Definirea conceptului de lecţie- caracteristici

Termenul „lecţie” vine din latinescul „lectio”, derivat din „legere” şi înseamnă a citi cu glas tare un manuscris, a audia, a lectura, a medita. Lecţia reprezintă un demers didactic unitar care derivă către o serie de obiective specifice, către un anumit specific al conţinutului de transmis, către modalitatea principală de interacţiune a actorilor, către temporalitatea rezervată acţiunilor, către cadrul metodologic dominant, către instrumentalizarea adecvată cu mijloace de învăţământ. 1 Dacă în sensul tradiţional, lecţia era abordată ca o expunere, o lectură a educatorului, care favoriza învăţarea prin memorare, receptare şi reproducere a conţinuturilor de către elev, în învăţământul modern lecţia este concepută sub forma unei activităţi în care predomină, fie dialogul dintre cadrul didactic şi elevi, fie acţiuni de investigare, de descoperire de noi adevăruri, învăţarea fiind una de tip participativ, de cercetare, de rezolvare de situaţii problematice, prin studiul independent, mai ales prin cooperare. În opinia lui Ioan Cerghit lecţia este o entitate de învăţământ, care este ceva mai mult decât o formă sau un cadru de organizare a instrucţiei, căci presupune, mecanisme şi legităţi de structurare şi funcţionare ce trebuie cunoscute.2 Lecţia captează toate elementele universului didactic: conţinuturi, strategii, metodologii, modalităţi de organizare, forme de evaluare, specificări relaţionale, conformaţii psihosociale. Ca şi la celelalte obiecte de învăţământ, forma principală a organizării procesului instructiv – educativ la ştiinţe ale naturii este lecţia. De felul cum învăţătorul/ educatorul îşi desfăşoară lecţia, depinde înarmarea elevilor cu cunoştinţe, priceperi şi deprinderi,precum şi contribuţia cunoştinţelor la dezvoltarea capacităţilor lor intelectuale. În procesul de învăţământ, verificarea şi aprecierea cunoştinţelor sunt importante atât pentru elevi, cât şi pentru cadru didactic. Ponderea acestui tip de lecţii în cadrul sistemului de lecţii trebuie să se stabilească în raport cu nivelul de pregătire al elevilor. Scopul verificării este să se stabilească dacă elevii şi-au însuşit noţiunile şi termenii şi să verifice deprinderile practice şi gradul lor de automatizare. Aşa cum precizează didactica generală, există o verificare curentă la fiecare lecţie şi o formă de verificare prin lecţii organizate în mod special.
Constantin Cucoş, 2006, Pedagogie,Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi p. 305. 2 Ioan Cerghit, 1983, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, E.D.P., Bucureşti, p. 14
1

2

prin solicitarea unor elevi sau într-o formă combinată. în raport cu nivelul de pregătire al elevilor şi complexitatea conţinutului capitolului. imagine la text. Verificarea pe baza lucrărilor scrise se poate realiza prin probe de cunoştinţe pe care învăţătorul trebuie să le elaboreze din timp şi să le pună la dispoziţia elevilor la începutul orei. Răspunsurile elevilor vor fi apreciate după capacitatea de redare a cunoştinţelor despre fenomenul studiat şi capacitatea de a opera cu noţiunile formate. integrându-le în sistem. etapa în care trebuie să se desfăşoare (la fiecare lecţie sau la sfârşitul capitolului). greşelile din răspunsurile elevilor şi cauzele care le-au produs. 3 . Problemele care vizează cantitatea cunoştinţelor se vor aprecia cu o notă mai mică decât acela care vizează calitatea lor. Verificarea orală se poate realiza frontal.independenţa fenomenelor în natură. Notarea răspunsurilor trebuie să reflecte nivelul real de pregătire al elevilor. Lecţiile de verificare şi apreciere trebuie să vizeze în toate cazurile. cauzele care le-au generat şi să întreprindă acţiunile necesare pentru evitarea rămânerii în urmă la învăţătură şi eliminarea repetenţiei. text la imagine.Lecţiile de verificare şi apreciere se pot organiza în două modalităţi: verificare orală şi verificare pe baza unor lucrări scrise. De asemenea ele dau posibilitatea cadrului didactic să depisteze lacunele din cunoştinţele elevilor. răspunsuri la alegere. Ea poate consta într-un dialog între învăţător şi clasă realizat pe baza unor întrebări care trebuie să vizeze întotdeauna aspecte esenţiale ale fenomenului studiat. pe lângă cantitatea cunoştinţelor. Pentru aceasta se impune o apreciere riguroasă în raport cu dificultăţile pe care le implică probele. prin întrebări adresate întregii clase. cauzele care le-au generat. Aceasta se poate aprecia sub aspectul capacităţii elevilor de a sesiza esenţa fenomenelor studiate. Verificarea orală se mai poate realiza prin organizarea unui dialog între elevi. dirijat de cadrul didactic. individual. răspunsuri construite.să se planifice. Probele de cunoştinţe care se utilizează pot fi de mai multe feluri: propoziţii lacunare. Lecţiile de verificare şi apreciere a cunoştinţelor contribuie pe lângă consolidarea cunoştinţelor elevilor şi la formarea unor deprinderi de activitate sistematică şi a unor deprinderi de muncă. în special nivelul gândirii elevilor. Verificarea pe baza lucrărilor scrise dă posibilitatea elevilor să lucreze în ritm propriu. Pentru ca notarea să aibă caracter stimulator este necesar ca verificarea să fie însoţită de o analiză în care să se arate aspectele pozitive şi negative. În vederea eficienţei lecţiilor de verificare şi apreciere a cunoştinţelor este necesar să se repete următoarele condiţii: . care trebuie să se desfăşoare pe baza unei tematici stabilite de către acesta.

. şi din ………………………… 4. petrolul şi sarea se găsesc în ………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ele se numesc………………………………………………………………….. Scoarţa pământului este alcătuită din ……………………………………… şi din………………………………………………………………………… . Din ce este alcătuit solul? 4 . Verificarea scrisă prin intermediul propoziţiilor lacunare: 1.să se elaboreze din timp probele de evaluare a randamentului şcolar. Din ce învelişuri este alcătuit pământul? 2. . Din această cauză ei se folosesc pentru………………………………………. cărbunii de pământ. Cărbunii de pe pământ au proprietatea de a ………………………………. învelişul solid de la suprafaţa pământului se numeşte ………………………… ………………………… ………………………… 2. Verificarea prin intermediul unor răspunsuri la alegere: 1. precum şi criteriile de apreciere. . a) b) c) Învelişul solid de la suprafaţa pământului este: apa vieţuitoarele scoarţa pământului Aerul din sol este important pentru: viaţa plantelor pentru om şi animale pentru roci Sarea şi cărbunii de pe pământ se găsesc în scoarţa Pământului în stare lichidă în stare solidă în stare gazoasă C. Iată cum se poate realiza verificarea şi aprecierea cunoştinţelor în cadrul capitolului „Scoarţa pământului” de la clasa a IV-a pe baza unor lucrări scrise: A.să se încheie cu analiza rezultatelor obţinute de către elevi.. a) b) c) 2. Verificarea scrisă prin intermediul unor răspunsuri construite: 1. 3.să se stabilească din timp modalităţile de organizare (orală sau scrisă). B.Solul este alcătuit din ……………………. a) b) c) 3. 5.

Prin ce se aseamănă petrolul cu cărbunii de pământ? D. Verificarea scrisă prin intermediul unor desene pe care trebuie să le realizeze elevii: 1. la locul corespunzător. 2. Completează pe desen părţile care lipsesc. 5 . Verificarea scrisă prin intermediul unor desene fără legendă. Completează pe un alt desen părţile care lipsesc. acestea urmând să fie completate de către elevi: Completează pe desen. Ce importanţă au componentele solului pentru viaţa plantelor? 4.3. Ce proprietăţi ale cărbunilor de pământ fac ca aceştia să aibă importanţă pentru om? 5. denumirea fiecărei părţi. E.

E.1.. Radu. Editura Dacia. Cluj-Napoca 4. Todor. Elisabeta. I. M.D. Virginia. Ed. 1981. 2006. Bucureşti 6 . Didactica modernă. Bucureşti 2. Metodica predării cunoştinţelor despre natură şi om la clasele I-IV. Cerghit. C. a II-a revăzută şi adăugită. Editura Polirom. Pedagogie. 1983.. Burtea. E. Ionescu. Iaşi 3. Reasilvia.D. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă.P.P. Bărbuleanu. Cucoş. I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful