Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIIN A I INGINERIA MATERIALELOR SPECIALIZAREA: DEZVOLTARE DURABILA I PROTEC IA MEDIULUI DISCIPLINA: BAZELE

DEZVOLT RII DURABILE ANUL I

PROCESUL TEHNOLOGIC DE OB INERE A BRICHETELOR DIN RUMEGU

Studen i : Toth zan Niculina-Amalia Cristea Alexandru Mihai ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

CUPRINS

1.Introducere ......2 2. Analiza fluxului tehnologic .......5 2.1. Materiale i energii utilizate ...5 2.2. Sisteme de colectare i transport a rumegu ului ...5 2.3.Sisteme de procesare ...7 2.3.1. Sortarea i dozarea rumegu ului .........7 2.3.2. Uscarea rumegu ului .......9 2.3.3. Stocarea i m run irea rumegu ului .....13 2.3.4. M cinarea rumegu ului uscat ...15 2.3.5. Brichetarea rumegu ului ...16 2.3.6. R cirea brichetelor ....18 2.3.7. Ambalarea brichetelor .......19 2.3.8. Depozitarea brichetelor ambalate ......19 3. Analiza SWOT.....20 Bibliografie .....22

1. Introducere

Fondul forestier al Romniei reprezint aproximativ 0.3 ha /locuitor, ocupnd 27% din suprafa a total a rii. Dup anii 1990, in Romnia, exploatarea forestier a luat o amploare greu de controlat, prin apari ia unui num r mare de societ i comerciale care au ca obiectiv de activitate procesarea materialului lemons i ob inerea de cherestea. Spre exemplu, pentru perioada 2004 2005, t ierile din p dure se estimeaz la 11 milioane metri cubi per an (lemn masiv). La o medie de 11 % rumegu rezultat n sectorul industrializ rii lemnului se ob in 550.000 merti cub pe an rumegu (din cele 5 milioane metri cub pe an destinate acestui sector), iar la o medie de numai 3% rumegu rezultat din cantitatea de lemn masiv aferent Regiei Na ionale a P durilor, sectorului de construc ii, sectorului minier i particul rilor, se ob in 180.000 metri cub pe an de rumegu . Milioane de metri cubi de rumegu rezultat al popula iei n urma activit ilor de realizare a cherestelei au fost i nc sunt depozitate neorganizat n diverse locuri: malul unor cursuri de ap , rpe, gropi de gunoi, terenuri agricole, p uni etc., probabil i datorit unor informa ii gre ite c rumegu ul ar fi un bun ingr tie c durata de transformare a acestui de eu n ngr mnt. Din p cate nu se mant este cuprins ntre 15 25

ani, i ca urmare terenul respectiv devine necorespunz tor pentru agricultur . Rumegu ul de lemn prezint o serie de particularit i, cum ar fi greutate specific mic , este foarte higroscopic absorbind usor apa, are o putere calorific medie, care depinde de specia arborelui. Depozitarea in condi ii necorespunz toare a acestui tip de de eu duce la afectarea profund a mediului. Rumegu ul plasat pe malul apelor este antrenat de ploi i astfel p trunde n apele de suprafa pentru agricultur . Ca urmare a faptului c n prezent se produc mari cantit i de rumegu din diverse esen e de lemn i ca urmare a impactului negativ al acestuia fa a de mediu, se impune i devine un factor de stres pentru animalele acvatice, iar rumegu ul depozitat pe cmp afecteaz grav calitatea solului, care nu mai poate fi utilizat

luarea unor m suri urgente i eficace pentru diminuarea cantit ii de astfel de de euri prin g sirea unor solu ii pentru utilizarea acestora. Literatura de specialitate ofer diverse solu ii pentru procesarea i utilizarea rumegu ului. Una din aceste solu ii este utilizarea lui la realizarea pl cilor fibro lemnoase. Rumegu ul de lemn poate fi ad ugat n masa de fibre lemnoase pn la un anumit procent. Acest procent depinde de tehnologia de fabricare a pl cilor fibro lemnoase, de cerin ele de rezisten domeniul de utilizare a pl cilor. O alt utilizare posibil este introducerea unei cantit i mici de rumegu n solului o bun permeabilitate i compostul pentru agricultur . Rumegu ul asigur i n cazul solului foarte uscat. Rumegu ul de lemn datorit utilizeaz capacit ii mari de absorb ie a unor lichide se infestarea lor cu substan e pentru decontamin ri ale unor terenuri dup mecanic a pl cilor, de consumul de liant i de

fiabilitate, u urnd astfel tehnologia de prelucrare a solului, care devine u or de prelucrat

petroliere sau de alt natur , dup care rumegu ul este colectat i incinerat. Brichetarea rumegu ului este o solu ie recomandat rumegu pentru reducerea volumului de i asigurarea unei nc lziri a locuin elor la costuri reduse. Procesul de brichetare

a rumegu ului este nc pu in dezvoltat mai ales ca urmare a faptului ca nc nu este promovat aceast activitate i nu este nc format o pia a brichetelor din rumegu . Prin brichetare scade mult volumul de rumegu i astfel este mai u or de transportat i depozitat. Determin rile experimentale asupra brichetelor realizate au demonstrat c acestea au o mare putere calorific de cca. 4200 kcal/kg. De asemenea i costurile pentru nc lzire sunt mult mai mici n cazul folosirii brichetelor. Un marte avantaj al brichetelor este faptul c se aprind u or i n urma arderii brichetelor rezult foarte pu in cenu . Dac inem seama i de costurile i efortul depus pentru transportul i ecologic . lemnului din p dure i t ierea lui n buc i mici, putem considera c folosirea/utilizarea brichetelor este o solu ie economic

2. Analiza fluxului tehnologic


2.1. Materiale si energii utilizate
Materiile prime se gasesc sub diferite forme, ca de exemplu, deseuri de lemn rezultate din fabricatia cherestelei sau fabricatia mobilei cu elemente masive, resturile ramase de la exploatarile forestiere, busteni, crengi, cioate, frunze, sau resturi de la culturile agricole, etc. Pentru uscarea rumegusului in vederea presarii se utilizeaza o instalatie specializata avand in componenta o centrala termica alimentata dintr-un container cu peleti in sistem automat, centrala ce produce caldura necesara pentru uscator. Gazele fierbinti din centrala intra intr-un con de racire, apoi un ciclon cu clapet avind 2 pozitii de functionare si apoi in uscator. O alta energie care se foloseste in cadrul procesului de fabricare a brichetelor este energia electrica, care o folosim pentru alimentarea motoarelor utilajelor.

2.2. Sisteme de colectare i transport a rumegu ului


n cazul de eurilor provenite de la prelucrarea lemnului, respectiv a rumegu ului, colectarea se poate face prin amplasarea de containere (fig 2.2.1), cu o capacitate de 4050 m3/container, n zonele de producere a acestuia.

Fig.2.2.1. Containere pentru colectare rumegu

Rumegu ul mai poate fi colectat i n halde, care n ultimul timp sunt tot mai numeroase. Acestea sunt considerate surse de poluare agresiv pentru solul forestier i pentru cursurile de ap . Poluarea cu rumegu are urm toarele consecin e: scoaterea din circuitul productiv a unor suprafe e de teren, pe care vegeta ia dispare sau se reinstaleaz cu dificultate, se modific circuitul normal al apelor de suprafa , direc ia vntului i starea de nsorire a terenului. De asemenea, au loc schimb ri n forma zonei n cauz , simultan cu dezvoltarea bacteriilor, larvelor, insectelor reducerea covorului vegetal i dezvoltarea buruienilor. Transportul rumegu ului se face cu ajutorul unor utilaje de transport (fig. 2.2.2.), prev zute cu sistem de desc rcare. i a ciupercilor, precum i

Fig. 2.2.2.Utilaj pentru transportul rumegu ului Rumegu ul poate fi transportat pe distante mai lungi, cu ajutorul unor vagoane care pot s fie cu desc rcare automat . Rumegu ul poate fi u or contaminat, de aceea este indicat colectarea separat lacuri, de euri rezultate din construc ii i demol ri. Unele probleme apar atunci cnd rumegu ul con ine fragmente lemnoase de dimensiuni mai mari, pietre sau chiar nisip, ceea ce nseamn c sunt necesare mai multe lucr ri de ntre inere. a acestuia. Trebuie evitat colectarea n amestec cu alte de euri lichide cum ar fi: vopsele,

Problematica utiliz rii de eurilor n fabricile de cherestea, n special a rumegu ului rezultat la debitarea cherestelei cu umiditate mare, precum i n fabricile de placaj, furnir, i panel unde rezult de euri n amestec ( umed i uscat) este cu att mai mare, cu ct cantitatea de de euri rezultat peste necesarul pentru nc lzirea spa ial . i transformat n energie termic este mult

2.3. Sisteme de procesare a rumegu ului 2.3.1. Sortarea i dozarea rumegu ului
Pe lng func ia de dozare a materialului sortat dimensional i magnetic,

sortatorul (fig.2.3.1.) are i rolul de ndep rtare a de eurilor, cojilor de copac, buc ilor din materiale lemnoase i nelemnoase, existente n masa de material granular lemnos, n vederea ob inerii unui rumegu curat de o anumit granula ie. Tamburul perforat din dotare asigur un material sortat dimensional cu o granula ie maxim de 15 mm, func ie de granula ia materialului la intrare. Sortatorul elimin din materialul granular lemnos, odat cu sortarea dimensional alimentat i impurit i ca de exemplu de euri de lemn, materiale nelemnoase, metale, pietre, p mnt, sticl , plastic i altele. Unitatea va trebui s fie cu rumegu , prin intermediul unui utilaj, prev zut cu o cup , evacuarea rumegu ului sortat fiind realizat prin intermediul unui transportor, direct la urm toarea unitate de lucru, usc torul de rumegu . n cazul n care umiditatea materialului este de 55%, iar densitatea este de 300 kg/mc, cantitatea de material ce poate fi sortat este de maxim 2000 kg/h, func ie de granula ie, impurit i i corpuri str ine. Puterea total electric instalat a unit ii de sortare este de 21 kW. Unitatea de sortare i dozare con ine urm toarele echipamente, dup cum urmeaz : Sortator dimensional; Transportor transfer; Separator magnetic; Siloz stocare orizontal; Extractor hidraulic;

Transportor evacuare; Panou de comand .

Fig. 2.3.1. Unitate de sortare i dozare a rumegu ului Sortatorul dimensional este o instala ie de sortare dimensional cu sistem tambur perforat, pentru materiale granulare lemnoase. Materialul bun sortat este evacuat pe o gur central pozi ionat sub tambur c tre un transportor cu nec i transferat la silozul de stocare orizontal. Materialul necorespunz tor dimensional este evacuat longitudinal urmnd a fi colectat ntr-o cuv . Capacitatea maxim de alimentare cu material umed la intrare este de 7 m3/h. Transportorul de transfer este un transportor cu nec nclinat ce preia materialul sortat de la sortatorul dimensional i l transfer c tre silozul de stocare material umed. Construc ia este din tabl ambutisat , ranforsat , sudat electric i vopsit . Silozul de stocare orizontal este construit dintr-un container paralelipipedic executat din profile i table de o el. Materialul stocat asigur o alimentare dozat realizeaz o independen n func ionarea usc torului de rumegu , fa i de aliment rile

discontinue ale sortatorului. Alimentarea silozului cu material granular lemnos umed sortat se realizeaz pe la partea superioar prin intermediul transportorului de transfer. Extractorul hidraulic tip pieptene, amplasat pe fundul silozului de stocare este prev zut cu bra e de evacuare, executate din pofile cu forme speciale, ac ionate de la un grup hidraulic, prin intermediul unui cilindru hidraulic de for . Debitul de extrac ie este

reglabil pn

la maxim 2000 kg/h n cazul materialului cu umiditatea de 55% i

densitatea de 300 kg/m3. Materialul extras este preluat de un transportor cu melc amplasat sub gura de deversare a extractorului ce transmite materialul mai departe c tre urm torul transportor de evacuare. Transportorul de evacuare este construit din tabl ambutisat , ranforsat , sudat , electric i vopsit . Este un transportor cu nec nclinat ce preia materialul deversat de extractorul hidraulic i l transfer c tre urm toarea unitate de lucru, respectiv usc torul de rumegu . Panoul de comand metalic cuprinde toat aparatur electric de comand principale, butoane de pornit i oprit, indicatori termici cu alarm . i control pentru echipamentele ntregii unit i de sortare i dozare, ntrerup torul sec iunii

2.3.2. Uscarea rumegu ului


Unitatea de uscare a rumegu ului umed (fig..2.4.2) este alimentat cu rumegu , pe gura de alimentare, prin intermediul transportorului de transfer de la unitatea de sortare i dozare material umed. n cazul n care usc torul este alimentat cu o cantitate de material de 1691 kg/h la umiditatea de 55%, i densitatea de 300 kg/m3, cantitatea evacuat de rumegu uscat, la umiditatea de 10%, este de maxim 1200 kg/h, cantitate din care usc torul utilizeaz 172 kg/h pentru consumul propriu. Puterea total electric instalat a unit ii de uscare este de 38 kW. Con ine urm toarele echipamente, dup cum urmeaz : Gura alimentare usc tor; Usc tor rotativ; Generator de aer cald; Minisiloz alimentare generator; Separator gravita ional; Transportor alimentare minisiloz; Cos evacuare aer cald; Ciclon evacuare rumegu uscat; Panou de comand 9

Gura de alimentare a usc torului este prev zut cu o supap stelar ce preia rumegu ul umed i l introduce n conducta de aer cald pentru a fi transferat c tre corpul rotativ al usc torului de rumegu . Deoarece se utilizeaz pentru alimentare o unitate de sortare i dozare, materialul granular lemnos va fi introdus pe gura de alimentare a usc torului, n mod continuu, de c tre transportorul cu melc nclinat, prev zut la evacuarea materialului din unitatea de sortare. Usc torul rotativ este destinat pentru uscarea materialelor granuloase rezultate din tehnologiile de prelucrare a lemnului. Umiditatea i densitatea materialului umed la intrarea n usc tor influen eaz n mod semnificativ capacitatea de uscare a usc torului, n schimb sortimentele de lemn ce se pot utiliza, nu sunt restric ionate ca specie i pot fi clasificate dup cum urmeaz : rumegu ul de lemn rezultat din prelucrarea primar a lemnului de la fabricile de produc ie a cherestelei; tala i a chii de lemn rezultate din fabricile de prelucrare a lemnului; toc tur de lemn rezultat din tocarea de eurilor lemnoase;

Materialul umed destinat usc rii nu trebuie sa con in impurit i, ca de exemplu: buc i de lemn, materiale nelemnoase, metale, pietre, p mnt, sticla i/sau plastic. Agentul termic utilizat este aerul cald, la o temperatur adecvat , n func ie de programul de uscare dorit, aerul cald este produs de un generator propriu. Generatorul pentru producerea de aer cald utilizeaz drept combustibil pentru func ionare rumegu ul de lemn uscat de usc torul de rumegu , ceea ce conduce la importante economii n exploatare. Rumegu ul umed introdus n gura de alimentare a usc torului este preluat de sistemul rotativ al corpului principal de uscare, format din trei cilindrii concentrici, executa i din tabl groas de o el, special nervurat suspensie realizat i purtat n suspensie de aer cald, cu un sistem de electroventilatoare, controlate cu invertoare

electronice de variere a tura iei, n func ie de viteza impus particulelor lemnoase, de c tre ciclul de uscare programat. Rumegu ul astfel uscat este evacuat n mod continuu pe gura de evacuare a usc torului n ciclonul de evacuare de unde este mai apoi transportat pneumatic n exteriorul unit ii de uscare. Usc torul rotativ este prev zut cu sonde pentru m surarea temperaturii aerului cald i a materialului granular lemnos precum i cu sisteme de protec ie antifoc. ntregul proces de uscare este complet automatizat fiind

10

controlat prin intermediul unui calculator de proces prev zut n tabloul de comand . Generatorul de aer cald este executat din tabl special de cazane, rezistent la temperaturi nalte i c ptu it cu materiale refractare. El func ioneaz utiliznd drept combustibil, rumegu ul ce alimenteaz focarul de ardere, prin insuflare de aer for at, produs de un sistem de electroventilatoare centrifugale, conduse complet automat. Minisilozul de alimentare generator este executat din tabl de o el sudat ranforsat focarului de ardere a generatorului de aer cald. Include senzor de nivel ce comand alimentarea automat cu material. Separatorul gravita ional este destinat separ rii elementelor cu o greutate mai mare dect materialul granular lemnos uscat, prin metoda gravita iei, fiind executat din tabl zincat i montat ntre ciclonul de evacuare rumegu uscat i electroventilatorul pentru transferul materialului la ciclonul de evacuare. Transportorul de alimentare minisiloz - generator este proiectat i executat n conformitate cu cerin ele specifice transportului pneumatic de material granular lemnos. Electroventilatorul este construit dintr-o carcas ranforsat robust i dimensionat pentru o valoare superioar a vitezei de exerci iu. Ventilator cu autocur are cu pale deschise, echilibrat static i dinamic pentru a asigura minime vibra ii i durat ridicat a lag relor. Electroventilatorul are o curb randament maxim. Co ul de evacuare aer cald este destinat evacu rii att a aburului rezultat din uscarea rumegu ului ct i amestecului de aer cald i gaze arse produse de generatorul de aer cald. Construc ia este executat din tronsoane de tabl din o el roluit asigurat prin cabluri de o el . Co ul de evacuare are o n l ime maxim de 8 m. Ciclonul de evacuare rumegu uscat este un separator centrifugal destinat separ rii de aer a materialului granular lemnos din amestecul de aer i material extras din corpul rotativ al usc torului de rumegu . Extrac ia materialului uscat se realizeaz prin intermediul unui electroventilator de putere, dimensionat corespunz tor, care transmite aerul separat de ciclon c tre co , materialul uscat fiind dirijat de c tre separatorul centrifugal c tre gura de evacuare. Ciclonul de evacuare este construit din tabl de o el i sudat longitudinal, prev zute cu flan e i asamblate prin uruburi. Este fixat n funda ie i de func ionare de ridicat stabilitate i cu i i este prev zut cu sistem de insuflare a rumegu ului destinat alimentarii

11

ambutisat comand

ranforsat ,

protejat

prin

mai

multe

straturi

de

vopsea.

Panoul de comand

este un dulap metalic ce cuprinde toat aparatura electric de

i control pentru echipamentele ntregii unit i de uscare.

Unitatea de uscarea a rumegu ului umed va trebui sa fie alimentat pe gura de alimentare, fie prin intermediul transportorului pneumatic prev zut la unitatea de sortare a rumegu ului, fie prin intermediul altui sistem de transport al utilizatorului cu melc sau cu band care s asigure un debit maxim continuu i uniform, n func ie de umiditatea materialului. Unitatea de uscare con ine urm toarele echipamente, amplasate intr-un container standard, dup cum urmeaz : Ciclon alimentare usc tor; Usc tor rotativ; Generator de aer cald; Co evacuare gaze arse; Minisiloz alimentare generator; Transportor alimentare minisiloz generator; Ciclon evacuare rumegu uscat; Transportor evacuare rumegu uscat; Panou comand ; Container metalic;

Fig. 2.3.2. Unitate de uscare a rumegu ului

12

Ciclonul de alimentare usc tor este un separator centrifugal destinat separ rii de aer a materialului granular lemnos din amestecul de aer i material granular lemnos din instala iile de transport pneumatic. Construc ia este din tabl de o el ambutisat i ranforsat protejat prin mai multe straturi de vopsea. Ciclonul este destinat aliment rii cu rumegu umed a usc torului de rumegu , fiind conectat la gura de alimentare a usc torului prin intermediul unei supape stelare. Gura de alimentare este pozi ionat deasupra containerului. Rumegu ul astfel uscat este evacuat n mod continuu pe gura de evacuare a usc torului n ciclonul de evacuare de unde este mai apoi transportat pneumatic n exteriorul unit ii de uscare. Ciclonul de evacuare rumegu uscat este un separator centrifugal destinat separ rii de aer a materialului granular lemnos din amestecul de aer i material granular lemnos extras din corpul usc torului de rumegu . Transportorul de evacuare a rumegu ului uscat este proiectat i executat n conformitate cu cerin ele specifice transportului pneumatic de material granular lemnos. Con ine un electroventilator construit din o carcas ranforsat valoare superioar vitezei de exerci iu. Ventilatorul cu autocur are cu pale deschise este echilibrat static i dinamic pentru a asigura minime vibra ii i durat ridicat a lag relor. Ventilatorul foloseste un motor electric de putere adecvat . Electroventilatorul are o curb de func ionare de stabilitate ridicat i cu randament maxim. Puterea electric instalat este de 4 kW. Containerul metalic are pere i din tabl presat , rame din pofile de o el, podea din tabl de o el. Puterea electric total este de 20 kW. i dimensionat pentru o

2.3.3. Stocarea i m run irea rumegu ului


Unitatea de stocare i m run ire a rumegu ului uscat (fig.2.5.) este alimentat cu rumegu , direct de la gura ciclonului de evacuare a unit ii de uscare a rumegu ului. Puterea totala electric instalat a unit ii de stocare i m run ire este de 25 kW.

13

Unitatea de stocare i m run ire con ine urm toarele echipamente: Siloz de stocare; Extractor hidraulic; Transportor de evacuare; Separator magnetic; Moar de m run ire cu ciocane; Panou comand

Fig. 2.3.3. Unitate de stocare i m run ire a rumegu ului Silozul de stocare orizontal este construit dintr-un container paralelipipedic executat din pofile i table de o el ambutisate, sudate i vopsite. Materialul stocat, asigur o alimentare dozat i realizeaz o independen n func ionarea extruderului, fa de aliment rile discontinue ale usc torului. Alimentarea cu material granular lemnos uscat se realizeaz pe la partea superioar a silozului, prin intermediul ciclonului de desc rcare a materialului provenit de la usc torul de rumegu , iar desc rcarea prin intermediul unui extractor hidraulic.

14

Extractorul hidraulic tip pieptene, amplasat pe fundul silozului de stocare este prev zut cu bra e de evacuare, executate din profile cu forme speciale, ac ionate de la un grup hidraulic, prin intermediul unui cilindru hidraulic de for . Materialul extras, astfel dozat, este deversat c tre un transportor de evacuare, cu nec, amplasat sub gura extractorului. Transportorul de evacuare este construit din tabl ambutisat , ranforsat , sudat electric i vopsit . Este un transportor cu nec orizontal ce preia materialul deversat de extractorul hidraulic i l transfer c tre moara cu ciocane. Separatorul magnetic con ine un sistem de bare magnetice ce permit ob inerea unui cmp magnetic profund, adaptat pentru toate tipurile de forme geometrice de materiale feroase. Materialul granular lemnos preluat de transportorul cu melc orizontal este aspirat de moar cu ciocane prin gura la care este pozi ionat i separatorul magnetic. Separatorul magnetic este prev zut cu o u a de cur are periodic . Rotor echilibrat cu lag re i rulmen i speciali. Axe orizontale cu ciocane din material dur i pl cu e contraciocane. Sit tabla de otel. Transportorul evacuare rumegu uscat este proiectat i executat n conformitate cu cerin ele specifice transportului pneumatic de material granular lemnos. Con ine tubulatura necesar transferului de rumegu m run it la urm toarea unitate de lucru precum i ciclonul pentru desc rcarea materialului m run it. perforat interschimbabil in func ie de necesit ile granula iei la ie irea din moara de m run ire. Gura de desc rcare este din

2.3.4. M cinare rumegu uscat


Unitatea de m cinare a rumegu ului uscat preia rumegu ul de la sistemul de transport i dozare elicoidal al silozului de stocare i dup m cinare la total granula ia cerut de extruderul de fabricat brichete este transferat c tre separatorul de nisip prin intermediul unui separator centrifugal. Puterea electric sunt : instalat este de 15 kW. Componentele unit ii de m cinare a rumegu ului uscat

15

- moara cu ciocane - ventilator extrac ie - separator centrifugal - valv stelar

Fig. 2.3.4. Moara cu ciocane

2.3.5. Brichetarea rumegu ului


Exist trei procedee de brichetare: mecanic (prin plastifierea a chiilor de lemn i sintetizarea lor termic ), cu liant i hidraulic. Primele dou presupun costuri de produc ie foarte mari i din acest motiv sunt foarte rar utilizate, pe cnd cel de-al treilea este folosit pe scar larg n Romnia i n rile din jur. n zona Europei de Vest, tehnologia de brichetare a rumegu ului este foarte des ntlnit , deoarece exist un sistem prin care de eurile rezultate n urma prelucr rii lemnului sunt transportate automat la centralele termice pe baza de rumegu , la fabricile de PAL sau n instala iile de brichetat i paletat. Pe scurt, procesul de brichetare presupune o linie de produc ie format dintr-un sortator de de euri, o central termic , un usc tor de rumegu , o ma in de brichetare i elementele auxiliare de transport ntre utilaje, cu urm toarele etape: 1. Prima etap const n separarea rumegu ului de toate celelalte de euri care pot afecta buna func ionare a utilajelor.

16

2. Urmeaz apoi opera iunea de nc lzire i uscare a de eurilor, deoarece rumegu ul umed nu se poate prelucra sub form de brichete. Din acest motiv, sunt foarte utile o central termic i un usc tor de rumegu , care confer o umiditate de maximum 17%, astfel nct procesul tehnologic se poate desfa ura n condi ii optime. 3. Etapa final presupune intrarea n func iune a ma inii de brichetat, care transform rumegu ul n brichete, adic l preseaz pn la evacuarea total a aerului existent ntre a chiile de lemn.

Fig. 2.3.5. Schema instala iei de brichetare cu melc 1-batiu; 2-plnie; 3-melc principal; 4-melc secundar; 5-motor electric; 6-reductor; 7-matrita pentru brichetare; 8-sistem de nc lzire.

La nceput, alimentarea cu materie prim a ma inilor poate fi facut manual, dar pe m sur ce volumul de produc ie cre te, se impune achizi ionarea de transportoare. De remarcat este faptul c produc torii de mobil sau de cherestea i cei care de in ateliere de tmpl rie nu folosesc din ntreaga linie tehnologic deoarece celelalte opera iuni nu sunt necesare n cazul lor. dect ma ina de brichetat,

17

2.3.6. R cirea brichetelor


R cirea dup opera ia de brichetare, este opera ia obligatorie n fluxul tehnologic de fabrica ie datorit temperaturii ridicate a produsului finit la ie irea din matri a de extrudere. Temperatura de ie ire poate ajunge la 90 100 C ceea ce produce deteriorarea produsului finit dac va fi n continuare stocat sau ambalat la aceast temperatur . Sunt prezentate diferite sisteme de r cire n curent de aer de capacit i diferite n func ie de produc ia ce se dore te a se realiza.

Fig..2.3.6. Ventilator pentru racire 1-suport supapa montare radiator A; 2-tampon superior; 3- urub hexagonal; 4-tampon inferior; 5-ventilator principal A; 6-difuzor aer radiator; 7-scut; 8-ventilator A; 9-piuli ; 10-ventilator auxiliar A; 11-scut; 12-ventilator A; 13- urub hexagonal

18

2.3.7. Ambalarea brichetelor


Ambalarea se realizeaz semiautomat n saci de plastic cu greutatea cuprins ntre 10 25 kg. De asemenea se mai utilizeaza si amblarea in saci mari din material special cu greutatea de 500 1000 kg pentru uzul industrial al acestor combustibili. Operatorul regleaz cntarul electronic la greutatea dorit , pozi ioneaz sacul cu gura deschis la gura de evacuare iar prin ap sarea pe pedal declan eaz deversarea peletului din siloz, oprirea devers rii fiind realizat automat de ma in la atingerea greut ii reglate. Prin pozi ionarea i men inerea ap sat a barei de sudur termic se realizeaz sigilarea sacului umplut. Capacitatea de procesare este de 2 saci/min.

2.3.7. Ambalarea brichetelor

2.3.8. Depozitarea brichetelor ambalate

Depozitarea este opera ia necesar n special pentru clientul final, nainte ca bricheta s fie utilizat pentru alimentarea centralelor termice respective. Se pot utiliza diferite sisteme de depozitare cu conditii stricte de controlare a umiditatii, spre a nu dauna produsului finit.

19

3.
Care sunt punctele tari? Ecologice

Analiza SWOT

Nu contin aditivi si chimicale-Rasinile si liantii existenti in mod natural in rumegus au rolul de a mentine brichetele compacte si de aceea acestea nu contin aditivi. Folosind deseurile ramase dupa prelucrarea lemnului obtinem un produs valoros, respectand si protejand natura. Reziduuri reduse si ecologice in urma arderii-Dupa arderea brichetelor din rumegus ramane foarte putina cenusa, maxim 10% din cantitatea initiala nearsa, care se poate folosi drept fertilizator pentru sol. Economice Raport pret/eficienta foarte bun-Costul incalzirii pe baza de brichete din rumegus este cu pana la 60% mai mic decat pretul produselor petroliere si cu cel putin 40% mai mic decat pretul energiei electrice. Randament mult mai bun decat la lemnele-Datorita continutului scazut de apa si a densitatii materialului. Dupa ardere, in cazul brichetelor, ramane foarte putina cenusa (maxim 10% din cantitatea initiala nearsa), pe cand in cazul utilizarii lemnelor, ramane in urma arderii un procent de pana la 50% cenusa. Putere calorica mare-Brichetele din rumegus au o putere calorica intre 4000-5500 Kcal/Kg, in timp ce a lemnelor este de numai 1800-2000 Kcal/Kg. Perioada lunga de ardere-Brichetele din rumegus au o perioada de ardere mai mare fata de lemn, mangal si cocs. Siguranta si confort Fara scantei in timpul arderii-Datorita compozitiei si gradului foarte redus de umiditate brichetele din rumegus nu produc scantei in timpul arderii.

20

Confort si/sau usurinta de utilizare-Brichetele din rumegus satisfac aceleasi cerinte ca si gazul metan sau produsele petroliere. Care sunt punctele slabe? Brichetele trebuie tinute in saci de plastic inchisi si adapostite de umiditate altfel se descompun foarte repede. Forma lor nu permite automatizare si folosirea lor este mai potrivita uzului casnic decat industrial. Costurile de productie mari in functie de tipul instalatie si mentenanta echipamentelor constituie dezavantaje. Oportunitatile ? Protejarea padurilor-Utilizand brichete din rumegus se evita distrugerea padurilor pentru a obtine lemn de foc. Eliminarea factorilor poluanti-Procesul de brichetare a rumegusului si utilizarea acestuia drept combustibil reprezinta o solutie foarte eficienta pentru eliminarea unor factori poluanti, respectiv deseurilor ce rezulta in urma prelucrarii lemnului in fabricile de cherestea si mobila (aceste deseuri, neutilizate, reprezinta o sursa de poluare deoarece nu se degradeaza in timp). Amenintari ? Nu s-au descoperit riscuri semnificative care sa puna in pericol procedeul prezentat.

21

Bibliografie

1. Tiberiu Rusu, Mircea Bejan, De eul-surs de venit, editura Mediamira, Cluj-Napoca, 2006. 2. Curs De euri i Tehnologii de Valorificare, an IV., V.Soporan 3. http://www.brichete-din-rumegus.ro/avantaje/ 4. http://www.e-referate.ro/referate/Valorizarea_deseurilor_din_lemn200809-01.html 5. http://www.anpm.ro 6. http://www.ecomanager.ro 7. S.C. MK TECHNICAL S.A. PA CANI

22