Sunteți pe pagina 1din 8

PROGRAMAREA ACTIVIT

Nr. crt.

ILOR PROIECTULUI - DIAGRAMA GANTT


Durata 2 s pt. 1 s pt. 1 s pt. 9 s pt. 8 s pt. 8 s pt. 1 s pt. 1 s pt. 16 s pt. 8 s pt. 10 s pt. 48 s pt. Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 9. 10. 11. 12.

Denumire activitate Derularea procesului de selectie a furnizorului serviciului de consultan pentru elaborarea documenta iei i managementului proiectului Elaborare cerere de ofert i publicarea acesteia Primire oferte de la poten ialii prestatori Analiz i evaluare oferte Selec ia ofertei optime i semnarea contractului Elaborarea documenta iei aferente proiectului Elaborarea Cererii de finan are Elaborarea Studiului de fezabilitate ntocmirea dosarului de proiect i depunerea dosarului la Autoritatea Contractant Elaborarea r spunsului la eventualele solicit ri Evaluarea proiectului i semnarea contractului de finan are Constituirea echipei proiectului Alocarea responsabilit ilor echipei n func ie de sarcinile pe care le are fiecare membru Determinarea termenelor de finalizare a proiectului Activitatea de modernizare i reabilitare Elaborarea caietului de sarcini (amenajare spa iu de joac , schimbare sistem nc lzire etc.) Organizarea licita iei n vederea alegerii furnizorului cel mai eficient Selectarea furnizorului de servicii pentru asigurarea calit ii lucr rii Demararea lucr rilor de renovare Activit i de achizi ii echipamente i dot ri Elaborarea caietului de sarcini pentru stabilirea exact a achizi iilor care trebuie f cute Elaborarea licita iei pentru alegerea furnizorului cel mai avantajos Selectarea furnizorului potrivit Achizi ia i punerea n func iune a echipamentelor necesare pentru derularea activit ii Realizarea publicit ii proiectului ncheierea unui contract privind asigurarea investi iei Elaborarea rapoartelor i a cererilor de rambursare c tre Autoritatea contractant Recep ia i darea n folosin a infrastructurii Auditul financiar al proiectului

10 s pt. 4 s pt.

2 s pt. 1 s pt. 4 s pt. 2 s pt.

Luna 8

Luna 9

Luna 10 Luna 11 Luna 12 Luna 13 Luna 14 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20

Luna 21

Luna 22

Luna 23

Lu

una 24 Luna 25 Luna 26 Luna 27 Luna 28

Raport leu/euro BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli neeligibile 3

4.25

Nr. crt 1 1

Denumirea capitolelor i subcapitolelor 2 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru ob inerea i amenajarea terenului Achizi ionarea (exproprierea) terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protec ia mediului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului Alimentare cu ap , canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric , telecomunica ii Cheltuieli aferente racord rii la re elele de utilit i TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autoriza ii de construc ie Proiectare i inginerie Consultan Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi ii Construc ii i instala ii Utilaje i echipamente specifice i func ionale Dot ri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de antier 5.1.1. Lucr ri de construc ii i instala ii aferente organiz rii de antier 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz rii de antier Comisioane, taxe i cote legale Cheltuieli diverse i neprev zute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implement rii proiectului Cheltuieli de publicitate i informare Cheltuieli de audit TOTAL CAPITOL 6 TOTAL cheltuieli Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL (I+II)

Cheltuieli eligibile 4

TOTAL 5=3+4

TVA* 6

1.1 1.2 1.3 2

0.00

0.00 0.00 119,000.00 119,000.00

0.00 0.00 119,000.00 119,000.00

0.00 0.00 22,610.00 22,610.00

2.1

2.2 3 3.1

0.00

59,500.00 23,800.00 83,300.00

59,500.00 23,800.00 83,300.00

11,305.00 4,522.00 15,827.00

5,950.00 3,570.00 47,600.00 25,925.00 25,500.00 108,545.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,950.00 3,570.00 47,600.00 25,925.00 25,500.00 108,545.00

1,130.50 678.30 9,044.00 4,925.75 4,845.00 20,623.55

3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 6 6.1 6.2 I II III

12

0.00 1,190,000.00 0.00 21,250.00 0.00 85,000.00 0.00 1,296,250.00

1,190,000.00 21,250.00 85,000.00 1,296,250.00

226,100.00 4,037.50 16,150.00 246,287.50

400

0.00 0.00

23,800.00 23,800.00

23,800.00 23,800.00 0.00 14,280.00 129,625.00 191,505.00

4,522.00 4,522.00 0.00 2,713.20 24,628.75 36,385.95

0.00 0.00 0.00

14,280.00 129,625.00 191,505.00

10%

4,930.00 4,250.00 0.00 9,180.00 108,545.00 1,699,235.00 108,545.00 1,699,235.00 25,540.00 399,820.00

4,930.00 4,250.00 9,180.00 1,807,780.00 0.00 1,807,780.00 425,360.00

936.70 807.50 1,744.20 343,478.20 0.00 343,478.20 80,818.40

SURSELE DE FINAN ARE ALE PROIECTULUI Denumire element Valoarea total a proiectului, din care: Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului TVA Contribu ia proprie n proiect, din care: Contribu ia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribu ia solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinan area proiectului TVA Asisten financiar nerambursabil solicitat Lei 2,151,258.20 108,545.00 1,699,235.00 343,478.20 958,162.50 849,617.50 108,545.00 0.00 343,478.20 849,617.50 Euro Rata fin. neramb. 506,178.40 25,540.00 399,820.00 80,818.40 225,450.00 199,910.00 50.00% 25,540.00 0.00 80,818.40 199,910.00

I A. B. C. II A. B C III IV

luni

mp

150 160 30 30 30 400

camere circulatii + holuri + spa ii tehnice buc t rie spa iu de luat masa spa iu de relaxare TOTAL