Sunteți pe pagina 1din 6

DEMOCRATIA ROMANEASCA IN PERIOADA INTERBELICA (1918 1938) nc din 1866, elita politic din Romnia a optat pentru adoptarea

unei Constitu ii croit dup modelul belgian, adic cea mai democratic din Europa acelei perioade. Ulterior s-a desf urat o acerb disput privind evolu ia societ ii romne ti. n timp ce liberalii apreciau c prin adoptarea unei legisla ii moderne, avansate Romnia se va apropia rapid de statele occidentale, conservatorii erau adep ii dezvolt rii graduale a societ ii, care trebuia preg tit pentru a asimila organic progresele nregistrate deja n rile avansate ale continentului. Problema formelor f r fond nu a fost rezolvat nici la nceputul secolului al XX-lea, iar Romnia avea domenii cu o legisla ie avansat , care ns aplica doar par ial. De exemplu, Constitu ia prevedea libertatea, gratuitatea i obligativitatea nv mntului primar (art.23) 1dar marea majoritate a popula iei era analfabet , deoarece nu erau asigurate condi iile naturale pentru realizarea acestui deziderat. Disputa s-a atenuat dup primul r zboi mondial, dar problema n sine a r mas: n ce m sur legile democratice adoptate s-au aplicat efectiv i ct de real era democra ia n Romnia. Aceast tem a constituit obiectul analizei unui mare num r de istorici. Men ion m, cu titlul de exemplu, n ordine alfabetic 2 : n iulie 1917, Constitu ia a fost modificat , introducndu-se votul universal, egal, direct, secret si obligatoriu pentru to i cet enii (b rba i) de la 21 de ani n sus. Decretul-lege din noiembrie 1918 detalia prevederile constitu ionale, aducnd preciz ri importante. Pentru a fi ales n Adunarea Deputa ilor se cerea: a fi cet ean romn; a avea exerci iul drepturilor civile i politice; a avea vrsta de 25 de ani mplini i; a avea domiciliul real n Romnia. Pentru a fi ales n Senat se cerea: a fi cet ean romn; a avea exerci iul drepturilor civile i politice; a avea vrsta de 40 ani mplini i; a avea domiciliul real n Romnia. Cet enii primeau certificat de aleg tor; cei care nu- i exercitau f r temei legitim dreptul de vot erau amenda i cu sume variind ntre 20 i 50 de lei3 . Introducerea votului universal a avut ca rezultat cre terea spectaculoas a num rului de aleg tori, mutarea centrului de greutate a vie ii electorale de la ora la sat i schimbarea modului de desf urare a luptei politice. Dac pn la r zboi, n regimul votului pe colegii, existau circa 100.000 de aleg tori cu vot direct, dup adoptarea legii electorale num rul acestora a crescut la cteva milioane (4,6 milioane n 1937). Evident, aceste cifre se refer la vechiul Regat care avea, n 1914, circa 7,7 milioane de locuitori i la Romnia ntregit , cu o popula ie de 19,5 milioane locuitori n 1937. Pentru a eviden ia noua realitate electoral , men ion m c n 1914, un deputat era ales de aproximativ 400 de cet eni; decretul-lege din 1918 stabilea ca un deputat era ales de 30.000 de cet eni, iar din 1920 de 50.000 de cet eni, adic de 125 de ori mai mul i, comparativ cu perioada antebelica. Circa 80% din popula ia Romniei tr ia n sate, astfel c r nimea a devenit principala mas electoral , iar centrul de greutate al confrunt rilor politice n timpul alegerilor s-a mutat de la ora la ar . S-a schimbat modul de desf urare a campaniei electorale: dac pn n 1914 un candidat i putea vizita la domiciliu pe to i aleg torii din circumscrip ia sa, n condi iile votului universal el trebuia s se adreseze zecilor de mii de oameni, s participe la numeroase ntruniri electorale, s in discursuri in medii foarte variate (la cluburi, la crciumi, n pie e publice etc.), s se adreseze unui public extrem de eterogen (mari proprietari, muncitori, rani, intelectuali, negustori, .a.). Liderii politici efii de partide, mini trii, etc. f ceau adev rate turnee electorale n toate provinciile istorice, pentru a convinge aleg torii c reprezint pe to i romnii i nu doar pe cei din anumite zone geografice. n timpul campaniei electorale ora ele i satele Romniei erau mpnzite cu afi e, con innd programele si lozincile partidelor care se prezentau n alegeri, informa ii despre candida ii care cereau voturile cet enilor. Nu lipseau ndemnurile de a nu fi vota i rivalii politici, care ar urm ri obiective egoiste, ar fi fraudat statul n defavoarea cetatenilor (alegatorilor). Campaniile electorale au avut un rol important n cre terea gradului de implicare a cet enilor Romniei n via a public , aceasta fiind o expresie elocvent a caracterului democratic al regimului politic din perioada interbelic . Cet enii au avut dese prilejuri de a participa la via a electoral i la alegerile parlamentare; n intervalul 1919 1937 n Romnia s-au desf urat zece alegeri pentru Adunarea Deputa ilor i pentru Senat (n 1919, 1920, 1922, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937). Este o realitate c evolu ia partidelor politice a depins n bun m sur de influen a lor electoral . Astfel, Partidul Conservator-Progresist i Partidul Conservator-Democrat au disp rut din via a politic n 1922, cnd

nu au ob inut niciun loc n parlament. Partidul Poporului a avut un rol politic major n anii n care s-a bucurat de o larg sus inere popular . Dup 1927, acest partid a intrat ntr-un con de umbr , ob innd rezultate modeste n alegeri. Pentru a se salva din punct de vedere politic, Octavian Goga s-a desprins n 1932 din Partidul Poporului i a constituit o nou organiza ie politic Partidul Na ional-Agrar. Abaterea de la linia programatic pe baza c reia un partid a ob inut ncrederea electoratului a generat reac ia unor lideri politici. Spre exemplu, n 1928, Partidul Na ional- r nesc, afi nd un larg program de promisiuni, a ob inut 77,7% din totalul voturilor,4 dar, foarte curnd, s-a observat c era nou anun at de na ionalr ni ti a r mas un slogan electoral. n fa a acestei situa ii, Constantin Stere a fost nevoit s - i prezinte demisia din Partidul Na ional- r nesc. n scrisoarea trimis lui Iuliu Maniu, pre edintele partidului, n aprilie 1930, acesta aprecia: de la venirea la crm a Partidului Na ional r nesc, abateri succesive de la principii i o serie de m suri i acte, de care cum ti i, domnule pre edinte am avut mereu onoarea i durerea s le dezaprob ca necompatibile cu metodele de guvernare democratic i parlamentar , ca i cu ideologia noastr , au creat n jurul partidului o atmosfera destul de neprielnic , pentru ca s poat fi cu succes dezl n uit o campanie, de nimic justificat , care a dus guvernul prezidat de d-voastr ntr-un impas5. Electoratul a taxat P.N. ., care n alegerile parlamentare din 1931 a ob inut doar 14,9% din totalul voturilor6 . n perioada interbelic , Romnia a avut un larg evantai de partide politice: de dreapta (Partidul Conservator Progresist, Partidul Conservator-Democrat), de centru (Partidul Na ional-Liberal, Partidul Poporului), de centru-stnga (Partidul r nesc, Partidul Na ional- r nesc), de stnga (Partidul Socialist, Partidul SocialDemocrat), de extrema-stnga (Partidul Comunist din Romnia), de extrem -drepta (Legiunea Arhanghelul Mihail-Garda de Fier); de asemenea, au activat partide ale minorit ilor na ionale (Partidul Maghiar, Partidul German, Partidul Evreiesc .a.). Fiecare partid avea un program i o ideologie, propunea solu ii proprii privind dezvoltarea statului romn. Cet enilor li se ofereau o multitudine de variante , putnd opta, prin vot, asupra uneia sau alteia. Dinamica partidelor politice a reflectat, n bun parte, capacitatea acestora de a propune solu ii adecvate pentru problemele cu care se confrunta Romnia. Este un fapt c Partidul Na ional-Liberal s-a aflat la putere circa 10 ani din 20 ai perioadei interbelice, ntruct a fost, efectiv, cel mai bine organizat, cu viziunea cea mai clar asupra evolu iei Romniei dup Marea Unire, a avut un program cuprinz tor, precum i lideri cu experien politic i net g duit capacitate organizatoric . Acest partid i-a legat numele de adoptarea Constitu iei din 1923, de legile de unificare (administrativ , judec toreasc , electoral , privind nv mntul, cultele etc.), de cele viznd dezvoltarea economiei na ionale (legea minelor, a energiei, a apelor, etc). n perioada interbelic alternan a la putere a fost o realitate: 1918-1919 -Partidul Na ional-Liberal, 1920-1921 - Partidul Poporului, 1921-1922 - Partidul Conservator-Democrat, 1922-1926 - Partidul Na ional-Liberal, 19261927 -Partidul Poporului, 1927-1928 - Partidul Na ional-Liberal, 1928-1931 - Partidul Na ional- r nesc, 19311932 - o coali ie (Uniunea Na ional ), 1932-1933 -Partidul Na ional- r nesc, 1933-1937 - Partidul Na ionalLiberal. Nu a existat nici o situa ie n care un partid s r mn la putere peste limita de 4 ani a parlamentului pe care se sprijinea. Prin alternan a la putere s-au experimentat diferite formule de abordare a problemelor cu care se confrunta Romnia. De exemplu, guvernele na ional-liberale din primul deceniu interbelic au promovat centralizarea administrativ , iar cele na ional- r niste din 1928-1931 au urm rit o descentralizare prin crearea a apte directorate ministeriale . Liberalii au ac ionat n spiritul doctrinei economice prin noi n ine , iar na ionalr ni tii a por ilor deschise . Cet enii s-au putut astfel convinge care erau rezultatele practice ale unor asemenea politici. Chiar i liderii partidelor politice au putut constata unde se poate ajunge cu o anumit politic , iar atunci cnd au n eles c ea nu era benefic pentru ar au renun at la ea. Este cazul na ionalr ni tilor, care dup ce n prima guvernare (1928-1931) au recurs la masive mprumuturi externe, n 1933 au constatat c efortul pentru rambursarea datoriei era ruin tor pentru Romnia, drept care au suspendat unilateral plata acesteia i au abandonat doctrina por ilor deschise . n programul s u din 1935, P.N. . preconiza o nou legisla ie special care va prevedea metodele de protec iune a industriei na ionale7.

S-a ncercat i formula unor guverne de coali ie, mai ales n timpul regelui Ferdinand, care dorea s realizeze un consens al principalelor partide politice ntr-o ac iune comun , constructiv . Eforturile suveranului nu au dat rezultate, liderii politici nereu ind s dep easc rivalit ile i disensiunile. Guvernul Alexandru VaidaVoevod s-a constituit n decembrie 1919 ca urmare a faptului c n alegerile parlamentare din noiembrie, nici un partid politic nu a ob inut majoritatea mandatelor, astfel c s-a constituit o coali ie, numit Blocul parlamentar . Acest guvern a durat doar cteva luni, pn n martie 1920. Un alt guvern de coali ie a fost prezidat de Barbu tirbey, dar a durat mai pu in de trei s pt mni (4-21 iunie 1927). Regele Carol al II-lea a promovat ideea guvernului de uniune na ional cu scopul de a diminua rolul partidelor politice i de a se implica el nsu i n activitatea executivului. Guvernul din 1931-1932, prezidat de Nicolae Iorga, s-a dovedit a fi un experiment nereu it, astfel c regele va utiliza noi forme i metode pentru a- i atinge obiectivele politice. Parlamentul a fost expresia tuturor partidelor i curentelor politice: conservatori (1919-1922), liberali (19191937), averescani (1919-1937), r ni ti (1919-1926), na ional- r ni ti (1926-1937), sociali ti (1919-1922), social-democra i (1928-1937), comuni ti (1931), legionari (1931-1933). Adunarea Deputa ilor i Senatul au dezb tut i adoptat legi fundamentale pentru statul romn (Constitu ia din 1923, legile pentru reforma agrar din 1921, legile pentru organizarea administrativ din 1925, 1929, 1936, legile economice din 1924 i 1929, legile privind nv mntul din 1924, 1928, 1932. etc). n acela i timp, parlamentul a fost un important for de dezbateri, asupra tuturor problemelor privind situa ia intern i interna ional a Romniei. De asemenea, parlamentul a exercitat un control asupra activit ii guvernamentale, prin ntreb ri i interpel ri; un guvern, cel prezidat de Take Ionescu, a primit vot de blam din partea Adun rii Deputa ilor, n ianuarie 1922, i a trebuit s demisioneze. Compozi ia social a parlamentului era alc tuit , n propor ie de dou treimi (67%) din avoca i, proprietari i universitari; din rndul acestora circa jum tate erau avoca i, ziari ti, medici, farmaci ti, ingineri. Un cunoscut specialist n problematica sociologiei politice, Mattei Dogan, aprecia: Compozi ia social a parlamentului poate fi ilustrat printr-o piramid cu vrful n jos. ntr-adev r, categoriile sociale cele mai numeroase - rani, muncitori, func ionari, artizani - nu erau, n mod practic, reprezentate 8. Aceast structur era expresia unei realit i a societ ii romne ti, n care gradul de cultur politic era mai sc zut comparativ cu rile occidentale, cu vechi tradi ii democratice. Monarhia a constituit o important institu ie a regimului democratic din Romnia, avnd menirea de a media ntre puterile statului, astfel nct s se asigure o dezvoltare normal a vie ii economice, politice, sociale. etc. Solu iile date de suveran n rezolvarea crizelor de guvern au satisf cut, adeseori, starea de spirit a popula iei. Astfel, n 1919, cnd nici un partid nu a c tigat alegerile, regele Ferdinand a numit un guvern de coali ie, n 1920 1-a adus la putere pe Alexandru Averescu, cel mai popular om din Romnia n acel moment, n 1922 a ncredin at puterea lui Ion I.C. Br tianu, cunoscut pentru excep ionalele sale calit i de lider politic i de stat. n 1928, Regen a a oferit mandatul de premier lui Iuliu Maniu, pre edintele Partidului Na ional - r nesc, n care o buna parte a popula iei i punea mari speran e. Desigur, era n interesul institu iei monarhice sa intervin n anumite momente pentru a da satisfac ie opiniei publice i de a evita escaladarea tensiunilor politice i sociale. Regele era atent la dinamica raporturilor de for e i c uta s dea solu ii adecvate. De regul , formarea unui nou guvern era precedat de consult rile suveranului cu liderii partidelor politice, care-i ofereau sugestii, prezentndu-i propriile lor programe i ac iuni pe care le preconizau. Sub raport formal, spiritul Constitu iei era respectat, regele uznd de prerogativele sale de mediator ntre for ele politice. n fapt, cel mai adesea, decizia era deja luat , iar noul guvern se forma nu pe baza concluziei desprinse din aceste consult ri, ci a celor stabilite naintea nceperii lor. Presa din Romnia perioadei interbelice a constituit, cu adev rat, o a patra putere n Stat . Num rul periodicelor a cunoscut o cre tere considerabil ; de la 13 n 1917 (ca urmare a r zboiului) s-a ajuns la 1233 n 1922 i 2351 n 1935. Cele mai multe periodice erau consacrate vie ii politice, fiind editate att n Bucure ti, ct i n provincie. De exemplu, n 1929, la Cluj ap reau 69 de periodice, cu un tiraj de 228050 exemplare, dintre care 14 n limba romn (54950 exemplare) i 55 n limbile minorit ilor na ionale (173000 exemplare).

Un studiu alc tuit n 1934 ar ta c n acel an reveneau 3,7 periodice la 100000 de etnici romni i 6 periodice la 100000 de cet eni apar innd minorit ilor na ionale9. Presa a fost un important instrument de control asupra activit ii guvernamentale, de combatere a abuzurilor l ilegalit ilor comise de oamenii politici, afla i la putere sau n opozi ie. De asemenea, presa - mai ales prin articolele de fond i prin diverse alte materiale, semnate de personalit i precum: N. Iorga, Pamfl eicaru, Stelian Popescu, Nae Ionescu, Grigore Gafencu etc. - a contribuit la educa ia civic a romnilor. Progresele nregistrate n anii interbelici n domeniul evolu iei democratice a vie ii politice din Romnia au fost cu adev rat remarcabile, dac facem o compara ie cu perioada anterioar primului r zboi mondial. Formele legale au fost mai bine acoperite de fondul societ ii romne ti, care a f cut progrese importante pe calea moderniz rii i a cre terii gradului de educa ie civic a popula iei. Totu i, caren ele regimului democratic au fost vizibile i au influen at via a politic a Romniei. Au fost preluate unele practici nedemocratice din trecut, au ap rut altele noi, s-au manifestat oscila ii i inconsecven e care au pus adesea sub semnul ntreb rii nsu i fondul democratic al legisla iei n vigoare, n primul rnd al Constitu iei. Votul universal a fost acordat unor cet eni f r experien politic ; pn n 1914, r nimea - care alc tuia circa 85% din popula ia Romniei - vota prin delega i. Ace tia se ntruneau n capitala jude ului unde votau un deputat, care era, de regul , propus de partidul aflat la putere. La aceast realitate se adaug faptul c in perioada interbelica o bun parte a electoratului (circa 40%) nu tia s scrie i s citeasc , astfel c votul era dat mai mult sub impresia de moment, dect pe baza unei cunoa teri reale a programelor i ideologiilor prezentate de partidele politice. De altfel, pentru ca aleg torii s deosebeasc diferitele partide politice, acestea adoptau semne electorale sugestive: steaua (Partidul Poporului), secera (Partidul r nesc), crucea (Partidul Na ional-Liberal) etc. Op iunile electorale au fost extrem de contradictorii, ceea ce arat c nu exista o cunoa tere clar a ofertelor politice . Spre exemplu, Partidul Na ional-Liberal a ob inut 6,8% din voturi n 1920, apoi 60,3% n 1922, a sc zut la 7,3% n 1926, pentru a urca la 61,7% n 1927 i ajunge la 6,5% n 1928. Partidul Na ional- r nesc a c tigat 22,1% din voturi n alegerile parlamentare din 1926, a urcat la 77,7% n 1928, pentru ca n 1931 s ob in 14,9%. i mai spectaculoas a fost evolu ia Partidului Poporului: de la 42,4% n 1920, la 6,5% n 1922 i 52% n 1926, pentru ca n 1927, cu doar 1,9%, s nu ating pragul electoral de 2%. Aceste oscila ii se datoresc i faptului c existau cet eni care nu aveau anumite op iuni politice, dar, fiind obliga i prin lege s se prezinte la urne, votau cu partidul aflat la guvern, mai ales c acesta avea aproape ntotdeauna lista cu num rul 1, adic prima pagin a buletinului de vot. Nu pu ini erau cei care apreciau c , dac regele a decis aducerea unui anumit partid la putere, acel partid trebuia votat , deoarece eful statului ac iona spre binele rii. Se ad uga i faptul c promisiunile f cute de un partid aflat la guvern aveau mai mari anse de realizare dect cele ale partidelor din opozi ie. n consecin , aleg torii se orientau spre candida ii guvernamentali. Evident, au existat i presiuni, acte de violen , numeroase ilegalit i comise de aparatul de stat, care au influen at rezultatul alegerilor, asigurnd victoria partidului aflat la putere. Ca urmare, de fiecare dat , opozi ia a contestat rezultatele alegerilor, au declarat c parlamentul astfel ales nu reprezint voin a cet enilor, iar legile adoptate de acesta erau nule de drept . Dar, dup cteva luni, opozi ia i tempera limbajul, participa la dezbaterile parlamentare, propunea amendamente la proiectele de lege depuse de guvern etc. O caren fundamental a democra iei romne ti a fost men inerea vechiului sistem, introdus de Carol I, prin care guvernul f cea parlamentul . Sistemul era urm torul: regele destituia guvernul i numea un altul, apoi dizolva parlamentul i anun a organizarea alegerilor pentru Adunarea Deputa ilor i pentru Senat. Guvernul proceda la destituirea vechilor autorit i locale (primari, prefec i) i numirea unor oameni de ncredere apar innd partidului instalat la putere; noile autorit i ac ionau pentru asigurarea victoriei electorale a guvernului. Prin acest sistem, parlamentarii i datorau n cea mai mare parte mandatul ac iunii

guvernamentale. Vechea butad a lui P.P. Carp: Majestate, da i-mi guvernul i v dau parlamentul , a fost n bun m sur o realitate i dup 1918. O alt caren a democra iei romne ti a fost cre terea rolului puterii executive n dauna celei legislative. La originea acestei situa ii se afla modul n care se constituiau majorit ile parlamentare; acestea depindeau de guvern, care aranja listele de candida i i mobiliza aparatul de stat pentru a le asigura victoria n alegeri. Nu o dat , mini trii au cerut majorit ilor parlamentare s voteze proiectele de lege cu care unii deputa i sau senatori nu erau de acord. Spre exemplu, n 1921, mai mul i parlamentari, apar innd Partidului Poporului, nu erau de acord cu unele prevederi ale legii agrare. n fa a acestei situa ii, ministrul de Interne, Constantin Argetoianu, a procedat astfel, dup cum singur m rturise te: n cele dou -trei zile care au precedat votul, am lucrat grupurile, i n ziua scrutinului am pus oamenii mei s cear votul pe fa cu apel nominal. M-am a ezat n momentul scrutinului pe treptele biroului, n fa a b ncilor - era s zic a ieslelor i la chemarea fiec rui nume din partidul nostru, m uitam n ochii chematului i sub uit tura mea n-a ndr znit nici unul s zic <contra>10 . n decembrie 1928, dup alegeri, luliu Maniu a cerut tuturor parlamentarilor na ional- r ni ti s - i depun demisia n alb la conducerea partidului. Deoarece pre edintele Partidului Na ional- r nesc era n acela i timp i eful guvernului, este limpede c , n fapt, executivul controla activitatea legislativului, i nu invers, adic a a cum cerea Constitu ia. Din 1934, guvernul T t rescu a nceput s utilizeze metoda decretelor-lege, care erau apoi supuse n bloc spre aprobare parlamentului, astfel c nu mai putea avea loc o dezbatere de fond, concret , asupra fiec rui act normativ. n perioada interbelic s-a nregistrat un adev rat carusel guvernamental. n primul deceniu de dup Marea Unire s-au perindat la crma rii 11 guverne, iar n cel de-al doilea 14 guverne, deci n total 25 de guverne n 20 de ani. Au existat doar dou guverne care s-au men inut patru ani (1922-1926 i 1934-1937), dar i ase guverne care au durat cteva s pt mni, iar alte opt s-au aflat la crm ntre o lun i dou luni. Evident c aceste dese schimb ri de guverne au afectat coeren a politicii de stat, i, nu odat , au derutat marea mas a cet enilor. Partidele politice tr iau mai ales prin efii lor; unii dintre ace tia i constituiau grupuri de interese, care nu ineau seama de organismele statutare de conducere. Partidul Na ional-Liberal a cunoscut perioada sa de glorie atunci cnd a fost prezidat de Ion I.C. Br tianu, personalitate marcant a istoriei romnilor. Acesta nu convoca dect arareori forurile statuare de conducere, lund decizii dup consult ri personale cu diferi i frunta i, pe care tia s -i utilizeze eu m iestrie: I.G. Duca pentru organizarea partidului; Alexandru Constantinescu pentru manevre de culise mpotriva opozi iei; Vintil Br tianu pentru probleme economice i financiare, etc. Dup moartea lui Ion I.C. Br tianu 1927, Partidul Na ional-Liberal a cunoscut o evolu ie descendent , urma ii s i, Vintil Br tianu, I.G. Duca i mai ales Constantin I.C. Br tianu neputnd s umple golul l sat prin decesul liderului s u istoric. In Partidul Na ional- r nesc figura central era Iuliu Maniu care sub aparen a unei amabilit i des vr ite i a unei democra ii extrem de largi n raporturile cu ceilal i frunta i ai partidului, urm rea cu o perseveren rar ntlnit s ob in adeziunea la un punct de vedere pe care i-l stabilea dinainte. Purta negocieri zeci de ore ( pertract ri cum zicea el), d dea cuvntul tuturor s - i exprime opiniile, dar nu re inea dect ideile care convergeau spre solu ia gndit de el, pe care evita s o exprime. Atunci cnd se ajungea la concluzia pe care o dorea, domnul prezident declara c aceasta fiind voin a democratic exprimat , el i-o nsu e te. Partidul Poporului a tr it prin personalitatea generalului Averescu; atunci cnd mitul Averescu a ajuns la apogeu (1919-1920), Liga (Partidul) Poporului s-a bucurat de o uria aderen . n octombrie 1919, a avut loc un Congres extraordinar al acestei organiza ii la care to i vorbitorii s-au pronun at pentru participarea la

alegerile parlamentare. Singurul care s-a opus a fost Alexandru Averescu, deoarece era men inut starea de asediu, iar propaganda electoral nu se putea desf ura normal. El a declarat c cei care doresc pot participa la alegeri, dar f r a utiliza numele s u. n fa a acestei situa ii, Congresul a hot rt ab inerea Ligii Poporului de la alegeri. Treptat, mitul Averescu s-a diminuat, deoarece cet enii au constatat c in timpul guvern rii din 1920-1921 generalul nu a adus ndreptarea pe care o sperau. Partidul, care tr ia n umbra personalit ii generalului Averescu, a intrat ntr-un con de umbr . Situa ia era i mai frapant n cazul Ligii Ap r rii Na ional-Cre tine, condus de A.C. Cuza i a Legiunii Arhanghelul Mihail, al c rui c pitan era Corneliu Zelea Codreanu; ace tia decideau soarta organiza iilor respective i a membrilor lor, organismele de conducere avnd doar un rol consultativ. Monarhia i-a adus propria contribu ie la degradarea regimului democratic din Romnia, mai ales prin folosirea abuziv a dreptului de dizolvare a parlamentului. Conform Constitu iei, parlamentul era ales pe 4 ani, dar, n fapt, doar dou corpuri legiuitoare (alese n 1922 i 1933) s-au men inut ntreaga legislatur . n perioada 1919-1937 durata medie de existen a unui parlament a fost de 2 ani, existnd i situa ii cnd acesta a fost dizolvat dup patru luni (n 1920) i un an (n 1927). Astfel, s-a ajuns ca n perioada interbelic s se perinde nu mai pu in de zece corpuri legiuitoare, cele mai multe neavnd timpul material pentru dezbaterea i adoptarea legilor necesare diferitelor domenii de activitate (social , economic , politic etc). Aceste caren e ale regimului democratic au creat, treptat, n opinia public o reac ie negativ fa de institu iile democratice, fapt ce a permis ascensiunea for elor de extrema dreapt , n primul rnd a Mi c rii Legionare; n acela i timp, s-au intensificat manevrele regelui Carol II-lea viznd instaurarea unui regim autoritar. Partidele politice au nceput s fie privite ca ni te coterii politice , adic grupuri de interese care lupt ntre ele pentru ct mai multe avantaje materiale ob inute de partizanii proprii. i parlamentul a cunoscut un proces accelerat de degradare. n 1936, deputatul Grigore Iunian sublinia c prin acceptarea guvern rii prin decrete-lege se d dea parlamentului un certificat de pauperitate moral i intelectual , iar mine se va veni cu abolirea acestei institu iuni, care se dovede te inutil i costisitoare . El se referea la faptul c n acel an guvernul depusese, spre ratificare, un num r de 46 decrete-lege. Cheltuielile suportate de bugetul statului pentru ntre inerea parlamentarilor erau destul de mari. n 1926 sa stabilit ca un deputat sau senator s primeasc o indemniza ie de 6000 lei pe lun , la care se ad uga diurna de 500 lei de edin , n timpul sesiunilor.12 Un calcul estimativ arat c un parlamentar c tiga pn la 17000 lei pe lun . n 1939, deputa ilor i senatorilor li s-a atribuit o indemniza ie fix de 15000 lei pe lun , iar diurnele au fost desfiin ate13. n acel timp un profesor universitar avea un salariu 17000 lei, iar un profesor de liceu cu gradul I primea 8500 lei14. Cu alte cuvinte, un parlamentar avea un salariu mai mic dect un profesor universitar. Procesul de degradare a regimului democratic n anii 30 nu a fost specific Romniei, ci ntregii Europe. Treptat, n majoritatea statelor europene s-au instaurat regimuri autoritare, de diferite nuan e. Din 1929, Romnia era nconjurat de asemenea state: 1917 Rusia, 1920 Ungaria, 1923 Bulgaria, 1926 Polonia, 1929 Iugoslavia; doar Cehoslovacia i-a men inut regimul democratic, dar ea avea s dispar n martie 1939. n acest context - intern i interna ional - regele Carol al II-lea a instaurat, la 10 februarie 1938, regimul monarhiei autoritare, care n vara anului 1940 a evoluat spre totalitarism. n concluzie, credem c regimul democratic din Romnia a fost o realitate, dar el a avut numeroase caren e, care s-au accentuat spre sfr itul perioadei interbelice. Cu toate imperfec iunile sale, democra ia romneasc a rezistat mai mult comparativ cu cea din majoritatea statelor europene, Romnia fiind una dintre ultimele ri n care s-a instaurat un regim totalitar.