Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul I: Introducere n contabilitate

Prima defini ie a fost dat contabilit ii de c tre italianul Luca Paciolo n tratatul s u de matematic - Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalita, publicat n anul 1494 la Vene ia i care cuprindea i o descriere a practicilor negustorilor italieni, ntre care i cea a contabilit ii n partid dubl . n concep ia acestuia, obiectul de studiu al contabilit ii este: tot ceea ce apar ine negustorului, avere mobil i imobil , precum i toate afacerile sale mari i m runte, n ordinea n care au avut loc. Ca rezultat al acestei judec i, Luca Paciolo este autorul primului principiu fundamental al contabilit ii, considerat de unii autori drept teorie a contabilit ii. Pornind de la aceast simpl descriere a averii i afacerilor negustorului, n timp contabilitatea a c p tat i conota ii sociale, devenind n prezent un sistem informa ional foarte complex, cu implica ii n distribuirea resurselor la nivelul economiei unei ri. Astfel, putem afirma despre contabilitate c este un set de teorii, concepte i tehnici prin care datele financiare sunt transformate n informa ii necesare raport rii, planific rii, controlului i lu rii deciziilor. Contabilitatea financiar (financial accounting) are ca obiect m surarea i evaluarea tranzac iilor care au loc ntre ntreprindere i mediul exterior. Astfel, contabilitatea financiar este cea mai important modalitate de raportare a informa iilor despre pozi ia financiar i despre rezultatele ntreprinderii. Contabilitatea managerial (managerial accounting) are ca obiect produc ia i comunicarea de informa ii interne privind performan a ntreprinderii, de exemplu informa ii despre costul i profitabilitatea fiec rui produs sau despre diferitele p r i componente ale ntreprinderii.

Utilizatorii de informa ie contabil . Fiecare ntreprindere trebuie s furnizeze informa ii despre activitatea sa pentru c exist grupuri diverse de utilizatori care sunt interesate de aceste informa ii privitoare la situa iile sale financiare. Trebuie s ne facem o idee

despre categoriile de persoane care au nevoie de informa ii despre firm . n plus, ar trebui s tim ce tip de informa ii dore te fiecare categorie n parte. a) Managerii firmelor sunt persoanele ns rcinate de proprietarii firmei s supervizeze zi de zi activitatea acesteia. Ei au nevoie de informa ii att despre situa ia financiar curent ct i despre previziunile pe urm toarele perioade. Acest lucru i poate ajuta s conduc afacerea ct mai eficient i s efectueze un control efectiv asupra ntreprinderii, n vederea lu rii celor mai bune decizii. b) Ac ionarii (investitorii) vor dori s evalueze performan ele manageriale ale echipei pe care a angajat-o. Ei vor dori s tie ct de profitabil este activitatea managerilor i ct de mult profit i pot permite s retrag din firm n orice moment. Totodat , au nevoie de informa ii pentru a putea s decid dac mai merit s p streze ac iunile n aceast firm sau s le vnd . c) artenerii comerciali care includ furnizorii de bunuri ai companiei i clien ii care cump r bunuri sau servicii de la firm . Furnizorii vor dori s tie dac firma are capacitatea de a- i pl ti obliga iile; clien ii au nevoie s tie dac firma este o surs sigur care s le furnizeze bunurile i dac nu exist pericolul de a intra n lichidare. d) Furnizorii de fonduri ai firmei pot include b ncile sau alte institu ii de credit. B ncile vor s se asigure c firmele sunt capabile s i pl teasc dobnzile i s restituie sumele mprumutate. e) Autorit ile fiscale vor s cunoasc informa ii despre profitul firmei n vederea evalu rii impozitelor i taxelor datorate de companie. f) Angaja ii au dreptul la informa ii despre situa ia financiar , pentru c m rimea salariului, a pensiilor i a altor avantaje, precum i cariera lor viitoare depind de aceasta. g) Anali tii financiari i brokerii au nevoie de informa ii pentru clien ii lor. De exemplu, un broker are nevoie de informa ii pentru a- i informa investitorul despre num rul i valoarea ac iunilor, despre profitabilitatea firmei, despre modalit ile de recuperare a investi iei, etc. h) Guvernul i institu iile sale manifest interes n alocarea resurselor publice (subven ii) i, totodat vor dori informa ii i pentru a le furniza institu iilor de statistic . i) ublicul. ntreprinderile influen eaz publicul n feluri diferite. De exemplu, ntreprinderile pot avea o contribu ie substan ial la economia local , prin furnizarea de for de munc i prin folosirea de contracte cu furnizorii locali. Un alt factor important este efectul pe care l are ntreprinderea asupra mediului, de exemplu referitor la poluare.

Structuri specifice contabilit ii Contabilitatea opereaz cu urm torii termeni: activ, capital i datorii, precum i cu termenii: cheltuieli i venituri. - un activ reprezint o resurs controlat de ntreprindere n prezent, care provine din evenimente trecute i de la care se a teapt s genereze beneficii economice viitoare. Beneficiile economice se refer la capacitatea activelor de a se transforma n numerar (de exemplu prin vnzare) sau de a reduce ie irile de numerar (de exemplu o nou tehnologie de fabrica ie care conduce la mic orarea costurilor). - o datorie reprezint o obliga ie actual a ntreprinderii, care decurge din evenimente trecute i prin decontarea c reia se a teapt s rezulte o ie ire de resurse, care ncorporeaz beneficii economice. Ie irea de beneficii economice pentru decontarea unei datorii presupune plata n numerar, transferul de alte active, prestarea de servicii sau nlocuirea prezentei datorii cu o alta. - capitalul propriu reprezint interesul rezidual al proprietarilor n activele unei ntreprinderi dup deducerea tuturor datoriilor sale. - cheltuielile sunt diminu ri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de ie iri sau sc deri ale valorii activelor, sau cre teri ale datoriilor care au ca rezultat diminu ri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de retragerile de sume de c tre ac ionari. - veniturile sunt cre teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma intr rilor sau cre terii de active sau a reducerii de datorii, care au ca rezultat cre teri ale capitalului propriu, altele dect cele legate de aporturile ac ionarilor. Ecua ia fundamental a contabilit ii este: ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII
3

A. Con inutul activului


Con inutul activului este stabilit n baza criteriului lichidit ii. Lichiditatea arat capacitatea activelor de a se transforma n bani. n raport de acest criteriu, ACTIVUL se mparte n: - active imobilizate - active circulante - cheltuieli nregistrate n avans I). ACTIVELE IMOBILIZATE - sunt activele unei ntreprinderi destinate utiliz rii pe o perioad ndelungat n activitatea acesteia; - cuprind toate acele valori economice a c ror lichiditate este mai mare de 1 an. - nu se consum la prima utilizare i particip n mod repetat la circuitul economic; - se mpart n trei grupe principale: 1. Imobiliz rile necorporale (active intangibile sau active nemateriale) cuprind acele valori economice care nu mbrac o form material , ci iau, de regul , forma unui document juridic sau comercial care atest drepturi ale ntreprinderii. Exemple de imobiliz ri necorporale: - cheltuieli de constituire1 (cheltuieli cu nfiin area, dezvoltarea i fuziunea ntreprinderii: taxe de nregistrare, nmatriculare, chelt. cu emiterea i vnzarea de ac iuni, onorariile avoca ilor, etc.). - cheltuieli de dezvoltare (chelt. efectuate pentru realizarea unor obiective strict individualizate, adic activitatea desf urat pentru producerea de materiale, produse, procese, sisteme noi ori substan ial mbun t ite).

n contabilitatea din Romnia aceste cheltuieli sunt capitalizate (recunoscute n bilan i amortizate), pe cnd normele interna ionale impun recunoa terea lor n contul de profit i pierdere n perioada n care apar ele.

- concesiuni, brevete, licen e, m rci i alte drepturi similare, achizi ionate de ntreprindere (licen a contract prin care posesorul unui brevet de inven ie cedeaz cuiva dreptul de exploatare a inven iei sale): costurile efectuate pentru achizi ionarea drepturilor de exploatare a unui bun, serviciu, brevet, licen , etc. - fondul comercial rezult din achizi ia unei alte ntreprinderi al c rei cost de achizi ie este mai mare dect valoarea de pia a activelor nete dobndite (activele dobndite minus datoriile preluate); ia forma unor elemente necorporale care nu sunt recunoscute distinct n contabilitate: clientela, vadul comercial, reputa ia, firma (denumirea sub care func ioneaz ntreprinderea). - alte imobiliz ri necorporale: ex. programele informatice create de ntreprindere sau achizi ionate pentru utilizarea n scopuri proprii. - avansuri acordate furnizorilor de imobiliz ri necorporale, adic sume de bani achitate n contul activelor necorporale. - imobiliz ri necorporale n curs de execu ie active necorporale care nu au fost terminate la sfr itul exerci iului financiar 2. Imobiliz rile corporale (active tangibile) cuprind bunurile materiale de folosin ndelungat care particip la activitatea ntreprinderii cu ntreaga lor valoare, dar care se consum i i transmit valoarea n mod treptat asupra costurilor noilor produse. Acestea se mpart n urm toarele categorii: - 1. terenuri i construc ii Terenurile cuprind: terenuri propriu-zise i amenaj ri de terenuri. Terenurile au o durat nelimitat de utilizare i nu se supun amortiz rii. n schimb, investi iile pentru amenajarea terenurilor se supun amortiz rii. Construc iile cuprind cl dirile achizi ionate sau cele efectuate n regie proprie. Acestea se amortizeaz , deoarece au o durat de utilizare limitat . - 2. instala ii tehnice i ma ini Acestea sunt reprezentate de echipamente tehnologice, aparate i instala ii de m surare i control, mijloace de transport, animale i planta ii. - 3. alte instala ii, utilaje i mobilier

n aceast grup se includ: mobilierul, echipamentele de protec ie i alte active corporale.

aparatura

birotic ,

- 4. avansuri acordate furnizorilor de imobiliz ri corporale respectiv sumele de bani achitate n contul achizi iei activelor corporale. - 5.imobiliz ri corporale n curs de execu ie Din aceast grup fac parte imobiliz rile n curs de execu ie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii, efectuate de ntreprindere sau achizi ionate. 3. Imobiliz rile financiare (investi ii financiare pe termen lung) cuprind: 1. valorile financiare investite de ntreprindere pe termen lung n capitalul altor societ i, sub form de titluri de valoare (ac iuni i obliga iuni), n scopul ob inerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobnzilor. 2. crean e financiare imobilizate, care includ: - mprumuturile acordate pe termen lung ter ilor, pentru care ntreprinderea percepe dobnzi; - garan iile depuse de ntreprindere la ter i n vederea garant rii bunei execu ii a unor obliga ii; - depozitele bancare pe perioade mai mari de 12 luni. II). ACTIVELE CIRCULANTE - sunt acele elemente care se utilizeaz pe o perioad scurt de timp n activitatea ntreprinderii i, n general, particip la un singur circuit economic, modificndu- i n permanen forma. - cuprind toate activele de exploatare i de trezorerie a c ror lichiditate este sub 1an. - un activ este de inut ca fiind circulant: - se a teapt s fie realizat sau este destinat vnz rii sau consumului n cursul normal al ciclului de exploatare -este de inut n principal n scopul tranzac ion rii -se a teapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilan ului -este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar - activele curente se mpart n urm toarele categorii:

a) stocurile - cuprind ansamblul de bunuri de inute de ntreprindere fie pentru a fi consumate la prima utilizare, fie pentru a fi vndute n aceea i stare sau dup prelucrarea lor n procesul de produc ie. - se mpart n subgrupele: m rfurile, materiile prime, materialele consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produsele finite, animale i p s ri, ambalajele, produc ia n curs de execu ie. b) crean ele - crean ele sunt valorile economice avansate temporar altor pf./pj. i pentru care urmeaz s se primeasc un echivalent valoric (bani, o lucrare, un serviciu). - toate pf./pj. care au beneficiat de o valoare economic avansat de ntreprindere i care urmeaz s dea un echivalent poart denumirea de DEBITORI. - DEBITORII ntreprinderii care au ap rut ca urmare a crean elor din vnz ri de bunuri, lucr ri, servicii ce fac obiectul de activit ii de exploatare se numesc CLIEN I. - se includ aici urm toarele categorii de crean e: 1. crean e comerciale, fiind compuse din crean ele fa de clien i i cele din efecte comerciale de primit. - efectele comerciale de primit sunt titluri de valoare negociabile (sub forma cambiei, biletului la ordin, warantului, etc.) care atest existen a unei crean e comerciale ce va fi ncasate pe termen scurt, max. 90 de zile. 2. crean ele n cadrul grupului apar ca urmare a rela iilor de decontare ntre societ ile unui grup de ntreprinderi (societateamam i filialele ei). 3. crean ele privind capitalul subscris i nev rsat apar n rela iile cu ac ionarii ntreprinderii referitor la subscrierile de capital nedepuse nc . 4. alte crean e: - cu personalul - cu bugetul statului - cu asigur rile sociale - cu debitorii diver i. c) investi iile financiare pe termen scurt (titluri de plasament sau valori de trezorerie)
7

- reprezint valorile financiare investite de ntreprindere pentru realizarea unui c tig pe termen scurt - cuprind urm toarele elemente: - ac iuni, obliga iuni achizi ionate pentru ob inerea de venituri financiare pe termen scurt. d) casa i conturile la b nci - sunt reprezentate de valorile care mbrac forma de bani i n aceast structur se cuprind: 1. conturile la b nci: cecuri de ncasat i disponibilit i n lei i devize 2. casa: disponibilit ile aflate n casierie i alte valori (timbre fiscale, po tale, bilete de tratament, etc.) 3. acreditivele 4. avansurile de trezorerie III). CHELTUIELILE N AVANS sunt sume de bani pl tite n exerci iul curent, dar care se refer la servicii care vor fi primite de firm n exerci iul urm tor: chirii pl tite n avans, prime de asigurare pl tite n avans, abonamente n avans, etc.

B. Con inutul capitalului propriu


Capitalul propriu include aporturile de capital social, primele de capital, rezervele, rezultatul exerci iului financiar, rezultatul reportat. 1. capitalul social, se constituie la nfiin area ntreprinderii, fiind condi ie a existen ei i func ion rii ei. - se identific prin aportul n bani i/sau natur al proprietarilor, lund forma ac iunilor sau p r ilor sociale: CAP. SOC. = NR. AC . x VAL. NOMINAL - se diferen iaz n: - CSSNV: promis de ac ionari - CSSV: partea din capital care a fost depus de proprietari - capitalul se poate modifica pe parcursul desf ur rii ntreprinderii, prin opera ii de cre teri i mic or ri i se lichideaz odat cu dizolvarea ntreprinderii.

2. primele de capital reprezint capital adi ional creat ca urmare a opera iilor de cre tere a capitalului prin aporturi noi sau prin fuziuni. Este vorba despre: prime de emisiune, prime de aport, prime de fuziune. 3. rezervele din reevaluare reprezint plusurile sau minusurile create prin reevaluarea activelor i ele pot fi folosite pentru cre terea capitalului. 4. rezervele reprezint profitul capitalizat de ntreprindere n mod durabil (pe termen lung). Se mpart n: - rezerve legale anual din profitul brut, pt. protejarea capitalului - rezervele statutare anual din profitul net, cf. Statutului - rezervele pentru ac iuni proprii pt. protejarea valorii ac iunilor r scump rate - alte rezerve. 5. rezultatul reportat reprezint rezultatul financiar al anilor anterior care nu a fost distribuit de AGA. (profit nerepartizat sau pierderi neacoperite). 6. rezultatul exerci iului poate mbr ca dou forme: o profit net se ia n calculul capitalurilor proprii cu semnul plus o pierdere se ia n calculul capitalurilor proprii cu semnul minus.

C. Con inutul datoriilor


- n raport de exigibilitatea lor (scaden ), datoriile se mpart n: - datorii curente: se a teapt s fie achitate n cursul ciclului de exploatare al ntreprinderii sau n maxim 12 luni de la data bilan ului - datorii pe termen lung. - venituri nregistrate n avans - datoriile func ioneaz din momentul na terii obliga iilor fa de ter i i pn n momentul achit rii lor. - n aceast structur se includ: 1. mprumuturile i datoriile asimilate (datoriile financiare): mprumuturile din emisiunea de obliga iuni, creditele bancare i cele ob inute de la alte institu ii financiare.
9

2. datoriile comerciale reprezint datorii al ntreprinderi ap rute din cadrul rela iilor de decontare cu furnizorii, pentru achizi ion ri de bunuri, lucr ri, servicii. Acestea cuprind: furnizorii i efectele comerciale de pl tit. 3. datorii n cadrul grupului: obliga iile ap rute din cadrul rela iilor de decontare dintre ntreprinderile din grup 4. alte datorii: a. fiscale: impozite i taxe b. salariale: salariile i alte drepturi salariale c. sociale: contribu ii la asigur ri sociale, fond omaj, etc. d. fa de asocia i: dividende de plat i capital de rambursat e. fa de creditori diver i.

10

S-ar putea să vă placă și