LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

............ Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic................................................................................................................................................ ............................................................... 2............................................ Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ........ ............ ......... ........................................ .................................... Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”................................................................................................................................................................................................................... Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”.................... Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ............... omenesc c) trăiră.................................... .............................................................. ...................................... ........................................................ a boteza............................................. 4.. 3............................................................... ............................................................................................. ........................................... ....... Înţelegerea textului: 1................................................... ................ precizând modul de formare.................. un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat...................................................................................... 4 puncte 5................ 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic............. ............................................................................ 4 puncte ............................................................................................................................................... argintie 7..................................... o imagine vizuală 6 puncte ........................................................................................................................frunze ...............................................................................................................................................6 puncte ....................................... ....................................................... nepedepsit........................................................................................ .................................................................................... .................. iscusinţă b) copilaş............................ oasele.................................... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet....................................... 4................ Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” .................................................................................... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe......... .................................................................................................adună....................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ 6................................ venind................. ............ .................... 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi.....................................................

...................................Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ....... Băiatul de ce creştea....................... tocmai...................... Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei... 6 puncte 5...................... ca să se veselească de veselia lui......... Împăratul îi puse numele Aleodor.................................................... să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo................... că este nevoie de cap.......... ................................................. măcar o stârpitură de fecior........................... Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte .............. cules de Petre Ispirescu) 1................................................... iată că Dumnezeu mă cheamă.................................................................................................. ca toţi oamenii................... nu scapă nepedepsit........................ împăratul adună Răsărit şi Apus... iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş.............. d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit................................. de pare că n-a fost de când lumea şi pământul............................................. ....................................................... de o ţinură minte cât trăiră.... Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui................................................................................................. oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale............. Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ.... Eu văz că tu ai să ajungi om mare........................................................ .................. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic............... la vreme de bătrâneţe...... Când fu la ceasul morţii................două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” ............................................. (Aleodor împărat..................................... El ajunsese la cărunteţe....................................................................... Acestea zicând.... el luă copilul pe genunchi şi-i zise: ........... Când................................................ ştiu că ai s-o duci bine................................................................................................................................................................................... Se topea d-a-n picioarele............................... Şi chiar mort...................... cu iscusinţa ta..................... Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo................ ....... Miazăzi şi Miazănoapte....... bietul împărat....... .... fiindcă tu............ de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi......................................................... .................................. ....................... dară în deşert.............................. Când fu a-l boteza............................... să aibă şi el................... A fost odată un împărat................. căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul.................... şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil.Dragul tatei.......................... .......... Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară.................................... .............. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.....

.................................................................................................................................................................................................................. ................................................................. ...........................aşezarea corectă în pagină.................................. .................................................................................................utilizarea unui limbaj expresiv.............................. .......................... 3 p ........................................formularea unui titlu sugestiv................................ 2p ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ monolog....................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................ . 2 p ................... .................................................................................... .............................................. 2...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date.............................................................................................................................................................. 3p ........... ........................ ................................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................... .................................................................................................... ............... original.................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... „văl de ceaţă argintie”......................................................................................................................................... ........ Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”.......................................................... 3p .......................................................................................... ......................................................................................................................................... ....................... 2p ...... ......... 15 puncte Vei avea in vedere: ........................... ........................................................................................................................................ descriere................................................ „cântă tainic” ..................................................................................................................respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie.... ...................................................................................................................................................................................................................................................................

............... ...................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................