Sunteți pe pagina 1din 11

Izvoarele dreptului european

No iunea de izvor de drept. Izvoarele originare (primare) i derivate (secundare) ale dreptului european.

No iunea de izvor de drept


n sens formal: formele de exteriorizare ale normelor europene. n sens material: faptele, evenimentele care genereaz apari ia de norme juridice.

Izvoarele primare
Tratatele de nfiin are ale Comunit ilor Europene i Uniunii Europene. Protocoalele anexate Tratatelor. Tratatele de modificare i actele complementare. Tratatele de aderare.

Natura juridic a tratatelor


Tratate interna ionale cu tr s turi particulare. nfiin eaz institu ii i stabilesc reguli de func ionare a acestor institu ii. tratate institutive sau tratate constitutive. Compara ia cu o Constitu ie. Prezum ia absolut de legalitate.

Natura juridic a tratatelor


Curtea de Justi ie
Hot rrea din 23 aprilie 1986 cauza 294/83 Parti Ecologiste Les Verts c/ Parlament: Cart constitu ional de baz . Hot rrea din 15 iulie 1964 cauza 6/64 Costa c/ENEL Spre deosebire de tratatele interna ionale ordinare(Tratatul CEE), a creat o comunitate pe durat nelimitat , cu atribu ii proprii, personalitate juridic , capacitate juridic , capacitate de reprezentare interna ional i mai ales puteri reale, rezultate dintr-o limitare de competen e i un transfer al atribu iilor statelor membre c tre Comunitate.

Natura juridic a tratatelor


Curtea de Justi ie Hot rrea din 13 noiembrie 1964 cauzele 90-91/63 Comisia c/Luxemburg i Belgia: tratatul nu se limiteaz s creeze obliga ii reciproce ntre diver ii subiec i c rora li se aplic , ci stabile te o nou ordine juridic , reglementnd puterile, drepturile i obliga iile acestor subiec i, precum i prevederile necesare pentru a se constata i sanc iona orice eventual violare. Concluzie: tratatele au fondat o ordine juridic proprie, integrat sistemelor juridice ale statelor membre.

Izvoarele secundare
Actele normative adoptate de institu iile Uniunii Europene n vederea exercit rii competen elor Uniunii. Reprezint dreptul european secundar sau derivat. Acest caracter secundar sau derivat este dat de func ia pe care actele o ndeplinesc (de realizare a obiectivelor prev zute de tratate) i de subordonarea lor n raport cu tratatele. Ca expresie a subordon rii, dreptul derivat nu poate deroga de la cel originar, iar institu iile europene nu pot adopta dect actele necesare ndeplinirii misiunii lor.

Izvoarele secundare
Pot fi emise
Doar n domeniile prev zute de Tratate. Doar pentru realizarea scopurilor prev zute de Tratate. Doar de institu ia (institu iile) desemnate de tratate. Doar cu respectarea procedurii stabilite de Tratate.

Articolul 288 TFUE (ex-art. 249 TCE)


Pentru exercitarea competen elor Uniunii, institu iile adopt regulamente, directive, decizii, recomand ri i aviz. Recomand rile i avizele nu sunt obligatorii. n cazul n care Tratatele nu prev d tipul de act care trebuie adoptat, institu iile l aleg pe acela pe care l consider potrivit, cu respectarea procedurilor aplicabile i a principiului propor ionalit ii (art. 296 TFUE ex-art. 253 TCE).

Regulamentul
Regulamentul are aplicabilitate general . Acesta este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n fiecare stat membru (articolul 288 TFUE alineat 2). Regulamentul posed caracteristici care l apropie de o lege din ordinea juridic intern , n special caracterul s u normativ i regimul s u, care l plaseaz n mod normal la ad post de orice ac iune n anulare intentat de un particular. Curtea de Justi ie vede n regulament expresia unei puteri normative a Comunit ii (Hot rrea din 18 iunie 1970 cauza 74/69 Hauptzollamt Bremen c/Krohn).

Caracterele regulamentului
Regulamentul este un act cu caracter general
Con ine dispozi ii generale, impersonale. El este aplicabil unor categorii privite abstract i n ansamblu, potrivit formulei utilizate de Curtea de Justi ie n hot rrea din 14 decembrie 1962 cauzele 16-17/62 Confdration nationale des producteurs de fruits et lgumes c/Consiliu. Caracterul general al regulamentului l diferen iaz de decizie.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale
Ca expresie a caracterului s u obligatoriu, regulamentul modific de plin drept situa ia juridic a subiec ilor de drept european i trebuie s fie aplicat de la intrarea sa n vigoare i att timp ct invaliditatea sa nu a fost constatat . (Hot rrea din 13 februarie 1979, cauza 101/78 Granaria c/Hoofdproduktschap). Se deosebe te - astfel - de directiv , care nu comport obliga ii dect n ce prive te rezultatul care trebuie atins.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare
Ca expresie a caracterului s u obligatoriu, regulamentul modific de plin drept situa ia juridic a subiec ilor de drept comunitar i trebuie s fie aplicat de la intrarea sa n vigoare i att timp ct invaliditatea sa nu a fost constatat . (Hot rrea din 13 februarie 1979 cauza 101/78 Granaria c/Hoofdproduktschap).

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare
Regulamentul beneficiaz de prezum ia de legalitate (care nu este absolut , ca n cazul izvoarelor primare - tratatele, ci relativ ). n cauza C137/92 Comisia c/BASF SA, Curtea a stabilit c actele institu iilor comunitare se bucur n principiu de o prezum ie de legalitate i, ca atare, produc efecte juridice chiar cnd con in iregularit i, att timp ct nu au fost anulate sau revocate.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare
Caracterul obligatoriu al regulamentului opereaz pentru to i subiec ii de drept: persoane fizice sau juridice, state membre, institu ii ale Uniunii Europene.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare
Autoritatea regulamentului fa de persoanele fizice i juridice este indiscutabil . Acestea nu dispun de posibilitatea de a ataca regulamentul printr-o ac iune n anulare, dect n condi iile n care demonstreaz c regulamentul le prive te direct i individual, fiind vorba n realitate de o decizie luat sub forma unui regulament. Regulamentul se impune i institu iilor Uniunii i printre acestea - chiar autorilor s i (CJCE, Hot rrea din 29 martie 1979, cauza 113/77 NTN Toyo Bearing Company c/ Consiliu).

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare Preciz ri necesare n raporturile cu statele membre
Nu este contestat c statele membre sunt legate de regulamente i nesocotirea dispozi iilor lui se consider nendeplinirea unei obliga ii n sensul art. 258 TFUE (ex art. 226 TCE), dnd na tere ac iunii reglementate de acest text.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare Preciz ri necesare n raporturile cu statele membre
Obliga ia de cooperare loial prev zut de articolul 10 din TUE (ex art. 10 TCE) impune statelor nu numai s se ab in de la orice m sur care s-ar putea opune aplic rii regulamentului, dar i s vegheze la deplina sa eficacitate.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare Preciz ri necesare n raporturile cu statele membre
Statele membre sunt legate de regulament chiar dac reprezentan ii lor s-au opus n cadrul Consiliului la adoptarea lui ori au formulat obiec iuni sau rezerve fa de anumite dispozi ii, n cursul procedurii de elaborare a actului.

Caracterele regulamentului
Regulamentul este obligatoriu n toate elementele sale - continuare Preciz ri necesare n raporturile cu statele membre
n jurispruden a sa, Curtea de Justi ie a ar tat (Hot rrea din 7 februarie 1979 cauza 128/78 Comisia c/Marea Britanie) c nu se poate admite ca un stat membru s aplice ntr-o manier incomplet sau selectiv dispozi iile unui regulament comunitar, astfel nct elemente ale legisla iei comunitare fa de care ar fi manifestat opozi ie sau care i s-ar p rea contrare intereselor na ionale s fie lipsite de eficien . Curtea a ar tat - n aceea i hot rre - c un stat membru nu poate s nu aplice un regulament lund ca pretext dificult i pe care aplicarea le-ar ntmpina i nici nu poate s ntrzie aplicarea motivnd c formalit ile i procedurile na ionale nu au putut fi ndeplinite.

10

Caracterele regulamentului
Regulamentul este direct aplicabil n toate statele membre
Ca o consecin a aplicabilit ii sale directe, regulamentul i ia locul n ordinea juridic a statelor membre i modific de plin drept situa iile juridice existente. El mpiedic aplicarea oric rei dispozi ii na ionale contrare, indiferent de rangul normei respective (lege sau regulament n sensul dreptului na ional).

Caracterele regulamentului
Regulamentul este direct aplicabil n toate statele membre
Aplicabilitatea direct se opune oric rei formalit i na ionale de asimilare sau transpunere a regulamentului n ordinea juridic intern . Un act na ional care ar avea ca obiect introducerea n ordinea juridic intern a unui regulament sau care ar condi iona intrarea n vigoare a regulamentului ar fi ilegal, fiind contrar dreptului comunitar (CJCE, Hot rrea din 10 octombrie 1973 cauza 34/73 Variola c/Amministrazione delle Finanze). Respectarea strict a acestei obliga ii este o condi ie indispensabil pentru asigurarea aplic rii uniforme i simultane a regulamentelor n Comunitate (aceea i hot rre CJCE).

11