Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA-IA I FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIIN E ALE EDUCA IEI

PENTRU OB INEREA GRADULUI DIDACTIC I N NV

LUCRARE METODICO- TIIN IFIC

MNT

METODE DE ACTIVIZARE A ELEVILOR LA LEC IILE DE LIMBA ROMN Candidat:


nv. gr. II BRNZ FIRA coala de Arte i Meserii Laza

Coordonator tiin ific:


Prof. univ. oitu Lauren iu

Cuprins
ARGUMENT

CAP. I Cultivarea limbii romne n coal CAP. II Considera ii metodico tiin ifice privind principalele probleme la lec iile de limba romn CAP. III Metode, procedee i mijloace didactice folosite pentru activizarea elevilor la lec iile de limba romn CAP. IV: Cercetare ANEXE CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

,,atunci cnd deschidem c r ile, descoperim c avem aripi! Helen Hayes

Argument
Ipoteza de la care am plecat n conceperea acestei lucr ri o reprezint organizarea lec iilor de limba romn ct mai atractive i stimulative pentru copii. Motivez alegerea f cut pornind de la ideea ca nv mntul activ se realizeaz cu ajutorul metodelor active. Dinamismul timpului actual impune nv area de tip inovator avnd drept caracteristici esen iale caracterul anticipativ i participativ. Noi, cadrele didactice avem rolul de a organiza situa ii de instruire care s faciliteze nv area eficient , utiliznd metode i tehnici activizante. nsu irea cuno tin elor, formarea capacit ilor i a conceptelor vor fi realizate prin nlocuirea modelului clasic de configurare a lec iei cu utilizarea unor metode i tehnici de predare-nv are mai eficiente. Metodele pentru dezvoltarea gndirii critice, aplicate la clas , pot dezvolta prin rela ionarea ntre indivizi: un ansamblu de atitudini i comportamente; abilit i de comunicare; capacitatea de n elegere; transfer de informa ii; interdisciplinaritate i transdisciplinaritate ; preg tirea elevilor pentru o societate deschis inova iei.

CAP. I CULTIVAREA LIMBII ROMNE N COAL I.1 Importan a studierii limbii romne n coal : obiective i con inuturi Studierea limbii romne n coal prezint o importan inestimabil , pentru c : este expresia cea mai cuprinz toare a fiin ei na ionale a poporului romn: "Limba noastr -i o comoar / n adncuri nfundat ,/ Un irag de piatr rar /Pe mo ie rev rsat .!"(Alexei Mateevici); este limba oficial a statului na ional romn; asigur dobndirea cuno tin elor din sfera tuturor celorlalte obiecte de nv mnt; nsu irea ei corect devine condi ia de baz n vederea realiz rii obiectivului fundamental al nv mntului de cultur general : formarea omului n perspectiva integr rii lui rapide n societate; asigur cultivarea gndirii elevilor; contribuie la dezvoltarea tuturor laturilor con tiin ei lor; prin virtu ile ei deosebit de expresive contribuie la cultivarea sensibilit ii elevilor, la nuan area exprim rii lor.

I.2 Modelul comunicativ-func ional n studiul limbii romne n jurul unui con inut, se pot desf ura mai multe lec ii care au leg tur ntre ele, vizeaz acela i obiectiv de referin , ceea ce nseamn c limba i literatura romn se va preda nedivizat n citire, gramatic , compunere, lectur , urm rindu-se ca elevii s aib capacitatea comunica ional , prin intermediul c reia s - i exprime tr irile, nevoile, interesele de cunoa tere. Aceast predare poart denumirea de predare n sistem comunicativfunc ional, ce formeaz integrat capacitatea de receptare/ exprimare oral i de receptare a mesajului scris i exprimare scris .

CAP. II CONSIDERA II METODICO- TIIN IFICE PRIVIND PRINCIPALELE PROBLEME LA LEC IILE DE LIMBA ROMN II.1 Probleme generale de fonetic i vocabular n capitolul al II-lea problemele generale expuse n capitolul anterior sunt aplicate la aspecte diferen iate, orientative pentru lec iile de limba i literatura romn . Mai nti sunt practic , deoarece numai prin abordate problemele de fonetic , de o mare importan cunoa terea lor perfect se poate forma la elevi o pronun ie corect a limbii romne. mbog irea permanent elevilor trebuie s didactic, la fiecare or de curs. a vocabularului stea n aten ia cadrului

,,S nu l s m cuvintele nici s doarm , nici s amor easc , nici s zac , nici s moar . Ele sunt comoara noastr de mare pre . Tudor Arghezi

II.2 Etapele proceselor de formare a abilit ilor de citire i scriere Dirijarea procesului de nv are tiin ific a cititului i a scrisului constituie o complex activitate de formare a celui mai eficient instrument de p trundere i asimilare a valorilor culturii, artei, tiin ei. n formarea abilit ilor de citire este necesar s se parcurg urm toarele etape: perceperea limbii vorbite, n sensul de a descifra schimb rile verbale i de a reac iona fa de acestea; reproducerea sunetelor vocale; n elegerea limbii prin recunoa terea semnelor grafice. ntr-o abordare didactic se disting urm toarele faze ale cititului: citirea corect ; citirea func ional ; citirea evaluativ critic , interpretativ ;

,,Copilul este aidoma albinei care adun nectarul pentru a face miere. Copilul preface totul n miere. A. De S.-Exupery

II.3 Predarea integrat a citirii i scrierii la clasa I Trecnd pe parcursul unei ore de la activitatea de citire la cea de scriere, cu aportul alfabetului decupat i apoi cu litere de mn , s-a constatat c elevii sunt mai relaxa i i particip mult mai intens la activitate. Cititul este o treapt a succesului n coal . Odat ce elevii i-au format abilit ile de citire i scriere n cadrul perioadei de achizi ii fundamentale, se trece la etapa de dezvoltare i aprofundare i anume la II.4 Receptarea textului literar la clasele a III-a i a IV-a Textul scris se constituie ca model de limb literar , ca mijloc de informare i de exersare a principalelor instrumente de munc intelectual . Ca metode de baz ce se pot folosi n predarea unui text literar enumer m: exerci iul (oral sau scris, de identificare, de nlocuire, de transformare, lexical, fonetic, ortografic), conversa ia, metoda dezbaterii, povestirea.

,,Lectura c r ilor de valoare este conversa ia cu cei mai de seam oameni ai secolelor trecute. Descartes

II.4 No iuni de morfologie i sintax n prima etap a studiului limbii, elevii opereaz cu no iunile f r s le defineasc (clasele I i a II-a). n aceast etap sunt familiariza i cu unele cuno tin e pe cale oral-practic , prin exerci ii de exprimare. n clasele a III-a i a IV-a elevii i nsu esc n mod tiin ific no iuni de limb prin reguli i defini ii, f cndu-se apel i la experien a lingvistic dobndit anterior. Limba romn se nva n procesul exprim rii, cuno tin ele teoretice de limb avnd rolul de a controla, dirija i regla exprimarea. De aceea, preocuparea nv torului trebuie s se orienteze spre g sirea celor mai eficiente c i (metode i procedee) practice de nsu ire i consolidare a no iunilor de limb , astfel nct acestea s devin un instrument valoros n dezvoltarea vorbirii corecte a elevilor, dar f r a-i nc rca excesiv cu explica ii teoretizante.

,,Fiecare copil pe care-l instruim, este un om pe care-l c tig m. Victor Hugo

II.5 Ortografie i punctua ie Procesul de nsu ire a no iunilor de ortografie i punctua ie este complex i de lung durat . Cuno tin ele ortografice i de punctua ie se reiau de la o clas la alta, mbog indu-se i l rgindu- i aria de aplicare. nsu irea de c tre elevi a unei scrieri corecte, conform normelor ortografice, ortoepice i de punctua ie n vigoare, trebuie s stea permanent n aten ia oric rui cadru didactic. Limba se nva ca orice ,,materie. Ca form de comunicare, limba sufer permanente mbog iri, modific ri, evolu ii care sunt oglindite n normele sale lingvistice. Conform noului DOOM se introduc urm toarele reguli de scriere: nici un > niciun nici unul > niciunul nici o > nicio o dat ce > odat ce o dat cu > odat cu

,,Lectura d omului plenitudine, vorbirea, siguran i scrisul, precizie. Francis Bacon

CAP. III METODE, PROCEDEE I MIJLOACE DIDACTICE FOLOSITE PENTRU ACTIVIZAREA ELEVILOR LA LEC IILE DE LIMBA ROMN III.1 Clasic i modern n lec iile de limba romn Dndu-se preponderen metodelor n

III.2 Metode de activizare a elevilor III.2.1 Metode i procedee tradi ionale n predarea limbii romne se folosesc ca metode:      citirea explicativ ; exerci iul; explicatia; conversa ia povestirea; folosirea algoritmilor gramaticali; simbolizarea n predarea gramaticii; intui ia; lucrul cu manualul; analiza gramatical ;

care elevul nu mai este obiect al activit ii educative, ci subiect al propriei lui educa ii, se realizeaz sinteza didactic ntre nv tradi ional i cel modern. Practicarea unui nv mnt modern care s -l fac pe elev creator la procesul propriei instruiri presupune folosirea metodelor active care s -i permit satisfacerea trebuin elor de activitate, cercetare, creativitate, comparare i de n elegere a fenomenului prin efort propriu sau n colaborare. mntul

III2.2 Metode si procedee interactive de instruire n coala modern , dimensiunea de baz n func ie de care sunt considerate metodele de nv mnt este caracterul lor activ adic m sura n care sunt capabile s declan eze angajarea elevilor n activitate, concret sau mental , s le stimuleze motiva ia, capacit ile cognitive i creatoare. ,,nv area n grup exerseaz capacitatea de decizie i de ini iativ , d o not mai personal muncii, dar i o complementaritate mai mare aptitudinilor i talentelor, ceea ce asigur o participare mai vie, mai activ , sus inut de elemente de cooperare fructuoase i stimulare reciproc .(Ioan Cerghit) Cercet rile asupra memoriei, n condi iile unei aten ii voluntare, cu un grad optim de concentrare arat c , n general, n urma unei activit i de nv are re inem: -10% din ceea ce citim; -20% din ceea ce auzim; -30% din ceea ce vedem; -50% din ceea ce vedem i auzim n acela i timp; -80% din ceea ce spunem; -90% din ceea ce spunem i facem n acela i timp(Pavel Mure an nv area eficient i rapid ).

,,ntreaga art a instruirii const n capacitatea de a trezi curiozitatea natural a min ilor tinere cu scopul de a- i satisface aceast curiozitate ulterior. Anatole France

Avantaje:
 metodele de lucru n grup determin dezvoltarea capacit ii de analiz i sintez , precum i capacitatea de argumentare a elevilor; dezvolt activismul elevilor i abilitatea de a vorbi n fa a unui grup, abilitate pu in antrenat la persoanele timide; creeaz obi nuin a c ceilal i pot avea o alt opinie, dar sunt valoric egali cu ei, astfel dezvoltndu-se i toleran a social ; metodele n grup faciliteaz i schimbul de idei, cre te creativitatea i probabilitatea de manifestare a unor competen e l rgite i diversificate, se m resc i activeaz resursele cumulate la nivel de grup( memorie, informa ie,). transform elevul din obiect n subiect al nv rii; este coparticipant la propria formare; angajeaz intens toate for ele psihice de cunoa tere; asigur elevului condi ii optime de a se afirma individual i n echip ; dezvolt gndirea critic ; dezvolt motiva ia pentru nv are; permite evaluarea propriei activit i. 

Dezavantaje:
este posibil ca discu ia s fie acaparat de punctul de vedere n fa a unei una-dou persoane mai energice i autoritare care s - i impun audien e timide; dac nu se organizeaz bine, elevii pot

divaga de la subiect i, astfel, s nu reu easc s rezolve tema propus .

Reprezint un instrument de evaluare complex, ce include experien a i rezultatele relevante ob inute prin celelalte metode de evaluare, este cartea de vizit a elevului, care-l stimuleaz n direc ia perfec ion rii la disciplina respectiv . Un portofoliu la limba i literatura romn poate con ine: probe de evaluare formativ i sumativ , dac este posibil pentru fiecare an de studiu; opinia personal dup citirea unui text literar; ilustrarea unui fragment prin desen, abordarea iconic a analizei unui text literar; realizarea unui text nonliterar (bilet, reclam ); fi e de lectur din afara clasei; tem de cercetare despre un scriitor la alegere; lucr ri scrise, teste, descriptori de performan , rezultate; fi de progres, de ortografie i punctua ie; nregistr ri audio-video.

1. Fi e cu expresii artistice din poezii de iarn 2. Calendarul naturii (imagini ); 3. Fi de lectur (poezii, pove ti, povestiri) despre anotimpul s rb torilor; 4. Datini i obiceiuri de iarn ; 5. Compuneri, versuri, crea ii personale 6. Afi e, desene, colaje, postere cu imagini de iarn .

Este o metod

care incit la c utare, la Se poate

interogare pe baza textului studiat.

Activitate individual de citire a lec iei La s niu ,dup Ion Agrbiceanu. Dup ce ve i citi lec ia fiecare, ave i sarcina de a completa triunghiurile din interiorul hexagonului cu r spunsurile la ntreb rile de pe laturile lui. Prezenta i colegului de banc ceea ce a i completat. Timp de lucru: 5 minute.

aplica la a doua or de lucru pe text , n vederea descoperirii modului n care elevii au n eles con inutul lecturii, dac i pot folosi cuno tin ele asimilate, adresnd ei n i i i ntreb ri referitoare la ac iune, personaje modul de prezentare din cadrul textului.

Ora a doua de studiu


Scrie i un eseu cu argumente pro i contra despre atitudinea b iatului din lec ia ,,Cr iasa Z pezii, dup Hans Christian Andersen. Adopta i o pozi ie general fa de subiect. Nota i ct mai multe argumente pro i contra privind atitudinea b iatului. Timp de lucru: 10 minute Pro i contra b iatului

Va incita la descoperirea unor argumente care s denote atitudinea unor personaje n cadrul lecturii. Judecata de valoare a acestor ac iuni i atitudini se va face fie din punct de vedere personal, fie va fi o comparare cu propria atitudine manifestat de elev, ct i o comparare cu valorile morale ale societ ii. Aceast metod se poate folosi cu succes i la prezentarea unor argumente pro i contra n leg tur cu un eveniment, cu un anotimp, cu o culoare. Metoda se poate practica i ca o dramatizare. Un elev cite te eseul n fa a colegilor. Ace tia analizeaz , compar , formuleaz ntreb ri, fac unele sugestii

Un elev cite te eseul n fa a colegilor. Ace tia analizeaz , compar , formuleaz ntreb ri, fac unele sugestii

Este o strategie, care i ncurajeaz pe elevi sa gndeasc liber si deschis, de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a construi asocia ii noi sau de a reprezenta noi sensuri. Este nainte de toate o strategie de g sire a c ii de acces la propriile cuno tin e, n elegeri sau convingeri legate de o anumita tem . Aceasta metod , bazat pe activitatea de scriere poate fi folosit att ca activitate individual ct i de grup, att n faza de evocare ct i n cea de reflec ie. Asem n toare metodei Cluster este metoda ciorchinelui, ce const n scrierea unui cuvntcheie n centrul tablei i g sirea unor cuvinte ( idei, sintagme sau cuno tin e) de c tre copii, din cmpul lexical al celui dat.

Scrie i toate cuvintele care v vin n minte legat de valorile morale ale lui tefan cel Mare, din textul ,, tefan cel Mare i Vrncioaia, dup D. Alma . Nu face i judec i de valoare asupra ideilor propuse. Nu limita i ideile sau leg turile dintre acestea. Timp de lucru: 10 minute

Mul i turci au trecut prin t i ul palo ului s u. r zboinic


TEFAN CEL MARE

Era mereu n fruntea oastei sale.

viteaz

A d ruit celor apte viteji cte un munte, drept r splat .

Benzile desenate pot fi folosite cu succes n prezentarea relat rii ntmpl rilor ce se desf oar n cadrul Acestea ajut unui text literar studiat. elevii la extragerea ideilor

Clasa este mp r it n grupuri de trei elevi. Timp de lucru: 10 minute Realiza i o band desenat pornind de la textul ,,Cele patru piersici, dup o poveste popular . Benzile desenate se realizeaz n grupuri de trei elevi, cu desene simple i replici ale personajelor.

principale, fiecare band putnd avea un titlu, dar i la povestirea textului.

Jigsaw (n englez jigsaw puzzle nseamn mozaic) sau metoda grupurilor interdependente este o strategie bazat pe nv area n echip . Fiecare elev are o sarcin de studiu n care trebuie s devin expert. El are n acela i timp i responsabilitatea transmiterii informa iilor asimilate, celorlal i colegi. Tema propus se mparte n patru subteme. Pentru fiecare tem n parte nv torul trebuie s dea un titlul sau pentru fiecare s pun o ntrebare. La sfr it elevii i comunic ce au nv at despre subtema respectiv . Lec ia de predare-nv are devine astfel ,,o aventur a cunoa terii n care copilul particip activ, dup puterile proprii, ntlnind probleme i situa ii dificile, examinndu-le i descoperind solu ii plauzibile.

Metoda piramidei sau metoda bulg relui de z pad are la baz mpletirea activit ii individuale cu cea desf urat n mod cooperativ, n cadrul grupurilor. Aceast metod are mai multe faze: faza introductiv nv torul enun problema, faza lucrului individual fiecare elev lucreaz individual timp de 5 minute la solu ionarea problemei, faza lucrului n perechi elevii se consult cu colegul de banc , sunt notate toate solu iile ap rute, faza reuniunii n grupuri mai mari elevii de consult asupra solu iilor n grupuri alc tuite dintr-un num r egal de perechi, faza raport rii solu iilor n colectiv i faza decizional . Avantaje: stimuleaz nv area prin cooperare, i sporirea ncrederii n for ele proprii. Dezavantaje: evaluarea este mai dificil , deoarece se poate stabili mai greu care i ct de nsemnat a fost contribu ia fiec rui participant.

Starbursting (eng. star = stea; eng. burst = a exploda), este o metod nou de dezvoltare a creativit ii, similar brainstormingului. Scopul metodei este de a ob ine ct mai multe ntreb ri i astfel ct mai multe conexiuni ntre concepte. Explozia stelar este o metod ce incit elevii la c utarea ct mai multor ntreb ri n leg tur cu faptele i ntmpl rile din text. Anun area folosirii unei astfel de metode n prealabil, face ca elevii s citeasc con tient textul, pe parcursul lectur rii putnd ntreb ri. s -i formuleze n gnd diverse

Lec ia ,,Furnica i porumbi a, de Lev N. Tolstoi. Se lucreaz n perechi timp de 10 minute

Cele dou personaje s-au ajutat reciproc.

Aceasta este o tehnic interactiv , de stimulare a creativit ii participan ilor care se bazeaz pe interpretarea de roluri n func ie de p l ria aleas . Sunt 6 p l rii gnditoare, fiecare avnd cte o culoare: alb, ro u, galben, verde, albastru i negru. Astfel: p l ria alb este neutr ; p l ria ro ie d fru liber sentimentelor, emo iilor; p l ria neagr este perspectiva gndirii negativiste, pesimiste ; p l ria galben este simbolul gndirii pozitive i constructive, al optimismului; p l ria verde exprim creativitatea; p l ria albastr define te problema i conduce ntreb rile, monitorizeaz jocul i are n vedere respectarea regulilor.

sepci

Este o strategie de nv are a tehnicilor de studiere a unui text. Se poate desf ura pe grupe sau cu toat clasa. Este centrat pe patru strategii de nv are : -rezumarea; -punerea de ntreb ri; -clarificarea datelor; -prezicerea (prognosticarea). Urm re te perseverent nsu irea unui comportament con tient de nv are implicat a elevului, folosind cartea ca surs de informare. FORMA DE ORGANIZARE: 1. Se mparte clasa n patru grupuri, de cte maximum patru-cinci elevi. 2. Se distribuie rolurile fiec rui grup: rezumatorii, ntreb torii, clarificatorii, prezic torii.

Citi i textul individual, dup care fiecare dintre voi va trebui s analizeze fragmentul care corespunde aceluia i num r cu num rul lui de identificare (elevul cu num rul 1 fragm. 1, etc).La sfr it se va face completarea ntregului tabel.

Buburuza dup Eugen Jianu


Studiul pe text se poate face folosind diverse tipuri de exerci ii, n diferite forme de prezentare. Astfel se pot folosi cadranele , n care se vor insera diferite tipuri de sarcini, elevul fiind cooptat astfel ca ntr-un joc ce are ca finalitate nv area. Diversitatea modului de expunere a sarcinilor face ca nv area s par mai u oar , mai atractiv , elevul fiind astfel participant activ la propria sa formare.
3. Mesajul textului: . .. . 4. G se te n textul lec iei cinci cuvinte care s nceap cu o vocal urmat de o consoan i apoi coloreaz buburuza: .......................................... .......................................... ........................... .............. 1.Precizeaz personajele textului, locul i timpul ac iunii: Personajele: ............................................ ............................................ ............................................ Locul ac iunii: ............................................ Timpul ac iunii: ............................................ 2. Ordoneaz enun urile: Buburuza este trist , considerndu-se neimportant . Prim vara, animalele i ncep activit ile. Buburuza se bucur cnd afl c are un rost pe lume. Sosirea prim verii treze te plantele la via .

Este o strategie de predare care ajut la studierea unei teme din mai multe perspective, presupunnd rezolvarea unor sarcini de lucru diferite, pe aceea i tem , de grupe diferite de elevi i presupune colaborarea elevilor din aceea i grup . Se va mp r i clasa n 6 grupe, fiecare examinnd o tem de pe fe ele cubului. Descrie: culorile, formele, m rimile etc. Compar : ce este asem n tor, ce este diferit. Analizeaz : spune din ce este f cut. Asociaz : la ce te ndeamn s te gnde ti? Aplic : la ce poate fi folosit ? Argumenteaz : pro sau contra i enumer o serie de motive care vin n sprijinul afirma iei tale.

SISTEM INTERACTIV DE NOTARE PENTRU EFICIENTIZAREA LECTURII I GNDIRII Elevii lucreaz singuri sau pe grupe i se urm re te valorificarea cuno tin elor pe care elevul le posed n leg tur cu o anumit no iune i stimularea gndirii prin ntreb ri de tipul ,,Ce nu tiu? (Doresc s tiu ), ,,Ce am nv at?, ,,Unde gre esc?. Aceasta se bazeaz pe activitatea de lectur i presupune identificarea n con inutul unui material, prin marcarea cu semne specifice: ( ) a informa iei deja cunoscute; (+) a informa iei noi; (-) a informa iei contradictorii cu ceea ce elevii tiu deja; (?) a informa iei despre care se doresc l muriri suplimentare

Cuibul de p s rele dup Cezar Petrescu Nota i n tabelul al turat timp de 5 minute ceea ce ti i i ceea ce vre i s afla i despre p s ri.

Elevii completeaz n perechi primele dou rubrici. Se urm re te scrierea corect , coeren a i fluiditatea exprim rii.

Este o variant adaptat a activit ii dirijate de lectur /gndire care poate fi folosit pentru lectura textelor informative. Dup anun area temei elevii sunt ntrebati ceea ce tiu deja despre ea. Datele esen iale de care elevii sunt relativ siguri se trec n coloana " tiu" a tabelului. Problemele neclare, ca i aspectele pe care elevii ar fi curio i s le afle se consemneaz n rubrica "Vreau s tiu". TIU

n ziua de Pa te de Elena Farago VREU S TIU AM NV AT

Rubrica ,,Am nv at se va completa pe parcursul orei, cnd elevii i vor asimila noile cuno tin e.

M rul
dup Mircea Sntimbreanu Pe lng cultivarea laturii estetice
Lucra i n perechi timp de 10 minute. Realiza i un desen din care s reias con inutul textului ,,M rul, dup Mircea Sntimbreanu..

prin desen, se poate cultiva i latura creativ prin crearea de mici catrene avnd la baz cuvinte date, care pot constitui chiar rima poeziei. Astfel se pot descoperi chiar mici talente n cadrul colectivului de elevi, fiind stimulate i promovate pentru valorificarea lor ulterioar .

Compune patru versuri folosind ca rime cuvintele: clasa, casa, misterioas , luminoas . .. .. Aprecieri:

n urma prezent rii unui fragment, se mparte pagina de caiet n dou coloane: n cea din stnga vor nota fragmentul care i-a impresionat mai mult, iar n dreapta s argumenteze alegerea f cut , s fac un scurt comentariu sau s noteze o idee principal ; elevii vor mp rt i colegilor propriile noti e. Se vor face comentarii asupra ideilor emise din perspectiva motiva iei i tr irilor variate induse de acela i text. Puncte tari: sus ine reflec ia i ncurajeaz exprimarea ideilor proprii; faciliteaz formarea unui stil de nv are activ i con tient ; faciliteaz internv area.

Cel mai bun prieten ,dup Victor Sivetidis

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ______________

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ______________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ______________

__________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________

Se refer la analiza lucr rilor elevilor prin observarea lor de c tre ceilal i colegi, raportat la regulile a lor. Se stabile te ce caracteristici are lucrarea respectiv i dac aceasta a respectat toate cerin ele. Se apreciaz lucr rile prin diferite procedee: se dau puncte, se lipesc etichete pe lucr rile apreciate pozitiv. i cerin ele de realizare Metodologia didactic constituie un cmp larg de afirmare a creativit ii pedagogice. Comportamentul creator nu apare numai n lec ie, el cuprinznd trei momente esen iale: conceperea lec iei; desf urarea ei propriu-zis ; evaluarea rezultatelor ob inute dup desf urarea ei.

III.4 Modalit i de evaluare Evaluarea s-a dovedit a fi un factor esen ial, deoarece pune n eviden m sura n care se nf ptuiesc obiectivele urm rite, constituind temeiul tiin ific pentru adoptarea n continuare a m surilor de optimizare ce se impun. Se folosesc toate tipurile de evaluare: predictiv ; formativ ; sumativ . Evaluarea condi ioneaz n a a m sur dinamica clasei, astfel nct, putem spune c nu exist nv are eficient f r evaluare. Pentru ca sistemul de evaluare s fie opera ional, evaluatorul trebuie s r spund la o serie de ntreb ri.
Cnd evalu m? Cui i folose te?

Ce evalu m? De ce evalu m?

EVALUAREA
Pe cine evalu m?

Cum evalu m?

CAP. IV Cercetare Cercetarea noastr s-a desf urat la clasa a II-a, n anul colar 2008/ 2009, urm rindu-se realizarea obiectivelor stabilite. Ipoteza de lucru: utilizarea metodelor alternative la orele de limba i literatura romn determin o cre tere a randamentului colar. Experimentul are forma grupului unic, c ruia i se evalueaz ini ial rezultatele apoi se introduce variabila metode alternative, dup care, n final, se face o nou evaluare. Pentru verificarea eficien ei metodelor alternative de activizare a elevilor la orele de limba romn , pe lng cele tradi ionale, am utilizat urm torul experiment: folosirea cu preponderen la clasa a II-a, n cadrul semestrului I a metodelor tradi ionale, bazate pe asimilarea de cuno tin e, formarea de priceperi i deprinderi urmat de analiza rezultatelor elevilor i introducerea n cadrul activit ilor sus inute n semestrul al II-lea a metodelor alternative, nv area de tip inovator avnd drept caracteristici esen iale caracterul anticipativ i participativ al elevilor .

Etapele experimentului: a) pretestarea am desf urat-o la sfr itul semestrului I, dup ce n cursul semestrului am folosit n procesul de predare nv areevaluare metode tradi ionale, n mai mare m sur dect cele moderne.

14% 36% foarte bine bine suficient 50%

Analiza calificativelor la limba i literatura romn , la sfr itul semestrului I

b) utilizarea metodelor active. S-a ac ionat n cadrul procesului de nv mnt dup cum urmeaz : crearea unor situa ii de nv are, a unor ocazii pentru ca elevii s - i exerseze procesul gndirii critice; ncurajarea elevilor s gndeasc independent i s reflecteze; acceptarea diversit ii de opinii i idei; ncrederea n capacitatea fiec rui elev de a gndi n mod critic ; implicarea activ a elevilor n realizarea nv rii, prin confruntarea de idei, prin colaborare i cooperare pentru a g si solu ii adecvate; convingerea elevilor c nu risc s fie ridiculiza i pentru opiniile exprimate; aprecierea pozitiv a gndirii critice, manifestat n orice situa ie; aplicarea unor metode active, alternative, moderne, pe lng cele tradi ionale, nv area de tip inovator avnd drept caracteristici esen iale caracterul anticipativ i participativ al elevilor, de stimulare i formare a gndirii critice;

c) testarea final . Elevii au reu it s - i mbun t easc rezultatele colare, prin activizare i asimilarea con tient a cuno tin elor.

14%

2
29% 57%

foarte bine bine suficient

Analiza situa iei la sfr itul semestrului al II-lea, ca urmare a variabilei metode alternative.

8 7 6 5 4 3 2 1 0 sem. I sem. II foarte bine bine suficient

Rezultatele ob inute pe sem. I : Rezultatele ob inute pe sem.al II-lea:

Concluzii: Prin folosirea acestor metode am reu it s activizez to i elevii clasei, observndu-se o mai mare pl cere din partea lor de a participa la activit ile colare, ini ierea spiritului de concuren , dar i cooperare, prin organizarea activit ilor individuale, n perechi, pe echipe i pe grupe. Rezultatele la nv tur au nregistrat un progres, elevii participnd cu pl cere la ntregul proces educa ional. Acest lucru se poate observa i din diagramele realizate, n care s-au nregistrat rezultatele la nv tur ale elevilor comparativ n al doilea semestru fa de primul semestru.

Adumitroaie Marius Arsene D nu Brnz Andrei Brnz Bogdan Brnz Ionu Brnz Mihaela Ciuraru Oana Dasc lu Cosmin Ho oleanu George Ioni Gabriel Simion Bianca Sava R zvan Ursu iuliana

Adumitroaie Iuliana

Proiect didactic; Prezentarea PowerPoint a unei lec ii; Diverse fi e de lucru ce au la baza noi metode interactive: hexagonul; copacul ideilor; harta povestirii; harta poeziei;
Realizator: nv. Brnz Fira

,,Activ este elevul care gnde te, care Consider util folosirea metodelor de mntul activ se depune un efort de reflec ie personal , interioar c utare, de cercetare i redescoperire i a abstract , care ntreprinde o ac iune mintal de adev rurilor, de elaborare a noilor cuno tin e i nu cel care se men ine la nivelul ac iunii concretsenzoriale, intuitive si nici cel care face apel la facultatea de receptare i de reproducere apoi a cuno tin elor. Avnd n vedere c nici metodele clasice nu sunt lipsite de virtu i, pentru activizarea elevilor pot fi mbinate n mod armonios metodele clasice cu cele moderne.

activizare alternative pe lng cele tradi ionale. Pornind de la ideea ca nv realizeaz limiteaz metodelor precum i cu ajutorul metodelor active, se activizarea moderne, i extinderea utiliz rii active, lor care la dezvolt nsu irea

impune diminuarea ponderii activit ilor care

gndirea, capacitatea de investiga ie a elevilor, participarea la cuno tin elor, munca independent ,

deprinderea de a aplica n practic cele nsu ite. Toate aceste metode moderne ncearc s fac elevul s gndeasc independent, s n eleag cu mai mult u urin , s re in mai u or i pentru o perioad mai lung de timp no iunile asimilate, s ceea ce a nv at. aplice ct mai eficient

REALIZATOR: NV. BRNZ FIRA