Sunteți pe pagina 1din 20

Cap 1: Banca African de Dezvoltare- cadru general 1.

1: Scurt istoric:
Banca African de Dezvoltare este un organism regional de finan are, nfiin at ca urmare a Acordului de la Khartoum din 4 august 1963, la care au participat delega ii din 20 de state membre ale Organiza iei Unit ii Africane, ns a nceput s func ioneze efectiv de la 1 iulie 1966, stabilindu- i sediul la Abidjan. Banca a fost creat pentru a sus ine dezvoltarea economic din regiune, n mod individual i colectiv. Banca de Dezvoltare cuprinde 77 de ri membre: 53 de t ri africane i 24 de ri non-africane, de pe continentele american, asiatic i european: dintre rile membre africane, fac parte: Algeria, Egipt, Libia, Mauritania, Maroc, Tunisia, Benin, Guineea, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Etiopia. Kenia, Somalia, Sudan, Camerun, Congo, Guineea Ecuatorial , Angola, Botswana, Madagascar, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Zimbabwe. dintre rile non-africane enumer m: Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, China, Danemarca, Finlanda, Fran a, Germania, India, Italia, Japonia,Coreea, Kuweit, rile de Jos, Norvegia, Portugalia, Arabia Saudit , Spania, Suedia, Elve ia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii. Banca African de Dezvoltare este format din trei entit i distincte sub aceea i conducere: Banca African de Dezvoltare, care este institu ia pilot, sau institu ia mam , Fondul African de Dezvoltare, creat pe 29 noiembrie 1972 i Fondul Fiduciar Nigerian , nfiin at n 1976 de guvernul Nigeriei Banca ndepline te o serie de func ii, printre care: acordarea de credite n vederea sus inerii serviciilor de dezvoltare economic i social ale rilor membre din regiune i progresul social n rile membre

furnizarea de asisten tehnic n preg tirea i executarea proiectelor i programelor de dezvoltare economico- social promovarea investi iilor din fonduri publice i private destinate dezvolt rii economice a rilor din regiune coordonarea planurilor i politicilor de dezvoltare i ndeosebi a proiectelor i programelor care contribuie la promovarea integr rii regionale.

Resursele financiare ale B ncii Africane de Dezvoltare sunt constituite din capitalul subscris, reserve, fonduri, mprumuturi i venitul net cumulate. Banca African de Dezvoltare contracteaz mprumuturi de pe pie ele financiare interna ionale pentru realizarea opera iilor sale. Opera iile de creditare ale B ncii Africane de Dezvoltare acoper principalele sectoare de activitate i ndeosebi agricultura, industria, transportul, s n tatea, educa ia, precum i opera iuni de tip intersectorial cum sunt reducerea s r ciei, gestiunea mediului, promovarea femeii. n mod prioritar, banca finan eaz realizarea unor proiecte specifice, la care se adaug credite destinate unor programe, sectoare i politici care vizeaz ameliorarea modului de gestiune economic, finan area opera iunilor din sectorul privat i particip la opera iuni de cofinan are cu surse bilaterale. 1.2: Organizare i membri: Banca African de Dezvoltare este condus de c tre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul de Administra ie i de un pre edinte. Consiliul Guvernatorilor, format din reprezentan ii rilor membre, define te direc iile generale ale politicilor opera ionale, aprob modificarea statutului, cre terea capitalului i noi membri. Consiliul de Administra ie este constituit din 18 membri ale i pe o perioad de 3 ani, din care 12 sunt reprezentan i ai rilor regionale i 6 sunt membri care nu sunt din regiune.Consiliul de

administra ie aprob creditele, garan iile, direc iile opera iilor, politicile opera ionale i financiare i programele de mprumut. Pre edintele B ncii Africane de Dezvoltare este ales de Consiliul Guvernatorilor pentru un mandate de 5 ani. Pre edintele este un rezident al rilor din regiune care conduce Consiliul de administra ie i activitatea b ncii. Pre edintele B ncii Africane de Dezvoltare este ajutat n activitate de trei vicepre edin i desemna i de Consiliul de administra ie.

De i a fost nfiin at n 1972, Fondul African de Dezvoltare a devenit opera ional abia n 1974. El cuprinde rile donatoare i rile beneficiare. Obiectivele sale principale sunt reducere s r ciei n rile membre prin acordarea de mprumuturi i subven ii i sprijinirea prin resurse a rilor membre cu un venit redus i care nu se pot mprumuta din diverse surse. La fel ca i Banca de Dezvoltare, el contribuie la promovarea dezvolt rii economico- sociale prin furnizarea i finan area proiectelor i programelor avantajoase, precum i asisten tehnic pentru activit i de consolidare a capacit ilor. Foarte important este faptul c pentru mprumuturile acordate de acest Fond nu se percepe dobnd , mprumuturile suportnd doar o tax de serviciu de 0,75% pe an pentru soldurile restante, precum i un commission de angajament de 0,5% pe an pentru angajamentele neutilizate. Creditele acordate pe baza proiectelor au o perioad de rambursare de 50 de ani, i o perioad de gra ie de 10 ani; liniile de credit au o perioad de rambursare de 20 de ani, cu o periad de gra ie de 5 ani. Consiliul Guvernatorilor Fondului African de Dezvoltare se reune te o dat pe an, iar opera iile curente sunt coordonate de c tre Consiliul de administra ie format din 12 membri din care 6 sunt nominaliza i de rile participante i 6 sunt desemna i de Banca African de Dezvoltare. Fondul Special Nigerian a fost nfiin at n 1976 de guvernul nigerian, avnd un capital ini ial de 80 de milioane de dolari. Scopul principal al acestui fond este asistarea n eforturile de dezvoltare a celor mai s raci membri ai B ncii Africane de Dezvoltare.

Fondul folose te resursele sale pentru a oferi finan area proiectelor de importan la nivel na ional sau regional, ale rilor cu venituri mici ale c ror condi ii economice necesit o finan are n condi ii non- conven ionale. Creditele se acord la o rat a dobnzii de 4% pe an, pe o perioad de 25 de ani, cu o periaod de gra ie de 5 ani.

Cap 2: Obiectivele i resursele B ncii Africane de Dezvoltare

2.1:Obiective:
Obiectivul general al B ncii Africane de Dezvoltare este stimularea dezvolt rii economice durabile i a progresului social n rile membre, contribuind astfel la reducerea s r ciei. Acest obiectiv se poate realiza prin : mobilizarea i alocarea resurselor n vederea investi iilor furnizarea de consultan politic dezvoltare Printre principalele obiective mai putem enumera: un parteneriat global pentru dezvoltarea rilor membre eradicarea s r ciei extreme i a foametei reducerea mortalit ii infantile mbun t irea s n t ii materne realizarea accesului universal la educa ia primar combaterea HIV, SIDA, malariei i altor boli promovarea egalit ii sexelor i abilitarea femeilor asigurarea unui mediu propice durabil realizarea unor programe n vederea dezvolt rii ntreprinderilor mici, din domeniile: mediu, educa ie, s n tate, dezvoltare urban i a locuin elor; sprijinirea statelor din regiune n consolidarea democra iei, n realizarea unor reforme n ceea ce prive te organizarea fiscal , a sistemului juridic i legislativ i n cre terea rolului organiza iilor i asocia iilor societ ii civile; promovarea sectorului privat i a reformelor economice i asisten tehnic pentru sprijinirea eforturilor de

realizarea unor proiecte privind modernizarea surselor de energie, a transporturilor i a sistemului de telecomunica ii. lupta mpotriva s r ciei prin evaluarea performan elor riilor membre pe planul reducerii cre terii demografice, amelior rii serviciilor sanitare, l rgirii posibilit ilor de educare i formare a popula iei;

sprijinirea protec iei mediului nconjur tor, gestiunea resurselor forestiere, eficien a utiliz rii i conserv rii energiei; sus inerea politicilor macroeconomice i sectoriale prin credite destinate produc iei, infrastructurii i dezvolt rii economice n plus fa de obiectivele enumerate mai sus,n sus inerea dezvolt rii economice a rilor

membre prin finan area proiectelor de investi ii i acordarea de credite, Banca African de Dezvoltare mai are ca obiective crearea de noi locuri de munc , mbun t irea standardului de via , a infrastructurii i o bun guvernare. n acest sens sunt vizate agricultura, dezvoltarea rural , aprovizionarea cu ap , sistemul sanitar, transportul, educa ia, s n tatea, energia electric . Majoritatea proiectelor sunt orientate spre comunit ile locale,a regiunile dezvoltate. Dup 1995, Banca African de Dezvoltare a urm rit s - i consolideze varietatea i zonele slab

serviciilor prin implementarea unor programe, reforme structurale i institu ionale majore. Prin aceste reforme se urm re te n principiu mbun t irea calit ii opera iunilor, diversificarea instrumentelor financiare i a produselor, consolidarea managementului i administra iei. n 1999, banca a adoptat o nou viziune n vederea dezvolt rii, n urma consult rii cu ac ionarii, clien ii i direc iile de conducere, viziune ce a fost completat de una asem n toare n 2002, urmat de o nou structur organiza ional n 2006. De la 1 ianuarie 2006, Banca African de Dezvoltare a implementat o nou structur organiza ional completnd reformele ini iate din anterior. Obiectivul urm rit consta n accelerarea procesului reformelor institu ionale prin realizarea unui num r de 5 schimb ri cheie: 1. consolidarea structurii managerilor b ncii; 2. crearea unei strategii orientate pe func ia de planificare; 3. mbun t irea managementului resurselor proprii;
5

4. orientarea opera iunilor i serviciilor b ncii c tre nevoile clien ilor; 5. constituirea unor departamente de specialitate capabile s analizeze i s stabileasc strategii de dezvoltare potrivit obiectivelor b ncilor. Cu privire la obiectivele de reducere a s r ciei n rile membre, Banca African de

Dezvoltare al turi de cele mai importante institu ii financiare interna ionale au anun at o nou strategie n abordarea a ceea ce ele consider a fi piedicile cele mai importante n calea dezvolt rii economice - frauda si corup ia. BBC anun a pe data de 21 februarie 2006 ca Banca Mondial , Fondul Monetar Interna ional si alte institu ii ce acord credite, dona ii sau consiliere financiar si economic rilor n curs de dezvoltare, printre care i Banca African de Dezvoltare, au semnat documentul cu caracter strategic, ele au c zut de acord s fac schimb de informa ii i s creeze un "grup special" avnd misiunea de a concepe un "cadru uniform de prevenire si combatere a fraudelor si coruptiei".1 Potrivit unui studiu elaborat de Transparency International, intitulat Barometrul global privind coruptia, acest flagel este in crestere in majoritatea tarilor lumii. Personalitati a 48 de ri din cele 69 ce au facut obiectul studiului amintit au confirmat cresterea fa r precedent, n ultimii trei ani, a fenomenului coruptiei.2 Grupul institu iilor creditoare, inclusiv BERD, Banca African de Dezvoltare, Banca Asiatic de Dezvoltare, s-au angajat s vina cu propuneri concrete care s ajute rile s - i creeze i s - i consolideze capaci tile de combatere a corup iei. Banca Mondial a apreciat c fenomenul corup iei este "cel mai mare obstacol n calea dezvolt rii sociale i economice". n opinia exper ilor s i, rile care desfa oar cu succes lupta mpotriva ei au mari anse s - i m reasc venitul na ional i s - i diminueze mortalitatea infantil cu pn la 75%. Cifrele din studiul realizat de Transparency International referitoare la anul 2003 estimeaz sumele totale oferite sub form de mit la 1.000 miliarde de dolari, fa de cifra economiei globale evaluate n acela i an la 30.000 miliarde de dolari. Iar cifrele respective nu includ i fondurile publice delapidate. S-a constatat, totodat , ca mita este o practic ce prevaleaz n Africa, pe primele locuri situndu-se Camerunul, Ghana i mai ales Nigeria. Potrivit studiului Transparency International, n aceste ri, mai bine de 20% din veniturile familiilor sunt cheltuite pentru a da mit .

1 2

New York Times, www.nytimes.com Curierul National, 22 Februarie 2006, articol Bancherii lumii i unesc fortele mpotriva corup iei, autor: Maria Cora

2.2: Resurse: n ceea ce prive te resursele B ncii Africane de Dezvoltare, ele se clasific n resurse ordinare i speciale. Din categoria resurselor ordinare fac parte: ac iunile subscrise la capitalul social, o parte dintre ele fiind folosite cu scopul garant rii mprumuturilor fondurile primite din rambursarea altor mprumuturi fonduri atrase de pe pie ele interna ionale de capital venituri din investi ii alte venituri

Capitalul ini ial autorizat al b ncii a fost de 250.000.000 unit i de cont. Acesta poate fi majorat n conformitate cu prevederile Acordului b ncii. Potrivit acestuia, capitalul social autorizat al b ncii poate fi majorat dac se decide cu o majoritate din totalul voturilor de c tre Consiliul Guvernatorilor, n condi iile n care ace tia consider oportun. Cotele de participare ale rilor membre reprezint parametri de baz n adoptarea unor decizii de c tre organele de conducere ale B ncii Africane de Dezvoltare, m rimea cotei de participare determinnd puterea de vot a fiec rei ri membre n adoptarea deciziilor n cadrul B ncii Africane de Dezvoltare. Suma majorat n cadrul celei de-a noua Major ri Generale a resurselor Fondului a fost evaluat la suma de 2.36 miliarde unit i de cont i a acoperit perioada opera ional de 3 ani n perioada 2002-2005. Pentru cea de-a zecea majorare a Fondului, nivelul major rii s-a ridicat la 3.7 miliarde unit i de cont i a acoperit perioada 2005-2007. n cadrul celei de-a unsprezecea majorare de capital(din 11 decembrie 2007 de la Londra, Consiliul a aprobat un nivel de aproximativ 5.761 miliarde UA pentru perioada 2008-2010. mprumuturile completeaz resursele B ncii n cazul n care cerin ele de finan are ale rilor membre sunt mai mari. Consiliul Guvernatorilor este cel care decide asupra m rimii, condi iilor

i termenelor pentru contractarea unor mprumuturi din orice surse i pe baza consim mntului emitentului monedei mprumutate.
Fig.1 Subscrierile rilor membre si puterea de vot corespunz toare

Resursele B ncii Africane de Dezvoltare provin i din veniturile nete realizate, respectiv

Important este faptul c Grupul b ncii utilizeaz resursele financiare att ale B ncii Africane de Dezvoltare,ct i ale Fondului African de Dezvoltare, n vederea acordurilor de finan are i de promovare a cooper rii i integr rii regionale economice. mprumuturile i acordurile de finan are ale opera iunilor multina ionale au atins cel mai nalt nivel n ultimii 5 ani, fiind evaluate n 2006 la 417.9 miliarde. Resursele financiare ale B ncii Africane de Dezvoltare destinate finan rii i credit rii programelor i ini iativelor de dezvoltarea ale rilor membre, sunt completate de resurse provenite din cooperarea b ncii cu alte organiza ii interna ionale bilaterale i multilaterale,
9

precum i din fonduri speciale, destinate ndeplinirii obiectivelor b ncii, sus inerii dezvolt rii economice a rilor slab dezvoltate.

Cap 3: Opera iile B ncii Africane de Dezvoltare 3.1: Opera iile de creditare i finan are
La nceputul anilor 80 instrumentele de creditare conventioanale utilizate de c tre Banca African de Dezvoltare au fost n principal creditele acordate pe baza proiectelor, liniile de credit i asisten a tehnic . Dup 1980, nevoia de reforme structurale a cerut introducerea unui alt mecanism pentru a asigura distribuirea mai rapid a sumelor i politicile de creditare. Acest lucru a condus la introducerea unor noi programe de ajustare structural la nivel macro- economic, sectorial( SECAL). Institu iile Bretton Woods au jucat un rol important n proiectarea i formularea acestor programe. Acum Banca va devein un partener activ, ntr-un context complementar.n vederea consolid rii particip rii sale viitoare la baza politicilor de mprumut, Banca va juca un rol mai activ n studii i dialogul politic pentru a se asigura c acestea adaug valoare la con inutul i forma documentelor din cadru politicii. Banca va adopta o abordare flexibil i va utilize un set echilibrat de instrumente n scopul satisfacerii nevoilor variate a clien ilor s i. Banca va lucra de asemenea n strns colaborare cu Banca Mondial pentru a desf ura activit i commune n ceea ce prive te cheltuielile publice, asigurndu-se astfel c resursele bugetare sunt alocate domeniilor prioritare de reducere a s r ciei. Politica de finan are i creditare a B ncii Africane de Dezvoltare este condi ionat de : y dependen a de economie i eficacitatea de ajustare a economiei: se analizeaz nevoia de implementare a proiectelor i programelor solicitate a fi finan ate, programe ce trebuie s includ i s respect clauzele i prevederile cu referire la bunuri i servicii, n vederea promov rii dezvolt rii economice n ara respectiv , conform obiectivelor b ncii. Accesul la resurse este dependent de necesit ile membrilor precum i de capacitatea de ajustare a economiei pe aceasta cale. y egalitatea: prin procedurile i reglement rile sale, banca trebuie s dea rilor membre oportunit i corespunz toare, corecte i egale pentru a concura n vederea aprob rili contractelor. Resursele financiare ale B ncii Africane de Dezvoltare se pun la dispozi ia
10

rilor membre n mod uniform f r anumite diferen e. Banca nu face deosebiri sau discrimin ri n accesul rilor membre la resursele financiare. Resursele se utilizeaz de c tre acel membru pentru sus inerea financiar a unui proiect n vederea sus inerii politicilor economice necesare reducerii s r cii i sus inerii economice. y dezvoltarea rilor membre regionale ale contractan ilor i suplinitorilor: obiectivul b ncii, n calitate de organiza ie de dezvoltarea, este de a ncuraja dezvoltarea i participarea contractan ilor i suplinitorilor din rile regionale membre ale b ncii. y transparen : transparen a este esen ial n procesul de intermediere i colaborare dintre banc i rile membre n realizarea eficient a a activit ilor i n lupta mpotriva fraudei i corup iei. Acordarea si mai apoi ob inerea finan rilor de la Banca African de Dezvoltare se realizeaz n conformitate cu cerin ele i reglement rile prev zute in Legea de proceduri de finan are a bunurilor i serviciilor i n normele ce vizeaz acordarea de consultan . Opera iile de creditare ale B ncii Africane de Dezvoltare acoper principalele sectoare de activitate i n special agricultura, transportul, industria, s n tatea, educa ia, dar i opera iuni de tip intersectorial cum sunt: reducerea s r ciei, gestiunea mediului, promovarea femeii i alte ac iuni. Opera iunile concentrate pe finan ri, pe dezvoltarea agriculturii, infrastructurii i industriei, prev zute n orientare strategic a b ncii, sunt ndreptate spre zone i arii de interven ie int specifice. Aceste opera iuni, ntr-un procent de 76.6% din totalul mprumuturilor i garan iilor, au cel mai mare impact n cre terea economic , dezvoltarea sectorului privat, i n promovarea bunurilor publice ca suport n sus inerea dezvolt rii rilor membre regionale.

11

Fig.2 Distribuirea mprumuturilor acordate de BafD pe sectoare3 SECTOR Suma Procent mprumuturilo r acordate mpumuturi (USD milioane) 5,989.9 3,704.9 4,917.6 3,398.9 2,057.6 2,262.5 22,321.5 2,468.0 1,602.0 865.7 (%) 26.8 16.6 22.0 15.2 9.2 10.2 100 11.1 7.2 3.9 445 328 348 195 222 76 1 614 144 102 42 Num rul de mprumuturi acordate

Agricultur Transport Bunuri i servicii publice Industrie Educatie i s n tate Multisector TOTAL Linii de credit Industrie Agricultur

Totalul aprob rilor financiare ale b ncii a atins n 2006 un record,cu o cre tere de 13.1%, de la 2.29 milliarde UA n 2005, la 2.59 miliarde UA n 2006. Aceast cre tere este reprezentat de volumul de credite i acorduri aprobate, ce au nregistrat o evolu ie ascendent de la 1.74 miliarde UA n 2005 la 2.31 miliarde n 20006. De asemenea, cre teri s-au nregistrat i la num rul de proiecte creditate, politica bazat pe mprumuturi fiind dublat n 2006 618.4 milioane UA, comparative cu 2005 274.7 milioane UA. Banca a nregistrat o cre tere semnificativa n 2006 i 2007 la num rul de credite acordate, politici i proiecte bazate pe mprumuturi, ce reprezint 71.1% din totalul oper iilor b ncii. Proiectele finan ate, ce includ opera ii de investi ii sectoriale i linii de credit, reprezint principalul instrument financiar, evaluat la 46.2% din totalul opera iilor de asisten financiar ,
3

Collier, Paul, Venables, Anthony J., Rethinking Trade Preferences: How Africa Can Diversify its Exports, CEPR Discussion Papers 6262, 2007

12

n timp ce politica bazat pe mprumuturi reprezint 23.9%. Restul de 19 procente sunt reprezentate de acordurile de finan are a programelor i proiectelor de c tre banc n parteneriat cu alteorganiza ii bilaterale i multilaterale. Grupul b ncii utilizeaz resursele financiare att ale B ncii Africane de Dezvoltare,ct i ale Fondului African de Dezvoltare, n vederea acordurilor de finan are i de promovare a cooper rii i integr rii regionale economice. mprumuturile i acordurile de finan are ale opera iunilor multina ionale au atins cel mai nalt nivel n ultimii 5 ani, fiind evaluate n 2006 la 417.9 miliarde. Cre terile nea teptate n cadrul opera iunilor b ncii se fundamenteaz pe orient rile prioritare ale acesteia n dezvoltarea regional i multilateral a infrastructurii i serviciilor, reducerea s r ciei.Potrivit noii major ri a fondului, infrastructura a primit cel mai mare procentaj din totalul aprob rilor 45.6%, urmat de agricultur ,dezvoltarea rural -20.8% i finan e-16.2%. Aceste 3 sectoare reprezint 83% din totalul aprob rilor pentru opera iunile multina ionale. Alte sectoare care se bucur de finan are sunt cele multisectoriale, sociale i asisten medical , nsumnd 18% din totalul de aprob ri.

13

Fig.3 Distribuirea creditelor pe sectoare(2002-2006)

Fig.4 Distribuirea creditelor pe sectoare 2006

n ceea ce prive te finan area proiectelor din sectorul privat, Banca African de Dezvoltare acord finan are pentru proiecte ce urm resc stabilitate, expansiune, diversificare i modernizarea mijloacelor de produc ie n sectoare precum: energie, industrie, agricultur ,
14

transport, infrastructur , b nci i finan e, turism i alte servicii industriale. Pn n prezent, majoritatea proiectelor din sectorul privat s-au concentrat cu prec dere pe serviciile financiare, industrie i infrastructur . Prin finan area proiectelor din sectorul privat, Banca African de Dezvoltare urm re te:

y asigurarea unui num r de locuri de munc i mbun t irea for ei de munc ; y y transfer de echipamente, tehnologii, documenta ie tehnic i managerial , cuno tin e y
specifice;

y valorificarea mai eficient a factorilor de produc ie interni; y y dezvoltarea i extinderea pie elor financiare locale; y y sporirea capacit ii de produc ie; y y asigurarea unui mediu de afaceri; y y atragerea investi iilor st ine n regiunile din Africa. y

Criteriile pe care le urm re te Banca African de dezvoltare n acordarea creditelor sunt urm toarele:

y proiectul supus evalu rii trebuie s fie realizat ntr-o ar african ; y y compania care solicit finan area i nainteaz proiectul, trebuie sa fie privat ; y y contribu ia b ncii la totalul costurilor proiectului trebuie s fie de cel pu in 3 milioane dolari; y
contribu ii mai mici sunt posibile pentru proiecte sociale(s n tate i educa ie) i pentru servicii financiara. Banca poate contribui la peste o treime din costurile totale ale unui proiect;

y proiectul trebuie sa respecte condi iile i sa se supun principiilor i reglement rilor impuse y
de ara respectiv . n medie, banca nregistreaz ntre 2 i 3 bilioane dolari americani anual din finan area de proiecte, linii de credit, dona ii, acorduri i cercet ri. O mare parte din aceast sum merge c tre
15

cofinan area proiectelor mpreun cu alte organiza ii interna ionale multilaterale i bilaterale. n ultimii ani, finan area sectorului privat ocupa un loc major n cadrul nregistr rilor financiare ale b ncii. In sectorul privat, se urm re te sporirea investi iilor i promovarea ntreprinderilor mici i mijlocii, formarea unui mediu de afaceri competitiv, cu posibilitatea de a contribui la dezvoltarea rilor membre. 3.2 : Opera ii de cooperare i cofinan are : Banca African de Dezvolare promoveaz i coordoneaz rela ii de cooperare non-

statutare, precum i parteneriate strategice cu agen ii bilaterale, institu ii de dezvoltare multilaterale, organiza ii i institu ii africane i alte agen ii de asisten . Principalul scop al acestor cooper ri i parteneriate este de a mobiliza resurse financiare i asisten tehnic prin cofinan are, acorduri de cooperare tehnic n vederea supliment rii resurselor de creditare i a celor administrative i utilizarea acestora n finan area activit ilor de dezvoltare a rilor membre regionale n concordan cu planul strategic al b ncii. Cofinan area reprezint o metod de asociere a fondurilor B ncii cu alte fondurile provenite din surse diverse n vederea finan rii proiectelor de investi ii sau a unor programe de dezvoltare economic n rile membre. Parteneri n opera iunile de cofinan are pot fi guvernele, organismele de creditare a exporturilor, b ncile comerciale i alte institu ii financiare. n opera iunile de cofinan are, Banca African de Dezvoltare are misiunea s impulsioneze opera iunile financiare, s evalueze i supervizeze proiectele, s sprijine debitorii n colaborarea cu furnizorii i organismele de creditare a exporturilor. Cofinan area urm re te cre terea i stabilizarea fluxurilor de capitaluri private.

16

17

Fig.5 COFINAN

RI 2006

18

BIBLIOGRAFIE

1. Voinea,Gh.- Mecanisme i tehnici valutare financiare interna ionale , Editura Sedcom Libris, Ia i, 2004 2. Brezeanu,Petre- Organisme financiare interna ionale , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2003 3. Brezeanu,Petre, Simon,Ilie, Novac,Laura- Institu ii financiare interna ionale , Editura Economic , Bucure ti, 2005 4. Collier, Paul, Venables, Anthony J.,- Rethinking Trade Preferences: How Africa Can Diversify its Exports , CEPR Discussion Papers 6262, 2007 5. Raportul anual al B ncii Africane de Dezvoltare, 2006 6. Raportul ADF - 11 Deputies, 11 December 2007 7. Cotidianul Curierul Na ional, edi ia din 20 Decembrie 2007, edi ia 22 februarie 2006 8. Cotidianul Romania Libera, 29 Mai 2007 9. New York Times, www.nytimes.com 10. www.afdb.org 11. www.ft.com 12. www.worldbank.org 13. www.project-syndicate.org

19

20