Ministerul Sanatatii Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale Comisia Nationala pentru Protectia Muncii

In baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si in conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizeaza locurile de munca, activitatile si categoriile de personal care lucreaza in conditii deosebite, ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. 1. In grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 1. 2. In grupa II de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa nr. 2. 3. Beneficiaza de incadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal de intretinere si reparatii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in anexele nr. 1 si 2. Beneficiaza, de asemenea, de aceleasi drepturi personalul muncitor din constructii-montaj sau din alte activitati, care realizeaza lucrari de extinderi, modernizari sau reparatii ale capacitatilor de productie si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii cu personalul beneficiarului incadrat in grupele I si II de munca. 4. Incadrarea in grupele I si II de munca se va face in situatia in care, cu toate masurile luate de unitate pentru normalizarea conditiilor de munca, nivelul noxelor existente la locurile (activitatile, meseriile, functiile) prevazute in aceste grupe depaseste nivelul maxim admis prevazut in Normele republicane de protectie a muncii. 5. Existenta conditiilor deosebite la locurile de munca cu noxe trebuie sa rezulte din determinarile de noxe, efectuate de catre organele Ministerului Sanatatii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unitatilor. Aceste determinari trebuie confirmate de catre inspectorii de stat teritoriali pentru protectia muncii care, la data efectuarii analizei, constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor si ca toate instalatiile de protectie a muncii functionau normal. Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu conditii grele sau periculoase de munca, nu mai sint necesare. 6. Nominalizarea persoanelor care se incadreaza in grupele I si II de munca se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere din unitati, tinindu-se seama de conditiile deosebite de munca concrete in care isi desfasoara activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 7. Incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II, cel putin 70% din programul de lucru.

In mod exceptional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucreaza o parte din timp in subteran poate fi incadrat in grupa I sau II de munca, chiar daca acest timp este sub plafonul de 50% prevazut in grupa I si 70% pentru grupa II, luindu-se in calcul numai timpul efectiv lucrat in subteran. 8. Perioada de timp in care o persoana are sarcina sa lucreze integral sau o parte din programul de munca in astfel de locuri se stabileste prin dispozitia conducerii unitatii sau prin prevederile legale care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarei persoane in raport cu functia indeplinita. Anul de munca efectiv lucrat in locuri cu conditii deosebite se stabileste prin totalizarea, pina la obtinerea unui an complet de munca, a perioadelor in care personalul a lucrat efectiv in locuri ce se incadreaza in grupele I si II de munca. 9. In cazul personalului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca prevazute atit la grupa I cit si la grupa II, iar timpul lucrat in grupa I este sub 50% din programul de lucru, incadrarea se face in grupa II, daca din cumularea timpului efectiv lucrat in grupele I si II se obtine o perioada ce reprezinta cel putin 70%, cit este prevazut pentru grupa II de munca. 10. In cazul in care personalul lucreaza intregul program la mai multe locuri de munca, din care unele sint incadrate in grupa I, iar celelalte in grupa II de munca, din care timpul lucrat in grupa I este de cel putin 50%, se va lua in considerare atit timpul efectiv lucrat in grupa I, cit si timpul efectiv lucrat in grupa II. Daca sarcinile de munca ce trebuie efectuate datorita specificului se succed in locuri de munca prevazute in grupele I si II, in situatia in care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat in fiecare din cele doua grupe, personalul va fi incadrat in grupa II de munca. 11. Perioada cit o persoana care lucreaza in locuri de munca incadrate in grupa I sau II de munca a fost in concediu de odihna sau in incapacitate de munca se considera ca timp in care activitatea s-a desfasurat in conditiile locurilor de munca in care a lucrat la data ivirii acestei situatii. 12. Incadrarea in grupele I si II de munca privind perioada anterioara datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instructiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 si 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile si functiile prevazute in grupele I si II de munca. 13. Perioada lucrata dupa data de 18.03.1969 pina in prezent si in continuare se incadreaza in grupele I si II de munca in conformitate cu prevederile prezentului ordin ce inlocuieste ordinele nr. 59/1969, 105/1976 si 210/1977 ale ministrului muncii si ministrului sanatatii, care isi inceteaza aplicabilitatea. 14. Pentru perioada de activitate desfasurata intre 18.03.1969 si 31.12.1975 incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul lucrat, asa cum a fost stabilit prin Precizarile Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 11.860/1969, fara a se conditiona de existenta buletinelor de determinare a noxelor. Pentru perioada lucrata intre 1.01.1976 si 31.12.1989 incadrarea in grupele I si II de munca, de asemenea, nu este conditionata de existenta buletinelor de determinare a noxelor. 15. Dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii se face pe baza inregistrarii acestora in carnetul de munca conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale.

68/1990 1. situatia incadrarii personalului in grupele I si II de munca incepind cu 18. Ministerele. 2 si 3 din Decretul-lege nr. pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.1969 si pina in prezent. in termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului ordin. primariile judetene si a municipiului Bucuresti. celelalte organe centrale. 5 martie 1990. intreprinderile si institutiile sint obligate sa ia masurile necesare pentru imbunatatirea continua a conditiilor de munca. inca din faza de proiect. 18. pe baza documentelor existente in unitate. Activitatea desfasurata in subteran: . unitatile au obligatia sa analizeze si sa precizeze. Nr. Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale. conform reglementarilor in vigoare. 17. Asupra rezultatelor obtinute in directia imbunatatirii conditiilor de munca. celelalte organe centrale. toate solutiile care sa asigure conditii corespunzatoare de desfasurare a muncii. primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor raporta periodic guvernului si anual Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale si Comisiei Nationale pentru Protectia Muncii. 50. ministerele. centralele industriale. tinind seama de prevederile art. 68/1990. ANEXA Nr. respectarea riguroasa a normelor de protectie a muncii. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. pentru apararea vietii si sanatatii salariatilor in procesul de productie.Totodata. astfel incit sa se elimine orice pericol de imbolnavire sau accidentare.03. Ministrul muncii si Ministrul Presedintele Comisiei Nationale ocrotirilor sociale sanatatii pentru Protectia Muncii Mihnea Marmeliuc Dan Enachescu Dan Andreescu Bucuresti. 16. 1 GRUPA I DE MUNCA Lista locurilor de munca. cu respectarea normelor legale de tehnica securitatii si de igiena a muncii. Institutele de proiectare si cercetare sint obligate sa prevada. Ministerul Sanatatii si Comisia Nationala pentru Protectia Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin si vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obtinute in imbunatatirea conditiilor de munca. 2 din Decretul-lege nr.

5. sortare. . precum si la cercetari miniere. a operatiilor de zidire si de reparare a zidariei. 4.activitatea din laboratoarele sectiilor de baza. macinare. sortarea. ciuruire. . precum si a minereurilor cu steril silicios cu continut de bioxid de siliciu liber (operatiile de concasare. Prelucrarea in faza uscata a rocilor silicioase cu continut de bioxid de siliciu liber si trioxid de crom. Fabricarea caramizilor din silica: .polizarea.la constructii de tunele. ..la exploatarea argilelor refractare. . Executarea la cald. . . . precum si radioactive. Zidirea si repararea cuptoarelor industriale. precum si expedierea caramizilor.manipularea materiei prime.maruntirea cuartitei. . activitatea la uscatorii. utilajelor de turnare. neferoase. indiferent de tipul de caramida refractara utilizata (activitate permanenta).la extractia titeiului prin galerii. . concentrare. la utilajele de mai sus. cazanelor din centralele electrice. deschideri. cariere. precum si la cuptoarele de ardere. .la explorari. 7. granulare. . precum si a nisipurilor. 3.activitatea la prese. precum si de centrale electrice subterane. macinare. fasonarea caramizilor. Fabricarea produselor refractare electrotopite si a fibrelor ceramice. 2. precum si a altor asemenea utilaje. . precum si la exploatarea nisipurilor bituminoase. 6. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare. mori de rambleu. precum si de alte substante minerale (cu exceptia exploatarii sarii). cu caramida din silica sau cu caramida din silica asociata cu alte categorii de caramida refractara. prepararea materialului.activitatea de curatare a filtrelor si de intretinere permanenta a instalatiei de ventilatie. de minereuri nemetalifere. de galerii.in depozite de explozivi din sectorul minier. la exploatari din cariere prin tunele si galerii. clasare.in minele carbonifere. Personalul muncitor care lucreaza in instalatiile tehnologice ale centralelor nucleare. sfarimare. granulare.in minele de minereuri feroase. ambalare) in instalatii. controlul tehnic.

prepararea tesaturii si tesatoria de azbest. a cisternelor si a grinzilor casetate de la podurile metalice. Activitatea continua de metalizare interioara a recipientilor metalici. Prepararea azbestului in unitatile de exploatare miniera. Prelucrarea ferodourilor. prin suflare cu gura (operatii executate complet nemecanizat si preluind priza din cuptorul de topire). stingerea si sortarea cocsului. granularea azbestului. Arderea pe vatra in cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. 12. . Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs. Dezbaterea. Fabricarea abrazivelor din cuart (toate operatiile aferente procesului de fabricatie).8. ambalare. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operatiile de la masina de aglomerare. 11. Fabricarea benzidinei (toate operatiile. distilarea gudroanelor. Fabricarea varului pentru carbid. Fabricarea de alfa si betanaftilamina (toate operatiile. Fabricarea carbidului: pregatirea materiei prime. expeditia aglomeratului. ambalarea si incarcarea in vrac a produselor chimice rezultate si fabricate). asezarea si etansarea usilor. 18. 10. prepararea amestecurilor de materiale. in hale industriale. macinarea si sortarea cuartitei. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea. transportul cocsului la stins. macinarea. scurgere. 13. activitatea continua de confectionare a garniturilor de etansare din sfoara si snur de azbest. confectionarea sforii din azbest. 19. alimentarea cuptoarelor. a snurului (impletiturii) din sfoara de azbest. Prelucrarea industriala a topiturii de sticla la teava. 17. zidirea cuptoarelor. 15. Malaxarea si macinarea deseurilor de azbest si clingherit. sortare. concasare. Cocserie: masina de sarjare. scoaterea usilor. Defibrarea. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu exceptia instalatiilor ermetizate). Fabricarea si prelucrarea placilor de marsit pe baza de azbest: toate operatiile. 14. Incarcarea materiei prime in corfe la furnalele vechi (operatie ce se executa sub silozuri). Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime si topirea acestora in cuptoare electrice cu arc. incarcarea si descarcarea cuptoarelor electrice. a placilor din azbest. malaxarea. reintroducerea in flux a sarjei neaglomerate (retur). 16. incalzirea bateriilor si a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs si semicocs). Fabricarea hidrazobenzenului (toate operatiile aferente procesului tehnologic). Operatia de gudronare a lingotierelor. precum si operatiile efectuate in curatatoriile de piese turnate. Slefuirea si polizarea cu abrazive naturale din cuart. filatura de azbest. Fabricarea ferodourilor: toate operatiile. inclusiv ambalarea) si utilizarea industriala a alfa si betanaftilaminei. 9. inclusiv ambalarea).

in cuptoare electrice. incarcarea furnalelor. 1 de la I. in care se executa si operatiile de dezbatere sau de curatare a pieselor in hala de turnare. Sudura in plumb. Laminarea metalelor neferoase la cald. 27. preincalzitoare de aer. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. precum si elaborarea otelului in cuptoare Siemens-Martin.20. Furnale: instalatia de dozare si de incarcare a materialelor de sarja. Extragerea manuala a lingourilor sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Turnarea otelului prin procedeul continuu si in lingouri la uzinele siderurgice. turnarea si evacuarea otelului la Uzinele Otelu Rosu din orasul Otelu Rosu si Industria sirmei din orasul Cimpia Turzii. scoaterea si transportul platinelor si al pachetelor de tabla. Macinarea. otel sau neferoase cu productie industriala continua. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. aglomerarea. elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului. 26. inclusiv cupelarea. inclusiv ajustajul. Incarcarea cuptoarelor. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. precum si macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie.G. in convertizoare. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Resita. Pregatirea gropii de turnare. incalzirea otelului pentru laminare in cuptoarele adinci. epurarea gazelor de furnal. Incalzirea metalului in vederea laminarii. inclusiv REZ si VOD. taierea. Cazanele recuperatoare de la otelariile cu convertizoare. "Progresul" Braila. precum si ambalarea acestora. Rafinarea termica a plumbului. care au capacitatea de cel putin 5 tone pe sarje. prajirea. presarea si refularea la cald. activitatea prestata la creuzetul furnalelor. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. precum si incalzirea bandajelor si a discurilor pentru rotile de material rulant. de la cuptoare la caja. Metalizarea cu nichel-carbonil. 23. Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb. 21. 25. 28. 29. laminarea. extruderea si expandarea tevilor la Intreprinderea de tevi "Republica". . 30. Incarcarea si descarcarea cuptoarelor adinci (macarale Tiegler). precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Extragerea manuala a otelului cald pentru laminare din cuptoare sau a taglelor din cuptoarele cu propulsie. Vopsirea la dublul fund al navelor. Activitatea din turnatoriile de fonta. Incalzirea. Transportul manual al taglelor de la cuptor la linia de laminare. sarjarea. 24. Turnatoria Uzinei "Independenta" Sibiu unde se executa si turnarea tuburilor din fonta la groapa de turnare. incalzirea taglelor in cuptorul cu vatra inclinata la laminorul de 6 toli. precum si epurarea gazelor de furnal. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Intreprinderii "Laminorul" Braila.U. a ceruzei si a litargei. granularea si expandarea zgurii. curatarea canalelor de la furnal. manual. 22. finisarea si sortarea la cald. desulfurarea fontei. la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice. Turnatoria nr. Turnatoria de neferoase de la "METROM" Brasov si "LAROMET" Bucuresti. Topirea. toate operatiile din cadrul procesului tehnologic.

formare placi. 43. decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur. 38. inclusiv captarea gazelor. dezasamblare. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. finisare placi. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina. alierea. precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica. 41. Fabricarea. Fabricarea termometrelor cu mercur. 35. 39. precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara. 34. convertizare). 37. fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare. distilarea zincului in retorte. Incuvarea. asamblare. recuperarea plumbului din deseuri tehnologice. precum si a regulatoarelor Dik. pregatire placi. 33. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. magazii cu semifabricate din plumb. Fabricarea si ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. a pielariei si a cauciucului. topirea. topire. . Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. cianura de sodiu. precum si a pigmentilor din crom si plumb. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila. clorura de cianurii. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. 40. magazia de piese din plumb pentru acumulatoare. circular. anhidridei cromice. 36. 42. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru. de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica. Electroliza aluminiului. fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa. pastare. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu. plumbuire. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru. malaxoare. turnarea si sudura plumbului. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor. Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita. prerafinarea. conditionarea si ambalarea criptodinului. rafinarea. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. prometrin-igran). prajire. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz. Personalul din sectiile productive. precum si granularea cuprului. Fabricarea oxizilor de mercur. atrazin. convertizarea. prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. uscare placi. indreptare placi. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa. Uscarea. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan. 32. descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. bicromatilor. montaj.31. topirea concentratelor cuproase. activitatea la peletizoare.

59. Filatura de cord. convertizarea si turnarea metalelor neferoase. . suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). pulberilor fara fum. cloropicrina si hidrogen fosforat. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua. 55. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare. docheri-mecanizatori. nave. 60. a pulberilor. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal). sulfura de carbon. 45. magazii. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca. 54. Instalatiile de sudura. produse pirotehnice. toxice si pulverulente. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. 50. Asamblarea si dezasamblarea focoaselor. 53. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin.44. celofibra si celofan. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu. a explozivilor si a materialelor pirotehnice. 47. pulberilor negre. explozivilor. 49. 52. rafinarea. bromura de metil. a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori). Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii). a recipientelor si instalatiilor tehnologice. 48. 58. 46. 62. Prajirea. manipularea. 61. Fabricarea xantatului de sodiu. macinarea. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc. Manipularea marfurilor explozive. Gazarea in spatii inchise (mori. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza. bromura de etil. taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma. Asanarea terenurilor si a apelor de munitii. silozuri) cu acid cianhidric. materiale explozive si mine. aglomerarea. precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor. exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare. transportul nitroglicerinei. precum si ambalarea clorurii de aluminiu. a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase. in unitatile de productie a explozivilor. 57. 56. a produselor chimice si petrochimice. 51. topirea minereurilor. Fabricarea. prerafinarea. produselor pirotehnice. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala. precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Curatarea tancurilor petroliere. conducatori de utilaje portuare). a carbunilor si a minereurilor (docheri.

rafinarea fosforului. 65. a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice. Fabricarea electrozilor siderurgici. dozare. impregnarea. 66. conform Decretului nr. dizolvare. sortarea si ambalarea electrozilor. 70. maturatie. de sudura. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca. uscare. presarea si valtuirea produselor carbunoase). cuprarea electrozilor de carbune. descarcarea cuptoarelor de coacere. Fabricarea pentasulfurii de fosfor. Fabricarea oxiclorurii cuprice. spalatoria si uscatoria de bobine. gazelor si transportului acestora. urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului. metilmercaptanului si a dimetilsulfurii. 74. prepararea materiei prime (concasarea. dozarea. 72. Fabricarea etilmercaptanului. cuptoare electrice. elaborarea in cuptoare electrice. depozitare. a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului. 69. vanadiu. 73. Fabricarea pulberii de aluminiu. turnarea. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon. precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor. sortare. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare. grafitarea. calcinarea. precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita). precum si fabricarea viscozei: xantogenare. baia de acid sulfuric. dezbaterea si expeditia feroaliajelor). cernere. statia de epurare a apelor industriale reziduale. 2 . bramelor si taglelor. filatura de matase artificiala. mangan. wolfram. epurarea gazelor. nichel si cobalt. ANEXA Nr. prelucrarea electrozilor. 64. topirea smoalei si a gudronului. incarcare minereuri de siliciu. pregatirea. poduri rulante si finisare flux). Sectia flux de sudura (concasare.63. ambalarea si depozitarea acestora. parafinarea. malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi. Personalul de pe platformele de foraj marin. 247/1977. uscare. beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor. 67. a electrozilor pentru arc voltaic. 75. sortarea. 68. 71.

Strunjirea dopurilor si orificiilor de la caldarile de turnare. Taierea din roci cu continut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor. strunjire. precum si a produselor refractare. 8. gratar si federine la cuptoarele de clincher (transportoare). Lesierea aluminei. arderea si sortarea samotei refractare. precum si forarea sau saparea acestor roci. calculatoare. arderea si descarcarea cuptoarelor camera si circulare. cernerea si dozarea la fabricarea cimentului. arderea si scoaterea caramizilor. 2 din Decretul-lege nr. Activitatea desfasurata de catre artificierii de suprafata. var macinat si agrocalcar: manipulare in spatii inchise. Concasarea. precum si a altor instalatii industriale asemanatoare. Descarcarea cuptoarelor inelare de var si dolomita. arderea si descarcarea la cuptoarele camera si circulare. Ciment. Produse din samota. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de var si cocs. la gatere cu nisip sau cu scule diamantate. incarcarea. curatarea vetrei cuptoarelor si scoaterea cenusii. Preconcasarea. cuptoare. racitoare. atelierul de metrologie. incarcarea. confectionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului. 4. macinarea si sortarea bauxitei. 7. 5. Produse din ceramica bruta si fina: turnarea. 2. laboratorul central. 3. Fabricarea caramizilor silicocalcare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). desprafuirea articolelor din ceramica bruta si fina dupa ardere in cuptoare. depozitul de materiale. uscarea produselor refractare in vederea calcinarii. Granulatoare. 6. Cioplirea. uscate sau dupa ardere (prelucrarea prin polizare. Fabricarea caramizilor din silica: atelierul de reparatii si confectionat modele. Confectionarea manuala a blocurilor si oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticla. . utilajelor si podurilor de turnare.GRUPA II DE MUNCA Lista locurilor de munca. Rampa de insacuire a cimentului in fabricile de ciment. cioplire. uscarea. din alte materiale refractare si ceramica. precum si slefuirea rocilor in cazul cind aceasta activitate se desfasoara continuu (neocazional). concentratoare. Macinarea. tiglelor si cahlelor de teracota la cuptoarele cu foc continuu. Torcretare. sculptarea. macinarea. Zidirea cu caramida refractara a cuptoarelor. 68/1990 1. a minereurilor de fier si a carburii de siliciu. retusarea. Masina de extractie actionata cu abur de la putul principal nr. Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric si ranguirea in cariere (exploatari la zi). Tragerea manuala a varului si a dolomitei din cuptoare verticale. macinare si sfarimare). Deseuri refractare sau din ceramica (concasare. Fabricarea de produse si materiale refractare: amestecarea si umezirea materiilor prime. 1 al Exploatarii miniere Anina. a produselor din portelan si faianta. activitatilor si categoriilor profesionale stabilite conform art. Prafuitorul de granule la fabricarea granulitului. concasarea. gaurire). Fabricarea bazaltului artificial. filer. uscarea. asezarea. Ferastruirea mecanica a rocilor.

in continuare. primirea materialelor si materiei prime la silozuri. Activitatea de manipulare in vrac a cerealelor si cimentului in silozuri si in interiorul navelor. 13. Prepararea materiilor prime. precum si arderea acestor obiecte. carbunelui. macinarea si malaxarea deseurilor din azbociment. holendru. 10. Prepararea fritei. precum si spargerea cu soneta si sortarea grosiera a blocului de electrocorindon si concasarea zgurii recirculante. macinarea. 20. prafuirea (pudrarea) cu pulbere de email a obiectelor din fonta aflate in stare incandescenta. concasarea grosiera si medie.cu exceptia activitatilor prevazute la grupa I. 14. masinisti. muncitori si maistri de la exploatarea. debitarea si gaurirea placilor. malaxare) la atelierele tunel si Mendheim. dosare la site. Fabricarea electrocorindonului: dozarea materiilor prime si recirculante. primitoripredatori produse fluide. macinare. precum si strunjirea acestor valturi. a materialelor. calcinarea. cernere. Sortarea. la rampele si danele din port) . descarcarea cuptoarelor electrice. prepararea si aglomerarea minereurilor: concasare. spaltarea. Bortarea. dozarea sarjei de aglomerat. macaralelor turn si podurilor descarcatoare pentru transportul produselor chimice. a amestecului pentru sticla si geamuri in turnuri de amestec si complexe de amestec. confectionarea si prelucrarea tuburilor si placilor din azbociment. finisarea corpurilor abrazive. metalurgice. Glazurarea produselor. Fabricarea pietrelor de polizor si a abrazivilor pe suport: prepararea liantului ceramic sau organic (uscare. deferizarea. cerealelor si cimentului. plumb sau silicat de zirconiu. uscare. repararea vetrelor cuptorului si pregatirea acestora pentru o noua sarja. strunjirea mufelor si a tuburilor din azbociment. macinarea si cernerea micei. Emailarea manuala sau prin pulverizare directa cu pistolul si arderea in cuptoare a obiectelor emailate. a rondelelor pentru valturile masinilor de tras si laminat geam. Activitatea de exploatare portuara (docheri. precum si incarcatori-descarcatori din cadrul Intreprinderii "Chimpex" Constanta. insacuire. 12. conducatori de utilaje portuare. Activitatea tehnologica la Uzina de preparatie Teliuc (in afara activitatii prevazute la grupa I). Confectionarea garniturilor de etansare din placi de azbest. taierea si lipirea placilor de mica. incarcarea-descarcarea uscatorului si cuptorului tunel. fie semimecanizat. 15. 16. Prajirea minereurilor de fier si de mangan. Hala de materiale de adaos pentru elaborarea otelului. 11. 17. 21. cernerea si ambalarea electrocorindonului. macinare. Turnarea fontei pe banda si in tipare la furnale. docheri-mecanizatori. chimice si petrochimice. precum si slefuirea produselor electroizolante pe baza de mica. in cuptoare. 19. Talc: concasare. turnarea micanitelor la instalatii turn. .9. intretinerea si repararea instalatiilor tehnologice. ciuruire. 18. Azbociment: malaxare. in situatia cind aceasta operatie se executa fie manual. a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu continut de bioxid de siliciu liber. macinare. cernere. macaragii.

Sudarea sapelor de foraj. Recoacerea in cuptoare in care se utilizeaza pentru protectia suprafetei pieselor mediu reducator de oxid de carbon. la Intreprinderea "1 Mai" Ploiesti. 26. 29. conducte. bazine si rute instalatii asemanatoare. cu productie industriala continua ale caror operatii de dezbatere sau curatare a pieselor turnate se executa in ateliere complet separate. 24. 30. Craituirea electro-pneumatica (arc-aer). Remedierea prin sudura a pieselor turnate din fonta (operatie executata pe piese incalzite in prealabil in vederea sudarii). Sablaj umed. Tratarea termo-chimica a otelului. Operatiunile de sudura continua in mediu protector de bioxid de carbon si argon. Confectionarea cojilor de bachelita si a modelelor usor fuzibile. cazane. Linia de taiere COMEC de la laminorul de benzi la cald. otel sau metale neferoase. apretarea la cald a materialului marunt de cale ferata. amplasate in afara halei curatatoriei. activitatea de confectionare a cazanelor si a instalatiilor de cupru. stilpi metalici inchisi. in boxe. Presatorii la strung "Drukbank". Normalizare bandaje si discuri la Combinatul siderurgic Resita. 25. 28. 31. trasul bandajelor pe rotile de material rulant. fabricarea si concentrarea metalelor neferoase. Atelierele de forjat si danturat pile la Intreprinderea de mecanica fina Bucuresti. Polizarea. Operatiuni de tratament termic efectuate in plumb topit. in ateliere separate. 23. rezervoare. Curatarea cu polizorul a pieselor turnate. fabricarea litoponului si a oxidului de zinc. Topirea. slefuirea si lustruirea pieselor din metale feroase si neferoase. 27. Executarea sudurilor in interior la: nave. cilindri de locomotive. Activitatea industriala continua de forjare manuala si mecanica. . Prepararea nisipurilor si a amestecurilor de formare si miezuire. Trefilarea sirmelor si tragerea barelor si tevilor. amplasate in afara halei turnatoriei. Evacuarea zgurii si a molozului din halele de turnare. de matritare si ambutisare la cald a pieselor in hale sau ateliere dotate cu prese si ciocane mecanice.22. Activitatea in turnatoriile de fonta. activitatea de confectionare a tubulaturii navale prin indoirea tevilor la cald. precum si la melanjoarele de fonta din otelarii.

Fasonarea. Probe de rodaj si control de receptie in tancodrom. nituirea lantului Gall. 33. turbinelor cu abur. Imbracarea (decojirea) cablurilor. Fabricarea traverselor de cale ferata din beton precomprimat. de mase plastice. magazia de materii prime si materiale. turbocompresoarelor. blindaje pentru aparataj electronic. a urmatoarelor produse: cuie. in cazul in care activitatea se desfasoara in ateliere special amenajate in acest scop si daca se prelucreaza piese cu o suprafata totala de cel putin 5 m2/ora. litarea. turbosuflantelor. 34. nipluri. atelierele de intretinere electrica si mecanica. a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continua). Fabricarea bilelor de rulmenti la rece (presare si pilire). sirma ghimpata.32. atelierele de galvanizare. lanturi. agrafe. la rece. statia de redresoare. craituirea. de separatori. suruburi. Acoperiri metalice pe cale galvanica (galvanostegie si galvanoplastie) executate in instalatii care utilizeaza o sursa de curent de cel putin 300 A. Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industriala). fosfatare. la masini automate. precum si a tuburilor in manta de plumb. metrologie. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare de la Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita: incarcarea bateriilor si a elementelor. 35. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb. Turnarea alicelor de plumb (activitate continua).000 CP (activitate continua). Confectionarea prin bataie la rece. Acoperiri metalice cu plumb si aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Nituirea. patentare. Decaparea cu acizi in bai cu suprafata totala de peste 20 m2 sau in cazul in care suprafata produselor decapate insumeaza peste 40 m2/ora. 38. . toronarea sirmelor si stabilizarea toroanelor pentru beton precomprimat. la spite pentru roti si danturarea pilelor. Ameliorarea suprafetei metalelor pe cale chimica (brunare. Turnarea plumbului in orificiul pietrelor de polizor (activitate continua). protectie dielectrica si lesiere. precum si operatiile de refulat capul. in cazul in care suprafata totala a pieselor care sufera aceasta operatie depaseste 20 m2/ora. furtunurilor. Acoperiri metalice prin pulverizare la cald. prototipuri si mecanica de productie. patinare cu sulfura). statia de preparare a electrolitului.000 CP sau in cazul cind se probeaza sau se rodeaza concomitent. Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industriala de elaborare si de turnare). indreptarea sau bombarea manuala cu ciocane. oxidare. motoare a caror putere totala insumata depaseste 2. caiele. stifturi. tinte. spiralarea. 37. Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizeaza permanent aparatul manual de vibrare). nituri. Curatarea prin ciocanire in interior a cazanelor de abur si a cazanelor de locomotiva cu abur. atelierele de SDV. cablarea. Acoperiri metalice in metal topit. laboratoare si spalatoria de echipament de protectie. Activitatea personalului de exploatare a suflantelor. stemuirea cu ciocan pneumatic sau electric (operatiuni cu caracter continuu). precum si bancurile de proba si rodaj al motoarelor de aeronave si al motoarelor cu ardere interna de peste 2. turbinelor cu gaze si exhaustoarelor instalate in hale industriale. centrala termica. 36. piulite. Jonctionarea si repararea cablurilor electrice si telefonice imbracate in manta de plumb (operatie executata in spatiu inchis). splinturi.

Confectionarea elementelor luminoase ale lampilor electrice cu descarcari in gaze. Fabricarea industriala a grundurilor (ciuturilor). Pregatirea saramurii pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. fabricarea pigmentilor anorganici. a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea. Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica: restul personalului care nu este cuprins in grupa I de munca. spalatoriile de echipament de protectie si activitatea de manipulare. In cazul in care acest personal lucreaza cel putin 50% din timp in locurile de munca prevazute in grupa I de munca va beneficia de aceasta grupa proportional cu timpul efectiv lucrat. poduri metalice (operatii continue). Incercarea si capsularea in baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forta sau telefonice. Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimica si petroliera. Curatarea cu lampa de benzina. cu dispozitive centrifugale. Legarea in papusi a depolarizantului si asamblarea. Seleniu: extragere. material rulant. stibiului. 43. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea si presarea depolarizantului. rezervoare. 40. Uzinele de producere a plumbului: atelierele de intretinere si reparatii. prelucrarea finala). cadmiului si seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. purificare. fabricarea ultramarinului. raschetarea. Intretinerea. Danturarea pilelor pe pat de plumb. care se utilizeaza in industria de prelucrare a maselor plastice si operatiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. cazane. litarga sau ceruza (pregatirea materiilor prime. a vopselelor pe baza de miniu de plumb. Fabricarea diferitelor produse din carburi metalice prin sinterizare si fabricarea feritelor (operatiile de preparare a amestecului. precum . formarea). Platforma de pregatire a materialelor si incarcarea cuptorului pentru fabricarea tevilor din sticla cu plumb. Reducerea bicromatului in tabacarii. constructii metalice. 44. 42. pomparea. a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe constructii navale. fabricarea emailurilor transparente pe baza de plumb. 41. sinterizare. Prepararea industriala a sapunurilor de plumb si a stabilizatorilor pe baza de plumb. la Intreprinderea "Electrobanat" Timisoara. precum si prepararea si corectarea electrolitului. stilpi si piloni pentru sustinerea retelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio si televiziune.Acoperiri cu plumb pe cale galvanica. litarga sau ceruza si a emailurilor transparente pe baza de plumb (operatie cu caracter permanent). malaxarea). cuprului si plumbului. Electroliza plumbului. Cromaj dur si cromaj decorativ executat in instalatii amplasate in intreprinderi industriale. preparare. 46. montarea si exploatarea redresorilor cu mercur. presare. Extractia cadmiului ca metal insotitor in metalurgia extractiva a zincului. 47. 45. laboratoarele. 39. Valorificarea bismutului. Aplicarea cu pensula sau cu spaclul a grundurilor (chiturilor) si a vopselelor pe baza de miniu de plumb. curatarea cu peria de sirma. ciocane pneumatice si manuale.

Fabricarea placilor izolatoare din granule de pluta si lianti bituminosi. Uscarea. a acidului acetic. Topirea si turnarea bitumului. Curatarea cosurilor industriale si a canalelor de fum (activitate continua). Instalatii de prelucrare a nisipului bituminos. Fabricarea. Instalatii de preparare a minereurilor neferoase (mase vibratorii. 55. Curatarea tevilor de fum. 56. a smoalei si a solutiei de izolare cu bitum (operatii efectuate in spatii inchise. preparare reactivi. lampi cu neon si lampi pentru heliograf. 49. Fabricarea blocurilor din dolomita pentru cuptoarele electrice. Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare. Gudronarea tuburilor din fonta si a accesoriilor acestora. 48. manipularea mangalului. 51. fabricarea si ambalarea acidului pirolignos. Creuzotarea stilpilor din lemn. Fabricarea carbunelui activ. Formarea si arderea bocselor la fabricarea mangalului. a vatei minerale si a produselor din vata minerala. presarea. Extractia cu bioxid de sulf in industria de prelucrare a titeiului. precum si fabricarea naftenatilor metalici. macinarea si manipularea acestuia. Etilarea benzinei si verificarea cifrei octanice la benzina etilata in rafinarii si baze petroliere si controlul de calitate. precum si de fabricare a bitumului. Prepararea mixturii asfaltice. odgoanelor. precum si executarea de izolatii cu bitum si solutii de bitum in spatii inchise si bazine descoperite). lampi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon). celule flotatie. Macinarea. calcinarea. coacerea. statiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime. 53. brichetarea. Distilarea si dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Instalatii de preparare a carbunelui. brichetarea cocsului. 50. 54. Cocserie: pregatirea materialelor de sarja. 52. manipularea si evacuarea smoalei din bazine la sectia de la Vasiova. tancurilor si instalatiilor utilizate la depozitarea. filtrare concentrate miniere). precum si curatarea in interior a cisternelor.prin lampi electrice cu descarcari in gaze intelegindu-se lampi fluorescente tubulare. 57. . curatarea canalelor si a decantoarelor. a acetonei. Muncitorii de la fabricarea bioxidului de mangan de la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare. topirea bitumului si evacuarea asfaltului). calcinarea cocsului de petrol. Activitatea permanenta de revizuire a instalatiilor din rafinariile de produse petroliere si a instalatiilor de prelucrare a cocsului de petrol. Fabricarea periilor colectoare pentru masini electrice: prepararea materiei prime. gudronarea fringhiilor. dozarea materiei prime.si a arzatoarelor de cuart . crezolului si fozocrezolului. a diblurilor din lemn pentru traverse din beton si a traverselor din lemn. activarea si manipularea mangalului. fabricarea creolinei. transportul si prelucrarea produselor petroliere. prin metoda steamparii cu lianti de bitum sau de gudron. recuperarea si distilarea acizilor naftenici si crezilici. Rafinatii cu acid sulfuric in industria de prelucrare a titeiului. Intreprinderea "Carbosin" Copsa Mica: restul personalului necuprins in grupa I. rezervoarelor. garniturilor din cinepa. finisarea si prelucrarea. Fluidizarea lignitului. sortarea. a canalelor de fum si a cenusarelor de la locomotivele cu abur (activitate continua).

67. Ortofenilen diamina . inclusiv impregnarea. inclusiv a hidrazinei. xilen. Degresarea chimica cu solventi organici sau cu solutii alcaline. Fabricarea formaldehidei si a paraformaldehidei. Instalatiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranti organici.fabricare. divinilbenzen. Impregnarea si gumarea cu solutie din cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. ambalare. hexaclorciclohexan. finisarea si ambalarea colorantilor si a pigmentilor organici. detoxan. carboxilari. clorura de etil . 59. Fabricarea fenolului si a difenolului (rezorcinei) prin procedeul cu fuziune alcalina. Instalatia de fabricatie a nitro si amino derivatilor. conditionare. toluen clorurat. dazomet. Fabricarea. precum si a urmatoarelor produse: bioxid de clor. tricloretilena si tetracloretan. ziran. butadiena. nitrari. butilat. 64. 63. bituminarea prin imersie. pensulare si turnare. molinat. acetilari.fabricare.fabricare. Fabricarea brichetelor din carbune. Prepararea acizilor sulfonitrici. 60. a colorantilor organici si a pigmentilor organici. diclorbenzen. triclorbenzen. Uscarea. Fabricarea de tiuran. sulfoclorurari si reduceri. Instalatia de fabricare a produsului ampora. nitrozari. clorosulfonari. mecloran . ambalarea si utilizarea adezivilor din rasini sintetice sau cauciuc si solventi aromatici sau clorurati. amidari.fabricare. polimerizarea butadienei cu alfametilstiren. toluen. omogenizare si ambalare. a pastei indigo. 65. Fabricarea cartonului asfaltat si a pinzei asfaltice. conditionare. ambalare. Prepararea. a impisliturilor si tesaturilor din fibre de sticla bituminata. precum si deshidratarea carbunilor. Fabricarea furfurolului. . conditionarea. Operatiile de sinteza fina la Fabrica "Terapia" Cluj. solutiilor chimice si a amestecurilor de coloranti pentru vopsit si imprimat textile si tricotaje. ambalare. precum si separarea de izomeri si manipularea si prelucrarea nitro si amino derivatilor. Activitatea la halda de slam de la Intreprinderea "Colorom" Codlea. Paragel si aditivi polifunctionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). tetraclorura de carbon. Sevin. Metoben . hipoclorit. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. conditionare. Obtinerea gazului de gazogen. Antioxidanti PBN: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). dibutox: fabricare. acid diclorfenoxiacetic. xilen. inclusiv macinare. condensari de substante organice. Instalatiile de fabricare a acidului formic. Fabricarea cernelurilor poligrafice. izopropilbenzen. acid monocloracetic. ambalare. Captan: fabricare si ambalare. Confectionarea articolelor din cauciuc prin inmuiere in solutie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati. 66.fabricare. cicloat. acid clorsulfonic. denitrarea si concentrarea acidului sulfuric. a pastei de carbon. epiclorhidrina. Extractii cu benzen. obtinerea fenolului si a acetonei din izopropilbenzen. Fabricarea medicamentelor de sinteza organice si anorganice: operatiile de biosinteza. sulfonari. infiolare si imbuteliere. Instalatii de fabricare pentru: benzen. acid clorhidric. clorura de var. Fabricarea si ambalarea clorului lichid. Cloroform si cloropicrina: fabricare (toate operatiile aferente procesului tehnologic). activitatea permanenta la prepararea pastelor. Instalatiile de fabricare a sulfamidei si a sulfatiazolului. Sinteza substantelor odorante. 61. toluen. Impregnarea firelor de sticla cu amestecuri de rasini poliesterice pentru confectionarea conductelor prin infasurare. diazotari. 62. Fabricarea paradiclorbenzenului si a nitroxanului. triclorsilan . Instalatia de fabricare a acidului azotic. aldotox.Bituminarea prin pulverizare. 58. a fundurilor de recipiente industriale si a altor produse. monoclorbenzen. conditionarea si ambalarea insecticidelor si erbicidelor clorurate. a formiatului de sodiu si a acidului oxalic. inclusiv manipularea si insilozarea.

Dezambalarea si manipularea negrului de fum. . 74. decuprarea prin procedeul oxidativ umed a namolurilor de la fabricarea acidului sulfuric. precum si utilizarea acestora la vopsirea prin sprituire. hirtie si cartoane "Reconstructia" Piatra-Neamt. melaminoformaldehidice. precum si schimbatorii de ioni. Prepararea lesiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. 73. Spalarea celulozei in difuzoare la Intreprinderea de celuloza. Prepararea solutiilor de clorura de var si prealbirea si albirea pastei de cirpa si celuloza in unitatile de celuloza si hirtie. Platforma cuptoarelor pentru topirea deseurilor din aluminiu. 69. Prepararea si preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi si calandre. fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei in cuptoarele de la unitatile producatoare de celuloza. prepararea solutiilor si amestecurilor prime de cauciuc in malaxoare. a tocaturii de cirpe. Statii de cercetare pentru prepararea solutiilor cu reactivi pentru cianurare. inclusiv sortarea. 77. 72. evaporare. Prepararea sulfatului de aluminiu si a cleiului de colofoniu la unitatile de producere a hirtiei. Fabricarea si ambalarea pirosulfitului. precum si a fluorurilor. precum si executarea izolatiilor si a pardoselilor anticorosive. Decuprarea cenusii de pirita. Asamblare anozi si catozi la electroliza aluminiului. fenolformaldehidice. melaminoformaldehidice. ureoformaldehidice. 79. sulfatului de fier. bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Instalatia de fabricare a sulfitului de sodiu. a acidului fluorhidric. gliptalice. sulfit si sulfit neutru de sodiu. emailarea conductorilor electrici cu lacuri si rasini sintetice in instalatii neermetizate. a superfosfatului. Fabricarea lacurilor. recuperarea si preincalzirea solutiilor de fierbere a celulozei.68. Prepararea lesiilor sulfit de fierbere a celulozei. sulfatului de cupru. 71. ureoformaldehidice) si polimerizarea rasinilor respective. Dozarea manuala a antioxidantilor. Fabricarea tanantilor sintetici. granularea cementului de cupru. presarea conurilor cu poliesteri sau cu rasini sintetice. Fabricarea si conditionarea rasinilor sintetice: epoxidice. Fabricarea fosfurii de zinc. 70. nitrocelulozice. Protectia anticorosiva a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. Impregnarea bobinelor sau a masinilor electrice. 76. a tripolifosfatului. vopselelor. 78. Lichefierea si imbutelierea bioxidului de sulf. emailurilor sau grundurilor pe baza de nitroceluloza si rasini sintetice. Utilizarea acidului fluorhidric concentrat la alchilarea izobutanului cu butilene. Fabricarea acidului sulfuric. cu lacuri preparate cu rasini sau solventi toxici (lacuri epoxidice. a acceleratorilor si a agentilor de vulcanizare. a tesaturilor si impisliturilor din fibre de sticla si din matase. sulfatului de magneziu (fabricare si ambalare). a celofanului si a pinzei. 75. Fabricarea acidului fosforic. Curatarea canalelor de la unitatile de celuloza. Fierberea celulozei sulfat. fenolformaldehidice. Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare. nitrocelulozice. Concentrarea. Utilizarea acetoncianhidrinei si a cianurii de viniliden. Impregnarea hirtiei. turnare aluminiu. Anhidrida ftalica si ftalati: fabricare. topire si incarcarea topiturii.

polimerizare. macinare. sarothamnius. 82. Transportul surselor radioactive. oxid de etilena. Fabricare de alfametilstiren. batucirea si dospirea pastei). pregatirea operatiilor si efectuarea carotajelor radioactive la sonde. scapolia. convalaria. Fabricarea caprolactamei si recuperarea produselor secundare. instalatii de compundare. Prelucrarea tuburilor si a baghetelor din sticla. morfina si derivatii sai: fabricare. reglarea si conducerea focului la cuptoarele de topit sticla. modificatori: fabricare.80. Gradarea aparatelor de laborator prin actiunea acidului sulfuric si fluorhidric. chelidonium. Instalatia Fourcault si instalatia de geam laminat continuu si discontinuu. 92. Alimentarea. Produse narcotice. Instalatia de geam turnat si placute turnate din sticla. tocare. omogenizarea. Industria poligrafica: topitoria de aliaj tipografic. Instalatia de fabricare a etilbenzenului. beladona. stereotipie. manipulare si ambalare industriala. Sulfura de sodiu: fabricare industriala. zincografie. purificare. corectura si revizie tipografica. Personalul muncitor din incinta intreprinderilor nuclearoelectrice. 81. culegere manuala a literelor. fotoreproducere. Policlorura de vinil: fabricarea monomerului. inclusiv. 85. Extracte si tincturi de aconit. Utilizarea vatei de sticla la izolatii. 84. turnat text dupa program. Polietilena. stricnina. corodare prin procedee chimice. pina la faza de recoacere a geamului laminat. precum si cantarida: conditionare. precum si prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile si a cuartului. precum si a acetatului si poliacetatului de vinil. 93. Activitatea prestata la locurile de munca cu mediu radioactiv din unitatile nucleare de categoriile III si IV stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare. cu acid fluorhidric. fotoculegere. opiu. culegere mecanica. imprimare si lacuire. Fabricarea vatei de sticla. concentrare. 86. beladona. veratrina: fabricare. stramonium veratrium. 89. Controlul nedistructiv al metalelor cu raze gama si Roentgen si depanarea aparaturii aferente. precum si filarea si prelucrarea fibrelor de sticla. colhicum. 88. Incarcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Plante medicinale (aconit. 83. omogenizare. adonidis. secalae-cornutum). altul decit cel care lucreaza direct in instalatii. Fabricarea carbonatului de etilena. Fabricarea perclorvinilului. turnat litere si material de cules. Prelucrarea topiturii de sticla la masini automate. . Prelucrarea topiturii din cuart la teava prin suflare. 90. hiosciamus. 87. pulverizare. papaveris. 91. tratarea chimica a sticlei prin corodare si lustruirea chimica a sticlei cristal cu continut de Pb. digitala. Preparat mase ceramice (presarea la prese filtru si la vacuum. Fabricarea acidului adipic. ambalare. retus si montaj pentru tipar plan si tipar adinc. Prelucrarea topiturii de sticla la masini semiautomate sau la prese. Atropina si derivatii sai: fabricare. tabletare. Alcaloizi si glucozizi puri si semipuri: fabricare.

medicina legala. personal sanitar mediu si auxiliar). Laboratoare si compartimente de epidemiologie.B. lysterioza.94.B. microbiologie. hepatite virale. Personalul sanitar-veterinar si de ingrijire cu activitate permanenta in centrele de izolare T. 104. alt personal superior de specialitate. 99. 102. 103. botulism. Spitale cu profil de boli contagioase.C.B. sectii si compartimente de neuropsihiatrie si de psihiatrie cu paturi (medici. precum si a recipientilor care se utilizeaza la fabricarea. medicamente pe baza de extracte opoterapice: fabricare. sectii si compartimente cu paturi cu bolnavi cronici nerecuperabili (medici. 100. . specializate in procesele tehnologice de productie si controlul vaccinurilor.B. antigenelor si serurilor in care se lucreaza cu tulpini virulente sau cu toxigeneza activa sau se manipuleaza animale de experienta. tularemie. pesta. compartimente cu paturi de T. yersinioza. sectii. Activitatea prestata in laboratoare de cercetare si diagnostic. toxoplasmoza.C. anatomie patologica. Sectii si compartimente cu profil de boli contagioase (medici. pneumocistoza. virusologie. cadavre. 98. variola rickettsioza. cabinete de consultatii T. prepararea. febra galbena. deseuri si produse patologice infectate cu holera. toxicologie. aminoiaza. lepra. Activitatea continua de curatare a instalatiilor si sistemelor de pompare si vehiculare a produselor petroliere. (toate categoriile de personal). ornitoza.. Executarea de drenuri cu adincimea de peste 8 m (activitate continua). alt personal superior de specialitate. leptospiroze. 96. rabie. rujeoplasmoza. melaidoza. gangrena gazoasa. alt personal superior de specialitate. microbiologie. fizioterapie si medicina nucleara. personal sanitar mediu si auxiliar). si laboratoare de analize si explorari functionale. Activitatea continua de curatare si de reparare a utilajelor si a instalatiilor tehnologice. bruceloza. Personalul care lucreaza la intretinerea si repararea aparaturii de radiologie. personalul sanitar mediu si auxiliar). Activitatea desfasurata in subteran la extractia sarii. culturi si substraturi celulare. enterobacterioze.C. Unitati. tuberculoza. 101. si leptospiroza enzotica bovina. alt personal superior de specialitate. Laboratoare sau compartimente de radiologie (personal sanitar superior.C. Produse hormonale: fabricare pe baza de extracte. ce deservesc in exclusivitate aceste paturi si cabinete (medici. infectii respiratorii bacteriene si virale. 95. meningoencefalite bacteriene si virale. transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continua). enteroviroza. morgi si prosecturi. Personalul care lucreaza la tratamente cu namol sau hidrogen sulfurat. 97. morva. tetanos. parazitologie. Unitati. 105. Unitati T. serologie. sifilis. histoplasmoza. personal sanitar mediu si personal tehnic). personal sanitar mediu si auxiliar).

107. 108. a maculaturii. 110. peste. 116. cit si ale instalatiilor din gospodariile de carbune ale centralelor termice si termoelectrice. 109. 113. formarea placilor in filtre si alimentarea preselor cu 10 etaje). intretinerea si reparatia caii. compactarea si riparea caii ferate. Fabricarea fainei din singe. Curatarea canalelor subterane (personalul care lucreaza in interior). Operatorii de la conducerea circulatiei trenurilor la regulatoarele de sectie si la instalatiile de bloc. Tabacarii si argasitorii: preparatorii si dozatorii de materiale. 114. Dispecer energetic national (personalul operativ de tura). Mecanicii care conduc ramele electrice de metrou. din laboratoare de diagnostic si control. manipularea. la revizia. a zdrentelor nedezinfectate si deseurilor de maculatura in unitatile industriale. 115. Unitatile in cadrul carora personalul de la caile ferate uzinale beneficiaza de grupa II de munca se stabilesc la propunerea ministerelor. autopsie. profilarea. Prepararea pastelor si lacurilor pentru incaltaminte din cauciuc. Exploatarea masinilor grele de cale: Matissa.F. dispecer de linie. carne. tunelului si instalatiilor. sapunarie). tocarea si destramarea cirpelor. Activitatea personalului de tractiune pe locomotive si automotoare la drum sau la manevra in statii tehnice. Exploatarea. 112. Activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decit cea prevazuta la grupa I). . cu acordul Ministerului Transporturilor. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa II de munca. din cadrul Ministerului Transporturilor si de pe caile ferate uzinale. intretinerea si repararea cazanelor si instalatiilor de alimentare ale acestora cu pacura si carbune. ciuruirea. 111. manipularea razaturilor carne-var. Fabricarea cleiului din oase si piele. probele de tractiune si viteza ale locomotivelor nou fabricate.R. Desprafuirea. Ecarisajele industriale (activitatea in sectoarele de jupuire. Fierberea cirpelor si a maculaturii in unitatile de celuloza si de materiale de constructii. Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri si laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni. din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave. oase. a gelatinei si a spodiumului. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat. 117.106. Manevrarea manuala si prelucrarea pieilor in stare umeda pina la uscarea lor in tabacarii si argasitorii. sacrificarea animalelor bolnave. Mecanicii de locomotiva care executa pe traseele C. sortarea. sprituirea si vopsirea pieilor. tabacarie. Vidanjarea manuala. mecanicii ajutor si personalul muncitor care isi desfasoara activitatea in tunel numai in timpul noptii. Plasser si altele de acelasi tip pentru burarea.

Receptia prin trageri a armamentului dupa executarea reparatiilor capitale. 125.T. 124. receptia si verificarea explozivilor. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militara. . incercare. depozitare.R. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la celelalte aeroporturi si centre de dirijare (altele decit cele prevazute la grupa I). executarea experimentarilor si receptiei prin trageri a armamentului. Tratarea termica a lemnului in vederea curbarii. ajutorii sondorilor sefi. 123. Sala masinilor (cazanelor si motoarelor) de pe nave oceanice maritime si fluviale. Liniile interioare ocupate de la centralele telefonice de abonat. curbarea pieselor din lemn si uscarea pieselor curbate. gaze si alte substante minerale (sondorii sefi. Asamblarea si dezasamblarea munitiilor in si din elemente componente incarcate. pulberilor si produselor pirotehnice in laboratoare organizate in acest scop. precum si a elementelor de munitii (cu exceptia focoaselor. Analize fizico-chimice ale explozivilor. 126. pulberilor si produselor pirotehnice in depozitele de munitii si atelierele organizate in acest scop. prevazute la acest punct. Reparatia si intretinerea instalatiilor de catapultare. intretinere si reparare a munitiilor si elementelor de munitii. Prepararea pastei chimice pentru chibrituri. suruburilor port-amorsa si a detonatoarelor prevazute la grupa I). Fabricarea munitiilor de manevra. podarii si sondorii). Ermetizarile de cabine de avioane cu reactie. Pescuitul maritim si oceanic cu nave si ambarcatiuni.118. a elementelor de munitii si a produselor pirotehnice (locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi deflagranti si cu explozivi a caror caracteristica de sensibilitate este mica). Forajul sondelor de titei. 127. telefonist sef) care deserveste centralele telefonice cu cel putin 250 abonati. 122. sint similare cu posturile telefonice de abonati din centralele telefonice P. Fabricarea munitiilor. Personalul (telefonist. Explozivi minieri: analiza. munitiilor si elementelor de munitii incarcate. ajutorii sondorilor sefi. 119. 121. pulberilor. precum si telefonistii birourilor de informatii si verificare a acestor centrale. Experimentarea. cercetari tehnice miniere.T. precum si a produselor pirotehnice. Personalul care manipuleaza si transporta substante explozive. explozivilor. institutie. Interventii la sondele de titei si gaze (sondorii sefi. manipulare. telefonist supraveghetor. 120. podarii si sondorii. precum si executarea tragerilor de reglaj in poligoane specializate si de experienta. de festivitati si de lovituri hidraulice. Lucrarile de manipulare si stivuire in salile de congelare si camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10a±«C. cu exceptia celor de la forajul cu sondeze). Operatii de manipulare.

. 130. Activitatea prestata la confectionarea si constructia navelor. Personalul care asigura tratamentul bolnavilor de SIDA. Decorarea sticlei si ceramicii fine cu coloranti pe baza de nitrobenzen sau saruri si oxizi de plumb. inclusiv montarea si probarea instalatiilor si agregatelor. 129.128.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful