LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

..................................................................................................................................................... a boteza.................................................................................................................................. 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic... omenesc c) trăiră.............................................................................................. .................................. ........................................ ............................................ ................................. 6...................................... ..................................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” ............................................................................................... precizând modul de formare..............................frunze .................................................................................................. Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic........................... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe................................................................................................... ...................................................................... argintie 7.... un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat........................................................................... 3............................... ....................................... ........ Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”.................................... .................6 puncte .......................................................................................................................... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet..................................... ........................... ........... ..................................................................................................................................... 4....................................................... Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi . Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ................................................................ nepedepsit................................................................................................ venind............................ .............. 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi.................................................. .....adună....................................................................... 4 puncte 5....................................................................................................................................................................................... .............. o imagine vizuală 6 puncte ........................ Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”........................................................................................................................................................ Înţelegerea textului: 1.................. 4 puncte ................................................................. .. .................................. iscusinţă b) copilaş............................................................................................................................. ..................................... oasele.... 4......................................................................................... ............ 2................................................... .....................................................................

.......Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ........... A fost odată un împărat............................................................................................................................ .......................... cules de Petre Ispirescu) 1............................. iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş.................... (Aleodor împărat............. Acestea zicând........................................... Când...................................... bietul împărat....... 6 puncte 5........... că este nevoie de cap.............................. căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul......... Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ....................................................... ................................................................................................................................ ............................................ Când fu la ceasul morţii............. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară.............................. la vreme de bătrâneţe... Când fu a-l boteza.......................................... ca să se veselească de veselia lui.......................................................................................................... iată că Dumnezeu mă cheamă............................................ să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo................ nu scapă nepedepsit..............Dragul tatei...................................... cu iscusinţa ta................................. fiindcă tu...................... Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei................... dară în deşert..... Se topea d-a-n picioarele.............................................. şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil.. împăratul adună Răsărit şi Apus................................... d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit...................................................................... ştiu că ai s-o duci bine................................................. Băiatul de ce creştea...................... măcar o stârpitură de fecior................................ Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo............... .......... Împăratul îi puse numele Aleodor............ Miazăzi şi Miazănoapte................... oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale...................... Şi chiar mort..două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” ..... El ajunsese la cărunteţe...... să aibă şi el........................ Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte .... el luă copilul pe genunchi şi-i zise: ............................................................................ Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic. ............................... ...... Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit....................... tocmai............................ Eu văz că tu ai să ajungi om mare.................................... de o ţinură minte cât trăiră....................... Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui............... ca toţi oamenii.......... ......................... ................................................... .... de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.. de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi......................

......... .......... 2p ...........................................................................................................................................utilizarea unui limbaj expresiv..................................................................................................................................... „cântă tainic” ....................................................................................... ........ descriere.................................................. ............................ ..................................................................................... 2p ................................. 15 puncte Vei avea in vedere: ....................................................................................................... ................................... .................................................................. 2... .............................................................................................................................................................................. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”............................. .......................................................................................................................................................................................................................utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date............................................................................................................................................................................................ „văl de ceaţă argintie”.............. original....................................................................................................................... ....................... monolog................................................................................... 3p ............................................................. ..................................................... ....... .................................................................. 3p ................... ........................ .............................................................. ......................................... .............................................................................................................................................................................................................formularea unui titlu sugestiv....................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 p ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie...................... .......................................................... .......................... ........................................................................................................................aşezarea corectă în pagină.................................................................................................................................................................. 3 p ...................................... ........................................................................................ ......................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune............................................. ............................................................................... ...............................................................................................................................

................................. ...................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful