Sunteți pe pagina 1din 21

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

Data publicrii: 11.09.2007 Autoriza ie de administrator nr. SAP-RO21960491 conform deciziei nr. 47/25.07.2007. Prospect autorizat cu decizia nr. 48/25.07.2007 Fondul autorizat cu decizia nr. 93/21.08.2007, cod de nscriere n registru FP2-12. Administrator: Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A. CUI 21948054 Numrul de nregistrare la Oficiul Na ional al Registrului Comer ului J40/11737/2007 Numrul i data de nscriere n Registrul Comisiei SAP-RO-21960491 conform deciziei nr. 47/25.07.2007. Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, cldirea 20, etaj 2, sec iunea B, cod 020335, sector 2, Bucureti Telefon: (+4) 021 203 84 00 Fax: (+4) 021 203 84 02 Website: www.aviva.ro E-mail: pensiaviva@aviva.ro Prezentul document cuprinde termenii Contractului de administrare ncheiat ntre Administrator i Fond, precum i ai Schemei de Pensii Private. Schema de Pensii Private reprezint sistemul de termene, condi ii i reguli pe baza crora Administratorul colecteaz i investete Activele Fondului de Pensii Private, n scopul dobndirii de ctre participan i a unei Pensii Private. Prospectul a fost elaborat n conformitate cu legisla ia aplicabil i autorizat de ctre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, n conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004. Administratorul investete pruden ial Activele Fondului de Pensii Private n interesul Partipan ilor. Gradul de risc al Fondului este mediu. Activele Fondului de Pensii Administrat Privat sunt separate i administrate separat de activele Administratorului. Autoritatea competent n domeniul reglementrii i supravegherii sistemului de pensii private din Romnia este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, telefon (+4) 021 330 10 35, fax (+4) 021 330 1031, adresa de e-mail: csspp@csspp.ro, denumit n continuare Comisia. Autorizarea de ctre Comisie a Prospectului Schemei de Pensii Private nu reprezint o garan ie pentru realizarea obiectivelor investi ionale ale Fondului. Autorizarea de ctre Comisie a Prospectului Schemei de Pensii Private nu implic n niciun fel aprobarea sau evaluarea de ctre Comisie a calit ii plasamentului n Instrumente Financiare i nu ofer nicio garan ie Participantului.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

1. Defini ii
1. Activele unui Fond de Pensii Administrat Privat reprezint Instrumentele Financiare, inclusiv Instrumentele Financiare derivate, precum i numerarul, rezultate ca urmare a investirii Activelor Personale ale Participan ilor. 2. Activul personal reprezint suma acumulat n contul unui Participant, egal cu numrul de unit i de fond de inute de acesta, nmul ite cu valoarea la zi a unei unit i de fond. 3. Activul net total al Fondului de pensii Administrat Privat la o anumit dat reprezint valoarea care se ob ine prin deducerea valorii obliga iilor Fondului din valoarea activelor acestuia la acea dat. 4. Actul individual de aderare reprezint un nscris prin care o persoan i manifest actul de voin de a fi parte la contractul de societate civil, precum i acceptul cu privire la con inutul Prospectului Schemei de Pensii Private. 5. Agentul de marketing reprezint persoana fizic sau juridic mandatat de administrator s ob in acordul de aderare a participan ilor. 6. Beneficiarul este motenitorul Participantului, definit conform prevederilor Codului Civil. 7. Beneficiile colaterale reprezint orice avantaje, precum facilit i bneti sau cadouri, altele dect cele care rezult din calitatea de Participant sau de Beneficiar al unei Pensii Private. 8. Contractul de administrare reprezint contractul ncheiat ntre Administrator i Participant, care are ca obiect administrarea Fondului de Pensii. 9. Contribu iile reprezint sumele pltite de ctre Participan i i/sau n numele acestora la un Fond de Pensii Administrat Privat 10. Depozitarul reprezint institu ia de credit din Romnia, autorizat de Banca Na ional a Romniei, n conformitate cu legisla ia bancar, ori sucursala din Romnia a unei institu ii de credit, autorizat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, avizat de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, creia i sunt ncredin ate spre pstrare, n condi ii de siguran , toate Activele fiecrui Fond de Pensii Administrat Privat.
S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

11. Fondul de Pensii Administrat Privat - denumit n continuare Fond - reprezint Fondul constituit prin contract de societate civil, ncheiat ntre Participan i, n conformitate cu prevederile Codului Civil referitoare la Societatea civil particular i cu dispozi iile legii. 12. Institu ia de colectare reprezint institu ia care are ca atribu ie legal colectarea contribu iilor individuale de asigurri sociale 13. Institu ia de eviden reprezint institu ia care are ca atribu ie legal eviden a asigura ilor din sistemul public de pensii. 14. Instrumentele financiare reprezint valori mobiliare (ac iuni, obliga iuni), instrumente ale pie ei monetare (depozite, certificate de depozit, certificate de trezorerie, titluri de stat), titluri de participare la organismele de plasament colectiv, instrumente financiare derivate (op iuni, contracte futures, contracte forward etc). 15. Participantul reprezint persoana care contribuie sau/i n numele creia se pltesc contribu ii la un Fond de Pensii Administrat Privat i care are un drept viitor la o Pensie Privat. 16. Pensia Privat reprezint suma pltit periodic Participantului sau Beneficiarului, n mod suplimentar i distinct de cea furnizat de sistemul public. 17. Provizionul tehnic reprezint un volum adecvat de active corespunztor angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investi ii care acoper riscurile biometrice i pe cele privind investi iile, calculat folosind tehnici actuariale.

2. Obiectivele Fondului de pensii


Obiectivul Fondului de Pensii Privat l reprezint creterea activelor Fondului, prin investirea acestora ntr-un mod care s asigure securitatea, profitabilitatea, calitatea i lichiditatea lor, n scopul constituirii, pentru fiecare Participant, a unui activ personal care s furnizeze o pensie privat, n condi iile legii. Investirea se face n interesul participan ilor i al Beneficiarilor, respectnd principiile de diversificare pruden ial a activelor i de evitare a concentrrii pe un anumit risc.

3. Condi iile de eligibilitate, modalitatea de aderare i de dobndire a calit ii de Participant


3.1 Participan ii la un Fond de Pensii Administrat Privat: persoanele n vrst de pn la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, i care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie s adere la un Fond de Pensii Administrat Privat persoanele, altele dect cele prevzute la alin. (1), n vrst de pn la 45 de ani, care sunt deja asigurate i contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un Fond de Pensii

3.7 Participarea la acest Fond comport att avantajele care i sunt specifice, ct i riscul nerealizrii obiectivelor investi iilor, inclusiv al unor pierderi pentru Participant.

4. Contribu ii
4.1 Contribu ia la fondul de pensii este parte din contribu ia individual de asigurri sociale datorat la sistemul public de pensii. 4.2 Contribu ia la fondul de pensii se eviden iaz distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, n mod similar cu contribu ia obligatorie datorat conform Legii nr. 19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare. 4.3 Contribu ia la fondul de pensii se constituie i se vireaz n aceleai condi ii cu cele stabilite pentru contribu ia de asigurri sociale. 4.4 Participantul care a fost detaat n alt ar are dreptul la continuarea pl ii contribu iilor la fondul de pensii din Romnia, pe toat durata detarii. 4.5 n situa ia continurii pl ii contribu iilor la un Fond de Pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, lucrtorul detaat n Romnia i angajatorul acestuia, dup caz, vor fi exonera i de obliga ia de a contribui la un Fond de Pensii din Romnia. 4.6 Baza de calcul, re inerea i termenele de plat ale contribu iei la fondul de pensii sunt aceleai cu cele stabilite pentru contribu ia de asigurri sociale. 4.7 La momentul nceperii activit ii de colectare, cuantumul contribu iei este de 2% din baza de calcul. 4.8 n termen de 8 ani de la nceperea colectrii, cota de contribu ie se majoreaz la 6%, cu o cretere de 0,5 puncte procentuale pe an, ncepnd cu data de 1 ianuarie a fiecrui an, n conformitate cu prevederile Legii 411/2004 la data autorizrii prezentului Prospect. n cazul modificrii acestor cifre, Prospectul se va modifica n mod corespunztor. 4.9 Virarea contribu iilor la Fondurile de Pensii se realizeaz de ctre institu ia de colectare, n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea lor, pe baza informa iilor furnizate de institu ia de eviden .

3.2 Persoana care ndeplinete condi iile de eligibilitate prevzute de Lege i de norma privind aderarea ini ial i eviden a participan ilor la fondul de pensii administrat privat dobndete calitatea de Participant dup validarea actului individual de aderare de ctre Institu ia de Eviden i dup plata n mod direct sau de ctre angajator, n numele poten ialului Participant, a primei contribu ii la Fondul de Pensii Administrat Privat. 3.3 La semnarea actului de aderare Participan ii sunt informa i asupra condi iilor schemei de pensii private, mai ales n ceea ce privete: drepturile i obliga iile pr ilor implicate n schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice i de alt natur, precum i despre natura i distribu ia acestor riscuri. 3.4 Aderarea la un Fond de Pensii Administrat Privat este o op iune individual, oferirea oricrui fel de beneficii colaterale fiind interzis, n conformitate cu art. 123 litera c) din Legea nr. 411/2004. 3.5 Administratorul nu poate refuza semnarea Actului Individual de Aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la un Fond de Pensii Administrat Privat. 3.6 Calitatea de Participant cu drepturi depline se men ine i n cazul suspendrii sau ncetrii pl ii contribu iilor ctre Fondul de Pensii Administrat Privat.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

4.10 Nerespectarea de ctre institu ia de colectare sau de ctre institu ia de eviden a termenului prevzut la alin. (1) atrage plata de ctre aceasta a dobnzilor sau penalit ilor de ntrziere, n acelai cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obliga iilor bugetare. 4.11 Pltitorul transmite institu iei de colectare i institu iei de eviden informa ii despre suma virat, codul numeric personal al Participantului, perioada pentru care este pltit contribu ia respectiv i baza de calcul a acesteia. 4.12 Dac administratorul nu a primit contribu iile n termenul legal, acesta informeaz imediat, n scris, institu ia de eviden . 4.13 n cazul nevirrii la termen a contribu iei datorate Fondului de pensii: a) se pltesc dobnzi i penalit i de ntrziere de ctre persoana rspunztoare de neplata la termen, n acelai cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obliga iilor bugetare b) institu ia de colectare procedeaz la aplicarea modalit ilor de executare silit i a celorlalte modalit i de stingere a debitelor, conform dispozi iilor legale privind colectarea crean elor bugetare c) dobnzile i penalit ile aferente se vireaz n contul individual al Participantului, n termen de dou zile lucrtoare de la data achitrii lor, i asupra lor nu se datoreaz comisionul prevzut la art. 88 alin. (1) lit. a) din Legea 411/2004 respectiv art. 12 litera a) din prezentul Prospect

6. Resursele financiare ale Fondului


Resursele financiare ale Fondului se constituie din: contribu iile nete convertite n unit i de fond drepturile cuvenite Beneficiarilor i nerevendicate n termenul general de prescrip ie dobnzile i penalit ile de ntrziere aferente Contribu iilor nevirate n termen i cuantumul acestora sumele provenite din investirea veniturilor men ionate anterior

7. Politica de investi ii 7.1.


Direc ii generale

Politica de investi ii adoptat de Fond const n dispersia riscului pe mai multe sectoare economice, pe diverse clase de active, pe tipuri de emiten i, pe diverse pie e ale rilor din Uniunea European, precum i pe pie e financiare ale statelor ter e. Administratorul Fondului urmrete zilnic evolu ia structurii Fondului plasnd resursele Fondului n conformitate cu strategia general stabilit de Consiliul de Administra ie, ac ionnd prin vnzarea i cumprarea diverselor titluri financiare n condi iile oferite de evolu ia acestora pe aceste pie e. Politica de investi ii va avea n vedere men inerea nivelului de risc asumat n prezentul document. Instrumentele preferate vor fi cele cu venit fix pentru a asigura o stabilitate mai mare a performan elor Fondului. n func ie de evolu ia pie ei de capital, fondul se poate orienta i spre investi ii limitate n ac iuni i obliga iuni corporative i municipale, ponderea n aceste active putnd crete pn la nivelul maxim legal admis. Portofoliul de ac iuni i obliga iuni va fi concentrat ctre emiten i cu poten ial de cretere pe termen mediu i lung i al cror nivel de lichiditate va permite accesul facil n pia , fr costuri suplimentare. Activele se vor diversifica astfel nct se va evita expunerea excesiv pe un anumit activ. Performan ele Fondului vor fi influen ate de evolu iile pie elor financiare pe care Fondul va face plasamente. Toate veniturile ob inute de Fond se reinvestesc.

5. Obliga iile Participantului


To i Participan ii la un Fond de Pensii Administrat Privat au aceleai drepturi i obliga ii i li se aplic un tratament nediscriminatoriu. Participan ii la un Fond de Pensii Administrat Privat au urmtoarele obliga ii: s informeze n scris Administratorul despre orice modificare a datelor ce au stat la baza actului lor de aderare s comunice Administratorului momentul i forma n care doresc s se efectueze plata Pensiei Private, n conformitate cu prevederile legisla iei aplicabile

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

7.2.

Principalele categorii de instrumente financiare titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare din Romnia sau din alte ri, n procent de pn la 5% din valoarea total a activelor Fondului alte forme de investi ii prevzute de normele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

Instrumentele financiare prin care se fac plasamentele sunt cele stabilite de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, modificat i completat de Legea 23/2007 cu urmtoarele limite maxime: instrumente ale pie ei monetare, inclusiv conturi i depozite n lei la o banc, persoan juridic romn, sau la o sucursal a unei institu ii de credit strine autorizate s func ioneze pe teritoriul Romniei i care nu se afl n procedur de supraveghere special ori de administrare special sau a crei autoriza ie nu este retras, fr s depeasc un procent mai mare de 10%1 din valoarea total a activelor Fondului titluri de stat emise de Ministerul Finan elor Publice din Romnia, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, n procent de pn la 70% din valoarea total a activelor Fondului obliga iuni i alte valori mobiliare emise de autorit ile administra iei publice locale din Romnia sau statele membre ale Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, n procent de pn la 10% din valoarea total a activelor Fondului valori mobiliare tranzac ionate pe pie e reglementate i supravegheate din Romnia, din statele membre ale Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, n procent de pn la 35% din valoarea activelor Fondului titluri de stat i alte valori mobiliare emise de state ter e, n procent de pn la 15% din valoarea total a activelor Fondului obliga iuni i alte valori mobiliare, tranzac ionate pe pie e reglementate i supravegheate, emise de autorit ile administra iei publice locale din state ter e, n procent de pn la 10% din valoarea total a activelor Fondului obliga iuni i alte valori mobiliare ale organismelor strine neguvernamentale, dac aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate i ndeplinesc cerin e de rating, n procent de pn la 5% din valoarea total a activelor Fondului

Procentul maxim admis al activelor poate fi modificat de ctre CSSPP prin emiterea de norme n acest sens. n func ie de natura emitentului de instrumente n care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt: 5% din activele Fondului, ntr-o singur societate comercial sau n fiecare categorie de active ale acesteia 10% din activele Fondului, n activele unui grup de emiten i i ale persoanelor afiliate acestora

Instrumentele financiare derivate sunt admise n alctuirea structurii Fondului de pensii administrat privat doar n msura n care contribuie la scderea riscurilor investi iei sau faciliteaz gestionarea eficient a activelor. Prin politica de investi ii, Fondul de pensii administrat privat admite urmtoarele limite ale structurii activelor, sub rezerva disponibilit ii pe pia a respectivelor active, fr ns a depi maximele admise de lege:

Aceast limit maxim se poate depi temporar pe o perioad de maxim 60 de zile calendaristice numai n cazul imposibilit ii respectrii, din motive obiective, a limitelor stabilite pentru celelalte categorii de active.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

Tip instrument financiar


Obliga iuni i alte valori mobiliare ale organismelor strine neguvernamentale, dac aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate i ndeplinesc 1 cerin e de rating Titluri de stat emise de Ministerul Finan elor Publice din Romnia, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European Titluri de stat i alte valori mobiliare emise de state 2 ter e Valori mobiliare tranzac ionate pe pie e reglementate i supravegheate din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romnia, sau apar innd Spa iului Economic European Instrumente ale pie ei monetare inclusiv conturi i depozite n lei la o banc, persoan juridic romn, sau la o sucursal a unei institu ii de credit strine autorizate s func ioneze pe teritoriul Romniei Obliga iuni i alte valori mobiliare emise de autorit ile administra iei publice locale din Romnia sau statele membre ale Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European Obliga iuni i alte valori mobiliare, tranzac ionate pe pie e reglementate i supravegheate, emise de autorit ile administra iei publice locale din state ter e Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv n valori mobiliare din Romnia sau din alte ri Grad de risc sczut
Instrumente emise de: Banca Mondial, Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare i Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare etc. 2 Instrumente emise de guverne strine limitate la: SUA, Canada i Japonia.
1

Minimum admis n fond


0%

Structura de echilibru
4%

Maximum admis n fond


5%

45 % 0% 10 %

55 % 11 %

70 % 15 % 35 %

0%

10 %

30% 0% 10 %

0% 0%

10 % 5%

Nivelul de risc asociat Fondului de Pensii Administrat Privat este mediu.

7.3.

Riscuri Investi ionale

De asemenea, fondul va folosi tehnici i instrumente pentru reducerea riscului nesistematic prin diversificarea prudent a plasamentelor din portofoliu. Administrarea activelor Fondului va ine cont de condi iile economice ale fiecrei zone geografice i de perspectivele fiecrui domeniu, ac ionnd doar n acele sectoare i folosind doar acele instrumente financiare care au un poten ial bun n condi ii rezonabile de siguran . Valoarea activului net al Fondului va evolua n func ie de evolu ia pie elor pe care au fost efectuate investi iile. Valoarea investi iilor Fondului poate fluctua n timp. Aceasta nseamn c valoarea unor investi ii poate crete n timp ce valoarea altor investi ii scade, n func ie de termenii n care acestea au fost fcute i n func ie de evolu ia pie ei financiare, a celei bursiere sau a conjuncturii economice. Managementul riscului este monitorizat permanent de ctre departamentul de audit intern al companiei n conformitate cu politica Grupului Aviva, iar auditul extern se face de dou ori pe an. Performan ele trecute nu reprezint garan ii pentru performan e viitoare.

Riscurile la care este supus fondul pot fi clasificate astfel: Riscul sistematic, nediversificabil, determinat de: evolu ia general a economiei na ionale i a Uniunii Europene, riscul modificrii dobnzii de pia , riscul modificrii negative a cota iilor ac iunilor i obliga iunilor din portofoliu, riscul creterii infla iei, evolu ia nefavorabil a ratei de schimb valutar Riscul nesistematic, diversificabil, determinat de riscul de plasament - unele plasamente se pot dovedi n timp neprofitabile. Acest risc este specific pentru fiecare plasament n parte Riscul legislativ influen at de exemplu de modificri ale procentului maxim admis al activelor.

Riscul sistematic va fi redus la minimum posibil prin investirea activelor Fondului pe diverse pie e.
S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

7.4. Persoanele responsabile de luarea deciziilor


i realizarea investi iilor Administrarea Fondului va fi fcut de ctre Consiliul de Administra ie care este alctuit din urmtoarele persoane i va avea urmtoarele atribu ii: Componen a Pierre-Olivier Boue Preedinte Consiliu Administra ie Shah Rouf Membru Consiliu Administra ie Adrian Allott - Membru Consiliu Administra ie Atribu ii stabilirea politicii i strategiei de investi ii revizuirea politicii de investi ii stabilirea principalelor standarde de performan n investi ii stabilirea obiectivelor i gestiunea riscului optimizarea veniturilor din investi iile Fondului n limitele locale legale alegerea furnizorului serviciilor de custodie i de depozitare managementul investi iei i contractului de custodie i al oricrui amendament ulterior la acesta stabilirea autorizrii investi iei i a limitelor admise i de expunere aferente fr a se depi limitele maxime admise de lege Comitetul de Investi ii are urmtoarea componen i urmtoarele atribu ii: Componen a Directorul General Adrian Allott Directorul de Investi ii Contabilul ef Ctlin Constantinescu Dealer-ul

Atribu ii implementeaz strategiile i politicile convenite de Consiliul de Administra ie monitorizeaz conformitatea cu normele stabilite de Consiliul de Administra ie i reglementrile locale raporteaz prompt Consiliului de Administra ie i organismului de control local (CSSPP) orice nclcare a politicilor sau reglementrilor convenite i ia msuri de corectare men ine rela iile cu depozitarul i custodele, intermediari de servicii de investi ii financiare, organisme de control i bnci urmrete ca toate persoanele implicate n activit i de investi ie s fie pregtite adecvat pentru rolurile lor i s cunoasc legisla ia i normele n vigoare realizeaz tranzac ii conform strategiilor i politicilor convenite de Consiliul de Administra ie ntocmete rapoarte pentru Consiliul de Administra ie, managementul local, Grup i autorit ile de reglementare locale despre toate aspectele legate de investi ii men ine o informare la zi asupra condi iilor pie ei furnizeaz toate informa iile financiare necesare referitoare la structura activelor din portofoliul Fondului Consiliul de Administra ie se va ntruni de regul o dat pe trimestru i ori de cte ori se impun schimbri majore de natur s afecteze politica de investi ii sau performan ele Fondului. De asemenea, politica de investi ii va fi revizuit cel putin o dat la trei ani n scopul men inerii evolu iei Fondului n obiectivul asumat prin prezentul document, n conformitate cu cerin ele legale privind procedura de modificare a Prospectului.

8. Regimul fiscal al opera iunilor Fondului de Pensii


Investi iile Activelor Fondului de Pensii Administrat Privat sunt scutite de impozit i rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

9. Valoarea activului net i valoarea unit ii de fond


Activele Fondului de Pensii se evalueaz respectnd regulile de evaluare stabilite pentru fiecare categorie de activ prin norma emis de ctre Comisie. Instrumentele pie ei monetare admise la tranzac ionare pe o pia reglementat sunt evaluate prin metoda bazat pe pre ul de nchidere al sec iunii principale a respectivei pie e reglementate. Valoarea total a activelor Fondului se calculeaz prin nsumarea tuturor activelor aflate n portofoliul acestuia. Valoarea activului net total al Fondului la o anumit dat se ob ine prin deducerea valorii obliga iilor Fondului din valoarea total a activelor acestuia la data respectiv. Valoarea activelor nete i valoarea unit ii de fond se calculeaz att de ctre administrator, ct i de ctre depozitar n fiecare zi lucrtoare, n conformitate cu normele emise de ctre Comisie. Valoarea unei unit i de fond la o anumit dat este calculat ca raport dintre valoarea net a activelor Fondului la data respectiv i numrul total de unit i de fond la data respectiv. Valoarea ini ial a unei unit i de fond este de 10 lei. Valoarea unit ii de fond i valoarea activului net vor fi publicate sptmnal pe pagina de internet a administratorului (www.aviva.ro) i n presa scris.

10. Rata rentabilit ii Fondului de Pensii Rata de rentabilitate a Fondului pe o anumit perioad se calculeaz ca logaritm natural din raportul dintre valoarea unit ii de fond din ultima zi lucrtoare a perioadei de calcul i valoarea unit ii de fond din ultima zi lucrtoare ce precede perioada de calcul. Randamentul zilnic al unui Fond de Pensii reprezint diferen a dintre valoarea unit ii de fond din ziua respectiv i valoarea unit ii de fond din ziua precedent, totul raportat la valoarea unit ii de fond din ziua precedent. Rata de rentabilitate a Fondului de Pensii pentru ultimele 24 de luni va fi publicat pe pagina de internet a administratorului.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

11. Contul individual al Participantului


Fiecare Participant are un cont individual. Acesta se constituie prin alocarea contribu iilor, a transferurilor de disponibilit i ale Participantului, precum i a accesoriilor aferente acestora. Contribu iile i transferurile de lichidit i bneti la Fondul de Pensii se convertesc n unit i de fond i diviziuni ale acestora n maximum dou zile lucrtoare de la data ncasrii acestora. O plat se consider ncasat de ctre Administrator dac informa iile ce o nso esc permit identificarea i alocarea sumelor primite. n cazul n care nu este posibil identificarea unei pl i n termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia, Administratorul va returna plata respectiv. nainte de convertirea n unit i de fond, din contribu ie se deduce comisionul de administrare exprimat ca procent din contribu ie. Numrul de unit i de fond alocate n contul Participantului este egal cu raportul dintre contribu ia net de comisionul de administrare i valoarea unit ii de fond, n conformitate cu prevederile normei n vigoare. Comisionul de administrare nu se deduce la convertirea n unit i de fond a: sumelor provenind din transferuri de disponibilit i drepturilor cuvenite Beneficiarilor n caz de deces al Participantului nainte de deschiderea dreptului la pensia privat, Beneficiari care au calitatea de Participan i la fond accesoriilor aferente contribu iilor Activul personal va fi folosit, la data ndeplinirii condi iilor de pensionare pentru limit de vrst n sistemul public, pentru achizi ionarea unei pensii private de la un furnizor de pensii private. Participantul al crui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei va primi o plat unic sau pl i ealonate n rate pe o durat de maxim 5 ani, la cerere. De la data pensionrii de invaliditate pentru afec iuni care nu mai permit reluarea activit ii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare, activul personal va fi folosit pentru a furniza: o plat unic sau pl i ealonate, n rate, pe o durat de maximum 5 ani, dac activul su personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribu ie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei o pensie privat, dac activul su personal este suficient. n cazul decesului unui Participant nainte de deschiderea dreptului la pensia privat, Beneficiarilor li se va deschide cte un cont la ultimul Fond de Pensii la care a contribuit Participantul decedat, n care se transfer activele cuvenite fiecruia. Beneficiarul are dreptul, dup caz, la: cumularea conturilor la un singur Fond de Pensii, dac are calitatea de Participant la un alt Fond de Pensii plata unic sau pl i ealonate n rate pe o durat de maximum 5 ani, fr a datora penalit i, dac nu are calitatea de Participant

Numrul de unit i de fond din contul unui Participant nmul it cu valoarea unit ii de fond la o anumit dat reprezint activul personal al Participantului la data respectiv. Participantul este proprietarul activului personal din contul su. Activul personal nu poate face obiectul unei executri silite sau al unei tranzac ii, sub sanc iunea nulit ii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanc iunea nulit ii.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

12. Taxele i comisioanele din contribu ii i din activul Fondului de Pensii


Comisionul de administrare se constituie prin: deducerea unui procent de 2,5% din contribu iile pltite, deducere fcut nainte de convertirea contribu iilor n unit i de fond deducerea unui procent de 0,05% pe lun din media activului net total al Fondului. Acest comision se nregistreaz zilnic ca obliga ie a Fondului i se ia n calculul valorii activului net, iar plata obliga iilor cumulate ctre administrator se face lunar. Valoarea comisionului nregistrat zilnic va fi egal cu procentul lunar mpr it la numrul de zile ale lunii respective i se va aplica la valoarea activului net din ziua precedent. Pe durata anului calendaristic 2008, valoarea comisionului de administrare ce se deduce din activul net al Fondului va fi zero.

13. Transferul la un alt Fond de Pensii


n situa ia n care un Participant dorete s adere la alt Fond de Pensii, acesta este obligat s notifice administratorul Fondului de Pensii de la care se transfer, cu 30 de zile calendaristice nainte de aderarea efectiv la noul Fond de Pensii i s i trimit acestuia o copie dup noul act de aderare. Calitatea de Participant la vechiul Fond de Pensii nceteaz la data la care se realizeaz transferul de disponibilit i, iar calitatea de Participant la noul Fond de Pensii ncepe la aceeai dat. Transferul de disponibilit i are loc n prima zi lucrtoare dup expirarea termenului de 30 de zile calendaristice men ionat mai sus i cuprinde activul personal net existent n contul Participantului la acea dat, diminuat cu penalitatea de transfer. Penalitatea de transfer este de 5% din activul net, n cazul n care transferul are loc mai devreme de doi ani de la data aderrii la Fond. Administratorul vechiului Fond de Pensii informeaz noul administrator despre contribu iile Participantului, despre transferurile de disponibilit i efectuate n numele su, precum i despre contribu iile acestuia la fondurile de pensii al cror Participant a fost anterior, existente la data informrii, precum i orice alte informa ii conform normei privind transferul participan ilor ntre fondurile de pensii administrate privat. Pe perioada aderrii ini iale precum i pe perioada realocrii orice transfer este interzis.

