Sunteți pe pagina 1din 12

Concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execu ie

Direc ia General de Asisten Social i Protec ia Copilului Sector 1 organizeaz concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execu ie, vacante, dup cum urmeaz :

Centrul de Zi Alternativa: 1 post inspector de specialitate (atribu ii de psiholog) candida ii trebuie s fie absolven i de studii universitare cu specializarea psihologie (principalele atribu ii: efectueaz examenul psihologic pe baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare i gradul retardului, desf oar activit i de terapie individual n vederea amelior rii deficien elor de natur aten ional , amnezic , perceptiv , cognitiv i comportamental , realizeaz servicii de consiliere cu p rin ii, oferindu-le suportul informa ional, instrumental i emo ional de care au nevoie, asigur servicii de consiliere cu tinerii afla i n situa ie de inadaptare colar i social pentru reeducarea proceselor afectate, mbun t irea autocunoa terii i optimizarea dezvolt rii personale, ntocme te mpreun cu echipa multidisciplinar Planul Individual de Interven ie, evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural n care se manifest problemele psihologice, efectueaz vizite la domiciliul persoanelor cu handicap n vederea evalu rii sociopsiho-medicale, promoveaz alternativa ngrijirii la domiciliu a persoanelor cu handicap, dac suspecteaz sau identific situa ii de abuz, neglijare sau exploatare a beneficiarului n cadrul centrului sau n afara acestuia n tiin eaz superiorul ierarhic .a.) Centrul Multifunc ional Nazarcea Centrul de Inser ie Profesional : 1 post inspector de specialitate (atribu ii de psiholog) - candida ii trebuie s fie absolven i de studii universitare cu specializarea psihologie (principalele atribu ii: particip - al turi de echipa multidisciplinar - la evaluarea persoanelor cu handicap aflate n eviden a centrului, efectund evaluarea psihologic a acestora i completeaz documenta ia specific ce va fi anexat la dosarul beneficiarului; acord suport i consilieaz psihologic persoanele asistate n eviden a centrului i, dup caz, membrii familiilor acestora, n scopul integr rii/reintegr rii sociale a beneficiarilor, a dezvolt rii aptitudinilor, abilit ilor de comunicare i a poten ialului func ional restant, precum i n scopul optimiz rii rela iilor acestora cu familia i cu ceilal i membrii ai comunit ii; particip la activit ile zilnice ale Centrului de Inser ie Profesional - sustenabilitatea proiectului PHARE 2006/18147.04.0203.02.01.805; particip la activit ile Atelierului de Terapie Ocupa ional croitorie i serigrafie; propune i particip la ac iuni sau evenimente organizate cu scopul stimul rii integr rii sau reintegr rii sociale a beneficiarilor, precum i n scopul consolid rii rela iilor acestora cu familia; elaboreaz instrumente de evaluare a gradului de satisfac ie a beneficiarilor i asigur aplicarea acestora n cadrul serviciului; asigur ordinea lucr rilor/dosarelor aflate n eviden si solutionarea acestora n termenul legal; informeaz i consiliaz persoanele cu handicap i

familiile acestora cu privire la drepturile prev zute de lege; informeaz beneficiarul despre oferta de servicii sociale existent la nivelul sectorului 1 i condi iile de acordare a acestora; cunoa te drepturilor i obliga iilor persoanelor cu handicap, codul de etic din cadrul serviciului, precum i legisla ia specific din domeniul protec iei persoanei cu handicap .a.)

Casa de Tip Familial Sf. Constantin: 1 post asistent medical - candida ii trebuie s fie absolven i de studii postliceale n domeniul sanitar, cu autoriza ie de liber practic (principalele atribu ii: specificul muncii de p rinte social implic participarea n egal m sur la activit i de ngrijire de baz ; consemnarea schemelor de tratament i administrarea medicamentelor; consemnarea program rilor la medicii speciali ti sau la laboratoare; consemnarea urm toarele evenimente: boli infec ioase i alte boli, r nire sau v t mare important ori accident, orice eveniment care afecteaz bun starea sau siguran a copilului / tn rului, decesul unui copil / tn r i circumstan ele n care s-a produs; n caz de epidemii respect procedura indicat de c tre medic; eviden ierea consumului de medicamente n registrul de consum; verificarea temperaturilor din frigidere i existen a graficelor de temperatur pe acestea; particip la activit ile de ngrijire de baz ale beneficiarilor; particip la activit ile de preg tire a meselor i preparare a hranei; recoltarea de probe alimentare din produsul finit i p strarea acestora 48 h n frigiderul de probe; particip la activit ile de cur enie, n interiorul casei ct i n exterior; particip la activit ile de sp lare i c lcare a rufelor i a lenjeriei; asigur supravegherea att pe timpul zilei ct i pe timpul nop ii; particip la activit ile de educa ie non-formal .a.)

1 post inspector de specialitate (atribu ii n sfera educativ ) candida ii trebuie s fie absolven i de studii superioare n domeniul asisten social , tiin e ale educa iei, psihologie (principalele atribu ii: specificul muncii de educator in casa de tip familial-p rinte social- implic participarea n egal m sur la activit i de ngrijire de baz ; particip la ntocmirea PIP, pe latura educa ional , mpreun cu personalul de specialitate n func ie de nevoile i particularit ile fiec rui copil; comunic asistentei medicale orice modificare ap rut n starea de s n tate a copiilor; particip la activit ile de ngrijire de baz ale copiilor; particip la activit ile de preg tire a meselor i preparare a hranei; recolteaza probe alimentare din produsul finit i le pune la pastrat in frigider; particip la activit ile de cur enie, n interiorul casei ct i n exterior; particip la activit ile de sp lare i c lcare a rufelor i a lenjeriei; asigur supravegherea att pe timpul zilei ct i pe timpul nop ii; particip la activit ile de educa ie non-formal ; particip la activit i de formare a deprinderilor pentru via a independent ; colaboreaz cu echipa pluridisciplinar a DGASPC n vederea ntocmirii i implement rii PIP -plan individualizat de protec ie, i PIS -plan interven ie specific ; nso e te copiii la coal sau la Centrul de Recuperare .a.)

Complexul Social de Servicii Sf. Maria: 1 post referent educator diplom de absolvire a liceului

(principalele atribu ii: conduce activitatea educativ a grupei de copii stabilit de c tre eful complexului social de servicii, particip la ntocmirea Planului Individualizat de Protec ie i r spunde de aplicarea acestuia n conformitate cu atribu iile ce i revin, educatorul ajut copilul s - i efectueze temele, l controleaz , face demersuri pentru o preg tire ct mai bun individual i particularizat ritmului i posibilit ilor fiec rui copil, are obliga ia s controleze prezen a copilului la coal i s discute att cu copilul ct i cu nv torul sau profesorul-diriginte i cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar, urm re te i asigur preg tirea pentru coal i societate a fiec rui copil din grupa repartizat , consemnnd cu regularitate n caietul de observa ii aspecte ce privesc schimb rile observate la fiecare copil, r spunde de copiii pleca i din unitate, asumarea acestei r spunderi f cndu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplaseaz copilul, scopul deplas rii i orele ntre care acesta este plecat, raspunde de s n tatea fizic i psihic a copiilor ncredin a i i informeaz de ndat eful de complex, cabinetul medical sau dup caz psihologul n cazul n care apar modific ri ale st rii de s n tate a acestora, r spunde de securitatea vie ii copiilor pe timpul ct i desf oar activitatea n cadrul complexului sau cu ocazia altor activit i .a.) Complexul Social de Servicii Sf. Andrei: 1 post educator puericultor candida ii trebuie s fie absolven i cu diplom colegiu specializarea educator puericultor (principalele atribu ii: conduce activitatea educativ a grupei de copii stabilit de c tre eful complexului social de servicii, particip la ntocmirea Planului Individualizat de Protec ie i r spunde de aplicarea acestuia n conformitate cu atribu iile ce i revin, educatorul ajut copilul s - i efectueze temele, l controleaz , face demersuri pentru o preg tire ct mai bun individual i particularizat ritmului i posibilit ilor fiec rui copil, are obliga ia s controleze prezen a copilului la coal i s discute att cu copilul ct i cu nv torul sau profesorul-diriginte i cu alte cadre didactice pentru rezolvarea problemelor ce apar, urm re te i asigur preg tirea pentru coal i societate a fiec rui copil din grupa repartizat , consemnnd cu regularitate n caietul de observa ii aspecte ce privesc schimb rile observate la fiecare copil n parte, r spunde de copiii pleca i din unitate, asumarea acestei r spunderi f cndu-se prin semnarea biletului de voie unde sunt consemnate: locul unde se deplaseaz copilul, scopul deplas rii i orele ntre care acesta este plecat, raspunde de s n tatea fizic i psihic a copiilor ncredin a i i informeaz de ndat eful de complex, cabinetul medical sau dup caz psihologul n cazul n care apar modific ri ale st rii de s n tate a acestora, r spunde de securitatea vie ii copiilor pe timpul ct i desf oar activitatea n cadrul complexului sau cu ocazia altor activit i .a.) 2 posturi infirmier - candida ii trebuie s fie absolven i de minim 8 clase

(principalele atribu ii: planificarea propriei activit i i perfec ionarea continu ; lucrul n echipa multidisciplinar i comunicarea interactiv ; cunoa terea drepturilor i obliga iilor persoanei ngrijite; tehnici de ngrijire general , special , specific pacien ilor; acordarea ngrijirilor pentru persoane ngrijite beneficiari, i de igienizare a spa iului n care se afl persoana ngrijit beneficiarul; aplicarea tehnicilor privind circuitul de transport al rufelor i a normelor igienico- sanitare specific; luarea deciziilor benefice pentru pacien i-beneficiari, n vederea reducerii riscurilor, tratarea cu responsabilitate i profesinalism a tuturor pacien ilorbeneficiarilor, aplicarea de m suri preventive a st rii de s n tate .a.)

Casa de Tip Familial Stej rel: 1 post referent educator - diplom de absolvire a liceului (principalele atribu ii: specificul muncii de referent educator in casa de tip familialp rinte social- implic participarea n egal m sur la activit i de ngrijire de baz , comunic asistentei medicale orice modificare ap rut n starea de s n tate a copiilor, particip la activit ile de ngrijire de baz ale copiilor, particip la activit ile de preg tire a meselor i preparare a hranei, articip la activit ile de cur enie, n interiorul casei ct i n exterior, particip la activit ile de sp lare i c lcare a rufelor i a lenjeriei, asigur supravegherea att pe timpul zilei ct i pe timpul nop ii, particip la activit i de formare a deprinderilor pentru via a independent, nso e te copiii la coal sau la Centrul de Recuperare, men ine un contact permanent cu coala, efectueaz activitatea zilnic n a a fel nct s satisfac nevoile fundamentale ale copiilor .a.) 1 post asistent medical - candida ii trebuie s fie absolven i de studii postliceale n domeniul sanitar, cu autoriza ie de liber practic (principalele atribu ii: specificul muncii de p rinte social implic participarea n egal m sur la activit i de ngrijire de baz , cunoa te problematica copilului / tn rului cu dizabilit i, consemnarea schemelor de tratament i administrarea medicamentelor, consemnarea program rilor la medicii speciali ti sau la laboratoare, consemnarea urm toarele evenimente: boli infec ioase i alte boli, r nire sau v t mare important ori accident, orice eveniment care afecteaz bun starea sau siguran a copilului / tn rului, decesul unui copil/tn r i circumstan ele n care s-a produs, n caz de epidemii respect procedura indicat de c tre medic, particip la activit ile de ngrijire de baz ale beneficiarilor, particip la activit ile de preg tire a meselor i preparare a hranei, particip la activit ile de cur enie, n interiorul casei ct i n exterior .a.) 1 post infirmier - candida ii trebuie s fie absolven i de minim 8 clase (principalele atribu ii: specificul muncii de p rinte social implic participarea n egal m sur la activit i de ngrijire de baz , comunic asistentei medicale orice modificare ap rut n starea de s n tate a copiilor, particip la activit ile de preg tire a meselor i preparare a hranei, particip la activit ile de cur enie, n interiorul casei ct i n exterior, particip la activit ile de sp lare i c lcare a rufelor i a lenjeriei, asigur supravegherea att pe timpul zilei ct i pe timpul nop ii, nso e te copiii la coal sau la Centrul de Recuperare, Respect recomand rile echipei Centrului de Recuperare n vederea continu rii programului de recuperare prin activit i la domiciliu, depoziteaz substan e sau obiecte periculoase n locuri sigure unde nu au acces copiii .a.) Centrul de Asistare Integrat a Adic iilor: 1 post inspector de specialitate - candida ii trebuie s fie absolven i de studii superioare n domeniul asisten social , psihologie, tiin e juridice (principalele atribu ii: prezint echipei interdisciplinare situa ia psihosocial a tn rului afectat de consumul de droguri; colaboreaz cu speciali ti din cadrul altor institu ii ce au ca domeniu de activitate prevenirea i reintegrarea social a tinerilor afecta i de consumul de droguri n vederea acord rii unor servicii integrate; colaboreaz i implic n procesul de asisten to i membrii re elei comunitare ( coal , dispensar medical - medic de familie, Sec ia de Poli ie arondat domiciliului tn rului toxico-dependent, biserica etc.; sprijin crearea unei re ele de suport

comunitar n parteneriat cu al i furnizori de servicii, autorit i publice locale, pentru tinerii toxico-dependen i; elaboreaz mpreun cu speciali tii echipei interdisciplinare strategii de reintegrare social ; asigur informarea cu privire la fenomenul dependen ei de droguri i al serviciilor disponibile pentru cei dependen i; realizeaz mpreun cu speciali tii echipei interdisciplinare rapoarte de evaluare periodice i finale; particip la realizarea i implementarea programelor de prevenire din scoli, licee, centre de plasament, apartamente socio-formative din Sectorul 1 .a.)

y y

Concursul va consta n trei probe: selec ia dosarelor, proba scris i interviul; Proba scris se va desf ura n data de 27.08.2010, iar interviul n data de 03.09.2010 la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului Sector 1, din b-dul Mare al Averescu nr.17, sector 1. dosarele de nscriere se vor putea depune n perioada 12.08.2010 - 23.08.2010 la sediul institu iei organizatoare (pavilionul F), la Serviciul Resurse Umane Asisten i Personali, Asisten i Maternali Profesioni ti, persoan de contact Alexandru Elena ef Serviciu (telefon 021/222.37.67). con in n mod obligatoriu urm toarele

Dosarul de concurs trebuie s documente:

formularul de nscriere (se pune la dispozi ie de c tre organizatorul concursului); copia actului de identitate i copia certificatului de na tere; curriculum vitae din care s rezulte activitatea desf copiile diplomelor de studii specializ ri; urat anterior; efectuarea unor

i ale altor acte care atest

copie a fi ei de evaluare a performan elor profesionale individuale, dac cazul;

este

 copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocup rii postului; cazierul judiciar;  recomandare de la ultimul loc de munc sau de la ultima institu ie de nv mnt absolvit ; recomandarea trebuie s cuprind , n mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional i moral al candidatului;  adeverin care s ateste starea de s n tate corespunz toare, eliberat cu cel mult 6 luni anterior derul rii concursului de c tre medicul de familie al candidatului sau de c tre unit ile sanitare abilitate; o fotografie recent , tip pa aport;

Adeverin a care atest starea de s n tate con ine, n clar, num rul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul S n t ii Publice. Copiile de pe acte se prezint n copii legalizate sau nso ite de documentele originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de c tre secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR SPECIALITATE (ATRIBU II DE PSIHOLOG) - Centrul de Zi Alternativa: Tematic : drepturile persoanelor cu handicap; obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali; orientarea, formarea profesionala, ocuparea si angajarea in munca; incadrarea in grad de handicap; sistemul de servicii si prestatii sociale; organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala; stadialitatea si evolutia umana; perioada tineretii; tulburari de dezvoltare si recuperarea lor;

DE

determinari in relatia comunicare-personalitate-comportament la persoanele cu dizabilitati; principalele categorii de persoane cu dizabilitati.

Bibliografie: 1. Legea 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata. Legea 47 / 2006 privind sistemul national de asistenta sociala cu modificarile si completarile ulterioare "Psihologia varstelor.Ciclurile vietii" Emil Verza, Ursula Schiopu, editia a 3 a revizuita, Ed. Didactica si pedagocica, Bucuresti, 1997 CapitolulVII Perioadele tineretii

2.

3.

CapitolulVIII Perioadele varstei adulte Capitolul XII Tulburari de dezvoltare si recuperarea lor, Subcapitolele 2. Debilitate Mintala 7. B Polihandicapul-Autismul. 4. "Psihopedagogie speciala" Emil Verza, EDP, editia1995, Bucuresti Capitolul IV Determinari in relatia comunicare-personalitate-comportament la persoanele cu dizabilitati Capitolul V Principalele categorii de persoane cu dizabilitati Subcapitolul 1 Deficien a de intelect

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE (ATRIBU II PSIHOLOG) - Centrul Multifunc ional Nazarcea (Centrul de Inser ie Profesional ): Tematic : Drepturile persoanelor cu handicap; Obliga iile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentan ilor legali; Orientarea, formarea profesionala, ocuparea i angajarea n munca; ncadrarea n grad de handicap; Sistemul de servicii si presta ii sociale; Organizarea i func ionarea sistemului na ional de asisten a social ; Stadialitatea si evolu ia umana; Perioada tinere ii.

Bibliografie: Legea nr. 448/2006 privind protec ia persoanelor cu handicap, republicat ; Hot rrea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Legea 47/2006 privind sistemul na ional de asisten social ; Emil Verza Psihologia varstelor, editura Hyperion XXI, Bucuresti, 1993.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE (ATRIBU II N SFERA EDUCATIV ) - Casa de Tip Familial Sf. Constantin: 1. Legea 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, cu modific ri i complet ri, cu urm toarea tematic : Cap. 1: Dispozi ii generale i defini ii Cap. 2: Drepturi i libert i civile Cap. 3: Protec ia special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i Cap. 4: Protec ia copiilor refugia i i protec ia copiilor n caz de conflict armat Cap. 5: Protec ia copilului care a s vr it o fapt penal i nu r spunde penal Cap. 6: Protec ia copilului mpotriva exploat rii Cap. 7: Institu ii i servicii cu atribu ii n protec ia copilului Cap. 8: Organisme private Cap. 9: Licen ierea i inspec ia serviciilor de prevenire a separ rii copilului de familia sa, precum i a celor de protec ie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i Cap.10: Finan area sistemului de protec ia a copilului Cap. 11: Reguli speciale de procedur Cap. 12: R spunderi i sanc iuni Cap. 13: Dispozi ii tranzitorii i finale. 2. Educatorul specializat (Ini iere n tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu urm toarea tematic : Drepturile copilului i introducere n munca cu copilul cu handicap i cu familia acestuia Problematica copilului cu handicap psihomotor Evaluarea i interven ia n cazul dizabilit ilor motorii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SPECIALITATE - Centrul de Asistare Integrat a Adic iilor: 1. 2.

INSPECTOR

DE

Legea nr. 272/2004 privind protec ia drepturilor copilului; Hot rrea Guvernului nr. 1434/2004 rpivind atribu iile i Regulamentulcadru de organizare i func ionare ale Direc iei generale de asisten social i protec ia copilului, republicat ; Legea 47/2006 privind sistemul na ional de asisten social ;

3. 4.

Ordonan a Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modific ri i complet ri.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REFERENT EDUCATOR (centre de plasament) I EDUCATOR PUERICULTOR: Legea 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, cu modific ri i complet ri, cu urm toarea tematic : Cap. 1: Dispozi ii generale i defini ii Cap. 2: Drepturi i libert i civile Cap. 3: Protec ia special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i Cap. 4: Protec ia copiilor refugia i i protec ia copiilor n caz de conflict armat Cap. 5: Protec ia copilului care a s vr it o fapt penal i nu r spunde penal Cap. 6: Protec ia copilului mpotriva exploat rii Cap. 7: Institu ii i servicii cu atribu ii n protec ia copilului Cap. 8: Organisme private Cap. 9: Licen ierea i inspec ia serviciilor de prevenire a separ rii copilului de familia sa, precum i a celor de protec ie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i Cap.10: Finan area sistemului de protec ia a copilului Cap. 11: Reguli speciale de procedur Cap. 12: R spunderi i sanc iuni Cap. 13: Dispozi ii tranzitorii i finale. 2. Educatorul specializat (Aplicarea standardelor de calitate n centrele de plasament), cu urm toarea tematic : Standarde de calitate privind protec ia copilului n centrul de plasament prezentare; Atitudinea fa de copil i deontologia profesiei de educator; Modelul familial al rela iei educator copil i al rela iei dintre copii; Jocul i organizarea timpului liber n centrul de plasament; Reintegrarea, integrarea familial a copilului. Rolul educatorului; Promovarea accesului la informa ie i posibilit ilor de exprimare liber a opiniei copilului; Comunicarea mijloc i scop n activitatea educatorului. BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE REFERENT EDUCATOR (cas de tip familial): 1. Legea 272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, cu modific ri i complet ri, cu urm toarea tematic : Cap. 1: Dispozi ii generale i defini ii Cap. 2: Drepturi i libert i civile Cap. 3: Protec ia special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i Cap. 4: Protec ia copiilor refugia i i protec ia copiilor n caz de conflict armat Cap. 5: Protec ia copilului care a s vr it o fapt penal i nu r spunde penal Cap. 6: Protec ia copilului mpotriva exploat rii Cap. 7: Institu ii i servicii cu atribu ii n protec ia copilului Cap. 8: Organisme private Cap. 9: Licen ierea i inspec ia serviciilor de prevenire a separ rii copilului de familia sa, precum i a celor de protec ie special a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor s i 1.

2. -

Cap.10: Finan area sistemului de protec ia a copilului Cap. 11: Reguli speciale de procedur Cap. 12: R spunderi i sanc iuni Cap. 13: Dispozi ii tranzitorii i finale. Educatorul specializat (Ini iere n tehnicile de lucru cu copilul cu handicap), cu urm toarea tematic : Drepturile copilului i introducere n munca cu copilul cu handicap i cu familia acestuia Problematica copilului cu handicap psihomotor Evaluarea i interven ia n cazul dizabilit ilor motorii

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL: Manual de medicina interna pentru cadre medii Corneliu Borundel Tematica: 1.Perioadele de evolutie a bolii 2.Diagnosticul si tratamentul unei febre 3.Inflamatia 4.Alimentatia notiuni generale 5.Rinite 6.Laringita acuta si cronica 7.Bronsita acuta si cronica 8.Bronsectazia 9.Astmul bronsic 10.Pneumonia pneumococica 11.Abcesul pulmonar 12.Tuberculoza pulmonara 13.Pleureziile 14.Insuficienta respiratorie acuta 15.Stenoza mitrala 16.Stenoza aortica

17.Pericardita acuta 18.Angina pectorala 19.Infarctul miocardic 20.HTA 21.Sincopa si Lesinul 22.Esofagita 23.Gastrita 24.Ulcerul gastro-duodenal 25.Duodenita 26.Enterocolita acuta 27.Colita 28.Hepatita virala acuta 29.Hepatita cronica 30.Litiaza biliara 31.Dischinezia biliara 32.Pancreatita Acuta 33.Peritonitele acute 34.Pielonefrita acuta 35.Litiaza renala 36.Anemia hemolitica 37.Anemia carentiala 38.RAA (reumatismul articular acut) 39.Diabetul zaharat simptomatologie 40.Epilepsia generalizata.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE INFIRMIER : 1. Ghidul pentru infirmiere pus la dispozi ie de angajator.