Sunteți pe pagina 1din 16

Firma SC Art Construct SRL, cu sediul in Bucuresti, str.Inginerilor Tei, nr. 29, bl.3 ap.

6A, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/2865/26.07.2005, este infiintata din anul 2005 ca o societate cu raspundere limitata cu un capital 100% privat in valoare de 5000 RON si are 2 asociati: Mircea Stefan, domiciliat in Bucuresti, str. Regina Maria, nr. 17, bl 4A, scara B, et. 3,ap. 21,sect.3 si Enache Maria domiciliata in Ploiesti,str. Piata Victoriei, nr 2, bl 3, scara A, et. 6 ap.67. Aportul asociatiilor in cadrul participarii la profit si pierdere este urmatorul: -Mircea Stefan 40% profit, 40%pierdere; -Enache Maria 60% profit, 60% pierdere. Administratorul societatii este: ___________, numit pe o perioada de 4 ani.

Activitate principala: lucrarile de constructii de cladiri rezidentiale si nerezindentiale (cod CAEN 4120); Activitati secundare: -lucrari de constructii drumuri si si autostrazi (cod CAEN 4211); -constructii de poduri si tuneluri (cod CAEN 4213); -lucrari de demolare constructii (cod CAEN 4311); -lucrari de cai ferate de suprafata si subterane (cod CAEN 4212); -lucrari de constructii alte proiecte ingineresti (cod CAEN 4311); -activitate de consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022);

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

Fisa postului- director productie

I. Identificarea postului 1. Numele si prenumele titularului: Stan George 2. Denumirea postului: Director Productie 3. Departamentul / locatia: Departament Productie 4. Relatiile organizatorice: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): - se subordoneaza: Directorului General - are in subordine: Sefii de departamente, de Sectii proiectare, consultanta, topografie, constructii civile si drumuri b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii c. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul Consiliului de Administratie, in limita responsabilitatilor acordate, in relatiile cu sindicatele, cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. De asemenea reprezinta firma si in relatiile cu furnizorii, cu managementul altor firme etc. II. Descrierea postului
S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

1. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei. 2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii. Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. Elaboreaza proiectul planului de investitii, in conformitate cu prevederile bugetului, in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.
S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post. Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) in sarcina reprezentantului legal. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. c) In raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca. Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie. Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii. Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie. Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor 021.248.65.65 in vigoare. S.C. ArtConstruct S.R.L. Tel: legislative
J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine. Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. 5. Conditiile de lucru ale postului a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie. b. Conditiile materiale Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate, in tara si in strainatate. Are birou propriu; se deplaseaza frecvent in firma si in spatii deschise. conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, masina de serviciu, laptop. c. Conditii de formare profesionala Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii, congrese de specialitate etc. d. Buget (subiect de comentarii) Gestioneaza bugetul alocat firmei pentru activitatea de productie, lucrari de investitii, de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. 6. Evolutii posibile Poate evolua ca Director General. III. Specificatiile postului 1. Nivelul de studii 1.1. Studii superioare tehnice. 2. Calificari / specializari necesare 2.1. Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei, MBA. 2.2. Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat. 2.3. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date. 3. Competentele postului (pachet de competente) 3.1. cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international; 3.2. abilitati de negociere, diplomatie, toleranta; 3.3. gandire si capacitate de analiza si sinteza; 3.4. discernamant si capacitate de a rezolva problemele; 3.5. putere de decizie si asumarea responsabilitatii; 3.6. spirit de ordine si disciplina; 3.7. usurinta in comunicare; 3.8. abilitati pentru lucru in echipa; S.C. ArtConstruct S.R.L. Tel: 021.248.65.65
J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

3.9. dorinta de dezvoltare a subordonatilor si capacitate de delegare; 3.10. corectitudine, flexibilitate; rezistenta la efort si stres; 3.11.preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post) Minimum 7 ani in activitatea de productie, din care minimum 3 ani in pozitii manageriale.

Data, APROBAT Director General ING. ELENA VASILOAE

Numele si semnatura titularului postului, Director productie ing. Stan George

Etape ale procesului de aprovizionare si fluxul de documente 1. Din punct de vedere al fluxului de informatii primul pas este determinarea necesarului de materiale si servicii ce trebuie achizitionate pentru o anumita perioada de timp. 2. Persoanele responsabile cu aprovizionarea verifica daca datele sunt complete si selecteaza potentialele surse de aprovizionare: furnizori care exista deja in sistem datorita comenzilor mai vechi sau intelegerilor facute pe termen mai lung.(ex. contracte), furnizori noi care vor fi inregistrati in sistem. 3. Se trimit cereri de oferte catre furnizorii selectati. 4. Analizarea ofertelor primite de la furnizori, simulare scenarii de pret care sa permita compararea diferitelor oferte. Se selecteaza cea mai potrivita oferta pentru materialele si serviciile cerute in functie de pret, termeni de livrare, costuri de livrare etc. 5. Creare comanda de aprovizionare care sa contina materiale/servicii, cantitate, data de livrare. 6. Receptia bunurilor este operatia prin care se inregistreaza marfa pe stoc: valoric (cantitatea receptionata inmultita cu pretul net de achizitie din comanda) si cantitativ. Crearea unei receptii presupune: - actualizarea stocurilor - crearea documentelor contabile - disponibilitatea marfii
S.C. ArtConstruct S.R.L. 7. J40/2865/26.07.2005Inregistrarea facturii furnizorului CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

este ultima operatie a fluxului logistic de achizitie. Fax: 021.248.65.64


Email: office@artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65

La inregistrarea facturii se verifica eventualele diferente intre factura, comanda si receptie. Plata apartine de departamentul financiar. Verificarea facturii si inregistrarea acesteia in sistemele ERP genereaza inregistrari contabile. Se creeaza astfel datoria catre furnizor. Integrarea cu alte departamente/module Departamentul de aprovizionare comunica si cu alte departamente pentru a asigura un flux constant de informatii: Controling, Financiar, Productie. Documente de aprovizionare - Referat de necesitate (este un document intern, nu se transmite in afara companiei) - Cerere de oferta. - Oferta furnizor. - Contract. - Comanda de aprovizionare. - NIR (Nota de receptie) - Aviz de insotire a marfii - Declaratie de conformitate/Certificat de calitate - Factura furnizor.

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585

Numarul angajatilor se schimba de la o luna la alta in functie de volumul muncii si de conditiile meteorologice. De aceea nu exista un numar costant de angajati in cadrul firmei. In medie, in anul 2010 firma a avut 295 angajati, iar in anul 2011 are 381 angajati. Numarul angajatilor calificati ramane aproximativ constant, numarul angajatilor nacalificati fiind cel care se modifica frecvent.
Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro www.artconstruct.ro

Activitatea pe care o desfasoara firma se poate realiza doar daca dispune de oameni calificati, deoarece implica multe cunostinte tehnice, tehnologice, proceduri standard care trebuie respectate. O structura a personalului dupa nivelul studiilor este prezentata in urmatorul tabel: Tabelul nr. 1 Nivelul de pregatire a salariatilor Studii Studii superioare Liceu Scoala profesionala sauGimnaziu cursuri de calificare Nr.angajati 48 103 170 60 Structura 13% 27% 44% 16% Dupa cum se poate observa personalul cu studii superioare reprezinta 13% din totalul angajatilor, acestia ocupand functii importante in firma cum ar fi: directorii, sefii de santier, inginerii, topografii, juristii, sefii de laborator, economistii, tehnicienii, contabili. Un procent de 27% din personal are o pregatire medie, terminand doar invatamantul liceal si care ocupa functii in administratie, secretariat, operare echipamente. Majoritatea angajatilor, adica 44% reprezinta personalul care lucra efectiv pe santier, ei avand la baza meseriei lor o scoala profesionala sau cursuri de calificare si ocupand posturi de electricieni, sudori, dulgheri, soferi, mecanici, figuranti topografi, paznici, muncitori. Pentru muncile grele se foloseste personal necalificat si exista un procent de 16% din personal, care are doar 8 clase sau chiar mai putine. Dupa cum am precizat si anterior evolutia personalului se schimba de la o luna la alta. Pentru o mai buna conturare a acestui fenomen, se poate observa in tabelul de mai jos, numarul angajatilor in anii 2010-2011 si pe fiecare luna. Tabelul nr. 2 Evolutia personalului in anul 2010-2011 Luna/ An 2010 2011 Ianuarie 205 255 Februarie 212 276 Martie 242 310 Aprilie 281 414 Mai 296 418 Iunie 302 421 Iulie 312 422 August 341 429 Septembrie 368 430 Octombrie 377 418 Noiembrie 309 406 Decembrie 304 381 Se poate observa ca la inceputul anilor numarul personalului din firma este de relativ mic, el exprimand numarul salariatilor calificati si care sunt de baza in firma. In lunile ianuarie si februarie nu prea este activitate datorita temperaturii nefavorabile, perioada in care nu exista productie. Incepand cu lunile martie, aprilie si mai se fac primele angajari cu personal calificat si necalificat pentru munca in santier.
S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

In lunile de vara si de toamna (pana in octombrie) se fac cele mai multe angajari cu personal necalificat cu care se incheie contract de munca pe perioada determinata. Fata de numarul angajatilor de la inceputul anului 2010, in perioada de productie maxima, numarul angajatilor creste cu aproximativ 80%-85% iar in anul 2011 creste cu aproximativ 60%-65%. Personalul angajat in anul 2011 a fost de muncitori necalificati someri, iar pentru angajarea lor firma a primit o subventie de la Agentia de Somaj, in valoare de aproximativ 80 milioane lei, reprezentand 70% din salariul minim pe economie. Acesti muncitori au incheiat contracte de munca pe perioada determinata. Apoi in lunile de iarna numarul lor scade din nou datorita expirarii contractelor de munca pe perioada determinata, concedieri, inchiderea santierului pe perioada iernii. In ceea ce priveste analizarea resurselor umane din punct de vedere al sexului se constata ca datorita specificului societatii o pondere importanta o au barbatii, conform tabelului nr. 3 Tabelul nr. 3 Nivelul de pregatire a salariatilor Personal angajat Numar Femei 75 Barbati 306 Pondere 13% 87%

Sistemul informaional reprezint ansamblul mijloacelor i metodelor de culegere, prelucrare, stocare, transmitere i receptare a informaiilor cu privire la funcionarea acesteia i la relaiile cu mediul extern. Sistemul informaional reprezint interfaa ntre sistemul conductor i sistemul condus, aa cum este reprezentat n figura 1.
decizii informaii rapoarte

SISTEMUL CONDUCTOR

SISTEMUL INFORMAIONAL

SISTEMUL CONDUS

informaii rapoarte

decizii

Figura 1. Interfaa ntre sistemul conductor i sistemul condus Avnd n vedere principiile generale ale funcionrii sistemelor i rolul informaiilor n procesul de conducere a lor, se constat c, n timp ce coninutul informaiilor este determinat n principal de sistemul condus, forma lor este determinat de sistemul de conducere. Sistemul informaional reunete un ansamblu de elemente interdependente, asupra crora acioneaz dinamic o serie de evenimente, att din mediul organizaional, ct i din cel extern, figura 2.
S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

DATE I INFORMAII

MIJLOACE DE TRATARE A INFORMAIILOR

SISTEMUL INFORMAIONAL
PROCEDURI INFORMAIONALE

CIRCUITE I FLUXURI INFORMAIONALE

Figura 2. Elementele sistemului informaional Informaiile utilizate n conducerea i funcionarea societatii de construcii, numite informaii economice, pot fi clasificate, din punct de vedere funcional, astfel, tabelul 4. Tabelul 4. Clasificarea informaiilor economice Nr. Categorii de informaii Observaii crt. 1 2 3 1. INFORMAII DE Caracterizez cantitativ i calitativ, potenialul STARE tehnic de producie, economic i social al firmei de construcii 2. INFORMAII DE Caracterizeaz cantitativ i calitativ resursele INTRARE alocate firmei de construcii, activitilor i entitilor sale funcionale 3. INFORMAII DE Sunt utilizate la fundamentarea planurilor curente PLANIFICARE i de perspectiv pentru o anumit perioad 4. INFORMAII DE Sunt utilizate pentru elaborarea planului operativ PLANIFICARE unitar, la nivelul firmei de construcii, i defalcarea OPERATIV I lui pe compartimente funcionale PROGRAMARE 5. INFORMAII DE Sunt utilizate la lansarea lucrrilor ce urmeaz a fi PREGTIRE I executate, precum i la alocarea resurselor LANSARE necesare 6. INFORMAII DE Sunt folosite n procesele informaionale pentru EXECUIE execuia lucrrilor 7. INFORMAII DE Caracterizeaz cantitativ i calitativ relaiile i COOPERARE legturile operaionale dintre firma de construcii i mediul exterior, dintre activitile firmei, precum S.C. ArtConstruct S.R.L. Tel: sale funcionale i dintre compartimentele021.248.65.65
J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro www.artconstruct.ro

8.

INFORMAII DE CONTROL I REGLARE INFORMAII DE EVALUARE I RAPORTARE INFORMAII DE IEIRE

9. 10.

Sunt informaiile rezultate din urmrirea operativ a procesului de producie i utilizate att pentru reglarea abaterilor, ct i pentru adaptarea programelor i planurilor Se refer la rezultatele i consumurile de resurse la nivelul compartimentelor funcionale ale firmei Caracterizeaz cantitativ i calitativ nivelul rezultatelor i consumurilor de resurse ale firmei de construcii, n ansamblu.

Societatea acopera o gama variata de specializari in domeniile constructiilor si materialelor de constructii; proiectarii, cadastrului, managementului in constructii si afacerilor imobiliare, transporturi tehnologice, inchirieri de utilaje si o paleta larga de activitati conexe. Activitatile sunt in prezent orientate atat spre piata din Romania cat si spre cea a Uniunii Europene.

Valoare cifra de afaceri 2008 = 12 milioane euro Valoare cifra de afaceri planificata 2009 = 7 milioane euro Valoare cifra de afaceri planificata 2010 = 3 milioane euro

EVOLUTII INDICATORI

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

EVOLUTIE ACTIVE

12,000,000 9,000,000 6,000,000 3,000,000 2007 2008 2009 2010

EVOLUTIE CIFRA DE AFACERI


12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2007 2008 2009 2010

PONDERE ACTIVITATI IN CIFRA DE AFACERI


PONDERE ACTIVITATI 2007
BETOANE, 18% CIVILE, 23%

PONDERE ACTIVITATI 2008


BETOANE, 16% CIVILE, 30%

EDILITARE, 28%

DRUMURI, 37%

EDILITARE , 28%

DRUMURI, 26%

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

PONDERE ACTIVITATI 2009


BETOANE , 16%

PONDERE ACTIVITATI 2010


BETOANE, 15% EDILITARE , 23% CIVILE, 35%

CIVILE, 25%

EDILITAR E, 26% DRUMURI, 33%

DRUMURI, 27%

10.1 Cererea de oferta


CERERE DE OFERTA

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

Nr. iesire 2245/04.11.2011 Catre,

Terra Nova Construct Str. Str. Victor Brauner, nr nr. 40M, localitatea Bucuresti,Judetul/Sectorul Sector3
Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de 15.11.2011 oferta societatii dvs. pentru urmatoarele produse: 1.Beton marca B350,clasa de rezistenta C 20/25,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 16 2.. Beton marca B250,clasa de rezistenta C 16/20,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 32 In oferta va rugam sa se specifice cantitatea (asta trebuie s-o stii din momentul in care ceri oferta) si preturile produselor, termenele de livrare, modalitatile de plata, precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari. Societatea noastra SC. Art Construct SRL va ramanem profund recunoscatori (trebuie facut orice furnizor sa creada ca ii faci tu o favoare ca soliciti pretul lor) pentru solicitare. Cu deosebita consideratie, Compartiment Ofertare-Contractare ing. Popescu Gheorghe

Catre SC STRACO GRUP SRL, str. Barlea nr.5-9, localitatea Bucuresti,Judetul/Sectorul Sector5 S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585
www.artconstruct.ro Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro

Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de 15.11.2011 o oferta detaliata pentru urmatoarele produse: 1.Beton marca B350,clasa de rezistenta C 20/25,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 16 2.. Beton marca B250,clasa de rezistenta C 16/20,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 16 In oferta va rugam sa se specifice cantitatea si preturile produselor, termenele de livrare, precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari. Societatea noastra SC.ArtConstruct.SRL va ramanem profund recunoscatori pentru solicitare.

Cu deosebita consideratie, Vasiloae Elena director general, SC.ArtConstruct.SRL

Catre SC DIMAR SRL, str.Soldat GHE.Matac nr.15-17, localitatea Bucuresti,Judetul/Sectorul Sector2. Va rugam a dispune sa ni se trimita pana la data de 15.11.2011 o oferta detaliata pentru urmatoarele produse: 1.Beton marca B350,clasa de rezistenta C 20/25,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 16 2.. Beton marca B250,clasa de rezistenta C 16/20,clasa de expunere XC2, tasare T2,Dmax agregat 16 In oferta va rugam sa se specifice cantitatea si preturile produselor, termenele de livrare, precum si eventualele reduceri de preturi pentru comenzile de loturi mari. Societatea noastra SC.ArtConstruct.SRL va ramanem profund recunoscatori pentru solicitare.

Cu deosebita consideratie, Vasiloae Elena director general, SC.ArtConstruct.SRL 10.2 Raspuns la cererea de oferta

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585

Str. Victor Brauner, nr. 40M, sector 3, Bucuresti, Romania, www.trnc.ro, e-mail: office@trnc.ro Tel.: 021 304 61 91; 0727 80 80 00/0727 80 80 01; Fax: 021 345 46 16 Tel: 021.248.65.65

Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro www.artconstruct.ro

OFERTA DE PRE Valabila de la 01.01.2011


NR. CRT . MARCA BETON Caracteristici beton conform CP 012/1 2007 CLASA DE CLASE DE CLASA DMAX REZISTEN EXPUNERE, DE AGREG. GR. TASA IMPERM. RE 32 S2 16 C 8/10 X0 32 S3 16 S2 B 200 C 12/15 XC1, XC2 S3 S2 B 250 C 16/20 XC1, XC2 S3 32 16 32 16 32 16 32 16 8 S2 B 300 C 18/22,5 XC1, XC2 S3 S2 B 350 C 20/25 XC1, XC2, XC3 P810 S3 32 16 32 16 32 16 32 16 16 8 32 16 16 S3 S3 16 32 16 II/B M 32,5 R II/B M 32,5 R II/B M 32,5 R II/B M 32,5 R TIP CIMENT PRET/MC LEI (fara TVA) CANTITATE LIVRATA (MC) 50 - 200 193 195 199 201 204 206 207 210 216 219 222 224 248 231 235 236 239 240 245 244 250 252 263 260 267 270 280 273 283 200 - 500 191 193 196 199 202 204 205 208 214 217 220 222 246 228 233 234 237 238 242 241 248 250 261 257 265 269 278 271 281 500 1000 181 184 187 189 192 194 195 197 203 206 209 211 234 218 221 222 225 226 231 230 235 237 248 245 252 256 264 258 267

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

B 150

II/B M 32,5 R

B 400 B 450 AP

C 25/30 C 28/35 C 30/37 S 300

XC, XC4 + XF1 P1210 XC4 + XF1 XC4 + XF1, XM1

S3

II/B M 32,5 R I 42,5 R I 42,5 R

4 216 214 203 II/B M S3 32,5 R S 400 4 226 224 214 Pentru perioada de timp friguros preturile betoanelor se majoreaza cu 10 lei/mc (se foloseste antiinghet si apa calda). PRETURI PRACTICATE PENTRU TRANSPORT SI POMPA BETON: - Transport cu automalaxor 9 mc - 8 lei/Km sens (de la 0 la 10 Km transportul este gratuit); - Chirie autopompa cu brat de 34 ml 350 lei/ora (pentru distante mai mari de 10 Km se va taxa 8 lei/Km sens dislocarea). Transportul in Bucuresti zona A si B se va suporta taxa de zona impusa de Primaria Bucuresti. La cerere se poate produce orice tip de beton, iar livrarea se va face dupa stabilirea preturilor. EF STAIE: VASILE TEFAN TEL. MOBIL: 0731.494.427 ; E MAIL: vasile.stefan@trnc.ro

S.C. ArtConstruct S.R.L. J40/2865/26.07.2005 CUI R 14943585 www.artconstruct.ro

Tel: 021.248.65.65 Fax: 021.248.65.64 Email: office@artconstruct.ro