LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

................................................................................................................................................. omenesc c) trăiră............................................................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” ................. ........................................................................................................................................ precizând modul de formare....................................................... a boteza....................................................... .................... o imagine vizuală 6 puncte .............................frunze . iscusinţă b) copilaş........................................................................................................................................................................ ........................................................................... oasele......................... ................ 4.6 puncte ............................................... ........................................................... ................................................................................. 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi... ........................................ ............................... . 4 puncte 5........... ............................................... .... ................................................................................................................................................................................... .............................................. .................................................................................. 2.......................... Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”................................................. Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic......................................................................... Înţelegerea textului: 1............ 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic.................................................. 4 puncte ....................................................................................................... nepedepsit......................... Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”....................................................................................................................... 6..................................... 4............................................................................................ ....................................... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe................................................................................................................................................... venind.... ....................................... ............................................................................. ..................................... argintie 7.......................... un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat.......... ............................................................................................. ........................................ 3.........................................................................................................adună....................................................................... Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ............... Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ................................................................................ Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet..................

. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară... ştiu că ai s-o duci bine............................................................ .... să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo................................................. fiindcă tu.. ......................... Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte ...... Acestea zicând..................................Dragul tatei............. ............. ............................... Băiatul de ce creştea....................................... ....................... şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil............................... Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui........................... Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei.............. ....................... d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit.............. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo.................. împăratul adună Răsărit şi Apus........ Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.............................................................................. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic.... Când fu a-l boteza.............. ....................... ca toţi oamenii.......................................... oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale.................... ............................................................. Când. să aibă şi el........ nu scapă nepedepsit................. .... iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş................. 6 puncte 5................... la vreme de bătrâneţe...................................... Se topea d-a-n picioarele....................................... A fost odată un împărat....................... tocmai............................ dară în deşert.................................................. (Aleodor împărat.............. El ajunsese la cărunteţe................................ măcar o stârpitură de fecior....... de o ţinură minte cât trăiră............................... bietul împărat... cules de Petre Ispirescu) 1.................................................................................................... Miazăzi şi Miazănoapte........................ Împăratul îi puse numele Aleodor...............................Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ......................................... că este nevoie de cap........................ de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.................. Când fu la ceasul morţii........................................................................................................................................................................... căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul..... Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ..................... cu iscusinţa ta...............................................................................................................două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” ................................. el luă copilul pe genunchi şi-i zise: .......................... iată că Dumnezeu mă cheamă................ de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi... ca să se veselească de veselia lui.... Şi chiar mort........................... Eu văz că tu ai să ajungi om mare..........................................

.................................... 2p .................................................................................................................................................. descriere..........................aşezarea corectă în pagină........................................................................................ .......................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ..................................utilizarea unui limbaj expresiv................................................................................ 3p .......................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune..................................................................................................................................................................................................................................................... 2 p ............................................................................................. ...................................................................... ................................ .................................................................................. 15 puncte Vei avea in vedere: .................................................................................................................................... ............................................................................................ ............. 3 p ....................................................... ....... „cântă tainic” ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3p .............................................................................................. .........................................respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie................................................................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................ „văl de ceaţă argintie”................................................................................................................................................................................. ........................formularea unui titlu sugestiv.......................................................... ................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”................................ ................................ 2p ..... .......................................................................................................................................... ......................................................................................................... original......................................................................................................................................................................................................utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date. ................................... ........ . .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.. .................................................................................. monolog................ ........................................................................................................................

.............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful