SORIN BULBOACĂ INTRODUCERE ÎN ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI Vasile Goldiş University Press ARAD 2011 CUPRINS Introducere.

Conceptele de cultură şi civilizaţie……………………. I.1. Conceptul de cultură…………………………………………………… I.2. Conceptul de civilizaţie ………………………………………………… I.3. Conceptul de aculturaţie ………………………………………………. II. Ciocnirea civilizaţiilor (Samuel Huntington) ………………………… III. De la cultura antică păgână la cultura creştină: Augustin (sec. IV-V)…… IV. Renaşterea culturală carolingiană …………………………………… V. Cultura Europei Apusene în Evul Mediu ………………………………… VI. Intelectualii. Universităţile în evul mediu………………………………… VII. Renaşterea ……………………………………………………………….. VIII. Marile descoperiri geografice (sec. XV-XVI) …………………………….. VIII. 1. Cauzele marilor descoperiri geografice …………………………………. VIII. 2. Descoperirile geografice ale portughezilor …………………………….. VIII.3. Vasco da Gama …………………………………………………………. VIII.4. Descoperirile geografice ale spaniolilor. Columb……………………… VIII.5. Magellan …………………………………………………………………. VIII. 6. Consecinţele marilor descoperiri geografice ………………………….. IX.Renaşterea în Ţările Române. Umanismul (sec. XVI-XVII) ……….. IX.1. Nicolaus Olahus ……………………………………………………… IX.2. Grigore Ureche (circa 1590-1647) ……………………………………. IX.3. Miron Costin (1633-1691) ……………………………………………. IX.4. Stolnicul Constantin Cantacuzino (1640-1716) ………………………… IX.5. Ion Neculce (circa 1672-1745) …………………………………………. IX.6. Dimitrie Cantemir (1673-1723) – preiluminist ………………………….. X. Umanismul românesc din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în sec. XVI – XVII………………………………………………………………… ……. XI. Reforma protestantă în Europa………………………………………… XI.1. Preliminarii şi antecedente ……………………………………………… XI.2. Cauzele Reformei protestante ……………………………………………... XI.3. Reforma protestantă în Germania …………………………………………. XI.4. Reforma în Elveţia germană. Huldreich Zwingli ……………………………………… I.

XI.5. Reforma lui Jean Calvin…………………………………………………………….. XI.6. Reforma în Anglia …………………………………………………………………… XI.7. Reforma protestantă în Franţa ………………………………………………………. XII. Reforma catolică şi Contrareforma ………………………………… XIII. Apariţia toleranţei religioase în Europa…………………………………. Bibliografie ………………………………………………………… Teste grilă …………………………………………………………. I. INTRODUCERE. CONCEPTELE DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE I.1. Conceptul de cultură Termenul de cultură a fost introdus în antropologia sociala, devenind un termen tehnic, de către Eduard B. Tylor, pionierul britanic al acestei discipline. În Introducerea la Cultura Primitiva(1871), el descrie cultura ca „acel complex care include cunoaşterea, credinţele, artele, dreptul, morala, obiceiurile pe care şi le-a însuşit omul ca membru al societăţii“. Însa extraordinara proliferare a conceptului şi, implicit, a termenului de cultură ne obliga la o sistematizare după criterii axiologice, funcţionale, structurale şi tehnice ale acestuia. Definiţiile date culturii vizează, în esenţă, saltul calitativ de la existenţa naturala la cea bazată pe valori. „Cultura este ridicarea omului deasupra stării naturale prin dezvoltarea şi exercitarea puterilor sale spirituale şi morale“ (W. Lewis). În anul 1952, antropologii americani Alfred Louis Kroeber şi Clyde Kluckhohn au primit sarcina, din partea UNESCO, sa inventarieze diferitele semnificaţii ale termenului de cultura; ei au descoperit nu mai puţin de 146! Din punct de vedere tradiţional, conceptul de cultură este legat de noţiunea „cultura spiritului“(cultura animi), prin analogie cu ideea de cultură a ogoarelor, prezenta la Horaţiu şi Cicero, (cultura agrorum, agricultura). Aceasta concepţie presupune ideea unui patrimoniu cultural, compus din bunuri şi valori universale transmise de la o generaţie la alta. Educaţia devine tot mai mult intenţionată şi programată şi are funcţia de a face posibil accesul la acest patrimoniu cultural. Cultura ia naştere şi se defineşte în raport cu natura, opoziţie valabilă nu numai pentru cultura exterioară, obiectivă, dar şi pentru cea interioară, subiectivă, deoarece omul însuşi, în alcătuirea sa specifică, este o unitate dintre biologic şi spiritual, dintre natural şi cultural. Cultura este detaşare de natura iar etapele culturii sunt etape ale umanizării, ale ridicării spirituale a omului.Învăţatul domnitor Dimitrie Cantemir sublinia superioritatea omului înzestrat cu binefacerile culturii. Ralph Linter definea conceptul de cultură ca fiind totalitatea cunoştinţelor, aptitudinilor şi modelelor obişnuite de comportament pe care le au în comun şi pe care le transmit membrii unei societăţi. Într-o altă accepţiune, termenul de cultură reprezintă un fenomen colectiv, aceasta fiind acceptată de toţi indivizii care trăiesc în acelaşi mediu social. Cultura este un fenomen care se dezvoltă în timp şi care presupune o continuitate fluidă trecut-prezent-viitor. Filosoful francez iluminist Voltaire îngloba în conceptul de cultură: comerţ, industrie, idei, credinţe şi datini, obiceiuri, aspiraţii şi prejudecăţi. Generaţia marilor filosofi germani Kant, Fichte şi Hegel defineşte cultura ca fiind perfecţiune şi disciplină a raţiunii, libertatea spiritului, întruchiparea în activitatea practică a spiritului obiectiv. „Cultură numim întreaga sumă a acelor dezvoltări ale spiritului, care se nasc spontan şi nu au nici o pretenţie la o valorificare universală sau constrângătoare" - susţine Jacob Burckhardt, care nu e numai celebrul istoric al Renaşterii italiene, dar şi un admirabil filosof al istoriei. Caracterul de spontaneitate atribuit creaţiilor de cultură în această definiţie ne arată legătura lor intima cu însăşi esenţa spiritului, care e libertatea. Cultura nu se decretează, ea se naşte. Naşterea aceasta, care se numeşte de obicei inspiraţie, e de-a pururea o taină vecină cu divinitatea, ce scapă încercărilor de explicaţie. Când Burckhardt îi atribuie mai departe lipsa de pretenţie la universalitate şi neconstrângere, o face in primul rând pentru că defineşte cultura în raport cu statul şi cu religia. După el, trei mari puteri caracterizează istoria: statul, religia şi cultura.

1

Statul şi religia sunt constantele istoriei, faţă de care cultura e o putere în necontenită mişcare, în creaţie continuă: totuşi neprevăzută. Lipsa de universalitate vine de asemenea din caracterul cel mai izbitor al unei culturi, care e limba. "in fruntea tuturor culturilor – afirmă Burckhardt - sta o minune: limbile!" Şi cum limba e certificatul de autenticitate al geniului etnic, se înţelege ca fizionomia unei culturi o dă originalitatea naţională. Suma tuturor creaţiilor spirituale, ce alcătuiesc cultura, e specificată de Burckhardt în felul următor: artele în număr de cinci: poezia, muzica, pictura, sculptura şi arhitectura, plus ştiinţele şi filosofia. Dimitrie Gusti pune în evidenţă trei caracteristici ale culturii:

1. 2. 3.

cultura obiectivă reprezentată printr-un sistem de bunuri culturale care determină stilul unei epoci; cultura instituţională care cuprinde statul, biserica, şcoala, organizaţiile economice, obiceiurile;

cultura personală, cu referire la atitudinea şi comportamentul indivizilor faţă de cultură, respectiv raportul statuat. Lucian Blaga şi Tudor Vianu, filosofi şi teoreticieni ai culturii, consideră cultura o permanenţă, a continuitate, exprimată printr-o matrice stilistică. Indiferent de abordarea adoptată în definirea culturii, se pot identifica următoarele elemente specifice de bază: Cultura este un fenomen intelectual colectiv, în sensul că reflectă în plan spiritual modul specific de existenţă al unui grup uman, al unei comunităţi sau a unei naţiuni. Ea este formată dintr-un ansamblu de valori, comportamente şi simboluri care disting membrii unui grup de cei ai unui alt grup. Cultura prezintă următoarele caracteristici: a) are un caracter dobândit, ea se dobândeşte prin învăţare şi experienţă şi caracterizează omul ca fiinţă socială; b)are un caracter colectiv, este împărtăşită de membrii unei comunităţi, grup social; c) are caracter simbolic, reprezintă reflectarea spirituală a raporturilor interumane şi a relaţiilor societate-natură; d)are un caracter structurat, prezintă un model specific; e) are caracter persistent, se transmite pe fondul unor acumulări treptate de la o generaţie la alta; f) are caracter dinamic, se schimbă în timp, se adaptează gradual şi continuu, chiar dacă individul sau forţele sociale încearcă să se opună schimbării. Cultura este influenţată de acţiunea mai multor factori, care delimitează clar sferele culturii: A) cultura naţională – definită prin raportare la un spaţiu naţional determinat, se află în interacţiune cu culturile regionale şi subregionale, configurate de factori geografici şi istorici, de forţe politice şi economice, de limbă şi religie; B)cultura industrială – evidenţiază specificul unei ramuri sau al unor subramuri, fiind determinată de factori precum: natura procesului decizional, dinamica tehnologică, gradul de inovare etc; C) cultura funcţională – exprimă valorile unei anumite specializări funcţionale din cadrul organizaţiilor: producţie, contabilitate, marketing, financiar etc; D) cultura profesională – exprimă modul în care persoana este educată, pregătită, instruită şi motivată pentru realizarea unui efort de muncă specific; E) cultura organizaţională – este determinată de un sistem de credinţe şi valori împărtăşite de către toţi membrii unei organizaţii, care se formează în interiorul ei şi care orientează comportamentul angajaţilor. Sociologul Ioan Mihăilescu, in lucrarea „Sociologie generala”(2000), defineşte cultura ca fiind „ansamblul modelelor de gândire, atitudine şi acţiune care caracterizează o populaţie sau o societate, inclusiv materializarea acestor modele in lucru”. Relaţia dintre cultura şi societate este una de interdependenţă. Legătura dintre cultură şi societate este atât de puternică, încât specialiştii pun semnul egalităţii între ele. Totuşi, prin cultură înţelegem produsele ideatice şi spirituale ale unui grup, iar prin societate înţelegem un grup relativ autonom care se autoreproduce, ocupa acelaşi teritoriu şi participă la o cultura comuna. Aşadar, nu există cultură în afara unei societăţi şi nici societate fără o anumită cultură. Adesea, cultura este desemnată prin termeni generali, ca de exemplu, cultura americană, cultura engleză, franceză, germană ş.a.m.d.. In prezent, conceptul

este folosit la nivel organizaţional pentru a contura politica unei corporaţii. Astfel, se poate vorbi de cultura IBM, cultura Shell, cultura MacDonald’s, e.t.c.. Dar nu e mai puţin adevărat că o cultură moare cu poporul care a zămislit-o. Sunt cazuri însă când ea supravieţuieşte ca putere fecundă pentru alte culturi şi aceste cazuri le determină rasa şi religia. Poate mai mult decât orice alt domeniu, negocierea internaţională are ca premisă diversitatea culturală. Există mii de culturi şi subculturi care nu pot fi integrate într-un tot unitar. Abordarea unei negocieri internaţionale trebuie să aibă ca punct de plecare recunoaşterea diferenţelor culturale, găsirea punctelor comune şi acceptarea limitelor acestora din urmă. Diferenţele pot apare nu numai la nivel de naţiune sau regiune, ci şi la nivel de grup de persoane, departament sau organizaţie. Ele privesc comportamentul şi aptitudinile şi au calitatea de a fi observabile şi cunoscute de către negociatori. Dar există şi diferenţe legate de valori, atitudini, credinţe şi identităţi care nu pot fi sesizate decât prin contact direct cu o alta cultură şi care, de obicei, sunt “ascunse”. Punctele comune pot constitui un avantaj important în negociere, care trebuie exploatat. Găsirea lor presupune, însă, o bună cunoaştere a unei culturi. De asemenea, trebuie respectate limitele până la care acestea pot fi folosite pentru a evita încălcarea principiului diversităţii culturale. O greşeală făcută adesea de negociatorii neexperimentaţi este considerarea partenerului ca fiind “egal” în ceea ce priveşte valorile culturale. Cultura reprezintă un întreg complex ce include cunoştinţe, convingeri, arta, morala, lege, obiceiuri cât şi alte capacităţi şi obişnuinţe dobândite de om ca membru al societăţii. De asemenea, cultura reprezintă un sistem istoric determinat de modul de viaţă ce tinde sa fie împărtăşit de toţi membrii unui grup. Cultura include limbajul grupului, tradiţiile, obiceiurile şi instituţiile inclusiv ideile motivatoare, convingerile şi valorile cât şi implementarea lor în instrumentele materiale şi artefacte. I.2. CONCEPTUL DE CIVILIZAŢIE Etimologic, termenul ''civilizaţie'' derivă din latina clasică unde adjectivul civilis şi substantivul civilitas desemnează calităţile generale ale cetăţeanului (civis) în relaţiile cu ceilalţi cetăţeni: politeţea, amabilitatea. La greci şi romani condiţia de cetăţean era sinonimă cu comportamentul civilizat. Propriul lor stadiu de organizare sociala îl considerau modelul perfect şi suprem al umanităţii. Tot ceea ce era în afara lumii lor era identificat cu ''barbaria'', stadiu inferior în raport cu lumea lor civilizată. Civilizaţia românească s-a format sub influenţa Apusului (ex Occidente lux); bunurile materiale componente ale civilizaţiei, transformându-se în deprinderi adaptate la structura temperamentală, se prefac în valori sufleteşti – cultură, ceea ce înseamnă transformarea civilizaţiei în cultură (Eugen Lovinescu). Viaţa omenirii are două aspecte: unul teluric, civilizaţie, adică tehnica materială, altul ceresc – cultura, sau suma tuturor produselor sufleteşti; două concepte inseparabile şi simultane, unul privind lumea materială – civilizaţia, altul de natură exclusiv sufletească – cultura, fiecare în domeniul propriu şi nu într-o conlucrare corelativă (Simion Mehedinţi). Lucian Blaga şi Tudor Vianu, filosofi şi teoreticieni ai culturii, în perioada interbelică, cultivă concepţii diferenţiate doar prin nuanţe. Blaga consideră cultura o permanenţă, o continuitate, exprimată printr-o „matrice stilistică”. Civilizaţia este o modalitate existenţială inferioară culturii. Vianu apreciază civilizaţia drept cultură socială parţială, valoarea tehnico-economică. Conceptul de cultură ar fi mai cuprinzător, cel de civilizaţie unul din aspectele culturii. Termenul civilizaţie, afirmă Alexandru Tănase în lucrarea sa ''Introducere in filozofia culturii'', a apărut pe la 1766 şi a fost introdus în circulaţie de raţionaliştii secolului al XVIII-lea, în primul rând de Voltaire şi enciclopediştii francezi, pentru a desemna ''vremurile noi'' în raport cu ''epocile întunecate'' anterioare (evident, feudalismul). Polisemantismul cuvântului ''civilizaţie'' s-a păstrat până în vremurile noastre. În timp ce unii autori recunosc ca îndreptăţit numai termenul de ''civilizaţie'', alţii manifestă preferinţă pentru termenul de ''cultură'' atunci când desemnează ansamblul vieţii materiale şi spirituale. Iată, de exemplu, Kultur din limba

2

germană corespunde în mare masură cu civilisation din limba franceza, iar culture din scrierile etnografilor si antropologilor de limba engleza corespunde cu înţelesul ce se conferă termenului de civilizaţie din alte limbi. Dincolo de aceste dificultăţi de ordin semantic, o altă categorie de dificultăţi ţine de ceea ce efectiv desemnează termenul de ''civilizaţie''. Aceste noi dificultăţi se circumscriu întrebării: ce acţiuni şi produse ale acţiunii umane intra în sfera civilizaţiei? Foarte mulţi autori susţin că de domeniul civilizaţiei aparţin toate cuceririle şi bunurile tehnico-materiale, ''cultura materială''. Pentru alţii, termenul ''civilizaţie'' se referă la diverse stări ale societăţii, adică la formele elevate de organizare a societăţii. Guizot afirmă în acest sens: ''Se poate spune ca civilizaţia este ansamblul elementelor unei vieţi sociale organizate, care au asigurat umanităţii preponderenţa sa asupra altor animale şi stăpânirea pământului''. ''Civilizaţia'', raportată la cultură, desemnează cultura conştientă de rosturile şi valorile ei. Alteori, dimpotrivă, civilizaţia ar fi expresia decăderii culturii, este ''moartea culturii'', cum spune Spengler. a. Perspectiva criteriului social-economic. Ea distinge civilizaţiile în raport cu ceea ce Marx numea ''formaţiune socialeconomică''. In acest caz civilizaţia poartă denumirea tipurilor istorice fundamentale sub care s-a înfăţişat societatea umană: civilizaţia primitivă, civilizaţia antică, civilizaţia feudală, civilizaţia moderna (capitalistă), civilizaţia socialistă. b. Perspectiva criteriului tehnic, proprie îndeosebi arheologiei şi, uneori, etnografiei. Pornindu-se de la un unghi de vedere particularizat, cel tehnic, se distinge între: civilizaţia neolitică, civilizaţia bronzului, civilizaţia fierului, civilizaţia industrială etc. Aici criteriul tehnic rămâne totuşi unul general, el subordonându-şi sau asociindu-şi alte criterii, îndeosebi axiologice şi economice, şi introduce, într-o oarecare masură, şi o perspectivă cronologică în raporturile dintre aceste civilizaţii. c. Perspectiva criteriului antropologic-cultural. Este folosită îndeosebi de istoricii culturii, înclinaţi să pună în evidenţă originalitatea aproape ireductibilă a diferitelor culturi şi aportul major al diferitelor popoare la constituirea civilizaţiei umane. Astfel, se face distincţie între civilizaţii ca: egipteană, mesopotamiană, greco-romană, chineză, indiană etc. Sau, depaşindu-se ''spaţiul'' unui popor, se identifică ''arii'' de civilizaţie mai largi: europeană, orientală, africană etc. În foarte multe aspecte, această perspectivă este asemănătoare cu concepţia etnografiei asupra civilizaţiei.

obiectivă... Civilizaţia duce la realizarea existenţei umane şi la transformarea mediului exterior prin tehnică''. I.3. CONCEPTUL DE ACULTURAŢIE Difuzia sau contagiunea culturală poate avea loc de exemplu între state ce au o forţă militară şi politică aproximativ egala şi au străbătut etape egale în ceea ce priveşte dezvoltarea culturală. În alte situaţii, acest fenomen are loc între sisteme socioculturale cu totul diferite în ceea ce priveşte reperele amintite. Exemple clare pot fi văzute în momentele de cucerire şi colonializare a diferitelor regiuni ale lumii de către statele Europei moderne. Expansiunea Coca Cola, McDonald constituie un fenomen de contagiune culturală, ca expresie a culturii corporatiste dar şi aculturaţie. În aceste cazuri se spune că, adesea cultura celor mai puternice state este impusă celor mai puţin dezvoltate popoare şi culturi. Rămâne de văzut, una este să construieşti pe un spaţiu străin şi alta este ca acea construcţie/concept să şi fie asimilată în cultură.Achiziţia unei culturi străine de către un popor se numeşte aculturaţie. Dar chiar şi în cazul cuceririlor, trăsături ale populaţiei cucerite pot fi difuzate celor cu o cultură aşa zis mult mai dezvoltată. Ca exemplu, ne putem referi la situaţia englezilor ce „au cucerit” India. Tot la o astfel de situaţie exemplele pot include plantele cultivate, cuvinte, teme muzicale, jocuri şi motive artizanale. Fenomenul de difuziune se bazează în parte pe teoria ca oamenii nu sunt creativi şi că, odată creată o cultură aceasta se răspândeşte peste tot. II. CIOCNIREA CIVILIZAŢIILOR (SAMUEL HUNTINGTON) “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” este o carte scrisă de Samuel P. Huntington, în 1993. Samuel Phillips Huntington este profesor la Harvard și un analist politic care a obținut notorietatea internațională prin lucrarea “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale” (1993, 1996), în care susține teza unei noi ordini mondiale, instaurată la sfârșitul Războiului Rece. Teoria propusă de acesta, a fost formulată pentru prima oară în 1993, în “Foreign Affairs”, unde a publicat un articol intitulat “Ciocnirea civilizațiilor?”. Articolul era o reacție la cartea lui Francis Fukuyama, “Sfârșitul istoriei și ultimul om” (1992). În 1996, el își dezvoltă teoria în lucrarea “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale”. În România, lucrarea a apărut la editura Antet, într-o traducere realizată de Radu Carp și prefațată de Iulia Motoc. Samuel Huntington pleacă în lucrarea sa de la diversele teorii asupra naturii politicii globale, în perioada de după Războiul Rece. Unii dintre autorii acestor teorii susțineau că drepturile omului, democrația și capitalismul au devenit singura alternativă ideologică pentru națiunile contemporane. Astfel, Francis Fukuyama argumenta că lumea a atins “sfârșitul istoriei”. Huntington crede în schimb că în timp ce epoca ideologiilor a apus, lumea s-a întors la o stare normală caracterizată prin conflicte culturale. În teza sa, el argumentează că principală cauză a conflictelor în viitor vor fi diferențele de ordin cultural și religios. Ca o extensie, el arată că conceptul de civilizație, ca cea mai înaltă formă de exprimare a identitații culturale, va deveni din ce în ce mai utilă în analizarea potențialului de conflict. În acest sens el spunea: “Ipoteza mea susține că sursa fundamentală a conflictului în această lume nouă nu va fi determinată de aspectul economic sau de cel ideologic. Marea diviziune în rândul rasei umane și sursa dominantă a conflictelor va fi cea culturală. Statele naționale vor ramâne în continuare cei mai importanți actori în problemele lumii, însă principalele conflicte între națiuni și grupuri din diferite civilizații. Ciocnirea civilizațiilor va domina politica mondială. Linia dintre civilizații va reprezenta în viitor linia frontului” . În esență, teza provocatoare și importanta a “Ciocnirii civilizațiilor” este aceea că creșterea violențelor în lume este determinată de conflicte între state și culturi care se bazează pe tradiții religioase. Samuel Huntington, fost consilier politic a lui

d. Perspectiva criteriului spiritual. Prin criteriu spiritual se înţelege, fie o concepţie dominantă, care a marcat modul de viata a celor ce au împărtaşit-o în masă, fie, mai nou, ''suportul'' informaţiei dominante. Din acest punct de vedere se poate vorbi de civilizaţia budistă, creştină, islamică, sau civilizaţia cărţii, civilizaţia tehnotronică etc. Perspectiva istoriei (istorică). ''Punctul de vedere istoric asupra civilizaţiei, subliniază Alexandru Tănase, pune accentul pe raportarea sa la ideea de progres, la dezvoltarea societăţii, civilizaţia fiind astfel definită ca o etapă relativ evoluata în istoria umanităţii, o formă evoluată de cultură care include folosirea scrisului, existenţa oraşelor, apariţia organizării politice a societăţii''. Din aceasta perspectivă, civilizaţia ar fi o etapa târzie a istoriei omenirii, al cărei început s-a făcut doar cu câteva mii de ani în urma, în momentul în care, în anumite zone şi la anumite populaţii, s-a depăşit stadiul tribal de organizare. Civilizaţia înseamnă un ansamblu de realizări în economie, politică, cultură, care au facut posibilă trecerea spre forme mai mobile de viaţă. Pentru Alfred Weber, procesul de socializare este bazat pe continuitate şi progresul ireversibil al raţiunii. ''Civilizaţia reprezintă efortul uman de cucerire a lumii naturii şi culturii prin mijloacele inteligenţei, în sfera ştiinţei, tehnicii şi planificării''. Raymond Aron susţine, la rându-i: ''Civilizaţia cuprinde pe de o parte, orice cunoaştere pozitivă asupra naturii şi omului, pe de altă parte, realizarea acestei cunoaşteri în tehnica. Este în acelaşi timp proces de cunoaştere şi acumulare

Clinton, argumentează că oamenii politici trebuie să țină cont de
această situație în special când intervin în problemele interne ale altor țări. În cele cinci părți ale cărții sale el dezvoltă această teorie: Partea I: Susține ideea conform căreia pentru prima oară în istorie, politica globală a devenit atât multipolară cât și

3

tradițiile și cultura Turciei sunt derivate din civilizația islamică. . statele din zonă i se vor subordona datorită tradiției istorice și a confucianismului.multicivilizaționala. Partea V: Supraviețuirea Vestului depinde de puternice economii dintr-un „Top Ten” până în 2020.. China probabil va avea cea mai puternică economie în secolul al XXI-lea. politică și militară. conflictele dintre civilizații pot avea doua forme: “conflicte de-a lungul liniei de populația locală. si autorul identifică astfel “granițele însângerate” dintre civilizația islamică și cea non-islamică. în concepția autorului. vor accepta cererile chineze și vor deveni mult mai receptive la nevoile Chinei. democrația parlamentară. dar elita pro-occidentală a imprimat țării o altă orientare. impunând instituții occidentale. El crede că scopul Chinei este acela de a-și reafirma statutul de hegemon regional. Un “stat sfâșiat” trebuie să implinească trei cerințe pentru ca să își redefinească Asia. țările se vor grupa în jurul statului care exprimă chintesența civilizației lor.Civilizația Africii subsahariene: poate să devină. Cu alte cuvinte. odată cu invazia arabă în Europa și continuă cu cruciadele. In istoria recentă. la nivel local se vor declanșa războaie între musulmani și non-musulmani. Primele conflicte dintre cele două civilizații datează încă de la începutul americani care trebuie să-și reafirme identitatea. puterea politică și cea militară o vor urma.Civilizația hindică (India). Probabil cel mai bun exemplu al unei modernizări fără occidentalizare este Rusia. După ei. istorici și moderni. Mai mult. civilizația „ortodoxă” prin faptul că a cunoscut a cărei lideri politici au încercat să occidentalizeze țara încă de la 1920. În unele cazuri el folosește însă și alte criterii. iar Asia este de așteptat să aibă șapte dintre cele mai contact” și “conflicte între state-nucleu”. Astfel se dezvoltă o “conexiune sino-islamică“ . Autorul vede civilizația musulmană ca un potențial aliat pentru China. .Civilizația „vestică”: cuprinde. cât și la granițe. statul cheie al lumii ortodoxe. Manifestări pe care el le numește “Renașterea islamică” cuprind revoluția islamică din Iran din 1979 și primul război din Golf (1991). datorită civilizației sale vestice și orientării economice spre Asia. Turcia. Conflictele dintre civilizații vor avea loc “între musulmani și ne-musulmani”.Civilizația „musulmană”. după el.. În acel moment.Civilizația „sinică”: cuprinde China. mișcările fundamentaliste au devenit din ce in ce mai populare. Huntington face o distincție între modernizare și occidentalizare. .Civilizația „ortodoxă”: cuprinde toate statele „ortodoxe de la 11 septembrie 2001 și acțiunile ulterioare din printre care și România și Grecia. la care se adauga pretențiile universaliste ale Vestului. occidentalizare și “state sfâșiate” (ambivalente). precum proximitatea geografică sau similitudinile lingvistice. 4 . Această idee este naivă și “promovarea în continuare a acestei idei nu va duce decât la accentuarea conflictului dintre civilizații. în special cu Islamul și China. Reforma și Iluminismul. cu expansiunea otomană și cu diviziunea lumii islamice de către imperiile europene în secolele al XIX-lea și al XX-lea. drepturile omului și democrația și opuse Vestului. În acelaș timp Occidentul se deosebește de Renașterea. Tot aici se află și alte state derivate din statele europene. Istoria. eforturile de a schimba o societate de la o civilizație la alta vor eșua. precum Australia sau Noua Zeelandă.America Latină: E un hibrid între civilizația vestică și Huntington. dar a ramas distinctă din punct de vedere cultural față de Occident. Astfel Huntington crede că ridicarea Chinei prezintă una dintre cele mai importante amenințări pentru Vest. civilizația sinică se afirmă deja datorită dezvoltarii economice rapide. În concepția lui Huntington. Toți acești factori. Astfel atacurile Europeană) și America de Nord. Poate fi considerată ca parte a civilizației vestice însă cu structuri sociale și politice distincte de Europa și SUA. cei care dau dreptate tezei lui Huntington aduc ca argument situația Japoniei. Partea II: Balanța puterii se schimbă în rândul civilizațiilor: Vestul se află într-un relativ declin. capitalismul.Civilizația „japoneză”: considerată de autor a fi o sinteză între civilizația chineză și popoarele altaice. a opta civilizație. Aceeași situație o are și China sau “tigrii asiatici”. Criticii tezei sustin că nu este posibilă modernizarea fără occidentalizare. Asia și alfabetul latin. vor conduce la ciocnirea dintre civilizația musulmana și cea occidentală. dar și de restul statelor vestice care trebuie să accepte că civilizația lor este unică și nu universală. este cel mai bun exemplu. Elementul religios se pare că este criteriul cel mai important în această clasificare. În ceea ce priveste civilizația islamică autorul susține că ea a cunoscut o creștere explozivă a populației care a alimentat însă instabilitatea în interiorul ei. ea a adoptat tehnologia occidentală. Interesele celor doua civilizații sunt comune în ceea ce priveste dezvoltarea armamentului. a aderat la NATO. . stagnarea populației. Taiwan și Vietnam. Ca replică. Islamul cunoaște o explozie demografică cu consecințe negative asupra țărilor musulmane și asupra vecinilor lor. China va colabora îndeosebi cu Iranul și cu Pakistanul. Al doilea tip de conflict se desfășoară la nivel global între state importante aparținând unor civilizații diferite. în timp ce Asia își dezvoltă puterea economică. Vestul se confruntă în zilele noastre cu numeroase probleme: slaba creștere economică. Autorul se referă la statele care incearcă să se afilieze la alte civilizații ca “state sfâșiate”. cea Sinică și Musulmană. vestul Europei (Uniunea Evului Mediu. Aceasta se caracterizează prin: societățile care au afinități culturale vor coopera între ele. droguri și criminalitatea. Partea IV: Pretențiile universaliste ale Vestului vor determina din ce in ce mai des conflicte cu celelate civilizații.. Evitarea unui război global al civilizațiilor depinde de măsura în care liderii mondiali vor accepta să coopereze pentru a menține caracterul multicivilizațional al politicii globale. În accepțiunea lui Huntington. Ambele au scopuri revizioniste și împart o istorie comună a conflictelor cu alte civilizații. Toate civilizațiile non-vestice își reafirmă propriile valori culturale. explozia demografică in lumea islamică. statele din zonă. . economice și militare. Partea III: Acum se pun bazele unei noi ordini mondiale. O cauză acest sens el oferă exemplul războaielor din fundamentală a acestor conflicte este credința Vestului în universalitatea sistemului său politic și a valorilor sale. factorii care au contribuit la ciocnirea celor doua civilizații sunt: Renașterea islamică. Primul tip de conflict se desfașoară la nivel local și are loc între state cu granița comună dar care aparțin unor civilizații diferite sau în interiorul aceluiaș stat dar care are populații care apartin unor civilizații diferite. Huntington arată că expansiunea civilizației vestice s-a încheiat și revoltele împotriva acesteia deja au început. Afganistan si Irak au fost văzute ca o dovadă a teoriei lui . ca de pildă Coreea sau Vietnamul. . Ele vor determina o schimbare a puterii politice.” Vestul trebuie să țină cont și de “civilizațiile concurente”. În cadrul lucrării sale. În funcție de aceste criterii el deosebește următoarele civilizații: . autorul utilizează o serie de concepte noi și realizează o interesantă diferențiere a civilizațiilor. În Iugoslavia. în detrimentul Vestului. modernizarea este prezentată distinct față de occidentalizare și ea nu produce nici o universalizare a civilizației si nici o occidentalizare a acesteia. în special cu Vestul. Pe fondul acestei situații. Singapore. șomajul. Cecenia sau conflictul dintre India și Pakistan. și caută să adere la Uniunea European Australia este catalogată la fel. Samuel Huntington susține ideea conform căreia la sfârșitul Războiului Rece conflictele între aceste civilizații s-au accentuat. Aceste valori sunt opuse pluralismului și individualismului vestic. iar țelul lor trebuie să fie efortul comun de reînoire și prezervare a civilizației lor în fața asaltului civilizațiilor non-vestice. Aceasta va fi cel mai sângeros conflict al secolului al XXI-lea. Huntington susține ideea că Rusia este un stat ne-occidental chiar dacă împărtășește cu Vestul o bună parte din moștenirea sa culturală. O alta interesantă delimitare facută de autor este aceea între modernizare. Astfel puterea economică se mută către islamul au fost cele mai active civilizații din ultimul sfert de secol. Coreea.

218 scrieri şi peste 500 de predici (păstrate doar în parte). în 374. De ordine (Despre ordine). pe când se afla retras la umbra unui arbore. în anii 373. În toamna anului 383. o critică la adresa tezei lui Huntington dupa care va izbucni un inevitabil conflict civilizațional. Symmachus. a plecat din Cartagina la Roma. metropola Africii romane. O altă problemă este catolică și protestantă. Augustin obţine postul de profesor de retorică la Milano. III. A fost atras îndeosebi de metafizica maniheenilor. sunt cu atât mai impresionante şi revelatoare cu cât opera augustiniană a fost realizată în contextul în care funcţia episcopală pe care o exercita i-a pretins asumarea unor atribuţii religioase şi administrativ – juridice copleşitoare prin diversitatea lor şi prin risipa de timp pe care o presupuneau. întrucât îndoielile filosofilor din şcoala numită Noua Academie. Printre lucrările cele mai importante elaborate de Augustin menţionăm: Enchiridion (Manual de credinţă). rămânând în acest oraş până în 383. care dorea săl vadă retor. Ce mai importantă critică este aceea că autorul nu folosește un criteriu clar de delimitare a civilizațiilor. la Cassicciacum. Soliloquia (Solilocvii). artist. Între anii 386-387. Vergilius. fiică. sub îndrumarea Sfântului Ambrozie. Lectura Eneadelor lui Plotin şi a Sfintei Scripturi l-a fermecat şi a produs în sufletul său o mutaţie intelectuală şi spirituală care l-a atras spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Monica. mamă. unde a început să predea din 384. întrucât deformează realitatea. rămâne de văzut în ce masură războaiele care au avut loc pot fi atribuite “conflictelor intercivilizaționale”. pakistanezii sau indonezienii au fiecare viziuni diferite asupra lumii. De agone christiano (Despre lupta creştină). Augustin a studiat gramatica. iar abordarea amuzantă. contradictorie. Națiuni precum India. nesistematică a unui subiect sensibil a creat o serie de tensiuni. În primul rând. fiul său nelegitim Adeodatus şi câţiva prieteni. A părăsit în 376 Tagaste pentru Cartagina. el a compus dialogurile Contra Academicos (Contra Academicilor). Amartya Sen a scris lucrarea “Identitate și violență: Iluzia unui destin” . lucrarea lui Huntington. în timp ce Japonia se află alături de cea occidentală. Valorile se transmit mult mai ușor decât lasă Huntington să se înțeleagă. atunci reşedinţă imperială. de diferențele culturale dintre lumea germanică și aceea că civilizația „vestică” nu ține cont de: ramura cea latină etc. Augustin a devenit profesor de gramatică în oraşul său natal Tagaste. În perioada studiilor. între anii 365-369. În oraşul său natal. Suetonius şi manifestă un interes special pentru astrologie. unde i s-a oferit un post de profesor de retorică. este o lucrare periculoasă. aceea de a distorsiona percepția individuală asupra unor civilizații”. Augustin a frecventat cercul maniheilor. numărând 113 tratate – dintre care unele de dimensiuni considerabile-. pentru primirea botezului. De fapt. Augustin este o personalitate care a avut un impact puternic asupra gândirii istorice şi filosofice a evului mediu. Din momentul apariției în 1993. Augustin s-a apropiat de ideile neoplatonicilor Plotin şi Porfiriu. masele trebuie să accepte redefinirea. însă pe masură ce timpul a trecut ele au devenit din ce in ce mai puține. după Said. Opera lui Augustin este impresionantă. În orice caz. de a menține o stare de război pe timp de pace. La scurt timp după convertire. etc. turcii. De natura boni (Despre natura binelui). Augustin a căzut în scepticism. De libero arbitrio (Despre liberul arbitru). O alta critică la adresa cărții este lansată de defunctul Papa Ioan Paul II : “O ciocnire va urma numai când islamul si creștinismul sunt interpretate greșit sau sunt manipulate în scopuri politice sau ideologice. pe care le va deplânge şi regreta cu sinceritate în lucrarea sa Confessiones (Mărturisiri). în toamna anului 386. lipsit de dinamism și interacțiune culturală. Ea suferă de faptul că e prea vagă. mai ales când luăm în considerare relațiile deosebite dintre SUA și Arabia Saudită. Tagaste. Scena convertirii sale la creştinism a avut loc în iulie 386 şi s-a petrecut în liniştea grădinii casei în care locuia la Milano. apoi literatura şi retorica la Madaura . catolici sau ortodocși etc. Ea a contribuit la accentuarea temerilor Vestului față de islam care a fost perceput ca o mișcare antioccidentală. Edward Said în lucrarea „Ciocnirea ignoranței” . iar Vestul însuși a fost dominat de Huntington definește civilizația ca un concept fix. el renunţă la catedra de retor la Milano. Japonia și cea mai mare parte a statelor est-europene au dictatură și fundamentalism în cea mai mare parte a istoriei sale. s-au accentuat imediat după sfârșitul Războiului Rece. De Fide et Symbolo (Despre credinţă şi crez). în această retragere mama sa. Aceste cifre. De 5 . Turcia. a cărei cunoaştere şi a îmbogăţit-o apoi prin lectură. S-a retras la proprietatea prietenului său. dar cu toate acestea Vietnamul este alături de China în cadrul civilizației „sinice”. El argumentează că principala cauză a violenței este dată de momentul când oamenii se privesc reciproc din perspectiva unei singure afiliații: hinduiști sau musulmani. Augustin a făcut între anii 370 – 374 studii superioare la Cartagina. care s-a străduit mult pentru convertirea soţului şi a fiului. Augustin se apropie de operele lui Cicero. care-l va preocupa până la sfârşitul vieţii. tatăl său Patricius fiind un păgân convertit la creştinism în 371 iar mama sa Monica fiind o creştină plină de pietate şi devotament.” În concluzie. diferențele culturale dintre China și Japonia nu sunt mai mari decât cele dintre China și Vietnam. păgân şi creştin. Arabii. La vârsta de 20 de ani. De quantitate animae (Despre cantitatea sufletului). femeie. a început să înveţe limba greacă. la dorinţa tatălui său. tânărul Augustin s-a lăsat pradă distracţiilor şi plăcerilor. Aceasta este puterea unui text bine scris și convingător. cu care a rămas în legătură peste 10 ani. În acest timp. Sprijinit de prefectul Romei. Huntington continuă Războiul Rece prin alte mijloace și nu face nici un efort în a ne face să înțelegem lumea contemporană sau să ajute la reconcilierea a mai multor culturi. Teoria conform căreia fiecare lume este autarhică. după care omul nu poate ajunge la cunoaşterea şi înţelegerea nici unui adevăr. La Cartagina. spre a se pregăti . în Africa de Nord. unde a deschis o şcoală şi a adunat în jurul lui un mare număr de discipoli. în care combate scepticismul Noii Academii şi lucrările: De vita beata (Despre viaţa fericită). pe lângă literatura latină. a fost atras de erezia maniheenilor. războaiele regionale. Studii riguroase au arătat ca nu există o accentuare a frecvenței conflictelor dintre civilizații în perioada de după războiul rece. Formaţia intelectuală a sfântului Augustin este tipică pentru o lume în tranziţie. pe lângă studii. o lume complexă. A început să citească Biblia dar. IV-V) Biografia intelectuală. Lumea musulmană este puternic fracturată de-a lungul granițelor etnice. închisă este aplicată întregii societăți umane. iar dovezile pentru o ciocnire a civilizațiilor nu sunt convingătoare. Sub influenţa filosofului păgân Manlius Theodorus. spunea că devenit democrații. dar aceştia l-au decepţionat cu fanteziile lor referitoare la unele chestiuni de ordin ştiinţific. Datorită ajutorului generos al unui prieten al familiei. elitele civilizației căreia “statul sfâșiat” încearcă să alăture trebuie să accepte această țară. când a început să audieze la Milano predicile Sfântului Ambrozie. este acela de a legitima anumite politici. Tacitus. A fost prin excelenţă un gânditor care a meditat asupra fenomenelor contemporane şi a încercat să desluşească dinamica dezvoltării istorice a timpului său. care tratează originea omului şi providenţa divină. în ciuda caracterului inedit. La Madaura. toate putând fi o sursă de identitate Paul Berman.identitatea: elitele trebuie să suporte tranziția. Scopul ei. teza lui Huntington a fost foarte criticată. în cartea sa “Teroare și liberalism” susține că în ziua de azi nu există o graniță culturală pentru o persoană. în prezenţa prietenului său Alypius. DE LA CULTURA ANTICĂ PĂGÂNĂ LA CULTURA CREŞTINĂ: AUGUSTIN (sec. până în 384. evidenţiind un efort intelectual ieşit din comun. De Symbolo ad catechumenos (Despre Crez către catehumeni). i se păreau adevărate. și nu au o perspectivă multiplă ca de exemplu: hinduist. Dupa el. un dialog între Augustin şi sufletul său cu privire la Dumnezeu. gramaticianul Verecundus. cartea lui se bazează pe dovezi de o evidență amuzantă. începând chiar cu mediul familiar. Alții au arătat ca civilizațiile identificate de autor sunt dezbinate și nu au unitate internă. fratele său Navigius. la 35 km depărtare de Milano. La Cartagina. Se afla cu sine. catedră plătită de oraş. soție. De exemplu. astfel că nu există o civilizație islamică și nici o civilizație occidentală. clară. Aurelius Augustinus s-a născut la 13 noiembrie 354 în orăşelul Tagaste din provincia romană Numidia.

De immortalitate animae (Despre nemurirea sufletului). care nu există în realitate. cu accent asupra păcatului. După moartea mamei sale a mai rămas un an la Roma. cât din irealitate. f. Augustin crede că ţelul sau scopul istoriei se află dincolo de istorie. În urma lecturii asidue a Bibliei şi a unor opere filosofice. scrisă între 413 şi 426 şi cuprinzând 22 de cărţi. Augustin nu are în vedere un rol viitor pentru evrei în istorie şi crede că epoca prezentă a Bisericii este mileniul din Apocalipsa. Augustin dovedeşte cu argumente din istoria grecilor. Conţinutul istoriei umanităţii reprezintă. În ceea ce priveşte izvoarele folosite pentru redactarea monumentalei lucrări De civitate Dei. să combată acuzaţiile păgânilor care susţineau că nenorocirile Imperiului Roman şi căderea Romei sub barbari se datorează creştinilor. un instrument. În viziunea lui Augustin. nu este nici necesar. al grecilor şi al celorlalte popoare. cum încercau păgânii să argumenteze. dar furnizează prin arhitectura gândirii care stă la baza ei. care este cetatea celor răi şi păcătoşi dar în cele din urmă biruinţa va fi a celei dintâi. iar aceia ai cetăţii terestre vor avea parte de pedeapsa veşnică. dar numai prin civitas Dei. la consumarea secolelor. De civitate Dei se divide în două părţi principale.magistro (Despre magistru). În această lucrare. urma să fie mai curând de conjunctură decât de teologie şi filosofie a istoriei în modalitate sistematică. În realitatea istorică. din lucrarea acestuia Antiquitas rerum humanorum et divinarum. la Roma. reculegere şi rugăciune şi discutând cu prietenii săi probleme de filozofie. etc. Proiectată ca o apologie. romanilor şi a altor popoare vechi. lupta dintre două cetăţi: civitas Dei (cetatea lui Dumnezeu). Retractiones (Retractări sau Revizuiri). de la Adam la Potopul lui Noe. după Cartagina. numită şi civitas diaboli (cetatea diavolului). După moartea neaşteptată a fiului său Adeodatus în 390. care se ridică la perspectiva universalului. Scriind această lucrare. menite să justifice creştinismul atât prin sine. Augustin face enumerarea celor 93 de opere ale sale. întâmplată la vârsta de 76 de ani. pe care le retractează sau le corectează. apoi. Augustin s-a întors în 387. de vizigoţii conduşi de Alaric. aceia care au prezidat la întemeiere şi. Aici Augustin a compus în 389 dialogul De Musica (Despre muzică) şi unele dintre scrierile contra maniheilor. scrise până în 427. scopul şi erorile comise. aceştia fiind doar nişte închipuiri şi născociri ale minţii omeneşti. În Confessiones (Mărturisiri). mileniul reprezintă epoca dintre întrupare şi a doua venire a lui Hristos. făcându-l sinonim cu cel de societas (societate). Augustin a schiţat şi o teologie a istoriei. dar mai ales prin dezvăluirea polemică a gravelor slăbiciuni şi erori ale păgânismului. Cea mai importantă dintre operele lui Augustin şi cea mai celebră este De civitate Dei (Despre cetatea lui Dumnezeu). la 24 august 410. un rău necesar. gigantică. Cetatea lui Dumnezeu este formată din toate fiinţele umane şi cereşti care îl adoră pe Dumnezeu şi caută doar slava Lui. în care se poate urmări evoluţia gândirii teologice şi filosofice augustiniene. regele vandalilor. preluate de la istorici păgâni ca Marcus Terentius Varro. în viziunea lui Augustin. e. După judecată. De la Milano. Augustin a vândut mica sa proprietate din Tagaste şi a împărţit banii săracilor. împreuna cu mama sa Monica şi cu fratele său Navigius. în două cărţi. cu argumente şi dovezi preluate din istoria Romei. Cetatea terestră este formată din acele fiinţe care. A fost redactată la dorinţa tribunului Marcellus. s-a întors în toamna anului 388 în oraşul său natal Tagaste. întreaga istorie. La Augustin. istoria este liniară şi nu ciclică. până la moartea mamei sale. rege etc. Augustin a reuşit să descopere existenţa şi spiritualitatea lui Dumnezeu. pentru a-şi fi părăsit zeii cetăţii. b. A asociat apoi rolul tradiţiei biblice care i-a furnizat noţiunile fundamentale cu care va opera: popor. 6 . ci se întrepătrund. prezintă cu sinceritate întâmplările vieţii sale. Dumnezeu este Domn al istoriei şi nu este legat de istorie. căruia autorul i-a adresat primele cărţi. de la naşterea lui Hristos la sfârşitul timpurilor. în mâinile unui Dumnezeu veşnic. căderile şi slăbiciunile sale personale. indicând locul redactării. scrisă între 397-401. lupta permanentă între cetatea lui Dumnezeu şi cetatea pământească. împreună cu fiul său Adeodatus şi cu prietenul său Alypius. nici rău. spiritualitatea sufletului şi importanţa liberului arbitru al omului. scrisă între 426 şi 428. unde a păstorit până la moartea sa. nu atât din neputere sau nevoinţă. de la întemeiere. cu pelagienii şi cu arienii. Augustin a lărgit termenul de civitas(cetate). În partea a doua a lucrării sale (cărţile XI – XXII). de la exilul evreilor la întruparea lui Hristos. (cuvinte cheie ce indică o dimensiune politică întemeiată pe o experienţă terestră). în 387 – 388. în a treia lună a asediului oraşului de către Genseric. Cartea. Nu este o lucrare de istorie propriu-zisă. care va continua până la triumful final al cetăţii cereşti. cele două cetăţi sau împărăţii nu sunt despărţite. A reţinut de la Platon ideea cetăţii ideale. Ocazia elaborării acestei lucrări se explică printr-un fapt contemporan: devastarea Romei. sub presiunea evenimentelor. care a dus la căderea întregului neam omenesc. La sfârşitul anului 395. demonstrând erudiţia lui Augustin: Republica lui Cicero. De civitate Dei trebuia sa reînnoiască argumente devenite aproape tradiţionale. Augustin a încercat la moartea mamei sale o durere profundă şi s-a decis să consacre tot restul zilelor sale slujirii lui Dumnezeu.teologică a antichităţii târzii ci şi prima mare încercare de filosofie a istoriei. Statul laic este doar mijlocitor. de la David la deportarea evreilor în Babilon. Primele 10 cărţi apologetico – polemice sunt continuate de teologie şi metafizică a istoriei în următoarele 12 cărţi. Gândirea politică a lui Augustin s-a forjat în raport de două mari tradiţii: cultura greco – romană şi cea a scrierilor iudeo – creştine. care este cetatea celor buni şi virtuoşi în antiteză cu civitas terrena (cetatea pământească). Fiecare perioadă reprezintă un segment al eternităţii în care se încadrează şi istoria evreilor dar şi istoria greco – romană. în Africa de nord. fiind consacrat preot în 391. este o lucrare unică în genul ei în vechea literatură creştină medievală. luând exemple din trecutul istoric al romanilor. pentru că aceştia au abandonat cultul zeităţilor şi tradiţiile romane. după o scurtă şedere la Cartagina. Mama sa s-a îmbolnăvit însă pe drum şi a murit la 56 de ani în toamna anului 387 la Ostia. planul în care istoria va fi scrisă de acum înainte. Zeii cetăţii. precum şi cu exemple din Vechiul şi Noul Testament că cinstirea şi venerarea zeilor nu au contribuit la creşterea Imperiului Roman şi la prosperitatea societăţii romane. nici folositor pentru mântuirea şi fericirea sufletului şi moştenirea vieţii veşnice în împărăţia cea luminoasă şi eternă a lui Dumnezeu. Augustin s-a străduit. În prima parte (cărţile I – X). pe care-i cunoştea mai bine decât oricare altul. iubind doar eul. Separarea definitivă se va face la sfârşitul lumii. În noaptea Paştelui din 24 aprilie 387. petrecând o viaţă monastică de meditaţie. Cadrul istoriei universale este prezentat de succcesiunea celor 6 vârste sau epoci: a. Politeismul este respins ca un conglomerat care este incapabil să asigure pacea şi fericirea pe pământ (cărţile I-V). nu au putut face nici bine. cetatea lui Dumnezeu nu este totdeauna identică cu Biserica. când cei buni vor fi răsplătiţi de Dumnezeu iar cei răi şi păcătoşi vor fi pedepsiţi după gravitatea faptelor lor rele: În timpul desfăşurării istoriei umanităţii. de la întemeierea Romei. unde a rămas trei ani (388-390). Timpul devine istoric şi linear iar finalitatea lui este previzibilă: restabilirea împărăţiei lui Dumnezeu. Despre poporul roman de Marcus Varro. în care Augustin înfăţişează dezvoltarea întregii omeniri într-o operă de mari proporţii. de la Potop la Avraam. la Ostia. membrii cetăţii lui Dumnezeu se vor bucura de fericirea veşnică. îşi caută propria slavă şi propriul bine. combătând vehement aceste doctrine eretice. d. de la Avraam la David. începând cu căderea îngerilor răi din ceruri şi căderea primei perechi de oameni (Adam şi Eva ) în păcatul originar. făcând precizările şi completările necesare. Augustin a primit botezul într-o atmosferă de mare şi strălucită sărbătoare. O vină tragică părea să înceapă să-i domine pe romani. în 13 cărţi. Augustin a fost hirotonit episcop de Hippo. S-a stabilit la Hippo – Regius. salvarea cerească (cărţile VI –IX). săvârşit chiar de Sfântul Ambrozie în catedrala din Milano. după cum cetatea pământească nu este identică cu statul civil. al doilea oraş ca mărime în provincia romană Africa. numită şi civitas coelestis(cetatea cerească). acestea au fost numeroase şi variate. survenită la 28 august 430. timpul. prin comunitatea creştină a credincioşilor. teologie şi de gramatică latină. Augustin s-a angajat în polemici cu donatiştii. opera istoricului roman Sallustius. la judecata viitoare. la judecata viitoare. care cuprind laolaltă 232 de cărţi. potrivit gândirii lui Augustin. În prezentarea celor două cetăţi. prin care se ajunge la construirea cetăţii divine. iar de aici toţi trei au dorit să se întoarcă în Africa. De civitate Dei este nu numai cea mai completă operă apologetico. Cultul zeilor. c. Augustin expune. survenită în toamna anului 387.

se produce o revigorare în plan cultural. Tot aici se aflau şi călugări-cronicari. Vita Caroli Magni demonstrează o stăpânire perfectă a limbii latine. Martianus Capella (secolul al V-lea) a transmis sistemul mai vechi al grupării cunoştinţelor antichităţii în cele 7 arte liberale. principalele centre de cultură erau curţile suveranilor. aplicând tehnici de compilaţie. Horaţiu). În Capitularul din anul 789. Vita Caroli Magni a îndeplinit şi o misiune de natură ideologică. s-a afirmat că viaţa lui Carol cel Mare apare apare ca a 13-a viaţă a împăraţilor. Theodulf d’Orleans. astronomia şi muzica) funcţionau la Tours. a realizat biografia lui Carol cel Mare. Doi episcopi. marea reformă educaţională în Imperiul Carolingian. calculul matematic. La curţile suveranilor. ceea ce nu anulează autenticitatea portretului. a descrierilor. Clemens Scotus. cu posibilitatea de a infuza în societate ideologia imperială. Este un mare traducător: din opera lui Dionisie Areopagitul. rupând cu gândirea antichităţii clasice. Astfel. Evul Mediu a preluat din antichitate numai o parte a tezaurului ei cultural. Eginhard. care a reprezentat instrumentul unic al culturii în evul mediu şi Renaştere. Chemat pe continent de Carol cel Mare. iar oamenii de cultură proveneau aproape exclusiv din rândurile clerului. cunoscută sub denumirea de “Renaştere Carolingiană”. autor al unei istorii a longobarzilor. notele muzicale. care redactau analele oficiale sau poeţi de curte şi rapsozi. Fulda. Născut în Irlanda. În timpul dinastiei merovingiene. Începând cu anul 773. s-a format “Academia Palatină”. istoric preocupat de trecutul vizigoţilor din Spania etc. de fapt un cerc de cărturari erudiţi care gravitau în jurul împăratului. repudiind teza succesiunii ciclice a civilizaţiilor. registre. Clerici ai capelei curţii din Aachen au întocmit Analele regatului francilor. Vieţile celor 12 Cezari. la sfârşitul secolului al VIII-lea şi începutul veacului al IX-lea. unde preoţii urmau să realizeze o instrucţie elementară. pe lângă Alcuin de York. psalmii. îşi făcea cunoscut programul educaţional. istoria a servit unor scopuri politice. împrumutând întregi pasaje. clerul trebuia să depună zel şi în studierea literelor. Lucan. gramaticianul Petru din Pisa. la analelele regale. Titus Livius şi parţial Tacitus). El a fost creatorul latinei clasice eclesiastice. definit prin succesiunea generaţiilor şi a civilizaţiilor. Este cea mai reprezentativă scriere istorică a Renaşterii Carolingiene. Există apoi istorii ale episcopiilor din Imperiul Carolingian. datorită declinului cultural al vremii. Alcuin este şi autorul unor tratate teologice şi filosofice (De Trinitate. dar nu numai). Împăratul însuşi. Reichenau. fără a fi plătiţi pentru aceasta. dar proiectul nu s-a materializat. La Augustin asistăm la o relativizare a viziunii greco – romane a cetăţii. prin rolul acordat individului. dar şi pentru alţi tineri de condiţie mai modestă. Eginhard care scrie Vita Caroli Magni ( Viaţa lui Carol cel Mare). Chiar dacă nu erau originale. Renaşterea Carolingiană a cultivat. Nithard (circa 790 – 847) a scris lucrarea Historiarum Libri Quator. Gallen. principalul centru de activitate culturală îl reprezenta cancelaria. în primul rând. prin copiere manuală. În istoriografie. Lucrarea scrisă de Eginhard are o valoare deosebită deoarece biografia împăratului a fost redactată de un personaj prezent în intimitatea curţii. Călugării îşi preparau singuri pergamentul. la corespondenţa imperială cu papalitatea şi cu alte state importante ale vremii. inspirându-se din biografia lui Augustus. din vremea în care s-a făcut partajarea Imperiului Carolingian. retorica) şi quadrivium ( aritmetica. genul biografic. Astfel. a influenţei crescânde a creştinismului şi a sistemului de transmitere a cunoştinţelor. în sec. Fără model. dar a reflectat şi asupra destinului istoriei. Petru din Pisa. În jurul anului 850. Eginhard nu ar fi putut să confere structura maiestuoasă. începând cu veacul al VI-lea. scrisori. se stabilea ca. alături de Paul Diaconul. geometria. redactată între 813- 830. St. Corbie şi Luxeuil. narând evenimentele politice şi militare din anii 814 – 843. În jurul curţii imperiale de la Aachen. Printre membrii respectivei grupări intelectuale se numără. pe baza unei politici educaţionale coerente. Evenimentele sunt descrise cu claritate.Se remarcă la Augustin o tentativă de periodizare a istoriei. dialectica. scriau. spre a fi în măsură să predice într-un limbaj elevat şi pentru a pătrunde mai uşor în misterele Sfintelor Scripturi. care a cunoscut secretele şi intrigile anturajului imperial. O serie de oameni de cultură s-au străduit să transmită realizările culturii clasice îndeosebi sub forma unor compilaţii. Eginhard utilizează ca model lucrarea lui Suetonius. Alcuin de York (738-804). în epoca carolingiană. angajându-se coordonarea operei reformatoare carolingiene. să se înveţe. Theodulf intenţiona să deschidă şcoli chiar în sate şi târguri. a oferit întregului ev mediu o nouă perspectivă asupra istoriei universale. Conţinutul istoriei sale în plan filosofic este lupta între cetatea lui Dumnezeu şi sunt cetatea Satanei. Cele mai cunoscute instituţii de învăţământ carolingiene. Principala activitate culturală din mănăstiri se desfăşura în scriptoriul sau atelierul de copiat codice. nu erau proprii. Prioritate absolută o are cronologia biblică. În aceste şcoli sunt descifrate şi multiplicate. ci erau preluate din modelul latin. mai vechi. Suetonius. a retoricii antice. Agobard din Lyon. a organizat. IV. Astfel. istorici ( Sallustius. De aceea. Johannes Scotus Eriugena (circa 810 – 870) este o altă ilustră personalitate a Renaşterii Carolingiene. realizată la curtea lui Carol cel Pleşuv. Orleans. VVIIII. de ortografie latină (De ortographia). a fost redactată cronica episcopilor de Metz (sec. într-o scrisoare circulară către episcopi şi abaţi. Eginhard a avut acces la documente secrete. unde erau redactate acte. În condiţiile regresului cultural al vremii şi ale instaurării monopolului spiritual al clerului. Paulin d’Aquilera. a servit ca instrumentum regni. a artificiilor stilistice. Pe lângă instrucţia religioasă. prin gândirea închisă în această carte. Evoluţia umanităţii depinde de voinţa divină. O serie de trăsături atribuite de Eginhard în Vita Caroli împăratului. La iniţiativa lui Alcuin se întemeiază o serie de şcoli episcopale şi se consolidează altele. care ţine cont. format în celebra mănăstire germană Fulda. reşedinţele episcopale şi îndeosebi mănăstirile mai însemnate. Înserează în opera lui jurămintele de la Strassbourg. din Ambigua lui Maxim Mărturisitorul. cernelurile şi vopselele. Remarcabile sunt aprecierile Sfântului Augustin referitoare la importanţa timpului în istoria umana şi divină. animat de o profundă pasiune pentru antichitate. Dar. împodobeau cu miniaturi şi legau codicele. Modelul latin a servit în sensul oferirii autorului a unor mijloace de exprimare. fost abate la celebra mănăstire Jarrow din Anglia. adică trivium ( gramatica. precum şi în ambianţa palatului imperial de la Aachen. de reperele biblice. din Grigore de 7 . Theodulf. astfel încât „cleric” şi „ştiutor de carte” deveniseră aproape sinonime. într-o latină care încearcă să se apropie de latina clasică. în care este afirmată ideea sacralităţii dinastiei carolingiene. în care sunt înşiruite. în care se studiau cele 7 arte liberale. În Imperiul Carolingian. în care biruinţa va fi a celei dintâi. de gramatică latină (De gramatica). RENAŞTEREA CAROLINGIANĂ CULTURALĂ Cultura clasică s-a păstrat în regatele „barbare din Occident şi după prăbuşirea Imperiului Roman de Apus (476). Augustin. conferindu-i învăţatului englez supranumele de „liberalium artium sacralium”(sanctuar al artelor liberale). lucrări complementare manualelor. evenimentele politice mai însemnate desfăşurate în perioada 768-829. la capitularii (cartularii). echilibrată şi precizia caracterizărilor. la păcat şi la salvare. toate acestea în primul rând pentru copiii nobililor. ca instrument al puterii. IX). activează ca profesor la Academia Palatină întemeiată de Alcuin la curtea lui Carol cel Mare. gramatica latina şi tot ceea ce ajută instrucţiei şi formării virtuţilor creştine. operele unor autori clasici latini: poeţi (Ovidiu. în şcolile din fiecare episcopie şi mănăstire. Augustin nu numai că a lărgit viziunea cetăţii antice. şcolile se degradaseră iar împăratul Carol cel Mare a decis reformarea celor existente şi înfiinţarea altora noi. filosofi ( Seneca). la nivelul epocii. cu o perfectă cunoaştere a lor. în general. istoricul Paul Diaconul. în succesiune cronologică. Pardulle de Laon şi Hincmar de Reims îi solicită lui Johannes Scotus Eriugena să combată doctrina greşită a lui Gottschalk referitoare la predestinarea divină. prin lucrările paradigmatice ale lui Eginhard (circa 770 – 840). Utrecht. vine pe continent în cândva înainte de anul 847. manualele elaborate de Alcuin erau bune compendii în formă catehetică. Carol cel Mare a căutat să atragă la curtea sa din Aachen o serie de personalităţi culturale şi ecleziastice strălucite ale vremii. un manual de dialectică (De Dialectica). fixând strategia şi structurile. Cu realizarea acestui program cultural a fost mandatat eruditul cleric Alcuin din York. Cea mai importantă operă istorică realizată de Eginhard este Vita Caroli Magni. De animae ratione) precum şi al Dialogului asupra retoricii şi virtuţilor. Alcuin a redactat o serie de manuale (destinate în primul rând Academiei Palatine de la Aachen.

care în partea a doua a Romanului Trandafirului a făcut o aspră critică a clerului. în Germania Schwank. cronicile erau scrise aproape numai în limba latină. care cunoştea limba latină sau greaca. ariergarda francă. Otto. poemele epice franceze (chansons de geste) s-au născut. fixată în scris din secolul al XII-lea. Dar. cu prilejul retragerii. redă varaite aspecte ale societăţii vremii. Literatura orăşenească Literatura orăşenească. Cronici sau despre cele două cetăţi (secolul al XII-lea). Viaţa Sfântului Ludovic (al IX-lea) de Jean de Joinville (începutul secolului al XIVlea). O altă trăsătură constă în utilizarea unor limbi de cultură: latina în Apus. nordul Franţei. ceea ce i-a asigurat o largă răspândire. în care sunt înfăţişate faptele de vitejie ale lui Rodrig Diaz de Vivar în confruntările cu maurii. Destinată mediilor nobiliare. fidelitatea vasalică. femeile fiind discriminate în ceea ce priveşte accesul la educaţie (mai ales la învăţământul superior) şi la cultură. neavând acces la limbile de cultură. luptă în care a căzut şi Hruotland. Prima conţine o istorie a regilor norvegieni până în anul 1177. în 5 cărţi. Oglindind modul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din perioada de apogeu a raporturilor vasalice şi a cavalerismului. onoarea cavalerească. sunt redate în două mari opere în limba franceză: Istoria cuceririi Constantinopolului de Geoffroy de Villehardouin şi Cucerirea Constantinopolului de Robert de Clari. În Germania. Din sudul Franţei. dar care relatează evenimente şi fapte petrecute în veacurile anterioare. aşa cum remarca celebrul istoric francez Jacques Le Goff. alcătuite de trubaduri în sudul Franţei. în nordul Spaniei. în timp ce începând cu veacul al XIV –lea a crescut numărul operelor alcătuiite în limbile vorbite. De Hominis Opificio. în forma păstrată. Literatura cavalerească Literatura din veacurile XI-XIII oglindeşte modul de viaţă şi mentalitatea nobilimii din vremea respectivă. Având la origine cântece epice de tradiţie populară şi orală. în contextul bătăliilor desfăşurate în Războiul de 100 de ani. ştiinţelor. faptele de vitejie. în timp ce a doua cuprinde biografiile oamenilor de vază din Islanda secolului al X-lea sau evenimente din lumea vikingilor. împotriva maurilor. menţionate în epoca carolingiană. în care iun loc important îl deţin suveranii carolingieni. iar principalele realizări sunt în domeniul disciplinelor umaniste. în Germania de minnesangeri. poezia lirică. istoria ţării şi vieţile unor regi se împletesc în numeroase cronici medievale: Viaţa lui Ludovic (al VI-lea) cel Gros de Suger (mijlocul secolului al XII-lea). alcătuit la abaţia regală din Saint-denis (secolul al XIV-lea) sau Memorii de Phillippe de Comines (a adoua jumătate a secolului al XV-lea). literatura de la curţile nobiliare. mai ales Carol cel Mare. Cea de-a patra cruciadă şi cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi. episcop de Freising. Yvain – cavalerul cu leul. În funcţie de tematică. care. doar fiii nobililor şi ai vasalilor având acces la şcoală şi cultură. Cultura medievală se adresa unei elite restrânse a populaţiei. Istoriile (secolul al XIlea). începând cu secolul al XII-lea. a dragostei din poezia lirică şi a unor elemente legendare din folclorul celtic din Bretania. în regiunea de la nord de Loara.inclusiv printr-o purtare. În ceea ce priveşte limba. În Spania. în care apare o lume animală simbolizând categorii şi tipuri uamne ale societăţii vremii. a fost atacată şi nimicită într-o ambuscadă de muntenii basci în defileul de la Roncevaux. referitoare îndeosebi la istoria Franţei şi a Angliei în secolul al XIVlea. îndeosebi. În Cântarea lui Roland. nordul Italiei. cuprinzând poemele Cântecul lui Roland şi Încoronarea lui Ludovic (cel Pios) şi „ciclului feudal” mai târziu . Anglia şi Spania. greaca în Imperiul Bizantin. în toate manifestările sale. Romanele cavalereţti. etichetă elegantă. După anul 862. în Catalonia. Istoriografia Exprimate mai ales sub forma cronicilor. exprimată în limbile vorbite şi constând în opere în proză şi în versuri cu pronunţate trăsături satirice. cuprinzând poemele Guillaume d*Orange. Poemele epice au avut o largă circulaţie în Franţa. Resurecţia culturală continuă şi în timpul domniilor succesorilor lui Carol cel Mare ( Ludovic cel Pios şi Carol cel Pleşuv). Ţara Galilor sau Irlanda. Au realizat cronici universale. Unul dintre cei mai cunoscuţi autori a fost Chretien de Troyes (a doua jumătate a secolului al XII-lea). unde s-au format relaţile vasale clasice. prin activitatea şi opera unor personalităţi de excepţie ca gânditorul irlandez John Scotus Eriugena. Cultura a continuat să rămână apanajul clerului. literatura cavalerească este scrisă în limbile vorbite. vastă „epopee animalieră”. Întregul conţinut al învăţământului. Ancoratus. slava în Europa Răsăriteană (inclusiv în Ţara Românească şi Moldova). Anglia. din Munţii Pirinei. în secolele XI-XII şi în Germania. naştere o bogată istoriografie privind. lucrare apreciată în literatura de specialitate ca fiind una dintre puţinele sinteze filosofice ale evului mediu timpuriu. de poeziile lirice. cel mai răspândit poem epic este Cântecul Cidului. de asemenea. Datorită scopurilor şi mijloacelor sale. Garin lorenul. în secolele XII-XIII. Este ilustrată. masele rămânând în ignoranţă şi incultură. sau Faptele lui Dumnezeu săvârşite prin franci de Guibert de Nogent (ambele datând de la începutul veacului al XII-lea). istoricul Nithard sau polihistorul Hrabanus Maurus. numită literatura curtenească. istoria ţărilor de aici. în anul 437. În Europa Centrală a luat. condusă de Hruotland. operele istoriografice au o tematică variată: cronici „universale”. Ele aparţin „ciclului regal” mai timpuriu. comitele mărcii Bretania. Jean de Meung(veacul al XIII-lea). CULTURA EUROPEI APUSENE ÎN EVUL MEDIU Caracteristici ale culturii medievale europene Cultura Europei medievale este profund impregnată de religie. În aceeaşi epocă a luat naştere şi ciclul eroic – satiric în versuri care alcătuieşte Romanul Vulpoiului (Roman de Renard). cronici eclezistice. Germania. autor al romanelor Cavalerul Lancelot. prin prelucrări succesive. în anul 1204. Mediului orăşenesc îi aparţin poeţi ca Rutebeuf (secolul al XIII-lea). definitivate producţiile poetice respective. al unor aristocraţi de la curte şi al unui număr restrâns de slujbaşi. raportate de fapt la Occident: Raoul Glaber. nobilimii şi regalităţii. Johannes Scotus Eriugena redactează Peri physeon (De divisionae naturae. Girard de Roussillon. cronici ale unor evenimente (îndeosebi referitoare la cruciade). Sâmburele de adevăr istoric îl constituie înfrângerea şi masaacrarea unui grup de burgunzi de către huni. reprezintă o îmbinare a faptelor de arme din poemele epice. îndeosebi. sa răspândit. cronici „oficiale” ale unor regi şi state medievale. Unul dintre genurile cele mai răspândite îl reprezintă povestirile în versuri din secolele XII-XIII. întinsul corpus al Marilor cronici ale Franţei. ăpoemele epice au ca teme predilecte războiul. o largă răspândire a avut Cântecul Nibelungilor. Dintre numeroasele scrieri dedicate cruciadelor au avut o largă circulaţie Cronica primei cruciade scrisă de un anonim. În Franţa sudică a luat naştere şi a înflorit în secolul al XII-lea şi primele decenii ale veacului al XIII-lea. cronici orăşeneşti etc.Nyssa. Se remarcă mai ales Cronicile lui jean Froissart (secolul al XIV-lea). un tratat al Sfântului Epifanios (mort în 403). care nu avea suficiente cunoştinţe de limba latină. Manuscrisele autorilor clasici greco-romani erau copiate de călugări în mănăstiri. un vast dialog între magistru şi discipol. Marea masă a populaţiei era analfabetă. Renaşterea carolingiană a avut efecte culturale reduse. Renaşterea Caroligiană este una limitată la o elită politică şi socială. mai ales. Printre cele mai răspândite romane se numără Romanele Mesei Rotunde şi Tristan şi Isolda. de truveri în nordul Franţei. Datorită prelucrărilor succesive. ca: Gesta 8 . proveniţi din medii nobilare sau orăşeneşti. operă de o mare bogăţie de informaţii. V. Geoffrey Chaucer (a doua jumătate a veacului al XIV-lea). în anul 778. avea ca subiect predilect dragostea cavalerului faţă de iubita sa. Raoul de Cambrai. care a redat cu o mare forţă de expresie viaţa din Parisul epocii sale. al literaturii era pus în concordanţă cu dogmele religioase. fapt care le-a asigurat o mai largă circulaţie. Adresată feudalităţii laice. sâmburele de adevăr istoric îl reprezintă campania organizată de Carol cel Mare. în cursul căreia. manifestată în diverse forme. numite în Franţa fabliaux. curtenitoare. Epopeea scandinavă este cuprinsă în „saga islandeză”. datează de la finele secolului al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea. apărute în secolul al XII-lea. în primele secole ale Evului Mediu. evenimentele şi personajele aparţinând unor epoci mai îndepărtate sunt prezentate în poemele epice ca evenimente şi personaje caracteristice vremii în care au fost elaborate şi. saga islandeză se împarte în „saga istorică” şi „saga de familie”. Majoritatea elevilor din şcolile medievale şi a studenţilor din Universităţi erau bărbaţi. În Franţa. era subordonat teologiei. în Europa Apuseană şi centrală. autor al Povestirilor din Canterbury sau Francois Villon (adoua jumătate a secolului al XV-lea). mai ales cea provensală.

Universitatea medievală. au făcut descoperiri în domeniul algebrei. Un asemenea colegiu a fost la origine Sorbona pariziană. Avignon (1303. în două universităţi. În sec. înfiinţată de Robert de Sorbon în 1257. trigonometriei. Universitatea din Paris se compune din 4 facultăţi: Arte. reconfirmată apoi de papalitate (1255). îi apăra în faţa puterilor exterioare (regele. în Europa au apărut şi alte universităţi. normandă şi engleză). monopolizată de călugării cerşetori. a construit un sistem teologicfilosofic în care a încercat să încorporeze aristotelismul dogmaticii creştine. fondată la mijlocul sec. însă şcolile erau grupate în facultăţi: facultatea pregătitoare în „arte”. şi-a manifestat încrederea în puterea raţiunii şi a cercetării experimentale. universităţile fiind instituţii de învăţământ superior internaţionale. deoarece învăţământul superior din antichitate nu era organizat pe facultăţi. instituţia fiind luată sub ocrotire papală. La Duns Scot credinţa şi raţiunea sunt bine delimitate. Germania). al XIV-lea s-au întemeiat universităţi la Roma (1306). al XIIlea în contextul renaşterii urbane europene. grupaţi pe „naţiuni”. învăţământul universitar se desfăşoară pe două nivele. Siena (1357). papa) şi negocia cu acestea acordarea sau confirmarea libertăţilor şi privilegiilor care-i garantau autonomia şi personalitatea morală. „universitas magistrorum”. VI. dar cu anumite restricţii la nivel local şi dreptul de a face apel la papă). care mai ales în Summa theologica. Universitatea medievală era o instituţie corporativă (legal recunoscută). Biserica catolică a încercat să găsească în opera lui Aristotel argumentele filosofice menite să contribuie la menţinerea subordonării filosofiei faţă de teologie şi a raţiunii faţă de credinţă. O universitate trebuia să aibe cel puţin două facultăţi: una de „arte liberale” şi o facultate superioară (teologie. Cea mai mare influenţă a avut-o opera filosofică a lui Aristotel asupra gândirii europene. la începutul sec. Cel mai mare număr de profesori şi de studenţi îl avea facultatea de arte. n-avea o programă de studii ferm stabilită şi nici nu acorda un titlu academic la finalizarea studiilor. XIII-XVI. fondate şi controlate de episcopi şi abaţi. întemeiată în 1218 de regalitate. Comuna ajunge să recunoască autonomia universitară şi privilegiile ei fiscale şi juridice. Drept (drept canonic). fiind denumită sub forma: „universitas scholarium”. dispărând orice formă de şcoală laică. datorită traducerilor integrale şi a unor comentarii în limba latină făcută de filosofi din Spania arabă. Pisa (1343). Heidelber (1385. La Bologna se constată o situaţie specifică deoarece aici profesorii nu fac parte din universitas. Cracovia (1364). Valladolid (1346. Răspândirea realizărilor ştiinţifice ale antichităţii în Europa Apuseană se datorează arabilor. preluate de la indieni. cunoscută prin traduceri integrale şi prin comentariile filosofului arab din Spania. după mai multe tentative nereuşite. adică era o comunitate. al XII-lea). aici funcţionând o renumită facultate de teologie. Adversar al autoritarismului dogmatic. Se numea „studium generale” nu pentru că programa de studiu ar fi inclus toate disciplinele. Studenţii săraci frecventau colegiile. dintre afirmaţiile bazate pe „autorităţi” şi rezultatele întemeiate pe observaţie şi experienţă. ci pentru că studenţii proveneau din toate regiunile Europei. Biserica şi-a impus cvasimonopolul asupra învăţământului. În aceeaşi perioadă. s-a ridicat de timpuriu un ţir de gânditori. În Italia apar universităţile din Padova (1222). concept exprimat prin teya lui Anselm de Canterbury. după dispariţia treptată a şcolilor antice în Galia. Universitatea veghea asupra disciplinei generale a comunităţii de magistri şi studenţi. în veacurile XIV-XV. absolut originală şi caracteristică evului mediu. Împotriva adepţilor conceptului subordonării raţiunii faţă de credinţă. arabii au descoperit acizii minerali şi proprietăţile unor metale. Pavia (1361). În locul lor s-a organizat. XIII a apărut Universitatea din Paris iar în 1215 un comisar pontifical i-a acordat primele statute şi privilegii scrise. el consideră că pentru a ajunge la cunoaştere. dreptul la grevă şi la secesiune şi monopolul conferirii gradelor universitare. Medicină şi Teologie. al XII-lea. Altele însă. Cercetând feneomenele naturii pe baza observaţiei şi exdperienţei. Rectorul Universităţii din Paris era ales doar pentru 3 luni. apoi facultăţile „superioare” de teologie. EVUL MEDIU INTELECTUALII. matrice a universităţii moderne. Din secolul al XIII-lea. care conţine ştiri valoroase despre românii din Transilvania în veacurile X-XII. În această perioadă a evului mediu timpuriu. În ceea ce priveşte organizarea studiilor. o reţea de şcoli ecleziastice (bisericeşti). intelectualii din Europa Apuseană au avut posibilitatea să cunoască filosofia clasică greacă. o asociaţie a profesorilor şi studenţilor. Geneza intelectualului medieval se plasează în sec. la începutul sec. unde li se asigurau cazare şi masă gratuite. susţinând că pentru a crede este nevoie de a înţelege. Celelalte facultăţi erau conduse fiecare de câte un decan. Rectorul Universităţii era de obicei decanul Facultăţii de Arte. În primul deceniu al sec. al XIII-lea apar universităţi medievale la Sorbona (Paris). doar Universitatea din Salamanca s-a putu impune. Tot arabii au făcut cunoscută în Europa învăţătura lui Ptolomeu. De departe cea mai numeroasă. limba de predare fiind una singură: latina. şcolile de medicină de la Montpellier au fost ridicate la rang de universitate de un emisar pontifical în 1220 iar în 1234 se formează universitatea din Toulouse. UNIVERSITĂŢILE ÎN În primele secole ale evului mediu (V-XI). al XIII-lea. Oxford (Anglia).Hungarorum (Faptele ungurilor). drept sau medicină. Antichitatea grecoromană şi cu atât mai puţin lumea Orientului n-a cunoscut instituţia universitară. Acest efort se reflectă îndeosebi în opera teologică şi filosofică a lui Thoma d*Aquino (secolul al XIII-lea). nu pot fi demonstrate raţional. În 1219 Universitatea capătă ca şef pe arhidiaconul de Bologna ce pare să fi jucat rolul de cancelar. Originea universităţilor se regăseşte în marile şcoli catedrale episcopale din sec. În Peninsula Iberică. Ştiinţa a progresat lent în Evul Mediu. care cuprinde o serie de ştiri referitoare la Ţările Române (îndeosebi la Moldova). În Franţa. Facultăţile avea rolul de a organiza studiile între-un mod uniform şi de a veghea la respectarea strictă a cerinţelor învăţământului academic. Cronica cehilor a lui Cosma din Praga (secolul al XII-lea). unde studiau programul 9 . numit de apuseni Averroes (veacul al XII-lea). scrisă cândva în veacul al XII de notarul anonoim al regelui Ungariei(probabil Bela al III-lea). Neapole (1224) iar în sec. Praga (1348). episcopul. Spania şi Italia. datorită caracterului limitat al gândirii omeneşti. Istoria Poloniei a lui Jan Dlugosz (a doua jumătate a secolului al XV-lea). Ibn Roşd. Filosofia Începând cu veacurile XII-XIII a avut loc o înfruntare filosofică asupra raportului dintre credinţă şi raţiune. nu va fi înfiinţată decât în 1364. Viena (1365). Bologna (Italia) – este prima universitate. fiecare dintre ele având obiective diferite. fiind uneori desemnat sub acest nume. drept sau medicină). Diversele „naţiuni” studenţeşti au reuşit să se reunească. Mai întâi. Au folosit şi răspândit „cifrele arbe”. Universitatea era o federaţia de şcoli. Cele mai vechi statute păstrate ale Universităţii din Bologna datează din 1252. cultura este în declin. Perugia (1308). Puterea corporaţiei universitare se sprijinea pe 3 privilegii esenţiale: autonomia jurisdicţională (în cadrul Bisericii catolice. „universitas magistrorum et scholarium”. capelanul regelui Franţei Ludovic al IX-lea cel Sfânt. ci trebuie considerate adevăruri revelate pe baza credinţei. este o instituţie tipic europeană. toţi studenţii urmau cursurile Facultăţii de Arte. în primele decenii ale sec. instalate pe lângă catedrale şi mănăstiri. Cambridge s-a născut prin plecarea unor profesori şi studenţi de la Oxford (1209). al VI-lea. foarte lent. pentru a da o bază raţională teologiei. primind studenţii cei mai tineri. fiecare magistru menţinându-şi autoritatea asupra studenţilor săi. Facultatea de Arte avea o organizare specială: profesorii şi studenţii erau repartizaţi după originea geografică în „naţiuni” (franceză. cea a italienilor sau a celor de dincoace de munţi şi cea a străinilor sau a celor de peste munţi. de aceea. desemnat de corporaţia profesorilor şi studenţilor. în timp ce magistraţii formează Colegiul Doctorilor. Facultatea de Teologie. picardă. Pierre Abellard a inversat termenii tezei lui Anselm. Thoma considera că unele învăţături ale religiei creştine pot fi înţelese pe cale raţională. Palermo (1224). care susţinea că Pâmântul este rotund. Spania). În fruntea fiecăruia se afla un rector ales o dată pe an. Corporaţia universitară nu regrupează decât studenţii. concept exprimat prin sintagma”înţeleg ca să cred”. Arabii au înlesnit progresele geografiei prin aplicarea cuceririlor matematice în cartografie. Franţa). calea raţională este suficientă. combătând teoria neştiinţifică a bisericii catolice referitoare la forma Pâmântului. Roger bacon (secolul al XIII-lea) a folosit datele ştiinţelor naturii pentru a explica lumea în mod realist. „cred ca să înţeleg” .

care şi-au permis să sponsorizeze opere de artă. 1 . indiferent unde fuseseră obţinute iar studenţii puteau să-şi aleagă universitatea. Sistemul educaţiei umaniste tindea spre formarea omului util societăţii prin „studia humanitatis”. inteligent. Primul ciclu. încrederea în valorile umane şi posibilitatea de perfecţionare. reunea aritmetica. diferită de celelalte meserii urbane şi statutul membrilor săi era apropiat de cel al clericilor. este tot mai mult înlocuit cu discuţiile libere. încheiate cu un examen de licenţă şi. filosofiei şi literaturii. pentru cercetarea manuscriselor. În această perioadă este apreciat omul de afaceri. pentru ca în veacurile XV-XVI Renaşterea se difuzează. nu îşi găseau justificări în Biblie. Idealul omului renascentist este viaţa activă. Suetonius etc. Biblia. Criteriul valorii oamenilor nu mai rezidă în naştere. O mare importanţă a căpătat învăţământul juridic. cu caracter laic şi bazată pe raţiune. umaniştii au reconstituit textul operelor originale ale scriitorilor antici Platon. Veneţia. Aristotel.) şi opere de artă (statui ecvestre.). Ideile umanismului civic sunt susţinute de Giordano Bruni sau Leon Baptista Alberti. chibzuinţă. figuri şi tipuri reprezentative ale Renaşterii. filologice sau teologice. cu doctoratul. compus din 4 arte (cvadrivium). Universitatea îşi putea crea propriile statute pentru a-şi fixa disciplina internă şi a-şi stabili regulile de funcţionare: programele. după 6 ani. pentru cei mai buni absolvenţi. Gradele universitare erau valabile pretutindeni în Europa. studenţii universităţilor medievale susţineau un examen de bacalaureat în arte. datorită faptului că în Italia s-au păstrat cele mai multe monumente (de exemplu foruri. în numele său cancelarul conferea licenţa şi tot el îi proteja pe profesori şi studenţi împotriva „abuzurile” autorităţilor locale. apeducte. se remarcau prin nivelul lor intelectual. ştiinţele naturii. Se produce treptat laicizarea funcţionarilor din aparatul birocratic al statului. cu spiritul critic. Umanismul este un termen complementar pentru Renaştere şi desemnează concepţia optimistă despre om ca măsură a tuturor lucrurilor. la o vârstă ce depăşea 30 de ani. al XIII-lea.. Predată într-o limbă universală (latină). cu gândirea liberă. pretutindeni aceeaşi. În al doilea rând. istorie. Fără îndoială. Renaşterea este un fenomen complex. În principal. Comunitatea universitară era. a constituit pentru umanişti un model şi îndeosebi o călăuză. care au constituit o sursă de inspiraţie pentru artiştii renascentişti. inventatorul. în Europa încep să apară noile elite intelectuale. Oglindind felul de viaţă şi mentalitatea burgheziei florentine de la mijlocul secolului al XV-lea. India. Umanismul critic şi erudit s-a manifestat prin redeşteptarea interesului pentru cultura antică. Următorul. puteau apoi să urmeze una din cele trei facultăţi superioare. Renaşterea timpurie apare şi se manifestă în Italia în sec. Corpus iuris civilis. a raţiunii. Acest universalism era cel al ştiinţei transmise de universitate (scolastica). temple. datorită dezvoltării economice a oraşelor italiene unde au apărut numeroşi mecena. În Renaştere este preţuit omul întreprinzător. care aduceau cu ei un spirit nou în viaţa politică. filosofie. dialoguri. Tot în aceste universităţi s-au format şi alte elite intelectuale ale sec. Aici s-au format juriştii imperiali ai lui Frederic Barbarosa şi mai târziu „legiştii” regilor francezi. avocaţi etc. este vorba de oraşul Florenţa. medici. Universitatea medievală are o vocaţie universalistă. papalitatea aştepta din partea universităţilor ca ele să fie auxiliarele doctrinale fidele şi conforme autorităţii romane şi să-i accepte în cadrul lor pe călugării cerşetori (franciscani şi dominicani). Criteriul naşterii pe care se sprijineau privilegiile feudale este înlocuit cu cel al meritului. Tot din rândurile lor au fost recrutaţi consilierii şi dregătorii regali. examenele. Renaşterea înseamnă promovarea Occidentului în vremea în care civilizaţia europeană a depăşit în mod decisiv civilizaţiile paralele: China. inclusiv de factură laică. al XIV-lea. Anglia şi. VII. picturi. cetăţi etc. Singură îşi recruta noii studenţi în vederea înmatriculării şi tot singură îşi alegea sau coopta noii profesori. mozaicuri etc. În primul rând. neobosiţi cercetători. răspândindu-se ulterior şi în alte oraşe italiene precum Genova. XIIIXV: profesori. RENAŞTEREA Renaşterea este prin excelenţă un fenomen european. etc. într-o formă mai slabă în Ungaria. conferirea gradelor succesive (bacalaureat. Ipostazele Umanismului Umanismul cunoaşte mai multe ipostaze. de teologie. Umanismul critic se referă la dezvoltarea în Renaştere a criticii de text. bazându-se pe „autorităţi” (Priscianus. echilibrat. greacă şi ebraică. Înţelepciunea devine criteriul principal de valoare al oamenilor. calculat. al spiritului critic şi experienţei faţă de autoritate şi biserică. literatură. cuprinde gramatica. Renaşterea apare în Italia. dintre care cele mai importante sunt următoarele: Umanismul civic apare în jurul anului 1400 la Florenţa. din mai multe motive. la stabilirea regulilor pentru analizarea unei opere istorice. de desăvârşire a fiinţei umane. care a realizat o nouă traducere a Noului Testament în limba latină şi astfel s-a văzut că o serie de dogme susţinute de papalitate. doctorat) erau definite liber în fiecare facultate de adunarea profesorilor. ca de exemplu doctrina Purgatoriului. Spiritul scolastic. prin credinţa în superioritatea gândirii. realizându-se astfel o cunoaştere de ansamblu a creaţiei culturale antice. Absolvenţii. Cu ajutorul criticii de text. Papa le confirma privilegiile. al XIV –lea. Autonomia universitară era reală şi asigura exercitarea unei libertăţi de gândire favorabilă activităţii intelectuale. Umanismul civic era menit să formeze cetăţeni capabili a servi cu pricepere şi devotament interesele burgheziei şi ale republicii florentine. Pentru cei care absolveau ciclul integral al învăţământului universitar. La Bologna. Reprezentanţii Umanismului. ci şi asupra culturii antice în limbile greacă şi ebraică. Germania. laice sau ecleziastice. Universităţile erau legate direct şi aşezate sub protecţia papalităţii. se extinde şi în Franţa. navigatorul sau descoperitorul. În schimb. în esenţă rezultatul întâlnirii dintre valorile antichităţii clasice şi creativitatea poporului italian. principele sau condotierul. Polonia şi Ţările Române. individualismul înlocuind ierarhia socială a valorilor cu cea culturală. Milano şi înseamnă în esenţă implicarea activă a cetăţenilor în viaţa politică a cetăţii. Titus Livius. în principiu. le asigura apărarea şi-i reprezenta în faţa autorităţilor exterioare. La absolvirea. fiind timpul capitalismului în formare. În opoziţie c idealul medieval al nobleţei de naştere. unde familia Medici a susţinut construcţia de monumente şi opere de artă. Japonia. care implică un complex de calităţi: inteligenţă. America precolumbiană.tradiţional al instrucţiunii antice. primatul raţiunii. cursurile. Cultura antică. stăpânire de sine şi bărbăţie. Unul dintre cei mai importanţi erudiţi a fost Erasmus din Rotterdam. Pentru istoricul francez Jean Delumeau. Umanismul înglobează preocuparea pentru toate problemele omului. adepţi ai libertăţilor cetăţeneşti. ci în meritul personal al acestora. Periodizarea Renaşterii Istoricul francez Jean Delumeau plasează Renaşterea între sec. spirit întreprinzător. Galienus. care au susţinut lupta regalităţii contra papalităţii şi efortul de centralizare a statului. Leon Battista Alberti îndemna la folosirea raţională a timpului şi la buna organizare a muncii. Umanismul critic şi erudit este aplicat filologiei. istoriei. africană. Ţările de Jos. nu cea contemplativă a călugărilor cufundaţi în meditaţii. drept sau medicină. care a dat impuls activităţii culturale în variate domenii: filologie. XIV-XVI. notari. retorica şi dialectica. mai exact între anii 1320-1620. Interesul umaniştilor s-a îndreptat nu numai asupra creaţiei antice în limba latină. idealul social-moral renascentist este exprimat prin termenul italian de virtu. format din 3 arte (trivium). civilizaţia arabă. artă. fiind înlăturate interpolările prin compararea manuscriselor şi analiza lor riguroasă. În sec. de unde rezultă antropocentrismul Renaşterii. El cuprinde două cicluri şi „şapte arte liberale”. geometrica. Orleans şi alte universităţi europene era însuşit dreptul roman. Un apropiat al lui Lorenzo Magnificul considera că virtu „numai ea singură face pe oameni nobili”. Dispunerea acestor discipline în cele două cicluri şi conţinutul lor cu fost preluate de lumea medievală din antichitate. să explice epoca Renaşterii.) din antichitate. În Renaştere se dezvoltă o cultură laică şi e cultivată personalitatea umană sub toate aspectele. Tacitus. Există o multitudine de definiţii care încearcă să caracterizeze. care pleca de la dogmele stabilite odată pentru totdeauna. Aristotel. într-un context favorabil. Scopul umanismului civic era să formeze cetăţeni întreprinzători şi activi. studiile se încheiau. Calităţile omului Renaşterii erau concepute a fi strâns legate de activitatea depusă în slujba binelui public. această ştiinţă poate fi regăsită în mod uniform în toate universităţile din lumea creştină. licenţă. astronomia şi muzica. Universitatea organiza şi întra-jutorarea frăţească între membrii săi. colecţionari de manuscrise şi restauratori. de regulă. păstrat în Codul lui Iustinian. Se dezvoltă filologia latină. la începutul sec. a operelor antichităţii.

Studiul limbii elene a fost facilitat de venirea unor cărturari bizantini emigranţi în Italia. în prima jumătate a secolului al XVI-lea. câtă vreme cercul corespondenţilor săi era limitat. mirodenii erau negociate pe bază de mostre. cu două înscrisuri egale şi de sens contrar: debit şi credit. la început. viramentul dintr-un cont într-altul printr-o mişcare contabilă a devenit practică obişnuită. Lorenzo Valla. Acesta a făcut adnotări pe textul Vulgatei lui Ieronim. Un cont suplimentar. în zorii vremurilor moderne. centralizarea procesului de producţie se derula în clădiri şi cu mijloace aparţinând întreprinzătorilor: negustori. care au predat limba greacă şi au întocmit dicţionare şi gramatici pentru învăţarea ei. Anvers. se dezvoltă contabilitatea în partidă dublă: credit şi debit. în prima jumătate a secolului al XV-lea. care uneori pot fi chiar oneroase. patroni. precum 1 . Lorenzo Valla a întocmit şi un lexicon Despre expresiile elegante ale limbii latine. viciile şi slăbiciunile omeneşti.În Italia sec. sensibil diferită de cea a Vulgatei. care sunt germenii capitalismului. Renaşterea economică. autarhică. iar comerţul ocupa un loc minor deoarece seniorul nu cumpăra decât mirodenii şi produse de lux. Sistemul a apărut la Veneţia şi s-a răspândit rapid în toată Italia şi în factoriile italiene comerciale din străinătate. director al filialei Medici din Bruges. În cazul unui eveniment neaşteptat susceptibil de răsunet pe piaţa schimburilor. adică sfârşitul sec. bancheri dar şi statului (de exemplu în Franţa). Cei care cântăreau şi schimbau monedele au căpătat obiceiul de a primi depunerile clienţilor lor spre a le fructifica. al XIV-lea. Dat fiind că nu se mărgineau numai să transfere sume dintr-un cont într-altul şi foloseau în comerţ şi banii care le erau încredinţaţi. În sec. pentru a obţine profitul. Toată producţia manufacturilor era destinată vânzării. În Franţa au apărut manufacturile regale în sec. Manufacturile apar în sec. cum erau bursele de la Anvers. Bruges. Gheorghe Trapezuntis la Veneţia. renumite pentru stofele produse. nu uitau să-şi avertizeze corespondenţii prin curieri speciali. În acest mod. instalaţi într-un loc public. clerici. viramentul bancar s-a bucurat de o rapidă trecere şi a înviorat activitatea economică. a permis să se măsoare variabile într-un patrimoniu în funcţie de operaţiunile trecute în alte evidenţe. Astfel. Umanist distins. pe baza criticii filologice a demonstrat că donaţia lui Constantin cel Mare este un fals alcătuit în secolul al VIII-lea de către oamenii din anturajul papei. greacă şi ebraică. Medici (Italia). În felul acesta se acumulează capitalul (surplusul de bani). iar la îndemână o pungă. Critica filologică a fost aplicată şi textelor religioase. Adagii (1500-1508). Principalele centre de studii elenice din Italia au fost Florenţa. mult mai simple şi mai uşor de mânuit. în plus Carol Temerarul dispărând prematur în 1477. în rest toate erau confecţionate de meşteşugarii de pe domeniu. construcţii navale. fiind una de subzistenţă. Într-o perioadă în care creditul era puţin dezvoltat. insuficientă în raport cu nevoile economiei şi comerţului. Elogiul nebuniei. XV.XIV. Florenţa şi Roma. necesităţile băncii şi ale comerţului nu au contribuit mai puţin decât exigenţele politicii la crearea. încheindu-se şi variate operaţii băneşti în legătură cu desfăşurarea activităţii comerciale şi bancare. care a constituit un instrument de lucru extrem de necesar pentru aceia care doreau să înveţe să scrie în latineşte corect şi elegant. Contabilitatea în partidă dublă a fost o invenţie capitală în tehnica afacerilor din Renaştere. bancherii erau pândiţi de riscuri şi adesea dădeau faliment. Apariţia muncii salariate în cadrul manufacturilor este un stimulent puternic pentru creşterea producţiei. ca în evul mediu clasic. precum şi a unei lucrări în care satirizează moravurile preoţilor şi călugărilor catolici din vremea sa. au predat limba greacă Manuel Chrysoloras şi Gemistos Plethon la Florenţa. covoare. Bancherii italieni sunt primii care încep să împartă conturile în debite şi credite. Apariţia băncilor. textile(pentru producerea postavului în Ţările de Jos şi Anglia). bazate pe erudiţia filologică latină. au făcut progrese la universităţile din Oxford şi Cambridge. Astfel. Dar înmulţirea tranzacţiilor şi dezvoltarea creditului au provocat inflaţie de scripte şi necesitatea de a specializa personal în domeniul contabilităţii. Era suficient ordinul unui client şi acordul partenerului său pentru ca amândoi să figureze în contul aceleiaşi bănci. excelent cunoscător al culturii clasice şi al limbilor latină şi greacă. Dezvoltarea capitalismului determină constituirea unor puternice companii comerciale. Prin manifestările sale. de servicii poştale regulate. trecut la catolicism. Existau manufacturi în minerit. una în contul terţilor şi alta în contul de casă. la Veneţia şi Florenţa. Amsterdam. De aici înainte. Dat fiind că în mai multe locuri din Europa existau încă din secolul al XV-lea pieţe de schimburi organizate în mod regulat. Lorenzo Valla a luat în dezbatere aşa numita donaţie a lui Constantin cel Mare. pe care se întemeia autoritatea şi domeniile papale în Italia centrală. Umanismul critic a pregătit terenul pentru Reforma protestantă. Pe masa lor ţineau un registru pentru aşi transcrie operaţiunile. Lisabona sau Londra Formarea tehnicii comerciale În secolele XIII. Frescobaldi. ei acordau de asemenea îm prumuturi. În sec. ierarhia catolică în frunte cu papa. banca acelora care schimbau. punctul în care au ajuns tranzacţiile cu partenerul cutare sau cutare. Împrumuturile acordate de bănci prevăd şi dobânzi. unde anumite mărfuri . Unii cărturari bizantini emigraţi au adus manuscrise greceşti sau au sprijint studiile elenice. Veneţia şi în Ţările de Jos. În Renaştere apar însă inovaţii în viaţa economică care vor duce la geneza capitalismului: Apariţia manufacturilor în Florenţa. Pentru a nu fi surprinse deloc de mutaţiile monetare bruşte. economia era naturală. La origine. În primele decenii ale secolului al XVI-lea. fiecare lucrător executând doar o anumită operaţie în cadrul procesului de producţie. cuvântul „banco” este italian. care la rândul lui este investit pentru a aduce profit. o ediţie critică a Noului Testament (1516). fiind de două tipuri: centralizate sau dispersate (în industria textilă). IV. negustorii – bancheri căpătaseră obiceiul să indice în subsolul scrisorilor pe care le adresau corespondenţilor lor cursurile de schimb. bancherul trebuind să îl noteze de îndată în scripte. fiecare operaţiune necesita două înscrisuri egale şi semne contrare. comerţului. Theodor Gaza la Ferrara. erau manufacturi la Gand. A desemnat. al XIII-lea. în frunte cu John Colet. Apariţia băncilor ca instituţii de credit se produce în Italia în sec. studiile clasice. omul de afaceri din Renaştere putea cunoaşte nemijlocit în orice moment situaţia registrului contabil de casă. Dar arhivele toscane demonstrează existenţa cecului în Italia încă de la sfârşitul veacului al XIV-lea. După registrul pe care îl consulta. un om de afaceri se putea mulţumi cu o contabilitate simplă. Erasm a publicat mai multe ediţii mereu amplificate ale culegerii sale de maxime antice. diversele monede europene. figura dominantă a umanismului erudit european a fost Desideriu Erasm de Rotterdam (circa 1467-1536). Elementul esenţial este diviziunea muncii. în funcţie de numărul produselor efectuate. tapiţerii. ordinul de virament dat de client era exclusiv oral. în primul deceniu al secolului al XVI-lea. În Anglia. cu textul grecesc însoţit de o nouă traduicere latină. Şi banca familiei Medici din Florenţa a suferit mari pierderi financiare pentru că i-au împrumutat pe Eduard al IV-lea şi Carol Temerarul. postavuri. Genova. Contabilitatea în partidă dublă consta în a opera mereu pentru a înregistra o tranzacţie comercială . a fost un consilier consultat de Carol Temerarul. XIV. XV-XVI sunt faimoase băncile Strozzi. Apariţia capitalismului În evul mediu. cel de „profituri şi pierderi”. Băncile Bardi şi Peruzzi din Italia au falimentat fiindcă iau împrumutat regelui Eduard al III-lea al Angliei sume enorme pe care nu au putut să le recupereze niciodată. Într-o epocă în care moneda metalică era relativ rară. sau cu referire la orice produs. banca Fugger din Augsburg(Germania). schimbau manual. Biserica catolică nu admitea dobânda şi profitul. În cadrul manufacturilor.cereale. care se treceau în două catastife diferite. de consum. De acum înainte. activitate în care s-au remarcat „reformatorii de la Oxford”. cunoscut sub numele de cardinalul Bessarion. în secolula al XV-lea şi Veneţia. pentru formarea negustorilor. monahi cu finanţele dezorganizate. Florenţa şi Veneţia au întemeiat şcoli comerciale iar negustorii italieni au abandonat cifrele romane în favoarea celor arabe. La început. Tommaso Portinari. ulterior şi în Anglia. ca fostul arhiepiscop de Niceea. ci aparţine epocii lui Carol cel Mare. pentru că latina folosită în document nu este din sec. Băncile sunt instituţii financiare care acordă capital investitorilor care vor să deschidă o afacere. XVI care produceau porţelanuri. în unele centre ale comerţului internaţional au fost înfiinţate burse. deoarece înfrângerile suferite de englezi în războiul de 100 de ani l-au determinat pe rege să nu mai plătească creditele acordate de băncile italiene. Bursele de mărfuri s-au creat în Renaştere pentru înlesnirea tranzacţiilor comerciale cu volum şi valoare mare. goblenuri. marile firme bancare se străduiau să plaseze în consilile suveranilor reprezentanţi care le informau despre intenţiile autorităţilor. VIII. vinuri.

a pieţii internaţionale. care a fost profesor de ştiinţe sociale la mai multe universităţi germane.şi valoarea globală a profitului sau pierderilor. Ideea puritană de profesie pune accentul pe caracterul metodic al ascezei profesionale. În sec. iar cealaltă va rămâne damnată. Împotriva tentaţiilor sexuale. Calvin afirmă că nu ştim decât că o parte din oameni va fi mântuită. iar prin faptul că include şi viaţa matrimonială are consecinţe mai mari decât prima. în celebra carte Etica protestantă şi spiritul capitalismului. apare spiritul capitalist şi o nouă mentalitate burgheză având ca mobil setea de câştig sau profituri. Universul este predestinat să servească numai preamăririi lui Dumnezeu.mercantilismul. bune sau rele. eşecul. Semnul că cineva este predestinat pentru mântuire era. Nici schimbarea profesiei nu este privită ca reprobabilă în sine. Acest punct de vedere este asociat în special cu numele lui Max Weber. căci fiecare oră pierdută diminuează lucrul în slujba gloriei lui Dumnezeu. iniţiativa individuală. Pierderea de timp prin petreceri. capitalistă. Timpul este infinit de preţios. Politica de stat trebuie astfel orientată încât să aducă tezaurului public cantităţi cât mai mari din aceste valori. sunt asociate tot atâtor semne prin care ni se arată că nu suntem aleşi de către un Dumnezeu drept şi extrem de sever. pierderea de timp este cel mai mare păcat. Prin ancorarea eticii sale în doctrina predestinării. a ocupării de colonii şi a exploatării resurselor acestora. Sunt reprobabile din punct de vedere etic lenevia şi poftele trupeşti şi. nu ca principiu. pe care trebuie să o respecte. reprezintă primul exemplu cunoscut al noii tehnici. mai ales. al XVIIlea. După epoca războaielor dinastice. de asemenea. total diferită faţă de evul mediu clasic. În viziunea calvinismului. în locul aristocraţiei spirituale a călugărilor din afara şi de deasupra lumii. Puritanul calvinist urmărea comportamentul lui Dumnezeu la fel ca pe al său. văzând mâna Acestuia în toate evenimentele vieţii. Nu tihna şi desfătările. acelaşi caracter îl poartă şi munca profesională în slujba vieţii pământeşti a colectivităţii. dar a pus accentul pe autarhia (autonomia comercială) statelor. munca este în primul rând. a dirijării de către el. În cursul dezvoltării sale. Pentru un calvinist sincer exista o legătură intrinsecă între predestinare şi succesul în afaceri. ghinionul. Dar dincolo de toate acestea. chiar dacă nu este nevoit să muncească pentru satisfacerea nevoilor sale. bogăţia nu este un păcat. trăncăneli. cu singura excepţie a încrederii întemeiate pe credinţă şi care persistă finaliter.conform căruia. ceea ce constituie o idee imposibilă. rămâne totuşi porunca lui Dumnezeu. până la un punct. calvinismul a introdus în lume o aristocraţie spirituală a sfinţilor predestinaţi de Dumnezeu din eternitate. la sporirea gloriei Sale. scopul providenţial al împărţirii pe profesii se recunoaşte după roadele ei. XVII care demonstrează clar că promovarea valorii adăugate (a valorii mereu crescânde a bogăţiei) nu numai că era oportună. XX. sunt absolut condamnabile din punct de vedere moral. lux. De aceea şi contemplarea pasivă este lipsită de valoare sau chiar condamnabilă. graţia divină nu poate fi pierdută de cei cărora li se adresează şi nici nu poate fi atinsă de cei cărora le-a refuzat-o. o aristocraţie care este despărţită de restul omenirii damnate pentru eternitate printr-o prăpastie în principiu de netrecut. Munca socială a calvinismului în lumea aceasta este numai munca „in majorem Dei gloriam”. peste cel necesar menţinerii sănătăţii (6 până la maximum 8 ore). Absenţa dorinţei de a munci este un simpton al absenţei stării de graţie. iar cum munca este valorizată pozitiv. O nouă concepţie economică: mercantilismul În Renaştere pare o nouă concepţie economică. Teza sa se sprijină pe afirmaţia că multe aspecte care diferenţiază capitalismul de alte sisteme economice pot fi categoric legate de protestantism şi. A considera că un merit sau o vină omenească ar contribui la acest destin ar însemna că hotărârile absolut libere ale lui Dumnezeu. Ca atare. iar o a patra persoană garantează plata prin semnătura sa. A evidenţiat. în mediul protestant. În toate cazurile în care s-a menţinut doctrina predestinării. calvinismul a adăugat ceva pozitiv: ideea necesităţii de a confirma credinţa în viaţa profesională laică. Durata vieţii este infinit de mică şi de preţioasă pentru ca ea să „stabilească” vocaţia proprie. deoarece. cel puţin atunci când are loc în dauna muncii profesionale. Problema decisivă este cum a fost suportată această doctrină a predestinării într-o vreme în care lumea de dincolo nu era numai importantă. succesul în viaţa economică. mai ales în Olanda în sec. Unul dintre cele mai vizibile semne exterioare este chiar succesul sau eşecul – social sau financiar. îmbogăţirea prin muncă ajunge să fie considerată un semn al alegerii divine. Cum însă nu poate trăi cu această veşnică îndoială. Mijlocul cel mai eficient în acest sens era încurajarea exporturilor şi o balanţă comercială activă. XIII apare cambia (scrisoarea de schimb). De aceea. Omul nu poate şti dinainte dacă este dintre cei aleşi sau dintre cei damnaţi. ci o muncă profesională raţională. va încerca să-şi confirme elecţiunea pornind de la citirea unor semne exterioare. abaterea de la aspiraţia spre viaţa sfântă. a flotei comerciale. dar era o datorie a „aleşilor” lui Dumnezeu. a proceselor economice. alimentaţie vegetariană şi băi reci şi preceptul: „munceşte din greu în profesia ta”. El şi-a dezvoltat teza potrivit căreia dezvoltarea capitalismului datorează foarte mult calvinismului. ea fiind apreciată ca atare de Biserica Occidentului. Mercantilismul a reprezentat prima expresie a implicării statului în viaţa economică. dar în multe privinţe şi mai sigură decât toate interesele vieţii pământeşti. etica calvinistă prescrie. În sec. Efectul cel mai semnificativ pe care l-au avut Calvin şi calviniştii a fost acela asupra atitudinii faţă de economie şi faţă de activitatea economică. în opoziţie categorică nu numai faţă de Orient. la începutul sec. adică mai 1 . Dumnezeu nu cere muncă în sine. Cambia sau poliţa este o scrisoare prin care o persoană invită altă persoană. bogăţia unui stat constă cu precădere în bani şi cantitatea de metal preţios. Etica economică în Renaştere: Calvin În Renaştere apare şi o etică economică. mercantilismul a adus după sine era războaielor comerciale. aceasta însemnând renaşterea economică. ascetismul (autodisciplinare severă care exclude plăcerile personale) care era o caracteristică a celor mai mulţi calvinişti şi a dedus că acesta a încurajat lupta necurmată pentru sporirea bogăţiei ca un scop în sine. Această mentalitate protestantă a încurajat iniţiativa privată. Registrele Massari din Genova. ci numai acţiunea serveşte. Nici cel bogat nu trebuie să mănânce fără să muncească. Oamenii ajung să măsoare apropierea de Dumnezeu pornind de la succesele vieţii de aici. la fel ca şi cel sărac. Unul dintre cele mai vizibile semne exterioare este chiar succesul sau eşecul – social sau financiar. a fost prezentă întrebarea dacă există semne sigure după care s-ar putea recunoaşte apartenenţa la categoria celor aleşi. Munca este mijlocul specific de prevenire împotriva tuturor ispitelor. pe lângă o dietă severă. Max Weber s-a referit la preceptele calvinismului din sec. în particular. XVI – XVII). căci El vrea ca întocmirea socială a vieţii să fie potrivită poruncilor Sale. care a facilitat foarte mult comerţul internaţional. datate din 1340. de calvinism. o poruncă dată de Dumnezeu. ceea ce a generat concurenţă şi conflicte. domiciliată în alt loc. să plătească unei terţe persoane o anumită sumă de bani. potrivit voinţei clar revelate a lui Dumnezeu. din timpuri străvechi. marginalizarea. De aici preocuparea pentru dezvoltarea căilor de comunicaţii. Sfinţirea vieţii putea astfel să adopte aproape caracterul unei afaceri. Asceza sexuală puritană se deosebeşte de cea monahală numai ca nuanţă. Munca este mijlocul ascetic verificat. va încerca să-şi confirme elecţiunea pornind de la citirea unor semne exterioare. Mercantilismul a fost elaborat şi aplicat în perioada „capitalismului comercial” (sec. Dar Dumnezeu doreşte munca socială a creştinului. O axiomă a mercantilismului afirma că activitatea comercială este producătoare de bogăţie. ci şi faţă de toate regulile monahale din întreaga lume. în mediul calvinist. Alternativ. XIV – XV se formează dreptul comercial modern. Descoperirea tiparului a facilitat răspândirea contabilităţii în partidă dublă. Cum însă nu poate trăi cu această veşnică îndoială. Pentru fiecare credincios calvin în parte se ridicau în orice moment întrebările care împingeau în planul al doilea toate celelalte interese: Sunt eu oare cel ales? Şi cum aş putea fi sigur că sunt? În viaţa pământească cei aleşi nu se deosebesc în exterior cu nimic de cei damnaţi şi chiar şi toate experienţele subiective ale celor aleşi sunt posibile şi la cei damnaţi. Dat fiind că hotărârile sunt neclintite. ci pentru a îmbrăţişa o profesie mai plăcută lui Dumnezeu. care stau neclintite în eternitate. dacă nu este făcută cu frivolitate. Mercantilismul a contribuit la dezvoltarea economică a societăţii europene. chiar şi somnul prelungit. Potrivit schemei puritane interpretate pragmatic.un scop în sine al vieţii. ar putea fi privite ca transformabile prin acţiunea umană. Omul nu poate şti dinainte dacă este dintre cei aleşi sau dintre damnaţi.

au fost dispuşi să muncească mai mult şi au dovedit mai multă iniţiativă decât membrii oricăror alte grupări religioase. care înlocuieşte autoritatea. Aici trăieşte o societate a cărei activitate este dirijată de o academie ştiinţifică. preţuirea omului. El a observat că zonele din Europa în care capitalismul a apărut mai timpuriu şi cu mai multă forţă coincid în mare măsură cu ţările în care a avut o mare influenţă protestantismul. Deoarece calvinismul se caracterizează prin acceptarea unei discipline stricte şi prin preponderenţa acţiunii în faţa contemplaţiei. în cadrul căruia se exprimă bucuria de a trăi. cunoştinţele ştiinţifice au început să aibă o tot mai mare aplicatibilitate în prcatică. H. în care este narată povestea unui cavaler nebun. Decameronul înfăţişează. bazate pe proprietatea comună asupra bunurilor. tipuri umane din toate straturile societăţii italiene a timpului. pe locul legendarei Atlantide. îndeosebi din oraşe (Florenţa în primul rând). Mulţi calvinişti. meşteşugurile şi cu alte îndeletiniciri folositoare. În Anglia elisabetană s-a remarcat cel mai mare dramaturg al tuturor timpurilor. În Spania. Ideile sale au fost publicate în cartea Religia şi ascensiunea capitalismului. în jurul anului 1450. În timpul evului mediu. patrie. Tawney este de părere că adepţii calvinismului. Gutenberg a tipărit Biblia cu 42 de rânduri pe pagină. Renaşterea este şi vremea utopiei. contribuind decisiv la formarea acestei limbi. În secolul al XIV-lea. în colecţionarea manuscriselor unor opere clasice precum şi în scrierea unor opere în limba latină cu subiect din antichitatea romană. o academie platoniciană . care cuprinde biografiile unor personalităţi romane. Renaşterea ştiinţifică şi tehnică Ştiinţa a devenit. la sfârşitul secolului al XIII –lea a anunţat Renaşterea prin Divina Comedie. Dante Aligheri(1265-1321). în scrierea sa utopică. Chiar şi cei mai tineri erau învăţaţi că „diavolul îşi face de lucru acolo unde îşi face culcuş lenea”. pe egalitate şi libertate. Thomas Morus (sec. Bogăţia este dăunătoare numai atunci când devine un scop în sine. Rolul acestor 3 mari autori a constat în faptul că ei au alcătuit limba italiană literară. Literatura Umaniştii au acordat o atenţie dosebită. Teza de bază a lui Tawney era că ideile economice specifice feudalismului au fost treptat înlocuite de capitalism în mare parte datorită Reformei protestante. În 1456. Utilitatea unei profesii şi faptul de a fi plăcută lui Dumnezeu se apreciază în primul rând după criterii morale şi apoi după acelea ale importanţei bunurilor produse pentru „comunitate” dar urmează şi un al treilea criteriu. Raiul. pe bază de raţiune. la mijlocul sec. multe dintre ele dedicate iubitei lui Laura. În antiteză cu teologii medievali. Purgatoriul şi Paradisul. pentru studierea aprofundată a filosofiei greceşti. observaţie.utilă societăţii. meşteşugari şi antreprenori. Dante manifesta în acelaşi timp o preţuire specială pentru creaţiile şi figurile reprezentative ale antichităţii. Lorenzo Magnificul a organizat la Florenţa. Petrarca fiind considerat primul poet liric modern. care a fost un autodidact. ca în evul mediu. iar să fii leneş este un păcat. Calvinismul era împotriva satisfacerii plăcerii personale. rupt de realitate care luptă cu morile de vânt. ea nu mai înseamnă. Calvin a fost dispus să accepte un mod de abordare mai flexibil al creşterii dobânzilor la împrumuturi şi nu era de acord cu ideea că sporirea averii personale este un păcat. în care a prezentat tabloul unei societăţi ideale. o sumă de cunoştinţe date o dată pentru totdeauna şi transmise invariabil din generaţie în generaţie.Inventarea tiparului a determinat ieftinirea cărţilor. Opera înfăţişează călătoria alegorică a lui Dante în cele trei tărâmuri de dincolo de viaţă – Infernul. Deşi fiecare utopian poate avea credinţa lui. Una dintre cele mai răspândite convingeri era aceea potrivit căreia să munceşti din greu este o virtute. în care narează al doilea război punic sau lucrarea Despre bărbaţi iluştri. O invenţie în oraşul Mainz din Germania. o satiră acidă la adresa moravurilor clerului din sec. Tawney. acoperiţi de oprobiu. o cunoaştere în permanentă înnoire şi îmbogăţire. A împrumuta bani era cel mai adesea lăsat în contul evreilor. Preocuparea pentru antichitate se reflectă la Petrarca în studierea sistematică atât a culturii antice latine cât şi a celei elene. Producţia şi repartizarea bunurilor. prin depozite şi magazine de stat. toţi fiind obligaţi să lucreze 6 ore pe zi. XX. al XVI-lea. realizată de către Gutenberg. Dobânda era considerată un păcat capital. în viaţa cotidiană. Cel mai renumit adept al ideilor lui Max Weber în Marea Britanie a fost R. XVI) a scris o carte intitulată Utopia(Nicăieri). Toţi utopienii sunt liberi şi egali dar pentru munci grele au sclavi recrutaţi dintre cei care făptuiesc delicte grave. fireşte cel mai important din punct de vedere practic: profitabilitatea din punct de vedere al economiei private. 1 . îndeosebi a operelor lui Platon şi Aristotel. Utopienii se ocupă cu agricultura. cartea devenind accesibilă maselor astfel că devine un instrument de cultură. reprezentatul cel mai important al literaturii renascentiste a fost Miguel Cervantes. scrise în dialectul toscan şi adunate într-o culegere intitulată Canţonierul sau Rime risipite. din epoca Renaşterii. ceea ce însemna mai mult timp şi mai multă energie disponibile pentru activitatea productivă. stilului. Idei asemănătoare se regăsesc şi la italianul Tommaso Campanella. Călătoria în lumea umbrelor este călăuzită de poetul latin Vergiliu. William Shakespeare. Galileo Galilei remarca: „Dumnezeu a scris Universul în caractere matematice” şi „Nici o cercetare umană nu se poate numi ştiinţă adevărată dacă nu trece prin demonstraţiile matematice”. În creaţia literară îşi găsesc loc dragostea pentru natură. Succesul obţinut prin muncă este un semn de la Dumnezeu că cel care se bucură de el se numără printre aleşii Lui. al XV-lea. al XVI –lea se constituie o nouă concepţie despre ştiinţă: se afirmă suveranitatea raţiunii şi a experienţei. Totodată. al XIX-lea. dar remarca că spiritul capitalismului se înrudeşte cu protestantismul ca un întreg şi nu doar cu calvinismul. exerciţiilor fizice şi desfătărilor morale şi artistice. din sec. XIV în Italia scriitorii abandonează limba latină în favoarea limbii italiene populare. răpusă de ciumă. Acumularea de bani a devenit de aceea o activitate onorabilă. Francis Bacon. la mijlocul sec. oglindind o preocupare deosebită pentru analiza sentimentelor omeneşti. calcul şi experienţă. producerea lor în serie. ci cunoştinţe dobândite prin observaţie directă a fenomenelor naturii. mai ales membri ai breslelor. Faptul capital este experienţa. care a scris Don Quijote. Leonardo da Vinci afirma că „Universul ascunde sub aparenţele sale un fel de matematică reală”. Filosofia Renaşterii redeşteaptă interesul pentru antichitate. Această nouă etică economică a favorizat decisiv răspândirea capitalismului în Europa Occidentală. al XVII –lea. în limba italiană. În sec. în parte pentru a-şi întări convingerea că se află printre aleşi. ca poemul Africa. Utopia este o insulă imaginară. Giovanni Boccacccio (1313-1375) a realizat Decameronul. sunt închinate iubirii. Francois Rabelais a scris Gargantua şi Pantagruel. a aşezat insula Bensalem în Oceanul Atlantic. printre membrii ei numărându-se şi Marsimo Ficino şi Pico de la Mirandola. este tiparul cu litere mobile. Utopienii îşi aleg organe locale şi un Senat. al XVI –lea până în sec. care a revoluţionat lumea. Tawney susţinea în general ideile lui Weber. Pe la jumătatea sec. plasată în Oceanul Atlantic. Noua Atlantidă (1620). ca fizica scolasticilor şi doctrinele lor filosofice. Casa lui Solomon. A deveni bogat prin propriile eforturi era socotit drept cea mai sigură dovadă că te aşteaptă mântuirea. care cuprinde 3 părţi majore: Infernul. Dante îl aşază pe papă în fundul iadului. rotaţia sa în jurul axei sale. Poeziile sale. Francesco Petrarca(1304-1474) a compus numeroase poezii. având în frunte un principe ales. În Franţa. atât conţinutului cât şi formei de exprimare. bazată pe sistemul geocentric şi având ca ideal restaurarea puterii imperiale. În Anglia. dar care de fapt nu se află nicăieri. respingând toate cunoştinţele care nu se întemeiază pe experienţă. Timplul liber îl consacră studiilor. în frunte cu oraşul capoitală Amauroton. Proprietatea este comună iar „bunurile se împart între toţi deopotrivă”. pe insulă domneşte cea mai deplină toleranţă religioasă. la Mainz. care a permis apariţia cărţii tipărite. ceea ce îl arată ca pe un precursor al Renaşterii. cele mai multe grupări calvine au echivalat succesul cu bogăţia lumească. cu un remarcabil talent narativ. s-au luptat din greu pentru a se bucura de succes. Este o societe transformată prin ştiinţă şi tehnică şi condusă de savanţi. Purgatoriul. având 54 de oraşe-cetăţi. în lucrarea Cetatea Soarelui. deplasările şi problemele demografice sunt minuţios reglementate. Însăşi ideea de ştiinţă se schimbă. Se dezvoltă astronomia prin intermediul lui Copernic care în 1453 a dovedit sfericitatea Pământului. biserica catolică considera că este un păcat să obţii profituri împrumutând bani altora. Astronomia În sec. Medieval prin viziunea teologicoaristotelică asupra lumii.

arhitect. Nici o cercetare umană nu se poate numi ştiinţă adevărată. Leonardo era pasionat de mecanică şi a desenat o mulţime de maşini. compară ochiul cu o cameră obscură şi face din creier organul senzaţiilor şi al gândirii. libere sau încastrate şi repartiţia sarcinii pe care o poate suporta un arc. construit între 14571460. Planul barajului mobil de pe Isonzo a fost conceput pentru a inunda câmpiile din jur în scop militar defensiv. ajungând în sec. după modelul păsărilor. a desenat schiţe pentru maşini de zbor. Biringuccio care era un inginer militar din Sienna. a demonstrat că planetele se mişcă în jurul Soarelui. a fost urmărit de Inchiziţie şi obligat să-şi abjure propriile convingeri. un tun montat pe afet cu 33 de ţevi. care devine o preocupare a principilor şi a statelor din epocă. literatura tehnică a acordat un loc cu deosebire important metalurgiei. În calitate de arhitect şi hidrotehnician. referindu-se cu predilecţie la metalurgia metalelor preţioase . Din sec. Leonardo a construit canale de irigaţie în Lombardia (la Milano. cauzele care provoacă prăbuşirea zidurilor. familia Forza a făcut eforturi pentru a regulariza râul Pad şi a legat Milano de lacul Como prin canalul Martesana. dar care nu par să fi fost cu totul originale. să instaleze în Colosseum un atelier pentru prelucrarea lânii. carte publicată de un saxon în 1556. A schiţat şi un aparat care să măsoare greutatea aerului. XIII – XIV) în locul cărbunelui de lemn. prin conjugarea de observaţii riguroase şi date cifrice. a desenat laminoare. Franţa şi Italia. Metoda experimentală a fost aplicată şi în domeniul ştiinţelor medicale. Leonardo da Vinci (1452-1519) este cea mai complexă personalitate a Renaşterii: matematician. Maşinile – unelte. de făcut şuruburi. Ingenioase ventilatoare rotative împrospătau aerul din fundul galeriilor. Desenele lui Leonardo dovedesc că nimic nu l-a pasionat mai mult decât disecţia. a mişcării de rotaţie şi revoluţie a Pământului. Pentru că a susţinut că Pâmântul se învârteşte. fizician. Anglia. În Renaştere s-a produs o veritabilă promovare a tehnicii. poduri de campanie demontabile sau poduri militare suspendate.1600) în lucrarea sa Despre infinit. astronom german. rămas în stadiul de proiect dar notaţiile pe care le-a lăsat cu privire la hidraulică sunt importante. îi sugerează evoluţia geologică. ciocane hidraulice. A susţinut teoria heliocentrică. A imaginat un fel de ascensor pentru greutăţile mari. Leonardo da Vinci a realizat invenţii în domeniul tehnologiei militare: care de luptă echipate cu coase care printr-un sistem de rotaţie puteau tăia picioarele cailor şi ale luptătorilor. cunoaşterea corpului uman făcându-se prin studii anatomice şi prin disecţia cadavrelor. pentru a evita moartea pe rug. revelator proiect al unei mentalităţi noi. Asemenea altor ingineri din Renaştere. Spaniolul Miguel Servente a descoperit circulaţia sângelui iar chirurgul francez Ambroise Pare a reuşit să facă operaţii de amputare şi a practicat ligatura contra hemoragiilor. Fiind pasionat de mecanică. Grandios este proiectul unui canal care trebuia să facă legătura între Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. desenându-le conice şi helicoidale. pictor. cât în curiozitatea minţii sale şi în metodă. Nicolaus Copernic (14731543) a abandonat teoria scolastică că Pământul este centrul Universului. univers şi lume a susţinut că lumea constă dintr-un număr nesfârşit de sisteme solare cuprinse într-un univers infinit. Naşterea politicilor de factură tehnică a fost comandată cu evidenţă de dezvoltarea armelor de foc şi de necesitatea de a exista apărare împotriva lor. Acest tratat a fost eclipsat de tratatul lui Agricola. Galileo Galilei (1564-1642) era sigur că Dumnezeu a scris universul în tipare matematice. de şlefuit suprafaţa oglinzilor. aeroplanul. Metalul în stare fluidă putea fi turnat acum în forme. Leonardo a realizat devierea râului Arno în Italia precum şi sistematizarea râului Adda. maşini de dragat canale. astronom. Torino). Leonardo da Vinci a fost mai degrabă hidrotehnician. pe orbite eliptice şi cu viteze neuniforme. Progrese importante s-au realizat şi în medicină. pe care a studiat-o ca anatomist şi artist. El admite circulaţia sângelui. Papa Sixtus al V-lea (1585-1590) plănuia. În 1540. Prima lucrare tipărită care se ocupă de formarea şi cercetarea zăcămintelor metalifere a fost Bergbuchlein (1505). Consolidarea statului şi creşterea autorităţii sale peste teritorii mai întinse decât în evul mediu clasic au funcţionat în favoarea tehnicii. Guvernele au putut să organizeze mai bine spaţiul pe care îl controlau şi au dispus de mijloace financiare sporite pentru a finanţa lucrările mari şi mai ales pentru a alimenta bugetele militare tot mai consistente. dacă nu trece prin demonstraţiile matematice. sunt inovaţii ale Renaşterii care îşi au sorgintea în ridicarea nivelului de viaţă a unei civilizaţii care câştiga în bogăţie. El formulează teoria formării şi propagării undelor pe care o aplică la lumină şi la sunete. A studiat zborul păsărilor. Dacă a ignorat posibilitatea de uzură prin acţiunea 1 . care reprezintă un inventar al cunoştinţelor epocii pentru tot ce are legătură cu activitatea minieră şi de prelucrare a metalelor. a depus eforturi să calculeze rezistenţa grinzilor pătrate şi cilindrice. Leonardo preconizase să scrie un tratat despre apă. a lucrat pentru familia Sforza la asanarea Vigevano şi i-a propus acestuia să amenajeze cursul Addei. Leonardo a întemeiat anatomia comparată (urmărind acelaşi organ la diferite specii).revoluţiile planetelor în jurul soarelui. Tot Leonardo a conceput scări diferite de asalt. Între inginerii Renaşterii. vaporul cu roţi. Johann Kepler. fără a trebui c apiesa să fie modelată dintr-un şingou supus unui lung proces de forjare la cald. Studiile lui Leonardo pentru maşini de dărăcit şi tuns lâna sunt printre cele mai originale şi mai bine concepute din carnetele sale. Leonardo formulează legi de mecanica flidelor. maşini de treflat. necesare obţinerii unui metal topit fluid. Tezele sale au fost considerate contrare doctrinei oficiale a bisericii catolice iar Giordano Bruno a fost condamnat de Inchiziţie la arderea pe rug şi opera sa a fost interzisă. A studiat apariţia crăpăturilor. Leonardo da Vinci respinge toate cunoştinţele care nu se întemeiază pe experienţă ca fizica scolasticilor şi doctrinele lor filosofice. Măreţia tehnicianului Leonardo constă mai puţin în „invenţiile” sale. Giordano Bruno (1548. depuse succesiv de ape. Desenele lui Leonardo demonstrează un studiu aprofundat de aparate necesare săpării de canale. Angrenajele erau utilizabile în industrii multiple. Leonardo a acordat o atenţie specială problemei angrenajelor. să obţină cunoştinţe generale aplicabile în diversitatea cazurilor respective. De re metalica. cuptoare înalte. Kepler. noi mecanisme de pompe. inginer. Astfel. a demonstrat că planetele se învârt în jurul soarelui. XV începe să fie folosită şi fonta (aliaj de fier cu carbon) în Germania. În secolul al XVI –lea. a publicat De la pirotechnia. filosof. cu această ocazie. Cărbunele fosil începe să fie utilizat şi în forjele din nordul Franţei (sec. toate aceste invenţii îşi găsesc o primă schiţă în opera lui Leonardo da Vinci. absolut remarcabile. Medicul lui carol Quintul. Utilizarea crescândă a paharului de sticlă. Începând cu sec. studiul vârtejurilor şi cel al mişcării apei. Elveţianul Paracelsus (1493-1541) a făcut din stimularea „forţei vitale” a organismului principiul terapeutic fundametal: medicul trebuie să intervină în punctul în care forţa vitală e slăbită. Perfecţionându-le. echilibrului şi căderii corpurilor şi proclamă imposibilitatea de a crea forţă din nimic. realizând studii de optică şi mecanică generală. căutând să le facă mai solide şi mai ordonate. Aplicarea forţei hidraulice la introducerea forţată a aerului în cuptoarele de reducere a fierului a dus la construirea de furnale. dintre care 11 pot trage deodată. A ajuns la concluzii pertinente referitoare la vechimea mai mică sau mai mare a unui fluviu în funcţie de rapiditatea cursului şi de adâncimea albiei. Rocile stratificate formate din pături de mâl. Andre Vesale (1514 – 1564) a întemeiat anatomia umană modernă. A combătut cauterizarea rănilor provocate de armele de foc. A abordat cu precădere 3 mari probleme: formarea albiilor râurilor. obişnuinţa de a utiliza furculiţe. El studiază legile frecării. a confecţionat maşini pentru diferite industrii. chiar şi un aruncător de flăcări. războiul de ţesut mecanic. arbalete cu targeri rapide. Padova. submarinul. paraşuta. construirea de caleşti. a căutat să dea cele mai bune formule matematice cupolelor şi sistemelor de bolţi. În Renaştere se dezvoltă noi tehnici miniere. înlocuirea progresivă a cufărului cu dulapul. A realizat studii de perfecţionare a ecluzelor. XVI până la dimensiuni de 9 metri înălţime şi 7 metri diametru. a încercat să schiţeze o teorie a zborului şi a conceput o maşină de zbor. Galilei a adus noi argumente în sprijinul teoriei heliocentrice. a căutat. Un astronom german. Leonardo putea să facă ansamblul producţiei industriale să progreseze. Invenţiile au nevoie de suportul unui public care exercită asupra tehnicienilor o presiune fertilă. Astfel. în preajma morţii sale. în care se putea introduce mai mult combustibil şi se puteau realiza temperaturi înalte. de formă aerodinamică. XVI se folosesc pompele pentru evacuarea apei. a fost cel dintâi care s-a ocupat de industria textilă şi a căutat să îi mecanizeze mai mult operaţiunile obişnuite. pe orbite eliptice şi meuniforme. automobilul. dispozitive pentru escaladarea zidurilor. meştegul turnării şi fabricării de tunuri. în tipare.

de sorginte modernă. în special cele ale condotierului Cesare Borgia. Cercetează manuscrise latine în biblioteci germane. accentuând umanul şi trăsăturile psihice. la condiţii. la Curia papală (în 1506) şi la împăratul german (1507-1508). forme culturale care aparţin antichităţii. născut la Florenţa la 3 mai 1469. la perversitate şi cruzime faţă de orice alt considerent. Vechea ancoră în U. Este mai bine să pară zgârcit decât prea generos şi să nu risipească bogăţia statului. când celebra familie Medici a recâştigat puterea asupra Florenţei şi republica a fost dizolvată. rămâne neschimbat. nu selectivă. Ca istoric. a fost un protejat al lui Salutati. O guvernare eficientă trebuie să ţină sub control supuşii: „Ce altceva este o guvernare dacă nu mijlocul de a-i ţine în frâu pe supuşi?” Ceea ce conferă sistemului de gândire al lui Machiavelli o consistenţă reală şi un fond obiectiv este considerarea realistă. Machiavelli a fost destituit din funcţie şi arestat pentru scurt timp pentru o presupusă conspiraţie împotriva noii puteri. Modelul ideal de acţiune. Printre misiunile sale diplomatice s-au numărat vizitele la suveranul francez (în 1504. Este mai bine să fie crud când e nevoie decât milostiv în mod inutil şi e mai bine să fi temut dar respectat. Pentru atingerea unui ţel nobil. devenită pradă conflictelor interne şi invaziilor străine. Principele nu trebuie să ţină seama de nici un alt considerent. chiar dacă a participat la conciliul de la Basel. progresele navigaţiei au fost cu mult mai importante decât cele ale circulaţiei terestre deoarece marile călătorii geografice şi stabilirea de relaţii regulate cu Lumea Nouă şi Extremul Orient s-au numărat printre faptele majore ale epocii. Evoluţia istoriografiei italiene În esenţă. Renaşterea a însemnat o redescoperire a clasicismului. Petrarca este autorul unei lucrări. care să-i asigure independenţa. Niccolo Machiavelli este primul mare filosof politic al Renaşterii. Al doilea umanism italian este reprezentat de o pleiadă de valoroşi istorici din sec. Renaşterea a însemnat o redescoperire a clasicismului. justificate de scopul nobil pe care şi-l propune principele. să speculeze atent situaţia politică internaţională în vederea măririi. moral sau religios. ca o apologie a ipocriziei şi imoralităţii. religios sau de altă natură. care sunt uşor de eludat. Istoriografia Renaşterii Renaşterea a fost un timp de generală resurecţie în sfera civilizaţiei. adică şi manevrarea contra vântului. Primul umanism italian este reprezentat de Petrarca la început. Se distanţează de vechile interpretări de sorginte providenţialistă. Singurul lucru care contează este interesul statului. O situaţie din care Italia nu putea fi salvată şi unificată decât de o mână de fier. Poggio Bracciolini(1450-1509). a valorilor antichităţii greco – romane. condotierilor. Giovanni Boccacccio a scris Viaţa lui Dante. 1510-1511). în 1498. unde şi-a scris cele mai importante lucrări. care se aliniază unei concepţii istorice asemănătoare aceleia profesate de Petrarca. cu subliniere la adresa măreţiei monumentelor Romei. Când republica a fost reinstaurată pentru scurt timp. Mai uşor de manevrat decât ramele laterale de odinioară. a fragmentării în atâtea state adverse a Italiei. nu parţială. Giovanni Villani manifestă o extraordinară preţuire a scriitorilor antici. Limitele inginerului şi inventatorului Leonardo sunt evidente deoarece a fost lipsit de un limbaj adecvat şi de instrumente de măsură.rocilor. s-a retras pe un domeniu de lângă Florenţa. lucidă a instabilităţii politice a epocii. fapt care explică preocuparea sa pentru colecţionarea de amnuscrise antice. marilor seniori. de la originea cetăţii până la 1455. reducând peste măsură impozitele. De viris ilustribus. Filipo Villani a realizat lucrarea Despre florentinii iluştri iar Dino Compagni a scris Istoria florentină. decât iubit dar nerespectat. Machiavelli a reorganizat apărarea militară a Republicii Florenţei. în care referindu-se la acţiunile de unificare duse în cuprinsul statului papal de Cesare Borgia. în 1527. deoarece credea că italiana nu este în măsură să exprime idei înalte. diferitelor filete ale unei căderi de apă. care înseamnă tot atâtea trepte în cunoaşterea istorică. într-o familie de funcţionari. a extinderii statului. Leonardo Bruni(1369-1444) este autorul unor comentarii despre evenimentele din cetăţile italiene.” Principele să-şi propună deci să învingă în luptă şi să-şi păstreze statul iar atunci mijloacele pe care le-a folosit vor fi socotite oricând onorabile şi fiecare le va lăuda. Renaşterea se caracterizează printr-o dezvoltare economică fără precedent. fixată la pupă. Se afirmă ca trăsătură distinctivă a Renaşterii antropocentrismul. Îşi scrie opera în limba latină. Principele trebuie să fie atât de înţelept încât să evite acele josnicii care l-ar face să piardă statul. condiţiilor sociale. a cunoscut mulţi principi italieni şi a putut să le studieze strategiile politice. imitarea antichităţii este în prim – plan. afirmă Machiavelli. Principele trebuie să ştie să folosească forţa şi viclenia: „un stăpân înţelept nu poate şi nici nu trebuie să –şi ţină cuvântul dat atunci când acesta s-ar întoarce împotriva lui”. Preocuparea esenţială a principelui şi chiar singura care trebuie să-i dirijeze guvernarea trebuie să rămână păstrarea puterii personale şi menţinerea statului. XIV – XV. pentru realizarea unificării Italiei. Doar că Renaşterea a venit cu o receptare globală. Principele trebuie să fie viclean şi inteligent. a luptei regilor francezi contra puterii imperiale. culturii şi artelor. Opera lui a fost tradusă în limba italiană vulgară. căci în concepţia lui Machiavelli statul se confundă cu persoana 1 . moral. principilor. a valorilor clasice. În Renaştere. era pentru Machiavelli. După eliberarea sa. spre care se îndreaptă întreaga atenţie. a lipsei de scrupule şi cruzimii. a aventurierilor. Machiavelli a intrat în serviciul guvernului Florenţei ca şi contabil şi a cunoscut succesul după proclamarea Republicii Florentine. în opera sa Principele (1513). fiind un bun cunoscător al limbii greceşti. la 21 iunie. Principele reflectă aspiraţia spre realizarea unificării Italiei. Deşi armatele de mercenari erau în mod curent folosite în această perioadă. În timpul misiunilor sale diplomatice. căci faptele principilor „trebuie privite numai din punctul de vedere al rezultatelor lor. Şi evul mediu a fost totuşi o epocă care a vehiculat idei. Începând cu veacul al XIII-lea se răspândise treptat folosirea cârmei cu chilă. urmăreşte să arate cum se poate dobândi. de principe. omul de stat obişnuit dovedeşte un egoism prin care îşi promovează interesele numai în dauna vecinului său. A fost secretar al Consiliului celor 10 care conduceau negocierile diplomatice şi supravegheau operaţiunile militare ale Republicii. total eronat. De pe acum. în 8 cărţi. a trădării şi asasinatului. Era considerat un om crud dar cruzimea lui a restabilit ordinea în statul papal din centrul Italiei. la efecte. În 1512. graţie experienţelor de coloraţie. Cesare Borgia. de un principe energic. a fost suspectat de mulţi republicani că susţine casa de Medici. civilizaţia umană nu progresează. menţine sau pierde un principat. îndrăzneţ şi indiferent până la amoralitate. o concepţie care accentuează valoarea omului. nivelul mediu al omenirii nu poate fi ridicat. S-a născut la Arezzio. Din 1503 până în 1506. avem de-a face cu 3 umanisme. activităţii comerciale. un stat nu prosperă decât în detrimentul altuia. care era preocupat la vremea respectivă de extinderea posesiunilor sale în Italia centrală. în balamale şi afundată chiar sub suprafaţa apei. Epoca Renaşterii se reflectă în istoriografie sub forma unei noi concepţii şi metode istorice. A murit în acelaşi an la Florenţa. Principele. Leonardo a înţeles în schimb că un curent este mai rapid în centrul râului decât la maluri şi a ajuns chiar să distingă. ataşat curţii romane. prin cristalizarea unei civilizaţii citadine dar nu reprezintă o ruptură totală faţă de evul mediu. să nu cedeze tentaţiei de a fi conciliant sau de a crede că îşi poate fonda puterea personală şi a statutului pe autoritatea legilor. realist. fenomenelor economice. Petrarca a subliniat valoarea vieţii active şi caracterul social al umanismului adevărat. a ambiţiilor şi rapacităţii papilor. „raţiunea de stat” care se confundă cu interesul conducătorului său. Singurul criteriu după care un principe trebuie să se conducă este criteriul utilităţii politice a tuturor acţiunilor sale. Etică politică a lui Machiavelli are o fundamentare de ordin metafizic: natura umană este un aliaj de bine şi rău. Opera lui este dedicată istoriei Florenţei. Ca istoric. În ciuda încercărilor sale de a câştiga încrederea casei de Medici. se opreşte la cauzalităţi. aceasta permitea schimbări iuţi ale direcţiei şi făcea cu putinţă manevrarea completă. cultivat în antichitatea latină şi greacă. adusese acestei provincii unitatea şi pacea şi o făcuse să fie credincioasă principelui. sub forma unei monarhii absolute. nu a redobândit niciodată poziţia sa favorabilă în cadrul guvernului. În epoca Renaşterii. rămâne însă un intelectual laic. Modelul este antic. „scopul scuză mijloacele folosite”. care exercita o presiune prea puternică asupra fundului corăbiei fusese înlocuită prin ancora cu braţ scurtat.astfel că genul a creat o adevărată vogă în epocă. Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) este autorul unei etici politice laice. Se focalizează asupra evenimentelor politice. a preferat să se bazeze doar pe recrutarea de localnici pentru asigurarea unei apărări permanente şi patriotice a bunurilor publice. Această lucrare a fost considerată dintru început (şi uneori continuă să fie privită şi azi).

fiind indispensabile în bucătăria vremii: piper negru. Pirateria s-a practicat concomitent cu comerţul cu sclavi şi era încă unul din mijoacele de îmbogăţire. rubine. faima de om mare şi desăvârşit. care acţionau cu acordul suveranului sau a autorităţii urbane. VIII. pentru evitarea sau excluderea intermediarilor arabi. Marile afaceri cu sclavi devin. un apanaj exclusiv al portughezilor şi spaniolilor. politice şi diplomatice. Resursele de metal preţios ale Europei erau insuficiente. care vizau nu numai aurul ci şi obţinerea de sclavi. nucşoare şi cuişoare. Principala sa operă. Balanţa comerţului levantin era pasivă. în afară de faptul că nevoia îl constrânge la aceasta. eludând monopolul italian în general şi îndeosebi concurenţa genovezilor. Erau căutaţi mai ales sclavii negri din Africa. În căutare de târguri de sclavi şi de surse de sclavi s-au lansat marii financiari ai vremii. Cea mai bună fortăreaţă care poate să existe este faptul de a nu fi urât de popor. cât poate mai mult. Spania şi Portugalia. în spaţiul atlantic. dându-le numai acestora dreptul de a-i spune adevărul şi numai în legătură cu lucrurile despre care el îi întreabă şi nu privitor la altele. dacă aceştia sunt capabili şi credincioşi. pe Senegalul superior şi pe Niger. mirodeniile erau şi scumpe. încă din epoca cruciadelor. Se ştie azi că „Doradoul” medieval legendar se găsea în Africa. Machiavelli prezintă istoria Florenţei pe scurt. taifunuri. diamnte. Scopul exploratorilor europeni era descoperirea drumului direct spre Indii. venituri uriaşe pentru cei care descopereau căile directe de acces spre ţara aurului. Prima greşeală pe care o poate face un principe priveşte tocmai alegerea oamenilor lui de încredere. se declară în favoarea unuia şi împotriva celuilalt. În ceea ce-i priveşte pe supuşi. descoperirea „insulelor mirodeniilor”. prin pustiuri. Pirateria şi comerţul au pus la dispoziţie capitalurile necesare pentru echiparea navelor în vederea explorării zonei Oceanului Atlantic. Pentru a putea suporta un asemenea regim sever. care au produs modificxări radicale şi profunde în viaţa oamenilor şi a popoarelor. Robii negri. Primele călătorii care au depăşit mările interne. să organizeze pentru popor. Cipangu (Japonia). lapislazuli etc. În Discursuri asupra primei decade a lui Titus Livius (1512-1520). biserica catolică şi dreptul considerau robia o instituţie legală şi utilă. europene. reprezintă consecinţa logică a unei serii de eforturi îndrăzneţe şi răbdătoare. este sigur că nu vor lipsi niciodată străinii care să vină în ajutor. India. insistând îndeosebi asupra vieţii politice şi organizării instituţionale. Principele care se teme mai mult de poporul său decât de străini trebuie să ridice fortăreţe. Mitul aurului a constituit imboldul cel mai eficace în orgaizarea şi realizarea marilor explorări şi descoperiri. istoria romană îi oferă lui Machiavelli prilejul de a explica înlănţuirea cauzală a evenimentelor şi de arăta că trecutul este un îndreptar pentru prezent. Ele treceau prin zeci de mâini. pentru a ajunge la aurul din Sudan. Expediţiile de explorare şi de descoperire. zeci de intermediari realizau profituri exorbitante din negoţul cu aromatele şi mirodeniile Orientului. jefuite de beduini sau de piraţi. coloranţi. principele trebuie să se teamă că duşmanii ar putea unelti în taină. spre insulele mirodeniilor. Un principe nu trebuie să se teamă de conspiratori atunci când poporul îi este favorabil. Cathay(China). cererea depăşea constant oferta. de a fi la discreţia altuia. fără să şovăie în nici un fel. Principele trebuie să-i întrebe despre toate chestiunile şi să asculte părerile lor dar să decidă singur. căci. Istoria Italiei. sub diverse formulări. au lărgit sfera de acţiune a negustorilor europeni până în regiunea tropicală a continentului african. MARILE DESCOPERIEI GEOGRAFICE VIII. diverse gume. Aur a căutat şi Cristofor Columb în America. şesături de mătase. Un principe este preţuit atunci când este prieten adevărat şi duşman adevărat. El se poate pune la adăpost de o situaţie ca aceasta dacă se străduieşte să nu fie urât sau dispreţuit şi dacă face astfel ca poporul să fie mereu mulţumit de el. şofran. Machiavelli afirmă răspicat că cea dintâi părere pe care o avem despre inteligenţa unui conducător de stat ne-o formăm cunoscându-i pe oamenii pe care îi are în jurul lui. a explorării tărâmurilor necunsocute. Esenţial pentru succesul în politică. În anotimpul friguros se consumau mari cantităţi de carne sărată. pe care a avut prilejul să-l cunoască destul de bine în timpul misiunilor sale diplomatice şi pe care îl consideră statul cel mai puternic şi mai bine articulat din Europa. iar oamenii de afaceri au stimulat şi finanţat opera de colonizare. după cum consideră el. de peste mări şi oceane. ghimber. obişnuiţi cu robirea maurilor în timpul Reconquistei. făceau comestibilă mâncarea. Erau scumpe pentru că se aduceau de departe. covoare scumpe.1. poartă aprenta puternică a experienţei personale. care a luat un nou avânt în secolul al XIII-lea. chiar dacă situaţia externă este calmă. chiar dacă ai fortăreţe. descriind raporturile politice şi diplomatice ale Florenţei cu celelalte state italiene sau străine. parfumuri (mosc. Francesco Guicciardini (1484-1540) a participat ca diplomat la marile evenimente ale istoriei Italiei din deceniile 2-4 ale secolului al XVI-lea. Un principe prudent îşi va alege în stat sfetnici înţelepţi. Iar politica nu este altceva decât tehnica succesului principelui. zahăr. aceeaşi ţintă: Orientul. Ştiri necontrolate despre o misterioasă ţară a aurului (El Dorado) s-au răspândit cu repeziciune. din antichitate până în secolul al XIII-lea şi pe larg până la moartea lui Lorenzo Magnificul (1492). atacau cu scopul de a captura şi de a jefui corăbiile altui stat sau oraş. căci instituţiile societăţii feudale. este modul în care îşi alege secretarii şi miniştrii. Un principe nu trebuie să se alieze niciodată cu unul mai puternic decât el pentru a-i lovi pe ceilalţi. Pentru a-şi menţine popularitatea. Tocmai pentru că erau atât de solicitate. Etica politică a unui principe de succes presupune refuzul categoric al linguşirii. camfor. India. peste ape. principele va trebui. care constituiau baza farmaceuticii din vremea respectivă. Expediţiile de piraterie au însemant adesea unica şcoală a unora dintre temerarii care au descoperit mările şi oceanele globului în epoca marilor descoperiri. serbări şi spectacole. erau folosiţi la munci agricole sau învăţau un meşteşug iar profitul rezultat din munca celor înrobiţi era însuţit de stăpânii lor. pentru că a ştiut să descopere însuşirile lor şi să-i păstreze fideli faţă de el. Legendele ţesute în legătură cu ţările africane. Această atitudine va fi întotdeauna mai folositoare decât poziţia de a sta neutru. ele nu te vor salva. praf de ghimber sau scorţişoară dădeau gust. Machiavelli este impresionat de organizarea instituţională a regatului Franţei. de pe coasta Malabarului sau din Ceylon. deschizând orizonturi noi. parfumurilor şi aromatelor. căci dacă cel care este mai puternic învinge. au vizat aproape toate. în Imperiul Mali. Pirateria practicată de portughezi şi spanioli a lărgit câmpul lor de acţiune în spaţiul insular al Oceanului Atlantic şi în ţinuturile vestice ale continentului negru. Piraţii. să-şi creeze prin orice acţiune. cu comorile lor fabuloase. condimente. vânduţi în Italia. un principe trebuie să se ferească. determinând scurgerea metalului nobil spre Orient pentru plata mirodeniilor. adică atunci când. Imperiul Han. 1 . Totul se făcea în cadre perfect legale. în viziunea lui Machiavelli. cu eventuale resurse de aur şi argint. scrisă în ultimii ani ai vieţii şi cuprinzând evenimentele dintre moartea lui Lorenzo Magnificul (1492) şi moartea papei Clement al VII-lea (1534). perle. Setea de aur. Reducerea posibilităţilor de achiziţionare a sclavilor în Levant a dus la scumpirea lor. statul.principelui. menţineau trează ispita câştigului. Principele trebuie să se străduiască. se întrebuinţau mirodenii. rămâi prizonierul lui. Machiavelli anticipează celebrul principiu al balanţei puterilor în Europa. lucru pe care trebuie să-l obţină. începând cu secolul al XIII-lea. Nu există un alt mod de a se apăra de linguşiri decât acela de a-i face pe oameni să înţeleagă că principele nu se va supăra sau înfuria dacă i se va spune adevărul. deoarece atunci când poporul ia arma în mână. CAUZELE MARILOR DESCOPERIRI GEOGRAFICE Marile descoperiri geografice. îl putem socoti un om înţelept. transportate prin numeroase ţări. a fost cauza economică principală a expansiunii europene şi a marilor descoperiri geografice. iar poporul te urăşte. Principele trebuie să arate că iubeşte virtuţile şi să-i onoreze pe aceia care strălucesc într-o artă anumită. Puţin piper. în primul rând. Erau atacate mai ales vasele comerciale. ambră). Robii din Levant erau vânduţi la târgurile de scalvi orientale şi prea puţini ajungeau în Occident. în anumite perioade ale anului. Comerţul cu sclavi. explorarea teritoriilor necunoscute. supuse pericolului de a fi pierdute în furtuni. italieni şi portughezi. În Istoriile florentine (1520-1525). a stimulat şi el explorările şi descoperirile geografice. de exploarare a teritoriilor descoperite. Europa medievală era tributară Asiei în special pentru produsele aromate şi coloniale. mai ales în Catalonia şi Andaluzia(Spania).

undeva pe coasta de vest a Africii. Cristobal însemnând „cel care îl are pe Hristos”. După 4 luni de navigaţie. regele Joao al II-lea îl trimite în 1487 pe Bartolomeo Diaz cu două mici corăbii de război şi un vas de transport cu provizii. Un mic nobil din garda sa. escadra a ajuns în golful Sfânta Elena. constructorii navali din Portugalia au realizat corabia anume făcută pentru călătorii pe ocean – caravela – acţionată cu ajutorul velelor. aur şi sclavi. Expediţia a atins extremitatea sudică a continentului – Capul Furtunilor. dotate cu tunuri la bord. trecând de Capul Bunei Speranţe şi navigând spre nord de-a lungul coastei orientale africane. care primise misiunea de a căuta “coasta Guineei”. Calea maritimă spre India fusese astfel descoperită. al Coastei de Fildeş şi al Coastei Aurului. când doi fraţi. După ce au înaintat în apele Senegalului şi au explorat sumar Gambia. Expediţiile s-au succedat una după alta. 1 . infantele Henric s-a dedicat timp de 45 de ani. ci se retrage spre est şi spre sud. situate în apropierea ecuatorului. Navele erau dotate cu tunuri. Paralel cu activitatea de explorare a coastei africane. dezvoltânduse plantaţii de trestie de zahăr şi viţă de vie (vestitul vin de Madeira). unde. mosc. a insulelor sau a continentelor. Joao Zarco şi Tristao Vaz Teixeira şi o împinse spre coastele unor insule necunoscute. papa confirmă printr-o bulă drepturile portughezilor în Africa. iar stadiul la care ajunsese economia solicita pieţe noi unde să se poată cumpăra marfa căutată de statele apusene şi unde puteau să se vândă produsele acestora. alte expediţii aduseră şi aici colonişti. Papalitatea şi-a dat consimţământul în 1454. VASCO DA GAMA Descoperirea de dată recentă a “Indiilor Occidentale” de către Cristofor Columb crea Spaniei avantaje uriaşe. în timp ce flota portugheză se situa pe primul loc în lume. rămas în istorie cu epitetul de “Navigatorul”. cu o înclinaţie spre studiul geografiei şi al navigaţiei dar dispunând şi de considerabile resurse economico – financiare. În continuarea căutării drumului spre India. numele de Capul Verde. Pe la 1418. Pe la jumătatea secolului al XV-lea. De aici Diaz constată că coasta continentului Africa nu mai înaintează spre vest. teoria geografilor din evul mediu despre regiunile tropicale nelocuite a căzut pentru totdeauna în desuetudine. În anii următori. fie complet necunoscute europenilor. se organizau expediţii şi în largul Oceanului Atlantic. portughezii au descoperit şi explorat succesiv: litoralul Guineei. 3. explorări soldate cu importante cantităţi de fildeş. numindu-l comandant pe tânărul curtean de origine nobilă Vasco da Gama. un vas uşor şi rapid de 50 de tone şi o corabie mare de 200 de tone pentru transportul proviziilor pentru 3 ani. coasta occidentală a Africii a fost explorată şi cartografiată din Gibraltar până în Guineea. În 1444. din unele regiuni de pe coastele Africii. El ajunse până la un puternic promontoriu pe care. iar atitudinea africanilor. Ugolini şi Valdino Vivaldi. arhipeleag pe care portughezii l-au botezat Madeira. care au descoperit întâmplător Insulele Capului Verde. al Liberiei. Sunt câteva menţiuni de pe la 1291. mai bine dotată cu hărţi. la miticul rege – preot Ioan şi la o posibilă alianţă cu acesta împotriva musulmanilor. Chiar numele lui iniţial era Cristobal Columb. În 1481. sume pe care le-a investit în explorări şi în organizarea expediţiilor. De aceea. După succesul acestei reuşite. pe care le credea ale Nigerului şi era convins că era vorba de un afluent al Nilului. Înaintând spre sud. Regele Joao al II-lea trimite îndată o flotilă comandată de Diego Cao cu misiunea de a întemeia o colonie şi de a exploata marile zăcăminte de aur din regiunea Coastei Aurului. infantele Henric. VIII. au pornit prin luna mai spre Ceuta. O dată cu descoperirea Capului Verde. După ce pojarul s-a stins însă. ceea ce îl determină pe rege să schimbe numele acelei extremităţi stâncoase şi neospitaliere în Capul Bunei Speranţe. acum îi primeau cu săgeţi otrăvite şi cu lănci. Desigur că îndrăzneţii genovezi au pierit în lupta cu furtunile.2. adică „purtătorul lui Hristos”. între 1484-1486. La 8 mai 1444 Cabral atinse coasta uneia dintre insulele arhipeleagului pe care o botează San Miguel. Iar de aici până în India mai era desigur o distanţă nebănuit de lungă. echipând cu ajutorul unor negustori 2 corăbii. exploratorii au descoperit. Comerţul cu sclavi negri era extrem de rentabil şi din această cauză negustorii portughezi se “băteau” să obţină licenţe de expediţie din partea principelui. VIII. fildeş. Escadra a pornit la 8 iulie 1497 din portul Lisabonei. Henric a preluat în mare măsură aceste acţiuni în contul şi beneficiul regalităţii. busole şi instrumente de calcul. au fost construite primele caravele portugheze. în jurul anului 1430. La început fugeau de albi. Succesele de o deosebită importanţă istorică ale navigatorilor şi exploratorilor portughezi din această primă etapă ( 1415 – 1460) se datorează în cea mai mare măsură fiului regelui Joao I. Continuând explorările în direcţia sud. Dar comerţul cu sclavi. Pentru a continua explorarea coastei occidentale sudafricane. Dotat cu un pronunţat simţ al aventurii. Velho Cabral descoperă şi ocupă toate insulele arhipeleagului Azore. cu păduri de palmieri. Henric Navigatorul a afirmat că scopul principal al expediţiilor portugheze în Africa este convertirea păgânilor idolatri. inclusiv clima şi vegetaţia luxuriantă. organizării marelui şantier naval din Sagres. ocolind coasta apuseană a Africii. Cortes suţinea că luptă în Mexic pentru „slava lui Dumnezeu” iar Cristofor Columb intenţiona convertirea la catolicism a sălbaticilor păgâni din Lumea Nouă. urmând apoi să iasă în larg pentru a încerca să ajungă în India. În timpul său şi datorită lui. apoi insulele Principelui şi Sf. Semnătura lui Columb anterioară anului 1492 era „Xpo ferens” . corăbiile lor s-au întors încărcate cu un mare număr de sclavi. sau răpirile din ce în ce mai dese au ajuns să fie cunoscute.Printre cauzele care au condus la marile explorări şi descopriri geografice se află şi misionarismul. care nu puteau lăsa indiferentă monarhia portugheză. precum şi o întreagă bibliotecă documentară specifică. portughezii ocolesc capul Bojador( 1434) şi Capul Alb ( 1441). dar a izbucnit un mare incendiu în uriaşele păduri. Au urmat expediţiile veneţianului Alvise Ca da Mosto ( 1455) şi genovezului Antoniotto Usodimare ( 1456). câştigul realizat a fost enorm. care a durat 7 ani. În anul 1431 şi în următorii ani. Dar portughezii nu s-au grăbit să urmeze acest drum descurajator de lung: peste 10 000 de km de la Lisabona la Capul Bunei Speranţe. De abia după 12 ani acest cap a fost depăşit. a unor negustori portughezi. cu care ocazie sunt descoperite gurile fluviului Senegal. cu familia sa şi cu alţi colonişti. care utilizează forţa vântului şi nu cu ajutorul vâslaşilor. Dar pe hărţile italiene ele erau plasate mult mai spre vest. pe care-l făceau portughezii cu arabii. regele Manuel I cel Mare echipează sub supravegherea lui Bartolomeo Diaz o escadră. gurile fluviului Congo şi coasta Angolei. fie cunoscute doar prin intermediari. din paşnică. DESCOPERIRILE GEOGRAFICE ALE PORTUGHEZILOR Descoperirea ţărilor. aducând aici colonişti portughezi. Primii care în evul mediu au încercat să facă unele descoperiri în Oceanul Atlantic se pare că au fost genovezii.În 1445 sunt trimise spre coastele africane occidentale 26 de corăbii. o furtună îndepărtă de coasta africană o mică corabie în care se aflau 2 nobili. Şi în anul 1428 se mai vedea fum peste micul arhipeleag. Prinţul Henric voia să le includă între posesiunile coroanei şi l-a trimis pe Velho Cabral să le ia în stăpânire. Gil Eanes de Azurara. Expediţia din anul 1444. compusă din 6 caravele. Dinis Diaz a trecut de gurile fluviului Senegal. Urmându-şi drumul spre sud a dat unui promontoriu. într-o bulă în care era vorba de “cinstitul comerţ de sclavi”. Visând mereu la bogăţiile legendare ale Africii.l boteză Cabo Bojador. Abia peste 10 ani vor continua portughezii expediţiile spre India prin Vasco da Gama. nepricepuţi în arta navigaţiei. Expediţia se întoarce în Portugalia aducând sclavi . a îmbarcat de pe coasta africană 165 de negri şi. ambii în serviciul Portugaliei. pulbere de aur şi un condiment asemănător piperului. Totul a fost minunat. echipajul era format din 200 de oameni în timp ce căpitanii aveau la dispoziţie cele mai moderne instrumente de navigaţie. a devenit posibilă doar atunci când un anumit nivel ştiinţific şi cultural devenise un bun câştigat pentru societatea Europei de Apus. Toma. a devenit ostilă. În anul următor Zarco reveni în insulele descoperite de el. Expediţia fraţilor Vivaldi a avut loc în timp ce Marco Polo se afla în China. Se căutau insulele care figurau deja pe unele hărţi italiene de la 1350: “Insulele şoimilor” . Cu anul 1441 începe în istoria descoperirilor geografice epoca negoţului cu sclavi negri.Arhipelegul Azore. prinţul portughez Henric Navigatorul a trimis o nouă expediţie spre miazăzi. pe o lungime de 3 500 de km. fiind compusă din 2 corăbii grele(fiecare cu o încărcătură de 120 de tone). de-a lungul coastei africane. se supuse poruncii date de principe şi plecă în larg. cu toate că unii au murit pe drum. prozelitismul religios. pământul îngrăşat de cenuşa ce conţinea săruri de potasiu a dat roade bogate.

unde negustorii arabi controlau aproape întregul comerţ cu sudul Indiei. Aici. îndeletnicirile sale înainte de a călători pe mare. cu întregul lor echipaj. După multe peripeţii. După 6 săptămâni. Apoi revine la Lisabona. viitorul vicerege al Americii spaniole.capitala insulei Madeira. a fost echipată o flotilă de 13 corăbii. fiind ajutat în această direcţie şi de fratele său Bartolomeo. frica de necunoscut şi imposibilitatea de a determina cu certitudine longitudinea. dar cu numai 6 din cele 13 corăbii. Columb e ccuprins de febra călătoriilor maritime. prin Oceanul Atlantic spre India şi China. până la descoperirea Canalului de Suez. a ancorat într-un punct estic al Americii de Sud. Columb notase. Războiul odată terminat. descoperirea căii maritime. În Portugalia şi apoi pe insula Madeira. După ce a cumpărat de la alţi localnici o mare cantitate de diferite mirodenii. Nu se ştie când şi unde a învăţat Cristofor Columb sau dacă este vorba de un autodidact genial. fără să-şi dea seama. Acestora. trecutul. Fanatismul religios. 38 de pescari nevinovaţi au fost spânzuraţi de catarge iar cadavrele aruncate în mare. Acesta din urmă. Columb a fost pasionat de lectură. pusă sub comanda lui Pedro Alvarez Cabral. după care escadra a ancorat în faţa marelui oraş Calcutta din India. biografie şi fapte să fi fost atât de controversate. ci şi o masă turbulentă. Flotila a pornit în martie 1500. În 1477 vizitează. Iar pentru comerţul mondial. la Porto Santo. în cadrul unei expediţii genoveze Anglia. cu cele din descrierile călătoriilor lui Marco Polo şi ale altor exploratori. în special cele oferite de Ptolemeu. deţinând monopolul comercial cu Asia de Sud şi de Est. Din Calcutta. originea sa genoveză. Pe baza hartei lui Toscanelli. DESCOPERIRILE GEOGRAFICE ALE SPANIOLILOR. italiană ( genoveza) şi latina. nu cea scrisă). care venise în Portugalia schimbându-şi meseria de ţesător cu cea de cartograf. perspectiva aventurii militare şi colonialiste le promitea îmbogăţirea rapidă.Exploratorii au ajuns în porturile Mozambic şi Mombasa. Pe la sfârşitul anului 1479. Contactele comerciale(şi conflictele) au continuat şi după traversarea Mării Arabiei. Columb însuşi este de o discreţie totală în ce priveşte copilăria.1483. Cristofor Columb şi “Lumea Nouă” Puţine sunt în istorie personalităţile a căror origine. dat fiind că opera de cucerire şi colonizare era susţinută şi de misionarism. corăbii arabe de transport au fost jefuite. celelalte pierind în naufragii. ancorând în portul Lisabonei după o călătorie care durase aproape 2 ani. Această rută vestică prezenta însă riscuri mult mai mari în comparaţie cu cea urmată de navigatorii portughezi. pe care comandantul l-a numit Vera Cruz. Dar principalul mobil era situaţia economică mai mult decât precară a Spaniei. Îndreptându-se apoi spre Capul Bunei Speranţe şi ocolindu-l. aproape în întregimea lor. Actele de ferocitate au caracterizat această expediţie a lui Vasco da Gama: o corabie arabă transportând 400 de pelerini spre Mecca a fost prădată de preţioasa sa încărcătură. carte ce a contribuit la formarea concepţiei sale cosmografice. Limba sa maternă nu era italiana ci dialectul genovez. după cum o confirma şi Ptolemeu şi comentatorii săi medievali. COLUMB În timp ce portughezii continuau să exploreze coastele africane. În primul rând era problema distanţei. După o scurtă şedere la Porto Santo. fostul căpitan al insulei Porto Santo. Pierduseră 6 vase dar valoarea mărfurilor aduse depăşea de două ori suma cheltuită cu organizarea expediţiei şi pierderile suferite. va rămâne factorul determinant timp de 5 secole. datorită exploratorilor. Însemnările marginale la diferite lucrări. fapt care l-a încurajat pe explorator. din Chios spre Flandra. peste Atlantic. Negustorii arabi din Calcutta au refuzat să facă comerţ cu portughezii. îndată după întoarcerea lui Vasco da Gama. Drept urmare. Vasco da Gama I-a eliminat pe negustorii arabi din comerţul cu mirodenii şi i-a obligat pe rajahii locali să se supună regelui Portugaliei. nu trrebuie privită exclusiv prin prisma corespondenţei sale cu savantul florentin Paolo Toscanelli. cardinal de Cambrais). În dreptul ţărmurilor Africii orientale au trebuit să fie debarcaţi şi părăsiţi câteva sute de oameni bolnavi. Columb se mută cu familia la Punchal. VIII. coastele Braziliei. Irlanda şi probabil coastele Islandei. negustorilor şi colonizatorilor. Cabral a bombardat oraşul şi a incendiat câteva zeci de corăbii arabe. Limba spaniolă a învăţat-o probabil în Portugalia. pe atunci important centru al comerţului cu produse coloniale. portugheză. Aici Columb şi-a lărgit orizontul prin lectura unor lucrări de geografie. Tezaurul statului era gol în timp ce resursele Portugaliei crescuseră enorm. Columb a calculat greşit distanţele geografice. noile condiţii istorice pledau în favoarea expansiunii transoceanice. efectuate din modeste interese de afaceri. ţesături de preţ etc. Harta a fost întocmită pentru regele Portugaliei dar o copie a ei ar fi fost expediată şi lui Columb. Imago Mundi a lui Petrus de Alliaco ( Pierre d’ Ailly. Drept răspuns. Prin 1474 sau 1475. după care amiralul a dat foc acestui vas. unde au intrat în contact. Descoperise. Portugalia a devenit astfel o mare putere maritimă. dar care nu a semnat niciodată altfel decât Christo Ferens ( “Purtătorul lui Hristos”). Columb participă la o expediţie comercială organizată de doi membri ai familiei Spinola şi de Paolo di Negro. de ideea creştinării unor popoare “păgâne”. într-o familie modestă. despre călătoria sa spre Guineea. periculoasă pentru monarhie şi burghezia oraşelor în curs de dezvoltare. Columb nu folosea în corespondenţa sa italiana. cuprinde judicioase note marginale ale marelui navigator. se pare că ar fi alcătuit în 1474 o hartă a lumii în care încerca să pună de acord datele antice. situată la nord-est de Madeira. Harta lui Toscanelli l-a convins pe Columb că navigaţia transoceanică era posibilă şi lipsită de dificultăţi. Ostilitatea întâmpinată de Vasco da Gama din partea arabilor şi aliaţilor lor din India a convins monarhia portugheză de necesitatea înfruntării acestei concurenţe comerciale de pe poziţii de forţă. fără ocupaţie şi fără perspectivele câştigurilor sau prăzilor pe care li le asigurase Reconquista. patricieni genovezi. se născu şi fiul său Diego.cu rezultate mult sub aşteptări: puţine mirodenii şi obiecte preţioase. În 1476 merge cu o flotilă . Columb s-a căsătorit cu Filipa de Perestrello e Moniz. Cristofor Columb a copilărit la Genova. pe care o aprecia cu mult mai mică ca în realitate. cucerirea regatului maur al Granadei pusese capăt îndelungatei lupte de eliberare a ţării de sub musulmani. În 1502 porneşte o nouă expediţie comandată de Vasco da Gama şi formată din 20 de corăbii. Izvoarele confirmă. la Chios. trimisă de Spinola şi di Negro. Începutul activităţii sale nautice a fost probabil cel obişnuit pentru mulţi genovezi: scurte călătorii de cabotaj pe mici ambarcaţiuni cu vele latine. încununată cu descoperirea Lumii Noi. Vasco da Gama s-a reîntors pe aceeaşi rută(până la Capul Verde). atât de răstălmăcite. citite de navigatorul genovez. 1 . evreiască sau franceză nu a putut fi demonstrată documentar. pe care spaniolii îl numesc Cristobal Colon. pe care ar fi vizitat-o în anii 1482. alimentat în timpul secolelor de luptă cu musulmanii. din cele 4 nave s-au întors doar 2 iar din membrii echipajului abia 55 de oameni. geografii şi navigatorii erau tot mai preocupaţi de găsirea unei rute mai scurte şi mai directe spre India sau spre Cathay (China) – o rută care să urmeze direcţia vestică. După care. atât de ordin psihologic cât şi practic. În schimb. bine înarmate şi cu echipaj de 1500 de oameni. escadra a ajuns la Calcutta. În Spania. O rută perfect posibilă. Nici una dintre opiniile despre originea sa spaniolă. pe marginea a două cărţi citite.4. îndepărtându-se mult de coasta africană. a jucat şi el un rol important. portughezii s-au întors la Lisabona (iulie 1501). Columb ştia sau cel puţin citea în 4 limbi: spaniola ( o castiliană imperfectă). Prima expediţie a lui Vasco da Gama s-a soldat – din punctul de vedere al profitului comercial. portugheza ( cea vorbită. Cristoforo Colombo. O corabie a fost trimisă la Lisabona pentru a anunţa descoperirea unei mari “insule”. care a ars cu toţi cei aflaţi la bord. dar şi în conflict cu navigatorii şi negustorii arabi locali. De această dată epidemia de scorbut a făcut ravagii teribile. căpitanului I-a adus importante privilegii financiare şi titlul de amiral al Indiilor. care deţinea înalta funcţie de astronom al Republicii. s-a născut la Genova între 25 august şi 31 octombrie 1451. puţinele sale scrisori sunt întocmite în spaniolă( castiliană) sau în limba latină. rezultând o evaluare fictivă a distanţei dintre Lisabona şi Cathay ( China). fiica lui Bartolomeo. ucigându-le aproape 50 de oameni care debarcaseră. după cum o sugerau atâţia mari erudiţi ai antichităţii. care-l trimite să cumpere mari cantităţi de zahăr în insula Madeira. În anul 1478. mii de nobili rămăseseră nu numai o categorie de războinici virtual disponibilă. Columb se află în slujba lui Paolo di Negro. ca acelea ale lui Cristofor Columb. Flotila şi-a continuat drumul pentru a pedepsi Calcutta: oraşul a fost bombardat în repetate rânduri. 13 corăbii s-au reîntors în Portugalia încărcate cu pradă şi mirodenii de o valoare colosală în timp ce altele au rămas în zonă pentru a intercepta vasele arabe şi a contracara în felul acesta concurenţa negustorilor locali. Problema proiectului celebreri sale călătorii. În 1492.

se pare că e vorba de actuala insulă Watling. la care se adaugă cel de vicerege şi guvernator. Columb a descoperit o insulă. iar arhiepiscopul de Toledo îl primeşte cu onoruri regale. animale împăiate. duce de Medinacelli. cunoscut prin preocupările sale în domeniul astronomiei. Soţia sa murise între timp. evreu convertit. adică 9-12 noduri.Proiectul de a atinge ţărmurile Asiei navigând spre apus. Răspunsul l-a dezamăgit dar nu l-a adus la disperare. garline etc. După toate probabilităţile. rămânând uimiţi de tot ceea ce vedeau. pe Pinta – Martin Alonso Pinzon. Lui Columb i se conferă titlul de amiral al tuturor insulelor şi pământurilor pe care le va descoperi. ediţia latină a lui Marco Polo. pe Nina. Dar căutarea de aur. Comisia regală. vegetaţie şi ape. cel de deasupra. Caorabia Santa Maria fusese contractată de Columb direct de la proprietarul ei. spre Indii. în faţa înalţilor demnitari. Columb descoperi insula Espanola. Fostul confesor al reginei Castiliei. Bonetele roşii şi şiragurile de mărgele de sticlă pe care le oferiră spaniolii le provocară o bucurie deosebită. Dezamăgit. I se acordă privilegiul de a dispune de 1/10 din valorile. se întruni. Pinzon făurise şi el planul de a străbate Oceanul Întunecat pentru a ajunge în Cipangu. lucrări de geografie ale lui Plutarh şi Ptolemeu. despre ape. nu puteau fi investite într-o încercare al cărei succes nu era sigur. Întors în Spania. De pretutindeni veneau oameni care aflaseră despre expediţie şi dsespre descoperirea Indiilor.Vicente Yanez Pinon. săptămâni în şir participă la serbările de la Curte. se arată mai binevoitor. La mijlocul lunii martie 1493. La 1 mai 1486. Proiectul lui Columb a fost susţinut şi de Luiz de Santagel. expediţia transoceanică trebuia să aducă suveranilor spanioli teritorii şi faimă. monarhia spaniolă trecu la ofensiva diplomatică în vederea asigurării 1 . Îi vrea transformaţi în robi ai Spaniei. convins că este vorba de continentul asiatic. La 27 octombrie 1492. Nu aveau arme şi nu cunoşteau fierul. purtate în mare alai. cu Martin Alonso Pinzon şi cu fratele acestuia. Columb dorea să continue aventura începută. erau deţinute pe Santa Maria – vasul amiral – de Columb. Marinarii erau în număr de 90: 40 pe Santa Maria şi câte 25 pe celelalte douăcaravele. Calculele fanteziste ale acestuia nu inspiraseră probabil încredere înaltului conclav ştiinţific. Columb a descoperit insula Juana ( Cuba). cunoscutul său proiect. regele Portugaliei. Obiectivul expediţiei lui Columb era căutarea unui drum spre Imperiul Marelui Han. Columb trăia din subsidii primite din partea Coroanei. de dezamăgiri şi de speranţe. Era însă prea târziu deoarece Bartolomeo Diaz descoperise Capul Bunei Speranţe şi drumul spre Indii. Cei de faţă îl salutară pe Columb ca amiral şi vicerege şi îi jurară supunere. care spera să profite de pe urma realizării proiectului navigatorului genovez. să găsească aur. se ordonase oraşului Palos să echipeze corăbii ăpentru expediţia pe mare a lui Cristofor Columb. Columb a propus din nou. Drumul spre Indii a început la 3 august 1492. de comisia regală.de a ajunge în Cipangu(Japonia) şi în Imperiul Marelui Han. Ele puteau parcurge 10-15 mile italiene. Columb părăsi insula San Salvador şi atinse în ziua următoare o altă insulă. În 6 decembrie. care aflase despre proiectul său. Columb se consolă doar cu munca. în fiecare insulă. Membrii consiliului l-au sfătuit pe regele Portugaliei să respingă proiectul lui Columb. au fost la început timoraţi apoi I-au înconjurat din toate părţile pe europeni. Cristobal Garcia Sarmento. Străbătând Oceanul Atlantic. Descoperitor dar şi coquistador. nestematele. recunoscându-i – se implicit intrarea în casta nobilimii spaniole. a intervenit pentru a I se acorda o nouă audienţă lui Columb. pe care a botetat. în 1488. a Curţii. regelui Portugaliei. ambii din Palos. Prozelitismul constituie pentru Columb unul din scopurile expediţiei. de vegetaţia bogată.). rămâneau de rezolvat doar aspectele juridice şi administrative ale acţiunii. în Andaluzia ( Spania). Santagel a avansat suma de 1 900 000 de maravendis pentru expediţia lui Columb. de secunzi şi de piloţi. Calităţile nautice ale vaselor erau excelente pentru acea vreme. fiind primit la Barcelona de regele Ferdinand şi regina Isabella. Columb a prezentat relatarea expediţiei sale. cu lănci şi vase în mâini şi papagali pe umăr. Funcţiile de comandanţi. vistiernicul regelui Ferdinand de Aragon. a fost prezentat la 1484 de Columb lui Joao al II-lea. Au urmat ani de aşteptare. Juan Perez. Prezenţa în calitate de translator a lui Luis de Torres. să-I onvertească pe indieni. unde Columb găsi un protector în persoana lui Fraz Antonio de Marchena. Regii Ferdinand şi Isabella nu se pronunţaseră încă. cu dreptul de a propune pentru diferite funcţii. O comisie specială. apoi la Salamanca. trebuiau elaborate stipulaţiile înţelegerii ce urma a fi încheiată între suveranii spanioli şi navigatorul genovez. Regele nu era dispus să facă cheltuieli pentru realizarea unor proiecte de a căror reuşită nu era convins. La 4 ianuarie 1493. demonstrează că proiectul lui Columb de a atinge coastele continentului asistic şi de a vizita Imperiul Marelui Han era real. Juan de la Cosa. le pipăiră hainele cu o naivitate puerilă. amiralul Columb a ordonat ridicarea ancorei spre patrie. În apropiere se găsea mănăstirea franciscană La Rabida. titlul fiind transmisibil succesorilor. urmărit şi de creditori. Dar fondurile şi aşa precare. goi. La 28 mai 1493. Pe Santa Maria se afla la pupă o construcţie cu 2 etaje: cel de jos era utilizat la păstrarea materialelor de navigaţie ale corabiei ( ancore. cunoscător al limbilor ebraică şi arabă. la 12 octombrie 1492.San Salvador. Oraşul i-a oferit însă numai 2 corăbii: Nina şi Pinta. în care Columb va investi o anumită sumă. împreună cu fiul său Diego. sub preşedinţia lui Hernando de Talavera. Acesta primi cu bunăvoinţă propunerea genovezului şi o încredinţă spre examinare “Consiliului de matematicieni” care avea mandatul de a studia proiectele de călătorii transoceanice. În viziunea lui Santagel. cu studiul neîntrerupt. fiind cu precădere spanioli. pe care o porecli Fernandina ( azi Long Island). Columb a vizitat din nou mănăstirea La Rabida. După 4 ani de tergiversări. Juan Nino şi Sancho Ruiz de Gama. Băştinaşii. Imago Mundi a lui Pierre d’Ailly. Spaniolii au trecut din insulă în insulă. care apare în această convenţie cu apelativul “don”. Columb a citit istoria naturală a lui Pliniu. La Barcelona. sunt expuse pretenţiile formulate de Columb. spre Spania. devenită obsesie. Drumul lui Columb de la Sevilla la Barcelona a fost un adevărat triumf. amiralul a primit o nouă confirmare a privilegiilor şi prerogativelor sale. prin intermediul cărpra a făcut cunoştinţă cu doi încercaţi navigatori şi piloţi. Columb este un bun catolic. plante rare. i se conferă prerogativa de a judeca în pricinile ivite în legătură cu aceste mărfuri şi afacerişi dreptul la 1/8 din veniturile traficului maritim. Columb cunoaşte culmea gloriei. Columb a părăsit Portugalia şi a ajuns pe la mijlocul anului 1485. În vara anului 1491. Columb deveni oaspete permanent al ducelui. confesorul reginei şi viitor arhiepiscop de Granada. E consultat în chestiuni de politică internaţională. cu o suprafaţă mai mică. Cele 3 corăbii aveau o singură punte şi erau joase la apă. la început la Cordoba. În înţelegerea încheiată la 17 aprilie 1492. Historia rerum ubique gestarum ( scrisă de papa Pius al II-lea) etc. spiţeriile şi alte mărfuri achiziţionate. pentru a-l întâmpina pe amiral şi a admira tot ce fusese adus de peste ocean: indieni cu brăţări şi salbe. Amiralul a cercetat coastele Cubei. Columb se frământa cum să tragă foloase de pe urma indigenilor. verdictul afost amânat. Proiectul nu a fost respins. să-l caute pe Marele Han. căci numai în Orient puteau fi necesare aceste limbi în eventuale tratative cu principii localnici. Apoi descoperi o insulă cu o formă alungită. Disperat. notând cu lux de amănunte impresiile sale despre relief. frumoşi la trup şi la chip. Columb e primit în audienţă la Alcazarul din Cordoba. Columb şi ceilalţi exploratori au fost însă dezamăgiţi deoarece nu găsiseră aur. de regina Isabela. Joao al II-lea. era camera hărţilor. de optimism. proiectul lui Columb a fost respins ( în 1490). Don Luis de la Cerda. de oamenii prietenoşi. se arătă dispus să pună la dispoziţia lui Columb mijloacele necesare pentru organizarea unei expediţii spre Cipangu şi ceru în acest sens aprobarea Curţii. în fiecare provincie. circa 18-27 km pe oră. pe care o numi Santa Maria de la Concepcion ( azi Rum). Probabil proiectul lui Columb a fost respins şi din motive financiare. Între timp. vrea aurul pe care nu-l au şi nu ia măsuri de intimidare numai pentru că speră să afle mai uşor unde se găsesc zăcămintele de aur. la Palos. unde l-a întâlnit pe prorul Fray Juan Perez. Exploratorul este invitat la Santa Fe iar consiliul convocat pentru a lua o decizie în chestiunea proiectului prezentat de genovezi. Francisco Martin Pinzon. iar celor care o finanţează profituri. fiind cucerită de planurile sale. Columb a ajuns în Spania. Imediat după descoperirea “Indiilor” de către Columb. dar cu suprastructuri înalte la provă. În seara zilei de 14 octombrie 1492. i s-a acordat suma de 335 000 maravedis. el fiind convins de sentimentul providenţial al misiunii sale. de amărăciune. din arhipelegul Bahamas. conştientă de riscul unei asemenea expediţii manifesta neîncredere faţă de datele expuse de genovez. ajunsese principala preocupare. Juan de la Cosa şi Peralonso Pinzon. Prin documentul regal din 30 aprilie 1492. dar nici aprobat. metalele preţioase. 3 oameni la libera sa alegere. Costul expediţiei şi sprijinul Isabellei fiind asigurate.

Graţie spiritului conciliant al spaniolilor. a obţinut în schimb reconfirmarea privilegiilor şi a drepturilor sale. animale domestice. cereale. MAGELLAN Fernando Magellan ( în portugheză Fernão Fernando/Hernando de Magallanes) 1480 . Apoi. timp de secole. Luau parte funcţionari regali şi preoţi. dar aceasta putea s-o facă numai în Spania şi nu în Espanola. escadra lui Columb a pornit într-o nouă expediţie spre Indiile occidentale. devenit papă şi cu sprijin castilian. la 7 iunie 1494. Nici francezii. Dar după ce au fost trase câteva salve de bombarde şi a fost lansată împotriva indienilor o haită de câini. amnistiaţi cu acest prilej. La 3 mai 1494. francez. Apoi au descoperit şi alte insule: Maria Galante.27 aprilie 1521). A fost primul care a navigat spre vest pornind din Europa pentru a ajunge în Asia. Columb descoperi Jamaica dar spaniolii au fost întâmpinaţi de indieni războinici. în căutarea Espanolei. Au pătruns într-o regiune muntoasă şi săracă în care se găseau zăcăminte de aur. 60 marinari) . Columb s-a decis să pătrundă în interiorul insulei Haiti. Santiago (75 tone. Victoria (85 tone. Columb trebui să se justifice. să înfăptuiască misiunea civilizatoare. În Espanola. Cea mai importantă consecinţă a marilor descoperiri geografice a fost distrugerea unor străvechi civilizaţii( aztecă. Tratatul a intrat în vigoare şi cu toată relativitatea sa. Chiar dacă amiralul nu obţinuse cărăbiile solicitate. Spaniolul Rodrigo Borgia. Orice teritoriu ce va fi descoperit la est de această linie urma să aparţină portughezilor. a fost respectat de o parte şi de alta. Pentru celelalte naţiuni europene acordul a rămas literă moartă. Abia în 1498. aceştia s-au retras. au debarcat în Haiti. având la bord 18 oameni și fiind comandată de Juan Sebastian El Cano în 1521. Amiralul trebui să combată defăimările. de Magalhães. Columb era decis să urmeze un alt drum. În 3 noiembrie 1493. Ea cuprindea referiri la insulele şi pământurile descoperite de Columb în timpul călătoriilor spre apus şi sancţiona stăpânirea regilor Ferdinand şi Isabella asupra acestor teritorii. Pe 27 aprilie 1521. Victoria. Expediția se întoarce în Europa cu o singură navă. Santa Cruz. a recurs la recrutarea de deţinuţi. Cu 2 caravele. în portul Cadiz. care nu accepta stăpânirea spaniolă. primul european care a navigat în Oceanul Pacific și primul care a condus o expediție în jurul lumii.6. Au acostat în prima insulă din grupul Antilelor Mari. însărcinat cu examinarea conflictului. amiralul a ordonat să se ridice ancorele şi se îndreptă spre nord-vest. pe care a numit-o Dominica. La 25 septembrie 1493. Santa Maria la Redonda. Dintr-o populaţie de aproape 100 000 de locuitori. Magellan a elaborat un sistem de semnalizare atât de bun încât nici o corabie din flota sa nu s-a rătăcit. Şi ştirile despre dificultăţile intervenite în viaţa coloniei întemeiate de Columb încurajau pe cei ce puneau piedici în calea înfăptuirii noului proiect. astfel că au început tratative diplomatice directe între Spania şi Portugalia în această chestiune. deși erau total diferite. Dar ea a salvat pacea în Peninsula Iberică. armele de foc şi câinii vor fi de aici înainte folosite împotriva indienilor. La 20 septembrie 1519 flota s-a desprins de țărm și a început călătoria. Insula celor 11 000 de fecioare. don Juan. Puţine evenimente au influenţat mai profund dezvoltarea mondială în toate ramurile de activitate umană”( E. de a descoperi. s-a încheiat în urma unor convorbiri oficiale. Dificultăţile de pe insulă au fost atribuite amiralului şi curtea regală a fost asaltată de plângeri. s-a manifestat favorabil asupra cererii spaniole. Regele Portugaliei pretindea însă că aceste teritorii aparţin de drept Portugaliei. Era prima mare încercare de colonizare în Lumea Nouă. Era o sarcină grea. Puerta Rico. cu misiunea de a răspândi creştinismul în rândul populaţiei aborigene. dar abia la 20 august atinse capul vestic al insulei. 45 marinari).5. nici olandezii nu au ţinut seama de stipulaţiile tratatului şi la sfârşitul secolului al XVI-lea bula a devenit caducă. în spaniolă a fost un explorator portughez care a navigat în serviciul regelui Spaniei. apoi seminţe de legume. un organizator incapabil. la 11 iunie 1496. flota părăsi portul Cadiz. Columb se îndreaptă spre Spania. de a coloniza. Columb terminase pregătirile pentru cea de-a doua sa expediţie: 14 caravele şi 3 nave mari de transport. Linia de demarcaţie între teritoriile portugheze şi spaniole a fost stabilită la 370 de leghe vest de insulele Capului Verde. unde ajunse. pe care le promisese. pentru a găsi şi explora ţara aurului. San Antonio (120 tone. O nouă întârziere a pregătirilor pentru cea de-a treia expediţie a fost provocată de moartea neşteptată a moştenitorului tronului. după o lună de aşteptare. Din Canare au fost luaţi porci şi câini pe care cuceritorii castilieni I-au dresat apoi pentru vânătoarea de oameni. înaintea lui Aguado. Descoperirile geografice au 2 . cât şi a recrutării de marinari pentru a participa al o nouă expediţie. duse cu scopul de a fi aclimatizate în Indiile Apusene. Regele Spaniei l-a înnobilat pe El Cano și i-a dat ca blazon globul pământesc pe care scria „Primus Circumedisti me” („Tu m-ai înconjurat primul”). amiralul se îndreaptă din nou se îndreaptă din nou spre insula Jamaica. incaşă etc) şi formarea imperiilor coloniale : portughez. Forţa. VIII. oameni dornici de aventuri. Santa Ursula. Deseada şi Los Santas. A descoperit însă alte insule: Santa Maria de Montserat. La 30 mai 1498. acuzaţiile aduse persoanei şi guvernării sale. nici englezii. unde a ajuns în 29 septembrie 1494. olandez. promotor al unei politici coloniale falimentare. căci marele navigator se dovedise un prost colonizator. despre existenţa cărora aflase de la indieni. dar şi de cupru şi de azotat de argint. Relatarea expediției a fost făcută de geograful Antonio Pigafetta care a participat la toate expedițiile organizate de Magellan. La 10 noiembrie. celebrul tratat de la Tordesillas. Pentru a evita o întânire cu escadra franceză. la sud de traseul primei călătorii. animale de povară. Neînțelegerile cu căpitanii spanioli au apărut la scurt timp dar rebelii sunt aspru pedepsiţi. 42 marinari). vreo 1500 de oameni. Columb navigă în direcţia insulei Madeira. În luna aprilie a fost concepută bula Inter caetera. englez. poate pentru a evita o întâlnire cu corăbiile portugheze. Columb a trecut la represalii dure împotriva populaţiei băştinase. Concepción (90 tone. Rezultatele lor practice au fost incamparabil superioare celor ale marii aventrui a cruciadelor. încredinţată de Coroană. Magellan este ucis în Filipine în timpul unei lupte cu băștinașii. trestie de zahăr. Columb porni cu mare alai. La 10 august 1519 cele cinci corăbii care au compus flota expediției: Trinidad (110 tone. poate pentru a descoperi alte insule. După cercetarea coastelor Cubei. “Puţine au fost evenimentele care să fi zguduit lumea într-o asemenea măsură ca marile descoperiri. de câştiguri facile. cât avusese Espanola înainte de a fi descoperită de Columb. maiaşă. la Curtea regală. Nina şi India( aceasta din urmă fiind prima corabie construită de spanioli în America) – cu 200 de oameni la bord decişi să părăsească insula şi cu vreo 30 de sclavi indieni. Între timp. spaniol. a căror imaginaţie fusese stimulată de ştirile despre fabuloasele bogăţii din această parte a lumii. 32 marinari) au părăsit orașul Sevilla navigând pe fluviul Guadalquivir până în San Lucar de Barrameda unde au staționat mai mult de 5 săptămâni. Roma papală era prezentă în calitate de arbitru şi de terţă putere. Santa Maria la Antigua. Deprez). În timpul trecerii peste ocean. Guadelupe. CONSECINŢELE MARILOR DESCOPERIRI GEOGRAFICE Istoricii n-au întârziat să considere marile descoperiri geografice ale Renaşterii drept “ cea mai extraordinară aventură din istoria Europei”. ci pe cea de a lua în stăpânire. în 1496 mai trăia doar o treime. timp în care s-a făcut ultima revizie și aprovizionarea completă. Această expediţie nu mai avea misiunea de a explora. Porţile închisorilor s-au deschis în faţa amiralului. în insula Mactan. În cele din urmă mica escadră s-a întors în Espanola. VIII. 55 marinari). Columb a reuşit să obţină 6 caravele şi deoarece a fost imposibil să-şi recruteze echiapjul pe cale obişnuită. care a fost nevoit să-şi aleagă oamenii dintre delincvenţii de drept comun. datată oficial la 3 mai 1494. Din această mulţime de oameni făceau parte circa 200 de nobili. Invitat. Columb a descoperit o insulă din arhipelegul Antilelor Mici.plenipotenţei sale asupra drumului spre vest şi a teritoriilor descoperite. dar relatările lui Columb sunt primite cu scepticism deorece nu adusese grămezile de aur. Drojdia societăţii urma să colonizeze Indiile Apusene. cât şi asupra teritoriilor ce urmau a fi descoperite în această direcţie în viitor.

Encomienda era o concesiune financiară. participa la distribuirea mărfurilor de import. înregistra ieşirea şi intrarea corăbiilor şi judeca diferendele între comercianţi. administra şi conducea justiţia. noi şantiere de construcţii navale. Proprietatea asupra pământului se obţinea prin “cucerire”. portughezii au reuşit să aducă mari cantităţi de mirodenii pe pieţele europene şi să realizeze beneficii importante. ai cărui locuitori erau obligaţi la prestaţii şi servicii. dura aproape 18 luni. în sec. singură. alta în pregătire şi a treia care staţiona în apele Indiei. fără a socoti celelalte mărfuri. bazată pe imensa bogăţie de zăcăminte şi mână de lucru. coasta orientală a Africii. prin lupte cu populaţiile indigene . Ori. aveau misiunea să controleze comerţul în Oceanul Indian. mai puţin în interesul Coroanei. apoi mătăsuri. situate la distanţă uriaţă de metropolă. nucşoara şi cuişoare. în care şi-au impus dominaţia şi monopolul. Capitala Portugaliei s-a transformat întrun mare antrepozit de mărfuri orientale. Goa şi Malacca s-au transformat în adevărate bastioane prin care s-a impus monopolul portughez în mările şi oceanele Orientului. ceea ce făcea imposibilă cucerirea de teritorii întinse sau pătrunderea în interiorul regiunilor explorate. dar sistematic. Viceregele. adăpost. el poseda la Lisabona cea mai importantă casă de comision şi de export. Organul executiv al Consiliului a fost Casa da Contratacion. bazată pe o puternică flotă de război. acorda licenţe de comerţ şi împărţea beneficiile comanditarilor. În schimbul muncii lor. relaţiile comerciale ale spaţiului mediteranean cu Orientul continuau să se realizeze peste Orientul Mijlociu. în caz de război. a devenit un adevărat minister al comerţului. stăpânul domeniului. Şantierele navale şi manufacturile de arme trebuiau să lucreze fără întrerupere pentru a înlocui pierderile şi a dezvolta flota în raport cu nevoile sporite ale comerţului şi ale războiului. numit direct de rege. Monopolul portughez nu a fost însă lipsit de fisuri. licenţa de a îmbarca şi debarca mărfuri a fost rezervată. Sediul consiliului era la Madrid şi nimeni. Beneficiile acestui comerţ erau considerabile şi aurul ce intra din abundenţă în vistierie permitea monarhului să înfiinţeze noi manufacturi de arme. vânzând piperul la Lisabona cu 40. Portughezii. lent. Venezuela. soldaţilor şi coloniştilor sosiţi în Lumea Nouă în acest răstimp era cu mult sub 100 000 de oameni. portughezii au dat peste spaţii infinite. decât în cel al conchistadorilor. ordinele călugăreşti. şi-au permis să-i reducă preţul. precum şi tot ce se expedia din Portugalia: ţesături. Portughezii aveau de înfruntat galerele turceşti şi corăbiile piraţilor cuibăriţi chiar în unele forturi portugheze. consiliul pregătea legile şi ordonanţele pentru colonii. Insulele Sonde. a fost o societate particulară de negustori. Dar. Rezultatul cuceririlor portugheze a fost o thalassocraţie mercantilă. Nova Grenada ( 1717) şi Rio de la Plata ( 1776). Diu. Carol Quintul a autorizat alte 7 porturi din Atlantic şi 2 din Mediterana să trimită corăbii în America. Întrucât la început economia dominantă era o economie de subzistenţă. creat de Ferdinand Catolicul în 1511 şi definitiv organizat în 1524 de Carol Quintul. musulmanii sau pur şi simplu uzura. Coroana ia conducerea directă a coloniilor. Casa de Contratacion. Casa fixa data plecării flotelor. în Indii. Imperiul colonial spaniol forma iniţial 2 viceregate: Mexic( organizat în 1534) şi Peru ( în 1542). financiare şi militare. trebuia să rămână în colonie 6 luni. Legăturile cu Orientul se realizau peste Persia şi prin Imperiul Otoman şi. Pentru înlesnirea comerţului. care se întindea din California şi până în Chile: Nueva Espana ( Mexicul). la Capul Bunei Speranţe. regele era reprezentat de un guvernator. apoi prin privilegii. în afară de rege. înzestrat ca şi viceregele cu atribuţii administrative. dispunea de docuri şi de magazine proprii. cea a lui Almeida din 1505 s-a soldat cu un beneficiu net de 175%. Un continent cucerit într-o jumătate de secol de o mână de oameni: Cortes cucerise Mexicul cu 1300 de oameni. perle. ca simplu particular. Compus din 8 consilieri. la care guvernul a făcut apel pentru organizarea comerţului transoceanic. monopolul nu a funcţionat în condiţii absolute. Portugalia era o ţară cu mijloace limitate. apoi chiar cu 20 de ducaţi chintalul. Casa da India. dus şi întors. Socotra. care supraveghea aplicarea legilor relative la comerţul cu America. El guverna. Blocarea Oceanului Indian nu a putut fi realizată în mod permanent şi. a luat forma monopolului de stat. întemeiată în 1503. La început. nu ajungea pentru a menţine dominaţia unui minuscul regat peste miile de kilometri de coastă. dar la întoarcere toate trebuiau să treacă prin Sevilla. un domeniu cu drept la tribut şi la corvezile indienilor care populau domeniul iar encomendero era seniorul. îmbrăcăminte şi să-şi însuşească noţiuni ale religiei creştine. navlul. la care aveau să se adauge. o parte din Moluce şi Macao în China. iar numărul total al marinarilor. Nueva Castilia şi Nueva Toledo. La început chintalul de piper. un consilier financiar şi 2 secretari şi prezidat de marele cancelar al Indiilor. pentru a răspunde la eventualele reclamaţii ale foştilor săi administraţi. exploatată în regie de Coroană şi condusă de un Consiliu.oferit europenilor o şansă extraordinară de a cunoaşte şi controla majoritatea zonelor lumii şi de a întemeia imperii coloniale care vor întrece cu mult ceea ce reprezentaseră imperiile macedonean sau roman. Călătoria. Imperiul colonial portughez era organizat sub forma unei întreprinderi comerciale de stat. unde erau stocate mărfurile ce soseau din Guineea sau din Indii. Reorganizată prin ordonanţele din 1534 şi 1543. Dar flota. controla factoriile şi staţiile navale. Ajunşi la Capul Bunei Speranţe. feudalismul hispano – american s-a dezvoltat ca un sistem asemănător celui iberic. care era de 3 ani. una pe drum. Prezenţa portugheză în această parte a lumii s-a caracterizat printr-o permanentă stare de război. coasta Malabarului. Regele Portugaliei era primul armator. Alfonso de Albuquerque a pus bazele Imperiului colonial portughez: Ormuz. A doua expediţie a lui Vasco da Gama a adus un beneficiu net de 300%. Pe la 1572. adică partea de nord şi cea de sud a Perului. nu putea interveni în deliberările membrilor lui. iar aceste bastioane au controlat respectarea lui. Organizarea acestui imperiu. dar şi pe forturi. numea pe funcţionari şi pe navigatori. numai expediţia lui Vasco da Gama din 1503 a adus la Lisabona 36 000 de chintale de piper. recruta trupele coloniale. Imperiul colonial spaniol cuprindea un teritoriu uriaş. să trateze bine pe indieni. considerate provincii transoceanice. Trei flote. produse artizanale. comanda flota şi armata. Cucerirea coastelor continentului african s-a realizat pas cu pas. Organul central era Consiliul Indiilor. Castilia del Oro( coasta Americii Centrale. devine clar ce mari sacrificii a solicitat expansiunea portugheză. provocau grele pierderi flotei portugheze. curtenii. mai degrabă maritim decât colonial. al coloniştilor. Nueva Extramadura ( Chile) şi Antilele. Dacă se iau în considerare şi cheltuielile pentru întreţinerea punctelor de sprijin . să depună la intrarea în funcţie o cauţiune care să garanteze executarea sentinţei în cazul în care ar fi fost condamnaţi după expirarea mandatului lor. Encomiendas erau inegale: aşezări de 6 –10 indieni şi domenii sau localităţi cu câteva mii de indieni. postavuri. la expirarea mandatului său. Dar şi beneficiile au fost uriaşe. uzurpare sau favoruri. de la Honduras până la Darien). iar comanditarii oficiului Casa da India. mirodenii şi fildeş. în principalii agenţi ai comerţului cu mirodenii. să nu se ocupe de afaceri. Mascat. parfumuri. propunea candidaţii pentru toate posturile civile şi ecleziastice şi supraveghea activitatea funcţionarilor din colonii. piraţii. costa 80 de ducaţi la Alexandria. traficul transatlantic a fost concentrat la Sevilla. după modelul Casei da India din Lisabona. Eşecul sistemului portughez de exploatare a dus în consecinţă la introducerea sistemului de encomiendas. arenda privilegii vamale pentru produse orientale. apoi Panama. Viceregii şi guvernatorii trebuiau să –şi lase familia în Spania. Datorită monopolului lor. cu Egiptul. monopoliza întregul comerţ colonial. pietre preţioase. precum şi cele pentru întreţinerea flotei. era investit cu aceleaşi puteri pe care regele le exercita în Spania. cu sediul la Lisabona. prin înlăturarea concurenţilor şi importuri masive. judecătoreşti. Furtunile. indienii trebuiau să primească hrană. Nueva Granada ( Columbia). peste mări. iar în America de Sud – Brazilia. organiza încărcarea şi armarea corăbiilor. Pizzaro pornise să cucerească Peru cu 114 spanioli. 2 . destinată să protejeze corăbiile comerciale. deşi limitate. În coloniile cu însemnătate mai mică. regele Portugaliei realiza din comerţul oriental un câştig de aproape 500 000 de ducaţi. tonajul şi destinaţia corăbiilor. Casa da India îndeplinea funcţii fiscale. în afară de Havana. apoi duşmănia principilor locali şi dificultăţile materiale legate de menţinerea relaţiilor dintre colonii şi metropolă. În 1529. apoi ghimbie. O obţineau conchistadorii. a cetăţilor din Marea Roşie şi Oceanul Indian. deci prin forţă. în consecinţă. abandonate din lipsă de mijloace. cetăţi şi garnizoane. a unei agenţii monopoliste. XVIII. de fapt a şerbiei. care se vindea la Calicut cu 3 ducaţi. În America. cu o populaţia redusă. comerciale şi de administraţie colonială. oceane şi ţări necunoscute. cu turcii.

Epidemia de ciumă din 1546 a făcut zeci de mii de victime. munca istovitoare pe domenii. compuse din cel puţin 10 vase de comerţ şi un bastiment de război. care tolerau poligamia. Ludovic al II-lea (15161526) şi. Îmbrăţişând cariera preoţească. Dezastrul biologic a însoţit pe cel social – economic şi a dus la un puternic regres al numărului populaţiei băştinaşe.porturilor Vera Cruz ( pentru Mexic). arhiepiscop primat de Strigoniu(Ungaria) şi în 1562 regent al Ungariei habsburgice. instrumente şi arme de fier. articole de lux şi sclavi negri. cât şi cu sclavii negri. În 1541 Carol Quintul stabileşte tribunale permanente ale Inchiziţiei la Lima. Pizzaro. Aşa s-a născut legenda neagră ( “ la leyenda negra”) despre cucerirea şi colonizarea Americii. trişti. care îşi găsea cel mai bun teren în credulitatea superstiţioşilor indigeni. urmăreau în modul cel mai evident să obţină bogăţii şi influenţă politică. în spălătorii de aur. IX. Olahus a folosit originea sa ilustră – era fiu al judelui regesc Stoian (devenit prin botezul catolic Ştefan). stofe. Amsterdam. Mulţi dintre aceşti metişi au devenit cunoscuţi scriitori ( poetul Garcilaso Inca a devenit un clasic al literaturii spaniole) sau renumiţi cronicari. Deoarece era român de descendenţă princiară şi urmaş al romanilor. Indicele atât de ridicat al mortalităţii la indieni se explică şi prin şocul microbian generalizat. 1548 – 6 300 000. Mexic şi Cartagena. Populaţia băştinaşă a fost adusă în stare de sclavie. ajungând în 1553. Teribila epidemie de gripă.) au avut cu ele copii naturali. populaţia indigenă a Mexicului s-a redus cu 96%. actele lor de cruzime erau dependente şi determinate de acest scop specific. vânau bărbaţii cu câini mari dresaţi în acest scop. ucideau copiii şi bătrânii. Iniţiativa i-a revenit bisericii catolice prin intermediul ordinelor sale călugăreşti. În cele două Americi. În haosul de ilegalitate şi cupiditate nelimitată. pentru talentul la scris. care a lovit în repetate rânduri Mexicul în secolul al XVII-lea. Amestecul rasial ( metisarea) a contribuit la formarea poparelor latino – americane. văduva regelui Ungariei. cum ar fi de pildă sifilisul. mai ales prin acţiunea iezuiţilor. în morile de indigo sau pe plantaţiile de trestie de zahăr. UMANISMUL (Sec. Londra. Capitolul cel mai sumbru şi cel mai ruşinos din toată istoria inchiziţiei este probabil cel al inchiziţiei spaniole din America secolului al XVI –lea.1. San Juan şi Cuba a scăzut în asemenea proporţii. precolumbiene. populaţia indigenă. Înapoiat din Ţările de Jos. pentru talentul său poetic”. Casa de Contratacion organiza 2 flote pe an. Răspândirea catolicismului a fost însoţită şi de instituirea în 1516 a tribunalului Inchiziţiei în Noua Spanie ( Mexic). Rujeola a ucis o mare parte din populaţia de tainos – arawak din Santo Domingo. adus de marinarii lui Columb din Lumea Nouă în Spania. Olahus a parcurs cele mai înalte trepte ale ierarhiei bisericii catolice. încât aproape că nu mai sunt indieni în pomenitele insule. când a atins cifra de 100 – 120. numărul indienilor din Espanola. După 90 de ani. Colonile exportau metale preţioase dar şi zahăr. a catolicismului în Lumea Nouă. ci se limita în principal la capturarea de sclavi. socotiţi “ leneşi şi vicioşi” . prin maladiile aduse de europeni pe continentul american. Metisajul ( biologic şi cultural) a rezultat din numărul mare de soţii sau de concubine ale conchistadorilor. a fost pentru o vreme secretarul regelui Ungariei. regele Ungariei Superioare (stăpânite de Habsburgi) iar în 1558 a fost ridicat de acelaşi suveranla rangul de baronal Imperiului. au supravieţuit în primii 30 de ani ai cuceririi numai 25%. Numărul corăbiilor care compuneau cele două flote a crescut necontenit. pe care a însoţit-o în Ţările de Jos. Comerţul cu coloniile era extrem de variat. din 25 de milioane de locuitori. Almagro ş. împuţinată ca urmare a bolilor şi muncilor istovitoare. în schimb se ocupa de alte “crime” şi în primul rând de vrăjitorie. Nombre de Dios( pentru Columbia şi Venezuela) Panama şi Callao( pentru colonile de pe şărmul Pacificului). regele Ferdinand numind inchizitor general al Americii pe episcopul Cubei. ca locţiitor al împăratului Ferdinand.2650 000 şi 1596 – 1 375 000. Conchistadorii erau adesea însoţiţi de preoţi membri ai Inchiziţiei. dezorganizarea sau distrugerea structurilor social – economice ale societăţii amerindiene. Dar factorul hotărâtor care a dus la decimarea populaţiei băştinaşe a fost violenţa. Dar inchiziţia spaniolă din America nu se prea ocupa cu problema ereziei. tutun. O altă consecinţă a marilor descoperiri geografice a fost distrugerea populaţiei băştinaşe. De altfel. pe care începând din 1514 Curtea de la Madrid le-a încurajat. Un factor demografic important care a afectat întregul Mexic a fost şi excedentul constant al deceselor în raport cu naşterile. NICOLAUS OLAHUS Nicolaus Olahus (1493-1568) a fost o vreme aprod la curtea regelui Ungariei. Curba populaţiei din platoul Anahuac ( Mexic). fapt dealtimenteri în acord cu obiceiurile băştinaşilor. pentru regii Spaniei extinderea Imperiului spaniol şi propagarea credinţei creştine însemna unul şi acelaşi lucru. Nicolaus Olahus a fost înnobilat de Ferdinand. silniciile comise faţă de cei forţaţi să muncească în cadrul morilor de indigo sau de postav sau în mine. la eforturi fizice deosebite. descendent din ramura Drăculeştilor a dinastiei Basarabilor şi probabil fiind şi nepot de soră al voievodului Iancu de Hunedoara – pentru a-şi justifica şi în acest fel înnobilarea. datorită perioadei excepţional de lungi de lactaţie. stabilindu-se la Bruxelles. în mine. Europenii au importat şi ei anumite boli din America. pentru priceperea în limba greacă şi latină. până la sfârşitul secolului al XVI –lea. Spania vindea articole alimentare ( vin şi untdelemn). prezintă următoarea situaţie în secolul al XVI – lea: 1519 – 25 200 000 de locuitori. Ca urmare a concubinajului frecvent cu indiencele. lemn de preţ. aduşi din Africa. fricoşi. creat şi întreţinut de guvernatori şi viceregi. în care monarhul constată că în urma împilărilor. unde a desfăşurat o vastă operă culturală şi unde a murit. John Quevado. Vladislav al II-lea (1490-1516). materii colorate. la vorbire. agravând situaţia populaţiei indigene. autorizaţi de inchizitorul general din Spania să-i reprezinte. mârşavi şi cu înclinaţii rele”. Nicolaus Olahus considera că merita aceste onoruri şi pentru că românii erau apărătorii civilizaţiei europene. supusă unui regim de muncă forţată. XVI-XVII) IX. Locul cel mai însemnat îl ocupau însă metalele. Deplasarea axei comerţului mondial în Atlantic a contribuit la prosperitatea oraşelor şi porturilor cu faţetă atlantică: Lisabona. munca istovitoare în mine. În Mexic. bumbac. mobile. Marile descoperiri geografice au constituit unul din factorii revoluţiei economice a Renaşterii. a ucis aproape 1/3 din populaţia indigenă. a. căci natalitatea la amerindieni era mai scăzută ca la europeni. În procesul de osmoză. au favorizat abuzurile şi arbitrariul. mai ales argintul. în condiţiile şi aşa precare din punct de vedere demografic. “Revoluţia atlantică” a însemnat deplasarea axei comerciale a Europei din Mediterana şi Baltica în Oceanul Atlantic. aproape toţi conchistadorii ( Cortes. dar nici un alb. aduşi special din insulele Canare. Atrocităţile conchistadorilor spanioli în Lumea Nouă au fost precedate de cele ale portughezilor pe coastele Africii Occidentale. ulterior a ajuns secretarul reginei Maria. În 1548. Alvarado. boli faţă de care amerindienii neimunizaţi erau cu desăvârşire lipsiţi de apărare. Diploma de înnobilare acordată de Ferdinand lui Olahus îl elogia pe umanistul român pentru „ excelenta cunoaştere a tuturor artelor frumoase. în special în Mexic şi Peru. unde a rămas până în 1538. Inchizitorii din America. Violenţa conchistadorilor. cu puterea aproape nelimitată pe care o aveau ( la un moment dat l-au condamnat şi pe papa Sixt al Vlea!). tentaţia era prea mare ca inchizitorii să poată rezista. 1568. slabi la muncă. RENAŞTEREA ÎN ŢĂRILE ROMÂNE. a convieţuit atât cu europenii albi. fapt care a avut consecinţe negative asupra comerţului republicilor maritime italiene Veneţia şi Genova şi a Hansei nordice. din această cauză 2 . În incursiunile lor de pe litoral şi din apropiere pentru a captura sclavi. de sinteză umană hispano – americană ( proces care stă la baza viitoarelor etniii şi civilizaţii latino – americane) un rol determinant l-au avut căsătoriile mixte. au dus la o scădere rapidă şi masivă a populaţiei. mexicani şi peruani. metale (aramă şi mercur). Cum însă interesul lor nu era de a se instala definitiv pe teritoriile africane pentru a le exploata asemenea unor adevăraţi colonizatori. 1532 – 16 800 000. portughezii incendiau colibele. O confirmă documentele vremii. Sfidarea şi dispreţul spaniolilor faţă de indieni. Spre finalul vieţii sale a trăit în Slovacia. cacao. de pildă actul lui Carol Quintul din 8 decembrie 1526. care la rândul său a avut o acţiune asupra puterii politice a unor state europene. începând astfel o carieră politică şi ecleziastică de excepţie în sfera Europei Centrale în epoca Renaşterii. răspândindu-se de aici în întreaga Europă. Marile descoperiri geografice au contribuit la răspândirea creştinismului.

Ureche a cunoscut şi analistica autohtonă. Opera lui nu este o istorie propriu-zisă. care a fost publicată în Cracovia. pater. al Antichităţii clasice. etnografice despre Ungaria. redactat probabil între anii 1642-1647. Transilvania şi Banat. Letopiseţul lui Grigore Ureche prezintă istoria domnilor Moldovei de la descălecatul lui Dragoş Vodă la Aron Vodă (1595). religioasă şi culturală. de sprijinire a iobagilor şi de înfierare a abuzurilor nobilimii. Grigore Ureche a promovat cu perseverență ideea polonofilă – izbăvirea Moldovei de turci numai în alianță cu Polonia. Olahus însă a fost în primul rând un european. părinte. redactată de Ioachim Bielski. de către Mihail Kogălniceanu. faptul că românii sunt urmaşii Romei: „Toţi de la Râm se trag…”Letopisețul Țării Moldovei de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor care scrie de la Dragoș până la Aron-vodă a fost scris spre sfârșitul vieții. geografice. care se originează în modelul oferit de scrierile umanistului Silvio Piccolomini. Catehism (Trnava. Moldova şi Ţara Românească. a reorganizat la Tirnavia(Trnava). situ. Polonia sive de situ. Format în ambianţa Umanismului târziu. Pe lângă limbile clasice. remarcă influența altor limbi („așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”). Hungaria sive de originibus gentis. făcând puţine referiri la viaţa economică. Nicolaus Olahus a scris 4 epitafuri la moartea lui Erasmus (1536)şi alte versuri în latină. latina. Valoarea ei constă în integrarea faptelor istorice într-un sistem de gândire politică. la baza tuturor copiilor ulterioare din a doua jumătate a sec. 1555). între care se remarcă Elegia cea mare. înfruntând opoziţia înverşunată a nobililor. Cracovia. opuse misticii iezuite. tatăl său. socială. În Slovacia. Ureche a scris cronica de pe poziția marii boierimi. atribuit lui Eustratie logofătul. A corespondat cu umanişti belgieni. fămeia. seminarul înfiinţat de Olahus se va transforma în Universitatea din Trnava. precum şi alte opere de valoare. maghiară. fundamentată pe criteriile etnice şi lingvistice. cum sunt cele ale lui Gerard Mercator. Principiile religiei creştine catolice(Viena. prin intermediul acelui pomenit „letopiseţ moldovenesc”. găina. spanioli. 1536). Într-un capitol intitulat Pentru limba noastră moldovenească. Nicolae din acelaşi oraş. Cronicarul motivează scrierea acestui letopiseț din simplul pretext „ca sî nu se înece . la Matei Miechowita (Chronica Polonorum. care accentua privilegiul. Alți copiști. toate cuvintele le-àm înțălege”. Olahus a redactat şi un Chronicon. sub numele lui Martin Bielski. Olahus a decedat la Trnava în 14 ianuarie 1568 şi a fost înmormântat la biserica catolică Sf. magistratibus et republica regni polonici (1576). Concepţiile umaniste ale lui Olahus se vădesc în atitudinea sa faţă de problemele sociale ale vremii. 1519). În veacul al XVII-lea. istorice sau geografice. Cunoscător al limbilor de cultură slavona. Cuprinde în această lucrare numeroase informaţii istorice. afirmă descendența romană („de la Rîm ne tragem”) și face unele apropieri etimologice între cuvintele românești și cele latinești („…de la rîmleni. Baza informativă a cronicii au constituit-o manualele slavone de curte. Antonius Maginus Patavinus şi Sebastian Munster. 1560). Grigore Ureche a apelat şi la opera lui Martin Cromer (Polonia sive de origine et rebus gestis polonorum. Cracovia. în timpul domniei lui Vasile Lupu. Adversar al unei puteri domnești fără controlul boierimii. Majoritatea interpolărilor au fost identificate. germani. Idealul lui Nicolaus Olahus era frumosul şi binele. A utilizat ca izvoare în Letopiseţul său. germană şi turcă. în limbile latină şi greacă. ei zic caro. latinitatea limbii române. Cronicar umanist. ce le zicem latini: pîne. Din corespondenţa sa cu celebrul Erasmus de Rotterdam s-au păstrat vreo 40 de scrisori. habitu. de la Matia Corvinul până la Ferdinand I. Grigore Ureche a consemnat în mod obiectiv evenimentele și întâmplările cele mai importante. Ovidius l-a influenţat pe Olahus cel mai mult. Grigore Ureche este autorul Letopiseţului Ţării Moldovei. unde se accentuau limbile clasice şi valorile culturale ale Renaşterii. 1578. Sallustius). (se crede că ar fi muncit la el între anii 1642-1647). Ureche a cunoscut şi cosmografii. femina. ca atribute ale divinului şi fericirea care se poate raeliza prin practicarea virtuţilor autentic creştine. Versiunea originală a circulat într-un mediu foarte restrâns și s-a pierdut foarte de timpuriu. Grigore Ureche susţine ideea romanităţii românilor. danezi şi italieni. ei zic galina. în care sunt prezentate şi explicate evenimentele timpului său. conținînd integral sau parțial cronica lui Ureche. Xenofon. caracterizate printr-o sensibilitate remarcabilă. A fost un puternic susţinător al catolicismului şi a combătut protestantismul (mai ales luteranismul saşilor) de pe poziţiile Contarreformei şi Reformei Catolice. muiarea. unele chiar de Miron Costin. un savant al Renaşterii europene. un umanist strălucit. care încorporează analistica secolului al XV-lea. dovadă clară fiind numele pe care l-a purtat. IX. dar care niciodată nu a uitat originea sa românească. că de ne-am socoti pre amănuntu. populis. moribus. Este autorul a 4 epitafe dedicate lui Erasmus din Rotterdam. anterioară. Olahus este cel dintâi dintre cărturarii români care subliniază clar ideea originii latine a poporului român şi unitatea limbii române. Letopisețul Țării Moldovei constituind începutul istoriografiei în limba român. GRIGORE URECHE (circa 1590-1647) Fiu de mare demnitar moldovean. Ureche greșește originea doar a două 2 . fie în latină. În opera sa istorică. Dintre poeţii latini. în 1597.. regionis. Prima publicare a textului s-a făcut în 1852. carne. Olahus stăpânea la perfecţie limbile română. vorbeşte şi polona. atque opportunitatibus (1536) se simte influenţa istoricilor greci şi latini (Tucidide. E de accentuat importanța pe care o acordă cronicarul istoriei în trezirea și creșterea conștiinței naționale a poporului. la Alessandro Guagnini (Sarmatiae Europeae descriptio. În politica externă. Letopisețul prezintă istoria Moldovei de la al doilea descălecat (1359) pînă la à doua domnie à lui Aron-vodă. Basel. Tractatus de duabis Sarmatiis (1517) şi opera lui Martin Cromer. Învăţământul în limba latină îi deschide drumul studiului lumi greco-romane. Astăzi se păstrează 22 de copii manuscrise. insistând asupra evenimentelor politice şi militare. ameninţate de dominaţia otomană. ei zic panis.. la mormântul lui Erasmus de Rotterdam. vechea şcoală capitulară din Strigoniu (ocupată de turci) şi a pus bazele celui dintâi seminar teologic catolic din Ungaria Superioară. al nostru. noster și alte multe din limba lătinească.2. în contrast cu viziunea medievală. într-o versiune tradusă în poloneză de Marcian Paszkowski şi publicată tot la Cracovia.fiind revendicat şi de cultura slovacă. divisione. peste graniţele artificiale ce despărţeau Ţările Române din punct de vedere politic. Olahus este un om al Contrareformei care caută să facă cunoscute Europei realităţile istorico-geografice ale acestei părţi de lume. mulier. dar și din grija ca aceștia să nu rămână „asemenea fiarelor și dobitoacelor celor mute și fără minte“. 1560). A dovedit talent în poeziile sale. Grigore Ureche studiază la o şcoală umanistă din Liov (Polonia). fiind mare vornic. fie că erau scrise în limba greacă. al XVII-lea și până astăzi stând versiunile interpolate ale lui Simion Dascălul. A glorificat eroica luptă antiotomană a moldovenilor pentru neatârnarea țării și în special epoca lui Ștefan cel Mare. În calitate de cancelar al Ungariei Superioare stăpânite de Habsburgi. fapt rarisim în epocă. Şi-a scris operele doar în limba latină. anii cei trecuți“ și să lase urmașilor amănunte despre cele ce au fost să se petreacă în anii de demult. ca Misail Călugărul și Axinte Uricariul au adăugat la rîndul lor unele pasaje. A folosit în cronica sa şi descrierile umaniste ale lui Matei Miechowita. Cronica Poloniei. A elaborat un Tratat de alchimie(publicat la Frankfurt în 1525). a determinat dieta din 1547 să anuleze prevederile draconice cu privire la legarea de glie a iobagilor şi să le acorde dreptul de liberă strămutare. în 1611). însuşită în mediul pe care l-a frecventat. Viziunea lui Olahus referitoare la naţiune este modernă. Nicolaus Olahus este cel dintâi organizator al învăţământului primar şi superior din Ungaria. Istoricul şi diplomatul (Bruxelles. cât mai ales un gen de descriere geograficoetnografică. franceză. ținând foarte mult să fie nu un „scriitoriu de cuvinte deșarte ce de dereptate“. cronica Poloniei a lui Joachim Bielski și o cosmografie latină.

atunci cînd știe. la nivelul priceperii lui istorice. anul uciderii tatălui său. Postelnicul Constantin Cantacuzino a fost posesorul uneia din cele mai mari biblioteci. hărnicie şi învăţătură. credulitatea Ștefan Tomșa Vasile Lupu apare în antiteză cu ipocrizia sfetnicului său Gheorghe Ștefan etc. La Padova a învăţat logica. Opiniile lui fortuna labilis. care toți un neam și odată descălecați sîntu”.1684). opera lui Ioan Sambucus. cea a Cantacuzinilor. Culegeri greceşti de 4 monarhii. MIRON COSTIN (1633-1691) Umanistul Miron Costin s-a născut în 1633. Ca umanist şi istoric. Se remarcă aplecarea spre culisele istoriei: comunică. stolnicul exercită un adevărat patronaj literar în epocă. începând cu anul 1667. A fost însă şi un autor prestigios în domeniul istoriei şi al cartografiei. apariţia istoriei. disociind-o de cunoaşterea bazată pe revelaţia divină. în spiritul istoriografiei umaniste. Vieţile paralele ale lui Plutarh. studiind la şcoala umanistă de aici. Datorită cunoştinţelor sale. legăturile de prietenie cu marii demnitari din jurul regelui. Cultura lui Miron Costin este vastă: ne-o dovedesc aluziile mitologice. scrisoarea…”. pe istoricii bizantini Procopius. unde parcurge treptele dregătoriilor: pârcălab de Hotin. IX. Cunoaşte pe istoricul şi geograful Strabo. 1611). greaca). apoi în Italia. Istoria Ţării Româneşti îşi propune descifrarea istoriei neamului. viața ca vis. De rebus Alexandri regi Macedonum. Poseda o bibliotecă la Mărgineni care se ridica la circa 500 de volume. Războiul civil cu cazacii şi tătarii. Miron Costin este autor al Letopiseţului Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace…. mare dregător şi al domniţei Elina. După un popas la Viena în 1669. spre exemplu. prin mijlocirea unui sistem de dovezi cărora le-a dat coerenţă. fiind decapitat la ordinul lui Constantin Cantemir. Viața Lumii este prima sa operă originală.Predoslovia enumeră scopurile lucrării: afirmarea etnogenezei pentru „lăcuitorii țării noastre. Biblia. Quintus Curtius. Se instruieşte la Şcoala constantinopolitană. Din 1655 se află cu familia la Braşov. un poem filozofic pe tema Prin De neamul moldovenilor.”Finalul operei este moralizator: dacă viața lumii este iluzie şi deşertăciune. mare vornic de Ţara de Sus.4. A scris la noi una din cele dintâi pagini de filosofia istoriei.3. Matei Cromer etc. amintirea. muntenilor și ardelenilor. Origines et occasus Transsylvanorum(Lyon. Miron Costin a fost un distins cărturar. în modelul pe care îl cultivă. întemeiat în 1636. Este prezentă în Predoslovie o amplă discuţie despre valoarea izvoarelor. se întoarce în Ţara Românească. Ştefan Cantacuzino(1716). 1667). utilizând mai târziu. inclusiv cronica lui Grigore Ureche. Viaţa lumii. Moare în 1691. Istorie în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească (Poema Polonă. în care se găseau multe rarităţi bibliofile. apărută în 1651-1657. psihologia şi fizica cu Albanius Albanesius. un instrument de cercetare. Opera pune în circulație mai multe motive: timpul trecător și ireversibil. păstrată în 29 de copii manuscrise și publicată pentru prima dată de Mihail Kogălniceanu în 1852. el face elogiul Italiei umanismului. la celebra Universitate din Padova (unde dobândeşte o temeinică instrucţie umanistă şi o orientare filosofică în sensul neoaristotelismului). Românii trebuie să-și cunoască istoria. A murit în împrejurările tragice legate de mazilirea fiului său. mare postelnic şi mare hatman al Moldovei. are un caracter savant și o noblețe a ideilor care o va face cartea de căpătîi a Școlii Ardelene. Cunoaşte opera umaniştilor Flavio Biondo. De neamul moldovenilor. care au fost transmise apoi bibliotecii stolnicului. Unele versuri au avut un ecou considerabil în literatura noastră veche. cunoştinţele şi admiraţia sa pentru „antichitatea cea plină de spirit şi foarte înţeleaptă în creaţiile sale”. apreciat ca „dascăl”. căzând pradă rivalităţilor dintre familiile boiereşti. terminat în 1675. scris cam în aceeași perioadă cu psalmii lui Dosoftei. al limbilor moderne (italiana în primul rând). A mai scris: Cronica Ţărilor Moldovei şi Munteniei. Nicolaus Olahus. istoriografia noastră stabileşte contacte cu istoriografia umanistă europeană (Flavio Biondo. în versiunea interpolată de Simion Dascălul. care s-a distins prin destoinicie. Datorită studiilor sale umaniste. împreună cu fratele său Velicico. Moldovei și Țării Muntenești și românii din țările ungurești. fiind fiul lui Iancu Costin. istoricului italian Filippo Buonacorsi. A învăţat carte în ambianţa culturală creată la Târgovişte de mari cărturari ca Ignatie Petriţiş şi Pantelimon Ligaridis. Ca om de cultură. fiind amintite în aproape toate compunerile lirice ale vremii: „A lumii cînt cu jale cumplită viața/ Cu griji și primejdii cum este și ața/ Prea subțire și-n scurtă vreme trăitoare/ O lume vicleană. Îndeplineşte numeroase însărcinări diplomatice. rezultă frecventarea literaturii clasice şi umaniste. îndeosebi. fiind cel care va hotarî destinele politice ale ţării aproape 40 de ani. apreciate de la înălţimea înţelegerii unui mare om de cultură. Cronica Polonă.cuvinte: femeie – familia. în Podolia. mare logofăt. prin paginile pe care le-a consacrat stolnicul problemelor cunoaşterii istorice şi celor metodologice. istoria antică. Opisanie Sarmaciej Europskiej(Cracovia. Stolnicul Constantin Cantacuzino utilizează nu mai puţin de 26 autori clasici sau umanişti. Face parte din influenta familie Cantacauzino. soarta nedreaptă. Meritul lui Miron Costin a fost acela de a fi „legat umila Moldova de mândra Romă”. Philip Cluverius etc. Este un bun cunoscător al limbilor de cultură (latina. singura consolare a omului este credința în Dumnezeu. fiind o bibliotecă vie. prin intermediul lui M. o lume-nșelătoare. lui 2 . pe care o întemeiază pe efortul cărturăresc. a genealogiei. al II-lea este un domnitor crud care ține pe lîngă el un călău „pierzător de oameni”. geografia. Miron Costin face elogiul scriiturii și al lecturii: „… căci nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată viața omului zăbavă decît cetitul cărților”. părinte – parentem). Paszkowski. STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO (1640-1716) S-a născut în 1640. Miron Costin a făcut posibil efortul cărturăresc cantemirian. Nobil polon de la 5 ani. chiar pe lângă hatmanul Sobieski. A utilizat şi pe Laurenţiu Toppeltin. Are legături trainice în mediul nobiliar polonez dar şi cu ambianţa culturală a timpului. Aeneas Sylvius Piccolomini. gramatica şi retorica. Ovidiu. În anul 1665 a pornit într-o lungă călătorie de studii. A cunoscut literatura istorică românească anterioară. prima în istoriografia românească. în 1671-1675. Cu Istoria Ţării Româneşti. pe care începe să o scrie în vremea domniei lui Şerban Cantacuzino. Politica lui avea în vedere interesele fundamentale ale ţării. care rămîne mărturie peste veacuri: „Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minții omenești. a consultat o bogată literatură: Chronicon gestorum in Europa singularium a polonezului Paul Piasecki (1578-1649). ca Simion Dascălul („om cu multă neștiință și minte puțină”) și Misail Călugărul. Predoslovia prezintă o deosebită însemnătate. În Predoslovia voroavă la cititor prezintă scopul lucrării: de a arăta în românește ce este stihul. la care putem adăuga lucrări care se înscriu în domeniul ştiinţelor auxiliare. Umanismul său apare în primul rând în domeniul istoriei pe care o scrie. din ce țară au ieșit strămoșii lor este o lucrare neterminată. „toate alte țări știindu începuturile sale”. Zonaras şi Ioan Tzetzes. Miron Costin se întoarce în ţară.1684. Cronicarul afirmă și originea comună a moldovenilor. bîrfele și stratagemele diplomatice. începând cu originile. într-o bogată şi prestigioasă familie boierească din Ţara Românească. Din lista cărţilor cumpărate în Italia. opera în versuri a lui Samuel Twardowski (1595-1660). Miron Costin a ajuns în contact cu Horaţiu. discutând problema cunoaşterii istorice. mare vornic de Ţara de Jos. apoi filosofia cu Valeriano Bonvicino. Miron Costin studiază la colegiul iezuit din Bar. în metodele pe care le foloseşte. Prin 16521653. Parcurge o carieră politică însemnată. unde îl găsim din nou după 1663. A fost fiul postelnicului Constantin Cantacuzino. IX. Meritul istoricului umanist rămâne descifrarea originii poporului român într-o primă operă scrisă de un român pentru români. în 1674. cu viziune largă asupra marilor probleme politice ale timpului. În 1658 se află la Iaşi. Cronica lui Aleksander Gwagnin. conștientizarea valorii documentului scris. Miron Costin intenţionând dezmințirea ocărilor aduse de unii copiști ai cronicii lui Ureche.). Noutatea pe care o aduce este conturarea unui spirit istoric care străbate cronicile şi. anticipîndu-l pe Neculce prin portretele precise. unde învaţă latina. care afirmaseră că moldovenii sunt urmașii tîlharilor de la Roma exilați în Dacia. fiica fostului domn Radu Şerban (1602-1611).

De la el aflăm că Dumitrașcu Cantacuzino (1684-85). Stolnicul scrie o istorie în care cercetarea prevalează asupra naraţiunii. El nu povesteşte istoria. Critică vehement domnii fanariaţi. ataşat cercurilor umaniste şi preiluministe..". au 2 . Ceea ce contează în cronica lui Neculce este oralitatea extraordinară a autorului. Palton. ci și grupurile. se apropie de lumea musulmană. la rudele sale cantacuzine. Ion Neculce se întoarce în Moldova iar în 1731. în care se înglobează şi o domnie de 3 săptămâni (1693).PREILUMINIST Prin prestigioasa sa activitate ştiinţifică. Dumbrava roșie de Alecsandri. câte un scurt portret sau câte o caracteristică. aflăm de la Neculce că "era de stat cam mic și subțire. care au la bază întâmplări istorice reale. Letopisețul este precedat de câteva file ce poartă titlul: "O seamă de cuvinte ce sunt auzite din om în om. de vechea înţelepciune arabă. De neamul moldovenilor. cu studii în Germania. anticipând apariția lui Ion Creangă. Aprodul Purice de Alecsandri. Constantin Cantemir (1685-1693). de oameni vechi și bătrâni și în letopisețe nu sunt scrise. Concepţia istorică a lui Ion Neculce este influenţată de filosofia religioasă. pe care o deţine. barba îi era albă ca zăpada".a. o cunoaştere profundă a spiritualităţii mahomedane. După mamă. Visul lui Petru Rareș de Alecsandri ș. Istoria este văzută de stolnic nu numai ca un îndrumător moral. ci şi un element necesar culturii unui popor civilizat. cam cu grabă". Este însă partizanul atotputerniciei domneşti. din care reproducem aci câteva rânduri: «La grec milă. națiunile (psihologia socială nu-i era străină). fiind fiica lui Iordache Cantacuzino. iar inima și firea tot cât ar putea este să facă răutate». în special după 1693. Izvoarele lui Neculce sunt autohtone. Ion Neculce susţine că până la DucaVodă s-a slujit de diferitele izvoare ce a aflat pe la unii și alții. 5. prezentarea evenimentelor trăite de autor. milostiv și răbdător. tradiţiile locale. însuşite în preajma bunicii sale Alexandra Cantacuzino. ION NECULCE ( circa 1672-1745) S-a născut probabil la Prigoreni. Nu mi-au trebuit istoric străin să cetesc și să scriu că au fost scrise în inima mea". lângă Paşcani. 6. Despre Grigore Ghica prima domnie (1726-1733). A fost înzestrat cu harul naraţiunii. IX. era gros. desigur sub influenţa cantemiriană. precizie terminologică modernă. învaţă limbile Bolintineanu. exilându-se în Rusia şi apoi în Polonia. Despre tătari ne spune că sunt lupi apucători. spiritul critic care îl animă. Seneca şi Cicero). Altarul mănăstirii Putna de Aproape toți domnii. o întreagă lume care îmbogăţeşte orizontul cultural al tânărului principe. timp de 4 ani în Ţara Românească. A avut în biblioteca personală un Hronograf bizantin. pe care-l iubise într-atât încât plecase cu dânsul din țară. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat este o scriere memorialistică. Dar nu nu numai pe indivizi îi plăcea lui Neculce să-i caracterizeze. cum erau contemporanii săi Nicolae Costin şi Dimitrie Cantemir. polonă. Cronica lui Ion Neculce. Neculce este primul nostru mare povestitor moldovean. Ultima demnitate pe care o ocupă este cea de judecător de divan. care dă o anumită familiaritate evenimentului istoric. cenzurând-o uneori. de pe poziţiile unui patriot şi istoric obiectiv. buzat. geambaș de cai de la Fanar din Țarigrad". o apreciază critic. vornic al Ţării de Sus. ci o argumentează (Virgil Cândea). Fiul acestuia. iar concepţia lui politică este evident boierească. Aci se cuprind o sumă de tradiții relative la diferiți domni și care au format subiectele legendelor și poemelor din literatura noastră modernă. care a suscitat comparaţia cu SaintSimon. Epictet. Constantinopolul i-a putut sădi lui Dimitrie Cantemir orientarea spre problematica controverselor filosofice şi teologice care au generat anticonfesionalismul şi preiluminismul european (Pompiliu Teodor). practică bună avea: mânca bine și bea bine. amintind acel secol al XVII-lea european. ataşat umanismului padovan. Antioh Vodă (1695-1700) era om mare la trup. dar mai presus de toate un filosof în toate aceste ramuri de activitate intelectuală pe care le-a ilustrat. Numai când nu poate să facă rău se arată cu blândețe. geograf). Cupa lui Ștefan de Bolintineanu. în cursul anului 1745. care a văzut naşterea istoriografiei savante. uscat. probabil şi rusă. făcea parte. Dimitrie Cantemir. Istoriografia anterioară. asigurându-i un dascăl de prestigiu sud-est european. Scrisul său vădeşte o lărgire de orizont. fac din el un istoric modern. planurile de eliberare de sub dominaţia otomană. a parcurs treptele dregătoriilor. bun și vrednic. grupate sub titlul O samă de cuvinte. Sub Dimitrie Cantemir este primul sfetnic al domnului. Neculce împărtăşeşte programul politic al domnului. Studiul lumii clasice. ce se făcea aici cu iluştri profesori. După înfrângerea de la Stănileşti (1711)urmează până lua o vreme destinul pribeagului domn. fiind un excelent memorialist. Când ajunge la domnia acestuia. ca fiu la viitorului domn al Moldovei. Familia Cantemir este de origine răzăşească din ţinutul Fălciului. nici unele de acestea nu sunt. pe care-i consideră responsabili de „stricarea” obiceiurilor bune ale ţării şi de exploatarea fiscală nemiloasă a contribuabililor. lângă Târgul Frumos. Pentru formaţia intelectuală a lui Dimitrie Cantemir este remarcabil contactul cu scrierile filosofice ale antichităţii(operele lui Thales din Milet. dobândeşte importante cunoştinţe în sfera istoriei şi geografiei europene. nu prea era cărturar. în timpul domniei lui Grigore al IIIlea Ghica. În prefață. întemeiată în mare parte pe descrierea. rumăn la față. nici de pre un izvor a nimănui. numai nici era prost. "iar de la Duca-Vodă cel bătrân înainte până unde s-o vedea. împresurată de nevoi dar urcând în scara socială datorită slujbei militare. În vremea exilului. În 1719. în multiple domenii de creaţie. literat. din marea boierime moldoveană. Nu trebuie ocolită valoarea formativă a umanismului românesc. Mânie avea strașnică. în casa bunicei sale. amintește purtarea rea ce avusese în timpul domniei lui Antioh. era "om nestătător la voroavă (vorbă). Tatăl său era Neculce vistierul. E interesant să observăm imparțialitatea cu care vorbește despre Dimitrie Cantemir. sau nevicleșug. la unele se arăta prea harnic. iar despre greci are un faimos pasaj. Minciunile nu le iubea. numai era cu toane. ci numai iscălitura învățase de o făcea. Ion Neculce trăieşte. Socrate. posibil în intimitatea stolnicului Constantin Cantacuzino. A copilărit la Blăgeşti. ce am scris singur dintru a mea știință. amăgitor. sau omenie.. ajungând mare spătar şi mare hatman. din ramura Cantacuzinilor. exercitată prin mijlocirea istoriei. Ion Neculce. impregnată de clasicism a Marii Şcoli a Fanarului. Stolnicul Constantin Cantacuzino rămâne un promotor al spiritului critic şi al istoriografiei moderne româneşti. Cantemir învaţă aici între 1688-1691 şi după o întrerupere de 2 ani. Constantinopolul a însemnat pentru Cantemir un contact cu cultura europeană. Constantin Cantemir i-a dat o educaţie aleasă. despre care vorbește în cursul cronicii sale. în evoluţia spre lumea modernă. La stat nu era mare. pregătirea ştiinţifică. ajunge din nou într-o mare dregătorie. în problemele politice şi diplomatice. sau dreptate. aşezată sub autoritatea Patriarhiei. precum: Daniil Sihastru de Negruzzi. un mare savant (istoric. asimilat de Cantemir. cu o întrerupere provocată de domnia lui Constantin Mavrocordat şi în vremea celei de-a doua domnii. în special a ideilor conţinute în opera lui Miron Costin. în general orientale. se întoarce din nou la Istanbul. IX. Constantin Cantemir (1685-1693). sau frica lui Dumnezeu. de multe ori răcnea tare. prin 1672. A fost un deschizător de drumuri. burduhos. Dimitrie Cantemir reprezintă în cultura românească un moment decisiv.Constantin Cantacuzino în problemele cunoaşterii istorice. filosofiei neoaristotelice. era și credincios la jurământ. Ion Neculce nu a fost un erudit. DIMITRIE CANTEMIR (1673-1723) . Dimitrie Cantemir s-a născut în 1673. Alexandra Cantacuzino. o istorie erudită. Se pare că avea cunoştinţe de limbă greacă. dar apoi curând se întorcea". judecător drept. Pitagora. transcris parţial de el. în care preda Teofil Corydaleu. la minte așezat. probabil. dar era și cam grabnic la mânie. creează la Constantinopol un mediu cultural prestigios. la domnia lui Ion Vodă Mavrocordat. O însemnătate majoră a avut în formaţia intelectuală a tânărului Cantemir Şcoala Fanarului. chipeș. "carte nu știa. reîntors în Moldova. câte s-au tâmplat de au fost în viața mea. Moare. creştină a istoriei. la avere nu era lacom. Cronicii îi asociază cele 42 de legende. pe care o cunoaşte.

promotor al ideilor Contrareformei. în mod inevitabil. în franceză (1743). Cartea a devenit o lucrare de căpătâi pentru diplomaţia europeană. în Caransebeş nu mai există o şcoală catolică. ataşate ideilor filosofului german Leibniz. ajunge domn al Moldovei. se deschide la Caransebeş. În 1638. învăţământul în limba română s-a practicat în continuare. normele sau canoanele scrisului istoric pe care le stabileşte. Istoria Imperiului Otoman. Reforma n-a servit numai un exemplu românilor…ci s-a aflat în spatele multora din iniţiativele de a traduce şi tipări cărţi religioase în româneşte. dar şi un cărturar ataşat politicii de renovare. Ca metodă. o concepţie avansată despre cultură. etc. La această şcoală au predat Gheorghe Buitul dar şi Nicolae Ivul. este urmată de declin şi cădere. Cantemir a redactat Monarchiarum phisica examinatio(1714). stăruie ideea unităţii poporului român. înlăturarea facţiunilor boiereşti. în grafie latină. Cantemir a fixat norme şi astăzi valabile. fostul domn al Ţării Româneşti. Contactul cu Rusia reformelor moderne ale lui Petru cel Mare deschide în bibliografia cantemiriană seria unor lucrări fundamentale. au predat câteva marcante personalităţi culturale de factură umanistă: Efrem Zăcan. obligat să se refugieze în Rusia. Dimitrie Cantemir posedă conştiinţa unor legităţi istorice. este o lucrare destinată să facă cunoscută Moldova cercurilor culturale occidentale. istoria statelor se desfăşoară astfel încât creşterea. lansat de propaganda calvină printre românii bănăţeni a fost invocat şi adoptat şi de alte şcoli româneşti calvine. Versiunea latină a fost finalizată în 1717. Pe baza legii evoluţiei ciclice. a cărui creştere şi descreştere spaţială este urmărită în celebra sa lucrare. Într-un raport al misiunii din Caraşova şi Caransebeş. cu titlul originar Incrementa atque decrementa aulae othomanicae (1714-1716) răspundea unei necesităţi politice. Tratatul de alianţă cu Rusia lui Petru I. În cadrul acestor şcoli româneşti calvine. tradusă în mai multe limbi. La iniţiativa iezuitului de origine română. Ştefan Fogaraşi la Lugoj. Gregorius Lonczai. adresat în 1645 Congregaţiei de Propaganda Fide.. Înfrângerea de la Stănileşti (iulie 1711) a pus capăt nu numai luptei pentru independenţă. explicare. comprehensiunea universală a fenomenului istoric în sens larg. negând acţiunea factorilor interni. unde se apropie de trimisul lui Ludovic al XIV-lea. în spiritul unor principii care se originează în raţiunile absolutismului. dar cereri de înscriere în şcoală au venit şi de la familiile catolice din Bulgaria şi Valahia. fiind însă organizat pe baze confesionale. care se înscrie în şcoala savantă europeană. într-un moment în care criza Imperiului Otoman era evidentă. persană. solicitându-se subsidii pentru plata profesorilor. Desigur nu al tuturora. pentru cultura noastră medievală. în care însă maniera istorică a umanismului rămâne încă o constantă. Fără a avea importanţa colegiilor reformate din AlbaIulia. Cei doi reputaţi filologi apreciază că: “faptele ne silesc să nu trecem cu vederea peste rolul pe care Reforma l-a jucat în cultura românească în cursul secolului al XVI-lea. în mediul ortodox. Teoria lui istorică este dominată de o finalitate politică: dispariţia Imperiului Otoman. referindu-se la un loc părăsit pe care a funcţionat şcoala catolică. Dincolo de prozelitismul calvin. Astfel că timp de mai multe decenii. pentru a contracara ofensiva calvină şi a pregăti un cler instruit din punct de vedere dogmatic. Cantemir a desfăşurat o vastă activitate literară şi ştiinţifică. stăruie în lumea ambasadelor. notar al Caransebeşului. fiind autorul a numeroase lucrări. La doar 33 de ani. Această “şcoală gramaticească” a continuat să funcţioneze şi după dispariţia banatului Lugojului şi Caransebeşului. a unei ordini raţionale. predilecţia pentru istoria culturii. mai ales teoria originii latine. elaborate în exil. În 1643. Nu ştim însă dacă şi după moartea lui Gheorghe Buitul (1653) la şcoala catolică pe care o întemeiase în Caransebeş. funcţionând până la finele veacului. fundamentală în problema apariţiei scrisului în limba română”. Astfel. alimentat de valorile europene cultivate de cercurile Academiei ruse. Cantemir a pus în Hronic şi problema rolului românilor în istoria universală. se căsătoreşte cu fiica lui Şerban Cantacuzino. La sfârşitul anului 1627. iar ca interpretare. care se fundamentează pe legăturile cauză-efect. X. prin care urmărea difuzarea unor cunoştinţe despre religia şi cultura musulmană. odată cu răspândirea Reformei. Scrierea a fost destinată să cuprindă toată istoria românilor de la origini până în vremea sa. deoarece puţini cunoşteau maghiara. 1735). datorită traducerilor în limba engleză (1734. ia parte la lupta de la Zenta. Sistema religiei mahomedane (tipărită în 1722) era o carte scrisă în scopuri utilitare. căci nu trebuie să cădem în greşeala opusă de a atribui totul Reformei. înfiinţate la mijlocul secolului al XVI-lea. pe baza cărora lumea se află într-un proces evolutiv. zona bănăţeano-huneodreană este cea care a dat masiv primele traduceri în limba română în secolul XVI şi nu Maramureşul. Aparatul critic pe care îl mânuieşte cu discernământ. prin normele scrisului istoric pe care le fixează. numit de sultan. învederează orientarea lui Cantemir spre obţinerea independenţei Moldovei. numărul elevilor a crescut la 42. O şcoală catolică a funcţionat în Caransebeş încă din sec. Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor (17171718) reprezintă un raport prin care înfăţişa lui Petru cel Mare situaţia politică din Ţările Române. UMANISMUL ROMÂNESC DIN BANATUL LUGOJULUI ŞI CARANSEBEŞULUI ÎN SECOLELE XVIXVII După cele mai noi cercetări. în 1626. episcopul Vârşeţului şi Caransebeşului. XVI. în germană (1745). şcoala catolică din Caransebeş avea peste 50 de elevi. Gheorghe Buitul. Este o lucrare critică. modernizare a societăţii ruseşti. Prin Cantemir. Hronicul româno-moldovlahilor (1719-1722). aşa cum se considera până nu demult. anul păcii de la Karlowitz. o şcoală catolică pentru fiii nobilimii din regiune. care îl considera un fidel al Imperiului Otoman. Tot în Rusia. Ştefan Lelesz. ilustrate de istoria Imperiului Otoman. La început această şcoală avea un număr de 33 de elevi. XV dar ea se închide la mijlocul sec. fiind conducătorul spiritual al unei şcoli româneşti în care erau instruiţi şi educaţi preoţi dar şi 2 . În 1699. Efrem Zăcan era “dascăl de dăscălie”. Un document din 1566 atestă această situaţie. În 1582. într-o direcţie determinată. Ca filosof al istoriei. continuitatea şi unitatea de neam sunt amplu şi savant argumentate. datorită concurenţei în plan şcolar. Cea mai importantă scriere a lui Dimitrie Cantemir rămâne. În această şcoală s-a format şi Gabriel (Gavriil) Ivul. precum şi Viaţa lui Constantin Cantemir (17161717). Ele au fost reînfiinţate de principele Gabriel Bathory (1607-1612). domnia autoritară. În 1710. Descrierea Moldovei (1716). prin lucrări ca Descriptio Moldaviae. Orăştie. în 1635. Partenie II Cărturarul (1628-1638) a pus bazele unei şcoli româneşti ortodoxe (“şcoala gramaticească”). În acelaşi an este consemnat ca “magister catolicorum” în Caransebeş. în corespondenţă literară cu savanţi de prestigiu din epocă. prin problematică şi concepţie. A fost opera lui capitală. istorică. în spiritul programului Contrareformei. Membru al Academiei din Berlin. o lucrare de filozofie a istoriei. majoritatea fiind nobili. provocate de calvini. Aidu. arabă. se instalează o achiziţie culturală remarcabilă şi anume promovarea limbii române în instituţiile şcolare.turcă. neamului său. Cartea descria ascensiunea statului otoman ca mare putere dar şi explica factorii decadenţei turceşti la începutul veacului al XVIII-lea. fost iezuit. Dimitrie Cantemir a fost sfetnicul ţarului Petru în problemele lumii orientale. ca de pildă cea din Făgăraş. se susţine că şcoala catolică din Caransebeş trebuie menţinută. un testament pe care îl transmite posterităţii. Discuţiile critice din Prolegomene ne indică genul de istorie savantă. turceşti în mod special. începând cu traducerile din 1532 şi până la Palia de la Orăştie. imprimă scrierilor sale sensul modernităţii. Predarea se făcea în limba română. Are marele merit de a-i fi asigurat teorie o circulaţie europeană. ci şi domniei lui Dimitrie Cantemir. folclorică etc. în 1711. dăruit de principele Ioan Sigismund Zapolya nobilului român Ludovic Fiat. unde vede dezastrul suferit de armata otomană. care se resimt de pe urma influenţelor iluminismului timpuriu. Mihail Halici tatăl la Caransebeş. ideea latinităţii şi continuităţii sale în Dacia. Cele mai importante şcoli din banatul Lugojului şi Caransebeşului sunt şcolile calvine din Lugoj şi Caransebeş. care a fost primit în ordinul iezuit pe parcursul anului 1637. Învăţământul în limba română a înregistrat însemnate progrese în banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVIXVII. cu precădere în limba română. şcolile calvine româneşti din Banat s-au remarcat în epocă prin exemplaritatea învăţământului în limba română iar modelul didactic. se dovedeşte un gânditor realist şi profund. fiind o descriere geografică. unde rămâne până la sfârşitul vieţii(1723). Dimitrie Cantemir este autorul unei concepţii evoluţioniste. În operă. originar din Lugoj este “maestru al şcolii şi predicator în limba română” la Caransebeş. Nobleţea românilor constă în ilustra ascendenţă romană..

cu caractere latine şi ortografie ungurească. ci şi catolici şi protestanţi”. urmând şcoala catolică din Alba-Iulia iar ulterior. Se pot da şi alte exemple în acelaşi sens: la 1598. unde şi-a început şcoala pe care a continuat-o la colegiul luteran din Sibiu (1661-1664) şi la colegiul „Bethlen” din Aiud (1664-1665). vom putea oare susţine că zelul bănăţenilor şi hunedorenilor de a scrie româneşte este consecinţa unei influenţe externe. În 1623 a fost admis în ordinul iezuiţilor. fiind menită atragerii la calvinism a românilor ortodocşi din întreg spaţiul românesc. de către un grup calvin: Ştefan Herce. Mihail Halici fiul rămâne cea mai reprezentativă personalitate încadrabilă în fenomenul cultural bănăţean din secolul XVII. Francisc Fogoraşi a fost pastor în Caransebeş. În slujba prozelitismului religios calvin Ştefan Fogaraşi traduce în limba română. Gabriel Ivul devine doctor în filosofie al Universităţii din Târnavia şi apoi doctor în teologie la Universitatea din Viena. pentru şcolile calvine din Caransebeş şi Lugoj. Şi-a desăvârşit formaţia intelectuală la Collegium Germanicum et Hungaricum din Roma (între 16191623).l. poezie. Mihail Halici tatăl şi Mihail Halici fiul. Halici a plecat în Ţările de Jos şi apoi în Anglia. conform deciziilor luate de superintendentul calvin. pornit din sânul societăţii româneşti din Transilvania. Gabriel (Gavril) Ivul s-a născut într-o familie nobiliară românească din Caransebeş în 1619. Deşi nu este o operă de valoare artistică deosebită. loc. care deţine poziţii de frunte în viaţa confesională. Şcoala condusă de Efrem Zăcan la Caransebeş deservea nevoile comunităţilor calvine din sud-estul Banatului. neverificate însă. fiind chemat să colaboreze la realizarea Paliei de la Orăştie. Efrem Zăcan. Printre umaniştii români de confesiune calvină din banatul Lugojului şi Caransebeşului în sec. semnificativă pentru progresele înregistrate de conştiinţa etnică în Banat în secolul XVII: Michael Halicius. cu folosirea Vulgatei (versiunea latină a Bibliei). nu externi: “Cunoscând faptul că traducătorii Cărţii de cântece şi cei ai Paliei erau români. S-a remarcat prin încercări literare semnificative. care conţine cărţile Geneza şi Exodul din Vechiul Testament. f. traduse în grai bănăţean-hunedorean. botanică. în jurul anului 1610 face studii de teologie şi filosofie la Colegiul iezuit din Viena. Ion Gheţie şi Alexandru Mareş susţin că Palia de la Orăştie a fost produsul unor factori interni. Theses et antitheses Catholicorum et Acatholicorum (Caşovia.. în care s-a situat pe poziţii progresiste (puritane şi carteziene). oda lui Mihail Halici fiul marchează începuturile poeziei lirice româneşti culte cu conţinut profan. După un an petrecut la colegiul reformat din Aiud. administrativă şi politică din această zonă a Banatului începând cu secolul XVII până în sec. în 1648. fiind primul român primit în acest ordin. necesare elevilor români. El este exponentul unui model cultural şi confesional. lucrarea fiind tipărită la Poszon (Bratislava) în 1636. Reforma a stimulat. Iezuitul Gabriel Ivul a dovedit şi aptitudini literare. depăşind cifra de 400. Catehismul. la Aiud. lirismul său fiind tributar cărţii lui Theodor de Beze. pe domenii: enciclopedii. Gabriel Ivul a predat timp de 6 ani filosofia la Universitatea din Caşovia (Kosice) iar ulterior. chiar de proprietar. o antologie de 27 de poezii. Mihail Halici fiul se naşte în octombrie 1643 la Caransebeş. Mihail Halici tatăl a fost rectorul şcolii calvine din Caransebeş timp de 20 de ani (1638-1658). care a germinat capacităţi culturale şi intelectuale înscrise la nivelul cel mai înalt în programul umanist din secolul XVII. după obiceiul şcolilor din Caransebeş şi Lugoj” sau cărţile româneşti de care se foloseau cei din Caransebeş şi Lugoj să fie tipărite şi citite “în toate adunările româneşti”. în 1637. Historia Relatio Colloqui Cassoviensis de Judica Controversiarum Fidei (f. Mihail Halici fiul a fost antrenat în vehemente dispute teologice. care apare la Alba-Iulia. că textele răspundeau unor necesităţi reale a comunităţii din care făceau parte. Între 1669-1672. probabil ediţia din 1573 de la Tubingen. retorică. stabilind indirect o relaţie între lumea reformată din Transilvania şi biserica reformată din Anglia. unde a putut să se distingă ca elev. este prima creaţie poetică de acest gen în limba română. publicat de Gaşpar Heltai în 1551. După unele informaţii. acristihuri). Moise Peştişel. de tipografii braşoveni Şerban Coresi (fiul diaconului Coresi) şi diacul Marien. Philosophia novella (Zagreb. a fost recomandat şi a trecut ca „rector” al şcolii reformate din Orăştie (1665-1669). tipărită în 1655 la Viena sub titlul Poesis Lyrica. Gheorghe Buitul s-a născut în 1595 într-o familie nobiliară din oraşul Caransebeş. timp de 20 de ani teologia la Viena unde a fost fără întrerupere cancelar al universităţii timp de 12 ani. fiind puse în slujba răspândirii calvinismului printre români. Moare la 18 aprilie 1678. cărţile fiind consemnate într-o listă autografă. pastor în Caransebeş. În Edictul de înfiinţare a şcolii făgărăşene în 1657 se menţionează că în această şcoală trebuie să se înveţe şi să se cânte “româneşte. În repertoriul de manuscrise al lui Mihail Halici tatăl se află şi dicţionarul latino român Vocabularium paterna manuscripta şi Phrases Ciceronis paterna manuscriptae. având o iscălitură interesantă.învăţători. Nob [ilius] Romanus Civis. după Pentateucul în limba maghiară. la românii din banatului Lugojului şi Caransebeşului. drept şi miscellance.a. pe un document în limba latină. În anii 1672-1674. Lapis Lydius (f. publicată în 1674. XVI-XVII se remarcă Ştefan Fogaraşi din Lugoj. În anul 1650. destinată românilor convertiţi. după care a ajuns la Ocna Sibiului. ea respectă dogma ortodoxă. menţionat de document ca Stephanus Gerlistey (Ştefan Gârlişteanu). A fost educat de misionarul franciscan Ştefan Szent Andrassy (1571-1630). dobândind o solidă cultură teologică şi filosofic. care în acest timp a avut şi mulţi elevi români. Poematum. menţionate de Mihail Halici fiul în inventarul bibliotecii sale ca manuscrise ce au aparţinut părintelui său: Cantiones Paschales paterna manuscriptae. Volumele au fost clasificate. familia sa deţinând funcţii importante în conducerea oraşului şi a comitatului Severin. dascăl în acelaşi oraş. murind în jurul anului 1712. pastor din Lugoj şi Achirie. până la 14 iulie 1582. Philosophia (Viena. care număra în rândurile ei nu numai ortodocşi. redactând în latină. În mediul catolic. traducerea cărţilor sfinte în limba naţională. numai pentru că ei erau de confesiune calvină şi nu ortodoxă? În lumina consideraţiilor de mai sus. protopopul comitatului Hunedoara. A studiat la şcoala catolică din Caransebeş iar ulterior la universităţile din Târnavia. XIX. publicate în limba latină: Propositione ex universa logica (Craşovia. Gabriel Ivul a îndeplinit şi funcţia de decan al Facultăţii de Teologie al Universităţii din Târnavia. Banul Acaţiu Barcsai a sprijinit financiar şcolile calvine din Lugoj şi Caransebeş şi traducerea de cărţi în limba română. Francisc Fogoraşi face parte din aceeaşi familie de preoţi cărturari din zona Banatului şi traduce „cu greutate” un mic Catehism din limba engleză în limba maghiară. după o versiune calvină maghiară. Francisc Fogoraşi a tradus acest Catehism. O bună parte din exerciţiile poetice ce-i aparţin lui Mihail Halici fiul reprezintă ode dedicate profesorilor şi prietenilor săi.). Deşi lucrare de comandă calvină. a căror versiune românească era utilizată în şcolile bănăţene calvine după 1640. 1667). din cartea de cântece a lui Francisc David şi Szegedi Gergeli. este limpede pentru noi că Palia şi Cartea de cântece. teologie. Tot Ştefan Fogoraşi este şi traducătorul unor psalmi. În cadrul operei literare a lui Mihail Halici tatăl pot fi remarcate şi alte creaţii versificate cu tematică religioasă. Biblioteca sa cuprindea şi exemplare tipărite în elină sau ebraică. filosofie. În Ardeal se pare că nu s-a mai întors. unul dintre nobilii români beneficiari. a ţinut să-şi 2 . unde a fost primit în Congregaţia “Sfânta Barbara”. la Cluj. Gheorghe Buitul a tradus din latineşte în româneşte Catehismul catolic al lui Petru Canisius. sunt datorate unui impuls intern. Ştefan Fogaraşi provine dintr-o familie nobiliară din zona Lugojului. la Caşovia. Cartea a fost tipărită pe hârtie sibiană la Orăştie. care-şi luase doctoratul (Papai). deşi ieşite dintr-un mediu reformat. între care o serie de manuscrise moştenite de la tatăl său. Mihail Halici fiul şi-a constituit o bibliotecă faimoasă. Viena şi Caşovia (Kosice). 1666). Mihail Halici fiul se considera român. Cantiones Nativitatis et Pentecostales paterna manuscriptae. 1663). O realizare însemnată în acest sens este Palia de la Orăştie (1582). imnuri. medicină. în diverse variante ale genului liric (poezii. au fost Gheorghe Buitul şi Gabriel (Gavril) Ivul. Aceste şcoli calvine din Lugoj şi Caransebeş sunt sprijinite de oficialitate. 1663). Francisc Fogaraşi. dicţionare. de Caransebeş”. El este autorul unei opere de lexicografie: Dictionarium valachicolatinum. fiind retipărită la Cluj în 1703. ceea ce i-a atras expulzarea din oraş. Silit să părăsească Transilvania. Oda închinată prietenului său din Basel. Este autor al unei impresionante opere de teologie şi filosofie. devenind şi membru al ordinului iezuit. ode. 1661). Mihail Halici tatăl a tradus în limba română doi paslmi. cei mai importanţi umanişti români din Banat în secolele XVI-XVII. fiind fiul lui Nicolae Ivul. iar în 1658 era „pastor senior” la Aiud. cu participarea şi sub patronajul episcopului calvin Mihail Tordaşi şi cu ajutorul financiar al nobilului ungur Geszti Ferencz din Deva. istorii.

intriganţi şi impostori. Hus nu era un gânditor cu totul original. asigurată de umilinţă şi caritate. indulgenţele. rector al Universităţii din Praga şi autor a numeroase opere de teologie. Reforma protestantă a fost precedată şi de geneza unei noi sensibilităţi religioase: “devotio moderna”. Devine tot mai freecventă practica procesiunii Calvarului (Via Crucis). predicile sale extrem de violente împotriva comportamentului papalităţii şi al clerului i-au creat o popularitate extraordinară. condamnat ca eretic şi ars pe rug. în coloniile olandeze din sudul Africii). decan al Facultăţii de Arte. personală. Praga devenind prima universitate “naţională”din Europa. ci şi de devotio moderna. gândul obsedant şi permanent al morţii( reflectat în “dansul macabru” din xilografii sau frescele mănăstirilor sau în sfaturile de conduită însoţite de imagini ale numeroaselor Artes moriendi. PRELIMINARII ŞI ANTECEDENTE Departe de a fi constituit doar un fenomen de ordin exclusiv religios. intrau şi motive de ordin social şi naţional. Exemplul lui Isus trebuie urmat în întreaga nostră viaţă cotidiană. Când Hus a devenit. nu lipsită de influenţa unui spirit mistic provenind din lumea medievală germanică. Născută pe terenul unor tensiuni politice interne şi internaţionale. înnoirii doctrinare şi spirituale. Doctrina sa.1. În tulburările grave care au urmat. artistic sau literar. contemplarea durerii lui. cu substanţiale implicaţii. devotio moderna avea în sprijinul ei pietatea populară. În centrul devoţiunii sunt acum suferinţele fizice şi morale ale Fiului Omului. În schimb. Deşi excomunicat. În schimb. Hus şi-a continuat violente-i predici. care se adresa îndeosebi laicilor înşelaţi de un cler prea puţin preocupat de marile probleme spirituale ale credincioşilor din acele timpuri. în Asia(de exemplu în Indiile britanice) şi Africa ( de pildă. a euharistiei şi a celorlalte sacramente administrate de toţi preoţii. Membrii acestor confraternităţi laice aveau în vedere înainte de toate. Pentru aceasta. al unor probleme şi condiţii sociale deosebit de complexe. autorul celebrei lucrări Imitatio Christi(Imitarea lui Hristos). Reforma a fost evenimentul dominant al primei jumătăţi a secolului al XVI-lea.în detrimentul echilibrului interior al creştinului. Invocaţia Fecioarei şi a sfinţilor este zadarnică. când se referă la revolta husită. cu divinitatea. Adepţii curentului au fondat şcoli frecventate de mulţi dintre viitorii umanişti (printre care şi Erasm). de rugăciune şi meditaţie personală. profesor de teologie. Devotio moderna corespundea sentimentului popular de pietate. în multiple planuri ale culturii şi civilizaţiei. rectorul Universităţii din Praga. Tensiunea sporită până la exacerbare a emotivităţii împinge sentimentul religios spre forme extreme. Fără să intre pe terenul propriu-zis al dogmei. XVI) XI.2.care sunt toţi egali şi cu toţii trebuie să fie săraci. a devenit în curând periculoasă pentru stat. lectură pe care o poate aborda oricine în mod direct. Istoria bisericii universale este caracterizată de existenţa mai multor tentative de reformă. rugăciunea. meditaţia în singurătate. Unica normă a credinţei. căci o comportare cu adevărat creştină este mai importantă chiar decât doctrina bisericii. totalitatea celor aleşi (universitas praedestinorum). după ce i se dăduseră asigurări din partea împăratului Sigismund de Luxembourg şi a papei că nu i se va întâmpla nimic rău. alimentate şi de predicile eruditului reformator. Ideile lui Wicliff s-au propagat rapid şi în Boemia. simplă. Limba cehă a devenit limba bisericii din Boemia şi limba studiilor academice. episcopii.Wicliff condamnă posesiunea de bunuri materiale de către biserică. esenţa creştinismului rezidă în comuniunea. Hus admitea valabilitatea indulgenţelor. a formulat o teorie a puterii laice şi ecleziastice în baza căreia justifica dreptul monarhilor de a seculariza bunurile bisericii. în sânul unei societăţi de colonişti sau emigranţi europeni în curs de formare în aria altor continente. Istoricii europeni. Superstiţiile vrăjitoriei şi ale satanismului vor reclama reluarea şi intensificarea Inchiziţiei. a vieţii religioase. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea. precum şi viaţa călugărilor pe care îi numeşte ipocriţi. acum la sfârşitul evului mediu. au creat în interiorul lumii catolice un orizont de aşteptare. nici cultul.scrie numele pe verso. Ritualurile bisericeşti. Olandezul Geert Groote (mort în 1384) fondase un ordin laic intitulat “Fraţii vieţii comune”. deşi au eşuat. ci bazându-se doar pe sensibilitatea religioasă. a bătrânilor. precum şi a unor transformări sociale profunde. au fost excluşi de la catedră toţi profesorii germani. în genere de opresiune a cehilor de împăratul german. inutilă este întreaga sa ierarhie. Mişcarea umanistă din ţările nordice a fost influenţată nu numai de umanismul italian. un mare profesor şi teolog de la Universitatea Oxford ( Anglia). este interpretarea literală a textului Bibliei. la începutul secolului al XV-lea datorită lui Jan Hus ( 1369-1415). precum şi a limbii latine.o mişcare de “renaştere a creştinismului”. teroarea prevestirilor apropiatului sfârşit al lumii. Biserica ierahică a ascuns Biblia în dosul unor interminabile şi cu totul arbitrare comentarii. conformă învăţăturilor Evangheliei şi ale primilor 2 . dând o clară expresie acestei “devotio moderna”. După moartea lui Wicliff. Dar ca tip specific de religiozitate acţiunea Reformei se va extinde şi în afara Europei. XI. nici chiar taina împărtăşaniei.papa. nu speculaţiile teologice în jurul dogmelor. comunităţi protestante s-au constituit în America de Nord. Antecedentele Reformei protestante trebuie căutate în mişcările reformatoare din secolele XIV-XV. Reforma se va repercuta şi în plan filosofic. rugăciunea individuală ( sau în grup). Încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea a luat fiinţă în Ţările de Jos –de unde s-a răspândit repede îndeosebi în Germania. care s-a constituit într-un instrument al lui Anticrist. a pledat pentru reîntoarcerea la puritatea evanghelică a moravurilor. devotio moderna refuza metoda scolastică prin care se pretindea că sar fi putut ajunga la adevărul religiei. Sentimentul apăsător al păcatului originar. a lollarzilor. caritatea. Singura biserică adevărată şi necesară este cea spirituală. nemijlocită de formalismul unor practici cultice. Printr-o activitate misionară. Pentru devotio moderna. neînţeleasă de credincioşi. conexiuni. la capela “Betleem” din Praga. este cu totul de prisos. Biserica cealată. atât de favorabilă intereselor monarhiei în conflictul său cu biserica. din care chiar şi membrii înaltului cler ar putea fi excluşi. cardinalii. orfanilor etc). chiar şi spovedania sunt lucruri inutile. când emotivitattea şi afectivitatea erau mai solicitate ca oricând. în româneşte şi cu caractere chirilice (Grălişte Ştefan). dar nici n-a acceptat integral ideile lui Wicliff. Chemat pentru a da socoteală de faptele sale în faţa conciliului de la Konstanz(în Elveţia). cât şi în rândurile maselor. pe religiozitatea interioară. Ori această comportare este clar expusă în Evanghelii şi în Faptele Apostolilor. prin Hristos. CAUZELE REFORMEI PROTESTANTE Cauze religioase a) Abuzurile şi corupţia papalităţii Aspiraţiile credincioşilor spre o religiozitate intimă. XI. precum şi adeziunea umaniştilor. John Wicliff. în timp ce capătă o mare dezvoltare cultul Fecioarei.este aceea de a predica. iar osemintele să-I fie împrăştiate. operă care proclama ca valori fundamentale umilinţa. iar cenuşa i-a fost aruncată în Rhin. insistente tendinţe de autoculpabilizare. atât în rândurile nobilimii şi intelectualităţii. pelerinajele. căci mântuirea este rezervată numai celor predestinaţi. instituţia “vizibilă”. avocat ecleziastic al coroanei Angliei şi traducător în limba engleză al Bibliei. Singura atribuţie recunoscută de Wicliff membrilor clerului. negarea ierarhiei ecleziastice şi a unor rituri. conciliul din Konstanz I-a condamnat toate scrierile. Însuşi Luther va adopta unele idei ale curentului. Ordinul l-a influenţat profund şi pe călugărul ascet german Thomas Hemerken ( din Kempen. care. împărtăşania frecventă şi acţiunile de binefacere ( asistenţa bolnavilor. vorbesc de “prima mişcare naţională” de pe cuprinsul bătrânului continet. Predicator de mare succes. deoarece a dat loc mişcării sociale de protest a “predicatorilor săraci”. Vizând o regenerare a vieţii religioase. Hus a fost întemniţat. John Wicliff (1330-1384). ia proporţii sporite cultul sfinţilor( şi practicile magice) şi al relicvelor. favorabil schimbării. Nici aceştia. Esenţială este nu dogma. nici preoţii nu pot dezlega de păcate. în 1409. mort în 1471). Dar fără o îndepărtare de biserică şi fără a-i nega rolul său în lume. a făcut să fie deshumat. din evul mediu clasic până în contemporaneitate. REFORMA PROTESTANTĂ ÎN EUROPA (sec. Membrii clerului nu sunt intermediari indispensabili între om şi Dumnezeu.ci spiritualitatea interioară: o religiozitate personală. pornind de la o critică raţională a dogmelor. alături de motivele religioase. consecinţe. se propunea doar o experienţă creştină directă.

de la papi până la preoţii satelor iar fiii rezultaţi din asemenea relaţii erau recunoscuţi cu dezinvoltură de părinţii lor. Sixt al IV-lea a promovat la curtea sa luxul extravagant. a fost recunoscut ca unul dintre ceim mai mari mecenaţi din istoria artei. aceştia încredinţau îndeplinirea funcţiilor liturgice şi asistenţa spirituală a credincioşilor unor vicari. Bologna. prostituate şi alte persoane netrebnice se interpuneau din toate părţile între altar şi cardinali” – nota Burchard. era episcop vicar de Metz. fastul. în 1501. declinul moral al papalităţii începe şi continuă în ritm rapid. simonia. Preocupat mai mult de politică. Nu s-a realizat însă nimic pentru restabilirea prestigiului moral al papalităţii. Regula claustrării nu era respectată. Petru. A delapidat sume imense pentru a crea o armată puternică dar şi pentru nesfârşitele banchete şi orgii de la curtea sa. Niciodată curtea papală nu fusese “invadată” de atâta inteligenţă. fireşte remunerate. implicându-se în conflictele interne ale Florenţei precum şi în viaţa politică a Veneţiei. rămase legendare în istoria papalităţii. care ocupă scaunul papal în 1471 ( şi îl va deţine timp de 13 ani). decăderea generală. Severele reguli ale aproape tuturor ordinelor călugăreşti erau neglijate. Asistenţa spirituală a bolnavilor şi muribunzilor era doar un prilej de a-i convinge în vederea unor cât mai substanţiale testamente sau lăsăminte în favoarea mănăstirii. B) Abuzurile şi corupţia clerului Printre abuzurile bisericii catolice. 2 . Spiritul monden frivol se propagase şi printre abaţi şi abatese. Astfel. Papa şi-a creat un întins stat pontifical. Viaţa morală a clerului lăsa mult de dorit. Foarte cultivat. cu ajutorul sadicului său fiu Cesare. Rodrigo de Borja. Inteligent. ignoranţi . de funcţii episcopale. cel mai faimos dintre papii Renaşterii. Suma era deosebit de mare când copilul era minor sau deţinea deja o astfel de poziţie în urma unor desemnări ilegale şi avea nevoie de o dispensă papală înainte de momentul în care ar fi avut loc investitura. care priveau posturile lor ca surse de putere. Cea mai mare parte a înaltului cler era formată din membrii ai nobilimii cu puţină educaţie şi fără pregătire teologică. cult. Complet indiferent în problemele credinţei. La Roma. În acest scop l-a numit pe Cesare Borgia comandant suprem(gonfaloniere) al armatei papale. Iuliu al II-lea creează garda pontificală. asasinate. vânătoarea cu şoimi şi lua parte el însuşi la vânătoarea de cerbi. îndeosebi nobila familie Colonna. Unii episcopi au devenit înalţi funcţionari administrativi. prieten al erudiţilor şi artiştilor. numeroşi călugări hoinărind prin sate şi oraşe. genovez înrudit cu familia Doria. Călugării erau veşnic în ceartă cu preoţii pentru a-şi asigura fiecare slujbele religioase. de atâtea sărbători mondene. Perugia. talent şi vivacitate. Nu arareori episcopii erau titulari şi beneficiari a două. la curtea papală domneau corupţia. Decăderea morală era generală în mănăstiri. cu care papa – îmbrăcând armura şi coborând personal pe câmpul de luptă – recucereşte întreaga Italie Centrală. Aceste curţi erau de-a dreptul asaltate permanent de exponenţii familiilor nobile care căutau să-şi plaseze fiii. de numiri de cardinali etc. mort în 1513). pentru Alexandru al VI-lea singura alternativă a acestei patologice obsesii erau jocurile de noroc. Inteligent. dar iubea cu pasiune şi muzica. când acestea doreau să cumpere poziţii superioare în Biserică pentru fiii lor. manierat. sub formă de taxe plătite bisericii părăseau Germania şi mergeau la Roma în fiecare an.creştini întâmpinau rezistenţa bisericii oficiale. pretinzând bani pentru orice slujbe religioase sau rugăciuni şi exploatând fără scrupul credulitatea şi naivitatea oamenilor. trei şi chiar a mai multor dioceze – situate la mari distanţe una de alta ( cumulând deci şi veniturile acestora). improvizate. Spaniol de origine. Tată a doi fii nelegitimi. lunga serie de sacrilegii. vn-a luat deloc măsuri de a introduce reforme ecleziastice. litigiile dintre ei le scădeau considerabil autoritatea morală. dar era şi titularul a nu mai puţin de 12 dioceze şi arhidioceze importante din Franţa şi beneficiar a veniturilor a nu mai puţin de 9 abaţii. îl admira pe Ariosto. rudele sau protejaţii în posturi deosebit de bine remunerate. care abandonaseră sărăcia voluntară şi trăiau în lux şi desfătări. de asistenţă socială cărora le erau destinate. Urmaşul său Inocenţiu al VIII-lea ( mort în 1492). apoi abandonând-o şi în cele din urmă pedepsind-o cu excomunicarea. Papalitatea extorca sume importante de bani de la familiile conducătoare din Germania. tronul papal I-a revenit lui Iuliu al II-lea ( Giuliano della Rovere. mai cărei funcţionari pretindeau beneficiarilor şi solicitanţilor de dispense taxe de cancelarie exorbitante. noul papă s-a angajat în combinaţii şi intrigi politice în interesul nepoţilor săi. extinderii şi consolidării statului papal. ambiţios. şi-a concentrat toate preocupările asupra promovării poziţiei şi intereselor celor 4 fii nelegitimi ai săi. Multe din acestea porneau de la faptul că biserica catolică din Germania se afla sub controlul străinilor. indiferenţa faţă de adevăratele probleme ale bisericii – toate acestea se întâlneau nu numai la Roma. simonia. În 1506. Cu Sixt al IV-lea. Chiar şi posturile de canonici rămâneau apanajul membrilor nobilimii sau a marii burghezii orăşeneşti. Iuliu al II-lea. chiar până la vârsta de 70 de ani. Dar marea sa eroare a constituit-o bula din 1484. Uriaşe cantităţi de bani ( în aur şi argint). Conducerea spirituală a diocezelor era lăsată pe mâna episcopilor auxiliari. în schimb. Tainele erau administrate incorect iar predicile erau superficiale. era un caracter slab. justifica şi chiar incita tribunalul Inchiziţiei la persecuţiile cele mai teribile împotriva vrăjitoarelor: zecile de mii de victime din următoarele trei secole şi-au datorat martiriul ( direct sau indirect) bulei lui Inocenţiu al VIII-lea. structurii şi organizării Bisericii. studiul teologic era neglijat. lipsiţi adesea de pregătire teologică. Concubinajul era practicat la toate nivele ierarhiei ecleziastice. Nici viaţa monahală nu era lipsită de asemenea vicii şi abuzuri. nu era atât un om evlavios cât un mare îndrăgostit de viaţă. care autoriza. de obicei proveniţi din rândurile “călugărilor cerşetori”. a fost mai mult un mecenat decât un adevărat papă. ajutând-o. cardinalul Jean de Lorraine. După scurtul interludiu al pontificatului lui Pius al III-lea ( 26 zile în 1503). cel care revolta mai mult era nepotismul promovat de papi. Sub pontificatul său. înmormântările etc. devenit papa Alexandru VI Borgia (1492-1503) printr-un notoriu act de simonie care a indignat întreaga lume catolică ( a fost ales papă cumpărându-I pe cardinali). Toate aceste strălucite preocupări culturale nu concordau însă cu înalta misiune pe care suveranul pontif ar fi trebuit să şi-o asume. incitând republica la război. Leon X ( Giovanni dei Medici. ci şi ale mediilor orăşeneşti modeste. Aceste fenomene de decadenţă explică abundenţa de satire anticlericale. chiar prin trădări şi crime oribile. Un alt abuz consta în fiscalitatea nemiloasă a Curiei. mai bun cunoscător al artei decât al teologiei. botezurile. suveranul pontif îşi persecuta cu cruzime inamicii. în timp ce cardinalii îi urmau exemplul. provenind nu numai din rândul umaniştilor. cultura teologică a călugărilor era deficitară. Marele orgoliu al acestui papă a fost să extindă statul papalprin orice mijloace. prestigiu şi venit. suplinitori veniţi din altă parte.de administratori ai diocezelor sau de beneficiari ai veniturilor unor mănăstiri al cărui loc de abate rămânea vacant. după desenele lui Bramante. Maniac sexual. în 1506 a început reconstrucţia bazilicei Sf. absenţa simţului datoriei. a cucerit Parma. Îi plăcea mult pescuitul. Alexandru al VI-lea nu era deloc preocupat nici de înfrumuseţarea Romei sau a palatului Vaticanului. totodată ducând la culme indiferenţa faţă de nevoile reformatoare din sânul Bisericii. tolerând la curtea sa imoralitatea. incapabilă de a proceda la reforme decise şi profunde care să conducă la o reînnoire a vieţii religioase. abuzurile vehement condamnate de Savaranola. Adesea şi beneficiile unei simple parohii erau conferite unor titulari care rezidau în alte localităţi. energic. nici pentru suprimarea sistemului de abuzuri. Mondenitatea. căsătoriile. nepotismul şi simonia. se ocupa mai mult de interesele familiei sale decât de problemele bisericii catolice. ci şi la curţile episcopale. îndreptându-se ameninţător spre Veneţia. Cei mai mari artişti ai timpului au lucrat pentru el: Michelangelo şi Rafael. chiar plictisit de slujbele religioase şi detestând predicile. de atâtea spectacole teatrale şi muzicale. maestrul de ceremonii al capelei pontificale. Perugia şi Reggio. Averile şi veniturile mănăstirilor nu erau folosite în scopuri de binefacere. vânzarea de indulgenţe. mai ales când episcopul era în acelaşi timp şi principe teritorial. aviditatea nestăpânită. în calitate de cancelari ai principilor sau ai Imperiului. Următorul mare papă al Renaşterii. Cauzele economice şi politice ale Reformei protestante În Germania se manifestau resentimente considerabile asupra aspecrtelor. fondând astfel un stat întins cum până atunci nici un papă nu stăpânise. 1513-1521) era fiul lui Lorenzo Magnificul. “Totul era anapoda. la vârsta de 3 ani.

jumătate din sumele realizate urmau să fie vărsate papalităţii în vederea construirii catedralei San Pietro. este o blasfemie împotriva Sfântului Petru şi a papei”( 77). atunci când foloseşte cuvintele < deplina iertare a tuturor pedepselor> nu iartă cu adevărat <toate pedepsele>.Aproximativ 1/5 din teritoriul Germaniei era sub controlul unor episcopi şi arhiepiscopi. o proclamare a iertării divine” ( 38). Scandalizat la culme de acţiunea arhiepiscopului şi a predicatorului indulgenţelor. Este convocat la Roma să se disculpe dar Luther refuză. “Pedeapsa păcatului durează tot atât cât ura de sine ( adică adevărata căinţă interioară). REFORMA PROTESTANTĂ ÎN GERMANIA Începutul Reformei: scandalul indulgenţelor În 1515 papa Leon X a emis o bulă prin care acordat episcopului Albert de Brandenburg pe un termen de 8 ani dreptul de a difuza în dioceza sa “indulgenţe plenare”. “Sigur este că atunci când monedele cad în cutie. prin scrierile lor. mai degrabă decât să fie construită din pielea. “A spune că Sfântul Petru însuşi. îşi consuma multă energie jefuindu-şi turma. dacă ar fi fost acum papă. decât dacă spune şi arată că ea a fost iertată de Dumnezeu. mai bun. ci <este>doar eliberat de pedepse. Luther a afişat tezele ( după cum se obişnuia) pe uşa principală a bisericii catedralei din Wittenberg. “Ei <preoţii>predică numai învăţături lumeşti. în măsura în care acestea implică o vină”( 76). Una din marile sale contribuţii a fost publicarea. “Acest cuvânt <căinţă>nu poate fi înţeles ca referindu-se la taina penitenţei şi anume ca mărturisire şi iertare.o traducere în latină a textelor originale şi insista asupra studiului celor mai timpurii manuscrise cunoscute. aşa cum este administrată de preoţi” ( 2). “A socoti că iertările papale sunt atât de mari . chiar şi fără scrisoare de indulgenţă”(37).3. Dar Luther insistă. “Orice creştin adevărat. “Fiecare creştin adevărat care se căieşte are dreptul la deplina iertare a pedepsei şi vinovăţiei. omul devine. pe care – potrivit unei practici curente – le propune unei ample şi libere dezbateri teologice. “Cei care nu vor să cumpere ieşirea sufletelor din Purgatoriu sau să cumpere mărturisiri nu predică o doctrină creştină când învaţă că. lăcomia şi avariţia pot spori. XI. preferând să rămână în biserica catolică şi să militeze pentru schimbare din interior. care trebuia să fie bunul păstor. spun laicii. în afară de pedepsele pe care le-a impus prin voinţa sa ori care au fost impuse de normele emanate de Biserică”( 5). nobilii şi clerul mijlociu – 20. erau obţinute de la oamenii Bisericii proaspăt desemnaţi şi de la profanii care solicitau regimuri speciale. în acelaşi timp. Principele elector Frederic. “Deoarece iubirea creşte prin lucrările iubirii. îl smereşte în toate lucrurile şi îl face supus vicarului. ar fi siluit-o până şi pe Maica Domnului. “ Pe cât de rar se găseşte un om care cumpără indulgenţe. au discreditat clerul şi instituţia papalităţii. în care ridiculiza clerul pentru greşelile şi păcatele sale. care erau în greceşte.”( 44). nu o poruncă”( 47). criticând şi ironizând vehement moravurile oamenilor Bisericii.El a atras atenţia asupra modurilor în care unele din învăţăturile Bisericii catolice se bazau pe texte care erau de fapt traduceri greşite făcute de Sf. a devenit extrem de popular în rândurile umaniştilor. neiertată” ( 6). pentru a le transmite direct papei. Prin activitatea lor au pregătit terenul pentru Reforma protestantă. ci mânia lui Dumnezeu”. nu cumpără indulgenţele papei. intervine în favoarea sa. prin absurd. în 1516. preotului”(7). noi spunem că iertările papale nu pot mişca nici cel mai neînsemnat dintre păcatele ce pot fi iertate. după cum am spus. de obicei în chestiuni de căsătorie şi moştenire. omul simplu – 1 florin. “Totuşi. ale cărui bogăţii au ajuns azi să fie nesfârşit mai mari decât cele ale oamenilor celor mai bogaţi. nu este surprinzător că Erasmus lansa atacuri asupra a ceea ce el vedea ca lipsa de credinţă în Dumnezeu a multor reprezentanţi ai înaltului cler. Arhiepiscopul nu-I răspunde lui Luther – ba chiar interzice să se discute în public despre indulgenţe. “ Prin urmare. clerul inferior – 6. publicând în limba germană. vina ar rămâne. pe atât <de greu> se găseşte un om cu adevărat penitent. chiar dacă el. pe care alţi cărturari au folosit-o pentru a pregăti ediţii originale ale Bibliei ( ediţii în limba lor proprie). Satira sa “Elogiul nebuniei”. sau. Leon al X-lea trimite un 3 . Luther formulează 95 de teze. că sufletul zboară <din Purgatoriu>”( 27). “Cei care se consideră siguri de mântuirea lor pentru că au scrisori de iertare vor fi condamnaţi pentru veşnicie. instituite de către om”(34). protectorul său. în schimbul unei sume de bani. Petru cu banii lui. Cauzele intelectuale ale Reformei Umaniştii Renaşterii. “Papa nu poate ierta nici o vină. o asemenea căinţă este fără valoare dacă nu duce la mortificări exterioare ale cărnii” ( 3). pentru acest lucru. cele două mari domenii asupra cărora Biserica obşinuse controlul legal. Date fiind vederile sale despre modul în care creştinii ar trebui să acţioneze. adică aceşti oameni într-adevăr sunt rari” ( 31). Sume mai mici. pocăinţa nu este necesară” ( 35). Doi ani mai târziu apare la Wittenberg călugărul ominican Johann Tetzel să predice vânzarea indulgenţelor. “Creştinii trebuie învăţaţi că cel care vede un om nevoiaş şi trece pe lângă el. de aceea. încât să poată mântui un om. “Oamenii trebuie să se ferească de cei care afirmă că iertările papei sunt acel nepreţuit dar al lui Dumnezeu. Interesul major al clerului părea să fie adunarea bogăţiei. până la intrarea în împărăţia cerului” (4). cu siguranţă. când acestea mai sunt încă valabile?” (89). “Greşesc deci acei predicatori de indulgenţe care spun că indulgenţa pontificală îl salvează pe om de orice pedeapsă şi îi asigură mântuirea”( 21). de ce suspendă indulgenţele pe care le-a dat înainte. este părtaş prin voinţa lui Dumnezeu de toate bunurile lui Hristos şi ale Bisericii. “Dacă prin indulgenţe papa caută mântuirea sufletelor. dar nu nesemnificative. mai sigur. a unei versiuni exacte a Noului Testament în limba greacă. anume. “Dimpotrivă. Erasmus şi mulţi alţi umanişti importanţi au refuzat să se alăture lui Luther. nu sunt îndeajuns discutate şi nici ştiute de poporul lui Hristos”( 56). “Papa nu poate ierta nici o pedeapsă. carnea şi oasele oilor Domnului”( 50). “Căci aceste <graţii ale iertării>privesc doar pedepsele iertării sacramentale. când a realizat Vulgata. Petru să se prefacă în cenuşă. iar nu să adune bani. împreună cu învăţătorii lor”( 32). prin iertarea culpei în cazurile rezervate judecăţii sale. fie viu sau decedat. nu ar fi putut acorda haruri mai mari. spunând. iar cealaltă jumătate rămânând episcopului. este o nebunie”( 75). trimiţînd o copie arhiepiscopului Albert. Omul nu devine totuşi mai bun prin indulgenţe. “Adevărata bogăţie a Bisericii este preasfânta Evanghelie a slavei şi graţiei lui Dumnezeu” ( 62). mai curând decăt binele spiritual al populaţiei. “Totuşi ea nu înseamnă doar căinţă interioară. ( 45). “De ce papa. iar nu cu banii sărmanilor credincioşi?” ( 86). arătând că taina penitenţei nu are nici un temei în Scriptură şi că papalitatea este o simplă convenţie umană. căci ele reprezintă . chiar şi fără scrisori de iertare”( 36). Preţul unei indulgenţe era stabilit în funcţie de situaţia economică a cumpărătorului: principii şi înalţii prelaţi + 25 florini de aur. “Creştinii trebuie să fie învăţaţi că cel care dă săracilor sau care împrumută celor aflaţi la nevoie face un lucru mai bun decât cel care cumpără iertări”(43). negustorii – 3. marele cărturar umanist Erasmus de Rotterdam. de îndată ce banii cad în cutie. papa. “Creştinii trebuie învăţaţi că această cumpărare de iertări este o problemă de liberă voinţă. Tezele erau revoluţionare prin conţinutul lor: “Când Stăpânul şi Învăţătorul nostru Isus Hristos a spus <Pocăiţi-vă! > a vrut ca toată viaţa credincioşilor să fie o căinţă”(1). prin care omul se împacă cu El” ( 33). Astfel. “Adevăratele averi ale Bisericii din care papa dă indulgenţe. iertarea şi binecuvântarea papală nu trebuie cu nici un chip ignorate. Papa. urmarea stă doar în puterea lui Dumnezeu”( 28). dar când Biserica mediază . Dacă dreptul său de a acorda iertare în aceste cazuri ar fi nesocotit. nu o instituţie divină. Ieronim. ar prefera ca bazilica Sf. dar dă <banii>pentru indulgenţe. o Predică asupra indulgenţei şi graţiei divine. refuza să se bazeze pe textul general acceptat al Scripturii – Vulgata. “Dumnezeu nu iartă nimănui vina decât dacă. nu construieşte el bazilica Sf. pentru a avea o audienţă cât mai largă. “Creştinilor trebuie să li se aducă la cunoştinţă că daca papa ar şti în ce fel storc predicatorii bani pentru indulgenţe. ci doar pe cele impuse de el”(20).

papalitatea. interioară a omului şi pe textul Sfintei Scripturi ca singurul criteriu al adevărului. între 1508-1517 a studiat îndeaproape pe Aristotel. în Spania. pe cel ce nu I se supune voinţei sale. făcând fapte bune. Liberul arbitru nu poate hotărî aproape nimic deoarece voinţa omului este total neputincioasă şi sclavă a păcatului originar. Luther susţinea “preoţia tuturor credincioşilor”. recunoscând doar botezul şi împărtăşania. ci doar a reamintirii Cinei celei de taină a lui Isus cu apostolii. Acest adevărat “tribunal special” condamnă 40 de articole ale lui Luther ca eretice. stigmatizând lenea şi parazitismul monahal pe spinarea comunităţii. Mulţi preoţi. practicile penitenţiale. care atacau cu o vehemenţă nemaiauzită şi abuzurile şi dogmele Bisericii catolice se răspândeau peste tot. Reformatorul proclama capacitatea autonomă a creştinului de a înţelege. în timp ce în universităţi erau discutate la cursuri. între raţiune şi revelaţie. dar în faţa lui Dumnezeu nici o faptă nu poate fi considerată cu adevărat bună. Mântuirea este acordată de graţia divină. a-l convinge să-şi retracteze tezele sau. traducerea întregii Biblii este terminată şi publicată în 1534. Noul împărat. păcatele săvârşite pun o barieră între sufletul omului şi Dumnezeu. Icoanele Fecioarei şi ale sfinţilor erau profanate. politice. ceea ce ieşise de sub prese era colosal. în Elveţia şi chiar în Italia. din punct de vedere moral. însoţit de Melanchton şi Karlstadt. ierarhia ecleziastică. predate studenţilor Universităţii din Wittenberg între 1516- 3 . Căsătoria nu este o taină pentru că este un act universal. practicat şi de necreştini. ostentativ. Omul nu poate evita păcatul.În lucrarea sa Despre captivitatea babiloniană a Bisericii(1520) . intitulat Contra execrabilei bule a Antihristului. respingea autoritatea dreptului canonic precum şi pretenţiile de natură jurisdicţională ale papei asupra pedepselor Infernului. Luther punea întregul accent pe religiozitatea personală. dar şi cu vinul din potir. Având în vedere faptul că tehnologia timpului fiecare pagină a fiecărei copii trebuia să fie tipărită separat şi laborios. Prin propriile sale fapte omul nu poate obţine justificarea în faţa lui Dumnezeu. Carol Quintul. într-atât de mare era interesul faţă de Luther. fără a se ajunge la nici un rezultat. Luther a fost influenţat de filosofia lui Occam. Traducerea şi difuzarea largă prin tipar a Bibliei. să obţină arestarea lui şi trimiterea ereticului la Roma ( septembrie 1518). Ideile reformatorului se răspândesc şi în restul Germaniei. Esenţa moralităţii creştine este imitarea vieţii. mai curând decât emanate din Scriptură. practicii cultice bisericeşti tradiţionale: mesa catolică. care fuseseră tipărite şi larg răspândite. decide ca Luther să compare în faşa Dietei din Worms. Omul nu poate alege liber decât între o faptă bună şi una rea. tiparul a făcut posibilă difuzarea rapidă a ideilor Reformei protestante. începând cu cele 4 serii de Comentarii ( asupra Psalmilor şi Epistolelor apostolului Pavel). de taină a transsubstanţierii mistice a pâinii ( azimei) şi vinuluib în trupul şi sângele lui Hristos. În prezenţa arbitrilor. La reîntoarcerea de la Worms. nici conciliile nu prezintă garanţii de infailibilitate. prin care Luther era excomunicat în mod oficial. declarând categoric că nici papii. şi împărtăşindu-i pe credincioşi nu numai cu pâinea sfinţită ci şi cu vinul din potir( care în cultul catolic este rezervat numai preotului oficiant). altele o resping. Luther se prezintă. În 1519 a fost organizată o nouă dispută sub auspiciile Universităţii din Leipzig. Corpus juris canonici. pe care Dumnezeu o acordă gratuit omului. Între timp. reformatorul însuşi aruncă în flăcări bula papală. Luther se pronunţa pentru căsătoria preoţilor şi pentru dezlegarea călugărilor de jurământul lor solemn de călugărire). Ideile teologice. spre a i se asigura protecţia. erau citite şi comentate în toată Germania. Luther nu retractează nimic. îi împărtăşeau pe credincioşi cu azimă. de cultură etc. al graţiei divine. pentru credincioşii pioşi ea este un izvor de consolare. că ar fi eretice. Luther susţinea că creştinătatea a fost capturată şi îndoctrinată de către papalitate cu credinţe şi practici create de om. Dar păcatele săvârşite nu i se pot imputa omului. nega valabilitatea a 5 din cele 7 taine ( căsătoria. intelectual şi spiritual pot să îndeplinească funcţia de “pastor”( deosebită de cea “sacerdotală”). devenită patrimoniu al tuturor – nu numai al clerului care o studia. nega sfinţilor merite în procesul mântuirii. Călugăria trebuie abolită total ( în Despre votul monahal. după 13 ani de muncă. Luther nega infailibilitatea papilor şi conciliilor. Antagonismul dintre catolici şi reformaţi creşte iar Germania se împarte în două tabere. Scrierile lui erau citite de toată lumea. Toţi credincioşii care se dovedesc capabili. cunoşteau un succes extraordinar. educative. În concepţia sa. în caz de refuz. În mai 1520. a interpreta Scriptura. dezbaterile au durat 3 săptămâni. Bordelurile au fost închise. În formaţia sa teologică. de a scoate în afara legii. Summa theologica a lui Thoma din Aquino. mirul şi spovedania). pe drum spre Wittenberg. Libertatea omului constă în capacitatea lui de a acţiona din iubire pentru Dumnezeu. În piaţa oraşului Wittenberg studenţii săi ard cărţile lui Duns Scotus. cu adevărat pură. care se putea dispensa de interpretările date de cler. Spărgând monopolul clerical asupra culturii. Între 1517-1520 fuseseră tipărite aproximativ 300. Indulgenţele şi relicvele erau dispreţuite în public. o pură superstiţie. reformatorul începe să traducă în germană Noul Testament. Era scrisă în latină şi se adresa unei audienţe academice. Papa semnează o bulă prin care îl somează ca în termen de 60 de zile să facă act de supunere Bisericii. Convocat la Worms. ascetismul. în Franţa şi Anglia. Luther refuză – atât timp cât ideile sale nu se vor dovedi. pentru că n-a fost instituită de Hristos. în ocazii de petrecere şi ospeţe. Unele oraşe acceptă bula şi o afişează. Este un privilegiu acordat omului independent de liberul său arbitru. profesori ai universităţilor din Paris şi Erfurt. În scrierile sale. înseşi fapta bună nu o poate săvârşi decât din voinţa lui Hristos. caută pretexte diferite să o eludeze. călugări şi călugăriţe nu purtau reverenda sau rasa şi se căsătoreau. Luther răspunde printr-un virulent pamflet. dar nici aceasta din urmă cu un sens euharistic. Carol Quintul printr-un edict precizează că bula va intra în vigoare numai după aprobarea Dietei imperiale. care stabilise o separaţie netă între Dumnezeu şi oameni. somat în faţa dietei de către trimisul papal să-şi retracteze ideile. Deoarece convingerea înţelegerii sensului real al Bibliei devenise extrem de puternică. recitau rugăciunile în latină dar şi în germană. Luther este răpit de oamenii principelui elector Frederic şi dus. Maslul. Luther a scris un număr enorm de tratate. La 3 ianuarie 1521 papa semnează o altă bulă. a acelui drept de interpretare personală a Scripturilor pe care Luther îl proclamase chiar de la începutul activităţii lui. cele 7 taine. Părinţii Bisericii şi operele marilor teologi ai evului mediu”. 000 de copii ale diverselor sale lucrări. altele tergiversează. un consistor a mandatat un corp de 40 teologi şi doctori în dreptul canonic sarcina să rezolve definitiv problema. dar cererile nu puteau fi satisfăcute. Martin Luther a susţinut primatul absolut al credinţei. Zilele de post erau transformate. după textul original grecesc şi ebraic. Omul nu poate fi mântuit decât prin graţia divină. Augustin. printr-o argumentaţie în public. soluţiile pretins salvatoare oferite de indulgenţe – toate acestea sunt pure ficţiuni inutile. apoi faptul că Germania îşi sustrăgea un cetăţean al ei jurisdicţiei romane. Luther încerca să lege guvernarea Bisericii catolice de către papă cu situaţia evreilor care fuseseră luaţi sclavi în Babilon. sunt consecinţa păcatului originar. polemice ale reformatorului sunt expuse într-o serie de lucrări. maslul. cerşetoria interzisă iar pentru săraci s-a creat un fond de ajutorare. Aici. Doctrina luterană a supremaţiei absolute a credinţei conducea la o negare a structurii dogmelor. de numeroşi doctori în teologie şi de peste 200 de studenţi. Consiliul oraşului Wittenberg a adoptat măsuri derivate din învăţăturile reformatorului. a judeca. de educaţie. în fortăreaţa din Wartburg. oricât ar dori să se îndrepte. interpreta şi predica – permitea realizarea. Era un fapt cu totul neobişnuit deoarece o problemă teologică era judecată de un tribunal format din laici. învăţăturii şi conduitei lui Hristos. o serie de decretalii şi alte lucrări catolice de autoritate. marii săi adepţi şi prieteni. căci severitatea păcatului originar se extinde şi asupra unei bune intenţii. între sfera lumii şi cea a credinţei. continuând să critice vehement nu numai indulgenţele ci şi autoritatea papală de a condamna. Hirotonia întru preoţie nu este o taină. hirotonisirea. scrierile sale publicate la scurte intervale. Totul are nevoie de iertarea divină. după care.cardinal în calitate de legat papal pentru a-l întâlni. Efectele predicilor şi cărţilor lui Luther au fost imediate şi în rapidă creştere. Preoţii celebrau liturghia fără să îmbrace veşmintele de cult. Luther şi doctrina protestantă Mircea Eliade afirma că Martin Luther a fost un “teolog strălucit şi erudit. Doctrina graţiei este dăunătoare doar celor osândiţi. în mod practic. ele sunt inerente naturii umane. adamic. sacerdoţiul. la Roma. miruirea muribundului este doar un rit obişnuit.

Între acestea era şi zona septentrională a Elveţiei. ea este compusă numai din predestinaţi. care sunt simple invenţii umane. o prezenţă divină însă manifestată nu în pâinea şi vinul euharistiei. împrumutul cu dobândă să fie abolit. în care sunt puse bazele unei teologii a împăcării omului cu Dumnezeu prin actul iubirii lui Hristos. intimă. dar aceasta depinde şi de voinţa omului. Credincioşii din Zurich. reducându-se la lectura unui capitol din Biblie. omul nu poate rezista. zilele de sărbătoare să se reducă la duminici. Euharistia nu era considerată decât un act comemorativ al ultimei Cine a lui Hristos cu apostolii. independentă de biserica catolică. Dar fără ajutorul lui Dumnezeu omul nu poate face nimic. numărul mănăstirilor şi privilegiilor lor să fie reduse. regele Henric al VIII-lea devenea protectorul şi şeful suprem al bisericii („unicul şi supremul şef al bisericii Angliei”)şi deţinea atât jurisdicţia spirituală cât şi jurisdicţia civilă. REFORMA LUI JEAN CALVIN Instituţia religiei creştine. a fost învins de armata cantoanelor catolice. la predică şi la împărtăşanie ( cu pâine şi vin). ai municipalităţii. 3 . rămas fără ajutorul altor oraşe protestante. În bătălia de la Kappel ( 1531). apoi ucis. în interiorul ei clerul şi laicii sunt egali: o “comunitate sfântă” în cadrul căreia cultul este strâns legat de îndatoririle laice. îl împing la disperare. este asigurată de predică şi de participarea la botez şi euharistie. celebrarea ei semnifica prezenţa reală a lui Hristos. unde însă fermentul religios al epocii a explodat independent de acţiunea desfăşurată de Luther şi într-un context economic radical diferit. În materie de cult. aviditatea. Dumnezeu acordă “celor aleşi” de el certitudinea absolută că nimic nu-i poate despărţi de El. prezintă într-un mod clar. omul nu poate găsi mântuirea. oraşul Zurich a ieşit victorios.5. celibatul preoţilor). în care catolicii se aliaseră cu Habsburgii. consacrarea unui episcop de către alţi doi episcopi din diocezele vecine. ideile autorului. înclinaţia lui de a face binele este de origine divină. unitatea ei este inspirată şi fondată exclusiv pe autoritatea Scripturii. Numai lucrurile care erau explicit interzise în Biblie sunt păcătoase. o prezenţă inerentă întregii comunităţi a acestora Biserica este de natură corporativă. Zwingli a fost rănit. Serviciul religios a fost simplificat. iar cadavrul dat flăcărilor rugului. lăcomia.6. avea dreptul să reformeze şi să reprime erorile şi ereziile. ci numai de voinţa lui Dumnezeu. contestând autoritatea papilor şi a conciliilor în materie de dogmă. declarând ca nefiind fondate biblic o serie de practici cultice ( ca venerarea icoanelor. Zwingli a întreţinut relaţii personale cu Erasm încât ideile sale reformatoare vor purta vizibil amprenta acestor influenţe. cultul sfinţilor. a întregii ierarhii bisericeşti – care nu este infailibilă şi care predică şi recurge la cultul icoanelor – fapt ce duce la idolatrie. acesta nu este decât imperfecţiune iar nu o corupţie radicală a naturii omeneşti. postul. conturându-se biserica anglicană. Alte 5 cantoane catolice au intrat şi ele în această coaliţie. Mântuirea noastră nu este hotărâtă de faptele bune. Aceasta însemna că în comunităţile luterane viaţa era mai confortabilă pentru protestanţii care nu făcuseră din religie pivotul vieţii lor. catolicii au fost discriminaţi. în care totul este corupt.4. în care se subliniază preeminenţa absolută a credinţei asupra practicilor exterioare. Prin credinţa omului. neatestate de Scriptură. fapt care a determinat puternicele cantoane Berna şi Basel să se alieze – deşi între timp deveniseră protestante – împotriva Reformei. interpretările teologice ale reformatorului şi aplicaţia lor practică s-a impus. singurele sacramente recunoscute fiind botezul şi euharistia. la fel şi casele de toleranţă. Zwingli disocia în mod categoric formalismul sacramentelor de credinţa. Parlamentul de la Londra a votat separarea bisericii engleze de Roma. HULDREICH ZWINGLI Reforma luterană s-a extins în zone compacte cuprinzând 4/5 din teritoriul Germaniei. Teama omului de Infern. Argumentul său central era că papii în succesiunea lor pervertiseră adevăratul creştinism. la actul confesiunii. singurul mijloc de mântuire este graţia divină. nu lega păcatul de plăcere. jurisdicţia papalităţii să fie redusă la o instanţă spirituală superioară. urmând un plan riguros de argumentare în 4 secţiuni. Luther . icoanele au fost scoase din biserici. şi-a realizat moralitatea penitenţială – ajutându-se singur prin credinţă profundă. considerându-le simple superstiţii. rămânănd fidele catolicismului. Calvin respinge toate ceremoniile. erau obligaţi ( începând din 1529) să ia parte regulat la slujbele religioase – şi totodată le era interzis să asiste la o slujbă catolică. La această ispită. manifestând un interes deosebit pentru limba greacă. fiind numit apoi parohul catedralei din Zurich. Adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu o asigură revelaţia. În domeniul vieţii religioase şi sociale efectele reformei lui Zwingli au fost profunde. suficient în sine. Averile mănăstireşti au fost folosite în acest scop de asistenţă socială iar mănăstirile au fost transformate în spitale sau aziluri pentru săraci. În calitate de capelan militar a însoţit mercenarii elveţieni în Lombardia. Misa tradiţională a fost abolită. spre deosebire de mulţi conducători protestanţi de mai târziu. pelerinajele să fie interzise iar cerşetoria călugărilor suprimată. XI. Cantonul Zurich. Acesta trebuie să arate că ascultând cuvântul lui Dumnezeu revelat de Biblie. opera fundamentală a lui Calvin şi a protestantismului francez în general. în Anglia. iar în 1534 prin Actul de supremaţie. el n-are la dispoziţia sa decât voinţa. Zwingli şi-a început activitatea reformatoare în 1519. libertatea omului este o himeră. între care pe primele locuri stau concupiscenţa. care vedea în extinderea Reformei pericolul de construire a unei entităţi politice centralizate. XI. Calvin formulează principiul predestinării absolute. Creştinul avea însă datoria să citească zilnic din Biblie şi să asiste la lecturi publice ale unor pasaje din Sfânta Scriptură. fără a mai fi deloc nevoie de intervenţia clerului. de Purgatoriu. Huldreich Zwingli (1484-1531) studiase filosofia şi teologia la Viena şi Basel. Mai puţin înclinat spre misticism decât Luther. Cei care nu asistau la slujbele religioase erau pedepsiţi de un tribunal ( care exercita şi un control al moralităţii publice) compus din membri ai clerului. la care se adăugau 2 credincioşi bătrâni din oraş. Ultima secţiune este rezervată disciplinei ecleziastice. religiozitatea personală.1518. Dieta confederaţiei elveţiene lăsa la latitudinea fiecărui canton să-şi aleagă liber forma de credinţă. Calvin porneşte de la afirmarea primatului absolut al Sfintelor Scripturi ca singura sursa a credinţei. Luther considera necesare: suprimarea impozitelor şi a oricăror contribuţii pretinse de Roma. Într-o primă ciocnire armată ( 1529). A fost înfiinţat un tribunal care se ocupa de disputele matrimoniale. trece la Reforma protestantă. predicând şi el îm împotriva traficului cu indulgenţe. Biserica reprezintă comunitatea celor predestinaţi. A doua secţiune se referă la urmările păcatului originar . Către nobilimea creştină a naţiunii germane( 1520) – prima operă revoluţionară a Reformei protestante – face un apel la nobilii laici îndemnându-i să fondeze în Germania o Biserică creştină naţională. A continuat într-un sens mai riguros şi mai radical decât Luther. o viaţă creştinească şi o aprofundatăn cunoaştere a Sfintei Scripturi. Zwingli a căutat să-şi impună reformele şi altor cantoane – care însă le-au respins. repudierea autorităţii papei. Despre faptele bune ( 1520) este primul tratat de etică luterană. Cancelarul regatului. În contact strâns cu cercurile umaniste europene. de Judecata de Apoi. Cât priveşte păcatul. REFORMA ÎN ELVEŢIA GERMANĂ. cuvântul Scripturii. Laicii ( autorităţile seculare) pot fi chemaţi să reformeze Biserica din punct de vedere juridic. Din acest moment. Secţiunea a treia este cea mai importantă din punctul de vedere al teologiei morale. Împărtăşania să se facă în ambele forme ( pâine şi vin). în speţă oraşul Zurich. În biserica catolică. dar şi în ţările învecinate care întreţineau raporturi culturale sau comerciale cu lumea germană. Omul este predispus spre virtute. fiind privaţi de anumite drepturi. XI. când această ţară. rezervată doar “celor aleşi”. Cu asentimentul consiliului orăşenesc al oraşului Zurich. REFORMA ÎN ANGLIA Diversitatea religioasă apare în Anglia în timpul regelui Henric al VIII-lea Tudor. Mănăstirile au fost desfiinţate iar asistenţa săracilor. la care oricine putea interveni în mod liber prin interpretări personale. ci doar prin adunarea credincioşilor. adepţii reformatorului . Cantoanele catolice erau sprijinite de Austria. a bătrânilor şi a bolnavilor a trecut în sarcina comunităţii urbane. la penitenţe. de constituire a confederaţiei helvetice într-un stat puternic.

La 3 februarie 1555 a fost ars pe rug.sir Thomas More şi arhiepiscopul Fischer au refuzat să renege credinţa lor catolică. Cranmer. Victimele reginei Maria. Ar fi putut cu uşurinţă să îşi salveze viaţa abjurând. Când Coroana şi parlamentul au restabilit religia anglicană. prescrisă de Cranmer în prima ediţie. În timpul reginei Maria Tudor (1553-1558). un act de „capacitate”. Într-un discurs de câteva ore. Scoţia sau Flandra. regina Elisabeta. La 20 ianuarie 1555 Maria Tudor a restabilit în Anglia legea împotriva ereziei. care a încercat să readucă Anglia în orbita Romei. Bătrânul episcop Latimer. vecină cu nebunia. Parlamentul englez s-a întrunit în prezenţa legatului papal. Episcopii veritabili protestanţi. în timpul primului deceniu de domnia al reginei. Unii catolici englezi au fost sfârtecaţi sau spânzuraţi. au poruncit condamnarea la închisoare a refractarilor. în acelaşi timp cu doctorul în teologie Ridley. a unui mare număr de oameni din popor şi chiar a unor femei. Avea la curtea ei din Londra cripto-catolici şi nu le cerea decât o supunere aparentă. cu forţa. Actul de supremaţie. în toate casele englezilor. 7000 au acceptat schimbarea. Ambele Camere au primit în genunchi „iertarea păcatelor”. trebui s-o trimită în Germania. În timpul domniei lui Eduard al VI –lea (1547-1553). Parlamentul englez a votat. Maria Tudor a restabilit liturghia în limba latină şi a expulzat din biserică pe preoţii căsătoriţi. Dar miniştri Elisabetei I. arşi pe rug. continua să ezite între luteranism şi catolicism. Li se cerea numai să participe la slujba anglicană: dacă lipseau. Îngenuncherea. goliţi de maţe. primul preot căsătorit. s-ar fi statornicit o relativă toleranţă. puţin numeroase. În religie. Pereţii bisericilor erau daţi cu var. Prigoana dezlănţuită de regina Maria împotriva protestanţilor le-a dat acestora tocmai ceea ce le lipsise până atunci: o tradiţie eroică şi sentimentală. Încă din prima şedinţă a Parlamentului. cu pioasa intenţie de a-l sluji pe Domnul. În momentul urcării pe tron. iar alţii o pensie de 4 şilingi. Orice violare flagrantă a acestui statut trebuia pedepsită prin arderea pe rug. deşi Elisabeta era înclinată spre clemenţă. După mai multe încercări de definire a confesiunii anglicane. erau înlocuite cu geamuri simple abia când se spărgeau. În 1559. cu voia Domnului. Relatările despre aceste suplicii au fost adunate de un scriitor protestant. mergându-se până acolo încât se spunea că papa ar fi iertat bucuros pe cel care ar fi asasinat-o pe Elisabeta. în cursul unor îngrozitoare ceremonii. numărul victimelor fanatismului a fost sub domnia sa tot atât de mare ca şi în timpul reginei Maria. nu a existat nici o condamnare la moarte. Foxe. Supliciul era atât de înfiorător încât participanţii. Fostul arhiepiscop Cranmer. în Cartea martirilor. A fost totdeauna mândră de loialismul supuşilor săi catolici. încât nu se va stinge niciodată”. La 17 noiembrie 1558. regina Maria s-a stins din viaţă. Latimer s-a adresat prietenului său cu următoarele cuvinte: „Să fiţi foarte liniştit master Ridley. vitraliile erau sparte. William Tyndale. validitatea legământului de castitate. ca Latimer. au fost. Marea majoritate a populaţiei engleze nu agrea însă întoarcerea la catolicism. susţinută de papalitate. secretarul de stat pontifical a dat un răspuns ambiguu şi suspect la o întrebare pusă în numele unor iezuiţi englezi: „Deoarece această femeie păcătoasă este pricina pierderii pentru credinţă a atâtor milioane de suflete. pentru a pregăti preoţi care să recucerească Anglia pentru catolicism. lansată de papa Pius al V-lea în 1571. cardinalul a prezentat istoria schismei în Anglia şi a făgăduit iertarea deplină a păcatelor comise în trecut. în afară de câţiva ecleziastici. Dacă Elisabeta ar fi fost atotputernică. să cânte la orgă. căuta calea de mijloc. dar nu găsise vorbindu-se acolo de liturghie. dar nu pentru erezie. A excomunica pe suverană înseamnă a dezlega pe supuşii catolici de fidelitatea faţă de ea. dorea o reformă mai completă. Consiliul regal a poruncit executarea a 147 de preoţi. În 1547 a fost autorizată căsătoria preoţilor şi arhiepiscopul Cranmer şi-a putut rechema soţia. care înainte de Reformă. să celebreze căsătorii cu verighete. el răspunse că citise Evangheliile. tăiaţi în bucăţi iar proprietăţile şi bunurile mănăstirilor au fost confiscate de monarhie. se căsătorise în secret şi-şi lua totdeauna soţia cu el ascunsă într-un cufăr perforat. nu încape nici o îndoială că acel care o va trimite pe lumea cealaltă. aduceau săculeţe cu praf de puşcă. regele Henric al VIII-lea i-a persecutat cu nu mai puţină îndârjire şi pe protestanţii care nu respectau riturile şi regulile bisericii anglicane oficiale. au determinat încetarea climatului de relativă toleranţă religioasă în Anglia. iar preoţilor căsătoriţi le era teamă de întoarcerea la vechea credinţă. oricine favoriza autoritatea spirituală a papei devenea pasibil de confiscarea averii. care a tipărit prima Biblie engleză (1526) a fost ars pe rug. fusese atacată de puritani ca o datină superstiţioasă şi suprimată în ediţia a doua. din 8000 de preoţi. ca să le scurteze chinurile. Arhiepiscopul de Canterbury. Cruzimea persecuţiilor sale împotriva protestanţilor. o protestantă convinsă. care i-au atras porecla de Maria Sângeroasa. pentru a doua oară. inutilitatea comuniunii sub cele două forme. N-a reuşit. În 1563 au fost adoptate Cele 39 de Articole. Vreo 300 de martiri protestanţi au pierit în flăcări. alături de Biblie. A dorit să instaureze un climat de toleranţă religioasă. dar a făcut tot ce i-a stat în putinţă. în zelul său catolic intransigent. trebuiau să plătească o amendă de 12 penny. dar va dobândi şi merite”. nici abjurarea neputând să-l salveze pe vinovat. Aproape pretutindeni se păstrau vitraliile romane. înflăcărată de predicatori protestanţi elocvenţi ca Latimer. s-a produs o reacţie catolică vehementă. Totuşi. le era teamă de un act de supunere faţă de papă. timid şi indecis. act care afirma transubstanţierea. pentru prima dată în Anglia. Începând din 1570. a 47 de nobili englezi catolici. devotamentul către suveran era mai presus decât sentimentul religios. Alţi protestanţi suferiră aceeaşi soartă pentru că negaseră transubstanţierea. precum şi înfiinţarea în străinătate a unor seminarii. precum şi laici. La tron a urmat sora sa. care fusese un mare predicator protestant. au fost executaţi în Anglia preoţi catolici. În momentul în care flăcările au cuprins trupurile celor 2. Consiliul laic a decis să facă unele îndreptări cărţii de rugăciuni. a fost ars pe rug la Oxford. cardinalul Pole. au renunţat la demnităţile ecleziastice. Mai protestant decât arhiepiscopul. pentru a se evita cheltuielile. superioritatea celibatului clerical şi care admitea spovedania şi liturghia particulară. Călugării catolici jefuiţi căpătau unii. care abolea puterea şi jurisdicţia papală dar şi Actul de uniformizare. În numeroase domenii. În acelaşi timp. 3 . Toate ceremoniile simbolice catolice au fost suprimate: nici anafură. care s-ar fi făcut în detrimentul lor. în speranţa că alianţa cu Spania o va ajuta să restabilească catolicismul în Anglia. Cu excepţia situaţiei din câteva familii. Henric al VIII-lea a obţinut votarea de către Camera Lorzilor a unui statut în 6 articole. căci noi. În unele biserici. conflictele religioase s-au acutizat. bărbaţi şi femei din popor. Catolicii din câteva comitate nordice ale Angliei s-au revoltat împotriva regelui dar au fost învinşi. crucifixele înlocuite cu stema regală. Dar prigoana împotriva catolicismului continua. Pe când unele comitate regretau catolicismul. Mai cu seamă celor care au dobândit bunurile bisericeşti. în care trupurile însângerate ale oamenilor spânzuraţi erau scoase din ştreang. ca şi în politică. care avea să se găsească. Un mare număr de călugări catolici au fost spânzuraţi. vechea religie şi obedienţa faţă de papalitate. preoţii continuau să poarte stihar alb. dacă era necesar. La începutul domniei Elisabetei I. Cranmer. regina Elisabeta (1558-1603). poate fi explicată în parte prin tulburarea ei lăuntrică. votat de Parlament. Astfel. de catolici fervenţi. Impuneau un protestantism moderat. voia să impună. care impunea tuturor parohiilor engleze cartea de rugăciuni şi slujba în limba engleză. Dar regina Maria Tudor. Amândoi au fost decapitaţi. nici slăvirea vinerei mari. S-a căsătorit cu moştenitorul regatului Spaniei. se ţinea ascuns câte un preot care trăia într-o încăpere scobită în grosimea unui zid şi care citea liturghia în secret pentru toţi catolicii din vecinătate. s-a rugat lui Dumnezeu s-o învrednicească să guverneze fără vărsare de sânge. încă tânără. În virtutea acestor documente oficiale. în momentul supliciului îşi regăsi întregul curaj şi abjură abjuraţia lui. nu numai că nu va păcătui. obliga toate bisericile să folosească Common Prayer Book şi să respecte un ritual comun. mai intoleranţi decât regina. ca cel de la Douai. în defavoarea latinei. criptocatolicii nu au fost deloc tulburaţi. la Smithfield. cu toate că 2000 dintre cei mai fervenţi protestanţi au fost alungaţi sub domnia reginei Maria. Londra. aproape toţi călugării au părăsit Anglia şi s-au refugiat în Irlanda. nici agheasmă. Elisabeta I tergiversa. Masacrarea hughenoţilor francezi în noaptea Sfântului Bartolomeu (24 august 1572) în Franţa şi bula de excomunicare a reginei Elisabeta. care dovedise în timpul vieţii atâtea ezitări şi slăbiciuni şi care în închisoare îşi renegase credinţa. nobililor protestanţi. care preceda întotdeauna supliciul. aprindem o asemenea torţă în Anglia. Un act de uniformizare religioasă. În decembrie 1580. Filip al II-lea. dar. tăiate în bucăţi şi apoi aruncate într-un cazan cu catran clocotind. Refractarul se făcea vinovat de înaltă trădare. ci pentru înaltă trădare. care i-ar fi constrâns să aleagă între parohie şi nevastă. în Belgia. părăsită de toţi. care trebuiau să rămână credo-ul anglicanilor. când începu discuţia cu doctorii. adică autorizaţia de a exercita o funcţie seculară. pe care le atârnau de gâtul victimelor.

la conducerea Angliei i-a succedat Iacob I Stuart. mandatat să-i extermine pe „amaleciţii” de la curte. adepţii bisericii catolice nu mai alcătuiau decât a douăzecea parte a populaţiei. pastorii puritani i-au prezentat o petiţie. stricta respectare a duminicii. în limba greacă) şi True Law of FreeMonarchies. Deşi crescut în religia calvină. sperjur. apare în Franţa. precum şi pedeapsa cu moartea pentru hulă. În ultimele 2 decenii ale domniei Elisabetei I. care acceptă ritualul impus de monarhie. dar ameninţarea era rareori pusă în practică şi în multe castele. fie de tip scoţian. o grupare independentă sau „congregaţionalistă”. sub auspiciile regelui. Pentru protestanţii independenţi nu mai exista atunci nici o speranţă să mai practice în linişte credinţa lor dacă rămâneau în Anglia. Este şi prima tentativă de laicizare a statului. pentru o vreme îndelungată. Regele era deasupra legii dar trebuia să i se supună şi el ca să fie un bun exemplu pentru ceilalţi. Puritanii nu-i recunoşteau pe episcopii anglicani. Complotul prafului de puşcă a atras după sine. Ei cereau dreptul pentru fiecare om al bisericii de a decide el însuşi dacă să poarte un stihar alb. Puritanii dădeau copiilor lor nume de patriarhi sau de războinici evrei. Puritanii ar fi vrut să şteargă ultimele vestigii ale catolicismului roman şi să suprime toate ierarhiile care aminteau de „Babilon”. catolicii englezi au suferit din cauza prigoanei pe care războiul cu Spania şi conspiraţiile iezuiţilor au înăsprit-o. li se acordau drepturi civile complete. care solicitau dreptul pentru fiecare om să îşi aleagă dogmele. Henric al IV-lea de Bourbon (1589-1610). dar doreşte s-o reformeze. Protestanţii. dar puritanismul moderat câştiga aderenţi. Protestanţii păstrau sub control centrele şi oraşele pe care încă le deţineau în august 1597. prin poduri. Independenţii refuzau să recunoască o biserică de stat. în lumea modernă în general. clerul nu putea folosi decât cartea de rugăciuni oficială iar comisiile eclesiastice se dovedeau la fel de severe ca odinioară tribunalele catolice. prăbuşirea catolicismului în Anglia. Condiţiile nu erau compatibile cu o credinţă sinceră şi curând decepţia catolicilor a devenit atât de mare încât mulţi dintre ei au început să comploteze împotriva regelui. cel mai periculos a fost celebrul „complot al prafului de puşcă” din 1605 prin care câţiva catolici fanatici doreau să arunce în aer clădirea Parlamentului englez pentru a fi ucişi regele. Un al treilea grup era compus din independenţi. În acest moment. Se ştia că regele întreţinuse corespondenţă cu papa şi că era partizanul toleranţei religioase. suprimarea semnului crucii la botezuri. Pastorii protestanţi din Franţa erau retribuiţi de stat. ar fi restabilit multe dintre legile lui Moise. de separare a bisericii de afacerile politice. pentru că legea nu a fost votată. câte un capelan catolic. Nu numai că au fost decăzuţi din drepturile lor civice. În anii care au urmat şi care au fost mai puţin favorabili pentru puritani în Anglia. Urcarea pe tron a lui Iacob I Stuart a inspirat mari speranţe catolicilor englezi. care condamnă în acelaşi timp episcopatul anglican şi sinodul presbiterian.pe episcopi şi pe unii credincioşi. aveau oroare de păcat. mergeau până la suprimarea botezului copiilor. care acorda libertate religioasă protestanţilor. Toţi trebuiau să facă o mărturie de credinţă cu privire la „Cele 39 de articole”. a genoflexiunii în faţa altarului. din respect faţă de libertatea individuală. în parlamentul din 1593. Puritanismul dorea întreruperea oricărui contact cu Roma papală dar şi purificarea bisericii de obiceiurile romane. Edictul restaura catolicismul în toate regiunile în care practicarea acestuia fusese întreruptă şi făcea imposibilă orice extensiune legală a protestantismului în Franţa. nonconformistă. alcătuită din catolici şi protestanţi. Elisabeta I impusese supuşilor săi un conformism la fel de rigid ca odinioară biserica catolică. Iacob I a luat parte cu plăcere la această discuţie teologică.Regina Elisabeta I a persecutat şi puritanii de factură calvinistă. pentru a se îmbarca de îndată pe vasul Mayflower. dar au fost şi declaraţi nedemni să exercite profesiunile de avocat şi de medic şi chiar să gireze bunurile copiilor lor minori. câţiva s-au întors din Olanda şi veniră la Southampton. mai ales de cel trupesc. Erau supuşi la amenzi foarte grele (care în realitate nu erau percepute) dacă nu asistau la slujba religioasă anglicană. se mai găsea. mai radicali. Biserica era pentru ei un grup de credincioşi uniţi numai prin propria lor voinţă. Edictul din Nantes. Consecinţele imediate ale complotului au fost dure pentru catolicii din Anglia. cheltuielile pentru întreţinerea garnizoanei urmând să fie plătite de regele Franţei în următorii 8 ani. adică circa 5%. Alţi puritani. care însă nu a avut succces atunci.7. nu aveau voie să se îndepărteze de pământul lor fără un permis semnat de judecătorul de pace. pentru a examina petiţia lor. cu unele restricţii. fiind astfel lipsiţi de şefii lor. a verighetei la celebrarea căsătoriei. se îmbrăcau cu o modestie vădit demodată şi se rădeau pe cap ca să îşi arate dispreţul faţă de curtezanii cu perucile buclate. În 1604. Regele Iacob I Stuart se oferi să suprime amenzile pentru delicte religioase dar a pus două condiţii: catolicii să îşi declare loialitatea faţă de rege şi nu faţă de papă şi să renunţe la a face prozeliţi. Catolicii nu aveau acces în Anglia la nici o funcţie locală sau naţională. Unii dintre puritani. Regele a poruncit expulzarea din biserică a 300 de pastori puritani care refuzau să respecte ritualul anglican. Edictul din Nantes – un act de toleranţă religioasă care punea capăt celor peste 30 de ani de conflicte interne în Franţa (1562-1598) – a fost promulgat la 13 aprilie 1598 de către regele Franţei. o revoltă catolică ar fi avut şanse de reuşită. membrii Camerei Comunelor şi ai Camerei Lorzilor. Prin acest act. atentatul a eşuat iar gentilomii catolici care au pregătit masacrul au fost arestaţi şi executaţi (5 noiembrie 1605). Complotul a fost descoperit. care rămâne în sânul bisericii anglicane. dar şi acolo erezia din jurul lor i-a neliniştit pe cei mai exigenţi. Îndată după urcarea pe tron a lui Iacob I. Nu-l supăra faptul că a găsit în Anglia o biserică ce recunoştea o ierarhie în vârful căreia se afla regele. în clerul englez se disting 3 grupări: o grupare a Înaltei biserici. puritanii făceau parte din biserica naţională şi sperau să îşi impună doctrina lor. un calvinist convins (16031625). care trezeau penibile amintiri în mintea lui. a fost întâmpinat 3 . care trebuia să îi transporte în America. fiind instituită şi o curte de justiţie. în care demonstra că regii sunt destinaţi de Dumnezeu să guverneze. Dintre aceste comploturi. îşi ziceau unul altuia „frate cutare” sau „soră cutare” şi credeau că reprezintă noul popor al lui Dumnezeu. La începutul domniei lui Iacob I Stuart. cea mai puţin îndepărtată de biserica catolică. care urma să se ocupe de rezolvarea disputelor apărute după emiterea edictului. a înclinării capului când se pronunţa numele lui ISUS. o grupare presbiteriană. protestanţilor („hughenoţilor”) li se permitea să deţină locuri de practicare a cultului în mai multe oraşe din regat (nu însă şi la Paris). fie de tip englez. Ei doreau să reorganizeze statul înspirându-se numai din Biblie. orice suveran suspectat că are vreo legătură cu Roma era condamnat de opinia publică. După moartea Elisabetei I. fiind scutiţi de anumite obligaţii. papismul se asocia cu sumbrele imagini ale complotului contra siguranţei statului. Iacob I Stuart a început persecutarea puritanilor care nu respectau ritualul anglican. iar supuşii să asculte de ei. XI. REFORMA PROTESTANTĂ ÎN FRANŢA Ideea de toleranţă religioasă în Europa. doreau desfiinţarea episcopiilor şi crearea unei biserici presbiteriene după modelul bisericii scoţiene. mii de emigranţi au venit după ei în America. Dacă ar fi putut. Doreau să impună guvernarea Angliei de către patriarhii Bisericii. orice om politic. În zadar episcopii anglicani au propus. Ei condamnau teatrul. la finele secolului XVI. făcând mare paradă de aversiunea lor faţă de vicii şi de zelul lor religios. în afară doar de cazuri excepţionale pe care era singur în măsură să le aprecieze. Iacob I credea în mod sincer că este un teolog genial menit să-i conducă pe englezii rătăciţi pe drumul adevărului. Puritanismul acesta fanatic neliniştea pe regină. pentru a nu mai boteza decât adulţi în stare să creadă – baptiştii. regele Scoţiei. inclusiv legea talionului. să se ia măsuri dure împotriva puritanilor. Timp de un secol. La începutul domniei lui Iacob I . adulter şi depravare. Un preot catolic care celebra liturghia şi cei care îl adăposteau puteau fi condamnaţi la moartea tragică a trădătorilor. până în clipa în care au fost pronunţate cuvintele presbiterian şi sinod. regele a făcut casă bună cu biserica anglicană. Mulţi puritani au ales exilul şi în 1608 au emigrat în Olanda. În 1620. S-a organizat o conferinţă la Hampton Court. În mintea oamenilor. Primii pelerini au fost în număr de 102 şi au debarcat în Noua Anglie. A scris 2 tratate de teologie: Basilikon Doron (Darul suveranului.

regele şi cardinalul Richelieu au declanşat un conflict cu hughenoţii. după 1630. Richelieu a conceput un zid de piatră în jurul deschiderii portului. numărul hughenoţilor în Franţa a crescut între 1629 şi 1661. Oraşul a capitulat iar cardinalul a celebrat liturghia catolică în principala biserică din La Rochelle. care confirma stipulaţiile religioase ale Edictului din Nantes. formate din judecători hughenoţi şi catolici. în iunie 1680. sub ameninţarea pedepsei de a fi trimişi la ocnă. Pentru prima dată erau tolerate două religii într-un singur stat. a instituit ordinele capucinilor şi ale oratorienilor pentru a-i converti pe hughenoţi la catolicism şi a demolat un templu hughenot care era prea aproape de o catedrală catolică. Un departament guvernamental special se focaliza pe problematica convertirii protestanţilor la catolicism. iar la încoronare promisese să o desfiinţeze. Revocarea Edictului de la Nantes a fost promulgată prin Edictul de la Fontainebleau. În mai 1625. Mai mult. Fără a suspenda aplicarea edictului. revocarea Edictului din Nantes părea că este doar sigiliul oficial de aprobare şi nu era decât o chestiune de timp. Atât Ludovic al XIII-lea cât şi cardinalul Richelieu (în armură şi cizme) au luat parte la asediu. Departe de a crea un stat în stat. Privit retrospectiv . În 1624 s-a încheiat o pace de compromis. dar îi lăsa pe hughenoţi complet inofensivi din punct de vedere militar. Mai întâi au fost abolite tribunalele care protejaseră interesele hughenoţilor. Ludovic al XIV-lea a optat pentru o politică agresivă faţă de protestanţi. Hughenoţii nu aveau voie să emigreze. În această privinţă. Chiar dacă unii istorici catolici au susţinut că Edictul de la Nantes a creat „un stat în stat”. iar din punct de vedere demografic. principalul ministru al regelui Ludovic al XIII-lea. Hughenoţii trebuiau în continuare să dea ascultare regelui iar în caz contrar puteau fi închişi sub acuzaţia de trădare. englezii abandonându-i pe hughenoţii din La Rochelle în voia sorţii. hughenoţii au fost asaltaţi de o propagandă catolică ofensivă şi tendenţioasă. regele Henric al IV-lea de Bourbon. dar de-a lungul acestor ani este posibil ca numărul total de hughenoţi să fi scăzut de la 2 milioane la ceva peste 1 milion. Confruntările militare au durat mai mulţi ani. care fusese educat să deteste „erezia”. hughenoţii au înfruntat armata regală. Hughenoţii au fost alungaţi din serviciile şi demnităţile publice şi li s-a interzis practicarea profesiilor de medic. Dar cardinalul îşi manifesta scepticismul relativ la convertirea forţată şi nu era adeptul provocării gratuite a hughenoţilor. clerul catolic din Franţa şi stările provinciale. Pe fondul acestor realităţi. cum ar fi oficierea căsătoriilor mixte şi deseori fără nici un fel de pretext. La Rochelle. hughenoţii fiind ajutaţi pentru scurt timp. Hughenoţii erau mituiţi spre a-şi abandona credinţa. de durată şi periculoasă. ducat vecin cu Navarra. Între 1661 şi 1679. Rezistenţa hughenotă a cedat în 1629 iar cardinalul Richelieu s-a întors la diplomaţie. practicării credinţei în public i se aplicau însă restricţii substanţiale. La sfaturile lui Richelieu. Apoi. Pe câmpul de luptă. iar slujbaşii regali aveau dreptul de a participa la discuţiile religioase ale acestor organisme. Este greu de ajuns la statistici de încredere. insistând ca toţi copiii protestanţilor să fie botezaţi şi educaţi conform religiei catolice şi condamnându-i la galere pe oamenii de rând care încercau să emigreze. care nemulţumea ambele părţi. el însuşi protestant şi şeful hughenoţilor francezi până în 1594 (când sa convertit la catolicism). Rezultatele imediate ale revocării au fost tragice pentru toţi. Cu toate că hughenoţilor li se oferea o libertate totală de conştiinţă. Expediţia engleză s-a încheiat cu un eşec răsunător. Ludovic al XIII-lea (1610-1643) şi mai ales cardinalul Richelieu au încercat să restrângă prevederile atât de favorabile protestanţilor ale Edictului din Nantes. Departe de a încerca să controleze aceste trupe. femeile violate. Atmosfera de toleranţă religioasă a fost repusă în discuţie de noul rege. Aceste tactici şi presiuni regale şi-au dovedit în parte eficacitatea. Bărbaţii erau bătuţi. cu toate că pastorii care încălcau legea ce le interzicea să predice erau surghiuniţi sau trimişi la galere. În 1621-1622. Dar protestantismul a supravieţuit. la un preţ de 10 livre de persoană. Ludovic al XIII-lea a repurtat victoria. Franţa a susţinut statele protestante. Animat de curajul disperării. Nu li se permitea să folosească slujitori catolici. Cardinalul Richelieu. Ludovic al XIII-lea şi-a îndreptat armata spre sudul Franţei. De fapt. faptul nu este real. oraşul a reuşit să reziste până în 28 octombrie 1628. Adunărilor naţionale şi provinciale hughenote li se interzicea discutarea oricăror probleme politice. politică agreată de hughenoţi iar libertatea religioasă a protestanţilor francezi n-a mai fost pusă în discuţie. cu scopul de a recâştiga întreaga Franţă pentru catolicism. Edictul d de la Nantes a fost revocat în întregime. ceea ce reprezenta cu siguranţă o victorie a înţeleptului Henric de Navarra. Cei convertiţi la catolicism erau exceptaţi de la „la taille” – impozitul pe care trebuiau să-l plătească toţi. Protestanţilor le era interzis să predice sau să scrie. veniturile eparhiilor vacante fiind dedicate acestui obiectiv. exilându-i pe preoţii care refuzau să se conformeze. etc. Ludovic al XIV-lea avea încredere în propriul sistem de propagandă.cu vehementă opoziţie de către papa Clement al VIII –lea . pretindea că a convertit 50 000 de hughenoţi. şeful lui. hughenoţii s-au revoltat din nou. Congregaţiile protestante se puteau întâlni nestingherite pe domeniile nobililor hughenoţi. hughenoţii nu au fost persecutaţi fizic dar le-au fost impuse restricţii în privinţa căsătoriilor şi înmormântărilor. 56 de anexe explicative şi 2 scrisori regale. Li se închideau şcolile şi bisericile. comandată de ducele de Buckingham(1627-1628). Capturarea fortificaţiilor hughenote s-a dovedit a fi însă o operaţie dificilă. În ciuda convertirii lui Henric al IV-lea la credinţa catolică în 1593. Nici măcar regele Ludovic al XIV-lea nu putea închide frontierele pentru miile de oameni care încercau cu disperare să 3 . Edictul din Nantes consta din 4 tratate separate: 92 de articole generale. Atmosfera de toleranţă religioasă a fost viciată semnificativ. avocat şi editor. Cariera anterioară a lui Henric de „protector” al calviniştilor francezi dădea asigurarea că regele Franţei va avea o atitudine tolerantă. Copiii le erau luaţi de la vârsta de 7 ani. de o mică armată engleză. Ludovic al XIV-lea (1661-1715). Hughenoţii au fost înfrânţi şi a fost restabilită religia catolică. Edictul din Nantes n-a făcut altceva decât să confirme dependenţa de monarh a hughenoţilor. intendentul din Poitou şi-a cantonat trupele în mijlocul protestanţilor recalcitranţi. Cei care îi denunţau pe hughenoţi erau recompensaţi cu jumătate din proprietatea acestora. unde îşi aveau castelele majoritatea nobililor hughenoţi. unde i-a atacat pe hughenoţii din ducatul Bearn. Acest eveniment a declanşat revolta întregii comunităţi hughenote din Franţa împotriva regelui. Ataşamentul său faţă de religia catolică era motivat politic. Una dintre justificările revocării era aceea că aşa – numita religie reformată încetase să mai existe în Franţa. pe plan extern. În acelaşi timp. în toate locurile în care ţinuseră slujbe publice până în 1597. Edictul din Nantes pare a fi un jalon în istorie. în frunte cu cel mai important centru protestant din Franţa. regele Ludovic al XIII-lea a emis Edictul din Arles. noul rege. 80 de forturi şi alte 150 „locuri de refugiu”. Episcopii şi intendenţii regali se luau la întrecere unii cu alţii în producerea de statistici referitoare la convertirea protestanţilor la catolicism. înregistrat în Parlamentul din Paris la 22 octombrie 1685. Bisericile hughenote au fost demolate sub cele mai stranii pretexte. Suedia în primul rând. copiii terorizaţi iar casele dărâmate. moment în care foametea a redus populaţia de la 30 000 la 6 000 de oameni. Mai mult. spre a fi educaţi în religia catolică. Cât timp a trăit. Hughenoţilor li s-a permis să posede 50 de garnizoane plătite de coroană. Dar în 1679. Paul Pellisson. au comandat armate. După moartea lui Henric al IV-lea Bourbon. în vreme ce protestanţilor li se impunea o taxă de 4 ori mai mare. sub conducerea ducelui de Rohan. Armatele hughenoţilor au fost risipite şi fortăreţele demolate. Obiectivele sale au rămas aceleaşi – eradicarea calvinismului din Franţa şi realizarea unei biserici şi a unui stat unificat. Hughenoţii au participat la conducerea statului. Urmau apoi clauzele care interziceau total credinţa publică protestantă. în Paris. Regele Franţei considera până şi existenţa bisericilor hughenote drept o provocare şi o insultă la adresa puterii monarhice. practicarea credinţei protestante a fost circumscrisă în mare măsură regiunilor din vestul şi sudul Franţei. autorităţile le încurajau să se poarte rău. au fost interzise toate convertirile de la catolicism la protestantism. Hughenoţilor li se permitea să deţină slujbe ale coroanei iar procesele în care erau implicaţi puteau avea loc în faţa unor tribunale mixte. a asigurat respectarea exemplară a edictului de la Nantes şi a promovat hughenoţi în demnităţi importante din stat. Catolicilor le era interzis să-i adăpostească şi să-i ocrotească pe protestanţi. majoritatea hughenoţilor din Franţa au continuat să îi fie loiali.

ducând cu ei talentele şi priceperea. Majoritatea istoricilor actuali consideră revocarea Edictului de la Nantes drept o greşeală grosolană. Era considerata legitimă celebrarea meselor în onoarea sfinţilor. în acelaşi an au avut ultimele tratative privitoare la posibilitatea revenirii unei părţi a protestanţilor – reprezentaţi la discuţii de Melanchton – la catolicism. fără a exista autorizarea prealabilă a episcopului de care aparţinea supusul în cauză. este posibil ca schisma să fi fost împiedicată. datorită temerii de dezbateri doctrinare care ar fi putut clatină însăşi existenţa Bisericii. exigenţele morale şi disciplinare. viitorul papă Paul al IV-lea (155-1559) şi Gaetano de Tiene (1480-1547). papa a modificat componenţa „Colegiului Sacru” numind drept cardinali umanişti eminenţi: Giovanni Pietro Caraffa. Însă se cerea referinţa la Vulgata. bancheri şi meşteşugari a constituit o mare pierdere pentru Franţa şi un câştig pentru Europa. Pe plan politic. de bune moravuri şi cu o educaţie aleasă. Însă Roma a căutat să evite convocarea unui conciliu cerut cu insistenţă de Germania. Pe termen îndelungat. Cu toate acestea. Însă. Conciliul de la Trento vedea protestantismul ca o revoltă de la creştinismul istoric. Biserica romană a menţinut credinţa în Purgatoriu. Conciliul a adresat celor care numeau episcopii. Anglia şi Lumea Nouă. Reforma catolică se poate împărţi în două perioade: prima perioadă este caracterizată prin speranţa unei întoarceri la unitate a Bisericii catolice. între 1511 şi 1527 a funcţionat „Capela dragostei divine” organizaţie neoficială formată din aproximativ 60 clerici şi laici: preocupată de adâncirea vieţii spirituale. îndeosebi a celui superior. justiţia eclesiastică şi legăturile între episcopat şi Roma. biserica catolică recunoştea valoarea tradiţiilor. Au existat mai multe serii de sesiuni. iar guvernarea o antrena să ia parte la coaliţiile internaţionale. viitorul papă Paul al III-lea. influenţa nefastă a operelor lui Erasm. Intinerirea Bisericii catolice şi evoluţia sa spirituală sunt operate în două timpuri: cel al pre-reformei şi perioada posterioară conciliului de la Trento. Conciliul a luat măsuri şi împotriva clericilor vagabonzi. caracterizată prin resemnarea acceptării rupturii şi a reorganizării ambelor tabere. Persecuţia a sporit. care vor pregăti programul viitorului conciliu. şi in special papei. prin trezirea credinţei şi a elanului misionar. din nordul peninsulei italice. 10 000 de hughenoţi au luptat de partea lui Wilhelm de Orania în războaiele Olandei şi Angliei cu Franţa. Conciliul de la Trento a avut două sarcini principale: definirea dogmei şi restaurarea disciplinei. Alaturi de Biblie. Hughenoţii care au rămas în ţară au fost supuşi unor convertiri forţate. Trebuiau sa vegheze asupra preotilor subordonati. Noţiunea de contrareformă semnifică intenţia deliberată de a face sa dispară protestantismul. Dacă un conciliu al creştinătăţii catolice s-ar fi reunit înainte de condamnarea tezelor lui Luther şi excomunicarea acestuia. iar ultima la 4 decembrie 1563. Conciliul a pus accent pe continuitatea istoriei. Papalitatea se simţea obligată să-şi apere teritoriul. La 2 iunie 1536 papa Paul al III-lea a anunţat convocarea unui conciliu. in sesiunea a XXIV-a. fiind lăsate pe grămezi de gunoaie spre a fi devorate de şobolani şi erau aranjate în poziţii obscene. timp în care au fost organizate forţele reformei catolice. Un al doilea nivel al hotărârilor Conciliului era cel al exigenţelor morale şi disciplinare. În anul 1541 apelul la convocarea unui conciliu a fost reînnoit ca o contramăsura împotriva formării unui conciliu naţional german. Conciliul tridentin a stabilit şi faptul că liberul arbitru există în măsura în care Dumnezeu permite. spre groaza rudelor lor îndoliate. congregaţiile protestante au continuat să îşi practice credinţa. Admiterea în preoţie se făcea prin susţinerea unui examen. persecuţiile în numele credinţei au fost numeroase în ambele tabere. Nimeni nu 3 . au trecut nouă ani. cardinalul Alessandro Farnese (1468-1549) a fost câştigat încă de pe atunci de ideea unei reforme în cadrul Bisericii. Conciliul de la Trento a avut 25 de sesiuni. CONTRAREFORMA ŞI REFORMA CATOLICĂ ÎN SEC. Locul de desfăşurare al conciliului a fost ales oraşul Trento. Cu ajutorul sacramentelor omul putea regăsi graţia divină. Se impunea necesitatea alegerii unor buni clerici. AL XVI-LEA Mişcarea de reformă care s-a produs în secolul al XVI-lea în interiorul Bisericii Catolice. În opera conciliului se pot distinge trei nivele: al dogmei. amintirile din Franţa şi ura faţă de Ludovic al XIV-lea. însă i-a lipsit obiectivul major: reunirea creştinilor. ca reactie la reforma protestanta este cunoscuta sub numele de Reforma catolică sau Contrareformă. Contarini. precum sudul Franţei. o rugă dublată de o blamare a trecutului. La ultima sesiune au participat 255 de preoţi. Sadolet şi Pole. iar doctrina şi practica catolică urma a fi salvată de iconoclaşti. care să dovedească conduita morală şi cunoştinţe religioase. Din motive de siguranţă – teama de ciumă . participări silite la slujbe religioase şi unor manifestări forţate de loialitate. Fiecare prelat trebuia sa fie stapan in parohia sa. ei aveau obligaţia de a vizita în fiecare an parohiile diocezei lor. Discuţiile asupra căsătoriei s-au purtat în ultima sesiune: „starea conjugală nu putea fi plasată deasupra stării de virginitate sau de celibat”. printr-o reformă disciplinară şi doctrinară. S-a interzis judecarea de către episcop a acelora care nu aparţineau diocezei sale. Participant la Conciliul de la Latran. Textele dogmatice conţineau respingerea tezelor protestante. iar alţi 16 care fugiseră din Franţa au fost spânzuraţi în efigie!!! Nici măcar cei morţi n-au fost cruţaţi. Între 1685 şi 1762 au fost executaţi 46 de pastori hughenoţi. Reforma catolică a vizat pe de-o parte recucerirea cu ajutorul armelor a teritoriului trecut de partea Reformei protestante. Cadavrele protestanţilor erau târâte goale pe străzi. Era necesară stabilirea unei discipline în interiorul bisericii catolice dacă se dorea transmiterea mesajului bisericii către mase. Astfel. Printre membrii săi amintim pe Giovanni Pietro Carafa (1476-1559). prima şedinţă a avut loc la 13 decembrie 1545. De exemplu. XII. În ciuda celor 1450 de virtuali evadaţi trimişi la galere (pastorii protestanţi din Franţa). dar care la acea vreme făcea parte din Imperiul Romano-German. iar cea de-a doua. campania de persecuţie împotriva hughenoţilor nu şi-a atins scopul principal. La Trento nu s-a dat nici o interdicţie credincioşilor de a traduce şi de a citi Biblia în limba vulgară.scape. În ceea ce priveşte episcopii. A fost stabilită şi obligativitatea preotului de a purta costumul clerical. Conciliului de la Trento i s-au opus doua tendinţe: tendinţa moderată susţinută de suverani a căror ţări erau împărţite de reforma protestantă şi de cea a papalităţii care susţinea mai degrabă o ruptură definitivă cu protestanţii. A fost afirmată şi teza catolică a transsubstanţierii. Majoritatea erau italieni şi nu era prezent nici un delegat al protestanţilor. Adeseori eforturile papilor de a reforma catolicismul s-au ciocnit de rezistenţa cardinalilor şi a conservatorilor din Biserică. până la deschiderea sa efectivă. a intoleranţei religioase. la nevoie cu ajutorul forţei. constând în abandonarea libertăţii de conştiinţă şi religie în favoarea bigotismului. Totuşi. aproximativ 200 000 de hughenoţi au emigrat în Olanda. La Trento sacramentele şi-au regăsit importanţa. Papa Paul al III-lea care a păstorit între 1534 şi 1549 a fost cel în timpul căruia a început reforma catolică. conciliul considera că numai biserica catolică avea autoritatea de a interpreta scrierile sacre. Botezul avea rolul de a-l concilia pe om cu Dumnezeu. specifice lumii medievale. Amintim că reformatorii protestanţi considerau că adevarata Evanghelie a fost coruptă şi ascunsă secole de-a rândul datorită „monarhiei” papale. În acelaşi an 1536. definind sursele credinţei. La prima sesiune au participat 30 de preoţi. Participanţii la Conciliu au reafirmat credinţa în cele şapte sacramente şi s-a insistat asupra forţei şi puterii acestora. ignoranţa clerului. aceştia trebuiau să-şi exercite una din funcţiile lor principale şi anume de a predica. Cele doua reforme (protestantă şi catolică) au un trunchi comun. Mesa era considerată un sacrificiu care reamintea de cel al lui Hristos. eforturi de reformare au existat. Brandenburg. iar pe de altă parte a fost o modalitate de a (re)converti masele şi de a-şi exercita autoritatea asupra nehotărâţilor. ce începe in anul 1541.cat şi din motive politice din martie 1547 pănă în 1551 conciliul a fost transferat la Bologna. Emigrarea atât de multor negustori. Contrareforma a însemnat apărarea credinţei prin apologetică. Schisma Bisericii catolice a fost cauzată şi de indiferenţa unora dintre papi faţă de aspectele doctrinare şi de corupţia clerului. Acest consiliu al reformei catolice a depus în 1537 un raport prin care erau denunţaţi următoarele abuzuri: cumulul de beneficii. În zonele îndepărtate.

Importante universităţi catolice au fost create în decursul secolelor XVI-XVII la Dillingen. În 1540 Paul al III-lea a acordat. numit „Compania lui Iisus”. iar în 1587 s-a constituit o congregaţie a Indexului. În Germania de sud. Pământurile bisericii catolice din Franţa au fost naţionalizate şi apoi vândute. Inchiziţia işi are originea în lupta împotriva albigenzilor din sudul Franţei de la inceputul secolului al XIII-lea. În istoriografie a fost accentuată cruzimea Inchiziţiei. Ei voiau pur şi simplu să extindă asupra religiei principiile pe care le aplicau în celelalte domenii. iar in 1566. Franţa a refuzat a integra deciziile conciliului de la Trento printre legile constituţionale ale regatului.000 de membri. „Index Librorum Prohibitorium”. repartizaţi în 39 de provincii. într-o societate care se voia cu adevarat religioasă. supunerii. în momentul suprimării Ordinului. Se considera că muzica sacră era muzica ce insoţea textele religioase. Era condusa de Congregaţia Sfântului Oficiu. Fondatorul ordinului a fost Matteo da Bascia. Nicolas Bobadilla) a pus în practică o metodă de rugăciuni şi asceză. al XVIII-lea nu a permis funcţionarea libertăţii religioase. Disciplina programului ideologic şi estetic al artei era urmărit de Inchiziţie şi de ordinul iezuit. cu condiţia ca aceste hotărâri să fie aplicate sub rezerva drepturilor sale regale. Revoluţia franceză din 1789-1795 a încercat să creeze statul laic. iar preoţii erau plătiţi de stat. cum ar fi dreptul de a decide cât impozit să plătească. Dillingen (1576).000. Boemia. iezuiţii erau în numar de 23. Consolidarea bisericii catolice s-a srpijinit şi pe o instituţie deja existentă: inchiziţia şi alta nouă creată în secolul al XVI-lea: Congregaţia Indexului. castităţii. iar lupta dintre protestanţi şi catolici a luat forma unui razboi civil. Catalogul cărţilor interzise a fost abolit în 1965 de catre papa Paul al VI-lea. un decret făcea distincţie între ordinele monastice care nu activau în 3 . iezuiţii au ajuns în 1556 la aproximativ 10. Ungaria. dominicanii. Reforma bisericii catolice s-a sprijinit. după care erau hirotonisiţi preoţi. Comgregaţiei Sfântului Oficiu i-a fost incredinţat în 1543 şi întocmirea Indexului cărţilor interzise. predica. A fost abolită în 1854. colegiul roman creat de Ignaţiu de Loyola a devenit Universitatea gregoriană. Nici o carte cu subiecte religioase nu putea fi imprimată fără autorizaţia congregaţiei indexului. în regatele scandinave şi dependinţele lor Finlanda şi Islanda. Odata cu pacea de la Augsburg (1555) unitatea religioasă a Europei occidentale a fost tăiată în două blocuri confesionale.putea fi admis în ordinele sacre dacă nu dovedea ca posedă un beneficiu ecleziastic suficient pentru a-i asigura supravieţuirea. la care se adaugă un legământ special de supunere absolută faţă de papă. urmată de o practică pedagogică (5 ani) şi studiile propriu-zise (4 ani). castităţii. pictura) şi a muzicii. 1524-1594) este reprezentantul prin excelenţă al acestei muzici polifonice. protestanţii şi evreii fiind persecutaţi crunt. Polonia. pe ordinele religioase. Olmutz. „Compania lui Iisus” a contribuit la propagarea catolicismului în lumea intreagă. augustinii au jucat un rol de seama în învăţământul teologic. franciscanii. Nu aveau câtuşi de puţin intenţia să intre în conflict cu doctrinele bisericii sau cu funcţiile ei spirituale. Gratz. S-a luat hotărârea ca arta să fie subordonată şi pusă în serviciul Bisericii catolice. Un ordin nou era cel theatin. Altele ordine importante erau cele ale barnabiţilor (s-a ocupat in special de învăţământul superior). Regele spaniol Filip al II-lea a recunoscut deciziile conciliului în teritoriile sale. confesiunea. A pus capăt vechilor privilegii corporative ale bisericii. având 800 de colegii şi 1600 de fundaţii. Alfonso Salmerons. Iezuitii cum au fost numiti membrii acestui ordin trebuiau sa fie preoti. Primul Index al cartilor interzise a fost publicat in anul 1564. În Polonia. care a jucat un rol deloc de neglijat în secolele XVI-XVIII. eliberată de controlul străin (papal). Adunarea a desfiinţat dijma plătită de credincioşi bisericii catolice şi pluralismul (deţinerea concomitentă. Membrii acestui ordin făceau parte din aristocraţie. reforma catolică a reuşit să elimine în bună măsură protestantismul. Polonia. limitat la 60 de persoane. în bună măsură. Renania. În august 1789. Simao Rodriguez. un rol important în învăţământul teologic l-a avut cardinalul Hasius. În plus. prin care se angajau să viziteze locurile sfinte şi să salveze sufletele. iar în 1773. ascultării. o parte din Ungaria. În februarie 1790. a luat hotarârea de a lupta pentru Hristos şi de a converti infidelii. Conciliul de la Trento a dezbătut şi problema artei (scupltura. Dupa ce limitarea numărului de membri a fost înlăturată. Roma. catolicismul era preponderent în sud (în zona mediteraneeană). Propaganda iezuită a utilizat trei mijloace: învăţământul. FRANŢA Absolutismul monarhiei franceze din sec. În Germania şi Austria. Austria. În Franţa. Tribunalele compuse în special din teologi dominicani urmăreau şi judecau suspecţii. Francis Xavier. în special a celei spaniole. iar aprobarea funcţionării ordinului de către papă a avut loc în 1529. Imperiul habsburgic. unde a fost anchetat şi arestat de Inchiziţie. trebuia să se subordoneze textului şi funcţiei liturgice şi nu avea voie sa includă sunete şi melodii indecente. în 1650 la 15. Diego Laynez. Operele sale proclamă spiritul triumfător al contrareformei. Roma. Saint Omer. Cărţile considerate imorale şi eretice erau interzise de a fi citite de catre supusii catolici. al ursulinelor (înfiinţat de Angela Merici. Munster. Cel mai mare ajutor l-a adus papalităţii şi reformei catolice însă „Compania lui Iisus”. Fondatorul ordinului a fost Ignaţiu de Loyola (1491-1556). seminarii irlandeze la Paris. Nagyzombat. dar care nu a fost totuşi cu nimic mai dură decât tribunalele ce judecau ereticii din ţări ca Anglia (a se vedea condamnările la moarte ale catolicilor din timpul Elisabetei a II-a) sau Germania. Inchiziţia avea sarcina de a pedepsi erezia. Fulda (1584). În 1585. Mai ales în perioada 1550-1650 iezuiţii au constituit elementul cel mai dinamic al Bisericii romane. Reforma catolică a întâmpinat o serie de dificultăţi şi în ţările în care majoritatea locuitorilor rămăseseră supuşi Romei. Adunarea Constituantă voia să creeze o biserică în care să nu mai existe abuzuri. fost ofiţer în armata spaniola. ambele confesiuni erau bine reprezentate. seminarii engleze la Paris. XIII. Blocul protestant era reprezentat de: luteranism (în Germania de nord şi est. printr-o bulă papală autorizaţia de a fonda un ordin religios. simultană a mai multor funcţii bisericeşti. Primele seminarii au fost „Colegiul germanic” creat la Roma în 1552. Douai. APARIŢIA TOLERANŢEI RELIGIOASE ÎN EUROPA. o biserică democratică şi legată de noul sistem de administraţie locală. Franţa. Consolidarea catolicismului s-a datorat foarte mult dezvoltării învăţământului. pau (în Scoţia). Giovanni Palestrina (cca. Capucinii au fost iniţial o secţie a franciscanilor. însă îşi propuseseră să trăiască sub regula triplă a sărăciei. Legămintele iezuiţilor erau cele ale sărăciei. Unele dintre aceste seminarii s-au transformat în universităţi sau în academii. unde alături de un grup de prieteni (Pierre Favre. în Irlanda (rămasă la catolicism din raţiuni politice). benedictinii) şi înlăturate elementele corupte.500. urmat apoi de crearea unui „Colegiu ungar”. A studiat o vreme la Universitatea Alcala din Henares. Olmutz (1578). ce de pildă episcopiile). Inchiziţia romană a fost proclamată printr-o bulă papală în anul 1542 de către papa Paul al III-lea. Există o ierarhie inaugurata de noviciat (doi ani dedicaţi practicilor spirituale). care a avut printre fondatori pe Gaetano Tiene şi Giovanni Pietro Caraffa. intitulată „Exerciţiile spirituale”. unele deja existente. Canisius şi iezuiţii au favorizat crearea de seminarii pontificale: Viena (1574). al carmelitelor (înfiinţat de Theresa de Avila). cantoanele elveţiene. între 1524 şi 1561 au fost create 115 ordine noi. La 15 august 1534 grupul lui Loyola a pronunţat legămintele de la Montmartre. Exista o zonă de dispută care cuprindea Ţările de Jos. devenind funcţionari publici. dar care au fost reorganizate (augustinii. care datorită unei răni primite în 1521 şi astfel a imposibilităţii continuării carierei armelor. Deputaţii nu erau antireligioşi sau anticatolici. Salamanca. fiindu-le restricţionat accesul la orice demnitate publică. a plecat la Paris (1529-1931). Eliberat. anglicanism (Anglia). Capucinii s-au dedicat în special îngrijirii bolnavilor şi educaţiei. Ordinele religioase şi în special: iezuiţii. seminarii scoţiene şi un seminar al Provinciilor Unite la Louvain. aprobat de papă în 1544). votând o serie de măsuri împotriva intoleranţei bisericii catolice. Astfel.

încetau să existe. clopotele şi argintăria au fost luate. care a lăsatmari părţi din Franţa fără preoţi. Dar n-a existat câtuşi de puţin intenţia de apune capăt condiţiei bisericii catolice de biserică de stat în Franţa. salariile lor fiind plătite din bugetul statului. era aprobată de papă dar era considerată de patrioţi ca fiind împotriva Revoluţiei. Nu a existat nici un conflict serios cu biserica catolică până la elaborarea Constituţiei civile a clerului. a religiei în special. un modernizator al Europei. asigură libertatea religioasă şi de conştiinţă pentru toat e confesiunile creştine şi pentru evrei. au trecut câteva secole de tensiuni şi confruntări religioase. oferind un model întregii lumi. Diocezele catolice urmau să coincidă cu departamentele. În Adunare. Decreştinarea a fost un atac virulent împotriva bisericii. vendemiaire etc. cu 5 zile suplimentare. Papa şi-a pierdut dreptul de a-i confirma pe noii episcopi. Franţa a devenit un model de toleranţă religioasă pentru întreaga Europă şi pentru statele din alte continente. dintre toate aspectele terorii revoluţionare. Una. a fost. ci şi mai puţini clerici în general. au fost în favoarea găsirii unei căi de acceptare a Constituţiei civile a clerului. XIX-XX. Noul calendar ignora duminicile şi sărbătorile bisericeşti. fie că era vorba de catolicism. Napoleon I credea că toţi cetăţenii îi vor fi loiali. Pentru mulţi oameni simpli. Celorlalte li s-a îngăduit să existe în continuare „pentru moment” deşi a fost interzisă călugărirea. numai 2 din cei 44 de episcopi şi 1/3 din ceilalţi clerici au depus jurământul. în septembrie 1791. Spre sfârşitul anului 1793 mai rămăseseră în Franţa puţini preoţi refractari. dar chiar şi aşa. în iulie 1790. Au fost închise biserici. în afară de parohi şi episcopi. Acest fapt a dezbinat clerul. Această încercare brutală de a extirpa secole de credinţă creştină a afectat profund populaţia de la sate. după excesele din timpul Revoluţiei. împăratul Napoleon I Bonaparte (1804-1815) este cel care realizează efectiv separarea bisericii de stat. fiecare lună era împărţită în 3 perioade de 10 zile. Ei au cerut ca reformele să fie supuse unui sinod naţional al bisericii catolice franceze. papa a condamnat Constituţia civilă – în martie şi aprilie 1791.comunitatea din care făceau parte şi cele care se ocupau de educaţie şi caritate. În octombrie 1793 a fost introdus un nou calendar revoluţionar. În primăvara anului 1794. Preoţii erau siliţi să renunţe la preoţie şi mulţi au fost constrânşi să se căsătorească. Estimările numărului de preoţi care au renunţat la chemarea lor variază între 6000 (10% din totalul preoţilor constituţionali) la 20 000. majoritatea (incluzând mulţi episcopi). În timpul lui Robespierre. Aceleaşi drepturi au fost extinse şi asupra evreilor. Cei mai mulţi clerici s-au opus principiului electiv. Când. Concordatul dintre Napoleon şi papa Pius al VII-lea din 1801 a reglementat organizarea bisericii catolice franceze. potrivit cu anotimpul în care se afla: floreal. thermidor. Noul calendar începea cu 22 septembrie 1792. de foarte mulţi istorici. Aceasta însemna că numărul episcopiilor scădea de la 135 la 83. cea care refuzase să depună jurământ. în cinstea Fiinţei supreme. biserica constituţională accepta revoluţia şi era respinsă de Roma papală. aşa încât misiunea de decreştinare a devenit un atac împotriva bisericii constituţionale. Napoleon I este considerat astăzi. decreştinarea. ordonând. catedrala Notre Dame din Paris a devenit Templul Raţiunii. Urmau să fie nu numai mai puţini episcopi. Toţi clericii erau obligaţi să locuiască în dioceza sau parohia lor. În timpul dictaturii iacobine (1793-1794) s-au produs atacuri vehemente împotriva bisericii catolice. pentru a-l înlocui pe cel creştin. episcopii de către electorii departamentali iar preoţii de către cei districtuali. Aceasta adapta organizarea bisericii catolice cadrului administrativ al conducerii politice locale. fiecare a zecea zi fiind zi de odihnă. Această mişcare s-a extins rapid pe teritoriul Franţei. care a luat diferite forme. Clericii urmau să nu mai fie numiţi ci aleşi. În felul acesta. Decretul din decembrie 1789 al Adunării Constituante a acordat drepturi civile protestanţilor. 3 . Anul era împărţit în 12 luni de 30 zile. În Franţa erau acum în vigoare 2 biserici catolice. majoritatea bisericilor din ţară au fost închise. Dictatura iacobină a încetat să mai plătească salariile clerului din mai 1793 iar în noiembrie a ordonat ca toate bisericile din Paris să fie închise. cel care i-a afectat cel mai mult. cel care a impus principiul libertăţii de conştiinţă şi religie în toate teritoriile şi statele cucerite de armata franceză. întrucât nu aveau nici un fel de contribuţie directă la binele obştesc. respectând cultul împăratului. Pastorii protestanţi au fost trataţi în acelaşi fel ca preoţii catolici. În istoria Franţei şi a Europei. limitând însă foarte mult imixtiunea papală în Franţa. au fost distruse cruci şi troiţe. Cealaltă. mulţi dintre clericii care depuseseră jurământul au retractat. În sec. construieşte un stat laic. Astfel. Napoleon l-a înfuriat pe papa Pius al VII-lea. Un alt decret a dat fiecărei luni un nume. scoţându-l fără jenă din calendarul sfinţilor pe ocupantul deja existent ala celei date. protestantism sau religia mozaică. iar preoţii catolici au fost uneori forţaţi să se căsătorească. când fusese proclamată republica. Primele au fost suprimate. întrucât toate funcţiile clericale. în cele din urmă. fără să ţină seama de pontiful roman. care punea la intrările cimitirelor inscripţii pe care se putea citi: „Moartea este un somn veşnic”. Adunarea Constituantă nu a acceptat acest lucru iar în noiembrie 1790 a decretat că clerul trebuie să depună jurământ pe Constituţie. Napoleon I a restabilit religia catolică în Franţa. dar până să ajungă la a fixa în Constituţia ţării principiul libertăţii de conştiinţă. Pentru prima dată în istoria Franţei. perioada dintre 22 septembrie 1792 şi 21 septembrie 1793 a devenit anul I. Cei mai entuziaşti agenţi ai decreştinării erau reprezentanţi ca Fouche. care nu reuşea să-i convingă pe ţărani să sprijine revoluţia. s-a stabilit egalitatea tuturor confesiunilor în faţa legii. ca biserica să celebreze în tot Imperiul ziua de 16 august (ziua următoare zilei sale de naştere) drept ziua Sfântului Napoleon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful