LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

.......................................................................................................................................................................... ............. precizând modul de formare............................................................................. 4..................................................................................................................................................................... ..... ..................................................... 2..... .. un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat................................................ iscusinţă b) copilaş.................................................................................................................... ................... ..... ............................................................................................................................................................................ ............... .......................................................... 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic..............adună.. ....................................................... 4 puncte ....................... 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi.................................. 3... ........................ 4..................... argintie 7................... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet... ............. ............................... ............................ Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic...................... Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ...................................... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe...................................................6 puncte ........... a boteza....................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... 6................................................................................................ venind.................. 4 puncte 5........................................................................... o imagine vizuală 6 puncte ............................................. Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ................................................................................................................... omenesc c) trăiră...............................................................frunze ................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” ...................... ................ Înţelegerea textului: 1...................................................................................................................... nepedepsit............................ oasele................................. Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”...................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ .... .................................................................................................................. ........... Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”..........................................................

.............. tocmai............................................................................................... Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo...... ştiu că ai s-o duci bine.....................................Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ................ Împăratul îi puse numele Aleodor.............................. la vreme de bătrâneţe...................... cu iscusinţa ta.......... ................. Acestea zicând.................................................................. ..................................... ..... Şi chiar mort.............................................. ca toţi oamenii...... Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei............... cules de Petre Ispirescu) 1......... A fost odată un împărat................................. .......................................................... ca să se veselească de veselia lui......................................... Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui...................................... 6 puncte 5........... el luă copilul pe genunchi şi-i zise: ......................................................... de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi........................... de pare că n-a fost de când lumea şi pământul...................................................... să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo................................ să aibă şi el................................ Eu văz că tu ai să ajungi om mare.......................................... bietul împărat........................ .. ................ Miazăzi şi Miazănoapte.......................... iată că Dumnezeu mă cheamă...................... împăratul adună Răsărit şi Apus................................... şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil...................................................................două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” ................................ măcar o stârpitură de fecior... ............................................... nu scapă nepedepsit............................................ că este nevoie de cap........................................................ El ajunsese la cărunteţe....Dragul tatei... Când................................................................................................................. fiindcă tu........ Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ................................................. Când fu la ceasul morţii..................................................... .. dară în deşert.. Se topea d-a-n picioarele....................... Când fu a-l boteza...................... oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale.. (Aleodor împărat........ căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul...... ................................................ Băiatul de ce creştea. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit................................... Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte ............................ iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş.... Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic...... d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit............................... de o ţinură minte cât trăiră............... Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară...............

............................................................................................. ................................................................................................ 3p ... .................................................................................................................................................................aşezarea corectă în pagină................................... ..................................................................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune....................................... Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”....................................................................................... descriere.................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................ 2p ............................................. 2................................................................................................................... ............................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................utilizarea unui limbaj expresiv...................................respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie.................... ............................................................................................................. 2 p ........................ ..............................formularea unui titlu sugestiv..................... .................................................................. „cântă tainic” ..................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................... .................................................................................................................................................................. 3p .......................................................................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................................................................. ........................ ... monolog........................................................ ............... 3 p ............................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................... „văl de ceaţă argintie”............................................................................................................................................................................................... .............................................. ............................... ............................................................................................................................................... .........................................................................utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date............................................................................................. original........................................................................................................................................................................................................... 15 puncte Vei avea in vedere: ............................................................ 2p ..........................

........................................ .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................