LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

.................................................................. 4 puncte 5........................................... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe....................................................... .................................................................................................................................................................. ............. ..................................................... 3.......................................................... a boteza.................. 6................................................................ venind.............................................................................. argintie 7...................... omenesc c) trăiră........................................................................................................... ............................................. 2........ ...........................................6 puncte ..... .................... Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic.................................................................................................................................... ............................. ................................................................................................................................... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet....................................................................................................................... ........................ nepedepsit................frunze ............................. precizând modul de formare........................................................................................................... .......................... 4........................adună........................................................................................................................ 4... .............. Înţelegerea textului: 1.......................................................... .................................. 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic.............................................................. Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ........................ .............................................................................................................................................. o imagine vizuală 6 puncte ............................... ...................................... 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi................... oasele.................................................................................. un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat.............................................................................................. Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”...................................................... .................... ........................................... Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”..................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” .......................................................................................... ................................................................................................. Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte ....... ........ ............................................................................ 4 puncte ................................. .............................................................................. iscusinţă b) copilaş...............................................................................

........... el luă copilul pe genunchi şi-i zise: ...... căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul................................................................. ....................Dragul tatei.............. ..două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” ............................................................. Când fu la ceasul morţii.................................. ............................................................ măcar o stârpitură de fecior.......................... şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil... ...................... de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi............................ nu scapă nepedepsit.................................................. .................................................................. tocmai.......................................................................... .................. Acestea zicând.................................................................................. Se topea d-a-n picioarele........... iată că Dumnezeu mă cheamă....................... la vreme de bătrâneţe...... Băiatul de ce creştea............................................................................... să aibă şi el.................. A fost odată un împărat.................................... Când................. Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte ...................... 6 puncte 5.................... .................................... .................. Şi chiar mort................. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui....................................... ştiu că ai s-o duci bine... de o ţinură minte cât trăiră..................................................... d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit............................... oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale... bietul împărat.................................................................................................................................. Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei..... ca toţi oamenii.................................... Împăratul îi puse numele Aleodor. împăratul adună Răsărit şi Apus........... Miazăzi şi Miazănoapte............... Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo............... Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară... ca să se veselească de veselia lui........................................................ Când fu a-l boteza...... că este nevoie de cap.................... Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic................................................. El ajunsese la cărunteţe... să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo... Eu văz că tu ai să ajungi om mare...... dară în deşert....................... ..................................... (Aleodor împărat................................... Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit..............................................................Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ........................... cu iscusinţa ta........ fiindcă tu.......................... cules de Petre Ispirescu) 1............ iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş....... de pare că n-a fost de când lumea şi pământul........ Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ..............................

......................................................................................................................................... 3p ..................... „cântă tainic” ............................................................. 2....................................................................................................................................................................................................................................... 2p ...................................................................... .................................. ...............................................................................................................................................................aşezarea corectă în pagină............................................................................................................................................................................. . ........................................................................................... 15 puncte Vei avea in vedere: ..................................utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date............. ......................................... .................................................................................. descriere..........................................................................................................................................................................................................................................formularea unui titlu sugestiv.... ....................................................................................................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune......................................................................................................................................... 2 p .................... original...............................................utilizarea unui limbaj expresiv.......................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ................................ ................................................ ........................................................................................................................................................... Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”........................................................................................................................... 3 p .............................. ............. ........................................ .................................................................................................................................................................... ................ .................................................................................. monolog............respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie.............. .............................. ............................................................................ ............................................................................................................................... ...................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... „văl de ceaţă argintie”................................................................................... ............. 2p ........................................................................................................................... 3p .............................................................................................................................................................................................................................. .................

............................................................................................................................................................................................................................................................. ...... ................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful