Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul triadei nv are predare evaluare n realizarea procesului didactic

Din perspectiv sistemic , coala reprezint un ansamblu de componente ra ional

organizate i independente care asigur func ionalitatea ei intern , ca un tot unitar, urm rind realizarea anumitor obiective instructiv-educative precise. Acest sistem ( coala) este alc tuit din trei componente: structura, procesul i produsul. Procesul de nv mnt reprezint exercitarea func iilor esen iale -predare, nv are i mnt este legat accep ie a nv rii, de cea de i anume: evaluare- concretizate n strategii, metode, procedee, forme de organizare a elevilor. n sensul ei profund, no iunea de proces de nv transformare/modificare. Pornind de la cea mai general experien e proprii, deducem c procesul de nv afective i ac ionale la nivelul personalit ii elevului. Aceast viziune situeaz procesul de nv y mnt n dimensiunile lui concrete: n dimensiunea temporal - ca prevedere i provocare n timp a schimb rii experien elor cognitive, afective, ac ionale; y n dimensiunea spa ial - ca planificare a frecven ei cu care revin diferitele tipuri de experien e ce urmeaz a fi transformate; y n dimensiunea morfologic - de transformare efectiv , continu , ce stimuleaz i faciliteaz noi investiga ii, explor ri. Procesul de nv mnt se bazeaz pe interac iunea permanent a celor doi poli educatorul i elevul; pe de o parte, subiec ii care se impun, organizeaz i faciliteaz schimbarea,

nv area este o schimbare n comportamentul individual, ca urmare a tr irii unei noi mnt trebuie astfel organizat i desf urat nct s provoace aceast schimbare n timp, n spa iu i n form a experien ei cognitive,

iar pe de alt parte subiec ii care suport schimbarea, implicndu-se activ n acest proces - elevii. Identific m astefel dou tipuri de ac iuni sau func ii specifice: predarea-ca activitate a educatorului ce urmeaz logica ndeplinirii obiectivelor pedagogice i nv area- ca aspect psihologic, personal, care ine de psihologia elevului. Spre deosebire de didactica tradi ional care situa cele dou laturi fundamentale ale procesului de nv mnt (predarea i nv area) n raporturi de simpla juxtapunere, de al turare

mecanic , didactica actual eviden iaz Procesul de nv mnt integreaz

raportul lor de interdependen

de reciprocitate i mntului.

integrare ntr-un singur proces calitativ superior de realizare a finalit ilor nv considerat azi parte/component integrant a procesului de nv

i o a treia func ie-aceea de evaluare. Evaluarea este mnt, ea completnd ciclul

de interven ie al educatorului asupra elevului i furniznd acestuia i elevilor, informa iile necesare desf ur rii optime a acestui proces. Prin func iile ndeplinite, prin formele i strategiile (de evaluare) utilizate, evaluarea faciliteaz reglarea i autoreglarea demersului instruirii, oferind informa ii necesare fundament rii manageriale a deciziilor de corec ie/ameliorare. Prin urmare, procesul de nv metodologie. Studiile i practica educa ional au eviden iat importan a cunoa terii de c tre cadru didactic a nivelului dezvolt rii psihice a elevului, a nivelului de preg tire al acestuia nc de la nceputul programului de instruire. Aceasta se realizeaz printr-una din formele evalu rii i anume, evaluarea ini ial . Procesul de nv evaluare. Predarea n eleas ca provocarea schimb rii a ceea ce exist n ceea ce trebuie s existe, angajeaz elevii ntr-o nou experien de cunoa tere/ac iune/tr ire. Ea este definit ca ansamblu de ac iuni i opera ii sistematice, realizate de educator n vederea organiz rii i desf ur rii optime a nv rii. Astfel, predarea este i va r mne, n bun parte, o ac iune de comunicare didactic ; ea nu poate fi nlocuit complet prin studiul personal, independent al elevului. Multitudinea i complexitatea ac iunilor integrate n predare necesit , totodat , activitatea de preg tire a acestora i ulterior, ac iuni de evaluare, autoevaluare de corec ie, ameliorare i reglare a procesului nv rii. i ac iuni de proiectare, de analiz , prelucrare i mnt necesare. Studiile i Prin urmare, predarea include mnt trebuie abordat/analizat la nivelul interac iunii: predare-nv aremnt se poate defini ca exercitare, ntr-o unitate organic a acestor trei func ii fundamentale-predare-nv are-evaluare, deosebite prin finalit i, motiva ie,

pedagogizare a con inuturilor, de asigurare a mijloacelor de nv

cercet rile recente din domeniul psihologiei au schimbat n mod radical reprezent rile avute despre nv area uman n general i despre nv area colar ,n particular. nv area colar , realizat ntr-un cadru institu ionalizat, proiectat , organizat secven ial, progresiv dirijat controlat sistematic de c tre profesor poate fi abordat n tripl ipostaz : i

nv area ca proces. Sub aspect procesual, nv area trebuie n eleas ca succesiune de opera ii, ac iuni, st ri i evenimente interne; o suit de transform ri ce merg de la imagine la no iune, de la ac iune la gndire, de la empiric la tiin ific. nv area genereaz schimb ri n plan cognitiv, atitudinal, ac ional, soldate cu beneficii interne precum: acte de n elegere, scheme logice de memorare, strategii de gndire, motiva ie intrinsec pentru activitate, stil creativ n abordarea sarcinilor. n contextul nv rii se prepar fenomenele dezvolt rii, iar la nivelul dezvolt rii, nv area se mpline te i se finalizeaz . Cercet rile recente n domeniul psihologiei eviden iaz importan a ac iunii directe a elevului, a activiz rii acestuia, a motiv rii sale pentru participare, angajare n sarcina nv rii . un ansamblu de rezultate exprimate n termeni de nv area ca produs. nv atea ca produs reprezint cuno tin e, no iuni, idei, norme, priceoeri, capacit i, strategii cognitive, comportamentale, atitudini. Ele au un caracter relativ stabil, i apar in elevului i eviden iaz saltul nregistrat de acesta prin raportarea la stadiul anterior. nv area n func ie de diver i factori. n acest accep iune, reu ita nv dou rii se datoreaz influen ei combinate, interac iunii a categorii de condi ii: condi ii interne ce includ factori biologici( ereditatea, vrst ,

dezvoltare fizic , rezisten a la efort, stare de s n tate) i factori psihologici ( poten ial intelectual, nivelul dezvolt rii structurilor cognitive, operatorii: inteligen a, gndire, memorie, imagina ie, motiva ia nv rii, voin a, tr s turi de personalitate, deprinderi i tehnici de munc intelectual . (sistem de cerin e, curriculum, calitatea condi ii externe care vizez : organizarea colar

instruirii, competen ele profesorului, stilul de predare, clasa de elevi, rela iile profesor-elev; factori sociali-culturali ( familia, mediul cultural-educa ional, socio-economic, comunitar) Pentru eficien a nv rii mediate colar, este necesar identificarea condi iilor ce influen eaz nv area, organizarea i corelarea lor, competen a din partea educatorului.

BIBLIOGRAFIE: Cuco , Constantin, 1998, Psihopedagogie, Editura Spiru Haret ; Nicola, Ioan,1996, Tratat de pedagogie colar , E.D.P., Bucure ti ; Cuco , Constantin,1996, Normativitatea activit ii didactice, Editura Polirom, Ia i.