Sunteți pe pagina 1din 23

CAP I INTRODUCERE

Sistemul informatic
n viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil n unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvnt ca traim ntro societate informatizata . n zilele noastre, ntlnim calculatoare peste tot. Toate acestea se datoreaza faptului ca ne dam seama din ce n ce mai mult ca PC-ul ne usureaza munca. Dar trebuie de subliniat faptul ca un calculator este de fapt o masinarie care prelucreaza o serie de informatii pe care i le dam. Informatia, este elementul esential din acest ntreg lant. De fapt, n practica ntlnim, printre altele, doua concepte legate de aceasta si anume sistemul informational si sistemul informatic. ntr-un sistem informatic pot intra : calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, softwer-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc. n functie de localizarea datelor si de locul n care sunt efectuate prelucrarile, putem avea sisteme informatice : Cu date centralizate, datele se afla pe un singur sistem de calcul; Cu date distribuite, datele se afla distribuite pe mai multe calculatoare n retea; Cu prelucrari centralizate, prelucrarea datelor se face pe o singura statie de lucru, indiferent de numarul statiilor pe care sunt informatiile de prelucrat; Cu prelucrari distribuite, mai multe calculatoare prelucreaza datele provenite de la unul sau mai multe calculatoare din retea; Dupa domeniul n care functioneaza, sistemele pot fi clasificate : De baze de date, specializate n gestiunea unor cantitati mari de date; Pentru prelucrari stiintifice, specializate pe anumite domenii stiintifice; Pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru conducerea unor masini,scule,unelte computerizate;

Dupa nivelul ierarhic ocupat de sisteme informatice n structura organizatorica a societatii, putem avea : Sisteme informatica pentru conducerea activitatilor la nivelul unitatilor economice; Sisteme la nivelul organizatiilor cu structura de grup; Sisteme informatice teritoriale; Sisteme informatice la nivel de ramura si subramura si la nivel economic national; Sisteme de uz general. Dupa activitatea ce o automatizeaza, sistemele pot fi : Pentru conducerea productiei; Pentru activitatea comerciala; Pentru evidenta contabila; Pentru evidenta materialelor si marfurilor; Pentru evidenta personalului si salarizare; Pentru evidenta mijloacelor fixe.

Pentru realizarea unui sistem informatic eficient , trebuiesc avute n vedere unele reguli de baza, ce au fost deduse din practica.

CAP II DEFINIREA UNOR NOTIUNI SI PARAMETRII ECONOMICI CARE INTERVIN IN STUDIUL PROBLEMELOR DE PERSONAL SI SALARIZARE
2.1 Angajarea angajator,angajat - contractul de munca
Prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca. Angajarea se face in urma completarii contractului individual de munca conform contractului colectiv de munca existent in unitatea respective pe ramura. Fiecarui contract i se da un numar din regsitrul de evidenta.Astfel,fiecare salariat are alt numar de inregistrare in registrul de evidenta. n vederea stabilirii drepturilor i obligaiilor salariailor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca. Incheierea contractului individual de munca se face pe baza condiiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale ceteanului i numai pe criteriul aptitudinilor i competenei profesionale. Contractul individual de munc se ncheie n scris, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte ( angajator i salariat), n maxim 60 de zile de la data angajrii. Suspendarea contractului individual de munca are drept efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Pe durata suspendarii, pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractele individuale de munca sau prin regulamentele interne nu se prevede altfel.

2.2 Analiza sistemului de calcul, evidenta si controlul salariatilor


Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si n natura cuvenite personalului pentru munca prestata. Marimea salariilor se stabileste prin negocieri colective sau,dupa caz, individuale ntre
3

persoanele juridice sau fizice. Fiecare unitate patrimoniala si stabileste prin contract colectiv de munca propriul sistem de salarizare care include: sistemul tarifar, sistemul de sporuri, formele de salarizare , formele de premiere, alte elemente de salarizare. Salariile individuale se stabilesc prin contract individual de munca, aplicnd sistemul de salarizare fixat n contractul colectiv de munca. Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat nu pot negocia si stabilii salariul tarifar prin contractul individual de munca sub salariul tarifar minim pe tara, care este fixat prin norme legale pentru un program de lucru de 170 de ore, n medie, pe luna, caruia i corespunde un anumit nivel de salariu tarifar orar minim pe tara. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salariat pot fi: acordul direct, acordul indirect, salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate. Acordul direct sau indirect se aplica individual sau colectiv. Forma de salarizare care se utilizeaza la fiecare loc de munca este cea prevazuta n contractul colectiv de munca ncheiat la nivelul fiecarei unitati. Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acestea. Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din: Sporuri pentru conditii grele de munca cum sunt: sporuri pentru conditii grele , periculoase, nocive sau penibile de munca; Sporuri pentru orele lucrate peste programul normal de lucru si lucrul n zilele libere si sarbatorile legale. Prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare fel de spor si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza. Sporuri pentru vechime n munca , Sporuri pentru lucrul n timpul noptii; Sporuri pentru exercitarea unei functii suplimentare; Prin contractul colectiv de munca se poate preciza si acordarea sporului de fidelitate fata de intreprindere n functie de vechimea n aceeasi unitate si rezultatele obtinute n munca. In contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare spor si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza. Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate: Premiile acordate din fondul de premiere constituit pe seama fondului de salarii; Cota parte din profit ce se repartizeaza salariilor; Alte adaosuri. Fiecare societate comerciala isi stabileste sistemul propriu de norme de munca si normative de personal. Normele de munca pot fi exprimate si sub forma de norme de timp, norme de productie, sfera de atributii sau alte forme corespunzatoare specificului activitatii. In afara drepturilor pentru munca prestata (salarii), salariatii beneficiaza si de alte drepturi de personal acordate in baza normelor legale si a contractelor de munca , cum sunt indemnizatii pentru concediul de odihna, stimulente si premii de orice fel, care se platesc din fondul de salarii; indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitati din fondul de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale; alte drepturi de personal. Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii prestate. Salariile acordate personalului constituie pentru unitatea care efectueaza plata o
4

cheltuiala de exploatare la nivelul salariilor brute impozabile. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile;indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor; avantajele in natura. Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariu de baza; Compensarea reprezinta o suma fixa ce se acorda indiferent de marimea salariului

2.3 Salariul de baza


Salariul de baza poate fi stabilit pe ora, zi sau luna, pentru personalul din sectorul bugetar, salariile de baza , potrivit legii, sunt lunare. In cazul in care o persoana nu a lucrat intreaga luna , salariul corespunzator perioadei lucrate se calculeaza prin inmultirea salariului de baza ce revine pentru o zi lucratoare din acea luna (calculat prin impartirea salariului de baza lunar la numarul de zile lucratoare din luna respectiva , stabilite potrivit legii) cu numarul de zile lucrate.
SALARIUL DE BAZA=SALARIUL DE INCADRARE+ INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+SALARIUL DE MERIT

2.4 Determinarea salariului brut


Salariul este expresia bneasc a prii din venitul naional destinat consumului individual i repartizat celor ce muncesc, proporional cu cantitatea i calitatea muncii depuse. Salariile se pltesc angajailor n dou trane: chenzina I (avans) i chenzina a II-a (lichidare). Plata chenzinei I se face pe baza Listei de avans chenzinal, iar plata chenzinei a II-a pe baza Statului de plat al salariilor. Venitul reprezint sumele sau valorile ncasate sau de ncasat din: livrri de bunuri, executri de lucrri, prestri de servicii, executri de obligaii legale sau contractuale. Potrivit Codului fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract de individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate de munc. Veniturile salariale obinute de angajai se compun din: Salariu de baz + Alte drepturi salariale = Venit brut Sau Salariul realizat + Adaosurile la salariu = Venitul brut realizat
5

2.5 Sporuri la salariul de baza


Sporurile se utilizeaza pentru diferentierea salariilor in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, cu vechimea in munca sau in raport cu alte elemente.

Pentru acordarea sporului de vechime in munca,angajatorul va lua in considerare toate perioadele lucrate de catre salariat indiferent de locurile de munca. Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta in transa respectiva. Sporul de vechime in munca se acorda si personalului pensionat pentru limita de virsta corespunzator vechimii in munca dobindita in intreaga activitate,numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract de munca. Daca un angajat are doua sau mai multe norme in aceeasi unitate sau in unitati diferite ,acesta beneficiaza de spor de vechime numai o singura data la unitatea unde are functia de baza. Pensionarii pentru limita de virsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca ,beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobindite in intreaga activitate.

2.5.1 Sporul pentru ore suplimentare. In contractul colectiv de munca se prevede ca orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru stabilit in unitate sunt suplimentare .Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, dar pentru prevenirea sau inlaturarea unor calamitati naturale ori altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel ce angajeaza. Orele suplimentare se compenseaza cu timpul liber corespunzator, iar cele care nu au putut fi compensat pana la sfarsitul lunii se platesc cu un spor fata de tariful pentru orele normale. Potrivit art.120 din Codul muncii, sporul este de : 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru 100% din salariu de baza pentru orele ce depasesc primele 2 ore pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si
6

in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza. Aceste cuantumuri de sporuri pentru orele suplimentare sunt prevazute si pentru unitatile bugetare. Numarul de ore suplimentare nu trebuie sa depaseasca anual 120 ore. 2.5.2. Spor conditii vatamatoare(art.8a din HG 281/1993,art.14 din OG 3/2006)-se acorda personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase,vatamatoare,nedorite si dificile si este de pina la 10% din salariul de baza. (proportional cu timpul lucrat). Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 2.5.3 Spor conditii grele de munca(art 8c din HG 281/1993)-se acorda personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii grele de munca, si este de pina la 15% din salariul de baza. Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

2.6 Indemnizatii de conducere


Exista INDEMNIZATIA DE CONDUCERE: - directorul are un spor intre 25%-35% - directorul adjunct are un intre 20%-25% - secretarul sef are un spor intre 8%-15% INDEMNIZATIA DE CONDUCERE: se acorda in raport cu functia de conducere indeplinita,marimea unitatii de invatamint si compexitatea activitatii.Este o indemnizatie care face parte din salariul de baza si se calculeaza ca procent la salariul de incadrare. Indemnizatiile de conducere pentru contabili sefi - maxim 40% din salariul de incadrare(OG 3/2006) pentru secretari sefi - maxim 20% din salariul de incadrare(OG 4/2006) Nota pentru judeele pilot: pentru directori - maxim 50% din salariul de incadrare pentru directori adj. - maxim 40% din salariul de incadrare pentru contabili sefi - maxim 40% din salariul de incadrare pentru secretari sefi - maxim 20% din salariul de incadrare
7

2.7 Contributia de asigurarile sociale CAS


Persoanele fizice i juridice care angajeaz personal salariat au obligaie plii contribuiei la sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, n funcie de condiiile de munc n care este ncadrat personalul angajat, i anume: 30% pentru condiii normale de munc 35% pentru condiii deosebite de munc 40% pentru condiii speciale de munc n contabilitatea agentului economic angajator, contribuia acestuia la asigurrile sociale se nregistreaz: Pe de o parte, n cheltuielile agentului economic angajator, reflectate cu ajutorul contului 6451 Contribuia unitii la asigurrile sociale Pe de alt parte, n obligaiile agentului economic angajator fa de bugetul sistemului public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, nregistrate n creditul contului 4311 Contribuia unitii la asigurrile sociale. Din contextul reglementrilor n vigoare, rezult c baza de calcul a contribuiei agentului economic angajator la sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale este fondul total de salarii. n aceast baz de calcul intr: Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfoar activiti pe baz de contract individual de munc; Drepturile salariale brute ale persoanelor care i desfoar activitatea n funciile colective sau care sunt numite n cadrul activitii executive, legislative ori judectoreti, pe durata mandatului, precum i membrii cooperatori din organizaiile cooperaiei meteugreti; Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfoar activiti exclusiv pe baz de convenii civile de prestri servicii i care realizeaz un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu cel puin trei salarii medii brute pe economie. Contribuia angajatului la asigurrile sociale este n valoare de 9,5%, cot aplicat venitul brut.

2.8 Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS


Persoanele fizice i juridice care angajeaz personal salariat i nesalariat au obligaia s contribuie la fondul special pentru asigurrile sociale de sntate ntr-o cot de 7% aplicat asupra fondului de salarii. Prin fondul de salarii asupra cruia se aplic cota de 7% se nelege suma veniturilor n bani i/sau natur obinute de o persoan fizic pentru munca prestat n baza unui contract individual de munc sau a unei convenii civile de prestri de servicii, ncheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se refer. Potrivit acestor norme reglementare, sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii i urmtoarele drepturi: Indemnizaiile pentru plata concediilor medicale n caz de boal, prevenirea mbolnvirilor, ntrirea i refacerea sntii, pentru primele 10 zile lucrtoare, care, potrivit legii, se suport din fondul de salarii al angajatorului;
8

Indemnizaiile din activitile desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii; Drepturi de sold lunar, indemnizaii, prime, premii, sporuri i alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii; Indemnizaia lunar brut cuvenit administratorilor la companii/societi naionale, societi comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar majoritar, precum i la regiile autonome; Sumele primite de reprezentani n comisiile tripartite, conform legii; Alte drepturi i indemnizaii de natur salarial, acordate n bani i n natur de ctre angajator. Termenul limit de virare a contribuiei angajatorului la bugetul asigurrilor sociale de sntate este data plii pentru chenzina a II-a, dar nu mai trziu de 25 ale lunii urmtoare pentru luna expirat. Pentru perioada de ntrziere se datoreaz majorri aferente ntrzierii achitrii impozitelor. Dc datoria nu se achit n termen de o lun de la data scadent, Casa de Asigurri de Sntate va introduce dispoziia de ncasare silit. n contabilitatea angajatorului, contribuia acestuia la bugetul asigurrilor sociale de sntate se nregistreaz: Pe de o parte, n cheltuielile angajatorului reflectate cu ajutorul contului 6453 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate. Pe de alt parte, n obligaiile agentului economic angajator fa de bugetul asigurrilor sociale de sntate, reflectate n creditul contului 4313 Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate. Contribuia angajatului la bugetul asigurrilor sociale de sntate este n valoare de 6,5%, cot aplicat venitului brut.

2.9 Fondul de somaj


Persoanele fizice i juridice romne i strine, cu sediul n Romnia, care angajeaz personal salariat romn, sunt obligate s contribuie la bugetul asigurrilor pentru omaj, ntr-o cot de 2,5 % aplicat asupra fondului total de salarii brute realizate de urmtoarele categorii de asigurai: Persoanele care desfoar activiti pe baz de contract individual de munc sau persoanele care desfoar activiti exclusiv pe baz de convenie civil de prestri servicii i care realizeaz un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baz minime brute pe ar; Funcionarii publici i alte persoane care desfoar activiti pe baza actului de numire; Persoanele care i desfoar activitatea n funcii elective sau care sunt numite n cadrul autoritii executive, legislative, ori judectoreti pe durata mandatului; Militarii angajai pe baz de contract; Persoanele care au raport de munc n calitate de membru cooperator; Alte persoane care realizeaz venituri din activiti desfurate potrivit unor legi speciale; n contabilitatea agentului economic angajator, obligat s conduc contabilitatea n partid dubl, contribuia acestuia la fondul de omaj se nregistreaz: Pe de o parte, n cheltuielile agentului economic angajator reflectate cu ajutorul contului 6452 Contribuia unitii pentru ajutorul de omaj.
9

Pe de alt parte, n obligaiile agentului economic angajator fa de bugetul asigurrilor pentru omaj, reflectate n creditul contului 4371 Contribuia unitii la fondul de omaj. Contribuia angajatului la bugetul asigurrilor pentru omaj este n valoare de 1%, cot aplicat venitului brut.

2.10 Venit neimpozabil Venit impozabil


Venituri neimpozabile: -ajutoarele de inmormintare -bursele scolare -premiile acordate sportivilor si antrenorilor -alocatia zilnica de hrana pentru sportivi -alimentatia de efort acordata sportivilor -prima de instalare -indemnizatia de risc maternal,indemnizatia de maternitate -indemnizatia pentru cresterea copilului pina la virsta de 2 ani -indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav -indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca(boala obisnuita) Venituri impozabile: -salarii de baza -sporuri,indemnizatii si adaosuri de orice fel -premii lunare 2% si premiile anuale-salariul 13 -indemnizatiile de concediu de odihna -plata cu ora,ore suplimentare VENITUL IMPOZABIL-se determina la locul unde angajatul are functia de baza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. VENITUL NET= Venitul brut - 1% - 9,5% - 6,5% - Deducerea personala cotizatia de sindicat contributia la schemele facultative de pensii pina la 200 de Euro pe an. Un angajat care are norma didactica in mai multe unitati scolare va beneficia de deducerea personala si va fi impozitat pentru intreaga norma la unitatea unde are functia de baza. Un angajat care cumuleaza doua norme in aceeasi unitate va beneficia de deducerea personala numai la functia de baza,iar veniturile obtinute din cele doua norme se vor cumula si se vor impozita o singura data. Un angajat care cumuleaza doua norme in unitati diferite,va beneficia de deducerea personala numai la unitatea unde are functia de baza,iar impozitarea se va face la fiecare din cele doua unitati. Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si are si plata cu ora in aceeasi unitate,veniturile acestuia se vor cumula,se va acorda o singura deducere personala,iar impozitarea se va face la venitul total cumulat. Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si plata cu ora in alta unitate,va beneficia de deducerea personala o singura data la unitatea unde are norma intreaga,iar impozitarea veniturilor se va face de fiecare din cele doua unitati.

2.11 Alte datorii

10

a. Contribuia pentru accidente de munc i boli profesionale se plateste in exclusivitate de catre angajatori si este variabila, in functie de nivelul de risc cuantificat pe baza indicatorilor de morbiditate si imbolnavire profesionala. Limitele minima si maxima intre care variaza contributia sunt de 0,5 % si 4%, aplicate asupra fondului brut de salarii. Potrivit art.5, modificat, sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: Persoanele care desfoar activiti pe baza unui contract individual de munc, indiferent de durata acestuia, precum i funcionarii publici; Persoanele care i desfoar activitatea n funcii elective sau care sunt numite n cadrul autoritii executive, legislative ori judectoreti, pe durata mandatului, precum i membrii cooperatori dintr-o organizaie a cooperaiei meteugreti, ale cror drepturi i obligaii sunt asimilate, n condiiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevzute la 1); omerii, pe toat durata efecturii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii; Ucenicii, elevii i studenii, pe toat durata practicii profesionale. Prevederile prezentei legi nu se aplic personalului militar i civil angajat pe baz de contract i personalului asigurat n sistemul propriu al Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor, Serviciului Romn de Informaii, Serviciului de Informaii Externe, Serviciului de Protecie i Paz, Serviciului de Telecomunicaii Speciale, precum i celui din structurile militarizate ale Ministerului Justiiei. Cuantumul indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc reprezint 80% din media veniturilor salariale brute realizate n ultimele 6 luni. n cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munc sau a unei boli profesionale, beneficiaz de despgubire n caz de deces o singur persoan, care poate fi, dup caz: soul supravieuitor, copilul, printele, tutorele, curatorul, motenitorul, n condiiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia, persoana care dovedete c a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despgubirii n caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul Naional de Statistic. b. Comisionul datorat Casei Naionale de Pensii calculat astfel: 0,75 % din fondul de salarii realizat pentru completare carnetelor de munc sau 0,25 % din fondul de salarii realizat pentru verificarea i certificarea legalitii nregistrrilor; ntreprinderile cu capital de stat sau privat pot efectua anual, n limita unei cote de pn la 1,5 % aplicat asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal, avnd ca destinaii principale: Funcionarea corespunztoare a unor activiti sau uniti aflate n administrarea ntreprinderilor, cum ar fi: grdinie, cree, dispensare, cabinete medicale, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cmine de nefamiliti, coli; Acoperirea parial a cheltuielilor ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariailor. Acoperirea parial a cheltuielilor ocazionate de transportul salariailor la i de la locul de munc. Acoperirea parial a cheltuielilor privind biletele de tratament i odihn pentru salariaii proprii i pentru membrii de familie ai acestora. Acordarea de ajutoare unor salariai care au suferit pierderi n gospodrie proprii, ca urmare a unor calamiti naturale.
11

Acordarea de ajutoare pentru nmormntare sau pentru acoperirea unei pri din cheltuieli n cazul unor boli grave sau incurabile. c. Contributia pentru concedii si indemnizatii conform Ordinului 269/2006 se introduce contributia pentru concedii si indemnizatii incepnd cu data de 1 ianuarie 2006.Cota de destinat pltii indemnizatiilor prevzute de Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 158/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurri sociale de sntate, este de 0,75% aplicat la fondul de salarii sau, dup caz, la drepturile reprezentnd indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit si se achit la bugetul Fondului national unic de asigurri sociale de sntate.

CAP III Studiu de caz Evidenta personalului si calculul salariilor la S.C.TRAVEL WEEK S.A 3.1. Scurt istoric
Societatea TRAVEL WEEK S.A. este o firma de constructii ce functioneaza din anul 2009, cu sediul in Bucuresti , str. Xenopol nr.1 3.2 Structura organizatorica In organizarea structurala a firmelor exista o multitudine de structuri, toate fiind mai mult sau mai putin varinte a unor trei tipuri: ierarhica, functionala si ierarhic-funtionala. In cadrul societatii S.C. Consorzio Pontello Tirrena Scavi S.A., sucursala Bucuresti exista o structura ierarhica -;liniara. Aceasta se caracterizeaza printr-un sistem de delegari de autoritate, conducatorii de la centrul intreprinderii pot sa dea dispozitii pe linie ierarhica unor conducatori ai unor compartimente functionale. Ca atare la orice nivel ierarhic un subordonat nu primeste dispozitii decat de la singurul conducator , in fata caruia raspunde pentru actiunea sa. Intrucat acest tip de structura este simplu de inteles, el este usor de aplicat in procesul conducerii. Intotdeauna in varful unei astfel de piramide se afla conducatorul colectiv si individual, care exercita conducerea operativa, iar la baza se gasesc executantii.

3.3 Analiza detaliata a sistemului informatic; Descrierea structurilor de date si a


legaturilor dintre ele
Sistemul informatic in discutie este :

12

-specializat pentru a rezolva probleme dintr-un anumit domeniu- acel al evidentei personalului si a salarizarii ; - local- programele necesare pentru prelucrarea datelor si datele se afla pe un singur sistem de calcul.; -este un sistem de baze de date La angajarea unei persoane se intocmeste un Contract colectiv de munca care cuprinde datele personale ale angajatului, pe baza caruia persoana este introdusa in baza de date Personal de catre secretara , cea care creaza si actualizeaza bazele de date si care editeaza situatiile de personal si salarizare, deoarece nu exista un Compartiment de Personal si Salarizare separat, numarul angajatilor fiind relativ mic. In fisierul PERSONAL (cu personalul institutiei ) se regasesc datele fiecarui angajat: -C.N.P.; Primary key (tip Number), Numele(tip text) , Prenumele(tip text) , Varsta (tip Number), Adresa(tip text) ,, Telefon, (tip Number) Functie(tip text) , Pregatire profesionala(tip text) ,

13

Tabela de adaugare/ modificare /stergere/ cautare/ vizualizare angajat este de forma Fig 1 :

CNP

NUME

PRENUME VARSTA

ADRESA

TELEFON

122345556 PINTEA 124321424 DUD 132423424 MIHAILESCU 134525235 ANTONESCU

MARCEL 0NUT ANDREI GHERGHE

55 Brasov, STR. PADURET NR3 34 BRASOV, STR PINULUI NR 21 32 BRASOV, SRT AVRAM IANCU NR.21 43 BRASOV, STR PADINA NR 3 23 BRASOV STR.DUNARI NR 24 43 BRASOV STR. MIJLOC NR 24 43 BRASOV STR. CALEA BUC NR 4 32 BRASOV STR. ALEX VALHUTA NR 4 43 Brasov 23 BRASOV, STR PARAULUI NR 21 34 BRASOV STR. MORI NR 3 53 Brasova, STR CRINULUI NR 27 43 BRASOV STR.PRINCIPAL A NR 34 32 BRASOV STR. GRIGORE VOICU NR 24 22 BRASOV STR. PADINA NR 3 BL D9 SC E AP 2

FUNCTI PREGATIRE E PROFESIO NALA 5645646 PROIECT FAC ANT 6364364 ZIDAR FAC 7588450 PORTAR LICEU 7544343 DIRECTO FAC+MASTE R R GENERA L 54745745 ZIDAR FAC 5745753 ZIDAR LICEU

141424242 GHITA 142132442 IONICA 142415336 IORGU 142553352 VASILE 156363744 ADI 165645647 GRIGORESCU 183437837 TANTA 193854875 ALIN 198373600 PLOP 213324155 PADURARU 234432334 COJOCARU

ALEXANDRE U MIHAI ADRIAN ALEX MIRCEA ALIN IONEL ANDREI ANDREI IOANA ANDREEA

4574457 NECALIFI LICEU CAT 7457453 PROIECT FAC ANT 2342342 NECALIFI LICEU CAT 6756568 INGINER FAC 5654654 NECALIFI LICEU CAT 499585 ZUGRAV FAC 4757474 ZUGRAV FAC 57457345 MAISTRU FAC 9867665 SECRET ARA FAC

Al doilea fisier este fisierul CONTRACTEsi contine lista cu : - NR CONTRACT Primary key(tip AutoNumber) CNP (tip Number), DATA CONTRACT (tip Date/Time), DATA INCHEIERE CONTRACT (tip Date/Time), LEI/ORA
14

(tip Number), LEI/ORE SUPLIMENTARE(tip Number), CLAUZE(tip text) , NORMA/ORE(tip Number), Tabela de adaugare/ modificare /stergere/ cautare/ vizualizare Contract este de forma Fig2 :
NR CON TRA CT CNP DATA CONTRACT LEI/ LEI/O NORM CLAUZE ORA RE A/ORE SUPLI MENT ARE 9 /1 /2010 NEDETERMINAT 10 20 168 NEDISPONIBIL PE TIMP DE NOAPTE 8 /1 /2010 NEDETERMINAT 19 35 168 INCHEIEREA CONTACTULUI TREBUIE ANUNTATA CU 3 LUNI INAINTE 7 /1 /2010 NEDETERMINAT 15 27 168 12 12 12 12 12 13 12 13 21 13 13 13 27 13 21 23 21 22 23 12 23 22 23 23 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 DATA INCHEIERE CONTRACT

1 1324234 24 2 1345252 35 3 1656456 47 4 2344323 34 5 1563637 44 6 1243214 24 7 1834378 37 8 2884377 1 9 1983736 00 10 1833453 25 11 1424153 36 12 1425533 52 13 2133241 55 14 1421324 42 15 1414242 42

10/23/2010 NEDETERMINAT 12/23/2010 NEDETERMINAT 12/21/2010 NEDETERMINAT 3 /3 /2010 NEDETERMINAT 2 /2 /2010 NEDETERMINAT 4 /1 /2010 NEDETERMINAT 1 /2 /2010 NEDETERMINAT 1 /22/2010 NEDETERMINAT 2 /2 /2010 NEDETERMINAT 2 /2 /2010 NEDETERMINAT 12/10/2010 NEDETERMINAT 1 /7 /2010 NEDETERMINAT

Al treilea fisier este fisierul SALARIsi contine lista cu : - NR CONTRACT (tip Number) CNP (tip Number) NORMA/ORE(tip Number), ORESUPLIMENTAE(tip Number), PREMI/RON(tip Number), LUNA( tip text)

15

Tabela de adaugare/ modificare /stergere/ cautare/ vizualizare ore,permi, ore suplimentar este de forma Fig3 :
NR CON TRA CT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CNP NORMA ORESUPLIMEN PREMI/R /ORE TAE ON 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 50 9 30 30 8 23 65 43 54 3 23 21 32 3 54 300 200 300 300 200 90 80 302 300 400 300 200 200 0 200 LUNA

132423424 134525235 165645647 234432334 156333744 128343424 183437837 28843771 198373600 183345325 142415336 142553352 213324155 142132442 141424242

FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB FEB

Pentru calculu salarilor am creat un Forms cu ajutorul Forms Wizard (vezi fig 3)dupa care am adaugat din tabela SALARI urmatoarele filds : NR CONTRACT, CNP, NORMA/ORE, ORESUPLIMENTAE, PREMI/RON; iar din tabela CONTRACTE urmatoarele filds: LEI/ORE SUPLIMENTARE si LEI/ORA dupa care am salvat sub denumirea CALCULULSALARI

16

Am deschis CALCULULSALARI in design view dupa care am adaugat:


TOTAL LEI ORELOR SUPLIMENTAE ce reprezinta ORE SUPLIMENTARE

inmultite cu LEI ORE SUPLIMENTARE cu formula de calcul : =[LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]


SALARIU DE BAZA ce reprezinra NORMA- ORE inmultita cu LEI/ ORA

(SALARIU NEGOCIAT)din tabela contractre cu formula de calcul : =[NORMA/ORE]*[LEI/ORA]


TOTAL SALARIU REALIZAT ce reprezinta TOTALUL ORELOR

SUPLIMENTARE adunate cu SALARIU DE BAZA cu formula de calcul ; =[LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]


VENIT BRUT ce reprezinta TOTAL SALARIU REALIZAT adunat cu PREMI?

RON cu formula de calcul: =[LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]+[PREMI/RON] Retinerile :


contributii asigurari sociale CAS 9,5 % din salariul brut cu formula de calcul :

=([LEI/ORESUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]+[PREMI/RON])*0.095
ajutorul de somaj reprezinta 0.5 % din salariul brut cu formula de calcul :

=([LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]+ [PREMI/RON])*0.005


fondul de sanatate reprezinta 5.2% din salariul brut cu formula de calcul :

=([LEI/ORESUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]+[PREMI/RON])*0.052

impozitul reprezinta 16 % din venit net cu formula de calcul : =(([LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]*


17

[NORMA/ORE]+[PREMI/RON])-[CONTRIBUTIE C.A.S 9.5%][CONTRIBUTIE SOMAJ]-[CONTRIBUTIE ASIG DE SANATATE])*0.16


VENIT NET ce reprezinta bani neimpozabili ce ii primeste angajatu si se calculeaza

cu formula : =([LEI/ORESUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+ [LEI/ORA]*[NORMA/ORE]+[PREMI/RON])-[CONTRIBUTIE C.A.S 9.5%][CONTRIBUTIE SOMAJ]-[CONTRIBUTIE ASIG DE SANATATE]


SALATIUL NET ce reprezinta renumeratia de salariat si se calculeaza cu formula:

=(([LEI/ORE SUPLIMENTARE]*[ORESUPLIMENTAE]+[LEI/ORA]* [NORMA/ORE]+[PREMI/RON])-[CONTRIBUTIE C.A.S 9.5%]-[CONTRIBUTIE SOMAJ]-[CONTRIBUTIE ASIG DE SANATATE])-[IMPOZIT PE VENIT]

Tabela CALCULSALARI este de forma :

CNP

NR CO NTR ACT

NO RM A/O RE

13242342 4 13452523 5 16564564 7 23443233 4 15633374 4 12834342 4 18343783 7 28843771 19837360 0 18334532 5 14241533 6 14255335 2 21332415 5 14213244 2 14142424 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

ORE PREM LEI/ LEI TOT SAL SUP I/RON ORE /O AL ARI LIME SUP RA LEI U NTA LIME ORE DE E NTA LOR BAZ RE SUP A LI 50 300 20 10 1000 168 0 9 200 35 19 315 319 2 30 300 27 15 810 252 0 30 300 27 12 810 201 6 8 200 13 12 104 201 6 23 90 21 12 483 201 6 65 80 23 12 1495 201 6 43 302 21 12 903 201 6 54 300 22 13 1188 218 4 3 400 23 12 69 201 6 23 300 12 13 276 218 4 21 200 23 21 483 352 8 32 200 22 13 704 218 4 3 0 23 13 69 218 4 54 200 23 13 1242 218 4

TOT VENI CONTR CONT CONTR AL T IBUTIE RIBUT IBUTIE SAL BRU C.A.S. IE ASIG ARIU T SOMA DE REAL J SANAT IZAT ATE 2680 2980 283.1 3507 3707 352.16 5 3330 3630 344.85 2826 3126 296.97 2120 2320 220.4 2499 2589 245.95 5 3511 3591 341.14 5 2919 3221 305.99 5 3372 3672 348.84 2085 2485 236.07 5 2460 2760 262.2 4011 4211 400.04 5 2888 3088 293.36 2253 2253 214.03 18 5 3426 3626 344.47 14.9 18.53 5 18.15 15.63 11.6 12.94 5 17.95 5 16.10 5 18.36 12.42 5 13.8 21.05 5 15.44 11.26 5 18.13

VENIT NET

IMPOZIT SALARIU PE VENIT NET

154.96 2527.04 192.76 3143.53 4 6 188.76 3078.24 162.55 2650.84 2 8 120.64 1967.36 134.62 8 186.73 2 167.49 2 190.94 4 129.22 2195.47 2 3045.16 8 2731.40 8 3113.85 6 2107.28

404.3264 2122.7136 502.9657 2640.5702 6 4 492.5184 2585.7216 424.1356 2226.7123 8 2 314.7776 1652.5824 351.2755 2 487.2268 8 437.0252 8 498.2169 6 337.1648 1844.1964 8 2557.9411 2 2294.3827 2 2615.6390 4 1770.1152

143.52 2340.48 218.97 2 160.57 6 117.15 6 188.55 2 3570.92 8 2618.62 4 1910.54 4 3074.84 8

374.4768 1966.0032 571.3484 8 418.9798 4 305.6870 4 491.9756 8 2999.5795 2 2199.6441 6 1604.8569 6 2582.8723 2

Odata creata baza de date se pot edita o serie de situatii, unele la cerere ( de cite ori este nevoie) Exemplu: Listare personal cu pregatire pofesonal superioara
NUME DUD ALIN VASILE PADURARU GHITA PLOP GRIGORESCU COJOCARU PINTEA PRENUME 0NUT ANDREI ALEX IOANA ALEXANDRE U ANDREI ALIN ANDREEA MARCEL

Realizare listari personalului cu pregatire profesionala se face din QUERY DESGN cu comanda SQL : SELECT personal.NUME, personal.PRENUME FROM personal WHERE (((personal.[PREGATIRE-PROFESIONALA])="FAC")); Listare personal ce a inregistrat un nr mai mare de 30 ore suplimentare lucrate in luna feb.:
NUME TANTA PLOP PADURARU GHITA MIHAILESCU PRENUME ORESUPLIMENTA E IONEL 65 ANDREI 54 IOANA 32 ALEXANDRE 54 U ANDREI 50

Realizare listari personalului ce a luctrat ami mult de 30 ore se face cu comanda SQL: SELECT personal.NUME, personal.PRENUME, SALARI.ORESUPLIMENTAE FROM personal INNER JOIN SALARI ON personal.CNP = SALARI.CNP WHERE (((SALARI.ORESUPLIMENTAE)>30));

19

Am creat-o o tabela dupa form CALCULSALARI cu ajutorul Excel-ului si am importat-o intr-o tabela Access pe care am numit-o SALARI LUNA FEB ; SALARI MAR ; ETC
N R C O N T R A C T 13242342 1 4 13452523 2 5 16564564 3 7 23443233 4 4 15633374 5 4 12834342 6 4 18343783 7 7 28843771 8 19837360 0 18334532 5 14241533 6 14255335 2 21332415 5 14213244 2 14142424 2 CNP NO RM A/O RE ORE PRE LEI L TOT SAL TOT VENIT CONTRI CONTR CONTRI SUP MI/ /O EI AL ARIU AL BRUT BUTIE IBUTIE BUTIE LIME RO RE / ORE DE SAL CAS SOMAJ ASIG DE NTA N SU O SUP BAZ ARI 95% SANATA E PLI R LIM A U TE ME A ENT REA NT ARE LIZ AR AT E 12 300 20 9 200 35 30 300 27 30 300 27 8 200 13 23 65 90 21 80 23 1 0 1 9 1 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 3 1 3 1 3 240 1680 192 0 315 3192 350 7 810 2520 333 0 810 2016 282 6 104 2016 212 0 483 2016 249 9 149 2016 351 5 1 903 2016 291 9 118 2184 337 8 2 69 2016 208 5 276 2184 246 0 483 3528 401 1 704 2184 288 8 69 2184 225 3 124 2184 342 2 6 2220 3707 3630 3126 2320 2589 3591 3221 3672 2485 2760 4211 3088 2253 3626 210.9 11.1 115.44 VENIT NET IMPOZIT PE VENIT SALARIU NET

168 168 168 168 168 168 168 168

1882.56

301.2096

1581.3504

352.165 18.535 192.764 3143.536 502.96576 2640.57024 344.85 296.97 220.4 18.15 15.63 11.6 188.76 3078.24 492.5184 2585.7216

162.552 2650.848 424.13568 2226.71232 120.64 1967.36 314.7776 1652.5824

245.955 12.945 134.628 2195.472 351.27552 1844.19648 341.145 17.955 186.732 3045.168 487.22688 2557.94112 305.995 16.105 167.492 2731.408 437.02528 2294.38272 348.84 18.36 190.944 3113.856 498.21696 2615.63904 2107.28 2340.48 337.1648 374.4768 1770.1152 1966.0032

43 302 21 54 300 22 3 400 23 23 300 12 21 200 23 32 200 22 3 0 23

9 168 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 168 168 168 168 168 168

236.075 12.425 129.22 262.2 13.8 143.52

400.045 21.055 218.972 3570.928 571.34848 2999.57952 293.36 15.44 160.576 2618.624 418.97984 2199.64416

214.035 11.265 117.156 1910.544 305.68704 1604.85696 344.47 18.13 188.552 3074.848 491.97568 2582.87232

54 200 23

Pentru o vizualizare mai formal a personalului si renumeratilor nete primate in luna feb am creat un raport ce l-am numit LISTA PERSONAL SALARI LUNA FEB Pentru aceast s-a facut urmatorii pai: Din fereastra bazei de date s-a ales Reports i opiunea create report by using wizzard. n fereastra Report Wizzard luam tabela ,PERSONAL cu campul ,NUME,PRENUME si il mutam din csua Available fields (cmpuri disponibile) n csua Selected fields (cmpuri selectate) cu butonul >>, la fel vom proceda si cu urmatoarea trei tabela unde vom lua ca campuri: RENUMERATIA NETA; selectm Next, dac dorim ordonarea
20

cmpurilor (crescator, descrescator, sau alfabetic) o selectam n cazul nostru nu dorim ordonare specifica deci trecem la urmtoarea fereastra. Pasul urmtor il constituie selectarea layout-ului i a orientrii paginii. n cazul de fa am ales Tabular pentru layout i Portrait pentru orientare, selectam Next. n continuare avem posibilitatea de a personaliza raportul prin alegerea unui stil anume din cele disponibile. Am ales stilul Flow, selectam Next. n ultima fereastra se poate schimba titlul raportului si anume , LISTA PERSONAL SALARI LUNA FEB. Click pe finish pentru a finaliza raportul i a-l vizualiza. Pentru a lista raportul ,RAPORT 2007 se apeleaza funcia Preview din fereastra bazei de date sau se d dublu click pe raport, dup care se alege Print din meniul File.

SALARI LUNA FEB


NUME PRENUME MIHAI ANDREI ANTO GHERGHE GRIGO ALIN COJO TANT PLOP IORG ANDREEA IONEL ANDREI ADRIAN SALARIU NET 1581.3504 2640.57024 2585.7216 2226.71232 2557.94112 2615.63904 1966.0032 2999.57952 2199.64416 1604.85696 2582.87232

VASILE ALEX PADU IOANA IONICA MIHAI GHITA ALEXANDREU

21

CONCLUZII

n condiiile actuale ale economiei de pia concureniale, meninerea i ntrirea poziiei economice a unei societi comerciale, indiferent de mrimea acesteia, este imposibil fr informatizarea activitii sale. Prin urmare, este imperios necesar ca ntreprinderea s-i conceap i realizeze sau s-i achiziioneze un sistem informatic, cu ajutorul cruia s-i gestioneze evidena zilnic a salariatilor si calculul salariilor i s ofere managerului sprijin pentru fundamentarea deciziilor strategice i tactice, care s-i conduc activitatea i s-i consolideze poziia pe pia i eficiena sa economic.

22

BIBLOGRAFIE

Sisteme informatice in administrarea afacerilor, Autor(i): Bob, Stefan Brad , Editura:Uranus, an:2008 http://ro.wikipedia.org/

Bogdan Onete, Constantin A.

Managementul resurselor umane - Viorel Lefter, Aurel Manolescu,

Ed. Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 1995

23