Sunteți pe pagina 1din 10

Aplica iile sistemului GIS comunal, folosite n activitatea cotidian a administra iei publice locale

Avantajele utiliz rii sistemului GIS n cadrul administra iei publice locale
Avnd la baz documentele, datele tehnice i informa iile spa iale puse la dispozi ia tuturor serviciilor din cadrul prim riei, prin dezvoltarea i implementarea Sistemului informa ional

specific domeniului imobiliar-edilitar i b nci de date urbane, coordonat i finan at prin programul MTCT-DGGL, administra ia public local are un avantaj major n activitatea, evident

eficientizat , de zi cu zi prin accesul permanent la Banca de Date Urbane (BDU), i harta cadastral digital a ora ului.

Serviciul Urbanism
Utilizarea h ii cadastrale digitale a intravilanului, permite editarea i eliberarea planurilor

de situa ii i a altor planuri solicitate de cet eni, chiar la momentul depunerii cererii.

Prin intermediul Internet Map Server (IMS) se pot accesa datele din fi a bunului imobil (FBI) ce con ine toate informa iile cadastrale, edilitare, a re elei de drumuri, a zonelor de impozitare, a zonelor verzi etc., date necesare n munca zilnic , acord rii certificatelor de urbanism i n special pentru informarea rapid a cet enilor. S-au dezvoltat aplica ii specifice pentru administrarea eficient numerelor de case, a eviden ei exacte a propriet ilor administrarea acestora. n cadrul proiectului GTZ s-au ob inut planurile ortofoto, s-au scanat i georeferen iat i a numelor str zilor, a

proprietarilor, simplificnd enorm

planurile de urbanism, (PUG, PUD, PUZ), planurile vechi de carte funciar , s-au realizat planurile edilitare complexe con innd informa iile serviciilor edilitare. Toate aceste informa ii sunt de mare ajutor pentru func ionarii din cadrul serviciului de urbanism, a arhitectului ef i a celorlalte compartimente din prim rie, n rezolvarea rapid a problemelor i n desf urarea

activit ii cotidiene (aproape conform normelor sau cerin elor UE).

Acest lucru ns presupune ca, att harta digital ct i datele din banca de date urbane, s fie actualizate n permanen , pentru ca n momentul acces rii bazei de date, informa iile, att cele ale h actual . i nu n ultimul rnd, trebuie men ionat importan a instruirii i form rii permanent a ii digitale ct i atributele ata ate h ii din banca de date s reflecte situa ia real ,

utilizatorilor sistemului (func ionari publici) i motivarea acestora (financiar sau prin promovare) pentru a mpiedica migrarea personalului de specialitate ( a celor instrui i).

Serviciul Patrimoniu
Gestionarea datelor cadastrale i de carte funciar n vederea identific rii exacte i

administr rii datelor de patrimoniu i propriet ilor publice i private a prim riei. Acest lucru se poate efectua prin suprapunerea har ii cadastrale Funciara i a h ilor de Carte

Serviciul Gospod rire Comunal


In acest serviciu se realizeaz eviden a datelor edilitare prin aplica ia Fi a C minului

Edilitar (FCE), a zonelor verzi i a parcurilor, sistemul rutier. Accesul la datele cadastrale Management System. i edilitare prin intermediul se face direct prin Internet

Taxe i Impozite
Posibilitatea biroului de taxe i impozite de interogare a b ncii de date urbane prin IMS, precum i utilizarea aplica iilor pentru identificarea corect a criteriilor de impozitare n extravilan i a imobilelor n intravilan a dus la cre terea venitului prim riei ob inut din impozite pe teren, prin impozitarea corect a imobilelor. Totodat s-a creat posibilitatea identific rii imobilelor neimpozitate pn n prezent.

Biroul de Cadastru
Oficiul de cadastru practic administreaz harta cadastral digital (intravilan extravilan) i banca de date urbane (BDCU), totodat editeaz i emite diferite planuri.

Biroul Agricol
Unul din avantajele biroului agricol este ajutorul imens n procesul de definitivare a Legii 18 i modific rile ulterioare. Practic avnd harta digital a extravilanului (m sur tori noi), planurile vechi de C.F. scanate i georeferen iate i ortofoto planurile, a fost relativ u or de emis fi ele de punere n posesie necesare emiterii Titlurile de Proprietate. Un alt avantaj n munca cotidian pentru acest birou, cum ar fi: aplica ia RTP (Registrul Titlurilor de Proprietate) prin care s-a realizat leg tura ntre harta digital i baza de date a T.P. cea ce nseamn c n aplica ia respectiv se diferite criterii (nr. T.P., proprietar, nr. cad. etc.) i se poate este asigurat de diferitele aplica ii dezvoltate specific

poate c uta dup

vizualiza parcela sau zonele respective pe harta digital . aplica ia Pedologie cu care se poate afla n ce categorie pedologic sau categorii pedologice se situeaz parcela respectiv , necesar pentru identificarea criteriului de impozitare pentru terenurile agricole extravilan.

Existen a h

ii digitale este de mare ajutor i n emiterea certificatului de produc tor. n ii cadastrale extravilan.

cadrul acestui birou se realizeaz ntre inerea i administrarea h

Planuri pentru viitor


Prim ria i Serviciile edilitare
Dezvoltarea aplica iei pentru cadastrul parcurilor i a zonelor verzi, cadastrul rutier precum i a unui sistem integrat de cadastru edilitar mpreun cu serviciile edilitare a ora ului (regiile de utilit i publice).

UMS - Urban Management System


Dezvoltarea unui sistem de management urban digital . UMS reprezint o tehnologie modern i al documentelor cu suport de hart a tuturor

de administrare informatizat

informa iilor i proceselor de lucru specifice unei institu ii administrative de nivel local, regional sau jude ean. Tehnologia este destinat n egal m sur i altor organiza ii care au ca activitate

de baz administrarea informa iilor geografice sau a oric ror categorii de informa ii care sunt legate la un anumit nivel de pozi ia geografic .