Sunteți pe pagina 1din 17

1.1.

Obiectul metrologiei sportive Cuvntul metrologie provine din limba greac veche de la metron m sur , logos cuvnt i se traduce ad litteram ca tiin a m sur rilor. Problema de baz a metrologiei generale este asigurarea unit ii i preciziei m sur rilor. Metrologia sportiv ca disciplin tiin ific reprezint o parte a metrologiei generale. Obiectul metrologiei sportive l constituie controlul i m sur rile n domeniul sportului. Ea cuprinde, n special: 1) controlul asupra: st rii sportivului, sarcinilor de antrenament, tehnicii execut rii mi c rilor, rezultatelor sportive i asupra comportamentului sportivului pe parcursul ntrecerilor; 2) confruntarea datelor ob inute de fiecare din direc iile supuse controlului, evaluarea i analiza lor. Dirijare este transformarea unui anumit sistem ntr-o stare dorit . S examin m mai am nun it aceast defini ie. Sistem este totalitatea unor elemente ce formeaz un tot ntreg (sistemul cardiovascular

al omului, organismul unui sportiv, sistemul elev-antrenor, o sec ie sportiv , un club sportiv, o societate sportiv etc.). . Dimensiunea ce caracterizeaz o oarecare proprietate a sistemului se nume te variabil (mai numindu-se i caracteristic , parametru, indice). Starea sistemului (actual ) este determinat de totalitatea valorilor indicilor variabililor sale semnificative. Ca starea sistemului s se schimbe ntr-o direc ie dorit , asupra ei trebuie s fie aplicat o anumit influen . O astfel de influen se nume te dirijare. Sistemul dirijat este alc tuit din cel pu in dou p r i: obiectul dirijat i obiectul dirijor: Diferen ele dintre valorile semnificative ale indicilor sistemelor variabile i cele cuvenite se nume te discordan . Culegerea informa iei referitoare la starea obiectului dirij rii i compararea situa iei sale reale cu cea cuvenit se nume te control. Leg turile inverse n sistemul de dirijare asigur controlul asupra obiectului dirijat.

Schimb rile din organism ce survin pe parcursul execut rii exerci iilor fizice i imediat dup finalizarea lor se numesc efect de antrenament imediat. El este nso it de obicei de sc derea capacit ii de munc i a rezultatelor. Acele schimb ri din organism ce au loc n urma nsum rii mai multor lec ii de antrenament se numesc efect de antrenament cumulativ (de la latinescul cumul -- gr mad ). n cazul unei organiz ri corecte a procesului de antrenament acest efect se manifest n m rirea capacit ii de lucru i a rezultatelor sportive. ac iunile sportivului (comportamentul ) p efectul imediat p efectul cumulativ. Dac ne vom limita doar la leg turile inverse ce vin spre antrenor, putem eviden ia patru tipuri diferite de leg turi ce corespund cu patru direc ii diferite din cadrul controlului pedagogic: 1. Datele ob inute de la sportiv (referitor la condi ia fizic , atitudinea fa de ceea ce se ntmpl , dispozi ie etc.); 2. Datele referitoare la comportamentul sportivului (ce sarcini de antrenament au fost executate, cum au fost executate, gre eli tehnice etc.);

3. Datele referitoare la efectul de antrenament imediat (valoarea i caracterul schimb rilor sub influen a unei sarcini fizice de o singur dat ); Datele referitoare la efectul de antrenament cumulativ (schimb rile n preg tirea sportivilor). Controlul ncepe de la m surare, dar nu se limiteaz la ea. Urmeaz s mai determin m ce s m sur m, s tim s alegem cei mai informativi (semnificativi) indici. M sur ri (n sensul larg al cuvntului) se numesc corespunderile prestabilite dintre fenomenele examinate, pe de o parte, i cifre, pe de alt parte. Scara numelor (scara nominal ) Este cea mai simpl din toate sc rile. n cadrul ei, cifrele au un rol de etichet i servesc pentru g sirea i diferen ierea obiectelor examinate, de exemplu numerotarea juc torilor unei echipe de fotbal. Scara ordinal Exist probe sportive n cadrul c rora rezultatul sportivului este determinat doar de locul ocupat la ntreceri, de exemplu lupta n doi.

Scara intervalelor Scara intervalelor este scara n cadrul c rei cifrele nu sunt doar repartizate dup ranguri, dar i desp r ite de anumite intervale Scara raporturilor Aceast scar se deosebe te de scara intervalelor doar prin aceea c n ea este stabilit strict locul punctului nul. n sport cu scara raporturilor se m soar distan a, puterea, viteza i multe alte variabile. Cu ajutorul sc rii raporturilor pot fi m surate i acele valori ce sunt formate n urma diferen ei cifrelor calculate dup scara intervalelor. Unit ile de m sur Ca rezultatele diferitor m sur ri s poat fi comparate, ele trebuie s fie exprimate n acelea i unit i de m sur . Eroarea de baz i cea suplimentar Eroare este diferen a dintre valoarea real a unei m rimi i valoarea m surat a acestei m rimi. Eroarea de baz este o eroare a metodei de m surare sau a aparatului de m surat, care s-a comis n condi ii normale de aplicare.

Eroarea suplimentar este o eroare a aparatului de m surat provocat de devierea condi iilor lui de lucru de la normal. Eroarea absolut i cea relativ M rimea A = A A0, egal cu diferen a dintre indica iile aparatului de m surat (A) i valoarea real a m rimii m surate (A0) se nume te eroare absolut a m sur rii. Ea se m soar cu acelea i unit i ca i m rimea m surat . Eroarea sistematic i cea ntmpl toare Sistematic se nume te eroarea a c rei m rime nu se schimb de la o m surare la alta. Gra ie acestei particularit i, eroarea sistematic adesea poate fi presupus anticipat sau n cel mai r u caz g sit i nl turat la sfr itul procesului de m surare. Procedeul de nl turare a erorii sistematice depinde n primul rnd de la natura sa. Gre elile sistematice ale m sur rilor pot fi divizate n trei grupe: 1) erorile de o provenien i m rime cunoscut ; 2) erorile de o provenien cunoscut , dar de o m rime necunoscut ;

3) erorile de o provenien necunoscut i de o m rime necunoscut . 4) Lupta cu eroarea sistematic se desf oar prin mai multe procedee. Noi ne vom opri asupra tar rii i calibr rii aparatajului de m surat, precum i asupra metodei randomiz rii. 5) Tarare (din german tarieren) se nume te verificarea indica iilor aparatelor de m surat prin compararea cu indica iile m surilor-tip (etalon din francez etalone) model perfect al unei m suri-tip, aparat de m surat model care serve te la reproducerea, p strarea i transmiterea unit ilor de m sur cu o precizie maxim posibil ) n ntreg diapazonul valorilor posibile ale m rimii m surate. 6) Calibrare se nume te depistarea erorilor sau corect rilor pentru totalizarea m surilor (de exemplu, un set de dinamometre). Att n cadrul tar rii, ct i n cadrul calibr rii, la intrarea sistemului de m surare, n loc de sportiv, se introduce o surs de semnal de etalon de o m rime cunoscut . De exemplu, tarnd instala ia pentru m surarea eforturilor,

pe platforma tenzometric se plaseaz pe rnd greut i cu o mas de 10, 20, 30 etc. kilograme. 7) Randomizare (din englez rendom -ntmpl tor) se nume te transformarea unei erori sistematice n una ntmpl toare. Acest procedeu este orientat la lichidarea unor gre eli sistematice necunoscute. Dup metoda randomiz rii, m surarea m rimii cercetate se efectueaz de cteva ori. Totodat , m sur rile sunt organizate astfel ca factorul ce influen eaz rezultatul lor s ac ioneze n fiecare caz, diferit. Bun oar , la examinarea capacit ii fizice de munc se recomand de a o m sura de mai multe ori, schimbnd de fiecare dat obiectivul sarcinii. La finisarea tuturor m sur rilor, rezultatele lor se mediaz conform regulilor statisticii matematice. 8) Metode statistice de prelucrare a rezultatelor m sur rilor Obiectul statisticii matematice este analiza multiplelor rezultate ale m sur rilor care se repet . Rezultatele unor asemenea m sur ri ntotdeauna mai mult sau mai pu in se

deosebesc unul de altul. Chiar dac se m soar unul i acela i obiect n condi ii neschimbate, nu se pot ob ine date identice. Din mai multe motive, care nu se supun controlului i care variaz de la o m surare la alta, rezultatele m sur rilor ntotdeauna sufer o dispersie aleatorie. Se eviden iaz trei etape de baz ale analizelor statistice. I. O b s e r v a i a s t a t i s t i c , care reprezint o acumulare planic de date tiin ific argumentate, ce caracterizeaz obiectul studiat. Ea trebuie s satisfac urm toarele cerin e: a) obiectele observa iei (n caz particular cele cercetate) trebuie s fie la fel (identice) din punct de vedere al propriet ilor lor (calificarea, specializarea, vrsta, timpul de antrenament .a.); b) num rul obiectelor de observa ie trebuie s fie suficient, pentru a putea descoperi legit ile i a generaliza propriet ile lor. II. G r u p a r e a i s i n t e z a s t a t i s t i c . Ele sunt o important parte preg titoare de analiza statistic a datelor. Aceast etap prevede: a) sistematizarea (gruparea) datelor; b) ndeplinirea anumitor tabele statistice.

III. A n a l i z a m a t e r i a l u l u i s t a t i s t i c. Aceasta este etapa final din punct de vedere statistic. Ea se efectueaz cu utilizarea metodelor matematice statistice corespunz toare. M surarea sau ncercarea efectuat n scopul determin rii st rii sau capacit ii sportivului se nume te test. Nu orice m surare poate fi calificat ca test, ci doar aceea ce corespund unor cerin e speciale. Din ele fac parte: 1) Caracterul standardizat (procedura i condi iile de testare trebuie s fie la fel n toate cazurile de aplicare a testului); 2) Prezen a unui sistem de evaluare (vezi cap. 5); 3) Siguran a; 4) Caracterul informativ. Testele ce corespund cerin elor de siguran a i caracter informativ se numesc de bun calitate sau autentice (de la grecescul autentico n mod autentic). Procesul ncerc rilor se nume te testare: valoarea numeric ob inut n consecin se nume te rezultatul test rii (sau testului). Testele la baza c rora stau sarcini bazate pe

mi care se numesc teste de mi care sau motorii. Rezultatele lor sunt performan ele de mi care nregistrate (timpul de parcurgere a distan ei, num rul de repet ri, distan a parcurs etc.) sau indicii fiziologici i biochimici nregistra i. No iunea de siguran a testelor Unul i acela i test ce este aplicat la unii i aceea i testa i trebuie s dea n condi ii egale rezultate egale (doar dac nu au suferit schimb ri nse i testa ii). Totu i chiar la cea mai strict standrdizare i la aplicarea tehnicii de maxim precizie, rezultatele test rii variaz ntr-o anumit m sur . De exemplu, sportivul ce a s rit numai ce de pe loc la 260 cm, la urm toarea s ritur nregistreaz doar 255 cm. Siguran a testului se nume te gradul de coinciden a rezultatelor la o testare repetat a unor i acelea i persoane (sau obiecte) n acelea i condi ii. Varia ia rezultatelor pe parcursul m sur rilor repetate se nume te intraindividual sau (utiliznd terminologia mai general a statisticii matematice) din interiorul grupului sau din interiorul clasei. Varia ia aceasta este provocat de patru cauze de baz .

Concordan a testului Concordan a testului se caracterizeaz prin independen a rezultatelor test rii de calit ile personale ale celui care efectueaz sau apreciaz testul. Concordan a se determin dup gradul de coinciden a rezultatelor, ob inute pentru unele i acelea i persoane testate de c tre diferi i experimentatori, arbitri, exper i. Sunt posibile dou variante: 1) persoana, care efectueaz testul, doar apreciaz rezultatele lui, f r a influen a asupra lor. De exemplu, una i aceea i lucrare n scris diferi i examinatori o pot aprecia n mod diferit. Deseori difer estima iile arbitrilor n gimnastic , patinaj artistic, box, indica iile cronometr rii manuale, aprecierea electrocardiogramei sau radiogramei de c tre diferi i medici etc.; 2) persoana, care efectueaz testul, influen eaz asupra rezultatelor lui. De exemplu, unii experimentatori sunt mai insisten i i mai exigen i dect al ii, i motiveaz mai mult pe cei testa i. Aceasta i pune amprenta asupra rezultatelor (care pot fi m surate destul de obiectiv).


n locul termenului concordan destul de des se utilizeaz termenul obiectivitate. O atare utilizare nu este potrivit , deoarece coinciderea rezultatelor diferi ilor experimentatori sau arbitri (exper i) nc nu vorbe te despre obiectivitatea lor. Ei pot cu to ii, premeditat sau nu, s gre easc , falsificnd realitatea obiectiv .

Concordan a testului este, de fapt, siguran a aprecierii rezultatelor lui la efectuarea testului de c tre diferi i oameni. Este deosebit de actual problema aprecierii concordan ei la determinarea cantitativ a indicilor calitativi. Pentru aceasta au fost elaborate metode speciale (cap. 6). Echivalen a testului Deseori testul se selecteaz dintr-un anumit num r de teste de acela i tip. I n f o r m a t i v i t a t e a t e s t u l u i este gradul de precizie cu care el m soar o proprietate (calitate, capacitate, caracteristic etc.), pentru aprecierea c reia se utilizeaz . Informativitatea deseori se nume te i validitate (din englez validity temeinicie, valabilitate, legitimitate). METODELE DE ESTIMARE CANTITATIV A INDICILOR CALITATIVI C a l i t a t i v i se numesc indicii, care nu au unit i de m sur determinate. Pentru estimarea cantitativ a astfel de indici deseori se utilizeaz metode bazate pe ideile c v a l i m e t r i e i. 6.1. No iunile fundamentale n cvalimetrie

C v a l i m e t r i a (n lat. qualitas calitate, metron m sur ) studiaz i elaboreaz metodele cantitative de estimare a calit ii. La baza cvalimetriei stau cteva no iuni ini iale: 1) ori ice calitate poate fi m surat ; metodele cantitative se aplic n sport din vechime pentru estimarea frumuse ii i expresivit ii mi c rilor, iar n ultimul timp ncep a fi folosite pentru estimarea tuturor, f r excep ie, laturilor m iestriei sportive, activit ii de antrenare i competi ionale, calit ii inventarului sportiv etc.; 2) calitatea depinde de un ir de propriet i, care formeaz copacul calit ii. Exemplu: copacul calit ii execut rii exerci iilor n patinajul artistic, care const din trei niveluri nalt (calitatea execut rii compozi iei n ntregime), mediu (tehnica execut rii i artistismul) i jos (indicii m sura i, ce caracterizeaz calitatea execut rii unor elemente aparte ) (fig. 37); 3) fiecare p r o p r i e t a t e se determin prin dou numere: indicele relativ K i p o n d e r e a M; 4) suma ponderilor propriet ilor la fiecare nivel este egal cu unitatea (sau 100%).

Metoda estima iilor de expert Se nume te de expert estima ia ob inut pe calea clarific rii opiniilor speciali tilor. Expertul (de la lat. expertus experimentat) este o persoan competent , invitat pentru solu ionarea unei probleme, care necesit cuno tin e speciale. E x p e r t i z a poate fi individual (cnd la solu ionarea problemei se atrage un singur specialist i n grup. Exper ii i pot expune opinia oral sau pot completa o anchet special . A n c h e t a ( din fr. anquete - cercetare) se nume te lista de anchet , ce include ntreb rile la care trebuie de r spuns n scris. Tehnica expertizei i anchet rii aceasta este colectarea i generalizarea opiniilor unor oameni separa i. Deviza expertizei - Un cap e bine, dar dou i mai bine!. Exemple caracteristice de expertiz : arbitrarea n gimnastic i n patinajul artistic, concursul pentru titlul de cel mai bun n profesie sau pentru cea mai bun lucrare tiin ific etc. S e l e c t a r e a e x p e r i l o r este o etap important a expertizei. Unui expert nalt calificat i sunt caracteristice competen a, nep rtinirea, intui ia, orizontul larg i independen a ra ionamentelor. Pentru

estimarea obiectiv a competen ei exper ilor pot fi alc tuite anchete speciale, r spunznd la care ntr-un interval de timp strict determinat, candida ii n exper i trebuie s - i demonstreze cuno tin ele. E f i c i e n a a b s o l u t a activit ii expertului se determin ca raportul dintre num rul de cazuri cnd expertul a prezis corect desf urarea de mai departe a evenimentelor i num rul total de expertize efectuate de specialistul dat. De exemplu, dac expertul a participat la 10 expertize i n 6 cazuri punctul s u de vedere s-a adeverit, atunci eficien a activit ii unui astfel de expert este 0,6. Eficien a relativ a activit i i e x p e r t u l u i este raportul dintre eficien a absolut a activit ii lui i eficien a absolut medie a activit ii grupului de exper i. Evident, expertul este cu att mai valoros cu ct mai nalte sunt eficien a absolut i eficien a relativ a activit ii lui. Pentru ridicarea calit ii expertizei se depune un efort pentru a ridica calificarea exper ilor prin instruire special , antren ri i

familiarizarea cu informa ie obiectiv ct mai impun toare pe problema analizat .