Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

primariile judetene si a municipiului Bucuresti. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. 2 si 3 din Decretul-lege nr. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. 68/1990 1. 68/1990. ministerele. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. Activitatea desfasurata in subteran: .Totodata. pe baza documentelor existente in unitate. 2 din Decretul-lege nr. conform reglementarilor in vigoare.03.1969 si pina in prezent. celelalte organe centrale. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. celelalte organe centrale. 17. ANEXA Nr. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. centralele industriale. 50. 5 martie 1990. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. 18. Nr. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. Ministerele. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. tinind seama de prevederile art. 16. inca din faza de proiect.

de galerii. . Executarea la cald. deschideri. neferoase. . indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. Fabricarea caramizilor din silica: .la exploatarea argilelor refractare.in minele de minereuri feroase. granulare. precum si la cercetari miniere. .activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. cazanelor din centralele electrice. sortarea. ciuruire. mori de rambleu. cariere. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. . . precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. precum si la cuptoarele de ardere. .maruntirea cuartitei. precum si de centrale electrice subterane. 5. la utilajele de mai sus. macinare. 7.la constructii de tunele. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. utilajelor de turnare. . . .la explorari. concentrare. controlul tehnic. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara.in depozite de explozivi din sectorul minier. precum si a altor asemenea utilaje.la extractia titeiului prin galerii. prepararea materialului. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. precum si radioactive.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. 3. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). precum si a nisipurilor. . . sortare. clasare.in minele carbonifere.manipularea materiei prime. 2. 4. activitatea la uscatorii. ambalare) in instalatii. precum si expedierea caramizilor. 6. .. fasonarea caramizilor. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare.polizarea.activitatea la prese. granulare. de minereuri nemetalifere. sfarimare. macinare. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare.

19. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). granularea azbestului. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. sortare. 17. distilarea gudroanelor. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. ambalare. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. 18. 10. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). scoaterea usilor. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile.8. 13. prepararea amestecurilor de materiale. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Operatia de gudronare a lingotierelor. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. expeditia aglomeratului. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). macinarea. stingerea si sortarea cocsului. filatura de azbest. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). in hale industriale. 12. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). 11. confectionarea sforii din azbest. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Dezbaterea. 16. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. 14. macinarea si sortarea cuartitei. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). transportul cocsului la stins. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. Fabricarea varului pentru carbid. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. 9. alimentarea cuptoarelor. Defibrarea. inclusiv ambalarea). zidirea cuptoarelor. concasare. Prelucrarea ferodourilor. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. scurgere. malaxarea. Cocserie: masina de sarjare. . Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). a placilor din azbest. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. 15. asezarea si etansarea usilor.

Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. 30. otel sau neferoase cu productie industriala continua. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. granularea si expandarea zgurii. Incalzirea metalului in vederea laminarii. 28. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci.U. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. precum si ambalarea acestora. Activitatea din turnatoriile de fonta. 26. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Laminarea metalelor neferoase la cald. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. inclusiv ajustajul. prajirea. 1 de la I. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. Macinarea. in cuptoare electrice. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila.20. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. 22. curatarea canalelor de la furnal. finisarea si sortarea la cald. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. . 21. "Progresul" Braila. desulfurarea fontei. epurarea gazelor de furnal. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. de la cuptoare la caja. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. Incalzirea. Incarcarea cuptoarelor. inclusiv cupelarea. sarjarea. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. preincalzitoare de aer. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. Rafinarea termica a plumbului. precum si epurarea gazelor de furnal. 25. in convertizoare. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. inclusiv REZ si VOD. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Pregatirea gropii de turnare. Turnatoria nr. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. 27. 29. 23. Metalizarea cu nichel-carbonil. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Topirea. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. incarcarea furnalelor. aglomerarea. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. presarea si refularea la cald. Sudura in plumb. laminarea. Vopsirea la dublul fund al navelor. 24.G. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). taierea. manual. a ceruzei si a litargei.

asamblare. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. inclusiv captarea gazelor. circular. rafinarea. Fabricarea termometrelor cu mercur. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. 42. Incuvarea. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. precum si granularea cuprului. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru.31. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Fabricarea si ambalarea fosgenului. 33. conditionarea si ambalarea criptodinului. pregatire placi. activitatea la peletizoare. precum si a regulatoarelor Dik. atrazin. prerafinarea. 35. 39. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. alierea. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. prajire. pastare. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. topirea concentratelor cuproase. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. convertizare). Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. 38. 41. 40. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. dezasamblare. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. turnarea si sudura plumbului. plumbuire. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Uscarea. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. clorura de cianurii. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Electroliza aluminiului. . Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. topire. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. Fabricarea. bicromatilor. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. 32. 34. precum si a pigmentilor din crom si plumb. distilarea zincului in retorte. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. convertizarea. 37. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. magazii cu semifabricate din plumb. uscare placi. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. 43. prometrin-igran). Fabricarea oxizilor de mercur. malaxoare. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. finisare placi. formare placi. a pielariei si a cauciucului. cianura de sodiu. 36. Personalul din sectiile productive. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. indreptare placi. anhidridei cromice. montaj. topirea.

celofibra si celofan. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. sulfura de carbon. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). nave. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). Curatarea tancurilor petroliere. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Fabricarea. 47. . 54. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. a pulberilor. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 53. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. materiale explozive si mine. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. 49. 58. Gazarea in spatii inchise (mori. 56. rafinarea. pulberilor fara fum. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. conducatori de utilaje portuare). macinarea. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. produse pirotehnice. Filatura de cord. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. docheri-mecanizatori. 55. cloropicrina si hidrogen fosforat. a carbunilor si a minereurilor (docheri. prerafinarea. Instalatiile de sudura. bromura de etil. pulberilor negre. explozivilor. Manipularea marfurilor explozive. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. toxice si pulverulente. 45. Fabricarea xantatului de sodiu. Prajirea. produselor pirotehnice. bromura de metil. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. 52. 59.44. manipularea. 62. 50. 46. transportul nitroglicerinei. aglomerarea. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. 61. a produselor chimice si petrochimice. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. 48. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. 60. topirea minereurilor. magazii. 57. silozuri) cu acid cianhidric. in unitatile de productie a explozivilor. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. 51.

68. prepararea materiei prime (concasarea. dizolvare. 74. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. uscare.63. 70. sortarea si ambalarea electrozilor. turnarea. Fabricarea pulberii de aluminiu. prelucrarea electrozilor. topirea smoalei si a gudronului. de sudura. Personalul de pe platformele de foraj marin. sortare. cuptoare electrice. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. descarcarea cuptoarelor de coacere. 64. ambalarea si depozitarea acestora. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. pregatirea. Fabricarea electrozilor siderurgici. statia de epurare a apelor industriale reziduale. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). cuprarea electrozilor de carbune. 71. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. sortarea. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. 247/1977. elaborarea in cuptoare electrice. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. bramelor si taglelor. 73. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. dozarea. wolfram. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. vanadiu. 2 . incarcare minereuri de siliciu. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. maturatie. 66. impregnarea. 65. ANEXA Nr. parafinarea. 75. Sectia flux de sudura (concasare. spalatoria si uscatoria de bobine. rafinarea fosforului. a electrozilor pentru arc voltaic. uscare. calcinarea. 67. conform Decretului nr. baia de acid sulfuric. epurarea gazelor. 72. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. depozitare. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. cernere. filatura de matase artificiala. grafitarea. Fabricarea oxiclorurii cuprice. nichel si cobalt. Fabricarea etilmercaptanului. 69. presarea si valtuirea produselor carbunoase). dozare. poduri rulante si finisare flux). mangan. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). gazelor si transportului acestora. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon.

Cioplirea. Fabricarea bazaltului artificial. precum si a produselor refractare. uscarea. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. 4. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Ferastruirea mecanica a rocilor. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. Granulatoare. 6. filer.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. 5. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. concentratoare. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. sculptarea. cioplire. laboratorul central. arderea si sortarea samotei refractare. gaurire). incarcarea. din alte materiale refractare si ceramica. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. macinarea. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. macinarea si sortarea bauxitei. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. 8. Torcretare. a produselor din portelan si faianta. Macinarea. 2. asezarea. 7. racitoare. 2 din Decretul-lege nr. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. strunjire. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. atelierul de metrologie. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. incarcarea. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. arderea si scoaterea caramizilor. concasarea. 68/1990 1. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. retusarea. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. . Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. cuptoare. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. Lesierea aluminei. calculatoare. uscarea. precum si forarea sau saparea acestor roci. Preconcasarea. Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. utilajelor si podurilor de turnare. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. Concasarea. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Ciment. macinare si sfarimare). 1 al Exploatarii miniere Anina. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). 3. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). depozitul de materiale. Produse din samota. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare.

11. holendru. cernerea si ambalarea electrocorindonului. macinare. Prepararea materiilor prime.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). la rampele si danele din port) . 10. in continuare. . cerealelor si cimentului. Glazurarea produselor. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. cernere. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. 15. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. plumb sau silicat de zirconiu. 19. a materialelor. precum si strunjirea acestor valturi. concasarea grosiera si medie. 12. debitarea si gaurirea placilor. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. Azbociment: malaxare. macinarea si cernerea micei. macinare. macinarea. in cuptoare. 13. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. docheri-mecanizatori. macinare. calcinarea. Talc: concasare. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. spaltarea. insacuire. descarcarea cuptoarelor electrice. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. 18. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. muncitori si maistri de la exploatarea. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare.9. precum si arderea acestor obiecte. dosare la site. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. metalurgice. 17. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. chimice si petrochimice. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. macaragii. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. Activitatea de exploatare portuara (docheri. conducatori de utilaje portuare. dozarea sarjei de aglomerat. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. masinisti. 21. finisarea corpurilor abrazive. 16. taierea si lipirea placilor de mica. carbunelui. uscare. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. fie semimecanizat. deferizarea. 14. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. ciuruire. 20. turnarea micanitelor la instalatii turn. cernere. Bortarea. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. primitoripredatori produse fluide. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. Prepararea fritei. Sortarea. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment.

fabricarea litoponului si a oxidului de zinc.22. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Tratarea termo-chimica a otelului. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor. conducte. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. 25. Sudarea sapelor de foraj. bazine si rute instalatii asemanatoare. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. stilpi metalici inchisi. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. otel sau metale neferoase. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. cilindri de locomotive. Sablaj umed. 26. 31. 30. 28. 27. rezervoare. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. 29. in ateliere separate. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. amplasate in afara halei turnatoriei. . Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. in boxe. cazane. Polizarea. Presatorii la strung "Drukbank". Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. Topirea. Executarea sudurilor in interior la: nave. Activitatea in turnatoriile de fonta. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. 23. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. 24. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. amplasate in afara halei curatatoriei. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice.

33. centrala termica. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). splinturi. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). cablarea. turbinelor cu abur. nituirea lantului Gall. stifturi. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. litarea. Nituirea. Confectionarea prin bataie la rece. magazia de materii prime si materiale. 37. turbosuflantelor. 35. Imbracarea (decojirea) cablurilor. patentare. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). lanturi. protectie dielectrica si lesiere. fosfatare. patinare cu sulfura). statia de redresoare. oxidare. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. turbocompresoarelor. 36. 34. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). furtunurilor. agrafe. tinte. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). nituri. precum si a tuburilor in manta de plumb. metrologie. spiralarea. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. la rece. piulite. la spite pentru roti si danturarea pilelor. suruburi. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. craituirea. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. a urmatoarelor produse: cuie. nipluri. statia de preparare a electrolitului. de mase plastice. 38.32.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. Acoperiri metalice in metal topit. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. atelierele de SDV. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. de separatori. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). la masini automate. atelierele de intretinere electrica si mecanica. sirma ghimpata. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. blindaje pentru aparataj electronic. caiele. . Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. prototipuri si mecanica de productie. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire).000 CP (activitate continua). atelierele de galvanizare. Fasonarea. precum si operatiile de refulat capul.

prelucrarea finala). stibiului.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. 46. 39. Reducerea bicromatului in tabacarii. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. poduri metalice (operatii continue). Intretinerea. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. fabricarea ultramarinului. laboratoarele. formarea). Valorificarea bismutului. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. ciocane pneumatice si manuale. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. constructii metalice. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. 41. precum . la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. presare. rezervoare. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. Danturarea pilelor pe pat de plumb. Seleniu: extragere. pomparea. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. 45. Curatarea cu lampa de benzina. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. sinterizare. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. 44. 43. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). precum si prepararea si corectarea electrolitului. cazane. fabricarea pigmentilor anorganici. Electroliza plumbului. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. 42. raschetarea. Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. preparare. 40. material rulant. curatarea cu peria de sirma. 47. cu dispozitive centrifugale. cuprului si plumbului. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. malaxarea). purificare.

49. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Curatarea tevilor de fum. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. Instalatii de preparare a carbunelui. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. dozarea materiei prime. calcinarea. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. sortarea. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. precum si curatarea in interior a cisternelor. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. Macinarea.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. Fabricarea carbunelui activ. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. brichetarea cocsului. 54. garniturilor din cinepa. Prepararea mixturii asfaltice. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. 51. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. celule flotatie. gudronarea fringhiilor. 52. rezervoarelor. odgoanelor. 50. macinarea si manipularea acestuia.si a arzatoarelor de cuart . presarea. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. preparare reactivi. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. precum si de fabricare a bitumului. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). crezolului si fozocrezolului. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). 53. fabricarea creolinei. finisarea si prelucrarea. Topirea si turnarea bitumului. Uscarea. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. coacerea. filtrare concentrate miniere). 48. a acidului acetic. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Fluidizarea lignitului. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. Fabricarea. 56. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. calcinarea cocsului de petrol. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. . a acetonei. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). transportul si prelucrarea produselor petroliere. activarea si manipularea mangalului. 57. manipularea mangalului. curatarea canalelor si a decantoarelor. Creuzotarea stilpilor din lemn. precum si fabricarea naftenatilor metalici. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). 55. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. brichetarea.

Sinteza substantelor odorante. detoxan. Fabricarea furfurolului. acid clorsulfonic. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. sulfoclorurari si reduceri. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. nitrari. conditionarea. conditionare. inclusiv a hidrazinei. triclorbenzen. Instalatia de fabricare a acidului azotic. a pastei de carbon. condensari de substante organice. omogenizare si ambalare. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Fabricarea brichetelor din carbune. dibutox: fabricare. 66.fabricare. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. . acid monocloracetic. xilen. hipoclorit. Ortofenilen diamina . amidari. Sevin. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. 58. ambalare. aldotox. ambalare.fabricare. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). clorura de var. divinilbenzen. clorosulfonari. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric.fabricare. 64. ambalare. Prepararea acizilor sulfonitrici. ziran. tetraclorura de carbon. tricloretilena si tetracloretan. ambalare. inclusiv manipularea si insilozarea. 61. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. toluen clorurat. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. clorura de etil . Extractii cu benzen. conditionare. epiclorhidrina.fabricare. dazomet. 63. molinat. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. 65. 62. acid diclorfenoxiacetic. acetilari. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. toluen. Fabricarea de tiuran. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. mecloran . Uscarea. Instalatiile de fabricare a acidului formic. 67. Obtinerea gazului de gazogen. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. triclorsilan . Instalatii de fabricare pentru: benzen. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. carboxilari. inclusiv macinare. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. Prepararea. xilen. izopropilbenzen. acid clorhidric. 59. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. 60. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. inclusiv impregnarea. nitrozari. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. Instalatia de fabricare a produsului ampora. pensulare si turnare. diazotari. butilat. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. cicloat. activitatea permanenta la prepararea pastelor. diclorbenzen. butadiena. sulfonari. hexaclorciclohexan.Bituminarea prin pulverizare. Fabricarea. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). a pastei indigo. conditionare. Metoben . precum si deshidratarea carbunilor. infiolare si imbuteliere. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. bituminarea prin imersie. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj.fabricare. toluen. Captan: fabricare si ambalare. monoclorbenzen.

70. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. 72. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. 74. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. turnare aluminiu. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. Fabricarea acidului fosforic. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. ureoformaldehidice. 71. nitrocelulozice. Fabricarea fosfurii de zinc. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Concentrarea. nitrocelulozice. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. Dozarea manuala a antioxidantilor. 79. 78. melaminoformaldehidice. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. Impregnarea hirtiei. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. inclusiv sortarea. precum si schimbatorii de ioni. 69. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. sulfit si sulfit neutru de sodiu. Fabricarea acidului sulfuric. a tripolifosfatului. gliptalice. Fabricarea tanantilor sintetici. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. 75.68. a celofanului si a pinzei. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. fenolformaldehidice. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. sulfatului de fier. Fabricarea lacurilor. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. vopselelor. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. precum si a fluorurilor. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. 76. a tocaturii de cirpe. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. Decuprarea cenusii de pirita. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. fenolformaldehidice. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. melaminoformaldehidice. 77. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. granularea cementului de cupru. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. 73. sulfatului de cupru. evaporare. Fierberea celulozei sulfat. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. topire si incarcarea topiturii. a acidului fluorhidric. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. a superfosfatului. . bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive.

macinare. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum.80. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. chelidonium. 86. imprimare si lacuire. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. 87. 85. zincografie. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. 93. ambalare. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. fotoculegere. beladona. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. 84. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. pulverizare. Transportul surselor radioactive. Polietilena. Fabricarea carbonatului de etilena. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. beladona. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. fotoreproducere. culegere manuala a literelor. tabletare. 88. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. turnat text dupa program. pina la faza de recoacere a geamului laminat. concentrare. digitala. corodare prin procedee chimice. opiu. 91. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. corectura si revizie tipografica. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. stereotipie. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. Fabricarea perclorvinilului. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. 82. adonidis. modificatori: fabricare. 81. Fabricare de alfametilstiren. scapolia. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. papaveris. Fabricarea acidului adipic. . Extracte si tincturi de aconit. omogenizare. colhicum. culegere mecanica. stricnina. purificare. precum si cantarida: conditionare. sarothamnius. omogenizarea. Plante medicinale (aconit. instalatii de compundare. batucirea si dospirea pastei). stramonium veratrium. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. 92. oxid de etilena. tocare. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. hiosciamus. inclusiv. Fabricarea vatei de sticla. cu acid fluorhidric. morfina si derivatii sai: fabricare. Atropina si derivatii sai: fabricare. Produse narcotice. convalaria. 90. secalae-cornutum). Alimentarea. 89. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. 83. turnat litere si material de cules. manipulare si ambalare industriala. polimerizare. veratrina: fabricare.

personal sanitar mediu si auxiliar). . hepatite virale. rujeoplasmoza. 101..94. virusologie. microbiologie. infectii respiratorii bacteriene si virale. 102. pesta. 96. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. anatomie patologica. si laboratoare de analize si explorari functionale. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. medicina legala. compartimente cu paturi de T. febra galbena. personal sanitar mediu si personal tehnic). Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua).C. culturi si substraturi celulare. parazitologie. si leptospiroza enzotica bovina. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. serologie. 100. alt personal superior de specialitate. lepra. (toate categoriile de personal). meningoencefalite bacteriene si virale. personal sanitar mediu si auxiliar). 95. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. variola rickettsioza. gangrena gazoasa. Unitati. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. microbiologie. pneumocistoza. 104. sifilis. yersinioza.C. tuberculoza. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. personal sanitar mediu si auxiliar). 103. botulism. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. enteroviroza. 97. leptospiroze.C. Unitati T. 105. cadavre. lysterioza. Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii.B. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. tularemie.B. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. Unitati. bruceloza. melaidoza. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. deseuri si produse patologice infectate cu holera. 99. 98. histoplasmoza. toxicologie. personalul sanitar mediu si auxiliar). tetanos. rabie. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. alt personal superior de specialitate. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. sectii. aminoiaza. fizioterapie si medicina nucleara. enterobacterioze. toxoplasmoza. ornitoza. alt personal superior de specialitate. alt personal superior de specialitate. cabinete de consultatii T.B.B.C. morva. morgi si prosecturi. prepararea. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. Spitale cu profil de boli contagioase.

114. a maculaturii. profilarea. dispecer de linie.106. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii.F. 107. Fabricarea cleiului din oase si piele. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). la revizia. Vidanjarea manuala. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. Exploatarea. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Desprafuirea. autopsie. . Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. manipularea. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). 113. 115. 108. sprituirea si vopsirea pieilor. 110. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. carne. din laboratoare de diagnostic si control. tunelului si instalatiilor. 117. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. sapunarie). mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. manipularea razaturilor carne-var. tocarea si destramarea cirpelor. peste. 111. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Fabricarea fainei din singe. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. sortarea. a gelatinei si a spodiumului. compactarea si riparea caii ferate. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. intretinerea si reparatia caii. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. 109. cu acordul Ministerului Transporturilor. oase.R. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. ciuruirea. 112. 116. sacrificarea animalelor bolnave. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). tabacarie.

Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. prevazute la acest punct. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. . cercetari tehnice miniere. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. Forajul sondelor de titei. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat.T. depozitare. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. 120. 123. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. Experimentarea. 124. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). precum si a produselor pirotehnice. incercare. Personalul (telefonist. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). 127. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. Fabricarea munitiilor de manevra. 122. podarii si sondorii. de festivitati si de lovituri hidraulice. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. manipulare. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. institutie. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. 119. ajutorii sondorilor sefi.R. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. explozivilor. Operatii de manipulare. 126.T. telefonist supraveghetor. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop.118. podarii si sondorii). 125. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. ajutorii sondorilor sefi. receptia si verificarea explozivilor. Fabricarea munitiilor. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). pulberilor. Explozivi minieri: analiza. Analize fizico-chimice ale explozivilor. 121. sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. munitiilor si elementelor de munitii incarcate.

. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. 130. 129.128. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor.