Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL I REZERVE 101. Capital 1011. Capital subscris nevrsat (P) 1012. Capital subscris vrsat (P) 1015. Patrimoniul regiei (P) 1016. Patrimoniul public (P) 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fu iune!divi are (P) 104". Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obliga#iunilor $n ac#iuni (P) 105. %e erve din reevaluare (P) 106. %e erve 1061. %e erve legale (P) 106". %e erve statutare sau contractuale (P) 1064. %e erve de valoare &ust (P) 1065. %e erve repre ent'nd surplusul reali at din re erve din reevaluare (P) 106(. %e erve din diferen#e de curs valutar $n rela#ie cu investi#ia net $ntr)o entitate strin (*!P) 106+. *lte re erve (P) 10(. %e erve din conversie (*!P) 10+. ,nterese care nu controlea -+) 10+1. ,nterese care nu controlea ) re ultatul e.erci#iului financiar (*!P) 10+2. ,nterese care nu controlea ) alte capitaluri proprii (*!P) 10/. *c#iuni proprii 10/1. *c#iuni proprii de#inute pe termen scurt (*) 10/2. *c#iuni proprii de#inute pe termen lung (*) 11. REZULTATUL REPORTAT 11(. %e ultatul reportat 11(1. %e ultatul reportat repre ent'nd profitul nereparti at sau pierderea neacoperit (*!P) 11(2. %e ultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ,*01 mai pu#in ,*0 2/ (*!P) 11(4. %e ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (*!P) 11(6. %e ultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea %eglementrilor contabile conforme cu 2irectiva a ,3)a a Comunit#ilor 4conomice 4uropene (*!P) 12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (*!P) 12/. %eparti area profitului (*)

14. CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. C'5tiguri legate de v'n area sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 14/. Pierderi legate de emiterea1 rscumprarea1 v'n area1 cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (*) 15. PROVIZIOANE 151. Provi ioane 1511. Provi ioane pentru litigii (P) 1512. Provi ioane pentru garan#ii acordate clien#ilor (P) 151". Provi ioane pentru de afectare imobili ri corporale 5i alte ac#iuni similare legate de acestea (P) 1514. Provi ioane pentru restructurare (P) 1515. Provi ioane pentru pensii 5i obliga#ii similare (P) 1516. Provi ioane pentru impo ite (P) 151+. *lte provi ioane (P) 1 . !MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE 161. 6mprumuturi din emisiuni de obliga#iuni 1614. 6mprumuturi e.terne din emisiuni de obliga#iuni garantate de stat (P) 1615. 6mprumuturi e.terne din emisiuni de obliga#iuni garantate de bnci (P) 161(. 6mprumuturi interne din emisiuni de obliga#iuni garantate de stat (P) 161+. *lte $mprumuturi din emisiuni de obliga#iuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden# (P) 162". Credite e.terne guvernamentale (P) 1624. Credite bancare e.terne garantate de stat (P) 1625. Credite bancare e.terne garantate de bnci (P) 1626. Credite de la tre oreria statului (P) 162(. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. 2atorii care privesc imobili rile financiare 1661. 2atorii fa# de entit#ile afiliate (P) 166". 2atorii fa# de entit#ile de care compania este legat prin interese de participare (P) 16(. *lte $mprumuturi 5i datorii asimilate (P) 16+. 2ob'n i aferente $mprumuturilor 5i datoriilor asimilate 16+1. 2ob'n i aferente $mprumuturilor din emisiuni de obliga#iuni (P)

16+2. 2ob'n i aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 16+5. 2ob'n i aferente datoriilor fa# de entit#ile afiliate (P) 16+6. 2ob'n i aferente datoriilor fa# de entit#ile de care compania este legat prin interese de participare (P) 16+(. 2ob'n i aferente altor $mprumuturi 5i datorii asimilate (P) 16/. Prime privind rambursarea obliga#iunilor (*)

CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZRI


20. IMO"ILIZRI NECORPORALE 201. C7eltuieli de constituire (*) 20". C7eltuieli de de voltare (*) 205. Concesiuni1 brevete1 licen#e1 mrci comerciale1 drepturi 5i active similare (*) 20(. 8ond comercial 20(1. 8ond comercial po itiv (*) 20(5. 8ond comercial negativ (P) 20+. *lte imobili ri necorporale (*) 21. IMO"ILIZRI CORPORALE 211. 9erenuri 5i amena&ri de terenuri (*) 2111. 9erenuri 2112. *mena&ri de terenuri 212. Construc#ii (*) 21". ,nstala#ii te7nice1 mi&loace de transport1 animale 5i planta#ii 21"1. 4c7ipamente te7nologice (ma5ini1 utila&e 5i instala#ii de lucru) (*) 21"2. *parate 5i instala#ii de msurare1 control 5i reglare (*) 21"". :i&loace de transport (*) 21"4. *nimale 5i planta#ii (*) 214. :obilier1 aparatur birotic1 ec7ipamente de protec#ie a valorilor umane 5i materiale 5i alte active corporale (*) 22. IMO"ILIZRI CORPORALE !N CURS DE APROVIZIONARE 22". ,nstala#ii te7nice1 mi&loace de transport1 animale 5i planta#ii $n curs de aprovi ionare (*) 224. :obilier1 aparatur birotic1 ec7ipamente de protec#ie a valorilor umane 5i materiale 5i alte active corporale $n curs de aprovi ionare (*) 2#. IMO"ILIZRI !N CURS I AVANSURI PENTRU IMO"ILIZRI 2"1. ,mobili ri corporale $n curs de e.ecu#ie (*) 2"2. *vansuri acordate pentru imobili ri corporale (*) 2"". ,mobili ri necorporale $n curs de e.ecu#ie (*) 2"4. *vansuri acordate pentru imobili ri necorporale (*) 2 . IMO"ILIZRI FINANCIARE

261. *c#iuni de#inute la entit#ile afiliate (*) 26". ,nterese de participare (*) 264. 9itluri puse $n ec7ivalen# (*) 265. *lte titluri imobili ate (*) 26(. Crean#e imobili ate 26(1. 0ume datorate de entit#ile afiliate (*) 26(2. 2ob'nda aferent sumelor datorate de entit#ile afiliate (*) 26(". Crean#e legate de interesele de participare (*) 26(4. 2ob'nda aferent crean#elor legate de interesele de participare (*) 26(5. 6mprumuturi acordate pe termen lung (*) 26(6. 2ob'nda aferent $mprumuturilor acordate pe termen lung (*) 26(+. *lte crean#e imobili ate (*) 26(/. 2ob'n i aferente altor crean#e imobili ate (*) 26/. 3rsminte de efectuat pentru imobili ri financiare 26/1. 3rsminte de efectuat privind ac#iunile de#inute la entit#ile afiliate (P) 26/2. 3rsminte de efectuat privind interesele de participare (P) 26/". 3rsminte de efectuat pentru alte imobili ri financiare (P) 2$. AMORTIZRI PRIVIND IMO"ILIZRILE 2+0. *morti ri privind imobili rile necorporale 2+01. *morti area c7eltuielilor de constituire (P) 2+0". *morti area c7eltuielilor de de voltare (P) 2+05. *morti area concesiunilor1 brevetelor1 licen#elor1 mrcilor comerciale1 drepturilor 5i activelor similare (P) 2+0(. *morti area fondului comercial (P) 2+0+. *morti area altor imobili ri necorporale (P) 2+1. *morti ri privind imobili rile corporale 2+11. *morti area amena&rilor de terenuri (P) 2+12. *morti area construc#iilor (P) 2+1". *morti area instala#iilor1 mi&loacelor de transport1 animalelor 5i planta#iilor (P) 2+14. *morti area altor imobili ri corporale (P) 2%. A&USTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMO"ILIZRILOR 2/0. *&ustri pentru deprecierea imobili rilor necorporale 2/0". *&ustri pentru deprecierea c7eltuielilor de de voltare (P) 2/05. *&ustri pentru deprecierea concesiunilor1 brevetelor1 licen#elor1 mrcilor comerciale1 drepturilor 5i activelor similare (P)

2/0(. *&ustri pentru deprecierea fondului comercial (P) 2/0+. *&ustri pentru deprecierea altor imobili ri necorporale (P) 2/1. *&ustri pentru deprecierea imobili rilor corporale 2/11. *&ustri pentru deprecierea terenurilor 5i amena&rilor de terenuri (P) 2/12. *&ustri pentru deprecierea construc#iilor (P) 2/1". *&ustri pentru deprecierea instala#iilor1 mi&loacelor de transport1 animalelor 5i planta#iilor (P) 2/14. *&ustri pentru deprecierea altor imobili ri corporale (P) 2/". *&ustri pentru deprecierea imobili rilor $n curs de e.ecu#ie 2/"1. *&ustri pentru deprecierea imobili rilor corporale $n curs de e.ecu#ie (P) 2/"". *&ustri pentru deprecierea imobili rilor necorporale $n curs de e.ecu#ie (P) 2/6. *&ustri pentru pierderea de valoare a imobili rilor financiare 2/61. *&ustri pentru pierderea de valoare a ac#iunilor de#inute la entit#ile afiliate (P) 2/62. *&ustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2/6". *&ustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobili ate (P) 2/64. *&ustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit#ile afiliate (P) 2/65. *&ustri pentru pierderea de valoare a crean#elor legate de interesele de participare (P) 2/66. *&ustri pentru pierderea de valoare a $mprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2/6+. *&ustri pentru pierderea de valoare a altor crean#e imobili ate (P)

CLASA 3 CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE


#0. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE "01. :aterii prime (*) "02. :ateriale consumabile "021. :ateriale au.iliare (*) "022. Combustibili (*) "02". :ateriale pentru ambalat (*) "024. Piese de sc7imb (*) "025. 0emin#e 5i materiale de plantat (*) "026. 8ura&e (*) "02+. *lte materiale consumabile (*) "0". :ateriale de natura obiectelor de inventar (*) "0+. 2iferen#e de pre# la materii prime 5i materiale (*!P)

#2. STOCURI !N CURS DE APROVIZIONARE "21. :aterii prime $n curs de aprovi ionare (*) "22. :ateriale consumabile $n curs de aprovi ionare (*) "2". :ateriale de natura obiectelor de inventar $n curs de aprovi ionare (*) "26. *nimale $n curs de aprovi ionare (*) "2(. :rfuri $n curs de aprovi ionare (*) "2+. *mbala&e $n curs de aprovi ionare (*) ##. PRODUCIE !N CURS DE EXECUIE ""1. Produse $n curs de e.ecu#ie (*) ""2. 0ervicii $n curs de e.ecu#ie (*) #4. PRODUSE "41. 0emifabricate (*) "45. Produse finite (*) "46. Produse re iduale (*) "4+. 2iferen#e de pre# la produse (*!P) #5. STOCURI AFLATE LA TERI "51. :aterii 5i materiale aflate la ter#i (*) "54. Produse aflate la ter#i (*) "56. *nimale aflate la ter#i (*) "5(. :rfuri aflate la ter#i (*) "5+. *mbala&e aflate la ter#i (*) # . ANIMALE "61. *nimale 5i psri (*) "6+. 2iferen#e de pre# la animale 5i psri (*!P) #'. MRFURI "(1. :rfuri (*) "(+. 2iferen#e de pre# la mrfuri (*!P) #$. AM"ALA&E "+1. *mbala&e (*) "++. 2iferen#e de pre# la ambala&e (*!P) #%. A&USTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI !N CURS DE EXECUIE "/1. *&ustri pentru deprecierea materiilor prime (P) "/2. *&ustri pentru deprecierea materialelor "/21. *&ustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) "/22. *&ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) "/". *&ustri pentru deprecierea produc#iei $n curs de e.ecu#ie (P) "/4. *&ustri pentru deprecierea produselor "/41. *&ustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) "/45. *&ustri pentru deprecierea produselor finite (P) "/46. *&ustri pentru deprecierea produselor re iduale (P) "/5. *&ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter#i "/51. *&ustri pentru deprecierea materiilor 5i materialelor aflate la ter#i (P)

"/52. *&ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter#i (P) "/5". *&ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter#i (P) "/54. *&ustri pentru deprecierea produselor re iduale aflate la ter#i (P) "/56. *&ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter#i (P) "/5(. *&ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter#i (P) "/5+. *&ustri pentru deprecierea ambala&elor aflate la ter#i (P) "/6. *&ustri pentru deprecierea animalelor (P) "/(. *&ustri pentru deprecierea mrfurilor (P) "/+. *&ustri pentru deprecierea ambala&elor (P)

CLASA 4 CONTURI DE TERI


40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE 401. 8urni ori (P) 40". 4fecte de pltit (P) 404. 8urni ori de imobili ri (P) 405. 4fecte de pltit pentru imobili ri (P) 40+. 8urni ori ) facturi nesosite (P) 40/. 8urni ori ) debitori 40/1. 8urni ori ) debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (*) 40/2. 8urni ori ) debitori pentru prestri de servicii (*) 41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE 411. Clien#i 4111. Clien#i (*) 411+. Clien#i incer#i sau $n litigiu (*) 41". 4fecte de primit de la clien#i (*) 41+. Clien#i ) facturi de $ntocmit (*) 41/. Clien#i ) creditori (P) 42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 421. Personal ) salarii datorate (P) 42". Personal ) a&utoare materiale datorate (P) 424. Prime repre ent'nd participarea personalului la profit (P) 425. *vansuri acordate personalului (*) 426. 2repturi de personal neridicate (P) 42(. %e#ineri din salarii datorate ter#ilor (P) 42+. *lte datorii 5i crean#e $n legtur cu personalul 42+1. *lte datorii $n legtur cu personalul (P) 42+2. *lte crean#e $n legtur cu personalul (*) 4#. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE 4"1. *sigurri sociale 4"11. Contribu#ia unit#ii la asigurrile sociale (P)

4"12. Contribu#ia personalului la asigurrile sociale (P) 4"1". Contribu#ia anga&atorului pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4"14. Contribu#ia anga&a#ilor pentru asigurrile sociale de sntate (P) 4"(. *&utor de 5oma& 4"(1. Contribu#ia unit#ii la fondul de 5oma& (P) 4"(2. Contribu#ia personalului la fondul de 5oma& (P) 4"+. *lte datorii 5i crean#e sociale 4"+1. *lte datorii sociale (P) 4"+2. *lte crean#e sociale (*) 44. "UGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE 441. ,mpo itul pe profit!venit 4411. ,mpo itul pe profit (P) 441+. ,mpo itul pe venit (P) 442. 9a.a pe valoarea adugat 442". 93* de plat (P) 4424. 93* de recuperat (*) 4426. 93* deductibil (*) 442(. 93* colectat (P) 442+. 93* nee.igibil (*!P) 444. ,mpo itul pe venituri de natura salariilor (P) 445. 0ubven#ii 4451. 0ubven#ii guvernamentale (*) 4452. 6mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven#ii (*) 445+. *lte sume primite cu caracter de subven#ii (*) 446. *lte impo ite1 ta.e 5i vrsminte asimilate (P) 44(. 8onduri speciale ) ta.e 5i vrsminte asimilate (P) 44+. *lte datorii 5i crean#e cu bugetul statului 44+1. *lte datorii fa# de bugetul statului (P) 44+2. *lte crean#e privind bugetul statului (*) 45. GRUP I ACIONARI(ASOCIAI 451. 2econtri $ntre entit#ile afiliate 4511. 2econtri $ntre entit#ile afiliate (*!P) 451+. 2ob'n i aferente decontrilor $ntre entit#ile afiliate (*!P) 45". 2econtri privind interesele de participare 45"1. 2econtri privind interesele de participare (*!P) 45"+. 2ob'n i aferente decontrilor privind interesele de participare (*!P) 455. 0ume datorate ac#ionarilor!asocia#ilor 4551. *c#ionari!asocia#i ) conturi curente (P) 455+. *c#ionari!asocia#i ) dob'n i la conturi curente (P) 456. 2econtri cu ac#ionarii!asocia#ii privind capitalul (*!P) 45(. 2ividende de plat (P) 45+. 2econtri din opera#ii $n participa#ie

45+1. 2econtri din opera#ii $n participa#ie ) pasiv (P) 45+2. 2econtri din opera#ii $n participa#ie ) activ (*) 4 . DE"ITORI I CREDITORI DIVERI 461. 2ebitori diver5i (*) 462. Creditori diver5i (P) 4'. CONTURI DE SU"VENII, REGULARIZARE I ASIMILATE 4(1. C7eltuieli $nregistrate $n avans (*) 4(2. 3enituri $nregistrate $n avans (P) 4(". 2econtri din opera#ii $n curs de clarificare (*!P) 4'5. SU"VENII PENTRU INVESTIII 4(51. 0ubven#ii guvernamentale pentru investi#ii (P) 4(52. 6mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven#ii pentru investi#ii (P) 4(5". 2ona#ii pentru investi#ii (P) 4(54. Plusuri de inventar de natura imobili rilor (P) 4(5+. *lte sume primite cu caracter de subven#ii pentru investi#ii (P) 4$. DECONTRI !N CADRUL UNITII 4+1. 2econtri $ntre unitate 5i subunit#i (*!P) 4+2. 2econtri $ntre subunit#i (*!P) 4%. A&USTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR 4/1. *&ustri pentru deprecierea crean#elor ) clien#i (P) 4/5. *&ustri pentru deprecierea crean#elor ) decontri $n cadrul grupului 5i cu ac#ionarii!asocia#ii (P) 4/6. *&ustri pentru deprecierea crean#elor ) debitori diver5i (P)

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE


50. INVESTIII PE TERMEN SCURT 501. *c#iuni de#inute la entit#ile afiliate (*) 505. ;bliga#iuni emise 5i rscumprate (*) 506. ;bliga#iuni (*) 50+. *lte investi#ii pe termen scurt 5i crean#e asimilate 50+1. *lte titluri de plasament (*) 50++. 2ob'n i la obliga#iuni 5i titluri de plasament (*) 50/. 3rsminte de efectuat pentru investi#iile pe termen scurt 50/1. 3rsminte de efectuat pentru ac#iunile de#inute la entit#ile afiliate (P) 50/2. 3rsminte de efectuat pentru alte investi#ii pe termen scurt (P) 51. CONTURI LA "NCI 511. 3alori de $ncasat 5112. Cecuri de $ncasat (*) 511". 4fecte de $ncasat (*) 5114. 4fecte remise spre scontare (*)

512. Conturi curente la bnci 5121. Conturi la bnci $n lei (*) 5124. Conturi la bnci $n valut (*) 5125. 0ume $n curs de decontare (*) 51+. 2ob'n i 51+6. 2ob'n i de pltit (P) 51+(. 2ob'n i de $ncasat (*) 51/. Credite bancare pe termen scurt 51/1. Credite bancare pe termen scurt (P) 51/2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden# (P) 51/". Credite e.terne guvernamentale (P) 51/4. Credite e.terne garantate de stat (P) 51/5. Credite e.terne garantate de bnci (P) 51/6. Credite de la tre oreria statului (P) 51/(. Credite interne garantate de stat (P) 51/+. 2ob'n i aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 5#. CASA 5"1. Casa 5"11. Casa $n lei (*) 5"14. Casa $n valut (*) 5"2. *lte valori 5"21. 9imbre fiscale 5i po5tale (*) 5"22. <ilete de tratament 5i odi7n (*) 5"2". 9ic7ete 5i bilete de cltorie (*) 5"2+. *lte valori (*) 54. ACREDITIVE 541. *creditive 5411. *creditive $n lei (*) 5412. *creditive $n valut (*) 542. *vansuri de tre orerie (*) 5$. VIRAMENTE INTERNE 5+1. 3iramente interne (*!P) 5%. A&USTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 5/1. *&ustri pentru pierderea de valoare a ac#iunilor de#inute la entit#ile afiliate (P) 5/5. *&ustri pentru pierderea de valoare a obliga#iunilor emise 5i rscumprate (P) 5/6. *&ustri pentru pierderea de valoare a obliga#iunilor (P) 5/+. *&ustri pentru pierderea de valoare a altor investi#ii pe termen scurt 5i crean#e asimilate (P)

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI


0. C)ELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. C7eltuieli cu materiile prime 602. C7eltuieli cu materialele consumabile 6021. C7eltuieli cu materialele au.iliare 6022. C7eltuieli privind combustibilii 602". C7eltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. C7eltuieli privind piesele de sc7imb

6025. C7eltuieli privind semin#ele 5i materialele de plantat 6026. C7eltuieli privind fura&ele 602+. C7eltuieli privind alte materiale consumabile 60". C7eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. C7eltuieli privind materialele nestocate 605. C7eltuieli privind energia 5i apa 606. C7eltuieli privind animalele 5i psrile 60(. C7eltuieli privind mrfurile 60+. C7eltuieli privind ambala&ele 60/. %educeri comerciale primite 1. C)ELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI 611. C7eltuieli cu $ntre#inerea 5i repara#iile 612. C7eltuieli cu redeven#ele1 loca#iile de gestiune 5i c7iriile 61". C7eltuieli cu primele de asigurare 614. C7eltuieli cu studiile 5i cercetrile 2. C)ELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI 621. C7eltuieli cu colaboratorii 622. C7eltuieli privind comisioanele 5i onorariile 62". C7eltuieli de protocol1 reclam 5i publicitate 624. C7eltuieli cu transportul de bunuri 5i personal 625. C7eltuieli cu deplasri1 deta5ri 5i transferri 626. C7eltuieli po5tale 5i ta.e de telecomunica#ii 62(. C7eltuieli cu serviciile bancare 5i asimilate 62+. *lte c7eltuieli cu serviciile e.ecutate de ter#i #. C)ELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE 6"5. C7eltuieli cu alte impo ite1 ta.e 5i vrsminte asimilate 4. C)ELTUIELI CU PERSONALUL 641. C7eltuieli cu salariile personalului 642. C7eltuieli cu tic7etele de mas acordate salaria#ilor 64". C7eltuieli cu primele repre ent'nd participarea personalului la profit 644. C7eltuieli cu remunerarea $n instrumente de capitaluri proprii 645. C7eltuieli privind asigurrile 5i protec#ia social 6451. Contribu#ia unit#ii la asigurrile sociale 6452. Contribu#ia unit#ii pentru a&utorul de 5oma& 645". Contribu#ia anga&atorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456. Contribu#ia unit#ii la sc7emele de pensii facultative

645(. Contribu#ia unit#ii la primele de asigurare voluntar de sntate 645+. *lte c7eltuieli privind asigurrile 5i protec#ia social 5. ALTE C)ELTUIELI DE EXPLOATARE 652. C7eltuieli cu protec#ia mediului $ncon&urtor 654. Pierderi din crean#e 5i debitori diver5i 65+. *lte c7eltuieli de e.ploatare 65+1. 2espgubiri1 amen i 5i penalit#i 65+2. 2ona#ii acordate 65+". C7eltuieli privind activele cedate 5i alte opera#ii de capital 65++. *lte c7eltuieli de e.ploatare . C)ELTUIELI FINANCIARE 66". Pierderi din crean#e legate de participa#ii 664. C7eltuieli privind investi#iile financiare cedate 6641. C7eltuieli privind imobili rile financiare cedate 6642. Pierderi din investi#iile pe termen scurt cedate 665. C7eltuieli din diferen#e de curs valutar 666. C7eltuieli privind dob'n ile 66(. C7eltuieli privind sconturile acordate 66+. *lte c7eltuieli financiare '. C)ELTUIELI EXTRAORDINARE 6(1. C7eltuieli privind calamit#ile 5i alte evenimente e.traordinare $. C)ELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I A&USTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 6+1. C7eltuieli de e.ploatare privind amorti rile1 provi ioanele 5i a&ustrile pentru depreciere 6+11. C7eltuieli de e.ploatare privind amorti area imobili rilor 6+12. C7eltuieli de e.ploatare privind provi ioanele 6+1". C7eltuieli de e.ploatare privind a&ustrile pentru deprecierea imobili rilor 6+14. C7eltuieli de e.ploatare privind a&ustrile pentru deprecierea activelor circulante 6+6. C7eltuieli financiare privind amorti rile 5i a&ustrile pentru pierdere de valoare 6+6". C7eltuieli financiare privind a&ustrile pentru pierderea de valoare a imobili rilor financiare 6+64. C7eltuieli financiare privind a&ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6+6+. C7eltuieli financiare privind amorti area primelor de rambursare a obliga#iunilor %. C)ELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE 6/1. C7eltuieli cu impo itul pe profit 6/+. C7eltuieli cu impo itul pe venit 5i cu alte impo ite care nu apar $n elementele de mai su

CLASA 7 CONTURI DE ENITURI


'0. CIFRA DE AFACERI NET (01. 3enituri din v'n area produselor finite (02. 3enituri din v'n area semifabricatelor (0". 3enituri din v'n area produselor re iduale (04. 3enituri din servicii prestate (05. 3enituri din studii 5i cercetri (06. 3enituri din redeven#e1 loca#ii de gestiune 5i c7irii (0(. 3enituri din v'n area mrfurilor (0+. 3enituri din activit#i diverse (0/. %educeri comerciale acordate '1. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI !N CURS DE EXECUIE (11. 3enituri aferente costurilor stocurilor de produse (12. 3enituri aferente costurilor serviciilor $n curs de e.ecu#ie '2. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMO"ILIZRI (21. 3enituri din produc#ia de imobili ri necorporale (22. 3enituri din produc#ia de imobili ri corporale '4. VENITURI DIN SU"VENII DE EXPLOATARE (41. 3enituri din subven#ii de e.ploatare (411. 3enituri din subven#ii de e.ploatare aferente cifrei de afaceri (412. 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru materii prime 5i materiale consumabile (41". 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru alte c7eltuieli e.terne (414. 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru plata personalului (415. 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru asigurri 5i protec#ie social (416. 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru alte c7eltuieli de e.ploatare (41(. 3enituri din subven#ii de e.ploatare aferente altor venituri (41+. 3enituri din subven#ii de e.ploatare pentru dob'nda datorat '5. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (54. 3enituri din crean#e reactivate 5i debitori diver5i (5+. *lte venituri din e.ploatare (5+1. 3enituri din despgubiri1 amen i 5i penalit#i (5+2. 3enituri din dona#ii primite (5+". 3enituri din v'n area activelor 5i alte opera#ii de capital (5+4. 3enituri din subven#ii pentru investi#ii (5++. *lte venituri din e.ploatare ' . VENITURI FINANCIARE (61. 3enituri din imobili ri financiare

(611. 3enituri din ac#iuni de#inute la entit#ile afiliate (61". 3enituri din interese de participare (62. 3enituri din investi#ii financiare pe termen scurt (6". 3enituri din crean#e imobili ate (64. 3enituri din investi#ii financiare cedate (641. 3enituri din imobili ri financiare cedate (642. C'5tiguri din investi#ii pe termen scurt cedate (65. 3enituri din diferen#e de curs valutar (66. 3enituri din dob'n i (6(. 3enituri din sconturi ob#inute (6+. *lte venituri financiare ''. VENITURI EXTRAORDINARE ((1. 3enituri din subven#ii pentru evenimente e.traordinare 5i altele similare '$. VENITURI DIN PROVIZIOANE I A&USTRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE (+1. 3enituri din provi ioane 5i a&ustri pentru depreciere privind activitatea de e.ploatare (+12. 3enituri din provi ioane (+1". 3enituri din a&ustri pentru deprecierea imobili rilor (+14. 3enituri din a&ustri pentru deprecierea activelor circulante (+15. 3enituri din fondul comercial negativ (+6. 3enituri financiare din a&ustri pentru pierdere de valoare (+6". 3enituri financiare din a&ustri pentru pierderea de valoare a imobili rilor financiare (+64. 3enituri financiare din a&ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

+0"+. <unuri publice primite $n administrare1 concesiune 5i cu c7irie +0"/. *lte valori $n afara bilan#ului +04. *morti area aferent gradului de neutili are a mi&loacelor fi.e +045. *morti area aferent gradului de neutili are a mi&loacelor fi.e +05. 2ob'n i aferente contractelor de leasing 5i altor contracte asimilate1 nea&unse la scaden# +051. 2ob'n i de pltit +052. 2ob'n i de $ncasat +06. Certificate de emisii de ga e cu efect de ser +0(. *ctive contingente +0+. 2atorii contingente $%. "ILAN +/1. <ilan# de desc7idere +/2. <ilan# de $nc7idere

CLASA " CONTURI DE #ESTIUNE


%0. DECONTRI INTERNE /01. 2econtri interne privind c7eltuielile /02. 2econtri interne privind produc#ia ob#inut /0". 2econtri interne privind diferen#ele de pre# %2. CONTURI DE CALCULAIE /21. C7eltuielile activit#ii de ba /22. C7eltuielile activit#ilor au.iliare /2". C7eltuieli indirecte de produc#ie /24. C7eltuieli generale de administra#ie /25. C7eltuieli de desfacere %#. COSTUL PRODUCIEI /"1. Costul produc#iei ob#inute /"". Costul produc#iei $n curs de e.ecu#ie

CLASA ! CONTURI SPECIALE


$0. CONTURI !N AFARA "ILANULUI +01. *nga&amente acordate +011. =iruri 5i garan#ii acordate +01+. *lte anga&amente acordate +02. *nga&amente primite +021. =iruri 5i garan#ii primite +02+. *lte anga&amente primite +0". *lte conturi $n afara bilan#ului +0"1. ,mobili ri corporale luate cu c7irie +0"2. 3alori materiale primite spre prelucrare sau reparare +0"". 3alori materiale primite $n pstrare sau custodie +0"4. 2ebitori sco5i din activ1 urmri#i $n continuare +0"5. 0tocuri de natura obiectelor de inventar date $n folosin# +0"6. %edeven#e1 loca#ii de gestiune1 c7irii 5i alte datorii asimilate +0"(. 4fecte scontate nea&unse la scaden#