P. 1
Istoria Culturii Si Civilizatiei

Istoria Culturii Si Civilizatiei

|Views: 2,501|Likes:
Published by Valdraf Laszlo

More info:

Published by: Valdraf Laszlo on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

SORIN BULBOACĂ INTRODUCERE ÎN ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI Vasile Goldiş University Press ARAD 2011 CUPRINS Introducere.

Conceptele de cultură şi civilizaţie……………………. I.1. Conceptul de cultură…………………………………………………… I.2. Conceptul de civilizaţie ………………………………………………… I.3. Conceptul de aculturaţie ………………………………………………. II. Ciocnirea civilizaţiilor (Samuel Huntington) ………………………… III. De la cultura antică păgână la cultura creştină: Augustin (sec. IV-V)…… IV. Renaşterea culturală carolingiană …………………………………… V. Cultura Europei Apusene în Evul Mediu ………………………………… VI. Intelectualii. Universităţile în evul mediu………………………………… VII. Renaşterea ……………………………………………………………….. VIII. Marile descoperiri geografice (sec. XV-XVI) …………………………….. VIII. 1. Cauzele marilor descoperiri geografice …………………………………. VIII. 2. Descoperirile geografice ale portughezilor …………………………….. VIII.3. Vasco da Gama …………………………………………………………. VIII.4. Descoperirile geografice ale spaniolilor. Columb……………………… VIII.5. Magellan …………………………………………………………………. VIII. 6. Consecinţele marilor descoperiri geografice ………………………….. IX.Renaşterea în Ţările Române. Umanismul (sec. XVI-XVII) ……….. IX.1. Nicolaus Olahus ……………………………………………………… IX.2. Grigore Ureche (circa 1590-1647) ……………………………………. IX.3. Miron Costin (1633-1691) ……………………………………………. IX.4. Stolnicul Constantin Cantacuzino (1640-1716) ………………………… IX.5. Ion Neculce (circa 1672-1745) …………………………………………. IX.6. Dimitrie Cantemir (1673-1723) – preiluminist ………………………….. X. Umanismul românesc din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în sec. XVI – XVII………………………………………………………………… ……. XI. Reforma protestantă în Europa………………………………………… XI.1. Preliminarii şi antecedente ……………………………………………… XI.2. Cauzele Reformei protestante ……………………………………………... XI.3. Reforma protestantă în Germania …………………………………………. XI.4. Reforma în Elveţia germană. Huldreich Zwingli ……………………………………… I.

XI.5. Reforma lui Jean Calvin…………………………………………………………….. XI.6. Reforma în Anglia …………………………………………………………………… XI.7. Reforma protestantă în Franţa ………………………………………………………. XII. Reforma catolică şi Contrareforma ………………………………… XIII. Apariţia toleranţei religioase în Europa…………………………………. Bibliografie ………………………………………………………… Teste grilă …………………………………………………………. I. INTRODUCERE. CONCEPTELE DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE I.1. Conceptul de cultură Termenul de cultură a fost introdus în antropologia sociala, devenind un termen tehnic, de către Eduard B. Tylor, pionierul britanic al acestei discipline. În Introducerea la Cultura Primitiva(1871), el descrie cultura ca „acel complex care include cunoaşterea, credinţele, artele, dreptul, morala, obiceiurile pe care şi le-a însuşit omul ca membru al societăţii“. Însa extraordinara proliferare a conceptului şi, implicit, a termenului de cultură ne obliga la o sistematizare după criterii axiologice, funcţionale, structurale şi tehnice ale acestuia. Definiţiile date culturii vizează, în esenţă, saltul calitativ de la existenţa naturala la cea bazată pe valori. „Cultura este ridicarea omului deasupra stării naturale prin dezvoltarea şi exercitarea puterilor sale spirituale şi morale“ (W. Lewis). În anul 1952, antropologii americani Alfred Louis Kroeber şi Clyde Kluckhohn au primit sarcina, din partea UNESCO, sa inventarieze diferitele semnificaţii ale termenului de cultura; ei au descoperit nu mai puţin de 146! Din punct de vedere tradiţional, conceptul de cultură este legat de noţiunea „cultura spiritului“(cultura animi), prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor, prezenta la Horaţiu şi Cicero, (cultura agrorum, agricultura). Aceasta concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural, compus din bunuri şi valori universale transmise de la o generaţie la alta. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a face posibil accesul la acest patrimoniu cultural. Cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura, opoziţie valabilă nu numai pentru cultura exterioară, obiectivă, dar şi pentru cea interioară, subiectivă, deoarece omul însuşi, în alcătuirea sa specifică, este o unitate dintre biologic şi spiritual, dintre natural şi cultural. Cultura este detaşare de natura iar etapele culturii sunt etape ale umanizării, ale ridicării spirituale a omului.Învăţatul domnitor Dimitrie Cantemir sublinia superioritatea omului înzestrat cu binefacerile culturii. Ralph Linter definea conceptul de cultură ca fiind totalitatea cunoştinţelor, aptitudinilor şi modelelor obişnuite de comportament pe care le au în comun şi pe care le transmit membrii unei societăţi. Într-o altă accepţiune, termenul de cultură reprezintă un fenomen colectiv, aceasta fiind acceptată de toţi indivizii care trăiesc în acelaşi mediu social. Cultura este un fenomen care se dezvoltă în timp şi care presupune o continuitate fluidă trecut-prezent-viitor. Filosoful francez iluminist Voltaire îngloba în conceptul de cultură: comerţ, industrie, idei, credinţe şi datini, obiceiuri, aspiraţii şi prejudecăţi. Generaţia marilor filosofi germani Kant, Fichte şi Hegel defineşte cultura ca fiind perfecţiune şi disciplină a raţiunii, libertatea spiritului, întruchiparea în activitatea practică a spiritului obiectiv. „Cultură numim întreaga sumă a acelor dezvoltări ale spiritului, care se nasc spontan şi nu au nici o pretenţie la o valorificare universală sau constrângătoare" - susţine Jacob Burckhardt, care nu e numai celebrul istoric al Renaşterii italiene, dar şi un admirabil filosof al istoriei. Caracterul de spontaneitate atribuit creaţiilor de cultură în această definiţie ne arată legătura lor intima cu însăşi esenţa spiritului, care e libertatea. Cultura nu se decretează, ea se naşte. Naşterea aceasta, care se numeşte de obicei inspiraţie, e de-a pururea o taină vecină cu divinitatea, ce scapă încercărilor de explicaţie. Când Burckhardt îi atribuie mai departe lipsa de pretenţie la universalitate şi neconstrângere, o face in primul rând pentru că defineşte cultura în raport cu statul şi cu religia. După el, trei mari puteri caracterizează istoria: statul, religia şi cultura.

1

Statul şi religia sunt constantele istoriei, faţă de care cultura e o putere în necontenită mişcare, în creaţie continuă: totuşi neprevăzută. Lipsa de universalitate vine de asemenea din caracterul cel mai izbitor al unei culturi, care e limba. "in fruntea tuturor culturilor – afirmă Burckhardt - sta o minune: limbile!" Şi cum limba e certificatul de autenticitate al geniului etnic, se înţelege ca fizionomia unei culturi o dă originalitatea naţională. Suma tuturor creaţiilor spirituale, ce alcătuiesc cultura, e specificată de Burckhardt în felul următor: artele în număr de cinci: poezia, muzica, pictura, sculptura şi arhitectura, plus ştiinţele şi filosofia. Dimitrie Gusti pune în evidenţă trei caracteristici ale culturii:

1. 2. 3.

cultura obiectivă reprezentată printr-un sistem de bunuri culturale care determină stilul unei epoci; cultura instituţională care cuprinde statul, biserica, şcoala, organizaţiile economice, obiceiurile;

cultura personală, cu referire la atitudinea şi comportamentul indivizilor faţă de cultură, respectiv raportul statuat. Lucian Blaga şi Tudor Vianu, filosofi şi teoreticieni ai culturii, consideră cultura o permanenţă, a continuitate, exprimată printr-o matrice stilistică. Indiferent de abordarea adoptată în definirea culturii, se pot identifica următoarele elemente specifice de bază: Cultura este un fenomen intelectual colectiv, în sensul că reflectă în plan spiritual modul specific de existenţă al unui grup uman, al unei comunităţi sau a unei naţiuni. Ea este formată dintr-un ansamblu de valori, comportamente şi simboluri care disting membrii unui grup de cei ai unui alt grup. Cultura prezintă următoarele caracteristici: a) are un caracter dobândit, ea se dobândeşte prin învăţare şi experienţă şi caracterizează omul ca fiinţă socială; b)are un caracter colectiv, este împărtăşită de membrii unei comunităţi, grup social; c) are caracter simbolic, reprezintă reflectarea spirituală a raporturilor interumane şi a relaţiilor societate-natură; d)are un caracter structurat, prezintă un model specific; e) are caracter persistent, se transmite pe fondul unor acumulări treptate de la o generaţie la alta; f) are caracter dinamic, se schimbă în timp, se adaptează gradual şi continuu, chiar dacă individul sau forţele sociale încearcă să se opună schimbării. Cultura este influenţată de acţiunea mai multor factori, care delimitează clar sferele culturii: A) cultura naţională – definită prin raportare la un spaţiu naţional determinat, se află în interacţiune cu culturile regionale şi subregionale, configurate de factori geografici şi istorici, de forţe politice şi economice, de limbă şi religie; B)cultura industrială – evidenţiază specificul unei ramuri sau al unor subramuri, fiind determinată de factori precum: natura procesului decizional, dinamica tehnologică, gradul de inovare etc; C) cultura funcţională – exprimă valorile unei anumite specializări funcţionale din cadrul organizaţiilor: producţie, contabilitate, marketing, financiar etc; D) cultura profesională – exprimă modul în care persoana este educată, pregătită, instruită şi motivată pentru realizarea unui efort de muncă specific; E) cultura organizaţională – este determinată de un sistem de credinţe şi valori împărtăşite de către toţi membrii unei organizaţii, care se formează în interiorul ei şi care orientează comportamentul angajaţilor. Sociologul Ioan Mihăilescu, in lucrarea „Sociologie generala”(2000), defineşte cultura ca fiind „ansamblul modelelor de gândire, atitudine şi acţiune care caracterizează o populaţie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele in lucru”. Relaţia dintre cultura şi societate este una de interdependenţă. Legătura dintre cultură şi societate este atât de puternică, încât specialiştii pun semnul egalităţii între ele. Totuşi, prin cultură înţelegem produsele ideatice şi spirituale ale unui grup, iar prin societate înţelegem un grup relativ autonom care se autoreproduce, ocupa acelaşi teritoriu şi participă la o cultura comuna. Aşadar, nu există cultură în afara unei societăţi şi nici societate fără o anumită cultură. Adesea, cultura este desemnată prin termeni generali, ca de exemplu, cultura americană, cultura engleză, franceză, germană ş.a.m.d.. In prezent, conceptul

este folosit la nivel organizaţional pentru a contura politica unei corporaţii. Astfel, se poate vorbi de cultura IBM, cultura Shell, cultura MacDonald’s, e.t.c.. Dar nu e mai puţin adevărat că o cultură moare cu poporul care a zămislit-o. Sunt cazuri însă când ea supravieţuieşte ca putere fecundă pentru alte culturi şi aceste cazuri le determină rasa şi religia. Poate mai mult decât orice alt domeniu, negocierea internaţională are ca premisă diversitatea culturală. Există mii de culturi şi subculturi care nu pot fi integrate într-un tot unitar. Abordarea unei negocieri internaţionale trebuie să aibă ca punct de plecare recunoaşterea diferenţelor culturale, găsirea punctelor comune şi acceptarea limitelor acestora din urmă. Diferenţele pot apare nu numai la nivel de naţiune sau regiune, ci şi la nivel de grup de persoane, departament sau organizaţie. Ele privesc comportamentul şi aptitudinile şi au calitatea de a fi observabile şi cunoscute de către negociatori. Dar există şi diferenţe legate de valori, atitudini, credinţe şi identităţi care nu pot fi sesizate decât prin contact direct cu o alta cultură şi care, de obicei, sunt “ascunse”. Punctele comune pot constitui un avantaj important în negociere, care trebuie exploatat. Găsirea lor presupune, însă, o bună cunoaştere a unei culturi. De asemenea, trebuie respectate limitele până la care acestea pot fi folosite pentru a evita încălcarea principiului diversităţii culturale. O greşeală făcută adesea de negociatorii neexperimentaţi este considerarea partenerului ca fiind “egal” în ceea ce priveşte valorile culturale. Cultura reprezintă un întreg complex ce include cunoştinţe, convingeri, arta, morala, lege, obiceiuri cât şi alte capacităţi şi obişnuinţe dobândite de om ca membru al societăţii. De asemenea, cultura reprezintă un sistem istoric determinat de modul de viaţă ce tinde sa fie împărtăşit de toţi membrii unui grup. Cultura include limbajul grupului, tradiţiile, obiceiurile şi instituţiile inclusiv ideile motivatoare, convingerile şi valorile cât şi implementarea lor în instrumentele materiale şi artefacte. I.2. CONCEPTUL DE CIVILIZAŢIE Etimologic, termenul ''civilizaţie'' derivă din latina clasică unde adjectivul civilis şi substantivul civilitas desemnează calităţile generale ale cetăţeanului (civis) în relaţiile cu ceilalţi cetăţeni: politeţea, amabilitatea. La greci şi romani condiţia de cetăţean era sinonimă cu comportamentul civilizat. Propriul lor stadiu de organizare sociala îl considerau modelul perfect şi suprem al umanităţii. Tot ceea ce era în afara lumii lor era identificat cu ''barbaria'', stadiu inferior în raport cu lumea lor civilizată. Civilizaţia românească s-a format sub influenţa Apusului (ex Occidente lux); bunurile materiale componente ale civilizaţiei, transformându-se în deprinderi adaptate la structura temperamentală, se prefac în valori sufleteşti – cultură, ceea ce înseamnă transformarea civilizaţiei în cultură (Eugen Lovinescu). Viaţa omenirii are două aspecte: unul teluric, civilizaţie, adică tehnica materială, altul ceresc – cultura, sau suma tuturor produselor sufleteşti; două concepte inseparabile şi simultane, unul privind lumea materială – civilizaţia, altul de natură exclusiv sufletească – cultura, fiecare în domeniul propriu şi nu într-o conlucrare corelativă (Simion Mehedinţi). Lucian Blaga şi Tudor Vianu, filosofi şi teoreticieni ai culturii, în perioada interbelică, cultivă concepţii diferenţiate doar prin nuanţe. Blaga consideră cultura o permanenţă, o continuitate, exprimată printr-o „matrice stilistică”. Civilizaţia este o modalitate existenţială inferioară culturii. Vianu apreciază civilizaţia drept cultură socială parţială, valoarea tehnico-economică. Conceptul de cultură ar fi mai cuprinzător, cel de civilizaţie unul din aspectele culturii. Termenul civilizaţie, afirmă Alexandru Tănase în lucrarea sa ''Introducere in filozofia culturii'', a apărut pe la 1766 şi a fost introdus în circulaţie de raţionaliştii secolului al XVIII-lea, în primul rând de Voltaire şi enciclopediştii francezi, pentru a desemna ''vremurile noi'' în raport cu ''epocile întunecate'' anterioare (evident, feudalismul). Polisemantismul cuvântului ''civilizaţie'' s-a păstrat până în vremurile noastre. În timp ce unii autori recunosc ca îndreptăţit numai termenul de ''civilizaţie'', alţii manifestă preferinţă pentru termenul de ''cultură'' atunci când desemnează ansamblul vieţii materiale şi spirituale. Iată, de exemplu, Kultur din limba

2

germană corespunde în mare masură cu civilisation din limba franceza, iar culture din scrierile etnografilor si antropologilor de limba engleza corespunde cu înţelesul ce se conferă termenului de civilizaţie din alte limbi. Dincolo de aceste dificultăţi de ordin semantic, o altă categorie de dificultăţi ţine de ceea ce efectiv desemnează termenul de ''civilizaţie''. Aceste noi dificultăţi se circumscriu întrebării: ce acţiuni şi produse ale acţiunii umane intra în sfera civilizaţiei? Foarte mulţi autori susţin că de domeniul civilizaţiei aparţin toate cuceririle şi bunurile tehnico-materiale, ''cultura materială''. Pentru alţii, termenul ''civilizaţie'' se referă la diverse stări ale societăţii, adică la formele elevate de organizare a societăţii. Guizot afirmă în acest sens: ''Se poate spune ca civilizaţia este ansamblul elementelor unei vieţi sociale organizate, care au asigurat umanităţii preponderenţa sa asupra altor animale şi stăpânirea pământului''. ''Civilizaţia'', raportată la cultură, desemnează cultura conştientă de rosturile şi valorile ei. Alteori, dimpotrivă, civilizaţia ar fi expresia decăderii culturii, este ''moartea culturii'', cum spune Spengler. a. Perspectiva criteriului social-economic. Ea distinge civilizaţiile în raport cu ceea ce Marx numea ''formaţiune socialeconomică''. In acest caz civilizaţia poartă denumirea tipurilor istorice fundamentale sub care s-a înfăţişat societatea umană: civilizaţia primitivă, civilizaţia antică, civilizaţia feudală, civilizaţia moderna (capitalistă), civilizaţia socialistă. b. Perspectiva criteriului tehnic, proprie îndeosebi arheologiei şi, uneori, etnografiei. Pornindu-se de la un unghi de vedere particularizat, cel tehnic, se distinge între: civilizaţia neolitică, civilizaţia bronzului, civilizaţia fierului, civilizaţia industrială etc. Aici criteriul tehnic rămâne totuşi unul general, el subordonându-şi sau asociindu-şi alte criterii, îndeosebi axiologice şi economice, şi introduce, într-o oarecare masură, şi o perspectivă cronologică în raporturile dintre aceste civilizaţii. c. Perspectiva criteriului antropologic-cultural. Este folosită îndeosebi de istoricii culturii, înclinaţi să pună în evidenţă originalitatea aproape ireductibilă a diferitelor culturi şi aportul major al diferitelor popoare la constituirea civilizaţiei umane. Astfel, se face distincţie între civilizaţii ca: egipteană, mesopotamiană, greco-romană, chineză, indiană etc. Sau, depaşindu-se ''spaţiul'' unui popor, se identifică ''arii'' de civilizaţie mai largi: europeană, orientală, africană etc. În foarte multe aspecte, această perspectivă este asemănătoare cu concepţia etnografiei asupra civilizaţiei.

obiectivă... Civilizaţia duce la realizarea existenţei umane şi la transformarea mediului exterior prin tehnică''. I.3. CONCEPTUL DE ACULTURAŢIE Difuzia sau contagiunea culturală poate avea loc de exemplu între state ce au o forţă militară şi politică aproximativ egala şi au străbătut etape egale în ceea ce priveşte dezvoltarea culturală. În alte situaţii, acest fenomen are loc între sisteme socioculturale cu totul diferite în ceea ce priveşte reperele amintite. Exemple clare pot fi văzute în momentele de cucerire şi colonializare a diferitelor regiuni ale lumii de către statele Europei moderne. Expansiunea Coca Cola, McDonald constituie un fenomen de contagiune culturală, ca expresie a culturii corporatiste dar şi aculturaţie. În aceste cazuri se spune că, adesea cultura celor mai puternice state este impusă celor mai puţin dezvoltate popoare şi culturi. Rămâne de văzut, una este să construieşti pe un spaţiu străin şi alta este ca acea construcţie/concept să şi fie asimilată în cultură.Achiziţia unei culturi străine de către un popor se numeşte aculturaţie. Dar chiar şi în cazul cuceririlor, trăsături ale populaţiei cucerite pot fi difuzate celor cu o cultură aşa zis mult mai dezvoltată. Ca exemplu, ne putem referi la situaţia englezilor ce „au cucerit” India. Tot la o astfel de situaţie exemplele pot include plantele cultivate, cuvinte, teme muzicale, jocuri şi motive artizanale. Fenomenul de difuziune se bazează în parte pe teoria ca oamenii nu sunt creativi şi că, odată creată o cultură aceasta se răspândeşte peste tot. II. CIOCNIREA CIVILIZAŢIILOR (SAMUEL HUNTINGTON) “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” este o carte scrisă de Samuel P. Huntington, în 1993. Samuel Phillips Huntington este profesor la Harvard și un analist politic care a obținut notorietatea internațională prin lucrarea “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” (1993, 1996), în care susține teza unei noi ordini mondiale, instaurată la sfârșitul Războiului Rece. Teoria propusă de acesta, a fost formulată pentru prima oară în 1993, în “Foreign Affairs”, unde a publicat un articol intitulat “Ciocnirea civilizațiilor?”. Articolul era o reacție la cartea lui Francis Fukuyama, “Sfârșitul istoriei și ultimul om” (1992). În 1996, el își dezvoltă teoria în lucrarea “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. În România, lucrarea a apărut la editura Antet, într-o traducere realizată de Radu Carp și prefațată de Iulia Motoc. Samuel Huntington pleacă în lucrarea sa de la diversele teorii asupra naturii politicii globale, în perioada de după Războiul Rece. Unii dintre autorii acestor teorii susțineau că drepturile omului, democrația și capitalismul au devenit singura alternativă ideologică pentru națiunile contemporane. Astfel, Francis Fukuyama argumenta că lumea a atins “sfârșitul istoriei”. Huntington crede în schimb că în timp ce epoca ideologiilor a apus, lumea s-a întors la o stare normală caracterizată prin conflicte culturale. În teza sa, el argumentează că principală cauză a conflictelor în viitor vor fi diferențele de ordin cultural și religios. Ca o extensie, el arată că conceptul de civilizație, ca cea mai înaltă formă de exprimare a identitații culturale, va deveni din ce în ce mai utilă în analizarea potențialului de conflict. În acest sens el spunea: “Ipoteza mea susține că sursa fundamentală a conflictului în această lume nouă nu va fi determinată de aspectul economic sau de cel ideologic. Marea diviziune în rândul rasei umane și sursa dominantă a conflictelor va fi cea culturală. Statele naționale vor ramâne în continuare cei mai importanți actori în problemele lumii, însă principalele conflicte între națiuni și grupuri din diferite civilizații. Ciocnirea civilizațiilor va domina politica mondială. Linia dintre civilizații va reprezenta în viitor linia frontului” . În esență, teza provocatoare și importanta a “Ciocnirii civilizațiilor” este aceea că creșterea violențelor în lume este determinată de conflicte între state și culturi care se bazează pe tradiții religioase. Samuel Huntington, fost consilier politic a lui

d. Perspectiva criteriului spiritual. Prin criteriu spiritual se înţelege, fie o concepţie dominantă, care a marcat modul de viata a celor ce au împărtaşit-o în masă, fie, mai nou, ''suportul'' informaţiei dominante. Din acest punct de vedere se poate vorbi de civilizaţia budistă, creştină, islamică, sau civilizaţia cărţii, civilizaţia tehnotronică etc. Perspectiva istoriei (istorică). ''Punctul de vedere istoric asupra civilizaţiei, subliniază Alexandru Tănase, pune accentul pe raportarea sa la ideea de progres, la dezvoltarea societăţii, civilizaţia fiind astfel definită ca o etapă relativ evoluata în istoria umanităţii, o formă evoluată de cultură care include folosirea scrisului, existenţa oraşelor, apariţia organizării politice a societăţii''. Din aceasta perspectivă, civilizaţia ar fi o etapa târzie a istoriei omenirii, al cărei început s-a făcut doar cu câteva mii de ani în urma, în momentul în care, în anumite zone şi la anumite populaţii, s-a depăşit stadiul tribal de organizare. Civilizaţia înseamnă un ansamblu de realizări în economie, politică, cultură, care au facut posibilă trecerea spre forme mai mobile de viaţă. Pentru Alfred Weber, procesul de socializare este bazat pe continuitate şi progresul ireversibil al raţiunii. ''Civilizaţia reprezintă efortul uman de cucerire a lumii naturii şi culturii prin mijloacele inteligenţei, în sfera ştiinţei, tehnicii şi planificării''. Raymond Aron susţine, la rându-i: ''Civilizaţia cuprinde pe de o parte, orice cunoaştere pozitivă asupra naturii şi omului, pe de altă parte, realizarea acestei cunoaşteri în tehnica. Este în acelaşi timp proces de cunoaştere şi acumulare

Clinton, argumentează că oamenii politici trebuie să țină cont de
această situație în special când intervin în problemele interne ale altor țări. În cele cinci părți ale cărții sale el dezvoltă această teorie: Partea I: Susține ideea conform căreia pentru prima oară în istorie, politica globală a devenit atât multipolară cât și

3

Civilizația „musulmană”. dar și de restul statelor vestice care trebuie să accepte că civilizația lor este unică și nu universală. tradițiile și cultura Turciei sunt derivate din civilizația islamică. În accepțiunea lui Huntington. precum proximitatea geografică sau similitudinile lingvistice. este cel mai bun exemplu. economice și militare. Astfel atacurile Europeană) și America de Nord. Afganistan si Irak au fost văzute ca o dovadă a teoriei lui .” Vestul trebuie să țină cont și de “civilizațiile concurente”. șomajul. El crede că scopul Chinei este acela de a-și reafirma statutul de hegemon regional. În acel moment. . Turcia. occidentalizare și “state sfâșiate” (ambivalente). O cauză acest sens el oferă exemplul războaielor din fundamentală a acestor conflicte este credința Vestului în universalitatea sistemului său politic și a valorilor sale. în timp ce Asia își dezvoltă puterea economică. Coreea. Ele vor determina o schimbare a puterii politice. și caută să adere la Uniunea European Australia este catalogată la fel. Cecenia sau conflictul dintre India și Pakistan.Civilizația „vestică”: cuprinde. a aderat la NATO. Elementul religios se pare că este criteriul cel mai important în această clasificare. în concepția autorului. Conflictele dintre civilizații vor avea loc “între musulmani și ne-musulmani”. a opta civilizație. vor conduce la ciocnirea dintre civilizația musulmana și cea occidentală. Primele conflicte dintre cele două civilizații datează încă de la începutul americani care trebuie să-și reafirme identitatea. statele din zonă. în detrimentul Vestului. Partea III: Acum se pun bazele unei noi ordini mondiale.. dar elita pro-occidentală a imprimat țării o altă orientare. politică și militară. capitalismul. Aceeași situație o are și China sau “tigrii asiatici”. democrația parlamentară. explozia demografică in lumea islamică. Reforma și Iluminismul.Civilizația hindică (India). Partea V: Supraviețuirea Vestului depinde de puternice economii dintr-un „Top Ten” până în 2020. Interesele celor doua civilizații sunt comune în ceea ce priveste dezvoltarea armamentului. Asia și alfabetul latin. stagnarea populației. vor accepta cererile chineze și vor deveni mult mai receptive la nevoile Chinei. Evitarea unui război global al civilizațiilor depinde de măsura în care liderii mondiali vor accepta să coopereze pentru a menține caracterul multicivilizațional al politicii globale. Aceasta se caracterizează prin: societățile care au afinități culturale vor coopera între ele. dar a ramas distinctă din punct de vedere cultural față de Occident. iar țelul lor trebuie să fie efortul comun de reînoire și prezervare a civilizației lor în fața asaltului civilizațiilor non-vestice. Autorul se referă la statele care incearcă să se afilieze la alte civilizații ca “state sfâșiate”. în special cu Islamul și China. În unele cazuri el folosește însă și alte criterii. În ceea ce priveste civilizația islamică autorul susține că ea a cunoscut o creștere explozivă a populației care a alimentat însă instabilitatea în interiorul ei. Toate civilizațiile non-vestice își reafirmă propriile valori culturale. Aceasta va fi cel mai sângeros conflict al secolului al XXI-lea. În acelaș timp Occidentul se deosebește de Renașterea. În cadrul lucrării sale.Civilizația Africii subsahariene: poate să devină. Manifestări pe care el le numește “Renașterea islamică” cuprind revoluția islamică din Iran din 1979 și primul război din Golf (1991). în special cu Vestul. Partea IV: Pretențiile universaliste ale Vestului vor determina din ce in ce mai des conflicte cu celelate civilizații. Astfel puterea economică se mută către islamul au fost cele mai active civilizații din ultimul sfert de secol.Civilizația „japoneză”: considerată de autor a fi o sinteză între civilizația chineză și popoarele altaice. civilizația sinică se afirmă deja datorită dezvoltarii economice rapide. Tot aici se află și alte state derivate din statele europene. În Iugoslavia. Primul tip de conflict se desfașoară la nivel local și are loc între state cu granița comună dar care aparțin unor civilizații diferite sau în interiorul aceluiaș stat dar care are populații care apartin unor civilizații diferite. Vestul se confruntă în zilele noastre cu numeroase probleme: slaba creștere economică. Toți acești factori. vestul Europei (Uniunea Evului Mediu. autorul utilizează o serie de concepte noi și realizează o interesantă diferențiere a civilizațiilor. Autorul vede civilizația musulmană ca un potențial aliat pentru China. China va colabora îndeosebi cu Iranul și cu Pakistanul.Civilizația „sinică”: cuprinde China. Taiwan și Vietnam. . O alta interesantă delimitare facută de autor este aceea între modernizare. după el. China probabil va avea cea mai puternică economie în secolul al XXI-lea. Aceste valori sunt opuse pluralismului și individualismului vestic.. statele din zonă i se vor subordona datorită tradiției istorice și a confucianismului. Pe fondul acestei situații. drepturile omului și democrația și opuse Vestului. droguri și criminalitatea. . Singapore.multicivilizaționala. la care se adauga pretențiile universaliste ale Vestului. cât și la granițe. cei care dau dreptate tezei lui Huntington aduc ca argument situația Japoniei. Poate fi considerată ca parte a civilizației vestice însă cu structuri sociale și politice distincte de Europa și SUA. eforturile de a schimba o societate de la o civilizație la alta vor eșua. Astfel se dezvoltă o “conexiune sino-islamică“ . modernizarea este prezentată distinct față de occidentalizare și ea nu produce nici o universalizare a civilizației si nici o occidentalizare a acesteia. Al doilea tip de conflict se desfășoară la nivel global între state importante aparținând unor civilizații diferite. Cu alte cuvinte. istorici și moderni. 4 . țările se vor grupa în jurul statului care exprimă chintesența civilizației lor. Istoria. datorită civilizației sale vestice și orientării economice spre Asia. După ei. civilizația „ortodoxă” prin faptul că a cunoscut a cărei lideri politici au încercat să occidentalizeze țara încă de la 1920. Criticii tezei sustin că nu este posibilă modernizarea fără occidentalizare. Huntington arată că expansiunea civilizației vestice s-a încheiat și revoltele împotriva acesteia deja au început. Islamul cunoaște o explozie demografică cu consecințe negative asupra țărilor musulmane și asupra vecinilor lor. mișcările fundamentaliste au devenit din ce in ce mai populare. Mai mult. Huntington susține ideea că Rusia este un stat ne-occidental chiar dacă împărtășește cu Vestul o bună parte din moștenirea sa culturală. ea a adoptat tehnologia occidentală.America Latină: E un hibrid între civilizația vestică și Huntington. odată cu invazia arabă în Europa și continuă cu cruciadele. si autorul identifică astfel “granițele însângerate” dintre civilizația islamică și cea non-islamică. In istoria recentă. În funcție de aceste criterii el deosebește următoarele civilizații: . Probabil cel mai bun exemplu al unei modernizări fără occidentalizare este Rusia. Ambele au scopuri revizioniste și împart o istorie comună a conflictelor cu alte civilizații. conflictele dintre civilizații pot avea doua forme: “conflicte de-a lungul liniei de populația locală. Astfel Huntington crede că ridicarea Chinei prezintă una dintre cele mai importante amenințări pentru Vest.Civilizația „ortodoxă”: cuprinde toate statele „ortodoxe de la 11 septembrie 2001 și acțiunile ulterioare din printre care și România și Grecia. . cu expansiunea otomană și cu diviziunea lumii islamice de către imperiile europene în secolele al XIX-lea și al XX-lea. ca de pildă Coreea sau Vietnamul. Un “stat sfâșiat” trebuie să implinească trei cerințe pentru ca să își redefinească Asia.. Huntington face o distincție între modernizare și occidentalizare. factorii care au contribuit la ciocnirea celor doua civilizații sunt: Renașterea islamică. precum Australia sau Noua Zeelandă. iar Asia este de așteptat să aibă șapte dintre cele mai contact” și “conflicte între state-nucleu”. Samuel Huntington susține ideea conform căreia la sfârșitul Războiului Rece conflictele între aceste civilizații s-au accentuat. cea Sinică și Musulmană. la nivel local se vor declanșa războaie între musulmani și non-musulmani. puterea politică și cea militară o vor urma. impunând instituții occidentale. Această idee este naivă și “promovarea în continuare a acestei idei nu va duce decât la accentuarea conflictului dintre civilizații. . Ca replică. În concepția lui Huntington. statul cheie al lumii ortodoxe. Partea II: Balanța puterii se schimbă în rândul civilizațiilor: Vestul se află într-un relativ declin. .

Scena convertirii sale la creştinism a avut loc în iulie 386 şi s-a petrecut în liniştea grădinii casei în care locuia la Milano. lipsit de dinamism și interacțiune culturală. după Said. Printre lucrările cele mai importante elaborate de Augustin menţionăm: Enchiridion (Manual de credinţă). în Africa de Nord. până în 384. Între anii 386-387. masele trebuie să accepte redefinirea. Ea suferă de faptul că e prea vagă. Augustin a studiat gramatica. Dupa el. Ce mai importantă critică este aceea că autorul nu folosește un criteriu clar de delimitare a civilizațiilor. Augustin a devenit profesor de gramatică în oraşul său natal Tagaste. Huntington continuă Războiul Rece prin alte mijloace și nu face nici un efort în a ne face să înțelegem lumea contemporană sau să ajute la reconcilierea a mai multor culturi. metropola Africii romane. întrucât deformează realitatea. Aurelius Augustinus s-a născut la 13 noiembrie 354 în orăşelul Tagaste din provincia romană Numidia. În perioada studiilor. diferențele culturale dintre China și Japonia nu sunt mai mari decât cele dintre China și Vietnam. o lume complexă. De 5 . la Cassicciacum. Opera lui Augustin este impresionantă. pe când se afla retras la umbra unui arbore. Augustin se apropie de operele lui Cicero. nesistematică a unui subiect sensibil a creat o serie de tensiuni. spunea că devenit democrații. a plecat din Cartagina la Roma.” În concluzie. Arabii. Suetonius şi manifestă un interes special pentru astrologie. În primul rând. fiică. În orice caz. iar Vestul însuși a fost dominat de Huntington definește civilizația ca un concept fix. DE LA CULTURA ANTICĂ PĂGÂNĂ LA CULTURA CREŞTINĂ: AUGUSTIN (sec. Scopul ei. La Cartagina. în toamna anului 386. A început să citească Biblia dar. Tagaste. Aceasta este puterea unui text bine scris și convingător. Aceste cifre. în 374. pakistanezii sau indonezienii au fiecare viziuni diferite asupra lumii. De agone christiano (Despre lupta creştină). evidenţiind un efort intelectual ieşit din comun. De fapt. Formaţia intelectuală a sfântului Augustin este tipică pentru o lume în tranziţie. Augustin s-a apropiat de ideile neoplatonicilor Plotin şi Porfiriu. cartea lui se bazează pe dovezi de o evidență amuzantă. iar abordarea amuzantă. Edward Said în lucrarea „Ciocnirea ignoranței” . iar dovezile pentru o ciocnire a civilizațiilor nu sunt convingătoare. toate putând fi o sursă de identitate Paul Berman. Sub influenţa filosofului păgân Manlius Theodorus. pe lângă literatura latină. unde a început să predea din 384. la dorinţa tatălui său. de a menține o stare de război pe timp de pace. întrucât îndoielile filosofilor din şcoala numită Noua Academie. începând chiar cu mediul familiar. A părăsit în 376 Tagaste pentru Cartagina. păgân şi creştin. în cartea sa “Teroare și liberalism” susține că în ziua de azi nu există o graniță culturală pentru o persoană. A fost prin excelenţă un gânditor care a meditat asupra fenomenelor contemporane şi a încercat să desluşească dinamica dezvoltării istorice a timpului său. catolici sau ortodocși etc. În toamna anului 383. Sprijinit de prefectul Romei. 218 scrieri şi peste 500 de predici (păstrate doar în parte). IV-V) Biografia intelectuală. s-au accentuat imediat după sfârșitul Războiului Rece. el a compus dialogurile Contra Academicos (Contra Academicilor). sunt cu atât mai impresionante şi revelatoare cu cât opera augustiniană a fost realizată în contextul în care funcţia episcopală pe care o exercita i-a pretins asumarea unor atribuţii religioase şi administrativ – juridice copleşitoare prin diversitatea lor şi prin risipa de timp pe care o presupuneau. Națiuni precum India. etc. La Cartagina. turcii. clară. contradictorie. catedră plătită de oraş. Alții au arătat ca civilizațiile identificate de autor sunt dezbinate și nu au unitate internă. Symmachus. în prezenţa prietenului său Alypius. Vergilius. Lectura Eneadelor lui Plotin şi a Sfintei Scripturi l-a fermecat şi a produs în sufletul său o mutaţie intelectuală şi spirituală care l-a atras spre cunoaşterea lui Dumnezeu. de diferențele culturale dintre lumea germanică și aceea că civilizația „vestică” nu ține cont de: ramura cea latină etc. când a început să audieze la Milano predicile Sfântului Ambrozie. tânărul Augustin s-a lăsat pradă distracţiilor şi plăcerilor. Augustin a făcut între anii 370 – 374 studii superioare la Cartagina. el renunţă la catedra de retor la Milano. a început să înveţe limba greacă. este o lucrare periculoasă. La scurt timp după convertire. pe care le va deplânge şi regreta cu sinceritate în lucrarea sa Confessiones (Mărturisiri). Ea a contribuit la accentuarea temerilor Vestului față de islam care a fost perceput ca o mișcare antioccidentală. Augustin a căzut în scepticism. De quantitate animae (Despre cantitatea sufletului). cu care a rămas în legătură peste 10 ani. De natura boni (Despre natura binelui). în timp ce Japonia se află alături de cea occidentală. femeie. De exemplu. Turcia. De libero arbitrio (Despre liberul arbitru). S-a retras la proprietatea prietenului său. rămânând în acest oraş până în 383. O alta critică la adresa cărții este lansată de defunctul Papa Ioan Paul II : “O ciocnire va urma numai când islamul si creștinismul sunt interpretate greșit sau sunt manipulate în scopuri politice sau ideologice. este acela de a legitima anumite politici. Valorile se transmit mult mai ușor decât lasă Huntington să se înțeleagă. aceea de a distorsiona percepția individuală asupra unor civilizații”. gramaticianul Verecundus. și nu au o perspectivă multiplă ca de exemplu: hinduist. care dorea săl vadă retor. soție. atunci reşedinţă imperială. închisă este aplicată întregii societăți umane. În acest timp. între anii 365-369. Teoria conform căreia fiecare lume este autarhică. Din momentul apariției în 1993. unde i s-a oferit un post de profesor de retorică. Augustin a frecventat cercul maniheilor. care s-a străduit mult pentru convertirea soţului şi a fiului. lucrarea lui Huntington. dar cu toate acestea Vietnamul este alături de China în cadrul civilizației „sinice”. A fost atras îndeosebi de metafizica maniheenilor. rămâne de văzut în ce masură războaiele care au avut loc pot fi atribuite “conflictelor intercivilizaționale”. El argumentează că principala cauză a violenței este dată de momentul când oamenii se privesc reciproc din perspectiva unei singure afiliații: hinduiști sau musulmani. fiul său nelegitim Adeodatus şi câţiva prieteni. elitele civilizației căreia “statul sfâșiat” încearcă să alăture trebuie să accepte această țară. în care combate scepticismul Noii Academii şi lucrările: De vita beata (Despre viaţa fericită). în ciuda caracterului inedit. Monica. a fost atras de erezia maniheenilor. fratele său Navigius. De Fide et Symbolo (Despre credinţă şi crez). Studii riguroase au arătat ca nu există o accentuare a frecvenței conflictelor dintre civilizații în perioada de după războiul rece. Tacitus. astfel că nu există o civilizație islamică și nici o civilizație occidentală. dar aceştia l-au decepţionat cu fanteziile lor referitoare la unele chestiuni de ordin ştiinţific. mai ales când luăm în considerare relațiile deosebite dintre SUA și Arabia Saudită. artist. în anii 373. în această retragere mama sa. care tratează originea omului şi providenţa divină. Augustin obţine postul de profesor de retorică la Milano. sub îndrumarea Sfântului Ambrozie. O altă problemă este catolică și protestantă. apoi literatura şi retorica la Madaura . un dialog între Augustin şi sufletul său cu privire la Dumnezeu. unde a deschis o şcoală şi a adunat în jurul lui un mare număr de discipoli. o critică la adresa tezei lui Huntington dupa care va izbucni un inevitabil conflict civilizațional. la 35 km depărtare de Milano. pentru primirea botezului. III. Soliloquia (Solilocvii). războaiele regionale. spre a se pregăti . mamă. însă pe masură ce timpul a trecut ele au devenit din ce in ce mai puține.identitatea: elitele trebuie să suporte tranziția. care-l va preocupa până la sfârşitul vieţii. La vârsta de 20 de ani. după care omul nu poate ajunge la cunoaşterea şi înţelegerea nici unui adevăr. În oraşul său natal. Lumea musulmană este puternic fracturată de-a lungul granițelor etnice. numărând 113 tratate – dintre care unele de dimensiuni considerabile-. teza lui Huntington a fost foarte criticată. La Madaura. tatăl său Patricius fiind un păgân convertit la creştinism în 371 iar mama sa Monica fiind o creştină plină de pietate şi devotament. i se păreau adevărate. a cărei cunoaştere şi a îmbogăţit-o apoi prin lectură. Datorită ajutorului generos al unui prieten al familiei. Japonia și cea mai mare parte a statelor est-europene au dictatură și fundamentalism în cea mai mare parte a istoriei sale. pe lângă studii. Se afla cu sine. Amartya Sen a scris lucrarea “Identitate și violență: Iluzia unui destin” . De ordine (Despre ordine). De Symbolo ad catechumenos (Despre Crez către catehumeni). Augustin este o personalitate care a avut un impact puternic asupra gândirii istorice şi filosofice a evului mediu.

Augustin a primit botezul într-o atmosferă de mare şi strălucită sărbătoare. în care se poate urmări evoluţia gândirii teologice şi filosofice augustiniene. Augustin dovedeşte cu argumente din istoria grecilor. nici folositor pentru mântuirea şi fericirea sufletului şi moştenirea vieţii veşnice în împărăţia cea luminoasă şi eternă a lui Dumnezeu. prin care se ajunge la construirea cetăţii divine. cu pelagienii şi cu arienii. de la exilul evreilor la întruparea lui Hristos. A asociat apoi rolul tradiţiei biblice care i-a furnizat noţiunile fundamentale cu care va opera: popor. Cetatea terestră este formată din acele fiinţe care. de la Potop la Avraam. acestea au fost numeroase şi variate. lupta dintre două cetăţi: civitas Dei (cetatea lui Dumnezeu). planul în care istoria va fi scrisă de acum înainte. nu au putut face nici bine. cum încercau păgânii să argumenteze. care este cetatea celor răi şi păcătoşi dar în cele din urmă biruinţa va fi a celei dintâi. din lucrarea acestuia Antiquitas rerum humanorum et divinarum. Augustin a lărgit termenul de civitas(cetate). Separarea definitivă se va face la sfârşitul lumii. de la David la deportarea evreilor în Babilon. când cei buni vor fi răsplătiţi de Dumnezeu iar cei răi şi păcătoşi vor fi pedepsiţi după gravitatea faptelor lor rele: În timpul desfăşurării istoriei umanităţii. scrisă între 413 şi 426 şi cuprinzând 22 de cărţi. La sfârşitul anului 395. În ceea ce priveşte izvoarele folosite pentru redactarea monumentalei lucrări De civitate Dei. până la moartea mamei sale. combătând vehement aceste doctrine eretice. După judecată. De civitate Dei este nu numai cea mai completă operă apologetico. scrisă între 426 şi 428. făcând precizările şi completările necesare. cât din irealitate. dar numai prin civitas Dei. romanilor şi a altor popoare vechi. pentru a-şi fi părăsit zeii cetăţii. mileniul reprezintă epoca dintre întrupare şi a doua venire a lui Hristos. de la Adam la Potopul lui Noe. în două cărţi. Despre poporul roman de Marcus Varro. După moartea mamei sale a mai rămas un an la Roma. unde a păstorit până la moartea sa. timpul. urma să fie mai curând de conjunctură decât de teologie şi filosofie a istoriei în modalitate sistematică. ci se întrepătrund. De civitate Dei trebuia sa reînnoiască argumente devenite aproape tradiţionale. Augustin s-a angajat în polemici cu donatiştii. care va continua până la triumful final al cetăţii cereşti. rege etc. În partea a doua a lucrării sale (cărţile XI – XXII). Primele 10 cărţi apologetico – polemice sunt continuate de teologie şi metafizică a istoriei în următoarele 12 cărţi. care cuprind laolaltă 232 de cărţi. la judecata viitoare. Retractiones (Retractări sau Revizuiri). În noaptea Paştelui din 24 aprilie 387. menite să justifice creştinismul atât prin sine. Augustin nu are în vedere un rol viitor pentru evrei în istorie şi crede că epoca prezentă a Bisericii este mileniul din Apocalipsa. În această lucrare. începând cu căderea îngerilor răi din ceruri şi căderea primei perechi de oameni (Adam şi Eva ) în păcatul originar. numită şi civitas diaboli (cetatea diavolului). O vină tragică părea să înceapă să-i domine pe romani. preluate de la istorici păgâni ca Marcus Terentius Varro. prin comunitatea creştină a credincioşilor. nu este nici necesar. aceştia fiind doar nişte închipuiri şi născociri ale minţii omeneşti. apoi. Aici Augustin a compus în 389 dialogul De Musica (Despre muzică) şi unele dintre scrierile contra maniheilor. Augustin a vândut mica sa proprietate din Tagaste şi a împărţit banii săracilor. c. e. Scriind această lucrare. Augustin crede că ţelul sau scopul istoriei se află dincolo de istorie. 6 . căruia autorul i-a adresat primele cărţi. Cea mai importantă dintre operele lui Augustin şi cea mai celebră este De civitate Dei (Despre cetatea lui Dumnezeu). Proiectată ca o apologie. Fiecare perioadă reprezintă un segment al eternităţii în care se încadrează şi istoria evreilor dar şi istoria greco – romană. iubind doar eul. făcându-l sinonim cu cel de societas (societate). scrisă între 397-401. membrii cetăţii lui Dumnezeu se vor bucura de fericirea veşnică. Politeismul este respins ca un conglomerat care este incapabil să asigure pacea şi fericirea pe pământ (cărţile I-V). Augustin a încercat la moartea mamei sale o durere profundă şi s-a decis să consacre tot restul zilelor sale slujirii lui Dumnezeu. în 387 – 388. De civitate Dei se divide în două părţi principale. la Ostia. de vizigoţii conduşi de Alaric.magistro (Despre magistru). opera istoricului roman Sallustius. În prima parte (cărţile I – X). De la Milano. În viziunea lui Augustin. regele vandalilor. etc. Augustin s-a întors în 387. săvârşit chiar de Sfântul Ambrozie în catedrala din Milano. pentru că aceştia au abandonat cultul zeităţilor şi tradiţiile romane. un instrument. nu atât din neputere sau nevoinţă. Ocazia elaborării acestei lucrări se explică printr-un fapt contemporan: devastarea Romei. După moartea neaşteptată a fiului său Adeodatus în 390. căderile şi slăbiciunile sale personale. istoria este liniară şi nu ciclică. survenită la 28 august 430. petrecând o viaţă monastică de meditaţie. În Confessiones (Mărturisiri). potrivit gândirii lui Augustin. prezintă cu sinceritate întâmplările vieţii sale. cu accent asupra păcatului. Augustin expune. nici rău. salvarea cerească (cărţile VI –IX). Augustin face enumerarea celor 93 de opere ale sale. la 24 august 410. de la întemeiere. care nu există în realitate. spiritualitatea sufletului şi importanţa liberului arbitru al omului. scrise până în 427. demonstrând erudiţia lui Augustin: Republica lui Cicero. de la întemeierea Romei. aceia care au prezidat la întemeiere şi. Conţinutul istoriei umanităţii reprezintă. sub presiunea evenimentelor. în a treia lună a asediului oraşului de către Genseric. În urma lecturii asidue a Bibliei şi a unor opere filosofice. luând exemple din trecutul istoric al romanilor. în Africa de nord. fiind consacrat preot în 391. f. Cadrul istoriei universale este prezentat de succcesiunea celor 6 vârste sau epoci: a. teologie şi de gramatică latină.teologică a antichităţii târzii ci şi prima mare încercare de filosofie a istoriei. Cultul zeilor. pe care-i cunoştea mai bine decât oricare altul. al grecilor şi al celorlalte popoare. Augustin s-a străduit. Augustin a schiţat şi o teologie a istoriei. cetatea lui Dumnezeu nu este totdeauna identică cu Biserica. la consumarea secolelor. dar mai ales prin dezvăluirea polemică a gravelor slăbiciuni şi erori ale păgânismului. În realitatea istorică. iar de aici toţi trei au dorit să se întoarcă în Africa. care este cetatea celor buni şi virtuoşi în antiteză cu civitas terrena (cetatea pământească). numită şi civitas coelestis(cetatea cerească). A fost redactată la dorinţa tribunului Marcellus. în care Augustin înfăţişează dezvoltarea întregii omeniri într-o operă de mari proporţii. unde a rămas trei ani (388-390). în 13 cărţi. De immortalitate animae (Despre nemurirea sufletului). Cetatea lui Dumnezeu este formată din toate fiinţele umane şi cereşti care îl adoră pe Dumnezeu şi caută doar slava Lui. întreaga istorie. reculegere şi rugăciune şi discutând cu prietenii săi probleme de filozofie. de la naşterea lui Hristos la sfârşitul timpurilor. indicând locul redactării. Timpul devine istoric şi linear iar finalitatea lui este previzibilă: restabilirea împărăţiei lui Dumnezeu. după o scurtă şedere la Cartagina. s-a întors în toamna anului 388 în oraşul său natal Tagaste. d. în viziunea lui Augustin. să combată acuzaţiile păgânilor care susţineau că nenorocirile Imperiului Roman şi căderea Romei sub barbari se datorează creştinilor. iar aceia ai cetăţii terestre vor avea parte de pedeapsa veşnică. În prezentarea celor două cetăţi. după cum cetatea pământească nu este identică cu statul civil. care se ridică la perspectiva universalului. S-a stabilit la Hippo – Regius. la judecata viitoare. scopul şi erorile comise. cu argumente şi dovezi preluate din istoria Romei. împreună cu fiul său Adeodatus şi cu prietenul său Alypius. Augustin a reuşit să descopere existenţa şi spiritualitatea lui Dumnezeu. în mâinile unui Dumnezeu veşnic. Cartea. Zeii cetăţii. (cuvinte cheie ce indică o dimensiune politică întemeiată pe o experienţă terestră). Gândirea politică a lui Augustin s-a forjat în raport de două mari tradiţii: cultura greco – romană şi cea a scrierilor iudeo – creştine. de la Avraam la David. după Cartagina. la Roma. Statul laic este doar mijlocitor. b. survenită în toamna anului 387. Augustin a fost hirotonit episcop de Hippo. precum şi cu exemple din Vechiul şi Noul Testament că cinstirea şi venerarea zeilor nu au contribuit la creşterea Imperiului Roman şi la prosperitatea societăţii romane. îşi caută propria slavă şi propriul bine. împreuna cu mama sa Monica şi cu fratele său Navigius. al doilea oraş ca mărime în provincia romană Africa. Mama sa s-a îmbolnăvit însă pe drum şi a murit la 56 de ani în toamna anului 387 la Ostia. care a dus la căderea întregului neam omenesc. este o lucrare unică în genul ei în vechea literatură creştină medievală. lupta permanentă între cetatea lui Dumnezeu şi cetatea pământească. cele două cetăţi sau împărăţii nu sunt despărţite. A reţinut de la Platon ideea cetăţii ideale. La Augustin. gigantică. un rău necesar. dar furnizează prin arhitectura gândirii care stă la baza ei. Nu este o lucrare de istorie propriu-zisă. Dumnezeu este Domn al istoriei şi nu este legat de istorie. întâmplată la vârsta de 76 de ani. pe care le retractează sau le corectează.

Pe lângă instrucţia religioasă. Evenimentele sunt descrise cu claritate. a organizat. la capitularii (cartularii). cernelurile şi vopselele. de ortografie latină (De ortographia). Născut în Irlanda. împrumutând întregi pasaje. Tot aici se aflau şi călugări-cronicari. prin gândirea închisă în această carte. care redactau analele oficiale sau poeţi de curte şi rapsozi. Cele mai cunoscute instituţii de învăţământ carolingiene. format în celebra mănăstire germană Fulda. pe baza unei politici educaţionale coerente. scriau. O serie de oameni de cultură s-au străduit să transmită realizările culturii clasice îndeosebi sub forma unor compilaţii. inspirându-se din biografia lui Augustus. Utrecht. calculul matematic. IX). fixând strategia şi structurile. ceea ce nu anulează autenticitatea portretului. ci erau preluate din modelul latin. în şcolile din fiecare episcopie şi mănăstire. precum şi în ambianţa palatului imperial de la Aachen. El a fost creatorul latinei clasice eclesiastice. La Augustin asistăm la o relativizare a viziunii greco – romane a cetăţii. în epoca carolingiană. Orleans. într-o latină care încearcă să se apropie de latina clasică. autor al unei istorii a longobarzilor. aplicând tehnici de compilaţie. în care se studiau cele 7 arte liberale. care a cunoscut secretele şi intrigile anturajului imperial. Eginhard utilizează ca model lucrarea lui Suetonius. în general. din vremea în care s-a făcut partajarea Imperiului Carolingian. Dar. Alcuin a redactat o serie de manuale (destinate în primul rând Academiei Palatine de la Aachen. definit prin succesiunea generaţiilor şi a civilizaţiilor. animat de o profundă pasiune pentru antichitate. Martianus Capella (secolul al V-lea) a transmis sistemul mai vechi al grupării cunoştinţelor antichităţii în cele 7 arte liberale. într-o scrisoare circulară către episcopi şi abaţi. Evoluţia umanităţii depinde de voinţa divină. Împăratul însuşi. Doi episcopi. prin copiere manuală. a oferit întregului ev mediu o nouă perspectivă asupra istoriei universale. registre. la nivelul epocii. Lucan. istoria a servit unor scopuri politice. a fost redactată cronica episcopilor de Metz (sec. repudiind teza succesiunii ciclice a civilizaţiilor. care a reprezentat instrumentul unic al culturii în evul mediu şi Renaştere. În istoriografie. genul biografic. astfel încât „cleric” şi „ştiutor de carte” deveniseră aproape sinonime. Theodulf intenţiona să deschidă şcoli chiar în sate şi târguri. geometria. prin rolul acordat individului. îşi făcea cunoscut programul educaţional. Modelul latin a servit în sensul oferirii autorului a unor mijloace de exprimare. Prioritate absolută o are cronologia biblică. în sec. Alcuin de York (738-804). Carol cel Mare a căutat să atragă la curtea sa din Aachen o serie de personalităţi culturale şi ecleziastice strălucite ale vremii. dar şi pentru alţi tineri de condiţie mai modestă. Chiar dacă nu erau originale. principalul centru de activitate culturală îl reprezenta cancelaria. dar a reflectat şi asupra destinului istoriei. toate acestea în primul rând pentru copiii nobililor. se produce o revigorare în plan cultural. iar oamenii de cultură proveneau aproape exclusiv din rândurile clerului. împodobeau cu miniaturi şi legau codicele. Începând cu anul 773. Paulin d’Aquilera. unde preoţii urmau să realizeze o instrucţie elementară. la corespondenţa imperială cu papalitatea şi cu alte state importante ale vremii. un manual de dialectică (De Dialectica). narând evenimentele politice şi militare din anii 814 – 843. notele muzicale. psalmii. Reichenau. Cea mai importantă operă istorică realizată de Eginhard este Vita Caroli Magni. care ţine cont. gramaticianul Petru din Pisa. O serie de trăsături atribuite de Eginhard în Vita Caroli împăratului. în care sunt înşiruite. a descrierilor. spre a fi în măsură să predice într-un limbaj elevat şi pentru a pătrunde mai uşor în misterele Sfintelor Scripturi. RENAŞTEREA CAROLINGIANĂ CULTURALĂ Cultura clasică s-a păstrat în regatele „barbare din Occident şi după prăbuşirea Imperiului Roman de Apus (476). gramatica latina şi tot ceea ce ajută instrucţiei şi formării virtuţilor creştine. dar nu numai). Eginhard nu ar fi putut să confere structura maiestuoasă. Eginhard care scrie Vita Caroli Magni ( Viaţa lui Carol cel Mare). activează ca profesor la Academia Palatină întemeiată de Alcuin la curtea lui Carol cel Mare. astronomia şi muzica) funcţionau la Tours. Înserează în opera lui jurămintele de la Strassbourg. IV. Este cea mai reprezentativă scriere istorică a Renaşterii Carolingiene. Clemens Scotus. Cu realizarea acestui program cultural a fost mandatat eruditul cleric Alcuin din York. Theodulf d’Orleans. Horaţiu). de gramatică latină (De gramatica). s-a afirmat că viaţa lui Carol cel Mare apare apare ca a 13-a viaţă a împăraţilor. Călugării îşi preparau singuri pergamentul. nu erau proprii. vine pe continent în cândva înainte de anul 847. cu posibilitatea de a infuza în societate ideologia imperială. din Ambigua lui Maxim Mărturisitorul. ca instrument al puterii. Corbie şi Luxeuil. Există apoi istorii ale episcopiilor din Imperiul Carolingian. mai vechi. Nithard (circa 790 – 847) a scris lucrarea Historiarum Libri Quator. redactată între 813- 830. Chemat pe continent de Carol cel Mare. La curţile suveranilor. Pardulle de Laon şi Hincmar de Reims îi solicită lui Johannes Scotus Eriugena să combată doctrina greşită a lui Gottschalk referitoare la predestinarea divină. În aceste şcoli sunt descifrate şi multiplicate. Eginhard. retorica) şi quadrivium ( aritmetica. istoricul Paul Diaconul. Agobard din Lyon. În jurul anului 850. a realizat biografia lui Carol cel Mare. angajându-se coordonarea operei reformatoare carolingiene. Vita Caroli Magni demonstrează o stăpânire perfectă a limbii latine. Augustin nu numai că a lărgit viziunea cetăţii antice. fără a fi plătiţi pentru aceasta. echilibrată şi precizia caracterizărilor. realizată la curtea lui Carol cel Pleşuv. Petru din Pisa. Este un mare traducător: din opera lui Dionisie Areopagitul. În Imperiul Carolingian. Johannes Scotus Eriugena (circa 810 – 870) este o altă ilustră personalitate a Renaşterii Carolingiene. la păcat şi la salvare. în succesiune cronologică. Fără model. dar proiectul nu s-a materializat. În condiţiile regresului cultural al vremii şi ale instaurării monopolului spiritual al clerului. să se înveţe. a servit ca instrumentum regni. dialectica. Gallen. la sfârşitul secolului al VIII-lea şi începutul veacului al IX-lea. la analelele regale. În Capitularul din anul 789. în care este afirmată ideea sacralităţii dinastiei carolingiene. Suetonius. cunoscută sub denumirea de “Renaştere Carolingiană”. De animae ratione) precum şi al Dialogului asupra retoricii şi virtuţilor. Renaşterea Carolingiană a cultivat. Astfel. pe lângă Alcuin de York. fost abate la celebra mănăstire Jarrow din Anglia. Astfel. a retoricii antice. Vita Caroli Magni a îndeplinit şi o misiune de natură ideologică. principalele centre de cultură erau curţile suveranilor. adică trivium ( gramatica. Remarcabile sunt aprecierile Sfântului Augustin referitoare la importanţa timpului în istoria umana şi divină. Augustin. cu o perfectă cunoaştere a lor. istorici ( Sallustius. începând cu veacul al VI-lea. Printre membrii respectivei grupări intelectuale se numără. operele unor autori clasici latini: poeţi (Ovidiu. Alcuin este şi autorul unor tratate teologice şi filosofice (De Trinitate. VVIIII. Evul Mediu a preluat din antichitate numai o parte a tezaurului ei cultural. Fulda. prin lucrările paradigmatice ale lui Eginhard (circa 770 – 840). Astfel. evenimentele politice mai însemnate desfăşurate în perioada 768-829. datorită declinului cultural al vremii. alături de Paul Diaconul. În timpul dinastiei merovingiene. Conţinutul istoriei sale în plan filosofic este lupta între cetatea lui Dumnezeu şi sunt cetatea Satanei. filosofi ( Seneca). La iniţiativa lui Alcuin se întemeiază o serie de şcoli episcopale şi se consolidează altele. Titus Livius şi parţial Tacitus). din Grigore de 7 . unde erau redactate acte. conferindu-i învăţatului englez supranumele de „liberalium artium sacralium”(sanctuar al artelor liberale). a influenţei crescânde a creştinismului şi a sistemului de transmitere a cunoştinţelor.Se remarcă la Augustin o tentativă de periodizare a istoriei. clerul trebuia să depună zel şi în studierea literelor. istoric preocupat de trecutul vizigoţilor din Spania etc. Theodulf. se stabilea ca. Lucrarea scrisă de Eginhard are o valoare deosebită deoarece biografia împăratului a fost redactată de un personaj prezent în intimitatea curţii. St. în primul rând. De aceea. Eginhard a avut acces la documente secrete. reşedinţele episcopale şi îndeosebi mănăstirile mai însemnate. În jurul curţii imperiale de la Aachen. şcolile se degradaseră iar împăratul Carol cel Mare a decis reformarea celor existente şi înfiinţarea altora noi. în care biruinţa va fi a celei dintâi. scrisori. lucrări complementare manualelor. s-a format “Academia Palatină”. de reperele biblice. Vieţile celor 12 Cezari. manualele elaborate de Alcuin erau bune compendii în formă catehetică. Clerici ai capelei curţii din Aachen au întocmit Analele regatului francilor. Principala activitate culturală din mănăstiri se desfăşura în scriptoriul sau atelierul de copiat codice. marea reformă educaţională în Imperiul Carolingian. rupând cu gândirea antichităţii clasice. de fapt un cerc de cărturari erudiţi care gravitau în jurul împăratului. a artificiilor stilistice.

mai ales. sunt redate în două mari opere în limba franceză: Istoria cuceririi Constantinopolului de Geoffroy de Villehardouin şi Cucerirea Constantinopolului de Robert de Clari. în anul 778. apărute în secolul al XII-lea. ceea ce i-a asigurat o largă răspândire. prin activitatea şi opera unor personalităţi de excepţie ca gânditorul irlandez John Scotus Eriugena. Otto. avea ca subiect predilect dragostea cavalerului faţă de iubita sa. a dragostei din poezia lirică şi a unor elemente legendare din folclorul celtic din Bretania. în contextul bătăliilor desfăşurate în Războiul de 100 de ani. Germania. vastă „epopee animalieră”. datează de la finele secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea. Poemele epice au avut o largă circulaţie în Franţa. Renaşterea Caroligiană este una limitată la o elită politică şi socială. întinsul corpus al Marilor cronici ale Franţei. în Catalonia. poemele epice franceze (chansons de geste) s-au născut. cu prilejul retragerii. Din sudul Franţei. Unul dintre genurile cele mai răspândite îl reprezintă povestirile în versuri din secolele XII-XIII. un tratat al Sfântului Epifanios (mort în 403). cronici eclezistice. menţionate în epoca carolingiană. ăpoemele epice au ca teme predilecte războiul. În Germania. episcop de Freising. cronici orăşeneşti etc. în nordul Spaniei. în forma păstrată. Renaşterea carolingiană a avut efecte culturale reduse. femeile fiind discriminate în ceea ce priveşte accesul la educaţie (mai ales la învăţământul superior) şi la cultură. Cea de-a patra cruciadă şi cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi. aşa cum remarca celebrul istoric francez Jacques Le Goff. cronicile erau scrise aproape numai în limba latină. cel mai răspândit poem epic este Cântecul Cidului. Cronici sau despre cele două cetăţi (secolul al XII-lea). Anglia. Destinată mediilor nobiliare. care în partea a doua a Romanului Trandafirului a făcut o aspră critică a clerului. Adresată feudalităţii laice. în care apare o lume animală simbolizând categorii şi tipuri uamne ale societăţii vremii. Cultura medievală se adresa unei elite restrânse a populaţiei. evenimentele şi personajele aparţinând unor epoci mai îndepărtate sunt prezentate în poemele epice ca evenimente şi personaje caracteristice vremii în care au fost elaborate şi. în anul 437. nordul Franţei. Datorită scopurilor şi mijloacelor sale. Datorită prelucrărilor succesive. îndeosebi. ariergarda francă. comitele mărcii Bretania. Unul dintre cei mai cunoscuţi autori a fost Chretien de Troyes (a doua jumătate a secolului al XII-lea). de poeziile lirice. fixată în scris din secolul al XII-lea. în secolele XI-XII şi în Germania. Prima conţine o istorie a regilor norvegieni până în anul 1177. Oglindind modul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din perioada de apogeu a raporturilor vasalice şi a cavalerismului. În Europa Centrală a luat. În Cântarea lui Roland. De Hominis Opificio. literatura cavalerească este scrisă în limbile vorbite. Manuscrisele autorilor clasici greco-romani erau copiate de călugări în mănăstiri. referitoare îndeosebi la istoria Franţei şi a Angliei în secolul al XIVlea. saga islandeză se împarte în „saga istorică” şi „saga de familie”. în toate manifestările sale. proveniţi din medii nobilare sau orăşeneşti. Garin lorenul. În ceea ce priveşte limba. poezia lirică. Ancoratus. în timp ce a doua cuprinde biografiile oamenilor de vază din Islanda secolului al X-lea sau evenimente din lumea vikingilor. Istoriile (secolul al XIlea). masele rămânând în ignoranţă şi incultură. numite în Franţa fabliaux. al literaturii era pus în concordanţă cu dogmele religioase. Raoul de Cambrai. Ţara Galilor sau Irlanda. nobilimii şi regalităţii. autor al romanelor Cavalerul Lancelot. naştere o bogată istoriografie privind. era subordonat teologiei. îndeosebi. Resurecţia culturală continuă şi în timpul domniilor succesorilor lui Carol cel Mare ( Ludovic cel Pios şi Carol cel Pleşuv). în secolele XII-XIII. definitivate producţiile poetice respective. istoria ţării şi vieţile unor regi se împletesc în numeroase cronici medievale: Viaţa lui Ludovic (al VI-lea) cel Gros de Suger (mijlocul secolului al XII-lea). sâmburele de adevăr istoric îl reprezintă campania organizată de Carol cel Mare. fapt care le-a asigurat o mai largă circulaţie. iar principalele realizări sunt în domeniul disciplinelor umaniste. CULTURA EUROPEI APUSENE ÎN EVUL MEDIU Caracteristici ale culturii medievale europene Cultura Europei medievale este profund impregnată de religie. în Germania de minnesangeri. o largă răspândire a avut Cântecul Nibelungilor. în Germania Schwank. Mediului orăşenesc îi aparţin poeţi ca Rutebeuf (secolul al XIII-lea). unde s-au format relaţile vasale clasice. faptele de vitejie. istoricul Nithard sau polihistorul Hrabanus Maurus. al unor aristocraţi de la curte şi al unui număr restrâns de slujbaşi. autor al Povestirilor din Canterbury sau Francois Villon (adoua jumătate a secolului al XV-lea). din Munţii Pirinei. împotriva maurilor. În aceeaşi epocă a luat naştere şi ciclul eroic – satiric în versuri care alcătuieşte Romanul Vulpoiului (Roman de Renard).inclusiv printr-o purtare. lucrare apreciată în literatura de specialitate ca fiind una dintre puţinele sinteze filosofice ale evului mediu timpuriu. în primele secole ale Evului Mediu. de asemenea. în 5 cărţi. care cunoştea limba latină sau greaca. de truveri în nordul Franţei. Întregul conţinut al învăţământului. Epopeea scandinavă este cuprinsă în „saga islandeză”. care nu avea suficiente cunoştinţe de limba latină. Literatura orăşenească Literatura orăşenească. a fost atacată şi nimicită într-o ambuscadă de muntenii basci în defileul de la Roncevaux. care a redat cu o mare forţă de expresie viaţa din Parisul epocii sale. Este ilustrată. Yvain – cavalerul cu leul. curtenitoare. nordul Italiei. redă varaite aspecte ale societăţii vremii. în care sunt înfăţişate faptele de vitejie ale lui Rodrig Diaz de Vivar în confruntările cu maurii. prin prelucrări succesive. reprezintă o îmbinare a faptelor de arme din poemele epice.Nyssa. operele istoriografice au o tematică variată: cronici „universale”. ca: Gesta 8 . doar fiii nobililor şi ai vasalilor având acces la şcoală şi cultură. Cultura a continuat să rămână apanajul clerului. cronici „oficiale” ale unor regi şi state medievale. începând cu secolul al XII-lea. un vast dialog între magistru şi discipol. Dintre numeroasele scrieri dedicate cruciadelor au avut o largă circulaţie Cronica primei cruciade scrisă de un anonim. Au realizat cronici universale. operă de o mare bogăţie de informaţii. Literatura cavalerească Literatura din veacurile XI-XIII oglindeşte modul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din vremea respectivă. mai ales Carol cel Mare. greaca în Imperiul Bizantin. care. Istoriografia Exprimate mai ales sub forma cronicilor. etichetă elegantă. Geoffrey Chaucer (a doua jumătate a veacului al XIV-lea). cuprinzând poemele Cântecul lui Roland şi Încoronarea lui Ludovic (cel Pios) şi „ciclului feudal” mai târziu . în cursul căreia. Se remarcă mai ales Cronicile lui jean Froissart (secolul al XIV-lea). în care iun loc important îl deţin suveranii carolingieni. Având la origine cântece epice de tradiţie populară şi orală. numită literatura curtenească. fidelitatea vasalică. Dar. sau Faptele lui Dumnezeu săvârşite prin franci de Guibert de Nogent (ambele datând de la începutul veacului al XII-lea). În funcţie de tematică. Johannes Scotus Eriugena redactează Peri physeon (De divisionae naturae. onoarea cavalerească. Printre cele mai răspândite romane se numără Romanele Mesei Rotunde şi Tristan şi Isolda. în timp ce începând cu veacul al XIV –lea a crescut numărul operelor alcătuiite în limbile vorbite. în regiunea de la nord de Loara. literatura de la curţile nobiliare. În Spania. Romanele cavalereţti. Ele aparţin „ciclului regal” mai timpuriu. luptă în care a căzut şi Hruotland. Majoritatea elevilor din şcolile medievale şi a studenţilor din Universităţi erau bărbaţi. dar care relatează evenimente şi fapte petrecute în veacurile anterioare. În Franţa. exprimată în limbile vorbite şi constând în opere în proză şi în versuri cu pronunţate trăsături satirice. cronici ale unor evenimente (îndeosebi referitoare la cruciade). Anglia şi Spania. sa răspândit. condusă de Hruotland. în anul 1204. alcătuite de trubaduri în sudul Franţei. neavând acces la limbile de cultură. După anul 862. ştiinţelor. cuprinzând poemele Guillaume d*Orange. mai ales cea provensală. raportate de fapt la Occident: Raoul Glaber. Jean de Meung(veacul al XIII-lea). V. istoria ţărilor de aici. alcătuit la abaţia regală din Saint-denis (secolul al XIV-lea) sau Memorii de Phillippe de Comines (a adoua jumătate a secolului al XV-lea). Girard de Roussillon. manifestată în diverse forme. În Franţa sudică a luat naştere şi a înflorit în secolul al XII-lea şi primele decenii ale veacului al XIII-lea. Marea masă a populaţiei era analfabetă. Viaţa Sfântului Ludovic (al IX-lea) de Jean de Joinville (începutul secolului al XIVlea). Sâmburele de adevăr istoric îl constituie înfrângerea şi masaacrarea unui grup de burgunzi de către huni. în Europa Apuseană şi centrală. slava în Europa Răsăriteană (inclusiv în Ţara Românească şi Moldova). O altă trăsătură constă în utilizarea unor limbi de cultură: latina în Apus.

fondată la mijlocul sec. a construit un sistem teologicfilosofic în care a încercat să încorporeze aristotelismul dogmaticii creştine. foarte lent. Siena (1357). Universitatea din Paris se compune din 4 facultăţi: Arte. care mai ales în Summa theologica. Adversar al autoritarismului dogmatic. Corporaţia universitară nu regrupează decât studenţii. dispărând orice formă de şcoală laică. În Peninsula Iberică. Germania). Biserica şi-a impus cvasimonopolul asupra învăţământului. cea a italienilor sau a celor de dincoace de munţi şi cea a străinilor sau a celor de peste munţi. Originea universităţilor se regăseşte în marile şcoli catedrale episcopale din sec. datorită traducerilor integrale şi a unor comentarii în limba latină făcută de filosofi din Spania arabă. întemeiată în 1218 de regalitate. Biserica catolică a încercat să găsească în opera lui Aristotel argumentele filosofice menite să contribuie la menţinerea subordonării filosofiei faţă de teologie şi a raţiunii faţă de credinţă. limba de predare fiind una singură: latina. monopolizată de călugării cerşetori. Palermo (1224). trigonometriei. grupaţi pe „naţiuni”. după dispariţia treptată a şcolilor antice în Galia. şcolile de medicină de la Montpellier au fost ridicate la rang de universitate de un emisar pontifical în 1220 iar în 1234 se formează universitatea din Toulouse. La Duns Scot credinţa şi raţiunea sunt bine delimitate. Cel mai mare număr de profesori şi de studenţi îl avea facultatea de arte. ci trebuie considerate adevăruri revelate pe baza credinţei. Se numea „studium generale” nu pentru că programa de studiu ar fi inclus toate disciplinele. Oxford (Anglia). în timp ce magistraţii formează Colegiul Doctorilor. „universitas magistrorum”. o asociaţie a profesorilor şi studenţilor. n-avea o programă de studii ferm stabilită şi nici nu acorda un titlu academic la finalizarea studiilor. drept sau medicină). Ştiinţa a progresat lent în Evul Mediu. înfiinţată de Robert de Sorbon în 1257. Filosofia Începând cu veacurile XII-XIII a avut loc o înfruntare filosofică asupra raportului dintre credinţă şi raţiune. Un asemenea colegiu a fost la origine Sorbona pariziană. şi-a manifestat încrederea în puterea raţiunii şi a cercetării experimentale. nu pot fi demonstrate raţional. al XIII-lea apar universităţi medievale la Sorbona (Paris). este o instituţie tipic europeană. dintre afirmaţiile bazate pe „autorităţi” şi rezultatele întemeiate pe observaţie şi experienţă. el consideră că pentru a ajunge la cunoaştere. intelectualii din Europa Apuseană au avut posibilitatea să cunoască filosofia clasică greacă. Acest efort se reflectă îndeosebi în opera teologică şi filosofică a lui Thoma d*Aquino (secolul al XIII-lea). Spania şi Italia. Viena (1365). În fruntea fiecăruia se afla un rector ales o dată pe an. absolut originală şi caracteristică evului mediu. Universitatea medievală era o instituţie corporativă (legal recunoscută). Drept (drept canonic). al XII-lea. Bologna (Italia) – este prima universitate. Puterea corporaţiei universitare se sprijinea pe 3 privilegii esenţiale: autonomia jurisdicţională (în cadrul Bisericii catolice. În aceeaşi perioadă. Pierre Abellard a inversat termenii tezei lui Anselm. Facultatea de Teologie. XIII-XVI. Universitatea medievală. preluate de la indieni. Pisa (1343). cultura este în declin. o reţea de şcoli ecleziastice (bisericeşti). al VI-lea. „universitas magistrorum et scholarium”. La Bologna se constată o situaţie specifică deoarece aici profesorii nu fac parte din universitas. Franţa). În această perioadă a evului mediu timpuriu. În locul lor s-a organizat. de aceea. scrisă cândva în veacul al XII de notarul anonoim al regelui Ungariei(probabil Bela al III-lea). în veacurile XIV-XV. adică era o comunitate. fiind denumită sub forma: „universitas scholarium”. la începutul sec. în Europa au apărut şi alte universităţi. picardă. Universitatea era o federaţia de şcoli. papa) şi negocia cu acestea acordarea sau confirmarea libertăţilor şi privilegiilor care-i garantau autonomia şi personalitatea morală. fiecare magistru menţinându-şi autoritatea asupra studenţilor săi. Ibn Roşd. Perugia (1308). combătând teoria neştiinţifică a bisericii catolice referitoare la forma Pâmântului. după mai multe tentative nereuşite. Avignon (1303. Cronica cehilor a lui Cosma din Praga (secolul al XII-lea). s-a ridicat de timpuriu un ţir de gânditori. Facultăţile avea rolul de a organiza studiile între-un mod uniform şi de a veghea la respectarea strictă a cerinţelor învăţământului academic. al XIV-lea s-au întemeiat universităţi la Roma (1306). nu va fi înfiinţată decât în 1364. capelanul regelui Franţei Ludovic al IX-lea cel Sfânt. fondate şi controlate de episcopi şi abaţi. deoarece învăţământul superior din antichitate nu era organizat pe facultăţi. concept exprimat prin sintagma”înţeleg ca să cred”. dreptul la grevă şi la secesiune şi monopolul conferirii gradelor universitare. Celelalte facultăţi erau conduse fiecare de câte un decan. Praga (1348). Pavia (1361). În sec. doar Universitatea din Salamanca s-a putu impune. cunoscută prin traduceri integrale şi prin comentariile filosofului arab din Spania. numit de apuseni Averroes (veacul al XII-lea). instituţia fiind luată sub ocrotire papală. În ceea ce priveşte organizarea studiilor. O universitate trebuia să aibe cel puţin două facultăţi: una de „arte liberale” şi o facultate superioară (teologie. învăţământul universitar se desfăşoară pe două nivele. în două universităţi. dar cu anumite restricţii la nivel local şi dreptul de a face apel la papă). Roger bacon (secolul al XIII-lea) a folosit datele ştiinţelor naturii pentru a explica lumea în mod realist. episcopul. Cea mai mare influenţă a avut-o opera filosofică a lui Aristotel asupra gândirii europene. Neapole (1224) iar în sec. VI. Cambridge s-a născut prin plecarea unor profesori şi studenţi de la Oxford (1209). Din secolul al XIII-lea. „cred ca să înţeleg” . Cercetând feneomenele naturii pe baza observaţiei şi exdperienţei. Facultatea de Arte avea o organizare specială: profesorii şi studenţii erau repartizaţi după originea geografică în „naţiuni” (franceză. Spania). Studenţii săraci frecventau colegiile. Medicină şi Teologie. al XII-lea). desemnat de corporaţia profesorilor şi studenţilor. Geneza intelectualului medieval se plasează în sec. În primul deceniu al sec. De departe cea mai numeroasă. ci pentru că studenţii proveneau din toate regiunile Europei. Rectorul Universităţii din Paris era ales doar pentru 3 luni. calea raţională este suficientă. al XIII-lea. universităţile fiind instituţii de învăţământ superior internaţionale. care cuprinde o serie de ştiri referitoare la Ţările Române (îndeosebi la Moldova). În 1219 Universitatea capătă ca şef pe arhidiaconul de Bologna ce pare să fi jucat rolul de cancelar. reconfirmată apoi de papalitate (1255). Diversele „naţiuni” studenţeşti au reuşit să se reunească. UNIVERSITĂŢILE ÎN În primele secole ale evului mediu (V-XI). În Italia apar universităţile din Padova (1222). al XIIlea în contextul renaşterii urbane europene. care conţine ştiri valoroase despre românii din Transilvania în veacurile X-XII. Comuna ajunge să recunoască autonomia universitară şi privilegiile ei fiscale şi juridice. concept exprimat prin teya lui Anselm de Canterbury. Universitatea veghea asupra disciplinei generale a comunităţii de magistri şi studenţi. însă şcolile erau grupate în facultăţi: facultatea pregătitoare în „arte”. unde studiau programul 9 . EVUL MEDIU INTELECTUALII. aici funcţionând o renumită facultate de teologie. la începutul sec. Istoria Poloniei a lui Jan Dlugosz (a doua jumătate a secolului al XV-lea). arabii au descoperit acizii minerali şi proprietăţile unor metale. apoi facultăţile „superioare” de teologie. Cele mai vechi statute păstrate ale Universităţii din Bologna datează din 1252. care susţinea că Pâmântul este rotund. normandă şi engleză). Thoma considera că unele învăţături ale religiei creştine pot fi înţelese pe cale raţională. În Franţa. fiecare dintre ele având obiective diferite. Mai întâi. drept sau medicină.Hungarorum (Faptele ungurilor). fiind uneori desemnat sub acest nume. Tot arabii au făcut cunoscută în Europa învăţătura lui Ptolomeu. Cracovia (1364). datorită caracterului limitat al gândirii omeneşti. Împotriva adepţilor conceptului subordonării raţiunii faţă de credinţă. primind studenţii cei mai tineri. Arabii au înlesnit progresele geografiei prin aplicarea cuceririlor matematice în cartografie. Heidelber (1385. unde li se asigurau cazare şi masă gratuite. instalate pe lângă catedrale şi mănăstiri. toţi studenţii urmau cursurile Facultăţii de Arte. îi apăra în faţa puterilor exterioare (regele. Altele însă. Au folosit şi răspândit „cifrele arbe”. Valladolid (1346. Antichitatea grecoromană şi cu atât mai puţin lumea Orientului n-a cunoscut instituţia universitară. au făcut descoperiri în domeniul algebrei. în primele decenii ale sec. XIII a apărut Universitatea din Paris iar în 1215 un comisar pontifical i-a acordat primele statute şi privilegii scrise. matrice a universităţii moderne. pentru a da o bază raţională teologiei. Răspândirea realizărilor ştiinţifice ale antichităţii în Europa Apuseană se datorează arabilor. susţinând că pentru a crede este nevoie de a înţelege. Rectorul Universităţii era de obicei decanul Facultăţii de Arte.

astronomia şi muzica. Scopul umanismului civic era să formeze cetăţeni întreprinzători şi activi. Corpus iuris civilis. în numele său cancelarul conferea licenţa şi tot el îi proteja pe profesori şi studenţi împotriva „abuzurile” autorităţilor locale. licenţă. civilizaţia arabă. ci şi asupra culturii antice în limbile greacă şi ebraică. această ştiinţă poate fi regăsită în mod uniform în toate universităţile din lumea creştină. la o vârstă ce depăşea 30 de ani. studiile se încheiau. istoriei. În această perioadă este apreciat omul de afaceri. Aristotel. se extinde şi în Franţa. în principiu. Leon Battista Alberti îndemna la folosirea raţională a timpului şi la buna organizare a muncii. Umanismul critic şi erudit este aplicat filologiei. a constituit pentru umanişti un model şi îndeosebi o călăuză. unde familia Medici a susţinut construcţia de monumente şi opere de artă. El cuprinde două cicluri şi „şapte arte liberale”. pentru ca în veacurile XV-XVI Renaşterea se difuzează. ci în meritul personal al acestora. datorită dezvoltării economice a oraşelor italiene unde au apărut numeroşi mecena. RENAŞTEREA Renaşterea este prin excelenţă un fenomen european. Japonia. reunea aritmetica. al spiritului critic şi experienţei faţă de autoritate şi biserică. Galienus. a operelor antichităţii. Dispunerea acestor discipline în cele două cicluri şi conţinutul lor cu fost preluate de lumea medievală din antichitate. Universitatea organiza şi întra-jutorarea frăţească între membrii săi. Se produce treptat laicizarea funcţionarilor din aparatul birocratic al statului. cu gândirea liberă. Milano şi înseamnă în esenţă implicarea activă a cetăţenilor în viaţa politică a cetăţii. Umanismul critic se referă la dezvoltarea în Renaştere a criticii de text. inteligent. retorica şi dialectica. care au susţinut lupta regalităţii contra papalităţii şi efortul de centralizare a statului. nu îşi găseau justificări în Biblie. picturi. spirit întreprinzător. prin credinţa în superioritatea gândirii. după 6 ani. filologice sau teologice.) din antichitate. doctorat) erau definite liber în fiecare facultate de adunarea profesorilor. Se dezvoltă filologia latină. care aduceau cu ei un spirit nou în viaţa politică. artă. Spiritul scolastic. America precolumbiană. într-un context favorabil. Umanismul înglobează preocuparea pentru toate problemele omului. La Bologna. realizându-se astfel o cunoaştere de ansamblu a creaţiei culturale antice. care şi-au permis să sponsorizeze opere de artă. pretutindeni aceeaşi. la stabilirea regulilor pentru analizarea unei opere istorice. temple. Renaşterea este un fenomen complex. Universităţile erau legate direct şi aşezate sub protecţia papalităţii. Umanismul civic era menit să formeze cetăţeni capabili a servi cu pricepere şi devotament interesele burgheziei şi ale republicii florentine. Periodizarea Renaşterii Istoricul francez Jean Delumeau plasează Renaşterea între sec. răspândindu-se ulterior şi în alte oraşe italiene precum Genova. Următorul. le asigura apărarea şi-i reprezenta în faţa autorităţilor exterioare. Criteriul naşterii pe care se sprijineau privilegiile feudale este înlocuit cu cel al meritului. Tot din rândurile lor au fost recrutaţi consilierii şi dregătorii regali.). care a realizat o nouă traducere a Noului Testament în limba latină şi astfel s-a văzut că o serie de dogme susţinute de papalitate. Comunitatea universitară era. Unul dintre cei mai importanţi erudiţi a fost Erasmus din Rotterdam. idealul social-moral renascentist este exprimat prin termenul italian de virtu. calculat. Ideile umanismului civic sunt susţinute de Giordano Bruni sau Leon Baptista Alberti. se remarcau prin nivelul lor intelectual. istorie. inventatorul. Absolvenţii. drept sau medicină. adepţi ai libertăţilor cetăţeneşti. Pentru cei care absolveau ciclul integral al învăţământului universitar. 1 . Înţelepciunea devine criteriul principal de valoare al oamenilor. XIV-XVI. de teologie. Un apropiat al lui Lorenzo Magnificul considera că virtu „numai ea singură face pe oameni nobili”. care pleca de la dogmele stabilite odată pentru totdeauna. al XIV-lea. Există o multitudine de definiţii care încearcă să caracterizeze. Sistemul educaţiei umaniste tindea spre formarea omului util societăţii prin „studia humanitatis”. Fără îndoială. Autonomia universitară era reală şi asigura exercitarea unei libertăţi de gândire favorabilă activităţii intelectuale. Renaşterea apare în Italia. bazându-se pe „autorităţi” (Priscianus. Cu ajutorul criticii de text. etc. africană. literatură. navigatorul sau descoperitorul. chibzuinţă. de unde rezultă antropocentrismul Renaşterii. Predată într-o limbă universală (latină). conferirea gradelor succesive (bacalaureat. În Renaştere este preţuit omul întreprinzător. pentru cercetarea manuscriselor. fiind înlăturate interpolările prin compararea manuscriselor şi analiza lor riguroasă. inclusiv de factură laică. Universitatea medievală are o vocaţie universalistă. Interesul umaniştilor s-a îndreptat nu numai asupra creaţiei antice în limba latină. format din 3 arte (trivium). Cultura antică. dialoguri. indiferent unde fuseseră obţinute iar studenţii puteau să-şi aleagă universitatea. la începutul sec. Ipostazele Umanismului Umanismul cunoaşte mai multe ipostaze. India. Papa le confirma privilegiile. dintre care cele mai importante sunt următoarele: Umanismul civic apare în jurul anului 1400 la Florenţa.tradiţional al instrucţiunii antice. apeducte. umaniştii au reconstituit textul operelor originale ale scriitorilor antici Platon.. cuprinde gramatica. al XIII-lea. notari. Calităţile omului Renaşterii erau concepute a fi strâns legate de activitatea depusă în slujba binelui public. Reprezentanţii Umanismului. În Renaştere se dezvoltă o cultură laică şi e cultivată personalitatea umană sub toate aspectele. La absolvirea. cu doctoratul. cursurile. cu spiritul critic. mozaicuri etc. cu caracter laic şi bazată pe raţiune.) şi opere de artă (statui ecvestre. individualismul înlocuind ierarhia socială a valorilor cu cea culturală. Umanismul este un termen complementar pentru Renaştere şi desemnează concepţia optimistă despre om ca măsură a tuturor lucrurilor. păstrat în Codul lui Iustinian. Veneţia. din mai multe motive. încrederea în valorile umane şi posibilitatea de perfecţionare. laice sau ecleziastice. în Europa încep să apară noile elite intelectuale. în esenţă rezultatul întâlnirii dintre valorile antichităţii clasice şi creativitatea poporului italian. nu cea contemplativă a călugărilor cufundaţi în meditaţii. principele sau condotierul. Ţările de Jos. ca de exemplu doctrina Purgatoriului. avocaţi etc. Suetonius etc. Anglia şi. primatul raţiunii. datorită faptului că în Italia s-au păstrat cele mai multe monumente (de exemplu foruri. medici. Titus Livius. a raţiunii. Germania. În al doilea rând. Pentru istoricul francez Jean Delumeau. Oglindind felul de viaţă şi mentalitatea burgheziei florentine de la mijlocul secolului al XV-lea. Renaşterea înseamnă promovarea Occidentului în vremea în care civilizaţia europeană a depăşit în mod decisiv civilizaţiile paralele: China. Singură îşi recruta noii studenţi în vederea înmatriculării şi tot singură îşi alegea sau coopta noii profesori. încheiate cu un examen de licenţă şi. mai exact între anii 1320-1620. Universitatea îşi putea crea propriile statute pentru a-şi fixa disciplina internă şi a-şi stabili regulile de funcţionare: programele. Aici s-au format juriştii imperiali ai lui Frederic Barbarosa şi mai târziu „legiştii” regilor francezi. colecţionari de manuscrise şi restauratori. Tot în aceste universităţi s-au format şi alte elite intelectuale ale sec. Aristotel. compus din 4 arte (cvadrivium). stăpânire de sine şi bărbăţie. care au constituit o sursă de inspiraţie pentru artiştii renascentişti. cetăţi etc. Orleans şi alte universităţi europene era însuşit dreptul roman. fiind timpul capitalismului în formare. Gradele universitare erau valabile pretutindeni în Europa. echilibrat. Primul ciclu. figuri şi tipuri reprezentative ale Renaşterii. într-o formă mai slabă în Ungaria. Idealul omului renascentist este viaţa activă. care a dat impuls activităţii culturale în variate domenii: filologie. examenele. pentru cei mai buni absolvenţi. În primul rând. geometrica. papalitatea aştepta din partea universităţilor ca ele să fie auxiliarele doctrinale fidele şi conforme autorităţii romane şi să-i accepte în cadrul lor pe călugării cerşetori (franciscani şi dominicani). În principal. puteau apoi să urmeze una din cele trei facultăţi superioare. În schimb. O mare importanţă a căpătat învăţământul juridic. este tot mai mult înlocuit cu discuţiile libere. care implică un complex de calităţi: inteligenţă. diferită de celelalte meserii urbane şi statutul membrilor săi era apropiat de cel al clericilor. Umanismul critic şi erudit s-a manifestat prin redeşteptarea interesului pentru cultura antică. de regulă. Polonia şi Ţările Române. Biblia. studenţii universităţilor medievale susţineau un examen de bacalaureat în arte. neobosiţi cercetători. filosofie. XIIIXV: profesori. Tacitus. de desăvârşire a fiinţei umane. Criteriul valorii oamenilor nu mai rezidă în naştere. să explice epoca Renaşterii. filosofiei şi literaturii. În sec. este vorba de oraşul Florenţa. Acest universalism era cel al ştiinţei transmise de universitate (scolastica). Renaşterea timpurie apare şi se manifestă în Italia în sec. greacă şi ebraică. În opoziţie c idealul medieval al nobleţei de naştere. al XIV –lea. ştiinţele naturii. VII.

IV. viciile şi slăbiciunile omeneşti. Contabilitatea în partidă dublă a fost o invenţie capitală în tehnica afacerilor din Renaştere. pe care se întemeia autoritatea şi domeniile papale în Italia centrală. Manufacturile apar în sec. Erasm a publicat mai multe ediţii mereu amplificate ale culegerii sale de maxime antice. Theodor Gaza la Ferrara. în unele centre ale comerţului internaţional au fost înfiinţate burse. a permis să se măsoare variabile într-un patrimoniu în funcţie de operaţiunile trecute în alte evidenţe. care se treceau în două catastife diferite. La început. au predat limba greacă Manuel Chrysoloras şi Gemistos Plethon la Florenţa. fiecare operaţiune necesita două înscrisuri egale şi semne contrare. ei acordau de asemenea îm prumuturi. Frescobaldi. În acest mod. Lorenzo Valla a întocmit şi un lexicon Despre expresiile elegante ale limbii latine. iar la îndemână o pungă. la Veneţia şi Florenţa. în frunte cu John Colet. renumite pentru stofele produse. care a constituit un instrument de lucru extrem de necesar pentru aceia care doreau să înveţe să scrie în latineşte corect şi elegant. Lorenzo Valla a luat în dezbatere aşa numita donaţie a lui Constantin cel Mare. al XIII-lea. Contabilitatea în partidă dublă consta în a opera mereu pentru a înregistra o tranzacţie comercială . Sistemul a apărut la Veneţia şi s-a răspândit rapid în toată Italia şi în factoriile italiene comerciale din străinătate. Veneţia şi în Ţările de Jos. pe baza criticii filologice a demonstrat că donaţia lui Constantin cel Mare este un fals alcătuit în secolul al VIII-lea de către oamenii din anturajul papei. comerţului. cunoscut sub numele de cardinalul Bessarion. bancherul trebuind să îl noteze de îndată în scripte. o ediţie critică a Noului Testament (1516). A desemnat. se dezvoltă contabilitatea în partidă dublă: credit şi debit. unde anumite mărfuri . cu textul grecesc însoţit de o nouă traduicere latină. sensibil diferită de cea a Vulgatei. director al filialei Medici din Bruges. care uneori pot fi chiar oneroase. Apariţia băncilor ca instituţii de credit se produce în Italia în sec. centralizarea procesului de producţie se derula în clădiri şi cu mijloace aparţinând întreprinzătorilor: negustori. schimbau manual. Renaşterea economică. covoare. Florenţa şi Veneţia au întemeiat şcoli comerciale iar negustorii italieni au abandonat cifrele romane în favoarea celor arabe. Unii cărturari bizantini emigraţi au adus manuscrise greceşti sau au sprijint studiile elenice. În primele decenii ale secolului al XVI-lea. Elogiul nebuniei. Principalele centre de studii elenice din Italia au fost Florenţa. banca Fugger din Augsburg(Germania). Într-o perioadă în care creditul era puţin dezvoltat. În cadrul manufacturilor. cel de „profituri şi pierderi”. De acum înainte. La origine. XIV. În felul acesta se acumulează capitalul (surplusul de bani). în prima jumătate a secolului al XV-lea. instalaţi într-un loc public. câtă vreme cercul corespondenţilor săi era limitat. diversele monede europene. De aici înainte. în prima jumătate a secolului al XVI-lea. textile(pentru producerea postavului în Ţările de Jos şi Anglia). Genova. Apariţia muncii salariate în cadrul manufacturilor este un stimulent puternic pentru creşterea producţiei. tapiţerii. Cei care cântăreau şi schimbau monedele au căpătat obiceiul de a primi depunerile clienţilor lor spre a le fructifica. ierarhia catolică în frunte cu papa. postavuri. După registrul pe care îl consulta. Florenţa şi Roma. erau manufacturi la Gand. ci aparţine epocii lui Carol cel Mare. bancherii erau pândiţi de riscuri şi adesea dădeau faliment. Astfel. care la rândul lui este investit pentru a aduce profit. Băncile sunt instituţii financiare care acordă capital investitorilor care vor să deschidă o afacere. Amsterdam. pentru a obţine profitul. bazate pe erudiţia filologică latină. în rest toate erau confecţionate de meşteşugarii de pe domeniu. Un cont suplimentar. Apariţia băncilor. Astfel. viramentul bancar s-a bucurat de o rapidă trecere şi a înviorat activitatea economică. VIII. goblenuri. Gheorghe Trapezuntis la Veneţia. Lorenzo Valla. Medici (Italia). XV-XVI sunt faimoase băncile Strozzi. un om de afaceri se putea mulţumi cu o contabilitate simplă. Biserica catolică nu admitea dobânda şi profitul. autarhică. fiind de două tipuri: centralizate sau dispersate (în industria textilă).În Italia sec. XVI care produceau porţelanuri. bancheri dar şi statului (de exemplu în Franţa). au făcut progrese la universităţile din Oxford şi Cambridge. Prin manifestările sale. Pe masa lor ţineau un registru pentru aşi transcrie operaţiunile. În Renaştere apar însă inovaţii în viaţa economică care vor duce la geneza capitalismului: Apariţia manufacturilor în Florenţa. necesităţile băncii şi ale comerţului nu au contribuit mai puţin decât exigenţele politicii la crearea. a fost un consilier consultat de Carol Temerarul. ordinul de virament dat de client era exclusiv oral. vinuri. studiile clasice. cu două înscrisuri egale şi de sens contrar: debit şi credit. În sec. viramentul dintr-un cont într-altul printr-o mişcare contabilă a devenit practică obişnuită. precum şi a unei lucrări în care satirizează moravurile preoţilor şi călugărilor catolici din vremea sa. Studiul limbii elene a fost facilitat de venirea unor cărturari bizantini emigranţi în Italia. Dezvoltarea capitalismului determină constituirea unor puternice companii comerciale. de servicii poştale regulate. patroni. Critica filologică a fost aplicată şi textelor religioase. economia era naturală. al XIV-lea. Dar înmulţirea tranzacţiilor şi dezvoltarea creditului au provocat inflaţie de scripte şi necesitatea de a specializa personal în domeniul contabilităţii. ca în evul mediu clasic. figura dominantă a umanismului erudit european a fost Desideriu Erasm de Rotterdam (circa 1467-1536). În Franţa au apărut manufacturile regale în sec. cum erau bursele de la Anvers. XV. marile firme bancare se străduiau să plaseze în consilile suveranilor reprezentanţi care le informau despre intenţiile autorităţilor. pentru că latina folosită în document nu este din sec. mult mai simple şi mai uşor de mânuit. deoarece înfrângerile suferite de englezi în războiul de 100 de ani l-au determinat pe rege să nu mai plătească creditele acordate de băncile italiene. de consum. care au predat limba greacă şi au întocmit dicţionare şi gramatici pentru învăţarea ei. Adagii (1500-1508). Într-o epocă în care moneda metalică era relativ rară. fiecare lucrător executând doar o anumită operaţie în cadrul procesului de producţie. Bursele de mărfuri s-au creat în Renaştere pentru înlesnirea tranzacţiilor comerciale cu volum şi valoare mare. cuvântul „banco” este italian. în funcţie de numărul produselor efectuate. în primul deceniu al secolului al XVI-lea. Umanismul critic a pregătit terenul pentru Reforma protestantă. activitate în care s-au remarcat „reformatorii de la Oxford”. Băncile Bardi şi Peruzzi din Italia au falimentat fiindcă iau împrumutat regelui Eduard al III-lea al Angliei sume enorme pe care nu au putut să le recupereze niciodată. în secolula al XV-lea şi Veneţia. ulterior şi în Anglia. omul de afaceri din Renaştere putea cunoaşte nemijlocit în orice moment situaţia registrului contabil de casă. În cazul unui eveniment neaşteptat susceptibil de răsunet pe piaţa schimburilor. pentru formarea negustorilor. mirodenii erau negociate pe bază de mostre. Elementul esenţial este diviziunea muncii. negustorii – bancheri căpătaseră obiceiul să indice în subsolul scrisorilor pe care le adresau corespondenţilor lor cursurile de schimb. În sec. sau cu referire la orice produs.cereale. la început. Lisabona sau Londra Formarea tehnicii comerciale În secolele XIII. iar comerţul ocupa un loc minor deoarece seniorul nu cumpăra decât mirodenii şi produse de lux. fiind una de subzistenţă. care sunt germenii capitalismului. Toată producţia manufacturilor era destinată vânzării. Dar arhivele toscane demonstrează existenţa cecului în Italia încă de la sfârşitul veacului al XIV-lea. construcţii navale. Bancherii italieni sunt primii care încep să împartă conturile în debite şi credite. Acesta a făcut adnotări pe textul Vulgatei lui Ieronim. una în contul terţilor şi alta în contul de casă. Dat fiind că nu se mărgineau numai să transfere sume dintr-un cont într-altul şi foloseau în comerţ şi banii care le erau încredinţaţi. greacă şi ebraică. Şi banca familiei Medici din Florenţa a suferit mari pierderi financiare pentru că i-au împrumutat pe Eduard al IV-lea şi Carol Temerarul. Împrumuturile acordate de bănci prevăd şi dobânzi. Dat fiind că în mai multe locuri din Europa existau încă din secolul al XV-lea pieţe de schimburi organizate în mod regulat. nu uitau să-şi avertizeze corespondenţii prin curieri speciali. în plus Carol Temerarul dispărând prematur în 1477. Bruges. banca acelora care schimbau. Umanist distins. în zorii vremurilor moderne. Existau manufacturi în minerit. încheindu-se şi variate operaţii băneşti în legătură cu desfăşurarea activităţii comerciale şi bancare. excelent cunoscător al culturii clasice şi al limbilor latină şi greacă. Anvers. precum 1 . Pentru a nu fi surprinse deloc de mutaţiile monetare bruşte. monahi cu finanţele dezorganizate. punctul în care au ajuns tranzacţiile cu partenerul cutare sau cutare. insuficientă în raport cu nevoile economiei şi comerţului. Apariţia capitalismului În evul mediu. trecut la catolicism. ca fostul arhiepiscop de Niceea. Era suficient ordinul unui client şi acordul partenerului său pentru ca amândoi să figureze în contul aceleiaşi bănci. clerici. În Anglia. Tommaso Portinari.XIV. adică sfârşitul sec.

căci fiecare oră pierdută diminuează lucrul în slujba gloriei lui Dumnezeu. a fost prezentă întrebarea dacă există semne sigure după care s-ar putea recunoaşte apartenenţa la categoria celor aleşi. A considera că un merit sau o vină omenească ar contribui la acest destin ar însemna că hotărârile absolut libere ale lui Dumnezeu. ceea ce constituie o idee imposibilă. succesul în viaţa economică. graţia divină nu poate fi pierdută de cei cărora li se adresează şi nici nu poate fi atinsă de cei cărora le-a refuzat-o. Munca este mijlocul specific de prevenire împotriva tuturor ispitelor. calvinismul a adăugat ceva pozitiv: ideea necesităţii de a confirma credinţa în viaţa profesională laică. Etica economică în Renaştere: Calvin În Renaştere apare şi o etică economică. abaterea de la aspiraţia spre viaţa sfântă. Durata vieţii este infinit de mică şi de preţioasă pentru ca ea să „stabilească” vocaţia proprie. până la un punct. ci o muncă profesională raţională. dacă nu este făcută cu frivolitate. ea fiind apreciată ca atare de Biserica Occidentului. ceea ce a generat concurenţă şi conflicte. Această mentalitate protestantă a încurajat iniţiativa privată. Absenţa dorinţei de a munci este un simpton al absenţei stării de graţie. dar era o datorie a „aleşilor” lui Dumnezeu. în opoziţie categorică nu numai faţă de Orient. bogăţia unui stat constă cu precădere în bani şi cantitatea de metal preţios. El şi-a dezvoltat teza potrivit căreia dezvoltarea capitalismului datorează foarte mult calvinismului. Sunt reprobabile din punct de vedere etic lenevia şi poftele trupeşti şi. Pentru fiecare credincios calvin în parte se ridicau în orice moment întrebările care împingeau în planul al doilea toate celelalte interese: Sunt eu oare cel ales? Şi cum aş putea fi sigur că sunt? În viaţa pământească cei aleşi nu se deosebesc în exterior cu nimic de cei damnaţi şi chiar şi toate experienţele subiective ale celor aleşi sunt posibile şi la cei damnaţi. ar putea fi privite ca transformabile prin acţiunea umană. trăncăneli. a pieţii internaţionale. peste cel necesar menţinerii sănătăţii (6 până la maximum 8 ore). la fel ca şi cel sărac. datate din 1340. În sec. iar cealaltă va rămâne damnată. Unul dintre cele mai vizibile semne exterioare este chiar succesul sau eşecul – social sau financiar. Calvin afirmă că nu ştim decât că o parte din oameni va fi mântuită. Descoperirea tiparului a facilitat răspândirea contabilităţii în partidă dublă. pe lângă o dietă severă. calvinismul a introdus în lume o aristocraţie spirituală a sfinţilor predestinaţi de Dumnezeu din eternitate. Puritanul calvinist urmărea comportamentul lui Dumnezeu la fel ca pe al său. Nu tihna şi desfătările. Munca socială a calvinismului în lumea aceasta este numai munca „in majorem Dei gloriam”. ci pentru a îmbrăţişa o profesie mai plăcută lui Dumnezeu. o poruncă dată de Dumnezeu. iniţiativa individuală. în mediul calvinist. al XVIIlea. Ideea puritană de profesie pune accentul pe caracterul metodic al ascezei profesionale. pierderea de timp este cel mai mare păcat. chiar şi somnul prelungit. va încerca să-şi confirme elecţiunea pornind de la citirea unor semne exterioare. De aceea. XIII apare cambia (scrisoarea de schimb). îmbogăţirea prin muncă ajunge să fie considerată un semn al alegerii divine. capitalistă. Semnul că cineva este predestinat pentru mântuire era. bogăţia nu este un păcat. munca este în primul rând. bune sau rele. Acest punct de vedere este asociat în special cu numele lui Max Weber. dar a pus accentul pe autarhia (autonomia comercială) statelor. Împotriva tentaţiilor sexuale. mercantilismul a adus după sine era războaielor comerciale. acelaşi caracter îl poartă şi munca profesională în slujba vieţii pământeşti a colectivităţii. După epoca războaielor dinastice. Oamenii ajung să măsoare apropierea de Dumnezeu pornind de la succesele vieţii de aici. Registrele Massari din Genova. văzând mâna Acestuia în toate evenimentele vieţii. sunt asociate tot atâtor semne prin care ni se arată că nu suntem aleşi de către un Dumnezeu drept şi extrem de sever. a flotei comerciale. cu singura excepţie a încrederii întemeiate pe credinţă şi care persistă finaliter. Max Weber s-a referit la preceptele calvinismului din sec. care a facilitat foarte mult comerţul internaţional. Asceza sexuală puritană se deosebeşte de cea monahală numai ca nuanţă. în particular. Sfinţirea vieţii putea astfel să adopte aproape caracterul unei afaceri. Alternativ. ghinionul. Potrivit schemei puritane interpretate pragmatic. O axiomă a mercantilismului afirma că activitatea comercială este producătoare de bogăţie. să plătească unei terţe persoane o anumită sumă de bani. chiar dacă nu este nevoit să muncească pentru satisfacerea nevoilor sale. care a fost profesor de ştiinţe sociale la mai multe universităţi germane. care stau neclintite în eternitate. În viziunea calvinismului. domiciliată în alt loc. iar cum munca este valorizată pozitiv. din timpuri străvechi. mai ales.un scop în sine al vieţii. căci El vrea ca întocmirea socială a vieţii să fie potrivită poruncilor Sale. Nici cel bogat nu trebuie să mănânce fără să muncească. ci şi faţă de toate regulile monahale din întreaga lume. Mercantilismul a contribuit la dezvoltarea economică a societăţii europene. o aristocraţie care este despărţită de restul omenirii damnate pentru eternitate printr-o prăpastie în principiu de netrecut. XX. Politica de stat trebuie astfel orientată încât să aducă tezaurului public cantităţi cât mai mari din aceste valori. Munca este mijlocul ascetic verificat. Omul nu poate şti dinainte dacă este dintre cei aleşi sau dintre damnaţi. iar prin faptul că include şi viaţa matrimonială are consecinţe mai mari decât prima. Cambia sau poliţa este o scrisoare prin care o persoană invită altă persoană. Efectul cel mai semnificativ pe care l-au avut Calvin şi calviniştii a fost acela asupra atitudinii faţă de economie şi faţă de activitatea economică. Timpul este infinit de preţios. De aici preocuparea pentru dezvoltarea căilor de comunicaţii. în celebra carte Etica protestantă şi spiritul capitalismului. iar o a patra persoană garantează plata prin semnătura sa. Cum însă nu poate trăi cu această veşnică îndoială. Problema decisivă este cum a fost suportată această doctrină a predestinării într-o vreme în care lumea de dincolo nu era numai importantă. total diferită faţă de evul mediu clasic. reprezintă primul exemplu cunoscut al noii tehnici. Nici schimbarea profesiei nu este privită ca reprobabilă în sine. Teza sa se sprijină pe afirmaţia că multe aspecte care diferenţiază capitalismul de alte sisteme economice pot fi categoric legate de protestantism şi. a dirijării de către el. ci numai acţiunea serveşte. adică mai 1 .şi valoarea globală a profitului sau pierderilor. A evidenţiat. în mediul protestant. scopul providenţial al împărţirii pe profesii se recunoaşte după roadele ei. Omul nu poate şti dinainte dacă este dintre cei aleşi sau dintre cei damnaţi. ascetismul (autodisciplinare severă care exclude plăcerile personale) care era o caracteristică a celor mai mulţi calvinişti şi a dedus că acesta a încurajat lupta necurmată pentru sporirea bogăţiei ca un scop în sine. lux. XIV – XV se formează dreptul comercial modern. Dar dincolo de toate acestea. O nouă concepţie economică: mercantilismul În Renaştere pare o nouă concepţie economică. Dar Dumnezeu doreşte munca socială a creştinului. eşecul. Cum însă nu poate trăi cu această veşnică îndoială. marginalizarea.conform căruia. aceasta însemnând renaşterea economică. la sporirea gloriei Sale. Ca atare. deoarece. XVI – XVII). Dumnezeu nu cere muncă în sine. În cursul dezvoltării sale. alimentaţie vegetariană şi băi reci şi preceptul: „munceşte din greu în profesia ta”. Mercantilismul a reprezentat prima expresie a implicării statului în viaţa economică. la începutul sec. Mijlocul cel mai eficient în acest sens era încurajarea exporturilor şi o balanţă comercială activă. Unul dintre cele mai vizibile semne exterioare este chiar succesul sau eşecul – social sau financiar. nu ca principiu. Dat fiind că hotărârile sunt neclintite. Pierderea de timp prin petreceri. dar în multe privinţe şi mai sigură decât toate interesele vieţii pământeşti. Prin ancorarea eticii sale în doctrina predestinării. În toate cazurile în care s-a menţinut doctrina predestinării. va încerca să-şi confirme elecţiunea pornind de la citirea unor semne exterioare. Universul este predestinat să servească numai preamăririi lui Dumnezeu. mai ales în Olanda în sec. a proceselor economice. potrivit voinţei clar revelate a lui Dumnezeu. de asemenea. De aceea şi contemplarea pasivă este lipsită de valoare sau chiar condamnabilă. Mercantilismul a fost elaborat şi aplicat în perioada „capitalismului comercial” (sec. de calvinism. etica calvinistă prescrie. în locul aristocraţiei spirituale a călugărilor din afara şi de deasupra lumii. cel puţin atunci când are loc în dauna muncii profesionale. Pentru un calvinist sincer exista o legătură intrinsecă între predestinare şi succesul în afaceri. În sec. apare spiritul capitalist şi o nouă mentalitate burgheză având ca mobil setea de câştig sau profituri. sunt absolut condamnabile din punct de vedere moral. pe care trebuie să o respecte.mercantilismul. XVII care demonstrează clar că promovarea valorii adăugate (a valorii mereu crescânde a bogăţiei) nu numai că era oportună. rămâne totuşi porunca lui Dumnezeu. a ocupării de colonii şi a exploatării resurselor acestora.

fireşte cel mai important din punct de vedere practic: profitabilitatea din punct de vedere al economiei private. dar remarca că spiritul capitalismului se înrudeşte cu protestantismul ca un întreg şi nu doar cu calvinismul. O invenţie în oraşul Mainz din Germania. din sec. Tawney. Noua Atlantidă (1620). pe bază de raţiune. în cadrul căruia se exprimă bucuria de a trăi. Utopienii se ocupă cu agricultura. care înlocuieşte autoritatea. Deoarece calvinismul se caracterizează prin acceptarea unei discipline stricte şi prin preponderenţa acţiunii în faţa contemplaţiei. în lucrarea Cetatea Soarelui. observaţie. Cel mai renumit adept al ideilor lui Max Weber în Marea Britanie a fost R. ci cunoştinţe dobândite prin observaţie directă a fenomenelor naturii. în limba italiană. În sec. cartea devenind accesibilă maselor astfel că devine un instrument de cultură. stilului. în parte pentru a-şi întări convingerea că se află printre aleşi. În antiteză cu teologii medievali. Aici trăieşte o societate a cărei activitate este dirijată de o academie ştiinţifică. al XV-lea. Pe la jumătatea sec. dar care de fapt nu se află nicăieri. Faptul capital este experienţa. scrise în dialectul toscan şi adunate într-o culegere intitulată Canţonierul sau Rime risipite. în colecţionarea manuscriselor unor opere clasice precum şi în scrierea unor opere în limba latină cu subiect din antichitatea romană. exerciţiilor fizice şi desfătărilor morale şi artistice. meşteşugurile şi cu alte îndeletiniciri folositoare. ca poemul Africa. Însăşi ideea de ştiinţă se schimbă. în care este narată povestea unui cavaler nebun. Petrarca fiind considerat primul poet liric modern. care a scris Don Quijote. Raiul. în care a prezentat tabloul unei societăţi ideale. atât conţinutului cât şi formei de exprimare. biserica catolică considera că este un păcat să obţii profituri împrumutând bani altora. îndeosebi a operelor lui Platon şi Aristotel. A împrumuta bani era cel mai adesea lăsat în contul evreilor. William Shakespeare. tipuri umane din toate straturile societăţii italiene a timpului. Totodată. Este o societe transformată prin ştiinţă şi tehnică şi condusă de savanţi. cele mai multe grupări calvine au echivalat succesul cu bogăţia lumească. pe locul legendarei Atlantide. iar să fii leneş este un păcat. Idei asemănătoare se regăsesc şi la italianul Tommaso Campanella. oglindind o preocupare deosebită pentru analiza sentimentelor omeneşti. În 1456. Francesco Petrarca(1304-1474) a compus numeroase poezii. În Spania. la sfârşitul secolului al XIII –lea a anunţat Renaşterea prin Divina Comedie. Dante manifesta în acelaşi timp o preţuire specială pentru creaţiile şi figurile reprezentative ale antichităţii. Calvinismul era împotriva satisfacerii plăcerii personale. Dante Aligheri(1265-1321). este tiparul cu litere mobile. în scrierea sa utopică. Leonardo da Vinci afirma că „Universul ascunde sub aparenţele sale un fel de matematică reală”. bazate pe proprietatea comună asupra bunurilor. În Franţa. ceea ce însemna mai mult timp şi mai multă energie disponibile pentru activitatea productivă. Decameronul înfăţişează. Poeziile sale. care a fost un autodidact. contribuind decisiv la formarea acestei limbi. Călătoria în lumea umbrelor este călăuzită de poetul latin Vergiliu. o sumă de cunoştinţe date o dată pentru totdeauna şi transmise invariabil din generaţie în generaţie. Casa lui Solomon. având 54 de oraşe-cetăţi. Giovanni Boccacccio (1313-1375) a realizat Decameronul. preţuirea omului. H. a aşezat insula Bensalem în Oceanul Atlantic. în viaţa cotidiană. Utopia este o insulă imaginară. Literatura Umaniştii au acordat o atenţie dosebită. XX. Tawney susţinea în general ideile lui Weber. rupt de realitate care luptă cu morile de vânt. Producţia şi repartizarea bunurilor. Medieval prin viziunea teologicoaristotelică asupra lumii. realizată de către Gutenberg. o academie platoniciană . la mijlocul sec. Toţi utopienii sunt liberi şi egali dar pentru munci grele au sclavi recrutaţi dintre cei care făptuiesc delicte grave. ea nu mai înseamnă. Utopienii îşi aleg organe locale şi un Senat. 1 . Gutenberg a tipărit Biblia cu 42 de rânduri pe pagină. Timplul liber îl consacră studiilor. deplasările şi problemele demografice sunt minuţios reglementate. În secolul al XIV-lea. Filosofia Renaşterii redeşteaptă interesul pentru antichitate. Utilitatea unei profesii şi faptul de a fi plăcută lui Dumnezeu se apreciază în primul rând după criterii morale şi apoi după acelea ale importanţei bunurilor produse pentru „comunitate” dar urmează şi un al treilea criteriu. cunoştinţele ştiinţifice au început să aibă o tot mai mare aplicatibilitate în prcatică. ca în evul mediu. rotaţia sa în jurul axei sale. Ideile sale au fost publicate în cartea Religia şi ascensiunea capitalismului. Francois Rabelais a scris Gargantua şi Pantagruel. Dante îl aşază pe papă în fundul iadului. Renaşterea ştiinţifică şi tehnică Ştiinţa a devenit. Tawney este de părere că adepţii calvinismului. Proprietatea este comună iar „bunurile se împart între toţi deopotrivă”. producerea lor în serie. În timpul evului mediu. având în frunte un principe ales. îndeosebi din oraşe (Florenţa în primul rând). al XVI –lea până în sec. Purgatoriul. în care narează al doilea război punic sau lucrarea Despre bărbaţi iluştri. bazată pe sistemul geocentric şi având ca ideal restaurarea puterii imperiale. ceea ce îl arată ca pe un precursor al Renaşterii. A deveni bogat prin propriile eforturi era socotit drept cea mai sigură dovadă că te aşteaptă mântuirea. s-au luptat din greu pentru a se bucura de succes. Renaşterea este şi vremea utopiei. din epoca Renaşterii. Astronomia În sec. răpusă de ciumă. pe egalitate şi libertate. meşteşugari şi antreprenori. reprezentatul cel mai important al literaturii renascentiste a fost Miguel Cervantes. Chiar şi cei mai tineri erau învăţaţi că „diavolul îşi face de lucru acolo unde îşi face culcuş lenea”. multe dintre ele dedicate iubitei lui Laura. al XVII –lea. cu un remarcabil talent narativ. toţi fiind obligaţi să lucreze 6 ore pe zi. ca fizica scolasticilor şi doctrinele lor filosofice. Dobânda era considerată un păcat capital. respingând toate cunoştinţele care nu se întemeiază pe experienţă. Bogăţia este dăunătoare numai atunci când devine un scop în sine. au fost dispuşi să muncească mai mult şi au dovedit mai multă iniţiativă decât membrii oricăror alte grupări religioase. printre membrii ei numărându-se şi Marsimo Ficino şi Pico de la Mirandola. Opera înfăţişează călătoria alegorică a lui Dante în cele trei tărâmuri de dincolo de viaţă – Infernul. Succesul obţinut prin muncă este un semn de la Dumnezeu că cel care se bucură de el se numără printre aleşii Lui. El a observat că zonele din Europa în care capitalismul a apărut mai timpuriu şi cu mai multă forţă coincid în mare măsură cu ţările în care a avut o mare influenţă protestantismul. mai ales membri ai breslelor. care a revoluţionat lumea. Calvin a fost dispus să accepte un mod de abordare mai flexibil al creşterii dobânzilor la împrumuturi şi nu era de acord cu ideea că sporirea averii personale este un păcat. al XVI-lea. XIV în Italia scriitorii abandonează limba latină în favoarea limbii italiene populare. pentru studierea aprofundată a filosofiei greceşti. Deşi fiecare utopian poate avea credinţa lui. Preocuparea pentru antichitate se reflectă la Petrarca în studierea sistematică atât a culturii antice latine cât şi a celei elene. Purgatoriul şi Paradisul. al XIX-lea. În Anglia elisabetană s-a remarcat cel mai mare dramaturg al tuturor timpurilor. XVI) a scris o carte intitulată Utopia(Nicăieri). Această nouă etică economică a favorizat decisiv răspândirea capitalismului în Europa Occidentală. care a permis apariţia cărţii tipărite. sunt închinate iubirii. la Mainz. În creaţia literară îşi găsesc loc dragostea pentru natură. care cuprinde biografiile unor personalităţi romane. plasată în Oceanul Atlantic. al XVI –lea se constituie o nouă concepţie despre ştiinţă: se afirmă suveranitatea raţiunii şi a experienţei.utilă societăţii. care cuprinde 3 părţi majore: Infernul. prin depozite şi magazine de stat. acoperiţi de oprobiu. calcul şi experienţă. În Anglia. Se dezvoltă astronomia prin intermediul lui Copernic care în 1453 a dovedit sfericitatea Pământului.Inventarea tiparului a determinat ieftinirea cărţilor. pe insulă domneşte cea mai deplină toleranţă religioasă. Lorenzo Magnificul a organizat la Florenţa. Thomas Morus (sec. la mijlocul sec. în frunte cu oraşul capoitală Amauroton. în jurul anului 1450. patrie. Francis Bacon. Mulţi calvinişti. o satiră acidă la adresa moravurilor clerului din sec. Teza de bază a lui Tawney era că ideile economice specifice feudalismului au fost treptat înlocuite de capitalism în mare parte datorită Reformei protestante. Galileo Galilei remarca: „Dumnezeu a scris Universul în caractere matematice” şi „Nici o cercetare umană nu se poate numi ştiinţă adevărată dacă nu trece prin demonstraţiile matematice”. Rolul acestor 3 mari autori a constat în faptul că ei au alcătuit limba italiană literară. Una dintre cele mai răspândite convingeri era aceea potrivit căreia să munceşti din greu este o virtute. o cunoaştere în permanentă înnoire şi îmbogăţire. Acumularea de bani a devenit de aceea o activitate onorabilă.

Măreţia tehnicianului Leonardo constă mai puţin în „invenţiile” sale. Leonardo a realizat devierea râului Arno în Italia precum şi sistematizarea râului Adda. cât în curiozitatea minţii sale şi în metodă. Desenele lui Leonardo dovedesc că nimic nu l-a pasionat mai mult decât disecţia. după modelul păsărilor. Un astronom german. Leonardo a întemeiat anatomia comparată (urmărind acelaşi organ la diferite specii). pe orbite eliptice şi meuniforme. îi sugerează evoluţia geologică. pictor. dintre care 11 pot trage deodată. noi mecanisme de pompe. Leonardo era pasionat de mecanică şi a desenat o mulţime de maşini. Leonardo da Vinci respinge toate cunoştinţele care nu se întemeiază pe experienţă ca fizica scolasticilor şi doctrinele lor filosofice. referindu-se cu predilecţie la metalurgia metalelor preţioase . cu această ocazie. Ingenioase ventilatoare rotative împrospătau aerul din fundul galeriilor. chiar şi un aruncător de flăcări. Consolidarea statului şi creşterea autorităţii sale peste teritorii mai întinse decât în evul mediu clasic au funcţionat în favoarea tehnicii. fără a trebui c apiesa să fie modelată dintr-un şingou supus unui lung proces de forjare la cald. Utilizarea crescândă a paharului de sticlă. prin conjugarea de observaţii riguroase şi date cifrice. Andre Vesale (1514 – 1564) a întemeiat anatomia umană modernă. în care se putea introduce mai mult combustibil şi se puteau realiza temperaturi înalte. de şlefuit suprafaţa oglinzilor. a depus eforturi să calculeze rezistenţa grinzilor pătrate şi cilindrice. războiul de ţesut mecanic. Leonardo a construit canale de irigaţie în Lombardia (la Milano. Rocile stratificate formate din pături de mâl. depuse succesiv de ape. Giordano Bruno (1548. cauzele care provoacă prăbuşirea zidurilor. Kepler. a publicat De la pirotechnia. Johann Kepler. A schiţat şi un aparat care să măsoare greutatea aerului. Leonardo formulează legi de mecanica flidelor. să obţină cunoştinţe generale aplicabile în diversitatea cazurilor respective. construirea de caleşti. absolut remarcabile. În 1540. El studiază legile frecării. Metoda experimentală a fost aplicată şi în domeniul ştiinţelor medicale. Padova. rămas în stadiul de proiect dar notaţiile pe care le-a lăsat cu privire la hidraulică sunt importante. Desenele lui Leonardo demonstrează un studiu aprofundat de aparate necesare săpării de canale. să instaleze în Colosseum un atelier pentru prelucrarea lânii. meştegul turnării şi fabricării de tunuri. Anglia. Elveţianul Paracelsus (1493-1541) a făcut din stimularea „forţei vitale” a organismului principiul terapeutic fundametal: medicul trebuie să intervină în punctul în care forţa vitală e slăbită. vaporul cu roţi. A ajuns la concluzii pertinente referitoare la vechimea mai mică sau mai mare a unui fluviu în funcţie de rapiditatea cursului şi de adâncimea albiei. înlocuirea progresivă a cufărului cu dulapul. în tipare. În secolul al XVI –lea. arhitect. ajungând în sec. dispozitive pentru escaladarea zidurilor. A abordat cu precădere 3 mari probleme: formarea albiilor râurilor. Planul barajului mobil de pe Isonzo a fost conceput pentru a inunda câmpiile din jur în scop militar defensiv. Începând cu sec. a demonstrat că planetele se mişcă în jurul Soarelui. Nici o cercetare umană nu se poate numi ştiinţă adevărată. Leonardo putea să facă ansamblul producţiei industriale să progreseze. Tezele sale au fost considerate contrare doctrinei oficiale a bisericii catolice iar Giordano Bruno a fost condamnat de Inchiziţie la arderea pe rug şi opera sa a fost interzisă. El admite circulaţia sângelui. submarinul. Perfecţionându-le. astronom german. Nicolaus Copernic (14731543) a abandonat teoria scolastică că Pământul este centrul Universului. Astfel. Papa Sixtus al V-lea (1585-1590) plănuia. de făcut şuruburi. a mişcării de rotaţie şi revoluţie a Pământului. Spaniolul Miguel Servente a descoperit circulaţia sângelui iar chirurgul francez Ambroise Pare a reuşit să facă operaţii de amputare şi a practicat ligatura contra hemoragiilor. Leonardo da Vinci a realizat invenţii în domeniul tehnologiei militare: care de luptă echipate cu coase care printr-un sistem de rotaţie puteau tăia picioarele cailor şi ale luptătorilor. XIII – XIV) în locul cărbunelui de lemn. obişnuinţa de a utiliza furculiţe. Guvernele au putut să organizeze mai bine spaţiul pe care îl controlau şi au dispus de mijloace financiare sporite pentru a finanţa lucrările mari şi mai ales pentru a alimenta bugetele militare tot mai consistente. desenându-le conice şi helicoidale. univers şi lume a susţinut că lumea constă dintr-un număr nesfârşit de sisteme solare cuprinse într-un univers infinit.revoluţiile planetelor în jurul soarelui. carte publicată de un saxon în 1556. Metalul în stare fluidă putea fi turnat acum în forme.1600) în lucrarea sa Despre infinit. Galileo Galilei (1564-1642) era sigur că Dumnezeu a scris universul în tipare matematice. Grandios este proiectul unui canal care trebuia să facă legătura între Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. a lucrat pentru familia Sforza la asanarea Vigevano şi i-a propus acestuia să amenajeze cursul Addei. Leonardo a acordat o atenţie specială problemei angrenajelor. Angrenajele erau utilizabile în industrii multiple. care reprezintă un inventar al cunoştinţelor epocii pentru tot ce are legătură cu activitatea minieră şi de prelucrare a metalelor. pentru a evita moartea pe rug. maşini de treflat. poduri de campanie demontabile sau poduri militare suspendate. XVI se folosesc pompele pentru evacuarea apei. astronom. Acest tratat a fost eclipsat de tratatul lui Agricola. a desenat schiţe pentru maşini de zbor. Aplicarea forţei hidraulice la introducerea forţată a aerului în cuptoarele de reducere a fierului a dus la construirea de furnale. toate aceste invenţii îşi găsesc o primă schiţă în opera lui Leonardo da Vinci. XV începe să fie folosită şi fonta (aliaj de fier cu carbon) în Germania. Leonardo da Vinci a fost mai degrabă hidrotehnician. Între inginerii Renaşterii. Naşterea politicilor de factură tehnică a fost comandată cu evidenţă de dezvoltarea armelor de foc şi de necesitatea de a exista apărare împotriva lor. De re metalica. Asemenea altor ingineri din Renaştere. Prima lucrare tipărită care se ocupă de formarea şi cercetarea zăcămintelor metalifere a fost Bergbuchlein (1505). În calitate de arhitect şi hidrotehnician. studiul vârtejurilor şi cel al mişcării apei. a încercat să schiţeze o teorie a zborului şi a conceput o maşină de zbor. Biringuccio care era un inginer militar din Sienna. familia Forza a făcut eforturi pentru a regulariza râul Pad şi a legat Milano de lacul Como prin canalul Martesana. pe orbite eliptice şi cu viteze neuniforme. revelator proiect al unei mentalităţi noi. aeroplanul. Leonardo da Vinci (1452-1519) este cea mai complexă personalitate a Renaşterii: matematician. a demonstrat că planetele se învârt în jurul soarelui. în preajma morţii sale. paraşuta. Torino). de formă aerodinamică. A combătut cauterizarea rănilor provocate de armele de foc. a fost cel dintâi care s-a ocupat de industria textilă şi a căutat să îi mecanizeze mai mult operaţiunile obişnuite. a căutat să dea cele mai bune formule matematice cupolelor şi sistemelor de bolţi. literatura tehnică a acordat un loc cu deosebire important metalurgiei. cuptoare înalte. construit între 14571460. Din sec. Studiile lui Leonardo pentru maşini de dărăcit şi tuns lâna sunt printre cele mai originale şi mai bine concepute din carnetele sale. arbalete cu targeri rapide. Pentru că a susţinut că Pâmântul se învârteşte. echilibrului şi căderii corpurilor şi proclamă imposibilitatea de a crea forţă din nimic. XVI până la dimensiuni de 9 metri înălţime şi 7 metri diametru. maşini de dragat canale. A realizat studii de perfecţionare a ecluzelor. A studiat apariţia crăpăturilor. Invenţiile au nevoie de suportul unui public care exercită asupra tehnicienilor o presiune fertilă. compară ochiul cu o cameră obscură şi face din creier organul senzaţiilor şi al gândirii. ciocane hidraulice. Tot Leonardo a conceput scări diferite de asalt. Franţa şi Italia. dacă nu trece prin demonstraţiile matematice. a desenat laminoare. cunoaşterea corpului uman făcându-se prin studii anatomice şi prin disecţia cadavrelor. care devine o preocupare a principilor şi a statelor din epocă. A studiat zborul păsărilor. Maşinile – unelte. inginer. Galilei a adus noi argumente în sprijinul teoriei heliocentrice. Astfel. Medicul lui carol Quintul. dar care nu par să fi fost cu totul originale. fizician. A susţinut teoria heliocentrică. automobilul. un tun montat pe afet cu 33 de ţevi. Progrese importante s-au realizat şi în medicină. filosof. El formulează teoria formării şi propagării undelor pe care o aplică la lumină şi la sunete. Dacă a ignorat posibilitatea de uzură prin acţiunea 1 . În Renaştere se dezvoltă noi tehnici miniere. a confecţionat maşini pentru diferite industrii. necesare obţinerii unui metal topit fluid. căutând să le facă mai solide şi mai ordonate. realizând studii de optică şi mecanică generală. pe care a studiat-o ca anatomist şi artist. A imaginat un fel de ascensor pentru greutăţile mari. În Renaştere s-a produs o veritabilă promovare a tehnicii. Cărbunele fosil începe să fie utilizat şi în forjele din nordul Franţei (sec. sunt inovaţii ale Renaşterii care îşi au sorgintea în ridicarea nivelului de viaţă a unei civilizaţii care câştiga în bogăţie. a fost urmărit de Inchiziţie şi obligat să-şi abjure propriile convingeri. Leonardo preconizase să scrie un tratat despre apă. libere sau încastrate şi repartiţia sarcinii pe care o poate suporta un arc. a căutat. Fiind pasionat de mecanică.

a fost un protejat al lui Salutati.astfel că genul a creat o adevărată vogă în epocă. Ca istoric. la Curia papală (în 1506) şi la împăratul german (1507-1508). avem de-a face cu 3 umanisme. Şi evul mediu a fost totuşi o epocă care a vehiculat idei. Vechea ancoră în U. imitarea antichităţii este în prim – plan. De pe acum. căci în concepţia lui Machiavelli statul se confundă cu persoana 1 . justificate de scopul nobil pe care şi-l propune principele. în opera sa Principele (1513). Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) este autorul unei etici politice laice. Mai uşor de manevrat decât ramele laterale de odinioară. devenită pradă conflictelor interne şi invaziilor străine. Istoriografia Renaşterii Renaşterea a fost un timp de generală resurecţie în sfera civilizaţiei. a preferat să se bazeze doar pe recrutarea de localnici pentru asigurarea unei apărări permanente şi patriotice a bunurilor publice. realist. s-a retras pe un domeniu de lângă Florenţa. la 21 iunie. ataşat curţii romane. Principele nu trebuie să ţină seama de nici un alt considerent. principilor. Machiavelli a reorganizat apărarea militară a Republicii Florenţei. să speculeze atent situaţia politică internaţională în vederea măririi. Niccolo Machiavelli este primul mare filosof politic al Renaşterii. fapt care explică preocuparea sa pentru colecţionarea de amnuscrise antice. Machiavelli a intrat în serviciul guvernului Florenţei ca şi contabil şi a cunoscut succesul după proclamarea Republicii Florentine. Această lucrare a fost considerată dintru început (şi uneori continuă să fie privită şi azi). nivelul mediu al omenirii nu poate fi ridicat. în 1527. culturii şi artelor. de un principe energic. care exercita o presiune prea puternică asupra fundului corăbiei fusese înlocuită prin ancora cu braţ scurtat. activităţii comerciale. în care referindu-se la acţiunile de unificare duse în cuprinsul statului papal de Cesare Borgia. În timpul misiunilor sale diplomatice. rămâne neschimbat. Începând cu veacul al XIII-lea se răspândise treptat folosirea cârmei cu chilă. îndrăzneţ şi indiferent până la amoralitate. a ambiţiilor şi rapacităţii papilor. Petrarca este autorul unei lucrări. Renaşterea se caracterizează printr-o dezvoltare economică fără precedent. care se aliniază unei concepţii istorice asemănătoare aceleia profesate de Petrarca. Principele trebuie să ştie să folosească forţa şi viclenia: „un stăpân înţelept nu poate şi nici nu trebuie să –şi ţină cuvântul dat atunci când acesta s-ar întoarce împotriva lui”. Principele reflectă aspiraţia spre realizarea unificării Italiei. Leonardo a înţeles în schimb că un curent este mai rapid în centrul râului decât la maluri şi a ajuns chiar să distingă. care sunt uşor de eludat. Renaşterea a însemnat o redescoperire a clasicismului. care înseamnă tot atâtea trepte în cunoaşterea istorică. Pentru atingerea unui ţel nobil. Primul umanism italian este reprezentat de Petrarca la început. Este mai bine să pară zgârcit decât prea generos şi să nu risipească bogăţia statului. spre care se îndreaptă întreaga atenţie. Modelul ideal de acţiune. într-o familie de funcţionari. a trădării şi asasinatului. căci faptele principilor „trebuie privite numai din punctul de vedere al rezultatelor lor. În Renaştere. progresele navigaţiei au fost cu mult mai importante decât cele ale circulaţiei terestre deoarece marile călătorii geografice şi stabilirea de relaţii regulate cu Lumea Nouă şi Extremul Orient s-au numărat printre faptele majore ale epocii. condotierilor. cultivat în antichitatea latină şi greacă. a cunoscut mulţi principi italieni şi a putut să le studieze strategiile politice. reducând peste măsură impozitele. marilor seniori. A fost secretar al Consiliului celor 10 care conduceau negocierile diplomatice şi supravegheau operaţiunile militare ale Republicii. Giovanni Villani manifestă o extraordinară preţuire a scriitorilor antici. civilizaţia umană nu progresează. În epoca Renaşterii. a valorilor clasice. Filipo Villani a realizat lucrarea Despre florentinii iluştri iar Dino Compagni a scris Istoria florentină. diferitelor filete ale unei căderi de apă. Îşi scrie opera în limba latină. nu a redobândit niciodată poziţia sa favorabilă în cadrul guvernului. Etică politică a lui Machiavelli are o fundamentare de ordin metafizic: natura umană este un aliaj de bine şi rău. a valorilor antichităţii greco – romane. O situaţie din care Italia nu putea fi salvată şi unificată decât de o mână de fier. Singurul lucru care contează este interesul statului. accentuând umanul şi trăsăturile psihice. a fost suspectat de mulţi republicani că susţine casa de Medici. de la originea cetăţii până la 1455. 1510-1511). când celebra familie Medici a recâştigat puterea asupra Florenţei şi republica a fost dizolvată. se opreşte la cauzalităţi. După eliberarea sa. „scopul scuză mijloacele folosite”. Opera lui este dedicată istoriei Florenţei. menţine sau pierde un principat. sub forma unei monarhii absolute. Al doilea umanism italian este reprezentat de o pleiadă de valoroşi istorici din sec. „raţiunea de stat” care se confundă cu interesul conducătorului său. Doar că Renaşterea a venit cu o receptare globală. Când republica a fost reinstaurată pentru scurt timp. adusese acestei provincii unitatea şi pacea şi o făcuse să fie credincioasă principelui. lucidă a instabilităţii politice a epocii. Din 1503 până în 1506. nu selectivă. Giovanni Boccacccio a scris Viaţa lui Dante. Leonardo Bruni(1369-1444) este autorul unor comentarii despre evenimentele din cetăţile italiene. Cesare Borgia. condiţiilor sociale. S-a născut la Arezzio. rămâne însă un intelectual laic. De viris ilustribus. Singurul criteriu după care un principe trebuie să se conducă este criteriul utilităţii politice a tuturor acţiunilor sale. Printre misiunile sale diplomatice s-au numărat vizitele la suveranul francez (în 1504. În ciuda încercărilor sale de a câştiga încrederea casei de Medici. era pentru Machiavelli. în 8 cărţi.rocilor. să nu cedeze tentaţiei de a fi conciliant sau de a crede că îşi poate fonda puterea personală şi a statutului pe autoritatea legilor. moral. Deşi armatele de mercenari erau în mod curent folosite în această perioadă. a aventurierilor. Se afirmă ca trăsătură distinctivă a Renaşterii antropocentrismul. unde şi-a scris cele mai importante lucrări. Este mai bine să fie crud când e nevoie decât milostiv în mod inutil şi e mai bine să fi temut dar respectat. cu subliniere la adresa măreţiei monumentelor Romei. O guvernare eficientă trebuie să ţină sub control supuşii: „Ce altceva este o guvernare dacă nu mijlocul de a-i ţine în frâu pe supuşi?” Ceea ce conferă sistemului de gândire al lui Machiavelli o consistenţă reală şi un fond obiectiv este considerarea realistă. chiar dacă a participat la conciliul de la Basel. a extinderii statului. Epoca Renaşterii se reflectă în istoriografie sub forma unei noi concepţii şi metode istorice. născut la Florenţa la 3 mai 1469. Opera lui a fost tradusă în limba italiană vulgară. Evoluţia istoriografiei italiene În esenţă. fixată la pupă. fenomenelor economice. Principele trebuie să fie viclean şi inteligent. Principele trebuie să fie atât de înţelept încât să evite acele josnicii care l-ar face să piardă statul. nu parţială. aceasta permitea schimbări iuţi ale direcţiei şi făcea cu putinţă manevrarea completă. deoarece credea că italiana nu este în măsură să exprime idei înalte. total eronat. afirmă Machiavelli. Cercetează manuscrise latine în biblioteci germane. de principe. a lipsei de scrupule şi cruzimii. pentru realizarea unificării Italiei. Era considerat un om crud dar cruzimea lui a restabilit ordinea în statul papal din centrul Italiei. Preocuparea esenţială a principelui şi chiar singura care trebuie să-i dirijeze guvernarea trebuie să rămână păstrarea puterii personale şi menţinerea statului. o concepţie care accentuează valoarea omului. de sorginte modernă. ca o apologie a ipocriziei şi imoralităţii. Ca istoric. Petrarca a subliniat valoarea vieţii active şi caracterul social al umanismului adevărat. în balamale şi afundată chiar sub suprafaţa apei. un stat nu prosperă decât în detrimentul altuia. adică şi manevrarea contra vântului. urmăreşte să arate cum se poate dobândi.” Principele să-şi propună deci să învingă în luptă şi să-şi păstreze statul iar atunci mijloacele pe care le-a folosit vor fi socotite oricând onorabile şi fiecare le va lăuda. Poggio Bracciolini(1450-1509). decât iubit dar nerespectat. care să-i asigure independenţa. în 1498. a luptei regilor francezi contra puterii imperiale. Se distanţează de vechile interpretări de sorginte providenţialistă. la perversitate şi cruzime faţă de orice alt considerent. Renaşterea a însemnat o redescoperire a clasicismului. fiind un bun cunoscător al limbii greceşti. moral sau religios. În 1512. A murit în acelaşi an la Florenţa. a fragmentării în atâtea state adverse a Italiei. omul de stat obişnuit dovedeşte un egoism prin care îşi promovează interesele numai în dauna vecinului său. Principele. prin cristalizarea unei civilizaţii citadine dar nu reprezintă o ruptură totală faţă de evul mediu. XIV – XV. graţie experienţelor de coloraţie. la condiţii. la efecte. Machiavelli a fost destituit din funcţie şi arestat pentru scurt timp pentru o presupusă conspiraţie împotriva noii puteri. religios sau de altă natură. în special cele ale condotierului Cesare Borgia. Modelul este antic. Se focalizează asupra evenimentelor politice. forme culturale care aparţin antichităţii. Limitele inginerului şi inventatorului Leonardo sunt evidente deoarece a fost lipsit de un limbaj adecvat şi de instrumente de măsură. care era preocupat la vremea respectivă de extinderea posesiunilor sale în Italia centrală.

mirodeniile erau şi scumpe. este sigur că nu vor lipsi niciodată străinii care să vină în ajutor. a stimulat şi el explorările şi descoperirile geografice. Ştiri necontrolate despre o misterioasă ţară a aurului (El Dorado) s-au răspândit cu repeziciune. descriind raporturile politice şi diplomatice ale Florenţei cu celelalte state italiene sau străine. cu eventuale resurse de aur şi argint. au vizat aproape toate. Un principe nu trebuie să se alieze niciodată cu unul mai puternic decât el pentru a-i lovi pe ceilalţi. biserica catolică şi dreptul considerau robia o instituţie legală şi utilă. CAUZELE MARILOR DESCOPERIRI GEOGRAFICE Marile descoperiri geografice. europene. determinând scurgerea metalului nobil spre Orient pentru plata mirodeniilor. explorarea teritoriilor necunoscute. Balanţa comerţului levantin era pasivă. să-şi creeze prin orice acţiune. Aur a căutat şi Cristofor Columb în America. reprezintă consecinţa logică a unei serii de eforturi îndrăzneţe şi răbdătoare. MARILE DESCOPERIEI GEOGRAFICE VIII. dându-le numai acestora dreptul de a-i spune adevărul şi numai în legătură cu lucrurile despre care el îi întreabă şi nu privitor la altele. Machiavelli prezintă istoria Florenţei pe scurt. Pirateria şi comerţul au pus la dispoziţie capitalurile necesare pentru echiparea navelor în vederea explorării zonei Oceanului Atlantic. Piraţii. principele va trebui. parfumurilor şi aromatelor. pe Senegalul superior şi pe Niger. care vizau nu numai aurul ci şi obţinerea de sclavi. pe care a avut prilejul să-l cunoască destul de bine în timpul misiunilor sale diplomatice şi pe care îl consideră statul cel mai puternic şi mai bine articulat din Europa. rubine. şofran. începând cu secolul al XIII-lea. perle. Erau căutaţi mai ales sclavii negri din Africa. În Discursuri asupra primei decade a lui Titus Livius (1512-1520). Principele trebuie să-i întrebe despre toate chestiunile şi să asculte părerile lor dar să decidă singur. faima de om mare şi desăvârşit. serbări şi spectacole. zahăr. în anumite perioade ale anului. diamnte. de a fi la discreţia altuia. Robii negri. îl putem socoti un om înţelept. în Imperiul Mali. a explorării tărâmurilor necunsocute. de exploarare a teritoriilor descoperite. rămâi prizonierul lui. Erau scumpe pentru că se aduceau de departe. Pentru a putea suporta un asemenea regim sever. Reducerea posibilităţilor de achiziţionare a sclavilor în Levant a dus la scumpirea lor. Pirateria s-a practicat concomitent cu comerţul cu sclavi şi era încă unul din mijoacele de îmbogăţire. peste ape. spre insulele mirodeniilor. se declară în favoarea unuia şi împotriva celuilalt. care acţionau cu acordul suveranului sau a autorităţii urbane. de peste mări şi oceane. prin pustiuri. Francesco Guicciardini (1484-1540) a participat ca diplomat la marile evenimente ale istoriei Italiei din deceniile 2-4 ale secolului al XVI-lea. căci. nucşoare şi cuişoare. italieni şi portughezi. cât poate mai mult. care constituiau baza farmaceuticii din vremea respectivă. lapislazuli etc. eludând monopolul italian în general şi îndeosebi concurenţa genovezilor. Totul se făcea în cadre perfect legale. sub diverse formulări. Setea de aur. în viziunea lui Machiavelli. fiind indispensabile în bucătăria vremii: piper negru. Legendele ţesute în legătură cu ţările africane. fără să şovăie în nici un fel. Expediţiile de piraterie au însemant adesea unica şcoală a unora dintre temerarii care au descoperit mările şi oceanele globului în epoca marilor descoperiri. Pirateria practicată de portughezi şi spanioli a lărgit câmpul lor de acţiune în spaţiul insular al Oceanului Atlantic şi în ţinuturile vestice ale continentului negru. insistând îndeosebi asupra vieţii politice şi organizării instituţionale. ghimber. venituri uriaşe pentru cei care descopereau căile directe de acces spre ţara aurului. Pentru a-şi menţine popularitatea. scrisă în ultimii ani ai vieţii şi cuprinzând evenimentele dintre moartea lui Lorenzo Magnificul (1492) şi moartea papei Clement al VII-lea (1534). covoare scumpe. Nu există un alt mod de a se apăra de linguşiri decât acela de a-i face pe oameni să înţeleagă că principele nu se va supăra sau înfuria dacă i se va spune adevărul. Istoria Italiei. statul. camfor.1. Erau atacate mai ales vasele comerciale. adică atunci când. în afară de faptul că nevoia îl constrânge la aceasta. politice şi diplomatice. Comerţul cu sclavi. Esenţial pentru succesul în politică. În căutare de târguri de sclavi şi de surse de sclavi s-au lansat marii financiari ai vremii. în primul rând. dacă aceştia sunt capabili şi credincioşi. după cum consideră el. Primele călătorii care au depăşit mările interne. căci dacă cel care este mai puternic învinge. În anotimpul friguros se consumau mari cantităţi de carne sărată. chiar dacă situaţia externă este calmă. istoria romană îi oferă lui Machiavelli prilejul de a explica înlănţuirea cauzală a evenimentelor şi de arăta că trecutul este un îndreptar pentru prezent. Imperiul Han. poartă aprenta puternică a experienţei personale. diverse gume. ele nu te vor salva. În Istoriile florentine (1520-1525). este modul în care îşi alege secretarii şi miniştrii. pentru evitarea sau excluderea intermediarilor arabi. Cathay(China). taifunuri. Un principe prudent îşi va alege în stat sfetnici înţelepţi. El se poate pune la adăpost de o situaţie ca aceasta dacă se străduieşte să nu fie urât sau dispreţuit şi dacă face astfel ca poporul să fie mereu mulţumit de el. aceeaşi ţintă: Orientul. India. Machiavelli anticipează celebrul principiu al balanţei puterilor în Europa. cererea depăşea constant oferta. Prima greşeală pe care o poate face un principe priveşte tocmai alegerea oamenilor lui de încredere. India. vânduţi în Italia. în spaţiul atlantic. supuse pericolului de a fi pierdute în furtuni. Resursele de metal preţios ale Europei erau insuficiente. de pe coasta Malabarului sau din Ceylon. Mitul aurului a constituit imboldul cel mai eficace în orgaizarea şi realizarea marilor explorări şi descoperiri. lucru pe care trebuie să-l obţină. căci instituţiile societăţii feudale. să organizeze pentru popor. Principele trebuie să arate că iubeşte virtuţile şi să-i onoreze pe aceia care strălucesc într-o artă anumită. deoarece atunci când poporul ia arma în mână. deschizând orizonturi noi. din antichitate până în secolul al XIII-lea şi pe larg până la moartea lui Lorenzo Magnificul (1492). jefuite de beduini sau de piraţi. Principele trebuie să se străduiască. Robii din Levant erau vânduţi la târgurile de scalvi orientale şi prea puţini ajungeau în Occident. Europa medievală era tributară Asiei în special pentru produsele aromate şi coloniale. Etica politică a unui principe de succes presupune refuzul categoric al linguşirii. Această atitudine va fi întotdeauna mai folositoare decât poziţia de a sta neutru. atacau cu scopul de a captura şi de a jefui corăbiile altui stat sau oraş. În ceea ce-i priveşte pe supuşi. iar poporul te urăşte. a fost cauza economică principală a expansiunii europene şi a marilor descoperiri geografice. iar oamenii de afaceri au stimulat şi finanţat opera de colonizare. Un principe nu trebuie să se teamă de conspiratori atunci când poporul îi este favorabil. Tocmai pentru că erau atât de solicitate. zeci de intermediari realizau profituri exorbitante din negoţul cu aromatele şi mirodeniile Orientului. ambră). erau folosiţi la munci agricole sau învăţau un meşteşug iar profitul rezultat din munca celor înrobiţi era însuţit de stăpânii lor. făceau comestibilă mâncarea. au lărgit sfera de acţiune a negustorilor europeni până în regiunea tropicală a continentului african. pentru a ajunge la aurul din Sudan. pentru că a ştiut să descopere însuşirile lor şi să-i păstreze fideli faţă de el. 1 . încă din epoca cruciadelor. mai ales în Catalonia şi Andaluzia(Spania). cu comorile lor fabuloase. condimente. Marile afaceri cu sclavi devin. praf de ghimber sau scorţişoară dădeau gust. Expediţiile de explorare şi de descoperire. Machiavelli afirmă răspicat că cea dintâi părere pe care o avem despre inteligenţa unui conducător de stat ne-o formăm cunoscându-i pe oamenii pe care îi are în jurul lui. Puţin piper. Principala sa operă. Cipangu (Japonia). Se ştie azi că „Doradoul” medieval legendar se găsea în Africa. chiar dacă ai fortăreţe. obişnuiţi cu robirea maurilor în timpul Reconquistei. Principele care se teme mai mult de poporul său decât de străini trebuie să ridice fortăreţe. descoperirea „insulelor mirodeniilor”. transportate prin numeroase ţări. un principe trebuie să se ferească.principelui. un apanaj exclusiv al portughezilor şi spaniolilor. Ele treceau prin zeci de mâini. Iar politica nu este altceva decât tehnica succesului principelui. parfumuri (mosc. care a luat un nou avânt în secolul al XIII-lea. se întrebuinţau mirodenii. Machiavelli este impresionat de organizarea instituţională a regatului Franţei. care au produs modificxări radicale şi profunde în viaţa oamenilor şi a popoarelor. coloranţi. Un principe este preţuit atunci când este prieten adevărat şi duşman adevărat. şesături de mătase. Cea mai bună fortăreaţă care poate să existe este faptul de a nu fi urât de popor. Scopul exploratorilor europeni era descoperirea drumului direct spre Indii. principele trebuie să se teamă că duşmanii ar putea unelti în taină. menţineau trează ispita câştigului. Spania şi Portugalia. VIII.

La început fugeau de albi. Primii care în evul mediu au încercat să facă unele descoperiri în Oceanul Atlantic se pare că au fost genovezii. În timpul său şi datorită lui. Expediţia din anul 1444. Papalitatea şi-a dat consimţământul în 1454. adică „purtătorul lui Hristos”. Pe la 1418. Expediţia fraţilor Vivaldi a avut loc în timp ce Marco Polo se afla în China. iar stadiul la care ajunsese economia solicita pieţe noi unde să se poată cumpăra marfa căutată de statele apusene şi unde puteau să se vândă produsele acestora. corăbiile lor s-au întors încărcate cu un mare număr de sclavi. infantele Henric s-a dedicat timp de 45 de ani. pe o lungime de 3 500 de km. numindu-l comandant pe tânărul curtean de origine nobilă Vasco da Gama. fiind compusă din 2 corăbii grele(fiecare cu o încărcătură de 120 de tone). Dar pe hărţile italiene ele erau plasate mult mai spre vest. De aceea. acum îi primeau cu săgeţi otrăvite şi cu lănci. numele de Capul Verde. cu familia sa şi cu alţi colonişti. Prinţul Henric voia să le includă între posesiunile coroanei şi l-a trimis pe Velho Cabral să le ia în stăpânire. între 1484-1486. Un mic nobil din garda sa. alte expediţii aduseră şi aici colonişti. Expediţia a atins extremitatea sudică a continentului – Capul Furtunilor. Paralel cu activitatea de explorare a coastei africane. cu toate că unii au murit pe drum. unde. Ugolini şi Valdino Vivaldi. DESCOPERIRILE GEOGRAFICE ALE PORTUGHEZILOR Descoperirea ţărilor. În anul 1431 şi în următorii ani. undeva pe coasta de vest a Africii. arhipeleag pe care portughezii l-au botezat Madeira. Gil Eanes de Azurara. Dotat cu un pronunţat simţ al aventurii. prinţul portughez Henric Navigatorul a trimis o nouă expediţie spre miazăzi. fie complet necunoscute europenilor. urmând apoi să iasă în larg pentru a încerca să ajungă în India. dar a izbucnit un mare incendiu în uriaşele păduri. nepricepuţi în arta navigaţiei. Expediţia se întoarce în Portugalia aducând sclavi . 1 . Cristobal însemnând „cel care îl are pe Hristos”. sau răpirile din ce în ce mai dese au ajuns să fie cunoscute. De abia după 12 ani acest cap a fost depăşit. al Coastei de Fildeş şi al Coastei Aurului. VIII. Chiar numele lui iniţial era Cristobal Columb. Semnătura lui Columb anterioară anului 1492 era „Xpo ferens” . Henric Navigatorul a afirmat că scopul principal al expediţiilor portugheze în Africa este convertirea păgânilor idolatri. VASCO DA GAMA Descoperirea de dată recentă a “Indiilor Occidentale” de către Cristofor Columb crea Spaniei avantaje uriaşe. Visând mereu la bogăţiile legendare ale Africii. Se căutau insulele care figurau deja pe unele hărţi italiene de la 1350: “Insulele şoimilor” . Totul a fost minunat. exploratorii au descoperit. ocolind coasta apuseană a Africii. Urmându-şi drumul spre sud a dat unui promontoriu. Navele erau dotate cu tunuri.l boteză Cabo Bojador. Toma. Expediţiile s-au succedat una după alta. Iar de aici până în India mai era desigur o distanţă nebănuit de lungă. După 4 luni de navigaţie. Sunt câteva menţiuni de pe la 1291. regele Joao al II-lea îl trimite în 1487 pe Bartolomeo Diaz cu două mici corăbii de război şi un vas de transport cu provizii. al Liberiei. echipând cu ajutorul unor negustori 2 corăbii. constructorii navali din Portugalia au realizat corabia anume făcută pentru călătorii pe ocean – caravela – acţionată cu ajutorul velelor. El ajunse până la un puternic promontoriu pe care. inclusiv clima şi vegetaţia luxuriantă. cu care ocazie sunt descoperite gurile fluviului Senegal. explorări soldate cu importante cantităţi de fildeş. În 1444. se organizau expediţii şi în largul Oceanului Atlantic. situate în apropierea ecuatorului.Printre cauzele care au condus la marile explorări şi descopriri geografice se află şi misionarismul. care a durat 7 ani. Dar comerţul cu sclavi. mosc. Dinis Diaz a trecut de gurile fluviului Senegal. infantele Henric. gurile fluviului Congo şi coasta Angolei. aducând aici colonişti portughezi. VIII. Comerţul cu sclavi negri era extrem de rentabil şi din această cauză negustorii portughezi se “băteau” să obţină licenţe de expediţie din partea principelui. care primise misiunea de a căuta “coasta Guineei”. au fost construite primele caravele portugheze. fie cunoscute doar prin intermediari. o furtună îndepărtă de coasta africană o mică corabie în care se aflau 2 nobili. dezvoltânduse plantaţii de trestie de zahăr şi viţă de vie (vestitul vin de Madeira). compusă din 6 caravele. aur şi sclavi. precum şi o întreagă bibliotecă documentară specifică. portughezii au descoperit şi explorat succesiv: litoralul Guineei. Velho Cabral descoperă şi ocupă toate insulele arhipeleagului Azore. din unele regiuni de pe coastele Africii.Arhipelegul Azore. Succesele de o deosebită importanţă istorică ale navigatorilor şi exploratorilor portughezi din această primă etapă ( 1415 – 1460) se datorează în cea mai mare măsură fiului regelui Joao I. un vas uşor şi rapid de 50 de tone şi o corabie mare de 200 de tone pentru transportul proviziilor pentru 3 ani. de-a lungul coastei africane. La 8 mai 1444 Cabral atinse coasta uneia dintre insulele arhipeleagului pe care o botează San Miguel. papa confirmă printr-o bulă drepturile portughezilor în Africa. Pe la jumătatea secolului al XV-lea. 3. pământul îngrăşat de cenuşa ce conţinea săruri de potasiu a dat roade bogate. pulbere de aur şi un condiment asemănător piperului. Desigur că îndrăzneţii genovezi au pierit în lupta cu furtunile. În anul următor Zarco reveni în insulele descoperite de el. În continuarea căutării drumului spre India. Cortes suţinea că luptă în Mexic pentru „slava lui Dumnezeu” iar Cristofor Columb intenţiona convertirea la catolicism a sălbaticilor păgâni din Lumea Nouă. Escadra a pornit la 8 iulie 1497 din portul Lisabonei. teoria geografilor din evul mediu despre regiunile tropicale nelocuite a căzut pentru totdeauna în desuetudine. portughezii ocolesc capul Bojador( 1434) şi Capul Alb ( 1441). ci se retrage spre est şi spre sud. în jurul anului 1430. Pentru a continua explorarea coastei occidentale sudafricane. care au descoperit întâmplător Insulele Capului Verde. escadra a ajuns în golful Sfânta Elena. apoi insulele Principelui şi Sf. din paşnică. Dar portughezii nu s-au grăbit să urmeze acest drum descurajator de lung: peste 10 000 de km de la Lisabona la Capul Bunei Speranţe. cu o înclinaţie spre studiul geografiei şi al navigaţiei dar dispunând şi de considerabile resurse economico – financiare. cu păduri de palmieri. În anii următori. a îmbarcat de pe coasta africană 165 de negri şi. În 1481. Continuând explorările în direcţia sud. pe care le credea ale Nigerului şi era convins că era vorba de un afluent al Nilului. a devenit ostilă. a devenit posibilă doar atunci când un anumit nivel ştiinţific şi cultural devenise un bun câştigat pentru societatea Europei de Apus. au pornit prin luna mai spre Ceuta. prozelitismul religios. Joao Zarco şi Tristao Vaz Teixeira şi o împinse spre coastele unor insule necunoscute. busole şi instrumente de calcul. în timp ce flota portugheză se situa pe primul loc în lume. la miticul rege – preot Ioan şi la o posibilă alianţă cu acesta împotriva musulmanilor. Regele Joao al II-lea trimite îndată o flotilă comandată de Diego Cao cu misiunea de a întemeia o colonie şi de a exploata marile zăcăminte de aur din regiunea Coastei Aurului. pe care-l făceau portughezii cu arabii.2. După succesul acestei reuşite. trecând de Capul Bunei Speranţe şi navigând spre nord de-a lungul coastei orientale africane. După ce pojarul s-a stins însă. câştigul realizat a fost enorm. Henric a preluat în mare măsură aceste acţiuni în contul şi beneficiul regalităţii. iar atitudinea africanilor. ambii în serviciul Portugaliei. O dată cu descoperirea Capului Verde. regele Manuel I cel Mare echipează sub supravegherea lui Bartolomeo Diaz o escadră. care nu puteau lăsa indiferentă monarhia portugheză. se supuse poruncii date de principe şi plecă în larg. mai bine dotată cu hărţi. într-o bulă în care era vorba de “cinstitul comerţ de sclavi”. Au urmat expediţiile veneţianului Alvise Ca da Mosto ( 1455) şi genovezului Antoniotto Usodimare ( 1456). care utilizează forţa vântului şi nu cu ajutorul vâslaşilor. fildeş. Abia peste 10 ani vor continua portughezii expediţiile spre India prin Vasco da Gama. organizării marelui şantier naval din Sagres. rămas în istorie cu epitetul de “Navigatorul”. echipajul era format din 200 de oameni în timp ce căpitanii aveau la dispoziţie cele mai moderne instrumente de navigaţie. sume pe care le-a investit în explorări şi în organizarea expediţiilor. când doi fraţi. Calea maritimă spre India fusese astfel descoperită.În 1445 sunt trimise spre coastele africane occidentale 26 de corăbii. a unor negustori portughezi. Înaintând spre sud. Şi în anul 1428 se mai vedea fum peste micul arhipeleag. ceea ce îl determină pe rege să schimbe numele acelei extremităţi stâncoase şi neospitaliere în Capul Bunei Speranţe. dotate cu tunuri la bord. Cu anul 1441 începe în istoria descoperirilor geografice epoca negoţului cu sclavi negri. De aici Diaz constată că coasta continentului Africa nu mai înaintează spre vest. a insulelor sau a continentelor. După ce au înaintat în apele Senegalului şi au explorat sumar Gambia. coasta occidentală a Africii a fost explorată şi cartografiată din Gibraltar până în Guineea.

va rămâne factorul determinant timp de 5 secole. Problema proiectului celebreri sale călătorii. care venise în Portugalia schimbându-şi meseria de ţesător cu cea de cartograf. pusă sub comanda lui Pedro Alvarez Cabral. perspectiva aventurii militare şi colonialiste le promitea îmbogăţirea rapidă. despre călătoria sa spre Guineea. a ancorat într-un punct estic al Americii de Sud. Flotila a pornit în martie 1500. geografii şi navigatorii erau tot mai preocupaţi de găsirea unei rute mai scurte şi mai directe spre India sau spre Cathay (China) – o rută care să urmeze direcţia vestică. citite de navigatorul genovez. Limba sa maternă nu era italiana ci dialectul genovez. Ostilitatea întâmpinată de Vasco da Gama din partea arabilor şi aliaţilor lor din India a convins monarhia portugheză de necesitatea înfruntării acestei concurenţe comerciale de pe poziţii de forţă.1483. Columb nu folosea în corespondenţa sa italiana. portugheza ( cea vorbită. coastele Braziliei. a fost echipată o flotilă de 13 corăbii. dat fiind că opera de cucerire şi colonizare era susţinută şi de misionarism. se născu şi fiul său Diego. Iar pentru comerţul mondial. Columb s-a căsătorit cu Filipa de Perestrello e Moniz. corăbii arabe de transport au fost jefuite. se pare că ar fi alcătuit în 1474 o hartă a lumii în care încerca să pună de acord datele antice. după cum o sugerau atâţia mari erudiţi ai antichităţii. într-o familie modestă. Harta lui Toscanelli l-a convins pe Columb că navigaţia transoceanică era posibilă şi lipsită de dificultăţi. Războiul odată terminat. ca acelea ale lui Cristofor Columb. evreiască sau franceză nu a putut fi demonstrată documentar. Cristoforo Colombo. Columb a fost pasionat de lectură. cu întregul lor echipaj. cardinal de Cambrais). pe care spaniolii îl numesc Cristobal Colon. unde au intrat în contact. la Chios. în special cele oferite de Ptolemeu. Pierduseră 6 vase dar valoarea mărfurilor aduse depăşea de două ori suma cheltuită cu organizarea expediţiei şi pierderile suferite. În schimb. După ce a cumpărat de la alţi localnici o mare cantitate de diferite mirodenii. efectuate din modeste interese de afaceri. noile condiţii istorice pledau în favoarea expansiunii transoceanice. cuprinde judicioase note marginale ale marelui navigator. a jucat şi el un rol important. din Chios spre Flandra. Portugalia a devenit astfel o mare putere maritimă. Columb participă la o expediţie comercială organizată de doi membri ai familiei Spinola şi de Paolo di Negro. În anul 1478. De această dată epidemia de scorbut a făcut ravagii teribile. Nu se ştie când şi unde a învăţat Cristofor Columb sau dacă este vorba de un autodidact genial. cu cele din descrierile călătoriilor lui Marco Polo şi ale altor exploratori. VIII. biografie şi fapte să fi fost atât de controversate. frica de necunoscut şi imposibilitatea de a determina cu certitudine longitudinea. fără să-şi dea seama. mii de nobili rămăseseră nu numai o categorie de războinici virtual disponibilă. după care amiralul a dat foc acestui vas. prin Oceanul Atlantic spre India şi China. atât de ordin psihologic cât şi practic. trimisă de Spinola şi di Negro. dar cu numai 6 din cele 13 corăbii. În primul rând era problema distanţei. Acestora.capitala insulei Madeira. Prima expediţie a lui Vasco da Gama s-a soldat – din punctul de vedere al profitului comercial. unde negustorii arabi controlau aproape întregul comerţ cu sudul Indiei. După multe peripeţii. Nici una dintre opiniile despre originea sa spaniolă. căpitanului I-a adus importante privilegii financiare şi titlul de amiral al Indiilor. Această rută vestică prezenta însă riscuri mult mai mari în comparaţie cu cea urmată de navigatorii portughezi. Cabral a bombardat oraşul şi a incendiat câteva zeci de corăbii arabe. cucerirea regatului maur al Granadei pusese capăt îndelungatei lupte de eliberare a ţării de sub musulmani. ancorând în portul Lisabonei după o călătorie care durase aproape 2 ani. bine înarmate şi cu echipaj de 1500 de oameni. Vasco da Gama I-a eliminat pe negustorii arabi din comerţul cu mirodenii şi i-a obligat pe rajahii locali să se supună regelui Portugaliei. 1 . dar care nu a semnat niciodată altfel decât Christo Ferens ( “Purtătorul lui Hristos”). Fanatismul religios. s-a născut la Genova între 25 august şi 31 octombrie 1451. Prin 1474 sau 1475. În 1492. aproape în întregimea lor. Irlanda şi probabil coastele Islandei. în cadrul unei expediţii genoveze Anglia. Cristofor Columb a copilărit la Genova. Imago Mundi a lui Petrus de Alliaco ( Pierre d’ Ailly. Descoperise. portugheză. îndată după întoarcerea lui Vasco da Gama. Îndreptându-se apoi spre Capul Bunei Speranţe şi ocolindu-l. fiind ajutat în această direcţie şi de fratele său Bartolomeo.Exploratorii au ajuns în porturile Mozambic şi Mombasa. Tezaurul statului era gol în timp ce resursele Portugaliei crescuseră enorm. atât de răstălmăcite. deţinând monopolul comercial cu Asia de Sud şi de Est. portughezii s-au întors la Lisabona (iulie 1501). Aici Columb şi-a lărgit orizontul prin lectura unor lucrări de geografie. peste Atlantic. la Porto Santo. după cum o confirma şi Ptolemeu şi comentatorii săi medievali. Drept urmare. Actele de ferocitate au caracterizat această expediţie a lui Vasco da Gama: o corabie arabă transportând 400 de pelerini spre Mecca a fost prădată de preţioasa sa încărcătură. pe atunci important centru al comerţului cu produse coloniale. originea sa genoveză. fără ocupaţie şi fără perspectivele câştigurilor sau prăzilor pe care li le asigurase Reconquista. Contactele comerciale(şi conflictele) au continuat şi după traversarea Mării Arabiei. pe care comandantul l-a numit Vera Cruz. carte ce a contribuit la formarea concepţiei sale cosmografice. Limba spaniolă a învăţat-o probabil în Portugalia. Harta a fost întocmită pentru regele Portugaliei dar o copie a ei ar fi fost expediată şi lui Columb. nu trrebuie privită exclusiv prin prisma corespondenţei sale cu savantul florentin Paolo Toscanelli. Columb se află în slujba lui Paolo di Negro. În dreptul ţărmurilor Africii orientale au trebuit să fie debarcaţi şi părăsiţi câteva sute de oameni bolnavi. Columb însuşi este de o discreţie totală în ce priveşte copilăria. Începutul activităţii sale nautice a fost probabil cel obişnuit pentru mulţi genovezi: scurte călătorii de cabotaj pe mici ambarcaţiuni cu vele latine. pe marginea a două cărţi citite. Vasco da Gama s-a reîntors pe aceeaşi rută(până la Capul Verde). celelalte pierind în naufragii. trecutul. În Spania. nu cea scrisă). Columb notase. După o scurtă şedere la Porto Santo. Aici. fapt care l-a încurajat pe explorator. Pe baza hartei lui Toscanelli. Negustorii arabi din Calcutta au refuzat să facă comerţ cu portughezii. O rută perfect posibilă. Apoi revine la Lisabona. care a ars cu toţi cei aflaţi la bord.cu rezultate mult sub aşteptări: puţine mirodenii şi obiecte preţioase. ucigându-le aproape 50 de oameni care debarcaseră. Din Calcutta. de ideea creştinării unor popoare “păgâne”. escadra a ajuns la Calcutta. Dar principalul mobil era situaţia economică mai mult decât precară a Spaniei. fostul căpitan al insulei Porto Santo. DESCOPERIRILE GEOGRAFICE ALE SPANIOLILOR. dar şi în conflict cu navigatorii şi negustorii arabi locali. Izvoarele confirmă. COLUMB În timp ce portughezii continuau să exploreze coastele africane. descoperirea căii maritime. Drept răspuns. După 6 săptămâni. În 1477 vizitează. puţinele sale scrisori sunt întocmite în spaniolă( castiliană) sau în limba latină. din cele 4 nave s-au întors doar 2 iar din membrii echipajului abia 55 de oameni. pe care o aprecia cu mult mai mică ca în realitate. fiica lui Bartolomeo. Flotila şi-a continuat drumul pentru a pedepsi Calcutta: oraşul a fost bombardat în repetate rânduri. alimentat în timpul secolelor de luptă cu musulmanii. periculoasă pentru monarhie şi burghezia oraşelor în curs de dezvoltare. Pe la sfârşitul anului 1479. Columb e ccuprins de febra călătoriilor maritime. după care escadra a ancorat în faţa marelui oraş Calcutta din India. 13 corăbii s-au reîntors în Portugalia încărcate cu pradă şi mirodenii de o valoare colosală în timp ce altele au rămas în zonă pentru a intercepta vasele arabe şi a contracara în felul acesta concurenţa negustorilor locali. Însemnările marginale la diferite lucrări. până la descoperirea Canalului de Suez. pe care ar fi vizitat-o în anii 1482. După care. Columb ştia sau cel puţin citea în 4 limbi: spaniola ( o castiliană imperfectă). ţesături de preţ etc. În 1502 porneşte o nouă expediţie comandată de Vasco da Gama şi formată din 20 de corăbii. patricieni genovezi. În 1476 merge cu o flotilă . datorită exploratorilor. îndepărtându-se mult de coasta africană. În Portugalia şi apoi pe insula Madeira. 38 de pescari nevinovaţi au fost spânzuraţi de catarge iar cadavrele aruncate în mare. care deţinea înalta funcţie de astronom al Republicii. care-l trimite să cumpere mari cantităţi de zahăr în insula Madeira. O corabie a fost trimisă la Lisabona pentru a anunţa descoperirea unei mari “insule”. viitorul vicerege al Americii spaniole. Acesta din urmă. italiană ( genoveza) şi latina. rezultând o evaluare fictivă a distanţei dintre Lisabona şi Cathay ( China). Columb a calculat greşit distanţele geografice. încununată cu descoperirea Lumii Noi. îndeletnicirile sale înainte de a călători pe mare. Columb se mută cu familia la Punchal. situată la nord-est de Madeira. ci şi o masă turbulentă. negustorilor şi colonizatorilor.4. Cristofor Columb şi “Lumea Nouă” Puţine sunt în istorie personalităţile a căror origine.

la care se adaugă cel de vicerege şi guvernator. Prin documentul regal din 30 aprilie 1492. verdictul afost amânat. Columb descoperi insula Espanola. demonstrează că proiectul lui Columb de a atinge coastele continentului asistic şi de a vizita Imperiul Marelui Han era real. pe care a botetat. Francisco Martin Pinzon. cu lănci şi vase în mâini şi papagali pe umăr. evreu convertit. ambii din Palos. purtate în mare alai. Comisia regală. se pare că e vorba de actuala insulă Watling. în 1488. Marinarii erau în număr de 90: 40 pe Santa Maria şi câte 25 pe celelalte douăcaravele. iar celor care o finanţează profituri.San Salvador. sunt expuse pretenţiile formulate de Columb. Drumul lui Columb de la Sevilla la Barcelona a fost un adevărat triumf. Exploratorul este invitat la Santa Fe iar consiliul convocat pentru a lua o decizie în chestiunea proiectului prezentat de genovezi. Calculele fanteziste ale acestuia nu inspiraseră probabil încredere înaltului conclav ştiinţific. căci numai în Orient puteau fi necesare aceste limbi în eventuale tratative cu principii localnici. el fiind convins de sentimentul providenţial al misiunii sale. la 12 octombrie 1492. la Palos. lucrări de geografie ale lui Plutarh şi Ptolemeu. spre Indii. Columb a vizitat din nou mănăstirea La Rabida. Columb este un bun catolic. Băştinaşii. adică 9-12 noduri. rămâneau de rezolvat doar aspectele juridice şi administrative ale acţiunii. iar arhiepiscopul de Toledo îl primeşte cu onoruri regale. Columb a ajuns în Spania. vrea aurul pe care nu-l au şi nu ia măsuri de intimidare numai pentru că speră să afle mai uşor unde se găsesc zăcămintele de aur. se arătă dispus să pună la dispoziţia lui Columb mijloacele necesare pentru organizarea unei expediţii spre Cipangu şi ceru în acest sens aprobarea Curţii. prin intermediul cărpra a făcut cunoştinţă cu doi încercaţi navigatori şi piloţi. Columb deveni oaspete permanent al ducelui. fiind primit la Barcelona de regele Ferdinand şi regina Isabella. Proiectul nu a fost respins. I se acordă privilegiul de a dispune de 1/10 din valorile. a Curţii. Prezenţa în calitate de translator a lui Luis de Torres. Caorabia Santa Maria fusese contractată de Columb direct de la proprietarul ei. goi. cunoscutul său proiect. Joao al II-lea. cel de deasupra. Oraşul i-a oferit însă numai 2 corăbii: Nina şi Pinta. dar cu suprastructuri înalte la provă. conştientă de riscul unei asemenea expediţii manifesta neîncredere faţă de datele expuse de genovez. expediţia transoceanică trebuia să aducă suveranilor spanioli teritorii şi faimă. a intervenit pentru a I se acorda o nouă audienţă lui Columb. se arată mai binevoitor. Proiectul lui Columb a fost susţinut şi de Luiz de Santagel. nu puteau fi investite într-o încercare al cărei succes nu era sigur. Lui Columb i se conferă titlul de amiral al tuturor insulelor şi pământurilor pe care le va descoperi. Obiectivul expediţiei lui Columb era căutarea unui drum spre Imperiul Marelui Han. Cei de faţă îl salutară pe Columb ca amiral şi vicerege şi îi jurară supunere. în Andaluzia ( Spania). animale împăiate. care spera să profite de pe urma realizării proiectului navigatorului genovez. de vegetaţia bogată.). Membrii consiliului l-au sfătuit pe regele Portugaliei să respingă proiectul lui Columb. Juan Perez. dar nici aprobat. Cele 3 corăbii aveau o singură punte şi erau joase la apă. Probabil proiectul lui Columb a fost respins şi din motive financiare. regelui Portugaliei. Columb a prezentat relatarea expediţiei sale. Don Luis de la Cerda. După 4 ani de tergiversări. cunoscut prin preocupările sale în domeniul astronomiei. Cristobal Garcia Sarmento. În viziunea lui Santagel. despre ape. Dar fondurile şi aşa precare. care aflase despre proiectul său. Columb se frământa cum să tragă foloase de pe urma indigenilor. regele Portugaliei. Dar căutarea de aur. pe Pinta – Martin Alonso Pinzon. Columb părăsi insula San Salvador şi atinse în ziua următoare o altă insulă. Columb trăia din subsidii primite din partea Coroanei. nestematele. Juan de la Cosa şi Peralonso Pinzon. convins că este vorba de continentul asiatic. pe care o numi Santa Maria de la Concepcion ( azi Rum). În vara anului 1491. sub preşedinţia lui Hernando de Talavera. Historia rerum ubique gestarum ( scrisă de papa Pius al II-lea) etc. Juan Nino şi Sancho Ruiz de Gama. În înţelegerea încheiată la 17 aprilie 1492. în fiecare insulă. Prozelitismul constituie pentru Columb unul din scopurile expediţiei. a fost prezentat la 1484 de Columb lui Joao al II-lea. de regina Isabela. Soţia sa murise între timp. vistiernicul regelui Ferdinand de Aragon. Disperat. fiind cucerită de planurile sale. plante rare. Întors în Spania. frumoşi la trup şi la chip. spiţeriile şi alte mărfuri achiziţionate. La mijlocul lunii martie 1493. Dezamăgit. pe care o porecli Fernandina ( azi Long Island). pentru a-l întâmpina pe amiral şi a admira tot ce fusese adus de peste ocean: indieni cu brăţări şi salbe. de secunzi şi de piloţi. devenită obsesie. Au urmat ani de aşteptare. Nu aveau arme şi nu cunoşteau fierul. Regii Ferdinand şi Isabella nu se pronunţaseră încă. La Barcelona. Apoi descoperi o insulă cu o formă alungită. cu dreptul de a propune pentru diferite funcţii. Columb dorea să continue aventura începută. de comisia regală. Spaniolii au trecut din insulă în insulă. monarhia spaniolă trecu la ofensiva diplomatică în vederea asigurării 1 . care apare în această convenţie cu apelativul “don”. recunoscându-i – se implicit intrarea în casta nobilimii spaniole. cu Martin Alonso Pinzon şi cu fratele acestuia. Juan de la Cosa. Era însă prea târziu deoarece Bartolomeo Diaz descoperise Capul Bunei Speranţe şi drumul spre Indii. i se conferă prerogativa de a judeca în pricinile ivite în legătură cu aceste mărfuri şi afacerişi dreptul la 1/8 din veniturile traficului maritim. Columb a descoperit o insulă. Amiralul a cercetat coastele Cubei. Columb a părăsit Portugalia şi a ajuns pe la mijlocul anului 1485. se ordonase oraşului Palos să echipeze corăbii ăpentru expediţia pe mare a lui Cristofor Columb. fiind cu precădere spanioli. trebuiau elaborate stipulaţiile înţelegerii ce urma a fi încheiată între suveranii spanioli şi navigatorul genovez. Străbătând Oceanul Atlantic. Răspunsul l-a dezamăgit dar nu l-a adus la disperare. era camera hărţilor. săptămâni în şir participă la serbările de la Curte. Columb a descoperit insula Juana ( Cuba). Columb se consolă doar cu munca. Columb cunoaşte culmea gloriei. După toate probabilităţile. Funcţiile de comandanţi. Fostul confesor al reginei Castiliei. Columb a citit istoria naturală a lui Pliniu. de dezamăgiri şi de speranţe. Imago Mundi a lui Pierre d’Ailly. Acesta primi cu bunăvoinţă propunerea genovezului şi o încredinţă spre examinare “Consiliului de matematicieni” care avea mandatul de a studia proiectele de călătorii transoceanice. din arhipelegul Bahamas. erau deţinute pe Santa Maria – vasul amiral – de Columb. Columb şi ceilalţi exploratori au fost însă dezamăgiţi deoarece nu găsiseră aur. le pipăiră hainele cu o naivitate puerilă. Bonetele roşii şi şiragurile de mărgele de sticlă pe care le oferiră spaniolii le provocară o bucurie deosebită. La 27 octombrie 1492. în faţa înalţilor demnitari. Costul expediţiei şi sprijinul Isabellei fiind asigurate. În 6 decembrie. duce de Medinacelli. Regele nu era dispus să facă cheltuieli pentru realizarea unor proiecte de a căror reuşită nu era convins. Îi vrea transformaţi în robi ai Spaniei. ajunsese principala preocupare. rămânând uimiţi de tot ceea ce vedeau. de optimism. O comisie specială. au fost la început timoraţi apoi I-au înconjurat din toate părţile pe europeni. vegetaţie şi ape. 3 oameni la libera sa alegere.Vicente Yanez Pinon. în fiecare provincie. La 4 ianuarie 1493. să găsească aur. La 1 mai 1486. confesorul reginei şi viitor arhiepiscop de Granada. Columb a propus din nou. unde Columb găsi un protector în persoana lui Fraz Antonio de Marchena. pe Nina. Santagel a avansat suma de 1 900 000 de maravendis pentru expediţia lui Columb. amiralul Columb a ordonat ridicarea ancorei spre patrie. Imediat după descoperirea “Indiilor” de către Columb. Pe Santa Maria se afla la pupă o construcţie cu 2 etaje: cel de jos era utilizat la păstrarea materialelor de navigaţie ale corabiei ( ancore. se întruni. În apropiere se găsea mănăstirea franciscană La Rabida. amiralul a primit o nouă confirmare a privilegiilor şi prerogativelor sale. metalele preţioase. unde l-a întâlnit pe prorul Fray Juan Perez. circa 18-27 km pe oră. proiectul lui Columb a fost respins ( în 1490).de a ajunge în Cipangu(Japonia) şi în Imperiul Marelui Han. de oamenii prietenoşi.Proiectul de a atinge ţărmurile Asiei navigând spre apus. În seara zilei de 14 octombrie 1492. Ele puteau parcurge 10-15 mile italiene. titlul fiind transmisibil succesorilor. Între timp. cunoscător al limbilor ebraică şi arabă. să-I onvertească pe indieni. i s-a acordat suma de 335 000 maravedis. să-l caute pe Marele Han. E consultat în chestiuni de politică internaţională. Columb e primit în audienţă la Alcazarul din Cordoba. Pinzon făurise şi el planul de a străbate Oceanul Întunecat pentru a ajunge în Cipangu. Calităţile nautice ale vaselor erau excelente pentru acea vreme. Descoperitor dar şi coquistador. La 28 mai 1493. De pretutindeni veneau oameni care aflaseră despre expediţie şi dsespre descoperirea Indiilor. în care Columb va investi o anumită sumă. împreună cu fiul său Diego. ediţia latină a lui Marco Polo. urmărit şi de creditori. garline etc. spre Spania. Drumul spre Indii a început la 3 august 1492. apoi la Salamanca. cu studiul neîntrerupt. la început la Cordoba. de amărăciune. notând cu lux de amănunte impresiile sale despre relief. cu o suprafaţă mai mică.

Santiago (75 tone. Graţie spiritului conciliant al spaniolilor. Roma papală era prezentă în calitate de arbitru şi de terţă putere. Amiralul trebui să combată defăimările. Invitat. duse cu scopul de a fi aclimatizate în Indiile Apusene. după o lună de aşteptare. trestie de zahăr. Santa Cruz. În Espanola. spaniol. A fost primul care a navigat spre vest pornind din Europa pentru a ajunge în Asia. Deseada şi Los Santas. aceştia s-au retras. În timpul trecerii peste ocean. dar aceasta putea s-o facă numai în Spania şi nu în Espanola. la sud de traseul primei călătorii. Ea cuprindea referiri la insulele şi pământurile descoperite de Columb în timpul călătoriilor spre apus şi sancţiona stăpânirea regilor Ferdinand şi Isabella asupra acestor teritorii. 45 marinari). au debarcat în Haiti. Columb a trecut la represalii dure împotriva populaţiei băştinase. Guadelupe. Dintr-o populaţie de aproape 100 000 de locuitori. Columb a reuşit să obţină 6 caravele şi deoarece a fost imposibil să-şi recruteze echiapjul pe cale obişnuită. de Magalhães. vreo 1500 de oameni. Era prima mare încercare de colonizare în Lumea Nouă. timp în care s-a făcut ultima revizie și aprovizionarea completă. armele de foc şi câinii vor fi de aici înainte folosite împotriva indienilor. apoi seminţe de legume. în insula Mactan. Din această mulţime de oameni făceau parte circa 200 de nobili. Această expediţie nu mai avea misiunea de a explora. VIII. La 30 mai 1498. care a fost nevoit să-şi aleagă oamenii dintre delincvenţii de drept comun. înaintea lui Aguado. Columb navigă în direcţia insulei Madeira. Descoperirile geografice au 2 . amiralul se îndreaptă din nou se îndreaptă din nou spre insula Jamaica. San Antonio (120 tone. a recurs la recrutarea de deţinuţi. Apoi au descoperit şi alte insule: Maria Galante. în spaniolă a fost un explorator portughez care a navigat în serviciul regelui Spaniei. La 10 noiembrie. Cu 2 caravele. promotor al unei politici coloniale falimentare. a căror imaginaţie fusese stimulată de ştirile despre fabuloasele bogăţii din această parte a lumii. Apoi. cât şi a recrutării de marinari pentru a participa al o nouă expediţie. Între timp. Nici francezii. Columb s-a decis să pătrundă în interiorul insulei Haiti. flota părăsi portul Cadiz. CONSECINŢELE MARILOR DESCOPERIRI GEOGRAFICE Istoricii n-au întârziat să considere marile descoperiri geografice ale Renaşterii drept “ cea mai extraordinară aventură din istoria Europei”. primul european care a navigat în Oceanul Pacific și primul care a condus o expediție în jurul lumii.6. Columb a descoperit o insulă din arhipelegul Antilelor Mici. la Curtea regală. Porţile închisorilor s-au deschis în faţa amiralului. Columb descoperi Jamaica dar spaniolii au fost întâmpinaţi de indieni războinici. Concepción (90 tone. cât şi asupra teritoriilor ce urmau a fi descoperite în această direcţie în viitor. Spaniolul Rodrigo Borgia. dar abia la 20 august atinse capul vestic al insulei. MAGELLAN Fernando Magellan ( în portugheză Fernão Fernando/Hernando de Magallanes) 1480 . Luau parte funcţionari regali şi preoţi. Puerta Rico. Regele Portugaliei pretindea însă că aceste teritorii aparţin de drept Portugaliei. În luna aprilie a fost concepută bula Inter caetera. ci pe cea de a lua în stăpânire. de câştiguri facile. încredinţată de Coroană. pe care le promisese. maiaşă. Santa Maria la Redonda. a fost respectat de o parte şi de alta. Neînțelegerile cu căpitanii spanioli au apărut la scurt timp dar rebelii sunt aspru pedepsiţi. dar relatările lui Columb sunt primite cu scepticism deorece nu adusese grămezile de aur. celebrul tratat de la Tordesillas. Era o sarcină grea. 60 marinari) . englez. Puţine evenimente au influenţat mai profund dezvoltarea mondială în toate ramurile de activitate umană”( E.27 aprilie 1521). deși erau total diferite. Dificultăţile de pe insulă au fost atribuite amiralului şi curtea regală a fost asaltată de plângeri. Forţa. 55 marinari). Chiar dacă amiralul nu obţinuse cărăbiile solicitate. Dar după ce au fost trase câteva salve de bombarde şi a fost lansată împotriva indienilor o haită de câini. poate pentru a evita o întâlnire cu corăbiile portugheze. escadra lui Columb a pornit într-o nouă expediţie spre Indiile occidentale. animale de povară. dar şi de cupru şi de azotat de argint. unde a ajuns în 29 septembrie 1494. Magellan a elaborat un sistem de semnalizare atât de bun încât nici o corabie din flota sa nu s-a rătăcit. căci marele navigator se dovedise un prost colonizator. Drojdia societăţii urma să colonizeze Indiile Apusene. Insula celor 11 000 de fecioare. Deprez). s-a manifestat favorabil asupra cererii spaniole. timp de secole. A descoperit însă alte insule: Santa Maria de Montserat. însărcinat cu examinarea conflictului. La 3 mai 1494. oameni dornici de aventuri. în căutarea Espanolei. La 10 august 1519 cele cinci corăbii care au compus flota expediției: Trinidad (110 tone. animale domestice. care nu accepta stăpânirea spaniolă. poate pentru a descoperi alte insule. despre existenţa cărora aflase de la indieni. devenit papă şi cu sprijin castilian.plenipotenţei sale asupra drumului spre vest şi a teritoriilor descoperite. Din Canare au fost luaţi porci şi câini pe care cuceritorii castilieni I-au dresat apoi pentru vânătoarea de oameni. pentru a găsi şi explora ţara aurului. Columb se îndreaptă spre Spania. amiralul a ordonat să se ridice ancorele şi se îndreptă spre nord-vest. “Puţine au fost evenimentele care să fi zguduit lumea într-o asemenea măsură ca marile descoperiri. Au acostat în prima insulă din grupul Antilelor Mari. cu misiunea de a răspândi creştinismul în rândul populaţiei aborigene. un organizator incapabil. s-a încheiat în urma unor convorbiri oficiale. O nouă întârziere a pregătirilor pentru cea de-a treia expediţie a fost provocată de moartea neşteptată a moştenitorului tronului. având la bord 18 oameni și fiind comandată de Juan Sebastian El Cano în 1521. Victoria (85 tone. incaşă etc) şi formarea imperiilor coloniale : portughez. Pentru a evita o întânire cu escadra franceză. Regele Spaniei l-a înnobilat pe El Cano și i-a dat ca blazon globul pământesc pe care scria „Primus Circumedisti me” („Tu m-ai înconjurat primul”). cereale. don Juan. unde ajunse. Orice teritoriu ce va fi descoperit la est de această linie urma să aparţină portughezilor. Abia în 1498. acuzaţiile aduse persoanei şi guvernării sale. Santa Ursula. de a coloniza. La 25 septembrie 1493. în portul Cadiz. olandez. Pentru celelalte naţiuni europene acordul a rămas literă moartă. francez. 32 marinari) au părăsit orașul Sevilla navigând pe fluviul Guadalquivir până în San Lucar de Barrameda unde au staționat mai mult de 5 săptămâni. amnistiaţi cu acest prilej. de a descoperi. nici englezii. Linia de demarcaţie între teritoriile portugheze şi spaniole a fost stabilită la 370 de leghe vest de insulele Capului Verde. VIII. În 3 noiembrie 1493. pe care a numit-o Dominica.5. în 1496 mai trăia doar o treime. Cea mai importantă consecinţă a marilor descoperiri geografice a fost distrugerea unor străvechi civilizaţii( aztecă. Dar ea a salvat pacea în Peninsula Iberică. cât avusese Espanola înainte de a fi descoperită de Columb. După cercetarea coastelor Cubei. să înfăptuiască misiunea civilizatoare. Au pătruns într-o regiune muntoasă şi săracă în care se găseau zăcăminte de aur. 42 marinari). Şi ştirile despre dificultăţile intervenite în viaţa coloniei întemeiate de Columb încurajau pe cei ce puneau piedici în calea înfăptuirii noului proiect. la 11 iunie 1496. datată oficial la 3 mai 1494. Columb era decis să urmeze un alt drum. Rezultatele lor practice au fost incamparabil superioare celor ale marii aventrui a cruciadelor. Pe 27 aprilie 1521. Tratatul a intrat în vigoare şi cu toată relativitatea sa. În cele din urmă mica escadră s-a întors în Espanola. Relatarea expediției a fost făcută de geograful Antonio Pigafetta care a participat la toate expedițiile organizate de Magellan. Santa Maria la Antigua. Victoria. Expediția se întoarce în Europa cu o singură navă. la 7 iunie 1494. Nina şi India( aceasta din urmă fiind prima corabie construită de spanioli în America) – cu 200 de oameni la bord decişi să părăsească insula şi cu vreo 30 de sclavi indieni. La 20 septembrie 1519 flota s-a desprins de țărm și a început călătoria. Columb trebui să se justifice. a obţinut în schimb reconfirmarea privilegiilor şi a drepturilor sale. Columb terminase pregătirile pentru cea de-a doua sa expediţie: 14 caravele şi 3 nave mari de transport. Magellan este ucis în Filipine în timpul unei lupte cu băștinașii. astfel că au început tratative diplomatice directe între Spania şi Portugalia în această chestiune. nici olandezii nu au ţinut seama de stipulaţiile tratatului şi la sfârşitul secolului al XVI-lea bula a devenit caducă. Columb porni cu mare alai.

consiliul pregătea legile şi ordonanţele pentru colonii. comerciale şi de administraţie colonială. ai cărui locuitori erau obligaţi la prestaţii şi servicii. dus şi întors. deşi limitate. iar aceste bastioane au controlat respectarea lui. Prezenţa portugheză în această parte a lumii s-a caracterizat printr-o permanentă stare de război. stăpânul domeniului. dar sistematic. Capitala Portugaliei s-a transformat întrun mare antrepozit de mărfuri orientale. Monopolul portughez nu a fost însă lipsit de fisuri. postavuri. în afară de Havana. În schimbul muncii lor. şi-au permis să-i reducă preţul. înzestrat ca şi viceregele cu atribuţii administrative. Trei flote. coasta orientală a Africii. dispunea de docuri şi de magazine proprii. Carol Quintul a autorizat alte 7 porturi din Atlantic şi 2 din Mediterana să trimită corăbii în America. Reorganizată prin ordonanţele din 1534 şi 1543. În America. La început. feudalismul hispano – american s-a dezvoltat ca un sistem asemănător celui iberic. Un continent cucerit într-o jumătate de secol de o mână de oameni: Cortes cucerise Mexicul cu 1300 de oameni. Furtunile. Dar flota. provocau grele pierderi flotei portugheze. perle. iar în America de Sud – Brazilia. Portughezii aveau de înfruntat galerele turceşti şi corăbiile piraţilor cuibăriţi chiar în unele forturi portugheze. în Indii. adică partea de nord şi cea de sud a Perului. portughezii au dat peste spaţii infinite. regele era reprezentat de un guvernator. după modelul Casei da India din Lisabona. a devenit un adevărat minister al comerţului. Mascat. a unei agenţii monopoliste. mai puţin în interesul Coroanei. Călătoria. prin înlăturarea concurenţilor şi importuri masive. cu Egiptul. controla factoriile şi staţiile navale. bazată pe imensa bogăţie de zăcăminte şi mână de lucru. relaţiile comerciale ale spaţiului mediteranean cu Orientul continuau să se realizeze peste Orientul Mijlociu. decât în cel al conchistadorilor. cetăţi şi garnizoane. de la Honduras până la Darien). Compus din 8 consilieri. înregistra ieşirea şi intrarea corăbiilor şi judeca diferendele între comercianţi. Nueva Granada ( Columbia). în sec. musulmanii sau pur şi simplu uzura. prin lupte cu populaţiile indigene . regele Portugaliei realiza din comerţul oriental un câştig de aproape 500 000 de ducaţi. navlul. recruta trupele coloniale. la expirarea mandatului său. Organizarea acestui imperiu. Datorită monopolului lor. monopoliza întregul comerţ colonial. în consecinţă. în afară de rege. coasta Malabarului. deci prin forţă. licenţa de a îmbarca şi debarca mărfuri a fost rezervată. să depună la intrarea în funcţie o cauţiune care să garanteze executarea sentinţei în cazul în care ar fi fost condamnaţi după expirarea mandatului lor. de fapt a şerbiei. un consilier financiar şi 2 secretari şi prezidat de marele cancelar al Indiilor. Encomiendas erau inegale: aşezări de 6 –10 indieni şi domenii sau localităţi cu câteva mii de indieni. Imperiul colonial spaniol cuprindea un teritoriu uriaş. Beneficiile acestui comerţ erau considerabile şi aurul ce intra din abundenţă în vistierie permitea monarhului să înfiinţeze noi manufacturi de arme. una pe drum. iar comanditarii oficiului Casa da India. curtenii. soldaţilor şi coloniştilor sosiţi în Lumea Nouă în acest răstimp era cu mult sub 100 000 de oameni. Dar şi beneficiile au fost uriaşe. dura aproape 18 luni. în caz de război.oferit europenilor o şansă extraordinară de a cunoaşte şi controla majoritatea zonelor lumii şi de a întemeia imperii coloniale care vor întrece cu mult ceea ce reprezentaseră imperiile macedonean sau roman. Nova Grenada ( 1717) şi Rio de la Plata ( 1776). pietre preţioase. Encomienda era o concesiune financiară. considerate provincii transoceanice. Imperiul colonial spaniol forma iniţial 2 viceregate: Mexic( organizat în 1534) şi Peru ( în 1542). Regele Portugaliei era primul armator. mirodenii şi fildeş. nu ajungea pentru a menţine dominaţia unui minuscul regat peste miile de kilometri de coastă. pentru a răspunde la eventualele reclamaţii ale foştilor săi administraţi. Nueva Extramadura ( Chile) şi Antilele. adăpost. situate la distanţă uriaţă de metropolă. al coloniştilor. în principalii agenţi ai comerţului cu mirodenii. oceane şi ţări necunoscute. La început chintalul de piper. cu turcii. lent. la Capul Bunei Speranţe. administra şi conducea justiţia. Casa da India îndeplinea funcţii fiscale. alta în pregătire şi a treia care staţiona în apele Indiei. Imperiul colonial portughez era organizat sub forma unei întreprinderi comerciale de stat. a luat forma monopolului de stat. Cucerirea coastelor continentului african s-a realizat pas cu pas. aveau misiunea să controleze comerţul în Oceanul Indian. Coroana ia conducerea directă a coloniilor. iar numărul total al marinarilor. Dar. Proprietatea asupra pământului se obţinea prin “cucerire”. o parte din Moluce şi Macao în China. 2 . ceea ce făcea imposibilă cucerirea de teritorii întinse sau pătrunderea în interiorul regiunilor explorate. comanda flota şi armata. monopolul nu a funcţionat în condiţii absolute. Organul executiv al Consiliului a fost Casa da Contratacion. Socotra. Eşecul sistemului portughez de exploatare a dus în consecinţă la introducerea sistemului de encomiendas. apoi Panama. Viceregele. Întrucât la început economia dominantă era o economie de subzistenţă. precum şi cele pentru întreţinerea flotei. arenda privilegii vamale pentru produse orientale. îmbrăcăminte şi să-şi însuşească noţiuni ale religiei creştine. Sediul consiliului era la Madrid şi nimeni. la care guvernul a făcut apel pentru organizarea comerţului transoceanic. În coloniile cu însemnătate mai mică. apoi chiar cu 20 de ducaţi chintalul. piraţii. la care aveau să se adauge. Şantierele navale şi manufacturile de arme trebuiau să lucreze fără întrerupere pentru a înlocui pierderile şi a dezvolta flota în raport cu nevoile sporite ale comerţului şi ale războiului. un domeniu cu drept la tribut şi la corvezile indienilor care populau domeniul iar encomendero era seniorul. nu putea interveni în deliberările membrilor lui. Diu. Pe la 1572. cu sediul la Lisabona. exploatată în regie de Coroană şi condusă de un Consiliu. apoi duşmănia principilor locali şi dificultăţile materiale legate de menţinerea relaţiilor dintre colonii şi metropolă. parfumuri. Pizzaro pornise să cucerească Peru cu 114 spanioli. care se vindea la Calicut cu 3 ducaţi. cea a lui Almeida din 1505 s-a soldat cu un beneficiu net de 175%. Nueva Castilia şi Nueva Toledo. Legăturile cu Orientul se realizau peste Persia şi prin Imperiul Otoman şi. care se întindea din California şi până în Chile: Nueva Espana ( Mexicul). O obţineau conchistadorii. unde erau stocate mărfurile ce soseau din Guineea sau din Indii. noi şantiere de construcţii navale. judecătoreşti. Venezuela. să nu se ocupe de afaceri. Portughezii. Castilia del Oro( coasta Americii Centrale. XVIII. Goa şi Malacca s-au transformat în adevărate bastioane prin care s-a impus monopolul portughez în mările şi oceanele Orientului. portughezii au reuşit să aducă mari cantităţi de mirodenii pe pieţele europene şi să realizeze beneficii importante. mai degrabă maritim decât colonial. Rezultatul cuceririlor portugheze a fost o thalassocraţie mercantilă. propunea candidaţii pentru toate posturile civile şi ecleziastice şi supraveghea activitatea funcţionarilor din colonii. dar la întoarcere toate trebuiau să treacă prin Sevilla. nucşoara şi cuişoare. Insulele Sonde. Casa de Contratacion. a cetăţilor din Marea Roşie şi Oceanul Indian. abandonate din lipsă de mijloace. creat de Ferdinand Catolicul în 1511 şi definitiv organizat în 1524 de Carol Quintul. organiza încărcarea şi armarea corăbiilor. destinată să protejeze corăbiile comerciale. peste mări. să trateze bine pe indieni. Alfonso de Albuquerque a pus bazele Imperiului colonial portughez: Ormuz. apoi mătăsuri. Organul central era Consiliul Indiilor. uzurpare sau favoruri. financiare şi militare. apoi prin privilegii. care era de 3 ani. numea pe funcţionari şi pe navigatori. devine clar ce mari sacrificii a solicitat expansiunea portugheză. ordinele călugăreşti. singură. care supraveghea aplicarea legilor relative la comerţul cu America. numit direct de rege. Portugalia era o ţară cu mijloace limitate. numai expediţia lui Vasco da Gama din 1503 a adus la Lisabona 36 000 de chintale de piper. acorda licenţe de comerţ şi împărţea beneficiile comanditarilor. Pentru înlesnirea comerţului. dar şi pe forturi. produse artizanale. era investit cu aceleaşi puteri pe care regele le exercita în Spania. costa 80 de ducaţi la Alexandria. traficul transatlantic a fost concentrat la Sevilla. Ajunşi la Capul Bunei Speranţe. precum şi tot ce se expedia din Portugalia: ţesături. ca simplu particular. a fost o societate particulară de negustori. apoi ghimbie. A doua expediţie a lui Vasco da Gama a adus un beneficiu net de 300%. în care şi-au impus dominaţia şi monopolul. vânzând piperul la Lisabona cu 40. El guverna. Casa da India. întemeiată în 1503. bazată pe o puternică flotă de război. Ori. fără a socoti celelalte mărfuri. trebuia să rămână în colonie 6 luni. el poseda la Lisabona cea mai importantă casă de comision şi de export. În 1529. participa la distribuirea mărfurilor de import. Dacă se iau în considerare şi cheltuielile pentru întreţinerea punctelor de sprijin . Blocarea Oceanului Indian nu a putut fi realizată în mod permanent şi. Casa fixa data plecării flotelor. Viceregii şi guvernatorii trebuiau să –şi lase familia în Spania. cu o populaţia redusă. indienii trebuiau să primească hrană. tonajul şi destinaţia corăbiilor.

stofe. prin maladiile aduse de europeni pe continentul american. de sinteză umană hispano – americană ( proces care stă la baza viitoarelor etniii şi civilizaţii latino – americane) un rol determinant l-au avut căsătoriile mixte. Conchistadorii erau adesea însoţiţi de preoţi membri ai Inchiziţiei. lemn de preţ. mexicani şi peruani. Capitolul cel mai sumbru şi cel mai ruşinos din toată istoria inchiziţiei este probabil cel al inchiziţiei spaniole din America secolului al XVI –lea. Europenii au importat şi ei anumite boli din America. Iniţiativa i-a revenit bisericii catolice prin intermediul ordinelor sale călugăreşti. în condiţiile şi aşa precare din punct de vedere demografic. au favorizat abuzurile şi arbitrariul. RENAŞTEREA ÎN ŢĂRILE ROMÂNE. datorită perioadei excepţional de lungi de lactaţie. tentaţia era prea mare ca inchizitorii să poată rezista. Olahus a folosit originea sa ilustră – era fiu al judelui regesc Stoian (devenit prin botezul catolic Ştefan). văduva regelui Ungariei. mai ales argintul. fricoşi. Amestecul rasial ( metisarea) a contribuit la formarea poparelor latino – americane. Diploma de înnobilare acordată de Ferdinand lui Olahus îl elogia pe umanistul român pentru „ excelenta cunoaştere a tuturor artelor frumoase. UMANISMUL (Sec. Înapoiat din Ţările de Jos. regele Ungariei Superioare (stăpânite de Habsburgi) iar în 1558 a fost ridicat de acelaşi suveranla rangul de baronal Imperiului.porturilor Vera Cruz ( pentru Mexic). Violenţa conchistadorilor. a fost pentru o vreme secretarul regelui Ungariei. XVI-XVII) IX. în mine. până la sfârşitul secolului al XVI –lea. încât aproape că nu mai sunt indieni în pomenitele insule. din această cauză 2 . În procesul de osmoză. socotiţi “ leneşi şi vicioşi” . care tolerau poligamia. răspândindu-se de aici în întreaga Europă. Rujeola a ucis o mare parte din populaţia de tainos – arawak din Santo Domingo. fapt care a avut consecinţe negative asupra comerţului republicilor maritime italiene Veneţia şi Genova şi a Hansei nordice. pe care începând din 1514 Curtea de la Madrid le-a încurajat. Inchizitorii din America. cu puterea aproape nelimitată pe care o aveau ( la un moment dat l-au condamnat şi pe papa Sixt al Vlea!). aduşi din Africa. care îşi găsea cel mai bun teren în credulitatea superstiţioşilor indigeni. Un factor demografic important care a afectat întregul Mexic a fost şi excedentul constant al deceselor în raport cu naşterile. au supravieţuit în primii 30 de ani ai cuceririi numai 25%. pe care a însoţit-o în Ţările de Jos. silniciile comise faţă de cei forţaţi să muncească în cadrul morilor de indigo sau de postav sau în mine. Dar inchiziţia spaniolă din America nu se prea ocupa cu problema ereziei. Deplasarea axei comerţului mondial în Atlantic a contribuit la prosperitatea oraşelor şi porturilor cu faţetă atlantică: Lisabona. tutun. ci se limita în principal la capturarea de sclavi. portughezii incendiau colibele. Almagro ş. care a lovit în repetate rânduri Mexicul în secolul al XVII-lea. După 90 de ani. începând astfel o carieră politică şi ecleziastică de excepţie în sfera Europei Centrale în epoca Renaşterii. cât şi cu sclavii negri. a. arhiepiscop primat de Strigoniu(Ungaria) şi în 1562 regent al Ungariei habsburgice. Atrocităţile conchistadorilor spanioli în Lumea Nouă au fost precedate de cele ale portughezilor pe coastele Africii Occidentale. populaţia indigenă. din 25 de milioane de locuitori. mobile. Casa de Contratacion organiza 2 flote pe an. Marile descoperiri geografice au contribuit la răspândirea creştinismului. 1532 – 16 800 000. Marile descoperiri geografice au constituit unul din factorii revoluţiei economice a Renaşterii. pentru regii Spaniei extinderea Imperiului spaniol şi propagarea credinţei creştine însemna unul şi acelaşi lucru. de pildă actul lui Carol Quintul din 8 decembrie 1526. numărul indienilor din Espanola. vânau bărbaţii cu câini mari dresaţi în acest scop. Nombre de Dios( pentru Columbia şi Venezuela) Panama şi Callao( pentru colonile de pe şărmul Pacificului). în morile de indigo sau pe plantaţiile de trestie de zahăr. NICOLAUS OLAHUS Nicolaus Olahus (1493-1568) a fost o vreme aprod la curtea regelui Ungariei. O confirmă documentele vremii. articole de lux şi sclavi negri. John Quevado. Colonile exportau metale preţioase dar şi zahăr. a catolicismului în Lumea Nouă. a ucis aproape 1/3 din populaţia indigenă. Curba populaţiei din platoul Anahuac ( Mexic). instrumente şi arme de fier. autorizaţi de inchizitorul general din Spania să-i reprezinte. Răspândirea catolicismului a fost însoţită şi de instituirea în 1516 a tribunalului Inchiziţiei în Noua Spanie ( Mexic). În 1541 Carol Quintul stabileşte tribunale permanente ale Inchiziţiei la Lima. Teribila epidemie de gripă. slabi la muncă. Ca urmare a concubinajului frecvent cu indiencele. Cum însă interesul lor nu era de a se instala definitiv pe teritoriile africane pentru a le exploata asemenea unor adevăraţi colonizatori. În cele două Americi. Aşa s-a născut legenda neagră ( “ la leyenda negra”) despre cucerirea şi colonizarea Americii. împuţinată ca urmare a bolilor şi muncilor istovitoare. în schimb se ocupa de alte “crime” şi în primul rând de vrăjitorie. pentru talentul său poetic”. Dar factorul hotărâtor care a dus la decimarea populaţiei băştinaşe a fost violenţa. munca istovitoare pe domenii. Mexic şi Cartagena. Amsterdam.2650 000 şi 1596 – 1 375 000. pentru talentul la scris. San Juan şi Cuba a scăzut în asemenea proporţii. dar nici un alb. Vladislav al II-lea (1490-1516). în care monarhul constată că în urma împilărilor. fapt dealtimenteri în acord cu obiceiurile băştinaşilor. boli faţă de care amerindienii neimunizaţi erau cu desăvârşire lipsiţi de apărare. În haosul de ilegalitate şi cupiditate nelimitată. Îmbrăţişând cariera preoţească. la vorbire. Nicolaus Olahus a fost înnobilat de Ferdinand. Deoarece era român de descendenţă princiară şi urmaş al romanilor. au dus la o scădere rapidă şi masivă a populaţiei. Ludovic al II-lea (15161526) şi. În 1548. bumbac. când a atins cifra de 100 – 120. populaţia indigenă a Mexicului s-a redus cu 96%. dezorganizarea sau distrugerea structurilor social – economice ale societăţii amerindiene. În Mexic. în spălătorii de aur. ulterior a ajuns secretarul reginei Maria. agravând situaţia populaţiei indigene. Londra. 1568. urmăreau în modul cel mai evident să obţină bogăţii şi influenţă politică. precolumbiene. metale (aramă şi mercur). Epidemia de ciumă din 1546 a făcut zeci de mii de victime. ca locţiitor al împăratului Ferdinand. trişti. descendent din ramura Drăculeştilor a dinastiei Basarabilor şi probabil fiind şi nepot de soră al voievodului Iancu de Hunedoara – pentru a-şi justifica şi în acest fel înnobilarea.) au avut cu ele copii naturali. ajungând în 1553. Dezastrul biologic a însoţit pe cel social – economic şi a dus la un puternic regres al numărului populaţiei băştinaşe. compuse din cel puţin 10 vase de comerţ şi un bastiment de război. care la rândul său a avut o acţiune asupra puterii politice a unor state europene. Nicolaus Olahus considera că merita aceste onoruri şi pentru că românii erau apărătorii civilizaţiei europene. adus de marinarii lui Columb din Lumea Nouă în Spania. cacao. prezintă următoarea situaţie în secolul al XVI – lea: 1519 – 25 200 000 de locuitori. Spania vindea articole alimentare ( vin şi untdelemn). actele lor de cruzime erau dependente şi determinate de acest scop specific. căci natalitatea la amerindieni era mai scăzută ca la europeni. Mulţi dintre aceşti metişi au devenit cunoscuţi scriitori ( poetul Garcilaso Inca a devenit un clasic al literaturii spaniole) sau renumiţi cronicari. stabilindu-se la Bruxelles. Alvarado. Locul cel mai însemnat îl ocupau însă metalele. Spre finalul vieţii sale a trăit în Slovacia. Pizzaro. aproape toţi conchistadorii ( Cortes.1. 1548 – 6 300 000. creat şi întreţinut de guvernatori şi viceregi. De altfel. cum ar fi de pildă sifilisul. la eforturi fizice deosebite. aduşi special din insulele Canare. IX. Numărul corăbiilor care compuneau cele două flote a crescut necontenit. Olahus a parcurs cele mai înalte trepte ale ierarhiei bisericii catolice. în special în Mexic şi Peru. unde a rămas până în 1538. pentru priceperea în limba greacă şi latină. unde a desfăşurat o vastă operă culturală şi unde a murit. supusă unui regim de muncă forţată. materii colorate. O altă consecinţă a marilor descoperiri geografice a fost distrugerea populaţiei băştinaşe. Populaţia băştinaşă a fost adusă în stare de sclavie. a convieţuit atât cu europenii albi. Comerţul cu coloniile era extrem de variat. Sfidarea şi dispreţul spaniolilor faţă de indieni. ucideau copiii şi bătrânii. mârşavi şi cu înclinaţii rele”. mai ales prin acţiunea iezuiţilor. Metisajul ( biologic şi cultural) a rezultat din numărul mare de soţii sau de concubine ale conchistadorilor. În incursiunile lor de pe litoral şi din apropiere pentru a captura sclavi. munca istovitoare în mine. “Revoluţia atlantică” a însemnat deplasarea axei comerciale a Europei din Mediterana şi Baltica în Oceanul Atlantic. Indicele atât de ridicat al mortalităţii la indieni se explică şi prin şocul microbian generalizat. regele Ferdinand numind inchizitor general al Americii pe episcopul Cubei.

conținînd integral sau parțial cronica lui Ureche. opuse misticii iezuite. regionis. cât mai ales un gen de descriere geograficoetnografică. Moldova şi Ţara Românească. 1555). Format în ambianţa Umanismului târziu. Alți copiști. În Slovacia. un savant al Renaşterii europene. socială. religioasă şi culturală. magistratibus et republica regni polonici (1576). germană şi turcă. în contrast cu viziunea medievală. ei zic caro. în 1611). insistând asupra evenimentelor politice şi militare. a determinat dieta din 1547 să anuleze prevederile draconice cu privire la legarea de glie a iobagilor şi să le acorde dreptul de liberă strămutare. în 1597. A corespondat cu umanişti belgieni. Olahus însă a fost în primul rând un european. în limbile latină şi greacă. Dintre poeţii latini. un umanist strălucit. Cracovia. Olahus a decedat la Trnava în 14 ianuarie 1568 şi a fost înmormântat la biserica catolică Sf. Polonia sive de situ. cronica Poloniei a lui Joachim Bielski și o cosmografie latină. 1560). remarcă influența altor limbi („așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”). ameninţate de dominaţia otomană. A elaborat un Tratat de alchimie(publicat la Frankfurt în 1525). Grigore Ureche a promovat cu perseverență ideea polonofilă – izbăvirea Moldovei de turci numai în alianță cu Polonia. Cracovia. geografice. Într-un capitol intitulat Pentru limba noastră moldovenească. Cunoscător al limbilor de cultură slavona. Letopiseţul lui Grigore Ureche prezintă istoria domnilor Moldovei de la descălecatul lui Dragoş Vodă la Aron Vodă (1595). precum şi alte opere de valoare. fie că erau scrise în limba greacă. Catehism (Trnava. A folosit în cronica sa şi descrierile umaniste ale lui Matei Miechowita. pater. Ovidius l-a influenţat pe Olahus cel mai mult. unde se accentuau limbile clasice şi valorile culturale ale Renaşterii. Olahus stăpânea la perfecţie limbile română. ținând foarte mult să fie nu un „scriitoriu de cuvinte deșarte ce de dereptate“. cum sunt cele ale lui Gerard Mercator. muiarea. făcând puţine referiri la viaţa economică. Astăzi se păstrează 22 de copii manuscrise. Opera lui nu este o istorie propriu-zisă. populis. fundamentată pe criteriile etnice şi lingvistice. Istoricul şi diplomatul (Bruxelles. Olahus a redactat şi un Chronicon.2. Grigore Ureche a apelat şi la opera lui Martin Cromer (Polonia sive de origine et rebus gestis polonorum. Transilvania şi Banat. între care se remarcă Elegia cea mare. În veacul al XVII-lea. Nicolaus Olahus este cel dintâi organizator al învăţământului primar şi superior din Ungaria. Cuprinde în această lucrare numeroase informaţii istorice. unele chiar de Miron Costin. de sprijinire a iobagilor şi de înfierare a abuzurilor nobilimii. Cronicarul motivează scrierea acestui letopiseț din simplul pretext „ca sî nu se înece . Tractatus de duabis Sarmatiis (1517) şi opera lui Martin Cromer. fie în latină. situ. ca atribute ale divinului şi fericirea care se poate raeliza prin practicarea virtuţilor autentic creştine. înfruntând opoziţia înverşunată a nobililor. latina. Din corespondenţa sa cu celebrul Erasmus de Rotterdam s-au păstrat vreo 40 de scrisori. al Antichităţii clasice. În politica externă. peste graniţele artificiale ce despărţeau Ţările Române din punct de vedere politic. IX. caracterizate printr-o sensibilitate remarcabilă. însuşită în mediul pe care l-a frecventat. Grigore Ureche este autorul Letopiseţului Ţării Moldovei. femina. Grigore Ureche susţine ideea romanităţii românilor. Nicolae din acelaşi oraş. spanioli. Letopisețul Țării Moldovei constituind începutul istoriografiei în limba român. afirmă descendența romană („de la Rîm ne tragem”) și face unele apropieri etimologice între cuvintele românești și cele latinești („…de la rîmleni. anii cei trecuți“ și să lase urmașilor amănunte despre cele ce au fost să se petreacă în anii de demult. Ureche greșește originea doar a două 2 . A glorificat eroica luptă antiotomană a moldovenilor pentru neatârnarea țării și în special epoca lui Ștefan cel Mare. prin intermediul acelui pomenit „letopiseţ moldovenesc”. Hungaria sive de originibus gentis. Ureche a scris cronica de pe poziția marii boierimi. găina. În opera sa istorică. Prima publicare a textului s-a făcut în 1852. care a fost publicată în Cracovia. Pe lângă limbile clasice. atque opportunitatibus (1536) se simte influenţa istoricilor greci şi latini (Tucidide. în care sunt prezentate şi explicate evenimentele timpului său. etnografice despre Ungaria. moribus. vorbeşte şi polona. că de ne-am socoti pre amănuntu. Este autorul a 4 epitafe dedicate lui Erasmus din Rotterdam. care încorporează analistica secolului al XV-lea. la Alessandro Guagnini (Sarmatiae Europeae descriptio. Grigore Ureche studiază la o şcoală umanistă din Liov (Polonia). A fost un puternic susţinător al catolicismului şi a combătut protestantismul (mai ales luteranismul saşilor) de pe poziţiile Contarreformei şi Reformei Catolice. Concepţiile umaniste ale lui Olahus se vădesc în atitudinea sa faţă de problemele sociale ale vremii. Nicolaus Olahus a scris 4 epitafuri la moartea lui Erasmus (1536)şi alte versuri în latină. redactat probabil între anii 1642-1647. A dovedit talent în poeziile sale. (se crede că ar fi muncit la el între anii 1642-1647). E de accentuat importanța pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea și creșterea conștiinței naționale a poporului. atribuit lui Eustratie logofătul. A utilizat ca izvoare în Letopiseţul său. Ureche a cunoscut şi analistica autohtonă. sub numele lui Martin Bielski. ei zic galina. fapt rarisim în epocă. istorice sau geografice. Adversar al unei puteri domnești fără controlul boierimii. franceză. maghiară. ei zic panis. care se originează în modelul oferit de scrierile umanistului Silvio Piccolomini. Învăţământul în limba latină îi deschide drumul studiului lumi greco-romane. Majoritatea interpolărilor au fost identificate. 1560). Cronicar umanist. ce le zicem latini: pîne. seminarul înfiinţat de Olahus se va transforma în Universitatea din Trnava. anterioară. Valoarea ei constă în integrarea faptelor istorice într-un sistem de gândire politică. Xenofon. Cronica Poloniei. dar și din grija ca aceștia să nu rămână „asemenea fiarelor și dobitoacelor celor mute și fără minte“. În calitate de cancelar al Ungariei Superioare stăpânite de Habsburgi. Şi-a scris operele doar în limba latină. care accentua privilegiul. la mormântul lui Erasmus de Rotterdam. de la Matia Corvinul până la Ferdinand I. noster și alte multe din limba lătinească. redactată de Ioachim Bielski. a reorganizat la Tirnavia(Trnava). Sallustius). de către Mihail Kogălniceanu. Versiunea originală a circulat într-un mediu foarte restrâns și s-a pierdut foarte de timpuriu. divisione. Ureche a cunoscut şi cosmografii. la Matei Miechowita (Chronica Polonorum. 1519). carne. dovadă clară fiind numele pe care l-a purtat. fămeia. danezi şi italieni. habitu. Basel. ca Misail Călugărul și Axinte Uricariul au adăugat la rîndul lor unele pasaje. Viziunea lui Olahus referitoare la naţiune este modernă. tatăl său. GRIGORE URECHE (circa 1590-1647) Fiu de mare demnitar moldovean. 1578. Antonius Maginus Patavinus şi Sebastian Munster. Olahus este un om al Contrareformei care caută să facă cunoscute Europei realităţile istorico-geografice ale acestei părţi de lume. Olahus este cel dintâi dintre cărturarii români care subliniază clar ideea originii latine a poporului român şi unitatea limbii române. la baza tuturor copiilor ulterioare din a doua jumătate a sec. vechea şcoală capitulară din Strigoniu (ocupată de turci) şi a pus bazele celui dintâi seminar teologic catolic din Ungaria Superioară.. fiind mare vornic. al nostru. dar care niciodată nu a uitat originea sa românească. 1536). Baza informativă a cronicii au constituit-o manualele slavone de curte. într-o versiune tradusă în poloneză de Marcian Paszkowski şi publicată tot la Cracovia. Idealul lui Nicolaus Olahus era frumosul şi binele. Grigore Ureche a consemnat în mod obiectiv evenimentele și întâmplările cele mai importante. părinte. faptul că românii sunt urmaşii Romei: „Toţi de la Râm se trag…”Letopisețul Țării Moldovei de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor care scrie de la Dragoș până la Aron-vodă a fost scris spre sfârșitul vieții. mulier. toate cuvintele le-àm înțălege”. Letopisețul prezintă istoria Moldovei de la al doilea descălecat (1359) pînă la à doua domnie à lui Aron-vodă. germani. al XVII-lea și până astăzi stând versiunile interpolate ale lui Simion Dascălul.fiind revendicat şi de cultura slovacă. în timpul domniei lui Vasile Lupu. latinitatea limbii române. Principiile religiei creştine catolice(Viena..

singura consolare a omului este credința în Dumnezeu. scrisoarea…”. Miron Costin a făcut posibil efortul cărturăresc cantemirian. utilizând mai târziu. Ovidiu. spre exemplu.4. istoriografia noastră stabileşte contacte cu istoriografia umanistă europeană (Flavio Biondo. Biblia. fiind cel care va hotarî destinele politice ale ţării aproape 40 de ani. al II-lea este un domnitor crud care ține pe lîngă el un călău „pierzător de oameni”. apreciate de la înălţimea înţelegerii unui mare om de cultură. STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO (1640-1716) S-a născut în 1640. opera lui Ioan Sambucus. Miron Costin face elogiul scriiturii și al lecturii: „… căci nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decît cetitul cărților”. fiind amintite în aproape toate compunerile lirice ale vremii: „A lumii cînt cu jale cumplită viața/ Cu griji și primejdii cum este și ața/ Prea subțire și-n scurtă vreme trăitoare/ O lume vicleană. Unele versuri au avut un ecou considerabil în literatura noastră veche. Miron Costin a fost un distins cărturar. el face elogiul Italiei umanismului. Are legături trainice în mediul nobiliar polonez dar şi cu ambianţa culturală a timpului. stolnicul exercită un adevărat patronaj literar în epocă. un instrument de cercetare.). mare dregător şi al domniţei Elina. studiind la şcoala umanistă de aici. Parcurge o carieră politică însemnată. apoi filosofia cu Valeriano Bonvicino. în spiritul istoriografiei umaniste. A utilizat şi pe Laurenţiu Toppeltin. Războiul civil cu cazacii şi tătarii. Opiniile lui fortuna labilis. Datorită studiilor sale umaniste. scris cam în aceeași perioadă cu psalmii lui Dosoftei. cea a Cantacuzinilor. Este prezentă în Predoslovie o amplă discuţie despre valoarea izvoarelor. Philip Cluverius etc. Umanismul său apare în primul rând în domeniul istoriei pe care o scrie. căzând pradă rivalităţilor dintre familiile boiereşti. psihologia şi fizica cu Albanius Albanesius. MIRON COSTIN (1633-1691) Umanistul Miron Costin s-a născut în 1633. cu viziune largă asupra marilor probleme politice ale timpului. Cunoaşte pe istoricul şi geograful Strabo. la nivelul priceperii lui istorice. ca Simion Dascălul („om cu multă neștiință și minte puțină”) și Misail Călugărul. care toți un neam și odată descălecați sîntu”. care rămîne mărturie peste veacuri: „Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minții omenești. prima în istoriografia românească. Cultura lui Miron Costin este vastă: ne-o dovedesc aluziile mitologice. Din 1655 se află cu familia la Braşov. Prin 16521653. Istoria Ţării Româneşti îşi propune descifrarea istoriei neamului. care afirmaseră că moldovenii sunt urmașii tîlharilor de la Roma exilați în Dacia. În anul 1665 a pornit într-o lungă călătorie de studii. a consultat o bogată literatură: Chronicon gestorum in Europa singularium a polonezului Paul Piasecki (1578-1649). Poseda o bibliotecă la Mărgineni care se ridica la circa 500 de volume. Ca umanist şi istoric. Aeneas Sylvius Piccolomini. Meritul istoricului umanist rămâne descifrarea originii poporului român într-o primă operă scrisă de un român pentru români. Viaţa lumii. Miron Costin intenţionând dezmințirea ocărilor aduse de unii copiști ai cronicii lui Ureche. rezultă frecventarea literaturii clasice şi umaniste. a genealogiei. Quintus Curtius. Îndeplineşte numeroase însărcinări diplomatice.Predoslovia enumeră scopurile lucrării: afirmarea etnogenezei pentru „lăcuitorii țării noastre. legăturile de prietenie cu marii demnitari din jurul regelui.3. Nicolaus Olahus. Postelnicul Constantin Cantacuzino a fost posesorul uneia din cele mai mari biblioteci. Culegeri greceşti de 4 monarhii. păstrată în 29 de copii manuscrise și publicată pentru prima dată de Mihail Kogălniceanu în 1852. La Padova a învăţat logica. cunoştinţele şi admiraţia sa pentru „antichitatea cea plină de spirit şi foarte înţeleaptă în creaţiile sale”. A învăţat carte în ambianţa culturală creată la Târgovişte de mari cărturari ca Ignatie Petriţiş şi Pantelimon Ligaridis. în care se găseau multe rarităţi bibliofile. în modelul pe care îl cultivă. îndeosebi. După un popas la Viena în 1669.”Finalul operei este moralizator: dacă viața lumii este iluzie şi deşertăciune. În 1658 se află la Iaşi. Moare în 1691. soarta nedreaptă. terminat în 1675. inclusiv cronica lui Grigore Ureche. conștientizarea valorii documentului scris. Cronica lui Aleksander Gwagnin. apoi în Italia. gramatica şi retorica. unde învaţă latina. Cronicarul afirmă și originea comună a moldovenilor. Moldovei și Țării Muntenești și românii din țările ungurești. mare vornic de Ţara de Jos. părinte – parentem). Ştefan Cantacuzino(1716). Viața Lumii este prima sa operă originală. începând cu anul 1667. apariţia istoriei. la care putem adăuga lucrări care se înscriu în domeniul ştiinţelor auxiliare. Cunoaşte opera umaniştilor Flavio Biondo. Cronica Polonă. Nobil polon de la 5 ani. Vieţile paralele ale lui Plutarh. mare postelnic şi mare hatman al Moldovei. În Predoslovia voroavă la cititor prezintă scopul lucrării: de a arăta în românește ce este stihul. lui 2 . atunci cînd știe. hărnicie şi învăţătură. bîrfele și stratagemele diplomatice. Origines et occasus Transsylvanorum(Lyon. unde îl găsim din nou după 1663. Zonaras şi Ioan Tzetzes. fiind fiul lui Iancu Costin. începând cu originile. istoria antică. împreună cu fratele său Velicico. Miron Costin a ajuns în contact cu Horaţiu. Cu Istoria Ţării Româneşti. IX.1684). apărută în 1651-1657. Stolnicul Constantin Cantacuzino utilizează nu mai puţin de 26 autori clasici sau umanişti. în metodele pe care le foloseşte. IX. din ce țară au ieșit strămoșii lor este o lucrare neterminată. geografia. la celebra Universitate din Padova (unde dobândeşte o temeinică instrucţie umanistă şi o orientare filosofică în sensul neoaristotelismului). chiar pe lângă hatmanul Sobieski. într-o bogată şi prestigioasă familie boierească din Ţara Românească. 1611). fiind decapitat la ordinul lui Constantin Cantemir. mare logofăt. amintirea. Se instruieşte la Şcoala constantinopolitană. Istorie în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească (Poema Polonă. întemeiat în 1636. Politica lui avea în vedere interesele fundamentale ale ţării. Miron Costin este autor al Letopiseţului Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace…. Datorită cunoştinţelor sale. Face parte din influenta familie Cantacauzino. discutând problema cunoaşterii istorice. prin paginile pe care le-a consacrat stolnicul problemelor cunoaşterii istorice şi celor metodologice. unde parcurge treptele dregătoriilor: pârcălab de Hotin. Românii trebuie să-și cunoască istoria. De neamul moldovenilor. Este un bun cunoscător al limbilor de cultură (latina. al limbilor moderne (italiana în primul rând). o lume-nșelătoare. opera în versuri a lui Samuel Twardowski (1595-1660). Miron Costin studiază la colegiul iezuit din Bar. în versiunea interpolată de Simion Dascălul. se întoarce în Ţara Românească.1684.cuvinte: femeie – familia. credulitatea Ștefan Tomșa Vasile Lupu apare în antiteză cu ipocrizia sfetnicului său Gheorghe Ștefan etc. mare vornic de Ţara de Sus. disociind-o de cunoaşterea bazată pe revelaţia divină. în 1674. Opisanie Sarmaciej Europskiej(Cracovia. Noutatea pe care o aduce este conturarea unui spirit istoric care străbate cronicile şi. fiind o bibliotecă vie. care s-a distins prin destoinicie. Miron Costin se întoarce în ţară. în Podolia. în 1671-1675. Matei Cromer etc. A fost fiul postelnicului Constantin Cantacuzino. Se remarcă aplecarea spre culisele istoriei: comunică. pe istoricii bizantini Procopius. „toate alte țări știindu începuturile sale”. fiica fostului domn Radu Şerban (1602-1611). Predoslovia prezintă o deosebită însemnătate. Din lista cărţilor cumpărate în Italia. muntenilor și ardelenilor. apreciat ca „dascăl”. Paszkowski. 1667). A scris la noi una din cele dintâi pagini de filosofia istoriei. care au fost transmise apoi bibliotecii stolnicului. De rebus Alexandri regi Macedonum. A mai scris: Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei. anticipîndu-l pe Neculce prin portretele precise. Meritul lui Miron Costin a fost acela de a fi „legat umila Moldova de mândra Romă”. A murit în împrejurările tragice legate de mazilirea fiului său. Ca om de cultură. A cunoscut literatura istorică românească anterioară. Opera pune în circulație mai multe motive: timpul trecător și ireversibil. istoricului italian Filippo Buonacorsi. are un caracter savant și o noblețe a ideilor care o va face cartea de căpătîi a Școlii Ardelene. viața ca vis. pe care o întemeiază pe efortul cărturăresc. greaca). pe care începe să o scrie în vremea domniei lui Şerban Cantacuzino. A fost însă şi un autor prestigios în domeniul istoriei şi al cartografiei. un poem filozofic pe tema Prin De neamul moldovenilor. prin mijlocirea unui sistem de dovezi cărora le-a dat coerenţă. anul uciderii tatălui său. prin intermediul lui M.

ca fiu la viitorului domn al Moldovei. uscat. care au la bază întâmplări istorice reale. desigur sub influenţa cantemiriană. Dumbrava roșie de Alecsandri. După mamă. geambaș de cai de la Fanar din Țarigrad". era gros. din care reproducem aci câteva rânduri: «La grec milă. "carte nu știa. Se pare că avea cunoştinţe de limbă greacă. Mânie avea strașnică. Dimitrie Cantemir. Izvoarele lui Neculce sunt autohtone. impregnată de clasicism a Marii Şcoli a Fanarului. Concepţia istorică a lui Ion Neculce este influenţată de filosofia religioasă. Antioh Vodă (1695-1700) era om mare la trup. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat este o scriere memorialistică. Socrate. iar despre greci are un faimos pasaj. în general orientale. aflăm de la Neculce că "era de stat cam mic și subțire. Altarul mănăstirii Putna de Aproape toți domnii.. polonă. ataşat umanismului padovan. Ion Neculce. IX. nici de pre un izvor a nimănui. la unele se arăta prea harnic. ci şi un element necesar culturii unui popor civilizat. geograf). ataşat cercurilor umaniste şi preiluministe. Constantin Cantemir (1685-1693). filosofiei neoaristotelice. buzat. A fost înzestrat cu harul naraţiunii. sau omenie. transcris parţial de el. asimilat de Cantemir. Când ajunge la domnia acestuia. în evoluţia spre lumea modernă. Seneca şi Cicero). care a suscitat comparaţia cu SaintSimon. care a văzut naşterea istoriografiei savante. se apropie de lumea musulmană. milostiv și răbdător. probabil. Dar nu nu numai pe indivizi îi plăcea lui Neculce să-i caracterizeze. de oameni vechi și bătrâni și în letopisețe nu sunt scrise. El nu povesteşte istoria. De la el aflăm că Dumitrașcu Cantacuzino (1684-85). Ceea ce contează în cronica lui Neculce este oralitatea extraordinară a autorului. Stolnicul Constantin Cantacuzino rămâne un promotor al spiritului critic şi al istoriografiei moderne româneşti. Aprodul Purice de Alecsandri. bun și vrednic. Constantin Cantemir i-a dat o educaţie aleasă. Letopisețul este precedat de câteva file ce poartă titlul: "O seamă de cuvinte ce sunt auzite din om în om. ci o argumentează (Virgil Cândea). în problemele politice şi diplomatice. Critică vehement domnii fanariaţi. numai era cu toane. practică bună avea: mânca bine și bea bine. învaţă limbile Bolintineanu. amintind acel secol al XVII-lea european. ajunge din nou într-o mare dregătorie. cum erau contemporanii săi Nicolae Costin şi Dimitrie Cantemir. era și credincios la jurământ. Visul lui Petru Rareș de Alecsandri ș. IX.Constantin Cantacuzino în problemele cunoaşterii istorice. spiritul critic care îl animă. creează la Constantinopol un mediu cultural prestigios. la avere nu era lacom. Palton. nu prea era cărturar. Pitagora. de pe poziţiile unui patriot şi istoric obiectiv. Alexandra Cantacuzino. în care preda Teofil Corydaleu. despre care vorbește în cursul cronicii sale. anticipând apariția lui Ion Creangă. cu studii în Germania. ci numai iscălitura învățase de o făcea. timp de 4 ani în Ţara Românească. se întoarce din nou la Istanbul. iar inima și firea tot cât ar putea este să facă răutate». fac din el un istoric modern. de multe ori răcnea tare. aşezată sub autoritatea Patriarhiei. însuşite în preajma bunicii sale Alexandra Cantacuzino. sau nevicleșug. din marea boierime moldoveană. vornic al Ţării de Sus. creştină a istoriei. din ramura Cantacuzinilor. Este însă partizanul atotputerniciei domneşti. împresurată de nevoi dar urcând în scara socială datorită slujbei militare. Ultima demnitate pe care o ocupă este cea de judecător de divan. lângă Târgul Frumos. dobândeşte importante cunoştinţe în sfera istoriei şi geografiei europene. Cronica lui Ion Neculce. Minciunile nu le iubea. o întreagă lume care îmbogăţeşte orizontul cultural al tânărului principe. O însemnătate majoră a avut în formaţia intelectuală a tânărului Cantemir Şcoala Fanarului.a. probabil şi rusă. Neculce este primul nostru mare povestitor moldovean. cu o întrerupere provocată de domnia lui Constantin Mavrocordat şi în vremea celei de-a doua domnii. o cunoaştere profundă a spiritualităţii mahomedane. Neculce împărtăşeşte programul politic al domnului. Cronicii îi asociază cele 42 de legende. ce se făcea aici cu iluştri profesori. ce am scris singur dintru a mea știință. făcea parte. câte s-au tâmplat de au fost în viața mea. au 2 . întemeiată în mare parte pe descrierea. Constantinopolul a însemnat pentru Cantemir un contact cu cultura europeană. cam cu grabă". Despre Grigore Ghica prima domnie (1726-1733). era "om nestătător la voroavă (vorbă). pe care o cunoaşte. Ion Neculce susţine că până la DucaVodă s-a slujit de diferitele izvoare ce a aflat pe la unii și alții. Ion Neculce nu a fost un erudit. amintește purtarea rea ce avusese în timpul domniei lui Antioh. dar era și cam grabnic la mânie. pe care-l iubise într-atât încât plecase cu dânsul din țară. Moare. burduhos. planurile de eliberare de sub dominaţia otomană. Epictet. barba îi era albă ca zăpada". în timpul domniei lui Grigore al IIIlea Ghica. sau dreptate. exilându-se în Rusia şi apoi în Polonia. pe care-i consideră responsabili de „stricarea” obiceiurilor bune ale ţării şi de exploatarea fiscală nemiloasă a contribuabililor. 6. exercitată prin mijlocirea istoriei.". asigurându-i un dascăl de prestigiu sud-est european. numai nici era prost. în care se înglobează şi o domnie de 3 săptămâni (1693). ION NECULCE ( circa 1672-1745) S-a născut probabil la Prigoreni. lângă Paşcani. Cupa lui Ștefan de Bolintineanu. națiunile (psihologia socială nu-i era străină). Constantin Cantemir (1685-1693). la minte așezat. de vechea înţelepciune arabă. a parcurs treptele dregătoriilor. în special după 1693. Cantemir învaţă aici între 1688-1691 şi după o întrerupere de 2 ani. în casa bunicei sale. A avut în biblioteca personală un Hronograf bizantin. reîntors în Moldova. În prefață. literat. Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc și să scriu că au fost scrise în inima mea". Numai când nu poate să facă rău se arată cu blândețe. Familia Cantemir este de origine răzăşească din ţinutul Fălciului. În 1719. la domnia lui Ion Vodă Mavrocordat. precizie terminologică modernă. grupate sub titlul O samă de cuvinte. 5. Studiul lumii clasice. nici unele de acestea nu sunt. Stolnicul scrie o istorie în care cercetarea prevalează asupra naraţiunii. Despre tătari ne spune că sunt lupi apucători. în multiple domenii de creaţie. chipeș. posibil în intimitatea stolnicului Constantin Cantacuzino.. Dimitrie Cantemir reprezintă în cultura românească un moment decisiv. sau frica lui Dumnezeu. amăgitor. După înfrângerea de la Stănileşti (1711)urmează până lua o vreme destinul pribeagului domn. A copilărit la Blăgeşti.PREILUMINIST Prin prestigioasa sa activitate ştiinţifică. Aci se cuprind o sumă de tradiții relative la diferiți domni și care au format subiectele legendelor și poemelor din literatura noastră modernă. Tatăl său era Neculce vistierul. În vremea exilului. "iar de la Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s-o vedea. pregătirea ştiinţifică. precum: Daniil Sihastru de Negruzzi. ci și grupurile. Istoria este văzută de stolnic nu numai ca un îndrumător moral. ajungând mare spătar şi mare hatman. în cursul anului 1745. E interesant să observăm imparțialitatea cu care vorbește despre Dimitrie Cantemir. pe care o deţine. Istoriografia anterioară. câte un scurt portret sau câte o caracteristică. o apreciază critic. Nu trebuie ocolită valoarea formativă a umanismului românesc. Ion Neculce trăieşte. iar concepţia lui politică este evident boierească. dar apoi curând se întorcea". un mare savant (istoric. Sub Dimitrie Cantemir este primul sfetnic al domnului. fiind fiica lui Iordache Cantacuzino. judecător drept. în special a ideilor conţinute în opera lui Miron Costin. fiind un excelent memorialist. o istorie erudită. la rudele sale cantacuzine. Constantinopolul i-a putut sădi lui Dimitrie Cantemir orientarea spre problematica controverselor filosofice şi teologice care au generat anticonfesionalismul şi preiluminismul european (Pompiliu Teodor). tradiţiile locale. La stat nu era mare. DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723) . Scrisul său vădeşte o lărgire de orizont. A fost un deschizător de drumuri. Dimitrie Cantemir s-a născut în 1673. cenzurând-o uneori. Fiul acestuia. prezentarea evenimentelor trăite de autor. Ion Neculce se întoarce în Moldova iar în 1731. dar mai presus de toate un filosof în toate aceste ramuri de activitate intelectuală pe care le-a ilustrat. care dă o anumită familiaritate evenimentului istoric. Pentru formaţia intelectuală a lui Dimitrie Cantemir este remarcabil contactul cu scrierile filosofice ale antichităţii(operele lui Thales din Milet. prin 1672. De neamul moldovenilor. rumăn la față.

este urmată de declin şi cădere. prin problematică şi concepţie. în 1635. Cele mai importante şcoli din banatul Lugojului şi Caransebeşului sunt şcolile calvine din Lugoj şi Caransebeş. fostul domn al Ţării Româneşti. se căsătoreşte cu fiica lui Şerban Cantacuzino. Dimitrie Cantemir posedă conştiinţa unor legităţi istorice. fundamentală în problema apariţiei scrisului în limba română”. care a fost primit în ordinul iezuit pe parcursul anului 1637. Discuţiile critice din Prolegomene ne indică genul de istorie savantă. este o lucrare destinată să facă cunoscută Moldova cercurilor culturale occidentale. fiind însă organizat pe baze confesionale. Ştefan Fogaraşi la Lugoj. Desigur nu al tuturora. în corespondenţă literară cu savanţi de prestigiu din epocă. se dovedeşte un gânditor realist şi profund. Este o lucrare critică. În 1710. Dincolo de prozelitismul calvin. solicitându-se subsidii pentru plata profesorilor. în Caransebeş nu mai există o şcoală catolică. în germană (1745). Cartea a devenit o lucrare de căpătâi pentru diplomaţia europeană. Ca metodă. folclorică etc. începând cu traducerile din 1532 şi până la Palia de la Orăştie. Nu ştim însă dacă şi după moartea lui Gheorghe Buitul (1653) la şcoala catolică pe care o întemeiase în Caransebeş. în franceză (1743). pentru cultura noastră medievală. 1735). Tot în Rusia. Prin Cantemir. Ele au fost reînfiinţate de principele Gabriel Bathory (1607-1612). originar din Lugoj este “maestru al şcolii şi predicator în limba română” la Caransebeş. Tratatul de alianţă cu Rusia lui Petru I. în spiritul unor principii care se originează în raţiunile absolutismului. XV dar ea se închide la mijlocul sec. Gheorghe Buitul. Efrem Zăcan era “dascăl de dăscălie”. continuitatea şi unitatea de neam sunt amplu şi savant argumentate. obligat să se refugieze în Rusia. mai ales teoria originii latine. predilecţia pentru istoria culturii. fost iezuit. La sfârşitul anului 1627. anul păcii de la Karlowitz. Gregorius Lonczai. dar cereri de înscriere în şcoală au venit şi de la familiile catolice din Bulgaria şi Valahia. deoarece puţini cunoşteau maghiara. Aparatul critic pe care îl mânuieşte cu discernământ. provocate de calvini. majoritatea fiind nobili. comprehensiunea universală a fenomenului istoric în sens larg. cu precădere în limba română. odată cu răspândirea Reformei. în 1711. istorică. în care însă maniera istorică a umanismului rămâne încă o constantă. se deschide la Caransebeş. care se fundamentează pe legăturile cauză-efect. modernizare a societăţii ruseşti. dar şi un cărturar ataşat politicii de renovare. Contactul cu Rusia reformelor moderne ale lui Petru cel Mare deschide în bibliografia cantemiriană seria unor lucrări fundamentale. Istoria Imperiului Otoman. unde vede dezastrul suferit de armata otomană. În 1643. Cartea descria ascensiunea statului otoman ca mare putere dar şi explica factorii decadenţei turceşti la începutul veacului al XVIII-lea. Hronicul româno-moldovlahilor (1719-1722). stăruie în lumea ambasadelor. care se resimt de pe urma influenţelor iluminismului timpuriu. A fost opera lui capitală. aşa cum se considera până nu demult. notar al Caransebeşului. Teoria lui istorică este dominată de o finalitate politică: dispariţia Imperiului Otoman. Cea mai importantă scriere a lui Dimitrie Cantemir rămâne. Ştefan Lelesz. Astfel. ca de pildă cea din Făgăraş. lansat de propaganda calvină printre românii bănăţeni a fost invocat şi adoptat şi de alte şcoli româneşti calvine. cu titlul originar Incrementa atque decrementa aulae othomanicae (1714-1716) răspundea unei necesităţi politice. în grafie latină. referindu-se la un loc părăsit pe care a funcţionat şcoala catolică. Învăţământul în limba română a înregistrat însemnate progrese în banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVIXVII. într-un moment în care criza Imperiului Otoman era evidentă. Scrierea a fost destinată să cuprindă toată istoria românilor de la origini până în vremea sa. precum şi Viaţa lui Constantin Cantemir (17161717). Cantemir a pus în Hronic şi problema rolului românilor în istoria universală. tradusă în mai multe limbi. Predarea se făcea în limba română. funcţionând până la finele veacului. prin normele scrisului istoric pe care le fixează. Înfrângerea de la Stănileşti (iulie 1711) a pus capăt nu numai luptei pentru independenţă. prin lucrări ca Descriptio Moldaviae. Reforma n-a servit numai un exemplu românilor…ci s-a aflat în spatele multora din iniţiativele de a traduce şi tipări cărţi religioase în româneşte. UMANISMUL ROMÂNESC DIN BANATUL LUGOJULUI ŞI CARANSEBEŞULUI ÎN SECOLELE XVIXVII După cele mai noi cercetări. se instalează o achiziţie culturală remarcabilă şi anume promovarea limbii române în instituţiile şcolare. o şcoală catolică pentru fiii nobilimii din regiune. şcolile calvine româneşti din Banat s-au remarcat în epocă prin exemplaritatea învăţământului în limba română iar modelul didactic. fiind conducătorul spiritual al unei şcoli româneşti în care erau instruiţi şi educaţi preoţi dar şi 2 . X. La început această şcoală avea un număr de 33 de elevi. se susţine că şcoala catolică din Caransebeş trebuie menţinută. turceşti în mod special. Nobleţea românilor constă în ilustra ascendenţă romană. adresat în 1645 Congregaţiei de Propaganda Fide. învederează orientarea lui Cantemir spre obţinerea independenţei Moldovei. neamului său. normele sau canoanele scrisului istoric pe care le stabileşte. pentru a contracara ofensiva calvină şi a pregăti un cler instruit din punct de vedere dogmatic. Membru al Academiei din Berlin. căci nu trebuie să cădem în greşeala opusă de a atribui totul Reformei. Fără a avea importanţa colegiilor reformate din AlbaIulia. au predat câteva marcante personalităţi culturale de factură umanistă: Efrem Zăcan. o lucrare de filozofie a istoriei. negând acţiunea factorilor interni. o concepţie avansată despre cultură. Partenie II Cărturarul (1628-1638) a pus bazele unei şcoli româneşti ortodoxe (“şcoala gramaticească”). Cantemir a redactat Monarchiarum phisica examinatio(1714). un testament pe care îl transmite posterităţii. în mediul ortodox. Versiunea latină a fost finalizată în 1717. a unei ordini raţionale. Aidu. numit de sultan. a cărui creştere şi descreştere spaţială este urmărită în celebra sa lucrare. istoria statelor se desfăşoară astfel încât creşterea. în mod inevitabil. pe baza cărora lumea se află într-un proces evolutiv. în spiritul programului Contrareformei. datorită concurenţei în plan şcolar. Are marele merit de a-i fi asigurat teorie o circulaţie europeană. La iniţiativa iezuitului de origine română. unde rămâne până la sfârşitul vieţii(1723). iar ca interpretare. care îl considera un fidel al Imperiului Otoman. ajunge domn al Moldovei. XVI. imprimă scrierilor sale sensul modernităţii. şcoala catolică din Caransebeş avea peste 50 de elevi. Dimitrie Cantemir este autorul unei concepţii evoluţioniste. O şcoală catolică a funcţionat în Caransebeş încă din sec. Astfel că timp de mai multe decenii. Un document din 1566 atestă această situaţie. înlăturarea facţiunilor boiereşti. Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor (17171718) reprezintă un raport prin care înfăţişa lui Petru cel Mare situaţia politică din Ţările Române.turcă. Într-un raport al misiunii din Caraşova şi Caransebeş. Ca filosof al istoriei. Sistema religiei mahomedane (tipărită în 1722) era o carte scrisă în scopuri utilitare. În 1638. În 1582. dăruit de principele Ioan Sigismund Zapolya nobilului român Ludovic Fiat. În acelaşi an este consemnat ca “magister catolicorum” în Caransebeş. prin care urmărea difuzarea unor cunoştinţe despre religia şi cultura musulmană. ia parte la lupta de la Zenta. învăţământul în limba română s-a practicat în continuare. domnia autoritară. Orăştie. fiind o descriere geografică. La această şcoală au predat Gheorghe Buitul dar şi Nicolae Ivul. Această “şcoală gramaticească” a continuat să funcţioneze şi după dispariţia banatului Lugojului şi Caransebeşului. datorită traducerilor în limba engleză (1734. elaborate în exil. etc. La doar 33 de ani. Mihail Halici tatăl la Caransebeş. alimentat de valorile europene cultivate de cercurile Academiei ruse. unde se apropie de trimisul lui Ludovic al XIV-lea.. ci şi domniei lui Dimitrie Cantemir.. Pe baza legii evoluţiei ciclice. arabă. înfiinţate la mijlocul secolului al XVI-lea. ideea latinităţii şi continuităţii sale în Dacia. episcopul Vârşeţului şi Caransebeşului. ilustrate de istoria Imperiului Otoman. Dimitrie Cantemir a fost sfetnicul ţarului Petru în problemele lumii orientale. Descrierea Moldovei (1716). În această şcoală s-a format şi Gabriel (Gavriil) Ivul. Cantemir a fixat norme şi astăzi valabile. promotor al ideilor Contrareformei. explicare. în 1626. persană. Cei doi reputaţi filologi apreciază că: “faptele ne silesc să nu trecem cu vederea peste rolul pe care Reforma l-a jucat în cultura românească în cursul secolului al XVI-lea. zona bănăţeano-huneodreană este cea care a dat masiv primele traduceri în limba română în secolul XVI şi nu Maramureşul. Cantemir a desfăşurat o vastă activitate literară şi ştiinţifică. În operă. fiind autorul a numeroase lucrări. ataşate ideilor filosofului german Leibniz. În 1699. numărul elevilor a crescut la 42. într-o direcţie determinată. stăruie ideea unităţii poporului român. care se înscrie în şcoala savantă europeană. În cadrul acestor şcoli româneşti calvine.

murind în jurul anului 1712. Este autor al unei impresionante opere de teologie şi filosofie. Philosophia (Viena. dicţionare. retorică. Tot Ştefan Fogoraşi este şi traducătorul unor psalmi. În 1623 a fost admis în ordinul iezuiţilor. fiind menită atragerii la calvinism a românilor ortodocşi din întreg spaţiul românesc. neverificate însă. Reforma a stimulat. Şi-a desăvârşit formaţia intelectuală la Collegium Germanicum et Hungaricum din Roma (între 16191623). cu caractere latine şi ortografie ungurească. Halici a plecat în Ţările de Jos şi apoi în Anglia. În slujba prozelitismului religios calvin Ştefan Fogaraşi traduce în limba română. În repertoriul de manuscrise al lui Mihail Halici tatăl se află şi dicţionarul latino român Vocabularium paterna manuscripta şi Phrases Ciceronis paterna manuscriptae. oda lui Mihail Halici fiul marchează începuturile poeziei lirice româneşti culte cu conţinut profan.). 1667). Viena şi Caşovia (Kosice). Între 1669-1672. care deţine poziţii de frunte în viaţa confesională. fiind chemat să colaboreze la realizarea Paliei de la Orăştie. A fost educat de misionarul franciscan Ştefan Szent Andrassy (1571-1630). pe un document în limba latină. protopopul comitatului Hunedoara. sunt datorate unui impuls intern. vom putea oare susţine că zelul bănăţenilor şi hunedorenilor de a scrie româneşte este consecinţa unei influenţe externe. după obiceiul şcolilor din Caransebeş şi Lugoj” sau cărţile româneşti de care se foloseau cei din Caransebeş şi Lugoj să fie tipărite şi citite “în toate adunările româneşti”. care număra în rândurile ei nu numai ortodocşi. publicată în 1674. Mihail Halici fiul a fost antrenat în vehemente dispute teologice. El este autorul unei opere de lexicografie: Dictionarium valachicolatinum. poezie. din cartea de cântece a lui Francisc David şi Szegedi Gergeli. deşi ieşite dintr-un mediu reformat. Francisc Fogoraşi face parte din aceeaşi familie de preoţi cărturari din zona Banatului şi traduce „cu greutate” un mic Catehism din limba engleză în limba maghiară. Volumele au fost clasificate. Theses et antitheses Catholicorum et Acatholicorum (Caşovia. ci şi catolici şi protestanţi”. tipărită în 1655 la Viena sub titlul Poesis Lyrica. Mihail Halici fiul şi-a constituit o bibliotecă faimoasă. În Edictul de înfiinţare a şcolii făgărăşene în 1657 se menţionează că în această şcoală trebuie să se înveţe şi să se cânte “româneşte. Philosophia novella (Zagreb. Cantiones Nativitatis et Pentecostales paterna manuscriptae. ea respectă dogma ortodoxă. publicat de Gaşpar Heltai în 1551. stabilind indirect o relaţie între lumea reformată din Transilvania şi biserica reformată din Anglia. fiind puse în slujba răspândirii calvinismului printre români. ode. Aceste şcoli calvine din Lugoj şi Caransebeş sunt sprijinite de oficialitate. probabil ediţia din 1573 de la Tubingen. dascăl în acelaşi oraş. După un an petrecut la colegiul reformat din Aiud. în care s-a situat pe poziţii progresiste (puritane şi carteziene). pastor în Caransebeş. la Aiud. publicate în limba latină: Propositione ex universa logica (Craşovia. care apare la Alba-Iulia. iar în 1658 era „pastor senior” la Aiud. unul dintre nobilii români beneficiari. unde a putut să se distingă ca elev. semnificativă pentru progresele înregistrate de conştiinţa etnică în Banat în secolul XVII: Michael Halicius. Ion Gheţie şi Alexandru Mareş susţin că Palia de la Orăştie a fost produsul unor factori interni. traducerea cărţilor sfinte în limba naţională. este prima creaţie poetică de acest gen în limba română. El este exponentul unui model cultural şi confesional. f. cu folosirea Vulgatei (versiunea latină a Bibliei). a căror versiune românească era utilizată în şcolile bănăţene calvine după 1640. a ţinut să-şi 2 . traduse în grai bănăţean-hunedorean. Francisc Fogoraşi a tradus acest Catehism. 1663). conform deciziilor luate de superintendentul calvin. O realizare însemnată în acest sens este Palia de la Orăştie (1582).învăţători. A studiat la şcoala catolică din Caransebeş iar ulterior la universităţile din Târnavia. chiar de proprietar. Oda închinată prietenului său din Basel. Gabriel (Gavril) Ivul s-a născut într-o familie nobiliară românească din Caransebeş în 1619. care conţine cărţile Geneza şi Exodul din Vechiul Testament. în 1637. Mihail Halici tatăl a fost rectorul şcolii calvine din Caransebeş timp de 20 de ani (1638-1658). Moare la 18 aprilie 1678. În anul 1650. au fost Gheorghe Buitul şi Gabriel (Gavril) Ivul. Mihail Halici tatăl a tradus în limba română doi paslmi. urmând şcoala catolică din Alba-Iulia iar ulterior. 1663). timp de 20 de ani teologia la Viena unde a fost fără întrerupere cancelar al universităţii timp de 12 ani. Francisc Fogaraşi. având o iscălitură interesantă. Lapis Lydius (f. menţionate de Mihail Halici fiul în inventarul bibliotecii sale ca manuscrise ce au aparţinut părintelui său: Cantiones Paschales paterna manuscriptae. Poematum. după o versiune calvină maghiară. Silit să părăsească Transilvania. În Ardeal se pare că nu s-a mai întors. numai pentru că ei erau de confesiune calvină şi nu ortodoxă? În lumina consideraţiilor de mai sus. Catehismul. că textele răspundeau unor necesităţi reale a comunităţii din care făceau parte. familia sa deţinând funcţii importante în conducerea oraşului şi a comitatului Severin. de tipografii braşoveni Şerban Coresi (fiul diaconului Coresi) şi diacul Marien. depăşind cifra de 400. nu externi: “Cunoscând faptul că traducătorii Cărţii de cântece şi cei ai Paliei erau români. Moise Peştişel. între care o serie de manuscrise moştenite de la tatăl său. Gabriel Ivul devine doctor în filosofie al Universităţii din Târnavia şi apoi doctor în teologie la Universitatea din Viena. teologie. Nob [ilius] Romanus Civis. de Caransebeş”. o antologie de 27 de poezii. unde şi-a început şcoala pe care a continuat-o la colegiul luteran din Sibiu (1661-1664) şi la colegiul „Bethlen” din Aiud (1664-1665). În mediul catolic. pentru şcolile calvine din Caransebeş şi Lugoj. medicină. Gheorghe Buitul a tradus din latineşte în româneşte Catehismul catolic al lui Petru Canisius. unde a fost primit în Congregaţia “Sfânta Barbara”. care a germinat capacităţi culturale şi intelectuale înscrise la nivelul cel mai înalt în programul umanist din secolul XVII.l. este limpede pentru noi că Palia şi Cartea de cântece. Mihail Halici tatăl şi Mihail Halici fiul. XIX. filosofie. Iezuitul Gabriel Ivul a dovedit şi aptitudini literare. în diverse variante ale genului liric (poezii. dobândind o solidă cultură teologică şi filosofic. 1661). Banul Acaţiu Barcsai a sprijinit financiar şcolile calvine din Lugoj şi Caransebeş şi traducerea de cărţi în limba română. Şcoala condusă de Efrem Zăcan la Caransebeş deservea nevoile comunităţilor calvine din sud-estul Banatului. Gabriel Ivul a predat timp de 6 ani filosofia la Universitatea din Caşovia (Kosice) iar ulterior. fiind retipărită la Cluj în 1703. Historia Relatio Colloqui Cassoviensis de Judica Controversiarum Fidei (f. Ştefan Fogaraşi provine dintr-o familie nobiliară din zona Lugojului. Mihail Halici fiul rămâne cea mai reprezentativă personalitate încadrabilă în fenomenul cultural bănăţean din secolul XVII. loc. Printre umaniştii români de confesiune calvină din banatul Lugojului şi Caransebeşului în sec. Gabriel Ivul a îndeplinit şi funcţia de decan al Facultăţii de Teologie al Universităţii din Târnavia. cărţile fiind consemnate într-o listă autografă. Efrem Zăcan. lirismul său fiind tributar cărţii lui Theodor de Beze. pe domenii: enciclopedii. care-şi luase doctoratul (Papai). la Cluj. 1666). XVI-XVII se remarcă Ştefan Fogaraşi din Lugoj. în jurul anului 1610 face studii de teologie şi filosofie la Colegiul iezuit din Viena. de către un grup calvin: Ştefan Herce. ceea ce i-a atras expulzarea din oraş. fiind fiul lui Nicolae Ivul. la românii din banatului Lugojului şi Caransebeşului. Cartea a fost tipărită pe hârtie sibiană la Orăştie. pastor din Lugoj şi Achirie. fiind primul român primit în acest ordin. Francisc Fogoraşi a fost pastor în Caransebeş. Se pot da şi alte exemple în acelaşi sens: la 1598. după Pentateucul în limba maghiară. destinată românilor convertiţi. după care a ajuns la Ocna Sibiului. până la 14 iulie 1582. istorii. Deşi lucrare de comandă calvină. care în acest timp a avut şi mulţi elevi români. În cadrul operei literare a lui Mihail Halici tatăl pot fi remarcate şi alte creaţii versificate cu tematică religioasă.a. menţionat de document ca Stephanus Gerlistey (Ştefan Gârlişteanu). Deşi nu este o operă de valoare artistică deosebită. la Caşovia. Biblioteca sa cuprindea şi exemplare tipărite în elină sau ebraică. După unele informaţii. O bună parte din exerciţiile poetice ce-i aparţin lui Mihail Halici fiul reprezintă ode dedicate profesorilor şi prietenilor săi. cei mai importanţi umanişti români din Banat în secolele XVI-XVII. pornit din sânul societăţii româneşti din Transilvania. necesare elevilor români. administrativă şi politică din această zonă a Banatului începând cu secolul XVII până în sec.. drept şi miscellance. În anii 1672-1674. Gheorghe Buitul s-a născut în 1595 într-o familie nobiliară din oraşul Caransebeş. imnuri. Mihail Halici fiul se considera român. în 1648. acristihuri). lucrarea fiind tipărită la Poszon (Bratislava) în 1636. Mihail Halici fiul se naşte în octombrie 1643 la Caransebeş. devenind şi membru al ordinului iezuit. S-a remarcat prin încercări literare semnificative. cu participarea şi sub patronajul episcopului calvin Mihail Tordaşi şi cu ajutorul financiar al nobilului ungur Geszti Ferencz din Deva. redactând în latină. botanică. a fost recomandat şi a trecut ca „rector” al şcolii reformate din Orăştie (1665-1669).

condamnat ca eretic şi ars pe rug. a bătrânilor. a pledat pentru reîntoarcerea la puritatea evanghelică a moravurilor. Dar ca tip specific de religiozitate acţiunea Reformei se va extinde şi în afara Europei. REFORMA PROTESTANTĂ ÎN EUROPA (sec. precum şi a unor transformări sociale profunde. Biserica ierahică a ascuns Biblia în dosul unor interminabile şi cu totul arbitrare comentarii. cardinalii. meditaţia în singurătate. XI. pelerinajele. Fără să intre pe terenul propriu-zis al dogmei. XI. prin Hristos. orfanilor etc). atât în rândurile nobilimii şi intelectualităţii. în 1409. asigurată de umilinţă şi caritate. gândul obsedant şi permanent al morţii( reflectat în “dansul macabru” din xilografii sau frescele mănăstirilor sau în sfaturile de conduită însoţite de imagini ale numeroaselor Artes moriendi. alimentate şi de predicile eruditului reformator. Singura atribuţie recunoscută de Wicliff membrilor clerului. decan al Facultăţii de Arte.în detrimentul echilibrului interior al creştinului. nici cultul. În schimb. a lollarzilor. Hus nu era un gânditor cu totul original. În tulburările grave care au urmat. este cu totul de prisos. Reforma se va repercuta şi în plan filosofic.papa. Membrii clerului nu sunt intermediari indispensabili între om şi Dumnezeu. episcopii. rectorul Universităţii din Praga. Tensiunea sporită până la exacerbare a emotivităţii împinge sentimentul religios spre forme extreme. a euharistiei şi a celorlalte sacramente administrate de toţi preoţii. acum la sfârşitul evului mediu. inutilă este întreaga sa ierarhie. Unica normă a credinţei. nu lipsită de influenţa unui spirit mistic provenind din lumea medievală germanică. instituţia “vizibilă”.2. După moartea lui Wicliff. Născută pe terenul unor tensiuni politice interne şi internaţionale. Biserica cealată. se propunea doar o experienţă creştină directă. pornind de la o critică raţională a dogmelor. care s-a constituit într-un instrument al lui Anticrist. Hus a fost întemniţat. în Asia(de exemplu în Indiile britanice) şi Africa ( de pildă. în timp ce capătă o mare dezvoltare cultul Fecioarei. chiar şi spovedania sunt lucruri inutile. precum şi a limbii latine. a făcut să fie deshumat. împărtăşania frecventă şi acţiunile de binefacere ( asistenţa bolnavilor. Istoria bisericii universale este caracterizată de existenţa mai multor tentative de reformă. este interpretarea literală a textului Bibliei. Invocaţia Fecioarei şi a sfinţilor este zadarnică. insistente tendinţe de autoculpabilizare. ci şi de devotio moderna. a devenit în curând periculoasă pentru stat. În centrul devoţiunii sunt acum suferinţele fizice şi morale ale Fiului Omului. Ritualurile bisericeşti. deşi au eşuat. Dar fără o îndepărtare de biserică şi fără a-i nega rolul său în lume. cu substanţiale implicaţii. indulgenţele. John Wicliff. Esenţială este nu dogma.scrie numele pe verso. simplă. Deşi excomunicat. esenţa creştinismului rezidă în comuniunea. Pentru aceasta. negarea ierarhiei ecleziastice şi a unor rituri. favorabil schimbării. conformă învăţăturilor Evangheliei şi ale primilor 2 . Ordinul l-a influenţat profund şi pe călugărul ascet german Thomas Hemerken ( din Kempen. precum şi adeziunea umaniştilor. Reforma a fost evenimentul dominant al primei jumătăţi a secolului al XVI-lea. deoarece a dat loc mişcării sociale de protest a “predicatorilor săraci”. intriganţi şi impostori. consecinţe. Ideile lui Wicliff s-au propagat rapid şi în Boemia. rector al Universităţii din Praga şi autor a numeroase opere de teologie.o mişcare de “renaştere a creştinismului”.este aceea de a predica. conciliul din Konstanz I-a condamnat toate scrierile. predicile sale extrem de violente împotriva comportamentului papalităţii şi al clerului i-au creat o popularitate extraordinară. care. nemijlocită de formalismul unor practici cultice. Sentimentul apăsător al păcatului originar. căci o comportare cu adevărat creştină este mai importantă chiar decât doctrina bisericii. nu speculaţiile teologice în jurul dogmelor. căci mântuirea este rezervată numai celor predestinaţi. Olandezul Geert Groote (mort în 1384) fondase un ordin laic intitulat “Fraţii vieţii comune”. neînţeleasă de credincioşi. în sânul unei societăţi de colonişti sau emigranţi europeni în curs de formare în aria altor continente. la începutul secolului al XV-lea datorită lui Jan Hus ( 1369-1415). PRELIMINARII ŞI ANTECEDENTE Departe de a fi constituit doar un fenomen de ordin exclusiv religios. când se referă la revolta husită. Nici aceştia. a vieţii religioase. pe religiozitatea interioară. Hus şi-a continuat violente-i predici. Doctrina sa.1. în multiple planuri ale culturii şi civilizaţiei. Mişcarea umanistă din ţările nordice a fost influenţată nu numai de umanismul italian. Devine tot mai freecventă practica procesiunii Calvarului (Via Crucis). devotio moderna avea în sprijinul ei pietatea populară. atât de favorabilă intereselor monarhiei în conflictul său cu biserica. dar nici n-a acceptat integral ideile lui Wicliff. rugăciunea individuală ( sau în grup). conexiuni. Hus admitea valabilitatea indulgenţelor. mort în 1471). au creat în interiorul lumii catolice un orizont de aşteptare. XVI) XI. CAUZELE REFORMEI PROTESTANTE Cauze religioase a) Abuzurile şi corupţia papalităţii Aspiraţiile credincioşilor spre o religiozitate intimă. personală. Printr-o activitate misionară. Predicator de mare succes. Membrii acestor confraternităţi laice aveau în vedere înainte de toate. cât şi în rândurile maselor. nici preoţii nu pot dezlega de păcate. Însuşi Luther va adopta unele idei ale curentului. când emotivitattea şi afectivitatea erau mai solicitate ca oricând. contemplarea durerii lui. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea. în genere de opresiune a cehilor de împăratul german. Limba cehă a devenit limba bisericii din Boemia şi limba studiilor academice. comunităţi protestante s-au constituit în America de Nord. Pentru devotio moderna. Istoricii europeni. Praga devenind prima universitate “naţională”din Europa. din care chiar şi membrii înaltului cler ar putea fi excluşi. care se adresa îndeosebi laicilor înşelaţi de un cler prea puţin preocupat de marile probleme spirituale ale credincioşilor din acele timpuri. Antecedentele Reformei protestante trebuie căutate în mişcările reformatoare din secolele XIV-XV. ci bazându-se doar pe sensibilitatea religioasă. Singura biserică adevărată şi necesară este cea spirituală. dând o clară expresie acestei “devotio moderna”. devotio moderna refuza metoda scolastică prin care se pretindea că sar fi putut ajunga la adevărul religiei. ia proporţii sporite cultul sfinţilor( şi practicile magice) şi al relicvelor. Chemat pentru a da socoteală de faptele sale în faţa conciliului de la Konstanz(în Elveţia). rugăciunea. Încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea a luat fiinţă în Ţările de Jos –de unde s-a răspândit repede îndeosebi în Germania. cu divinitatea. În schimb. precum şi viaţa călugărilor pe care îi numeşte ipocriţi. în coloniile olandeze din sudul Africii). iar osemintele să-I fie împrăştiate. de rugăciune şi meditaţie personală. Adepţii curentului au fondat şcoli frecventate de mulţi dintre viitorii umanişti (printre care şi Erasm). alături de motivele religioase.ci spiritualitatea interioară: o religiozitate personală. intrau şi motive de ordin social şi naţional. înnoirii doctrinare şi spirituale.care sunt toţi egali şi cu toţii trebuie să fie săraci. la capela “Betleem” din Praga. din evul mediu clasic până în contemporaneitate. operă care proclama ca valori fundamentale umilinţa.Wicliff condamnă posesiunea de bunuri materiale de către biserică. John Wicliff (1330-1384). Ori această comportare este clar expusă în Evanghelii şi în Faptele Apostolilor. avocat ecleziastic al coroanei Angliei şi traducător în limba engleză al Bibliei. după ce i se dăduseră asigurări din partea împăratului Sigismund de Luxembourg şi a papei că nu i se va întâmpla nimic rău. Devotio moderna corespundea sentimentului popular de pietate. Vizând o regenerare a vieţii religioase. al unor probleme şi condiţii sociale deosebit de complexe. teroarea prevestirilor apropiatului sfârşit al lumii. un mare profesor şi teolog de la Universitatea Oxford ( Anglia). autorul celebrei lucrări Imitatio Christi(Imitarea lui Hristos). Reforma protestantă a fost precedată şi de geneza unei noi sensibilităţi religioase: “devotio moderna”. lectură pe care o poate aborda oricine în mod direct. Superstiţiile vrăjitoriei şi ale satanismului vor reclama reluarea şi intensificarea Inchiziţiei. vorbesc de “prima mişcare naţională” de pe cuprinsul bătrânului continet. au fost excluşi de la catedră toţi profesorii germani. în româneşte şi cu caractere chirilice (Grălişte Ştefan). artistic sau literar. Când Hus a devenit. Exemplul lui Isus trebuie urmat în întreaga nostră viaţă cotidiană. caritatea. a formulat o teorie a puterii laice şi ecleziastice în baza căreia justifica dreptul monarhilor de a seculariza bunurile bisericii. totalitatea celor aleşi (universitas praedestinorum). nici chiar taina împărtăşaniei. profesor de teologie. iar cenuşa i-a fost aruncată în Rhin.

Papalitatea extorca sume importante de bani de la familiile conducătoare din Germania. prostituate şi alte persoane netrebnice se interpuneau din toate părţile între altar şi cardinali” – nota Burchard. În 1506. Toate aceste strălucite preocupări culturale nu concordau însă cu înalta misiune pe care suveranul pontif ar fi trebuit să şi-o asume. la vârsta de 3 ani. ignoranţi . în calitate de cancelari ai principilor sau ai Imperiului. Urmaşul său Inocenţiu al VIII-lea ( mort în 1492). lunga serie de sacrilegii. Maniac sexual. abuzurile vehement condamnate de Savaranola. chiar plictisit de slujbele religioase şi detestând predicile. La Roma. incitând republica la război. a fost recunoscut ca unul dintre ceim mai mari mecenaţi din istoria artei. Tată a doi fii nelegitimi. Papa şi-a creat un întins stat pontifical. provenind nu numai din rândul umaniştilor. Spaniol de origine. care autoriza. când acestea doreau să cumpere poziţii superioare în Biserică pentru fiii lor. genovez înrudit cu familia Doria. ajutând-o. noul papă s-a angajat în combinaţii şi intrigi politice în interesul nepoţilor săi. de asistenţă socială cărora le erau destinate. aviditatea nestăpânită. cu ajutorul sadicului său fiu Cesare. “Totul era anapoda. Alexandru al VI-lea nu era deloc preocupat nici de înfrumuseţarea Romei sau a palatului Vaticanului. nici pentru suprimarea sistemului de abuzuri. extinderii şi consolidării statului papal. simonia. Sub pontificatul său. Bologna. Cea mai mare parte a înaltului cler era formată din membrii ai nobilimii cu puţină educaţie şi fără pregătire teologică. tronul papal I-a revenit lui Iuliu al II-lea ( Giuliano della Rovere. Viaţa morală a clerului lăsa mult de dorit. Următorul mare papă al Renaşterii. Adesea şi beneficiile unei simple parohii erau conferite unor titulari care rezidau în alte localităţi. de numiri de cardinali etc. de funcţii episcopale. care abandonaseră sărăcia voluntară şi trăiau în lux şi desfătări. incapabilă de a proceda la reforme decise şi profunde care să conducă la o reînnoire a vieţii religioase.de administratori ai diocezelor sau de beneficiari ai veniturilor unor mănăstiri al cărui loc de abate rămânea vacant. totodată ducând la culme indiferenţa faţă de nevoile reformatoare din sânul Bisericii. Suma era deosebit de mare când copilul era minor sau deţinea deja o astfel de poziţie în urma unor desemnări ilegale şi avea nevoie de o dispensă papală înainte de momentul în care ar fi avut loc investitura. înmormântările etc. Petru. Iuliu al II-lea creează garda pontificală. cardinalul Jean de Lorraine. 1513-1521) era fiul lui Lorenzo Magnificul. cultura teologică a călugărilor era deficitară. Îi plăcea mult pescuitul. Cu Sixt al IV-lea. Perugia şi Reggio. suplinitori veniţi din altă parte. mai ales când episcopul era în acelaşi timp şi principe teritorial. care ocupă scaunul papal în 1471 ( şi îl va deţine timp de 13 ani). mort în 1513). era episcop vicar de Metz. suveranul pontif îşi persecuta cu cruzime inamicii. simonia. cult. îndreptându-se ameninţător spre Veneţia. a fost mai mult un mecenat decât un adevărat papă. talent şi vivacitate. sub formă de taxe plătite bisericii părăseau Germania şi mergeau la Roma în fiecare an. Conducerea spirituală a diocezelor era lăsată pe mâna episcopilor auxiliari. chiar prin trădări şi crime oribile. dar era şi titularul a nu mai puţin de 12 dioceze şi arhidioceze importante din Franţa şi beneficiar a veniturilor a nu mai puţin de 9 abaţii. mai cărei funcţionari pretindeau beneficiarilor şi solicitanţilor de dispense taxe de cancelarie exorbitante. implicându-se în conflictele interne ale Florenţei precum şi în viaţa politică a Veneţiei. Concubinajul era practicat la toate nivele ierarhiei ecleziastice. prestigiu şi venit. Unii episcopi au devenit înalţi funcţionari administrativi. de atâtea spectacole teatrale şi muzicale. Chiar şi posturile de canonici rămâneau apanajul membrilor nobilimii sau a marii burghezii orăşeneşti. maestrul de ceremonii al capelei pontificale. Inteligent. Spiritul monden frivol se propagase şi printre abaţi şi abatese. Averile şi veniturile mănăstirilor nu erau folosite în scopuri de binefacere. Asistenţa spirituală a bolnavilor şi muribunzilor era doar un prilej de a-i convinge în vederea unor cât mai substanţiale testamente sau lăsăminte în favoarea mănăstirii. Marele orgoliu al acestui papă a fost să extindă statul papalprin orice mijloace. Niciodată curtea papală nu fusese “invadată” de atâta inteligenţă. Călugării erau veşnic în ceartă cu preoţii pentru a-şi asigura fiecare slujbele religioase. energic. apoi abandonând-o şi în cele din urmă pedepsind-o cu excomunicarea. asasinate. Mondenitatea. Rodrigo de Borja. nepotismul şi simonia. Preocupat mai mult de politică. ci şi ale mediilor orăşeneşti modeste. Uriaşe cantităţi de bani ( în aur şi argint). Dar marea sa eroare a constituit-o bula din 1484. era un caracter slab. cel mai faimos dintre papii Renaşterii. Cauzele economice şi politice ale Reformei protestante În Germania se manifestau resentimente considerabile asupra aspecrtelor. vânzarea de indulgenţe. improvizate. nu era atât un om evlavios cât un mare îndrăgostit de viaţă. studiul teologic era neglijat. la curtea papală domneau corupţia. vânătoarea cu şoimi şi lua parte el însuşi la vânătoarea de cerbi. pretinzând bani pentru orice slujbe religioase sau rugăciuni şi exploatând fără scrupul credulitatea şi naivitatea oamenilor. absenţa simţului datoriei. trei şi chiar a mai multor dioceze – situate la mari distanţe una de alta ( cumulând deci şi veniturile acestora). fireşte remunerate. lipsiţi adesea de pregătire teologică. aceştia încredinţau îndeplinirea funcţiilor liturgice şi asistenţa spirituală a credincioşilor unor vicari. de obicei proveniţi din rândurile “călugărilor cerşetori”. rămase legendare în istoria papalităţii.creştini întâmpinau rezistenţa bisericii oficiale. vn-a luat deloc măsuri de a introduce reforme ecleziastice. Leon X ( Giovanni dei Medici. botezurile. Cei mai mari artişti ai timpului au lucrat pentru el: Michelangelo şi Rafael. Nici viaţa monahală nu era lipsită de asemenea vicii şi abuzuri. ambiţios. Iuliu al II-lea. Foarte cultivat. Nu s-a realizat însă nimic pentru restabilirea prestigiului moral al papalităţii. ci şi la curţile episcopale. fondând astfel un stat întins cum până atunci nici un papă nu stăpânise. În acest scop l-a numit pe Cesare Borgia comandant suprem(gonfaloniere) al armatei papale. B) Abuzurile şi corupţia clerului Printre abuzurile bisericii catolice. mai bun cunoscător al artei decât al teologiei. fastul. Nu arareori episcopii erau titulari şi beneficiari a două. dar iubea cu pasiune şi muzica. Severele reguli ale aproape tuturor ordinelor călugăreşti erau neglijate. cu care papa – îmbrăcând armura şi coborând personal pe câmpul de luptă – recucereşte întreaga Italie Centrală. Inteligent. manierat. litigiile dintre ei le scădeau considerabil autoritatea morală. căsătoriile. rudele sau protejaţii în posturi deosebit de bine remunerate. declinul moral al papalităţii începe şi continuă în ritm rapid. Aceste fenomene de decadenţă explică abundenţa de satire anticlericale. Tainele erau administrate incorect iar predicile erau superficiale. 2 . A delapidat sume imense pentru a crea o armată puternică dar şi pentru nesfârşitele banchete şi orgii de la curtea sa. prieten al erudiţilor şi artiştilor. După scurtul interludiu al pontificatului lui Pius al III-lea ( 26 zile în 1503). Sixt al IV-lea a promovat la curtea sa luxul extravagant. în timp ce cardinalii îi urmau exemplul. care priveau posturile lor ca surse de putere. indiferenţa faţă de adevăratele probleme ale bisericii – toate acestea se întâlneau nu numai la Roma. în schimb. se ocupa mai mult de interesele familiei sale decât de problemele bisericii catolice. în 1501. devenit papa Alexandru VI Borgia (1492-1503) printr-un notoriu act de simonie care a indignat întreaga lume catolică ( a fost ales papă cumpărându-I pe cardinali). după desenele lui Bramante. justifica şi chiar incita tribunalul Inchiziţiei la persecuţiile cele mai teribile împotriva vrăjitoarelor: zecile de mii de victime din următoarele trei secole şi-au datorat martiriul ( direct sau indirect) bulei lui Inocenţiu al VIII-lea. îndeosebi nobila familie Colonna. Astfel. Multe din acestea porneau de la faptul că biserica catolică din Germania se afla sub controlul străinilor. de la papi până la preoţii satelor iar fiii rezultaţi din asemenea relaţii erau recunoscuţi cu dezinvoltură de părinţii lor. Perugia. Regula claustrării nu era respectată. Decăderea morală era generală în mănăstiri. cel care revolta mai mult era nepotismul promovat de papi. şi-a concentrat toate preocupările asupra promovării poziţiei şi intereselor celor 4 fii nelegitimi ai săi. structurii şi organizării Bisericii. în 1506 a început reconstrucţia bazilicei Sf. a cucerit Parma. numeroşi călugări hoinărind prin sate şi oraşe. chiar până la vârsta de 70 de ani. pentru Alexandru al VI-lea singura alternativă a acestei patologice obsesii erau jocurile de noroc. Aceste curţi erau de-a dreptul asaltate permanent de exponenţii familiilor nobile care căutau să-şi plaseze fiii. de atâtea sărbători mondene. îl admira pe Ariosto. Un alt abuz consta în fiscalitatea nemiloasă a Curiei. tolerând la curtea sa imoralitatea. Complet indiferent în problemele credinţei. decăderea generală.

“A spune că Sfântul Petru însuşi. “Ei <preoţii>predică numai învăţături lumeşti. “Creştinii trebuie învăţaţi că această cumpărare de iertări este o problemă de liberă voinţă. “De ce papa. preferând să rămână în biserica catolică şi să militeze pentru schimbare din interior. nu construieşte el bazilica Sf. “Papa nu poate ierta nici o vină. noi spunem că iertările papale nu pot mişca nici cel mai neînsemnat dintre păcatele ce pot fi iertate. lăcomia şi avariţia pot spori. a unei versiuni exacte a Noului Testament în limba greacă. arătând că taina penitenţei nu are nici un temei în Scriptură şi că papalitatea este o simplă convenţie umană. nu o instituţie divină. a devenit extrem de popular în rândurile umaniştilor. chiar şi fără scrisori de iertare”( 36). nobilii şi clerul mijlociu – 20. urmarea stă doar în puterea lui Dumnezeu”( 28). nu sunt îndeajuns discutate şi nici ştiute de poporul lui Hristos”( 56). “Cei care nu vor să cumpere ieşirea sufletelor din Purgatoriu sau să cumpere mărturisiri nu predică o doctrină creştină când învaţă că. negustorii – 3. chiar dacă el. ale cărui bogăţii au ajuns azi să fie nesfârşit mai mari decât cele ale oamenilor celor mai bogaţi. îl smereşte în toate lucrurile şi îl face supus vicarului. Date fiind vederile sale despre modul în care creştinii ar trebui să acţioneze. “Căci aceste <graţii ale iertării>privesc doar pedepsele iertării sacramentale. o asemenea căinţă este fără valoare dacă nu duce la mortificări exterioare ale cărnii” ( 3). Principele elector Frederic. pentru a avea o audienţă cât mai largă. “Orice creştin adevărat. “A socoti că iertările papale sunt atât de mari . care erau în greceşte. Petru să se prefacă în cenuşă. mai curând decăt binele spiritual al populaţiei. este părtaş prin voinţa lui Dumnezeu de toate bunurile lui Hristos şi ale Bisericii. mai bun. îşi consuma multă energie jefuindu-şi turma. omul simplu – 1 florin. sau. “Papa nu poate ierta nici o pedeapsă. Astfel. “Totuşi ea nu înseamnă doar căinţă interioară. este o blasfemie împotriva Sfântului Petru şi a papei”( 77). iar nu să adune bani. Cauzele intelectuale ale Reformei Umaniştii Renaşterii. iertarea şi binecuvântarea papală nu trebuie cu nici un chip ignorate. în măsura în care acestea implică o vină”( 76). aşa cum este administrată de preoţi” ( 2). pe care – potrivit unei practici curente – le propune unei ample şi libere dezbateri teologice. Doi ani mai târziu apare la Wittenberg călugărul ominican Johann Tetzel să predice vânzarea indulgenţelor. ( 45). Satira sa “Elogiul nebuniei”. dar când Biserica mediază . nu este surprinzător că Erasmus lansa atacuri asupra a ceea ce el vedea ca lipsa de credinţă în Dumnezeu a multor reprezentanţi ai înaltului cler. Tezele erau revoluţionare prin conţinutul lor: “Când Stăpânul şi Învăţătorul nostru Isus Hristos a spus <Pocăiţi-vă! > a vrut ca toată viaţa credincioşilor să fie o căinţă”(1). “Totuşi. “Adevăratele averi ale Bisericii din care papa dă indulgenţe. atunci când foloseşte cuvintele < deplina iertare a tuturor pedepselor> nu iartă cu adevărat <toate pedepsele>. Una din marile sale contribuţii a fost publicarea.o traducere în latină a textelor originale şi insista asupra studiului celor mai timpurii manuscrise cunoscute. dacă ar fi fost acum papă. încât să poată mântui un om. adică aceşti oameni într-adevăr sunt rari” ( 31). când acestea mai sunt încă valabile?” (89). Dar Luther insistă. în care ridiculiza clerul pentru greşelile şi păcatele sale. de aceea. după cum am spus. fie viu sau decedat. “Dimpotrivă. protectorul său. intervine în favoarea sa. mai degrabă decât să fie construită din pielea. “Deoarece iubirea creşte prin lucrările iubirii. Ieronim. de ce suspendă indulgenţele pe care le-a dat înainte. în 1516. Scandalizat la culme de acţiunea arhiepiscopului şi a predicatorului indulgenţelor. instituite de către om”(34). de obicei în chestiuni de căsătorie şi moştenire. marele cărturar umanist Erasmus de Rotterdam. nu cumpără indulgenţele papei. ar fi siluit-o până şi pe Maica Domnului. pocăinţa nu este necesară” ( 35). Sume mai mici. preotului”(7). Omul nu devine totuşi mai bun prin indulgenţe. Luther formulează 95 de teze. “Creştinii trebuie învăţaţi că cel care vede un om nevoiaş şi trece pe lângă el. au discreditat clerul şi instituţia papalităţii. “Oamenii trebuie să se ferească de cei care afirmă că iertările papei sunt acel nepreţuit dar al lui Dumnezeu. prin absurd. ci doar pe cele impuse de el”(20). spun laicii. Dacă dreptul său de a acorda iertare în aceste cazuri ar fi nesocotit. “Greşesc deci acei predicatori de indulgenţe care spun că indulgenţa pontificală îl salvează pe om de orice pedeapsă şi îi asigură mântuirea”( 21). “Fiecare creştin adevărat care se căieşte are dreptul la deplina iertare a pedepsei şi vinovăţiei. căci ele reprezintă . anume. Petru cu banii lui.3. mai sigur. în schimbul unei sume de bani. pe care alţi cărturari au folosit-o pentru a pregăti ediţii originale ale Bibliei ( ediţii în limba lor proprie). de îndată ce banii cad în cutie.Aproximativ 1/5 din teritoriul Germaniei era sub controlul unor episcopi şi arhiepiscopi. spunând. nu ar fi putut acorda haruri mai mari. Interesul major al clerului părea să fie adunarea bogăţiei. pentru a le transmite direct papei. cele două mari domenii asupra cărora Biserica obşinuse controlul legal. “Adevărata bogăţie a Bisericii este preasfânta Evanghelie a slavei şi graţiei lui Dumnezeu” ( 62). Erasmus şi mulţi alţi umanişti importanţi au refuzat să se alăture lui Luther. “Dacă prin indulgenţe papa caută mântuirea sufletelor. pentru acest lucru. iar cealaltă jumătate rămânând episcopului. vina ar rămâne. trimiţînd o copie arhiepiscopului Albert.”( 44). prin care omul se împacă cu El” ( 33). “Creştinilor trebuie să li se aducă la cunoştinţă că daca papa ar şti în ce fel storc predicatorii bani pentru indulgenţe. omul devine. “Dumnezeu nu iartă nimănui vina decât dacă. jumătate din sumele realizate urmau să fie vărsate papalităţii în vederea construirii catedralei San Pietro. “Cei care se consideră siguri de mântuirea lor pentru că au scrisori de iertare vor fi condamnaţi pentru veşnicie. prin iertarea culpei în cazurile rezervate judecăţii sale. ci mânia lui Dumnezeu”. Este convocat la Roma să se disculpe dar Luther refuză. ar prefera ca bazilica Sf. refuza să se bazeze pe textul general acceptat al Scripturii – Vulgata. o proclamare a iertării divine” ( 38). criticând şi ironizând vehement moravurile oamenilor Bisericii. că sufletul zboară <din Purgatoriu>”( 27). cu siguranţă. pe atât <de greu> se găseşte un om cu adevărat penitent. Arhiepiscopul nu-I răspunde lui Luther – ba chiar interzice să se discute în public despre indulgenţe. “ Prin urmare. în afară de pedepsele pe care le-a impus prin voinţa sa ori care au fost impuse de normele emanate de Biserică”( 5). Prin activitatea lor au pregătit terenul pentru Reforma protestantă. carnea şi oasele oilor Domnului”( 50). “Acest cuvânt <căinţă>nu poate fi înţeles ca referindu-se la taina penitenţei şi anume ca mărturisire şi iertare. Preţul unei indulgenţe era stabilit în funcţie de situaţia economică a cumpărătorului: principii şi înalţii prelaţi + 25 florini de aur. o Predică asupra indulgenţei şi graţiei divine. până la intrarea în împărăţia cerului” (4). împreună cu învăţătorii lor”( 32). ci <este>doar eliberat de pedepse. dar nu nesemnificative. “Creştinii trebuie să fie învăţaţi că cel care dă săracilor sau care împrumută celor aflaţi la nevoie face un lucru mai bun decât cel care cumpără iertări”(43). nu o poruncă”( 47). “Pedeapsa păcatului durează tot atât cât ura de sine ( adică adevărata căinţă interioară). papa. XI. prin scrierile lor. este o nebunie”( 75). Papa. “Sigur este că atunci când monedele cad în cutie. REFORMA PROTESTANTĂ ÎN GERMANIA Începutul Reformei: scandalul indulgenţelor În 1515 papa Leon X a emis o bulă prin care acordat episcopului Albert de Brandenburg pe un termen de 8 ani dreptul de a difuza în dioceza sa “indulgenţe plenare”.El a atras atenţia asupra modurilor în care unele din învăţăturile Bisericii catolice se bazau pe texte care erau de fapt traduceri greşite făcute de Sf. când a realizat Vulgata. Leon al X-lea trimite un 3 . în acelaşi timp. neiertată” ( 6). Luther a afişat tezele ( după cum se obişnuia) pe uşa principală a bisericii catedralei din Wittenberg. “ Pe cât de rar se găseşte un om care cumpără indulgenţe. iar nu cu banii sărmanilor credincioşi?” ( 86). care trebuia să fie bunul păstor. erau obţinute de la oamenii Bisericii proaspăt desemnaţi şi de la profanii care solicitau regimuri speciale. publicând în limba germană. dar dă <banii>pentru indulgenţe. chiar şi fără scrisoare de indulgenţă”(37). decât dacă spune şi arată că ea a fost iertată de Dumnezeu. clerul inferior – 6.

decide ca Luther să compare în faşa Dietei din Worms. cunoşteau un succes extraordinar. din punct de vedere moral.cardinal în calitate de legat papal pentru a-l întâlni. care atacau cu o vehemenţă nemaiauzită şi abuzurile şi dogmele Bisericii catolice se răspândeau peste tot. nega valabilitatea a 5 din cele 7 taine ( căsătoria. nici conciliile nu prezintă garanţii de infailibilitate. intitulat Contra execrabilei bule a Antihristului. îi împărtăşeau pe credincioşi cu azimă. învăţăturii şi conduitei lui Hristos. traducerea întregii Biblii este terminată şi publicată în 1534. respingea autoritatea dreptului canonic precum şi pretenţiile de natură jurisdicţională ale papei asupra pedepselor Infernului. în caz de refuz. al graţiei divine. prin care Luther era excomunicat în mod oficial. care stabilise o separaţie netă între Dumnezeu şi oameni. Libertatea omului constă în capacitatea lui de a acţiona din iubire pentru Dumnezeu. Reformatorul proclama capacitatea autonomă a creştinului de a înţelege. făcând fapte bune. ascetismul. Hirotonia întru preoţie nu este o taină. Luther nu retractează nimic. oricât ar dori să se îndrepte. Omul nu poate fi mântuit decât prin graţia divină. caută pretexte diferite să o eludeze. tiparul a făcut posibilă difuzarea rapidă a ideilor Reformei protestante. Doctrina graţiei este dăunătoare doar celor osândiţi. Augustin. adamic. că ar fi eretice. miruirea muribundului este doar un rit obişnuit. Carol Quintul printr-un edict precizează că bula va intra în vigoare numai după aprobarea Dietei imperiale. în Elveţia şi chiar în Italia. Luther este răpit de oamenii principelui elector Frederic şi dus. în mod practic. Luther refuză – atât timp cât ideile sale nu se vor dovedi. cerşetoria interzisă iar pentru săraci s-a creat un fond de ajutorare. În formaţia sa teologică. Părinţii Bisericii şi operele marilor teologi ai evului mediu”. de numeroşi doctori în teologie şi de peste 200 de studenţi. Este un privilegiu acordat omului independent de liberul său arbitru. politice. Omul nu poate alege liber decât între o faptă bună şi una rea. în Franţa şi Anglia. intelectual şi spiritual pot să îndeplinească funcţia de “pastor”( deosebită de cea “sacerdotală”). devenită patrimoniu al tuturor – nu numai al clerului care o studia. după care. maslul. Traducerea şi difuzarea largă prin tipar a Bibliei. de a scoate în afara legii. pe cel ce nu I se supune voinţei sale. care fuseseră tipărite şi larg răspândite. Liberul arbitru nu poate hotărî aproape nimic deoarece voinţa omului este total neputincioasă şi sclavă a păcatului originar. În scrierile sale. o pură superstiţie. Luther încerca să lege guvernarea Bisericii catolice de către papă cu situaţia evreilor care fuseseră luaţi sclavi în Babilon. Luther susţinea că creştinătatea a fost capturată şi îndoctrinată de către papalitate cu credinţe şi practici create de om. Toţi credincioşii care se dovedesc capabili. Aici. mai curând decât emanate din Scriptură. continuând să critice vehement nu numai indulgenţele ci şi autoritatea papală de a condamna. a interpreta Scriptura. Luther nega infailibilitatea papilor şi conciliilor. Luther răspunde printr-un virulent pamflet. Dar păcatele săvârşite nu i se pot imputa omului. Prin propriile sale fapte omul nu poate obţine justificarea în faţa lui Dumnezeu. Luther şi doctrina protestantă Mircea Eliade afirma că Martin Luther a fost un “teolog strălucit şi erudit. soluţiile pretins salvatoare oferite de indulgenţe – toate acestea sunt pure ficţiuni inutile. între sfera lumii şi cea a credinţei. pe care Dumnezeu o acordă gratuit omului. Bordelurile au fost închise.În lucrarea sa Despre captivitatea babiloniană a Bisericii(1520) . Esenţa moralităţii creştine este imitarea vieţii. Luther a scris un număr enorm de tratate. Între 1517-1520 fuseseră tipărite aproximativ 300. între raţiune şi revelaţie. Acest adevărat “tribunal special” condamnă 40 de articole ale lui Luther ca eretice. Luther a fost influenţat de filosofia lui Occam. în Spania. Între timp. după 13 ani de muncă. Maslul. Călugăria trebuie abolită total ( în Despre votul monahal. dar cererile nu puteau fi satisfăcute. ostentativ. de cultură etc. interioară a omului şi pe textul Sfintei Scripturi ca singurul criteriu al adevărului. Doctrina luterană a supremaţiei absolute a credinţei conducea la o negare a structurii dogmelor. la Roma. ierarhia ecleziastică. după textul original grecesc şi ebraic. Era scrisă în latină şi se adresa unei audienţe academice. Deoarece convingerea înţelegerii sensului real al Bibliei devenise extrem de puternică. La reîntoarcerea de la Worms. În 1519 a fost organizată o nouă dispută sub auspiciile Universităţii din Leipzig. practicii cultice bisericeşti tradiţionale: mesa catolică. educative. Preoţii celebrau liturghia fără să îmbrace veşmintele de cult. dar în faţa lui Dumnezeu nici o faptă nu poate fi considerată cu adevărat bună. Papa semnează o bulă prin care îl somează ca în termen de 60 de zile să facă act de supunere Bisericii. practicat şi de necreştini. În prezenţa arbitrilor. marii săi adepţi şi prieteni. într-atât de mare era interesul faţă de Luther. Ideile teologice. Luther se pronunţa pentru căsătoria preoţilor şi pentru dezlegarea călugărilor de jurământul lor solemn de călugărire). călugări şi călugăriţe nu purtau reverenda sau rasa şi se căsătoreau. reformatorul însuşi aruncă în flăcări bula papală. Omul nu poate evita păcatul. Icoanele Fecioarei şi ale sfinţilor erau profanate. papalitatea. păcatele săvârşite pun o barieră între sufletul omului şi Dumnezeu. dar nici aceasta din urmă cu un sens euharistic. apoi faptul că Germania îşi sustrăgea un cetăţean al ei jurisdicţiei romane. altele tergiversează. Luther punea întregul accent pe religiozitatea personală. pe drum spre Wittenberg. În concepţia sa. Ideile reformatorului se răspândesc şi în restul Germaniei. şi împărtăşindu-i pe credincioşi nu numai cu pâinea sfinţită ci şi cu vinul din potir( care în cultul catolic este rezervat numai preotului oficiant). În mai 1520. Convocat la Worms. cele 7 taine. Corpus juris canonici. Carol Quintul. Noul împărat. însoţit de Melanchton şi Karlstadt. Mântuirea este acordată de graţia divină. cu adevărat pură. care se putea dispensa de interpretările date de cler. pentru că n-a fost instituită de Hristos. începând cu cele 4 serii de Comentarii ( asupra Psalmilor şi Epistolelor apostolului Pavel). Scrierile lui erau citite de toată lumea. Spărgând monopolul clerical asupra culturii. recunoscând doar botezul şi împărtăşania. predate studenţilor Universităţii din Wittenberg între 1516- 3 . Era un fapt cu totul neobişnuit deoarece o problemă teologică era judecată de un tribunal format din laici. Antagonismul dintre catolici şi reformaţi creşte iar Germania se împarte în două tabere. Martin Luther a susţinut primatul absolut al credinţei. o serie de decretalii şi alte lucrări catolice de autoritate. de educaţie. declarând categoric că nici papii. Mulţi preoţi. reformatorul începe să traducă în germană Noul Testament. În piaţa oraşului Wittenberg studenţii săi ard cărţile lui Duns Scotus. a-l convinge să-şi retracteze tezele sau. în ocazii de petrecere şi ospeţe. Luther susţinea “preoţia tuturor credincioşilor”. 000 de copii ale diverselor sale lucrări. Având în vedere faptul că tehnologia timpului fiecare pagină a fiecărei copii trebuia să fie tipărită separat şi laborios. înseşi fapta bună nu o poate săvârşi decât din voinţa lui Hristos. profesori ai universităţilor din Paris şi Erfurt. căci severitatea păcatului originar se extinde şi asupra unei bune intenţii. mirul şi spovedania). stigmatizând lenea şi parazitismul monahal pe spinarea comunităţii. în fortăreaţa din Wartburg. de taină a transsubstanţierii mistice a pâinii ( azimei) şi vinuluib în trupul şi sângele lui Hristos. altele o resping. între 1508-1517 a studiat îndeaproape pe Aristotel. scrierile sale publicate la scurte intervale. ci doar a reamintirii Cinei celei de taină a lui Isus cu apostolii. sunt consecinţa păcatului originar. Luther se prezintă. erau citite şi comentate în toată Germania. Summa theologica a lui Thoma din Aquino. recitau rugăciunile în latină dar şi în germană. hirotonisirea. a acelui drept de interpretare personală a Scripturilor pe care Luther îl proclamase chiar de la începutul activităţii lui. sacerdoţiul. fără a se ajunge la nici un rezultat. practicile penitenţiale. Indulgenţele şi relicvele erau dispreţuite în public. Efectele predicilor şi cărţilor lui Luther au fost imediate şi în rapidă creştere. La 3 ianuarie 1521 papa semnează o altă bulă. un consistor a mandatat un corp de 40 teologi şi doctori în dreptul canonic sarcina să rezolve definitiv problema. pentru credincioşii pioşi ea este un izvor de consolare. Totul are nevoie de iertarea divină. ceea ce ieşise de sub prese era colosal. Unele oraşe acceptă bula şi o afişează. printr-o argumentaţie în public. în timp ce în universităţi erau discutate la cursuri. spre a i se asigura protecţia. Zilele de post erau transformate. a judeca. polemice ale reformatorului sunt expuse într-o serie de lucrări. nega sfinţilor merite în procesul mântuirii. somat în faţa dietei de către trimisul papal să-şi retracteze ideile. dezbaterile au durat 3 săptămâni. să obţină arestarea lui şi trimiterea ereticului la Roma ( septembrie 1518). interpreta şi predica – permitea realizarea. dar şi cu vinul din potir. ele sunt inerente naturii umane. Căsătoria nu este o taină pentru că este un act universal. Consiliul oraşului Wittenberg a adoptat măsuri derivate din învăţăturile reformatorului.

celibatul preoţilor). catolicii au fost discriminaţi. La această ispită. ci numai de voinţa lui Dumnezeu. rămas fără ajutorul altor oraşe protestante. Zwingli a fost rănit. REFORMA ÎN ELVEŢIA GERMANĂ. În biserica catolică. în Anglia. înclinaţia lui de a face binele este de origine divină. Averile mănăstireşti au fost folosite în acest scop de asistenţă socială iar mănăstirile au fost transformate în spitale sau aziluri pentru săraci. Secţiunea a treia este cea mai importantă din punctul de vedere al teologiei morale. o prezenţă divină însă manifestată nu în pâinea şi vinul euharistiei. iar cadavrul dat flăcărilor rugului. Despre faptele bune ( 1520) este primul tratat de etică luterană. declarând ca nefiind fondate biblic o serie de practici cultice ( ca venerarea icoanelor. pelerinajele să fie interzise iar cerşetoria călugărilor suprimată. În contact strâns cu cercurile umaniste europene. o viaţă creştinească şi o aprofundatăn cunoaştere a Sfintei Scripturi. Din acest moment. Acesta trebuie să arate că ascultând cuvântul lui Dumnezeu revelat de Biblie. în speţă oraşul Zurich. neatestate de Scriptură. XI. la predică şi la împărtăşanie ( cu pâine şi vin).1518. lăcomia. când această ţară. În domeniul vieţii religioase şi sociale efectele reformei lui Zwingli au fost profunde. A fost înfiinţat un tribunal care se ocupa de disputele matrimoniale. În calitate de capelan militar a însoţit mercenarii elveţieni în Lombardia. rămânănd fidele catolicismului. Cât priveşte păcatul. la penitenţe. oraşul Zurich a ieşit victorios. Parlamentul de la Londra a votat separarea bisericii engleze de Roma. Dieta confederaţiei elveţiene lăsa la latitudinea fiecărui canton să-şi aleagă liber forma de credinţă. Cu asentimentul consiliului orăşenesc al oraşului Zurich. a bătrânilor şi a bolnavilor a trecut în sarcina comunităţii urbane. libertatea omului este o himeră. Euharistia nu era considerată decât un act comemorativ al ultimei Cine a lui Hristos cu apostolii. la fel şi casele de toleranţă. iar în 1534 prin Actul de supremaţie.5. Mântuirea noastră nu este hotărâtă de faptele bune. unde însă fermentul religios al epocii a explodat independent de acţiunea desfăşurată de Luther şi într-un context economic radical diferit. ci doar prin adunarea credincioşilor. considerându-le simple superstiţii. intimă. o prezenţă inerentă întregii comunităţi a acestora Biserica este de natură corporativă. Zwingli şi-a început activitatea reformatoare în 1519. HULDREICH ZWINGLI Reforma luterană s-a extins în zone compacte cuprinzând 4/5 din teritoriul Germaniei. de Purgatoriu. în interiorul ei clerul şi laicii sunt egali: o “comunitate sfântă” în cadrul căreia cultul este strâns legat de îndatoririle laice. de constituire a confederaţiei helvetice într-un stat puternic. prezintă într-un mod clar. Credincioşii din Zurich. şi-a realizat moralitatea penitenţială – ajutându-se singur prin credinţă profundă. contestând autoritatea papilor şi a conciliilor în materie de dogmă. Mănăstirile au fost desfiinţate iar asistenţa săracilor. Omul este predispus spre virtute. Cancelarul regatului. Laicii ( autorităţile seculare) pot fi chemaţi să reformeze Biserica din punct de vedere juridic. Numai lucrurile care erau explicit interzise în Biblie sunt păcătoase. fără a mai fi deloc nevoie de intervenţia clerului. erau obligaţi ( începând din 1529) să ia parte regulat la slujbele religioase – şi totodată le era interzis să asiste la o slujbă catolică. Dumnezeu acordă “celor aleşi” de el certitudinea absolută că nimic nu-i poate despărţi de El. REFORMA LUI JEAN CALVIN Instituţia religiei creştine. acesta nu este decât imperfecţiune iar nu o corupţie radicală a naturii omeneşti. cultul sfinţilor. între care pe primele locuri stau concupiscenţa. avea dreptul să reformeze şi să reprime erorile şi ereziile. îl împing la disperare.4. Dar fără ajutorul lui Dumnezeu omul nu poate face nimic. Ultima secţiune este rezervată disciplinei ecleziastice. Către nobilimea creştină a naţiunii germane( 1520) – prima operă revoluţionară a Reformei protestante – face un apel la nobilii laici îndemnându-i să fondeze în Germania o Biserică creştină naţională. interpretările teologice ale reformatorului şi aplicaţia lor practică s-a impus. regele Henric al VIII-lea devenea protectorul şi şeful suprem al bisericii („unicul şi supremul şef al bisericii Angliei”)şi deţinea atât jurisdicţia spirituală cât şi jurisdicţia civilă. Huldreich Zwingli (1484-1531) studiase filosofia şi teologia la Viena şi Basel. la care se adăugau 2 credincioşi bătrâni din oraş. în care catolicii se aliaseră cu Habsburgii. Alte 5 cantoane catolice au intrat şi ele în această coaliţie. Prin credinţa omului. opera fundamentală a lui Calvin şi a protestantismului francez în general. celebrarea ei semnifica prezenţa reală a lui Hristos. jurisdicţia papalităţii să fie redusă la o instanţă spirituală superioară. la care oricine putea interveni în mod liber prin interpretări personale. Calvin formulează principiul predestinării absolute. Misa tradiţională a fost abolită. singurele sacramente recunoscute fiind botezul şi euharistia. A doua secţiune se referă la urmările păcatului originar . 3 . la actul confesiunii. a întregii ierarhii bisericeşti – care nu este infailibilă şi care predică şi recurge la cultul icoanelor – fapt ce duce la idolatrie. independentă de biserica catolică. dar aceasta depinde şi de voinţa omului. zilele de sărbătoare să se reducă la duminici. dar şi în ţările învecinate care întreţineau raporturi culturale sau comerciale cu lumea germană. Într-o primă ciocnire armată ( 1529). conturându-se biserica anglicană. Creştinul avea însă datoria să citească zilnic din Biblie şi să asiste la lecturi publice ale unor pasaje din Sfânta Scriptură. adepţii reformatorului . împrumutul cu dobândă să fie abolit. Împărtăşania să se facă în ambele forme ( pâine şi vin). Cei care nu asistau la slujbele religioase erau pedepsiţi de un tribunal ( care exercita şi un control al moralităţii publice) compus din membri ai clerului. Zwingli disocia în mod categoric formalismul sacramentelor de credinţa. A continuat într-un sens mai riguros şi mai radical decât Luther. Calvin porneşte de la afirmarea primatului absolut al Sfintelor Scripturi ca singura sursa a credinţei. el n-are la dispoziţia sa decât voinţa. în care sunt puse bazele unei teologii a împăcării omului cu Dumnezeu prin actul iubirii lui Hristos. XI. care vedea în extinderea Reformei pericolul de construire a unei entităţi politice centralizate. XI. singurul mijloc de mântuire este graţia divină. unitatea ei este inspirată şi fondată exclusiv pe autoritatea Scripturii. consacrarea unui episcop de către alţi doi episcopi din diocezele vecine. în care se subliniază preeminenţa absolută a credinţei asupra practicilor exterioare. în care totul este corupt.6. cuvântul Scripturii. fiind numit apoi parohul catedralei din Zurich. icoanele au fost scoase din biserici. urmând un plan riguros de argumentare în 4 secţiuni. aviditatea. Luther considera necesare: suprimarea impozitelor şi a oricăror contribuţii pretinse de Roma. trece la Reforma protestantă. manifestând un interes deosebit pentru limba greacă. spre deosebire de mulţi conducători protestanţi de mai târziu. a fost învins de armata cantoanelor catolice. apoi ucis. fiind privaţi de anumite drepturi. Luther . În materie de cult. nu lega păcatul de plăcere. ideile autorului. religiozitatea personală. Mai puţin înclinat spre misticism decât Luther. ea este compusă numai din predestinaţi. predicând şi el îm împotriva traficului cu indulgenţe. este asigurată de predică şi de participarea la botez şi euharistie. Calvin respinge toate ceremoniile. Zwingli a întreţinut relaţii personale cu Erasm încât ideile sale reformatoare vor purta vizibil amprenta acestor influenţe. Argumentul său central era că papii în succesiunea lor pervertiseră adevăratul creştinism. rezervată doar “celor aleşi”. repudierea autorităţii papei. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu o asigură revelaţia. reducându-se la lectura unui capitol din Biblie. care sunt simple invenţii umane. Între acestea era şi zona septentrională a Elveţiei. omul nu poate găsi mântuirea. ai municipalităţii. de Judecata de Apoi. Cantoanele catolice erau sprijinite de Austria. fapt care a determinat puternicele cantoane Berna şi Basel să se alieze – deşi între timp deveniseră protestante – împotriva Reformei. Zwingli a căutat să-şi impună reformele şi altor cantoane – care însă le-au respins. suficient în sine. Cantonul Zurich. Serviciul religios a fost simplificat. postul. omul nu poate rezista. Aceasta însemna că în comunităţile luterane viaţa era mai confortabilă pentru protestanţii care nu făcuseră din religie pivotul vieţii lor. Biserica reprezintă comunitatea celor predestinaţi. În bătălia de la Kappel ( 1531). Teama omului de Infern. numărul mănăstirilor şi privilegiilor lor să fie reduse. REFORMA ÎN ANGLIA Diversitatea religioasă apare în Anglia în timpul regelui Henric al VIII-lea Tudor.

care abolea puterea şi jurisdicţia papală dar şi Actul de uniformizare. primul preot căsătorit. inutilitatea comuniunii sub cele două forme.sir Thomas More şi arhiepiscopul Fischer au refuzat să renege credinţa lor catolică. Alţi protestanţi suferiră aceeaşi soartă pentru că negaseră transubstanţierea. când începu discuţia cu doctorii. care s-ar fi făcut în detrimentul lor. Dar prigoana împotriva catolicismului continua. bărbaţi şi femei din popor. în zelul său catolic intransigent. Arhiepiscopul de Canterbury. la Smithfield. oricine favoriza autoritatea spirituală a papei devenea pasibil de confiscarea averii. încă tânără. După mai multe încercări de definire a confesiunii anglicane. fusese atacată de puritani ca o datină superstiţioasă şi suprimată în ediţia a doua. care i-ar fi constrâns să aleagă între parohie şi nevastă. ci pentru înaltă trădare. care dovedise în timpul vieţii atâtea ezitări şi slăbiciuni şi care în închisoare îşi renegase credinţa. să cânte la orgă. au renunţat la demnităţile ecleziastice. prescrisă de Cranmer în prima ediţie. 3 . Supliciul era atât de înfiorător încât participanţii. William Tyndale. părăsită de toţi. Orice violare flagrantă a acestui statut trebuia pedepsită prin arderea pe rug. dar. cu toate că 2000 dintre cei mai fervenţi protestanţi au fost alungaţi sub domnia reginei Maria. Amândoi au fost decapitaţi. La începutul domniei Elisabetei I. numărul victimelor fanatismului a fost sub domnia sa tot atât de mare ca şi în timpul reginei Maria. A excomunica pe suverană înseamnă a dezlega pe supuşii catolici de fidelitatea faţă de ea. Parlamentul englez a votat. Mai protestant decât arhiepiscopul. în speranţa că alianţa cu Spania o va ajuta să restabilească catolicismul în Anglia. Îngenuncherea. adică autorizaţia de a exercita o funcţie seculară. În numeroase domenii. aproape toţi călugării au părăsit Anglia şi s-au refugiat în Irlanda. Elisabeta I tergiversa. dar va dobândi şi merite”. Fostul arhiepiscop Cranmer. A dorit să instaureze un climat de toleranţă religioasă. deşi Elisabeta era înclinată spre clemenţă. pentru a pregăti preoţi care să recucerească Anglia pentru catolicism. nobililor protestanţi. Dar miniştri Elisabetei I. ca cel de la Douai. cardinalul a prezentat istoria schismei în Anglia şi a făgăduit iertarea deplină a păcatelor comise în trecut. În decembrie 1580. trebuiau să plătească o amendă de 12 penny. căci noi. regele Henric al VIII-lea i-a persecutat cu nu mai puţină îndârjire şi pe protestanţii care nu respectau riturile şi regulile bisericii anglicane oficiale. puţin numeroase. cardinalul Pole. căuta calea de mijloc. Încă din prima şedinţă a Parlamentului. dacă era necesar. au fost executaţi în Anglia preoţi catolici. Episcopii veritabili protestanţi. regina Elisabeta. vechea religie şi obedienţa faţă de papalitate. cu forţa. mergându-se până acolo încât se spunea că papa ar fi iertat bucuros pe cel care ar fi asasinat-o pe Elisabeta. poate fi explicată în parte prin tulburarea ei lăuntrică. de catolici fervenţi. act care afirma transubstanţierea. 7000 au acceptat schimbarea. Toate ceremoniile simbolice catolice au fost suprimate: nici anafură. care avea să se găsească. pentru a doua oară. Consiliul regal a poruncit executarea a 147 de preoţi. alături de Biblie. Cranmer. în toate casele englezilor. Relatările despre aceste suplicii au fost adunate de un scriitor protestant. vitraliile erau sparte. voia să impună. a unui mare număr de oameni din popor şi chiar a unor femei. nici agheasmă. regina Elisabeta (1558-1603). care a încercat să readucă Anglia în orbita Romei. pentru prima dată în Anglia. preoţii continuau să poarte stihar alb. a fost ars pe rug la Oxford. Impuneau un protestantism moderat. susţinută de papalitate. timid şi indecis. aduceau săculeţe cu praf de puşcă. în Cartea martirilor. Catolicii din câteva comitate nordice ale Angliei s-au revoltat împotriva regelui dar au fost învinşi. secretarul de stat pontifical a dat un răspuns ambiguu şi suspect la o întrebare pusă în numele unor iezuiţi englezi: „Deoarece această femeie păcătoasă este pricina pierderii pentru credinţă a atâtor milioane de suflete. pe care le atârnau de gâtul victimelor. mai intoleranţi decât regina. A fost totdeauna mândră de loialismul supuşilor săi catolici. ca şi în politică. În momentul urcării pe tron. în defavoarea latinei. care fusese un mare predicator protestant. Filip al II-lea. Cranmer. Călugării catolici jefuiţi căpătau unii. Totuşi. în momentul supliciului îşi regăsi întregul curaj şi abjură abjuraţia lui. ca să le scurteze chinurile. conflictele religioase s-au acutizat. ca Latimer. se ţinea ascuns câte un preot care trăia într-o încăpere scobită în grosimea unui zid şi care citea liturghia în secret pentru toţi catolicii din vecinătate. tăiaţi în bucăţi iar proprietăţile şi bunurile mănăstirilor au fost confiscate de monarhie. Într-un discurs de câteva ore. iar preoţilor căsătoriţi le era teamă de întoarcerea la vechea credinţă. în acelaşi timp cu doctorul în teologie Ridley. cu voia Domnului. se căsătorise în secret şi-şi lua totdeauna soţia cu el ascunsă într-un cufăr perforat. La 3 februarie 1555 a fost ars pe rug. goliţi de maţe. Parlamentul englez s-a întrunit în prezenţa legatului papal. precum şi laici. un act de „capacitate”. N-a reuşit. superioritatea celibatului clerical şi care admitea spovedania şi liturghia particulară. Consiliul laic a decis să facă unele îndreptări cărţii de rugăciuni. Prigoana dezlănţuită de regina Maria împotriva protestanţilor le-a dat acestora tocmai ceea ce le lipsise până atunci: o tradiţie eroică şi sentimentală. aprindem o asemenea torţă în Anglia. În 1559. În 1547 a fost autorizată căsătoria preoţilor şi arhiepiscopul Cranmer şi-a putut rechema soţia. S-a căsătorit cu moştenitorul regatului Spaniei. cu pioasa intenţie de a-l sluji pe Domnul. Dacă Elisabeta ar fi fost atotputernică. s-ar fi statornicit o relativă toleranţă. Latimer s-a adresat prietenului său cu următoarele cuvinte: „Să fiţi foarte liniştit master Ridley. în cursul unor îngrozitoare ceremonii. precum şi înfiinţarea în străinătate a unor seminarii. dar nu găsise vorbindu-se acolo de liturghie. Ar fi putut cu uşurinţă să îşi salveze viaţa abjurând. Actul de supremaţie. care trebuiau să rămână credo-ul anglicanilor. În religie. Scoţia sau Flandra. Pereţii bisericilor erau daţi cu var. În acelaşi timp. s-a rugat lui Dumnezeu s-o învrednicească să guverneze fără vărsare de sânge. votat de Parlament. Foxe. Un mare număr de călugări catolici au fost spânzuraţi. În timpul reginei Maria Tudor (1553-1558). Avea la curtea ei din Londra cripto-catolici şi nu le cerea decât o supunere aparentă. Victimele reginei Maria. care preceda întotdeauna supliciul. în timpul primului deceniu de domnia al reginei. Când Coroana şi parlamentul au restabilit religia anglicană. devotamentul către suveran era mai presus decât sentimentul religios. Bătrânul episcop Latimer. Henric al VIII-lea a obţinut votarea de către Camera Lorzilor a unui statut în 6 articole. Mai cu seamă celor care au dobândit bunurile bisericeşti. Ambele Camere au primit în genunchi „iertarea păcatelor”. în care trupurile însângerate ale oamenilor spânzuraţi erau scoase din ştreang. La tron a urmat sora sa. vecină cu nebunia. Unii catolici englezi au fost sfârtecaţi sau spânzuraţi. dar nu pentru erezie. înflăcărată de predicatori protestanţi elocvenţi ca Latimer. Vreo 300 de martiri protestanţi au pierit în flăcări. Începând din 1570. nu numai că nu va păcătui. au poruncit condamnarea la închisoare a refractarilor. iar alţii o pensie de 4 şilingi. care înainte de Reformă. le era teamă de un act de supunere faţă de papă. au determinat încetarea climatului de relativă toleranţă religioasă în Anglia. trebui s-o trimită în Germania. criptocatolicii nu au fost deloc tulburaţi. Astfel. obliga toate bisericile să folosească Common Prayer Book şi să respecte un ritual comun. dorea o reformă mai completă. Refractarul se făcea vinovat de înaltă trădare. încât nu se va stinge niciodată”. La 17 noiembrie 1558. Maria Tudor a restabilit liturghia în limba latină şi a expulzat din biserică pe preoţii căsătoriţi. care a tipărit prima Biblie engleză (1526) a fost ars pe rug. Aproape pretutindeni se păstrau vitraliile romane. În 1563 au fost adoptate Cele 39 de Articole. tăiate în bucăţi şi apoi aruncate într-un cazan cu catran clocotind. lansată de papa Pius al V-lea în 1571. Pe când unele comitate regretau catolicismul. nici abjurarea neputând să-l salveze pe vinovat. În momentul în care flăcările au cuprins trupurile celor 2. erau înlocuite cu geamuri simple abia când se spărgeau. el răspunse că citise Evangheliile. au fost. Masacrarea hughenoţilor francezi în noaptea Sfântului Bartolomeu (24 august 1572) în Franţa şi bula de excomunicare a reginei Elisabeta. Cruzimea persecuţiilor sale împotriva protestanţilor. în Belgia. Li se cerea numai să participe la slujba anglicană: dacă lipseau. În timpul domniei lui Eduard al VI –lea (1547-1553). nici slăvirea vinerei mari. Londra. a 47 de nobili englezi catolici. În unele biserici. care impunea tuturor parohiilor engleze cartea de rugăciuni şi slujba în limba engleză. Cu excepţia situaţiei din câteva familii. regina Maria s-a stins din viaţă. În virtutea acestor documente oficiale. crucifixele înlocuite cu stema regală. validitatea legământului de castitate. La 20 ianuarie 1555 Maria Tudor a restabilit în Anglia legea împotriva ereziei. nu a existat nici o condamnare la moarte. Marea majoritate a populaţiei engleze nu agrea însă întoarcerea la catolicism. din 8000 de preoţi. Un act de uniformizare religioasă. să celebreze căsătorii cu verighete. continua să ezite între luteranism şi catolicism. arşi pe rug. în afară de câţiva ecleziastici. pentru a se evita cheltuielile. s-a produs o reacţie catolică vehementă. dar a făcut tot ce i-a stat în putinţă. nu încape nici o îndoială că acel care o va trimite pe lumea cealaltă. care i-au atras porecla de Maria Sângeroasa. Dar regina Maria Tudor. o protestantă convinsă.

câţiva s-au întors din Olanda şi veniră la Southampton. în limba greacă) şi True Law of FreeMonarchies. o revoltă catolică ar fi avut şanse de reuşită. Puritanismul dorea întreruperea oricărui contact cu Roma papală dar şi purificarea bisericii de obiceiurile romane. dar şi acolo erezia din jurul lor i-a neliniştit pe cei mai exigenţi. a înclinării capului când se pronunţa numele lui ISUS. Iacob I credea în mod sincer că este un teolog genial menit să-i conducă pe englezii rătăciţi pe drumul adevărului. fie de tip scoţian. Henric al IV-lea de Bourbon (1589-1610). membrii Camerei Comunelor şi ai Camerei Lorzilor. care solicitau dreptul pentru fiecare om să îşi aleagă dogmele. nonconformistă. Regele a poruncit expulzarea din biserică a 300 de pastori puritani care refuzau să respecte ritualul anglican. Protestanţii. Protestanţii păstrau sub control centrele şi oraşele pe care încă le deţineau în august 1597. catolicii englezi au suferit din cauza prigoanei pe care războiul cu Spania şi conspiraţiile iezuiţilor au înăsprit-o. fie de tip englez. nu aveau voie să se îndepărteze de pământul lor fără un permis semnat de judecătorul de pace. În zadar episcopii anglicani au propus. Puritanii nu-i recunoşteau pe episcopii anglicani. După moartea Elisabetei I. Toţi trebuiau să facă o mărturie de credinţă cu privire la „Cele 39 de articole”. Puritanii ar fi vrut să şteargă ultimele vestigii ale catolicismului roman şi să suprime toate ierarhiile care aminteau de „Babilon”. în afară doar de cazuri excepţionale pe care era singur în măsură să le aprecieze. orice om politic. Dacă ar fi putut. a genoflexiunii în faţa altarului. Este şi prima tentativă de laicizare a statului. fiind astfel lipsiţi de şefii lor. mai radicali. li se acordau drepturi civile complete.7. papismul se asocia cu sumbrele imagini ale complotului contra siguranţei statului. Regele Iacob I Stuart se oferi să suprime amenzile pentru delicte religioase dar a pus două condiţii: catolicii să îşi declare loialitatea faţă de rege şi nu faţă de papă şi să renunţe la a face prozeliţi. Se ştia că regele întreţinuse corespondenţă cu papa şi că era partizanul toleranţei religioase. regele a făcut casă bună cu biserica anglicană. clerul nu putea folosi decât cartea de rugăciuni oficială iar comisiile eclesiastice se dovedeau la fel de severe ca odinioară tribunalele catolice. Biserica era pentru ei un grup de credincioşi uniţi numai prin propria lor voinţă. Deşi crescut în religia calvină. Primii pelerini au fost în număr de 102 şi au debarcat în Noua Anglie. Elisabeta I impusese supuşilor săi un conformism la fel de rigid ca odinioară biserica catolică. mii de emigranţi au venit după ei în America. Un al treilea grup era compus din independenţi. Consecinţele imediate ale complotului au fost dure pentru catolicii din Anglia. mandatat să-i extermine pe „amaleciţii” de la curte. În ultimele 2 decenii ale domniei Elisabetei I. protestanţilor („hughenoţilor”) li se permitea să deţină locuri de practicare a cultului în mai multe oraşe din regat (nu însă şi la Paris). Pentru protestanţii independenţi nu mai exista atunci nici o speranţă să mai practice în linişte credinţa lor dacă rămâneau în Anglia. mai ales de cel trupesc. în parlamentul din 1593. Puritanii dădeau copiilor lor nume de patriarhi sau de războinici evrei. în care demonstra că regii sunt destinaţi de Dumnezeu să guverneze. ar fi restabilit multe dintre legile lui Moise. dar au fost şi declaraţi nedemni să exercite profesiunile de avocat şi de medic şi chiar să gireze bunurile copiilor lor minori. Dintre aceste comploturi. pastorii puritani i-au prezentat o petiţie. La începutul domniei lui Iacob I . până în clipa în care au fost pronunţate cuvintele presbiterian şi sinod. Ei condamnau teatrul. adică circa 5%. îşi ziceau unul altuia „frate cutare” sau „soră cutare” şi credeau că reprezintă noul popor al lui Dumnezeu. Independenţii refuzau să recunoască o biserică de stat. un calvinist convins (16031625). Mulţi puritani au ales exilul şi în 1608 au emigrat în Olanda. la finele secolului XVI. suprimarea semnului crucii la botezuri. o grupare independentă sau „congregaţionalistă”. orice suveran suspectat că are vreo legătură cu Roma era condamnat de opinia publică. făcând mare paradă de aversiunea lor faţă de vicii şi de zelul lor religios. prăbuşirea catolicismului în Anglia. A scris 2 tratate de teologie: Basilikon Doron (Darul suveranului. care rămâne în sânul bisericii anglicane. pentru că legea nu a fost votată. Regele era deasupra legii dar trebuia să i se supună şi el ca să fie un bun exemplu pentru ceilalţi. alcătuită din catolici şi protestanţi. regele Scoţiei. dar ameninţarea era rareori pusă în practică şi în multe castele. inclusiv legea talionului. care trezeau penibile amintiri în mintea lui. Edictul restaura catolicismul în toate regiunile în care practicarea acestuia fusese întreruptă şi făcea imposibilă orice extensiune legală a protestantismului în Franţa. a verighetei la celebrarea căsătoriei. iar supuşii să asculte de ei. dar doreşte s-o reformeze. Alţi puritani. Pastorii protestanţi din Franţa erau retribuiţi de stat. La începutul domniei lui Iacob I Stuart.pe episcopi şi pe unii credincioşi. În 1604. XI. cel mai periculos a fost celebrul „complot al prafului de puşcă” din 1605 prin care câţiva catolici fanatici doreau să arunce în aer clădirea Parlamentului englez pentru a fi ucişi regele. o grupare presbiteriană. În mintea oamenilor. Complotul a fost descoperit. Puritanismul acesta fanatic neliniştea pe regină. pentru a nu mai boteza decât adulţi în stare să creadă – baptiştii. prin poduri. adepţii bisericii catolice nu mai alcătuiau decât a douăzecea parte a populaţiei. Complotul prafului de puşcă a atras după sine. adulter şi depravare. stricta respectare a duminicii. din respect faţă de libertatea individuală. fiind instituită şi o curte de justiţie. Un preot catolic care celebra liturghia şi cei care îl adăposteau puteau fi condamnaţi la moartea tragică a trădătorilor. Ei cereau dreptul pentru fiecare om al bisericii de a decide el însuşi dacă să poarte un stihar alb. Edictul din Nantes – un act de toleranţă religioasă care punea capăt celor peste 30 de ani de conflicte interne în Franţa (1562-1598) – a fost promulgat la 13 aprilie 1598 de către regele Franţei. Iacob I Stuart a început persecutarea puritanilor care nu respectau ritualul anglican. să se ia măsuri dure împotriva puritanilor. dar puritanismul moderat câştiga aderenţi. câte un capelan catolic. se îmbrăcau cu o modestie vădit demodată şi se rădeau pe cap ca să îşi arate dispreţul faţă de curtezanii cu perucile buclate. Catolicii nu aveau acces în Anglia la nici o funcţie locală sau naţională. pentru a se îmbarca de îndată pe vasul Mayflower. mergeau până la suprimarea botezului copiilor. Nu numai că au fost decăzuţi din drepturile lor civice. În acest moment. Edictul din Nantes. Erau supuşi la amenzi foarte grele (care în realitate nu erau percepute) dacă nu asistau la slujba religioasă anglicană. la conducerea Angliei i-a succedat Iacob I Stuart. Ei doreau să reorganizeze statul înspirându-se numai din Biblie. a fost întâmpinat 3 . Iacob I a luat parte cu plăcere la această discuţie teologică. S-a organizat o conferinţă la Hampton Court.Regina Elisabeta I a persecutat şi puritanii de factură calvinistă. Timp de un secol. În anii care au urmat şi care au fost mai puţin favorabili pentru puritani în Anglia. care condamnă în acelaşi timp episcopatul anglican şi sinodul presbiterian. pentru o vreme îndelungată. care acceptă ritualul impus de monarhie. se mai găsea. Doreau să impună guvernarea Angliei de către patriarhii Bisericii. care acorda libertate religioasă protestanţilor. Unii dintre puritani. aveau oroare de păcat. doreau desfiinţarea episcopiilor şi crearea unei biserici presbiteriene după modelul bisericii scoţiene. sperjur. cheltuielile pentru întreţinerea garnizoanei urmând să fie plătite de regele Franţei în următorii 8 ani. Nu-l supăra faptul că a găsit în Anglia o biserică ce recunoştea o ierarhie în vârful căreia se afla regele. Urcarea pe tron a lui Iacob I Stuart a inspirat mari speranţe catolicilor englezi. Îndată după urcarea pe tron a lui Iacob I. care însă nu a avut succces atunci. În 1620. puritanii făceau parte din biserica naţională şi sperau să îşi impună doctrina lor. pentru a examina petiţia lor. Prin acest act. de separare a bisericii de afacerile politice. fiind scutiţi de anumite obligaţii. cea mai puţin îndepărtată de biserica catolică. sub auspiciile regelui. REFORMA PROTESTANTĂ ÎN FRANŢA Ideea de toleranţă religioasă în Europa. atentatul a eşuat iar gentilomii catolici care au pregătit masacrul au fost arestaţi şi executaţi (5 noiembrie 1605). care trebuia să îi transporte în America. în lumea modernă în general. care urma să se ocupe de rezolvarea disputelor apărute după emiterea edictului. Condiţiile nu erau compatibile cu o credinţă sinceră şi curând decepţia catolicilor a devenit atât de mare încât mulţi dintre ei au început să comploteze împotriva regelui. în clerul englez se disting 3 grupări: o grupare a Înaltei biserici. precum şi pedeapsa cu moartea pentru hulă. apare în Franţa. cu unele restricţii.

Cariera anterioară a lui Henric de „protector” al calviniştilor francezi dădea asigurarea că regele Franţei va avea o atitudine tolerantă. ducat vecin cu Navarra. sub ameninţarea pedepsei de a fi trimişi la ocnă. Ataşamentul său faţă de religia catolică era motivat politic. Armatele hughenoţilor au fost risipite şi fortăreţele demolate. Animat de curajul disperării. Hughenoţii au participat la conducerea statului. politică agreată de hughenoţi iar libertatea religioasă a protestanţilor francezi n-a mai fost pusă în discuţie. Rezultatele imediate ale revocării au fost tragice pentru toţi. cum ar fi oficierea căsătoriilor mixte şi deseori fără nici un fel de pretext. hughenoţii fiind ajutaţi pentru scurt timp. În ciuda convertirii lui Henric al IV-lea la credinţa catolică în 1593. regele şi cardinalul Richelieu au declanşat un conflict cu hughenoţii. Mai întâi au fost abolite tribunalele care protejaseră interesele hughenoţilor. sub conducerea ducelui de Rohan. regele Henric al IV-lea de Bourbon. Este greu de ajuns la statistici de încredere. dar de-a lungul acestor ani este posibil ca numărul total de hughenoţi să fi scăzut de la 2 milioane la ceva peste 1 milion. Mai mult. Ludovic al XIV-lea (1661-1715). La Rochelle. La sfaturile lui Richelieu. în frunte cu cel mai important centru protestant din Franţa. revocarea Edictului din Nantes părea că este doar sigiliul oficial de aprobare şi nu era decât o chestiune de timp. Chiar dacă unii istorici catolici au susţinut că Edictul de la Nantes a creat „un stat în stat”. femeile violate. în iunie 1680. Dar în 1679. Pe fondul acestor realităţi. care fusese educat să deteste „erezia”. veniturile eparhiilor vacante fiind dedicate acestui obiectiv. hughenoţii au înfruntat armata regală. Hughenoţilor li s-a permis să posede 50 de garnizoane plătite de coroană. Cei care îi denunţau pe hughenoţi erau recompensaţi cu jumătate din proprietatea acestora. Episcopii şi intendenţii regali se luau la întrecere unii cu alţii în producerea de statistici referitoare la convertirea protestanţilor la catolicism. Hughenoţilor li se permitea să deţină slujbe ale coroanei iar procesele în care erau implicaţi puteau avea loc în faţa unor tribunale mixte. de durată şi periculoasă. Ludovic al XIV-lea avea încredere în propriul sistem de propagandă. a asigurat respectarea exemplară a edictului de la Nantes şi a promovat hughenoţi în demnităţi importante din stat. Oraşul a capitulat iar cardinalul a celebrat liturghia catolică în principala biserică din La Rochelle. Edictul din Nantes n-a făcut altceva decât să confirme dependenţa de monarh a hughenoţilor. Cei convertiţi la catolicism erau exceptaţi de la „la taille” – impozitul pe care trebuiau să-l plătească toţi. exilându-i pe preoţii care refuzau să se conformeze. Pentru prima dată erau tolerate două religii într-un singur stat. Nici măcar regele Ludovic al XIV-lea nu putea închide frontierele pentru miile de oameni care încercau cu disperare să 3 . Între 1661 şi 1679. hughenoţii au fost asaltaţi de o propagandă catolică ofensivă şi tendenţioasă. în toate locurile în care ţinuseră slujbe publice până în 1597.cu vehementă opoziţie de către papa Clement al VIII –lea . Fără a suspenda aplicarea edictului. Atmosfera de toleranţă religioasă a fost repusă în discuţie de noul rege. clerul catolic din Franţa şi stările provinciale. intendentul din Poitou şi-a cantonat trupele în mijlocul protestanţilor recalcitranţi. unde îşi aveau castelele majoritatea nobililor hughenoţi. Protestanţilor le era interzis să predice sau să scrie. în Paris. practicarea credinţei protestante a fost circumscrisă în mare măsură regiunilor din vestul şi sudul Franţei. Ludovic al XIII-lea (1610-1643) şi mai ales cardinalul Richelieu au încercat să restrângă prevederile atât de favorabile protestanţilor ale Edictului din Nantes. Acest eveniment a declanşat revolta întregii comunităţi hughenote din Franţa împotriva regelui. Nu li se permitea să folosească slujitori catolici. Urmau apoi clauzele care interziceau total credinţa publică protestantă. Departe de a crea un stat în stat. Dar cardinalul îşi manifesta scepticismul relativ la convertirea forţată şi nu era adeptul provocării gratuite a hughenoţilor. După moartea lui Henric al IV-lea Bourbon. În 1624 s-a încheiat o pace de compromis. faptul nu este real. şeful lui. Obiectivele sale au rămas aceleaşi – eradicarea calvinismului din Franţa şi realizarea unei biserici şi a unui stat unificat. Cardinalul Richelieu. În 1621-1622. Adunărilor naţionale şi provinciale hughenote li se interzicea discutarea oricăror probleme politice. Richelieu a conceput un zid de piatră în jurul deschiderii portului. majoritatea hughenoţilor din Franţa au continuat să îi fie loiali. 56 de anexe explicative şi 2 scrisori regale. Ludovic al XIII-lea a repurtat victoria. Confruntările militare au durat mai mulţi ani. Capturarea fortificaţiilor hughenote s-a dovedit a fi însă o operaţie dificilă. Hughenoţii au fost înfrânţi şi a fost restabilită religia catolică. la un preţ de 10 livre de persoană. autorităţile le încurajau să se poarte rău. oraşul a reuşit să reziste până în 28 octombrie 1628. practicării credinţei în public i se aplicau însă restricţii substanţiale. Revocarea Edictului de la Nantes a fost promulgată prin Edictul de la Fontainebleau. dar îi lăsa pe hughenoţi complet inofensivi din punct de vedere militar. iar din punct de vedere demografic. Atât Ludovic al XIII-lea cât şi cardinalul Richelieu (în armură şi cizme) au luat parte la asediu. Apoi. Rezistenţa hughenotă a cedat în 1629 iar cardinalul Richelieu s-a întors la diplomaţie. au comandat armate. numărul hughenoţilor în Franţa a crescut între 1629 şi 1661. hughenoţii nu au fost persecutaţi fizic dar le-au fost impuse restricţii în privinţa căsătoriilor şi înmormântărilor. etc. Ludovic al XIV-lea a optat pentru o politică agresivă faţă de protestanţi. Una dintre justificările revocării era aceea că aşa – numita religie reformată încetase să mai existe în Franţa. formate din judecători hughenoţi şi catolici. Hughenoţii au fost alungaţi din serviciile şi demnităţile publice şi li s-a interzis practicarea profesiilor de medic. principalul ministru al regelui Ludovic al XIII-lea. Hughenoţii trebuiau în continuare să dea ascultare regelui iar în caz contrar puteau fi închişi sub acuzaţia de trădare. Catolicilor le era interzis să-i adăpostească şi să-i ocrotească pe protestanţi. Cât timp a trăit. moment în care foametea a redus populaţia de la 30 000 la 6 000 de oameni. noul rege. regele Ludovic al XIII-lea a emis Edictul din Arles. iar la încoronare promisese să o desfiinţeze. 80 de forturi şi alte 150 „locuri de refugiu”. Edictul din Nantes consta din 4 tratate separate: 92 de articole generale. Dar protestantismul a supravieţuit. Atmosfera de toleranţă religioasă a fost viciată semnificativ. înregistrat în Parlamentul din Paris la 22 octombrie 1685. Copiii le erau luaţi de la vârsta de 7 ani. Congregaţiile protestante se puteau întâlni nestingherite pe domeniile nobililor hughenoţi. avocat şi editor. care nemulţumea ambele părţi. spre a fi educaţi în religia catolică. Mai mult. Franţa a susţinut statele protestante. De fapt. Hughenoţii nu aveau voie să emigreze. În această privinţă. ceea ce reprezenta cu siguranţă o victorie a înţeleptului Henric de Navarra. englezii abandonându-i pe hughenoţii din La Rochelle în voia sorţii. Un departament guvernamental special se focaliza pe problematica convertirii protestanţilor la catolicism. care confirma stipulaţiile religioase ale Edictului din Nantes. au fost interzise toate convertirile de la catolicism la protestantism. Edictul din Nantes pare a fi un jalon în istorie. În acelaşi timp. Bărbaţii erau bătuţi. iar slujbaşii regali aveau dreptul de a participa la discuţiile religioase ale acestor organisme. Privit retrospectiv . comandată de ducele de Buckingham(1627-1628). Hughenoţii erau mituiţi spre a-şi abandona credinţa. Suedia în primul rând. Departe de a încerca să controleze aceste trupe. Edictul d de la Nantes a fost revocat în întregime. Regele Franţei considera până şi existenţa bisericilor hughenote drept o provocare şi o insultă la adresa puterii monarhice. copiii terorizaţi iar casele dărâmate. cu scopul de a recâştiga întreaga Franţă pentru catolicism. Paul Pellisson. pe plan extern. insistând ca toţi copiii protestanţilor să fie botezaţi şi educaţi conform religiei catolice şi condamnându-i la galere pe oamenii de rând care încercau să emigreze. În mai 1625. după 1630. Bisericile hughenote au fost demolate sub cele mai stranii pretexte. Cu toate că hughenoţilor li se oferea o libertate totală de conştiinţă. a instituit ordinele capucinilor şi ale oratorienilor pentru a-i converti pe hughenoţi la catolicism şi a demolat un templu hughenot care era prea aproape de o catedrală catolică. Li se închideau şcolile şi bisericile. Pe câmpul de luptă. hughenoţii s-au revoltat din nou. cu toate că pastorii care încălcau legea ce le interzicea să predice erau surghiuniţi sau trimişi la galere. Expediţia engleză s-a încheiat cu un eşec răsunător. în vreme ce protestanţilor li se impunea o taxă de 4 ori mai mare. Ludovic al XIII-lea şi-a îndreptat armata spre sudul Franţei. Aceste tactici şi presiuni regale şi-au dovedit în parte eficacitatea. pretindea că a convertit 50 000 de hughenoţi. de o mică armată engleză. unde i-a atacat pe hughenoţii din ducatul Bearn. el însuşi protestant şi şeful hughenoţilor francezi până în 1594 (când sa convertit la catolicism).

Conciliul a adresat celor care numeau episcopii. Însă. dar care la acea vreme făcea parte din Imperiul Romano-German. spre groaza rudelor lor îndoliate. Adeseori eforturile papilor de a reforma catolicismul s-au ciocnit de rezistenţa cardinalilor şi a conservatorilor din Biserică. În acelaşi an 1536. congregaţiile protestante au continuat să îşi practice credinţa. Alaturi de Biblie. Acest consiliu al reformei catolice a depus în 1537 un raport prin care erau denunţaţi următoarele abuzuri: cumulul de beneficii. 10 000 de hughenoţi au luptat de partea lui Wilhelm de Orania în războaiele Olandei şi Angliei cu Franţa. Hughenoţii care au rămas în ţară au fost supuşi unor convertiri forţate. Intinerirea Bisericii catolice şi evoluţia sa spirituală sunt operate în două timpuri: cel al pre-reformei şi perioada posterioară conciliului de la Trento. Botezul avea rolul de a-l concilia pe om cu Dumnezeu. datorită temerii de dezbateri doctrinare care ar fi putut clatină însăşi existenţa Bisericii. Totuşi. Cadavrele protestanţilor erau târâte goale pe străzi. Însă se cerea referinţa la Vulgata. Trebuiau sa vegheze asupra preotilor subordonati. Se impunea necesitatea alegerii unor buni clerici. precum sudul Franţei. Contrareforma a însemnat apărarea credinţei prin apologetică. S-a interzis judecarea de către episcop a acelora care nu aparţineau diocezei sale. influenţa nefastă a operelor lui Erasm. Un al doilea nivel al hotărârilor Conciliului era cel al exigenţelor morale şi disciplinare. printr-o reformă disciplinară şi doctrinară. însă i-a lipsit obiectivul major: reunirea creştinilor. De exemplu. Însă Roma a căutat să evite convocarea unui conciliu cerut cu insistenţă de Germania. bancheri şi meşteşugari a constituit o mare pierdere pentru Franţa şi un câştig pentru Europa. exigenţele morale şi disciplinare. Majoritatea erau italieni şi nu era prezent nici un delegat al protestanţilor. AL XVI-LEA Mişcarea de reformă care s-a produs în secolul al XVI-lea în interiorul Bisericii Catolice. eforturi de reformare au existat. Schisma Bisericii catolice a fost cauzată şi de indiferenţa unora dintre papi faţă de aspectele doctrinare şi de corupţia clerului. Reforma catolică se poate împărţi în două perioade: prima perioadă este caracterizată prin speranţa unei întoarceri la unitate a Bisericii catolice. Participant la Conciliul de la Latran. fără a exista autorizarea prealabilă a episcopului de care aparţinea supusul în cauză. la nevoie cu ajutorul forţei. XII. Conciliul de la Trento vedea protestantismul ca o revoltă de la creştinismul istoric. Discuţiile asupra căsătoriei s-au purtat în ultima sesiune: „starea conjugală nu putea fi plasată deasupra stării de virginitate sau de celibat”. aproximativ 200 000 de hughenoţi au emigrat în Olanda. În anul 1541 apelul la convocarea unui conciliu a fost reînnoit ca o contramăsura împotriva formării unui conciliu naţional german. Era considerata legitimă celebrarea meselor în onoarea sfinţilor. A fost stabilită şi obligativitatea preotului de a purta costumul clerical. Nimeni nu 3 . campania de persecuţie împotriva hughenoţilor nu şi-a atins scopul principal. conciliul considera că numai biserica catolică avea autoritatea de a interpreta scrierile sacre. La 2 iunie 1536 papa Paul al III-lea a anunţat convocarea unui conciliu. Papa Paul al III-lea care a păstorit între 1534 şi 1549 a fost cel în timpul căruia a început reforma catolică. ce începe in anul 1541. fiind lăsate pe grămezi de gunoaie spre a fi devorate de şobolani şi erau aranjate în poziţii obscene. ignoranţa clerului. aceştia trebuiau să-şi exercite una din funcţiile lor principale şi anume de a predica. În ciuda celor 1450 de virtuali evadaţi trimişi la galere (pastorii protestanţi din Franţa). Contarini. persecuţiile în numele credinţei au fost numeroase în ambele tabere. Printre membrii săi amintim pe Giovanni Pietro Carafa (1476-1559). Reforma catolică a vizat pe de-o parte recucerirea cu ajutorul armelor a teritoriului trecut de partea Reformei protestante. Cu ajutorul sacramentelor omul putea regăsi graţia divină. au trecut nouă ani. iar cea de-a doua. iar guvernarea o antrena să ia parte la coaliţiile internaţionale. În zonele îndepărtate. Amintim că reformatorii protestanţi considerau că adevarata Evanghelie a fost coruptă şi ascunsă secole de-a rândul datorită „monarhiei” papale. Locul de desfăşurare al conciliului a fost ales oraşul Trento. Astfel. ducând cu ei talentele şi priceperea. Dacă un conciliu al creştinătăţii catolice s-ar fi reunit înainte de condamnarea tezelor lui Luther şi excomunicarea acestuia. Cele doua reforme (protestantă şi catolică) au un trunchi comun. Conciliului de la Trento i s-au opus doua tendinţe: tendinţa moderată susţinută de suverani a căror ţări erau împărţite de reforma protestantă şi de cea a papalităţii care susţinea mai degrabă o ruptură definitivă cu protestanţii. La prima sesiune au participat 30 de preoţi. justiţia eclesiastică şi legăturile între episcopat şi Roma. ca reactie la reforma protestanta este cunoscuta sub numele de Reforma catolică sau Contrareformă. participări silite la slujbe religioase şi unor manifestări forţate de loialitate. Era necesară stabilirea unei discipline în interiorul bisericii catolice dacă se dorea transmiterea mesajului bisericii către mase. a intoleranţei religioase. Participanţii la Conciliu au reafirmat credinţa în cele şapte sacramente şi s-a insistat asupra forţei şi puterii acestora.scape. Pe plan politic. Anglia şi Lumea Nouă. prima şedinţă a avut loc la 13 decembrie 1545. biserica catolică recunoştea valoarea tradiţiilor. Textele dogmatice conţineau respingerea tezelor protestante. Biserica romană a menţinut credinţa în Purgatoriu. Noţiunea de contrareformă semnifică intenţia deliberată de a face sa dispară protestantismul. viitorul papă Paul al IV-lea (155-1559) şi Gaetano de Tiene (1480-1547). papa a modificat componenţa „Colegiului Sacru” numind drept cardinali umanişti eminenţi: Giovanni Pietro Caraffa. definind sursele credinţei. caracterizată prin resemnarea acceptării rupturii şi a reorganizării ambelor tabere. constând în abandonarea libertăţii de conştiinţă şi religie în favoarea bigotismului. Cu toate acestea. în acelaşi an au avut ultimele tratative privitoare la posibilitatea revenirii unei părţi a protestanţilor – reprezentaţi la discuţii de Melanchton – la catolicism. Brandenburg. Între 1685 şi 1762 au fost executaţi 46 de pastori hughenoţi. care vor pregăti programul viitorului conciliu. Au existat mai multe serii de sesiuni. iar doctrina şi practica catolică urma a fi salvată de iconoclaşti. specifice lumii medievale. iar pe de altă parte a fost o modalitate de a (re)converti masele şi de a-şi exercita autoritatea asupra nehotărâţilor. Conciliul de la Trento a avut două sarcini principale: definirea dogmei şi restaurarea disciplinei. La Trento nu s-a dat nici o interdicţie credincioşilor de a traduce şi de a citi Biblia în limba vulgară. iar alţi 16 care fugiseră din Franţa au fost spânzuraţi în efigie!!! Nici măcar cei morţi n-au fost cruţaţi. Mesa era considerată un sacrificiu care reamintea de cel al lui Hristos. Pe termen îndelungat. timp în care au fost organizate forţele reformei catolice. La Trento sacramentele şi-au regăsit importanţa. iar ultima la 4 decembrie 1563. din nordul peninsulei italice. îndeosebi a celui superior. o rugă dublată de o blamare a trecutului. Conciliul tridentin a stabilit şi faptul că liberul arbitru există în măsura în care Dumnezeu permite. amintirile din Franţa şi ura faţă de Ludovic al XIV-lea. cardinalul Alessandro Farnese (1468-1549) a fost câştigat încă de pe atunci de ideea unei reforme în cadrul Bisericii. până la deschiderea sa efectivă. Admiterea în preoţie se făcea prin susţinerea unui examen. viitorul papă Paul al III-lea. Papalitatea se simţea obligată să-şi apere teritoriul. Majoritatea istoricilor actuali consideră revocarea Edictului de la Nantes drept o greşeală grosolană. CONTRAREFORMA ŞI REFORMA CATOLICĂ ÎN SEC. A fost afirmată şi teza catolică a transsubstanţierii. Din motive de siguranţă – teama de ciumă . La ultima sesiune au participat 255 de preoţi. Fiecare prelat trebuia sa fie stapan in parohia sa. Conciliul a pus accent pe continuitatea istoriei. Sadolet şi Pole. este posibil ca schisma să fi fost împiedicată. Emigrarea atât de multor negustori. prin trezirea credinţei şi a elanului misionar. În opera conciliului se pot distinge trei nivele: al dogmei. in sesiunea a XXIV-a. Conciliul de la Trento a avut 25 de sesiuni. În ceea ce priveşte episcopii. între 1511 şi 1527 a funcţionat „Capela dragostei divine” organizaţie neoficială formată din aproximativ 60 clerici şi laici: preocupată de adâncirea vieţii spirituale.cat şi din motive politice din martie 1547 pănă în 1551 conciliul a fost transferat la Bologna. care să dovedească conduita morală şi cunoştinţe religioase. şi in special papei. de bune moravuri şi cu o educaţie aleasă. Conciliul a luat măsuri şi împotriva clericilor vagabonzi. Persecuţia a sporit. ei aveau obligaţia de a vizita în fiecare an parohiile diocezei lor.

Fondatorul ordinului a fost Matteo da Bascia. Iezuitii cum au fost numiti membrii acestui ordin trebuiau sa fie preoti. Capucinii s-au dedicat în special îngrijirii bolnavilor şi educaţiei.000 de membri. Unele dintre aceste seminarii s-au transformat în universităţi sau în academii. votând o serie de măsuri împotriva intoleranţei bisericii catolice. Membrii acestui ordin făceau parte din aristocraţie. o parte din Ungaria. seminarii engleze la Paris. În plus. cu condiţia ca aceste hotărâri să fie aplicate sub rezerva drepturilor sale regale. În august 1789. fost ofiţer în armata spaniola. eliberată de controlul străin (papal). În Polonia. catolicismul era preponderent în sud (în zona mediteraneeană). Fulda (1584). Capucinii au fost iniţial o secţie a franciscanilor. ce de pildă episcopiile). al ursulinelor (înfiinţat de Angela Merici. În istoriografie a fost accentuată cruzimea Inchiziţiei. Gratz. Nicolas Bobadilla) a pus în practică o metodă de rugăciuni şi asceză. Deputaţii nu erau antireligioşi sau anticatolici. augustinii au jucat un rol de seama în învăţământul teologic. Diego Laynez. în special a celei spaniole. Olmutz. Olmutz (1578). Disciplina programului ideologic şi estetic al artei era urmărit de Inchiziţie şi de ordinul iezuit. aprobat de papă în 1544). A fost abolită în 1854. în bună măsură. franciscanii. Nu aveau câtuşi de puţin intenţia să intre în conflict cu doctrinele bisericii sau cu funcţiile ei spirituale. pau (în Scoţia). Regele spaniol Filip al II-lea a recunoscut deciziile conciliului în teritoriile sale. Polonia. Odata cu pacea de la Augsburg (1555) unitatea religioasă a Europei occidentale a fost tăiată în două blocuri confesionale. XIII. unde a fost anchetat şi arestat de Inchiziţie. castităţii. Adunarea Constituantă voia să creeze o biserică în care să nu mai existe abuzuri. Reforma bisericii catolice s-a sprijinit. ambele confesiuni erau bine reprezentate. limitat la 60 de persoane. Primele seminarii au fost „Colegiul germanic” creat la Roma în 1552. Canisius şi iezuiţii au favorizat crearea de seminarii pontificale: Viena (1574). Adunarea a desfiinţat dijma plătită de credincioşi bisericii catolice şi pluralismul (deţinerea concomitentă. supunerii. Blocul protestant era reprezentat de: luteranism (în Germania de nord şi est. iar în 1587 s-a constituit o congregaţie a Indexului. 1524-1594) este reprezentantul prin excelenţă al acestei muzici polifonice. Operele sale proclamă spiritul triumfător al contrareformei. devenind funcţionari publici. Ordinele religioase şi în special: iezuiţii. În Franţa. prin care se angajau să viziteze locurile sfinte şi să salveze sufletele. Austria. Revoluţia franceză din 1789-1795 a încercat să creeze statul laic. predica.500. Comgregaţiei Sfântului Oficiu i-a fost incredinţat în 1543 şi întocmirea Indexului cărţilor interzise. În Germania şi Austria. însă îşi propuseseră să trăiască sub regula triplă a sărăciei. Un ordin nou era cel theatin. protestanţii şi evreii fiind persecutaţi crunt. a luat hotarârea de a lupta pentru Hristos şi de a converti infidelii. un decret făcea distincţie între ordinele monastice care nu activau în 3 . Renania. Saint Omer. în momentul suprimării Ordinului. Nagyzombat. castităţii. care a jucat un rol deloc de neglijat în secolele XVI-XVIII. iar lupta dintre protestanţi şi catolici a luat forma unui razboi civil. numit „Compania lui Iisus”. În Germania de sud. A pus capăt vechilor privilegii corporative ale bisericii. Eliberat. iar preoţii erau plătiţi de stat. „Index Librorum Prohibitorium”. în Irlanda (rămasă la catolicism din raţiuni politice). Imperiul habsburgic. pe ordinele religioase. seminarii scoţiene şi un seminar al Provinciilor Unite la Louvain. cantoanele elveţiene. fiindu-le restricţionat accesul la orice demnitate publică. Salamanca. dominicanii. unele deja existente. La 15 august 1534 grupul lui Loyola a pronunţat legămintele de la Montmartre. urmat apoi de crearea unui „Colegiu ungar”. Ungaria. Cel mai mare ajutor l-a adus papalităţii şi reformei catolice însă „Compania lui Iisus”. iar aprobarea funcţionării ordinului de către papă a avut loc în 1529. Douai. în regatele scandinave şi dependinţele lor Finlanda şi Islanda. Există o ierarhie inaugurata de noviciat (doi ani dedicaţi practicilor spirituale). o biserică democratică şi legată de noul sistem de administraţie locală. Legămintele iezuiţilor erau cele ale sărăciei. iezuiţii au ajuns în 1556 la aproximativ 10. Dillingen (1576). la care se adaugă un legământ special de supunere absolută faţă de papă. iar in 1566. Nici o carte cu subiecte religioase nu putea fi imprimată fără autorizaţia congregaţiei indexului. „Compania lui Iisus” a contribuit la propagarea catolicismului în lumea intreagă. Inchiziţia romană a fost proclamată printr-o bulă papală în anul 1542 de către papa Paul al III-lea. Roma. FRANŢA Absolutismul monarhiei franceze din sec. un rol important în învăţământul teologic l-a avut cardinalul Hasius. Munster. al XVIII-lea nu a permis funcţionarea libertăţii religioase. Catalogul cărţilor interzise a fost abolit în 1965 de catre papa Paul al VI-lea. care datorită unei răni primite în 1521 şi astfel a imposibilităţii continuării carierei armelor. În 1585. reforma catolică a reuşit să elimine în bună măsură protestantismul. repartizaţi în 39 de provincii. A studiat o vreme la Universitatea Alcala din Henares. anglicanism (Anglia). Consolidarea catolicismului s-a datorat foarte mult dezvoltării învăţământului. printr-o bulă papală autorizaţia de a fonda un ordin religios. Consolidarea bisericii catolice s-a srpijinit şi pe o instituţie deja existentă: inchiziţia şi alta nouă creată în secolul al XVI-lea: Congregaţia Indexului. Inchiziţia avea sarcina de a pedepsi erezia. Primul Index al cartilor interzise a fost publicat in anul 1564. confesiunea. într-o societate care se voia cu adevarat religioasă. dar care nu a fost totuşi cu nimic mai dură decât tribunalele ce judecau ereticii din ţări ca Anglia (a se vedea condamnările la moarte ale catolicilor din timpul Elisabetei a II-a) sau Germania.putea fi admis în ordinele sacre dacă nu dovedea ca posedă un beneficiu ecleziastic suficient pentru a-i asigura supravieţuirea. cum ar fi dreptul de a decide cât impozit să plătească. Fondatorul ordinului a fost Ignaţiu de Loyola (1491-1556). În 1540 Paul al III-lea a acordat. Se considera că muzica sacră era muzica ce insoţea textele religioase. care a avut printre fondatori pe Gaetano Tiene şi Giovanni Pietro Caraffa. Alfonso Salmerons. intitulată „Exerciţiile spirituale”. Astfel. Reforma catolică a întâmpinat o serie de dificultăţi şi în ţările în care majoritatea locuitorilor rămăseseră supuşi Romei. simultană a mai multor funcţii bisericeşti. Franţa a refuzat a integra deciziile conciliului de la Trento printre legile constituţionale ale regatului. având 800 de colegii şi 1600 de fundaţii. a plecat la Paris (1529-1931). Simao Rodriguez. Polonia. Roma. după care erau hirotonisiţi preoţi. Boemia. Era condusa de Congregaţia Sfântului Oficiu. Inchiziţia işi are originea în lupta împotriva albigenzilor din sudul Franţei de la inceputul secolului al XIII-lea. Dupa ce limitarea numărului de membri a fost înlăturată. în 1650 la 15. Giovanni Palestrina (cca. seminarii irlandeze la Paris. Cărţile considerate imorale şi eretice erau interzise de a fi citite de catre supusii catolici. Exista o zonă de dispută care cuprindea Ţările de Jos. iar în 1773. Francis Xavier.000. urmată de o practică pedagogică (5 ani) şi studiile propriu-zise (4 ani). între 1524 şi 1561 au fost create 115 ordine noi. colegiul roman creat de Ignaţiu de Loyola a devenit Universitatea gregoriană. dar care au fost reorganizate (augustinii. Mai ales în perioada 1550-1650 iezuiţii au constituit elementul cel mai dinamic al Bisericii romane. Pământurile bisericii catolice din Franţa au fost naţionalizate şi apoi vândute. unde alături de un grup de prieteni (Pierre Favre. Propaganda iezuită a utilizat trei mijloace: învăţământul. Altele ordine importante erau cele ale barnabiţilor (s-a ocupat in special de învăţământul superior). În februarie 1790. S-a luat hotărârea ca arta să fie subordonată şi pusă în serviciul Bisericii catolice. pictura) şi a muzicii. Conciliul de la Trento a dezbătut şi problema artei (scupltura. Ei voiau pur şi simplu să extindă asupra religiei principiile pe care le aplicau în celelalte domenii. benedictinii) şi înlăturate elementele corupte. Franţa. al carmelitelor (înfiinţat de Theresa de Avila). Tribunalele compuse în special din teologi dominicani urmăreau şi judecau suspecţii. trebuia să se subordoneze textului şi funcţiei liturgice şi nu avea voie sa includă sunete şi melodii indecente. ascultării. Importante universităţi catolice au fost create în decursul secolelor XVI-XVII la Dillingen. APARIŢIA TOLERANŢEI RELIGIOASE ÎN EUROPA. iezuiţii erau în numar de 23.

Papa şi-a pierdut dreptul de a-i confirma pe noii episcopi. au trecut câteva secole de tensiuni şi confruntări religioase. În octombrie 1793 a fost introdus un nou calendar revoluţionar. care a luat diferite forme. a fost. majoritatea (incluzând mulţi episcopi). vendemiaire etc. ca biserica să celebreze în tot Imperiul ziua de 16 august (ziua următoare zilei sale de naştere) drept ziua Sfântului Napoleon. cea care refuzase să depună jurământ. decreştinarea. Concordatul dintre Napoleon şi papa Pius al VII-lea din 1801 a reglementat organizarea bisericii catolice franceze. respectând cultul împăratului. iar preoţii catolici au fost uneori forţaţi să se căsătorească. biserica constituţională accepta revoluţia şi era respinsă de Roma papală. majoritatea bisericilor din ţară au fost închise. era aprobată de papă dar era considerată de patrioţi ca fiind împotriva Revoluţiei. Astfel. dintre toate aspectele terorii revoluţionare. Celorlalte li s-a îngăduit să existe în continuare „pentru moment” deşi a fost interzisă călugărirea. În istoria Franţei şi a Europei. împăratul Napoleon I Bonaparte (1804-1815) este cel care realizează efectiv separarea bisericii de stat. papa a condamnat Constituţia civilă – în martie şi aprilie 1791. Decretul din decembrie 1789 al Adunării Constituante a acordat drepturi civile protestanţilor. mulţi dintre clericii care depuseseră jurământul au retractat. potrivit cu anotimpul în care se afla: floreal. un modernizator al Europei. 3 . dar chiar şi aşa. Spre sfârşitul anului 1793 mai rămăseseră în Franţa puţini preoţi refractari. care nu reuşea să-i convingă pe ţărani să sprijine revoluţia. care a lăsatmari părţi din Franţa fără preoţi. Napoleon l-a înfuriat pe papa Pius al VII-lea. Decreştinarea a fost un atac virulent împotriva bisericii. perioada dintre 22 septembrie 1792 şi 21 septembrie 1793 a devenit anul I. cel care i-a afectat cel mai mult. În primăvara anului 1794. numai 2 din cei 44 de episcopi şi 1/3 din ceilalţi clerici au depus jurământul. când fusese proclamată republica. fără să ţină seama de pontiful roman. a religiei în special. întrucât toate funcţiile clericale. au fost distruse cruci şi troiţe. aşa încât misiunea de decreştinare a devenit un atac împotriva bisericii constituţionale. s-a stabilit egalitatea tuturor confesiunilor în faţa legii. cel care a impus principiul libertăţii de conştiinţă şi religie în toate teritoriile şi statele cucerite de armata franceză. Clericii urmau să nu mai fie numiţi ci aleşi. Nu a existat nici un conflict serios cu biserica catolică până la elaborarea Constituţiei civile a clerului. fiecare lună era împărţită în 3 perioade de 10 zile. limitând însă foarte mult imixtiunea papală în Franţa. oferind un model întregii lumi. Pentru mulţi oameni simpli. Ei au cerut ca reformele să fie supuse unui sinod naţional al bisericii catolice franceze. Aceasta însemna că numărul episcopiilor scădea de la 135 la 83. Cealaltă. clopotele şi argintăria au fost luate. în afară de parohi şi episcopi. Adunarea Constituantă nu a acceptat acest lucru iar în noiembrie 1790 a decretat că clerul trebuie să depună jurământ pe Constituţie. Estimările numărului de preoţi care au renunţat la chemarea lor variază între 6000 (10% din totalul preoţilor constituţionali) la 20 000. Anul era împărţit în 12 luni de 30 zile. Această încercare brutală de a extirpa secole de credinţă creştină a afectat profund populaţia de la sate. fie că era vorba de catolicism. Napoleon I a restabilit religia catolică în Franţa. în cinstea Fiinţei supreme. Napoleon I este considerat astăzi. construieşte un stat laic. scoţându-l fără jenă din calendarul sfinţilor pe ocupantul deja existent ala celei date. Una. încetau să existe. Diocezele catolice urmau să coincidă cu departamentele. în septembrie 1791. Pentru prima dată în istoria Franţei. pentru a-l înlocui pe cel creştin. întrucât nu aveau nici un fel de contribuţie directă la binele obştesc. protestantism sau religia mozaică. catedrala Notre Dame din Paris a devenit Templul Raţiunii. Cei mai mulţi clerici s-au opus principiului electiv. salariile lor fiind plătite din bugetul statului. asigură libertatea religioasă şi de conştiinţă pentru toat e confesiunile creştine şi pentru evrei. XIX-XX. Acest fapt a dezbinat clerul. Pastorii protestanţi au fost trataţi în acelaşi fel ca preoţii catolici. Urmau să fie nu numai mai puţini episcopi. Aceleaşi drepturi au fost extinse şi asupra evreilor. În Adunare. Au fost închise biserici. În felul acesta. cu 5 zile suplimentare. Când. În timpul lui Robespierre. au fost în favoarea găsirii unei căi de acceptare a Constituţiei civile a clerului. ordonând. care punea la intrările cimitirelor inscripţii pe care se putea citi: „Moartea este un somn veşnic”. Dar n-a existat câtuşi de puţin intenţia de apune capăt condiţiei bisericii catolice de biserică de stat în Franţa. ci şi mai puţini clerici în general. fiecare a zecea zi fiind zi de odihnă. Napoleon I credea că toţi cetăţenii îi vor fi loiali. dar până să ajungă la a fixa în Constituţia ţării principiul libertăţii de conştiinţă. Această mişcare s-a extins rapid pe teritoriul Franţei. Noul calendar începea cu 22 septembrie 1792. episcopii de către electorii departamentali iar preoţii de către cei districtuali. Franţa a devenit un model de toleranţă religioasă pentru întreaga Europă şi pentru statele din alte continente. În sec. În timpul dictaturii iacobine (1793-1794) s-au produs atacuri vehemente împotriva bisericii catolice. de foarte mulţi istorici. Un alt decret a dat fiecărei luni un nume. Toţi clericii erau obligaţi să locuiască în dioceza sau parohia lor. Cei mai entuziaşti agenţi ai decreştinării erau reprezentanţi ca Fouche. Dictatura iacobină a încetat să mai plătească salariile clerului din mai 1793 iar în noiembrie a ordonat ca toate bisericile din Paris să fie închise. în iulie 1790.comunitatea din care făceau parte şi cele care se ocupau de educaţie şi caritate. Preoţii erau siliţi să renunţe la preoţie şi mulţi au fost constrânşi să se căsătorească. În Franţa erau acum în vigoare 2 biserici catolice. după excesele din timpul Revoluţiei. Aceasta adapta organizarea bisericii catolice cadrului administrativ al conducerii politice locale. Noul calendar ignora duminicile şi sărbătorile bisericeşti. Primele au fost suprimate. thermidor. în cele din urmă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->