acord ;i n:
a) di spensar e TBC;
b) l abor at oar e de snt at e mi nt al / cent r e de sanat at e mi nt al a;
c) st ai onar e de zi cu pr of i l de psi hi at r i e;
d) cabi net e de medi ci n dent ar .

Cap. 2. Der ul ar ea i coor donar ea act i vi t i l or di n st r uct ur i l e ambul at or i i
Art . 53
In st r uct ur i l e am bul at or i i nomi nal zat e l a ar t . 52, se desf ;oar ur mt oar el e act i vi t i :
a) i nt er veni i de pr i m necesi t at e n ur genel e medi co-ch i r ur gi cal e;
b) act i vi t i medi cal e cu r at i ve;
c) act i vi t i de i nvest i gai i ;i di agnost i c;
d) act i vit i de l ogopedi e;
e) act i vi t i de psi hol ogi e;
f ) act i vi t i de f i zi ot er api e ;i r ecuper ar e medi cal ;
g) act i vi t i conexe act ul ui medi cal ;
h) act i vit i de asi st en medical de special it at e pe baz de compet ene acr edit at e ;i
aut or i zat e de M i ni st er ul SnLi i .

Art . 54
(1) M edicii speci al i;t i / medi ci i dent i st i pot pr of esa:
a) ca per soan f i zi c i ndepen dent n baza cer t i f i cat ul ui de membr u al Col egi ul ui M edi ci l or
di n Romni a ;i a nr egi st r r i i l a admi n i st r ai a f i nan ci ar n a cr ei r az domi ci l i az ;
b) or gani zai sub f or ma cabi net el or de speci al i t at e i ndivi duale, asoci at e, gr upat e sau sub
f or ma de soci et i ci vi l e medi cal e, cu sau f r per sonal i t at e j ur i di c.
(2) Cabinet el e medi cal e care f ur nizeaz ser vi cii medi cale de speci al it at e se pot asocia cu ali
f urni zor i de ser vi ci i medi cal e de speci al i t at e.
26

(3) Cabi net el e medi cale car e f ur nizeaz ser vi ci i medi cal e de speci al it at e nu pot f i asociai sau
aci onar i ai pr oduct o r i l or , di st r i bui t or i l or ;i f ur ni zor i l or de medi cament e, pr oduse sani t ar e sau
echipament e medi cale.
(4) Pr oduct o r i i , di st r i bui t or i i ;i f ur ni zo r i i de medi cament e, p r oduse sani t ar e sau echi pament e
medi cal e nu pot nf i i na, dei ne sau admi ni st r a cabi net e de ser vi ci i medi cal e de speci al i t at e,
i ndi f er ent de f or ma l or de or gani zar e.
(5) Pr el uar ea act i vi t i i unui pr axi s cu act i vi t at e medi cal de speci al i t at e poat e f i r eal i zat de
ct r e un med i c speci al i st cu aceeasi speci al i zar e, per soan f i zi c, or i de o uni t at e sani t ar cu
pr of i l , n f or mel e de or gani zar e p r evzut e l a al i n.(1), pr i n r ep r ezent ant ul l egal , n car e cel pui n
un medi c est e conf i r mat n speci al i t at ea medi cal r espect i v.
(6) Noul dei nt or va aduce l a cuno;t i na aut or i t i l or de snt at e publi c
t er i t or i al e,asi gur at or ul ui de snt at e, r espect i v paci eni l or , pr el uar ea pr axi sul ui cu r espect ar ea
met odol ogi ei apr obat e. Pent r u a nu pr oduce per t ur br i n act i vi t at ea de asi st ent medi cal de
speci al i t at e, per soana f i zi c sau j ur i di c pr evzut l a al i n. (5) va pr el ua si cont r act el e n
der ul are car e f ac par t e di n pat r i moni ul de af ect at i une pr of esi onal, pr ecum si cont r act el e car e
au ca obi ect angaj at i i , paci ent i i , f ur ni zo r i i de ser vi ci i si ut i l i t t i .
(8) Coor donar ea act i vi t i i cabi net el or medi cal e de speci al i t at e/ l abor at oar el or se exer ci t de
ct r e medi cu l t i t u l ar sau r ep r ezent ant ul l egal al cabi net ul ui / l abor at or ul ui .

Art . 55
(1) Ser vi ci i l e medi cale de special i t at e f ur nizat e de cabinet el e medi cale de special it at e,
i ndi f er ent de f or ma de or gani zar e, sunt cent r at e pe nevoi l e popul ai ei deser vi t e.
(2) Aut or i t i l e adm i ni st r at i ei publ i ce l ocal e pot susi ne act i vi t at ea f ur ni zo r i l or de ser vi ci i
medicale de special i t at e l a ni vel ul comuni t i l or l ocale di n punct de veder e f i nanci ar , mat er ial
;i admi ni st r at i v.
(3) Aut or i t i l e adm i ni st r ai ei publ i ce l ocal e pot spr i j i n i r i f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e de
speci al i t at e cu dot ar ea cu apar at ur medi cal ;i mat er i al e, n scopu l cr e;t er i i gamei de ser vi ci i
of er it e popul ai ei deser vi t e.
(4) Par t i ci par ea mat er i al a aut or i t i l or admi ni st r ai ei publ i ce l ocal e const ;i n puner ea l a
di spozi i a f ur ni zor i l or de ser vi ci i med i cal e de speci al i t at e a spai i l or cu dest i nai e de cabi net e
medicale/ l abor at oar e.

Art . 56
(1) Evidena act i vi t i i medi cal e der ulat e l a ni vel ul cabi net el or medical e de special i t at e se i ne
n f or mat el ect r oni c, conf or m st r at egi ei i nf or mai onal e a M i n i st er ul ui SnLi i ;i a cel or l al t e
act e nor mat i ve di n domeni u.
(2) Apl i cai i l e i nf or mat ice t r ebui e s per mi t i nt egr ar ea ver t i cal cu asi st ena medical a pr i mar a
;i cea spi t al i ceasc n veder ea f aci l i t r i i cont i nui t i i ngr i j i r i l or medi cal e.
(3) Col ect area ;i t r ansmi t er ea de dat e r ef er i t oar e l a supr avegher ea epidemi ol ogi c pent r u
bol i l e t r ansmi si bi l e ;i bol i l e cr oni ce, i mpl ement ar ea pr ogr amel o r nat i onal e de snt at e,
pr ecum ;i dat el e r ef er i t oar e la f ur ni zar ea ser vici i l or medical e se r eal izeaz n conf or mi t at e cu
st r at egi a inf or mai onal a a M i ni st er ul ui SnLi i .

Art . 57
(1) Cal i t at ea ser vi ci i l or medi cal e f ur ni zat e de cabi net el e medi cal e di n asi st ent a medi cal a de
speci al i t at e se asi gur pr i n apl i car ea r ecomandr i l or di n ghi dur i l e de pr act i ca medi cal a.
27

(2) El abor ar ea ;i i mp l ement ar ea ghi dur i l or de pr act i c medi cal se pot r eal i zeaz de ct r e
or gani zai i l e pr of esi onal e al e medi ci l or speci al i st i sub coor donar ea Agent i ei Nat i onal e pent r u
Cal i t at e si Inf or mat i e i n Sanat at e si apr obat e pr i n or di n de mi ni st r u pent r u i mpl ement ar e.
(3) Eval uar ea cal i t at ii act i vi t at i i cabinet el or medi cal e di n asi st ent a medi cala de speci al it at e se
f ace n conf or mi t at e cu r egl ement ar i le l egal e i n vi goar e.

Art . 58
(1) Labor at oar el e de speci al i t at e, or gani zat e, aut or i zat e si acr edi t at e conf or m r egl ement ar i l or
l egal e i n vi goar e pot f ur ni za ser vi ci i de speci al i t at e i nt r -o f or ma de or gani zar e i ndependent a sau
i n cad r ul unei f or me asoci at i ve, gr u pat e sau sub f or ma de soci et at e medi cal a ci vi l a.
(2) Labor at oar el e car e f ur ni zeaza ser vi ci i de speci al i t at e nu pot f i asoci at i sau act i onar i ai
pr oducat or i l or , di st r i b ui t or i l or si f ur ni zor i l or de mat er i al e sani t ar e, subst ant e si r eact i vi sau
echipament e medi cal e si t ehnol ogi ce.
(3) Pr oducat or i i , di st r i b ui t or i i si f ur ni zor i i de mat er i al e sani t ar e, subst ant e si r eact i vi sau
echi pament e medi cal e si t ehnol ogi ce nu pot i nf i i nt a, det i ne sau admi ni st r a l abor at oar e de
special it at e, i ndi f erent de f or ma de or gani zar e.
(4) Coor donar ea act i vi t at i i l abo r at oar el or car e f ur ni zeaza ser vi ci i de speci al i t at e se exer ci t a de
r epr ezent ant ul l egal al l abor at o r ul ui .

Art . 59
(1) Evi dent a act i vi t at i i ser vi ci i l or de speci al i t at e f ur ni zat e de l abor at oer el e de speci al i t at e se
t i ne i n f or mat el ect r oni c, conf or m st r at egi ei i nf or mat i onal e a M i n i st er ul ui Sanat at i i si a
celor l alt e act e nor mat i ve di n domeni u.
(2) Apl i cai i l e i nf or mat i ce t r ebui e s per mit i nt egr ar ea ver t ical cu asi st ena medi cal a pr i mar a
ambul at or i i l e de speci al i t at e ;i cea spi t al i ceasc n veder ea f aci l i t r i i cont i nui t i i ngr i j i r i l or
medicale.

Art . 60
(1) Cal i t at ea ser vi cii l or f ur ni zat e de l abor at oar el e de special it at e se asi gur a pr i n r espect ar ea
st andar del o r cal i t at i ve el abo r at e de M i ni st er ul Sanat at i i .
(2) Eval uar ea cal i t at i i act i vi t at i i l ab or at oar el o r de speci al i t at e se f ace i n conf or mi t at e cu
r eglement ar i le l egal e i n vigoar e.

Cap 3. Fi nant ar ea act i vi t i i f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e de speci al i t at e di n ambul at or i i l e de
speci al i t at e, di n st r uct ur i l e ambul at or i i
Art . 61
(1) Pl at a f ur ni zor i l or de ser vi ci i med i cal e de speci al i t at e di n st r uct ur i l e ambul at o r i i se f ace di n
Fondul nai onal al asi gur r i l or soci al e de snt at e se f ace n conf or mi t at e cu pr eveder i l e
acor dul ui cadr u ap r obat pr i n hot r r e de Guver n n baza cont r act el or negoci at e de f ur ni zo r i sau
r epr ezent ani i f ur ni zor i l or cu asi gur at or i i de snt at e, conf or m pr ezent ei l egi .
(2) Pr eveder i l e di n acor d ul - cad r u pr i vi nd ser vi ci i l e medi cal e di n st r uct ur i l e ambul at or i i se
st abi l esc pri n negoci ere de ct r e Casa Nai onal de Asi gur r i de Snt at e ;i M i ni st er ul SnLi i
i mpr euna cu r ep r ezent ant i i asi gur at or i l or si cei ai f u r ni zor i l or de ser vi ci i med i cal e i n asi st ent a
medicala de special it at e, l abor at oar e si cent r e medi cal e mult i f unct i onal e pent r u ndepl i ni r ea
obi ect i vel or de snt at e ;i vi zeaz:
a) vol umul de ser vi ci i cont r act at e;
b) ni vel ul f i nanr i i ;
28

c) mecanismel e de pl at a;
d) modal i t i de asi gur ar e a cont i n ui t i i ngr i j i r i i asi gur ai l or ;
e) mecani sme de col abor ar e cu cel el al t e uni t i de asi st en medi cal af l at e n co nt r act cu
asi gur at or ul ;
f ) al t e element e, dup caz.
(3) Cabinet el e medi cale de special it at e, pr i n r epr ezent ant i i l egali , nchei e cont r act e cu
asi gur at or i de snt at e n baza speci al i t i i obi nut e pr i n or di n al m i ni st r ul ui snLi i .
(4) De asemenea, pot nchei a cont r act e cu asi gur at or i de snt at e dent i ;t i i acr edi t ai si
l abor at oar el e t eh ni ce, or gani zat e conf or m r egl em ent ar i l or l egal e i n vi goar e.
(5) Labor at oar el e de i nvest i gat i i de r adi o l ogi e ;i i magi st i c medi cal , anal i ze medi cal e,
expl or r i f unci onal e, r ecuper ar e, medi ci na f i zi ca si bal neo l ogi e, endoscopi e di gest i va,
r adi ot er api e, et c., pent r u ser vi ci i medi cal e par acl i ni ce si t r at ament ,, car e ndepl i nesc cr i t er i i l e
de sel eci e conf or m r egl ement ar i l or i n vi goar e inchei e, pr i n r epr ezent ant i i l egali , cont r act e cu
asi gur at or i i de sanat at e i n baza speci al i t at i i obt i nut e pr i n or di n al mi n i st r ul ui sanat at i i .

Ar t .62
(1) Pl at a f ur ni zo r i l or de ser vi ci i medi cal e di n st r uct ur i l e ambul at or i i f i nan at e di n Fond ul
nat i onal al asi gur ar i l or soci al e de sanat at e se f ace n conf or mi t at e cu pr eveder i l e cont r act ul ui -
cadr uapr obat pr i n Hot r r e de Guver n i n baza cont r act el or negoci at e si i nchei at e cu
asi gur at or i i de sanat at e, conf or m pr ezent ei l egi .
(2) Cabi net ul e medi cal e di nst r u ct ur i l e ambul at or i i mai pot r eal i za veni t ur i , dupa caz, si di n:
a) cont r act e nchei at e cu di r eci i l e de snt at e publ i c;
b) cont r act e nchei at e cu asi gur at or i i de snt at e pe asi gur ar i vol unt ar e supl i ment ar e si
compl ement ar e;
c) cont r act e nchei at e cu aut or it i l e admi nist r ai ei publ i ce l ocal e;
d) cont r act e i nchei at e cu cabi net el e medi cal e di n asi st ent a medi cala pr i mar a;
e) cont r act e nchei at e cu t er i , pent r u ser vi ci i af er ent e unor compet ene supl i ment ar e;
f ) pl at a di r ect de l a paci eni , pent r u ser vi ci i l e necont r act at e cu t er i plt i t or i , ;i supo r t at a
de ace;t i a;
g) copl at a af er ent unor act i vi t i ;i ser vi ci i medi cal e;
h) cont r act e de cer cet ar e ;i pent r u act i vi t at e di dact i c;
i ) donai i , sponsor i zr i ;
j ) al t e sur se, conf or m l egi i .

Cap. 4. Rol ul i obl i gai i l e f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e di n st r uct ur i l e ambul at or i i n
si st emul de snt at e
Ar t .63
(1) Rol ul f ur ni zor i l or de ser vi ci i med i cal e di n st r u ct ur i l e ambul at or i i est e de a r ezol va cazu r i l e
medi cal e i nt r at e i n ci r cui t ul si st emul ui asi gur ar i l or de sanat at e si r eal i zar ea pr event i ei
secundar e si t er t i ar e.
(2) Obl i gai i l e per sonal u l ui f ur ni zor i l or de ser vi ci i di n st r uct ur i l e ambul at or i i se r egl ement eaz
dup cum ur meaz:
a) obl i gai i l e de et i c ;i deont ol ogi e pr of esi onal pr i n act el e nor mat i ve ;i codur i l e de
deont ol ogie pr of esi onal car e guver neaz exer cit ar ea pr of esii l or r egl ement at e;
b) obl i gai i l e pr i vi nd snt at ea publ i c conf or m r egl ement r i l or l egal e n vi goar e al e
M i ni st er ul ui Sanat at i i ;
29

c) obl i gai i l e f a de si st emul asi gur r i l or de snt at e pr i n r espect ar ea pr eveder i l or
cont r act u l ui -cadr u si a Nor mel or met odol ogi ce de apl i car e a acor dul ui -cadr u;

TITLUL V SISTEM UL NA|IONAL DE ASISTEN| M EDICAL DE URGEN| ]I DE
PRIM AJUTOR CALIFICAT

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 64
(1) In si st emul nai onal de asi st en medi cal de u r gen ;i de p r i m aj ut or cal i f i cat , t er meni i ;i
noi uni l e f o l osi t e au ur mt oar ea semni f i cai e:
a) si st emul nai onal de asi st en medi cal de ur gen ;i pr i m aj ut or cal i f i cat ansambl ul
de st r uct ur i , f or e, mecan i sme ;i r el ai i , or gani zat e dup acel ea;i pr i nci p i i ;i r egul i , car e
ut i l izeaz pr ocedur i i nt egr at e de management speci al i zat ;i / sau cal i f i cat ;
b) asi st en i nt egr at de urgen asi st ena asi gurat de i nst i t ui il e medical e omol ogat e
de ct r e M i ni st er ul ui SnLi i pent r u par t i ci par ea l a si st emul nai onal de asi st ent a
medi cal a de ur gent a ;i de pr i m aj ut or cal i f i cat , i nst i t ui i al e M i n i st er ul ui Admi n i st r ai ei
;i Int er nel or ;i / sau di n st r uct u r a aut or i t i l or publ i ce l ocal e, pr ecum ;i de Ser vi ci ul de
Tel ecomuni cai i Speci al e pr i n Di r eci a pent r u apel uni c de ur gen 1-1-2. Ea i ncl ude
ansambl ul de msur i ;i act i vi t i cu car act er l ogi st i c, t ehni c ;i medi cal , dest i nat e n
pr i nci pal sal vr i i ;i pst r r i i vi ei i
c) asi st en medi cal de ur gen ansambl ul de msur i ;i act i vi t i cu car act er l ogi st i c ;i
medi cal f ur ni zat e n si t uai i l e n car e amnar ea acest or a sau li psa f ur ni zr i i l or pot cauza
moar t ea sau det er i or area per manent a st r ii de snt at e a per soanei care necesi t
ngr i j i r e;
d) pr imul aj ut or de baz ef ect uar ea unor aci uni sal vat oar e de vi a unor per soane car e
au suf er i t o accident ar e sau mbol nvi r e acut , de ct r e per soane f r pr egt i r e
medi cal , f r ut i l i zar ea unor echi pament e speci f i ce acest ui scop.
e) pr imul aj ut or cal i f i cat ef ect uar ea unor aci uni sal vat oar e de vi a unor per soane car e
au suf er i t o acci dent ar e sau mbol nvi r e acut , de ct r e per sonal par amedi cal car e a
ur mat cur sur i special e de f or mar e ;i care ar e n dot ar e echi pament ele speci f i ce acest ui
scop, f unci onnd sub f or m de echi pe de pr i m aj ut or nt r -un cadr u i nst i t ui onal i zat ;
f ) ur gen medical accident ar ea sau mbol nvi r ea acut , car e necesi t acordar ea
pr i mu l ui aj ut or cal i f i cat ;i / sau a asi st enei med i cal e de ur gen, l a unul sau mai mu l t e
ni vel ur i de compet en, dup caz. Ea poat e f i ur gen medi cal a cu per i col vi t al , unde
est e necesar / sunt necesar e una sau mai mult e r esur se de i nt er veni e n f aza
pr espi t al i ceasc, cont i nund ngr i j i r i l e nt r -un spi t al , sau ur gen medi cal a f r per i col
vi t al , unde ngr i j i r i l e pot f i ef ect uat e, dup caz, cu sau f r ut i l i zar ea unor r esur se
pr espi t al i ce;t i , l a un f ur ni zo r de ser vi ci i medi cal e aut or i zat sau, dup caz, l a un spi t al .
g) Per sonal ul par amedi cal per sonal ul f r pr egt i r e medi cal , i nst r ui t speci al l a di f er i t e
ni vel ur i n acor dar ea pr i mul ui aj ut or cal i f i cat , ut i l i znd ech i pament e speci f i ce, i ncl usi v
def i br i l at oar el e semi aut omat e ext er ne, act i vnd n echi pe de pr i ma aj ut o r nt r -un cadr u
i nst i t ui onal izat .

Cap. 2 Pr i mul aj ut or de baza i pr i mul aj ut or cal i f i cat
Ar t . 65
30

(1) Acordar ea pr i mul ui aj ut or de baza, f ar a echi pament e speci f i ce, se ef ect ueaz de cat r e or i ce
persoana inst rui t a i n acest sens sau de cat r e persoane f ara inst rui r e pr eal abi la, aci onnd l a
i ndi cai i l e per sonal ul ui speci al i zat di n cadr ul di specer at el or medi cal e de ur gent a sau al
ser vi ci i l or de ur gent a pr espi t al i ceasca de t i p SM URD ;i ser vi ci ul ui de ambul ant a avnd ca
scop pr eveni r ea compl i cai i l or ;i salvar ea vi ei i pana l a sosi r ea unui echi paj de i nt er veni e.
(2) Fiecare cet at ean are obli gai a sa anune dir ect sau sa se asigur e ca un caz de urgent a a f ost
anunat dej a, l a numr ul uni c de ur gent a 1-1-2, nai nt e sau concomi t ent cu acor dar ea
pr i mul ui aj ut o r , f i i nd obl i gat sa r espect e i ndi cai i l e speci al i zat e of er i t e de per sonal ul
di specer at ul ui de ur gent a.
(3) Per soanel e f ar a pr egt i r e medi cal a car e acor da pr i mu l aj ut or de baza i n mod vol unt ar , pe
baza i ndicai i l or f ur ni zat e de un di specer at medi cal sau a unor cuno;t i ne i n domeni ul
pr imul ui aj ut or de baza, aci onnd cu buna-cr edi na ;i cu i nt eni a de a sal va vi at a sau
snt at ea unei per soane, nu r spund penal sau ci vi l .
(4) Pr i mul aj ut or cal i f i cat se acor da i nt r -un cadr u i nst i t ui onal i zat , de echi pe af l at e sub
coor donar ea i nspect or at el or pent r u si t uai i de ur gent a, i n col abor ar e cu aut or i t i l e
admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e ;i st r uct ur i al e M i ni st er ul ui SnLi i
(5) For mar ea ;i cer t i f i car ea per sonal ul ui speci al i zat i n acor dar ea pr i mul ui aj ut or cal i f i cat se va
ef ect ua pe baza unei met odol ogi i st abi l i t e de cat r e M i ni st er ul SnLi i ;i Inspect or at ul
pent r u Si t uai i de Ur gent a.
(6) Sal vamont ul , Sal vamar ul , Jandar mer i a M ont ana, Uni t at ea Speci al a de Int er veni e i n Sit uai i
de Ur gent a di n subor di nea Inspect or at ul ui Gener al pent r u Si t uai i de Ur gent a ;i al t e
i nst i t ui i publ i ce si mi l ar e pot avea per sonal i nst r ui t i n pr i mu l aj ut or cal i f i cat , car e
aci oneaz i n cad r ul mi si uni l or speci f i ce de sal var e asi gur at e de acest e i nst i t ui i .
(7) Per sonal ul par amedi cal nu r spunde penal or i ci vi l , dup caz, daca se const at a, pot r i vi t
l egi i , ndepl i ni r ea de ct r e acest a, cu buna-cr edi na, a or i cr ui act i n l egt ur a cu acor dar ea
pr i mu l ui aj ut or cal i f i cat , cu r espect ar ea compet ent ei acor dat e, pr ot ocoal el or ;i
pr ocedur i l or st abi l i t e i n condi i i l e l egi i .
(8) Pr imul aj ut or cal i f i cat ;i asi st ent a medi cal a de ur gent a se acorda f ar a nici o di scr i mi nar e
l egat a de, dar nu l i mi t at a la, venit ur i , sex, vr st a, et ni e, r el i gie, cet enie sau apar t enena
pol i t i ca, i n di f er ent daca paci ent u l ar e sau nu cal i t at ea de asi gur at medi cal .

Cap. 3 Asi st ent a medi cal de ur gent a
Ar t . 66
(1) Asi st ent a i nt egr at a de ur gent a pr espi t al i ceasca i ncl ude mi si uni l e de sal var e t er est r a,aer i ana
;i naval a.
(2) Asi st ena medi cal de ur gen pr espi t al i ceasc t er est r a di n cadr ul si st emul ui nai onal
i nt egr at de asi st en medi cal de ur gen ;i de pr im aj ut or cal i f i cat est e asi gur at de
ser vi ci i de ambul an omol ogat e de M i ni st er ul SnLi i , pr ecum ;i de echi paj el e i nt egr at e
al e Ser vi ci i l or mobi l e de ur gen, r eani mar e ;i descar cer ar e (SM URD), af l at e n st r uct ur a
i nspect or at el or pent r u si t uai i de ur gen, a aut or i t i l or admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e ;i a
spi t al el or omol ogat e pr i n or di n al m i ni st r ul ui snLi i i n acest sens
(3) Or gani zar ea ;i f unci onar ea ser vi ci i l or de ambul ant a ce nu se ncadreaz i n preveder i l e de
l a al i neat ul (2) se ap r oba de ct r e M i n i st er ul SnLi i .
(4) M i ni st er el e ;i i nst i t ui i l e cu r eel e sani t ar e pr opr i i pot avea i n admi ni st r ar ea l or ser vi ci i
pr opr i i de ambul ant a. M odul de or gani zar e a acest or a se st abi l e;t e pr i n nor me apr obat e
de ct r e mi ni st er ul sau inst it ui a i n st ruct ur a cr ei a f unci oneaz ser vici ul de ambul ant a, cu
avi zul mi ni st er ul ui snLi i
31

(5) In spi t al e pot oper a uni t at i pr opr i i de t r anspor t sani t ar medi cal i zat , pent r u t r anspor t ul
i nt er cl i ni c al paci eni l or pr opr i i , pr ecum ;i al n ou-nscui l or af l ai i n st ar e cr i t i ca. M odul de
or gani zar e ;i f unci onar e a acest or uni t at i se va st abi l i pr i n nor me apr obat e de cat r e
M i ni st er ul SnLi i .
(6) Echi paj el e de sal var e aer i ana ;i naval a f unci oneaz conf or m r egl ement ar i l or speci f i ce
pr evzut e de lege.
(7) Asi st ent a de ur gent a pr espi t al i ceasca di n cadr u l si st emul ui nai onal i nt egr at de asi st en
medical de ur gen ;i de pr i m aj ut or cal i f i cat est e coor donat a de di specer at el e medi cale
speci al i zat e, ut i l i znd i nf r ast r uct ur a Si st emul ui nai onal uni c pent r u apel u r i de ur gent a, i n
conf or mi t at e cu pr eveder i l e l egal e i n vi goar e
(8) Asi st ent a medi cal a de ur gent a spi t al i ceasca di n cadr ul si st emul ui nai onal i nt egr at de
asi st en medical de ur gen ;i de pr i m aj ut or cal i f i cat est e asi gur at a i n unit at i ;i
compar t i ment e de pr i mi r i ur gent e di n st r uct ur a spi t al el or . M i ni st er ul SnLi i omol ogheza
per i odi c UPU ;i CPU i ncl use i n st r uct ur a si st emul ui nai onal i nt egr at de asi st en medi cal
de ur gen ;i de pr i m aj ut o r cal i f i cat .
(9) Spit al ele car e nu se ncadr eaz i n pr eveder i l e de l a al i neat ul (8), i ndi f er ent de f or ma de
or gani zar e a st r uct ur i l or de ur gen (UPU, CPU sau camer a de gar d) sau f or ma de
pr opr i et at e, au o bl i gai a de a acor da, i n l i mi t el e compet ent el or , asi st ent a medical a de
ur gent a pent r u paci eni i ce pr ezi nt o ur gent a medi cal a, pana l a r ezol var ea st r i i de
ur gen, sau dup caz, pana l a i nt er nar ea sau t r ansf er ul acest or a n condi i i de si gur an l a
un spi t al car e ar e compet ena de di agnost i c ;i t r at ament a af eci unil or pr ezent at e de
paci eni .
(10) Asi st ent a medi cal a de ur gent a se asi gur a, gr at ui t , t ut ur or paci eni l or i ndi f er ent de
st at ut ul de asi gur at al acest ui a.
(11) Spi t al el e di n cadr ul si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e au obl i gai a de a accept a
t r ansf er ul paci eni l or af l ai i n st ar e cr i t i ca, daca spi t al ul sau cent r ul unde se af l a paci ent ul
r espect i v nu ar e r esur sel e umane ;i / sau mat er i al e necesar e acor dr i i asi st ent ei de ur gent a
i n mod cor espunzt or ;i def i ni t i v ;i daca t r ansf er ul est e necesar i n veder ea sal vr i i vi ei i
paci ent ul ui . Pr ot ocoal el e de t r ansf er i nt er cl i ni c al paci ent ul ui cr i t i c se apr oba p r i n or di n al
mi ni st r u l ui snLi i .
(12) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e d i n cadr ul si st emul ui nai onal de asi st ent a medi cal a de
ur gent a pot achi zi i ona echi pament e, aut ospeci al e ;i al t e mi j l oace de i nt er veni e di r ect , i n
si st em l easi ng sau cont r act nd cr edi t e avnd ca sur sa de f i nanar e veni t ur i l e pr opr i i ;i / sau
buget ul de st at , pr ecum ;i al t e sur se pr evzut e de l ege, i ncl usi v d onai i ;i spo nsor i zr i .
(13) Or gani zar ea ;i f unci onar ea si st emul ui nai onal de asi st en medi cal ur gen ;i pr i m
aj ut or cal i f i cat se r egl ement eaz pr in hot r r e de guver n l a pr opuner ea mi ni st er ul ui
snLi i n t er men de 30 de zi l e de l a i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ei l egi .

Cap. 4 Asi st ent a de ur gent a i n caz de acci dent e col ect i ve, cal ami t ai i dezast r e
Ar t . 67
(1) Asi st ent a de ur gent a i n cazu l acci dent el or col ect i ve, cal ami t ai l or ;i dezast r el or va f i
coor donat a de cat r e i nspect or at ele j udeene pent r u si t uai i de ur gent a, r espect i v al
muni ci pi ul ui Bucur e;t i , sau di r ect de cat r e Inspect or at ul Gener al pent r u Si t uai i de Ur gent a
conf or m pl anur i l or nai onal e apr obat e.
(2) In cazul epi demi i l or ;i / sau pandemi i l or , coor donar ea act i vit i i de i nt er veni e se f ace de
ct r e comit et el e j udeene pent r u si t uai i de ur gent a sau de Comit et ul pent r u Si t uai i de
ur gent a al M i nist er ul ui SnLi i, dup caz, pot r i vi t legi i.
32

(3) Pent r u si t uai i de acci dent e col ect i ve, calami t at i sau dezast r e, cu ur mr i deosebi t de gr ave,
se vor nt o cmi pl anur i de aci une comu ne ;i cu cel el al t e i nst i t ui i cu at r i bui i i n domeni u,
car e vor f i puse i n apl i car e l a sol i ci t ar ea Inspect or at ul ui Gener al pent r u Si t uai i de Ur gent a.
(4) In si t uai i de acci dent e colect i ve, calami t at i sau dezast r e, cu ur mr i deosebi t de gr ave,
acordar ea asi st ent ei medi cal e de ur gen l a ni vel spi t ali cesc se va f ace ;i i n unit i l e
spi t al i ce;t i apar i nnd mi ni st er el or ;i i nst i t ui i l or cu r eea sani t ar a pr opr i e.
(5) n caz de acci dent col ect i v, cal ami t ai nat ur al e sau dezast r e, ser vi ci i l e de ambul ant a ;i
spi t al el e i ndi f er ent de modul de or gani zar e sau pr opr i et at e ce nu au cont r act pent r u
ser vi ci i medi cal e cu asi gur at or i di n si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e au obl i gai a de
a ef ect ua ser vi ci i med i cal e de ur gent a, l a sol i ci t ar ea comi t et el or j udeene/ al muni ci pi ul ui
Bucur e;t i , r espect i v Comi t et ul ui pent r u Si t uai i de Ur gent a al M i ni st er ul ui SnLi i or i
Comi t et ului Nai onal pent r u Si t uai i de Ur gen. Cont r aval oar ea chel t uiel i l or pr est at e ca
ur mar e a acest or sol i ci t ar i va f i decont at a, l a t ar i f el e di n si st emul de asi gur ar i soci al e de
sanat at e, di n FNUASS, di n buget ul de st at or i di n buget ul l ocal , pot r i vi t di spozi i i l or l egal e.

Cap. 5 Fi nat ar ea asi st ent ei medi cal e de ur gent a
Ar t . 68
(1) Fi nanar ea st r uct ur i l or ;i ser vi ci i l or medi cal e di n cadr ul si st emul ui nai onal i nt egr at de
asi st en medi cal de ur gen ;i de pr i m aj ut or cal i f i cat , i ncl usi v a UPU ;i CPU di n spi t al el e
omol ogat e de ct r e M i ni st er ul SnLi i se f ace de l a buget ul de st at , buget ul aut or it at i l or
l ocal e ;i di n al t e sur se i n condi i i l e l egi i ; cr i t er i i l e si pr oced ur a de omol ogar e sunt st abi l i t e
pr i n or di n al M i n i st r ul ui Sanat at i i
(2) UPU, CPU di n st r uct ur a spi t al el or ce nu se i ncadr eza i n pr eveder i l e de l a al i neat ul (1) sunt
f i nanat e di n veni t ur i l e spi t al ul ui o bi nut e di n cont r act ul cu asi gur at or ul de snt at e n
cond i i i l e l egi i .

Cap. 6 Di spozi i i f i nal e
Ar t . 69
(1) Nor mel e de apl i car e a pr eveder i l or pr ezent ul ui t i t l u se apr oba pr i n hot r r e a guver nul ui l a
pr opuner ea m i ni st r u l ui snLi i ;i al mi ni st r ul ui admi ni st r ai ei ;i i nt er nel or , i n t er men de
30 zi l e de l a i nt r ar ea i n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u, ;i se publ i ca i n M oni t or ul Of i ci al al
Romni ei , Par t ea I.
(2) In scopul apar ar i i dr ept ul ui cet eni l or l a snt at e, secur i t at e ;i vi at a, pr ecum ;i i n scopul
pr eveni r i i ;i l i mi t r i i conseci nel or unei cal ami t ai nat ur al e sau al e unui dezast r u,
per sonal u l ui di n cadr ul ser vi ci i l or omol ogat e de ur gent a spi t al i ce;t i ;i pr espi t al i ce;t i i se
i nt er zice par t i ci par ea l a gr eve sau l a al t e aci uni r evendi cat i ve menit e sa af ect eze
act i vi t at ea pr i n scder ea capaci t at i i de i nt er veni e sau a cal i t i i act ul ui medi cal , or gan i zat e
de si ndi cat e sau de al t e or gani zai i , i n t i mpul pr ogr amul ui de l ucr u, nor mal sau pr el ungi t .
(3) Ner espect ar ea pr eveder i l or pr ezent ul ui t i t l u at r age r spunder ea j ur i di ca a per soanel or
vi novat e, i n condi i i l e l egi i .
(4) Legi sl ai a secundar el abor at n baza Legi i nr . 95/ 2006, cu mo di f i cr i l e ;i com pl et r i l e
ul t er i oar e, r mne n vi goar e n msur a n car e nu cont r avi ne cu pr ezent ul t i t l u.

33

TITLUL VI SPITALELE

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 70
(1) Spi t al ul est e uni t at ea medi cal cu pat ur i , de ut i l i t at e publ i c, cu per sonal i t at e j ur i di c, ce
f ur ni zeaz ser vicii de snt at e.
(2) Ser vi ci i l e acor dat e de spi t al p ot f i p r event i ve, curat i ve, de r ecuper ar e ;i / sau paleat i ve,
pr ecum ;i al t e t i pur i de ser vi ci i de snt at e

Ar t . 71
(1) Or gani zar ea ;i f u nci onar ea spi t al el or est e r egl ement at de di spozi i i l egal e ;i se supune
cont r ol ul ui M i ni st er ul ui SnLi i , i ar n spi t al el e di n subor di nea mi ni st er el or , i nst i t ui i l or cu
r eea de snt at e pr opr i e ;i aut or i t i l or adm i ni st r at i ei publ i ce l ocal e, cont r ol ul est e
ef ect uat de M i ni st er ul SnLi i ;i de st r uct ur i l e speci al i zat e al e acest or a.
(2) Spi t al u l poat e f ur ni za ser vi ci i medi cal e numai d ac f unci oneaz n cond i i i l e aut or i zai ei
sani t ar e de f unci onar e emi sa de ct r e M i nist er ul SnLi i , n caz cont r ar , act i vi t at ea
spi t al el or se suspend, pot r i vi t nor mel o r apr obat e pr i n or di n al mi ni st r ul ui snLi i .
(3) Spit al ele pot cont r act a ser vi ci i de asi st en medi cal pr imar sau ambulat or i e, asi gur nd
i nt egr ar ea ver t i cal a a ser vi ci i l or de snt at e n veder ea asi gur r i i cont i nui t i i n ngr i j i r ea
paci eni l or .

Ar t . 72
(1) n spi t al se pot desf ;ur a ;i act i vi t i de nvmnt medi co-f ar maceut i c, post l i ceal ,
uni ver si t ar ;i post uni ver si t ar , pr ecum ;i act i vi t i de cer cet ar e ;t i i ni f i c medi cal , n
conf or mi t at e cu cl asi f i car ea n f unci e de com pet ene st abi l i t pr i n or di n al mi ni st r u l ui
snLi i.
(2) Col abor ar ea di nt r e spi t al e ;i i nst i t ui i l e de nvmnt super i or medi cal , r espect i v uni t i l e
de nvmnt medi cal , se desf ;oar pe baz de cont r act , nchei at conf or m met odol ogi ei
apr obat e pr i n or di n com un al mi ni st r u l ui snLi i ;i al mi ni st r u l ui educai ei ;i cer cet r i i .
(3) Cer cet ar ea ;t i i ni f i c med i cal , i ncl usi v st udi i l e cl i ni ce se ef ect ueaz excl usi v pe baz de
cont r act de cer cet ar e, nchei at nt r e spi t al ;i f i nanat or ul cer cet r i i .
(4) Spi t al el e au obl i gai a s asi gur e act i vi t at ea de educai e medi cal cont i nu pent r u medi ci ,
asi st eni medi cal i ;i al t per sonal . Cost ur i l e acest or act i vi t i sunt supor t at e de cat r e
per sonal ul benef i ci ar . Spi t al ul poat e supor t a ast f el de cost ur i , n condi i i l e pr eveder i i
acest or a i n buget ul de veni t ur i ;i chel t ui el i ;i a pr eveder i l or codul ui munci i .
(5) Pr omovar ea pr odusel o r medi co-f ar maceut i ce n spi t al se f ace conf or m met odol ogi ei
st abi l i t e pr i n or di n al m i ni st r ul ui snLi i .

Ar t . 73
(1) Spi t al u l asi gur condi i i de i nvest i gai i medi cal e ;i t r at ament medi cal conf or m ni vel u l ui de
compet en st abi l i t pe baza cr i t er i i l or apr obat e de M i ni st er ul SnLi i .
(2) Spi t al u l asi gur condi i i de cazar e, i gi en, al i ment ai e ;i de pr eveni r e a i nf eci i l or
nozocom i al e, conf or m nor mel or apr obat e pr i n or di n al mi ni st r u l ui snLi i .
(3) Spi t al el e car e nchei e cont r act e cu asi gur at or i i de snt at e n cadr ul si st emul ui de asi gur r i
soci al e de snt at e, i ndi f er ent de f or ma de or gani zar e, sunt obl i gat e s asi gur e cel pui n
70% d i n numr ul de pat ur i apr obat i n st r uct ur a cu condi i i de cazar e pent r u car e nu se
sol i ci t t ar i f e supl i ment ar e di n par t ea paci eni l or .
34

(4) Spi t al ul r spunde, n condi i i l e l egi i , pent r u cal i t at ea act ul ui medi cal , pent r u r espect ar ea
condi i i l or de cazar e, i gi en, al i ment ai e ;i de pr eveni r e a i nf eci i l or nozo comi al e.

Ar t . 74
(1) M i ni st er ul SnLi i r egl ement eaz ;i apl i c m sur i de cr e;t er e a ef i ci enei ;i cal i t i i
ser vi ci i l or medi cal e spi t al i ce;t i ;i de asi gur ar e a accesul ui echi t ab i l al popul ai ei l a acest e
ser vi ci i .
(2) M i ni st er ul SnLi i pr opune, o dat l a 3 ani , Pl anul nai onal de pat ur i di n si st emul de
asi gur r i soci al e de snt at e car e se apr ob pr i n hot r r e a Guver nul ui .

Ar t . 75
(1) Toat e spi t al el e au obl i gai a de a acor da pr i mul aj ut or ;i asi st en medi cal de ur gen
or i cr ei per soane car e se prezi nt l a spi t al cu o ur gen medical, i ndi f er ent de st at ut ul de
asi gur at al acest ei a.
(2) Spi t al ul va f i n per manen pr egt i t pent r u asi gur ar ea asi st enei medi cal e n caz de
conf l i ct e ar mat e, dezast r e, at acur i t er or i st e, conf l i ct e social e ;i al t e si t uai i de cr i z
r egl ement at e pr in hot r re a Guver nul ui ;i est e obl i gat s par t icipe cu t oat e r esur sel e l a
nl t ur area ef ect el or acest or a.
(3) Chel t ui el i le ef ect uat e de spi t al e, n cazur i l e pr evzut e l a al i n. (2), se r ambur seaz de l a
buget ul de st at , pr i n buget el e mi ni st er el or , al e i nst i t ui i l or n r eeaua cr or a f unci oneaz,
pr ecum ;i pr i n buget ul uni t i i admi ni st r at i v-t er i t or i al e, dup caz, pr i n hot r r e a
guver nul ui , n t er men de maxi mum 30 de zi l e de l a dat a ncet r i i cauzei car e l e-a gener at .

Cap. 2 Or gani zar ea i f unci onar ea spi t al el or
Ar t . 76
(1) Spi t al el e pot f i or gani zat e ca i nst i t ui i publ i ce, asoci ai i , f undai i . sau soci et i comer ci al e.
(2) Admi ni st r at o r ul spi t al ul ui publ i c poat e deci de schi mbar ea st at ut ul ui or gani zat or i c al
spi t al ul ui nt r - una di n f or mel e de l a al i n. ( 1), cu avi zul M i ni st er ul ui SnLi i .
(3) Spi t al el e de i nt er es nai onal , nom i nal i zat e ca at ar e pr i n hot r r e a Guver nul ui , l a
pr opuner ea M i ni st er ul ui SnLi i , sunt spi t al el e car e r aspund unor pr i or i t at i cl ar def i ni t e
de sanat at e publ ica si de st r at egi e sanit ar a ;i a cr or f unci onar e est e eseni al pent r u
asi st ena medical acor dat populai ei.
( 4 ) Spi t al el e de i nt er es nai onal sunt or gani zat e numai ca i nst i t ui i publ i ce sau f undai i de
ut i l i t at e publ i c, a cr or nf i i nar e/ r eor gan i zar e se apr ob pr i n hot r r e a Guver nul ui , l a
pr opuner ea M i ni st er ul ui SnLi i .
(5) Spi t al el e or gan i zat e ca f undai i ;i asoci ai i , n conf or mi t at e cu pr eveder i l e Or donanei
Guver nul ui nr . 26/ 2000 cu pr i vi r e l a asoci ai i ;i f undai i , publ i cat n M oni t o r ul Of i ci al al
Romni ei nr 39 di n 31 i an uar i a 2000, cu mo di f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e, sunt
per soane j ur i di ce de dr ept pr i vat f r scop pat r i moni al .
(6) Pr i n der ogar e de l a pr eveder i l e Or donanei Guver nul ui n r . 26/ 2000, spi t al el e car e sunt
r eor ganizat e sub f or m de asoci ai i sau f undai i de ct r e aut or i t i sau i nst i t ui i publ ice
dobndesc r ecunoa;t er ea car act er ul ui de ut i l i t at e publ i c de l a dat a nf i i nr i i ;i nscr i er i i n
r egi st r ul asoci ai i l or ;i f undai i l or .
(7) Spi t al el e pot f i or gan i zat e ;i ca soci et i comer ci al e, n conf or mi t at e cu pr eveder i l e Legi i
31/ 1990 pr i vi nd soci et i l e comer ci al e, r epu bl i cat , cu mod i f i cr i l e ;i compl et r i l e
ul t er i oar e, publ i cat n M oni t or ul Of i ci al al Romni ei nr . 1066 di n 17 noi embr i e 2004.
35

(8) Indif er ent de f or ma de or gani zar e a spi t alel or , acest ea t r ebui e s r espect e i nt egr al
r egl ement r il e r ef er it oar e l a acor dar ea de ser vi ci i medicale, pr ecum ;i pe cel e r ef er it oar e l a
cl asi f i car ea, aut or i zar ea, omol ogar ea ;i acr ed i t ar ea spi t al el or si a st r uct ur i l or di n
component a l or .
(9) M odal i t i l e de nf i i nar e, desf i i nar e, or gani zar e, r eor gani zar e ;i conducer e a spi t al el or se
st abi lesc pr i n Nor me met odol ogi ce la pr ezent a l ege, apr obat e pr i n hot r r e de Guver n.
(10) n f unci e de compet ene, spi t alel e sunt cl asif i cat e pe cat egor i i. Cr it er ii l e n f unci e de
car e se f ace cl asi f i car ea, pr ecum ;i ncadr ar ea n f i ecar e cat egor i e, se apr ob pr i n or di n al
mi ni st r u l ui snLi i .
(11) Pent r u asi gur ar ea cont i nui t i i ;i comp l ement ar i t i i ser vi ci i l or medi cal e, spi t al el e
nchei e aco r dur i cu al i f ur ni zo r i de ser vi ci i de snt at e car e s asi gur e f i nal i zar ea cazul ui
medi cal de l a pr ezent ar ea i n spi t al pana l a vi ndecar e sau amel i or ar e, n conf or mi t at e cu
r egl ement r i l e n vi goar e.
(12) Spi t al el e se pot or gani za n r eel e de asi st en medi cal n condi i i l e pr evzut e n
Nor mel e de apl i car e al e pr ezent ul ui Ti t l u.

Ar t . 77
(1) Aut or i zai a sani t ar de f unci onar e se emi t e n condi i i l e st abi l i t e pr i n or di n al m i ni st r ul ui
snLi i ;i per mi t e spi t al ul ui s f unci oneze. Dup obi ner ea aut or i zai ei sani t ar e de
f unci onar e, spi t al ul i nt r , l a cer er e, n p r ocedur a de acr edi t ar e.
(2) Acr edi t ar ea gar ant eaz f apt u l c spi t al el e f unci oneaz l a st andar del e st abi l i t e pot r i vi t
nor mel or l egal e, pr i vi nd acor dar ea ser vi ci i l or medi cal e, cer t i f i cnd cal i t at ea ser vi ci i l or
medi cal e n conf or mi t at e cu cl asi f i car ea spi t al el or , pe cat egor i i de acr ed i t ar e.
(3) Acr edit ar ea se acord pe baza r apor t ul ui de eval uar e ef ect uat de ct r e Ageni a Nai onal
pent r u Cal i t at e ;i Inf or mai e n Snt at e (ANCIS), car e ar e n st r uct ur a sa Comi si a Nai onal
de Acr edi t ar e a Spi t alel or .
(4) Pr ocedu r a i ni i al de acr edi t ar e pent r u spi t al el e car e au aut or i zai e de f unci onar e l a dat a
i nt r r i i n vi goare a pr ezent ului Ti t l u nu se poat e ext i nde pe o per i oad mai mare de 5 ani
ncepnd cu dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent ei l egi .
(5) Neobi ner ea acr edi t r i i n t er menul pr evzut l a al i n. (4) cond uce l a r ezi l i er ea cont r act u l ui
di n si st emul asi gu r r i l or soci al e de snt at e al spi t al ul ui n cauz.
(6) Pent r u obi ner ea acr edi t r i i se per cepe o t ax de acr edi t ar e, al cr ei ni vel se apr ob pr i n
or di n al mi ni st r ul ui snLi i , l a pr opuner ea ANCIS.
(7) Venit ur i l e ncasat e din act i vit at ea de acr edit ar e sunt veni t uri pr opr i i al e ANCIS, car e
ur meaz a f i ut i l i zat e pent r u or gani zar ea ;i f unci onar ea ANCIS, n condi i i l e l egi i .
(8) Pr ocedu r i l e, st andar del e ;i met odol ogi a de acr edi t ar e se el abor eaz de ct r e ANCIS ;i se
apr ob pr i n or di n al mi ni st r u l ui snLi i .
(9) Li st a cu spi t at el e acr edi t at e ;i cat egor i a acr ed i t r i i se publ i c n M oni t or ul Of i ci al al
Romni ei , Par t ea I.

Ar t . 78
(1) Acr edi t ar ea est e val abi l 5 ani .
(2) nai nt e de expi r ar ea t er menul ui pr evzut l a al i n. (1), spi t al u l t r ebui e s sol i ci t e eval uar ea n
veder ea r eacr edi t r i i .
(3) Reeval uar ea unui spi t al n veder ea r eacr edi t r i i se poat e f ace ;i l a sol i ci t ar ea M i n i st er ul ui
SnLi i, a Casei Nai onal e de Asi gur r i de Snt at e sau, dup caz, a mi ni st er el or ;i
36

i nst i t ui i l or cu r eea de ser vi ci i medi cal e pr opr i e, pr ecum ;i a asi gur at or ul ui de snt at e. n
acest caz, t axele l egat e de r eeval uare sunt supor t at e de sol ici t ant .
(4) Dac n ur ma eval ur i i se const at c nu mai sunt ndepl i ni t e st andar del e de acr edi t ar e,
ANCIS acord un t er men pent r u conf or mar e sau r et r age acr edi t ar ea pent r u cat egor ia
sol i ci t at , conf or m r egl ement r i l or el abor at e de ANCIS ;i apr obat e pr i n or di n al m i ni st r ul ui
snLi i.

Cap. 3 Fi nanar ea spi t al el or
Ar t . 79
(1) Spi t al el e or gani zat e ca i nst i t ui i publ i ce sunt f i nanat e i nt egr al di n veni t ur i pr opr i i ;i
f unci oneaz pe pr i nci pi ul aut onomi ei f i nanci ar e. Veni t ur i l e pr opr i i al e spi t al el or publ i ce
pr ovi n di n sumele ncasat e pent r u ser vi ci i l e medi cal e, al t e pr est ai i ef ect uat e pe baz de
cont r act , pr ecum ;i di n al t e sur se, conf or m l egi i .
(2) Pr i n aut onom i e f i nanci ar a spi t al el or or gani zat e ca i nst i t ui i publ i ce se nel ege:
a) or gani zar ea act i vi t i i spi t al ul ui pe baza buget ul ui de veni t ur i ;i chel t u i el i pr opr i u,
apr obat de cat r e conducer ea uni t i i ;i cu acor dul or donat or ul ui de cr edi t e i er ar h i c
super i or ;
b) el abor ar ea buget ul ui pr opr i u de veni t u r i ;i chel t ui el i pe baza eval ur i i veni t ur i l or pr opr i i
di n anul buget ar r espect i v ;i a r epar t i zr i i chel t ui el i l or pe baza p r opuner i l or f undament at e
al e seci i l or ;i compar t i ment el or di n st r uct ur a spi t al ul ui .
(3) Spi t al el e or gani zat e ca f undai i ;i asoci ai i f unci oneaz n condi i i l e pr evzut e de OG
26/ 2000, cu mod i f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e, act i vi t at ea l or f i i nd f ar a scop
pat r i mon i al .
(4) Spit al ele o r ganizat e ca societ i comer ci al e f unci oneaz n condi i i l e pr evzut e de Legea
31/ 1990 pr i vi nd soci et i l e comer ci al e, r ep ubl i cat , cu mod i f i cr i l e ;i compl et r i l e
ult er i oar e.
(5) Indif er ent de f or ma de or gani zar e, spi t alel e pot s nchei e cont r act e de f ur nizar e de ser vi ci i
medi cal e n si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e, cu condi i a r espect r i i Pl anul ui
nai onal de pat ur i , el abor at de ct r e M i ni st er ul SnLi i , pr ecum ;i a condi i i l or de
cont r act ar e st abi l i t e pr i n Cont r act ul Cadr u.
(6) In veder ea der ulr i i pr ogr amelor nai onal e de snt at e ;i a desf ;ur r ii unor act i vi t i
speci f i ce, spi t al el e pot nchei a cont r act e speci f i ce de f ur ni zar e de ser vi ci i medi cal e cu
asi gur at or i i de snt at e, pr ecum ;i cu di r eci i l e de snt at e publ ic t er i t or i al e sau cu al t e
uni t i di n di n subor di nea M i n i st er ul ui SnLi i , n conf or mi t at e cu pr eveder i l e l egal e n
vi goar e.
(7) Pent r u spi t al el e or gani zat e ca asoci ai i , f u ndai i sau soci et i comer ci al e car e of er ser vi ci i
f i nanat e di n FNUASS, gr i l a de sal ar i zar e a per sonal ul ui medi cal st abi l i t de r egl ement r i l e
n vi goar e r epr ezi nt ni vel ul mi ni m de sal ar i zar e a per sonal ul ui medi cal angaj at , i ndi f er ent
de f or ma de angaj ar e sau cont r act ar e a acest ui a.
(8) Pr in der ogar e de l a pr eveder i le di n Legea nr . 284/ 2010 pr i vi nd sal ar izar ea uni t ar a
per sonal ul ui pl t i t di n f ondur i publ i ce, per sonal ul ul spi t al el or or gani zat e ca f undai i ,
asoci ai i sau soci et at i comer ci al e f i nanat e di n f ondur i pu bl i ce va put ea f i r emuner at pe
baza negoci er i i veni t ur i l or , cu r espect ar ea pr eveder i l or al i n. 7 di n cadr ul p r ezent ul ui Ar t i col
;i a condi i i l or speci f i ce pr evzut e i n OG 26/ 2000, cu mod i f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e
;i r espect i v i n Legea 31/ 1990 pr i vi nd soci et i l e comer ci al e, r ep ubl i cat , cu mo di f i cr i l e ;i
complet r i l e ult er i oar e.
37

(9) Indi f er ent de f or ma de or gani zar e sau de r eeaua n cadr ul cr ui a f unci oneaz, chel t ui el i l e
af er ent e dr ept u r i l or de per sonal st abi l i t e pot r i vi t al i n. (8) pent r u spi t al el e af l at e n r el ai e
cont r act ual cu asi gur at or i i di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e r epr ezi nt
maxi mum 70% di n sumel e decont at e de asi gur at or i i de snt at e di n Fondul nai onal uni c de
asi gur r i soci al e de snt at e pent r u ser vi ci i l e medi cal e f ur ni zat e, pr ecum ;i di n sumel e
asi gur at e di n buget ul M i ni st er ul ui SnLi i cu aceast dest i nai e.

Ar t . 80
(1) Spi t al el e de i nt er es nai onal pot pr i mi , n comp l et ar e f a de veni t ur i l e pr opr i i f i nanar e de
l a buget ul de st at , car e va f i ut i l i zat numai pent r u dest i nai i l e pent r u car e a f ost al ocat , n
cond i i i l e l egi i .
(2) Indi f er ent de f or ma de or gani zar e a spi t al el or nf i i nat e sau r eor gani zat e de aut or i t i l e
admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e, acest ea par t i ci p l a f i nanar ea un or chel t ui el i de adm i ni st r ar e
;i f unci onar e al e spi t al el or di n subor di ne, r espect i v chel t ui el i pent r u bunur i ;i ser vi ci i ,
i nvest i i i , r epar ai i capi t al e, consol i dar e, ext i nder e ;i moder ni zar e, dot r i cu echi pament e
medicale, n l imi t a cr edi t el or buget ar e apr obat e cu aceast dest i nai e n buget el e
aut or i t at i l or admi ni st r at i ei publ i ce l ocal e.

Ar t . 81
Buget ul de veni t ur i ;i chel t u i el i al spi t al ul ui , execui a buget ar ;i r apor t ul anual de act i vi t at e al
acest ui a se publ i c pe websi t e-ul f i ecar u i spi t al ;i al aut or i t i i pu bl i ce car e l dei ne sau est e
r esponsabi l de act i vi t at ea acest ui a, dup caz.

Ar t . 82
(1) Cont r ol ul asupr a act i vi t i i f i nanci ar e a spi t al ul ui or gani zat ca i nst i t ui e pu bl i c se f ace, n
cond i i i l e l egi i , de cat r e Cur t ea de Cont ur i , M i n i st er ul SnLi i , de mi ni st er el e ;i i nst i t ui i l e
cu r eea de ser vi ci i medi cal e pr opr i e sau de alt e i nst i t ut i i abi l it at e pr i n l ege.
(2) Cont r ol ul asupr a act i vi t i i f i nanci ar e a spi t al ul ui or gani zat ca asoci ai e, f undai e sau
societ at e comer ci al se f ace, n condi i i l e l egi i , d e ct r e or ganele st at ut ar e sau i nst i t ui i l e
abi l i t at e.

Ar t . 83
Decont ar ea cont r aval o r i i ser vi ci i l or medi cal e cont r act at e n si st emul asi gur r i l or soci al e de
snt at e se f ace conf or m cont r act ul ui de f ur ni zar e de ser vi ci i medi cal e, pe baz de document e
j ust i f i cat i ve, n f unci e de r eal i zar ea acest or a, cu r espect ar ea pr eveder i l or pr i vi nd condi i i l e
acor dr i i asi st enei medi cal e n cad r ul si st emul ui asi gur r i l or soci al e de snt at e.

Ar t . 84
(1) Nor mat ivel e mi ni me de per sonal pr evzut e n r egl ement r il e n vi goar e r epr ezi nt baza
mi ni m de ncadr ar e pent r u f ur ni zar ea ser vi ci i lor medicale de cat r e spi t ale, i ndi f er ent de
f orma de or gani zar e a acest or a.
(2) n si t uai a n car e spi t al ul or gani zat ca i nst i t ui e publ i c nu ar e per sonal pr opr i u angaj at
suf i ci ent , pent r u aco r dar ea asi st enei medi cal e cor espunzt oar e st r uct ur i i or gani zat or i ce
apr obat e n condii i l e l egii , poat e ncheia cont r act e de pr est r i ser vi ci i pent r u asi gur ar ea
acest or a.

38

Cap. 4 Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e
Ar t . 85
(1) Spi t al ul , i ndi f er ent de f or ma de or gani zar e ;i de r eeaua n cadr ul cr ui a f unci oneaz, ar e
obl i gai a s nr egi st r eze, s st ocheze, s pr elucr eze ;i s t r ansmi t i nf or mai i l e l egat e de
act i vi t at ea sa, conf or m normel or apr obat e pr i n or di n al mi nist r ul ui snLi i.
(2) Rapor t r i l e se f ac ct r e M i ni st er ul SnLi i , ser vi cii l e publ i ce deconcent r at e cu
per sonal i t at e j ur i di c al e M i ni st er ul ui SnLi i , ANCIS ;i , dup caz, ct r e mi nist er el e ;i
i nst i t ui i l e cu r eea de ser vi ci i medi cal e pr opr i e, pent r u const i t ui r ea bazei de dat e, l a ni vel
nai onal , n veder ea f undament r i i deci zi i l or de pol i t i c de snt at e, pr ecum ;i pent r u
r apor t ar ea dat el o r ct r e or gan i smel e i nt er nai onal e.
(3) Spit al ele au obl i gai a sa r apor t eze ct r e CNAS ;i cat r e asi gur at ori t oat e dat el e meni onat e
n cont r act e, conf or m met odo l ogi ei apr obat e de CNAS.
(4) Document ai a pr imar , ca sur s a acest or dat e, se pst r eaz secur i zat ;i asi gur at , sub
f or m de document scr i s ;i el ect r oni c, const i t ui nd ar hi va spi t al ul ui , conf or m
r egl ement r i l or l egal e n vi goar e.
(5) Inf or mai i l e pr evzut e l a al i n. (1), car e const i t ui e secr et e de st at ;i de ser viciu, vor f i
accesat e ;i gest i onat e conf or m st andar del or nai onal e de pr ot eci e a i nf or mai i l or
cl asi f i cat e.

Ar t . 86
(1) Imobi l el e di n domen i ul publ i c al st at ul ui sau al unor uni t i admi n i st r at i v-t er i t or i al e, af l at e
n admi ni st r ar ea unor spi t al e pu bl i ce, car e se r eor gani zeaz ;i devi n di sponi bi l e, pr ecum ;i
apar at ur a medi cal di n cadr ul acest or spi t al e pot f i , n condi i i l e l egi i , nchi r i at e sau
concesi onat e, dup caz, unor per soane f i zi ce sau j ur i di ce, n scopul or gani zr i i ;i
f unci onr i i uno r f ur ni zor i de ser vi ci i medi cal e sau pent r u al t e f or me de asi st en medi cal
or i soci al , n condi i i l e l egi i .
(2) Fac excepi e de l a pr eveder i l e al i n. (1) spai i l e dest i nat e desf ;ur r i i act i vi t i i de
nvmnt super ior medi cal ;i f armaceut i c uman, a car or dest i nat i e nu poat e f i modi f i cat a
f ar a avi zul M i n i st er ul ui SnLi i ;i al M i n i st er ul ui Educai ei Cer cet r i i , Ti ner et u l ui ;i
Spor t ul ui .
(3) Sumel e obi nut e n condi i i l e l egi i di n nchi r i er ea sau concesi onar ea bunur i l or const i t ui e
veni t ur i pr opr i i al e spi t al u l ui ;i se ut i l i zeaz pent r u chel t u i el i cur ent e ;i de capi t al , n
conf or mi t at e cu buget ul de veni t ur i ;i chel t ui el i apr obat .

Ar t . 87
Ner espect ar ea pr eveder i l or pr ezent ul ui t i t l u at r age r spunder ea di sci pl i nar , cont r aveni onal ,
ci vi l sau penal , dup caz, n condi i i l e l egi i , a per soanel or vi novat e.

Ar t . 88
Pr ezent ul t i t l u i nt r n vi goar e n t er men de 30 zi l e de l a dat a publ i cr i i n M on i t or ul Of i ci al al
Romni ei ,.
Ar t . 89
n t er men de 90 zi l e de l a dat a pu bl i cr i i n M oni t or ul Of i ci al al Romn i ei , M i ni st er ul SnLi i
el abor eaz nor mel e met odol ogi ce al e pr ezent ului t i t l u, pe car e l e va supune apr obr i i
Guver nul ui.

39

Ar t . 90
La dat a i nt r r i i n vi goar e a nor mel or met odol ogi ce pr evzut e l a ar t .89, se abr og Ti t l ul VII
Spi t al el e di n Legea nr . 95/ 2006.

TITLUL VII M EDICAM ENTUL ]I ASISTENTA FARM ACEUTICA A POPULA|IEI

Cap. 1 M edi cament ul
Ar t . 91
Pr i n medi cament se nel ege or i ce subst an sau combi nai e de subst ane pr ezent at ca avnd
pr opr i et i pent r u t r at ar ea sau pr eveni r ea bol i l or l a om , sau o r i ce subst an sau combi nai e de
subst ane car e poat e f i f ol osi t sau admi ni st r at l a om, f i e pent r u r est abi l i r ea, cor ect ar ea sau
modi f i car ea f unci i l or f i zi o l ogi ce pr i n exer ci t ar ea unei aci uni f ar macol ogi ce, i mun ol ogi ce sau
met abol i ce, f i e pent r u st abi l i r ea unui di agnost i c m edi cal .

Ar t . 92
Ni ci un medi cament nu poat e f i pus pe pi a n Romni a f r o aut o r i zai e de puner e pe pi a
emi s de ct r e Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel o r M edi cal e, n
conf or mit at e cu pr eveder i l e l egal e, sau f r o aut ori zai e el iber at de Ageni a Eur opean a
M edi cament el or pr i n pr ocedur a cent r al i zat .

Ar t . 93
Excepi i l e de l a ar t . 91 pot apr ea n ur mt oar el e si t uai i :
(1) Pent r u r ezol var ea unor nevoi special e se pot excl ude de l a apli car ea pr eveder i l or
pr ezent ul ui t i t l u medi cament el e f ur ni zat e pent r u a r spun de comenzi l or nesol i ci t at e, dar
fcut e cu bun-cr ed i n, conf or m speci f i cai i l or unei per soane cal i f i cat e aut or i zat e, ;i
dest i nat e pacieni l or af lai sub r esponsabi l it at ea sa dir ect . Condi i i l e de excl uder e se
st abi l esc pr i n or di n al mi ni st r ul ui snLi i .
(2) M i ni st er ul SnLi i aut or i zeaz t empor ar di st r i bui a unui medi cament neaut o r i zat , n
si t uai a unei suspi ci uni de epi demi e sau n cazul unei epi demi i conf i r mat e cu ageni
pat ogeni , t oxi ne, pr ecum ;i n cazul unei suspi ci uni de r spndi r e or i r spn di r e co nf i r mat
de ageni chi mici sau r adiai i nucl ear e care ar put ea pune n per icol snt at ea popul ai ei or i
n al t e cazur i de necesit at e neacoper i t e de medi cament el e aut or i zat e.

Ar t . 94
La el i ber ar ea aut or izai i l or de puner e pe pi a, Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui specif i c
cl asi f i car ea medi cament el o r n:
a) medicament e car e se el i ber eaz cu pr escr i pi e medi cal;
b) medicament e car e se el i ber eaz f r pr escr i pi e medical (OTC).

Ar t . 95
Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e el abor eaz si act ual i zeaza
anual Nomencl at or ul cupr i nznd medi cament el e aut or i zat e pent r u puner e pe pi a n Romni a,
pr eciznd pent r u f i ecare medi cament cl asi f icar ea pent r u el i ber are.

Ar t . 96
40

M i ni st er ul SnLi i st abi l e;t e, avi zeaz ;i apr ob, pr i n or di n al mi n i st r ul ui snLi i , pr eur i l e
maxi mal e al e medi cament el or de uz uman cu aut or i zai e de puner e pe pi a n Romni a, cu
excepi a medi cament elor car e se el i ber eaz f r pr escr ipi e medi cal a (OTC).

Ar t . 97
Cu r espect ar ea pr eveder i l or Ar t . 95, Agen i a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or
M edi cal e i a t oat e msur i l e cor espunzt oar e pent r u a se asi gur a c numai medi cament el e
pent r u car e a f ost acor dat o aut or i zai e de puner e pe pi a conf o r m pr eveder i l or pr ezent ul ui
t i t l u sunt di st r i bui t e pe t er i t or i ul Romni ei .

Ar t . 98
Di st r i bui a angr o ;i depozi t ar ea medi cament el or , pr ecum ;i di st r i bui a cu amanunt ul se
ef ect ueaz numai pent r u medi cament e care au aut or i zai e de puner e pe pi a ;i numai de ct r e
posesor i i unei aut o r i zai i pent r u desf ;ur ar ea act i vi t i i de di st r i bui t o r angr o sau di st r i bui t or cu
amanunt ul .

Ar t . 99
Ageni a Nai onal a M edi cament ului ;i a Di spozi t i vel or M edi cale i a t oat e msur il e necesar e
pent r u a se asi gur a c di st r i bui a angr o ;i cu amanunt ul de medi cament e se f ace de ct r e
posesor i i unei aut or i zai i pent r u desf ;ur ar ea act i vi t i i de di st r i bui t o r angr o sau cu amanunt ul .

Ar t . 100
Ageni a Nai onal a M edi cament ului ;i a Di spozi t i vel or M edi cale i a t oat e msur il e necesar e
pent r u a se asi gur a c per soanel e aut or izat e s f ur ni zeze medi cament e ct r e popul ai e pot
f ur ni za i nf or mai i l e necesar e pent r u t r asabi l i t at ea ci i de d i st r i bui e a f i ecr ui medi cament .

Ar t . 101
Fabr i cai a medi cament el or pe t er i t or i ul Romni ei se ef ect ueaz numai de ct r e dei nt or i i unei
aut or i zai i de f abr i cai e emi sa de Ageni a Nai onal a a M edi cament ul ui ;i a Di spozit i vel or
M edi cal e; aceast a aut or i zai e est e necesar chiar dac medi cament ele f abr i cat e sunt dest i nat e
excl usi v expor t ul ui .

Ar t . 102
Aut or i zai a de f abr i cai e conf or m ar t .101 nu est e necesar pent r u pr epar ar ea, di vi zar ea,
schimbar ea f or mei de ambal ar e sau pr ezent ar e at unci cnd acest e pr ocese sunt ef ect uat e n
scopul l i vr r i i cu amnunt ul , de ct r e f ar maci ;t i i di n f ar maci i sau de per soane l egal aut or izat e n
Romnia s ef ect ueze ast f el de pr ocese.

Ar t . 103
Et i chet ar ea ambal aj el or pr i mar e ;i secundar e pr ecum ;i pr ospect ul nsoi t or al medi cament el or
se f ace conf or m cr it er i i l or st abi l it e de l ege.

Ar t . 104
Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e i nt er zi ce publ i ci t at ea pent r u
un medi cament car e nu ar e aut or i zai e de puner e pe pi a val abi l n Romn i a. Publ ici t at ea
pent r u un medi cament t r ebui e s ncur aj eze ut i l i zar ea r ai onal a medi cament ul ui , pr i n
41

pr ezent ar ea l ui obi ect i v ;i f r a-i exager a pr opr i et i le; publ i ci t at ea nu t r ebui e s f ie
n;el t oar e.

Ar t . 105
Publ i ci t at ea pent r u medi cament dest i nat publ i cul ui l ar g se f ace n condi i i l e l egi i . Est e i nt er zi s
pe t er i t or i ul Romni ei publ i ci t at ea dest i nat publ i cul ui l ar g pent r u medi cament el e pr escr i se,
el iber at e si compensat e i n cadr ul si st emului asi gur r i l or social e de snt at e

Cap. 2 Asi st ent a f ar maceut i c a popul ai ei
Ar t . 106
Asi st ena f ar maceut i c a popul ai ei ur mr e;t e asi gurar ea accesul ui popul ai ei l a medi cament e
si gur e, ef ici ent e ;i de bun cal it at e. Pe l ng medicament e, asi st ena f ar maceut ic asi gur
accesul , pot r i vi t l egi i , ;i l a al t e pr oduse st abi l i t e pr i n o r di n al m i ni st r ul ui snLi i , cum ar f i :
cosmet i ce, pr oduse par af ar maceut i ce, di spozi t i ve ;i apar at ur medi cal de uz i ndi vi dual ;i
consumabi l e pent r u acest ea, supl i ment e al i ment ar e ;i al i ment e cu dest i nai e special , plant e
anodi ne ;i pr oduse pe baz de pl ant e anodi ne, pr oduse de puer i cul t ur , ar t i col e dest i nat e
nt r ei ner i i i gi enei per sonale, echipament e, mat er ial e sau pr oduse dest i nat e pr ot eci ei or i
mbunLi r i i snLi i , pr oduse pent r u pr ot eci a mpot r i va bol i l or cu t r ansmi t er e sexual sau cu
aci une cont r acept i v, pr oduse homeopat e, pr oduse dest i nat e ar omat er api ei , al t e pr oduse
dest i nat e ut i l i zr i i n unel e st r i pat ol ogi ce.

Ar t . 107
Asi st ena f ar maceut i c a popul ai ei se asi gur , n condi i i l e pr ezent ei l egi , p r i n i nt er medi ul
ur mt oar el or uni t i f ar maceut i ce: f ar maci e comuni t ar , car e poat e deschi de punct e de l ucr u,
denumi t e of i ci ne, f ar maci e cu ci r cui t nchi s ;i dr ogher i e.

Ar t . 108
Far maci a comuni t ar , f ar maci a cu ci r cui t nchi s ;i dr ogher i a f unci oneaz pe baza aut or i zai ei
de f unci onar e emi se de M i ni st er ul SnLi i , n condi i i l e l egi i .

Ar t . 109
nf i i nar ea, or gani zar ea ;i f unci onar ea, pr ecum ;i pr eschi mbar ea aut or i zai i l or de f unci onar e
al e f ar maci i l or comuni t ar e, a f ar maci i l or cu ci r cui t nchi s pr ecum ;i al e dr ogher i i l or se st abi l esc
pr i n nor me de apl i car e a pr ezent ei l egi , apr obat e pr i n or di n al mi ni st r ul u i snLi i .

Ar t . 110
Di st r i bui a cu amnunt ul a medi cament el or se f ace numai pr i n f ar maci i comuni t ar e, of i ci ne
l ocal e de d i st r i bui e ;i dr ogher i i .

Ar t . 111
El i ber ar ea med i cament el or n uni t at i l e f ar maceut i ce se f ace numai cu am nunt ul , cu excepi a
medi cament el or el i ber at e pr i n f ar maci i l e cu ci r cui t nchi s ;i a pr odusel or dest i nat e t r usel or de
ur gen, impuse pr i n l ege.

Ar t . 112
42

M odul de di st r i bui r e, st ocar e ;i el i ber ar e de medi cament e de ct r e f ar maci i l e com uni t ar e,
of i ci ne, f ar maci i l e cu ci r cui t nchi s ;i dr ogher i i , se f ace n condi i i l e l egi i ;i pr i n nor me apr obat e
de M i ni st er ul SnLi i .

Cap. 3 Supr avegher ea
Ar t . 113
Pent r u a se asi gur a ado pt ar ea deci zi i l or de r egl ement ar e adecvat e ;i ar moni zat e pr i vi nd
medicament ele aut or i zat e n Uniunea Eur opean, avnd n veder e i nf or mai i l e pr i vi nd r eaci i l e
adver se apr ut e l a med i cament e n condi i i nor mal e de ut i l i zar e, n Ageni a Nai onal a
M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e f unci oneaz un si st em de f ar macovi gi l en; acest
si st em t r ebui e s f i e f ol osi t pent r u col ect ar ea i nf or mai i l or ut i l e n supr avegher ea
medicament elor , cu r ef er i r e special l a r eaci i l e adver se apr ut e l a om ;i pent r u eval uar ea
;t i i ni f i c a acest or a.

Ar t . 114
Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e i a msur i l e necesar e pent r u a
se asi gur a c i nf or mai i l e adecvat e colect at e pr i n acest si st em de f ar macovigi l en sunt
comuni cat e st at el or membr e al e Uniuni i Eur opene ;i Ageni ei Eur opene a M edicament el or .
Acest si st em t r ebui e s i a n consi der ar e ;i or i ce al t a i nf or mai e di sponi bi l pr i vi nd ut i l i zar ea
gr e;i t ;i abuzul de medi cament e ce poat e avea un i mpact asup r a eval ur i i r i scur i l or ;i
benef i ci i l or .

Ar t . 115
M i ni st er ul SnLi i i a t oat e msur i l e adecvat e pent r u ncu r aj ar ea medi ci l or ;i pr of esi oni ;t i l o r
din si st emul de sanat at e s r apor t eze l a Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or
M edi cal e r eaci i adver se suspect at e l a medi cament e. M i nist er ul SnLi i poat e i mpune cer i ne
speci f i ce medi ci l or , f ar maci ;t i l o r ;i al t or pr of esi oni ;t i di n domeni ul snLi i pr i vi nd r apor t ar ea
r eaci i l or adver se gr ave suspect at e sau nea;t ept at e.

Ar t . 116
(1) Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e se asi gur c cer i nel e
l egale pr i vind medicament ele sunt r espect at e, pr in i nspeci i per i odi ce ;i , dac est e cazul,
i nspeci i neanunat e; dup caz, Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or
M edi cal e cer e l abor at oar el or p r opr i i de cont r o l sau unui l abor at or cer t i f i cat / r ecu noscut de
Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui n acest scop s ef ect ueze t est e asupr a pr obel or de
medicament e.
(2) Ageni a Nai onal a M edi cament ul ui ;i a Di spozi t i vel or M edi cal e poat e, de asemenea, s
ef ect ueze i nspeci i neanunat e l a l ocat i i l e f abr i cani lor de subst ane act i ve f olosi t e ca mat er i i
pr i me sau l a l ocat i i l e dei nt or i l or aut or i zai ei de puner e pe pi a, or i de ct e o r i consi der c
exi st mot i ve pent r u a suspect a ner espect ar ea pr i nci p i i l or ;i ghi dur i l or de bun pr act i c de
f abr i cai e meni onat e de l ege.

Ar t . 117
Inspeci a de aut or i zar e ;i i nspeci i l e de supr avegher e n f ar maci i comun i t ar e, f ar maci i cu ci r cui t
nch i s ;i n dr ogher i i se exer ci t de cat r e M i ni st er ul SnLi i . Cont r ol ul pr i vi nd exer ci t ar ea
pr of esi ei de f ar maci st se f ace de cat r e Col egi ul Far maci ;t i l or di n Romn i a, pr i n f i l i al el e
t er it or i ale, n conf or mi t at e cu pr eveder i l e legi i .
43


Ar t . 118
Cont r af acerea sau puner ea n ci r cul ai e de medicament e f r r espect ar ea pr eveder il or
pr ezent ul ui t i t l u const i t ui e i nf r aci une si se sanct i oneaza conf or m pr eveder i l or l egal e n vi goar e.

Ar t . 119
Ner espect ar ea pr eveder i l or pr ezent ul ui t i t l u at r age r spunder ea di sci pl i nar , ci vi l ,
cont r aveni onal sau penal , dup caz.

Ar t . 120
Msur i l e pent r u i mpl ement ar ea pr eveder i l or pr ezent ul ui t i t l u sunt j ust i f i cat e pr i n pr ot eci a
snLi i publ i ce ;i t r ebui e s f i e pr opor i onal e cu obi ect i vel e acest ei pr ot eci i , conf or m
r egul i l or Tr at at ul ui Uni uni i Eu r opene, n speci al cel e pr i vi nd l i ber a ci r cul ai e a mr f ur i l or ;i
concur ena.

Ar t . 121
Di spozii i f i nale ;i t r anzi t or i i
(1) La dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent u l ui t i t l u, se abr og or i ce d i spozi i e l egal cont r ar .
(2) Legi sl ai a secundar el abor at n baza Legi i nr . 95/ 2006, cu mo di f i cr i l e ;i com pl et r i l e
ul t er i oar e, r mne n vi goar e n msur a n car e nu cont r avi ne pr ezent ul ui t i t l u.

TITLUL VIII DONAREA ]I UTILIZAREA ORGANELOR, |ESUTURILOR ]I CELULELOR
DE ORIGINE UM AN N SCOP TERAPEUTIC

Cap.1. Di spozi i i gener al e
Ar t . 122
(1)Pr ezent ul t i t l u l st abi l e;t e cadr ul l egal pr i vi nd act i vi t at ea de donar e ;i pr el evar ea de or gane,
esut ur i ;i cel ul e de or i gi ne uman, n scop t er apeut i c, pr ecum ;i de t r ansf uzi e sangui n,
donar ea de snge ;i component e sangui ne de or i gi ne uman.
(2) Pr el evar ea ;i t r anspl ant ul de or gane, esut ur i ;i cel ul e de or i gi ne uman se r eal i zeaz numai
n scop t er apeut i c, n condi i i l e pr evzut e n pr ezent ul t i t l u ;i nor mel e met odol ogi ce de apl i car e.

Ar t . 123
Aut or i t i l e compet ent e n domeni ul t r anspl ant u l ui ;i t r ansf uzi ei sangui ne :
(1) M i nist er ul SnLi i est e aut ori t at ea nai onal compet ent pr i vi nd r egl ement ar ea,
or gani zar ea ;i cont r ol ul act i vi t i l or di n domeni ul t r anspl ant ul ui , al t r ansf uzi ei sangui ne, al
secur i t i i sani t ar e a sngel ui ;i al component el or sanguineumane.
(2) Ageni a Nai onal de Tr anspl ant est e aut ori t at ea compet ent pent r u coor donarea ;i
supr avegher ea act i vi t i i de t r anspl ant pr ecum ;i pent r u i mpl ement ar ea or i cr or di spozi i i
l egal e r ef er i t oar e l a act i vi t i l e de t r anspl ant de or gane, esut ur i ;i cel ul e umane pent r u
ut i l i zar e t er apeut i c.
(3) Inst i t ut ul Nai onal de Tr ansf uzi e Sangui n est e aut or i t at ea compet ent pent r u
coor donar ea ;i supr avegher ea act i vit i i de r ecolt ar e, t est ar e, pr el ucr ar e, conser var e,
di st r i bu i r e ;i ut i l i zar e t er apeut i c a sngel ui ;i a component el or sangui ne umane, cer cet ar e
;t i i ni f i c medi cal , pr ecum ;i nvmnt medi cal de speci al i t at e n domen i ul t r ansf uzi ei
sangui ne.
44

(4) Regi st r ul Nai onal al Donat or i l or Vol unt ar i de Cel ul e St em Hemat opoi et i ce i nst i t u i e
r esponsabi l cu pr ocesar ea cer er i l or , di n ar sau di n st r i nt at e, pent r u ut i l i zar ea de cel ul e
st em hemat opoi et i ce de l a donat or i nenr udi i cu paci eni i , pr ecum ;i pent r u coor donar ea
col ect r i i ;i di st r i bui ei cel ul el or hemat opoet i ce cent r el or de donar e, de l a donat or i nenr udi i .

Ar t . 124
Pr i nci pi i l e gener al e al e act i vi t i i de t r anspl ant ;i t r ansf uzi e sangui n sunt :
a) Donar ea de or gane, esut ur i ;i / sau cel ul e de or i gi ne uman est e vol unt ar , benevol ;i
neurmat de avant aj e de or ice nat ur pent r u si ne sau pent r u t er i cu excepi a ser vi cii l or
f uner ar e o f er i t e pent r u donat or i i decedai ;i a dr ept ur i l or pr evzut e pent r u donat or i i de snge
n Legea nr .282/ 2005 pr i vi nd o r gani zar ea act i vi t i i de t r ansf uzi e sangui n, donar ea de snge ;i
component e sangui ne de or i gi ne uman, pr ecum ;i asi gur ar ea cal i t i i ;i secur i t i i sani t ar e,
nveder eaut i l i zr i i l or t er apeut i ce, cumodi f i cr i l esi compl et r i l eu l t er i oar e, publ i cat n M oni t or ul
Of i ci al al Romni ei nr . 915 di n 13 oct ombr i e 2005.
b) Pr i nci pi ul aut osuf i ci enei n domeni ul t r ansf uzi ei sangui ne est e un obi ect i v nai onal ;i
comuni t ar , pr i n car e se gar ant eaz di sponi bi l i t at ea sngel ui ;i a component el or sangui ne de
or igi ne uman pent r u t r at ament e medi cale.
c) Donar ea de or gane, esut ur i ;i cel ul e de or i gi ne uman nu poat e f ace obi ect ul
t r anzaci i l or comer ci al e. ncl car ea pr i nci pi ul ui donr i i vol unt ar e ;i ner emuner at e n veder ea
obi ner i i unor c;t i gur i f i nanci ar e sau a unor avant aj e pent r u si ne sau t er i , pr ecum ;i
const r nger ea de or i ce f el a donat or ul ui est e i nt er zi s ;i sanci onat .
d) Pr elevar ea ;i t r anpl ant ul de or gane, esut ur i ;i celule de or i gine uman se r eal i zeaz
numai n uni t i acr edi t at e de M i ni st er ul SnLi i , l a pr opuner ea Ageni ei Nai onal e de
Tr anspl ant , pr i n or di n al mi n i st r ul ui snLi i .
e) Tesut uri le ;i celul el e de or i gi ne uman pr el evat e pot f i ut i l izat e i medi at pent r u
t r anspl ant sau pot f i pr ocesat e ;i depozi t at e n bnci l e de esut ur i ;i cel ul e acr edi t at e de
M i ni st er ul SnLi i , l a p r opuner ea Ageni ei Nai onal e de Tr anspl ant , pr i n or di n al mi ni st r ul ui
snLi i .
f ) Act i vi t at ea de t r ansf uzi esangui n, donar ea de snge;i component e sangui ne de or i gi ne
umanest e r egl ement at de Legea nr . 282/ 2005, cu compl et r i l e ;i modi f icr i l e ul t er i oar e ;i
pr i n or di ne al e M i ni st r ul ui SnLi i .


Cap.2 Donar ea i t r anspl ant ul de or gane, esut ur i i cel u l e umane i n scop t er apeut i c
Ar t . 125.
(1) Pr ezent ul cap i t ol se apl i c ur mt oar el or act i vi t i :
a) donr i i , t est r i i , eval ur i i , pr el evr i i , t r anspor t ul ui ;i t r anspl ant ul ui de or gane umane.
b) donr i i , t est r i i , pr ocesr i i , conser vr i i , st ocr i i ;i di st r i b ui r i i esut ur i l or ;i a cel ul el or
umane, i ncl usi v cel ul el or st em hemat opoi et i ce din sngel e per i f er ic, di n cor donul
ombi l i cal (snge) ;i di n mduva hemat opoet i c, cel ul el or r epr oduct i ve (ovul e,
sper mat ozoi zi ) ;i cel u l el or st em adu l t e dest i nat e ut i l i zr i i l a om.
c) i nspeci ei sanit ar e a uni t i l or acredi t at epent ru act ivi t at ea de t r anspl ant de organe,
esut ur i ;i cel ul e de or i gi ne uman, ut i l i zat e n scop t er apeut i c.
(2) Sunt excl use di n domeni ul de apl i car e a acest ui capi t ol esut ur i l e ;i cel u l el e ut i l i zat e ca
gr ef e aut ol oge (esut ur i pr el evat e ;i t r anspl ant at e acel ui a;i i ndi vi d) n cadr ul acel ei a;i
i nt er veni i chi r ur gi cal e, f r ca acest ea s f i e conser vat e l a o banc.

45

Ar t . 126
(1) Pr el evar ea de o r gane, esut ur i ;i celul e de or i gi ne uman, n scop t er apeut ic, se p oat e
ef ect ua n ur mt oar el e condi i i :
a) de l a donat or ul n vi a, avnd capaci t at e de exer ci i u depl i n, dup obi ner ea
consi mmnt ul ui i nf or mat , scr i s, l i ber , pr eal abi l ;i expr es al acest or a. Se i nt er zi ce pr el evar ea
de or gane, esut ur i ;i cel ul e de l a per soane l i psit e de di scer nmnt ;
b) pr el evar ea de or gane, esut ur i saucel ul e de l a donat or ul vi u se va ef ect uacuavi zul com i si ei de
avi zar e a donr i i de l a donat or ulvi u, const i t ui t ncadr ul spi t al ul ui ncar e se
ef ect ueazt r anspl ant ul , conf or mmet odol ogi ei el abor at e de Ageni anai onal de
Tr anspl ant ;i apr obat pr i nor di n al m i ni st r ul ui snLi i ;
c) de l a donat or i decedai , car e si -au expr i mat n t i mpul vi ei i , opi unea n f avoar ea donr i i ,
pr i nt r -un act not ar i al de consi mmnt pent r u pr el evar e, nr egi st r at n Regi st r ul nai onal al
donat or i l or de or gane, esut ur i ;i cel ul e;
d) n l i psa acor dului expr i mat n t i mpul vi ei i al per soanei decedat e, pr elevar ea de or gane,
esut ur i ;i / sau cel ul e, se poat e r eal i za numai cu consi mmnt ul scr i s al cel pui n unui a di n
membr i i maj or i ai f ami l i ei sau al r udel o r , n or di nea pr evzut l a ar t . 81 di n Co dul Ci vi l .
(2) n sensul pr ezent ul t i t lu, donat or ul decedat se def i ne;t e ast f el :
a) donat or decedat f r act i vi t at e car di ac - per soana l a car e s-a const at at opri r ea
car di or espi r at or i e i r esusci t abi l ;i i r ever si bi l , conf i r mat n spi t al de 2 medi ci pr i mar i .
Conf i r mar ea donat or ul ui decedat f r act i vi t at e car di ac se f ace conf or m pr ot ocol ul ui de
r esusci t ar e, el abor at de Ageni a Nai onal de Tr anspl ant
b)do nat or decedat cu act i vi t at e car di ac - per soana l a car e s-a const at at ncet ar ea i r ever si bi l
a t ut ur or f unci i l or cr ei er ul ui , conf or m pr ot ocol ul ui de decl ar ar e a mor i i cer ebr al e, el abor at de
Ageni a Nai onal de Transplant . Decl arar ea mor i i cer ebr al e se f ace de ct r e medi ci car e un f ac
par t e di n echi pel e de coor donar e, pr elevar e, t r anspl ant de or gane, esut ur i ;i cel ul e de or igi ne
uman.

Ar t . 127
Se i nt er zi ce pr el evar ea de or gane, esut ur i ;i cel u l e de l a pot eni al i donat or i mi nor i n vi a, cu
excepi a cazur i l or pr evzut e n pr ezent a l ege.

Ar t . 128
In cazul n car e donat or ul est e mi nor , pr el evar ea de celul e st em hemat opoi et i ce medul ar e sau
per i f er i ce se f ace n ur mt oar el e condi i i :
(1) pr el evar ea de celul e st em hemat opoi et i ce medul are sau per i f er i ce de l a mi nor i se poat e
f ace numai cu consi mmnt ul mi nor ul ui dac acest a a mpl init vr st a de 14 ani ;i cu
acor dul scr i s al ocr ot i t or ul ui l egal , r espect i v al p r i ni l or , t ut or el u i sau al cur at or ul ui . Dac
mi nor ul nu a mpl i ni t vr st a de 14 ani , pr el evar ea se poat e f ace cu acor dul ocr ot i t or ul ui
l egal ;
(2) n cazul donat or ul ui care ar e cel pui n 14 ani , consi mmnt ul acest ui a, scr i s sau ver bal, se
expr i m n f aa Comi si ei de avi zar e a donr i i de l a donat or ul vi u di n cent r ul unde se
ef ect ueaz t r anspl ant ul , dup ef ect uar ea obl i gat or i e a unei anchet e de ct r e aut or i t at ea
t ut el ar compet ent .
(3) Ref uzul scr i s sau ver bal al m i nor ul ui mpi edi c or i ce pr el evar e.

46

Cap.3. Fi nanar ea act i vi t i i de t r anspl ant i t r ansf uzi e sangui n
Ar t . 129
Sur sel e de f i nanar e a act i vi t i i de t r anspl ant sunt ur mt oar el e:
(1) Fondul nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e,
(2) buget ul M i ni st er ul ui SnLi i , at t di n buget ul de st at , ct ;i di n veni t ur i pr opr i i ;
(3) cont r i bui a per sonal a paci ent ul ui pl t i t n m od di r ect sau pr i nt r - un si st em de asi gu r r i
vol unt ar e de snt at e;
(4) donai i ;i sponsor i zr i de l a per soane f i zi ce sau j ur i di ce, or gani zai i neguver nament al e or i
al t e or ganisme i nt er esat e.

Ar t . 130.
Sur sel e de f i nanar e a act i vi t i i de t r ansf uzi e sangui n sunt u r mt oar el e :
(1) Act i vi t at ea Inst i t ut ul ui Nai onal de Tr ansf uzi e Sangui n est e f i nanat i nt egr al di n buget ul
M i ni st er ul u i SnLi i , de l a buget ul de st at sau di n veni t ur i l e pr opr i i .
(2) Di n f ondur i l e apr obat e, Inst i t ut ul Nai onal d e Tr ansf uzi e Sangui n f i naneaz act i vi t at ea
pr opr i e ;i a cent r el or de t r ansf uzi e sangui n t er i t o r i al e.
(3) Veni t ur i l e r eal i zat e de Inst i t ut ul Nai onal de Tr ansf uzi e Sangui n si cent r el e de t r ansf uzi e
sangui n t er i t or i al e di n ef ect uar ea unor act i vi t i medi cal e pent r u car e se per cep t ar i f e
conf or m act el or nor mat i ve n vi goar e, const i t ui e veni t ur i p r opr i i ;i se ut i l i zeaz n cond i i i l e
l egi i .
(4) Si t uai i l e f i nanci ar e de execui e ;i bi l anur i l e cont abi l e t r i mest r i al e ;i anual e al e cent r el or de
t r ansf uzi e sangui n t er i t or i al e se r apo r t eaz l a Inst i t ut ul Nai onal de Tr ansf uzi e Sangui n.
(5) Si t uai i l e f i nanci ar e de execui e ;i bi l anur i l e cont abi l e t r i mest r i al e ;i anual e al e Inst i t ut ul ui
Nai onal de Tr ansf uzi e Sangui n se r apor t eaza si sunt apr obat e de M i ni st er ul Sanat at i i .

Cap.4. Sanci uni
Ar t . 131
Or gani zar ea, ef ect uar ea pr el evr i i ;i / sau t r anspl ant ul ui de or gane, esut ur i ;i / sau cel u l e de
or igi ne uman, snge ;i / sau component e sangui ne umane pr ecum ;i depozi t ar ea esut ur i lor ;i
cel ul el or de o r i gi ne uman n al t e condi i i dect cel e pr evzut e de pr ezent ul t i t l u, const i t ui e
i nf r aci une ;i se pedepse;t e conf or m legi i penale.

Ar t . 132
Pr el evar ea ;i / sau t r anspl ant ul de o r gane ;i / sau esut ur i ;i / sau cel ul e de or i gi ne uman, snge
;i / sau component e sangui ne umane f r consi mmnt dat n condi i i l e pr ezent u l ui t i t l u
const i t ui e i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu nchi soar e de l a 5 l a 7 ani .

Ar t . 133
Fapt a per soanei car e a di spus sau a ef ect uat pr el evar ea at unci cnd pr i n aceast a se compr omi t e
o aut opsi e medi co-l egal , sol i ci t at n condi i i l e l egi i , const i t uie i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu
nchi soar e de l a 1 l a 3 ani .

Ar t . 134
(1) Const i t ui e i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu nchi soar e de l a 3 l a 5 ani f apt a per soanei de a
dona or gane ;i / sau esut ur i ;i / sau cel ul e de or i gi ne uman, snge ;i / sau component e
sangui ne umanen scopul obi ner i i de f ol oase mat er i al e sau de o r i ce al t nat ur , pent r u
si ne sau pent r u al t ul .
47

(2) Det er minar ea cu r ea-cr edi n sau const r nger ea unei per soane s doneze or gane ;i / sau
esut ur i ;i / sau cel ul e de or i gi ne uman, snge ;i / sau component e sangui ne umane
const i t ui e i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu nchi soar e de l a 3 l a 10 ani .
(3) Publ i ci t at ea n f ol osu l unei per soane, n scopul obi ner i i de or gane ;i / sau esut ur i ;i / sau
celule de or i gi ne uman, snge ;i / sau component e sanguine umane pr ecum ;i publ i carea
sau medi at i zar ea unor anunur i p r i vi nd donar ea de or gane ;i / sau esut ur i ;i / sau cel ul e
umane, snge ;i / sau component e sangui ne umane n scopul obi ner i i unor avant aj e
mat er ial e sau de al t nat ur pent r u si ne, f ami l i e or i t er e per soane f i zi ce sau j ur i di ce
const i t ui e i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu nchi soar e de l a 2 l a 7 ani .

Ar t . 135
(1) Or gani zar ea ;i / sau ef ect uar ea pr el evr i i ;i / sau t r anspl ant ul ui de or gane ;i / sau esut ur i
;i / sau cel ul e de or i gi ne uman, snge ;i / sau component e sangui ne umane n scopul
obi ner i i unui pr o f i t mat er i al pent r u donat or , const i t ui e i nf r aci une de t r af i c de or gane
;i / sau esut ur i ;i / sau cel ul e de or i gi ne uman, sn ge ;i / sau component e sangui ne umane ;i
se pedepse;t e cu nchisoar e de l a 3 l a 10 ani.
(2) Cu aceea;i pedeaps se sanci oneaz ;i cumpr ar ea de or gane, esut ur i ;i / sau cel ul e de
or i gi ne uman, snge ;i / sau compo nent e sangui ne umane n scopul r evnzr i i , n veder ea
obi ner i i unui pr of i t .
(3) Tent at i va se pedepse;t e conf or m l egi sl ai ei n vi goar e.

Ar t . 136
Int r oducer ea sau scoat er ea di n ar de or gane, esut ur i si / sau cel ul e de or i gi ne uman, pr ecum
;i snge ;i / sau component e sangui ne umane f r aut or i zai e emi s de Ageni a Nai onal de
Tr anspl ant n domen i u const i t ui e i nf r aci une ;i se pedepse;t e cu nchi soar e de l a 3 l a 10 ani .

Cap.5.Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e
Ar t .137
(1) n t er men de 90 zi l e de l a i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ei l egi , M i ni st er ul SnLi i va
el abor a nor mel e met odol ogi ce de apl i car e al e pr ezent ul ui t i t l u ;i supuse apr obr i i pr i n
hot r r e a guver nul ui .
(2) Nor mel e t ehni ce de apl i car e al e pr ezent ul ui t i t l u vor t r anspune i ncl usi v r egl ement r i l e
pent r u:
a) donar ea ;i t r anspl ant ul de or gane: Di r ect i va 2010/ 53/ UE a Par l ament ul ui Eur opean ;i a
Consi l i ul ui di n 7 i ul i e 2010 pr i vi nd st andar del e de cal i t at e ;i si gur an r ef er i t oar e l a
or ganel e umane dest i nat e t r anspl ant ul ui .
(b) donar ea ;i t r anspl ant ul de cel ul e ;i esut ur i : Di r ect i va 23/ 2004/ CE a Par l ament u l ui
Eur opean ;i a Consi l i ul ui di n 31 mar t i e 2004 asupr a st abi l i r i i st andar del or de cal i t at e ;i
si gur an asupr a donr i i , pr ocur r i i , t est r i i , pr ocesr i i , conser vr i i , dep ozi t r i i ;i di st r i bui r i i
esut ur i l or ;i cel ul el or umane;
(3) St andardele de acr edi t ar e r ef er it oar e l a oper ai uni l e de donar e ;i t r anspl ant , i ncl usi v
st andar del e pent r u r egi st r el e de donat o r i ;i r egi st r el e pent r u paci eni i t r aspl ant ai , vor f i
el abor at e de ct r e Ageni a Nai onal de Tr anspl ant , n concor dan cu pr eveder i l e n
vi goar e l a ni vel comuni t ar ;i i nt er nai onal , ;i vor f i apr obat e pr i n or di n al e mi ni st r ul ui
snLi i .

Ar t . 138.
48

(1) Pr ezent ul t i t l u nu se r ef er l a esut ur i ;i cel ul e car e f ac obi ect ul unor cer cet r i ;t i i ni f i ce sau
car e i nt r n componena unor d i spozi t i ve medi cal e/ cosmet i ce, pr ecum ;i pr oduse t er apeut i ce
anexe f olosi t e pent r u pr epar area gr ef onul ui t er apeut ic.
(2) St andar del e ;i nor mel e pr i vi nd ut i l i zar ea pl asmei pent r u pr epar ar ea f ar macol ogi c a
pr odusel or pl asmat i ce l abi l e se r egl ement eaz ;i se apr ob pr i n or di n al mi ni st r u l ui snLi i .
(3) Pr ezent ul t i t l u i nt r n vi goar e l a 90 de zi l e de l a dat a publ i cr i i n M o ni t o r ul Of i ci al a
pr ezent ei l egi .
(4) La dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u, Ti t l ul VI di n Legea nr .95/ 2006, se abr og.

Ti t l ul IX PERSONALUL DIN SISTEM UL DE SNTATE
Ar t . 139
(1) Asi st ent a medicala i n si st emul de sanat at e se asi gur a de ct r e ur mt oar el e cat egor i i de
per sonal :
a) per sonal cu st udi i univer si t ar e medi cal e ;i nemedi cal e
b) per sonal cu st udi i medi i medical e ;i nemedi cale;
c) per sonal san i t ar auxi l i ar ;
(2) Pr of esi i l e din si st emul de snt at e r egl ement at e l a nivel ul Uni uni i Eur opene sunt cele de
medic, f ar macist , medi c-dent i st , asi st ent medi cal ;i moa;a ;i se pr act i ca numai de
per soanel e cu di pl oma de l i cent a sau cer t i f i cat e de absol vi r e a unei i nst i t ui i de i nvat ami nt
de speci al i t at e car e sunt aut or i zat e pot r i vi t pr eveder i l or l egal e i n vi goar e ;i i n acor d cu
cer i nel e di n Codul pr of esi i l or medi cale r egl ement at e pr ezent at i n anexa 1 a pr ezent ei Legi.

Ar t . 140
(1) Per sonal ul cu st udi i uni ver si t ar e cupr i nde, i n af ar a pr of esi i l or r egl ement at e l a ni vel ul
Uni uni i Eur opene ;i al t e cat egor i i pr ecum bi ol ogi , chi mi ;t i , psi hol ogi , ki net ot er apeui ;i al t
per sonal de speci al i t at e cu st udi i super i oar e, car e l ucr eaz i n domeni ul pr eveni r i i ,
meni ner i i ;i i mbunat at i r i i st r i i de snt at e a popul ai ei . At r i bui i l e acest or a sunt
r egl ement at e pr i n pr eveder i l egal e speci f i ce, i ar obl i gai i l e ce l e r evi n i n cadr ul uni t at i l or
medi cal e sunt def i ni t e pr i n r egul ament el e de or gani zar e ;i f unci onar e al e uni t at i l or
medicale.
(2) Per sonal ul de speci al i t at e cu st udi i super i oar e di n uni t i l e medi cal e ar e obl i gai a sa
par t i ci pe, pot r i vi t pr egt i r i i sal e, al t u r i de pr of esi i l e medi cal e r egl ement at e, l a act i vi t at ea
acor dar e de asi st ent a medi cal a popul ai ei .

Ar t . 141
(1) Per sonal ul cu st udi i medi i ner egl ement at n UE est e f or mat di n l abo r ani , t ehni ci eni ;i al t e
cadre cu pr egt i r e medie de special i t at e.
(2) Per sonal ul cu st udi i medi i ner egl ement at conf or m al i n. (1) ;i desf asoar a act i vi t at ea sub
ndr umar ea ;i cont r ol ul di r ect al medi cul ui sau f ar maci st ul ui .

Ar t . 142
Per sonal ul sani t ar auxi l i ar cup r i nde i n f i r mi er e, ngr i j i t or i , br ancar di er i , ambul an i er i , par amedi ci
;i al t per sonal , car e i ncl ude dar n u se l i mi t eaz l a: per sonal ul car e asi gur a cur at eni a ;i past r ar ea
i gi enei uni t at i l or medi cal e, pr egt i r ea mat er i al el or ;i echi pament el or necesar e act i vi t at i i
49

medi cal e ;i de ngr i j i r e, nsoi r ea l a nevoi e a bol navi l or spi t al i zai ; ndepl i ne;t e al t e sar ci ni
pr evzut e de r egulament ul de or gani zar e ;i f unci onar e a unit at i i medi cale.

Ar t . 143
M edi ci i , f ar maci ;t i i , nt r eg per sonal ul di n si st emul de snt at e r spund, pot r i vi t l egi i , de
cal it at ea asi st ent ei medical e acordat e ;i au obl i gai a sa aci oneze cu r esponsabil i t at e
pr of esi onal a ;i l a cel e mai nal t e st andar de et i ce ;i deont ol ogi ce, sa ai b o at i t udi ne pr of und
umana i n nt r eaga l or act i vi t at e, sa-;i per f eci oneze cont i nuu pr egt i r ea pr of esi onal a.

Ar t . 144
(1) n veder ea dezvol t r i i cel or mai adecvat e pol i t i ci de r esur se umane pent r u asi gur ar ea st r i i
de snt at e a popul ai ei se i nf i i nt eaza pr i n hot r r e a guver nul ui Regi st r ul nai onal al
per sonalul ui medi cal pent r u pr of esi i l e r egl ement at e car e act i veaz n si st emul de snt at e,
denumi t i n cont i nuar e Regi st r ul nai onal al per sonal ul ui med i cal
(2) Scopul Regi st r ul ui nai onal al per sonal ul ui medi cal est e:
a) de a nr egi st r a per sonal u l medi cal di n si st emul de snt at e, pent r u a asi gur a pr ot eci a
consumat or i l or de ser vi ci i de snt at e, pent r u asi gur ar ea f ur ni zar i i de ser vi ci i medi cal e
numai de ct r e per soanel e car e au cal i f i cr i l e necesar e
b) de a f ur ni za dat ele necesar e pent r u management ul ;i pol i t i ci le de r esur se umane i n
snt at e.
(3) M i ni st er ul SnLi i est e aut or i t at ea car e dei ne, or gani zeaz ;i act ual i zeaz (i ncl usi v
conf or m cer i nel or cu pr i vi r e l a Si st emul de i nf or mar e al p i ei i i nt er ne IM I) Regi st r ul
Nai onal al per sonal ul ui medi cal , pe car e l publ i ca anual , cu r espect ar ea pr eveder i l or l egal e
i n vi goar e pr i vi nd pr ot eci a dat el or per sonal e
(4) Pent r u r eal i zar ea Regi st r ul Nai onal al per sonal ul u i medi cal , M i ni st er ul SnLi i va
col abor a cu o r gani zai i l e pr of esi onal e al e per sonal ul ui di n si st emul de snt at e, or gani zat i i
car e sunt obl i gat e sa t r ansmi t dat el e sol i cit at e l a pr ocesor ul de dat e aut or izat de ct r e
M i ni st er ul SnLi i .
(5) Per sonalul medical est e obl i gat s t r ansmi t i nf or mai i l a pr ocesor ul de dat e aut or i zat ,
at unci cnd sunt sol i ci t at e.
(6) Pr ocesor ul aut or i zat ar e dr ept ul s sol i ci t e ;i s ver i f i ce i nf or mai i l e pr i mi t e de l a per sonal e
f i zi ce ;i j ur i di ce, n scopul de a obi ne i nf or mai i pent r u nscr i er ea n r egi st r u ;i de a obi ne
i nf or mai i de l a al t e r egi st r e, cu r espect ar ea pr eveder i l or l egal e i n vi goar e pr i vi nd pr ot eci a
dat elor per sonal e
(7) Ur mt oar el e sunt i nf or mai i l e mi n i mal e pr i vi nd per sonal ul med i cal car e t r ebui e col ect at e n
baza de dat e pr ot ej at a Regi st r ul u i nai onal al per sonal u l ui medi cal :
a) Dat e de i dent i f i car e per sonal ;
b) Inf or mai i pr i vi t oar e l a cal i f i cr i
c) Inf or mai i cu pr i vi r e l a l ocul de munc;
d) Inf or mai i pr i vi nd cer t i f i car ea ;i aut or i zar ea
e) Al t e dat e, conf or m r egl ement r i l or n vi goar e

Ar t . 145
Di spozi t i i t r anzi t o r i i si f i nal e
(1) Pr ezent ul t i t l u i nt r e i n vi goar e l a 30 de zi l e de l a publ i car ea prezent ei l egi i n M onit or ul
Of i ci al .
50

(2) Pr i mul Regi st r u nai onal al per sonal ul ui medi cal se publ i ca de ct r e M i n i st er ul SnLi i i n
anul cal endar i st i c ul t er i or i nt r r i i i n vi goar e a p r ezent ul ui t i t l u.


TITLUL X RSPUNDEREA CIVIL A PERSONALULUI M EDICAL ]I A FURNIZORULUI
DE PRODUSE ]I SERVICI I M EDICALE, SANITARE ]I FARM ACEUTICE

Cap. 1. Rspunder ea ci vi l a per sonal ul ui medi cal
Ar t . 146
(1) n sensul pr ezent ul ui t i t l u, ur mt o r i i t er meni se def i nesc ast f el :
a) per sonal ul medi cal est e medi ci , medi ci den t i ;t i , f ar maci ;t i , asi st eni medi cal i gener al i ;t i ,
asi st eni medical i / t ehni cieni cu al t f or mar e speci al izat n domeni ul ngr i j i r i l or de snt at e,
moa;e, f i zi ot er apeu(i , car e acor d ser vi ci i medical e;
b) mal pr axi sul est e er oar ea pr of esi onal svr ;i t n exer ci t ar ea act u l ui medi cal sau medi co-
f ar maceut i c, gener at oar e de pr ej udi ci i asupr a paci ent ul ui , i mpl i cnd r spunder ea ci vi l a
per sonal u l ui medi cal ;i a f ur ni zor u l ui de pr oduse ;i ser vi ci i medi cal e, sani t ar e ;i f ar maceut i ce.
(2) Per sonal ul medi cal r spunde ci vi l pent r u pr ej udi ci i l e pr oduse di n er oar e, car e i ncl ud ;i
negl i j ena, i mp r udena sau cuno;t i ne medi cal e i nsuf i ci ent e n exer ci t ar ea pr of esi uni i , pr i n act e
i ndi vi dual e n cadr ul pr ocedur i l or de pr eveni e, di agnost i c sau t r at ament .
(3) Per sonal ul medical r spunde ci vi l ;i pent r u pr ej udi ci i l e ce decur g din ner espect ar ea
r egl ement r i l or pr ezent ul ui t i t l u pr i vi nd conf i deni al i t at ea, consi mmnt ul i nf or mat ;i
obl i gat i vi t at ea acor dr i i asi st enei medi cal e.
(4) Per sonal ul medi cal r spunde ci vi l pent r u pr ej udi ci i l e pr oduse n exer ci t ar ea pr of esi ei ;i
at unci cnd ;i dep;e;t e l imi t ele compet enei , cu excepi a cazur i lor de ur gen n car e nu est e
di spon i bi l per sonal medi cal ce ar e com pet ena necesar .
(5) Rspunder ea ci vi l r egl ement at pr i n p r ezent a l ege nu nlt ur angaj ar ea r spunder i i
penal e, dac f apt a car e a cauzat pr ej udi ci ul const i t ui e i nf r aci une conf or m l egi i .

Ar t . 147
(1) Toat e per soanel e i mpl i cat e n act ul medi cal vor r spunde pr opor i onal cu gr adul de
vi novi e al f i ecr ui a.
(2) Per sonal ul medi cal nu est e r spunzt or pent r u daunele ;i pr ej udi ci i le pr oduse n exer cit ar ea
pr of esi uni i :
a) cnd acest ea se dat or eaz condi i i l or de l ucr u, dot r i i i nsuf i ci ent e cu echi pament de
di agnost i c ;i t r at ament , i nf eci i l or nosocom i al e, ef ect el or adver se, compl i cai i l or ;i r i scur i l or n
gener al accept at e al e met odel or de i nvest i gai e ;i t r at ament , vi ci i l or ascunse al e mat er i al el or
sani t ar e, echi pament el or ;i di spozi t i vel o r medi cal e, subst anel or medi cal e ;i sani t ar e f ol osi t e;
b) cnd aci oneaz cu bun-cr edi n n si t uai i de ur gen, cu r espect ar ea compet enei
acordat e.

Cap. 2. Rspunder ea ci vi l a f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e, mat er i al e sani t ar e,
apar at ur , di spozi t i ve medi cal e i medi cament e
Ar t . 148
(1) Uni t i l e sani t ar e p ubl i ce sau pr i vat e, n cal i t at e de f ur ni zor i de ser vi ci i medi cal e, r spund
ci vi l , pot r i vi t dr ept ul ui com un, pent r u pr ej udi ci i l e pr oduse n act i vi t at ea de pr even i e,
di agnost i c sau t r at ament , n si t uai a n car e acest ea sunt conseci na:
51

a) i nf eci i l or nosocomi al e, cu excepi a cazul ui cnd se dovede;t e o cauz ext er n ce nu a
put ut f i cont r ol at de ct r e i nst i t ui e;
b) def ect el or cunoscut e al e di spozi t i vel or ;i aparat ur i i medi cale f ol osi t e n mod abuzi v, f r a
f i r epar at e;
c) f ol osi r i i mat er i al el or sani t ar e, di spozi t i vel or medi cal e, subst anel or medi cament oase ;i
sani t ar e, dup expi r ar ea per i oadei de garani e sau a t er menul ui de valabi l i t at e a acest or a, dup
caz;
d) accept r i i de echi pament e ;i dispozit i ve medicale, mat er ial e sani t ar e, subst ane
medi cament oase ;i sani t ar e de l a f ur ni zor i , f r asi gur ar ea pr evzut de l ege, pr ecum ;i
subcont r act ar ea de ser vi ci i med i cal e sau nemedi cal e de l a f ur ni zor i f r asi gur ar e de
rspunder e ci vi l n domeni ul medi cal .
(2) Uni t i l e pr evzut e l a al i n. (1) r spund n condi i i l e l egi i ci vi l e pent r u pr ej udi ci i l e pr oduse
de per sonal ul medi cal angaj at , n sol i dar cu acest a.

Ar t . 149
Uni t i l e sani t ar e publ i ce sau pr i vat e, f ur ni zoar e de ser vi ci i medi cal e, r spund ci vi l ;i pent r u
pr ej udi ci i le cauzat e, n mod di r ect sau i ndi r ect , paci eni l or , gener at e de ner espect ar ea
r egl ement r i l or i nt er ne al e uni t i i sani t ar e.

Ar t . 150
Uni t i l e sani t ar e publ i ce sau pr i vat e, f ur ni zoar e de ser vi ci i medi cal e, ;i pr oduct or i i de
echipament e ;i dispozit i ve medi cal e, subst ane medi cament oase ;i mat er ial e sanit ar e r spund
pot r i vi t l egi i ci vi l e pent r u pr ej u di ci i l e pr oduse paci eni l or n act i vi t at ea de pr eveni e, di agnost i c
;i t r at ament , gener at e n mod di r ect sau i ndi r ect de vi ci i l e ascunse al e echi pament elor ;i
di spozi t i vel or medi cal e, subst anel or medi cament oase ;i mat er i al e sani t ar e, n per i oada de
gar ani e/ val abi l i t at e, conf or m l egi sl ai ei n vi goar e.

Ar t . 151
Pr eveder i l e ar t . 150 se apl i c n mod cor espunzt or ;i f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e sau
nemedicale, subcont r act at e de ct r e uni t i le sani t ar e publ i ce sau pr i vat e f urni zoar e de ser vi ci i
medi cal e, n cazul p r ej udi ci i l or aduse paci eni l or n mod di r ect sau i ndi r ect , ca ur mar e a
ser vi cii l or prest at e.


Ar t . 152
Fur n i zor i i de ut i l i t i ct r e uni t i l e sani t ar e publ i ce sau pr i vat e f ur ni zoar e de ser vi ci i med i cal e
rspund civi l pent r u pr ej udi ci i le cauzat e pacieni l or , gener at e de f ur ni zar ea necor espunzt oar e
a ut i l i t i l or .


Ar t . 153
(1) La cer er ea or i cr ei per soane, sau dup caz, a r epr ezent ant ului l egal al acest ei a, car e se
consi der vi ct i ma unui mal pr axi s, svr si t n exer ci t ar ea unei act i vi t (i de pr even(i e, di agnost i c
si t r at ament , f ur ni zor ul de pr oduse si ser vi ci i medi cal e, sani t ar e si f ar maceut i ce est e obl i gat s
i nf or meze asupr a ci r cumst an(el or si cauzel or pr oducer i i pr ej udi ci i l or pr et i nse, n t er men de cel
mul t 15 zi l e de l a dat a dep uner i i cer er i i pent r u comuni car ea i nf or ma(i i l or .
52

(2) n cazul decesul ui unei per soane, car e ar put ea f i ur mar e a unui act de mal pr axi s i mput abi l
unei act i vi t (i de pr eveni r e, di agnost i c si t r at ament , i nf or ma(i i l e pr evzut e l a al i n. (1) sunt
comuni cat e l a sol ici t ar ea succesor i l or acest ei a.

Cap. 3. Acor dul paci ent ul ui i nf or mat
Ar t . 154
(1) Pent r u a f i supus l a met ode de pr eveni e, di agnost i c ;i t r at ament , cu pot eni al de r i sc
pent r u paci ent , dup expl icar ea l or de ct r e m edic, medi c dent i st , asi st ent medical / moa;,
conf o r m pr eveder i l or al i n. (2) ;i (3), paci ent ul ui i se sol i ci t aco r dul scr i s.
(2) n obi ner ea acor dul u i scr i s al paci ent ul ui , medi cul , medi cul dent i st , asi st ent ul
medi cal / m oa;a sunt dat or i s pr ezi nt e paci ent ul ui i nf or mai i l a un ni vel ;t i i ni f i c r ezonabi l
pent r u put er ea de nel eger e a acest ui a.
(3) Inf or mai i l e t r ebui e s coni n: di agnost i cul , nat ur a ;i scopul t r at ament ul ui , r i scur i l e ;i
conseci nel e t r at ament ul ui p r opus, al t er nat i vel e vi abi l e de t r at ament , r i scur i l e ;i conseci nel e
l or , pr ognost i cul bol i i f r apl i car ea t r at ament ul ui .

Ar t . 155
Vr st a l egal pent r u expr i mar ea consi mmn t ul ui i nf or mat est e de 18 ani . M i nor i i ;i pot
expr i ma consi mmnt ul n absena pr i ni l or sau r epr ezent ant ul ui l egal , n ur mt oar el e cazur i :
a) si t uai i de ur gen, cnd pr i ni i sau r epr ezent ant ul l egal nu pot f i cont act ai , i ar mi nor ul
ar e di scer nmnt ul necesar pent r u a nel ege si t uai a medical n car e se af l ;
b) si t uai i medi cal e l egat e de diagnost i cul ;i / sau t r at ament ul pr oblemel or sexual e ;i
r epr o duct i ve, l a sol i ci t ar ea expr es a mi nor ul ui n vr st de pest e 16 ani .

Ar t . 156
(1) M edi cul cur ant , asi st ent ul medi cal / moa;a r spund at unci cnd nu obi n consi mmnt ul
i nf or mat al paci ent u l ui sau al r epr ezent ani l or l egal i ai acest ui a, cu excepi a cazur i l or n car e
paci ent ul est e l i psi t de di scer nmnt , i ar r epr ezent ant ul l egal sau r uda cea mai apr opi at nu
poat e f i cont act at , dat or i t sit uai ei de ur gen.
(2) At unci cnd r epr ezent ant ul l egal sau r uda cea mai apr opi at nu poat e f i cont act at ,
medi cul , asi st ent ul medi cal / moa;a pot sol i ci t a aut or i zar ea ef ect ur i i act ul ui medi cal aut or i t i i
t ut el ar e sau pot aci ona f r acor dul acest ei a n si t uai i de ur gen, cn d i nt er val u l de t i mp
pn l a expr i mar ea aco r dul ui ar pune n per i col , n mod i r ever si bi l , snt at ea ;i vi aa
paci ent ul ui .

Cap. 4. Obl i gat i vi t at ea asi gur r i i asi st enei medi cal e
Ar t . 157
(1) M edi cul , medi cul dent ist , asi st ent ul medi cal / moa;a au obl i gai a de a acor da asi st en
medi cal/ ngr i j i r i de snt at e unei per soane d oar dac au accept at -o n pr eal abi l ca paci ent ,
cr i t er i i l e de accept ar e ur mnd a f i st abi l i t e pr in n or mel e met odol ogi ce de apl i car e a pr ezent ul ui
t i t l u.
(2) M edi cul , medi cul dent i st , asi st ent ul medi cal / moa;a nu pot r ef uza s acor de asi st en
medi cal / ngr i j i r i de snt at e pe cr i t er i i et ni ce, r el i gi oase ;i or i ent ar e sexual sau pe al t e cr i t er i i
de di scr i mi nar e i nt er zi se pr i n l ege.
(3) M edi cul , medi cul dent i st , asi st ent ul med i cal / moa;a au obl i gai a de a accept a paci ent ul n
si t uai i de ur gen, cnd l i psa asi st enei medi cal e poat e pune n per i col , n mod gr av ;i
i r ever si bi l , snt at ea sau vi aa paci ent ul ui .
53


Ar t . 158
(1) At unci cnd medi cul , medi cul dent i st , asi st ent ul medi cal / moa;a au accept at paci ent ul ,
r el ai a poat e f i nt r er upt :
a) odat cu vi ndecar ea bol i i ;
b) de ct r e paci ent ;
c) de ct r e medi c, n ur mt oar el e si t uai i :
(i ) at unci cnd pacient ul est e t r i mis alt ui medi c, f ur ni znd t oat e dat ele medi cal e obi nut e, car e
j ust i f i c asi st ena alt ui medic cu compet ene spor i t e;
(i i ) paci ent u l mani f est o at i t udi ne ost i l ;i / sau i r ever eni oas f a de medi c.
(2) M edi cul va not i f i ca paci ent u l ui , n si t uai a pr evzut l a al i n. (1) l i t . c) pct . (i i ), dor i na
t er minr i i r el ai ei , nai nt e cu mi ni mum 5 zi l e, pent r u ca acest a s gseasc o al t er nat i v, doar n
msur a n car e acest f apt n u pune n per i col st ar ea snLi i paci ent ul ui .

Ar t . 159
(1) M edi cul , asi st ent ul medi cal / moa;a, angaj ai ai unei i nst i t ui i f ur ni zoar e de ser vi ci i medi cal e,
au obl i gai a acor dr i i asi st enei medi cal e/ ngr i j i r i l or de snt at e paci ent ul ui car e ar e dr ept ul de
a pr i m i ngr i j i r i medi cal e/ de snt at e n cadr ul i nst i t ui ei , pot r i vi t r egl ement r i l or l egal e.
(2) M edi cul poat e r ef uza asi gur ar ea asi st enei medicale n si t uai i l e meni onat e l a ar t . 158
al i n. ( 1) l i t . c).

Ar t . 160
n acor dar ea asi st enei medi cal e/ ngr i j i r i l or de snt at e, per sonal ul medi cal ar e obl i gai a
apl i cr i i st andar del or t er apeut i ce, st abi l i t e pr i n ghi dur i de pr act i c n speci al i t at ea r espect i v,
apr obat e l a ni vel nai onal , sau, n l i psa acest or a, st andar del or r ecunoscut e de com uni t at ea
medical a speci al i t i i r espect i ve.

Cap. 5. Asi gur ar ea obl i gat or i e de r spunder e ci vi l pr of esi onal pent r u medi ci , f ar maci t i
i al t e per soane din domeni ul asi st enei medi cal e
Ar t . 161
(1) Per sonal ul medi cal def i ni t l a ar t . 146 al i n. (1) l i t . a) car e acor d asi st en medi cal , n
si st emul publ i c ;i / sau n cel pr i vat , nt r -o l ocai e cu dest i nai e speci al pent r u asi st en
medi cal , pr ecum ;i at unci cnd aceast a se acor d n af ar a acest ei l ocai i , ca ur mar e a unei
cer eri expr ese din par t ea per soanei sau a per soanel or car e necesi t aceast asi st en ori a unui
t er car e soli ci t aceast asi st en pent r u o per soan sau mai mul t e persoane care, di n mot i ve
i ndependent e de voi na l or , nu pot apel a el e nsel e la aceast asi st en, va ncheia o asi gur ar e
de mal pr axi s pent r u cazur i l e de r spunder e ci vi l pr of esi onal pent r u pr ej udi ci i cauzat e pr i n
act ul medi cal .
(2) O copi e dup asi gur ar e va f i pr ezent at nai nt e de nchei er ea cont r act ul ui de munc, f i i nd
o condi i e obl i gat or i e pent r u angaj ar e.

Ar t . 162
Fur ni zor i i de pr oduse si ser vi ci i medi cal e, sani t are sau f ar maceut i ce pr evzu(i l a ar t . 147 sunt
obl i ga(i s nchei e o asi gur ar e de r spunder e ci vi l pent r u pr ej udi ci i l e pr oduse paci en(i l or n
act ivi t at ea de pr even(i e, diagnost i c si t r at ament , generat e n mod di r ect sau i ndi r ect de vi ci i l e
ascunse al e echipament el or si dispozit i vel or medicale, subst an(el or medicament oase si
mat er i al e sani t ar e, n per i oada de gar an(i e sau val abi l i t at e, conf or m l egi sl a(i ei n vi goar e.
54


Ar t . 163
(1) Asi gur t or u l acor d despgubi r i pent r u pr ej udi ci i l e de car e asi gur ai i r spund, n baza
l egi i , f a de t er e per soane car e se const at c au f ost supuse unui act de mal pr axi s medi cal ,
pr ecum ;i pent r u chel t ui el i le de j udecat al e per soanei pr ej udi ci at e pr i n act ul medi cal.
(2) Despgubi r i l e se acor d i ndi f er ent de l ocul n car e a f ost acor dat asi st en medi cal .
(3) Asi gur ar ea obl igat or i e f ace par t e di n cat egor ia B clasa 13 de asigur r i de r spundere civil ;i
va cupr i nde t oat e t i pur i le de t r at ament e medicale ce se ef ect ueaz n special it at ea ;i
compet ena pr of esi onal a asi gur at ul ui ;i n gam a de ser vi ci i medi cal e of er i t e de uni t i l e de
pr of i l .

Ar t . 164
(1) Despgubir i l e se acor d pent r u sumele pe car e asi gur at ul est e obl i gat s l e pl t easc cu
t i t l u de dezdunar e ;i chel t ui el i de j udecat per soanei sau per soanel or pgubi t e pr i n apl i car ea
unei asi st ene medi cal e neadecvat e, car e poat e avea dr ept ef ect i ncl usiv vLmar ea cor por al
or i decesul .
(2) n caz de deces, despgubi r i l e se acor d succesor i l or n dr ept ur i ai paci ent ul ui car e au
sol icit at acest ea.
(3) Despgubi r i l e se acor d ;i at unci cnd asi st ena medi cal nu s-a acor dat , de;i st ar ea
per soanei sau per soanel o r car e au sol i ci t at sau pent r u car e s-a sol i ci t at asi st ena medi cal
i mpunea aceast i nt er veni e.
(4) Despgubir i l e vor i ncl ude ;i event ualel e chelt uiel i ocazi onat e de un pr oces n car e
asi gur at ul est e obl i gat l a pl at a acest or a; chel t ui el i l e de j udecat sunt i ncl use n l i mi t a
rspunder i i st abi l i t pr i n pol i a de asi gur ar e.

Ar t . 165
Despgubi r i l e se pl t esc ;i at unci cnd per soanel e vLmat e sau decedat e nu au domi ci l i ul sau
r e;edi na n Romn i a, cu excepi a cet eni l or di n St at el e Uni t e al e Amer i ci i , Canada ;i Aust r al i a.

Ar t . 166
(1) n cazul n car e pent r u acel a;i asi gur at exi st mai mul t e asi gur r i val abi l e, despgubi r ea se
supor t n mod pr opor i onal cu suma asi gur at de f i ecar e asi gur t or .
(2) Asi gur at ul ar e obl i gai a de a i nf or ma asi gur t or ul despr e nchei er ea unor ast f el de
asi gur r i cu al i asi gur t o r i , at t l a nchei er ea pol i i ei , ct ;i pe par cur sul execut r i i acest ei a.

Ar t . 167
(1) Li mi t el e maxi me al e despgubi r i l or de asi gur ar e se st abi l esc pr i n or di n comun de mi ni st r u l
snL(i i si pr esedi nt el e CNAS, dup consul t ar ea asoci ai i l or pr of esi onal e di n domeni ul
asi gur r i lor ;i CM R, CFR, CM DR, OAM M R ;i OBBC.
(2) Nivel ul pr imel or , t er menele de plat ;i cel elal t e el ement e pr i vind acest t i p de asi gur r i se
st abi l esc pr i n negoci er e nt r e asi gur ai ;i asi gur t or i .

Ar t . 168
Despgubi r i l e se pot st abi l i pe cal e ami abi l , n cazur i l e n car e r ezul t cu cer t i t udi ne
rspunder ea ci vi l a asi gur at ul ui .

Ar t . 169
55

Despgubi r i l e se pl t esc de ct r e asi gur t or nemi j l oci t per soanel o r f i zi ce, n msur a n car e
acest ea nu au f ost despgubi t e de asi gur at .

Ar t . 170
Despgubi r i l e pot f i sol i ci t at e ;i se pl t esc ;i ct r e per soanel e car e nu au pl t i t cont r i bui a
dat or at l a si st emul publ i c de snt at e.

Ar t . 171
(1) Dr ept ur i l e per soanelor vLmat e sau decedat e pr i n apl i car ea unei asi st ene medical e
neadecvat e se pot exer cit a mpot r iva cel or i mpl i cai di r ect sau i ndi r ect n asi st ena medical.
(2) Acest e dr ept u r i se pot exer ci t a ;i mp ot r i va per soanel or j u r i di ce car e f ur ni zeaz
echipament e, i nst r ument al medi cal ;i medi cament e car e sunt f ol osi t e n l i mi t ele i nst r uci uni l or
de f ol osi r e sau pr escr i pi i l or n asi st en medi cal cal i f i cat , conf o r m obl i gai ei acest or a,
asumat pr i n cont r act el e de f ur ni zar e a acest or a.

Ar t . 172
(1) Despgubir i l e nu se r ecupereaz de l a per soana r spunzt oar e de pr oducer ea pagubei
cnd asi st ena medi cal s-a f cut n i nt er esul pri i vLmat e sau a decedat u l ui , n l i psa unei
i nvest i gai i compl et e or i a necunoa;t er i i dat el or anamnezi ce al e acest uia, dat or it si t uai ei de
ur gen, i ar par t ea vLmat sau decedat ul nu a f ost capabi l , dat or i t ci r cumst anel or , s
cooper eze cnd i s-a acor dat asi st en.
(2) Recuper ar ea pr ej udi ci i l or de l a per soana r spunzt oar e de p r oducer ea pagubei se poat e
r eal i za n ur mt oar el e cazur i :
a) vLmar ea sau decesul est e ur mar e a ncl cr i i i nt eni onat e a st andar del or de asi st en
medical;
b) vLmar ea sau decesul se dat or eaz unor vi ci i ascunse al e echi pament ul ui sau a
i nst r ument ar ul ui medical sau a unor ef ect e secundar e necunoscut e al e medi cament elor
administ r at e;
c) at unci cnd vLmar ea sau decesul se dat or eaz at t per soanei r esponsabi l e, ct ;i unor
def ici ene administ r at i ve de car e se f ace vi novat unit at ea medical n car e s-a acordat
asi st en medi cal sau ca ur mar e a neacor dr i i t r at ament ul ui adecvat st abi l i t pr i n st andar de
medicale r ecunoscut e sau al t e act e nor mat i ve n vi goar e, per soana ndr ept i t poat e s
r ecupereze sumel e plt i t e dr ept despgubir i de l a cei vi novai , al i i dect per soana
r esponsabi l , pr opor i onal cu par t ea de vi n ce r evi ne acest or a;
d) asi st ena medi cal a pri i vLmat e sau a decedat ul ui s-a f cut f r consi mmnt ul
acest ui a, dar n al t e mpr ej ur r i dect cel e pr evzut e la al i n. (1).

Ar t . 173
Asi gur ai i sau r epr ezent ani i acest or a sunt obl i gai s n;t i i neze n scr i s asi gur t or ul sau, dac
est e cazul , asi gur t or i i despr e exi st ena unei aci uni n despgubi r e, n t er men de 3 zi l e
l ucr t oar e de l a dat a l a car e au l uat l a cuno;t i n despr e aceast aci une.

Cap. 6. Pr ocedur a de st abi l i r e a cazur i l or de r spunder e ci vi l a per sonal ul ui medi cal sau a
f ur ni zor i l or de pr oduse ;i ser vi ci i medi cal e, sani t ar e sau f ar maceut i ce
Ar t . 174
56

(1) La ni vel ul st r uct ur i l or t er i t or i al e al e or ani za(i i l or pr of esi onal e de pr of i l cu r ol de
r eglement ar e a pr of esi i l or medi cal e se const i t uie comi si i de moni t or izar e ;i compet en
pr of esi onal pent r u cazur i l e de mal pr axi s, denumi t e n cont i nuar e Comi si i .
(2) La sedi n(el e Comi si ei par t i ci p un r epr ezent ant al soci et (i i de asi gur r i l a car e a f ost
nchei at pol i (a de asi gur ar e de ct r e per sonal ul medi cal sau f ur ni zor ul de pr oduse si ser vi ci i
medi cal e, sani t ar e sau f ar maceut i ce, n cal i t at e de i nvi t at .
(3) Nor mel e met o dol ogi ce cupr i nznd Regul ament ul de or gani zar e ;i f unci onar e a Com i si ei
se el abor eaz de ct r e or ani za(i i l e pr of esi onale de pr of i l cu r ol de r eglement ar e a pr of esi i l or
medi cal e, se apr ob p r i n deci zi a pr esedi nt el ui , cu avi zul conf or m M i ni st er ul ui SnL(i i ;i se
publ i c n M oni t or ul Of i ci al al Romn i ei , Par t ea I.

Ar t .175
Comisia ar e ca at r ibu(i i pr i nci pal e st abi l ir ea exi st en(ei sau inexi st en(ei unui caz de mal pr axi s si
f aci l i t at ea sol u(i onr i i am i abi l e a conf l i ct el or di nt r e paci en(i si per sonal medi cal , f ur ni zor ul de
pr oduse si ser vi ci i medi cale, sani t ar e sau f ar maceut i ce.

Ar t . 176
Com i si a poat e f i sesi zat de:
a) persoana sau, dup caz, r epr ezent ant ul legal al acest ei a, car e se consi der vi ct ima unui act
de mal pr axi s svr ;i t n exer ci t ar ea unei act i vi t i de pr eveni e, di agnost i c ;i t r at ament ;
b) succesor i i per soanei decedat e ca ur mar e a unui act de mal pr axi s i mput abi l unei act i vi t i
de pr eveni e, di agnost i c ;i t r at ament .

Ar t . 177
(1) n cazul n care asigur at or ul sau or icare dint r e pri l e i mpl icat e nu est e de acor d cu deci zia
Comi siei , o poat e cont est a l a i nst ana de j udecat compet ent , n t er men de 15 zi le de l a dat a
comuni cr i i deci zi ei .
(2) Pr ocedur a st abi l i r i i cazur i l or de mal pr axi s nu mpi edi c l i ber ul acces l a j ust i i e pot r i vi t
dr ept ul ui comun.

Ar t . 178
(1) nt r eaga pr ocedur de st abi l i r e a cazur i l or de mal pr axi s, pn n moment ul sesi zr i i
i nst anei , est e conf i deni al .
(2) ncl car ea conf i deni al i t i i de ct r e per soana car e a f cut sesi zar ea duce l a pi er der ea
dr ept ul ui de a benef i ci a de pr ocedur a de conci l i er e.
(3) ncl car ea conf i deni al i t i i de ct r e membr i i Comi siei sau exper i i desemnai de aceast a
at r age sanci uni pr of esi onal e ;i adm i ni st r at i ve, conf or m r egul ament el or apr obat e.

Ar t . 179
(1) Dac Comi si a a r e(i nut c s-a pr odus un pr ej udi ci u paci en(i l or , asi gur t or ul , car e gar ant eaz
rspunder ea ci vi l a per sonal ul ui medi cal sau f ur ni zor ul ui de pr oduse si ser vi ci i medi cal e,
sani t ar e sau f ar maceut i ce, t r ansmi t e vi ct i mei pr ej udi ci ul ui sau succesor i l or acest ei a o of er t
pent r u despgubi r ea i nt egr al a pr ej udi ci ul ui suf er i t , n l i mi t a pl af onul ui asi gur at pr i n
cont r act ele de asi gur ar e.
(2) Of er t a pr evzut l a al i n. (1) t r ebui e s acoper e si daunel e mor al e, n cazu l pr o ducer i i si
sol i ci t r i i acest or a.
57

(3) Of er t a pent r u despgubi r ea i nt egr al a pr ej udi ci ul ui suf er i t est e t r ansmi s de asi gur t or n
t er men de 2 l uni de l a pr i mi r ea deci zi ei Comi si ei .

Ar t . 180
(1) Dac vi ct i ma pr ej udi ci ul ui sau succesor i i acest ei a accept of ert a pr evzut l a ar t . 179,
acest i a nchei e n condi (i i l e l egi i un cont r act de t r anzac(i e pr i vi nd pr ej udi ci i l e pr oduse, cu
per sonal ul medi cal sau f ur ni zor ul de pr oduse si ser vi ci i medi cal e, sani t ar e sau f ar maceut i ce, n
t er men de o l un de l a dat a pl (i i despgubi r i i .
(2) O copi e a cont r act ul ui de t r anzac(i e, pr evzut l a al i n. (1) est e t r ansmi s Comi si ei de ct r e
per sonalul medi cal sau f ur ni zorul de pr oduse si ser vicii medi cal e, sani t ar e sau f ar maceut i ce n
t er men de o l un de l a dat a nchei er i i acest ui a.

Ar t . 181
Conf l i ct ul d i nt r e paci ent si per sonal ul medi cal sau f ur ni zor ul de pr oduse si ser vi ci i medi cal e,
sani t ar e sau f ar maceut i ce poat e f i supus sol u(i onr i i unui med i at or aut or i zat , n condi (i i l e l egi i .

Cap. 7. Di spozi i i f i nal e

Ar t . 182
Or gani za(i i l e pr of esi onal e de pr of i l cu r ol de r egl ement ar e a pr of esi i l or medi cal e nt ocmesc si
t r ansmi t un r apor t anual det al i at pe car e l pr ezi nt M i ni st er ul ui SnLi i ,n pr i mul t r i mest r u al
anul ui ur mt or .

Ar t . 183
Inst ana compet ent s sol ui oneze l i t i gi i le pr evzut e n pr ezent a l ege est e j udect or i a n a
cr ei ci r cumscr i pi e t er i t or i al a avut l oc act u l de mal pr axi s r ecl amat .

Ar t . 184
Act el e de mal pr axi s n cadr ul act i vi t i i medi cal e de pr eveni e, di agnost i c ;i t r at ament se
pr escr iu n t er men de un an de la pr oducer ea pr ej udi ci ul ui , cu excepi a f apt el or ce r eprezi nt
i nf r aci uni .

Ar t . 185
(1) Omi si unea nchei er i i asi gur r i i de mal pr axi s medical sau asi gur ar ea sub l imi t a l egal de
ct r e persoanele f izi ce ;i j ur i dice pr evzut e de prezent a l ege const i t uie abat er e disci pl i nar ;i se
sanci oneaz cu suspendar ea dr ept ul ui de p r act i c sau, dup caz, suspendar ea aut or i zai ei de
f unci onar e.
(2) Aceast sanci une nu se apl i c dac asi gur at ul se conf or meaz n t er men de 30 de zi l e
obl i gai ei l egal e.

Ar t . 186
Pr eveder i le pr ezent ul ui t i t lu nu se apl ic act ivi t i i de cer cet are bi omedi cal.

Ar t . 187
Nor mele met odologi ce pr evzut e l a ar t .174 al i n.(3) se apr ob n t er men de 90 de zi l e de l a
i nt r ar ea n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u.

58

Ar t . 188
La dat a i nt r r i i n vi goar e a nor mel or met odol ogi ce pr evzut e l a ar t . 187 se abr og TITLUL
XV- Rspunder ea ci vi l a per sonal ul ui medi cal ;i a f ur ni zor u l ui de pr oduse ;i ser vi ci i med i cal e.

TITLUL XI ASIGURRILE SOCIALE DE SANATATE

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 189
(1) Asi gur r i l e soci al e de snt at e r epr ezi nt pr i nci pal ul si st em de f i nanar e a ocr ot i r i i snLi i
popul ai ei si car e asi gur a accesul asi gur ai l or l a un pachet de ser vi ci i de baz decont at di n
Fondul nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e, denumi t i n cont i nuar e FNUASS.
(2) Obi ect i vel e si st emul u i de asi gur r i soci al e de snt at e sunt :
a) pr ot ej ar ea asi gur ai l or f a de cost ur i l e ser vi ci i l or medi cal e n caz de boal sau acci dent ,
pr ecum ;i f at a de cost ur i l e ser vi ci il or pr event ive ;i de pr omovar e a snLi i ;
b) asi gur ar ea pr ot eci ei asi gur ai l or n mod uni ver sal , ech i t abi l ;i nedi scr i mi nat o r i u n
condi i i l e ut i l i zr i i ef i ci ent e a Fondul ui nai onal uni c de asi gu r r i soci al e de snt at e.
(3) Asi gur r i l e soci al e de snt at e f unci oneaz ca un si st em uni t ar , pe baza ur m t oar el o r
pr i ncipi i :
a) sol i dar i t at e ;i subsi di ar i t at e n const i t ui r ea ;i ut i l i zar ea Fondul ui nai onal uni c de
asi gur r i soci ale de snt at e;
b) al eger ea l i ber de ct r e asi gur ai a asi gur t or ul ui ;i a f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e, de
medi cament e ;i de di spozi t i ve medi cal e, num i i n cont i nuar e FURNIZORI, n condi i i l e
pr ezent ei l egi , al e l egi sl ai ei secundar e af er ent e ;i al e cont r act el or di nt r e asi gur at ;i
asi gur t or ;
c) l i ber a concur en nt r e asi gur t or i ;i nt r e f ur ni zo r i i car e nchei e cont r act e cu ace;t i a;
d) aut onomi e n conducer ea ;i adm i ni st r ar ea Fondu l ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de
snt at e;
e) par t i ci par ea obl i gat or i e l a pl at a cont r i bui ei de asi gur r i soci al e de snt at e pent r u
f or mar ea Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e.
f ) t r anspar ena act i vi t i i si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e;
(4) Pot f unci ona ;i f or me vol unt ar e de asi gur ar e a snLi i. Par t i ci par ea l a acest ea nu
exoner eaz de ob l i gai a de a pl t i cont r i bui a pent r u asi gur ar ea soci al de snt at e.

Ar t . 190
(1) n nel esul pr ezent ei l egi , t er meni i ;i noi uni l e f ol osi t e au u r mt oar el e semni f i cai i :
a) ser vi ci i l e medi cal e ser vi ci i n omi nal i zat e n pachet el e de ser vi ci i , f ur ni zat e de ct r e
per soanel e f i zi ce ;i j ur i di ce, pot r i vi t p r ezent ul ui t i t l u;
b) f ur ni zor i i per soane f i zi ce sau j ur i d i ce aut or i zat e de M i ni st er ul SnLi i pent r u a
f ur ni za ser vi ci i medi cal e, medi cament e ;i di spozi t i ve medi cal e ;i al t e ser vi ci i de snt at e
n condi i i l e l egi i ;
c) pachet ul de ser vi ci i de baz cupr i nde ser vi ci i l e medi cal e, ser vi ci i l e de ngr i j i r e a
snLi i , medi cament el e, mat er i al el e sani t ar e, di spozi t i vel e medi cal e ;i al t e ser vi ci i l a
car e au dr ept ul asi gur ai i ;i car e se supor t di n f ond, n condi i i l e st abi l i t e pr i n l egi sl ai a
speci f i ca cont r act ul ui -cadr u;
d) asi gur at or de snt at e asi gur at or , per soana j ur i di c r omn aut or i zat ca soci et at e de
asi gur r i n cond i t i i l e l egi i s exer ci t e act i vi t t i de asi gur ar e de sanat at e, pr ecum si
sucur sal a unei soci et t i de asi gur ar e sau a unei so ci et t i mut ual e di nt r -un st at membr u,
59

car e a pr i mi t o aut or i zat i e de l a aut or i t at ea compet ent a st at ul ui membr u de or i gi ne ;i
ndepl ine;t e condi i i l e l egal e necesar e pent r u a f unci ona pe t er it or i ul Romni ei;
e) asi gur ai cet eni i r omni , pr ecum ;i cet eni i st r i ni ;i apat r i zi i car e au dr ept de
;eder e t empor ar sau au domi ci l i ul n Romni a ;i f ac dovada pl i i cont r i bui ei l a Fondul
nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e;
f ) aut or i zar ea pr ocesul i n ur ma car ui a aut or i t at ea i n dr ept emi t e un cer t i f i cat car e
per mi t e unei ent i t at i sa exer cit e act i vit at ea pe domeni ul r egl ement at r epr ezint un
cont r ol al cal i f i cr i i ;i al r espect r i i l egi sl ai ei exi st ent e n domeni u, ef ect uat de cat r e
i nst i t ut i i l e abi l i t at e pent r u t oat e t i pu r i l e de f ur ni zor i , necesar pent r u a obi ne
per mi si unea de a f ur ni za ser vi ci i medi cal e n Romni a;
g) eval uar ea ser vi ci i l or medi cal e pr ocedur ext er n de ver i f i car e a unui f ur ni zor de
ser vi ci i medi cal e cu pr i vi r e l a conf or m i t at ea cu st andar del e pr eal ab i l st abi l i t e pent r u
acor dar ea ser vi ci i l or medi cal e, conf or m cont r act u l ui cadr u;
h) cont r act are CNAS - asi gur t or de snt at e pr ocesul pr in car e se r eglement eaz r elai i l e
dint r e CNAS ;i asi gur t or i i de snt at e, n veder ea al ocr i i sumel or pent r u asi gur ar ea
dr ept ur i l or pent r u asi gur ai i d i n cadr ul si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e ;i
condi i i l e aco r dr i i ser vi ci i l or medi cal e di n pachet ul de baz;
i ) cont r act are asi gur t or de snt at e-f ur ni zor pr ocesul pr in car e se r egl ement eaz
r el ai i l e di nt r e asi gur t or i i de snt at e ;i f ur ni zor i , n veder ea asi gur r i i dr ept ur i l or
pent r u asi gur ai n cad r ul si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e;
j ) cont r act -cadr u de asi gur ar e model al cont r act ul ui de asi gur r i de snt at e, car e
r egl ement eaz dr ept ur i l e ;i obl i gai i l e pe car e cont r act ant ul asi gur r i i , asi gur at ul ;i
asi gur t or ul de snt at e l e vor avea unul f a de cel l al t n cazu l n car e vor nchei a un
cont r act dup model ul r espect i v;
k) cont r act ant ul asi gu r r i i per soana f i zi c sau j ur i di c ce nchei e o asi gur ar e de snt at e
cu un asi gur t o r de snt at e i n numel e si benef i ci ul asi gur at ul ui ; poat e f i i dent i c cu
asi gur at ul i n cazu l per soanel o r f i zi ce.
l ) asi gur ar e soci al de snt at e asi gur ar e obl i gat or i e nchei at nt r e un asi gur t o r de
snt at e ;i cont r act ant ul asi gur r i i n benef i ci ul per soanei car e f ace obi ect ul asi gur r i i
obl i gat or i i , cu r espect area pr ezent ei legi ;i a cel or l al t e r egl ement r i apl i cabi l e;
m) asi gur ar e vol unt ar concomit ent de snt at e asi gur ar e de snt at e nchei at de un
asi gur t or cu asi gur at ul pent r u car e ar e nchei at ;i asi gur ar e soci al de snt at e, avnd
acel a;i st at ut f i scal de deduct i bi l i t at e pent r u angaj at si angaj at or ca ;i asi gur ar ea social
de snt at e; i ncepan d cu 1 i an uar i e 2012 l i mi t a maxi ma a deduct i bi l i t at i i est e de 300
Eur o i nt r -u n an f i scal pent r u f i ecar e asi gur at ;
(2) Def i ni i i l e car e pot exi st a n alt e l egi ;i car e sunt di f er i t e de cele pr evzut e l a ali n. (1) nu se
apl i c n cazul pr ezent ei l egi .

Cap.2 Const i t ui r ea i ut i l i zar ea Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e

SEC|IUNEA 1 Const i t ui r ea Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e
Ar t . 191
1) Fondu l nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e, denumi t n cont i nuar e f ond ul , est e un
f ond speci al car e se const i t ui e ;i se ut i l i zeaz pot r i vi t pr ezent ei l egi ;i est e gest i onat de
cat r e CNAS.
2) Const i t ui r ea f ondul ui se f ace di n cont r i bui a pent r u asi gur r i soci al e de snt at e, denumi t
n cont i nuar e cont r i bui e, supor t at dupa caz, de asi gur ai , de per soanel e f i zi ce ;i j ur i di ce
60

car e angaj eaz per sonal sal ar i at , di n al t e sur se st abi l i t e pr i n pr ezent a l ege pent r u di f er i t e
cat egor i i de per soane asi gur at e, di n subveni i pr i mi t e de l a buget ul de st at , di n cont r i bui a
t r imest r i al dat or at de dei nt or i i aut or i zai i l or de puner e pe pi a a medicament el or
conf or m pr eveder i l or l egal e n vi goar e, pr ecum ;i di n al t e sur se donai i , sponsor i zr i ,
dobnzi , pr ecum ;i al t e veni t ur i , pot r i vi t l egi i .
3) Cont r i bui i l e de asi gur r i soci al e de snt at e obl i gat or i i sunt cel e pr evzut e de Codul f i scal
;i se admi ni st r eaz de ct r e or ganel e f i scal e di n sub or di nea Ageni ei Nai onal e de
Admi ni st r ar e Fi scal pot r i vi t Codul ui de pr ocedur
4) Sur sel e ;i modal i t i l e de pl at al e cont r i bui ei pent r u cat egor i i l e de asi gur ai pr evzui l a
al i n. (3) l i t c) se vor st abi l i pr i n hot r r e a Guver nu l ui .
5) Col ect ar ea cont r i bui i l or se f ace de ct r e M i n i st er ul Fi nanel or Publ i ce, pr i n ANAF, n cont u l
uni c deschi s pe seama CNAS, n condi i i l e l egi i . M i ni st er ul Fi nanel or Publ i ce i nf or meaz
l unar CNAS cu pr i vi r e l a cont ul cur ent , ;i despr e:
- sol d ul f i nal al f i ecr ei l uni ;- t oat e mut ai i l e zi l ni ce sau t r anzaci i l e car e au avut l oc n cont ul
cur ent i n l una r espect i va.
6) M i ni st er ul Fi nanel or Publ i ce nu per cepe ni ci un cost cu pr i vi r e l a admi ni st r ar ea ;i
gest i onar ea Fondu l ui ;i st abi l e;t e n col abor ar e cu CNAS r egul i l e cu pr i vi r e l a dobnda ce
t r ebui e pl t i t r espect i v pr i mi t , pent r u sol dur i l e cont ul ui cur ent .
7) M i nist er ul Fi nanel or Publ i ce deschi de l unar n cont ul CNAS sumel e necesar e n veder ea
acoper i r i i ob l i gai i l or f i nanci ar e al e CNAS r ezul t at e n ur ma cont r act el or n chei at e de ct r e
aceast a cu asi gur t or i i de snt at e.
8) Angaj at or i i t r ansmi t l unar sau t r i mest r i al , dup caz, decl ar ai a pr i vi nd pl at a cont r i bui ei
vi r at e l a f ond ct r e ANAF ;i ct r e CNAS, conf o r m pr ocedur i l or st abi l i t e pr i n hot r r e a
guver nul ui .
9) Di n sumel e col ect at e n cont ul f ondu l ui pot r i vi t al i n. (2), o cot de 1% se const i t ui e n f ondul
de r ezer v al CNAS, o cot a de 1% pent r u adm i ni st r ar ea, f unci onar ea ;i chel t u i el i l e de
capit al al e CNAS ;i o cot de 5% se ut i l izeaz de cat r e CNAS ca f ond de echi l ibr ar e a
r i scur i l or nt r e asi gur t or i i de snt at e.
10) n mod excepi onal , n si t uai i mot i vat e, pent r u acoper i r ea def i ci t ul u i buget ul ui Fondul ui
nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e, dup epui zar ea f ondul ui de r ezer v veni t ur i l e
buget ul ui f ondul ui se compl et eaz cu sume car e se al oc de l a buget ul de st at .
11) Fondu l de r ezer v se const i t ui e n an i i n car e buget ul Fond ul ui nai onal uni c de asi gu r r i
social e de snt at e est e excedent ar , nu pr i me;t e sume n compl et ar e de la buget ul de st at
pot r i vi t al i n. (4) ;i se const i t ui e numai dup acoper i r ea def i ci t el or di n ani i pr ecedeni al e
buget ul ui Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e.

12) Cot a de cont r i bui e pent r u conced i i ;i i ndem ni zai i de asi gur r i soci al e de snt at e,
dest i nat excl usi v f i nanr i i chel t u i el i l or cu pl at a acest or dr ept ur i , est e de 0,85%, ap l i cat l a
f ondul de sal ar i i sau, dup caz, la dr ept ur i l e r epr ezent nd indemni zai e de ;omaj or i asupr a
veni t ur i l or supuse i mpozi t ul u i pe veni t , ;i se achi t l a buget ul M i ni st er ul ui M unci i , Fami l i ei ;i
Pr ot eci ei Soci al e n condi i i l e l egi i , met odol ogi a st abi l i ndu-se pr i n hot r r e de Guver n
13) Per soanel e car e r eal i zeaz veni t u r i i mpozabi l e au ob l i gai a pl i i cont r i bui ei de asi gur r i
soci al e de snt at e asupr a t ut ur or veni t ur i l or i mpozabi l e r eal i zat e, a;a cum sunt el e def i ni t e
pr i n r eglement r i l e l egale n vi goare, n cot el e st abi li t e la Capit ol ul 4 seci unea 1
Per soane asi gur at e.

61

SEC|IUNEA 2 Ut i l i zar ea i admi ni st r ar ea Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de
snt at e
Ar t . 192
(1) Fondul nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e se r epar t izeaz de cat r e CNAS
asi gur t or i l or de snt at e pe baza unei met odol ogi i ;i a cr it er i i l or el abor at e de CNAS ;i
apr obat e pr i n hot r r e a Guver nul ui .
(2) For mul a de egal i zar e a r i scur i l or ex ant e r epr ezi nt f or mul a de r epar t i zar e a f ondur i l or
car e va f i st abi l i t n condi i i l e al i n. (1) pe baza u r mt oar el or dat e mi ni mal e: vr st a, sexul
asi gur ai l or , medi ul de r ezi den ;i pr of i l ul de m or bi di t at e al acest or a.
(3) Sumele col ect at e n condii i l e ar t .192 al i n. (2) se ut i li zeaz pent r u:o cot de 93% se
di st r i bu i e di r ect asi gur t or i l or de snt at e, conf or m cont r act el or nchei at e cu CNAS,
pent r u pl at a ser vi ci i l or medi cal e i ncl usi v a cel or acor dat e n baza document el or
i nt er nai onal e cu par t ener i n domeni ul snLi i l a car e Romni a est e par t e, n condi i i l e
st abi l it e pr in acor dul -cadr u, de ct r e asi gur t or i i de snt at e;
(4) o cot de 1% se di st r i bui e pent r u chel t u i el i l e de admi ni st r ar e, f unci onar e ;i de capi t al al e
Casei Nai onale de Asi gur r i de Snt at e;
(5) o cot a de 6% r mne n cont ul CNAS, di n car e: 1% se ut i l i zeaz pent r u const i t ui r ea
Fondu l ui de r ezer v, i ar 5% pent r u echi l i br ar ea ex post a r i scur i l or nt r e asi gur at or i i de
snt at e.

(6) Cr i t er i i l e de al ocar e a f ondul ui de echi l i br ar e a r i scur i l or se el abo r eaz de ct r e CNAS cu
consul t ar ea Comi si a de Supr avegher e a Asi gur r i l or (CSA) ;i se apr ob pr i n or di n comun al
pr e;edi nt el ui CNAS ;i al M i ni st r u l ui SnLi i .
(7) CNAS nu poat e ut i l i za ;i al oca di r ect f on dur i pent r u:
a) i nvest i i i pent r u const r ui r ea ;i consol i dar ea de u ni t i medi cal e;
b) achizi i onar ea de apar at ur a medi cal a ;
c) f i nant ar ea unor msur i pr of i l act i ce ;i t r at ament e i nst i t ui t e obl i gat or i u pr i n nor me
l egale, alt el e dect cele pr evzut e de pr ezent a lege.
(8) Chel t ui el i l e pr evzut e l a al i n. (5) se pot supor t a di n buget ul pr opr i u al f ur ni zor i l or , de l a
buget ul aut or i t at i l or adi ni st r at i ei publ ci e locale ;i de l a buget ul de st at , pr ecum ;i di n alt e
sur se prevzut e de lege.
(9) Buget ul f ondul ui se apr ob de cat r e Par l ament , l a pr opuner ea Guver nul ui , ca anex l a
l egea buget ul ui de st at .

Ar t . 193
(1) Sumel e r mase neut i l i zat e l a ni vel u l CNAS l a sf r ;i t ul f i ecr ui an se r epor t eaz n anul
ur mt or ;i se ut i l i zeaz pent r u dest i nai i l e pr evzut e l a ar t .192 al i n. (3) l i t .a) .
Sumel e al ocat e de l a buget ul de st at ;i di n veni t ur i l e pr opr i i al e M i n i st er ul ui SnLi i
pent r u r eal i zar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e cu scop cur at i v, r mase neut i l i zat e l a
sf r ;i t ul anul ui , se vi r eaz de CNAS n cont ul buget ul ui d i n car e au pr oveni t .
(2) Fondul de r ezerv r mas neut il izat la f i nele anul ui se r epor t eaz n anul ur mt or cu aceea;i
dest inai e.
(3) Ut i l i zar ea f ond ul ui de r ezer v se st abi l e;t e pr i n l egi l e buget ar e anual e sau hot r r i al e
guver nul ui .
(4) Di n di sponi bi l i t i l e f ondul ui de r ezer v ;i di n excedent el e nr egi st r at e de f ond di n ani i
pr ecedeni pot f i const i t ui t e depozi t e l a t er men l a t r ezor er i a st at ul ui pur t t oar e de
62

dobnd, n con di i i l e st abi l i t e pr i n conveni e n chei at nt r e CNAS ;i M i ni st er ul Fi nanel or
Publ i ce.

Cap. 3 Or gani zar ea si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e
Ar t . 194
(1) Si st emul de asi gur r i soci ale de snt at e est e const i t uit di n Casa Nai onal de Asi gur r i de
Snt at e, denumi t a n cont i nuar e CNAS, asi gur t or i i de snt at e n cont r act cu CNAS,
f ur ni zor i ;i asi gur ai , conf or m l egi i .
(2) Si st emul de asi gur ari soci al e de sanat at e est e r egl ement at si supr avegheat de Casa
Nat i onal a de Asi gur ar i de Sanat at e, denumi t a i n cont i nuar e CNAS ;i de Comi si a de
Supr avegher e a Asi gur ar i l or , denumi t a i n cont i nuar e CSA, co nf or m l egi i

SECTIUNEA 1 Rol ul i at r i bui i l e CNAS
Ar t . 195
(1) Casa Nai onal de Asi gur r i de Snt at e est e i nst i t ui e pub l i c, cu per sonal i t at e j ur i di c,
af lat sub coor donarea M i ni st er ul ui SnLi i , car e r egl ement eaz, supr avegheaz ;i
cont r ol eaz si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e ;i car e ar e sedi ul n mun i ci pi ul
Bucur e;t i , Cal ea Clr a;i l or nr . 248, sect or ul 3.
(2) CNAS asi gur f unci onar ea uni t ar ;i coor donat a a si st emul ui de asi gur r i soci al e de
snt at e di n Romni a, pe baza st at ut ul ui pr op r i u apr obat pr i n hot r r e a Guver nul ui .

Ar t . 196
1) At r i bui i l e Casei Nai onal e de Asi gur r i de Snt at e sunt ur mt oar el e:
a) i mpl ement eaz, n domeni ul asi gur r i l e soci ale de snt at e, pol it i ci le gener al e ;i specif i ce n
domeni u l snLi i el abor at e de cat r e M i ni st er ul SnLi i ;
b) r egl ement eaz, moni t or i zeaz ;i adm i ni st r eaz si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e;
c) el abor eaz ;i act ual i zeaz Regi st r u l uni c de evi den a asi gur ai l or ;
d) el abor eaz ;i act ual i zeaz Regi st r ul uni c de evi den a f ur ni zor i l or aut or i zai ;i eval uai n
si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e;
e) asi gur ndr umar ea met odol ogi c a asi gur at or i l or de snt at e ;i cont r ol eaz apli car ea
l egi sl ai ei n domeni u;
f ) gest i oneaz Fondul nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e;
g) asi gur or gani zar ea, gest i onar ea ;i dezvol t ar ea si st emul ui i n f or mat i c ;i i nf or mai onal uni c
i nt egr at di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e;
h) par t i ci pa i ncl usi v f i nanci ar l a eval uar ea t ehnol ogi i l or medi cal e n veder ea opt i mi zr i i
pachet ul ui de baz de ser vi ci i medi cal e;
i ) asi gur pr egt i r ea ;i f ormar ea pr of esi onal n domeniul asi gur r i l or soci ale de snt at e a
per sonal u l ui pr opr i u ;i a per sonal ul ui di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e;
j ) i ni i az, negoci az ;i nchei e cu i nst i t ui i si mi l ar e document e de cooper ar e i nt er nai onal n
domeni ul su de act i vi t at e;
k) ndepl i ne;t e f unci a de or gani sm de l egt ur , car e asi gur comuni car ea cu or gani smel e
si mil are din st at el e care au nchei at cu Romnia document e i nt er nai onale cu pr evederi n
domeni ul snLi i ;
l ) pr ezi nt un r apor t anual al act i vi t i i di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e
Guver nului , pr ecum ;i al t e r apoar t e l a sol i ci t ar ea acest ui a;
63

m) negociaz ;i cont r act eaz cu i nst i t ui i abil it at e de l ege colect ar ea ;i pr elucrar ea dat el or
pr i vi nd unel e ser vi ci i medi cal e f ur ni zat e asi gur ai l or , i ncl usi v decont ar ea pe caz r ezol vat
DRG, n veder ea cont r act r i i ;i decont r i i acest or a de ct r e asi gur at or i i de snt at e;
n) ver i f i c ndepl i ni r ea condi i i l or pr evzut e de r egl ement r i l e n vi goar e de ct r e asi gur at or i i
de snt at e ;i n chei e cont r act e cu cei car e ndepl i nesc condi i i de el i gi bi l i t at e ;i sunt
sel ect ai n baza cr i t er i i l or de sel eci e el abor at e de CNAS ;i apr obat e pr i n hot r r e a
Guver nul ui ;
o) poat e r eal i za veni t ur i di n expl oat ar ea pat r i moni ul ui pr opr i u, p r ecum ;i di n al t e act i vi t i
desf ;ur at e pot r i vi t domen i ul ui de compet en;
p) apr ob met odol ogi a ;i modal i t i l e de gest i onar e ;i de di st r i bui r e al e car dul ui nai onal ;i
eur opean de asi gur r i de snt at e;
q) el abor eaz acor dul cadr u apr obat pr i n hot r r e de guver n ;i nor mel or sal e apl i car e
apr obat e pr i n or di n al pr e;edi nt el ui CNAS, cu consul t ar ea or gani zai i l or pat r onal e ;i
si ndi cal e r epr ezent at i ve di n domen i ul medi cal pr ecum ;i cu asoci ai i l e r ep r ezent at i ve al e
asi gur ai l or ;
q) supr avegheaz pr udeni al act i vi t at ea di n si st emul asi gur r i l or de snt at e ;i pr opune
msur i necesar e pent r u a evi t a apar i i a si t uai i l or de mono pol ;
r ) supr avegheaz, eval ueaz per i odi c ;i i a masur i p ent r u a asi gur a cal i t at ea ser vi ci i l or of er i t e
at t de asi gur at or i ci t si de f ur ni zor i i de ser vi ci i ;
s) col ect ar ea dat el or ;i i nf or mai i l or pr i mar e necesar e pent r u aducer ea l a ndepl i ni r e a
at r i bui i l or sal e l egal e, cu asi gur ar ea msur i l or de pr ot eci e a dat el o r car e se r ef er l a
subi eci i ndi vi dual i - per soane j ur i di ce sau f i zi ce - dat e obi nut e di r ect sau i ndi r ect , di n sur se
admi ni st r at i ve sau di n al t e sur se ;
t ) el abor eaz al gor i t mul de cal cul al mecani smu l ui de egal i zar e a r i scul u i ;i r epar t i zeaz suma
af er ent pr ocent u l ui de 91% di n buget ul Fondul ui , ct r e asi gur t or i i cu car e se af l n
cont r act ;
u) al t e at r ibui i pr evzut e de act e nor mat ive n domeniul snLi i.
(2) Pent r u sol i ci t ar ea de st udi i , dat e ;i i nf or mr i car e nu sunt l egat e de dr ept ur i l e ;i obl i gai i l e
asi gur at ul ui , modul de der ul ar e a r el ai ei cont r act ual e de f u r ni zar e de ser vi ci i di nt r e asi gur t o r i i
de snt at e ;i f ur ni zor i sau asi st en pent r u angaj at or i pe domeni ul asi gur r i l or soci al e de
snt at e pent r u pr opr i i angaj ai , CNAS per cepe t ar i f e car e const i t ui e veni t ur i l a f ond.
M odal i t at ea de acor dar e a dat el or ;i de cal cul a acest or t ar i f e se st abi l esc pr i n or di n al
pr e;edi nt el ui CNAS, cu avi zu l consi l i ul ui de admi ni st r ai e al CNAS.

SECTIUNEA 2 Conducer ea CNAS
Ar t . 197
(1) CNAS est e condus de un pr e;edi nt e numi t de ct r e Pr i mul M i ni st r u pent r u un mandat de
4 ani .
(2) Funci a de pr e;edint e al CNAS est e asi mil at celei de mi ni st r u delegat
Nomencl at or ul de f unci i al apar at ul ui pr opr i u, condi i i l e de ncadr ar e pe f unci i , de
pr omovar e, de sal ar i zar e, pr ecum ;i i ncompat i bi l i t i l e at r i bui i l e f i ecr ei f unci i se st abi l esc
pr i n St at ut ul CNAS apr obat pr i n hot r r e de Guver n. cu r espect ar ea r egl ement r i l or
pr i vi n d f unci a publ i c ;i f unci onar i i publ i ci ;i a r egl ement r i l or pr i vi nd sal ar i zar ea
per sonal ul ui di n sect or ul buget ar .
(3) Or ganel e de conducer e al e CNAS sunt :
a)Consi l i ul de adm i ni st r ai e, di n a cr ui component a f ac par t e r epr ezent ani ai M i ni st er ul ui
SnLi i , M i n i st er ul ui de Fi nane Publ i ce, Comi si ei de Supr avegher e a Asi gur r i l or , M i ni st er ul ui
64

M unci i , Fami l i ei ;i Pr ot eci ei So ci al e, asi gur ai l or ;i ai per soanel or vr st ni ce, n cond i i i l e
st abi l i t e pr i n St at ut ul CNAS.
b) pr e;edi nt el e CNAS
c) di r ect or ul gener al , numi t de pr e;edi nt el e CNAS.
(4) Pr e;edint ele CNAS est e ;i Pre;edint ele Consi l i ul ui de admi ni st r ai e.
(5) At r i bui i l e Consi l i ul ui de adm i ni st r ai e al CNAS sunt st abi l i t e pr i n st at ut ul pr opr i u apr obat
pr i n hot r r e a guver nul ui .

Ar t . 198
(1) Per soanel e care f ac par t e di nt r e or ganele de conducer e al e CNAS t r ebui e s ndepl i neasc
ur mt oar el e condi i i :
a) s f i e cet eni r omni ;i s ai b domi ci l i ul pe t er i t or i ul Romni ei ;
b) s ai b cal i t at ea de asi gur at ;
c) s nu ai b cazi er j udi ci ar sau f i scal ;
(2) M embr i i consi l i ul ui de adm i ni st r ai e au obl i gai a de a depune decl ar ai e de aver e ;i o
declar ai e de i nt er ese cu pr ivi r e l a i ncompat ibi l i t i le pr evzut e de l ege, n t er men de 15
zi le de l a numi r ea n Consi l i ul de admi ni st r ai e al CNAS. Decl arai a de i nt er ese va f i
act ual i zat or i de ct e or i i nt er vi n modi f i cr i . Act u al i zar ea se f ace n t er men de 30 de zi l e de
l a dat a modi f i cr i i respect i ve. Declar ai i l e se vor af i;a pe pagi na de i nt er net (w eb) pr opr i e a
CNAS. M odel ul declar ai ei de i nt er ese se apr ob pr i n or di n al pr e;edint el ui CNAS.
(3) Pe t i mpul execut r i i man dat ul ui , pr e;edi nt el e nu poat e exer ci t a ni ci o al t f unci e sau
demni t at e publ i c, cu excepi a f unci i l or di dact i ce di n nvmnt ul su per i or .
(4) M embr i i Consi l i ul ui de admi ni st r ai e al CNAS, pe per i oada exer ci t r i i mandat ul ui , nu sunt
sal ar i ai ai CNAS, cu excepi a pr e;edi nt el u i . M embr i i Consi l i ul ui de admi ni st r ai e al CNAS nu
pot exer ci t a act i vi t i l a soci et i comer ci al e sau l a al t e uni t i car e se af l n r el ai i
cont r act ual e cu CNAS sau cu asi gur t or i i de snt at e.
(5) Const i t ui e conf l i ct de i nt er ese dei ner ea de ct r e membr i i Consi l i ul ui de admi ni st r ai e al
CNAS de pri soci al e, aci uni sau i nt er ese l a f ur ni zor i car e st abi l esc r el ai i cont r act ual e cu
asi gur t or i i de snt at e, pr ecum ;i l a or i ce asi gur t or de snt at e. Aceast di spozi i e se
apl i c ;i n cazu l n car e ast f el de pri soci al e, aci uni sau i nt er ese sunt dei nut e de ct r e
so, soi e, r udel e sau af i ni i pn l a gr adul al IV-l ea i ncl usi v ai per soanei n cauz.
(6) M embr i i Consi l i ul ui de admi ni st r ai e al CNAS car e, f i e per so nal , f i e pr i n so, soi e, af i ni sau
r ude pn l a gr adul al IV- l ea i ncl usi v, au un i nt er es pat r i moni al n pr obl ema supus
dezbat er i i consi l i ul ui de admi ni st r ai e nu pot par t i ci pa l a dezbat er i l e consi l i ul ui de
admi ni st r ai e ;i ni ci l a adopt ar ea hot r r i l or .
(7) Pr eveder i l e al i n.(2)-(6) se apl i c ;i di r ect or ul ui gener al pr ecum ;i t ut ur or per soanel or cu
f unci e de conducer e di n cadr ul CNAS.

Ar t . 199
(1) At r i bui i l e pr i nci pal e al e pr e;edi nt el u i CNAS sunt ur mt oar el e:
a) exer cit at r ibui i l e pr evzut e de l ege, n cal it at e de or donat or pr i ncipal de cr edit e,
pent r u gest i onar ea f ondul ui ;
b) or gani zeaz ;i coor doneaz act i vi t at ea de audi t ;i cont r ol n si st emul de asi gur r i soci al e
de snt at e, pot r i vi t at r i bui i l or speci f i ce al e CNAS;
c) par t i ci p ca i nvi t at l a ;edi nel e Guver nul ui n car e sunt dezbt ut e aspect e r ef er i t oar e l a
snt at ea populai ei ;
d) nume;t e, sanci oneaz ;i el i ber eaz di n f unci e per sonal ul CNAS;
65

e) r epr ezi nt CNAS n r el ai i l e cu t er i i ;
f ) apr ob nor mel e, r egul ament el e ;i pr ocedur i l e admi ni st r at i ve speci f i ce ndepl i ni r i i
at r ibui i l or CNAS;
g) anali zeaz per iodi c act ivi t at ea CNAS ;i a asi gur at or il or de snt at e, modul de r eal i zar e a
obi ect i vel or ;i di spune msur i pent r u mbunLi r ea act i vi t i i acest or a, conf or m
act el or nor mat ive n mat er i e;
h) al t e at r i bui i st abi l i t e pr i n St at ut ul CNAS.
(2) n exer ci t ar ea at r i bui i l or ce i r evi n, pr ecum ;i pent r u puner ea n apl i car e a hot r r i l or
consi l i ul ui de adm i ni st r ai e, pr e;edi nt el e CNAS emi t e or di ne car e devi n execut or i i dup ce
sunt aduse l a cuno;t i n per soanel or i nt er esat e. Or di nel e cu car act er nor mat i v, emi se n
apl i car ea pr ezent ei l egi , se pub l i c n M on i t or u l Of i ci al al Romni ei , Par t ea I.

Ar t . 200
Consi l i ul de admi ni st r ai e al CNAS ar e ur mt oar el e at r i bui i pr i nci pal e:
a) apr ob pl anul anual de act i vi t at e pent r u ndepl i ni r ea pr eveder i l or pr ogr amul ui de
asi gur r i soci al e de snt at e;
b) avi zeaz st at ut ul pr opr i u al CNAS, car e se apr ob pr i n hot r r e a guver nu l ui ;
c) apr ob pr opr i ul r egul ament de or gani zar e ;i f unci onar e;
d) apr ob st r at egi a si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e cu pr i vi r e l a ut i l i zar ea
f ondu l ui ;
e) avi zeaz pr oi ect u l buget ul ui f on dul ui ;
f ) avi zeaz, n condi i i l e l egi i , r epar t i zar ea pe asi gur t or i a buget ul ui f ondul ui ;
g) avi zeaz ut i li zar ea f ondul ui de r ezer v;
h) anal i zeaz semest r i al st adi ul der ul r i i cont r act el or avi zeaz r apoar t el e de gest i une
anual e, pr ezent at e de pr e;edint ele CNAS, cont ul de nchei er e a exer cii ul ui buget ar ,
pr ecum ;i r apor t ul anual de act i vi t at e;
i ) apr ob, n baza r apor t u l ui Cur i i de Cont u r i , bi l anul cont abi l ;i descr car ea gest i uni i
anul ui pr ecedent pent r u CNAS;
j ) avi zeaz pr oi ect ul cont r act ul ui -cadr u ;i al nor mel or met odol ogi ce de apl i car e a acest ui a;
k) avi zeaz l ist a medi cament el or de car e benef i ci az asi gur ai i cu sau f r cont r i bui e
per sonal ;
l ) apr ob cr i t er i i l e p r i vi nd cal i t at ea asi st enei medi cal e acor dat e asi gur ai l or ;
m) avi zeaz or gani gr ama CNAS;
n) al t e at r i bui i acor dat e pr i n act e nor mat i ve n vi goar e.

Ar t . 201
At r i bui i l e pr i nci pal e al e di r ect o r ul ui gener al sunt ur m t oar el e:
a) apl i c nor mel e de gest i une, r egul ament el e de or gani zar e ;i de f unci onar e ;i
pr ocedur i l e adm i ni st r at i ve uni t ar e;
b) or gani zeaz ;i coor doneaz act i vi t at ea de cont r ol al execui ei cont r act el or de
f urni zar e de ser vi ci i medical e;
c) pr opune p r ogr ame de aci uni de mbunLi r e a di sci pl i nei f i nan ci ar e;
d) st abi l e;t e modal i t at ea de cont r act ar e, cu r espect ar ea cont r act ul ui -cadr u;
e) or gani zeaz mpr eun cu al t e st r uct ur i abi l i t at e cont r oal e pr i vi nd r espect ar ea
dr ept ur i l or asi gur ai l or ;i pr opune msur i n caz de ner espect ar e a acest or a;
f ) supr avegheaz ;i cont r ol eaz or gani zar ea ;i f unci onar ea si st emul ui de asi gur r i
soci ale de snt at e ;i pr ezi nt anual r apoar t e, pe car e l e d publ i cit i i ;
66

g) nume;t e, sanci oneaz ;i el i ber eaz di n f unci e per sonal ul casei de asi gur r i .
h) al t e at r i bui i acor dat e pr i n act e nor mat i ve n vi goar e.

Ar t . 202
(1) Per sonal ul CNAS est e const i t ui t di n f unci onar i publ i ci ;i per sonal cont r act ual , n
condi i i l e l egi i , ;i car e nu pot desf ;ur a act i vi t i ca angaj at i sau per sonal cont r act ual l a
f ur ni zor i i de ser vi ci i med i cal e.
(2) Const i t ui e conf l ict de i nt er ese dei ner ea de ct r e per sonal ul CNAS de pri soci ale,
aci uni sau i nt er ese l a f ur ni zo r i car e st abi l esc r el ai i cont r act ual e cu asi gur t or i i de
snt at e, pr ecum ;i l a or i ce asi gur t or de snt at e. Aceast di spozi i e se apl i c ;i n
cazul n care ast f el de pri soci ale, aci uni sau i nt er ese sunt dei nut e de ct r e so, soi e,
r udel e sau af i ni i pn l a gr adul al IV-l ea i ncl usi v ai per soanei n cauz.

Ar t . 203
(1) Asi gur ar ea cal i t i i ser vi ci i l or di n pachet ul de baz se r eal i zeaz pr i n :
a) r egl ement ar ea cond i i i l or de negoci er e ;i nchei er e a cont r act el or nt r e asi gur at or i i de
snt at e ;i f ur ni zor i ;
b) i mpl ement ar ea unui si st em i nf or mai onal ;i i nf or mat i c cor espunzt or asi gur r i i unei
evi dene pr i mar e la nivel de asi gur at pr ivi nd ser vi ci il e medi cal e;
c) cont r ol ul r espect r i i cal i t i i ser vi ci i l or medi cal e f ur ni zat e asi gur ai l or .
(2) Real i zar ea at r i bui i l or car e r evi n CNAS, pot r i vi t pr ezent ei l egi , est e supus cont r ol ul ui
Guver nul ui ;i Cur i i de Cont ur i , pot r i vi t di spozi i i l or l egal e n vi goar e.

SECTIUNEA 3 Asi gur t or i i de snt at e
Ar t . 204
(1) Asi gur t or i i de snt at e car e pot i nt r a n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e au
obl i gai a ndepl i ni r i i cum ul at i ve a ur mt oar el or condi i i de el i gi bi l i t at e:
a) s f i e aut or i zai de Comi si a de Supr avegher e a Asi gur r i l or di n Romni a;
b) s f i nchei at l a ni vel ul gr upul ui nat i onal sau i nt er nat i onal di n car e f ac par t e pol i e de
asi gur ar e de snt at e pent r u cel pui n u n mi l i on de asi gur ai n anu l f i scal ant er i or
i nt r ar i i i n vi goar e a t i t l ul ui XI di n pr ezent a l ege;
c) val oarea t ot al a pr i melor de asigur are subscr i se pent r u persoanel e pr evzut e l a li t .b) s
f i f ost de cel pui n 250 (doua sut e ci nci zeci ) mi l i oane de eur o l a ni vel ul gr upul ui nat i onal
sau i nt er nat i onal di n car e f ac par t e n anul f i scal ant er i or i nt r ar i i i n vi goar e a t i t l ul ui XI
din pr ezent a lege;
(2) nt r e CNAS ;i asi gur t or i i de snt at e se ncheie cont r act e de t ip ci vi l care r egl ement eaz
cond i i i l e de al ocar e a sumel or de ct r e CNAS ;i condi i i l e acor dr i i ser vi ci i l or med i cal e,
medi cament el or ;i di spozi t i vel or medi cal e di n pachet ul de baz pent r u asi gur at i . Di n
sumel e ncasat e de l a CNAS, asi gur at or i i de snt at e pot r ei ne pent r u plat a ser vi cii lor de
admi ni st r ar e al e asi gur at or ul ui o cot de 2,8%, i ar di f er ena va f i ut i l i zat pent r u p l at a
ser vi cii l or medi cal e di n pachet ul de baz pent r u per soanele asi gur at e. Event ual el e sume
af er ent e pl i i ser vi ci i l or medi cal e r mase neut i l i zat e l a f i nel e anul ui pot f i ut i l i zat e de ct r e
asi gur at or ul de snt at e n anul cur ent , cu aceea;i dest i nai e.
(3) Asi gur t or i i de snt at e nchei e cont r act e de t i p ci vi l , dup caz, cu f ur ni zor i i de ser vi ci i
medicale di n pachet ul de baz ;i modal it at ea de decont ar e a acest or a. Condii i l e mi ni me
pr i vi nd modal i t at ea de acor dar e a ser vi ci i l or medi cal e, medi cament el or ;i di spozi t i vel o r
medicale d i n pachet ul de baz ;i modali t at ea de decont ar e a acest or a se st abi lesc pr i n
67

Cont r act ul -cadr u, car e se apr ob pr i n hot r r e a Guver nul ui si nor mel e met odocl ogi ce de
apli car e a acest ui a.
(4) Asi gur t or i i de snt at e nchei e cont r act e de t i p ci vi l , dup caz cu asi gur ai i sau cu
r epr ezent ani i l egal i ai acest or a pr i vi nd condi i i l e de acor dar e a pachet u l ui de ser vi ci i
medi cal e de baz; model ul cont r act u l ui cadr u de asi gur ar e i nt r e asi gur at or i i de sanat at e si
asi gur at i sau r epr ezent ant i i l egal i ai acest or a se apr ob pr i n or di n al pr e;edi nt el ui CNAS.

Ar t . 205
At r i bui i l e ;i dr ept ur i l e asi gur t o r i l or de snt at e sunt ur mt oar el e:
(1) S nchei e n mod nedi scr i mi nat or i u cont r act e de asi gur r i soci al e de snt at e cu asi gur ai i
di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e di n Romni a; asi gur at or i i nu au dr ept ul sa
r ezil ieze cont r act el e de asi gur ar i social e de sanat at e i ncheiat e cu asi gur at i i. nchei er ea
cont r act el or de asi gur ar i soci al e de sanat at e se poat e f ace di r ect sau pr i n i nt er med i ar i
aut or i zai de ct r e Comi si a de Supr avegher e a Asi gur r i l or , n conf or mi t at e cu nor mel e
emi se n apl icar ea l egi i 32/ 2000, cu modi f i car i le si complet ar i l e ul t er i oar e.
(2) Asi gur t or ul de snt at e poat e st abil i de comun acord cu un angaj at or s of er e avant aj e
supli ment ar e l egat e de pachet ul de ser vi ci i asi gur at e ;i / sau avant aj e f i nanci are l egat e de
asi gur r i vol unt ar e supl i ment ar e pent r u angaj ai i pr opr i i , dac angaj ai i si act ual i sau f o;t i i
angaj ai sau f ami l i i l e acest or a nchei e asi gur ar i de snt at e n baza unui cont r act cadr u,
i ndi cat n acor dul r espect i v; pent r u aceast a est e necesar ca angaj at or ul sa obi n acor dul
pr eal abi l al angaj ai l or pent r u car e va nchei a cont r act ul ; avant aj ul of er i t nu poat e duce l a
di mi nuar ea pachet ul u i de ser vi ci i st abi l i t pr i n Cont r act ul cadr u.
(3) S i nf or meze asi gur ai i , n mod nedi scr i mi nat or i u ;i cor ect asupr a benef i ci i l or ;i ser vi ci i l or
acor dat e n cadr ul model u l ui de asi gur ar e de baz of er i t , pr ecum ;i asupr a dr ept ur i l or ;i
obl i gai i l or l or ;
(4) S cont r act eze pent r u asi gur ai i pr opr i i di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e, ser vi ci i
medi cal e cu f ur ni zor i i sel ect ai n baza cr i t er i i l or d e eval uar e st abi l i t e de CNAS;
(5) S negoci eze cu f ur ni zor i i de ser vi ci i med i cal e vol umul ;i p r eul / t ar i f el e n l i mi t a cel or
maxi male st abi li t e de CNAS, p r ecum ;i cal it at ea ser vi cii l or medical e cumpr at e pent r u
asi gur ai , cal i t at e car e ndepl i ne;t e cr i t er i i l e ANCIS;
(6) S t r ansmi t CNAS si CSA t oat e i nf or mat i i l e st abi l i t e pr i n or d i ne al e Pr esedi nt el u i CNAS si
CSA
(7) S el abor eze ;i s publ i ce r apor t ul anual ;i pl anul de act i vi t at e pent r u anul u r mt or cu
pr i vi r e l a at r i bui i l e ce l e r evi n pot r i vi t pr ezent ei l egi ;
(8) S f ur ni zeze gr at ui t i nf or mai i ;i asi st en n pr obl emel e asi gur r i l or soci al e de snt at e ;i
al e ser vi ci i l or medi cal e per soanel or asi gur at e, angaj at or i l or ;i f ur ni zor i l or de ser vi ci i
medicale;
(9) S cont r act eze ;i s decont eze ser vi cii le medi cale cont r act at e cu f ur ni zor i i de ser vi ci i
medi cal e n condi i i l e cont r act ul ui -cadr u;
(10) S moni t or i zeze ser vi ci i l e medi cal e f ur ni zat e cant i t at i v ;i val or i c, pr ecum ;i r espect ar ea
cr i t er i i l or de cal i t at e;
(11) S asi gur e, n cal i t at e de i nst i t ui i compet ent e, act i vit i le de ap l icar e a document el or
i nt er nai onale cu p r eveder i n domeni ul snLi i nchei at e de Romni a cu al t e st at e,
i ncl usi v cel e pr i vi nd r ambur sar ea chel t ui el i l or ocazi onat e de acor dar ea ser vi ci i l or med i cal e
;i a al t or pr est ai i cat r e cet at eni i UE, n condi i i l e r espect ivel or document e i nt er nai onale;
(12) S nchei e asi gur ar i vol unt ar e concomi t ent e de snt at e pent r u asi gur ai i di n si st emul
de asi gur r i soci al e de snt at e, car e sunt deduct i bi l e, l a det er mi nar ea pr of i t u l ui i mpozabi l ,
68

ncepnd cu 1 ianuar i e 2012, n l imit a unei sume r epr ezent nd echi val ent ul n l ei a 300 eur o
nt r -un an f i scal , pent r u f i ecar e asi gur at ;i nu const i t ui e avant aj de nat ur sal ar i al a;a cum
est e acest a def i ni t n Legea nr .571/ 2003 pr i vi nd Codul f i scal , cu mod i f i cr i l e ;i comp l et r i l e
ul t er i oar e. Cur sul de schi mb ut i l i zat pent r u det er mi nar ea echi val ent ul ui n eur o est e cur sul
de schi mb LEU/ EUR comuni cat de Banca Nai onal a Romni ei l a dat a nr egi st r r i i
chel t ui el i l or .
(13) S poat const i t ui , pe baz cont r act ual , r eel e de f ur ni zor i car e sa of er e ser vi ci i
medi cal e, cu ndepl i ni r ea pr eveder i l e l egal e r ef er i t oar e l a f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e;
(14) S nt repr i nd ;i s pr evad n cont r act el e cu f ur nizor i i t oat e masur i l e necesar e car e sa
asi gur e un management ef i ci ent al paci ent ul ui asi gur at , pe baza pr eveder i l or acest ei legi ;
(15) S ut i l i zeze si st emul i nf or mat i c uni c i nt egr at al CNAS. n si t uai a n car e se ut i l i zeaz un
al t si st em i nf or mat ic acest a t r ebuie s f i e i nt er conect at cu SIUI ;i s f ur nizeze t oat e dat el e
sol ici t at e nt r -un f or mat compat ibi l cu acest a, cu aceea;i ri t mici t at e ;i per i odi cit at e cu car e
sunt t r ansmi se dat el e n si st emul de asi gur r i de snt at e.
(16) Al t e at r i but i i pr evazut e de act e nor mat i ve i n dom eni ul asi gur ar i l or si al sanat at i i

Cap. 4 Asi gur ai i

SEC|IUNEA I Per soanel e asi gur at e
Ar t . 206
(1) Sunt asi gur ai , pot r i vi t p r ezent ei l egi , t oi cet en i i r omni cu dom i ci l i ul n ar , pr ecum ;i
cet eni i st r i ni ;i apat r i zi i car e au sol i ci t at ;i obi nut pr el ungi r ea dr ept ul ui de ;eder e
t empor ar sau au domi ci l i ul n Romni a ;i f ac dovada pl i i cont r i bui ei l a f ond, n condi i i l e
pr ezent ei l egi . n aceast cal i t at e, per soana n cauz nchei e un cont r act de asi gur ar e cu un
asi gur t or de snt at e, l a al eger e, di r ect sau pr i n angaj at or cu aco r dul asi gur at ul ui , n
condi i i l e pr ezent ei legi .
(2) t oi copi i i pn la vr st a de 18 ani, t i ner ii de la 18 ani pn la vr st a de 26 de ani , dac sunt
el evi , i ncl usi v absol veni i de l i ceu, pn l a n ceper ea anul ui uni ver si t ar , dar nu mai mul t de
3 l uni , uceni ci sau st udeni ;i dac nu r eal i zeaz veni t ur i di n munc, n condi i i l e n car e
unul di nt r e pr i ni est e asi gur at n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e;
(3) per soanel e cu handi cap car e nu r eal i zeaz veni t ur i di n munc, pensi e sau al t e sur se, cu
excepi a cel or obi nut e n baza Legi i nr . 448/ 2006 pr i vi n d pr ot eci a ;i pr omovar ea
dr ept ur i l or per soanel or cu handi cap, cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e;
(4) f emei l e nsr ci nat e ;i luzel e, dac nu au ni ci un veni t sau au veni t ur i sub sal ar i ul de baz
mi nim br ut pe ar gar ant at n pl at .
(3) Sunt asi gur at e per soanele af l at e n una di nt r e ur mt oar ele si t uai i , pe dur at a acest ei a, cu
pl at a cont r i bui ei di n al t e sur se, n condi i i l e pr ezent ei l egi :
a) soul , soi a sau pr i ni i f r veni t ur i pr opr i i , af l ai n nt r ei ner ea unei per soane asi gur at e; n
aceast si t uai e per soana car e ar e n nt r ei ner e o ast f el de per soan ar e obl i gai a pl i i
cont r i bui ei de 5,5 % calculat l a j umt at e di n sal ar iul de baz mi ni m br ut pe ar gar ant at n
pl at ;
b) se af l n concedi u pent r u i ncapaci t at e t empor ar de munc, acor dat n ur ma unui acci dent
de munc sau a unei bol i pr of esi onal e;
c) se af l n concedi u ;i indemni zai e pent r u cr e;t er ea copi l ul ui pn l a mpl i ni r ea vr st ei de 2
ani ;i n cazul copi l ul ui cu handi cap, pn l a mpl i ni r ea de ct r e copi l a vr st ei de 3 ani sau se
af l n concedi u ;i i ndemni zai e pent r u cr e;t er ea copi l ul ui cu handi cap cu vr st a cupr i ns nt r e 3
;i 7 ani ;
69

d) pensi onar i i cu veni t u r i di n pensi i mai mi ci de 740 l ei ;
e) per soanel e car e benef i ci az de i ndemn i zai e de ;omaj ;
f ) execut o pedeaps pr i vat i v de li ber t at e sau se af l n ar est pr event i v, pr ecum ;i cel e car e se
af l n execut ar ea msur i l or pr evzut e l a ar t . 105, 113 ;i 114 di n Codul penal , r espect i v cel e
car e se af l n per i oada de amnar e sau nt r er uper e a execut r ii pedepsei pr i vat i ve de li ber t at e,
dac nu au veni t ur i ;
g) per soanel e car e f ac par t e di nt r -o f ami l i e car e ar e dr ept ul l a aj ut or soci al , pot r i vi t Legi i nr .
416/ 2001, cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e;
h) st r i ni i af l ai n cent r el e de cazar e n veder ea r et ur nr i i or i expul zr i i , pr ecum ;i cei car e sunt
vi ct i me al e t r af i cu l ui de per soane, car e se af l n t i mpul pr ocedur i l or necesar e st abi l i r i i
i dent i t i i ;i sunt cazai n cent r el e speci al amenaj at e pot r i vi t l egi ;
i ) per soanel e cet eni r omni , car e sunt vi ct i me al e t r af i cul ui de per soane, pent r u o per i oad
de cel mul t 12 l uni , dac nu au veni t u r i ;
j ) per sonal ul m onahal al cu l t el or r ecu noscut e, af l at n evi dena Secr et ar i at ul ui de St at pent r u
Cul t e, dac nu r eal i zeaz veni t ur i di n munc, pensi e sau di n al t e sur se.
k).t i ner i i cu vr st a de pn l a 26 de ani car e pr ovi n di n si st emul de pr ot eci e a copi l ul ui ;i nu
r eal i zeaz veni t ur i di n munc sau nu sunt benef i ci ar i de aj ut or soci al acor dat n t emei ul Legi i nr .
416/ 2001 pr i vi n d veni t ul mi ni m gar ant at , cu modi f i cr i l e ;i comp l et r i l e ul t er i oar e.
(5) Dovada cal it i i de asi gur at se r eal izeaz cu car dul nai onal de asi gur r i soci al e de snt at e
sau dup caz, cu al t e do cument e car e se st abi l esc pr i n o r di n al pr e;edi nt el ui CNAS.
(6) Per soanel e asi gur at e di n st at el e cu car e Romni a a nchei at document e i nt er nai onale cu
pr eveder i n domeni ul snLi i benef ici az de ser vicii medi cal e ;i al t e pr est ai i acor dat e pe
t er it or i ul Romni ei , n condii i l e pr evzut e de r espect ivel e document e i nt er nai onal e.
(7) Ur mt oar el e cat egor ii de per soane pot nchei a asi gur r i soci al e de snt at e:
a) membr i i mi si uni l or di pl omat i ce acr edi t at e n Romni a;
b) cet eni i st r i ni ;i apat r i zi i car e se af l t empor ar n ar , f r a sol i ci t a vi z de l ung
;eder e;
c) cet eni i r omni cu domici l i ul n st r i nt at e car e se af l t empor ar n ar .
(8) Pent r u per soanel e car e se asi gur f acul t at i v n condi i i l e al i n. (5), cont r i bui a l unar l a f ond
se cal cul eaz pr i n apl i carea cot ei de 10,7% la val oar ea a dou sal ari i de baz mi ni me br ut e
pe ar , pent r u pachet ul de ser vi ci i st abi l i t pr i n cont r act ul -cadr u
(9) Per soanel e car e nu f ac dovada cal i t i i de asi gur at benef i ci az de ser vi ci i med i cal e numai n
cazul ur genel or medi co-chi r urgi cal e ;i al bol i l o r cu pot eni al endemo-epi demic ;i cel e
pr evzut e n Pr ogr amul nai onal de i muni zr i , moni t o r i zar ea evol ui ei sar ci ni i ;i a l uzei ,
ser vi ci i de pl ani f i car e f ami l i al , n cadr u l unui pachet mi ni mal de ser vi ci i medi cal e, st abi l i t
pr i n cont r act u l cadr u, l a val oar ea t ar i f el or pent r u ser vi ci i l e de snt at e r espect i ve
pr evazut e i n Cont r act ul Cadr u.
(10) Ner espect ar ea obl i gai i l or de pl at a cont r i bui ei de asi gur r i soci al e de snt at e pot r i vi t
pr eveder i l or pr ezent ei l egi duce l a dimi nuar ea pachet ul ui de ser vi ci i de baz. Di mi nuar ea
pachet ul ui de ser vi ci i de baz ar e l oc dup 3 l uni de l a u l t i ma pl at a cont r i bui ei .
(11) Asi gu r ai i au dr ept ul l a pachet ul de baz de ser vi ci i medi cal e de l a dat a nceper i i pl i i
cont r i bui ei l a f ond, ur mnd ca sumel e r est ant e s f i e r ecuper at e n condi i i l e l egi i , i ncl usi v
accesori i l e apl i cat e pent r u cr eanel e buget ar e.
(12) Dat el e necesar e pent r u st abi l i r ea cal i t i i de asi gur at vor f i t r ansmi se n mod gr at ui t CNAS
de ct r e aut or i t i l e, i nst i t ui i l e publ i ce ;i al t e i nst i t ui i , pe baz de pr ot ocol .
(13) Veni t ur i l e asupr a cr or a se cal cul eaz cont r i bui a de asi gur r i soci al e de snt at e sunt
veni t ur i l e def i ni t e n cupr i nsul Codul ui f i scal ;i sunt r epr ezent at e de ur mt oar el e:
70

a) veni t ur i l e di n sal ar i i sau asi mi l at e sal ar i i l or , pr ecum ;i or i ce al t e veni t ur i r eal i zat e di n
desf ;ur ar ea unei act i vi t i dependent e;
b) veni t ur i l e di n act i vi t i i ndependent e;
c) veni t ur i l e di n agr i cul t ur
d) veni t ur i l e di n cedar ea f ol osi nei bunur i l or ;
e) veni t ur i l e di n i nvest i i i ;
f ) veni t ur i l e di n pr em i i ;i di n j ocur i de nor oc;
g) veni t ur i l e di n al t e sur se, cu excepi a veni t ur i l or di n t r ansf er ul pr opr i et i l or i mob i l i ar e,
dobnzi ;
i ) veni t ur i l e di n pensi i car e dep;esc 740 de l ei
(14) n cazul n car e veni t ur i l e l unar e enumer at e l a al i n. (13) sunt sub n i vel ul sal ar i ul ui
mi ni m br ut pe ar gar ant at n pl at , per soanel e car e l e r eal i zeaz au obl i gai a pl i i cont r i bui ei
cal cul at e l a ni vel ul sal ar i ul ui mi ni m br ut pe ar gar ant at n pl at .
(15) Per soanel e car e nu r eal i zeaz veni t ur i de nat ur a cel or meni onat e l a al i n. (13) ;i car e nu
se ncadr eaz n cat egor i i l e de per soane car e benef i ci az de asi gur ar ea de snt at e f r pl at a
cont r i bui ei , dar car e au obl i gai a s se asi gur e, pl t esc cont r i bui a l unar de asi gur r i soci al e de
snt at e cal culat l a ni vel ul sal ar i ul ui de baz mi ni m br ut pe ar gar ant at n pl at .
(16) Pent r u per soanel e pr evzut e l a al i n.(3) cont r i bui a de asi gur r i soci ale de snt at e se
supor t , dup cum ur meaz:
a) de l a buget ul de st at pent r u per soanel e pr evzut e l a l i t . c), d), f ), g), h), i ) , j ) ;i k);
b) de ct r e angaj at or sau di n f on dul de asi gur ar e pent r u acci dent e de munc ;i bol i pr of esi onal e
const i t ui t n condi i i l e l egi i , pent r u per soanel e pr evzut e l a l i t . b);
c) de ct r e buget ul asi gur r i l or de ;omaj , pent r u per soanel e pr evzut e l a l i t . e);
d) de ct r e per soan asi gur at n gr i j a cr eia se af l per soana pr evzut l a l i t .a).

SEC|IUNEA 2 Pr i nci pal el e dr ept ur i i obl i gai i al e asi gur ai l or
Ar t . 207
(1) Asi gur ai i au ur mt oar el e dr ept ur i :
a) s benef i ci eze de un pachet de ser vi ci i de baz n condi i i l e pr ezent ei l egi , st abi li t pr i n
cont r act u l -cadr u;
b) s benef i ci eze de pachet ul de ser vi ci i de baz n caz de boal sau de acci dent , di n pr i ma
zi de mbol nvi r e sau de l a dat a acci dent ul ui ;i pn l a vi ndecar e, n condi i i l e st abi l i t e
de pr ezent a l ege ;i cont r act u l -cadr u;
c) s al eag asi gur t or ul de snt at e di nt r e cei cu car e CNAS a i nchei at cont r act e, pr ecum
;i f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e di nt r e cei cu car e asi gur t or ul de snt at e al es a
nchei at cont r act e de f ur ni zar e de ser vi ci i , n con di i i l e pr ezent ei l egi ;i al e cont r act u l ui -
cadr u;
d) s schi mbe asi gur t or ul de snt at e l a i nt er val de mi ni mum un an de l a dat a i nchei er i i
cu acest a a cont r act ul ui de asi gur ar e soci al a de sanat at e, cu excep i a si t uai i l or st abi l i t e
pr i n cont r act ul -cadr u; aceast a schi mbar e se poat e f ace doar i n per i oada oct ombr i e-
noi embr i e a f i ecar ui an cal endar i st i c pent r u anu l ur mat or ; pr ocedu r a de schi mbar e a
cont r act u l ui de asi gur ar e soci al a de sanat ar e va f i st abi l i t a pr i n nor me speci f i ce st abi l i t e
pr i n o r di n al Pr esedi nt el ui CNAS;
e) s ;i schi mbe med i cul de f ami l i e al es n condi i i l e st abi l i t e n cont r act ul -cadr u;
f ) s benef i ci eze de ser vi ci i medi cal e, medi cament e, mat er i al e sani t ar e ;i di spozi t i ve
medi cal e cupr i nse n pachet ul de baz, n con di i i l e pr ezent ei l egi ;i al e cont r act ul ui -
cadr u , n mod ned i scr i mi nat or i u;
71

g) s l i se gar ant eze conf i deni al i t at ea pr i vi nd dat el e cu car act er per sonal , n speci al n
ceea ce pr i ve;t e diagnost i cul ;i t r at ament ul , conf or m legi l or n vi goar e;
h) s f i e i nf or mai , de ct r e asi gur t or ul de snt at e, n mo d ned i scr i m i nat or i u ;i cor ect ,
asupr a benef i ci i l or ;i ser vi ci i l or acor dat e n cad r ul model ul ui de asi gur ar e de baz,
pr ecum ;i asupr a al t or f or me de asi gur ar e of er i t e de asi gur at or .
(2) Obl i gai i l e asi gur ai l or pent r u a put ea benef i ci a de dr ept ur i l e pr evzut e l a al i n.(1) sunt
ur mt oar el e:
a) s opt eze pent r u un asi gur t or de snt at e ;i s achi t e cont r i bui a dat or at f ondul ui ;i
al t e pl at i , n condi i i l e st abi l i t e pr i n cont r act ul -cadr u;
b) s se nscr ie pe l i st a unui medic de f ami l i e;
c) s anune medi cul de f ami l i e or i de ct e or i apar modi f i cr i n st ar ea l or de snt at e;
d) s se pr ezi nt e l a cont r oal el e pr of i l act i ce ;i l a cel e per i odi ce st abi l i t e pr i n cont r act ul -
cadr u ;i pr i n cont r act ul cu asi gur at or ul de snt at e;
e) s anune n t er men de 15 zi l e medi cul de f ami l i e ;i asi gur t or ul de snt at e asupr a
modi f i cr i l or dat el or de i dent i t at e sau a mod i f i cr i l or r ef er i t oar e l a ncadr ar ea l or nt r -o
anumi t cat egor ie de asi gur ai ;
f ) s r espect e cu st r i ct ee t r at ament ul ;i i ndi cai i l e medicul ui ;
g) s ai b o condui t ci vi l i zat f a de per sonal ul medi cal ;
h) s pr ezi nt e f ur ni zo r i l or de ser vi ci i medi cal e, car dul nai onal sau dup caz, document el e
j ust i f icat i ve car e at est cal i t at ea de asi gur at .
(3) n cazul n car e u n asi gur at , n baza asi gur r i i sal e soci al e de sanat at e, apel eaz l a ser vi ci i l e
unui al t f ur ni zor decat unul di nt r e cei cu car e asi gur at or ul sau de sanat at e est e i n r el at i i
cont r act ual e, asi gur at ul ar e dr ept ul l a pl at a de ct r e asi gur t or a chel t ui el i l or r eal i zat e n
l egt ur cu ser vi ci i l e medi cal e de car e benef i ci az conf or m cont r act ul ui -cadr u, f u r ni zor ul
put nd sol i ci t a o pl at a supl i ment ar a di n par t ea asi gur at ul ui , car e nu poat e nsa sa
dep;easc 5% di n val oar ea st abi l i t a de CNAS pen t r u r espect i vul ser vi ci u.

Ar t . 208
n nel esul pr ezent ei l egi t er meni i de mai j os, au ur mt oar ea semni f i cai e:
a) copl at a - suma car e r epr ezi nt pl at a cont r i bui ei bne;t i a asi gur at ul ui n t emei u l obl i gai ei
pr evzut e l a ar t . 206 al i n.(2) l i t .a) pent r u a put ea benef i ci a de ser vici i le medi cal e di n pachet ul
de ser vi ci i de baz, n cadr ul si st emul ui de asi gur r i soci al e de snt at e ;
b) t i chet u l moder at or pent r u snt at e f or mu l ar cu r egi m speci al al cr ui model ;i mo dal i at e
de ut i l i zar e se ap r ob pr i n or di n al mi ni st r u l ui snLi i ;i al pr e;edi nt el ui CNAS.

Ar t . 209
Asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e de t i p compl ement ar suport copl at a dat or at de asi gur at n
condi i i l e pr ezent ei legi .

Ar t . 210
Suma pr evzut dr ept copl at se cal cul eaz pr ocent ual di n val oar ea ser vi ci i l or medi cal e
pr evzut e n pachet ul de baz, n condi i i l e acor dul ui cadr u. Cuant umul cop l i i n pr ocent e,
pr ecum ;i val oar ea ser vi ci i l or medi cal e sunt st abi l i t e pr i n aco r dul cad r u.

Ar t .211
72

Suma pr evzut dr ept copl at se ncaseaz supl i ment ar de ct r e f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e,
medi cament e ;i di spozi t i ve medi cal e, f a de cea decont at di n Fond de ct r e asi gur t or i i de
snt at e.

Ar t .212
Suma per ceput dr ept copl at n cu r sul unui an nu poat e dep;i a dousp r ezecea par t e di n
val oar ea veni t ur il or net e anuale r eal i zat e.

Ar t .213
Document ul j ust i f i cat i v pr i n car e se f ace dovada copl i i est e t i chet ul moder at or pent r u
snt at e.

Ar t .214
Sumel e ncasat e di n copl at const i t ui e veni t ur i al e f ur ni zo r i l or ;i se ut i l i zeaz pent r u
mbunLi r ea cal i t i i ser vi ci i l or medi cal e ;i pent r u achi zi i onar ea t i chet ul ui m oder at or pent r u
snt at e.

Ar t .215
Ur mt oar el e cat egor i i de asi gur ai sunt scut i t e de l a copl at , dup cum ur meaz:
i ) copi i i pn l a vr st a de 18 ani , t i ner i i de l a 18 ani pn l a vr st a de 26 de ani , dac sunt
el evi , i ncl usi v absol veni i de l i ceu, pn l a nceper ea anul ui uni ver si t ar , dar nu mai mul t
de 3 l uni , uceni ci sau st udeni ;i dac nu r eal i zeaz veni t ur i di n munc,
j ) bol navi i cu af eci uni i ncl use n pr ogr amel e nai onale de snt at e st abil it e de M i ni st er ul
SnLi i, pent r u ser vi ci i le medi cal e af er ent e bol i i de baz r espect ivei af eci uni , dac nu
r eali zeaz venit ur i di n munc, pensie sau di n al t e r esur se;
k) pensi onar i i cu veni t ur i numai di n pensi i de pn l a 740 l ei / l un.

Cap. 5 Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e

SEC|IUNEA 1 Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e medi cament e i di spozi t i ve medi cal e
Ar t . 216
Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e or gani zai , aut or i zai , eval uai ;i sel ect ai conf or m
r egl ement ar i l or l egal e n vi goar e, car e pot f i n r el ai i cont r act ual e cu asi gur t or i i de snt at e
sunt :
a) uni t i med i cal e publ i ce sau pr i vat e;
b) f ar maci i , di st r i bui t or i ;i pr oduct or i de med i cament e ;i mat er i al e sani t ar e;
c) al t e per soane f i zi ce ;i j ur i di ce car e f ur ni zeaz ser vi ci i medi cale.

SEC|IUNEA 2 Pr i nci pal el e dr ept ur i i obl i gai i al e f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e
Ar t . 217
(1) Fur ni zor i i au ur mt oar el e dr ept ur i :
a) s nchei e cont r act e cu asi gur t or i i de snt at e n condi i i l e pr ezent ei l egi ;i al e
cont r act ul ui -cadr u;
b) s f i e i nf or mai de ct r e asi gur t o r ul de snt at e asupr a mot i vul ui pent r u car e nu
au f ost sel ect ai pent r u nchei er ea cont r act ul u i , n t er men de 60 de zi l e de l a
t r ansmi t er ea unei of er t e;
73

c) sa l i se decont eze cont r aval oar ea ser vi ci i l or medi cal e, medi cament el o r ;i
di spozi t i vel or medi cal e acor dat e n baza cont r act el or nchei at e cu asi gur t or i i ;
decont ar ea ser vi ci i l or medi cal e, medi cament el or ;i a di spozi t i vel o r medi cal e
af er ent e l uni i decembr i e a anul ui n cur s se f ace n l una i anuar i e a anu l ui ur m t o r ;
d) s nchei e cont r act e de f ur ni zar e de ser vi ci i cu unul sau mai mul i asi gur t o r i .
(2) Fur ni zor i i au ur mt oar el e obl i gai i :
a) s pun l a di spozi i a asi gur t or i l or de snt at e ;i CNAS document el e j ust i f i cat i ve
medi cal e cu pr i vi r e l a t i pul ser vi ci i l or acor dat e ;i cal i t at ea acest or a;
b) s ai b o condui t ci vi l i zat f a de asi gur ai ;
c) s ut i l i zeze si st emul i nf or mat i c ;i i nf or mai onal uni c i nt egr at ;
d) s ut i l i zeze document el e ;i f or mu l ar el e el ect r oni ce sau pe supor t de hr t i e ut i l i zat e n
si st emul de asi gurr i social e de snt at e;
e) s acor de ser vi ci i medi cal e decont at e di n f ond numai l a pr ezent ar ea car dul ui nai onal
sau a al t or document e j ust i f icat i ve car e at est cali t at ea de asi gur at , in conf or mi t at e cu
pr eveder i l e pr ezent ei l egi ;
f ) s acor de ser vi ci i medi cal e pe baza pr ot ocoal el o r de ngr i j i r e ;i a t r aseel or cl i ni ce al e
paci ent ul ui el abor at e n veder ea decont r i i ;i agr eat e cu asi gur at or i i de snt at e cu
car e au cont r act .
g) s ncaseze copl at a/ cont r i bui a per sonal de l a asi gur ai n co ndi i i l e acor dul ui -cadr u.

SEC|IUNEA 3 Cont r act ul-Cadr u
Ar t . 218
(1) Cont r act ul -cadr u se el abor eaz de ct r e CNAS pent r u o per i oad de pn l a 5 ani ;i se
apr ob pr i n hot r r e a Guver nul ui ;i r egl ement eaz, n pr i nci pal ur mt oar el e:
a) modal i t i l e de acor dar e a ser vi ci i l or medi cal e, medi cament el or ;i di spozi t i vel o r
medicale;
b) condi i i l e de negoci er e ;i cont r act ar e nt r e CNAS ;i asi gur t or i ;
c) condi i i l e de negoci er e, cont r act ar e ;i decont ar e nt r e asi gur t or i ;i f ur ni zo r i ;
d) cond i i i l e de negoci er e ;i cont r act ar e nt r e ;i asi gur t or i i ;i asi gur ai ;
e) modal it i l e de pr escr i er e, eli ber ar e ;i decont ar e a medi cament elor ;
f ) pachet ul de ser vi ci i medi cale de baz;
g) pachet ul mi ni m de ser vi ci i pent r u per soanel e car e nu f ac dovada cal i t i i de asi gur at .
(2) In apli car ea cont r act ul ui cadr u se el abor eaz anual nor me met odol ogi ce de apl i car e,
apr obat e pr i n or di n al pr e;edi nt el ui CNAS, avi zat de mi ni st r ul snLi i ;i mi ni st r ul
f i nanel or publ i ce.
(3) M odal i t i l e de p l at a f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e car e se det al i az pr i n co nt r act ul -
cadr u ;i nor mel e de apl i car e al e acest ui a pot f i :
a) t ar i f pe per soana asi gur at
b) t ar i f pe ser vi ci u medi cal
c) t ar if pe caz r ezol vat
d) t ar i f pe zi de spi t al i zar e
e) pr i n pr e de r ef er i n
f ) pr i n pr e de decont ar e
g) pr i n buget gl obal
h) t ar i f pe epi sod de boal
i ) plat a pr i n capit ai e act i v
j ) pl at a pr i n capi t ai e pasi v
74

k) bonusur i
l ) al t e f or me pr evzut e de r egl ement r i l e n vi goar e
(4) Pachet ul de ser vi ci i medi cal e de baz acor dat e cu pr i nde u r mt oar el e t i pur i de ser vi ci i :
a) ser vi ci i medi cal e pr of i l act i ce
b) ser vi ci i medi cal e de consul t ai e ;i di agnost i c
c) ser vi ci i medi cal e cur at i ve ;i ser vi ci i de r ecuper ar e
d) ser vi ci i pal eat i ve
e) medicament e, mat er i al e sanit ar e, di spozit i ve medi cale ;i al t e mi j l oace t er apeut ice
f ) ser vi ci i l e de u r gent a medi co -chi r ur gi cal e
(5) Cont r act ul cadr u coni ne r egl ement ar i pr i vi nd ser vi ci i l e medi cal e acor dat e asi gur ai l or
r omni pe t er i t or i ul alt or st at e membr e UE sau a al t or st at e cu car e Romnia a ncheiat
document e i nt er nai onal e cu pr eveder i n domeni ul snLi i .
(6) Ser vi ci i l e car e nu sunt cupr i nse n pachet u l de baz nu se supor t di n f ond. Pent r u acest e
ser vi cii pot exist a f or me volunt ar e de asi gur r i de snt at e.
(7) Li st a cu medi cament e de car e benef i ci az asi gur ai i cu sau f r cont r i bui e per sonal se
el abor eaz de ct r e M i n i st er ul SnLi i ;i CNAS, cu consul t ar ea Col egi ul ui Far maci ;t i l o r di n
Romni a si a asi gur at or i l or i n r egi st r at i l a CNAS, ;i se apr ob pr i n hot r r e a guver nul u i .
(8) n l i st se pot i ncl ude numai medi cament e pr evzut e n Nomencl at or ul cupr i nznd
medicament ele aut or izat e pent r u puner e pe pia n Romni a.
(9) M odali t at ea de suport ar e di n f ond a medi cament elor pent r u copi i i pn l a vr st a de 18 ani ,
t i ner i nt r e 18 ;i pn l a 26 de ani , f emei gr avi de ;i l uze, pr ecum ;i pent r u per soanel e
pr evzut e n l egi speci al e se st abi l e;t e pr i n Acor dul cadr u.

SEC|IUNEA 4 Ser vi ci i medi cal e acor dat e asi gur ai l or pe t er i t or i ul al t or st at e
Ar t . 219
(1) Per soanel e asi gur at e n si st emul de asi gur r i soci ale de snt at e din Romni a, af l at e pe
t er it or i ul st at el or cu car e Romni a a nchei at document e i nt er nai onale cu pr eveder i n
domeni ul snLi i , benef i ci az de ser vi ci i medi cal e pe t er i t or i ul acest or st at e, n condi i i l e
pr evzut e de r espect i vele document e i nt er nai onal e.
(2) Rambur sar ea chel t ui el i l or ocazi onat e de acor dar ea ser vi ci i l or medi cal e n baza
document el or i nt er nai onale cu pr eveder i n domeniul snLi i l a car e Romni a est e par t e
est e ef ect uat de asi gur t or i i de snt at e conf or m r egl ement ar i l or n vi goare.
(3) Pent r u ef ect uar ea oper ai uni l or pr evzut e l a al i n. (1) CNAS poat e deschi de cont ur i l a o
i nst i t ui e bancar n car e asi gur t or i i de snt at e vor vi r a sumel e r epr ezent nd chel t uiel i l e
ocazi onat e de acor dar ea ser vi ci i l or medi cal e ;i a al t or pr est ai i per soanel o r meni onat e l a
al i n. (1), n condi i i l e document el or i nt er nai onal e cu pr eveder i n domeni ul snLi i l a car e
Romnia est e par t e. M et odol ogi a de ef ect uar e a acest or pl i se st abi l e;t e pr i n or di n al
pr e;edi nt el ui CNAS, cu avi zu l M i ni st er ul ui Fi nanel or Publ i ce.

Cap. 6 Cont r ol ul
Ar t . 220
(1) Asi gur at or ul de snt at e cont r ol eaz modul n car e f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e r espect
cl auzel e cont r act ual e pr i vi nd ser vi ci i l e f ur ni zat e, f ur ni zo r i i avnd obl i gai a s per m i t
accesul l a evi denel e r ef er i t oar e l a ser vi ci i l e med i cal e pr est at e n der ul ar ea cont r act u l ui .
(2) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e au ob l i gai a de a pune l a di spozi i a o r ganel or de cont r ol al e
asi gur at or i l or de snt at e document el e j ust i f i cat i ve medi cal e ;i f i nanci ar cont abi l e co nf or m
cont r act ul ui di nt r e pri .
75

(3) Cont r ol ul asupr a act i vi t at i i asi gur at or i l or de sanat at e est e exer ci t at de cat r e CSA, pot r i vi t
Legi i nr .32/ 2000 pr i vi nd act i vi t at ea de asi gur ar e ;i supr avegher ea asi gur r i l or , cu
modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e si de ct r e CNAS conf or m at r i but i i l or acest ei a si de
cat r e or ganel e abi l i t at e, i n condi t i i l e l egi i .

Cap. 7 Rspunder i i sanci uni
Ar t . 221
ncl car ea pr eveder il or pr ezent ei l egi at r age r spunder ea mat er i al , ci vi l , cont r aveni onal
sau penal , dup caz.

SEC|IUNEA 1: Sanci uni
Ar t . 222
Sanci uni l e pent r u ner espect ar ea obl i gai i l or cont r act ual e de ct r e f ur ni zor i i de ser vi ci i
medicale, medi cament e ;i dispozit i ve medical e, cupr inse n cont r act ele ncheiat e cu
asi gur t or i i de snt at e, se st abi l esc pr i n cont r act ul -cad r u, i mpr euna cu cel el al t e sanci uni
pr evzut e de l egi slai a n vi goar e.

SEC|IUNEA 2: Inf r aci uni
Ar t . 223
Fapt a per soanei car e di spune ut i l i zar ea n al t e scopur i sau nevi r ar ea l a f ond a cont r i bui ei
r ei nut e de l a asi gur ai const it ui e i nf r aci unea de det ur nar e de f ondur i ;i se pedepse;t e
conf or m pr eveder i l or di n Codul penal .

Ar t . 224
Compl et ar ea decl ar ai ei angaj at or i l or pr i vi nd obl i gat i i l e de pl at a a cont r i but i i l or soci al e ;i
evi dent a nomi nal a a per soanel or asi gu r at e cu dat e ner eal e, avnd ca ef ect denat ur ar ea
evi denel or pr i vi n d asi gur ai i , st adi ul de cot i zar e sau cont r i bui i l e f a de f ond, const i t ui e
i nf r aci unea de f al s i nt el ect ual ;i se pedepse;t e conf or m pr eveder i l or di n Codul penal .

SEC|IUNEA 3: Cont r aveni i
Ar t . 225
Const i t ui e cont r aveni i ur mt oar el e f apt e:
a) nedepunerea l a t er men a declar ai ei angaj at or i l or pr i vi nd obl igat i i l e de plat a a
cont r i but i i l or soci al e ;i evi dent a nomi nal a a per soanel or asi gur at e;
b) nedepuner ea l a t er men a decl ar ai ei i ndi vi dual e pr i vi nd obl i gat i i l e f at a de f ond;
c) nevi r ar ea cont r i bui ei dat or at e l egi i de ct r e per soanel e f i zi ce ;i j ur i di ce angaj at oar e;
d) r ef uzul de a pune l a di spozi i a or ganel o r de cont r ol al e ANAF ;i al e asi gur t o r i l or a
document el or j ust i f icat i ve ;i a act el or de evi den necesar e n veder ea st abi l i r i i
obl i gai i l or l a f ond;
e) r ef uzul de a pune l a di spozi i a or ganel or de cont r ol al e asi gur t o r i l or ;i al e CNAS a
document el or j ust i f i cat i ve medi cal e ;i f i nanci ar cont abi l e, cu pr i vi r e l a t i pu l ser vi ci i l or
acordat e ;i cal it at ea acest or a, decont at e din f ond ner espect ar ea n or i ce mod, de cat r e
asi gur at or i i de sanat at e a or di nel or si nor melor adopt at e de Comisia de Supr aveghere a
Asi gur ar i l or i n apl i car ea pr ezent ei l egi , pr ecum si a l egi sl at i ei di n domen i ul asi gur r i l or
;i r easi gur r i l or .

76

Ar t . 226
Cont r aveni i l e pr evzut e l a ar t . 224 de mai sus se sanci oneaz dup cum ur meaz:
a) cel e pr evzut e l a l i t . a) ;i d), cu amend de l a 5.000 l ei l a 10.000 l ei ;
b) cele prevzut e la l i t . c) ;i e), cu amend de l a 30.000 l ei l a 50.000 l ei.
c) cel e pr evzut e l a l i t . b), cu amend de l a 50 l ei l a 100 l ei ;
d) cel e pr evzut e l a l i t . f se sanct i oneaz conf or m Legi i nr .32/ 2000 p r i vi nd act i vi t at ea de
asi gur ar e t i supr avegher e a asi gur r i l or

Ar t . 227
(1) Const at ar ea cont r avent i i l or si apl i car ea sanct i uni l or se f ac de cat r e or ganel e de cont r ol al e
ANAF, CSAsi CNAS.
(2) Amenzil e cont r avent ional e apl i cat e de cat r e ANAF si CNAS conf or m pr ezent ei l egi
const it uie veni t ur i l a buget ul de st at

Ar t . 228
Pr eveder i l e ar t . 225 si 226 se compl et eaz cu di spozi i i l e Or donanei Guver nul ui nr . 2/ 2001
pr i vi n d r egi mul j ur i di c al cont r aveni i l or , apr obat cu modi f i cr i ;i compl et r i pr i n Legea nr .
180/ 2002, cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e.


Ar t . 229
(1) Cont r aveni ent ul poat e achi t a, pe l oc sau n t er men de cel mul t 48 de or e de l a dat a
nchei er i i pr ocesul ui -ver bal or i , dup caz, de l a dat a comuni cr i i acest ui a, j umt at e di n
mi ni mul amenzi i pr evzut e l a ar t . 180 de mai sus, agent ul const at at or f cnd meni une
despr e aceast posi bi l it at e n pr ocesul -ver bal .
(2) Di spozi i i l e pr ezent ei l egi r ef er it oar e l a obl igai il e f a de f ond se compl et eaz cu
pr eveder i l e Legi i nr . 241/ 2005 pent r u pr eveni r ea ;i combat er ea evazi uni i f i scale.

Ar t . 230
n cazul ner espect r i i de ct r e asi gur t o r i i de snt at e a obl i gai i l or pr evzut e n cont r act ul
nchei at cu CNAS se apl i c sanci uni l e p r evzut e n cont r act ul cadr u de asi gur ar e pr ecum ;i al t e
sanci uni pr evzut e de l egi sl ai a n vi goar e.

Cap. 8 Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e
Ar t . 231
(1) La el abor ar ea nor mel or ;i r egl ement r i l or pr i vi nd asi gur r i l e soci al e de snt at e CNAS
poat e consul t a or gani zai i l e pr of esi onal e n domeni u.
(2) Cr i t er i i l e de sel eci e a asi gur t o r i l or de snt at e n cont r act cu CNAS, se apr ob pr i n or di n
comun al Pr e;edi nt el ui CNAS ;i al M i n i st r ul ui SnLi i n t er men de 60 zi l e de l a publ i car ea
pr ezent ei l egi n M oni t or ul Of i ci al al Romni ei .
(3) Hot r r ea Guver nul ui car e apr oba Cont r act ul -cadr u se va el abor a ;i cu consul t ar ea
asi gur at or i l or nr egi st r at i l a CNAS l a moment ul el abor ar i i acest ei a. Pan l a 30 apr i l i e 2012,
CNAS va el abor a cont r act ul -cadr u pent r u anul 2013, cu consul t ar ea compani i l or de asi gur ar i
pr i vat e agr eat e.
(4) Cont r act ul cadr u de asi gur ar e se va el abor a de CNAS n t er men de 30 de zi l e de l a
publ i car ea Cont r act ul ui Cadr u n M oni t o r ul Of i ci al al Romn i ei .
77

(5) Asi gur t or i i de snt at e aut or i zai de CSA ;i i nr egi st r at i l a/ agr eat i de CNAS conf or m
pr ezent ei l egi au l a di spozi i e 8 l uni de l a i nt r ar ea n vi goar e a l egi i n veder ea nscr i er i i pe
pr opr i i l e l i st e al e asi gur ai l or di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e ;i pr ezent r i i
ct r e CNAS n veder ea cont r act r i i . Dupa i nchei er ea pr i mei per i oada de i nscr i er e, or i ce
per soana car e i nt r a i n si st emul de asi gur ar i soci al e de sanat at e si va benef i ci a de
pr eveder i l e pr ezent ei l egi t r ebui e sa-si al eaga asi gur at or ul de sanat at e i n t er men de
maxi mum 60 de zi le de l a dat a l a car e devi ne el igi bi l a cal it at ea de asi gur at asa cum est e ea
def i ni t a t i t l ul XI al p r ezent ei l egi ; i n caz cont r ar , asi gur at or i i vor decont a d oar ser vi ci i l e d i n
pachet ul mi ni m de ser vi ci i med i cal e asa cum est e el def i ni t l a ar t . 217 al i n. (7)
(6) CSA va emi t e i n t er men de 60 de zi l e de l a i nt r ar ea i n vi goar e a pr ezent ei l egi pr eci zar i
pr i vi nd cr i t er i i l e pe car e t r eb ui e sa l e i ndepl i neasca i nt er med i ar i i n r egi st r ai l a sau aut or i zai
de ct r e CSA si car e vor dor i sa i nt er medi eze i nchei er ea cont r act el or de asi gur ar e de
sanat at e, pr ecum si modal i t at il e si nivel ul de plat a a comi si oanel or af er ent e asi gur ar i i
obl igat or i i de sanat at e.
(7) Tit l ul XI Asi gur r i l e soci al e de snt at e, asa cum est e el r egl ement at i n pr ezent a l ege, se
i mpl ement eaz n t er men de 10 l uni de l a dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent ei legi . Pn l a
dat a i mpl ement r i i pr ezent ul ui Ti t l u, f unci oneaz si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e
r egl ement at de Legea nr . 95/ 2006 pr i vi nd r ef or ma n domeni ul snLi i , cu modi f i cr i l e ;i
complet r i l e ult er i oar e.
(8) Per sonal ul CNAS ;i al casel or de asi gur r i de snt at e di n subor di ne poat e f i pr el uat de cat r e
CNAS i n noua f or ma de or gani zar e ;i r espect i v de cat r e asi gur t or i i de snt at e.
(9) Pat r i moni ul casel or j udeene de asi gur r i de snt at e va f i pr el uat de cat r e CNAS n
condi i i l e st abi l i t e pr i n st at ut ul pr opr i u apr obat pr i n Hot r r e a Guver nul ui .
(10) Casel e de asi gur ar i de sanat at e di n subor di nea CNAS se pot r eor gani za ca asi gur at or i de
sanat at e aut or i zat i de CSA pot r i vi t pr eveder i l or acest ei l egi si l egi sl at i ei di n domeni ul
asi gur ar i l or i n t er men de 8 l uni de l a i nt r ar ea i n vi goar e a pr ezent ul ui t i t l u.
(11) Hot r r ea Guver nul ui car e apr oba sur sel e ;i modal i t i l e de pl at pent r u cat egor i i l e de
asi gur ai pr evzut e n l egi speci al e se va el abor a, apr oba si publ i ca i n t er men de 90 de zi l e
de la publ i car ea pr ezent ei l egi .
(12) Hot r r ea Guver n ul ui car e apr oba cat egor i i l e de asi gur ai pent r u car e p l at a cont r i bui ei
se supor t di n al t e sur se, pr ecum ;i obl i gai i l e pl t i t or i l or de cont r i bui i se va el abor a
apr oba si publ i ca i n t er men de 90 de zi l e de l a publ i car ea pr ezent ei l egi .
(13) Hot r r ea Guver nul ui car e apr oba Cont r act ul -cadr u se va el abor a ;i cu consul t ar ea
asi gur at or i l or i nr egi st r at i l a CNAS si se va apr oba si publ i ca i n t er men de 90 de zi l e de l a
publ i car ea pr ezent ei l egi.
(14) Comi si a de Supr avegher e a Asi gur r i l or pr i n depar t ament ul spei al de coor donar e a
act i vit t i i de asi gur r i de snt at e, va r egl ement a si supr aveghea solvabi li t at ea soci et t i l or
de asi gur are car e vor cont r act a asi gur r i de snt at e conf or m Di r ect i vei SII. Pr ezent a l ege
se compl et eaz, n mod cor espunzt o r , cu l egi sl ai a di n domeni ul asi gur r i l or ;i
r easi gur r i l or si cu Codul Ci vi l .

TITLUL XII CARDUL EUROPEAN ]I CARDUL NA|IONAL DE SNTATE
Ar t . 232
(1) Asi gur ai i di n si st emul de asi gur r i soci al e de snt at e au dr ept ul de a benef i ci a l a cer er e
de car du l eur opean de asi gur r i soci al e de snt at e, denumi t n cont i nuar e car d eur opean.
(2) Car dul eur opean conf er asi gur at ul ui drept ul de a benef ici a de asi st ena medical necesar
n cur sul unei ;eder i t empor ar e nt r -un st at membr u al Uni uni i Eur opene.
78

(3) Cost ul car dul ui eu r opean de asi gur r i de snt at e se supor t di n Fondul nai onal uni c de
asi gur r i soci ale de snt at e.
(4) M odal i t i l e de el i ber ar ea a car dul ui eur opean pr ecum ;i dr ept ur i l e pe car e acest a l e
conf er dei nt or ul ui l egal mpr euna cu r esponsabi l i t i l e i nst i t ui i l or i mpl i cat e n acest
pr oces se st abi l esc pr i n Hot r r e a Guver nu l ui .

Ar t . 233
(1) Car dul nai onal de asi gur r i soci al e de snt at e est e un car d el ect r oni c, di st i nct de car dul
eur opean de asi gur r i soci al e de snt at e.
(2) Car dul nai onal de asi gur r i soci al e de snt at e se emi t e pent r u dovedi r ea cal i t i i de
asi gur at .
(3) Car dul nai onal asi gur r i so ci al e de snt at e poat e f i ut i l i zat numai pe t er i t or i ul Romni ei .
(4) Car dul ui nai onal de asi gur r i social e de snt at e, pr in component a sa i nf ormat i ca, est e
par t e i nt egr ant a si st emul ui i nf or mat i c uni c i nt egr at al asi gur r i l or soci al e de snt at e.
(5) Chel t ui el i le necesar e pent r u pr oducer ea car dul ui nai onal de asi gur r i social e de snt at e
se supor t at t de CNAS, ct ;i de asi gur at .
(6) Asi gur at ul supor t chel t ui el i l e r epr ezent nd cont r aval oar ea car dul ui nai onal de asi gur r i
soci al e de snt at e, r espect i v a document ul ui pr opr i u-zi s pr i n car e se at est cal i t at ea de
asi gur at , pr ecum ;i cost ur i l e af er ent e dist r i bui ei acest uia.
(7) M odal i t i l e de el abor ar e, i mpl ement ar e ;i di st r i bui r e n Romni a a car dul ui nai onal de
asi gur r i soci al e de snt at e, pr ecum ;i r esponsabi l i t i l e i nst i t ui i l or i mpl i cat e n acest
pr oces se st abi l esc pr i n Hot ar ar e a Guver nul ui ;i or di ne al e Pr e;edi nt el ui CNAS.

Ar t . 234
(1) La dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent u l ui t i t l u, se abr og or i ce d i spozi i e l egal cont r ar .
(2) Legi sl ai a secundar el abor at n baza Legi i nr . 95/ 2006, cu mo di f i cr i l e ;i com pl et r i l e
ul t er i oar e, r mne n vi goar e n msur a n car e nu cont r avi ne pr ezent ul ui t i t l u.

Ti t l ul XIII ASIGURRILE VOLUNTARE DE SNTATE

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 235
Asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e r epr ezi nt un si st em f acul t at i v pr i n car e un asi gur t or
const i t ui e un f ond de asi gur ar e, pr i n cont r i bui a unui numr de asi gur ai expu;i l a pr oducer ea
r i scul ui de mbol nvi r e.

Ar t . 236
Asi gur r i volunt ar e concomit ent e cu asi gur r i l e soci ale de snt at e r epr ezint acel e asi gur r i
vol unt ar e of er i t e de asi gur at or i i de snt at e car e i nt r n si st emul de asi gur r i soci al e de
snt at e ;i sunt n r el ai e cont r act ual a cu CNAS conf or m l egi i , a;a cum sunt def i ni t e n t i t l ul XI
al pr ezent ei l egi .

Ar t . 237
(1) Asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e pot f i of er i t e n condi i i l e l egi i de ur mt oar el e cat egor i i de
asi gur at or i :
a) Asi gur at ori de snt at e n r elai e cont r act ual a cu CNAS
79

b) Asoci ai i l e mut ual e car e au ca obi ect de act i vi t at e oper ai uni de asi gur ar e a r i scul ui de
boal sau acci dent e ;i act i vi t i de pr eveni e ;i pr omovar ea snLi i , n r el ai e
cont r act ual cu CNAS, pent r u pachet ul de ser vi ci i medi cal e de baz, membr i l or
ader eni . M embr i i ader eni pot f i per soane asi gur at e soci al car e au opt at pent r u un
pachet de ser vici i complement ar e ;i supl iment ar e, a;a cum sunt r egl ement at e pr i n HG.
c) Asi gur at ori aut or i zai n condi i i l e Legi i car e desf ;oar act i vi t i ce f ac par t e di n gama
asi gur r i l or f acul t at i ve conf or m Legi i nr . 136/ 1995 pr i vi nd asi gur r i l e ;i r easi gur r i l e n
Romni a, cu mod i f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e.
(2) Asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e pot f i , n sensul pr ezent ei l egi , asi gur r i de t i p
compl ement ar ;i supl i ment ar .
a) Asi gur r i le vol unt ar e de snt at e de t i p compl ement ar supor t t ot al sau par i al pl at a
ser vi ci i l or acoper i t e par i al di n pachet ul de ser vi ci i medi cal e de baz ;i / sau copl i l e
asoci at e acest or a.
b) Asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e de t i p supl i ment ar supor t t ot al sau par i al pl at a
pent r u or i ce t i p de ser vi ci i necu pr i nse n pachet ul de ser vi ci i medi cal e de baz ;i copl i ,
opi unea pent r u un anum i t per sonal medi cal , sol i ci t ar ea unei a doua opi ni i medi cal e,
cond i i i hot el i er e super i oar e, al t e ser vi ci i medi cal e speci f i cat e n pol i a de asi gur ar e.

Ar t . 238
Sunt el igi bi l e pent r u ser vi ci i l e of er it e de si st em ul de asi gur r i vol unt ar e de snt at e or i ce
per soane, cet eni r omni , cet eni st r i ni sau apat r i zi car e au dr ept ul l a pachet u l de ser vi ci i
medicale de baz n t emei ul asigur r i l or soci ale de snt at e, conf or m pr eveder i l or l egal e.

Cap. 2 Cont r act ul de asi gur ar e vol unt ar de snt at e
Ar t . 239
n cadr ul asi gur r i l or vol unt ar e de snt at e r apor t ur i l e di nt r e asi gur at ;i asi gur t or , pr ecum ;i
dr ept ur i l e ;i obl i gai i l e acest or a se st abi l esc pr i n voi na pri l or , sub f or ma pachet el o r de
ser vi ci i , ;i sunt meni onat e n cont r act u l de asi gu r ar e vol unt ar de snt at e.

Ar t . 240
Angaj at or ii , per soane f i zi ce sau j ur i di ce, pot s ncheie cont r act e de asi gur ar e vol unt ar de
snt at e pent r u angaj ai i l or , i ndi vi d ual sau n gr up, aco r dat e ca benef i ci i adi i onal e l a
dr ept ur i l e sal ar i al e al e acest or a, n scopul at r ager i i ;i st abi l i zr i i per sonal ul ui angaj at .

Ar t . 241
Cont r act ul de asi gur ar e vol unt ar de snt at e t r ebui e s cupr i nd, pe l ng el ement el e
obl i gat or i i unui cont r act , ;i ur mt oar el e el ement e:
a) l i st a ;i vol umu l de acoper i r e al e copl ai l or pent r u asi gur r i vol unt ar e de snt at e
de t i p compl ement ar , n conf or mi t at e cu pr eul de r ef er i n st abi l i t de Casa Nai onal de
Asi gur r i de Snt at e;
b) l ist a ser vi ci i l or di n asi gur ar ea vol unt ar supl i ment ar ;
c) l i st a f ur ni zor i l or agr eai ;
d) modal i t at ea de cont act ar e a acest or a, di r ect sau pr i n i nt er medi ul unui
depar t ament de asi st en a asi gur ai l or ;
e) dr ept ur i l e ;i o bl i gai i l e pri l or , cu evi deni er ea cl ar a r i scul ui de mbol nvi r e
i ndi vi dual ;
f ) modal i t i l e de decont ar e a ser vi ci i l or medi cal e;
80

g) modal i t i l e de ncet ar e a val abi l i t i i cont r act u l ui ;
h) modal i t i l e de sol ui onar e a event ual el or l i t i gi i .

Ar t . 242
Asi gur t or i i sunt obl i gai ca l a nchei er ea cont r act ul ui de asi gur ar e vol unt ar de snt at e s
of er e asi gur at ul ui t oat e i nf or mai i l e necesar e pr i vi nd dr ept ur i l e ;i obl i gai i l e r ezul t nd di n
cont r act , n veder ea pr ot ej r i i i nt er esel or asi gur ai l or .

Ar t . 243
(1) Asi gur t or ul poat e sol i ci t a, l a i ni i er ea cont r act ul ui de asi gur ar e, pe chel t ui al a pr opr i e ;i cu
consi mmnt ul paci ent ul ui , i nf or mai i pr i vi nd st ar ea de snt at e a asi gur at ul ui , pr ecum ;i
ef ect uar ea unui examen medi cal pent r u eval uar ea st r i i de snt at e a sol i ci t ant ul ui de
ct r e un f ur ni zor de ser vi ci i medical e desemnat de acest a.
(2) Inf or mai i l e cupr i nse n co nt r act ul de asi gur ar e vol unt ar , pr ecum ;i i nf or mai i l e pr i vi nd
st ar ea de snt at e a asigur at ul ui au caract er conf i deni al ;i nu pot f i divul gat e unor t er i de
ct r e asi gur t or i i car e pr act i c asi gur r i vol unt ar e de snt at e sau per soanele
f i zi ce/ j u r i di ce car e, pr i n nat ur a r el ai i l or de ser vi ci u, cum ar f i cont r ol or , au di t or ;i al t e
asemenea f unci i , i nt r n posesi a i nf or mai i l or n cauz, cu excepi a cazur i l or pr evzut e de
l ege.
(3) Pr i n cont r act , asi gur t or ul car e pr act i c asi gur r i vol unt ar e de snt at e de t i p supl i ment ar
poat e r est r i ci ona pent r u acest t i p de asi gur ar e accesul asi gur at ul ui , par i al sau n
t ot al i t at e, l a anumii f ur ni zor i de servici i ;i poat e condi i ona ut i li zar ea unor ser vici i n caz de
mbo l nvi r e de ef ect uar ea pr eal ab i l a unor cont r oal e per i odi ce pr of i l act i ce sau de
ut i l i zar ea unor anumi i f ur ni zor i agr eai .
(4) Asi gur t or i i car e of er asi gur r i vol unt ar e de snt at e compl ement ar e sunt obli gai s
achi t e copl at a conf or m cont r act u l ui cu asi gur at ul or i cr ui f ur ni zor de ser vi ci i medi cal e af l at
n r el ai e cont r act ual cu asi gur at or i i de snt at e n si st emul asi gur r i l or soci al e de
snt at e ;i nu pot r est r i ci ona pent r u acest ea accesul asi gur ai l or .

Cap 3 Rel ai a f ur ni zor i l or de ser vi ci i medi cal e cu asi gur at or i i ce of er asi gurr i vol unt ar e de
snt at e
Ar t . 244
(1) Toi f ur ni zor i i car e pr est eaz ser vi ci i medi cal e pent r u asi gur r i l e vol unt ar e de snt at e
t r ebui e s f i e aut or i zai de M i n i st er ul SnLi i , n baza r egl ement r i l or n vi goar e. Pent r u
pr est ar ea ser vi ci i l or car e i nt r sub i nci dena asi gur r i l or de snt at e de t i p compl ement ar ,
f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e t r ebui e s f i e n r el ai e cont r act ual cu asi gur at or i i de
snt at e di n si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e.
(2) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e car e sunt n r el ai e cont r act ual cu cu asi gur at or i i de
snt at e di n si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e, au obl i gai a de a accept a coplat a de
l a asi gur t or i i aut or i zai de a p r est a asi gur r i vol unt ar e de snt at e de t i p compl ement ar
sau, pr i n excepi e, de l a asi gur ai , n conf or mi t at e cu l i st a copl i l or ;i val oar ea ce poat e f i
acoper it pr i n si st emul asi gur r i l or vol unt ar e de snt at e.
(3) Fur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e car e sunt n r el ai e cont r act ual cu asi gur at or i i de snt at e
di n si st emul asi gur r i l or soci al e de snt at e au dr ept ul de a nchei a cont r act e ;i cu
asi gur t or i i aut or i zai de a pr est a asi gur r i vol unt ar e de snt at e de t i p supl i ment ar .

Ar t . 245
81

(1) Fur nizor i i de ser vi ci i medi cale sunt obl igai s el iber eze document e j ust i f i cat i ve de
decont ar e (f act ur , chi t an) pent r u ser vi ci i l e medi cal e pr est at e acoper i t e pr i n asi gur r i l e
vol unt ar e de snt at e.
(2) n cazul n car e nu exi st un cont r act nchei at nt r e asi gur t or ;i f ur ni zor i i de ser vi ci i
medicale, decont ar ea chelt ui el i l or se va f ace pe baza document el or j ust i f i cat ive emi se de
f ur ni zor u l de ser vi ci i med i cal e.
(3) Uni t i l e medi cal e publ i ce au obl i gai a de a r espect a, n r el ai a cu asi gur t or i i , t ar i f el e
maxi mal e pr i vi nd asi gur r i l e supl i ment ar e de snt at e, apr obat e pr i n or di n al mi ni st r ul ui
snLi i.
(4) Fur ni zor i i pr i vai pot st abi l i , pr i n negoci er e, al t e t ar i f e dect cel e meni onat e l a al i n. (3).

Ar t . 246
Comi si a de Supr avegher e a Asi gur r i l or supr avegheaz act i vi t at ea asi gur t or i l or aut or i zai s
pr act i ce asi gur r i volunt ar e de snt at e n conf or mi t at e cu pr eveder i le l egale.

Ar t . 247
(1) Asi gur at or ul de sanat at e cont r ol eaza modul i n car e f ur ni zor i i de ser vi ci i medi cal e r espect a
cl auzel e cont r act ual e pr i vi nd ser vi ci i l e f ur ni zat e, f ur ni zo r i i avand obl i gat i a sa per m i t a
accesul l a evi dent el e r ef er i t oar e l a ser vi ci i l e med i cal e pr est at e i n der ul ar ea cont r act u l ui .
(2) nt r eaga r esponsabi l i t at e a act ul ui medi cal r mne n seama f ur ni zor i l or de ser vi ci i
medi cal e ;i f ar maceut i ce.

Ar t . 248
Di f er endel e sur veni t e nt r e asi gur t o r ;i f ur ni zor i i de ser vi ci i med i cal e se sol ui oneaz pe cal e
ami abi l . n cazul i mposi bi l i t i i r ezol vr i i pe cal e ami abi l , l i t i gi i l e se aduc l a cuno;t i na di r eci ei
de speci al i t at e di n cadr ul M i n i st er ul ui SnLi i ;i a Comi si ei de Sup r avegher e a Asi gur r i l or ,
car e vor ncer ca medi er ea di f er endul ui . n caz de e;ec al medier i i , di f er endele sunt deduse
i nst anel or j udect or e;t i l egal compet ent e.

Ar t . 249
Pl nger i l e pr i vi nd cal i t at ea ser vi ci i l or medi cal e f or mul at e di r ect de ct r e asi gur ai sau pr i n
i nt er medi ul asi gur t o r i l or aut or i zai s pr act i ce asi gur r i vol unt ar e de snt at e se adr eseaz
M i ni st er ul ui SnLi i ;i su nt not i f i cat e Comi si ei de Supr avegher e a Asi gur r i l or

Cap. 4 Di spozi i i f i nal e i sanci uni
Ar t . 250
nf i i nar ea, aut or i zar ea ;i f unci onar ea asi gur t or i l or car e pr act i c asi gur r i vol unt ar e de
snt at e se desf ;oar n conf or mit at e cu pr eveder i le l egi slai ei car e r eglement eaz act i vit at ea
de asi gur r i , asi gur r i soci al e de snt at e ;i asoci ai i mut ual e di n domeni ul snLi i .

Ar t . 251
(1) Di vul gar ea cu i nt eni e a i nf or mai i l or pr i vi nd st ar ea de snt at e a asi gur ai l or de ct r e un
sal ar iat al asi gur t or ul ui , f r consimmnt ul asi gur at ului , const i t ui e i nf r aci une ;i se
pedepse;t e cu nchi soar e de l a 3 l uni l a 2 ani sau cu amend de l a 25.000 l ei (RON) l a
50.000 l ei (RON).
(2) Dac f apt a pr evzut l a al i n. (1) a f ost svr ;i t di n cul p, pedeapsa est e nchi soar ea de l a o
l un l a un an sau amend de l a 25.000 l ei (RON) l a 50.000 l ei (RON).
82


Ar t . 252
(1) ncl car ea pr eveder i l or ar t . 250 de ct r e asi gur t or i i aut or i zai s pr act i ce asi gur r i
vol unt ar e de snt at e const i t uie cont r aveni e ;i se sanci oneaz cu amend de la 25.000 l ei
(RON) l a 50.000 l ei (RON).
(2) Const at ar ea cont r avent i i l or si apl i car ea sanct i uni l or cont r avent i onal e se f ac de cat r e
per sonal u l i mput er ni ci t al CSA, pot r i vi t Legi i 32/ 2000.

Ar t . 253
Di spozi i i l e ar t .252 se compl et eaz cu pr eveder i l e Or donanei Guver nul ui nr . 2/ 2001 p r i vi nd
r egi mul j u r i di c al cont r aveni i l or , ap r obat cu mo di f i cr i ;i compl et r i pr i n Legea nr . 180/ 2002,
cu modi f i cr i l e ;i comp l et r i l e ul t er i oar e.

Ar t . 254
Li st a copl ai l or ;i preul de r ef eri n pent r u ser vi ci i l e di n pachet ul de ser vi ci i medi cale de baz
acoper i t e par i al se st abi l esc pr i n Cont r act ul -cadr u pr i vi n d condi i i l e acor dr i i asi st enei
medi cal e n cadr ul si st emul u i de asi gur r i soci al e de snt at e.

Ar t . 255
(1) La dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent u l ui t i t l u, se abr og or i ce d i spozi i e l egal cont r ar .
(2) Legi sl ai a secundar el abor at n baza Legi i nr . 95/ 2006, cu mo di f i cr i l e ;i com pl et r i l e
ul t er i oar e, r mne n vi goar e n msur a n car e nu cont r avi ne pr ezent ul ui t i t l u.

TITLUL XIV FINAN|AREA UNOR CHELTUIELI DE SNTATE
Ar t . 256
n scopul combat er i i consumul ui excesi v de pr oduse di n gr upa t ut un ul ui pr el ucr at ;i but ur i
al cool ice, al t el e dect ber e ;i vi nur i , pr ecum ;i pent r u f inanar ea chel t ui el i lor de snt at e, se
i nst i t ui e unel e cont r i bui i ce se const i t ui e ca veni t ur i pr opr i i al e M i ni st er ul ui SnLi i .

Ar t . 257
Veni t ur i le pr evzut e la ar t . 256, gest ionat e de cat r e M i ni st erul SnLi i , sunt f ol osit e pent r u:
a) i nvest i i i n i nf r ast r uct u r ;i dot r i l a spi t al e, conf or m nor mel or st abi l i t e pr i n
or di n al mi ni st r ul ui snLi i ;
b) f i nanar ea pr ogr amel or nai onal e de snt at e
c) r ezer va M i ni st er ul ui SnLi i pent r u si t uai i speci al e;
d) f i nanar ea st r uct ur i l or ;i ser vi ci i l or medi cal e di n cad r ul Si st emul ui Nai onal
Int egr at de Asi st en M edi cal de Urgen ;i Pr i m Aj ut or Cal i f i cat .
e) t r ansf er ur i cat r e buget ul Fondul ui nai onal uni c de asi gur r i soci al e de snt at e
pent r u medi cament el e acor dat e n ambul at or i u pensi nar i l or n cadr ul
pr ogr amul ui soci al al Guver nul ui conf or m pr eveder i l or HG 186/ 2009.
f ) al t e dest i nai i n cadr ul si st emul ui de snt at e st abi l i t e pr i n Hot r r e a
Guver nul ui .

Ar t . 258
(1) n apl i car ea p r eveder i l or ar t . 256 si 257 se st abi l esc ur m t oar el e msur i :
a) per soanel e j ur i di ce car e pr oduc , ef ect ueaz achi zi i i i nt r acomuni t ar e sau
i mpor t pr oduse di n gr u pa t ut unul ui pr el ucr at cont r i bu i e ast f el :
83

1.pent r u i gar et e cu suma de 12 eur o/ 1.000 de i gar et e;
2.pent r u i gr i ;i i gr i de f o i cu suma de 12 eur o/ 1.000 de buci ;
3.pent r u t ut un de f umat cu suma de 15 eur o/ kg;
b) per soanel e j ur i di ce car e pr oduc, ef ect ueaz achi zi i i i nt r acomuni t ar e sau i mpor t
but ur i al cool i ce, al t el e dect ber e ;i vi nur i ;i , pr oduse i nt er med i ar e, a;a cum sunt
def i ni t e pr i n Legea nr . 571/ 2003 pr i vi nd Codul f i scal , cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e
ul t er i oar e, cont r i bui e cu suma de 240 eur o/ hect ol i t r u al cool pur .
c) per soanel e j ur i di ce car e r eal i zeaz ncasr i di n act i vi t i publ i ci t ar e l a pr oduse
di n t ut un ;i but ur i al cool i ce cont r i bui e cu o cot de 14% di n val oar ea acest or ncasr i ,
dup deducer ea t axei pe val oar ea adugat .
(2) Val oar ea n l ei a cont r i bui i l or pr evzut e l a al i n. (1), st abi l i t pot r i vi t l egi i n echi val ent
eur o/ uni t at e de msur , se det er mi n pr i n t r ansf or mar ea sumel or expr i mat e n echi val ent
eur o l a cur sul de schi m b val ut ar ut i l i zat pent r u cal cul ul acci zel or , l a dat a exi gi bi l i t i i
acci zel o r .

Ar t . 259
(1) Cont r i bui i l e pr evzut e l a ar t . 258 al i n.(1) l i t .a) ;i b) se vi r eaz,l a t er menul pent r u pl at a
acci zel or pr evzut n Legea nr .571/ 2003pr i vi nd Codul f i scal , cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e
ul t er i oar e, nt r -un cont col ect or , deschi s l a Tr ezor er i a St at ul ui .
(2) Pent r u nep l at a l a scaden a cont r i bui i l or se cal cul eaz ;i se dat or eaz accesor i i n
condi i i l e Or donanei Guver nul ui nr . 92/ 2003 pr i vi nd Co dul de pr ocedur f i scal ,
r epubl i cat , cu modi f i cr i l e ;i compl et r i l e ul t er i oar e.
(3) Cont r i bui i l e pr evzut e l a ar t . 258 al i n. (1) l i t . a) ;i b) ncasat e n vam l a moment ul
nr egi st r r i i decl ar ai ei vamal e de i mpo r t , se vi r eaz de ct r e aut or i t at ea vamal n zi ua
l ucr t oar e ur mt oar e cel ei n car e au f ost ncasat e cont r i bui i l e, nt r -un cont col ect or
deschi s l a Tr ezor er i a St at ul ui ..
(4) Cont r i bui a pr evzut l a ar t . 258 al i n. (1) l i t . c) se vi r eaz nt r -un cont col ect o r
deschi s l a t r ezor er i a St at ul ui , pn l a dat a de 25 a l uni i ur mt oar e pr est r i i ser vi ci ul ui .
(5) Pent r u nepl at a l a scaden a cont r i bui i l or se cal cul eaz ;i se dat or eaz accesor i i n condi i i l e
Or donanei Guver nul ui nr . 92/ 2003 pr i vi nd Codul de pr ocedu r f i scal , r epub l i cat , cu
modi f i cr i l e ;i compl et r i l e u l t er i oar e .
(6) Cont r i but i i l e pr evazut e l a ar t . 258 al i n. (1) se admi ni st r eaza de cat r e or ganel e f i scal e
compet ent e di n subor di nea Agent i ei Nat i onal e de Admi ni st r ar e Fi scal a pot r i vi t pr eveder i l or
Or donant ei Guver nul ui nr . 92/ 2003 pr i vi nd Codul de pr ocedu r a f i scal a, r epub l i cat a, cu
modi f i car i l e si compl et ar i l e u l t er i oar e."
(7) Cont r ibui il e de l a al i n. (1) - (4) se t r ansf er de uni t i l e Tr ezor eri ei St at ul ui l a dat a de 1 ;i 15
al e f i ecr ei l uni , n cont ul de veni t ur i pr opr i i al M i ni st er ul ui SnLi i

Ar t . 260
(1) Veni t ur i l or ;i chel t u i el i l or pr evzut e l a ar t . 256 si 257 l i se apl i c pr eveder i l e r ef er i t oar e l a
buget el e de veni t ur i ;i chel t ui el i al e unor act i vi t i , i nst i t ui t e pr i n Legea nr . 500/ 2002
pr i vi nd f i nanel e publ i ce, cu mod i f i cr i l e u l t er i oar e.
(2) Cont r i bui i l e pent r u f i nanar ea chel t ui el i l or de snt at e r mase l a sf r ;i t ul anul ui se
r epor t eaz n anul ur mt or ;i se ut i l izeaz cu aceea;i dest i nai e.
(3) Di sponi bi l i t i l e t empo r ar e di n cont r i bui i l e const i t ui t e ca veni t ur i p r opr i i al e M i n i st er ul ui
SnLi i se pst r eaz l a t r ezor er i a st at ul ui ;i sunt pur t t oar e de dobnd n condi i i l e
st abi l i t e pr i n conveni a nchei at nt r e M i ni st er ul SnLi i ;i M i ni st er ul Fi nanel or Publ i ce.
84


Ar t . 261
Ut i l i zar ea veni t ur i l or pr evzut e l a ar t . 256 n al t e scopur i dect cel e meni onat e l a ar t .257
const i t ui e i nf r aci une de det ur nar e de f ondur i ;i se pedepse;t e conf or m l egi i .

TITLUL XV Cal i t at ea i i nf or mai i l e n si st emul de snt at e

Cap. 1 Di spozi i i gener al e
Ar t . 262
(1) M i ni st er ul SnLi i , ca aut or i t at e cent r al , cu r ol de el abo r ar e a pol i t i ci l or de snt at e,
r egl ement ar e ;i cont r ol , gar ant eaz cal i t at ea n snt at e, asi gur nd dezvol t ar ea de
st andar de bazat e pe cel e mai bune pr act ici ;i pe evi dene, spr ij i ni nd i mpl ement ar ea de
ghi dur i de pr act i ca, asi gur nd edu cai a medi cal cont i nu a per sonal ul ui di n si st em,
eval und cont i nuu cal i t at ea ;i asi gur nd or gani zar ea ;i f unci onar ea unui si st em
i nf or mai onal adecvat .
(2) M i ni st er ul SnLi i el ab or eaz ;i supune apr obr i i Guver nul ui St r at egi a Nai onal pent r u
Asi gur ar ea Cal i t i i n Snt at e ;i St r at egi a Nai onal Inf or mat i ca pent r u Snt at e.
(3) Fur ni zor i i de ser vi ci i de snt at e sunt r esponsabi l i de cal i t at ea ser vi ci i l or de snt at e
pr est at e ;i de t r ansmi t er ea de i nf or mai i cor ect e si compl et e necesar e evalur ii acest ei a.

Cap. 2 Si st emul de asi gur ar e a cal i t i i n si st emul de snt at e
Ar t . 263
Si st emul de asi gur ar e a cal i t i i n si st emul de snt at e ar e r ol ul de a meni ne ;i cr e;t e cont i nuu
cali t at ea ser vi cii l or de snt at e ;i sat i sf aci a paci ent ului l egat de aceast a, ;i de a ef i ci ent i za
chel t ui r ea f ondur i l or n si st emul de snt at e.

Ar t . 264
Si st emul de asi gur ar e a cal i t i i n si st emul de snt at e asi gur dezvol t ar ea, implement ar ea ;i
eval uar ea cali t i i ser vi ci i l or de snt at e pr i n culeger ea de i nf ormai i l egat e de cal i t at ea
f ur ni zr i i ser vi ci i l or ;i pr i n mon i t or i zar ea ;i cer cet ar ea cont i nu a cal i t i i ser vi ci i l or de snt at e.

Ar t . 265
(1)Si st emul de asi gur ar e a cal it i i n si st emul de snt at e est e coor donat de ct r e Ageni a
Nai onal pent r u Cal i t at e ;i Inf or mai e n Snt at e denumi t a n cont i nuar e ANCIS ;i
f unci oneaz n baza st r at egi ei nai onal e pent r u asi gur ar ea cal i t i i ser vi ci i l or de snt at e ;i a
st r at egi ei nai onal e i nf or mat i ce n snt at e.
(2)In domeni ul eval uar i i t ehnol ogi il or medi cal e ANCIS colabor eaza cu Scoal a Nat i onal a de
Sanat at e Publi ca, M anagement si Per f ect i onar e i n Domeniul Sani t ar car e r epr ezi nt a aut or i t at ea
nat i onal a i n domeni ul eval uar i i t ehnol ogi i l or medi cal e, i n conf or mi t at e cu pr eveder i l e
ar t i col ul ui 15 al Di r ect i vei 2011/ 24/ EU.

Cap. 3 Ageni a Nai onal pent r u Cal i t at e i Inf or mai e n Snt at e (ANCIS)
Ar t . 266
(1) ANCIS est e i nst i t ui e publ i c, cu per sonal i t at e j ur i di c,n coor donar ea M i ni st er ul ui
SnLi i , f i nanat di n veni t ur i pr opr i i ;i subveni i acor dat e de l a buget ul de st at .
85

(2) Conducer ea ANCIS est e asi gur at a de ct r e Consi l i ul Di r ect or f or mat di n exper i desemnai
ast f el: 2 de ct r e Pr esedi ni a Romani ei , 2 de ct r e M i ni st er ul Sanat at i i , si cat e unul de ct r e
Casa Nat i onal a de Asi gur ar i de Sanat at e, Col egi ul M edi ci l or di n Romni a ;i Or di nul
Asi st eni l or M edi cal i Gener al i ;t i , M oa;el or ;i Asi st eni l or M edi cal i di n Romni a.
(3) M embr i i Consi l i ul ui Di r ect or al eg p r i n vot un pr esedi nt e cu un man dat de 5 ani ;
(4) Pr esedint ele Consi l i ul ui Di r ect or ar e ;i r ol de di r ect or gener al ;i est e or donat or de cr edi t e
pent r u ANCIS.

Ar t . 267
(1) ANCIS ar e i n st r uct ur a Cent r ul de St andarde, Evaluar e ;i Nor me pent r u Ser vi ci i le de
Snt at e ;i Comisi a de Acr edit ar e a Sp i t alel or .
(2) ANCIS poat e st abi l i gr upur i de exper i nai onal i sau i nt er nai onal i car e s l ucr eze pe t i mp
l i mi t at , pe pr oi ect e speci f i ce. St r uct ur a ANCIS va f i st abi l i t de cat r e Consi l i ul Di r ect or ;i
apr obat a pr i n Or di n al mi n i st r ul ui sanat at i i .

Ar t . 268
Scopul act i vi t i i ANCIS const a i n:
(1) Spr i j i ni r ea aut or i t at i l or de sanat at e publ i ca n el abor ar ea deci zi i l or pr i vi nd r ambur sar ea
di n f ondur i publ i ce de pr oduse si ser vi ci i medi cal e
(2) Pr omovar ea bunel or pr act i ci ;i buna ut i l i zar e a ser vi ci i l or si pr odusel or medi cal e, at at n
r ndu l pr of esi oni ;t i l or di n domeni ul snLi i , cat ;i i n r andul benef i ci ar i l or ser vi ci i l or de
snt at e
(3) Eval uar ea si mbunLi r ea cal i t i i asi st enei medi cal e n i nst i t ui i l e medi cal e ;i de
ngr i j i r e, a cel or spi t al i cest i ;i a cabi net el or medi cal e
(4) Inf or mar ea p r of esi oni ;t i l or di n domeni ul snLi i pr ecum ;i a publ i cul ui l ar g r ef er i t or l a
cal i t at ea ser vi ci i l or medi cal e
(5) Col abor ar ea cu pr i nci pal i i f act o r i i mpl i cai n si st emul de snt at e di n Romani a ;i cu
or gani sme cu at r i but i i si mi l ar e d i n st r i nt at e, i n veder ea i ndepl i ni r i i obi ect i vel or sal e .

Ar t . 269
Pr i nci pal el e obi ect e de act i vi t at e al e ANCIS sunt :
a) asi gur ar ea condi i i l or necesar e pent r u ca ser vi ci i l e of er it e n si st emul de sanat at e s se
bazeze pe st andar de nai onale ;i , dup caz, i nt er nai onale agr eat e at t l a ni vel cl i nic ct
;i l a ni vel manager i al ;
b) eval uarea modul ui n car e ser vi ci i l e de snt at e sunt admi ni st r at e ;i of er i t e pent r u a se
asi gur a c se obi n cele mai bune r ezul t at e cu r esur sel e exist ent e;
c) spr i j i n i r ea i mp l ement r i i st r at egi ei nai onal e a M i ni st er ul ui SnLi i pent r u asi gur ar ea
cal i t i i pr i n cul eger ea de i nf or mai i , r eal i zar ea de st udi i ;i act i vi t i de f or mar e a
per sonal ul ui di n si st emul de snt at e.
d) dezvol t ar ea si st emul ui de acr edi t ar e a i nst i t ui i l or medi cal e di n Roman i a, mp r eun cu
M i ni st er ul SnLi i , CNAS ;i asoci ai i l e pr of esi onal e di n domeni u.

Ar t . 270
ANCIS ar e ur mt oar el e r esponsabi l i t i :
86

(1) colect ar ea, anal i za, di seminar ea dat elor st at i st i ce din si st emul de snt at e, pr ecum ;i
pr el ucr ar ea dat el or ;i t r ansmi t er ea r ezul t at el or cu pr i vi r e l a acest e dat e pent r u
i nst i t ui i l e pu bl i ce ;i f ur ni zor i i eval uai ;
(2) Pr omovar ea ;i i mpl ement ar ea de pr ogr ame st r uct ur at e si i nt egr at e de asi gur ar e a
cal i t i i ;
(3) Eval uar ea ;i r apor t ar ea anual asupr a unor set ur i de i ndi cat or i de cal i t at e ai ser vi ci i l or
medi cal e, ct r e M i ni st er ul SnLi i , n pr i mu l t r i mest r u al anul ui ur mt or ;
(4) Acr edi t ar ea spi t al el or di n Romani a ;i eval uar ea f urni zor i l or di n asi st ena medical
pr i mar ;i ambul at or i e;
(5) Par t i ci par ea l a dezvol t ar ea ;i i mp l ement ar ea si st emul ui i nf or mai onal n snt at e.
(6) Par t i ci par ea l a eval uar ea ;i acr edi t ar ea f ur ni zor i l or di n asi st ena medi cal a pr i mar car e
der uleaz act i vi t i de educare ;i f or mar e a r ezideni l or i n speci al it at ea medici n de
f ami l i e.

Ar t . 271
In veder ea ndep l i ni r i i r esponsabi l i t i l or sal e ANCIS ar e ur mt oar el e at r i bui i pr i nci pal e:
(1) dezvol t ar ea, di semi nar ea ;i mo ni t or i zar ea st andar del or agr eat e pr ecum ;i a
ghi dur i l or / model el or de bun pr act i c ca ;i baz pent r u dezvol t ar ea pr ot o coal el or
l ocal e de ngr i j i r i , n col abor ar e cu asoci ai i l e pr of esi onal e di n domeni u;
(2) dezvol t ar ea cr i t er i i l or pr i vi nd pr ocesel e de acr edi t ar e a f ur ni zor i l or de ser vi ci i de
snt at e;
(3) pr omovar ea pr ogr amul de eval uar e a i mpact ul ui pol i t i ci l or al t or sect oar e asupra
snLi i , n co nf or mi t at e cu met odol ogi a ;i r eco mandr i l e OM S ;i UE;
(4) pr omovar ea ;i consi l i er ea asupr a i ni i at i vel o r nai onal e n domeni ul si gur anei
paci ent ul ui ;
(5) dezvol t ar ea pr ogr amel or de eval uar e a ser vi ci i l or de snt at e, pe gr upur i sau
domeni i de ngr i j i r i , pe t i pur i de bol i sau condi i i , sau pe sect oar e de ngr i j i r e;
eval ur i l e pot f i ef ect uat e l a ni vel nai onal , dar ;i r egi onal ;i pot f i l egat e de
dezvol t ar ea st andar del or de cal i t at e pent r u di f er i t el e ser vi ci i ;i acoper i nd or i ce
aspect al per f or manei , i ncl usi v aspect ele l egat e de management ul cl i nic;
(6) el abor ar ea, n veder ea i nf or mr i i M i n i st er ul ui SnLi i de r apoar t e pr i vi nd
acr edit ar ea spi t alel or ;i eval uar ea cabi net elor medicale, n conf or mi t at e cu
at r i bui i l e st abi l i t e pr i n Or di ne al e M i ni st r u l ui SnLi i ;
(7) el abor ar ea ;i publ i car ea unui r apor t nai onal de eval uar e a per f or manei n r el ai e
cu f i ecar e domeni u de ser vi ci i exami nat , n conf or mi t at e cu st andar del e nai onal e
speci f i cat e, car e det al i az n mod cl ar dac st andar del e cer ut e au f ost ndepl i ni t e,
nendepl i ni t e sa dep;i t e ;i msur a n car e ser vi ci i l e f ur ni zat e au condus l a o
mbunLi r e r eal a st r i i de snt at e pent r u paci ent ;
(8) ncu r aj ar ea ;i pr om ovar ea dezvol t r i i st andar del or de cal i t at e.

Cap. 4 Si st emul i nf or mai onal car e st l a baza si st emul ui de asi gur ar e a cal i t i i n snt at e
Ar t . 272
(1) Pent r u bu na f unci onar e a si st emul ui de asi gur ar e a cal i t i i n snt at e se vor asi gur a:
a) accesul r api d l a i nf or mai i de cal i t at e pr i vi nd snt at ea, ser vi ci i l e de snt at e ;i soci al e
at t pent r u publ i cu l l ar g, paci eni , ct ;i pent r u speci al i st i i n domeni u, admi ni st r at or i ,
manager i ;i f act or i deci zi onal i ;
87

b) ut i l i zar ea opt i ma a t ehnol ogi ei i nf or mai ei ;i comuni cr i i n veder ea ef i ci ent i zr i i
ser vi ci i l or oper ai onal e ;i spor i r i i r ecept i vi t i i ser vi ci i l or ;
c) r eal i zar ea pr ocesel or deci zi onal e ;i de pl an i f i car e pe baza i nf or mai i l or di sponi bi l e;
d) eval uar ea i mpact ul ui exer ci t at de deci zi i l e i nvest i i onal e asupr a ser vi ci i l or ;
e) consol i dar ea r ol ul ui i nf or mai i l or n mbunLi r ea snLi i , i ncl usi v di n per spect i va
st i l ul ui de vi aa snt os, educai ei ;i i nst r u i r i i , pent r u a asi gu r a expl oat ar ea ef i ci ent a
cunost i nel or acumul at e;
f ) comuni car ea mai r api d ;i mai ef i ci ent nt r e t oat e sect oar el e di n domeniul snLi i ;
(2) In veder ea apl i cr i i pr eveder i l or de l a al i n (1), l i t . a)-f ), St r at egi a Nai onal Inf or mat i c
pent r u snt at e va cr ea cadr ul , i ar ANCIS va i nf i i nt a st r uct ur i pent r u cu l eger ea ;i anal i za
i nf or mai i l or necesar e.

Ar t . 273
ANCIS ar e ur mt oar el e at r i bui i pr i nci pal e r ef er i t oar e l a f unci onar ea si st emul u i i nf or mai onal
di n snt at e:
(1) par t i ci par ea l a dezvol t ar ea i nf or mai onal , n conf or mi t at e cu St r at egi a Nai onal
Inf or mat ic n Snt at e;
(2) dezvol t ar ea de st andar de i nf or mai onal e, def i ni i i ;i di ci onar e de dat e;
(3) dezvolt ar ea ;i st abi l i r ea de set ur i de dat e mi nimal e;
(4) eval uar ea ;i r eal i zar ea de r ecomandr i r ef er i t oar e l a cal it at ea dat el or ;i i nf or mai i l or ;
(5) pr omovar ea educai ei , f or mr i i ;i dezvol t r i i abi l i t i l or i n domen i ul sau de act i vi t at e
pent r u per sonal ul di n domeni u;
(6) pr omovar ea ;i par t i ci par ea l a cer cet ar ea ;i dezvol t ar ea nai onal n domeni ul e-heal t h;
(7) pr omovar ea de aci uni comu ne pent r u asi gur ar ea secur i t i i conf i deni al i t i i dat el or
di n snt at e;
(8) dezvol t ar ea de ghi dur i r ef er i t oar e l a accesul l a i nf or mai a dei nut de ageni i d i n
snt at e;
(9) dezvol t ar ea speci f i cai i l or cel or mai adecvat e pent r u achi zi i onar ea de t ehnol ogi e di n
domeni ul i nf or mat i c pent r u si st emul de snt at e, n col abor ar e cu cei l al i par t ener i di n
si st emul de snt at e.

Cap. 5 Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e
Ar t . 274
(1) ANCIS se nf i i neaz pr i n r eo r gani zar ea Comi si ei Nai onal e de Acr ed i t ar e a Spi t al el or
(CoNAS) car e se desf i i neaz.
(2) ANCIS ar e sedi ul n muni ci pi ul Bucur e;t i , Bd. Ki sel ef f nr .55, vi l a 9, Sect or 1, Bucur est i .
M odul de or gani zar e ;i f unci onar e se apr ob pr i n hot r r e a Guver nul ui .
(3) ANCIS pr ei a pat r i moni ul CoNAS pe baza pr ot ocol ul ui de pr edar e-pr el uar e, st abi l i t pe
baza si t uat i i l or f i nanci ar e i nt ocmi t e pot r i vi t ar t .28 al i n.(1) di n Legea cont abi l i t at i i
nr .82/ 1991 r epubl i cat a, cu modi f i car i l e si compl et ar i l e ul t er i oar e, i ar per sonal ul se pr ei a
i n condi t ii l e legi i
(4) Regul ament ul de or gani zar e ;i f u nci onar e, st at ut ul , st at ul de f unci i ;i st r uct ur a de
per sonal al e ANCIS se apr ob de ct r e Co nsi l i ul di r ect or al ANCIS, cu avi zu l M i ni st er ul ui
SnLi i , n t er men de 30 de zi l e de l a dat a i nt r r i i n vi goar e a pr ezent ei hot r r i .
(5) ANCIS admi ni st r eaz bunur i pr opr i et at e publ i c ;i pr i vat a st at ul ui , pr ecum ;i al t e
bunur i dobndi t e n condi i i l e l egi i .
88

(6) Bunur i l e pr opr i et at e publ i c af l at e n admi ni st r ar ea ANCIS, pr ecum ;i cel e dobndi t e di n
f ondur i pub l i ce se evi deni az di st i nct n pat r i moni ul acest ei a.
(7) Rezul t at el e cer cet r i l or ef ect uat e ;i f i nal i zat e di n f ondur i pub l i ce sau di n al t e f ondur i ,
concr et i zat e n bunur i de or i ce f el , i ncl usi v dr ept ur i de pr opr i et at e i nt el ect ual , sunt
bunur i dobndi t e cu t i t l u de p r opr i et at e sau n admi ni st r ar e, dup caz, de ANCIS dac
pr i n cont r act e nu se pr evede al t f el , ;i se nr egi st r eaz n evi dena cont abi l ca act i ve
cor por al e sau necor por al e, dup caz, conf or m r egl ement r i l or l egal e n vi goar e.
(8) n exer ci t ar ea dr ept ur i l or sal e, ANCIS dei ne ;i f ol ose;t e bunur i l e af l at e n pat r i moni ul
su ;i , dup caz, di spune de acest ea, n cond i i i l e l egi i , n scopul r eal i zr i i obi ect el or sal e
de act ivi t at e, ;i benef ici az de r ezul t at ele ut i li zr ii acest or a.

TITLUL XVI Di spozi i i t r anzi t or i i i f i nal e al e Legi i
Ar t . 275
(1) Pr ezent a l ege i nt r n vi goar e n t er men de 30 zi l e de l a publ i car e n M oni t or ul Of i ci al al
Romni ei , Par t ea I.
(2) Pr i n excepi e de l a pr eveder i l e al i n. (1), pr eveder i l e Ti t l ul ui I Snt at ea Publ i c , Ti t l u l ui
VI Spi t al el e , Ti t l ul ui VII Donar ea si ut i l i zar ea or ganel or , (esut ur i l or si cel ul el or de
or i gi ne uman n scop t er apeut i c , Ti t l ul ui IX Per sonal ul di n si st emul de snt at e ,
Ti t l ul ui X Rspunder ea ci vi l a per sonal ul ui medi cal si a f ur ni zor ul ui de pr oduse si
ser vi ci i medi cal e si f ar maceut i ce si Ti t l ul ui XI Asi gur r i l e soci al e de snt at e i nt r n
vi goar e l a dat a pr evzut de pr ezent a l ege.
(3) La dat a i nt r r i i n vi goar e a p r ezent ei l egi , se abr og Legea nr . 95/ 2006 pr i vi nd r ef or ma
n domen i ul snLi i , cu compl et r i l e ;i modi f i cr i l e ul t er i oar e, pr ecum ;i or i ce al t e
di spozi i i cont r ar e.
(4) Pr in excep(i e de la pr eveder il e al i n. (3), Legea nr . 95/ 2006 pr i vind r ef or ma n domeni ul
snLi i , cu compl et r i l e ;i modi f i cr i l e ul t er i oar e, cont i nua s se apl i ce pn l a dat a
i nt r r i i n vi goar e a t i t l ur i l or pr evzut e l a al i n. ( 2).