Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 07.10-09.10.

2008

www.
piataseverineana.
ro
2 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 3
@ Efectuãm @ Execut
transport marfã cu
microbuze noi ºi
documentaþii tehnice
ELECTRICE- TRANSPORT camioane, auto- cadastrale ºi
ELECTRONICE platformã, capacitãþi intabulãri în cartea
@ Transport transport: microbuz 12 funciarã pentru case,
@ Reparaþii materiale de mc - 2 t, microbuz 16
maºini de spãlat auto- construcþii (nisip, mc - 2,5 t, camion 36 mc apartamente ºi
mate cu piese de im- balast, sorturi, etc) - 4,5 t. Tel. 0252- terenuri. Preþuri
316515, 0744-559181, minime. Tel. 0352-
port la domiciliul ºi lemn de foc cu 0724-080607 (80362)
clientului în tot judeþul autobasculanta Raba 800160, 0729-
Mehedinþi, deþin ºi Irak, la comandã. @ E f e c t u e z 960787, 0252-
aduc la comandã Ofer seriozitate. Tel. transport sãptãmânal 325409 (80361)
piese. Tel. 0727- Italia ºi Spania la
0 7 4 2 - 1 9 1 0 0 1 adresele dorite. Preþuri
747910, 0770-964290 (80357) neg. Tel. 0754-270285
(80367) (80374)
@ Efectuez
CERERI
transport marfã cu
FOTO-VIDEO-
autoutilitarã Fiat ALTE DOMENII @ Caut sã
AUDIO Ducato, 3,5 t, îngrijesc bãtrâni în
sarcinã utilã 1,8 t, @ E x e c u t Tr. Severin. Rog
cadastru ºi intabulare în
@ Filmãri video volum 14 mc. Tel. cartea funciarã la preþuri seriozitate. Tel.
ºi foto pentru fiecare 0721-544144, 0743- minime. Tel. 0723- 0741-902616
moment important din 891821 (80360) 332890 (80358) (80370)
viaþa ta nunta,
cununie, botez. Tel.
0727-949491(80355)

@ E c h i p ã @ Executãm MEDITAÞII-
specializatã, executã lucrãri interior - exte- TRADUCERI
lucrãri de amenajãri rior, rigips, glet,
lavabilã, polistiren, @ Profesoarã
interioare ºi exterioare, tencuialã, gresie, cu experienþã meditez
tâmplãrie de lemn faianþã, parchet. Tel. elevi la limba Românã
masiv, uºi ºi ferestre. 0755-934031(80376) ºi limba Englezã, orice
E-mail. roby_pbd nivel. Preþ 15 lei / orã.
@ E x e c u t ã Tel. 0766-349053
@yahoo.com. Preþ
lucrãri de rigips, (80363)
neg. Tel. 0746-224669, lavabilã, glet, faianþã,
0746-243824(80364) @ Persoanã
parchet, instalaþii autorizatã cu rezultate
electrice, de orice fel, în performanþa
@ Instalator tencuieli. Tel. 0744- ºcolarã, pregãtesc
execut lucrãri la orice 170285(80378) elevi, clasele I - IV
tip de instalaþii pentru concursurile
sanitare, bãi, @ E x e c u t ã m ºcolare în timpul
VÂNDPUIDE CONSTRUCÞII, lucrãri interioare, semestrului cât ºi în
STRUÞI, AMENAJÃRI, bucãtãrii, coloane ºi rigips, tavane vacanþã. Preþ 20 lei /
REPRODUCÃTORI INSTALAÞII calorifere ºi cabine casetate, glet, ºedinþã. Tel. 0731-
ªI INCUBATOR pentru duº. Tel. 0745- instalaþii electrice. Tel. 321185 (80372)
PERFORMANT. @ Aduc nisip, 122733(80356)
0765-932117, 0770-
TEL. 0722- balast, pãmânt veg- 914169(80383)
741768 etal, sorturi. Evacuez @ Instalator
(77004) moloz, pãmânt ºi montez ºi repar @ E c h i p ã
mobilier. Tel. 0722- instalaþii sanitare ºi executãm lucrãri
CUMPÃR 895023, 0352-805283 termice de toate structurã de
FARMACIEÎN (80354) rezistenþã, zidãrie,
tipurile la preþuri mici. gleturi, zugrãveli,
DROBETA
TURNU @ E x e c u t ã m Tel. 0751-581557 rigips. Tel. 0765-
SEVERIN.TEL. lucrãri finisaje de (80366) 195803(80387)
0730-177616 înaltã calitate la
@ Executãm
(80548) apartamente, vile, @ E x e c u t
lucrãri de interioare, lucrãri de amenajãri
spaþii comerciale. interioare ºi exterioare,
VÂNDAFACERE Garantãm seriozitate tencuit, rigips, gresie,
polistiren, tencuialã,
LACHEIEÎN ºi respectarea faianþã, zugrãveli, glet, lavabilã, rigips,
TÂRGULAUTO termenelor de instalaþie electricã. gresie, faianþã, ºapã,
VETERANI,CU execuþie. Tel. 0729- Tel. 0746-971213 parchet, etc. Tel. 0722-
CHIOªC 574525(80359) (80369) 817386(80390)
TERMOPAN
COMPLET
UTILAT,
TERASÃ
ACOPERITÃCU
SETURI
BERÃRIE.PREÞ
350MILNEG.
TEL. 0720-
371951
(80631)
4 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

Efectuez transport sãptãmânal


Italia ºi Spania la adresele dorite.
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285

TRANSPORTMATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,


BALAST, SORTURI, ETC) CUAUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN
FOC.OFERSERIOZITATE

TEL: 0742 - 191001

Efectuez transport
marfã cu autoutilitarã
Fiat Ducato 3,5 T,
sarcina utilã 1,8 T,
volum 14 mc
Tel: 0721-544144, Executãm lucrãri de Echipã executãm
EXECUT DOCUMENTAÞII 0743-891821 amenajãri interioare lucrãri structurã
IMPORTANT! TEHNICE CADASTRALE ªI ºi exterioare
Toate anunþurile de la INTABULÃRI ÎN CARTEA polistiren, tencuialã, de rezistenþã,
EFECTUÃM TRANSPORT MARFÃ CU MICROBUZE NOI ªI
rubricaAfaceri- FUNCIARÃ pentru case,
CAMIOANE,AUTOPLATFORMÃ, CAPACITÃÞI TRANS- glet, lavabilã, rigips, zidãrie, gleturi,
apartamente ºi terenuri.
Servicii sunt cu platã ºi PORT: MICROBUZ 12 MC - 2 T, MICROBUZ 16 MC - 2,5 T, gresie, faianþã, ºapã, zugrãveli, rigips
PREÞURI MINIME
se achitã la sediul Piaþa CAMION 36 MC - 4,5 T. parchet, etc.
Tel: 0352-800160,
Severineanã din str. TEL. 0252-316515, 0744-559181, Tel: 0722-817386 Tel: 0765-195803
0729-960787, 0724-080607
Traian nr. 46.
0252-325409.
Executãm lucrãri Execut lucrãri de
interioare, rigips, rigips, gresie, faianþã,
SERVICII DIVERSE tavane casetate, parchet, lavabilã, glet
ºi instalaþii electrice de
glet, instalaþii
orice fel, montaj uºi,
Execut lucrãri EXECUTÃM LUCRÃRI electrice
FINISAJE DE ÎNALTÃ tencuieli
interior, exterior, CALITATE LA Tel: 0765-932117,
rigips, glet, lavabilã,
APARTAMENTE, VILE,
0770-914169 Tel: 0744-170285
SPAÞII COMERCIALE.
polistiren, parchet, GARANTÃM SERIOZITATE
ªI RESPECTAREA
tencuieli, ºape, etc.
Preþ neg
TERMENILOR DE
EXECUÞIE.
REPARATII
Tel: 0755-934031 TEL. 0729-574525
IMPORTANT!
PROFESOARÃCU Toate anunþurile de la
EXPERIENÞÃ, Echipã specializatã, MONTEZ rubricaAfaceri-
MEDITEZELEVILA executãm lucrãri de Servicii sunt cu platã ºi
LIMBAROMÂNêI INSTALAÞII
amenajãri interioare, se achitã la sediul Piaþa
LIMBAENGLEZÃ, gresie, faianþã, izolaþii TERMICE ªI
ORICENIVEL.PREÞ SANITARE DE Severineanã din str.
termice, tâmplãrie
15 LEI / ORÃ
lemn masiv. Preþ TOATE Traian nr. 46.
negociabil. TIPURILE.
Tel. 0766-349053 Tel. 0746-224669,
0746-243824 Tel. 0751-581557
Persoanã autorizatã cu rezultate în performanþa
ºcolarã, pregãtesc elevi, clasele I - IV pentru
concursurile ºcolare în timpul semestrului cât ºi în Execut lucrãri de Instalator execut lucrari
vacanþã. Preþ 20 lei / ºedinþã. interioare, la orice tip de instalaþii
Tel. 0731-321185 tencuit, rigips, sanitare bãi, bucãtãrii,
gresie, faianþã, coloane ºi calorimetre,
zugrãveli + cãzi ºi cabine pentru
instalaþii
electrice duº.

Relaþii la tel Relaþii la tel


0746-971213 0745-122733
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 5
@ V â n d
garsonierã Aleea
Nuferilor, bl. L1, sc. 1,
et. 2, conf. 2, complet
mobilatã ºi utilatã,
G+F+T, uºã metalicã ex-
terior ºi baie. Preþ 600
mil neg. Tel. 0753-
506918, 0748-937599
(76904)

@ V â n d
garsonierã, strada Alion,
@ V â n d bloc G1, et. 1. Preþ
garsonierã, zona 37000 euro. E-mail
VÂND elenacauc @yahoo.com.
GARSONIERÃ, Crihala, G+F+AC, uºi
Tel 0748-014549
CONF II, ET. IV, schimbate, complet (80344)
UªI INTERIOR mobilatã, actele la zi.
Preþ 34700 euro. E-mail @ V â n d
TERMOPAN, UªÃ
delia_20062002 garsonierã, conf. 1, zona
LEMN MASIV, CPL, et. 3, bl. G2, sc. 1,
@yahoo.com. Tel.
GEAM termopane, uºã metalicã,
DR. TR. SEVERIN 0751-613835 (80334)
TERMOPAN, , parchet, balcon închis
VÂND MODIFICATÃ @ V â n d cu termopan. Preþ 30000
GARSONIERÃ COMPLET, euro neg. Tel. 0721-
garsonierã cf I, zona
CU O CAMERÃ. 412560 (80416)
ALEEAMIHAI Hotel Traian,
PREÞ FOARTE GUªIÞÃ. PREÞ
AVANTAJOS. ultramodernã, @ V â n d
TEL. 0747-497675, 90000 LEI NEG. spaþioasã. Preþ 43000 garsonierã, str. Mihai
0252-325601 TEL. 0741-980039 euro neg. E-mail Guºiþã, zona Profi cu @ V â n d
(78840) (79434) cadastru ºi îmbunãtãþiri.
c o s m i n _ a n d r e i 3 2 Preþ 35000 euro neg. Tel. garsonierã compusã
@yahoo.com. Tel. 0722-507642, 0252- din hol, baie,
VÂND @ V â n d
GARSONIERÃ, 0745-310443 (80337) 353841 (80420)
garsonierã, recent bucãtãrie, dormitor,
CONF. I, MICI
ÎMBUNÃTÃÞIRI, renovatã, instalaþie @ V â n d @ V â n d decomandatã, G+F+T,
STR. sanitarã ºi electricã noi, garsonierã, recent garsonierã, conf. 1,
TOPOLNIÞEI, uºi schimbate, mobilatã, G+F+AC, instalaþie P+G+F, termopan,
uºi schimbate,
NR. 15, PARTER, contorizat, cadastru, instalaþie sanitarã pe
zona Crihala. Preþ electricã ºi sanitarã -
BL. G1. PREÞ cablu Tv + telefon +
128000 ron neg. E-mail noi, mobilatã, zona internet, instalaþie cupru + electricã. Preþ
27000 EURO NEG.
TEL. 0252-392610, d e l i a _ 2 0 0 6 2 0 0 2 Crihala. Preþ 128000 sanitarã schimbatã. Preþ
110 lei neg. Tel. 0762-
0252-394191 @yahoo.com. Tel. ron neg. Tel. 0751- 1,2 mld. Tel. 0741-
(78474) 0751-613835 (80332) 613835 (80343) 360635 (80421) 694089 (80429)
6 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ V â n d @ V â n d
garsonierã, confort 1, apartament 2 camere,
VÂND URGENT
zona Dunãrea, b-dul decomandat, zona
APARTAMENT 2
Revoluþiei 1989, Spitalul Judeþean, etaj
CAMERE, ZONA
îmbunãtãþiri. Preþ neg. 3/ 4. Preþ 50000 euro.
CRIHALA,
Tel. 0720-966723. Tel. 0731-999775.
CADASTRU,
(80437) (79832)
APOMETRE,AC,
MICI @ V â n d
DR. TR. SEVERIN ÎMBUNÃTÃÞIRI. apartament 2 camere,
ORªOVA PREÞ 45000 semidecomandat, etaj
VÂND EURO NEG. TEL. 3, îmbunãtãþiri,
VÂND APARAMENT 2 0740-145195, Stomatologie. Preþ
GARSONIERÃ, CAMERE 0755-293396 55000 euro. E-mail
CONF. REDUS, TRANSFORMAT (80527) c l t f l o r i n
ÎN ORªOVA, ÎN 3 CAMERE,
@yahoo.com. Tel.
STR. TOATE @ V Â N D
0728-076242 (80346)
BUJORULUI, ÎMBUNÃTÃÞIRILE, APARTAMENT 2
NR. 3. TEL. 2 TERASE, ETAJ CAMERE, ZONA @ V â n d
0743-113328 4, ACOPERIª GENERALÃ 6, ETAJ apartament.2 camere,
(79853) IZOLAÞIE, 1, AC + T, UªÃ et. 4, Spl. M. Viteazu-
ZONA CRIªAN METALICÃ. PREÞ ªincai, acoperiº,
COLÞ CU 48500 EURO. TEL. cadastru, AC,
PÃCII. PREÞ 0751-258900 (80491) apometre, 60 mp. Preþ
ALTE FOARTE 48000 euro neg. E-mail
LOCALITÃÞI AVANTAJOS. @ V â n d a l i t a l y _ s t
TEL 0747- apartament 2 camere, et.
@ V â n d @yahoo.com. Tel.
497675, 0252- 4, Spl. M. Viteazu-
garsonierã ªimian, 2 ªincai, acoperiº, 0740-145195 (80348)
325601
camere, la parter, 2 cadastru, AC,
(78839) @ V â n d
intrãri, o cãmarã, apometre, 60 mp. Preþ
48000 euro neg. E-mail apartament cu 2
dotatã pentru VÂND
alitaly_st @yahoo.com. camere, G+F+T+P+
magazin. Tel. 0728- APARTAMENT 2 Tel. 0740-145195 balcon închis,
389854 (80434) CAMERE, DEC., (80347) centralã termicã,
STR. CRIªAN, bucãtãria mobilatã ºi
BL. M2, SC. 4, @ V â n d utilatã, uºi schimbate,
AP. 7, G+F+P+T, apartament 2 camere, ªimian. Preþ 40000
MODIFICAT, modificat în 3 camere,
euro neg. E-mail
MERITÃ VÃZUT. spaþios, multiple
îmbunãtãþiri, et. 1, zona iulia_iulia37
PREÞ 55000 @yahoo.com. Tel.
M. Kogãlniceanu. Preþ
EURO. TEL. 0356-009455 (80351)
neg. Tel. 0742-178701
0728-134340, (80129)
0252-319770, @ V â n d
DR. TR. SEVERIN DUPÃ ORA 18 @ V â n d apartament 2 camere,
(78836) apartament 2 camere, B-dul 1 Decembrie, nr.
@ V Â N D decomandat, G+F+P+T 23, vedere spre
APARTAMENT 1 VÂND + AC, Cicero 117, et 3, Dunãre. Preþ 80000
APARTAMENT 2 bl S14A, sc 2. Preþ neg. Tel. 0745-122388
CAMERÃ, ZONA
CAMERE, ZONÃ 57000 euro neg. Tel. (80371)
CALEA TG.JIULUI, 0767-334370, 0770-
ULTRACENTRALÃ,
ET. 2/4, G+F+P+ AC. 914552 (76935)
MODIFICAT ªI @ V â n d
PREÞ NEG. TEL. RENOVAT apartament 2 camere,
@ V â n d
0749-098358 (80514) COMPLET, STR. zona Piaþa Sârbilor, la
apartament 2 camere,
DECEBAL, NR. dec., suprafaþa 60 mp, parter (fost cabinet
@ V â n d 35, BL. L2, SC. fãrã îmbunãtãþiri, medical). Preþ neg.
apartament 1 camerã, A, AP. 15, ET. 4. cadastru, zona Piaþa Tel. 0765-195803
multiple îmbunãtãþiri, PREÞ 70000 Meva, et. 1. Preþ 52000 (80433)
zona Kiseleff. Preþ EURO. TEL. euro. Tel. 0730-580662,
0722-675317 (77519) @ V â n d
42000 euro. E-mail 0722-225341,
a d y 2 2 a d y 0749-152559 @ V â n d apartament 2 camere,
(80401) apartament 2 camere, semidec., din
@yahoo.com. Tel.
decomandat, zona cãrãmidã, în spatele
0743-179934 (80338) VÂND Spitalul Judeþean, str. Restaurantului
APARTAMENT 2 Splai M. Viteazu, nr. 12, Dunãrea, instalaþiile
@ V â n d CAMERE, ZONÃ bl. M 7, sc. 2, ap. 7, et. schimbate, termopan,
apartament 1 camerã, ULTRACENTRALÃ, 2, uºã metalicã, P+G+F,
apometre, interfon, parchet, AC, izolat
etaj 2, carte funciarã, ET. 4, CU termic ºi modernizat
balcon închis, zona B- calorimetre, balcon
ÎMBUNÃTÃÞIRI. în rigips, calorifere
închis. Preþ 57000 euro
dul T. Vladimirescu - TEL. 0748- neg. Tel. 0724-369047, schimbate. Preþ 65000
Independenþei. Preþ 133671 0352-803500 ora 16,30 euro. Tel. 0745-070280
neg. Tel. 0752-223750 (80400) - 21,00. (78814) (80464)
(80368)

@ V â n d VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,


apartament 1 camerã, SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
G+F+P+T+ AC, terasã
închisã, et. 4, Spl. M.
IULIU MANIU, NR. 7.
Viteazu cu Criºan, PREÞ 53000 EURO.
bloc apartamente. Preþ RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
122000 lei neg. Tel
0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
0766-538830, 0770-
895887 (80459) DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, et. 4, acoperiº, gresie, decomandat, et. 1,
ALTE
2 balcoane, luminos, faianþã, termopane, balcon, îmbunãtãþiri,
zona Dunãrea la A-uri. LOCALITÃÞI
mobilat cu mobilã uºi schimbate,
masivã, str. Babeº, zona internet, zona Crihala. Preþ neg. Tel. 0744-
@ V â n d
Iruc. Preþ negociabil. Tel. Preþ 145000 lei neg. 527143, 0252-333336
apartament cu 2
0730-910300, 0352- Tel. 0748-209233 (80533)
camere, G+F+T+P+
409493 (80478) (80499) balcon închis,
@ V â n d
@ V â n d apartament 2 camere, centralã termicã,
@ V â n d
apartament 2 camere, terasã închisã, bucãtãria mobilatã ºi
apartament 2 camere, et.
fãrã îmbunãtãþiri, et. 4, îmbunãtãþiri, str. Orly la utilatã, uºi schimbate,
2, str. Dumitru Gheaþã,
acoperiº, zona N-uri, nr. 88. Preþ ªimian. Preþ 40000 GARSONIERE euro / neg (283) • et 1, semidec, zona CET, preþ 50000
zona Autogarã, spaþios •parter, conf. I, în bloc de apartamente, •parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona euro (140)
Cicero. Preþ 40000. 160000 lei. Tel. 0352- euro neg. E-mail
cu multiple îmbunãtãþiri. mobilatã, zona CPL, preþ 95000 lei / neg Crihala, preþ 55000 euro/neg (409) • et 4, acoperiº, dec, multiple
Tel. 0252-390850 809108. (80659) iulia_iulia37 (157) •et. 2, dec, zona Hotel Traian, preþ 60000 îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
Preþ 175000 lei. Tel. • et. 4, conf. 1, dec, 35 mp, mici îmbunãtãþiri, euro/neg (328) euro(80)
(80503) @yahoo.com. Tel. zona Centru Preþ 45000 euro neg (212) •et. 4, acoperiº din tablã, semidec, mul- • parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
0352-802326 (80481) @ V â n d •et. 4, acoperiº, tablã, conf. I, zona Pacea,
0356-009455 (80350) tiple îmbunãtãþiri, zona Aluniº. Preþ Preþ 220000 lei neg(235)
apartament 2 camere, preþ 31000 euro / neg (158) 47000 euro neg (175) • et 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
@ V â n d @ V â n d •parter, conf. 2, 2 camere, îmbunãtãþiri, zona •et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona zona Cicero. Preþ 65000 euro neg(231)
apartament 2 camere, dec, spaþios, parþial târg, preþ 95000 lei neg (155) Crihala, preþ 55000 euro /neg (404) • et 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
apartament 2 camere, îmbunãtãþit, et. 2, str. •et 4, conf. 1, îmbunãtãþiri, zona •et. 1, semidec, douã balcoane, zona mobilat/nemobilat, zona Cicero. Preþ
zona Iruc, str. Doctor decomandate, 2 Independenþei, preþ 124000 ron / neg. Crihala, preþ 50000 euro/neg (405) 85000 euro neg(236)
balcoane, zona Anghel Saligny, zona (151) et. 1, semidec, conf. 2, zona Crihala, preþ • et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
Babeº, parter, foarte Piaþa Meva. Preþ • et 3, conf I, zona Kiseleff. Preþ 125000 euro 115000 lei / neg (407) zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
spaþios. Preþ neg. Tel. Coºbuc cu neg(160) et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona (430)
Brîncoveanu, et.4, 190000 lei. Tel. 0720- • et 3, conf. 1, mici îmbunãtãþiri, zona independenþei, preþ 55500 euro neg (327) • et. 4, acoperiº, dec, zonã Fab. de
0742-494987 (80483) Autogarã. Preþ 30000 euro (297) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. Bomboane, preþ 60000 euro neg. (79)
cadastru, 56mp. Preþ 028277, 0723-865822 •conf. 2, 2 camere, parter, mici îmbunãtãþiri, Preþ 180000 ron neg(399) • et. 2, semidec, îmbunãtãþiri, zona
(80704) zona CET. Preþ 93000 lei (278) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, Crihala, preþ 60000 euro (428)
@ V â n d 46000 neg. Tel. 0732- •2 garsoniere, parter, conf. II, îmbunãtãþiri, preþ 56000 euro / neg (396) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
zona Crihala, preþ 90000 lei (106) preþ 65000 euro (429)
apartament 2 camere, 299345 (80505) •et. 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
•parter, semidec, balcon, îmbunãtãþirii,
AP. 2 CAMERE mobilat, zona Crihala. Preþ 55000 euro neg
• et 4, acoperiº tablã, dec, îmbunãtãþiri, zona zona Aluniº, preþ 55000 euro / neg
bloc T1, et. 1, complet (398) (230)
@ V â n d DR. TR. SEVERIN Crihala, preþ 52000 euro neg (430) •et 10, dec, îmbunãtãþiri, zona Centru - •et. 3, semidec, mici îmbunãtãþirii, zona
renovat, îmbunãtãþiri, ORªOVA • et 2, semidec, zona Kisselef. Preþ 45000 Teatru. Preþ 68000 euro neg (116)
apartament 2 camere, euro neg (344) •Parter semidec, îmbunãtãþiri, zona
Crihala, preþ 60000 euro (428)
G+F+P+T, cadastru. cu terasã, la parter, pe VÂND • et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona A. Saligny,
•et. 4, dec, 1 balcon mare, zona
Biserica Nouã. Preþ 175000 ron (274) Autogarã, preþ 140000 lei (138)
Preþ 46000 euro fix. Tel. @ V â n d preþ 50000 euro neg. (294) •et 4/10, decomandat, multiple • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraº,
Cosminului colþ cu APARTAMENT • et. 4, acoperiº, dec, îmbunãtãþiri, zona A. îmbunãtãþiri, modificãri, zona Centru preþ preþ 60000 euro / neg (137)
0745-946515, 0352- apartament 2 camere,
Independenþei, Saligny, preþ 65000 euro / neg (295) 60000 euro neg •et. 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
800636 (80488) îmbunãtãþiri. Preþ confort 1, fãrã 3 CAMERE, • et. 1, dec, mici îmbunãtãþiri, zona •parter dec, balcon, tâmplãrie PVC, zona CET. Preþ 67000 euro / neg (135)
Stomatologie, preþ 53000 euro / neg (339) CET. Preþ 50000 euro neg(282) et 3, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
70000 euro. Tel. 0352- îmbunãtãþiri, str. ÎMBUNÃTÃÞIRI, • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard, preþ • et. 2 decomandat, îmbunãtãþiri, zona zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(421)
@ V â n d Crizantemelor 15, sc.A, 50000 euro (294) Crihala. Preþ 53000 euro neg (389) •et 4, semidec, îmbunãtãþiri, zona
409086, 0788-244165 2 BÃI, 2 • et 1, semidec, zona Centru, preþ 62000 euro • et. 2 decomandat, zona Crihala. Preþ Crihala. Preþ 56000 euro neg(423)
apartament 2 camere, ap. 3. Preþ 35000 euro. neg (92) •parter, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
(80510) • et 4, semidec, balcon, zona Orºova - falezã,
53000 euro - mobilat neg. (386)
Cãlãraºi. Preþ 65000 euro neg(137)
decomandat, str. Dr. Tel. 0749-220782 TERASE, ETAJ • et 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
• parter semidec, balcon mare, zona CET,
preþ 38000 euro neg (570) Bulevard. Preþ 60000 euro neg(315)
Babeº, nr. 73, bl. 1, sc. (76906) preþ 45000 euro / neg (132)
@ V â n d 4, ACOPERIª • et. 4, acoperiº, mici îmbunãtãþiri, zona •schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon • et 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
2, ap. 1, parter, Independenþei, preþ 48000 euro/neg (291) mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc
apartament 2 camere, • parter, dec, zona Biserica Nouã, preþ de apartamente, et. 1-2, zona
modificãri, zona Crihala-Dunãrea preþ
posibilitate privatizare, @ V â n d IZOLAÞIE, 47000 euro neg. (292)
64000 euro neg(417)
parter, balcon, stare Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
• et. 4, semidecomandat, îmbunãtãþiri, AP. 3 CAMERE
utilat cu G+F+T+P + foarte bunã, str. apartament 2 camere în ZONA mobilat, zona Calãraº, preþ 45000 euro • et 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
Saligny, preþ 64000 euro neg (127)
• et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
boxã la subsol. Preþ neg. Cicero , zona Crihala. Orºova, decomandat, CRIªAN, (293) Cicero, preþ 65000 euro/neg (239) Preþ 63000 euro neg(411)
• et 1, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, • et 4, acoperiº tablã, 2 balcoane, • parter, dec, zona Crihala. Preþ 62000
Tel. 0723-398941, Preþ neg. Tel. 0352- multiple îmbunãtãþiri, zona Cicero. Preþ 48000 euro (183) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 euro neg(412)
centralã termicã proprie
COLÞ CU • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, euro / neg (435) • parter, decomandat, zona Crihala. Preþ
0788-342525 (80496) 412001, 0726-240264 preþ 50000 euro / neg (337) • et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 euro neg(412)
(80513) pe lemn, etaj 1. Preþ neg. PÃCII. PREÞ • et 3, semidec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. 55000 euro / neg (436) AP. 4 CAMERE
@ V â n d Preþ 105000 lei neg(423) • et 3, semidecomandat, îmbunãtãþiri, zona •et.2, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat,
Tel. 0751-678521. FOARTE • et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ Crihala, preþ 55000 euro / neg (426) zona Aluniº, preþ 60000 euro
apartament 2 camere, @ V â n d (79410) 50000 euro (421) • Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane, îmbunãtãþiri nemobilat, 63000 euro - mobilat (154)
G+F+P+T, AC, apartament 2 camere, AVANTAJOS. •et. 3, dec, zona Crihala, preþ 50000 euro ºi mobilat, preþ 76000 euro neg (181) • parter, decomandat, balcon,
neg (412) • et 3, dec, zona Crihala, preþ 57000 euro/ îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
apometre, calorimetre, decomandat, zona @ V â n d TEL. 0747- •et. 4, acoperiº tablã, semidec, îmbunãtãþirii, neg (237) 65000 euro/neg (27)
zona Independenþei, preþ 55000 euro/neg • et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff.
59 mp, et. 4, Criºan, bl. Stomatologie, et. 3, apartament 2 camere, 497675, 0252- (331) Centru, preþ 80000 euro / neg (81) Preþ 110000 euro neg (130)
O5. Preþ 47000 euro fãrã îmbunãtãþiri. Preþ conf. 1, et. 1. Preþ 40000 •parter (apartament în vilã), dec, zona • et 3, semidec, zona Crihala, preþ 57000 • et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
325601 Kiseleff, preþ 67000 euro / neg (330) euro neg (432) Kiseleff, preþ 88000 euro neg (26)
neg. Tel. 0747-636322 neg. Tel. 0748-718777 euro neg. Tel. 0720- • parter semidecomandat, balcon, • et4, dec, zona A. Saligny, preþ 56000 euro • et 1, dec, zona Crihala. Preþ 70000
(80497) (80517) 676182 (80475) (78838) îmbunãtãþiri, mobilat, zona CET, preþ 47000 / neg (143) euro(43)

@ V Â N D
LICITAÞIE VÂND
APARTAMENT 3
VÂND
APARTAMENT 3
VÂND
APARTAMENT 3
APARTAMENT 3
CAMERE CAMERE, DEC., CAMERE, DEC., CAMERE, DEC., CU
Debitorul SC Transport Auto SA cu sediul în localitatea Vînju Mare str. Gladiolelor, COMPUS DIN ULTRACENTRAL, ET. 4, BLOC CU ÎMBUNÃTÃÞIRI,
LIVING, 2 3 BALCOANE, 2 HIDROIZOLAÞIE BLOC DE
nr. 7, judeþul Mehedinþi, aflatã în procedura lichidãrii ca urmare a dizolvãrii de drept, BÃI, NOUÃ, ZONA
DORMITOARE,
constatatã prin încheierea nr. 595 din data de 23.03.2005 a Oficiului Registrului G+F+P+UªÃ CRIHALA, CÃRÃMIDÃ, ET. 4,
TERASÃ
ÎNCHISÃ METALICÃ, ZID G+F+P, CUACOPERIª NOU
Comerþului Mehedinþi prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenþã Popescu
SEPARATÃ, DE CÃRÃMIDÃ. CALORIFERE TIP MANSARDÃ,
Emil, cu sediul profesioal în localitatea Hinova, str. Calafatului nr. 42, judeþul Mehedinþi, BAIE, HOL 4 M, PREÞ 82000 NOI, MOBILAT
EURO NEG. TEL. SAU DEASUPRA DE STIL
scoate la vânzare: SUPRAFAÞÃ
LOCUIBILÃ 55 0721-212125 NEMOBILAT. - OBELISC. PREÞ
- Teren intravilan în fosta bazã de transport auto din localitatea Gruia, judeþul (76812) PREÞ 42000
MP, ET. 3, 51000 EURO. TEL.
Mehedinþi în suprafaþã de 3050 mp. CADASTRU, EURO. TEL.
VÂND URGENT 0352-808221, 0770-691345, 0742-
Preþ de pornire a licitaþiei 7935,00 lei fãrã TVA. COMPLET APARTAMENT 3 0752-1587058 181981 (77503)
RENOVAT, UªI CAMERE,
Vânzarea va avea loc în Drobeta Turnu Severin, str. Tudor Vladimirescu, nr. 74, ªI GEAMURI (80448)
DECOMANDAT, @ V â n d
judeþul Mehedinþi, în data de 07.11.2008 orele 14,00. SCHIMBATE, SPAÞIOS, ETAJ VÂND
INSTALAÞIE 8/ 10, 2 APARTAMENT 3 apartament 3 camere,
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala
ELECTRICÃ ªI BALCOANE, CAMERE, 3 în bloc cãrãmidã, dec.,
Drobeta Turnu Severin a unei cauþiuni de 10% din preþul de pornire. SANITARÃ BUCÃTÃRIE TERASE, 2 BÃI, et. I, G+F+P, zonã
Orice persoanã care pretinde vreun drept asupra bunului menþionat mai sus este NOUÃ, G+F+P, MARE, ZONA DEC., STR.
MOBILAT SAU liniºtitã (Aleea
CALEA TG- VETERANI, NR.
invitat mai înainte de termenul de vânzare sã anunþe lichidatorului judiciar dreptul NEMOBILAT, JIULUI, BL.6, 48, ET. 3, MICI Trandafirilor -
sãu. ZONAALUNIª. SC.5. PREÞ ÎMBUNÃTÃÞIRI. Crihala). Preþ 48000
PREÞ NEG. TEL. 58000 EURO. PREÞ 65000
Relaþii suplimentare la telefoanele 0742-592183, 0252-354399 sau la sediul euro neg. Tel. 0730-
0751-070342, 0252-310381, EURO NEG. TEL.
profesional al lichidatorului din loc. Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeþul Mehedinþi. 0770-914694 0723-077585. 0729-596153 088646, 0352-803292
(80509) (77981) (77538) (76775)
8 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

LICITAÞIE
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 9
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 3 camere, apartament 3 camere, VÂND
cartier Crihala, bl. I2, et. dec., et. 1, str. Criºan - zona Crihala la H-uri. ultracentral, 80 mp, în APARTAMENT 4
3, contorizat, terasã Pãcii, bl. O2, toate Preþ 67000 euro neg. Vînju Mare. Preþ CAMERE, BLOC
închisã, parchet, bine îmbunãtãþirile, 2 Tel. 0726-185767 17000 euro neg. Tel. CÃRÃMIDÃ,
întreþinut. Preþ 55000 balcoane, 2 bãi, uºã (80636) 0742-016916, 0788- STRADA ALION,
euro. Tel. 0755-985407 metalicã, mobilat, semi 379459 (80536) SPAÞIU VERDE,
(76789) @ V â n d
mobilat sau nemobilat. BLOC B2
apartament 3 camere
Preþ neg. Tel. 0744- (LÂNGÃ
@ V â n d T+G+F+P, calorifere
629472 (80455) GENERALA
apartament 3 camere, schimbate, boiler, AC,
dec., et. 4, recent izolat, zona Toamnei colþ cu NR.6) COMPLET
@ V â n d
str. Ghe. I. ªiºeºti, fãrã Pãcii, bloc din 1989, MOBILAT ªI
apartament 3 camere,
îmbunãtãþiri. Preþ neg. decomandat, etaj 1. UTILAT
bld. Mihai Viteazu colþ
Tel. 0740-987662 cu W. Mãrãcineanu, Preþ 61000 euro neg. G+F+P+AC+AL .
(76956) conf. 1, et. 6/10, meritã Tel. 0743-147320. PREÞ 90000
vãzut. Preþ 75000 euro (80641) EURO. TEL.
@ V â n d neg. Tel. 0747-626343 DR. TR. SEVERIN 0744-563738
apartament 3 camere , @ V â n d
(80469) (77934)
str. Kiseleff, et. 4, dublã VÂND apartament 4 camere, VÂND CASÃ 2 VÂND CASÃ,
izolaþie, mobilat, super @ V â n d ALTE APARTAMENT 4 VÂND etaj 3, decomandat, CAMERE, BAIE, STR. 1
îmbunãtãþit, fãrã apartament 3 camere, LOCALITÃÞI CAMERE, DEC., APARTAMENT 4 vedere pe 2 pãrþi, BUCÃTÃRIE, DECEMBRIE
probleme acoperiº. Preþ dec, 2 bãi, 2 terase, str. CAMERE, DEC., zona Staþia de Salvare. CONSTRUIT 50 1918, NR. 13 A.
Criºan, nr. 63, bl. O5, et. ET. 1, ZONA
60000 euro neg. Tel. VÂND 93 MP, 2 BÃI, Preþ neg. Tel. 0724- MP, APÃ, TEL. 0720-
1, mici îmbunãtãþiri. Preþ TOPOLNIÞEI, CANALIZARE,
0721-080999 (76999) APARTAMENT 3 BALCON, 534017 (80665) 142652
58000 euro. Tel. 0763- COMPLET TEREN TOTAL
CAMERE, GEAMURI (78833)
654108, 0770-705636 MODERNIZAT 200 MP, ZONA
@ V â n d ORªOVA, MUL- TERMOPAN, ET.
(80532) ªI UTILAT. ULTRACENTRALÃ. @ V Â N D
apartament 3 camere, 2, STR. ORLY,
TIPLE
îmbunãtãþiri. Preþ neg. @ V â n d PREÞ 90000 TEL. 0745- C A S Ã
ÎMBUNÃTÃÞIRI, BL. M3, ZONA
Tel. 0252-392818, apartament 3 camere, 2 EURO NEG. TEL. 252013 DEMOLABILÃ, 3
ZONÃ SPITALUL
0746-461120 (77880) bãi, zona Cicero - Splai. 0740-004714 (80394) C A M E R E ,
CENTRALÃ, JUDEÞEAN.
Preþ neg. Tel. 0730- (80516) BUCÃTÃRIE, BECI,
@ Vând urgent VEDERE LAC, PREÞ 63000 VÂND CASÃ
588859 (80578) MAGAZIE, TEREN
apartament 3 camere, ACCEPT PLATA EURO NEG. TEL. ZONÃ
VÂND 207 MP, ZONA
Bd. M. Viteazul, peste @ V â n d 0721-221971, CENTRALÃ, 6
ªI ÎN 2 RATE. APARTAMENT 4 INDEPENDENÞEI,
80 mp, et. 4 +mansardã apartament 3 camere, et. 0747-952503 DR. TR. SEVERIN CAMERE, BAIE,
PREÞ 51000 CAMERE, BD. ACTE ÎN REGULÃ.
proprie. Preþ 52000 1, Kogãlniceanu, totul (78503) BUCÃTÃRIE,
nou, G+F+P, uºã EURO NEG. TEL. VÂND G+F+P, BECI CU PREÞ NEG. TEL.
euro. E-mail pitbulltm TUDOR
metalicã, uºi lemn inte- 0744-570048, @ V Â N D PARTERULUNEI ARCADÃ, 0744-772994 (80406)
@yahoo.com. Tel. VLADIMIRESCU,
0745-543486 (80342) rior, termopan PVC, 0745-323343 APARTAMENT 4 VILE, COMPUS TERMOFICARE,
LÂNGÃ @ V Â N D
geamuri Low, terasã (77904) CAMERE, DEC., 2 DIN 2 CAMERE, ACCES AUTO,
PVC. Preþ 65000 euro RAIFFEISEN, CASÃ 2 CAMERE +
@ V â n d BÃI, BALCON, BAIE, TEREN 380 MP,
apartament 3 camere, neg. Tel. 0729-244568 BLOC CONSTRUIÞI DEPENDINÞE,
@ V â n d G+F+P, ET. 2, STR. BUCÃTÃRIE,
dec., 78 mp, cadastru, (80580) CÃRÃMIDÃ, 145, STR. GARAJ BETON,
apartament 3 camere, M I H A I L HOL, CÃMARÃ,
termopane, 2 bãi, 2 G+F+P+AC, CU ADRIAN, NR. ZONA I, 164 MP,
@ V â n d com Rogova, mobilat, KOGÃLNICEANU, TOATE
terase, cablu, interfon, MULTIPLE 102, MERITÃ STR. AURELIAN,
apartament 3 camere, teracote, parchet, BL. VT3, ZONA UTILITÃÞILE,
telefon, et. 4, acoperiº, ÎMBUNÃTÃÞIRI. VÃZUTÃ. PREÞ NR. 96 A, SINGUR
semidecomandat, et. 1, baie, bucãtãrie, garaj, CRIHALA - 70 MP ªI TEREN,
zonã bunã, str. Ghe. I. calorimetre, termopane, NEG. TEL. 0744- ÎN CURTE. PREÞ
anexe, grãdinã 700 PREÞ 85000 BLOCUL CU PRETABIL ªI
ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, colþ str. Petre Sergescu, zona 396747, 0788- 73000 EURO NEG.
mp. Preþ 21000 euro EURO NEG. TEL. LOTUSUL. PREÞ PENTRU SEDIU
cu str. Anghel Saligny. CET. Preþ 50000 euro 458529 TEL. 0724-458508,
0722-619035 73000 EURO NEG. FIRMÃ, (79848)
Preþ neg. Tel. 0743- neg. Tel. 0721-745769 neg. Tel. 0352-800882 0788-919260 (79416)
(77451) TEL. 0770-701210, ULTRACENTRAL.
116855 (80447) (80582) (80583)
0745-996537 (80480) PREÞ NEG. TEL. VÂND CASÃ @ Vând casã 3
ULTRACENTRAL camere, hol, baie,
@ V â n d 0747-042004
DR. TR. bucãtãrie, cãmarã,
apartament 4 camere, (80405) SEVERIN, STR. beci, garaj, magazie,
semidecomandat, etaj A. BÃRCÃCILÃ,
VÂND CASÃ, încãlzire centralã,
2, zona Aluniº. Preþ TEREN
ZONA STADION sobe, suprafaþã 456
55000 euro. Tel. 0726- AFERENT 330
1 MAI, STR. mp, str. Mareºal
412015. (80490) MP. PREÞUL
MÃRêEªTI, Averescu nr. 55. Preþ
ZONEI. TEL.
@ V â n d NR. 19, APÃ, 0728-491127 neg. Tel. 0724-961626.
CANAL, 220,380 (79552) (78815)
apartament 4 camere,
2 bãi, balcon închis, KW, CARTE @ Vând casã
mobilat / nemobilat, FUNCIARÃ, VÂND CASÃ
VECHE, B-dul Aluniº colþ CD
et. 2, zona Policlinica POSIBILITATE Ionescu P+M, teren
RENOVABILÃ,
Stomatologicã (str. TERMOFICARE, 244 construit 95, liv-
800 MP, ZONA
Kiseleff). Preþ 76000 GARAJ. PREÞ ing, 4 dormitoare, 2
TRIBUNAL.
euro neg. Tel. 0724- NEG. TEL. 0731- bãi, 2 holuri,
PREÞ 310 EURO
029135, 0730-582545 045818, 0726- / MP NEG. TEL. bucãtãrie. Preþ 115000
(80521) 772297. 0726-672387 euro neg. Tel. 0766-
(79813) (79430) 373591. (79377)
@ V â n d
apartament 4 camere,
et. 1, 2 bãi, mici
îmbunãtãþiri sau
schimb cu casã. Preþ
85000 euro. Tel. 0743-
136647 (80575)

@ V â n d
apartament 4 camere,
central. Preþ neg. Tel.
0742-526687 (80576)
10 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ Vând casã 2 @ Vând casã de
camere, baie, SUPEROFERTÃ! cãrãmidã în localitatea
bucãtãrie, recent CASÃ BÃILE Devesel, 6 camere +
renovatã ºi utilatã, HERCULANE, teren aferent 2000 mp,
P+G+F+T+AC, zona TEREN 2200 MP, situatã la ºosea. Preþ neg.
1 str. Unirii, demisol STIL NEMÞESC, Tel. 0746-151760
ºi parter înalt. Preþ CARTIER (80565)
75000 euro neg. Tel. PECINIªCA,
0724-458508, 0788- @ Vând casã 3
TOATE
919260. (79423) camere, pãtul, magazie,
UTILITÃÞILE. beci, curte 7 ari, sat @ Vând vilã, @ Vând teren
@ Vând casã, PREÞ 70000 Roºiori, com Vânãtori. str. Ghe. Anghel, noul 2500 mp intravilan,
str. Adrian nr 57, 4 EURO NEG. TEL. Preþ neg. Tel. 0746- VÂND TEREN,
cartier de vile, zona Aeroport,
camere, living, 0744-793243 566999 (80566) ACTE LA ZI, 218
D+P+M, 2 bãi, 2 deschidere la strada
bucãtãrie, baie, beci, (80404) MP, STR.
@ Vând sau livinguri, 4 C.D Ionescu pe
hol, canalizare, ANGHEL
@ Vând casã schimb gospodãrie, dormitoare, bucãtãrie, partea stângã spre
220mp teren, uºi SALIGNY, NR.
com Hinova, sat localitatea Voloiac cu curte 250 mp. Preþ Schela, acte la zi,
termopan. Preþ neg. 68. TEL. 0751-
Cârjei, compusã din 2 locuinþã în Dr. Tr. neg. Tel. 0741-915293, cadastru. Preþ 45
Tel. 0753-235883 693918
camere, hol, bucãtãrie Severin, ofer diferenþa în 0743-137110 (80539) euro/ mp neg . Tel.
(79836) (77530)
bani, auto sau alte 0745-527139 (79468)
varã, alte 3 camere ºi
@ Vând casã, variante. Preþ neg. Tel. @ V Â N D
teren 4382mp, din care
str. Cicero, locuibilã, 0724-402885 (80567) @ Vând teren
1961mp, vie ºi pruni. ALTE T E R E N
construitã în 2001, 15 1000 mp cu
Preþ neg. Tel. 0728- @ Vând casã în LOCALITÃÞI INTRAVILAN, 500
ml deschidere la deschidere 20 m la
151368 (77485) sat Cerveniþa, comuna MP, CALEA TG-
stradã, 800 mp total, noua centurã, acces la
Pruniºor, 3 camere, @ Vând vilã J U L U I ,
construcþie BCA. @ Vând casã utilitãþi. Preþ 35 euro.
dependinþe, teren. Preþ ªimian, S+P+1, 4 DESCHIDERE
Preþ neg. Tel. 0753- cu grãdinã 26 arii, 200 neg. Tel. 0731-246144, Tel. 0751-206034
camere, 2 bãi, beci 40 19,24 ML LA DN,
235883 (79842) buºteni vie în comuna 0756-068091 (80569) (79521)
mp, termopane, apã, UTILITÃÞI,
Pristol, sat Cozia nr. vie, pomi, grãdinã, P O Z I Þ I E @ Vând teren
@ Vând casã @ Vând casã în
(parterul) 4 camere+ 284, judeþ Mehedinþi. 1000 mp, construcþie DEOSEBITÃ. PREÞ în zona vile Spitalul
comuna Vânjuleþ, str
dependinþe, 215 mp, Preþ 15000 lei. Tel. principalã, grãdinã, vie nouã. Preþ neg. Tel. 80 EURO/ MP. TEL. Judeþean 400 mp, fs
curte, garaj, magazie 0356-009951, 0751- ºi pomi. Preþ neg. Tel. 0723-578182. (80540) 0723-647257. 14,3 m, acces la
lemne, beci, strada 345368. (77520) 0732-230829 (80572) (79336) utilitãþi, apã, canal,
Mareºal Averescu. electricitate,
Preþ neg. Tel. 0744- @ Vând casã @ Vând casã @ V Â N D termoficare pe
308107 (80335) þãrãneascã lemn, 2 nouã din BCA situatã la T E R E N reþeaua primarã,
camere, hol, prispã, DN, sat Roºiori,
INTRAVILAN 1000 terenul este nivelat ºi
@ Vând casã grajd, cadastru fãcut comuna Vânãtori,
posibilitate spaþiu MP, W. împrejmuit. Preþ neg.
str. Soveja nr. 31, 4 + teren 3060 mp. Preþ
comercial CEC, bancã, MÃRÃCINEANU, Tel. 0747-019817
camere, baie, 220 mil. Tel. 0743-
farmacie sau schimb cu ZONA PÃDUREA (79540)
bucãtãrie, hol, curte, 831588 (79459)
meritã vãzutã. Preþ garsonierã confort 1. CRIHALA, CU PUZ,
Preþ neg. Tel. 0728- DR. TR. SEVERIN INTABULARE, APÃ @ Vând teren
neg. Tel. 0752-659560 @ Vând casã, 500 mp, zona
059039. (80573) CURENTÃ ÎN
(80486) construcþie nouã, în Aeroport, str. CD.
VÂND TEREN Z O N Ã ,
localitatea ªimian, @ V â n d Ionescu, deschidere
@ Vând casã 3 INTRAVILAN DE ÎMPREJMUIRE.
P+M. Preþ 65000 euro. gospodãrie Faþa 32 mp, (la jumãtatea
camere, bucãtãrie, 1166 MP, PREÞ 45 euro/ mp
Tel. 0753-028305 Cremenii, formatã din 2 aeroportului pe
baie, cãmarã, DESCHIDERE neg. TEL. 0748-
(79847) case noi din BCA, sat partea dreaptã). Preþ
complet mobilatã, str. Faþa Cremenii, comuna
LA STRADÃ 7,5 106237 (80473)
Mihail Sadoveanu, ML, CARTE neg. Tel. 0252-323713,
@ Vând casã în Tâmna, baie, anexe,
nr.15. Preþ 85000 euro FUNCIARÃ, @ V Â N D 0753-229758 (79846)
Orºova, vedere tot garaj, vie, fântânã, la 30
neg. Tel. 0740- lacul ºi faleza. E-mail km de Dr. Tr. Severin. INTABULARE, TEREN CD
212339, 0724-771091 @ Vând teren
tina.possler Preþ neg la faþa locului. PUZ, IONESCU 25.000
(80530) 354 mp str. Ionescu
@yahoo.com. Tel. Tel. 0722-738085, CERTIFICAT DE MP, DESCHIDERE
0352-808393 (80650) ªiºeºti ºi pãdure în
0723-182993 (80331) URBANISM, 76 ML LA CD
@ Vând casã, com. Hinova 25 Ha. E-
str. Cicero, nr. 2, ZONA IONESCU. PREÞ mail hodina_mihail
intrare din stradã, 2 @ Vând douã AEROPORT NEGOCIABIL. TEL @yahoo.com. Tel.
camere, hol, beci + case vechi cu 2060 VILE. PREÞ 0726-745592 (80380) 0749-164658 (80341)
teren 15/15 m. Preþ mp, posibilitate NEG. TEL. 0729-
70000 euro neg. Tel. extindere, pe E70 707923 @ Vând teren @ Vând teren
0723-176959 (80564) Craiova- Dr. Tr. (80538) 3800 mp deasupra 1285 mp, strada
Severin, la 18 km de ºtrand Schela, Dudaºului, zona
Dr. Tr. Severin VÂND TEREN ÎN deschidere 25 ml la Banoviþa. Preþ 22000
(Ghelmegioaia). SUPRAFAÞÃ DE actuala ºi viitoarea euro. E-mail
ALTE Te l . 0 7 6 8 - 8 2 3 7 6 7 DR. TR. SEVERIN 450 MP, LA centurã sau schimb e l e n a c a u c
LOCALITÃÞI (80339) INTERSECÞIA cu apartament. Preþ @yahoo.com. Tel.
@ VÂNDVILÃ STRÃZILOR neg. Tel. 0746-028626
VÂND CASÃ + 0748-014549 (80345)
@ Vând casã în , ULTRACENTRAL, INDEPENDENÞEI (77892)
TEREN 722 MP DS+P+E+POD CU DR. BABEª.
sat Aurora, 5 camere, @ Vând teren
CU SPAÞIU MANSARDABIL, PREÞ NEG. TEL. @ Vând teren
plaþ, 2 fântâni, beci, intravilan, str. W.
COMERCIAL ªI SUPRAFAÞÃ 0720-222470 320 mp, str. W.
plus o casã 3 camere Mãrãcineanu, PUG,
O ALTÃ CASÃ CONSTRUITÃ (79496) Mãrãcineanu, nr. 65.
în aceeaºi curte, total PUZ, parcele de 500
ÎN CURTE, D E S F Ã ª U R AT Ã Preþ neg. Tel. 0751-
6000 mp. Preþ neg. Tel. mp ºi 1000 mp. Preþ
PISCINÃ, 3 0 0 M P , VÂND PARCELE
0252-390484 (80411) 023054, 0723-547815 neg. Tel. 0723-368274,
DEPENDINÞE, SUPRAFAÞÃ DE 500 MP (APÃ
(77941) 0352-422095 (80373)
CENTRAL, @ Vând casã în TOTALÃ TEREN 250 + CURENT
STREHAIA. comuna ªimian MP, 8 CAMERE, 2 TRIFAZIC), @ Vând 2 @ Vând teren
PREÞ 160000 pentru locuit, 6 BUCÃTÃRII, 2 WC, 1 ZONA parcele 500 mp, 900 mp, 23,14 ml
EURO NEG. camere, 2 bãi, hol, BAIE, 2 TERASE, AEROPORT. cadastru, zona deschidere la stradã,
TEL. 0766- bucãtãrie. Preþ neg. GARAJ, ETC. PREÞ TEL. 0741- Aeroport. Preþ neg. zona viitoare centurã.
342764 Tel. 0765-195803 270000 EURO. TEL. 694622 Tel. 0729-064914 Preþ neg. Tel. 0720-
(80520) 0724-818537 (80519) (76971) 529190 (80661)
(80442) (79451)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 11
@ Vând teren
9000 mp, pe calea Tg.
Jiului, ieºire pe calea Tg.
Jiului ºi viitoarea
autostradã, actele
necesare sunt fãcute.
Preþ 15 euro neg. Tel.
0744-399059 (80547)

@ Vând teren
500 mp, aeroport,
SPAÞII COMERCIALE terase - garaj, beci 25 mp, constr intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro /
•parter, decomandat, multiple cãrãmidã, sobe teracotã, parchet, S mp deschidere 16 ml,
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, totalã 450mp, S constr 200mp, zona • 9500 mp împãrþit de centurã în 2 parcele
preþ 74000 euro / neg (142) Kiseleff. Preþ 220000 euro neg de 3800 mp respectiv 5700 mp având
posibilitate apã ºi
•75mp, (parter + mansardã la roºu), • casã 7 camere, 2 bãi, buc, P + G + F,
@ Vând teren
deschidere de 30 ml, intabulat PUZ ºi luminã. Preþ 50 euro neg.
grup sanitar, bucãtãrie, construcþie sobe teracotã, 450 mp, zona centru. Preþ utilitãþi. preþ 30 euro / mp intravilan, zona
nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie 350000 euro neg. (67) • 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona Tel. 0788-905683
PVC, geam termopan, parchet, zona • casã 2 corpuri, un corp trei Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp
Aeroport Schela Nouã,
Cicero, preþ 80000 euro (69) camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf •6000 mp, deschidere 145 ml, parcele
(80550) vizavi de case, suprafaþã
• 76 mp construiþi, poate fi ºi locuit, constr 92mp 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp
suprafaþã totalã teren 700mp, - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr •teren extravilan 2965mp, deschidere la 1680 mp cu deschidere
îmbunãtãþiri, G+F+T, zona Cerneþi constr 38mp
@ Vând teren
douã drumuri exploatare, zona ªimian. 10 ml, posibilitate apã,
sau variante la schimb. Preþ 36000 - construcþie din cãrãmidã, acoperiº Preþ 25 euro/mp(522) intravilan, unic
euro (284) tigla, deschidere pe colþ, supr totala •teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona curent, acte le zi,
• parter, spaþiu comercial, dotat, zona 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg proprietar, zona W. cadastru. Preþ 20 euro/
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) 140000 euro nrg , •teren 2600 mp, deschidere 50 m, Hinova,
•clãdire D+p+et.1+et.2+et.3, curent, • p+1, mansardatã (la roºu, acoperiº, 25 euro/mp neg (547)
Mãrãcineanu, PUZ, mp neg. Tel. 0724-
apã, termoficare, construcþie nouã, construcþie BCA, tâmplãrie PVC, beci, •teren 2000 mp, deschidere 28 m, Hinova, parcelat, utilitãþi. Preþ
parter - spaþiu comercial, demisol - gard fier forjat), suprafaþã construitã
562526. (80653)
20 euro/mp neg (507)
spaþiu comercial, et. 1 - spaþiu 150 mp, suprafaþã toatlã 5266 mp, front •teren 5000 mp, deschidere 20 m 29 euro mp. Tel. 0728-
comercial, et. 2+3 apartamente, stradal 31 m, zona Calea Tg. Jiului, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, @ Vând teren
suprafaþã construitã 1700 mp, zona 150000 euro/neg (54) 25 euro/mp
881857 (80553)
Centru, suprafaþã teren 600 mp, preþ •casã 2 corpuri P+1, parter terminat, •teren 1500 mp, deschidere 24 ml, 500 mp, zona C.D
1.200.000 euro, de închiriat 5000 euro termopane, apã, canalizare, etaj posibilitate de parcelare, zona C.D. Ionescu, 16 mp front
• înciriez spaþiu comercial, 150 mp, neterminat, casã 3 camere + beci +
@ Vând teren
Ionescu, 150 euro/mp neg
toate utilitãþile, zona Cicero, 8 euro/ bucãtãrie, supr. totalã 1700 mp, • teren 630 mp, deschidere 21 ml, zona 6000 mp ºi 4000 mp stradal, cadastru,
mp deschidere 20 m, zona Schela, 160000 Kiseleff, preþ 520 euro/mp/neg (61)
CASE euro (539) parcelabil dupã dorinþa posibilitate apã, curent,
• teren 6200 mp, Schela Nouã, deschidere
• 3 camere, baie, bucãtãrie, beci (31mp, •casã P+1, parter - living + beci (izolat), 21 ml la Viitoare Centurã, 20 euro/mp cumpãrãtorului, zona canal, vile construite în
construcþie cãrãmidã), suprafaþã totalã et. 2 camere + living + bucãtãrie + baie •teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 25
100 mp, zona Centralã, preþ 65000 euro (gresie, termopane, apã, canalizare), euro/mp B-dul Aluniº, lângã zonã. Preþ 85 euro/ mp
• parter + etaj, mansardat la roºu, parter, supr. construcþie 300 mp, supr. totalã •teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, neg. Tel. 0720-444563
living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 600 mp, zona Schela, 170000 euro curent, zona Crihala (viitoarea centurã), Lukoil. Preþ neg. Tel.
20 mp, construcþie din cãrãmidã, (514) preþ 35 euro/mp (80666)
tâmplãrie PVC, geam termopan, curent, •S+P+E+M, parter: restaurant - 160 • teren 8 ha, deschidere 80 m la asfalt, Faþa
0744-627143, 0252-
apã, gard din bolþari, construcþie 2008, mp; etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer Cremenii, 2 euro/mp neg 328328 (80563) @ Vând teren 18
supra construitã 100 mp / etaj, supr. condiþionat, încãlzire centralã, parcare, •1000 mp, deschide 32 mp, zona Aeroport,
totalã 306 mp, deschidere la 2 strãzi, teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea aprox. 600 m de Toamnei, 60 euro/mp (87) hectare cu deschidere 58
ªimian. Preþ 105000 euro (566) Craiovei, ªimian, 345.000 euro •8650 mp, deschidere 100 m, zona Balota, @ Vând teren ml la Viitoare Centurã,
• casã 2 cam (cãrãmidã, sobe teracotã), TERENURI 30 euro/mp (441)
baie + bucãtãrie, hol, S totalã 250mp, • teren 1625 mp, deschidere 25 ml, zona •8800 mp, deschidere 44 m, Aeroport, 15 230 mp, cadastru, zona Calea Tg. Jiului,
front stradal 3,5 m, .zona Cicero. preþ Cicero spre Magheru, preþ 120 euro mp euro/mp neg intabulare, termoficare,
100000 euro neg(80) / neg (25) • Teren 1300mp, deschidere 10m, zona sat
acte la zi. Preþ 18 euro /
•casã 2 corpuri: - demisol - 3 camere, baie, •2200mp, deschidere 37 ml, Schela, Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) zona Cicero. Preþ 68500 mp. Tel. 0722-761606,
hol. parter: - 2 camere, living, bucãtãrie vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg •teren 9480mp, (158/60) deschidere la
(G+F+tâmplãrie lemn cu termopan, •1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp euro. Tel. 0729-475245 0744-761200 (80671)
marmurã, construcþie nouã gard fier, de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / ÎNCHIRIERI
intrare de maºinã) supr. totalã 200 mp, neg (536)
(80615)
•halã - 1000 mp (curent, apã,
zonã semicentralã, preþ 150000 euro / •3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro
neg (66) acces la calea feratã, zona Schela. Preþ mp (185) @ Vând teren
• casã P+1, parter 2 cam, baie, bucãtãrie, 50 euro mp •halã - 250mp, birouri - 150mp, teren
etaj 3 camere, baie, garaj, încãlzire • teren 415mp, deschidere 12,5m curent, 1500 mp, apã, curent, construcþie beton, 25000 mp, pe colþ Calea ALTE
centralã, P+G+F, S totalã 230mp, zona apã, termoficare, zona Cãlãraºi, Preþ zona RAR, chirie 1500 euro /lunã
Tg-Jiului intersecþia cu LOCALITÃÞI
Crihala. Preþ 230000 euro neg(75) 220 euro/mp neg (48) •spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2
• casã 4 camere, bucãtãrie, beci, constr • 11150 mp, deschidere 80m, intravilan, strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) Viitoare Centurã, cu
cãrãmidã, acoperiº þiglã, S totalã 150mp, utilitãþi, zona Pãdurea Crihala, Preþ • spaþiu comercial 100 mp, zona VÂND TEREN
S constr 70mp, deschidere 7m, zona 100 euro/mp neg(79) Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166) deschidere 80 ml, Puz, OSTROVUL
Fabrica de Bomboane-H Traian. Preþ • 215mp, deschidere 7,5m, zona Cicero. •CASÃ P+3 (spaþiu comercial) 480 mp,
900 euro/mp neg(35) Preþ 350 euro/mp(77 ) încãlzire proprie, gresie, dotat la nivel acte la zi, utilitãþi, la 300 CORBULUI,
• casã P+1 - parter 2 camere, living, baie, •25 mp, deschidere 80 ml la Calea Tg. occidental, Bulevard, 20 euro/mp neg. m distanþã de Dr. Tr.
bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 Jiului intersecþie cu viitoarea centurã, (74) ZONA VILELOR,
Severin. Preþ 40 euro/ PARCELAT,
mp. Tel. 0722-761606, CADASTRU.
@ V â n d @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren 0744-761200. (80669) TEL. 0729-
parcele de teren de 300 mp, str. Ghe. pentru casã, 500 mp, 500 mp, pe partea
603048, 0724-
500 mp ºi parcele de Ionescu ªiºeºti (între zona ANL, Lukoil, dreaptã a strãzi CD @ Vând teren în
Ionescu, zona Aeroport. 554616
750 mp, acte la zi (ex- Kiseleff ºi apã, curent, apropiere de viitoarea
Independenþei). Preþ Preþ 45 euro mp. Tel. (80534)
tras CF), zona W. posibilitate alte centurã, 1600 mp, 11 ml
Mãrãcineanu - Tg. neg. Tel. 0252-323713, 0723-494948 (80543)
utilitãþi. Preþ 150 euro/ deschidere. Preþ 15 euro/ VÂND TEREN
Jiului - viitoarea 0742-483042 (80487)
mp. Tel. 0721-323743, @ Vând teren mp. Tel. 0252-320292, EXTRAVILAN
centurã, utilitãþi, 0770-769358 (80537) 1000 mp, deschidere
@ Vând teren 18 0728-869551. (80619) 6100 MP, ZONA
drumuri, curent. Preþ 11,66 ml, lângã Moll,
hectare cu deschidere 58 FABRICADE
22 euro/mp neg. Tel. @ Vând teren cartier Aluniº. Preþ neg.
ml, zona Calea Tg. @ Vând teren CÃRÃMIDÃ,
0788-345830, 0751- Jiului. Preþ 18 euro / mp. 2000 mp cu Tel. 0743-139016,
intravilan zonaAeroport POSIBILITÃÞI
244611 (80388) Tel. 0722-761606, deschidere 34 m la 0352-800469 (80544)
sud-vest, acte la zi, CURENT + CA-
0744-761200 (80673) CD. Ionescu, îngrãdit @ Vând teren,
@ Vând teren posibilitate utilitãþi, NAL. PREÞ 8
9500 mp împãrþit de cu gard din beton, cu zona Aeroport, 500 mp, suprafaþã 1680 mp, EURO/ MP NEG.
@ Vând teren
centurã în 2 parcele de utilitãþi. Preþ 120 euro/ deschidere 16 ml, deschidere 10 ml, intrare TEL. 0740-
intravilan 974 mp,
3800 mp respectiv mp neg (se poate da posibilitate apã ºi 000743, 0788-
parcelabil cu deschidere de pe str. Negoiu. Preþ
5700 mp având ºi facturã). Tel. 0744- curent. Preþ 45 euro mp.
la noua centurã, str. CD. Tel. 0788-905683 20 euro/ mp neg. Tel. 038489
deschidere de 30 ml, Ionescu, de la blocuri pe 761200, 0722-761606 (80492)
(80546) 0724-562526. (80640)
acte la zi, intabulat, dreapta. Preþ neg. Tel. (80674)
PUZ ºi utilitãþi. Preþ 30 0252-323713, 0742-
euro / mp. Tel. 0722- 483042 (80489) @ Vând teren
761606, 0744-761200 3280 mp, parcelabil în
(80672) @ Vând teren spatele hanului
450 mp, str. Prelungirea
Tomescu cu un capãt
@ Vând teren Carpaþi, acte la zi, 23 ml
220 mp, zona ieºire la stradã. Preþ 150 la viitoarea centurã.
Aeroport, cadastru, euro/mp neg. Tel. 0744- Preþ 40 euro / mp neg.
PUZ. Preþ neg. Tel. 849363, 0729-148948 Tel. 0766-726889,
0752-659560 (80484) (80494) 0352-414060 (80542)
12 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ V Â N D
TEREN HINOVA
3500 MP, ACCES LA
DUNÃRE, LÂNGÃ
FABRICA DE
BÃRCI. TEL. 0720-
545644 (80425)

@ V Â N D
T E R E N
I N T R AV I L A N
EªELNIÞA, 10000
MP, ZONÃ
PITOREASCÃ CU
POTENÞIAL
T U R I S T I C ,
P R E T A B I L
CONSTRUCÞIE
HOTEL, PENSIUNE
SAU REZIDENÞÃ
PENTRU SENIORI.
P R E Þ @ Vând teren @ Vând teren
INFORMATIV 30 845 mp, localitatea PARCELE SIMIAN 560
2400 mp, ieºire la
EURO/MP. TEL. Cerneþi-Tunari,12 ml Dunãre 9 ml, zona
0745-252013 (80396) deschidere, cadastru, Ostrovul Corbului. Preþ
MP VIITOR CARTIER
apa, curent electric.
@ V Â N D
Preþ 40000 ron. E-mail
12 euro mp. Tel. 0746-
224355 (80557)
IN DEZVOLTARE
TEREN, PARCELE
dragotoniunini TEL . 0726745592
500 - 700 MP, ÎN
@yahoo.com. Tel. @ Vând teren
E ª E L N I Þ A
0731-492289 (80336) intravilan, sat. @ Vând teren
( O R ª O VA ) ,
Baloteºti, pe partea cu intravilan 700 mp în
P R O P R I E TA R , @ Vând teren Topolniþa, 700 mp. Preþ comuna Eºelniþa, în
FACILITÃÞI, ZONÃ în zona Bãile 20 euro mp neg. Tel. apropiere de Dunãre.
DEAL, PENTRU 0749-058937, 0770- Preþ 20 euro/mp. E-mail
Herculane, pe valea
CONSTRUCÞII. 768779 (80558) vasy_dumbrava
Cernei, 500 mp. Preþ @yahoo.com. Tel. 0722-
PREÞ NEG. TEL.
neg. E-mail 327485 (80644)
0741-479841, 0751- @ Vând teren,
dda_zaratta77
796477. (79317) Dubova, pe malul @ Vând teren
@yahoo.com. Tel.
Dunãri, 200 mp, arabil în comuna ªimian, OFERTE
@ V Â N D 0726-383346 (80349)
deschidere 12 ml. Preþ Calea Hinovei, fãrã
TEREN ªIMIAN 6000 euro neg. Tel. deschidere la stradã OFER SPRE
FONTEGAZ 1200 @ Investiþie 19000 mp. Preþ neg. Tel.
0720-198389 (80559) ÎNCHIRIERE
MP, DESCHIDERE teren 15000 mp 0252-338010, 0724- LOCUINÞÃ,
VÂND TEREN VÂND VÂND 90000 MP 6,5 ML LA DOUÃ ªimian, Sat Nou, se @ Vând teren pe 735831. (80658) ZONÃ
OSTROVUL PARCELE TEREN poate parcela. Preþ malul Dunãri, sat
STRÃZI. PREÞ @ Vând teren ULTRACENTRALÃ,
CORBULUI, TEREN, EXTRAVILAN neg. Tel 0726-745592 Vrancea, 10000 mp. Preþ 140 MP,
12.000 EURO NEG. 1200 mp, deschidere 14
ZONA VILELOR, PRUNIªOR, 160 (80377) 10 euro mp. Tel. 0352- CONSTRUCÞIE
CARTIER ÎN TEL 0726-745592 m, zona Ostrov case de
PARCELAT, M DESCHIDERE 417344 (80560) vacanþã. Preþ 35000 euro.
DEZVOLTARE, (80382) NOUÃ PENTRU
CADASTRU. LA DE 70. PREÞ 3 @ Vând teren Tel. 0722-761606, 0744-
ZONA ªIMIAN. PERSOANE
TEL. 0729- EURO/ MP. TEL. 1270 mp, sat Vrancea, @ Vând teren pe 761200 (80670)
TEL 0726- @ V Â N D SAU
603048, 0724- 0722-351900. acces utilitãþi, apã, clisura Dunãri la
554616 TEREN ªIMIAN SOCIETÃÞI.
745592 (79347) curent, eleºteu cu Dubova, 2500 mp. Preþ
(80418) ZONA SATUL NOU TEL. 0722-
(80375) peºte, lângã Dunãre, neg. Tel. 0726-003375
VÂND PLAÞ DE 570 MP. PREÞ 289309
VÂND TEREN 15.000 EURO. TEL meritã vãzut. Preþ (80561) (77963)
VÂND TEREN CASÃ 700 MP ÎN
INTRAVILAN, 0726-745592 (80381) neg. Tel. 0788-
PEMALUL MIJLOCUL @ Vând teren
5600 MP, SAT 236978, 0723-642555. @ O F E R
CERNEÞI, APÃ, DUNÃRII, SATULUI 5500 mp, 3300 mp, SPRE ÎNCHIRIERE
@ Vând teren, (78813)
CURENT,ACTE ZONA SMILE, CERNEÞI,APÃ, 10000 mp, la intrare în A PA R TA M E N T
zona Ostrovul
LA ZI. PREÞ 12 5522 MP, CURENT.TEL. @ Vând teren Izvorul Bârzii, lângã MOBILAT SAU NU,
Corbului, 12000 mp,
EURO/MP. TEL. IEªIRE LA 0729-093118 ªosea la apa Topolniþa, 4 CAMERE, LA
deschidere 14 ml. Preþ 3874 (plaþ) mp ºi 7000 @ S c h i m b
0754-270285 DUNÃRE ªI LA (79445) 10000 mp pãdure pe CASÃ, TOATE
35000 euro neg. Tel. (arabil) mp la DN 70 apartament 3 camere
(80511) DN 56 - 23 ML. malul Topolniþei la DOTÃRILE, LIBER
@ V Â N D 0729-064914 (79456) în sat Faþa Cremenii, cu apartament 4
PREÞ 30 EURO/ Rãscoleºti bunã pentru DIN 01.10.2008.
VÂND TEREN TEREN HINOVA, comuna Tâmna. Preþ camere plus diferenþã,
MP NEG. TEL. @ Vând teren balastierã, cabanã, pruni TEL. 0720-545644
INTRAVILAN ZONA CASE DE neg. Tel. 0720- 20000 mp. Preþ neg. Tel. et. 1 sau 2. Tel. 0740-
ORªOVA, 0745-310172. 3700 mp, cu 239938. (80493) (80424)
VACANÞÃ, 3700 MP, 0720-451592 (80562) 009714 (80470)
PANORAMÃ (79324) UTILITÃÞI, deschidere de 28 m la
@ Vând teren @ Ofer spre
DEOSEBITÃ, CADASTRU, Dunãre în Batoþi, @ Vând teren @ S c h i m b
VÂND 1500 MP închiriere apartament
URGENT, 9600 PARCELABIL. PREÞ acces la utilitãþi, apã, la Dunãre, zona Hinova 1430 mp, apartament 3 camere,
MP. PREÞ 12 3 camere, parþial
TEREN 30 EURO/MP. TEL. curent. Preþ 20 euro / Ostrovul Corbului ºi deschidere 10 ml la DN. decomandat, acoperiº
EURO / MP. TEL. mobilat, calorimetre,
INTRAVILAN, 0720-545644 (80426) mp neg. Tel. 0751- Batoþi, priveliºte ºi Preþ 20 euro/ mp neg. nou tablã ºi lemn, 2
0724-044879 apometre. Preþ 200
ÎN ORªOVA, 206034 (79510) loc deosebit, pentru Tel. 0743-147320. balcoane închise, 2 bãi, euro/ lunã + 100 euro
(79478) @ V Â N D agrement, acces 2 debarale, apometre,
DESCHIDERE (80642) garanþie. Tel. 0722-
LA STRADÃ 16 TEREN 5000 MP ÎN @ Vând teren curent electric. Preþ calorimetre, meritã
VÂND 500 MP 965143. (79371)
ML, ZONA HINOVA, 1597 mp intravilan, neg. Tel. 0728-952202 @ Vând 1100 vãzut, foarte spaþios,
TEREN, PE
MALUL CADASTRU, LÂNGÃ FOSTA zona ªimian, (80555) mp pe Clisura Dunãrii, bl. O5, sc.7, ap.9, et.4, @ Ofer spre
DUNÃRII, ÎN FABRICÃ DE deschidere 20 m la în comuna Eºelniþa, pe Biserica de Carton, cu închiriere apartament
CURENT ELEC-
EªELNIÞA, CÃRÃMIDÃ, stradã asfaltatã sau @ Vând teren partea dreaptã a apartament 2 camere, 2 camere,
TRIC, APÃ.
INTRAVILAN, DESCHIDERE LA schimb cu 260 mp, ªimian zona drumului, Preþ 10 euro/ etaj 1 - 3 cu balcon, decomandat, zona
PREÞ NEG.
CADASTRU. STRADÃ 16 ML. apartament 2 camere Bisericã, ideal pentru mp. E-mail orice zonã sau vând cu Spitalul Judeþean,
PREÞ NEG. TEL. TEL. 0745-
PREÞ 10 EURO / MP. în Severin. Preþ 25 casã. Preþ 80 euro mp. vasy_dumbrava 70000 euro, meritã mobilat, etaj 3/ 4. Preþ
0741-625363. 048191 vãzut. Tel. 0352- neg. Tel. 0731-
TEL. 0745-644509 euro/mp neg. Tel. Tel. 0723-956557 @yahoo.com. Tel.
(77474) (80461) (79448) 0745-170106 (79849) (80556) 0722-327485 (80643) 410215 (80474) 999775. (79815)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 13
@ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Vând spaþiu
închiriere o camerã în comercial 220 mp OFER SPRE
închiriere casã 200 mp, închiriere apartament
construiþi, suprafaþã ÎNCHIRIERE
3 camere, mobilatã apartament situat lângã cu 2 camere complet
teren 420 mp, cu douã SPAÞIU
modern, singur în curte. Primãrie. Preþ 150 euro dotat situat
spaþii comerciale în COMERCIAL 500
Preþ neg. Tel. 0765- neg / lunã + cheltuieli. ultracentral în faþa
funcþiune ºi clientelã MP, PENTRU
195803, 0352-808691 Tel. 0770-685790, Fântânii Arteziene la
formatã, zona Kiseleff - GARAJE SAU
(80432) 0728-507406 (80467) etaj 1. Preþ 350 euro
Stomatologie sau DIVERSE
neg. Tel. 0252-312393, ÎNTREBUINÞÃRI,
@ Primesc fete @ Ofer spre variante. Preþ neg. Tel.
0728-152000. (80676) ZONA
în gazdã. Preþ neg. Tel. închiriere, apartament 2 0723-694626 (77028)
AEROPORT,
0770-776225. (80446) camere, Alion, nr. 77,
@ Vând casã APROAPE DE
vizavi de Craft, parþial
spaþiu comercial BLOCURI. PREÞ
@ Ofer spre mobilat. Preþ 150 euro. CERERI
suprafaþã construitã 820 NEG. TEL. 0729-
închiriere, apartament 2 Tel. 0752-883538
@ Caut sã mp, teren 420 mp, cu 2 978743, 0766-
camere, nemobilate, (80501)
închiriez garsonierã afaceri în funcþiune ºi 498112
zonã centralã, apometre, (78837)
@ Ofer spre pentru 2 persoane (soþ clientelã formatã, zona
calorimetre. Preþ 150
închiriere apartament 2 ºi soþie), fãrã copii, în Kiseleff - Stomatologie.
euro. Tel. 0746-241015 Preþ 220000 euro, accept OFER SPRE
(80456) camere, dec., complet orice zonã din Dr. Tr. ÎNCHIRIERE 177
mobilat ºi utilat, zona Severin. Oferim 80 euro. diverse combinaþii
(închiriere, asociere). MP, SPAÞIU
@ Primesc fete Crihala, Aleea Rog seriozitate. E-mail COMERCIAL
ely_lysa @yahoo.com. Tel. 0723-694626.
în gazdã. Preþ 100 euro. Mãrgãritarului, bl. ULTRACENTRAL
Tel. 0748-811326 (79812)
Tel. 0756-909155 XF16. Preþ neg. Tel. PE STR. TRAIAN,
(80457) 0753-229758, 0252- (80340) ÎNTRE
323713 (80506) PREFECTURÃ ªI
@ Primim fete în OFERTE BANCA
gazdã la apartament, @ Ofer spre TRANSILVANIA(
gazda nu locuieºte în închiriere apartament 2 OFER SPRE FOST CILDRO
acest apartament. Preþ camere, mobilat, zona ÎNCHIRIERE MOBILA ). TEL.
neg. Tel. 0720-182767 Spitalul Judeþean. Preþ HALÃMAREDE 0746-183973
(80458) neg. Tel. 0748-487438. DEPOZITARE (80384)
(80634) 1000 MP
@ Ofer spre SITUATÃ ÎN @ OFER SPRE
închiriere garsonierã, @ Ofer spre SPATELE ÎNCHIRIERESPAÞIU
DR. TR. SEVERIN
confort 1, mobilatã, închiriere camerã în COMERCIAL 102
LICEULUI
apartament, acces baie, VÂND TEREN MP, 2 GRUPURI
exclus familie sau elevi, HALÎNGA
bucãtãrie, complet 850 MP, SANITARE, GRESIE,
zona Crihala. Preþ 130 (FOSTUL FAIANÞÃ, ZONÃ ÎN
euro + cheltuieli. Tel. mobilat. Preþ 300 lei. Tel. ULTRACENTRAL, SUINPROD),
0726-185767. (80637) VAD DEZVOLTARE, BD T.
0746-126842 (80460) UTILITÃÞI: VLADIMIRESCU.
COMERCIAL, DRUM DE
@ Ofer spre TEL. 0745-252013
@ Ofer spre DESCHIDERE
închiriere, apartament 2 ACCES, RAMPÃ, (80397)
închiriere apartament 2 PESTE 30 ML,
camere, semidec, CURENT
camere, zona Biserica RACORDATLA @ OFER SPRE
mobilat sau nemobilat, TRIFAZIC,APÃ,
Nouã, mobilatã, UTILITÃÞI. TEL. ÎNCHIRIERESPAÞIU
ultracentral, G+F+P, CHIRIE MICÃ.
0744-549433 COMERCIAL110MP,
repartitoare, apometre, TEL. 0746-183973
liber imediat. Preþ neg. (80413) PRETABIL PENTRU
preferabil familie. Preþ (80385) @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
Tel. 0743-804906, BIROURI, FOST închiriere spaþiu
neg. Tel. 0252-395505 VÂND SPAÞIU închiriere spaþiu închiriere spaþiu
0726-523255 (80645) SEDIU ASIGURÃRI, comercial, zona
(80463) PENTRU OFER SPRE comercial în suprafaþã comercial 50 mp, în
ULTRAMODERN. de 185 mp situat în Dr. Autogarã, în suprafaþã
@ Primesc fete BIROURI, CEN- ÎNCHIRIERE zonã centralã, ideal
TEL. 0720-545644 de 100 mp,
@ Ofer spre TRAL, 35 MP, 2 SPAÞIU Tr. Severin, Bd. Tudor pentru depozit. Tel.
în gazdã. Preþ neg. Tel. (80422) compartimentat în 5
închiriere apartament 2 CAMERE, HOL, COMERCIAL Vladimirescu colþ cu 0731-321185 (80415) camere, 2 intrãri, WC,
0741-367001, 0763- Independenþei, blocul de
camere, zona 416991. (80647) BAIE,TEREN NOUAMENAJAT, @ OFER SPRE 380 V, apã reþea, 2 terase
Stomatologie, et. 1, BAIE CU DUª, pe colþ neterminat, @ Ofer spre în suprafaþã de 120 mp,
TOTAL 55 MP, ÎNCHIRIERE HALÃ
intrare parter, actual închiriere spaþiu pretabil orice activitate
mobilat complet, super @ Ofer spre APÃ, AC, PARTER, PRODUCÞIE 750
Rombiz. Tel. 0723- comercial între mag. comercialã. Tel. 0723-
îmbunãtãþit, 2 închiriere apartament 2 CANALIZARE, STR.AVRAM M P + 344010 (80453)
547815, 0751-023054 Decebal ºi Piaþa Mircea,
televizoare, aragaz, camere, etaj 2, mobilate, ACTE ÎN IANCU 18 A, A PA R TA M E N T +
(77947) sup. 65 mp, zona zero
frigider, maºinã de telefon, internet, REGULÃ,RE- ZONA BIROURI+ TEREN @ Ofer spre
repartitoare, zona A-uri CENT CASTELUL DE 4500 MP (FOSTA @ Ofer spre + 2 toalete, birou, închiriere spaþiu
spãlat, pe duratã lungã.
AMENAJAT. TEL. FABRICÃDEBÃRCI) închiriere spaþiu magazie, curte. E-mail comercial, zonã
Preþ 300 euro neg. Tel. Crihala - Dunãrea. Preþ APÃ,VIZAVIDE
ÎN HINOVA. TEL toma.florica@yahoo.com ultracentralã, lângã piaþa
0742-344649, 0751- 180 euro. Tel. 0746- 0745-252013 FARMACIA comercial, în suprafaþã
0720-545644 (80427) de flori, vad comercial
(80395) AVICENA.PREÞ construitã de 30 mp, Tel. 0252-314392
555313 (80465) 971128 (80655) foarte bun. Tel. 0743-
NEG. TEL 0729- Splai M. Viteazul, nr. (80444) 982401 (80454)
@ OFER SPRE 41. Tel. 0740-567457
041924 ÎNCHIRIERE SPAÞII @ Ofer spre
(77953) @ Ofer spre
(80535) PRODUCÞIE 100 - închiriere spaþiu închiriere la casã 100
100 MP ÎN HALÃ @ Ofer spre comercial, recent mp, pentru birouri, b-
OFER SPRE INDUSTRIALÃ dul T. Vladimirescu,
închiriere teren în plan renovat, suprafaþã utilã
ÎNCHIRIERE HALÂNGA ÎN 42B, ºi teren 750 mp,
drept, suprafaþã 15000 70 mp, curent, apã,
SPAÞIU SPATELE LICEULUI, mp, deschidere 16 m la b-dul Timiºoarei, ACR.
canalizare, aer Tel. 0744-627143,
COMERCIAL, 70 APÃ, CANAL, centura nouã, zona condiþionat, str. Horia 0252-328328 (80466)
MP, STR. RACORD 980 V. TEL. vilelor, pe termen lângã magazinul
CICERO. PREÞ 0726-678211, 0722- îndelungat. Preþ neg. E- @ Ofer spre
Decebal, vad comercial
NEG. TEL 0741- 500896 (80402) mail adineblea închiriere spaþiu
deosebit, zonã comercial, str. Numa
140580 @yahoo.com. Tel.
@ Ofer spre ultracentralã. Tel. 0722- Pompiliu, nr. 26. Tel.
(80452) 0724-066666 (80333)
închiriere spaþiu 857250 (80450) 0720-528839 (80639)
ÎNCHIRIEZ depozitare sau producþie @ Ofer spre
350 mp la fostul abator, @ Ofer spre @ Ofer spre
SPAÞIU 20 MP, B- închiriere spaþiu 42 mp,
închiriere 2 spaþii închiriere spaþiu la casã
DUL TUDOR Timiºoarei 220 B, 2 grupuri sanitare,
comerciale, str. M. 35 mp pentru sediu sau
VLADIMIRESCU, birouri, grupuri sanitare, gresie, faianþã, Dr. reprezentanþã societãþi,
vestiar, duº, rampã de Saidac 36. E-mail Kogãlniceanu, nr. 10. 2 camere + hol, central.
NR. 55. TEL.
descãrcare acoperitã. pasolea_alin Preþ avantajos. Tel. Preþ 600 lei cu contract.
0720-225606
Preþ 400 euro/lunã. Tel. @yahoo.es. Tel. 0742- 0744-995324, 0771- Tel. 0724-415710
(79439)
0722-965143 (74963) 671985 (80352) 290212 (80451) (80648)
14 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ Vând Dacia
1310, an 1998, jante
magneziu, geamuri
ionizate. Preþ 38 mil.
Tel. 0720-038809.
(80298)

@ Vând Dacia
1310, an 12.1999, GPL
omologat, acte la zi.
Preþ 1600 euro. Tel.
0744-760019. (80302) @ Vând Dacia @ Predau leas- @ Vând Dacia
1310, an 1999. Preþ ing Dacia Logan au- Logan 1,4i, an 2005,
@ Vând urgent
neg. Tel. 0743-427211. gust 2007. Preþ 2100 geamuri electrice faþã,
Dacia 1310, an 1990,
@ Vând BMW (80296) oglinzi electrice, linie au-
cutie 5 trepte, culoare euro. Tel. 0748-316550
318, an 1992, vopsea albastrã, stare bunã (80485) dio originalã, computer
@ Vând Dacia
originalã, ABS, de funcþionare. Preþ 1310, an 1999, stare bord, închidere
î n c h i d e r e 15 mil. Tel. 0764- bunã de funcþionare, @ Vând Dacia centralizatã, dublu
centralizatã, trapã, 810887. (80303) acte la zi, ITP 2010, Logan benzinã, motor airbag, consum redus,
acte la zi, traducere în linie audio, alarmã, 1,6, an 2005, 67000 km, AC, km reali, taxe la zi.
limba românã, servo @ Vând Dacia culoare grena AC, servo total, ABS, Preþ neg. Tel. 0744-
1310, anul 1995, metalizat, geamuri î n c h i d e r e 581826 (80715)
direcþie, 215000 km
culoare gri metalizat, ionizate. Preþ 6000 lei centralizatã, geamuri
reali, distribuþie nouã,
acte a zi. Preþ 3000 lei neg. Tel. 0729-278927 ºi oglinzi electrice,
oglinzi electrice. Preþ neg. E-mail (80605) airbag, taxe la zi, GPL,
neg. Tel. 0744-318538, adrian_cip2000 DACIAPAPUC
MP3 Player, culoare
0724-067600 (80622) @yahoo.com. Tel @ Vând Dacia
albastru metalizat,
0744-224918 (80315) 1310, an 1994 cu VÂND DACIA
@ Vând BMW diferite piese. Preþ 700 jante Al, portbagaj,
cârlig. Preþ 6000 euro PAPUC 1310, 2
524 TD, consum 7%, @ Vând Dacia euro neg. Tel. 0743-
063419 (80638) neg. Tel. 0722-546824 LOCURI,AN
impecabil, meritã 1310 L, an 1996, stare
(80601) 1997, CULOARE
vãzut. Preþ 2700 euro bunã de funcþionare,
@ Vând Dacia
neg. Tel. 0770-965113, senzori parcare, @ Vând Dacia ALBASTRU,
@ Vând Audi Break, an 1997,
0722-819558 (80512) antiradar, ITP 2009, culoare viºiniu Logan, an 2006, motor LADÃ DE
B4. an 1995, motor 1,9
TDI, 176000 km, VT mini aer condiþionat, metalizat, GPL 1,4 MPI, proprietar,
BMW ALUMINIU,GPL
AUDI 2010, 100 cp, servo @ Vând BMW GPL omologat. E-mail omologat, ITP 2010, închidere centralizatã, OMOLOGAT,
direcþie, servo frânã, @ V Â N D 320 i, 150 PS, an 1996, f l o r a s 5 5 asigurare, rovignetã,
VÂNDAUDI A4 airbag-uri, oglinzi +
ABS, închidere trapã electricã, @yahoo.com. Tel. stare de funcþionare ACTE LA ZI,
COMBI, MO- BMW 520 D, AN faruri electrice, vopsea
centralizatã, geamuri + 0726-918684 (80317) foarte bunã. Preþ 2000 STARE FOARTE
TOR 1,8, AN 2001, COMPUTER geamuri + oglinzi originalã, ITP 2010,
oglinzi electrice, nr. lei fix. Tel. 0722-
2000, 125 CP, valabile Franþa, cu BORD, ABS, ASR, electrice, servo total, @ Vând Dacia 50000 km, maºinã de BUNÃ DE
PDC, ASC, încãlzire scaune, 145010. (80654)
DUBLU procurã + asigurare 1 an, 1310, an 1992, culoare garaj. Preþ 4200 euro FUNCÞIONARE.
CLIMATRONIC, recent adusã. Preþ 2850 GEAMURI + tapiþerie piele, jante viºiniu, roþi de varã, neg/ var auto. Tel. 0744- PREÞ 5500 LEI
euro neg. Tel. 0721- O G L I N Z I aliaj, anvelope noi, ITP valabil 12.2008. 318538, 0724-067600
ÎNCHIDERE 696742 (80610) NEG. TEL. 0755-
CENTRALIZATÃ. ELECTRICE,JANTE stare tehnicã Preþ neg. Tel. 0766- DACIA LOGAN (80621)
ALIAJ, SENZORI 518595 (80502) 385128
GEAMURI @ Vând Audi impecabilã, carte ser-
80, 1,8 i, an 1992, euro PARCARE FAÞÃ- @ Vând Dacia @ Vând Dacia (80588)
ELECTRICE, vice. Preþ neg. Tel.
2. Preþ neg. Tel. 0724- SPATE, DUBLU @ Vând Dacia Logan, an 2004, 76000 Logan, an 2008, 1.5
VOLAN 0728-651028 (80630)
116787. (80656) CLIMATRONIC, 1310, an 2002, culoare km, închidere DCi, 85 CP, 3 ani @ Vând urgent
REGLABIL,
N E G R U @ Vând BMW alb, motor injecþie, centralizatã, geamuri garanþie, ABS; 4 airbag, Dacia Papuc, an 1999,
ABS, ESP, @ Vând Audi
METALIZAT, RE- 318, climatronic, stare foarte bunã, electrice, carte ser- 15000 km, culoare gri
CULOARE GRI A4, an 1996, motor 1,6, stare foarte bunã. Preþ
C E N T acte la zi, taxe plãtite. vice, impecabilã. Preþ comete, consum 4.6%.
METALIZAT, geamuri + oglinzi geamuri + oglinzi neg. Tel. 0765-195803,
electrice, închidere ÎNMATRICULATÃ. Preþ 6000 lei. Tel. 0744- neg. Tel. 0765-436364, Preþ 8900 euro. Tel.
JANTEALIAJ, electrice, închidere
centralizatã, servo total, TEL. 0740-689578 898834 (80518) 0727-730010. (76865) 0788-139371 (80541) 0352-808691 (80431)
CARTE SER- centralizatã, servo to-
ABS, climatronic, taxa (80589)
VICE,RECENT 480 euro. Preþ 4300 tal, ABS, an 1996. Preþ @ Vând 2
ADUSÃ, euro. Tel. 0745-757483. @ Vând BMW 3600 euro. Tel. 0745- Dacia 1310, una an
CONSUM
REDUS,ACCEPT
(80693) 316i, an 1994, Euro 2, 757483. (80696) 1999, culoare albastru
indigo metalizat, linie
LICITAÞIE
@ Vând Audi 160000 km, geamuri,
ORICE TEST. audio, stare perfectã LICHIDATOR JUDICIAR YNACONSULTING
A6, motor 1,9 TDi, an trapã ºi oglinzi
PREÞ NEG. TEL. ºi una alb cameleon,
2002, dublu climatronic, electrice, ABS, DACIA 1300 SPRL anunþã licitaþie publicã a mijlocului de transport,
0741-076556 ITP 2010, CP 116,
tunatã. Preþ neg. Tel.
î n c h i d e r e proprietatea SC Transilvania SRL: autospecializatã
(80626) servototal, ABS, 0352-802016 (80568)
centralizatã, servo to- @ Vând Dacia
închidere centralizatã, basculantã MH02BRJ – 17.577,42 lei . Preþul nu
VÂNDAUDI tal, computer de bord. 1300, stare bunã de @ Vând Dacia
geamuri + oglinzi conþine TVA.
QUATRO, AN electrice, SRS, 4 airbag- Preþ 2900 euro neg. funcþionare. Preþ neg. Break, an 2001,
2003, DUBLU uri, carte service, taxe la Tel. 0770-965113, Tel. 0751-138799 asigurare, stare foarte Participarea la licitaþie este condiþionatã de
CLIMATRONIC, zi, ESP, volan reglabil, 0722-819558 (80508) (80472) bunã de funcþionare, achiziþionarea caietului de sarcini, depunerea garanþiei
xenon, jante AL. Preþ aspect plãcut, revizie
SRS. ESP, ABS,
11800 euro neg. Tel. @ Vând BMW de participare în valoare de 10% din preþul de pornire în
TELEFON, NAVI- totalã, meritã vãzutã,
0726-057457 (80702) 520 2.0 D, an 2000, ofer probe. Preþ neg. contul SC Transilvania SRLnr. RO61 RNCB 0179 0345
GATOR, FULL 236000 km, dublu DACIA 1310
ELECTRIC, Tel. 0729-377185 6107 0011 deschis la BCR Tr. Severin ºi a actelor de
climatronic, ITP 2010, (80581)
SERVO TOTAL, 151 Cp, servo total, @ V Â N D identificare a ofertantului ºi a reprezentantului acestuia
ÎNCHIDERE ALFAROMEO ABS, ESP, închidere DACIA 1310, AN @ Vând Dacia pânã cel mai târziu 23.10.2008, ora 16,00.
CENTRALIZATÃ, centralizatã, geamuri 1991, TOATE 1310, an 1995, gri Licitaþia va avea loc în data de 24.10.2008 ora 13,00
AVARIATÃ @ Vând Alfa + oglinzi electrice, TAXELE LA ZI, ITP metalizat, stare bunã la sediul bazei de producþie a societãþii SC Transilvania
PUÞIN FAÞÃ. Romeo, an 1991, taxe la zi, alarmã, jante VALABIL, STARE de funcþionare, GPL
PREÞ benzinã, înmatriculatã, Al, geamuri ionizate DE FUNCÞIONARE, omologat, acte la zi,
SRL, situatã în strada Cerneþiului nr. 1 din Drobeta Turnu
AVANTAJOS. carte de identitate, ITP, omologate. Preþ 9700 CULOARE CREM . ITP 2010, linie audio, Severin.
TEL. 0730- stare bunã. Preþ 1000 euro neg. Tel. 0724- PREÞ 2500 LEI NEG. alarmã. Preþ 3250 lei Informaþii suplimentare la telefon 0744-528869;
556033 euro. Tel. 0722-696878 458508, 0788-919260 TEL. 0722-546824 neg. Tel. 0747-439236
(78501)
0788-270590; 0252-328293.
(80592) (80609) (80586) (80600)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 15
16 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ Vând Dacia
Papuc 2 locuri,
acoperit, an 2000, DAEWOO
motor 1.4. Preþ
1700 euro neg. Tel. VÂND DAEWOO
CIELOEXECU-
0748-498198
TIVE,AN 2004,
(80479) PROPRIETAR,
FULL OPTIONS
@ Vând Dacia + GPL DIN
Papuc 1,6 i, an FABRICAÞIE,
2000, unic APROX. 63000
proprietar, taxe la zi, KM PARCURªI,
27000 km reali, ÎNTREÞINUT
tracþiune spate, BINE. PREÞ 4900
EURO NEG. TEL.
acoperitã cu fibrã.
0748-101778
Preþ neg. Tel. 0744- (80587)
581826. (80712)
VÂND DAEWOO
CIELOEXECU-
TIVE,AN 2005,
DACIANOVA AC,GEAMURI
ELECTRICE,
@ Vând Dacia CULOAREGRI.
Nova GT, an 1998, TEL. 0745-252013
culoare gri, benzinã (80399)
+ GPL omologat, VÂND DAEWOO
RAR, ITP 10.2009, MATIZ,AN 2004,
linie audio TOATETAXELE
LAZI, STARE
Panasonic, stare FOARTE BUNÃ
foarte bunã de DE
funcþionare. Preþ FUNCÞIONARE,
41000 KM, AC,
4600 lei. Tel. 0729- RADIO CD CU
884600, 0745- MAGAZIE,
CULOARE
809068. (80304)
VERNIL
METALIZAT.
@ Vând Dacia PREÞ 3500 EURO
Nova GT, an 1998, NEG. TEL. 0722-
taxe la zi, stare bunã 546824, 0252-
384103
de funcþionare. Preþ (77541)
4500. Tel. 0720-
070774. (80498) @ VândDaewoo
Espero, motor 1495
@ Vând Dacia cmc, an 1996, AC, VT
2010, servo total,
Nova GT, an 1998, închidere centralizatã,
taxe la zi, ITP 2009. geamuri ºi oglinzi
Preþ 1000 euro . Tel. electrice, taxe la zi,
alarmã. Preþ 2900 euro
0720-070774.
neg. Tel. 0746-113218
(80297) (78499)

@ VândDaewoo
Cielo Executive, an
DACIA SOLENZA 2005, 146000 km, full
option, GPL din fabricã.
@ Vând Dacia
Preþ 6500 euro. Tel.
Solenza, an 2003,
0747-569118, 0722-
impecabilã, 30000 km,
465958 (80462)
gri metalizat, servo,
alarmã, închidere @ VândDaewoo
centralizatã. Preþ 4100 Espero 1.5, an 1996, full
euro. Tel. 0723-966032 option, consum 7%,
(80500) jante Al, stare perfectã
de funcþionare. Preþ
2500 euro neg. Tel.
0770-965113, 0722-
DACIA SUPER- 819558 (80515)
NOVA
@ VândDaewoo
@ Vând Dacia Matiz, an 2005, 35000
Supernova, an 2002, km, AC, închidere
culopare gri metalizat, centralizatã, alarmã,
motor + cutie Renault, carte service, taxe la zi,
40000 Km, stare CD Player, proiectoare,
perfectã, unic eleron. Preþ 3700 euro
proprietar. Preþ 2500 neg. Tel. 0252-324387,
euro. Tel. 0743-109399 0746-104580 (80574)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 17
@ VândDaewoo @ Vând Ford Es-
Cielo, 1.5, an 1999.09, cort, an 2000 TD,
senzori parcare, alarmã,
VÂND
99000km, AC, ITP ABS, SRS, închidere COMBINÃ DE
2010, servo total, centralizatã, geamuri + RECOLTAT
închidere centralizatã, scaun ºofer electrice. Preþ PÃIOASE. PREÞ
geamuri electrice, taxe la 3000 euro neg. Tel.
0724-199527 (80435) NEG. TEL. 0722-
zi, CD cass Kenwood. 546824, 0252-
Preþ 14500 lei neg. Tel. @ Vând Ford 384103
0742-765405 (80597) Orion, an 1992, motor
1.8 diesel, închidere (77544)
@ VândDaewoo centralizatã, geamuri
electrice, trapã, consum VÂND MAªINI
Cielo, motor 1,5, an 5%, înmatriculat. Preþ UTILAJE
2003, 100000 km, AC, 1600 euro neg. Tel.
0744-259801 (80579) AGRICOLE
VT 2009, servo total,
închidere centralizatã, COMBINE,
@ Vând Ford Fi- SEMÃNÃTORI,
geamuri electrice, taxe la esta, motor 1,8 D, an
zi, proiectoare. Preþ neg. 1998, 70000 km, VT COSITORI 2
Tel. 0729-978743 2009, servo total, ABS, TAMBURI,
oglinzi electrice, SRS, 2 MOTOCOSITORI,
(80606) airbag, carte service,
consum 5%, euro 2. Preþ
INSTALAÞII DE
2100 euro neg. Tel. ERBICIDARE,
0730-556040, 0788- PLUGURI,
FIAT 263137 (80602) PRESE DE
@ Vând Ford Es- BALOTAT,
@ Vând Fiat cort Tuning Sport seria TANC DE
Brava, motor 1,4 cmc, 3, an 1998, motor 1,6 RÃCIRE,
an 1996, VT 2010, sero Zetec, consum 4,5%,
climã, ABS, SRS, 2 WINDROVER
total, ABS, închidere
airbag-uri, geamuri CU MASA 4 M,
centralizatã, geamuri ºi electrice, centralizare, MICDE
oglinzi electrice, airbag, servo total, proiectoare,
carte service, taxe la zi. linie audio. Preþ 2600 ÎMPRêTIAT
Preþ avantajos. Tel. euro neg. Tel. 0751- AZOT, ETC. TEL.
911249 (80627) 0740-206621,
0730-556033 (78493)
@ Vând Ford
0740-111457
@ Vând Fiat Mondeo II, an 1997, die- (77872)
Croma 2.5 TD, an sel, ABS, AC, ESP,
alarmã, închidere @ V Â N D
1987, ITP 2010, c e n t r a l i z a t ã ,
rovignetã, asigurare, TRACTOR U 650 +
telecomandã, scaun elec-
geamuri electrice, volan tric, jante magneziu, PLUG CU 2
reglabil + 1 maºinã cauciucuri noi, distribuþie BRAZDE. PREÞ
nouã, înmatriculatã, taxe 14000 LEI. TEL.
pentru piese. Preþ 1800 la zi. Preþ neg. Tel. 0741-
euro fix. Tel. 0726- 430505. (80668) 0745-644509 (80623)
064103 (80571)
@ Vând Ford @ Vând Trac-
Mondeo 1,8 i, an 1995, tor U650, perfectã
ABS, geamuri electrice
faþã, oglinzi electrice cu stare de funcþionare.
FORD dezaburire, cotierã, km Preþ neg. Tel. 0770-
reali, carte service, re- 775963, 0352-4169218.
@ Vând Ford cent adusã, închidere
Mondeo Ghia, motor centralizatã, AC. Preþ (80301)
2000 TDCI, an 2002, neg. Tel. 0744-581826.
160000 km bord, (80710) @ V â n d
climatronic, VT 2010, combinã Joon Deer
130 cp, servo direcþie, masa 3 m în stare de
servo frânã, ABS, funcþionare. Preþ
închidere centralizatã, MAªINI
geamuri + oglinzi
avantajos. Tel. 0742-
AGRICOLE 863690. (80522)
electrice, SRS, airbag-
uri, carte service, taxe la
zi, alarmã, ESP, VÂND @ Vând 2
înmatriculatã recent RO, SEMÃNÃTOARE tractoare în stare de
jante aliaj, computer GRÂU SUP 21. funcþionare, unul
bord, culoare gri PREÞ NEG. TEL.
metalizatã. Preþ neg. Tel.
U445 înscris la
0727-603142 primãrie ºi unul de 15
0720-529190 (80664)
(80612) Cp, cu dublã
@ Vând Ford tracþiune. Preþ neg.
Fusion, 1.4 TDCi, an VÂND UTILAJE
2003, 148000 km, 80
Tel. 0723-991328
AGRICOLE:
CP, servo total, ABS, TRACTOR, (80545)
închidere centralizatã,
PLUG, @ Vând tractor
oglinzi electrice, taxe la
zi, alarmã, ESP, SEMÃNÃTOARE U650 cu plug 3
înmatriculatã. Preþ 7600 GRÂU, brazde, disc ºi
euro neg. Tel. 0766- SEMÃNÃTOARE
496551 (79771) remorcã ºi combinã
PORUMB, DISC, Class cu motor
@ Vând Ford CULTIVATOR,
Perkinson în perfectã
Focus, 1,8 diesel, an REMORCÃ,
stare de funcþionare.
2001. Preþ 5500 euro MAªINÃ DE
uºor neg. Tel. 0724- Preþ neg. Tel. 0743-
ÎMPRêTIAT
212962 (79855) 138355 (80577)
ÎNGRêÃMINTE,
@ Vând Ford Fo- MAªINÃ DE @ Vând tractor
cus Turnier 1,8 TDCI, ERBICIDAT. U445 cu cabinã,
model 2003, culoare alb, PREÞ NEG. TEL. remorcã, plug 2
full (fãrã piele), þinutã în
0722-546824, brazde, disc. Preþ neg.
garaj. Preþ 6800 euro
neg. Tel. 0762-270350. 0252-384103 Tel. 0740-273526
(80300) (77543) (80584)
18 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
@ Vând tractor U445. @ Vând Opel Vectra
Preþ 30000 lei. Tel. 0755- B, 1,8 i, albastru metal,
219417 (80594) 2xairbag, trapã, geamuri,
oglinzi el, jante, tuning,
@ Vând tractor U650, impecabilã. Preþ 3000 euro.
plug + disc, semãnãtoare E-mail cristics2000
grâu + semãnãtoare @yahoo.com. Tel. 0724-
porumb, remorcã, stare de 381193 (80307)
funcþionare, staþie @ Vând Opel Astra
erbicidat. Preþ neg. Tel. H, 1.7 CDTi, Euro 4, an
0756-827335 (80625) 2006, înmatriculat. E-mail
panes @acasa.ro. Tel.
0743-116705 (80311)
MERCEDES @ Vând Opel Astra,
an 1999, 1600 cmc, 101 CP,
@ Vând Mercedes 6.9% consum, full electric,
Vito 108 CDi, 6 locuri AC, volan reglabil,
+marfã, GPS, jante Al, închidere centralizatã,
vopsea originalã, folie bare+ proiectoare, stare
omologatã. Preþ 8200 euro. impecabilã de funcþionare.
E-mail cristics2000 Preþ 4300 euro neg. E-mail
@yahoo.com. Tel. 0724- yomdani07 @yahoo.com.
381193 (80308) Tel. 0743-139265 (80316)

@ Vând Opel Corsa,


4 uºi, airbag, servo, 1.4i,
OPEL turelã, recent adus, an
1996. Preþ 2400 euro. Tel.
@ VÂND OPEL 0741-504747 (80468)
ASTRA, AN 2004, EURO 4,
1,7 CDTI, FULL ELEC- @ Vând Opel Astra
TRIC, SEVO TOTAL, 1.6 benzinã, an 2001,
GEAMURI + OGLINZI 100000 km, verde metalizat,
ELECTRICE,CDPLAYER, instalaþie GPL nouã, alarmã,
JANTE AL. PREÞ 7200 senzori parcare. Preþ 6800
EURO NEG. TEL. 0744- euro neg. Tel. 0741-626271
295705, 0743-053602 (80476)
(80618) @ Vând Opel Astra
@ Vând Opel Vectra H, 1.7 CDTi, an 2004, 101
B, an 2000, motor 2,0 TDI, CP, 62000 km, 8 airbag,
AC, închidere centralizatã, CD ABS, climã, geamuri ºi
Player, geamuri electrice faþã, oglinzi electrice, Mp3,
135000 km reali, ABS, servo stare impecabilã. Preþ 10800
total, nerulatã RO. Preþ neg.
euro neg. Tel. 0751-067158
(80477)
Tel. 0720-444563, 0788-
920496. (80667) @ Vând Opel Astra
1,6 i, 16V, an 1996, ABS,
@ Vând Opel Agila,
dublu airbag, km reali,
1000 cmc, benzinã, an 2001,
consum redus, adusã re-
AC, 2 airbag-uri, ABS, ESP,
cent, AC. Preþ neg. Tel.
geamuri + oglinzi electrice,
0744-581826. (80714)
linie audio, servo total, taxe la
zi, ITP 2010, alarmã, geamuri @ Vând Opel Vectra
fumurii, consum 4%, jante noi 1.6 benzinã, an 1994, 2
Mg, radio CD. Preþ 4700 euro airbag, trapã, Mp3, Euro 2,
neg. Tel. 0252-342557, 0745- gri metalizat, ireproºabilã.
254178, 0730-580662 Preþ 3400 euro neg. Tel.
(77528) 0724-162702 (80482)
@ Vând Opel Astra @ Vând Opel Astra
Caravan, an 1999, motor 1,7 Caravan, an 2001, taxe la zi,
TD, stare foarte bunã de benzinã, AC, 4 airbag, ABS,
funcþionare, culoare albastru închidere centralizatã,
metalizat, ABS, 4 airbag-uri, alarmã, consum 6%, Radio
turelã + oglinzi electrice . Preþ CD, culoare gri metalizat,
3700 euro. Tel. 0740-387520. stare impecabilã. Preþ neg.
(80299) Tel. 0722-488191, 0748-
341457 (80552)
@ Vând OpelAstra, an
1995, benzinã, motor 1.4, @ Vând Opel Corsa,
merge ºi aratã foarte bine, an 2001, motor 1 L injecþie,
înmatriculatã recent, urgent. 4 uºi, culoare neagrã, ABS,
Preþ 2300 euro. E-mail EPS, servo total. Preþ 5100
ciprinel_frumusel euro neg. Tel. 0742-439651
@yahoo.com. Tel. 0752- (80614)
499445 (80305)
@ Vând Opel Vectra
@ Vând OpelAstra, an B Caravan, an 1997,
2001, 1.2 i, 75 CP, închidere centralizatã,
înmatriculat, verde perla, full geamuri electrice, încãlzire
electric, ITP 08.2009. Preþ în scaune, linie audio,
6500 euro/var.E-mailadineblea airbag, recent adusã. Preþ
@yahoo.com. Tel. 0723- neg. Tel. 0745-805346,
648838 (80306) 0741-491259. (80677)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 19
@ Vând urgent
Renault Laguna, an
1997, diesel,
î n c h i d e r e
centralizatã, alarmã,
AC, climatronic, full
electric, proprietar.
Preþ neg. Tel. 0746-
686850 (80471)

@ V â n d @ Vând Seat @ Vând VW Bora


Ibiza, an 2002, motor benzinã, an 2002, 48000
Renault Laguna II, an km, motor 1,6. Preþ neg.
2003, 1,9 DCI, 110 cp, 1,4 injecþie, 4 uºi, VW Tel. 0744-690588
6 + 1 viteze, AC, ABS, culoare neagrã, climã (80617)
ESP, 8 airbag-uri, a u t o m a t ã , VÂND VW POLO
consumabile 1,4 TDI, 80 CP, AN @ Vând VW
computer bord, 2006, ABS, 6 Passat 1,9 TDI, an 2000,
pornire card, geamuri schimbate, 4 airbag-
AIRBAG-URI, AC, motor 16 cp, ABS, ASR,
electrice faþã, oglinzi uri, servo total, ABS, GEAMURI 4 airbag-uri, climatronic,
electrice, faruri ESP, geamuri electrice ELECTRICE FAÞÃ, volan reglabil, computer
reglabile electrice, ra- faþã. Preþ 5100 euro OGLINZI bord, geamuri + faruri +
dio CD, comenzi neg. Tel. 0742-439651 ELECTRICE ªI oglinzi electrice,
(80613) ÎNCÃLZITE, închidere centralizatã.
volan. Preþ 7700 euro. HELIOMATE, 2 Preþ neg/ variante auto.
Tel. 0724-267696, @ Vând Seat CHEI BRICEAG, Tel. 0724-116787.
0770-835162. (80590) Toledo, an 1997, seria CULOARE (80624)
NEGRU, FOLIE
@ V â n d 2, motor 1,6, consum @ Vând VW
GEAMURI
Renault Laguna, 1,6 5%, climã, închidere AUTORIZATÃ Passat 1,9 TDI, an 2003,
16V, an 2000, recent centralizatã, 4 RAR, CD-MP3, ABS, ESP, 4 airbag-uri,
geamuri electrice, 2 AKAZ, 59000 KM, computer bord, pilot
înmatriculat, ABS, automat, CD, navigaþie,
airbag, oglinzi 5000 KM RULAÞI
CD, climatronic, 4 carkit Nokia, trapã
electrice, servo total, RO. PREÞ 8900
airbag-uri, geamuri EURO NEG. TEL. electricã, alarmã. Preþ
acte valabile,
electrice, cauciucuri 0770-776538, neg/ variante auto. Tel.
proprietar. Preþ 1700 0724-116787. (80629)
noi, comenzi volan, euro neg. Tel. 0751- 0741-486980
baterie nouã, 128000 911249 (80628) @ Vând VW
km, consumabile noi, @ Vând VW
Passat, motor 1,9, an Passat Combi, motor
faruri electrice, @ Vând Seat VR6, 2.8i, full piele,
1999, 240000 km,
cotierã, vopsea Cordoba 1,4 i, an 1996, climatronic, VT 2009,
climatronic, full electric.
originalã, CD, geamuri electrice, Preþ 3000 euro neg. Tel.
1250 CP, servo total,
servo direcþie, linie 0720-529190 (80663)
î n c h i d e r e ABS, închidere
centralizatã, 128000 audio cass, închidere centralizatã, geamuri ºi @ Vând VW Golf
km. Preþ 5400 euro/ centralizatã, airbag- oglinzi electrice, SRS, Limuzinã, 1.9 TD, an
var auto. Tel. 0744- uri, recent adusã din airbag, carte service, taxe 1994, recent adusã. Preþ
649845 (80608) Germania. Preþ neg. la zi, alarmã, ESP, 2400 euro. Tel. 0720-
@ Vând Opel @ Vând Opel @ V â n d numere Franþa, puþin
Tel. 0728-322549 529190 (80662)
Astra, motor 1600 Vectra, an 1995, ABS, Peugeot 307 SW, lovitã faþã stânga. Preþ
@ V â n d (80689)
cmc, an 2001, 99000 dublu airbag, trapã, re- înmatriculatã 2006, 2200 euro neg. Tel. @ Vând VW
cent adusã. Preþ neg. PEUGEOT Renault Megane, mo- 0745-415930 (78494) Passat 1,9 TDI, an 2003,
km, AC, 84 CP, servo HDI 2000 cmc, 136 cp, @ Vând Seat
Tel. 0744-581826. tor 1,5 D, an oct. 2005, Toledo, euro 2, an ABS, ESP, 4 airbag-uri,
total, ABS, închidere @ V Â N D culoare albastru
(80713) 72000 km, AC, VT 1995, unic proprietar, @ Cedez con- computer bord, pilot
centralizatã, 4 airbag- PEUGEOT 206, 1,4 metalizat, 6 + 1 viteze, tract leasing VW Polo,
2009, 82 CP, servo to- automat, CD, navigaþie,
uri, carte service, euro @ Vând Opel dublu climatronic, full recent adusã, 1,8 an 2008, climatronic,
H D I , tal, ABS, închidere carkit Nokia, trapã
4, jante aliaj, 3 uºi. Preþ Astra 1,6 i, an 2003, options. Preþ 14500 climã, geamuri ABS, închidere electricã, alarmã. Preþ
ÎNMATRICULAT, centralizatã, geamuri electrice faþã - spate,
5200 euro. Tel. 0740- euro 4, ABS, 10 airbag- euro neg. Tel. 0723- centralizatã, geamuri ºi neg/ variante auto. Tel.
AN 2003, GEAMURI ºi oglinzi electrice, 6 î n c h i d e r e , 0724-116787. (80686)
151167, 0720-358683 uri, geamuri electrice 311964. (80295) oglinzi electrice, volan
faþã, închidere
ELECTRICE, ABS, airbag-uri, carte ser- proiectoare, com- reglabil, 4 airbag-uri, mo-
(80709)
AC, ÎNCHIDERE vice, taxe la zi, volan puter bord, servo to- tor 1,2 benzinã. Tel. @ Vând VW
centralizatã, linie audio @ V â n d Passat 1,9 TDI, an 2000,
@ Vând Opel originalã + CD, CENTRALIZATÃ, 4 Peugeot 206, HDI die- reglabil, oglinzi tal, ABS, 2 airbag-uri. 0740-242464
motor 16 cp, ABS, ASR,
Astra, motor 1,6, an comenzi multi volan, AIRBAGURI. PREÞ sel, an 2000. Preþ 4500 încãlzite. Preþ 9200 Preþ neg/var. Tel.
@ Vând VW 4 airbag-uri, climatronic,
2002, 92000 km bord, jante aliaj, climatronic, 4200 EURO NEG. euro neg. Tel. 0721- 0745-454802 (80697)
euro neg. E-mail Jetta, 1,6i, Euro 4, an volan reglabil, computer
climatronic, 84 cp, recent adusã. Preþ neg. TEL 0788-335960 cosmina_dts81 342848 (78826) bord, geamuri + faruri +
@ Vând Seat 2006. E-mail panes
servo total, ABS, Tel. 0744-581826. (78486) oglinzi electrice,
@yahoo.com. Tel. Leon, 1,6 , motor 1600 @acasa.ro. Tel. 0743-
î n c h i d e r e (80716) @ V â n d 116705 (80310) închidere centralizatã.
0740-395527 (80313) cmc, an 2003, AC, 105 Preþ neg/ variante auto.
centralizatã, geamuri @ V â n d Renault Megane, an
@ Vând Opel CP, închidere @ Vând VW Tel. 0724-116787.
+ oglinzi electrice, 4 Vectra, an 1996, 16 i, Peugeot 206, HDI 2004, motor 1500 cmc, centralizatã, geamuri (80691)
Polo, 1.4 TDI din 2006,
airbag, carte service, geamuri electrice, climã, diesel, an 2000. Preþ AC, 80 cp, servo electrice, carte ser- 80 CP, maºina este nouã,
euro 4, radio CD, închidere centralizatã, 4500 euro neg. E-mail RENAULT direcþie, servo frânã, vice, euro 4, radio CD, @ Vând VW Polo
nu a fost accidentatã, un
comenzi volan. Preþ . motor 1,4 i, an 2001,
jante aliaj, servo total, cosmina_dts81 ABS, închidere volan reglabil, jante singur proprietar, 5000
6990 euro neg. Tel. ABS, 4 airbag-uri, taxa
VÂND RENAULT AC, ITP 2010, 75 CP,
@yahoo.com. Tel. centralizatã, geamuri aliaj. Preþ 7650 euro. km rulaþi în România,
servototal, ABS,
0740-151167. (80707) 480 euro. Preþ 3700 SYMBOL NOU, revizia valabilã pânã în
0740-395527 (80312) + oglinzi electrice, 6 Tel. 0740-151167 închidere centralizatã,
euro fix . Tel. 0745- FULL OPTIONS, (80706) 13.11.2009. Preþ 8800
airbag-uri, euro 3. geamuri + oglinzi
@ Vând Opel 757483. (80718) @ V â n d MOTOR 1,4 MPI, euro neg. E-mail cry_76g electrice, SRS, 4 airbag-
Preþ 6600 euro. Tel. @yahoo.it. Tel. 0741-
Meriva, 1.7, an 2004, Peugeot 307 SW, an 75 CP, AN 2008, uri, carte service, ESP, re-
@ Vând Opel 0740-151167. (80705) 486980 (80314)
120000 km, 297 KM. PREÞ cent adusã, scaune
Astra 1,6 i, an 1995, 2004, 2.0 HDI, 110 CP, reglabile pe înãlþime,
climatronic, 101 Cp, 8.600 NEG. TEL. SKODA @ Vând VW
airbag-uri, închidere culoare negru, climã, jante AL. Preþ 5000 euro
servo total, ABS, 0751-299779, Sharan, 1.9, an 2001,
centralizatã, trapã, radio CD, 6 airbag, pi- @ Vând Skoda neg. Tel. 0726-057457
î n c h i d e r e 0744-519301 SEAT dublu climatronic, ITP (80699)
servo total, cass, lot automat, ABS, Fabia, culoare albã,
centralizatã, geamuri (80403) 2010, 116 CP, servo to-
culoare originalã, ESP, vedere volan reglabil, climã, tal, ABS, închidere
+ oglinzi electrice, 4 124000 km reali, cârlig, @ Vând Seat @ Vând VW Golf
airbag, carte service, panoramã, volan @ V â n d Toledo 1.6i, Euro 4, an an 2001, înscrisã în centralizatã, geamuri + 3 benzinã, an 1993, 4 uºi,
taxa micã, adus recent, oglinzi electrice, airbag, închidere centralizatã,
Euro 4, diesel, jante proprietar. Preþ 2350
reglabil, bord Renault 19, 1,8 i, an 2003, climatronic. E- circulaþie cu numere
taxe la zi, magazie CD, servo direcþie, geamuri
aliaj, proiectoare. Preþ euro neg. Tel. 0720- climatizat. Preþ neg. 1995, euro 2. Preþ neg. mail panes de MH. Preþ 48000
pilot, jante MG, sirocou. electrice, euro 2. Preþ
8500 euro. Tel. 0740- 006460, 0743-248016. Tel. 0721-221971, Tel. 0724-116787. @acasa.ro. Tel. 0743- euro neg. Tel. 0730- Preþ neg. Tel. 0741- neg. Tel. 0720-012566
151167 (80708) (80720) 0747-952503 (78495) (80657) 116705 (80309) 655083 (80585) 272624 (80603) (80701)
20 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

COMUNICAT DE PRESÃ
Festivalul de muzicã uºoarã Steaua
Dunãrii

Primãria ºi Consiliul oraºului Cernavodã vor organiza în perioada


25-26 octombrie, Festivalul de muzicã uºoarã Steaua Dunãrii.

Al doilea fluviu al Europei ca dimensiuni, Dunãrea a reprezentat de-a lungul


vremii sursa de inspiraþie pentru muzicieni, poeþi, prozatori, scenariºti. Iatã cã
ºi administraþia localã de la Cernavodã, oraº strãbãtut de acest fluviu, s-a
gândit sã organizeze un festival de muzicã uºoarã care sã poarte numele Steua
Dunãrii ºi la care sã participe copii ºi tineri din localitãþile riverane Dunãrii.
Festivalul îºi propune sã promoveze muzica uºoarã româneascã de calitate ºi
sã descopere talente interpretative din rândul copiilor ºi tinerilor.
La concursul de interpretare Steaua Dunãrii pot participa copii ºi tineri
interpreþi cu vârste cuprinse între 6 ºi 18 ani. Înscrierea se va face pe baza de
cerere, însoþitã de un CD cuprinzând 2 piese româneºti (pozitive), un CV ºi o
fotografie. Acestea se pot trimite pe adresa Primãriei Cernavodã (str. Ovidiu,
nr. 11) sau se pot depune direct la sediul Primãriei, pânã la data de 10 octombrie
2008. Pentru relaþii suplimentare, cei interesaþi pot accesa pagina de internet
www.primaria-cernavoda.ro sau pot suna la numerele de telefon 0241-237733,
0241-238433.
Festivalul Steaua Dunãrii se va desfãºura pe parcursul a douã zile în sala
Casei de culturã I.D. Chirescu din localitate. Premiile ºi trofeul Steaua Dunãrii
vor fi oferite de Primãria Cernavodã ºi vor consta în bani ºi plachete.

În 2009 vor fi accesate circa 500


@ Vând VW Golf @ Vând VW @ Vând piese
3 TDI, an 1995, volan
reglabil, euro 2, 2 uºi. Preþ
Passat Combi, motor
VR6, 2.8i, full piele,
auto noi, originale
pentru Skoda 105,120 ºi
VÂND SCUTERE
APRILIA,
milioane euro prin ISPA Bucuresti,
neg. Tel. 0720-012566 climatronic, full elec- 120 L. Preþ neg. Tel.
(80703) YAMAHA,
tric. Preþ 3000 euro neg. 0723-448550. (80445) 5 oct /Agerpres/ - Sumele absorbite prin programul de finantare ISPA vor depasi, in
Tel. 0720-529190 PEUGEOT,
@ Vând VW Golf @ Vând kit
2008, nivelul de 350 de milioane de euro, urmând ca in 2009 sa fie accesate circa
(80663) PIAGGIO, ETC
4, 1,9 TDI, înmatriculat ambeaj VW Touran, 500 de milioane de euro, a afirmat secretarul de stat in Ministerul Economiei si
RO recent, an 2002, ªI PIESE DE
climatronic, 4 geamuri
model 2005. Preþ 200 Finantelor Eugen Teodorovici, la finalul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de
euro neg. Tel. 0746- SCHIMB. PREÞ
electrice + oglinzi Monitorizare pentru Fondul de Coeziune, de la Poiana Brasov, informeaza un
electrice, CD Player, 971213 (80570) NEG. TEL. 0740-
CUMPÃRÃRI comunicat al MEF, remis duminica AGERPRES. Prezent la reuniune, seful Unitatii
airbag-uri, ABS, ESP, jante 206621, 0746-
Al 16, culoare originalã, @ V â n d România din cadrul Directiei Generale pentru Politica Regionala a Comisiei Europene,
@ Cumpãr 051883
proprietar. Preþ 7500 euro navigaþie Earmin Novi Anastasios Bougas, a indemnat beneficiarii proiectelor ISPA sa dea dovada de un
neg. Tel. 0745-807235 orice maºinã, 200. Preþ 100 euro neg. (77864) management de contract mai riguros, precum si de o mai buna planificare a
(80700) benzinar sau diesel, Tel. 0746-291354
defecte sau avariate, (80611) @ V â n d previziunilor de plata aferente proiectelor. Pe parcursul a doua zile de discutii, au
@ Vând VW Polo, ne/ înmatriculate, motocicletã Suzuki, fost adoptate mai multe masuri menite sa simplifice procedurile si astfel sa accelereze
1,2 i, an 2003, ABS, ESP, @ Vând diverse ritmul in care sunt inaintate Comisiei cererile de plata. De asemenea, a fost analizat
4 airbag, 2 geamuri dupã anul 1990 600 cmc. Preþ 2000
piese de VW Passat II stadiul de implementare a celor 65 masuri ISPA angajate de România (41 in sectorul
electrice, oglinzi electrice pentru, piese. Tel. euro neg. Tel. 0765-
Break, an 1986 - 1988.
ºi încãlzite, linie audio + 0723-667872. (78484) Preþ neg. Tel. 0724- 195803, 0352-808691
de mediu, 20 in sectorul de transporturi, si cele patru masuri de asistenta tehnica
CD JVC, km reali, carte
415710 (80649) orizontale). Astfel, la sfârsitul lunii septembrie a fost finalizat cel de al doilea proiect
service, climatronic. Preþ (80430)
neg. Tel. 0744-581826 finantat prin ISPA - statia de epurare a apelor uzate industriale si menajere din Satu
(80711) @ V â n d Mare, in valoare de aproximativ 37 de milioane de euro, si urmeaza sa fie finalizate
@ Vând VW motocicletã Royal inca cinci proiecte din sectorul de mediu. România beneficiaza, in perioada 2000 -
Passat 1,8 T, an 1997, 200cc, Chopper, 2010, de 2,7 miliarde de euro, din care 75 la suta reprezinta asistenta nerambursabila
climatronic, pilot acordata prin programul de finantare ISPA. Reprezentantul MEF, Eugen Teodorovici,
automat, geamuri + oglinzi þinutã în garaj, 3000
electrice, scaune încãlzite, km, 5 viteze, benzinã a condus lucrarile celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru
ABS, 4 airbag-uri, acte la
fãrã Pb, 2,5l/100km. Fondul de Coeziune (proiecte Ex-ISPA) de la Poiana Brasov, desfasurata in perioada
zi, jante AL, vopsea VÂNZÃRI
originalã, recent adusã. Preþ Preþ 6000 ron. E-mail 2-3 octombrie. La reuniune au mai participat reprezentanti ai Comisiei Europene, ai
neg. Tel. 0745-805346. o n y a y 9 6 directiilor de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor (Autoritatea de Plata,
@ Vând orice VÂNZÃRI
(80717)
@yahoo.com. Tel Directia Generala Trezorerie si Datorie Publica), ai autoritatilor de implementare
piesã Opel Kadett,
VÂND SCUTERE 0745-162172 (80660) ISPA (Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerul Transporturilor,
@ Vând VW Golf Vectra, Astra, Omega,
APRILIA, Constructiilor si Turismului), ai Agentiilor de Implementare ISPA (Compania Nationala
3, an 1993, închidere Calibra, Ford, Renault, YAMAHA,
centralizatã, geamuri + Citroen, Peugeot, PEUGEOT, @ V â n d de Autostrazi si Drumuri Nationale din România, Compania Nationala de Cai Ferate
oglinzi electrice, motor Daewoo: aripi, capote, PIAGGIO, ETC motocicletã Suzuki, Române, Agentia de Implementare Dunare), precum si reprezentantii beneficiarilor
1,8, servo total, cass, adus CU PIESE DE 600 cmc. Preþ 2000 finali ai proiectelor (Consilii Judetene, Consilii Locale, Regii Autonome si societati
recent, 50000 km. Preþ faruri, scaune, anii REZERVÃ. PREÞ
(1980 - 2008). Tel. NEG. TEL. 0744- euro neg. Tel. 0765- comerciale). Urmatoarea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Fondul de
2650 euro neg. Tel. 0720-
006460, 0743-248016. 0723-667872, 0745- 494772 195803, 0352-808691 Coeziune (proiecte Ex-ISPA) va avea loc in luna mai 2009.
(80719) 584999 (78485) (80620) (80540) AGERPRES
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 21

MERSUL TRENURILOR
PLECÃRI DIN DROBETA TR.-SEVERIN

Valabil în perioada 10.12.2007-13.12.2008. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare
A1692 Bucureºti 00:05
R361 Bucureºti 00:50
@ Vând antenã P9193 Orºova 01:54
parabolicã. Preþ neg. Tel. R360 Belgrad 02:20
0252-317660 (80651) R696 Bucureºti 02:47
R695 Timiºoara 03:07
@ Vând jocuri P9194 Craiova 04:11
pentru console X-box, A1691 Timiºoara 04.40
ultimile noutãþi. Preþ P9501 Orºova 06:31
neg. Tel. 0252-333771 P9502 Filiaºi 06:45
P9520 Strehaia 08:10
SAMSUNG IC592 Bucureºti 09:25
IC596 Bucureºti 10:15
@ V â n d IC591 Timiºoara 10:17
Samsung X820, cel mai P9503 Orºova 11:20
subþire telefon, R792 Bucureºti 14:20
2mpx,.variante. Preþ IC595 Timiºoara 15:38
270 lei E-mail bcostyy
P9191 Orºova 15:41
@yahoo.com. Tel
P9504 Craiova 16:58
0765-472759 (79741)
R694 Bucureºti 17:20
@ Vând frigider R693 Timiºoara 17:34
Ignis ºi ladã frigorificã P9195 Timiºoara 18:15
Baucknect. Preþ neg. Tel.
IC594 Bucureºti 19:24
0766-445079 (79547)
Cumpãrãri P9192 Craiova 19:36
@ Vând Frigider IC593 Timiºoara 20:03
@ Cumpãr Arctic de Gãieºti, mare,
telefoane mobile, noi ºi vechi. Preþ neg. Tel.
second - hand, chiar ºi 0751-044152 (79553) M E R S U L MICR OB
MICROB UZEL
OBUZEL OR
UZELOR
defecte. Preþ neg. Tel.
0723-856454 (79584) @ V â n d S .C
.C.. AXI TOURS IZI S .R.L.
S.R.L.
congelator 5 sertare,
comodã TV, frigider de la la ora
stare impecabilã. Preþ Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.00
neg. Tel. 0723-631348 Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.45
(79591)
Tr. Severin(Autogara) Craiova 09.30
@ V â n d Tr. Severin(Autogara) Craiova 11.20
purificator fum, Craiova (Autogara) Tr. Severin 10.30
esspreso cafea Saeco, Craiova (Autogara) Tr. Severin 14.30
Aerotermã (380) pentru Craiova (Autogara) Tr. Severin 15.30
încãperi mari. Preþ neg. Craiova (Autogara) Tr. Severin 17.00
@ Vând minidisk Tel. 0720-444694
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 07.30
Sony, CD Player Re-
(79594)
Tr. Severin(Autogara) Resita 10.15
corder. Tel. 0767- @ Vând 2 Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 13.00
252363 (80328) televizoare color ºi un Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 15.00
dublu casetofon cu Resita(Autogara) Tr. Severin 06.00
@ Vând jocuri telecomandã, toate în Resita(Autogara) Tr. Severin 08.30
Play-Station 2. E-mail stare de funcþionare. Preþ
Resita(Autogara) Tr. Severin 14.00
floras55 @yahoo.com. neg. Tel. 0721-612767
(79600) Resita(Autogara) Tr. Severin 16.30
Tel. 0726-918684
(80330)
@ Vând TV
TELEFON PENTRU REZERVAREA LOCURILOR:
@ Vând Ampli
Receiver Zamaha RX-
Z457 Doley Pro Logic.
color. Preþ neg. Tel.
0743-051689
(79608)cþionare. Preþ
0729-990470,
400 lei. E-mail ccavram
Preþ 150 euro. Tel.
0727-208150 (80616)
@yahoo.com. Tel.
0352-805526 (79720) 0729-990480
22 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

@ V â n d @ Cumpãr
Laptop Compq, 1,8
componente calcu-
Ghz, 256 Ram, 20
GB, stare lator, plãci video,
impecabilã. Preþ etc. Tel. 0252-
300 euro neg. Tel. 333413, 0723-
0723-245351. 663086 (85409)
@ V â n d (80646)
Pentium III 500
MHz, 128 RAM,
VÂNZÃRI 8,4 Gb HDD, moni-
tor, jocuri, muzicã. REPARAÞII -
@ Vând cal- CUMPÃRÃRI DIVERSE
culator Pentium 4, Preþ 3,9 mil. lei. Tel.
0252-333413, 0723- @ Cumpãr Rezolv
2400 Mhz; video @
663086 (80408) orice problemã în
GForce 128Mb, componente calcu-
HDD 120Gb, @ V â n d lator, plãci video, d o m e n i u l
RAM 512. E-mail imprimantã HP, HDD, memorii, etc. calculatoarelor la
crysty_romica nouã, în garanþie. domiciliul clientului.
Tel. 0252-333413,
@yahoo.com. Tel. Preþ 300 lei neg. Tel. 0252-333413,
0767-246853 Tel. 0724-199527 0 7 2 3 - 6 6 3 0 8 6 0723-663086
(80326) (80438) (80409) (80407)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 23
@ Angajez ur-
gent ºofer taxi cu
experienþã ºi atestat.
OFERTE
Salariu atractiv. Ofer ºi
Angajãm 2 rog seriozitate
muncitori maximã. Relaþii la
necalificaþi. telefon 0728-159059.
Relaþii la tel. (80436)
0251-595910,
@ C a u t
0722-824075
menajerã. Str. Matei
(80322)
Vasilescu, nr. 85. Tel.
@ Provident 0724-267652. (80443)
Financial România
cautã reprezentanþi
pentru acordarea de
împrumuturi în CERERI
Drobeta Turnu
Severin. Cerinþe: @ Absolventã
studii medii, abilitãþi 2008, Litere Românã-
Englezã, 28 ani,
de comunicare, cunoºtinþe operare PC,
disponibilitate de a solicit angajare. E-mail
lucra ca persoanã l a v i _ l a v i 9 7 4
fizicã autorizatã. @yahoo.com. Tel.
Câºtiguri atractive, 0749-856802 (80329)
program flexibil, @ S t u d e n t
pregãtire gratuitã! cunoºtinþe PC, caut loc
Sunã la (0252)9877, de muncã în orice
tarif normal (80202) domeniu. E-mail
boy_inger @yahoo.com.
@ Societate Tel. 0770-702500
comercialã angajeazã (80325)
mecanic sau @ Absolventã a
tinichigiu pentru Facultãþii de ªtiinþe
montare geamuri Economice, 2008,
auto. Tel. 0723- cunoºtinþe contabilitate
010157 (77596) primarã, programul de
gestiune Ecoges, permis
@ Angajez de conducere cat. b, so-
licit angajare, exclus
conducãtor auto baruri. Tel. 0755-923314
pentru TIR. Tel. (80391)
0722-548462 (78884)
@ Student la
@ Societate Drept solicit angajare,
comercialã angajeazã cunoºtinþe operare PC,
barman - ospãtar, op- experienþã în vânzãri,
exclus baruri. Tel. 0724-
erator salã jocuri ºi 057451 (80398)
m u n c i t o r i
necalificaþi. Tel. 0742- @ Absolventã
181335, 0788-393160 2008 Facultatea de
(79029) Litere, Românã-
Englezã, 28 ani,
cunoºtinþe operare PC,
@ Angajãm
solicit angajare. Rog ºi
personal pentru ofer seriozitate, exclus
jocuri electronice. baruri ºi asigurãri. Tel
Tel. 0722-640204 0749-856802 (80386)
(79816)
@ Tânãrã, 30
@ Societate ani, contabilã -
economistã solicit
comercialã angajeazã angajare, chiar ºi
muncitori calificaþi ºi vânzãtoare. Rog ºi ofer
necalificaþi. Tel. 0721- seriozitate. Tel. 0732-
283947 (80318) 294945 (80449)
24 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 27
28 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

@ Vând mo- Mihu Daniela, vârsta 15 ani, necesitã ajutor


tor electric trifazat, financiar pentru transplant de mãduvã, în valoare
3 Kw. Preþ neg. de 40000 euro, fiind bolnavã de leucemie. Cei
MATERIALE
Tel. 0252-317660. care vor sã ajute pot face depuneri în conturile:
DE
CONSTRUCÞII, (80652)
RO77RNCB0551104482160001 - lei
INSTALAÞII RO50RNCB0551104482160002 - euro

@ V â n d
calorifer fontã, 10 MOBILIER
elemenþi. Preþ 20
@ V â n d lei /element. Tel. @ Vând pãtuþ TONETE- CUMPÃRÃRI PIERDERI
plapumã de mãtase. copii. Preþ 90 ron. CHIOªCURI
0722-571932 E - m a i l CUMPÃR @ Pierdut
Preþ neg. Tel. 0352- (80353) dragotoniunini @ V â n d FARMACIE ÎN Carnet de Student
802993. (80633)
@yahoo.com. Tel. chioºc de DROBETA ºi Legitimaþie de
@ Vând 1
@ Vând cazan 0770-571701 t e r m o p a n , TURNU cãlãtorie pe numele
calorifer fontã. Tel. (80327)
de þuicã, 80 l, în 0745-162108 suprafaþa 8 m. Preþ SEVERIN. de Lãscuþi Voichiþa
perfectã stare, (80417) @ V â n d 3000 lei neg. Tel. TEL. 0730- Corina, eliberate
cupru + oalã 50 l mobilã de 0752-314366, 177616 de Facultatea
ANIMALE DE FUNERARE @ Vând uºi ºi sufragerie, formatã 0742-948928 (80549) Tehnologia
din aluminiu. Preþ
COMPANIE ferestre din lemn, din 5 corpuri (80551) Produselor
@ Vând cavou neg. Tel. 0726-
vopsite ºi cu (etajere, spaþiu TV, @ Cumpãr Agroalimentare
@ GÃSIT 185767 (80635) vitrinã, dulap). Preþ
nou 2 locuri, lângã geamuri montate. barcã metalicã. Timiºoara. Se
CÃÞEL TALIE capelã, Cimitirul Preþ neg. Tel. 1100 lei neg. Tel. Tel. 0742-887712 declarã nule
M I C Ã , Vechi Sf. Gheorghe, 0742-020393 0723-664025 ALTE (80423) (80324)
(80365)
Z G A R D Ã nu este ocupat. (80428) DOMENII
INSTRUMENTE
PURICI, CAUT Preþul pieþei. Tel. @ Vând ur-
MUZICALE gent rafturi pentru VÂND CASÃ
U R G E N T 0727-341169 (80414) DE BANI,
magazin cu spoturi
STÃPÂNII. VÂND GREUTATE
@ Vând loc de MAªINI ªI ºi standuri. Preþ
TEL. 0723- avantajos. Tel. 1,5 TONE,
veci în Cimitirul CHITARÃ UTILAJE
982579. (78506) 0788-506494 DIMENSIUNI
Ortodox. Preþ 5000 lei. BASS (80392)
VÂND ÎNÃLÞIME
@ Donez Tel. 0723-364404 IBANEZ ABRIC DE 1,5 M,
(77925) @ V â n d
câine Golden ERGODYNE FASONAT LÃÞIME 0,70
masã de blat, @ T â n ã r
Retriewer în LEMNE. picioare inox + 4 M. PREÞ
@ Vând cavou (EDG 605), 5 sportiv, pasionat de
vârstã de 1 an, unei PREÞ NEG. scaune, stare bunã. NEG. TEL. Matrimoniale
nou în Cimitirul CORZI + 0743-235399 munte, calculatoare
familii iubitoare de TEL. 0722- Preþ 220 lei. Tel.
Ortodox, 2 locuri. Preþ 546824, 0252- 0352-802993. (80389) @ Cetãþean ºi domniºoare te
animale. Tel. 0728- TOC COM-
neg. Tel. 0727-341169 384103 (80632) german 58/178 cautã
PACT DE caut pe tine. Lasã-
002378. (80507) (80419) @ Vând cazan partenerã plãcutã,
(77545) mi mesaj la
BASS de aramã pentru subþiricã, maxim 40
@ Vând pui VÂND fabricat þuicã ºi þevi ani, peste 1,60 m, redacþie. Cod Dany
PEAVEY TNT (80287)
Ciobãnesc MOARÃ DE preizolate, diferite pentru prietenie/
150 W, CU PRODUSE
Românesc Mioritic GOSPODÃREªTI FURAJE CU mãrimi pentru eventual cãsãtorie.
AGRICOLE @ Am 24 ani
cu pedigree ºi DIFUZOR CIOCÃNELE. racord energie Mã descurc în limba
@ Vând 2 PREÞ NEG. VÂND STUPI românã. Tel 0252- ºi sunt foarte plin
carnet de sãnãtate, DW. PREÞ termicã, masã de
butelii aragaz, TEL. 0722- DE ALBINE - 338667(80412) de viaþã, vreau sã
www. c a n i s a . NEG. TEL. biliard. Preþ neg. Tel.
indiferent de model, 546824, 0252- 20 BUCÃÞI. îmi gãsesc
pietrelealbe.ro. 0766-498112, 0252-329000 @ Tânãr 32/
ladã de scule 384103 PREÞ NEG. jumãtatea, poate
Tel. 0788-202825, (79559) 1,83/ 78, fãrã obligaþii,
lãcãtuºerie. Preþ 0720-020858 (77546) TEL. 0722- eºti chiar tu. Cod
0747-305419 fãrã vicii cu servici,
neg. Tel. 0752- 546824, 0252- @ V â n d locuinþã, doresc 4you. (80288)
(79563) VÂND
(80604) 304554 (80410) 384103
MOARÃ centralã termicã în cunoºtinþã cu o
(77542) domniºoarã serioasã, @ ªaten, 23
GRÂU 2 stare de funcþionare,
capacitate 35 KW, dacã se poate ani, atrãgãtor, cu
VALÞURI, @ VÂND 58
CONVOCARE AGA RECENT CAPRE. PREÞ consum redus de
licenþiatã în ºtiinþe servici stabil,
agricole, pentru doresc cunoºtinþã
,,Administratorul Unic al S.C. FLORA SERCOM S.A. ACHIZIÞIONATÃ NEG. TEL. lemne, meritã
prietenie sau mai cu o domniºoarã
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMPORT. 0749-188987 vãzutã. Preþ neg. mult. Tel. 0728-
pentru data de 12 noiembrie 2008, ora 14:00, la sediul societatii PREÞ NEG. (76987) Tel. 0722-341871 frumoasã de vârstã
174958. (80504)
din Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei, Nr. 179, cu TEL. 0745- (80554) apropiatã. Cod
urmatoarea ordine de zi: 305861, 0743- @ T â n ã r Finu. (80289)
1. Hotararea de principiu a adunarii generale 318970. @ V â n d senzual, brunet, 25
extraordinare a actionarilor privind divizarea Societatii (78489) SPORT- ani, 1,75, nu beau, nu @ Brunet 25
panouri solare,
Comerciale FLORA SERCOM S.A., precum si mandatarea fumez, sunt dornic de
TURISM instalaþie completã ani, sincer ºi ro-
administratorului unic pentru intocmirea proiectului de @ V Â N D o relaþie serioasã cu o
divizare; pentru apã caldã, mantic îmi caut
M A C A R A @ V Â N D doamnã sau
2. Diverse. PIVOTANTA 2 MASÃ DE producþie Grecia. jumãtatea. Daca
domniºoarã între 25 -
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de Preþ 2000 euro. Tel. eºti interesatã lasã-
TONE. PREÞ BILIARD BUF- 29 ani pentru
cvorum,Adunarea Generala Extraordinara aActionarilor este 0788-112434, mi mesaj la
NEG. TEL. FALO NR. 7. prietenie cãsãtorie.
convocata pe data de 13 noiembrie 2008, cu mentinerea ordinii
0726-745592 TEL. 0722- 0747-305719 Cod Petre. Tel. 0752- redacþie. Cod M.
de zi, a orei si locului de desfasurare’’.
(80379) 640204 (79856) (80607) 024911. (80675) (80292)
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 29
30 Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
com
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________
Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 07.10.2008 - 31.10.2008


Chioºcuri unde se pot depune
O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri 2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
1. Piaþa MEVA 19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) A. Saligny, Chioºc ASIDOR Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
6. Complex “Central” Decembrie 1918 (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
22. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.547
Nr.547
9. Chioºc RODIPET Stomatologie STREHAIA
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
Taloanele pentru anunþuri gratuite se
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


depun la chioºcul RODIPET din centrul
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea oraºului
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC)
___________________________________________________________________________________________
ORªOVA
14. Chioºc Piaþa Centralã Taloanele se depun la chioºcul ___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi Asidor, lângã Piaþa 1800. Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu ALTE LOCALITÃÞI
Independenþei Taloanele pentru anunþuri gratuite
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan - Liceul Decebal se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008 31
Piaþa severineanã 07.10-09.10.2008