Sunteți pe pagina 1din 9

Termeni procesuali penali calcula i in ore

6. 40) re inere - m sur luat de organul competent de a priva de libertate o persoan pe un termen de pn la 72 de ore; -11. (4) Re inerea persoanei pn la emiterea mandatului de arestare nu poate dep i 72 de ore. 12. (2) Perchezi iile, cercet rile domiciliului, precum i alte ac iuni de urm rire penal la domiciliu, pot fi ordonate i efectuate n baza unui mandat judiciar, cu excep ia cazurilor i modului prev zute de prezentul cod. n cazul efectu rii ac iunilor procesuale f r mandat judiciar, organul abilitat s efectueze aceste ac iuni, imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore de la terminarea ac iunii, prezint instan ei de judecat materialele respective pentru controlul legalit ii acestor ac iuni. -63. (2) Organul de urm rire penal nu este n drept s men in n calitate de b nuit: 1) persoana re inut - mai mult de 72 de ore; 64. B nuitul are dreptul 12) s anun e imediat, dar nu mai trziu de 6 ore, prin organul de urm rire penal , rudele sau o alt persoan , la propunerea sa, despre locul unde este re inut; 66. Invinuitul, inculpatul are dreptul 4) n caz de re inere, s fie adus imediat, dar nu mai trziu de 72 de ore, n fa a unui judec tor, s fie judecat ntr-un termen rezonabil sau eliberat n timpul procesului; 107. (2) Durata audierii nentrerupte a martorului nu poate dep i 4 ore, iar durata general , n aceea i zi, nu poate dep i 8 ore. 119. (2) n caz de infrac iune flagrant , examinarea corporal poate fi efectuat f r autorizarea judec torului de instruc ie, ns , n termen de 24 de ore, el trebuie s fie informat despre ac iunea efectuat , cu prezentarea materialelor respective ale cauzei pentru controlul legalit ii acestei ac iuni. 125. (4) n caz de delict flagrant, perchezi ia se poate efectua n baza unei ordonan e motivate f r autoriza ia judec torului de instruc ie, urmnd ca acestuia s i se prezinte imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore de la terminarea perchezi iei, materialele ob inute n urma perchezi iei efectuate, indicndu-se motivele efectu rii ei. 128. (4) Rezultatul perchezi iei urmeaz a fi prezentat, pentru verificare, judec torului de instruc ie n termen de 24 de ore, n conformitate cu prevederile CPP al RM. 135. (2) n caz de urgen , dac ntrzierea ob inerii autoriza iei prev zute la alin.(1) ar provoca prejudicii grave activit ii de administrare a probelor, procurorul poate dispune, prin ordonan motivat , interceptarea i nregistrarea comunic rilor, informnd despre aceasta imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore, judec torul de instruc ie care, n cel mult 24 de ore, se va pronun a asupra ordonan ei procurorului i, dac o confirm , va autoriza, n caz de necesitate, interceptarea n continuare, iar dac nu o confirm , dispune ncetarea imediat a intercept rilor i nimicirea nregistr rilor efectuate. 136. (4) Caseta cu nregistrarea comunic rilor, reproducerea n scris a acestora i procesul-verbal al intercept rii i nregistr rii comunic rilor se transmit, n termen de 24 de ore, procurorului, care apreciaz care din informa iile culese au importan pentru cauza respectiv i, n acest sens, ntocme te un proces-verbal. 159. (2) n caz de urgen , cnd exist pericol iminent pentru via a oamenilor, substan ele explozive pot fi nimicite, n urma concluziei specialistului, f r autorizarea judec torului de instruc ie, cu prezentarea materialelor respective, n termen de 24 de ore, judec torului de instruc ie pentru efectuarea controlului legalit ii acestei ac iuni procesuale. 165. (1) Constituie re inere privarea persoanei de libertate, pe o perioad scurt de timp, dar nu mai mult de 72 de ore, n locurile i n condi iile stabilite prin lege. 166.(4) nregistrarea infrac iunii se efectueaz imediat, dar nu mai trziu de 3 ore de la momentul aducerii persoanei re inute la organul de urm rire penal , iar n cazul n care fapta pentru care persoana a fost re inut nu este nregistrat n mod corespunz tor, persoana se elibereaz imediat, cu excep ia prev zut la art.273 alin.(1) pct.2). (6) Re inerea minorului nu poate dep i 24 de ore. 167. (1) Despre fiecare caz de re inere a unei persoane b nuite de s vr irea unei infrac iuni organul de urm rire penal , n termen de pn la 3 ore de la momentul priv rii ei de libertate, ntocme te un proces-verbal de re inere, n care se indic temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua i ora re inerii, fapta s vr it de

Lisnic

persoana respectiv , rezultatele perchezi iei corporale a persoanei re inute, precum i data i ora ntocmirii procesului-verbal. n termen de pn la 3 ore de la re inere, persoana care a ntocmit procesul-verbal prezint procurorului o comunicare n scris referitoare la re inere. 173. (1) Persoana care a ntocmit procesul-verbal de re inere, imediat, dar nu mai trziu de 6 ore, este obligat s dea posibilitate persoanei re inute s anun e una din rudele apropiate sau o alt persoan , la propunerea re inutului, despre locul unde acesta este de inut sau o anun singur . 205. (5) n caz de delict flagrant sau de caz ce nu sufer amnare, organul de urm rire penal este n drept de a pune bunurile sub sechestru n baza ordonan ei proprii, f r a avea autoriza ia judec torului de instruc ie, comunicnd n mod obligatoriu despre aceasta judec torului de instruc ie imediat, ns nu mai trziu de 24 de ore din momentul efectu rii acestei ac iuni procedurale. 273. (3) Procesele-verbale privind ac iunile procesuale efectuate conform prevederilor alin.(2) (s re in f ptuitorul, s ridice corpurile delicte, s procedeze la evaluarea pagubei i s efectueze orice alte ac iuni, dac legea prevede aceasta) mpreun cu mijloacele materiale de prob se predau, n termen de 24 de ore, procurorului. 274. (3) Ordonan a de ncepere a urm ririi penale, emise de organul de urm rire penal , n termen de 24 de ore de la data nceperii urm ririi penale, se supun confirm rii de c tre procurorul care efectueaz conducerea activit ii de urm rire penal , prezentndu-i-se totodat i dosarul respectiv. 279. (4) n cazul infrac iunilor flagrante, consim mntul sau autoriza ia pentru (Orice ac iune de urm rire penal n incinta unei unit i publice sau private i cercetarea, perchezi ia, ridicarea de obiecte i alte ac iuni procesuale la domiciliu) nu snt necesare, ns despre efectuarea ac iunilor respective este informat imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore, procurorul sau, dup caz, judec torul de instruc ie care urma s dea autoriza ia respectiv . 282. (1) naintarea acuz rii nvinuitului se va face de c tre procuror n prezen a avocatului n decurs de 48 de ore din momentul emiterii ordonan ei de punere sub nvinuire, dar nu mai trziu de ziua n care nvinuitul s-a prezentat sau a fost adus n mod silit. 295. (1) Cererile naintate dup ce s-a luat cuno tin de materialele urm ririi penale se examineaz de c tre procuror imediat, prin ordonan motivat se dispune admiterea sau respingerea lor i, n termen de 24 de ore, se aduc la cuno tin persoanelor care le-au naintat. 298. (2) n cazul n care plngerea se refer la procurorul care conduce urm rirea penal sau exercit nemijlocit urm rirea penal n cauza respectiv , acesta este obligat s nainteze plngerea depus , nso it de explica iile lui, n termen de pn la 24 de ore, procurorului ierarhic superior. 299. (1) Procurorul, n termen de pn la 72 de ore de la primirea plngerii, este obligat s o examineze i s comunice decizia sa persoanei care a depus plngerea. -301. (2) Ac iunile de urm rire penal sub form de perchezi ie, cercetare la fa a locului n domiciliu i punerea bunurilor sub sechestru n urma perchezi iei pot fi efectuate, ca excep ie, f r autorizarea judec torului de instruc ie, n baza ordonan ei motivate a procurorului, n cazurile infrac iunilor flagrante, precum i n cazurile ce nu permit amnare. Judec torul de instruc ie trebuie s fie informat despre efectuarea acestor ac iuni de urm rire penal n termen de 24 de ore. 302. (1) Cu autorizarea judec torului de instruc ie pot fi aplicate m suri procesuale de constrngere, i anume: 1) amnarea n tiin rii rudelor despre re inerea persoanei pn la 12 ore. 305. (3) Demersul referitor la efectuarea cercet rii operative a nc perii, interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri trebuie s fie examinat de c tre judec torul de instruc ie imediat, dar nu mai trziu de 4 ore de la primirea demersului. 309. (4) Cererea depus la administra ia locului de de inere a persoanei se remite instan ei de judecat competente n termen de 24 de ore. 311. (3) Instan a care a adoptat ncheierea, primind recursul, n termen de 24 de ore, l trimite, cu materialele respective, instan ei de recurs, numind data solu ion rii recursului i informnd despre aceasta procurorul i ap r torul. (4) Procurorul, primind n tiin area despre data examin rii recursului, este obligat s prezinte n instan a de recurs, n termen de 24 de ore, materialele respective.

Lisnic

336. (4) Procesul-verbal al edin ei de judecat se redacteaz de grefier n termen de 48 de ore de la terminarea edin ei i se semneaz de pre edintele edin ei i de grefier. 479. (1) Audierea b nuitului nvinuitului, inculpatului minor se efectueaz n condi iile art.104 i nu poate dura mai mult de 2 ore f r ntrerupere, iar n total nu poate dep i 4 ore pe zi. 507. (3) n cazul n care instan a nu accept acordul de recunoa tere a vinov iei, ncheierea privind refuzul de a accepta acordul de recunoa tere a vinov iei poate fi atacat de p r ile care au semnat acordul cu recurs n termen de 24 de ore, despre ce ele fac declara ie ndat dup pronun area ncheierii. 515. (2) Procesul-verbal se ntocme te i se aduce la cuno tin persoanelor audiate, conform dispozi iilor art.260 i 261, i mpreun cu celelalte materiale se prezint procurorului imediat, dar nu mai trziu de 24 ore de la momentul ntocmirii. 518. (2) Hot rrea instan ei se redacteaza n 24 de ore.

Lisnic

Termeni procesuali penali calcula i in zile


58. (3) 9) Victima are dreptul s atace ordonan a de nencepere a urm ririi penale n decurs de 10 zile din momentul primirii copiei de pe ordonan a respectiv i s ia cuno tin de materialele n baza c rora a fost emis aceast ordonan ;

63. Organul de urm rire penal nu este n drept s men in n calitate de b nuit: -persoana n privin a c reia a fost aplicat o m sur preventiv neprivativ de libertate - mai mult de 10 zile din momentul cnd i s-a adus la cuno tin ordonan a despre aplicarea m surii preventive 70.(4) Organul de urm rire penal sau instan a cere de la biroul de avoca i nlocuirea ap r torului ales sau ap r torului numit din oficiu n urm toarele situa ii dificile de desf urare a procesului penal: dac ap r torul ales nu poate s participe la desf urarea procesului n decurs de 5 zile din momentul anun rii lui; 135.(4) Interceptarea comunic rilor n cadrul urm ririi penale se autorizeaz pentru o durat de cel mult 30 de zile. Interceptarea poate fi prelungit n acelea i condi ii pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd dep i 30 de zile. Durata total a intercept rii comunic rilor nu poate dep i 6 luni. n orice caz, interceptarea comunic rilor nu poate dura mai mult dect pn la terminarea urm ririi penale. 151. (5) Raportul expertului sau declara ia sa c nu poate prezenta concluzii, precum i procesul-verbal de audiere a expertului se comunic imediat, dar nu mai trziu de 3 zile de la primirea lor de c tre organul de urm rire penal , p r ilor n proces care au dreptul s dea explica ii, s fac obiec ii, precum i s cear a se pune expertului ntreb ri suplimentare, a se efectua expertiza suplimentar ori o contraexpertiz . Executarea acestor ac iuni se consemneaz ntr-un proces-verbal. 152.(4) Internarea b nuitului ntr-o institu ie medical , pentru efectuarea expertizei n condi ii de sta ionar, se dispune pentru o durat de pn la 10 zile cu posibilitatea prelungirii, n caz de necesitate, la demersul procurorului, de c tre judec torul de instruc ie, dup punerea sub nvinuire. (5) Internarea nvinuitului ntr-o institu ie medical , pentru efectuarea expertizei n condi ii de sta ionar, se dispune pentru o durat de pn la 30 de zile. (6) Prelungirea intern rii nvinuitului n institu ia medical , pentru efectuarea expertizei n condi ii de sta ionar, poate fi dispus de c tre judec torul de instruc ie pn la 6 luni, la demersul procurorului. Fiecare prelungire nu poate dep i 30 de zile. (7) B nuitul, nvinuitul internat ntr-o institu ie medical pentru efectuarea expertizei n condi ii de sta ionar, ap r torul sau reprezentantul pot ataca ncheierea judec torului de instruc ie privind aplicarea ori prelungirea intern rii sau pot solicita efectuarea expertizei n condi ii de ambulator n termen de 3 zile de la data adopt rii 178. (3) Durata m surilor preventive--(oblig. de a nu depasi localitatea i oblig. de a nu parasi ara) nu poate dep i 30 de zile i, dup caz, poate fi prelungit doar motivat. Prelungirea se dispune de c tre procuror i fiecare prelungire nu poate dep i 30 de zile. 186. (2) inerea persoanei n stare de arest n faza urm ririi penale pn la trimiterea cauzei n judecat nu va dep i 30 de zile, cu excep ia cazurilor prev zute de CPP al RM. (5) Fiecare prelungire a duratei arest rii preventive nu poate dep i 30 de zile n faza urm ririi penale i 90 de zile n faza judec rii cauzei. (6) n caz dac este necesar de a prelungi durata arest rii preventive a nvinuitului, inculpatului, procurorul, nu mai trziu de 5 zile pn la expirarea termenului de arestare, nainteaz judec torului de instruc ie sau, dup caz, instan ei care judec cauza un demers privind prelungirea acestui termen. n cazul n care, la data adopt rii sentin ei, termenul arestului preventiv r mas este mai mic de 15 zile, instan a de judecat este obligat , la demersul procurorului, s se pronun e asupra prelungirii termenului arestului preventiv pn la pronun area sentin ei. 187. Administra ia institu iei de de inere a persoanelor re inute sau arestate este obligat : 11) cu 7 zile pn la expirarea termenului de de inere a persoanei, s informeze despre aceasta organul respectiv;

Lisnic

209. (2) Alte persoane dect b nuitul, nvinuitul, inculpatul care consider c punerea sub sechestru a bunurilor lor este efectuat ilegal sau nentemeiat snt n drept s cear organului de urm rire penal sau instan ei s scoat bunurile de sub sechestru. n cazul n care acestea refuz s satisfac rug mintea sau nu au comunicat persoanei respective despre solu ionarea cererii timp de 10 zile din momentul primirii ei, persoana este n drept s solicite scoaterea bunurilor de sub sechestru n ordinea procedurii civile. Hot rrea instan ei de judecat n privin a ac iunii civile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru poate fi atacat de c tre procuror n instan a ierarhic superioar cu recurs n termen de 10 zile, ns , dup intrarea ei n vigoare, este obligatorie pentru organele de urm rire penal i pentru instan a de judecat care judec cauza penal n cadrul solu ion rii chestiunii ale cui bunuri trebuie s fie confiscate sau, dup caz, urm rite. 236. (2) Citarea se va face n a a fel ca persoanei chemate s i se nmneze cita ia cu cel pu in 5 zile nainte de data cnd ea trebuie s se prezinte conform cita iei n fa a organului respectiv. Aceast regul nu se aplic la citarea b nuitului, nvinuitului, inculpatului, a altor participan i la proces pentru efectuarea unor ac iuni procesuale de urgen n cadrul desf ur rii urm ririi penale sau al judec rii cauzei. 246. (1) Cererile, precum i demersurile organiza iilor ob te ti i ale colectivelor de munc , vor fi examinate i solu ionate imediat dup depunerea lor. Dac organul c ruia i este adresat cererea sau demersul nu le poate solu iona imediat, acestea urmeaz s fie solu ionate nu mai trziu de 3 zile de la data primirii lor. 258. (1) n cazul n care anumite ac iuni de urm rire penal trebuie s fie efectuate n afara teritoriului n care se face urm rirea penal , organul de urm rire penal poate s le efectueze nsu i sau s dispun , prin delega ie, efectuarea acestor ac iuni altui organ respectiv, care este obligat s execute aceast delega ie n termen de cel mult 10 zile. 265. (2) Refuzul organului de urm rire penal de a primi plngerea sau denun ul poate fi atacat imediat judec torului de instruc ie, dar nu mai trziu de 5 zile de la momentul refuzului. 271. (2) Dac organul de urm rire penal constat c nu este competent a efectua urm rirea penal , imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea urm ririi penale pentru a o transmite organului competent. 290. (1) Procurorul, n termen de cel mult 10 zile de la primirea dosarului trimis de organul de urm rire penal , verific materialele dosarului i ac iunile procesuale efectuate, pronun ndu-se asupra acestora. Dac procurorul constat probe ob inute contrar prevederilor prezentului cod i cu nc lcarea drepturilor b nuitului, nvinuitului, prin ordonan motivat , aprobat de procurorul ierarhic superior, exclude aceste probe din materialele dosarului. 296. (1) Dup prezentarea materialelor de urm rire penal , procurorul ntocme te rechizitoriul ntr-un termen ce nu va dep i 3 zile, iar n cazurile complicate i voluminoase - ntr-un termen ce nu va dep i 10 zile. 2962 (1) Procurorul ierarhic superior este obligat, n termen de cel mult 5 zile, s examineze cauza primit i s adopte n privin a ei una din urm toarele hot rri: 1) s confirme, prin rezolu ia sa, rechizitoriul dac constat c exist temeiuri pentru a trimite cauza instan ei de judecat ; 2) s reia urm rirea penal i s restituie cauza persoanei care a efectuat urm rirea penal , cu indica iile scrise n vederea efectu rii unei urm riri penale suplimentare; 3) s dispun ncetarea urm ririi penale printr-o ordonan motivat ; 4) s restituie cauza procurorului ierarhic inferior pentru refacerea rechizitoriului dac acesta nu a fost ntocmit n condi iile art.296. 297. (5) n cazul n care inculpatul se afl n stare de arest preventiv sau arest la domiciliu, procurorul va trimite cauza n judecat cu cel pu in 10 zile pn la expirarea termenului de arest stabilit. 302. (2) Hot rrea judec torului de instruc ie referitoare la autorizarea m surilor procesuale de constrngere poate fi atacat cu recurs de c tre p r i n instan a ierarhic superioar n termen de 3 zile. Recursul se examineaz n condi iile art.311 i 312. 307. (5) Termenul inerii n stare de arest a b nuitului nu va dep i 10 zile.

Lisnic

(6) Judec torul de instruc ie este n drept s solu ioneze chestiunea cu privire la necesitatea alegerii unei m suri preventive mai u oare. n cazul adopt rii hot rrii privind liberarea provizorie a persoanei pe cau iune, b nuitul este inut sub arest pn ce cau iunea stabilit de judec tor nu va fi depus la contul depozitar al procuraturii, ns termenul de inere a lui n stare de arest nu va dep i 10 zile. 311. (1) Recursul mpotriva ncheierii judec torului de instruc ie privind aplicarea sau neaplicarea arest rii preventive sau a arest rii la domiciliu, privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei, privind liberarea provizorie sau refuzul liber rii provizorii se depune de c tre procuror, b nuit, nvinuit, ap r torul s u, reprezentantul s u legal n instan a care a adoptat ncheierea ori prin intermediul administra iei locului de de inere, n termen de 3 zile de la data adopt rii ncheierii. Pentru persoana arestat , termenul de 3 zile ncepe s curg de la data nmn rii copiei ncheierii. 312. (2) Instan a de recurs judec recursul n decurs de 3 zile din momentul primirii lui. 313. (3) Plngerea mpotriva ac iunilor i actelor ilegale ale organului de urm rire penal i ale organului care exercit activitate operativ de investiga ii poate fi naintat , n termen de 10 zile, judec torului de instruc ie la locul afl rii organului care a admis nc lcarea. (4) Plngerea se examineaz de c tre judec torul de instruc ie n termen de 10 zile, cu participarea procurorului i cu citarea persoanei care a depus plngerea. Neprezentarea persoanei care a depus plngerea nu mpiedic examinarea plngerii. 322. (5) Dac participarea ap r torului ales de inculpat este imposibil pe o durat care dep e te 5 zile, instan a amn edin a i propune inculpatului s - i aleag un alt ap r tor, iar n caz de refuz al inculpatului de a- i alege alt ap r tor, instan a decide numirea unui ap r tor din oficiu. Pentru nlocuirea ap r torului n condi iile prezentului alineat, instan a stabile te inculpatului un termen de 5 zile. 329. (2) n cazul aplic rii arest rii preventive, hot rrea instan ei poate fi atacat , n termen de 3 zile, n instan a ierarhic superioar cu recurs, care se va judeca conform prevederilor art. 312, care se aplic n mod corespunz tor. 336. (5) Despre ntocmirea i semnarea procesului-verbal integral al edin ei de judecat pre edintele edin ei n tiin eaz n scris p r ile i le asigur posibilitatea de a lua cuno tin de procesul-verbal, la cerere scris , n termen de 5 zile de la data n tiin rii despre redactarea i semnarea lui. (6) Dup luarea de cuno tin de procesul-verbal, partea respectiv , n termen de 3 zile, poate formula obiec ii la acesta. 338. (1) Deliberarea i pronun area hot rrii se fac de ndat dup ncheierea dezbaterilor. Pentru motive ntemeiate, deliberarea i pronun area hot rrii pot fi amnate cu cel mult 10 zile. 343. Redactarea hot rrii judec tore ti (1) n cazul n care a fost pronun at numai dispozitivul hot rrii, acesta se redacteaz integral, n cel mult 10 zile de la pronun are, de c tre unul dintre judec torii care au participat la judecarea cauzei i se semneaz de to i judec torii completului de judecat . 344. Cauza parvenit n instan a, n termen de pn la 3 zile, se repartizeaz judec torului sau, dup caz, completului de judecat de c tre pre edintele sau vicepre edintele instan ei, prin rezolu ie, conform modului stabilit la nceputul anului, prin repartizarea numerelor dosarelor judec torilor, n ordinea alfabetic a numelor acestora. 345. (1) n termen de cel mult 3 zile de la data la care cauza a fost repartizat pentru judecare, judec torul sau, dup caz, completul de judecat , studiind materialele dosarului, fixeaz termenul pentru edin a preliminar . edin a preliminar n cauzele n care snt inculpa i minori sau aresta i se face de urgen i cu prioritate, pn la expirarea termenului de arest stabilit anterior.

Lisnic

Termeni procesuali penali calcula i n luni


63. (2) Organul de urm rire penal nu este n drept s men in n calitate de b nuit: 3) persoana n privin a c reia a fost dat o ordonan de recunoa tere n aceast calitate - mai mult de 3 luni, iar cu acordul Procurorului General i al adjunc ilor s i - mai mult de 6 luni. 135. (4) Durata total a intercept rii comunic rilor nu poate dep i 6 luni. n orice caz, interceptarea comunic rilor nu poate dura mai mult dect pn la terminarea urm ririi penale. 152. (6) Prelungirea intern rii nvinuitului n institu ia medical , pentru efectuarea expertizei n condi ii de sta ionar, poate fi dispus de c tre judec torul de instruc ie pn la 6 luni, la demersul procurorului. Fiecare prelungire nu poate dep i 30 de zile. 186. (3) Durata inerii nvinuitului n stare de arest preventiv la faza urm ririi penale poate fi prelungit : 1) pn la 6 luni, dac persoana este nvinuit de s vr irea unei infrac iuni pentru care legea prevede pedeaps maxim de pn la 15 ani nchisoare; 2) pn la 12 luni, dac persoana este nvinuit de s vr irea unei infrac iuni pentru care legea prevede pedeaps maxim de pn la 25 de ani nchisoare sau deten iune pe via . (4) nvinui ilor minori durata inerii n stare de arest preventiv poate fi prelungit numai pn la 4 luni. (8) Dup trimiterea cauzei n instan a de judecat , termenul judec rii cauzei cu men inerea inculpatului n stare de arest, din ziua primirii cauzei n instan a de judecat i pn la pronun area sentin ei, nu poate dep i 6 luni, dac persoana este nvinuit de s vr irea unei infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa maxim de pn la 15 ani nchisoare, i 12 luni, dac persoana este nvinuit de s vr irea unei infrac iuni pentru care legea prevede pedeapsa maxim de pn la 25 de ani nchisoare sau deten iune pe via . (9) Dup expirarea termenelor stabilite la alin.(5) i (8), termenul judec rii cauzei cu men inerea inculpatului n stare de arest poate fi prelungit doar n cazuri excep ionale, la demersul procurorului, printr-o ncheiere motivat a instan ei care judec cauza, de fiecare dat cu 3 luni pn la pronun area sentin ei. (12) Prelungirea duratei arest rii preventive pn la 6 luni se decide de c tre judec torul de instruc ie n baza demersului procurorului din circumscrip ia n raza teritorial a c reia se efectueaz urm rirea penal . 210. (2) Potrivit cererii p r ii civile sau a altor persoane interesate de a cere repararea prejudiciului material n ordinea procedurii civile, organul de urm rire penal sau instan a de judecat este n drept s men in bunurile sub sechestru i dup ncetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urm rire penal sau achitarea persoanei, timp de o lun de la intrarea n vigoare a hot rrii respective. 217. (3) n termen de cel mult o lun , pe baza sesiz rii, se vor lua m surile necesare i rezultatele se vor comunica procurorului care conduce urm rirea penal n cauza dat i organului care a trimis sesizarea. 218. (2) n termen de cel mult o lun , instan a de judecat va fi informat despre rezultatele solu ion rii faptelor expuse n ncheierea interlocutorie. 2872 (2) Procurorul, n mod periodic, dar nu mai rar dect o dat la 6 luni, va verifica m surile de c utare pentru identificarea persoanei. 326 (2) Dac , n cadrul judec rii cauzei, se constat c inculpatul a s vr it o alt infrac iune sau c au ap rut circumstan e noi care vor influen a la ncadrarea juridic a nvinuirii aduse lui, sau c infrac iunea incriminat a fost comis n coparticipare cu alt persoan care a fost scoas nentemeiat sau ilegal de sub urm rire penal , instan a, la cererea procurorului, amn examinarea cauzei pe un termen de pn la o lun i o restituie procurorului pentru efectuarea urm ririi penale privind aceast infrac iune sau pentru reluarea urm ririi penale. La demersul procurorului, termenul stabilit n prezentul alineat poate fi prelungit de instan pn la 2 luni, la expirarea c ruia cauza, n mod obligatoriu, se trimite instan ei pentru continuarea judec rii. 329. (1) O nou cerere de aplicare, nlocuire sau revocare a m surii preventive poate fi depus dac au ap rut temeiuri pentru aceasta, dar nu mai devreme dect peste o lun dup ce ncheierea precedent privind aceast chestiune a intrat n vigoare sau dac nu au intervenit noi mprejur ri care condi ioneaz noua cerere. 422. Termenul de recurs este de 2 luni de la data pronun rii deciziei, dac legea nu dispune altfel, iar n cazul redact rii deciziei - de 2 luni dup n tiin area n scris a p r ilor despre semnarea deciziei redactate de to i judec torii completului de judecat . 431. (1) Dup primirea cererii, instan a de recurs ndepline te urm toarele acte procedurale preparatorii:

Lisnic

3) fixeaz termenul pentru ntocmirea raportului. Termenul ntocmirii raportului nu poate fi mai mare de 3 luni pentru cauzele cu inculpa i minori sau de inu i n stare de arest i nu mai mare de 6 luni pentru celelalte cazuri. 454. (3) Recursul n anulare poate fi declarat n termen de 6 luni de la data comunic rii c tre Guvern a hot rrii adoptate de c tre instan a interna ional . 501. (1) Instan a de judecat periodic, dar nu mai rar de o dat la 6 luni, verific necesitatea continu rii aplic rii m surilor de constrngere cu caracter medical. 541. (1) Republica Moldova se poate adresa unui stat str in cu cerere de extr dare a persoanei n privin a c reia se efectueaz urm rirea penal n leg tur cu infrac iunile pentru care legea penal prevede o pedeaps maxim de cel pu in un an de nchisoare ori o alt pedeaps mai aspr sau n privin a c reia a fost adoptat o sentin de condamnare la pedeapsa nchisorii pe o durat de cel pu in 6 luni n cazul extr d rii pentru executare, dac tratatele interna ionale nu prev d altfel. 544. (4) Extr darea urmeaz a fi acordat n cazul n care termenul de deten ie care urmeaz a fi executat sau cumulul termenelor de deten ie care urmeaz a fi executate este de cel pu in 6 luni, dac tratatul interna ional nu prevede altfel. 552. (1) Transferul persoanelor condamnate poate avea loc n urm toarele condi ii: 3) durata pedepsei privative de libertate, pe care condamnatul o mai are de executat, trebuie s fie de cel pu in 6 luni la data primirii cererii de transferare sau s fie nedeterminat

Lisnic

Termeni procesuali penali calcula i n ani


278. (4) n cazul descoperirii unui viciu fundamental, urm rirea penal poate fi reluat nu mai trziu de un an de la intrarea n vigoare a ordonan ei de ncetare a urm ririi penale, clasare a cauzei sau scoatere a persoanei de sub urm rire. 454. (2) n alte cazuri dect cele men ionate la al. (1), recursul n anulare poate fi declarat numai n termen de un an de la data cnd hot rrea a r mas irevocabil dac un viciu fundamental n procedura precedent a afectat hot rrea atacat . 459. (1) Revizuirea unei hot rri de achitare, de ncetare a procesului penal, precum i revizuirea unei hot rri de condamnare pentru motivul c pedeapsa este prea u oar sau pentru c celui condamnat trebuie aplicat legea privitoare la o infrac iune mai grav , se pot face numai n untrul termenelor de prescrip ie a incrimin rii, stabilite n art.60 din Codul penal, i cel mai trziu pn la un an de la descoperirea circumstan elor prev zute n art.458 alin.(3). 511. (1) n cazul n care procurorul constat c n privin a nvinuitului pot fi aplicate prevederile art.510, el, prin ordonan , suspend condi ionat urm rirea penal pe un termen de 1 an, stabilindu-i una sau mai multe din urm toarele obliga ii: 1) s nu p r seasc localitatea unde i are domiciliul dect n condi iile stabilite de procuror; 2) s comunice organului de urm rire penal orice schimbare de domiciliu; 3) s nu s vr easc infrac iuni sau contraven ii; 4) s continue lucrul sau studiile. 525. (1) Ac iunea pentru repararea prejudiciului poate fi ini iat n termen de un an de la data devenirii definitive sau, dup caz, irevocabile a hot rrii judec tore ti sau a ordonan ei organului de urm rire penal , prin care a fost constatat caracterul ilicit al ac iunii procesuale respective, al urm ririi penale sau al condamn rii, care au dus la prejudiciu.

Lisnic