LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a)

A fost odată ca niciodată .
A fost odată un împărat. El ajunsese la cărunteţe, şi nu se învrednicise a avea şi el
măcar un copil. Se topea d-a-n picioarele, bietul împărat, să aibă şi el, ca toţi oamenii, măcar o
stârpitură de fecior, dară în deşert.
Când, tocmai, la vreme de bătrâneţe, iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un
drag de copilaş, de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi. Împăratul îi puse numele Aleodor. Când fu a-l
boteza, împăratul adună Răsărit şi Apus, Miazăzi şi Miazănoapte, ca să se veselească de veselia
lui. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară, de o ţinură minte cât
trăiră.
Băiatul de ce creştea, d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit. Nu mai trecu mult şi iată că
împăratul ajunse la marginea groapei. Când fu la ceasul morţii, el luă copilul pe genunchi şi-i
zise:
- Dragul tatei, iată că Dumnezeu mă cheamă. Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.
Eu văz că tu ai să ajungi om mare. Şi chiar mort, oasele mele se vor bucura în mormânt de
isprăvile tale. Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic, fiindcă tu, cu iscusinţa ta, ştiu că
ai s-o duci bine. Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo, să nu te ducă
păcatele să vânezi p-acolo, că este nevoie de cap. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui, nu scapă nepedepsit.
Acestea zicând, căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul. Se duse şi el ca toată suflarea de
pe pământ, de pare că n-a fost de când lumea şi pământul.
(Aleodor împărat, cules de Petre Ispirescu)
b) Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un văl de argintie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
(Mihai Eminescu, Fiind băiet, păduri

cutreieram)
SUBIECTUL I
Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: cărunteţe, isprăvile, aer, aproape.

4 puncte

...................................................................................................................................
.........................
...............................................................................................................................................
.............
2. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete al
cuvintelor:
4 puncte
chefuiră....................................
dulceaţă......................................
3. Precizează felul sunetelor din cuvintele: suflarea,
pleoape.
4 puncte

. o imagine vizuală 6 puncte ....................... Selectează din textul „Fiind băiet păduri cutreieram”: un epitet........ 4 puncte ............ 8)Precizează modul verbelor: 4 puncte să vezi................................................................ .adună...... 6..............................frunze ...........................................6 puncte ................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ a boteza..... Subliniază seria care conţine numai cuvinte derivate: 4 puncte a) bătrîneţe................. 4.......................................... iscusinţă b) copilaş................. .............................. ..................................................................................................... .......................................................................................... Notează trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărat”.. omenesc c) trăiră.............................................. venind............................. ................ Numeşte modurile de expunere utilizate în fragmentul din „Aleodor Împărat” 4 puncte .................................... 2....................................................................................... .......... argintie 7.......................................... Alege varianta corectă: a) Textul „Aleodor împărat” este un text liric/ epic............................................................................................. .......................................................................................... 3...................................................................................... nepedepsit.... ..... Prezintă două trăsături specifice basmului identificate în fragmentul din „Aleodor împărat”.............................. ..... ................................................................. Înţelegerea textului: 1...................................................................................................... Precizează patru termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului „cerb” ............ 4 puncte b) Textul „Fiind băiet păduri cutreieram” este un text liric/epic....... oasele............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Selectează din textele date două cuvinte care conţin diftongi diferiţi ........ precizând modul de formare................ .......................... ....... ..... 4 puncte 5............................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .............................................................. un cuvânt care conţine triftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat.................... ................................................................. 4............................... ................................................... ................................................................................................................................................... ...

.. dară în deşert................................................ şi nu se învrednicise a avea şi el măcar un copil................................... Când.............. la vreme de bătrâneţe...................... Acestea zicând.................... fiindcă tu..................... ..... ....... ..Dragul tatei....................................... Sunt în clipa de a-mi da obştescul sfârşit.... el luă copilul pe genunchi şi-i zise: ....................................................................... ca să se veselească de veselia lui............................ cules de Petre Ispirescu) 1...................... Nu mai trecu mult şi iată că împăratul ajunse la marginea groapei..... A fost odată un împărat............................................................................... de o ţinură minte cât trăiră................................................... (Aleodor împărat...... ..................... Împăratul îi puse numele Aleodor.......................................................................... Când fu la ceasul morţii....... El ajunsese la cărunteţe........................................................ Când fu a-l boteza................................................... ştiu că ai s-o duci bine........................................................................... bietul împărat........ ........................................... .................... .............. Acel munte este moşia lui Jumătate-de-omcălare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop: şi cine calcă pe moşia lui.................... Miazăzi şi Miazănoapte....................... d-aia se făcea mai isteţ şi mai iscusit......................................... de pare că n-a fost de când lumea şi pământul............. ca toţi oamenii. împăratul adună Răsărit şi Apus. 6 puncte 5..................... măcar o stârpitură de fecior........................ Eu văz că tu ai să ajungi om mare......................... oasele mele se vor bucura în mormânt de isprăvile tale..... Redactează în 8-10 rânduri rezumatul fragmentului din „Aleodor Împărat” 15 puncte .... Asupra cârmuirei împărăţiei n-am nimic să-ţi zic............................................................................... Se duse şi el ca toată suflarea de pe pământ................................ Un lucru numai am să-ţi spui: Vezi tu muntele acela de colo. Băiatul de ce creştea..................................... iată că se îndură norocul şi cu dânsul şi dobândi un drag de copilaş.................... tocmai............Prezintă 6 puncte SUBIECTUL al II-lea A fost odată ca niciodată ...........................două trăsături ale operei lirice identificate în fragmentul din „Fiind băiet păduri cutreieram” .................................................................................................................. nu scapă nepedepsit................. să aibă şi el............................. ...... Şi chiar mort. cu iscusinţa ta.................................. de să-l vezi şi să nu-l mai uiţi.. iată că Dumnezeu mă cheamă................................................... .. Trei zile şi trei nopţi ţinură petrecerile şi se chefuiră şi se bucurară. Se topea d-a-n picioarele........................... că este nevoie de cap........................................................... căscă gura de trei ori şi-şi dete sufletul.................................................... să nu te ducă păcatele să vânezi p-acolo.............................................................................

............................................................................................ ..................................................................................................................................... 15 puncte Vei avea in vedere: ................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................ monolog....................................................................................................................................... ...................................................................... ....................................... ...............................................................................................................................................................................................................utilizarea următoarelor moduri de expunere: naraţiune......................... ............................................ ..................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................... 2 p ........................................................................formularea unui titlu sugestiv.............................................................................................................................................................................. 2p ........................................................................... ................. „cântă tainic” ........................................... descriere............................ ........................................................................... 3p ........................................................ 2p ...................................................................................................................................................................................................... ................................................................. ................................................................................................................................................................ „văl de ceaţă argintie”.............................................................................................................................................................................................................respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie.............................................................................................................................................................................................................. .......... ............. .............................. ................................. ....................................... ................................................................................................................... ............. 3p ..................................................................................................................................................... .................................................. Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să foloseşti următoarele structuri/grupuri de cuvinte: „rai din basme”.......................... ..utilizarea celor trei grupuri de cuvinte date................................. 3 p ............................................................................................................................................................................................................utilizarea unui limbaj expresiv................................................................................................. 2......................................................................... ................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. original................................................ ..aşezarea corectă în pagină...................................................................................................................................................................................

................................................................................ ................................................................................................................. ..................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful