Sunteți pe pagina 1din 9

INTERVEN IA STATULUI PE PIA A ASIGUR RILOR

n Romnia se practic asigur ri sub forma celor facultative i obligatorii, iar pe lng acestea se mai realizeaz i opera iuni de reasigurare. n prezent singurele asigur ri obligatorii prev zute de lege, n ara noastr , sunt cele de r spundere civil pentru pagube produse din accidentele de autovehicule precum i r spunderile agen ilor din turism fa de clien ii lor. Condi iile de asigurare i tarifele percepute de societ ile de asigur ri pentru asigur rile facultative sunt stabilite de c tre societ ile de asigurare cu respectarea legii privind contractul de asigurare.

I. Cadrul legislativ al pie ei asigur rilor


Cadrul legislativ n domeniul asigur rilor Romnia este format n principal din: y Legea 32/2000 privind societ ile de asigurare, prin care autoritatea administrativ cu atribu ii n domeniul autoriz rii,nfiin rii i func ion rii societ ile de asigurare reasigurare este Comisia de Supraveghere a Asigur rilor (C.S.A.); Legea 136/1995 privind asigur rile i reasigur rile din Romnia; la care se adaug alte hot rri guvernamentale i norme pruden iale emise de Ministerul Finan elor.

y y

Activitatea de asigurare i reasigurare se desf oar prin intermediul societ ilor de asigurare, societ ilor de asigurare - reasigurare i societ ilor de reasigurare constituite sub forma de societ i pe ac iuni sau S.R.L.- uri. nfiin area lor se face pe baza avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor. Legea protejeaz reasigur torii romni prin condi ionarea nfiin rii societ ilor de asigur ri de c tre persoane str ine numai prin asocieri cu persoane romne. Activitatea reprezentan elor firmelor de asigurare i reasigurare str ine este de asemenea restric ionat oferind doar posibilitatea de a ncheia contracte de asigurare i reasigurare cu persoane str ine pentru bunurile acestora. Asigur torii folosesc fondurile proprii i cele atrase temporar sub forma veniturilor din dobnzi investind o parte din capitalul i rezervele tehnice n titluri de valoare, n bunuri mobiliare i imobiliare sau pot acorda credite institu iilor bancare. Toate aceste opera iuni se pot realiza doar cu respectarea unui coeficient de lichiditate stabilit prin statutul propriu. Pentru a garanta bonitatea, continuitatea activit ii, existen a ulterioar a firmelor din domeniu Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor impune acestora norme pruden iale privind p strarea lichidit ilor i plasamentelor investi ionale la societ i din domeniul asigur rilor: y disponibilit ile b ne ti trebuie p strate n cel pu in dou b nci comerciale, dar mai pu in de 50% ntr-o singur banc comercial ;

plasamentele investi ionale ntr-un fond de investi ii nu pot dep i 20% din totalul sumelor investite n aceste fonduri; asigur torii trebuie s notifice n scris la C.S.A. asupra b ncilor i a fondurilor de investi ii prin care se efectueaz investi ii sau plasamente.

n conformitate cu legea, desp gubirile, sumele asigurate i alte drepturi ce se acord din desp gubirile de orice natur precum i transferurile de portofoliu i plasamente ntre asigur tori sunt scutite de taxe de timbru i impozite. Opera iunile de reasigurare completeaz activitatea de asigurare prin cedarea i primirea unor riscuri pe pia a intern i/sau interna ional . Cedarea unor riscuri pe pia a interna ional se face doar n cazul n care riscurile care fac obiectul asigur rii nu pot fi plasate pe pia a intern . Legisla ia din Romnia consider aceasta ca un avantaj: sume importante de bani vor fi p strate n interiorul rii cea ce determin un interes crescut pentru nfiin area de firme de asigur ri n Romnia. Legea 136/1995 precizeaz modul de ntocmire a contractelor de asigurare, care este forma scris a acestora i specific elementele obligatorii de con inut n fiecare contract: y y y y y y y numele i prenumele, denumirea i domiciliul asiguratului; obiectul asigur rii; riscurile asigurate; momentul nceperii/ncet rii r spunderii asigur torului; primele de asigurare; sumele asigurate; alte elemente care stabilesc drepturile i obliga iile p r ilor.

Exist situa ii n care legea prevede c asigur torul are dreptul s refuze plata indemniza iei atunci cnd: a) riscul a fost produs cu inten ie de c tre asigurat sau de c tre beneficiar sau de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate; b) riscul asigurat a fost produs cu inten ie de c tre persoane fizice majore care n mod statornic locuiesc i gospod resc mpreun cu asiguratul sau beneficiarul; c) riscul asigurat a fost produs cu inten ie de c tre prepu ii asiguratului sau beneficiarului. C.S.A. urm re te ca ntreaga activitate de asigurare i reasigurare din Romnia s se desf oare n condi ii legale optime. Principalele atribu ii ale C.S.A. sunt: y y y avizeaz construirea societ ilor de asigur ri; autorizeaz asigur torii n func ie de obiectul de activitate al acestora, evalueaz primele i normele tehnice n anumite cazuri; avizeaz elemente de calcul la aplicarea tarifelor;

y y y y y

analizeaz bilan urile anuale asigur torilor publicnd rezultatele n anuare specializate; stabile te marja de solvabilitate a asigur torilor; avizeaz modificarea statutelor, transferurilor de portofoliu, adizolv rii sau fuziunii dintre asigur tori; constituie un fond de garantare i protejare a asigur torilor destinat p r ilor n caz de faliment; prime te i rezolv reclama iile mpotriva asigur torilor pentru a proteja drepturile asigura ilor.

Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor a fost nfiin at cu scopul de a realiza supravegherea aplic rii dispozi iilor legale privind activitatea de asigurare i pentru a preveni starea de insolvabilitate a asigur torilor i pentru ap rarea drepturilor asigura ilor.

II. Interven ia statului n asigur ri


Interven ia public poate avea loc prin diferite mijloace i n diferite domenii ale asigur rilor. Gradul de implicare a statului n aceast activitate difer de la ar la ar , n func ie de gradul de dezvoltare al fiec reia sau n aceea i ar intensitatea poate s difere de la o perioad la alta n func ie de anumite fenomene sociale, politice, economice. A. Obiectivele reglement rii activit ii de asigurare 1.Men inerea solvabilit ii asigur torilor Acest obiectiv se refer la modalita ile prin care procesul de reglementare ncearc s men in i s mbun t easc condi iile de ordin financiar ale asigur torilor priva i. Reglementarea solvabilit ii este important din urm toarele motive: a). Asigurarea protectiei viitoare. Acoperirea oferita prin politele de asigurare este ulterioara platii primei de asigurare.daca asiguratorul devine insolvabil, este posibil sa nu poata acorda despagubiri, situatie in care protectia pentru care s-a platit prima de asigurare nu mai poate fi oferita. Pentru a avea certitudinea ca asiguratorii sunt capabili, din punct de vedere financiar, sa plateasca despagubirile, este necesara supravegherea permanenta a activitatii acestora. b). Apararea interesului public. Reglementarea solvabilitatii este justificata si de faptul ca asigurarea este o activitate de interes public. Daca asiguratorul devine insolvabil, pot fi afectate foarte multe persoane, precum si societatea in ansamblul sau. c). Supravegherea fondurilor din asigurari. Companiile de asigurari detin fonduri substantiale, constituite pe baza primelor de asigurare. Pentru a proteja interesele asiguratilor, este necesara reglementarea guvernamentala a modului de investire a acestori fonduri. Desi scopul reglementarii activitatii financiare ale asiguratorilor este de a minimize numarul societatilor insolvabile, cazurile de insolvabilitate sunt inca frecvente.

2. Protec ia de in torilor de poli e Reglementarea este necesara datorita naturii complexe si tehnice a contractelor de asigurare. Contractele de asigurare sunt documente legale care contin multe clause greu de inteles pentru majoritatea asiguratilor, acestia nefiind experti in asigurari. Astfel, in absenta reglementarilor, unii asiguratori ar putea incheia contracte de asigurare in defavoarea asiguratilor. Reglementarea activiattii de asigurare ajuta, de asemenea, la protejarea asiguratilor impotriva fraudei si a comportamentului neloial al asiguratorilor si reprezentantilor lor pe piata. Desi majoritatea asigurarilor incheiate respecta principiul bunei-credinte a asiguratorilor, exista si asigurati care au primit acoperiri de care nu aveau nevoie in realitate. De asemenea, unuii asiguratori descriu eronat tipul acoperirii, in scopul atragerii clientilor, refuza sa plateasca despagubirile cuvenite sau micsoreaza cuantumul acestora fara justificare legala. Lipsa de onestitate si incompetenta managerilor din asigurari au contribuit la falimentul multor asiguratori. 3. Evitarea concuren ei neloiale Pentru a evita concurenta neloiala, autoritatea de reglementare are responsabilitatea de a determina niveluri adecvate pentru cotele de prime.daca asiguratorii se angajeaza in reducerea substantiala a cotelor de prima, rezulattul il poate constitui insolvabilitatea unora sau o contradictie a ofertei de pe piata asiguratorilor, in detrimental interesului public. 4. Stabilirea unor cote de prim adecvate i echitabile Detinatorii de polite sunt tratati correct atunci cand cotele de prima sunt corespunzatoare riscurilor si sunt nediscriminatorii. Primele de asigurare inadecvate ar ameninta solvabilitatea asiguratorului, daca ar fi subevaluate, sau ar conduce la exploatarea asiguratilor, daca ar fi prea mari. 5. Disponibilitatea i accesibilitatea asigur rilor Autoritatea de reglementare a asigurarilor umareste sa faca disponibile din timp anumite tipuri de asigurari, considerate necesitati. Toate statele au restrictii in ceea ce priveste dreptul asiguratorilor de a anula sau reinnoi politele de asigurare auto. Restrictiile au in vedere in principal promovarea disponibilitatii prin mentinerea unei acoperiri continue a asiguratilor. Accesabilitatea a fost considerata intotdeauna o problema in ceea ce priveste acordarea compensatiilor pentru angajati, in domeniul raspunderii profesionale si in alte domenii de asigurare. Cu toate acestea, probleme au aparut in special in legatura cu asigurarea personala auto, in statele in care nivelul primelor era ridicat datorita despagubirilor mari, deficientelor sistemului de drept si altor factori.

Activitatea de reglementare a asigurarilor urmareste sa faca asigurarea mai accesibila. In acele state in care este necesara aprobarea cotelor de prima, se pot majora cotele pe care asiguratorii le considera insuficiente sau se pot reduce cotele de prima prea mari. Efectul practicarii acestor cote de prima necorespunzatoare poate consta in reducerea volumului produselor pe care asiguratorii sunt dispusi sa le ofere, contavenind astfel incercarilor de a face asigurarea disponibila pe piata. Pe langa reglementarea nivelului cotelor de prima, o alta metoda de a afce asigurarile accesibile publicului consta in clasificarea cotelor de prima pe grupe de asigurati, subventionand o grupa pe seama alteia. B. Metodele de interven ie ale statului n domeniul asigur rilor se pot sintetiza astfel: 1.Controlul caracteristicilor contractelor; 2.Controlul solvabilit ii societ ilor de asigurare. 1. Controlul caracteristicilor contractelor Acest tip de implicare const n impunerea clauzelor tip, standardizarea contractelor. Se urm re te ntocmirea de contracte ct mai u or de n eles de c tre asigura i i de asemenea s faciliteze compara ia pre - calitate ntre contractele diferitelor societ i de asigurare. Acest tip de control exist n toate rile putndu-se realiza a priori (de exemplu n Fran a), unde toate informa iile difuzate de companii asupra contractelor sunt controlate de direc ia asigur rilor sau a posteriori privind conformitatea contractelor semnate. 2. Controlul solvabilit ii societ ilor de asigurare Aceast form de implicare a statului n asigur ri este cea mai complex , desf urndu- se pe mai multe direc ii. Pentru asigurarea solvabilit ii activit ii desf urate, societ ile de asigurare nu trebuie s i asume prin contracte, obliga ii peste capacitatea lor de plat . Aceast capacitate sau poten ial financiar se exprim sub forma unui raport ntre angajamentele asumate de asigur tor i capitalul social v rsat plus rezervele de capital ale acestuia. Conform noii legi a asigur rilor, capitalul social v rsat sau dup caz fondul de rezerv liber v rsat nu poate fi mai mic de: y y y 7 miliarde de lei pentru activitatea de asigur ri generale exceptnd asigur rile obligatorii; 14 miliarde de lei pentru activitatea de asigur ri general ; 10 miliarde de lei pentru activitatea de asigur ri de via .

Marja de solvabilitate reprezint suma cu care valoarea activelor dep e te valoarea obliga iilor. Ea trebuie s fie mai mare dect valoarea stabilit prin norme. n calculul obliga iilor unui asigur tor se iau n calcul att obliga iile certe, ct i cele probabile a fi concretizeze n viitor. n scopul prevederii ajungerii n incapacitate de plat , datorit asum rii unor riscuri supradimensionate sau de o structur neavantajoas , societ ile de asigurare sunt abilitate prin lege s cedeze n reasigurare altor societ i p r i din obliga iile asumate prin contractele ncheiate de acestea. Cnd anumite riscuri, din cauza dimensiunii sau naturii lor deosebite, nu pot fi preluate n asigurare de c tre o singur societate de asigurare, mai multe societ i pot conveni s accepte mpreun asemenea riscuri i ncheie contracte de coasigurare. Tot pe linia respect rii standardelor de solvabilitate societ ile de asigurare din Romnia au obliga ia s men in urm toarele rezerve: y y rezerve de prime, care se calculeaz lunar prin nsumarea cotelor p r ii din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigur ri; rezerva de daune, care se creeaz i se calculeaz lunar, n baza estim rilor pentru aviz rile de daune primite de asigur tor, astfel nct fondul creat s fie suficient pentru acoperirea pl ii acestor daune; rezerve de daune neavizate, care se creeaz i se ajusteaz cel pu in la ncheierea exerci iului financiar, n baza estim rilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuale pentru daunele ntmplate dar neavizate rezerva de catastrof , care se creeaz prin aplicarea lunar a unui procent minim de 5% asupra volumului de prime brute subscrise aferente contractelor care acoper riscuri catastrofale pn cnd fondul de rezerv atinge cel pu in nivelul re inerii proprii sau 10% din acumularea r spunderilor asumate prin contractele ce acoper riscul catastrofal; rezerv pentru riscuri neexpirate, care se calculeaz pe baza estim rii daunelor ce vor ap rea dup nchiderea exerci iului financiar aferente contractelor ncheiate nainte de acea data, n m sura n care valoarea estimat a acestora dep e te suma din rezerva de prime i primele care urmeaz s se mai ncaseze la aceste contract; rezerva de egalizare, care se creeaz n anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor nanii n care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.

M rirea rezervelor tehnice nu poate fi mai mic dect m rirea ob inut prin calcularea acestor rezerve potrivit metodologiei stabilite prin norme. Acestea se deduc din veniturile asigur torului pentru determinarea profitului. Asigur rile de via au un regim mai special. Asigur torul care exercit o activitate de asigur ri de via are obliga ia s constituie i s men in rezerve tehnice numite rezerve matematice pentru fondul asigur rilor de via .

Asigur torul care exercit o activitate de asigur ri de via este obligat s : y y in conturi distincte pentru asigur rile de via ; nregistreze toate veniturile i cheltuielile aferente asigur rilor de via n conturi separate care s constituie i s apar in unuifond de asigurare distinct numit fondul asigur rilor de via ; asigure conducerea contabilit ii fondului asigur rilor de via pentru identificarea operativ a activelor i a obliga iilor aferente acestora.

Asigur torul este obligat de asemenea s redacteze un raport asupra rezultatelor ce decurg din calculul obliga iilor aferente fondului asigur rilor de via i a rezervelor matematice necesare precum i o apreciere asupra concordan ei dintre fondul asigur rilor de via i activele aferente numit Raport asupra asigur rilor de via . Activele aferente acestui fond vor garanta siguran a absolut a asigura ilor care au contracte de asigur ri de via i sunt folosite numai n raport cu obliga iile aferente fondului. Un alt domeniu n care statul impune anumite reguli este eviden a contabil . Asigur torul trebuie s o conduc astfel nct s permit ntocmirea rapoartelor cerute n Comisia de Supraveghere a Asigur rilor i s permit analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigur ri n scopul de a stabilii dac activitatea sa este rentabil n ansamblu. Combaterea fenomenelor aleatoare generatoare de pagube,ofer persoanelor mai multe posibilit i: evitarea sau prevenirea riscului, limitarea pagubelor provocate de riscurile produse, crearea de rezerve n vederea acoperiri pe seama resurselor proprii a eventualelor pagube, trecerea riscului asupra altei persoane. Crearea de rezerve n vederea acoperirii pe seama resurselor proprii a pagubelor presupune constituirea de c tre unitatea economic a unui fond de rezerv , pe care s -l foloseasc pentru acoperirea pagubelor provocate de calamit i sau accidente. Constituirea unui fond de valoare substan ial care s acopere ntr-o propor ie ct mai mare pagubele produse, se realizeaz ntr-o perioad ct mai ndelungat de timp, deoarece prelevarea la acest fond a unor sume mari poate afecta eficien a activit ii. n marea majoritate a cazurilor gradul de compensare a pierderilor suferite este mic. Rolul statului n protec ia oamenilor i bunurilor mpotriva ac iunii for elor distructive ale naturii i a accidentelor este de a compensa o parte din pierderile suferite n urma producerii de calamit i naturale sau accidente, prin constituirea n mod centralizat n bugetul de stat, n bugete locale a fondurilor de rezerv i/sau asigurare. Asemenea fonduri se prev d n partea de cheltuieli a bugetelor respective pe seama veniturilor generale ale acestora, f r s se solicite contribu ii speciale din partea cuiva. Forma centralizat fa de cea individual prezint avantajul c rezolv problema constituirii fondurilor pentru acoperirea pagubelor cu un volum de resurse mult mai mic dect n cazul auto asigur rii.

Un dezavantaj al acestui fond l constituie falsa impresie c protec ia mpotriva fenomenelor viitoare i incerte nu cost nimic,ceea ce poate s reduc preocuparea pentru p strarea integrit ii bunurilor i buna lor gestionare. Acest dezavantaj se refer la costurile protec iei statului care nu se mai reflect n gestiunea financiar unit ilor economice asigurate. Fondul de rezerv i/sau asigurare, fiind prev zut la partea de cheltuieli a bugetului de stat, are regimul acestora, adic eventualele fonduri disponibile la sfr itul anului nu se reporteaz nanul urm tor, ci se anuleaz . Aceast practic poate genera tendin e consumatoriste la cei care gestioneaz fondurile pentru a nu le pierde. Exist mai multe motive n acest sens. Mai nti aceste sisteme au aproape tot timpul o component de solidaritate sau deasisten unde presta iile sunt forfetare. O alt explica ie este faptul c aceste sisteme sunt n general obligatorii i nsu ite prin autoritatea public , spre deosebire de asigur rile private, facultative i nsu ite prin intermediul pie ei. Pe de alt parte, finan area acestor sisteme este asigurat par ial de c trestat, par ial de societ i i doar o parte de c tre asigura i. Aceste sisteme au aparent o finalitate de redistribuire important , deoarece cotiza iile salaria ilor nu sunt determinate n func ie de riscuri, ci sunt legate n mod direct de venit i de transferurile existente ntre diferitele regimuri de securitate social . Din acest punct de vedere colectarea cotiza iilor apare ca o ntregire a sistemului fiscalit ii directe. n Romnia dreptul la asigur ri sociale este garantat de stat i se exercit prin Sistemul Public de Pensii i alte drepturi de Asigurare Social . Din aprilie 2000 s-a nfiin at Casa Na ional de Pensii i alte drepturi de Asigurare Social (CNPAS), cu case teritoriale de pensii n jude e, asigura ii au obliga ia s pl teasc contribu ii de asigurare social i au dreptul s beneficieze deasigur ri sociale. Contribuabilii sunt asigura ii, angajatorii, Agen ia Na ional de Ocupare i Formare Profesional , iar cotele de contribu ie sunt aprobate prin Legea Bugetului Asigur rilor Sociale de Stat i se pl tesc lunar. Baza de calcul a contribu iilor este diferit n func ie de contribuabili, fiind specificat prin lege. Cotele de contribu ie la asigur ri sociale sunt diferen iate n func ie de condi iile de munc normale, deosebite sau speciale. Pentru omeri, contribu ia se suport integral din bugetul fondului pentru plata ajutorului de omaj. Asigur rile sociale se concretizeaz n principal n pensii pentru limita de vrst , pensii anticipate, pensii anticipate par iale, pensii pentru invaliditate, pensii de urma , condi iile de beneficiere fiind reglementate prin lege. n afar de pensie, asigura ii sistemului public au dreptul la: indemniza ie pentru incapacitate temporar de munc , cauzat de boli obi nuite sau accidente n afara muncii, boli profesionale i accidente de munc , presta ii pentru prevenirea mboln virilor i recuperarea capacit ii de munc , indemniza ii pentru

maternitate,indemniza ii pentru cre terea copilului sau ngrijirea copilului bolnav, ajutor de deces. C. Interven iile statului pe pie ele de asigurare sunt n general realizate cu scopul: y y y protec iei indivizilor; corec iei imperfec iunilor pie ei; redistribuirii veniturilor.

Obliga ia de a ncheia o asigurare de r spundere civil poate fi interpretat ca o m sur luat pentru a proteja indivizii, chiar dac ei nu sunt con tien i de aceasta uneori. Incitarea fiscal pentru ncheierea de asigur ri de via (este vorba de faptul c primele i desp gubirile nu sunt impozabile) poate s compenseze lipsa de prevedere a capilor de familie i, de asemenea, poate ncuraja economisirea. Celelalte dou justific ri pot fi n elese dac se face referire la informa ia imperfect a diferi ilor actori ai pie ei asigur rilor.Aceast informa ie se caracterizeaz printr-o dubl asimetrie n momentul n care contractul este semnat: y y asiguratul nu tie dac asigur torul va fi solvabil n momentul eventualei surveniri a sinistrului pentru care s-a asigurat; asigur torul nu tie exact ct l va costa contractul.

Diferitele m suri de control ale bilan urilor sunt legate de prima asimetrie informa ional . n ceea ce prive te a doua asimetrie,ea este cauza unor serioase imperfec iuni ale pie ei. Echilibrul pie ei poate s nu existe din cauza unor fenomene de concuren distructiv , fapt care justific reglementarea atent a intr rii pe pia . C utarea unei tarif ri echitabile a asigur rii (absen a transferului ntre categorii de asigur ri) pare pe de o parte arbitrar (singura sa justificare este ideea unui ipotetic echilibru de pia ) i condamnabil pe de alt parte pentru c ea poate conduce la o aloca ie ineficient a resurselor, sau tot cte pu in la o pierdere a utilit ii colective.