ordinul 50

Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ministerele. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. ANEXA Nr. 50.1969 si pina in prezent. pe baza documentelor existente in unitate. 68/1990. celelalte organe centrale.Totodata.03. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. 18. conform reglementarilor in vigoare. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. Nr. 68/1990 1. inca din faza de proiect. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. 17. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. tinind seama de prevederile art. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. 16. Activitatea desfasurata in subteran: . Ministerele. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare. centralele industriale. unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. 2 din Decretul-lege nr. 5 martie 1990. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie. celelalte organe centrale. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. 2 si 3 din Decretul-lege nr. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti.

a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. precum si radioactive. ambalare) in instalatii.in depozite de explozivi din sectorul minier. cazanelor din centralele electrice. precum si de centrale electrice subterane.in minele carbonifere. granulare. clasare. 3. .manipularea materiei prime. mori de rambleu. . .maruntirea cuartitei. ciuruire. sortarea. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. 6. 2. utilajelor de turnare. Executarea la cald. 5. 7. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). neferoase. sortare.la extractia titeiului prin galerii. precum si la cuptoarele de ardere.la exploatarea argilelor refractare. deschideri. precum si a nisipurilor. de galerii. . la exploatari din cariere prin tunele si galerii.polizarea. . . precum si a altor asemenea utilaje.. cariere. . activitatea la uscatorii. sfarimare. de minereuri nemetalifere. macinare. precum si la cercetari miniere.activitatea la prese. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare.in minele de minereuri feroase. . Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice.la constructii de tunele. cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. la utilajele de mai sus.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. .activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. . controlul tehnic. prepararea materialului. concentrare. fasonarea caramizilor. granulare. precum si expedierea caramizilor. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta). precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. Fabricarea caramizilor din silica: . 4. precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. . macinare.la explorari. .

Fabricarea varului pentru carbid. 12. 15. Prelucrarea ferodourilor. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. macinarea si sortarea cuartitei. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). 10.8. macinarea. in hale industriale. scoaterea usilor. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. concasare. Dezbaterea. Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. Defibrarea. prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. malaxarea. transportul cocsului la stins. confectionarea sforii din azbest. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. 13. alimentarea cuptoarelor. filatura de azbest. Cocserie: masina de sarjare. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. a placilor din azbest. asezarea si etansarea usilor. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). sortare. expeditia aglomeratului. scurgere. 14. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. . granularea azbestului. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. distilarea gudroanelor. inclusiv ambalarea). Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Operatia de gudronare a lingotierelor. stingerea si sortarea cocsului. 17. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. 9. 11. 16. zidirea cuptoarelor. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. ambalare. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. prepararea amestecurilor de materiale. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie). Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). 19. 18. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava.

Incalzirea metalului in vederea laminarii. inclusiv REZ si VOD. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. desulfurarea fontei. 1 de la I. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. 23. 30. 21. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. 24. in cuptoare electrice. Incarcarea cuptoarelor. 26. Rafinarea termica a plumbului. inclusiv ajustajul.G. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Macinarea. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. in convertizoare. taierea. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje.20. Laminarea metalelor neferoase la cald. preincalzitoare de aer. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic. Topirea. precum si epurarea gazelor de furnal. Metalizarea cu nichel-carbonil. sarjarea. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila. epurarea gazelor de furnal. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Vopsirea la dublul fund al navelor. precum si ambalarea acestora. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Activitatea din turnatoriile de fonta. presarea si refularea la cald. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. curatarea canalelor de la furnal. 28. Incalzirea. 27.U. . Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin. manual. 22. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. laminarea. Sudura in plumb. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. 25. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. inclusiv cupelarea. a ceruzei si a litargei. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. de la cuptoare la caja. finisarea si sortarea la cald. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. "Progresul" Braila. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Pregatirea gropii de turnare. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. Turnatoria nr. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. otel sau neferoase cu productie industriala continua. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. granularea si expandarea zgurii. incarcarea furnalelor. aglomerarea. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. prajirea. 29. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice.

Fabricarea termometrelor cu mercur. prometrin-igran). Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Uscarea. precum si a regulatoarelor Dik. a pielariei si a cauciucului. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. uscare placi. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. montaj. magazii cu semifabricate din plumb. Electroliza aluminiului. Fabricarea. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. 34. 41. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. 38. malaxoare. convertizarea. alierea. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. anhidridei cromice. topirea. plumbuire. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. turnarea si sudura plumbului. 36. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. 32. precum si granularea cuprului. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. 42. bicromatilor. inclusiv captarea gazelor. Incuvarea. distilarea zincului in retorte. 40. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. precum si a pigmentilor din crom si plumb. formare placi. atrazin. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. activitatea la peletizoare. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Personalul din sectiile productive. conditionarea si ambalarea criptodinului. dezasamblare. 35. cianura de sodiu. Fabricarea oxizilor de mercur. indreptare placi. convertizare). 33. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. finisare placi. 37. pregatire placi. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. rafinarea. asamblare. circular. topire. prajire. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. clorura de cianurii. 39. Fabricarea si ambalarea fosgenului. prerafinarea.31. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. 43. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. pastare. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. . Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. topirea concentratelor cuproase.

pulberilor fara fum. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin. 46. 47. a pulberilor. Curatarea tancurilor petroliere. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). 45. Instalatiile de sudura. 58. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. 53. 57. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. celofibra si celofan. 50. 59. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. prerafinarea. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). in unitatile de productie a explozivilor. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). convertizarea si turnarea metalelor neferoase. Filatura de cord. topirea minereurilor. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. a carbunilor si a minereurilor (docheri. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. silozuri) cu acid cianhidric. 51. 55. cloropicrina si hidrogen fosforat. 60. suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). nave. Fabricarea xantatului de sodiu. 54. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. . 56. macinarea. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. bromura de metil. Fabricarea. conducatori de utilaje portuare). pulberilor negre. manipularea. produselor pirotehnice. bromura de etil. rafinarea. Gazarea in spatii inchise (mori. sulfura de carbon. materiale explozive si mine. toxice si pulverulente. transportul nitroglicerinei. docheri-mecanizatori. 61. magazii. Manipularea marfurilor explozive. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. 49. 62. produse pirotehnice. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. a recipientelor si instalatiilor tehnologice. Prajirea. a produselor chimice si petrochimice.44. 48. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. aglomerarea. explozivilor. 52.

filatura de matase artificiala. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. epurarea gazelor. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. uscare. cuprarea electrozilor de carbune. incarcare minereuri de siliciu. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). 75. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. 67. parafinarea. precum si fabricarea viscozei: xantogenare. vanadiu. ANEXA Nr. a electrozilor pentru arc voltaic. Fabricarea etilmercaptanului. grafitarea. sortarea si ambalarea electrozilor. nichel si cobalt. 74. Personalul de pe platformele de foraj marin. Fabricarea oxiclorurii cuprice. ambalarea si depozitarea acestora. spalatoria si uscatoria de bobine. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. baia de acid sulfuric. cuptoare electrice. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. conform Decretului nr. dozare. wolfram. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. 247/1977. cernere. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. gazelor si transportului acestora. bramelor si taglelor. depozitare. impregnarea. Fabricarea electrozilor siderurgici. 68. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). 71. pregatirea. rafinarea fosforului. 2 . 66. 70. Fabricarea pulberii de aluminiu. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. topirea smoalei si a gudronului. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. turnarea. statia de epurare a apelor industriale reziduale. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. 65. sortare. de sudura. poduri rulante si finisare flux). prepararea materiei prime (concasarea. descarcarea cuptoarelor de coacere. 69. dozarea. mangan. uscare. elaborarea in cuptoare electrice. 73. Sectia flux de sudura (concasare. 64.63. sortarea. maturatie. prelucrarea electrozilor. calcinarea. 72. presarea si valtuirea produselor carbunoase). dizolvare.

8. a produselor din portelan si faianta. 4. 3. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. uscarea. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). utilajelor si podurilor de turnare. 2 din Decretul-lege nr. 1 al Exploatarii miniere Anina. atelierul de metrologie. incarcarea. desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. Granulatoare. retusarea. filer. Concasarea. 5. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. Cioplirea. incarcarea. din alte materiale refractare si ceramica. Fabricarea bazaltului artificial. Ciment. concasarea. Ferastruirea mecanica a rocilor. 2. sculptarea. Preconcasarea. cuptoare. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. precum si forarea sau saparea acestor roci. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. uscarea. 7. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. arderea si sortarea samotei refractare. precum si a produselor refractare. concentratoare. macinarea. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. 6. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). gaurire). curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. racitoare. 68/1990 1. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. laboratorul central. Lesierea aluminei. depozitul de materiale. macinarea si sortarea bauxitei. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. strunjire. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Torcretare.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. cioplire. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. Macinarea. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. macinare si sfarimare). arderea si scoaterea caramizilor. Produse din samota. calculatoare. . Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. asezarea. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor.

macaragii. chimice si petrochimice. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. conducatori de utilaje portuare. carbunelui. a materialelor. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. . precum si arderea acestor obiecte. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. macinarea. 21. cernerea si ambalarea electrocorindonului. Sortarea. 18. fie semimecanizat. muncitori si maistri de la exploatarea. dozarea sarjei de aglomerat. Talc: concasare. primitoripredatori produse fluide. plumb sau silicat de zirconiu. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. 11. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. ciuruire. masinisti. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. holendru. 12. cernere. taierea si lipirea placilor de mica. calcinarea. in continuare. 20. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante.9. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. deferizarea. 15. finisarea corpurilor abrazive. 14. metalurgice. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. uscare. Prepararea fritei. Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. insacuire. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. Glazurarea produselor. macinare. macinare. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. debitarea si gaurirea placilor. cerealelor si cimentului. Azbociment: malaxare. in cuptoare. cernere. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. precum si strunjirea acestor valturi. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. Prepararea materiilor prime. macinarea si cernerea micei. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). Activitatea de exploatare portuara (docheri. macinare. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. spaltarea. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. descarcarea cuptoarelor electrice. 13. la rampele si danele din port) . 10. Bortarea. 19. 17. docheri-mecanizatori. 16. turnarea micanitelor la instalatii turn. concasarea grosiera si medie. dosare la site.

amplasate in afara halei turnatoriei. 27. Topirea. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. amplasate in afara halei curatatoriei. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice. Tratarea termo-chimica a otelului. conducte. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. in ateliere separate. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. stilpi metalici inchisi. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. in boxe. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. 29. Activitatea in turnatoriile de fonta. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. 30. 28. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. cazane. Sablaj umed. rezervoare. Polizarea. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. 26. Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile.22. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. 25. Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. otel sau metale neferoase. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). 24. cilindri de locomotive. 23. bazine si rute instalatii asemanatoare. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. Executarea sudurilor in interior la: nave. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. . Sudarea sapelor de foraj. Presatorii la strung "Drukbank". 31.

turbinelor cu abur. litarea. patinare cu sulfura). in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. oxidare. lanturi. la masini automate. la rece. indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. sirma ghimpata. Confectionarea prin bataie la rece. de separatori.000 CP (activitate continua). 34. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. turbosuflantelor. nipluri. statia de preparare a electrolitului. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale.32. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. atelierele de galvanizare. Imbracarea (decojirea) cablurilor. nituirea lantului Gall. caiele. de mase plastice. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. . fosfatare. prototipuri si mecanica de productie. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. statia de redresoare.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. 38. splinturi. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. 33. cablarea. centrala termica. nituri. stifturi. toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. tinte. atelierele de intretinere electrica si mecanica. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. patentare. protectie dielectrica si lesiere. 37. 36. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua). Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). atelierele de SDV. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. spiralarea. 35. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. metrologie. furtunurilor. piulite. precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. craituirea. agrafe. la spite pentru roti si danturarea pilelor. suruburi. Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). Acoperiri metalice in metal topit. Fasonarea. blindaje pentru aparataj electronic. magazia de materii prime si materiale. precum si operatiile de refulat capul. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). turbocompresoarelor. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). a urmatoarelor produse: cuie. precum si a tuburilor in manta de plumb. Nituirea.

fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. stibiului. Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. 45. Danturarea pilelor pe pat de plumb. Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. Curatarea cu lampa de benzina. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. fabricarea ultramarinului. 40. poduri metalice (operatii continue). purificare. sinterizare. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. constructii metalice.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. 46. cuprului si plumbului. 42. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. raschetarea. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. rezervoare. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. 41. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. Electroliza plumbului. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. malaxarea). Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. material rulant. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. Reducerea bicromatului in tabacarii. 47. prelucrarea finala). formarea). Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. 44. fabricarea pigmentilor anorganici. precum si prepararea si corectarea electrolitului. Seleniu: extragere. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. Intretinerea. ciocane pneumatice si manuale. 43. cu dispozitive centrifugale. precum . curatarea cu peria de sirma. cazane. 39. laboratoarele. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune. Valorificarea bismutului. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. preparare. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. pomparea. presare.

51. Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. 52. Fabricarea carbunelui activ. transportul si prelucrarea produselor petroliere. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. Curatarea tevilor de fum. calcinarea cocsului de petrol. a acidului acetic. precum si de fabricare a bitumului. 56. lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). crezolului si fozocrezolului. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. Macinarea. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. Instalatii de preparare a carbunelui. Uscarea. manipularea mangalului. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. curatarea canalelor si a decantoarelor. 50. Creuzotarea stilpilor din lemn. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. coacerea. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 57. presarea. precum si fabricarea naftenatilor metalici. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. celule flotatie. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. precum si curatarea in interior a cisternelor. dozarea materiei prime. 49. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). brichetarea cocsului. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua). rezervoarelor. activarea si manipularea mangalului. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Fluidizarea lignitului. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. Prepararea mixturii asfaltice. filtrare concentrate miniere). Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). 55. sortarea. odgoanelor. macinarea si manipularea acestuia.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. Fabricarea. 54. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. . a acetonei. Topirea si turnarea bitumului. calcinarea. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. fabricarea creolinei. finisarea si prelucrarea.si a arzatoarelor de cuart . Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. garniturilor din cinepa. gudronarea fringhiilor. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. preparare reactivi. 48. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). 53. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. brichetarea.

amidari. monoclorbenzen. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. 67. inclusiv manipularea si insilozarea. toluen clorurat. cicloat.fabricare. Uscarea. ziran. activitatea permanenta la prepararea pastelor. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. butilat. toluen. bituminarea prin imersie. acid clorsulfonic. Fabricarea de tiuran. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. acid diclorfenoxiacetic. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. ambalare. . diazotari. Instalatiile de fabricare a acidului formic. sulfonari. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. nitrozari. butadiena. ambalare. Instalatii de fabricare pentru: benzen. pensulare si turnare. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. inclusiv macinare. conditionarea. 64. inclusiv a hidrazinei. Prepararea acizilor sulfonitrici. tricloretilena si tetracloretan. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. xilen. Prepararea. conditionare. clorosulfonari. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. Fabricarea. izopropilbenzen. Fabricarea cernelurilor poligrafice. Fabricarea brichetelor din carbune. xilen. ambalare. diclorbenzen. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. clorura de var. Instalatia de fabricare a produsului ampora. Sevin. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. aldotox. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. 66. triclorbenzen. epiclorhidrina. clorura de etil . a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. dazomet. Fabricarea furfurolului. 60. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse.fabricare. 59. 63.fabricare. a pastei de carbon. molinat. conditionare. 62. Extractii cu benzen. Obtinerea gazului de gazogen.fabricare. divinilbenzen. dibutox: fabricare. Captan: fabricare si ambalare. Instalatia de fabricare a acidului azotic. precum si deshidratarea carbunilor. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. 65. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. inclusiv impregnarea. sulfoclorurari si reduceri. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. hipoclorit.fabricare. infiolare si imbuteliere. a pastei indigo. omogenizare si ambalare. hexaclorciclohexan. acid monocloracetic.Bituminarea prin pulverizare. ambalare. detoxan. 61. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. tetraclorura de carbon. mecloran . acetilari. toluen. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. conditionare. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. triclorsilan . Ortofenilen diamina . Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. condensari de substante organice. Sinteza substantelor odorante. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici. 58. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Metoben . acid clorhidric. ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. carboxilari. nitrari.

Fabricarea tanantilor sintetici. Fabricarea acidului fosforic. Dozarea manuala a antioxidantilor. gliptalice. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. sulfit si sulfit neutru de sodiu. inclusiv sortarea. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. a acidului fluorhidric. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. precum si a fluorurilor. melaminoformaldehidice. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. a tocaturii de cirpe. fenolformaldehidice. . Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. nitrocelulozice. Impregnarea hirtiei. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. 71. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. a superfosfatului. nitrocelulozice. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. 76. Dezambalarea si manipularea negrului de fum. 74. ureoformaldehidice. Concentrarea. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. 77. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. turnare aluminiu. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. Fierberea celulozei sulfat. 72. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. 79. 78. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. 73. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. 69. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. granularea cementului de cupru. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. sulfatului de cupru. evaporare. Decuprarea cenusii de pirita. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. vopselelor. fenolformaldehidice. precum si schimbatorii de ioni. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. Fabricarea fosfurii de zinc. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. Fabricarea lacurilor. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. sulfatului de fier. topire si incarcarea topiturii. a celofanului si a pinzei. 70. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. Fabricarea acidului sulfuric. 75. a tripolifosfatului. melaminoformaldehidice.68.

corectura si revizie tipografica. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. 93. imprimare si lacuire. Produse narcotice. colhicum. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. Fabricarea vatei de sticla. beladona. concentrare. omogenizare. oxid de etilena. purificare. fotoreproducere. turnat litere si material de cules. corodare prin procedee chimice. Polietilena. secalae-cornutum). Transportul surselor radioactive. polimerizare. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. scapolia. Alimentarea. manipulare si ambalare industriala. 92. adonidis. pina la faza de recoacere a geamului laminat. modificatori: fabricare. precum si cantarida: conditionare. beladona. culegere manuala a literelor. digitala. Fabricare de alfametilstiren. tabletare. opiu. altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. batucirea si dospirea pastei). retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. 91. veratrina: fabricare. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. omogenizarea. papaveris. macinare. 83. hiosciamus. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. 90. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. . precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. 85. 87. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. stramonium veratrium. convalaria. zincografie. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu.80. 86. ambalare. instalatii de compundare. cu acid fluorhidric. 89. Fabricarea acidului adipic. morfina si derivatii sai: fabricare. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare. culegere mecanica. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. stereotipie. Fabricarea carbonatului de etilena. Atropina si derivatii sai: fabricare. Fabricarea perclorvinilului. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. Plante medicinale (aconit. fotoculegere. sarothamnius. stricnina. inclusiv. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. pulverizare. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. chelidonium. 81. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. turnat text dupa program. 88. 82. pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. Extracte si tincturi de aconit. tocare. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. 84.

precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. leptospiroze. Spitale cu profil de boli contagioase. rabie. 97. . Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. 101. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici.C. culturi si substraturi celulare. morgi si prosecturi. variola rickettsioza. meningoencefalite bacteriene si virale. gangrena gazoasa. microbiologie. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. toxoplasmoza. 103. serologie.C.B. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). alt personal superior de specialitate. alt personal superior de specialitate. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. 95. febra galbena. pneumocistoza. si leptospiroza enzotica bovina. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. microbiologie.. Unitati.C. personal sanitar mediu si auxiliar).94. si laboratoare de analize si explorari functionale. anatomie patologica. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. 96. alt personal superior de specialitate. personal sanitar mediu si auxiliar). hepatite virale. 98. cadavre. (toate categoriile de personal). rujeoplasmoza. medicina legala. 102. 105. toxicologie. tularemie. bruceloza. infectii respiratorii bacteriene si virale. morva. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. deseuri si produse patologice infectate cu holera. botulism. enterobacterioze.B.B. sifilis. tetanos. cabinete de consultatii T. melaidoza. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. personalul sanitar mediu si auxiliar). Unitati T. alt personal superior de specialitate. 99. personal sanitar mediu si auxiliar). 104. sectii. compartimente cu paturi de T. lepra. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior. Unitati. aminoiaza. tuberculoza. specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor. Laboratoare si compartimente de epidemiologie. parazitologie. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. fizioterapie si medicina nucleara.B. histoplasmoza. prepararea. enteroviroza. 100. ornitoza.C. personal sanitar mediu si personal tehnic). pesta. lysterioza. yersinioza. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. virusologie.

cu acordul Ministerului Transporturilor.F. manipularea. 117. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. autopsie. 109. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. 111. Vidanjarea manuala. compactarea si riparea caii ferate. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. din laboratoare de diagnostic si control. sacrificarea animalelor bolnave. 108. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). tocarea si destramarea cirpelor. 110. profilarea. 112.R. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). . Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. Desprafuirea. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Fabricarea cleiului din oase si piele. tabacarie. oase. sprituirea si vopsirea pieilor. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. peste. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). la revizia. 114. 115. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. sapunarie). dispecer de linie. manipularea razaturilor carne-var. ciuruirea. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate. 113. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior).106. sortarea. Fabricarea fainei din singe. Exploatarea. a gelatinei si a spodiumului. 107. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. 116. tunelului si instalatiilor. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. intretinerea si reparatia caii. carne. a maculaturii. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni.

122. cercetari tehnice miniere. precum si a produselor pirotehnice. depozitare. Experimentarea. podarii si sondorii). Forajul sondelor de titei. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. manipulare. Analize fizico-chimice ale explozivilor. receptia si verificarea explozivilor. Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. podarii si sondorii. 127. prevazute la acest punct. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni. 119. Personalul (telefonist. 125. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. institutie. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. 120. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. Operatii de manipulare. Fabricarea munitiilor. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). 126. incercare. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. . suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). 123. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. ajutorii sondorilor sefi. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat.T. 124.R. explozivilor.T. de festivitati si de lovituri hidraulice. Fabricarea munitiilor de manevra. Explozivi minieri: analiza. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. telefonist supraveghetor.118. ajutorii sondorilor sefi. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. 121. pulberilor. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati.

130. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA.128. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. 129. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful