Sunteți pe pagina 1din 30

Educarea adolescen ilor pentru managementul conflictelor

Teens Education for Conflict Mediation

Papancea (Zaharia) Oana- Paula Doctorand anul I, tiin ele educa iei

Conflictul


a f cut obiectul celor mai diverse ramuri ale tiin ei , iar datorit complexit ii a determinat studierea sa n manier mono-, multi- i mai ales interdisciplinar . V zut ca ini iator al schimb rii, devine o surs de educa ie, o oportunitate care trebuie studiat pentru a fi fructificat n coal .

Scopul demersului tiin ific
Prin aceast lucrare dorim s analiz m cteva experien e interna ionale i na ionale n domeniul managementului conflictelor n coal n vederea realiz rii unui ghid pentru consilierea adolescen ilor n scopul rezolv rii pa nice a acestora, destinat profesorilor consilieri psihopedagogi, dar i dirigin ilor .

Modele teoretice promovate n programele de rezolvare a conflictelor n coal Experien ele interna ionale n educa ia pentru rezolvarea conflictelor n coal pot fi grupate n patru abord ri fundamentale: abordarea curricular , programele de mediere, abordarea pa nic la nivelul clasei, abordarea pa nic la nivelul ntregii coli.

  

Abordarea curricular a proceselor
este o introducere n educa ia pentru rezolvarea conflictelor, caracterizat prin acordarea unui timp specific nv rii abilit ilor i principiilor fundamentale, precum i uneia sau mai multor proceduri de solu ionare de probleme n cadrul unor cursuri separate sau incluse n lec iile zilnice/s pt mnale.

Abordarea programului de mediere
antreneaz indivizi selecta i (adul i i copii) n dobndirea principiilor i abilit ilor fundamentale ale rezolv rii conflictelor i ale medierii, cu scopul de a preg ti persoane ce pot juca rolul de ter parte neutr pentru a-i ajuta pe disputan i s g seasc o solu ie.

Abordarea pa nic la nivel de clas / la nivelul ntregii coli
este o metodologie care include formarea elenilor, respectiv a fiecarui membru al comunit ii colare- bibliotecari, profesori, consilieri, elevi, directori i p rin i, pentru dobndirea abilit ilor, principiilor i unora dintre procesele fundamentale de rezolvare a conflictelor. Educa ia n acest sens este ncorporat n programa colar i n strategiile de management al clasei sau al colii.

Modele teoretice promovate n programele de rezolvare a conflictelor n coal


 

programele tradi ionale de tip ,, Peer mediation , medierea transformativ , medierea bifocal .

Peer mediation


 

program creditat ca promotor al mbun t irii autocontrolului, responsabilit ii, ncrederii n sine i cuno tin elor academice ale elevilor ; se bazeaz pe structura rezolv rii de probleme (rezultate din competi ia ntre interesele participan ilor); scopul: a-i ajuta pe elevi s rezolve conflictele ap rute ntre ei; practicarea unei bune medieri este numai o chestiune de identificare a problemelor, de g sire a op iunilor i de convingere a p r ilor s se ajun la un rezultat .

medierea transformativ
 

 

abordare alternativ , mai interactiv ; conflictul reprezint o criz n interac iunea uman , n timpul c ruia, atitudinile negative se alimenteaz reciproc, iar sentimentele de sl biciune i de focalizare pe propriile nevoi sunt intensificate; scopul: transformarea conflictului ntr-o interac iune constructiv ; acest model a fost experimentat mai nti n programul The PAZ (Peace from A to Z) Peer Mediation Program .

medierea bifocal

alternativ rezultat din combinarea modelului transformativ i a celui de rezolvare a problemelor

Proiecte de succes, la nivel mondial


 

R spunsul Creativ al Copiilor la Conflict (RCCC) , New York; Educatori pentru responsabilitatea social (ERS), Cambridge, Massachussetts; Programul de rezolvare creativ a conflictelor (PRCC), New York, Louisiana, Alaska, New Jersey, California, Georgia, Oregon i Massachusetts; Programul pentru Tinerii Negociatori, Harvard;

Proiecte de succes, la nivel mondial
We can work it out!, Problem solving through mediation, The conflict zoo (concepute special pentru elevi de Street Law i CNPC, ncepnd din 1985); Medierea ntre elevi: rezolvarea conflictelor n coli dezvoltat de Institutul din Illinois pentru Rezolvarea Disputelor, ncepnd din 1992; Programul San Francisco Community Board.

Proiecte de succes, la nivel mondial
programele ini iate de Center for Educational Programs and Social Initiatives (CEPSI), Bulgaria coala de var Conflict Resolution and Mediation Skills, cu participan i i loca ii pentru trening n Cehia, Danemarca, Estonia, Fran a, Finlanda, Olanda, MareaBritanie, Spania, Rusia, Germania i Slovenia.

proiecte care utilizeaz surse online de informare i antrenare a mediatorilor, adresate elevilor i profesorilor
Programul DCPEACE, se implementeaz ncepnd din 2008 n colile publice din districtul Columbia, U. S.; este conceput ca o strategie de interven ie comprehensiv ; s-a finalizat cu crearea unor comunit i virtuale numite ,, PeaceRooms i prin realizarea unui centru de resurse, care este la dispozi ia oric rei coli partenere, din ianuarie 2009 sub forma unui program after-school numit ,,Peer Mediation & Peace Club.

proiecte care utilizeaz surse online de informare i antrenare a mediatorilor, adresate elevilor i profesorilor
Campus Conflict Resolution Resources Obiectiv: facilitarea acces rii informa iei despre rezolvarea conflictelor de orice actor educa ional interesat; a nfiin at un website- Campus Mediation Resources, creat de Bill Warters i g zduit de Mediating Theory and Democratic Systems program at Wayne State.

proiecte care utilizeaz surse online de informare i antrenare a mediatorilor, adresate elevilor i profesorilor
 

Jurnalul online Conflict Management in Higher Education Report, Campusul virtual pentru rezolvarea conflictelor Rsolve-it College, Modele pentru schimbarea democratic Directory of Courses on Conflict Resolution in Central and East European Universities , proiectul Peace Studies/ Conflict Resolution Programmes in Australia and New Zealand etc.

Proiecte na ionale


 

Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violen n unit ile de nv mnt preuniversitar ; Tinerii mpotriva violen ei (realizat cu finan are POSTDRU); Medierea conflictelor n coal

Impactul programelor educative pentru rezolvarea conflictelor


 

Rezultatele studiilor dovedesc c : sunt necesare; au impact asupra abilit ilor elevilor de a- i controla propriile conflicte constructiv; ar trebui s existe nu doar ca entit i solitare, ci ca o parte integrant i important a unui program de rezolvare a conflictelor n toate colile.

provoc ri
 

promovarea unor site-uri; selec ia i relevan a materialelor care pot fi accesate; direc ionarea c tre programe cu scopuri similare care nu pot fi racordate la re ea, dar care ofer informa ii viabile; centralizarea i monitorizarea tuturor informa iilor postate, evaluarea i diseminarea ,,bunelor practici; formarea formatorilor.

CERCETARE PROPRIE PRIVIND MANAGEMENTUL CONFLICTELOR DINTRE ELEVI
obiectul cerect rii l constituie ob inerea unor date i informa ii de la elevii de liceu, cadre didactice i p rin i, n vederea fundament rii unor propuneri i sugestii pentru mbun t irea rela iilor dintre elevi, precum i realizarea unor proiecte, planuri personalizate de mediere a conflictelor ntre elevi, utile profesorilor i consilierilor colari.

Scopul cercet rii
Identificarea reprezent rilor profesorilor i ale elevilor despre posibilit ile specifice colii de prevenire i gestionare a conflictelor ap rute n coal .

Obiectivele cercet rii


 

identificarea tipurilor de conflicte ap rute n coal ; identificarea i sistematizarea reac iilor pe care le genereaz implicarea elevilor n conflicte cunoa terea reprezent rilor elevilor raportate la cauzele conduitelor agresive/ violente ale elevilor i ale profesorilor; analiza op iunilor elevilor pentru o anumit categorie de ,,rezolvitori de conflicte;

 

evaluarea diferen elor date de gen , vrst i de frecven a implic rii adolescen ilor n conflicte; analiza reprezent rilor tinerilor investiga i cu privire la ,,portretul elevului- mediator ; informarea adolescen ilor cu privire la problematica conflictelor i a medierii acestora.

Ipotezele cercet rii


1. conflictele cel mai des ntlnite n coal au loc ntre elevi; 2. ponderea elevilor care reac ioneaz agresiv la conflict este foarte mare; 3. genul influen eaz modul n care elevii reac ioneaz la conflict; 4. elevii prefer s apeleze la colegi de vrst apropiat pentru a-i ajuta s - i rezolve conflictele; 5. vrsta subiec ilor influen eaz op iunea pentru un mediator de conflicte adult sau covrstnic.

Metode i instrumente folosite


  

Analiza documentar Interviul semi- structurat Observa ia la cabinetul de consiliere Ancheta prin chestionar Analiza statistic a rezultatelor

PROIECTUL MEDIEREA CONFLICTELOR N COAL
este destinat elevilor care doresc s devin mediatori pentru covrstnici, i s fie forma i forma i n domeniul comunic rii nonviolente, dezvolt rii EQ, medierii conflictelor; cuprinde un ,,Ghid de formare a elevilormediatori cu proiecte de activit i de consiliere care poate fi utilizat de profesorii consilieri psihopedagogi, dar i de dirigin i .

Formarea elevilor ca mediatori
Programul de formare este conceput ca unul mai pu in teoretic i mai mult practic-aplicativ; elevii nva i exerseaz n acela i timp cum s solu ioneze conflictele ap rute ntre colegii lor, dar i cum s fac fa unui conflict personal;

CONCLUZII


Adolescen ii sunt con tien i c nu reac ioneaz pozitiv la conflict, dar nu tiu ce alte comportamente s adopte pentru a ie i totu i, n avantaj. Educa ia pentru rezolvarea conflictelor furnizeaz tinerilor abilit ile i strategiile necesare pentru a g si alternative la comportamentele autodistructive sau violente n confrunt rile interpersonale sau intergrup.

CONCLUZII
 

Adolescen ii pot deveni mediatori eficien i . Rezolvarea conflictelor ntre adolescen i nu se poate rezuma doar la asistarea unor momente de alegere a unor strategii de interven ie sau de exersare a medierii. Domeniul medierii ntre elevi necesit nc multe cercet ri.