C.S.E.I. „ SF.

ANDREI” GURA HUMORULUI

PLAN MANAGERIAL AN ŞCOLAR

2011-2012

PLAN MANAGERIAL AN ŞCOLAR 2011-2012

CUPRINS
I. ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE PERSONALUL DIDACITIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2010-2011. a) Date statistice b) Informări cu privire la activitatea desfăşurată de personalul didactic şi didactic auxilar pe parcursul anului şcolar 2010-2011. c) Aprecieri ale conducerii unităţii cu privire la activitatea desfăşurată de personalul didactic şi didactic auxilar pe parcursul anului şcolar 2010-2011 şi începutul anului şcolar 2011-2012. d) Bugetul şcolii pentru anul bugetar 2011. II. PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – AN ŞCOLAR 2011-2012 I. ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE PERSONALUL DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2010-2011 a) Date statistice: La începutul anului şcolar 2010-2011 au fost înscrişi un număr de 617 elevi din care: - clasele I-IV 108 - clasele V-VIII 173 - liceu , SAM 333 Pe parcursul anului şcolar au venit un număr de 53 elevi , au plecat un număr de 164elevi din care: - 63 absolvenţi - 10 retraşi - 9 transferaţi la alte scoli speciale - 11 reintegraţi - 72 exmatriculaţi Procentul de promovabilitate a fost de 100 % iar 72 elevi au avut nota scăzută la purtare . b) Informări ale responsabililor de comisii metodice: 1. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂTORI ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I. Activitatea didactică 1. Întocmirea şi completarea documentelor şcolare - Învăţătorii au întomit planificările semestriale şi anuale cu respectarea programei şi adaptarea coţinuturilor la posiblităţile de învăţare ale celor trei categorii de elevi ca la clasele I-IV.

- Cataloagele au fost completate corect, notarea s-a făcut ritmic, s-au consemant absenţele, s-au încheiat situaţiile şcolare şi s-au trecut corect în registrul matricol. - Caietul dirigintelui şi P.I.P. întocmite de toţi învăţătorii au fost instrumente de evaluare a evoluţiei copiilor în plan instructiv şi comportamental. - Porofoliile învăţătorilor ( cadru didactic şi elev) au fost concepute şi completate pe tot parcursul anului şcolar, fiind instrumente de evaluare a activităţii didactice şi extradidactice.ale acestora. 2. Activitatea instructiv-educativă - În conceperea şi desfăşurarea lecţiilor s-a constatat o corelare realistă, deoarece fiecare învăţător şi-a stabilit obiectivele în funcţie de nivelul clasei, de fiecare copil cu probleme de învăţare, a folosit metode activ-participative, a lucrat diferenţiat pe grupe, astfel încât toţi copiii să participe la lecţii. - Folosirea mijloacelor didactice la fiecare lecţie de către învăţători a făcut accesibilă însuşirea şi fixarea cunoştinţelor la toate diciplinele. - Învăţătorii care predau la clasele cu deficienţe severe asociate şi autişti au depus un efort deosebit pentru integrarea în clase, în şcoală , comunitate dar şi pentru ca aceşti copii să înveţe cele mai elementare noţiuni şi norme de viaţă. Învăţătorii Huţanu Ioan, Popescul Elena, Danilov Cristina au reuşit să schimbe ,,universul” acestor copii, au amenajat spaţiile, au procurat materiale diverse pentru desfăşurarea activităţilor. - Evaluarea progresului şcolar s-a făcut ritmic, pe tot parcursul anului şcolar, rezultatele fiind evidente în fişele de evaluare, caietele elevilor şi cataloage. - Frecvenţa elevilor a fost bună, cu mici excepţii, situaţii rezolvate prin vizite în familiile copiilor externi. - Comunicarea învăţător-elev s-a bazat şi pe realizarea unui climat afectiv, apropiere şi înţelegere în cazul fiecărui copil. II. Activitatea metodico-ştiinţifică Prin Planul Managerial al comisiei metodice s-au stabilit obiective clare, teme şi responsabilităţi, realizându-se următoarele: - întâlnirile metodice s-au desfăşurat lunar, cu participarea tuturor învăţătorilor - materialele au fost întocmite cu responsabilitate reflectând pregătirea teorectică şi mai ales practică a tuturor învăţătorilor - pentru realizarea obiectivelor şi temelor învăţătorii au lucrat mereu în echipă, completându-se reciproc. III. Alte responsabilităţi Prin Planul Managerial al şcolii învăţătorii au avut diverse responsabiltăţi individuale sau în colaborare cu alte cadre didactice. Aceştia au întocmit grafice, documente, aplicaţii în cadrul şcolii, oraşului sau la nivel de judeţ. În cadrul bibliotecii s-au desfăşurat activităţi recreative şi de completare a cunoştinţelor elevilor. CONCLUZIE Toate activităţile desfăşurate de învăţători se reflectă în cunoştinţele acumulate de elevi, în comportamentul acestora în şcoală şi în comunitate, în rata scăzută a abandonului şcolar din învăţământul primar , şi în confortul psihic şi fizic al micului şcolar. Întocmit, Responsabil Comisia metodică a învăţătorilor Cojoleancă Elena

2.COMISIA METODICĂ PROFESORI EDUCAŢIE SPECIALĂ INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LA CLASELE V-VIII, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 În anul şcolar 2010-2011, comisia metodică a profesorilor de la clasele V-VIII şi-a desfăşurat activitatea urmărind respectarea obiectivelor din planul de muncă, activităţile demonstrative şi referatele metodice, cât şi perfecţionarea continuă. Conform planului managerial au susţinut activităţi demonstrative în cadrul comisiei metodice următoarele cadre didactice: *prof. Sabin R. şi Istrate I. material suport pentru dezbatere cu tema „Prezentarea etapelor necesare desfăşurării unei lecţii” şi prezentarea proiectului „Ştiinţele şi viaţa” - octombrie 2010 *prof. Dulgheru C., material suport pentru dezbatere cu tema „Fişa de evaluare iniţială punct de pornire în activitatea cu copiii cu CES” –octombrie 2010 *prof.Negrea M. a susţinut materialul „Competenţe lingvistice şi metodologie creativă” şi activitate demonstrativă la limba engleză - ianuarie 2011. *prof.Croitoru Ştefania a susţinut materialul suport pentru dezbatere „Metode activ-participative în predarea limbilor străine” – martie 2011. *prof. Tofan Simona a susţinut activitate demonstrativă la zoologie – aprilie 2011. *prof.Cojoleancă Bogdan şi prof. Berevoianu Laura au susţinut lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ – martie, mai 2011. Un grup de cadre didactice au participat în lunile noiembrie şi mai la cercurile pedagogice desfăşurate la Şcoala cu clasele I – VIII Sf. Stelian Rădăuţi şi la Centrul Şcolar Câmpulung Moldovenesc. Activităţile comisiei au vizat problemele concrete cu care se confruntă cadrele didactice în procesul didactic. Analiza SWOT: I. Puncte tari: - documentele de proiectare au fost realizate conform metodologiei - cadrele didactice au participat activ la dezbaterile propuse în cadrul comisiei şi la cercurile pedagogice - cadrele didactice s-au implicat în activităţile comisiei şi la celelalte activităţi din şcoală - s-a realizat coeziunea colectivului comisiei prin munca în echipă. II. Puncte slabe: - puţine P.I.P.-uri - evaluarea s- a făcut mai mult sub formă cantitativă - unele cadre încă abordează formal procesul de predare –învăţare-evaluare - s-au realizat puţine asistenţe la ore - nu s-au folosit decât foarte puţin manualele şi cărţile din dotarea bibliotecii şcolii - au existat cazuri în care în caietele de notiţe ale elevilor erau consemnate foarte puţine teme - uneori s-au înregistrat întârzieri în intrarea la ore. III. Propuneri : - să se insiste pe învăţarea centrată pe elev - să se folosească mai mult strategii de învăţare moderne; activităţile să fie participative, iar conţinutul să fie practicizat - să se folosească mai mult material didactic - să se folosească mai mult sălile cu computere puse la dispoziţi
5.IX.2011 prof. Istrate I.

3. COMISIA METODICĂ EDUCATORI INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A EDUCATORILOR AN ŞCOLAR 2010 - 2011 CURRICULUM Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu Programa de terapie educaţională complexă şi integrată. Activităţile au fost proiectate săptămânal, obiectivele bine selectate, la fel si metodele si procedeele de lucru cu elevul. Fiecare eductor a pus accent pe unităţile de competenţă,respectându-şi responsabilităţile la nivelul şcolii, dar şi al comisiei metodice. S-a pus mare accent pe aspectul formativ-educativ, practic-aplicativ al activităţilor,pe amenajarea spaţiului de lucru , respectând ambientul corespunzator: condiţiile de igienă, aspect informativ ,formativ,estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare a activităţilor conform particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare , s-a urmărit şi consolidat deprinderii de citit-scris , socotit , explorare/investigare , interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personale . Dezvoltarea capacităţii de invăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de invăţare : invăţarea reciprocă, metoda cubului , ciorchinelui , chestionarului , observaţiei directe,etc. S-a urmărit cu seriozitate întocmirea portofoliului profesional ca instrument de lucru autentic şi operaţional. ACTIVITATEA METODICO-STIINŢIFICĂ Colectivul de educatori a pedagogic. Şedinţele comisiei metodice au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. Activităţile au fost parcurse conform graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate metodice,a unor eseuri şi studii de caz, precum şi a unor activităţi demonstrative. S-au remarcat în acest sens: Mândrilă Gabriela, Lupei Lucica, Leizeriuc Doina, Gheorghiu Elena,Cucu Liliana,Ţebrean Lucica. S-a realizat o comunicare foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală . Colegii educatori s-au implicat în realizarea proiectelor concepute de studenţii belgieni iar sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru pentru elevi. participat la activităţile comisiei metodice şi la cercul

S-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor pentru cunoaştere şi socializare : serbări şcolare,întâlniri cu colective de elevi din şcoală şi din afara şcolii în vederea schimbului de experienţă, vizite la bibliotecă, muzeu, organizarea de expoziţii pe diferite teme,concursuri între clase pe teme de circulaţie sau sanitare, participări ale elevilor la concursuri de creaţie plastică etc Întocmit , Gheorghiu Elena 4. COMISIA METODICĂ DIRIGINŢI I-VIII INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR DE LA CLASELE I-VIII, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 În anul şcolar 2010-2011, comisia metodică a diriginţilor de la clasele I-VIII , IX DS şi X .DS şi-a desfăşurat activitatea urmărind obiectivele din planul managerial, activităţile demonstrative, dezbaterile şi implicarea activă în viaţa colectivelor de elevi. Activitate demonstrativă a susţinut: d-na profesoară Camilar Maria, la clasa aVIII-a C, cu tema „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” Pentru dezbaterile din cadrul comisiei au prezentat material : doamnişoara profesoară Sabin Rybanna a prezentat, în luna octombrie, informare de la Consfătuirea consilierilor educativi şi a şefilor de comisii metodice doamna profesoară Isabella Istrate a prezentat, în luna octombrie macheta proiectului didactic şi a portofoliului doamnele profesoare Breabăn Oltea şi Blănaru Petronela referatul cu tema „Relaţia profesor-elev şi efectele frustrante ale aprecierii şcolare”, în luna noiembrie în luna februarie doamna învăţătoare Cristina Danilov, domnişoara învăţătoare Elena Popesu şi domnul învăţător Huţanu Ioan au prezentat aspecte privind consilierea elevilor cu deficienţă mintală severă şi autism doamna ingineră Katalin Tiron a supus dezbaterii tema: ,, Inteligenţele multiple” Puncte tari în activitatea comisiei: - respectarea termenelor în vederea întocmirii planificărilor şi completării documentelor şcolare - întocmirea portofoliilor diriginţilor în conformitate cu normativele în vigoare - implicarea activă a tuturor diriginţilor în activitatea din şcoală - implicarea diriginţilor de la clasele a VIII-a în orientarea şcolară a absolvenţilor - colaborarea între toţi factorii educativi de la clasă: diriginţi, profesori, educatori şi instructori de educaţie - participarea la lectoratul cu părinţii şi organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase - semnarea Contractelor pentru educaţie - supravegherea permanentă a elevilor fapt care a condus la încheierea anului şcolar fără evenimente neplăcute. Puncte slabe în activitatea comisiei: - puţine asistenţe la ore - neorganizarea Consiliilor claselor - puţine activităţi extracurriculare realizate deşi există planificări pentru fiecare clasă-este prevăzută o activitate pe lună.

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii comisiei: - o mai bună supraveghere a colectivelor de elevi în vederea prevenirii şi diminuării abandonului şcolar - implicarea tuturor diriginţilor de la clasele a VII-a şi a VIII-a în activităţi de vizitare a atelierelor şin şcoală şi chiar a fabricilor/secţiilor din oraş în vederea orientării şcolare - iniţierea şi desfăşurarea de proiecte educative la cât mai multe clase.

5.IX.2011

prof.Sabin R.

5. COMISIA METODICĂ PROFESORI LICEU ANALIZA ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE PEANUL ŞCOLAR 2010-2011 COMISIA PROFESORILOR DE CULTURĂ GENERALĂ CARE PREDAU LA LICEU ŞI S.A.M Pe parcursul anului şcolar 2010-2011, membrii comisiei metodice a profesorilor de cultură generală care predau la liceu şi S.A.M. au desfăşurat o bogată activitate atât în şcoală cât şi în afara acesteia. Obiectivul prioritar al activităţii a fost formarea la tinerii cu CES a unor capacităţi şi atitudini care conduc la formarea autonomiei personale, integrare socio-profesională şi adaptare la cerinţele vieţii. Studiul disciplinelor de cultură generală constituie o cale de cunoaştere activă, prin acţiunea directă asupra lumii înconjurătoare, urmărindu-se înţelegerea de către elevii cu CES a unor fapte şi fenomene din universul imediat, familiar acestora. La fiecare arie curriculară pentru întocmirea planificărilor anuale şi calendaristice s-a realizat o adaptare a programelor şcolare de la ciclul inferior al liceului filiera tehnologică, pentru învăţământul special. În proiectarea activităţii didactice profesorii au urmărit compatibilizarea conţinuturilor ştiinţifice cu particularităţile psiho-comportamentale şi de vârstă ale elevilor, continuitatea şi coerenţa intradisciplinară, realizarea legăturilor interdisciplinare în scopul stimulării motivaţiei elevilor pentru studiu. S-au desfăşurat de asemenea un număr mare de ore în laboratoarele de informatică cu lecţii în AEL la disciplinele matematică, fizică, chimie,istorie, geografie, biologie. Activitatea metodică în cadrul comisiei s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit. Au avut loc activităţi demonstrative, dezbateri, susţinerea unor referate, prezentări de carte şi a unor proiecte didactice model. Au susţinut activităţi demonstrative şi referate de specialitate: prof. Tebrean Livia Teodora - la religie, Prof. Mureşan Florin – la istorie, prof. Irimia Matei Elena, prof. Rusu Liliana- la Limba româna, prof. Dabija Doiniţa – la matematică,

prof. Crăciun Larisa şi prof. Marcu Paulina la educaţie fizică, prof. Dumitrache Georgeta- la biologie, prof. Chichifoi Mariana- la fizică. Cadrele didactice din comisie au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în discuţie şi dezbatere idei şi experienţe noi pe care apoi să le aplice la clasă. Formarea continuă a cadrelor didactice constituie un segment important al activităţii metodice la nivelul comisiei. Formele de organizare sunt diverse: perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice,concretizate prin: sesiuni de comunicări; simpozioane, stagii periodice de informare ştiinţifică organizate de către Casa Corpului Didactic Suceava cât şi de instituţii de învăţămât superior. S-a realizat o comunicare bună între toţi membrii comisiei şi cu celelalte cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate diverse activităţi extracurriculare. Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus următoarele obiective: adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei; - eficientizarea demersului didactic, valorificarea experienţei pozitive, - dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi; - dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al profesorului în activitatea cu elevul cu CES. - realizarea unor proiecte de programe şcolare, manuale pentru disciplinele de cultură generală din planul cadru pentru ciclul inferior al liceului-învăţământ special. - susţinerea şcolarizării, diminuarea numărului de absenţe şi prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor de liceu - o mai bună colaborare cu familiile elevilor. Septembrie 2011 Întocmit , responsabil comisie metodică prof . Chichifoi Mariana 6. COMISIA METODICĂ INGINERI ŞI MAIŞTRI – INSTRUCTORI

Activitatea comisiei metodice a inginerilor şi maiştrilor instructori - Semestrul I anul şcolar 2010-2011Catedra inginerilor şi maiştrilor instructori şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o integrare profesională optimă. Şedinţele catedrei s-au desfăşurat conform planificărilor stabilite urmărind realizarea obiectivelor propuse:

   

întocmirea planificărilor calendaristice pregătirea profesorilor pentru lecţii folosirea strategiilor didactice adecvate realizarea unor mijloace de învăţământ prin resurse proprii precum şi studierea şi utilizarea auxiliarelor pentru elevii cu deficienţă mintală  cunoaşterea particularităţilor psio-individuale ale colectivelor de elevi şi corelarea acestora cu cerinţele programei şcolare si a manualelor Pe parcursul anului şcolar 2010-2011, s-au susţinut următoarele activităţi:  studierea metodologiilor pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale  referat cu tema „Adaptarea strategiilor de predare la stilul de învăţare al elevilor”, exemple practice de aplicare la clasă- ing. Culidiuc Militina, ing. Avîrvarei Eugen, m. instr. Buburuzan Casandra şi Flutur Elena (octombrie 2010)  prezentarea şi discutarea auxiliarelor pentru clasele de liceu tehnologic- primite de la ISJ Suceava  participarea la Cercul pedagogic al inginerilor şi maiştrilor instructori- noiembrie 2010  lecţie demonstrativă „Reprezentarea în vedere a formelor constructive”, clasa a IX-a E, domeniul mecanic - ing. Pitic Mihail  aprobarea în comisia metodică a tematicilor pentru proiectele de absolvire a anului de completare- calificările „Bucătar” şi „Confecţioner produse textile”- decembrie 2010  activitate cu tema „Practica la agentul economic- oportunitate pentru angajare”- întâlnirea elevilor claselor a XII-a cu reprezentantul AJOFM Gura Humorului şi ai agenţilor economici, ianuarie 2011- m. instr. Flutur Elena, Baciu Elena, Bezuhanici Florina  referat cu tema: “Strategii de predare pentru elevii cu cerinţe educative speciale”- Onuţu Simfonia, Luca Lăcrămioara, Ţenovici Paraschiva, Flutur Elena  expoziţie cu produse de patiserie, mărţişoare, felicitări şi obiecte decorative realizate de elevii claselor de la SAM şi liceu- toţi membrii comisiei  lecţie demonstrativă – domeniul Fabricarea produselor din lemn, clasa a X-a D- ing. Preda Carolina  Participare la cercul pedagogic al inginerilor şi maiştrilor instructori desfăşurat la Centrul Şcolar
Suceava- mai 2011.

Activităţile de protecţia muncii şi PSI la clasele de profesională au fost coordonate de ing. Avârvarei Eugen, împreună cu responsabilii din fiecare domeniu profesional desemnaţi prin planul managerial. Datorită respectării tuturor normelor şi reglementărilor în vigoare, nu au mai fost înregistrate evenimente nedorite în aceste domenii. La sfârşitul semestrului I, s-au desfăşurat examenele de absolvire a Şcolii de Arte şi Meserii. Şcoala noastră a fost desemnată centru de examen la care au fost arondate şi Grupul Şcolar Bivolărie şi Centrul Şcolar Câmpulung Mold. Au participat la acest examen un număr total de 79 elevi după cum urmează: 61 de elevi ai CSEI „Sf. Andrei” repartizaţi pe calificări: Lucrător în alimentaţie 25 Lucrător în tricotaje- confecţii 15 Lucrător în tâmplărie 14 Lucrător în lăcătuşerie mecanică 7 structuri 9 elevi proveniţi de la Grupul Şcolar Bivolărie, calificarea Lucrător în alimentaţie 9 elevi proveniţi de la Centrul Şcolar Câmpulung Mold., calificarea Lucrător în alimentaţie
La sfârşitul anului şcolar s-au desfăşurat examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru nivelul 2- anul de completare. La examen au participat 13 elevi, conform tabelului de mai jos :

Calificarea Bucătar Confecţioner produse textile

Număr candidaţi înscrişi 7 6

Total 13

Comisiile de examen s- au mobilizat corespunzător, examenele s-au desfăşurat în bune condiţii fără incidente, procentul de promovabilitate a fost de 100%, calitatea muncii depuse cu aceşti elevi fiind remarcată de cadrele didactice externe şcolii ce au făcut parte din comisiile de examen. Un număr de patru cadre didactice din şcoală, respectiv Culidiuc Militina, Jitaru Stela, Onuţu Simfonia şi Horga Carmen au făcut parte şi din alte comisii desemnate centre de examen la nivelul judeţului Suceava. Un număr foarte mare de membri ai comisiei au urmat cursuri de perfecţionare organizate la nivelul şcolii sau direct prin Casa Corpului Didactic, au susţinut examene de grad şi definitivare în învăţământ (se vor regăsi în materialul de analiză al responsabilului cu perfecţionarea) . Se remarcă în cadrul comisiei maiştrii instructori Maxim Marius, Flutur Elena şi ing Onuţu Simfonia pentru coordonarea cu responsabilitatea a stagiilor de pregătire practică desfăşurate de elevii şcolii la agenţii economici parteneri. De asemenea, întregul colectiv al catedrei s-a implicat corespunzător pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursului internaţional pe meserii desfăşurat în data de 3 iunie, concurs la care au participat un număr de 64 elevi din 8 şcoli precum şi elevii Francezi aflaţi în şcoală în acea perioadă. Minusuri s-au înregistrat la domeniul mecanică unde dl. ing. Pitic M. a întocmit subiecte cu un grad de dificultate inadecvat tipului de elevi cu care lucrăm, pentru corelare subiectelor cu posibilităţile reale ale elevilor fiind nevoiţi să apelăm la colegii din celelalte şcoli participante. Pe ansamblu, activitatea comisiei s-a încadrat în parametrii optimi, iar nereuşitele înregistrate pe parcursul anului şcolar încheiat se vor regăsi sub forma de măsuri de remediere în planul managerial pentru anul şcolar care începe (spre exemplu: menţinerea efectivelor de elevi la clase, o reducere a absenteismului în rândul elevilor de la SAM, ş.a.m.d.) septembrie 2011 Întocmit, responsabil comisie, ing. Culidiuc Militina

7. COMISIA METODICĂ TERAPEUŢI
ANALIZA ACTIVITATII COMISIEI METODICE DESFASURATE DE PROFESORII TERAPEUTI IN ANUL SCOLAR 2010- 2011 Programul terapeutic recuperator urmareste adaptarea si integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale , la cerintele vietii sociale, vizind in primul rind formarea deprinderilor practice ,necesare in activitatea curenta,cit si dezvoltarea insusirilor de personalitate si formarea unor comportamente adaptive la diferite situatii sociale. Principalele tulburari intilnite la elevi ,cum ar fi deficiente de atentie, motricitate,de prelucrare a informatiei,lipsuri in dezvoltarea unor strategii cognitive de invatare, tulburari ale limbajului oral legate de receptie etc. au dus la stabilirea in comisia metodica a terapeutilor, o serie de obiective care au fost urmarite si realizate in tot cursul anului. Obiectivele au fost urmarite pe termen lung care au definit rezultatul final propus,obiective operationale si obiective specifice realizate de elevi dupa fiecare interventie. Stim ca tulburarile de limbaj determina dezorganizarea echilibrului personalitatii si dezorganizarea comportamentala,care se accentueaza o data cu inaintarea in virsta.

Corectarea tulburarilor de limbaj se realizeaza prin intermediul interventiei logopedice , unde se dezvolta abilitati de comunicare,eficienta la nivelul limbajului rostit si scris,deprinderi de folosire functionala a acestuia. Interventia logopedica ca tip de interventie in dificultatile de invatare,cuprinde indiferent de tipul problemelor de limbaj mai multe etape. - depistarea problemei - evaluarea complexa - interventia propriu zisa - evaluarea finala Tinind seama de cele citeva cuvinte amintite mai sus in ceea ce priveste dezvoltarea psiho-motrica a deficientului mintal Comisia metodica a terapeutilor formata din 15 profesori terapeuti , in anul scolar 2010-2011 si-au pus in practica intreaga maiestrie didactica pentru stabilirea modalitatilor de realizare a obiectivelor propuse - au parcus si respectat in ordine cronologica cerintele programei - au evaluat elevii in functie de - nivelul perceptiei vizuale - volumul limbajului oral grafie lexie conexiune grafem fonem , analiza sinteza - orientarea spatio temporara, ritmul de lucru - au evaluat elevii aplicindu-le teste si probe pentru depistarea dizabilitatilor de limbaj si motrice - au constituit grupe de lucru - au intocmit fise logopedice si programe de interventie personalizate acolo unde a fost necesar - au fost intocmite fise de evaluare si portofoliile copiilor - au fost amenajate cabinete logopedice cu materiale c onfectionate si mijloace didactice adecvate - a fost creat climatul psiho afectiv adecvat desfasurarii actului logopedic - s-a participat la cursuri de perfectionare organizate la nivelul scolii si in afara scolii necesare fiecarui profesor Tematica activitatilor a fost bine intocmita si variata pentru a cuprinde intreaga raza de actiune, - au fost stabilite si sustinute activitati demonstrative insotite de materiale teoretice care au fost analizate si imbunatatite acolo unde a fost nevoie - au fost stabilite si realizate schimburi de experienta cu grupe de elevi cu deficiente diferite - s-a participat la cercurile pedagogice organizate la nivel de judet - s-a pregatit si desfasurat la nivelul comisiei terapeutilor cerc pedagogic unde au participat cadre din tot judetul si unde activitatea terapeutilor care au sustinut precum si activitatea intregii comisii metodice au fost apreciate la un nivel inalt - a fost mobilizat intrg colectivul de terapeuti care au raspuns cu promptitudine si profesionalism atit din punct de vedere teoretic cit si practic - au fost imbinate metodele clasice cu cele moderne pentru realizarea obiectivelor - au fost organizate mese rotunde unde au fost analizate si imbunatatite metodele si activitatile desfasurate in timpul anului si noi propuneri

-

in cursul anului scolar 2010-2011 comisia metodica a terapeutilor si-a desfasurat activitatea conform cerintelor programei precum si cerintelor conducerii unitatii de invatamint - nu au existat probleme in indeplinirea sarcinilor din punct de vedere profesional Consideram ca, Comisia metodica a terapeutilor si-a atins obiectivele propuse, in anul scolar 2010-2011 atit din punct de vedere profesional si comportamental neexistind probleme deosebite si respectind cerintele scolii. Prof.Vîrstă Viorica 8. COMISIA METODICĂ DIRIGINŢI LICEU ANALIZA ACTIVITATII COMISIEI METODICE A DIRIGINTILOR DE LA CLASELE IX-XIII, an scolar, 2010-2011 Din analiza activitatii comisiei metodice am constatat ca majoritatea dirigintilor s-au implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare iar activitatea comisiei s-a desfasurat conform planificarii din planul managerial. Orele de dirigentie au avut o tematica diversa, planificarile au fost intocmite conform programei si exista o buna comunicare intre diriginti si echipa educativa de la clasa. Toate acestea au ca scop final, ameliorarea sensibila a fenomenului de absenteism scolar si dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru insusirea meseriei pe care elevii nostri si-au ales-o. Consiliile claselor au fost organizate in general conform graficului realizat de diriginti . Prin relatiile interpersonale dintre diriginti, profesori ,pedagogi si elevi s-a favorizat crearea unui climat educational deschis, stimulativ aproape la toate materiile. Un accent deosebit in cadrul comisiei metodice s-a pus pe completarea documentelor scolare si a caietului dirigintelui. Pentru formarea continua, mare parte a dirigintilor au participat la cursuri de formarea profesionala . Toti profesorii diriginti ,au absolvit stagiul de formare continua care atesta dreptul de a desfasura activitatea de “Consiliere si orientare”. Planificarile la activitatile extracurriculare(lunar) si de consiliere pentru parinti (saptamanal) au fost intocmite conform noilor reglemantari in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor profesorului diriginte. Activitatile din planul managerial al comisiei s-au tinut la timp si au participat toti dirigintii. Pentru socializarea elevilor, dirigintii,maistrii si inginerii .de la clasele IX-XIII au organizat excursii si au vizitat diferite intreprinderi unde acestia, au vazut practic, cum se lucreaza in meseriile pe care si le-au ales. S-au remarcat in mod deosebit activitatile practice demonstrative de la clase ,sustinute de prof.Carmen Horga si Muresan Florin. Activitatile desfasurate la nivelul comisiei metodice au fost mai numeroase decat cele propuse prin planul managerial si au vizat socializarea si integrarea elevilor in comunitate(prof.Chichifoi Mariana.prof Dabija Doinita,prof. Culidiuc Militina,Tenovici Paraschiva,Buburuzan Casandra,Flutur Elena,Baciu Elena,Maxim Marius,Tebrean Teodora ,Marcu Paula. Puncte slabe: o Numarul mare de exmatriculari . o Numarul mare de absente la unele clase.

o Consiliile claselor s-au desfasurat conform graficului ,dar spre sfarsitul semestrului II,acestea au lipsit. o Absenta unor diriginti din clase in prima zi dupa vacanta cand elevii raman nesupravegheati . o Mai sunt cataloage care au fost completate cu intarziere din motive obiective la clasele a-IX-a o Abaterile repetate de la regulamentul scolar (in Comisia de Disciplina au fost date sanctiuni de mustrare scrisa sau preaviz de exmatriculare precum si exmatriculari, din cauza absentelor si a actelor de indisciplina). o Se impune o mai buna colaborare cu toti factorii educativi de la nivelul claselor dar si cu supraveghetorii de la internat pentru cunoasterea problemelor specifice fiecarui elev. o Unele dintre activitatile programate pentru orele de consiliere cu parintii sunt formale deoarece legatura cu parintii in general , se realizeaza mai greu ,parintii fiind mai putin receptivi la relatia cu scoala. Propuneri: o Se impune optimizarea relatiei diriginte – profesor – pedagog in beneficiul elevilor dar si o mai buna colaborare cu personalul de la internat. o In etapele urmatoare, se impune organizarea activitatii Comisiei Metodice a Dirigintilor, astfel incat profesorii diriginti in colaborare cu ceilalti factori educativi, se gaseasca la nivelul fiecarei clase metode specifice care sa duca la diminuarea numarului de absente, a actelor de indisciplina si reducerea numarului de elevi exmatriculati,contribuind in acest mod la realizarea programului general de asigurare a calitatii la nivelul scolii. o Colaborarea tuturor dirigintilor cu pedagogii si ceilalti factori educationali pentru gasirea unor activitati comune pentru programul de dupa amiaza care sa antreneze elevii in actiuni utile si placute specifice varstei. o Acordarea unei atentii deosebite in completarea documentelor scolare si a caietului dirigintelui. o Respectarea termenelor stabilite pentru realizarea planificarilor .
Prof.Dumitrache Georgeta

9. COMISIA METODICĂ INSTRUCTORI DE EDUCAŢIE INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A INSTRUCTORILOR DE EDUCAŢIE DESFĂŞURATĂ ÎN CURSUL ANULUI ŞCOLAR 2010/2011 În cadrul comisiei metodice a instructorilor de educatie s-au desfasurat urmatoarele activitaţii: 1.Cerc ,,Mâini îndemînatice” Horvat Elena 2.Cerc,,Mânuţe fermecate” Veliş Nicoleta; Hlaghi Eleonora VELIŞ NICOLETA – HLAGHI ELEONORA Serbare la Grădiniţa cu program prelungit (,,Păcală şi Tăndală) Serbare de 1 Iunie(sceneta ,, Vasilache” ) Serbare cu ocazia sarbatorilor de iarnă ( ,,Uite vine Moş Crăciun”

Serbare cu ocazia zilei de 8 Martie ( şceneta ,, Primavara”) Serbare la sfărşit de an şcolar VELIŞ NICOLETA Participare cu lucrâri ale copiilor la concursul naţional ,,AŞTEPTÂND ÎNVIEREA DOMNULUI” şi la concursul interjudeţean de religie şi artă ,,SĂRBATOAREA ÎNVIERII SPIRITUALITATE ŞI TRADIŢII PRIN OCHI DE COPIL” HORVAT ELENA Dansuri la “Zilele şcolii” şi expoziţie de împletituri Dansuri în cantină de Sf. Nicolae Activitate la muzeu (sceneta “Legenda Crăciunului”) Activitate la Colegiul Alexandru cel Bun” “Cel mai frumos brăduţ”- confecţionare de brăduţi de iarnă Confecţionat 40 coşuleţe şi bufniţe pentru “Zilele şcolii” şi belgieni Activitate desfăşurată în colaborare cu belgienii: (Dansuri şi împletituri din sfoară) Participări la concursuri: “Armonie prin artă populară şi tradiţie”, “Aşteptând învierea domnului”, “Meşteşuguri tradiţionale”, “Sărbătoarea Învierii- Spiritualitate şi Tradiţie prin ochi de copil”, “Artă textilă” Premii obţinute: 12 premii I 4 premii II : 4 premii III : 1 menţiune NICORAŞ LILIANA ,,Sania lui Moş Crăciun” colinde şi obiceiuri de iarna ,,Fiinţa cea mai dragă” poezii, cântece şi confecţionat felicitari 2 iunie,, Ziua mea” Vizite la domiciliul copiilor cu deficienţâ severa în mod regulat Întocmit, Horvat Elena 10. COMISIA METODICĂ PEDAGOGI RAPORT DE ACTIVITATE AL PEDAGOGILORAN SCOLAR 2010-2011 Subsemnatul Zbircea Petru responsabil comisie pedagogi va aduc la cunostinta activitatile pedagogilor desfasurate pe parcursul anului scolar 2010-2011. Pedagog ZBIRCEA PETRU Activitati de curatenie desfasurate in curtea scolii, la clase si in curtea internatului Meditatii cu elevii claselor a IXB IXD Activitati ecologice Plantare de pomi in colaborre cu primaria orasului Activitati distractive desfasurate in cantina scolii Activitati de socializare Activitati sportive Activitati de formare a autonomiei personale al elevului Iesiri in strand Organizarea de excursii Pedagog MONOREAN GABRIELA Meditati

Activitati gospodaresti in curtea scolii, la clase si in curtea internatului Activitati de formare a autonomiei personale al elevului Activitati recreative Iesiri cu elevii in strand Activitati ecologoce Pedagog TOMA LIDIA Meditatii Activitati cultural vizitand muzeul orasului Activitati de socializare Organizarea de excursii Activitati gospodaresti desfasurate in curtea scolii la clase si in curtea internatului Activitati recreative desfasurate in strand Activitati de formare a autonomiei personale al elevului Pedagog CATARGIU DIANA Meditatii Activitati gospodaresti desfasurate in curtea scolii, la clase si in curtea internatului Activitati de socializare al elevului Activitati de formare a autonomiei personale al elevului Pedagog MASLOVCHI LAURA Meditatii Activitati de formare a autonomiei personale al elevului Activitati gospodaresti la clase si in curtea internatului Iesiri in strand Pedagog HRITCU MANUELA Preluarea elevilor de la internat Supravegherea servirii mesei Meditatii cu elevii claselor a XIIA,B,C,D,E. Supliniri Supravegherea elevilor in pauze Pedagog, Zbîrcea Petru

11. ACTIVITATEA EXTRACURICULARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SCOLARA SI EXTRASCOLARA DESFASURATA IN ANUL SCOLAR 2010/2011 Activitatile extracurriculare sunt menite să ofere elevilor oportunităti multiple de recreere, să le dezvolte spiritul de competiţie, să le valorifice potentialul intelectual si aptitudinile, să le stimuleze imaginatia, creativitatea şi initiativa. . Activitatile extracurriculare organizate in scoala noastra au continut cultural, artistic, spiritual, sportiv, sau sunt simple activitati de joc sau de participare la viata si activitatea comunitatii locale. Rezultatele obtinute de elevii scolii la concursuri si competitii au fost atata la nivel local, judetean cat si la nivel national iar munca acestora se regaseste in multitudinea de premii castigate. (Anexa1) Activitatile cercurilor organizate la nivelul scolii sunt: - „ Ornamente si cusaturi pentru infrumusetarea locuintei” – indrumator Buburuzan Casandra - Cerc- Arta decorativa - indrumator Tenovici Paraschiva - „Mestesugarii Veseli”- indrumatori prof. Cordunenu Maria , Tiron Katalin - Cerc de impletituri – indrumator prof. Ruscan Elena - „ Maini indemanatice” indrumator Instr. Ed. Horvat Elena - „Micul artist” atelier de macrameu indrumatori prof. Strugaru Mirela , Dulgheru Calina - Cerc aplicativ „ Prietenul meu computerul” indrumator inv. Hutanu Ioan - Cercul de iconografie / indrumator Tebrean Livia - Activitate de socializare „ La noi acasa”/indrumator inv.Antonesi Gheorghe Copiii vin la cercuri si participa la activitati insufletiti de dorinta de a crea si de a-si forma si afirma aptitudinile. Aceste activitati s-au finalizat cu expozitii realizate cu diferite ocazii si produse care au incantat studentii belgieni. Activitatile realizate in cadrul proiectelor educationale la nivelul scolii noastre vizeaza educatia pentru drepturile omului, educatia pentru dezvoltare personala,educatia prin sport, educatia inter si multiculturala, educatia ecologica, educatia pentru dezvolatre comunitara si educatia pentru pace Proiectele educative desfasurate la nivelul scolii noastre au in vedere imbunatatirea calitativa a nivelului de educatie. - „ Sarbatoarea invierii- Spiritualitate si traditii prin ochi de copil”- proiect educational coordonat de prof. Tebrean Livia, care are drept scop pastrarea si transmiterea traditiilor si obiceiurilor romanesti, proiect care se va concretiza in luna aprilie cu un concurs desfasurat la nivel zonal si va avea doua sectiuni: arta sacra pictura( pe lemn, sticla, piatra, carton) si arta populara ( arta textila, arta decorativa, cusaturi traditionale, sculptura in lemn, piatra, oua incondeiate, sfoara, lana, matase)-aceasta sectiune fiind coordonata de Tenovici Paraschina si Buburuzan Casandra.

„Factori de risc in dezvoltarea mea.” Proiect educational de prevenire si combatere a factorilor de risc in dezvolaterea elevilor, initiat pentru elevii claselor V-VIII si coordonat de prof. Istrate Isabella si Sabin Rybbana - „Prietenii naturii” proiect educational care are ca obiective, dezvoltarea capacitatilor de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, formarea atitudinii de respect fata de ceea ce ne inconjoara, dezvoltarea comportamentelor responsabile fata de ceea ce ne inconjoara.proiect coordonat de prof. Tofan Simona si Tilica Liliana - Proiect educativ ”Uite vine Mos Craciun” –imbogatirea cunostintelor copiilor despre semnificatia zilelor de Sf. Nicolae si Craciun- coordonator Lesinschi Ortensia - Proiect educational international „ Prieteni fara frontiere” manageri proiect prof. Kim Verheggen, Michele Verlaeken, Istrate Isabella, Sabin Rybanna si Croitoru Stefania proiect de instruire prin integrare educationala - „ Sa crestem sanatos”- proiect educational de stimulare a interesului pentru educatie fizica si sport care are ca scop dezvoltarea armonioasa si sanatoasa a elevilor, stimularea pentru activitati de miscare si practicarea unei ramuri sportive, conform particularitatilor de crestere si dezvoltare a le elevilor- coordonatori prof. Cret Rodica, Mihaila Daniela. - „ O viata fara riscuri”/ proiect educational de cultivare a valorilor morale si a bunelor maniere in randul elevilor, constientizarea pericolului prezentei actelor de violenta in scoala, promovarea unui stil de viata de calitate- proiect initiat pentru elevii claselor SAM+Liceu / coordonator Horga Emilia, Dabija Doinita, Dumitrache Georgeta. - Parteneriatul„ Sanse Egale pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale”- Finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 –Investeste in oameni- prof. coordonator Cret Rodica In cadrul proiectelor educationale s-au desfasurat o serie de activitati atent selectate si atractive, valoroase si in acelasi timp eficiente care au fost de un real folos elevilor scolii noastre si care au venit in ajutorul lor in vederea dezvoltarii lor pe plan spiritual, artistic, cultural, sportiv si educativ In anul scolar 2010/2011 s-a mai constituit: - Consiliul scolar al elevilor, care desfasoara activitati care pun in evidenta interesele elevilor in sistemul instructiv educativ al scolii- prof. coordonator Mihaila Daniela - Sistemul cadru de asigurare a protectiei unitatii scolare care cuprinde masuri si actiuni de reducere a fenomenului de violenta scolara. - Baza de date in care sunt pastrate informatii referitoare la proiecte, parteneriate, baza materiala si mijloace de invatamant, cadre didactice, elevi etc. -

I.

Analiza SWOT a departamentului educativ
Puncte slabe Insuficienta implicare a Comitetului parintilor in activitatile scolare Fonduri extrabugetare insuficiente in vederea realizarii unor activitati eficiente

Puncte tari Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (concursuri, competiţii sportive, proiecte educative) Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în

conformitate cu interesele copiilor şi Slaba mediatizare in presa perspectivele de dezvoltare ale societăţii locala/judeteana a activitatilor formale si nonformale de la nivelul Personal didactic calificat, cu competenţe necesare recuperarii si integrarii scolii socioprofesionale ale elevilor scolii Neinscrierea unor activitati de impact major la nivelul scolii si nu Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ numai, in cadrul Calendarului Activitatilor Educative(CAE) Existenţa parteneriatelor educaţionale cu institutiile representative ale comunitatii locale (Politie, Jandarmerie,Muzeul Obiceiurilor Populare, în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional Existenta parteneriatelor cu institutii din Franta, Belgia, Polonia, aduc un beneficiu unitatii atat cadrelor didactice pentru cunoasterea unor noi metode de lucru cu copii cu CES cat si copiilor prin activitati commune , vizite, excursii, concursuri, etc. Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ Activitatile de consiliere organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare - excursii tematice,activitati ecologigesi artistice, etc. introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. Oportunităţi Ameninţări Valorificarea potenţialului creativ al elevilor Modificari la nivelul comisiei ca prin iniţierea de noi proiecte educative şi urmare a mobilitatii cadrelor asumarea de roluri didactice; necesitatea constituirii unei noi echipe de consilieri Deschiderea activităţii educative spre implicare educativi şi responsabilizare în viaţa comunităţii Oferta negativă a străzii reflectata Existenţa consilierului psihopedagogic în în :acte de indisciplină; unitate fapt ce poate ajuta la prevenirea abandonului scolar, la optimizarea relatiilor lipsa de interes faţă de învăţătură elev-elev, elev-profesor şi activităţile educative. Interesul elevilor de a se implica în cât mai tendinţă de abandon şcolar; multe activităţi extraşcolare; absenteism Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea Neimplicarea familiei în susţinerea conştiinţei utilităţii sociale a elevilor; activităţii educative din şcoală

Anexa 1.
TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIATI LA CONCURSURI SCOLARE SI EXTRASCOLARE IN ANUL SCOLAR 2010-2011 NR. NUMELE SI CLASA LOCUL/ CONCURSUL/COMPETITIA CRT. PRENUMELE PREMIUL ELEVULUI 1. Smantanca Mariana VII C III Finala Cupei Nationale de Judo 2. Valica Ana I Turneul International de Judo „Cupa Nordului” 3. Danelco Andreia IX C I Concurs national „Asteptand Invierea Domnului” II Concurs international de mestesuguri „Maini de aur” 4. Mihet Cristi VII B I Icoane pe sticla Concurs national „Asteptand Invierea Domnului” 5. Aioanei Dragos I Concurs national „Asteptand Invierea Domnului” 6. Beleca Alexandru I Concurs Interjudetean de Religie si Arta 7, Manoliu Bogdan VIII B I Concurs Interjudetean de Religie si Arta 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bodnarescu Dumitru Casu Marian Bergheaua Anca Strugariu Petru Nerghes Alina Ruscan Gabriel Vieru Ana Vieru Maria X I I I I I I I I Concurs Interjudetean de Religie si Arta Special Olimpics- tenis de masa Special Olimpics- tenis de masa Special Olimpics- tenis de masa Special Olimpics- tenis de masa Special Olimpics – saritura in lungime Concurs national „Asteptand Invierea Domnului” Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Special Olimpics – saritura in lungime Concurs judetean „ Armonie prin arta populara si traditie Concurs de mestesuguri traditionale

IX A XI A VIII B XD VIII C VIII C

16.

Sincari Nicoleta

VIII C

I

17.

Galea Laurentiu

VIII C

I

18. 19.

Barsan Maria Aslam Alexandru

VII A VII A

I I

20.

Sofian Gheorghita

VIII C

I

21. 22. 23. 24.

Silea Ioana Ancuta Stanciuc Daniela Curca Mirabela Halangescu Mioara

XC XC XC XI C

I I I I

25. 26.

Sveica Alexandra Popescu Madalina

XI C XI C

I I

27.

Ciuperca Alexandra

IX C

I

28.

Chis Maria

XC

I

29.

Macarie Xenia

XC

I

30. 31. 32. 33. 34. 35.

Catargiu Iuliana Cucerea Petrica Simion Stere Buta Nicoleta Covasa Florin Dragan Ionela

X XB III B IVB XB VII B

I I I I I I

Concurs de mestesuguri traditionale Concurs PSI „Prietenii pompierilor” Concurs Zonal „Mestesuguri artistice traditionale” Concurs Zonal „Mestesuguri artistice traditionale” Concurs Zonal „Mestesuguri artistice traditionale” Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concursul Zonal de mestesuguri artistice traditionale Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs zonal – Mestesuguri artistice Concurs national „Asteptand Invierea Domnului „ Concurs PSI „Prietenii pompierilor’ faza judeteana Concurs national „ Asteptand Invierea Domnului” Concurs zonal – Mestesuguri artistice Concurs interjudetean „Spiritualitate si traditii prin ochi de copil „ Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor’ Concurs national „Asteptand Invierea Domnului „ Concurs Interjudetean de Religie si Arta ,,Concurs judetean arta si traditie” –dans Etno ,,Concurs judetean arta si

36. 37. 38. 38. 39

Pascan Alexandru Murariu Gheorghita Flocea Georgel Florin Petrosanu Andreia Petrosanu Ana Maria

III B III B IV VI A VI A

I I I PREMIUL SPECIAL PREMIUL

40. 41.

Flocea Florentina Dragan Dumitrita

VI A VA

SPECIAL PREMIUL SPECIAL PREMIUL SPECIAL PREMIUL SPECIAL PREMIUL SPECIAL IV IV IV IV IV IV IV

traditie”- dans Etno ,,Concurs judetean arta si traditie”- dans Etno ,,Concurs judetean arta si traditie” – dans Etno ,,Concurs judetean arta si traditie”- dans Etno ,,Concurs judetean arta si traditie”- dans Etno Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor” Concurs judetean PSI „Prietenii pompierilor”

42.

Sincar Parascuta

III A

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Barsan Mariuta Galea Laurentiu Zimbru Vasile Vacari Valentin Dringu Beniamin Roman Cristian Pintilie Daniel Vacaru Marian

VII A VIII C VI A VII A VIB VI A VII C VIII A

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURILE EXTRASCOLARE ( NATIONAL, INTERJUDETEAN, REGIONAL) CONFOFM CAE. Nr. Pozitia din CAE (adresa nr. Denumirea Premii obtinute crt. 1340 din 2 martie) concursului/festivalului (conform CAE anual) 1. 19.F1 Olimpiada mestesugurilor traditionale / faza locala – Suceava Olimpiada mestesugurilor traditionale / faza judeteana Suceava Concurs national „Targul copiilor si elevilor mestesugari”- Vatra Dornei Concurs national de mestesuguri „Maini de aur”Huedin Concursul national de creatie vestimentara arta textila, tapiserie,marochinarie Concurs national „Asteptand Invierea Domnului „ Suceava I 9 II III M PS

2.

19.F1

5

2

1

1

3.

9.F4

1

4.

18.F4

1

5.

33 F2

1

2

3

1

6.

3B

6

2

3

Activitati realizate de CSEI „ Sf. Andrei” Gura Humorului in parteneriat cu Fundatia Motivation Romania
Prezentarea proiectului: „ Sanse Egale pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale”- Finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 –Investeste in oameni. Obiectivul general al proiectului: - Asigurarea sanselor egale de integrare pe piata muncii Beneficiari-elevi - Posibilitatea de a fi sprijiniti si invatati cum sa faca fata cerintelor unui loc de munca precum si tuturor provocarilor pe care acesta il implica. Activitati realizate in cadrul parteneriatului : Nr. Denumirea crt. activitatii/proiectului 1. Prezentarea proiectului in cadrul comisiei dirigintilor Consilierea elevilor in ceea ce priveste integrarea pe piata muncii, oferirea de sprijin fata de cerintele unui loc de munca, si provocarile pe care acestea le implica Targul locurilor de munca pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Coordonator Tipul de educatie in care se incadreaza proiectul/activitatea Formare Data/ perioada 14.01 2011 17-21. 01 2011 Loc de desfasurare Cancelaria scolii Cabinetul de consiliere Colaboratori Beneficiari

Prof. Cret Rodica

Membrii fundatiei Membrii Fundatiei Motivation

2.

Prof. Cret Rodica Prof. Poclitaru Catalina

OSP

Dirigintii claselor XI, XII.XIII Elevii claselor XI, XII, XIII

3.

Prof.Cret Rodica Prof .Poclitaru Catalina Prof. Dumitrache Geta

OSP

23.02. 2011

Sala de conferinte Hotel Continental Suceava

- Membrii Elevii Fundatiei claselor XI, Motivation XII, XIII -Asistent Social Ulici Maria - Manageri firme locale si

judetene 4 Cursuri organizate in cadrul proiectului: - Baieti- Lucrator in prelucrarea laptelui

Prof.Simeria Maria Ing. Nita Gheorghe Prof. Maftei Elvira Prof. Babici Laura

Formare profesionala

21 02-16 03 2011 21.02-16 03 2011

-

Fete- Camerista

Formare profesionala

Hotel “ Simeria” – Gura Humorului SC Niro.SRL – Gura Humorului

22 elevi

28 elevie

Coordonatori proiect : CSEI „Sf. Andrei” Prof. Cret Rodica Centrul de Plasament”Laurentia Ulici” Asistent social Ulici Maria Fundatia Motivation Romania coordonator proiect Emilia Ispas

Anexa 4.

Structura activitatilor extracurriculare pe anul scolar 2010-2011

Nr. Denumirea activitatii Crt. /proiectului 1. Activitate in cadrul CLUBULUI EUROPEAN “ Ziua europeana a limbilor”

Coordonator/ profesori participanti Istrate Isabella -Sabin Rybanna -Stanciuc Mihaela -Tebrean Lucica - Croitoru Stefania - Tiron Katalin - Dumitrache Georgeta -Horga Emilia -Chichifoi Mariana

Tipul de educatie in care se incadreaza proiectul/activitatea Educatie intermulticulturala

Data

Loc de desfasurare

Invitati

Participanti

CLUB Director EUROPEAN- Consilier CSEI educativ

Elevii claselor V_VIII

2.

Ziua Mondială a Curăţeniei"- 25 septembrie- desfasurata in cadrul Campania naţională "Let`s do it, Romania “- activitate de ecologizare zona Parcul Arinis Ziua Mondiala a Educatiei

Educatia ecologica

25. sept

Parcul Arinis

Elevii claselor

3.

4.

Ziua Internationala a Alimentatiei

Mihaila Daniela - Tilica Liliana - Tofan Simona -Stanciuc Mihaela - Horga Emilia - Simeria Maria - Tenovici P - Buburuzan C

Educatie pentru dezvoltate personala

5 oct.

Biblioteca

Consilier educativ Medic – Daramus Anca Consilier

Clasele VVIII

Educatie pentru dreptulrile omului / educatie pentru sanatate

16. oct.

Cancelarie

Clasele SAM X- XI

5.

FACTORI DE RISC IN DEZVOLTAREA MEA1dec –Ziua Nationala a Romaniei - Prez Power Point , Video Prezentare carte

-

Avdei E Chichifoi Istrate Isabella Sabin Rybanna

educativ Educatia pentru drepturile copilului Educatie pentru dezvoltare personala Oct 2010 1.dec Cancelarie Cons. Educ. Director Cons. Educ Clasele IXA,B,D,E X A,D, VI A,B

6.

7.

Excursie tematica jud Neamt 30. nov. “ Ziua Portilor deschise”

Muresan Florin Hritcu Aurica - Dumitrache G - Craciun L - Chichifoi M - Zuz M - Nistor Elena Horga Emilia Mihaila Daniela Ciocoiu Mihail Poclitaru Catalina Comitetul de organizare

Educatia pentru dezvoltare personala Educatie inter si multiculturala

18. 11. 2010

Jud Neamt

8.

30. nov.

9.

10.

Etnobotanicele-Moartea albă-factor nociv asupra stării de sănătate şi degradării umane. “Prietenii naturii” proiect educativ de protectie a mediului - lansarea proiectului

Horga Emilia Dabija Doinita Dumitrache Geta Tofan Simona Tilica Liliana - Rusu Lili - Horga Carmen - Mihaila Daniela - Negrea Mihaela - Hojbota Floarea

Educatia educatia pentru sanatate

10 dec. 2010

Cancelarie CJ Suceava Toate spatiile ISJ. scolii Suceava Primaria Gura Humorului Parteneri Cancelarie Dirigintii claselor X-XI Clubul “ Prietenii naturii” Agentia de Protectia Mediului Suceava

Clasele VII C XI C Toti elevii scolii

Elevii claselor a Xa şi a XI-a Comitetul de elevi

Educatia ecologica

1. dec

11.

Hallooween- serbare

12.

Miss Boboc 2010

13.

Halloween european “Mesajul meu antidrog si anti violenta “- prevenirea violentei si abuzuluzi asupra copilului , educatie pentru sanatate

Tenovici P Buburuzan C Ruscan L Horga Emilia Chichifoi M Culidiuc M Dabija D. Craciun Larisa Istrate Isabella Sabin Rybanna Istrate Isabella Sabin Rybanna Tilica Liliana Mihaila Daniela

Educatie inter si multiculturala

Nov. 2010

Cantina scolii

Centrul de servicii comunitare Cons. Educ.

Elevii claselor SAM Liceu Elevii claselor SAM-Liceu Membrii Clubului European 80 elevi clasele IVIII

Educatie pentru dezvoltare personala

Nov. 2010

Cantina scolii

Educatia inter si multiculturala Educatia pentru drepturile omului

Nov. 2010 Nov. 2010

Club european Cancelarie

Cons. Educativ

14.

15.

Serbare Mos Nicolae

16.

Ziua Portilor deschise

Tenovici P Buburuzan C Zuz M Craciun L Ciocoiu Mihail Poclitaru Catalina Comitetul de organizare

Educatie interculturala – cultura si civilizatie romaneasca – folclor

6 dec. 2010

Cantina scolii

CPECA Suceava IJJ Suceava SC. Gen Nr. 1 Gura humorului Scoala Capu Codrului Colegiul Al. Cel Bun Gura Humorului Cons. Educ Clasele SAM- Liceu

31. nov.

In toate spatiile scolii

Autoritati locale si judetene Scoli, centre, institutii

Elevii scolii Cadrele didactice

partenere 17. “Uite vine Mos Craciun” activitate desfasurata cu ocazia sarbatorilor de Mos Nicolae si Mos Craciun “A venit Mos Craciun” activitate de Mos craciun Organizata la nivelul claselor I-IV de catre elevii claselor V-VIII Datini si traditii din Bucovina – serbare organizata la nivelul claselor SAM Liceu Lesinschi Ortensia Educatia interculturala 6.12- 22.12 2010 Cancelarie Elevii claselor IVIII

18.

Tofan Simona Mihaila Daniela Tilica Liliana Camilar Maria Craciun Larisa Zuz Mihaela Horvat Lili Fanar E Zbarcea Ionut

Educatie interculturala

20 dec 2010

Cancelarie

Consilier educativ

Clasele I-IV

19.

Educatie interculturala

18. dec. 2010

Cantina scolii

Consilier edicativ Director

Clasele Sam Liceu Educatori Pedagogi Profesori Instructori de educatie Membrii clubului Cadre didactice Clasele IXX- XI

20.

21.

CLUB EUROPEAN “ Mos Craciun european” traditii si obiceiuri de Craciun din Zona Ostra “La steaua care-a rasarit”- Omagiu M. Eminescu

Istrate Isabella Sabin Ribanna

Educatie inter si multiculturala

18 dec. 2010

Clubul European

Director Cons. Educ

Rusu Liliana Nistor Elena

Educatie interculturala

14. ian. 2011 Biblioteca scolii

Cons. Educ Bibliotecera scolii Elevii clase XIII

22.

Activitati in parteneriat cu studentii din Belgia

Cadrele didactice ( program)

Educatia multiculturala

19.ian -2 febr 2011

Activitati educative desfasurate in scoala Lectii

Elevi Cadre didactice Studenti

23.

Ziua Mondiala a Protectiei Consumatorului

Simeria Maria Horga Emilia Dumitrache Geta Dabija Doinita

Educatia pentru sanatate

Febr. 2011

demonstrative in programul educatorilor Sala Dr. multimedia Daramus Anca

Clasele IXXIII

24.

Cupa primăverii –concurs Marcu Paula tenis de masă Creţ Rodica Mihăilă Dana

Concurs tenis de masă

Febr. 2011

Sala polivalentă

Elevi Cadre didactice pensionare Centrul de plasament ,,L.Ulici” Cons educativ

Cl. V_VIII

25.

Ziua Mondiala a Apei

Tilica Liliana Mihaila Daniela Tofan Simona

Ed. Pt. Protectia mediului

Martie 2011

Sala multimedia Ecologizare albia paraului Humorelul Cancelarie Prez PPS

Clasele VVIII

26.

Traficul de persoane –

Horga Emilia

Prevenirea traficului de persoane

Martie 2011

Ag.. Bejenariu I. Ag. Parinti Cadre didactice Cadre didactice Preoti Directorul

Clasele IXXIII

27.

8 Martie – De ziua mamei Sarbatoarea invieriispiritualitate si traditii prin ochi de copil – concurs interjudetean de

Camilar Maria Horvat Elena Tebrean Livia Buburuzan Casandra Tenovici Paraschiva

Serbare

Martie 2011 Aprilie 2011

Sala de clasa

cl. VIII

28.

Concurs interjudetean

Muzeul Obiceiurilor Populare Gura

29.

religie si arta Cupa Primăverii – campionat de fotbal

Neagoe George Mihăilă Dana Creţ Rodica Toate cadrele didactice

Concurs la nivelul şcolii

Aprilie 2011

Humorului Terenul de sport

muzeului Elevi Cadre didactice Elevi Cadre didactice Elevii parteneri din Franta Elevi Cadre didactice Elevi parteneri din Franta Politia rutiera Gura Humorului

cl.V-VIII profesională

30.

Ziua Copilului 1 Iunie

Demonstratie Judo Serbare la Partia Soimul Activitati distractive

Iunie 2011

Muzeul Obiceiurilor Populare Partia Soimul

Toti elevii scolii

31.

Crosul prieteniei

Profesorii de sport

Concurs

Iunie 2011

Partia Soimul Arinis

Toti elevii scolii

32.

Festivalul de folclor „Dobroge mandra gradina”

Zus Mihaela

Concurs

20-25 iunie

Eforie Sud

Pop Diana Crupaci Andrei

Intocmit, Cons. educativ: prof. Poclitaru Catalina

12. ACTIVITĂŢI DE PARTENERIAT INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE PARTENERIAT DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 În anul şcolar 2010-2011 în şcoala noastră s-au desfăşurat activităţi de parteneriat atât pe plan internaţional cât şi pe plan naţional. Pe plan internaţional s-au continuat activităţile de parteneriat cu Belgia sub coordonarea domnului director prof.M. Ciocoiu şi cu Franţa sub coordonarea domnului director prof.M. Ciocoiu şi a prof. Dulgheru C. În cadrul parteneriatului cu La Haute Ecole “Lucia de Brouckere” Bruxelles Belgia s-au continuat activităţile de schimb de experienţă prin stagiul de perfecţionare a studenţilor belgieni în unitatea noastră în luna ianuarie.De asemenea s-au continuat activităţile de parteneriat cu Asociaţia PAPILLONS BLANCS Roubaix, Tourcoing FRANŢA prin vizita în luna iunie a unui grup de elevi francezi care au efectuat lucrări practice în cadrul şcolii împreună cu un grup de elevi din şcoala noastră. În şcoala noastră s-au desfăşurat activităţi de parteneriat atât cu alte instituţii de învăţământ cât şi cu instituţii publice.S-au implicat în derularea activităţilor de parteneriat următoarele cadre didactice: -Chichifoi M. şi Culidiuc M. – cu Colegiul Tehnic “Alexandru cel Bun” Gura Humorului -Dumitrache G. – cu Liceul Sportiv Suceava, SAM Păltinoasa, SAM Învăţământ Special Botoşani şi Eco – Şcoala cu cl. I-VIII Cacica, Agenţia de Protecţia Mediului Suceava, Ocolul Silvic Gura Humorului, Primăria oraşului Gura Humorului, Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului -Sabin R. şi Istrate I. - cu Colegiul Tehnic “Alexandru cel Bun” Gura Humorului şi Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului, SAM Păltinoasa, Şcoala “Bogdan Vodă”Capu Codrului , Agenţia Antidrog Suceava şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava - Flutur Elena, Culidiuc M. – SAM Păltinoasa -Camilar Maria, Moroşan M. şi Horvat E. - cu Colegiul Tehnic “Alexandru cel Bun” Gura Humorului -Antonesei G. - Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 ,,Petru Comărnescu” Gura Humorului -Ţebrean T. – cu Şcoala Generală nr. 3 “ Teodor Balan”Gura Humorului, Şcoala Molid , Muzeul Obiceiurilor Populare Gura Humorului şi Parohia ,,Sf. Cuvioasă Parascheva” Molid -Tiron Katalin,Corduneanu M. şi Culidiuc M. – cu Şcoala Garabet Ibrăileanu şi S.A.M.SPECIALĂ TRINITAS Târgu Frumos şi Şcoala Specială MARIA MONTESSORI Bacău -Ruscan Elena – cu Servicii Alternative de Tip Familial Gura Humorului şi Şcoala cu clasele IVIII Nr. 2 ,,Petru Comărnescu” Gura Humorului -Poclitaru Cătălina – cu Poliţia de Proximitate Gura Humorului şi Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Gura Humorului -Sahleanu Oltea – cu Grădiniţa cu Program Prelungit şi Grădiniţa cu Program Normal -Ţenovici Paraschiva şi Buburuzan Casandra – cu Clubul Copiilor şi Elevilor Gura Humorului -Hriţcu Aurica – cu Şcoala Mănăstirea Humorului -Huţanu Ioan,Leşinschi O., Danilov C.– cu Şcoala cu clasele I-VIII ,,Alexandru Vlahuţă” Focşani Vrancea S-au continuat activităţile în parteneriat cu Fundaţia Mission Without Borders România şi cu Fundaţia Motivation România . În cadrul parteneriatului cu Fundaţia Motivation România sub coordonarea d-nei prof. Creţ Rodica au fost implicaţi şi diriginţii de la clasele de liceu ANALIZA SWOT: I.Puncte tari: - documentaţia pentru parteneriate a fost încheiată conform cerinţelor actuale

- activităţile desfăşurate şi-au atins obiectivele - parteneriatele contribuie la socializarea elevilor în vederea integrării acestora în societate. II. Puncte slabe: - La nivelul unităţii numărul parteneriatelor încheiate în acest an a scăzut foarte mult ceea ce îngrădeşte posibilitatea elevilor de a relaţiona şi de a cunoaşte elevii altor şcoli sau de a cunoşte şi alte instituţii. III. Oportunităţi: - Există posibilitatea încheierii de parteneriate sau iniţierii de proiecte educative pe întreg parcursul anului şcolar. - Activităţile de parteneriat constituie o motivaţie suplimentară pentru elevul cu dizabilităţi care întotdeauna doreşte să participle la asemenea activităţi. IV. Riscuri: - Lipsa interesului pentru desfăşurarea activităţilor de parteneriat poate conduce la izolarea şcolii faţă de comunitate, la pierderea potenţialilor parteneri, iar pentru elevi poate constitui o barieră în faţa posibilităţilor de socializare şi integrare a acestora în societate. 6.IX.2011 prof.Istrate I.

c). APRECIERI ALE CONDUCERII UNITATII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA DE PERSONALUL DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 20102011 SI INCEPUTUL ANULUI SCOALR 2011-2012 In paginile anterioare responsabilii de comisii metodice , consilierul educativ, responsabilul cu activitatea de parteneriate internationale, etc, au evidentiat aspectele pozitive si negative constatate pe parcursul anului scolar trecut , unele rapoarte evidentiind o analiza profunda si obiectiva a domeniului , fiind evidentiati si cei care s-au remarcat prin implicare neconditionata in rezolvarea problemelor specifice scolii noastre. Conducerea scolii apreciaza ca activitatea desfasurata de personalul didactic si didactic auxiliar pe parcursul anului scolar trecut se inscriu pe linia normalitatii profesionale , sarcinile trasate prin diverse documente de planificare fiind in general realizate la termen si inconditii corespunzatoare , activitatile didactice fiind riguros organizate , continutul metodic fiind raportat la particularitatile colectivului de elevi cu care s-a lucrat , evaluarea si notarea reflectand real potentialul grupului de elevi. Activitatea extracuriculara a permis punerea in valoare a potentialului creativ al elevilor nostri , iar recunoasterea pe plan judetean si national a performantelor acestora este si o consecinta a efortului din umbra a personalului didactic implicat in pregatirea elevilor Conducerea scolii evidentiaza implicarea permanenta in rezolvarea sarcinilor Profesionale curiculare si extracuriculare a urmatorilor colegi colectivul de invatatori, Sabin Rybbana, Istrate Isabela, Negrea Mihaela , Croitoru Stefania, Mihaila Daniela , Cret Rodica , Berevoianu Laura, Dulgheru Calina , Tilica Liliana , Tofan Simona , Corduneanu Maria , Dumitrache Georgeta, Simeria Maria, Chichifoi Mariana , Horga Carmen , Tebrean Teodora, Tenovici Paraschiva, Buburuzan Casandra , Flutur Elena , Dabija Dumitrita , baciu Elena , Luca Lacramioara , Tiron Katalin , Culidiuc Militina , Poclitaru Catalina , Camilar Maria, Zus Mihaela , Strugaru Mirela , Ruscan Elena , Gheorghiu Elena etc. De asemenea este necesar sa apreciem activitatea colegilor care lucreaza cu clasele de elevi autisti , si D.M. sever : Hutanu Ioan ,Popescu Elena , Mindrila Gabriela, Sirbu Gabriela,

Coca Catalina , cat si cei care de voie sau fara voie au preluat noile clase : Pintilescu Liliana , Strugaru Mirela , Butincu Cristina , Breaban Mihai , Blanaru Petronela, Ivanovici Valeria. Pentru perioada evaluata este necesar a fi punctate si urmatoarele aspecte : a) Ca urmare a asistentelor la ore se evidentiaza urmatoarele : 1. Calitatea activitatii desfasurate de colectivul de invatatori 2. Au fost acordate 19 calificative de F.B. 12 de Bine , 3 de Satisfacator, iar in patru situatii nu s-au acordat calificative deoarece nu era ce evalua. 3. Asistenta la ore a evidentiat o temeinica pregatire metodica, stiintifica a majoritatii colegilor asistati, dar si suficiente situatii in care activitatea se desfasura sub semnul improvizatiei . fara coerenta intre cerinte., evaluare si notare formala, afirmatii in totala contradictie cu argumentul stiintific etc. b) Caietul de teme :de 2 sau 3 ori pe an scolar se lanseaza campania ,, Hai sa completam in viteza caietul de teme ,, perioada in care zeci de elevi transcriu zeci de pagini pentru ca se anunta verificarea caietelor de teme. Efectul emotionantei campanii este nul pentru ca elevii nu inteleg nimic din ceea ce scriu acum la repezeala,verificarea caietelor nu este eficienta si se puncteaza cu o mare pacaleala c) Prestanta cadrului didactic in fata clasei.In general majoritate cadrelor didactice au o relatie constructiva cu colectivul de elevi cu care lucreaza activitatea la clasa desfasurandu-se intr-o atmosfera didactica fireasca , dar ne confruntam si cu situatii in care clasele sunt scapate de sub control , starea disciplinara critica fiind favorizata de lipsa de tact a celui de la catedra fapt ce genereaza conflicte intre cadrul didactic si elevi( d.na prof. Irimia Matei Elena ) sau favorizand instalarea unei atmosfere dezordonate si neproductive in timpul orei(dl. Ing. Pitic Mihail) d) Planul de Interventie Personalizat a fost tratat de multe cadre didactice ca fiind un instrument de lucru a carui implemantare este inutila si mancatoare de timp , si doar dupa evaluarea stadiului de implementare s-a intrat in normalitate . e) Echipa educativa de la clasa. Reuniunea educativa a colectivului ce lucreaza la clasa este dificil de realizat pentru ca mare parte din colegi au probleme mai importante de rezolvat sau nu au terminat orele si problemele personale sunt presante. f) Rata abandonului. Anul scolar trecut a adus dupa sine o rata a abandonului de 10% ceea ce ar trebui sa ingrijoreze in primul rand pe cei care nu au intervenit la momentul oportun pentru a se lua masurile de preventie necesare. g) Nerespectarea orarului. In anul scolar trecut elevii elevii sunt lasati nesupravegheati inainte de terminarea orei sau se scurteaza durata orei pe motive neargumentabile.Daca elevii au program de 6 ore la atelier , deseori la ora 12 sunt lasati la clasa dezorganizand astfel si alte activitati h) Completarea documentelor scolare. In general cataloagele si registrele matricole au fost corect completate dar mai sunt si situatii in care notele se trec la absente , calculul mediei semestriale si anuale reprezentand deseori un test dificil de stiinta aritmeticii. De asemenea dificile sunt de completat tipizatele statistice in care se confunda sexul elevilor , nu se cunoaste structura clasei , domiciliul sau CNP-ul elevilor. i) Serviciile pe unitate conform graficelor . Activitatea de supraveghere a elevilor este organizata riguros pe zile, paliere , locatii, etc. iar un numar important de cadre didactice redacteaza grafice cu programari riguroase dar care , din pacate nu sunt respectate pentru ca sunt mai importante micile suete.

II. PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AN ŞCOLAR 2011-2012

Prezentul proiect anual este parte integrantă a Planului de acţiune al şcolii pentru anii 2010-2014 şi reprezintă o continuare demersurilor din anii anteriori urmărind ca prin acţiunile propuse să se creeze cadrul favorabil incluziunii şcolare în conformitate cu specificul unităţii. Misiunea Şcolii are în continuare ca principal obiectiv consolidarea principiului „egalizarea şanselor şi intervenţiei timpurii”, a schimbării mentalităţii sociale faţă de persoanele cu dizabilităţi într-o societate pentru toţi , în care toleranţa, incluziunea, promovarea diversităţii şi egalităţii să reprezinte obiectivul principal DIRECŢII DE ACŢIUNE 1. Obiective generale 2. Structura personalului didactic , didactic auxiliar şi nedidactic 3. Structura activităţii manageriale pe echipe de lucru 4. Activitatea metodică şi de perfecţionare 5. Realizarea procesului formativ – educativ şi terapeutico – recuperator 6. Activitatea igienico – sanitară 7. Baza materială 8.Programul „ Şcoala Altfel” ANEXE 1.) Consiliul profesoral – tematica 2.) Lectoratul cu părinţii – tematica 3.) Consiliul de administraţie – componenţă, obiective şi sarcini 4.) Comisii metodice – Planuri manageriale 1. OBIECTIVE GENERALE a) Generalizarea utilizării metodelor moderne predare-evaluare , trecerea de la predarea frontală la utilizarea metodelor activ-participative , învăţarea diferenţiată , proiectarea pe situaţii de învăţare , valorificarea experienţei elevilor. b) Utilizarea permanentă a P.I.P-ului ca instrument de lucru în procesul de evaluare a potenţialului elevilor. c) Valorificarea constructivă a valenţelor lucrului în echipă în beneficiul elevilor. d) Dezvoltarea reţelei de parteneriate interne şi internaţionale în beneficiul elevilor şi în scop lucrativ pentru personalul didactic. e) Consolidarea parteneriatelor cu comunitatea locală, autorităţi publice, instituţii de învăţământ superior. f) Continuarea eforturilor de dezvoltare a bazei materiale şi de îmbunătăţire a serviciilor oferite elevilor. g) Utilizarea eficientă a resurselor bugetare şi extrabugetare.

2. STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC , DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC Structura personalului didactic, auxiliar si nedidactic: - instruirea teoretica si practica a elevilor este asigurata de catre 86 cadre didactice, din care: Profesori…..34 Invatatori…..10 Educatori……16 Ingineri……..5 Maistri instructori……….11 Instructori de educatie ….. 9 Pedagogi………6 Personal medical: Medic scolar ………….1 Asistente medicale………4 Infirmiere………………..5 Personal nedidactic ……………………41

3. STRUCTURA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE PE ECHIPE DE LUCRU . In conformitate cu prevederile Legii Educaţiei nr 1/2011 cât şi a recomadărilor metodologice activitatea comisiilor metodice, cat si a celorlalte echipe de lucru se organizeaza dupa cum urmeaza: 1. Comisia de repartizare a catedrelor, spatiilor de scolarizare si claselor: Ciocoiu Mihail, Cojoc Maria, Culidiuc Militina. 2. Comisia de organizare a activitatii la internate: Cojoc Maria, Hutanu Ioan. 3. Comisia de intocmire a orarului: Cojoleanca Elena I – IV,Culidiuc Militina,Andronic Elisabeta, gimnaziu şi liceu 4. Comisia de orientare scolara si profesionala: Cojoc Maria, Caraciuc Sonia, Ailenei Ana, Balmos Georgeta, dirigintii de clasele a VIII a. 5. Comisia de organizare a activitătilor extracuriculare : - coordonator : Poclitaru Cătălina - subcomisii : - educaţie pentru comunicare şi media: Ţilică Liliana , Culidiuc Militina , Negrea Mihaela - educaţie sportivă: Creţ Rodica , Mihăilă Daniela , Marcu Paula - educaţie cultural artistică : Crăciun Larisa ,Zus Mihaela , Buburuzan Casandra - educaţie pentru protecţia mediului: Tofan Simona , Dumitrache Geta - educaţie inter şi multicilturală , educaţie europeană: Istrate Isabela ,Ţebrean Lucica , Dulgheru Călina - orientare turistică-cercetaşi: Poclitaru Cătălina , Mihăilă Daniela - educaţie pentru dezvoltare comunitară , voluntariat Sabin Rybbana , Chichifoi Mariana - educaţie religioasă: Ţebrean Teodora , Cojoleancă Bogdan - educaţia pentru drepturile copilului , consiliul elevilor:

Leşinschi Ortenzia , dirigintii - educaţie pentru sănătate : Simeria Maria, Duca Diana - prevenirea abandonului şi traficului de persoane : Berevoianu Laura , Dabija Dumitriţa - prevenirea exploatării prin muncă , violenţa , abuzul şi promovarea egalităţii de şanse: Creţ Rodica , Horga Carmen , Rusu Liliana 6. Responsabili cu activitatea PSI si protectie muncii in randul elevilor: Antonesi Gheorghe, IIV, Corduneanu Maria, V-VIII, liceu&SAM, Avirvarei Eugen. 7. Responsabili cu circulatia rutiera: Dabija Dumitriţa , Ţilică Liliana , Strugaru Mirela 8. Responsabil cu activitatea igienico-sanitara din scoala: dr. Dărămuş Anca 9. Responsabil cu formarea continuă şi perfecţionarea metodico- ştiinţifică – Horga Carmen. 10. Comisia de verificare a documetelor scolare: Ciocoiu Mihail- preşedinte, Andronic Elisabeta – secretar şef, Pădureţ Lucia, Simeria Maria, Cojoleancă Elena, Mihăilă Daniela, Flutur Elena. 11. Comisia de mobilitate din scoala: Ciocoiu Mihail, Cojoc Maria, Poclitaru Cătălina, Istrate Isabella, Cojoleanca Elena, Chichifoi Mariana, Culidiuc Militina. 12. Comitetul de securitate si sanatate in munca: Cojoc Maria-presedinte, Tiron Katalin – secretar, Dărămuş Anca , Buburuzan Casandra, Flutur Elena, Berevoianu Laura, Corduneanu Maria, Lipichioc Mihai. 13. Comisia de selectie a mijloacelor de invatamant: Ciocoiu Mihail – presedinte, Cojoleanca Elena, Istrate Isabella. 14. Comisia de control, verificare si evaluare a activitatii blocului alimentar: Lesinschi Ortenzia-presedinte, Tofan Olga, Hutanu Ioan, Ivan Maria, Horga Carmen, Simeria Maria, Coca Marinela, Toma Lidia, Andrei Lorina. 15. Comisia de disciplina, prevenire si combatere a violentei in mediul scolar: Ciocoiu Mihail – presedinte, Cojoc Maria, Poclitaru Cătălina, Sabin Rybanna, Dumitrache Georgeta, Cojoleanca Elena, Culidiuc Militina, Balmos georgeta, Coca Marinela- secretar. 16. Comisia interna de evaluare continua: Cojoc Maria-coordonator, Caraciuc Sonia, Ailenei Ana, Dărămuş Anca, Balmos Georgeta, cadrele didactice de la clasa. 17. Responsabili serviciul de zi pe unitate: I-VIII – Istrate Isabella, SAM – Horga Carmen. 18. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii: Cojoc Maria-presedinte, Sabin Rybanna, Dabija Doinita, Pintelescu Liliana, Novac Brânduşa. 19. Responsabil programe de cooperare europeana – Istrate Isabella. 20.a)Comisia de monitorizare a frecventei elevilor : Leşinschi Ortenzia – I- IV Berevoianu Laura- V- VIII Moroşan Mihaela – Liceu +SAM b) Comisia de monitorizare a ritmicitatii notarii : Antonesi Gheorghe- I-IV Camilar Maria – V-VIII Berevoianu laura – Liceu +SAM 21. Comisia de proiecte şi programme cu finanţare internă/externă : Dabija Dumitriţa – preşedinte,Chichifoi Mariana, Culidiuc Militina, Dulgheru Călina. 22. Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale personalului didactic, auxiliar şi nedidactic : Ciocoiu Mihail – preşedinte, Dulgheru Călina, Camilar Maria, Cojjoc Maria, Croitoru Laura, Andronic Elisabeta. 23 Responsabili cu incluziunea scolara:Caraciuc Sonia 24.Responsabil P.I.P.: Ailenei Angela

Responsabilitati diverse: - organizarea serviciului de sambata si duminica: Ciocoiu Mihail - Serviciu elevi la poarta scolii: 7-14 Horga Carmen :14-20 Zbircea Petru - serviciu curatenie spatii exterioare scolii si ateliere: 8-14 Simeria Maria Zona atelir si internat Maslovschi Laura 15-19 Ivan Maria - amenajare si intretinere spatii verzi: Tofan Olga, Dumitrache Georgeta - serviciu de supraveghere elevi in pause: 8-14 Leşinschi Ortenzia 14-19 (educ) – Gheorghiu Elena -serviciu supraveghere elevi holuri: Hlaghi Eleonora - serviciu supraveghere elevi pavilioane: Dumitrache Georgeta - activitati de ecologizare la nivelul comunitatii locale: Tofan Olga, Dumitrache Georgeta. - reorganizarea si intretinerea propagandei vizuale din scoala si pavilioane: Poclitaru Cătălina – coordonator, Mihaila Daniela, Negrea Mihaela. 25. Responasbil cu activitatea colectivului didactic autişti: Mardar Elena NOTA: Toate persoanele mai sus mentionate vor depune pana pe data de 10.10.2011la conducerea unitatii tematica activitatilor specifice, graficele cu planificarea serviciilor. Toate activitatile si serviciile planificate sunt obligatie 4. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

1. Consiliul profesoral 2. Consiliul de Administratie 3. Comisia metodica a invatatorilor: Cojoleanca Elena 4. Comisia metodica a profesorilor de educatie speciala: Istrate Isabella 5. Comisia metodica diriginti I – IX : Sabin Rybanna 6. Comisia metodica a educatorilor:Gheorghiu Elena 7. Comisia metodica a profesorilor terapeuti: Sahlean Oltea 8. Comisia metodica a maistrilor si inginerilor: Culidiuc Militina 9. Comisia metodica a profesorilor liceu si SAM: Chichifoi Mariana 10. Comisia metodica a dirigintilor liceu si SAM: Dumitrache Georgeta 11. Comisia metodica a instructorilor de educatie: Horvat Elena 12. Comisia metodica a pedagogilor: Zbircea Petru 13. Lectoratul cu parintii: Caraciuc Sonia 5. REALIZAREA PROCESULUI FORMATIV- EDUCATIV ŞI TERAPEUTICO-RECUPERATOR Anul şcolar 2011-2012 reprezintă startul în implementarea noii legi a educaţiei, aspect ce atrage după sine o reconfigurare profesională, atât la nivel structural cât şi la nivel conceptual. Coborârea vârstei de şcolarizare prin apariţia clasei pregătitoare cât şi prelungirea ciclului gimnazial cu clasa a IX a asociat cu modificări semnificative de curiculă ca şi conţinuturi sunt doar câteva aspecte de noutate care ne obligă la o reevaluare a comportamentului profesional pentru a face faţă cerinţelor unui sistem în continuă transformare. Conducerea şcolii corelând contextul economico-social şi legislativ evidenţiază următoarele aspecte:

PUNCTE TARI -transferul selecţiei şi angajării personalului didactic la nivelul şcolii - prestigiul şcolii -coerenţa procesului formativ educativ şi terapeutico-recuperator -nivelul ridicat de calificare asigurat absolvenţilor -consolidarea culturii organizaţionale -deschiderea către nou -percepţia pozitivă a imaginii şcolii la nivelul comunităţii şi în mass-media -valoarea ridicată a relaţiilor de parteneriat stabilite cu instituţii de învăţământ, comunitatea locală, autorităţi publice locale şi judeţene, instituţii de cultură , etc -consolidarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat internaţional -performanţa profesională ce caracterizează activitatea majorităţii colectivului didactic -deschiderea către nou şi efortul de anticipare a -baza materială aflată în proces continuu de diversificare şi modernizare PUNCTE SLABE - dificultăţi în implementarea procesului de incluziune şcolară - neputinţa unor cadre de a gestiona în mod constructiv relaţia cu colectivul de elevi - menţinerea stilului de predare tradiţional , predominant informativ şi axat preponderent pe transmiterea de informaţii şi mai puţin pe formarea de deprinderi practice - relaţia fragilă cu familia elevului cu dificultate de învăţare - lipsa de spaţii generată de nefinisarea obiectivelor de investiţii , fapt pentru care anumite activităţi se desfăşoară în spaţii improprii (clasele de autişti, cabinetul medical, clasele de la zonală) - tendinţa de a ne raporta sau compara cu alte instituţii de învăţământ special , dar în sens permisiv şi scuzabil ( şi ei au mulţi absenţi , şi la ei nu se fac ore …) - menţinerea la ciclul liceal a unor elevi care nu fac faţă cerinţelor minimale specifice învăţământului special - dificultate în implementarea lucrului în echipă şi valorizarea potenţialului evaluativproiectiv al echipei educative de la clasă OPORTUNITĂŢI - perspectiva încurajatoare a dezvoltării economice a localităţii( fabrica de maşini de teren, Aqua Land) - experienţa dobândită în domeniul autismului - perspectiva dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu partea franceză cu accent pe tema elevilor autişti - legislaţia europeană în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap - greşelile concurenţei - aprobarea Proiectului de modernizare a Centrului „Laurenţia Ulici” - creşterea numărului de copii de vârstă şcolară care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate - ritmul lent de implementare a incluziunii şcolare - trecerea la finanţarea pe elev (per capita) FACTORI DE RISC EXTERNI - lipsa programelor şcolare şi a manualelor specifice învăţământului special - criza economică şi subfinanţarea sistemului de învăţământ

-

pierderea atractivităţii sistemului de învăţământ şi deteriorarea statutului social al cadrului didactic turbulenţele din zona euro cu impact de risc asupra stabilităţii U.E. INTERNI tendinţa de a pune pe prim plan problemele personale în detrimentul celor profesionale abandonul şcolar din diverse motive ( peste 10% în anul şcolar 2010-2011) lipsa de personal pe anumite sectoare

Analiza SWOT a punctat o serie de aspecte care sunt necesare a fi luate în consideraţie în proiectarea activităţii şi consideră că pentru anul şcolar 2011-2012 sunt prioritare următoarele: PRIORITATEA 1: FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC OBIECTIV: ŢINTĂ: ACTIVITĂŢI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI - săptămânal fiecare director va efectua 4-6 asistenţe - efectuarea de asistenţe în echipă cu resp. de comisii metodice doar în situaţiile în care evaluarea anterioară a activităţii unui cadru didactic nu a fost concludentă - org. concursului profesional ,, Profesorul Anului” la care pot participa doar cadrele did. care nu sunt resp. de comisii metodice sau membrii ai C.A. - autoperfecţionarea continuă reprezintă un obiectiv prioritar al VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSEI UMANE ÎN BENEFICIUL ELEVILOR MODERNIZAREA CONTINUĂ A COMPORTAMENTULUI DIDACTIC REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN CINE RĂSPUNDE PARTENERI OBS.

- evaluarea realistă a potenţialului profesional al cadrelor didactice şi promovarea valorilor - o evaluare obiectivă a activ. cadrului did. în vederea definirii căilor de îmbunătăţire a acesteia - stimularea competitivităţii în rândul cadrelor didactice

permanent

-directorii

colectivul didactic responsabilii de comisii

de la caz la caz

- directorii

iunie 2011

Poclitaru Cătălina

personalul didactic interesat

- creşterea continuă a cali- tăţii demersului formativ-educativ şi

permanent

- responsabilii de comisii

biblioteca şcolii

activităţii fiecărui cadru didactic în vederea implementării metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare

recuperator organizat cu elevii cu dificultăţi de învăţare

- se va asigura organizatoric

cadrul

- selecţia programelor de perfecţionare pentru a se evita implicarea personalului did. în activităţi consumatoare de timp

anul şcolar 2012-2013

metodice - Horga Carmen - toate cadrele didactice -Horga Carmen

C.C.D.

C.C.D. I.S.J. Suceava

pentru participarea personalului did. doar la cursuri de perfecţionare acreditate şi cu credite , organizate de structuri de perfecţionare autorizate - asigurarea cadrului organizatoric şi financiar necesar în vederea organizării la nivelul şcolii a unui curs de perfecţionare în domeniul educaţiei speciale , curs acreditat şi cu credite - evaluarea periodică a portofoliului cadrului didactic - organizarea în conformitate cu metodologia M.E.C.T.S. a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din timp a personalului did. cu privire la : a) posturile vacante b) etape organizatorice c) criterii de participare

- valorificarea potenţialului unităţii în relaţie de parteneriat cu formatori calificaţi

anul Poclitaru C. şcolar Horga C. 2011-2012 Dulgheru C.

- actualizarea bazei de date - selecţia eficientă a resursei umane

semestrial

Iulie 2012

resp. de comisii metodice - conducerea şcolii - C.A.

Univ ,, Al .I . Cuza” Univ. ,, Petre Andrei” Iaşi C:C.D. personalul didactic I.S.J. Suceava

PRIORITATEA 2: ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV OBIECTIV: ŢINTA : CONTEXT: ABORDAREA CONSTRUCTIVĂ A PROCESULUI FORMATIV EDUCATIV – RECUPERATOR MODERNIZAREA COMPORTAMENTULUI DIDACTIC

Necesitatea ca întreg personalul didactic să abordeze cu responsabilitate realizarea sarcinilor profesionale în conformitate prevederile Legii 1/2011 ACTIVITĂŢI PENTRU REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN CINE PARTENERI OBS. ATINGEREA OBIECTIVULUI RĂSPUNDE - se va aplica şi evalua corespunzător testările prevăzute în ,, Foaia de parcurs” pentru anul şcolar 2011/2012 - evaluarea evoluţiei şcolare şi comportamentale a elevilor se va realiza cu concursul echipei educative de la clasă în vederea definirii unui diagnostic şi prognostic real pentru fiecare caz în parte - continuarea procesului de familiarizare a elevilor şcolii cu utilizarea calculatorului - implicarea elevilor într-o gamă variată de activitate extracuriculară în domeniile : a) activităţi cu caracter comunitar b) activităţi cultural artistice şi sportive - o bază de date care să reflecte o imagine reală a nivelului de pregătire a elevilor - o mai bună cunoaştere a evoluţiei şcolar –comportamentale a elevilor - 2 ori / semestru - diriginţii - personalul didactic de la clasă - medic -terapeuţi - diriginţii

- conform -personalul metodologiei didactic

- cuprinderea unui număr cât mai mare de elevi în programul de formare - valorificarea optimă şi creativă a timpului liber al elevilor

- permanent

- Ţilică L. - CulidiucM. - Poclitaru C - diriginţii - educatorii

- permanent

- parteneri instituţionali - familiile elevilor - O.N.G.

c) activităţi gospodăreşti d) activităţi de socializare şi parteneriat - asigurarea cadrului organizatoricomaterial necesar participării elevilor şcolii la concursuri locale , judeţene , naţionale în vederea punerii în valoare a potenţialului acestora - utilizarea eficientă a bazei didacticomateriale a şcolii în conformitate cu un învăţământ modern,centrat pe elev - abordarea diferenţiată a demersului formativ-educativ şi recuperator , în concordanţă cu posibilităţile reale ale elevilor - utilizarea eficientă a P.I.P.-ului în vederea evaluării corecte a potenţialului elevului cu C.I.S. - utilizarea eficientă a timpilor alocaţi pentru activităţi curiculare şi extracuriculare în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse pentru fiecare activitate - organizarea conţinuturilor şi a cerinţelor în lecţie să fie accesibile şi atractive pentru elevi şi conform cu nivelul acestora de percepere a informaţiei ştiinţifice - verificarea permanentă a produselor activităţii elevilor (caiete de teme, teste, chestionare, lucrări de atelier

- asigurarea cadrului optim incluziunii social-culturale a elevilor şcolii

- permanent

- PoclitaruC. - personalul didactic

- asigurarea accesului elevilor la informaţii de calitate ,conforme cu nevoia de formare a acestora - asigurarea unei evaluări şi notări corecte şi stimulative - o bază de date reală

- permanent

- toate cadrele did.

- permanent

- toate cadrele did diriginţii

- permanent

Ailenei A.

- asigurarea timpilor necesari pentru ca - permanent elevul să poată parcurge eficient materia

- toate cadrele did.

- stimulare interesului elevilor pentru parcurgerea cerinţelor programei şcolare

- permanent

- toate cadrele did.

Elevii

responsabilizarea elevilor

- permanent

- toate cadrele did. - conducerea

- elevii

etc.)în vederea corectării acestora dar şi pentru o evaluare obiectivă a sarcinii trasate

şcolii - resp. de comisii metodice - pers. desemnate prin decizie - atragerea elevilor la ore cointeresarea acestora în procesul propriei formări - permanent - toate cadrele did. - elevii

- organizarea în relaţia cu clasa a unui climat de lucru constructiv – participativ,încurajarea elevilor, sancţionarea promtă a comportamentelor neconforme prevederilor R.O.T.I.P. - realizarea la nivelul şcolii a colţului elevului evidenţiat prin rezultate deosebite la învăţătură, disciplină, artă, sport, etc - iniţierea concursului ,, Elevul Anului”: a) definirea regulamentului de participare b) stabilirea domeniilor evaluate c) asigurarea publicităţii concursului d) sponsori

- recompensarea elevilor cu rezultate deosebite

-30.11.2011

- recompensarea comportamentu-lui şcolar meritoriu

- iunie 2011 - 15.11.2011

- 15.11.2011 - 30.11.2011

- Poclitaru C - Sabin R. -Dumitrache G. - Poclitaru C - Mihăilă D - Culidiuc M - Tofan S. - Codreanu E.

- elevii

- elevii - sponsori

- se vor continua activităţile din Programul,,Eco-Şcoala”, se va acorda o atenţie deosebită formării

- consolidarea comportamentu-lui ecologic în rândul elevilor

- permanent

Dumitrache G

- elevii - toate cadrele did.

deprinderii de colectare selectivă a deşeurilor - în activitatea curiculară şi extracuriculară cu elevii se vor respecta cu stricteţe normele în vigoare P.S.I. şi P.M. - continuarea procesului de dezvoltare a incluziu-nii şcolare în conformitate cu sarcinile etapizate prin Proiectul de DezvoltareInstitu-ţională 2010-2014 - monitorizarea permanentă a activităţilor organizate pentru elevii autişti în vederea valorificării superioare a experienţei şi sensibilizarea familiilor elevilor cu autism - supravegherea permanentă a elevilor reprezintă un obiectiv prioritar al activităţii la clasă şi în timpul liber al elevilor conform graficelor şi programelor de lucru

- diriginţii - asigurarea condiţiilor optime de protecţie a elevilor - lărgirea sferei de servicii oferite de şcoală - permanent - Tiron K - Cordueanu M -Ciocoiu M - Caraciuc S - elevii - personalul did. administraţia locală -şcoli partenere - I.S.J. - C.J.R.A.E. -părinţii elevilor - Asociaţia ,,Papillons Blancs” - Asociaţia ,,IRIS” nerespectarea graficelor de serviciu sau a orarului şcolii va atrage după sine sancţionarea pers. vinovat

permanent

- bază de date proprie - o imagine pozitivă în mass-media

permanent

- Mardar E

Prevenirea oricăror situaţii care pot aduce atingere securităţii fizice şi psihice a elevilor

- întreg personalul şcolii conform sarcinilor din fişa postului şi a graficelor de serviciu

- elevii

PRIORITATEA 3: STIMULAREA INTERESULUI ELEVILOR PENTRU INVATAMANTUL LICEAL FILIERA TEHNOLOGICĂ

OBIECTIV: TINTA: CONTEXT:

ASIGURAREA CONDITIILOR OPTIME PENTRU REALIZAREA PLANULUI DE SCOLARIZARE CL. a IX a. ÎN PARALEL CU CRESTEREA EFICIENTEI PROCESULUI DE PROFESIONALIZARE ATRAGEREA ELEVILOR DIN MEDIUL URBAN/RURAL 1. Slaba consiliere si orientare scolara si profesionala a elevilor din mediul rural. 2. Necesitatea pregătirii forţei de muncă raportat le exigenţele pieţei de muncă locale şi europene REZULTATE AŞTEPTATE TERMEN CINE RĂSPUNDE PARTENE RI - şcolile din zonă -ARACIP OBS.

ACTIVITĂŢI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI -organizarea de întâlniri cu diriginţii şi elevii de clasa a VIII-a de la şcolile gen. din zona Gura Humorului - evaluarea realistă a cerinţelor de forţă de muncă pe piaţa muncii locale, judeţene şi chiar europene în vederea reconfigurării ofertei de şcolarizare raportat la cererea de perspectivă de personal calificat - organizarea de activităţi de parteneriat având ca obiectiv orientarea şcolară şi profesională a absolventului de cl.VIII din zona Gura Humorului - organizarea de concursuri pe meserii la nivel judeţean şi interjudeţean cu asigurarea publicităţii în mass-media - organizarea eficientă a activităţii teoretice şi practice cu elevii de liceu, respectarea cu stricteţe a orarului ,

-o mai bună informare a po-tenţialilor benefi-ciari în legătură cu oferta şcolii - creearea unei baze de date - acces mai rapid pe piaţa muncii pentru absolvenţii şcolii - reconfigurarea eficientă a bazei materiale

permanent

- Sabin R.

20.01.2012 -Culidiuc M. informare în C.A.

- punerea în valoare a bazei materiale şi a competenţelor profesionale a pers. did. în vederea atragerii absolvenţilor de cl.a VIII a - informarea publicului larg în legătură cu rezultatele activităţii de profesionalizare - absolvenţi bine prgătiţi teoretic şi practic, capabili să se integreze rapid pe piaţa de muncă

permanent

- Dumitrache G. - diriginti liceu

- şcolile din zona Gura Humorului

semestrial

- Culidiuc M

permanent

- tot personalul did.

- elevii

asigurarea cadrului optim în vederea consolidării şi perfecţionării deprinderilor practice - organizarea de expoziţii itinerante cu produsele realizate de elevii de liceu

- informarea publicului

permanent

-ing. şi maiştrii -Dumitrache G. -personalul did de liceu

- evaluarea opţiunilor de profesionalizare - bază de date a absolvenţilor de cl.a VIII-a din zona - potenţiali elevi pentru cl a IX a Gura Humorului - promovarea imaginii şcolii

mai-iunie 2012

- şcolile generale din zona Gura Humorului - şcolile generale din zona Gura Humorului

- actualizarea materialului publicitar , a paginii web a şcolii - orientarea şcolară şi profesională a absolvenţilor de cl.a VIII-a din şcoală conform opţiunilor exprimate dar şi posibilităţilor reale ale acestora de însuşire a unei meserii - pe parcursul activităţilor de profesionalizare se vor respecta cu stricteţe regulile P.S.I. şi P.M. -organizarea de intalniri de lucru cu parintii elevilor din clasele aVII-a si aVIII-a in vederea prezentarii ofertei scolii pentru ruta de profesionalizare. -organizarea de intalniri de lucru intre elevii de clasele a VII-a si aVIII-a cu

permanent

- evaluarea corectă a potenţialului de profesionalism

mai 2012

-Pociltaru C -Tilica L -Negrea M -Culidiuc M -Cojoc M -comisia

- elevii şcolii de la cl.a VIII-a - diriginţii - maiştrii instructori

- evitarea producerii de accidente

permanet

-Tiron K - Corduneanu M

-implicarea familiei in procesul de orientare scolara si profesionala

semestrul II

-punerea la dispozitia viitorilor absolventi de clasa aVIII-a a

lunar

-Sabin R. -dirigintii claselor aVIIa si aVIII-a. -Camilar M. -Culidiuc M

-parintii elevilor

-elevii de la clasele de

colegii de la liceu in vederea unei preprofesionalizari eficiente -evaluarea periodica a preferintelor si aptitudinilor profesionale a elevilor din clasele aVII-a si aVIII-a.

informatiilor necesare in vederea alegerii corecte a profilului. -constituirea unei baze de date reale cu privire la potentialul profesional al viitorului absolvent de clasa aVIII-a. semestrial

-dirigintii

liceu

-organizarea de vizite la agentii economici din localitate in vederea informarii viitorilor absolventi cu privire la specificul diferitelor activitati productive. -organizarea de concursuri pe teme de orientare scolara si profesionala pentru elevii de la clasele aVII-a si aVIII-a.

-realizarea unei orientari scolare si profesionale conforme cu cerintele de pe piata muncii.

semestrial

-evaluarea periodica a aspiratiilor profesionale a elevilor

semestrial

-se va pune un accent deosebit pe procesul de formare, consolidare şi perfecţionare a deprinderilor specifice fiecărui profil în parte în conformitate cu exigenţele de piaţa muncii europene.

-promovarea pe piaţa muncii a competenţelor profesionale.

permanent

-Sabin R. centralizaeaza datele -dirigintii de la clasele a VII-a si aVIII-a -dirigintii de la clasele a VII-a si aVIII-a Berevoianu L. -dirigintii de la clasele a VII-a si aVIII-a Berevoianu L. -ingineri şi maiştri

-elevi parinti

-elevi parinti agenti economici -elevi

-elevi -agenţi economici -AJOFM

procentul de absolvenţi încadraţi sau înscrişi la trepte superioare de învăţământ reprezintă un indicator al eficienţei.

-se va monitoriza permanent situaţia

-reducerea abandonului

permanent

Balmoş G

-familiile

frecvenţei şi a notării ritmice a elevilor, se va realiza o legătură permanentă cu familiile elevilor în vederea asigurării demersului educativ. -se va urmări realizarea sarcinilor asumate prin P.A.S.-ul şcolii şi raportarea permanentă a acestora la cerinţele din PLAI şi PRAI -se va consolida realţia cu agenţii economici în vederea asigurării condiţiilor optime pentru practica elevilor şi perspectiva angajării. -popularizarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2012-2013

şcolar, o mai mare implicare a elevilor în procesul propriei formări profesionale - asigurarea continuităţii proiectării permanent

Dumitrache G.

elevilor

-Culidiuc M - colectivul de cadre did. Culidiuc M Diriginţii -agenţi economici

-consolidarea relaţiei cu piaţa muncii

permanent

-creşterea numărului de absolvenţi de cl.a VIII a care optează pentru şcolarizarea la CSEI « Sf. Andrei » -satisfacerea cenţelor de formare profesională , raportat la realitatea economică

martie – august 2012

Culidiuc M Dumitrache G

-CJRAE -AJOFM -scoli Agenţi economici Autorităţi locale şi judeţene CJRAE AJOFM -comisiile metodice de la nivel liceal

-elaborarea CDL în colaborarea cu agenţii economici , autorităţile locale şi judeţene pentru anul şcolar 2012-2013

martie 2012

-conducerea şcolii -Culidiuc M Colectivul desemnat

-participarea şcolii la ,,Târgul de Oferte Educaţionale,,

-o mai bună informare a ppotenţialilor beneficiari

anual

Poclitaru C

PRIORITATEA 4: OBIECTIV:

DEZVOLTAREA RELATIILOR DE PARTENERIAT ASIGURAREA CADRULUI ORGANIZATORIC NECESAR REALIZARII UNEI RELATII FLUENTE SCOALA - COMUNITATE

TINTA:

IMPLICAREA UNUI NUMAR CAT MAI MARE DE ELEVI IN ACTIVITATI CU CARACTER SOCIALINTEGRATOR. CONTEXT: Necesitatea diversificarii realtiilor scoala-diversi parteneri in vederea imbunatatirii comportamentului social – civic al elevilor scolii. ACTIUNI PENTRU ATINGEREA REZULTATE ASTEPTATE TERMEN CINE PARTENERI OBSERVA OBIECTIVULUI RASPUND TII E -consolidarea relatiilor -continuarea parteneriatului 2011-2012 Ciocoiu Asociatia de parteneriat cu Asociatia “Papillons Mihail “Papillons Blancs” -Franta Dulgheru Blancs” Calina -sărbatorirea “Zilelor Scolii” -punerea in valoare a performantelor 30.11.2011 Poclitaru -Personalitati elevilor scolii in diverse domenii. Catalina judetene si locale -parteneri scolari -parinti -valorificarea experientei dobandite si -consolidarea deprinderilor de permanent Dumitrache Colectivul continuarea activitatii pe programul comportament civic, ecologic a elevilor G. didactic “EcoScoala” scolii. Elevi Comunitatea locala -consolidarea relatiilor de parteneriat -implicarea unui numar cat mai mare de permanent Istrate Colectivul traditionale cu administratia locala, elevi in activitati de parteneriat Isabella didactic organele de politie comunitara, Elevi muzeu, scoli, asociatii, etc. Parteneri -continuarea parteneriatului -realizarea unui schimb de experienta anual Poclitaru C. Personal profesional cu personalul didactic si eficient Cojoleanca didactic

studentii de la La Haute Ecole

LUCIA DE BROUKERE Bruxelles-Belgia
-implicarea elevilor scolii in activitati de interes comunitar in diverse domenii: cultural-artistic si sportiv, ecologic. -consolidarea relatiei scoala comunitatea locala permanent

E. Gheorghiu E. Istrate I. Poclitaru C. Sabin R.

Studenti Elevi

Comunitatea locala

6.ACTIVITATEA IGIENICO-SANITARA. In vedeea asigurarii conditiilor optime pentru protejarea starii de sanatate a elevilor se vor avea in vedere urmatoarele: -Educatia sanitara a elevilor ca parte integranta a educatiei generale , va reprezenta o preocupare permanenta a intregului colectiv didactic realizandu-se atat prin orele special alocate cat si cu prilejul unor activitati organizate in acest scop in colaborare cu cabinetul medical din scoala, abordandu-se teme ce tin de educatia igienico-sanitara in general dar si particularizat pe domeniul educatiei sexuale, consolidarea deprinderilor igienice de baza, prevenirea accidentelor si masuri de prim-ajutor. 1. Activitatile extracurriculare organizate in acest scop vor fi consemnate intr-un protocol vizat de consilier educativ, d-na Poclitaru Cătălina. 2. Controlul igienic curent va fi efectuat de fiecare cadru didactic, maistru instructor, instructor de educatie, pedagog pe tot parcursul zilei pentru a se preveni instalarea oricarui focar de boala transmisibila in comunitati scolare inchise. 3. In conditiile in care se observa elevi care prezinta semne de degradare a starii de sanatate se va apela urgent la personalul medical pentru a se aplica tratamentul necesar. NOTA: Sarcinile de la punctele 1.2.3. sunt obligatorii si au caracter permanent. 7.BAZA MATERIALĂ 1. Se vor continua demersurile în vederea asigurării fondurilior necesare pentru continuarea investiţiei aprobate prin Hotărâre de Guvern Termen: permanent Răspunde: Ciocoiu M. 2. În proiectul de buget pentru anul bugetar 2012 se vor prevedea sumele necesare în vederea instalării unui sistem video de supraveghere şi repunere în funcţiune a sistemului de alarmă. Termen: 15.12.2011 Răspunde: Ciocoiu M 3. Se va asigura resursa financiară necesară în vederea reorganitării spaţiilor de la parter pavilion infermerie pentru depozit de carte , sală de lectură , cabinete tehnice. Termen: 30.09.2012 Răspunde: Ciocoiu M 4. Actualul depozit de carte al bibliotecii se va transforma şi amenaja ca laborator I.T. Termen: 30.09.2012 Răspunde: Ţilică Liliana 5. Funcţie de derularea lucrărilor la noul pavilion şcolar se va proceda la amenajarea unor spaţii pentru şcolarizarea elevilor cu autism. Termen: 30.11.2012 Răspunde: Ciocoiu M 6. În spaţiile ocupate de clasele pentru elevi autişti se vor amenaja cabinete pentru T.T.L. Termen: 30.11.2012 Răspunde: Ciocoiu M

7. Lucrările de igienizare şi de reparaţii curente se vor efectua strict cu personalul unităţii şi în intervalul specific ( iunie-iulie) în vederea asigurării condiţiilor optime pentru începerea anului şcolar 2012-2013. Termen: 30.08.2012 Răspunde: Ciocoiu M 8. Se va întocmi documentaţia necesară în vederea obţinerii fondurilor pentru achiziţia unui nou cazan pentru centrala termică şi efectuarea lucrărilor de R.K. la cele două boilere. Termen:30.11.2011 Răspunde: Ciocoiu M 9. Activitatea de profesionalizare pe profilul alimentar se va muta pe noile spaţii de la etajul cantinei . Termen: 30.01.2012 Răspunde: Ciocoiu M 10. Se va confecţiona mobilierul necesar pentru dotarea vestiarelor et. I cantină. Termen: 30.01.2012 Răspunde: Lipichioc Mihai ANEXA la ordinul ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. privind structura anului școlar 2011-2012

8. ROGRAMUL ,, ŞCOALA ALTFEL”
Prevederi generale 1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activitătilor educative extracurriculare si extrascolare, în cadrul programului numit ”Scoala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul ”Scoala altfel” se va desfășura în conformitate cu un orar special. 2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare. 4. În programul ”Școala altfel”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare. Planificarea și aprobarea programului 5. Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. 6. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia. 7. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ. ANEXA la ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. privind structura anului școlar 2011-2012

8. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul ”Școala altfel”. 9. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului ”Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate. Conținutul și organizarea programului 10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. 11. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc. 12. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri. 13. Fiecare activitate la care participă copii preș colari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activităț i organizate, conducerea unităț ii de învăț ământ ș i cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preș colari/elevilor ș i a securităț ii acestora. 14. Tipurile de activităț i care pot fi organizate în cadrul programului ”Ș coala altfel” pot include, fără a se limita la: - activităț i culturale; - activităț i tehnico-ș tiinț ifice; - activităț i sportive; - activităț i de educaț ie pentru cetăț enie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaț ii ș i comunicare etc.); - activităț i de educaț ie pentru sănătate ș i stil de viaț ă sănătos (inclusiv referitoare la dependenț ă de calculator, siguranț ă pe internet etc.); - activităț i de educaț ie ecologică ș i de protecț ie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); - activităț i de educaț ie rutieră, PSI, educaț ie pentru reacț ii corecte în situaț ii de urgenț ă etc. Aceste activităț i se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu: - ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educaț ie media ș i cinematografică; - competiț ii organizate la nivelul ș colii, al grupurilor de ș coli, al localităț ii sau al județ ului; - mese rotunde, dezbateri; - activităț i de voluntariat sau de interes comunitar; - campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenț ei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.; - proiecte comunitare, de responsabilitate socială; - peer - education; - schimburi de experienț ă;

- vizite de studii; - tabere/ș coli de creaț ie sau de cercetare; - parteneriate educaț ionale ș i tematice la nivel de unităț i de învăț ământ, pe plan intern ș i internaț ional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă ș i în proiecte. Monitorizare şi evaluare 15. Activităț ile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menț ionate, acoperind cel puț in numărul de ore prevăzut în orarul obiș nuit al ș colii, atât pentru elevi, cât ș i pentru cadrele didactice. 16. După aprobarea de către consiliul de administraț ie, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât ș i pentru cadrele didactice. 17. Elevii au obligaț ia de a participa la activităț ile pentru care s-au înscris, absenț ele fiind înregistrate în catalog, la rubrica Purtare. 18. Activităț ile aprobate se vor menț iona în condica de prezenț ă a cadrelor didactice ș i vor fi monitorizate de conducerea unităț ii de învăț ământ. Directorul unităț ii de învăț ământ, consilierul educativ, ș eful comisiei pentru evaluarea ș i asigurarea calităț ii, vor monitoriza ș i evalua activităț ile din programul ”Ș coala altfel”. 19. Inspectoratele ș colare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activităț ile organizate de unităț ile de învăț ământ în cadrul programului ”Ș coala altfel”. 20. După încheierea vacanț ei de primăvară, în fiecare unitate de învăț ământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităț ilor organizate, rezultatele educaț ionale ale acestora, precum ș i modalităț ile de ameliorare a planificării ș i organizării programului ”Ș coala altfel”. La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral, vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinț ilor care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unităț ii de învăț ământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate. 21. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele ș colare vor include în raportul privind starea învăț ământului un capitol referitor la relevanț a ș i valoarea formativă a tuturor activităț ilor desfăș urate în cadrul programului ”Ș coala altfel”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi ș i cadre didactice faț ă de organizarea şi desfăşurarea acestuia . Nota: a). Pana pe data de 15.11. 2011 se vor transmite d-nei Poclitaru C. propunerile de activitati in conformitate cu recomandarile M.E.C.T.S. b). Lista activitatilor propuse va fi aprobata in sedinta Consiliului de administratie din luna decembrie 2011 ANEXE 1. CONSILIUL PROFESORAL – TEMATICĂ SEMESTRUL I a) Şedinţa de deschidere a noului an şcolar – Prezentarea încadrării , repartizării claselor şi a spaţiilor de şcolarizare, desemnarea responsabililor de comisii metodice, a membrilor C.A. Termen: 1.09.2011 Răspunde: Ciocoiu M b) Analiza activităţii desfăşurate de personalul didactic auxiliar pe parcursul anului şcolar 2010-2011 şi începutul anului şcolar 2011-2012 Prezentarea Planului managerial pentru anul şcolar 2011-2012 Termen: 19.10.2011 Răspunde: Ciocoiu M

c) Noutăţi legislative în domeniul educaţiei Legea nr.1/2011 şi impactul acesteia asupra modului de oraganizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ , selecţia şi angajarea personalului didactic, activitatea de promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice Termen: 24.11.2011 Răspund: Mureşan Florin Horga Carmen d) Elevul autist între necunoscute şi nevoia de susţinere pedagogică Termen: 19.01.2012 Răspund: Huţanu Ioan Popescu Elena SEMESTRUL II a) Analiza activităţii desfăşurate de personalul didactic şi didactic auxiliar pe parcursul sem.I al anului şcolar 2011-2012 Termen: februarie 2012 Răspunde: Ciocoiu M b) Particularităţi ale predării limbilor străine la elevul cu dificultăşi de învăţare de ciclu primar şi gimnazial Termen: martie 2012 Răspunde: Negrea M Croitoru S c) Importanţa educaţiei religioase în procesul formativ-educativ şi terapeutic organizat pentru elevul cu dificultăţi de învăţare Termen: mai 2012 Răspunde: Ţebrean T , Cojoleancă B 2. LECTORATUL CU PĂRINŢII SEMESTRUL I - C.S.E.I.,, SF. ANDREI” Gura Humorului şcoală europeană în care elevul cu dificultate de învăţare este subiect şi nu obiect al educaţiei Termen: 05.11.2011 Răspund: Sahlean O Duca Diana SEMESTRUL II - Importanţa profesionalizării elevului de liceu filieră tehnologică la standardele europene Termen : mai 2012 Răspunde: Pitic M 3.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE MEMBRI : Ciocoiu Mihail, director – presedinte Cojoc Maria, director adj, - membru Cojoleanca Elena, invatator – membru Culidiuc Militina , profesor – membru Sabin Rybanna, profesor - membru Daniliuc Mihaela, parinte – membru Nită Gheorghe – reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava Gemănaru Liliana - reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava Andronic Elisabeta – secretar al Consiliului de Admnistraţie Poclitaru Cătălina - membru 4.SARCINILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 1. Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor Legii învăţământului nr.1/2011, privind Statul personalului didactic şi ale prezentului regulament. 2. Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ

Atribuţiile Consiliului de administraţie: 1. Asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de MECTS şi ale inspectorului şcolar general. 2. Administrează, prin delegare din partea Consiliului Local terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie celelalte componente ale bazei materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ. 3. Aprobă planul de dezvoltare al şcolii elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după dezbaterea şi avizarea sa în consiliu profesoral. 4. Aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în consiliu profesoral şi comisia paritară. 5. Elaborează prin consultare cu sindicatele fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit. 6. Acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea şi calitatea din unitatea şcolară, a analizei şefilor catedrelor / comisiilor metodice a celorlalte compartimente funcţionale. 7. Aprobă la propunerea directorului acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariaţi din unitatea şcolară. Pentru personalul didactic de predare şi de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu respectarea metodologiei specifice. 8. Stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de învăţământ. 9. Stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii şcolare, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor. 10. Stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ. 11. Controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice. 12. Aprobă acordarea burselor şcolare conform legislaţiei în vigoare. 13. Avizează şi propune consiliului local, spre aprobare proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi contabil şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor / comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale;. 14. Hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare, extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 15. Acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct. 16. Propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului. 17. Avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de învăţământ. 18. Stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar pe baza criteriilor de normare elaborate de MECTS pentru fiecare categorie de personal. 19. Aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare. 20. Validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi promovează măsuri ameliorative, conform legale în vigoare. 21. Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. 22. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii din 9-15 membri, între care: - directorul unităţii de învăţământ - directorii adjuncţi - 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliu profesoral - contabil / contabil şef, dacă există la nivelul unităţii.

23. Personalul didactic de predare şi de instruire practică care face parte din consiliul de administraţie este ales de consiliul profesoral la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. 24. Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 25. La şedinţele consiliului de administraţie participă fără drept de vot, cu statut de observatori, liderii de sindicat din şcoală. Punctul de vedere al liderului sindical se menţionează în procesul verbal. 26. Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris cu 48 ore înaintea datei de şedinţă, membrii consiliului de administraţie şi observatorii care nu fac parte din personalul şcolii. 27. Preşedintele consiliului de administraţie numeşte prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele verbale ale şedinţelor. 28. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie ,toţi membrii şi invitaţii ,dacă există ,au obligaţia să semneze procesul verbal ,încheiat cu această ocazie .Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru...Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 29. Procesele verbale se scriu în Registrul de procese verbale ale consiliului de administraţie care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului. 30. Registrul de procese verbale ale consiliului de administraţie este însoţit în mod obligatoriu de dosarul care conţine anexele proceselor verbale ( rapoarte, programe,informări, tabel, liste, solicitări, memorii, sesizări, etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul se păstrează în biroul directorului într-un fişet securizat ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului. 31. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Hotărârile consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.