n caz de transfer la un alt Fond de Pensii, administratorul percepe penalit i, cu respectarea normelor emise de ctre Comisie. Pentru furnizarea la cerere de informa ii suplimentare, solicitate de ctre Participant sau de ctre Beneficiar n plus fa de obliga iile de informare prevzute n Lege, administratorul poate solicita un tarif care va fi stabilit conform normelor emise de ctre Comisie. Costurile serviciilor de audit aferente Fondului vor fi suportate din activul Fondului. Pre ul acestor servicii este de 1.000EUR exprimat ca sum fix pentru serviciile de audit minimale specificate n norma 11/2007. Aceste servicii vor putea fi suplimentate n conformitate cu solicitrile Comisiei respectiv ale Administratorului la un pre de maxim 80EUR pe or.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

10

14. Plata Pensiilor Administrate Privat


14.1 Participantul are dreptul la o pensie privat de la data ndeplinirii condi iilor de pensionare pentru limita de vrst n sistemul public. 14.2 Suma total cuvenit pentru pensia privat nu poate fi mai mic dect valoarea contribu iilor pltite, diminuate cu penalit ile de transfer i comisioanele legale. 14.3 Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizi ionarea unei pensii private. 14.4 Fac excep ie de la prevederile art. 14.3 urmtoarele categorii: a) Beneficiarii care nu au calitatea de Participant b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afec iuni care nu mai permit reluarea activit ii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, i al cror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privat c) persoanele al cror activ personal net la data pensionrii este prea mic pentru a putea primi o pensie privat 14.5 n termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea ncadrrii ntr-una dintre situa iile prevzute la art. 15.4, persoana ndrept it primete o plat unic sau pl i ealonate n rate pe o durat de maximum 5 ani, la cerere, n conformitate cu legisla ia n vigoare. 14.6 n cazul nerespectrii termenului prevzut la art. 14.5, administratorul datoreaz dobnzi i penalit i de ntrziere n acelai cuantum cu cele stabilite pentru neplata obliga iilor bugetare. 14.7 Pensia privat se pltete Participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procur special sau reprezentantului legal al acestuia, dup caz. 14.8 Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suport de ctre Participant. 14.9 n cazul schimbrii locului de munc, a domiciliului sau a reedin ei n alt ar, stat membru al Uniunii Europene sau apar innd Spa iului Economic European, Participantul sau Beneficiarul pstreaz dreptul la pensia privat ctigat n cadrul schemelor de pensii private din Romnia i aceasta se pltete n acel stat, n cuantumul rmas dup scderea tuturor taxelor i cheltuielilor aferente pl ii.
S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

15. Garan iile Administratorului


n conformitate cu prevederile Capitolului XVIII art. 141 din Lege ce reglementeaz Pensia Privata i prevederile din Normele emise n aplicarea acesteia, activul personal al Participantului nu poate fi mai mic dect valoarea contribu iilor pltite, diminuate cu penalit ile de transfer i comisioanele legale. Administratorul va constitui un provizion tehnic pentru acoperirea riscurilor aferente garan iei investi ionale minime obligatorii stabilite prin lege i va de ine permanent un nivel suficient i corespunztor de active pentru a acoperi acest provizion tehnic. Activele necesare acoperirii provizionului tehnic provin din resursele proprii ale administratorului. Calculul provizionului tehnic se va face de ctre un actuar sau de un alt specialist n acest domeniu, pe baza metodelor stabilite prin normele Comisiei, cu respectarea principiilor din Lege i a oricror alte cerin e suplimentare stabilite de ctre Comisie. Activele i pasivele Fondului de pensii Private sunt organizate, eviden iate i administrate distinct, separat de eventuale alte fonduri de pensii Private administrate, i separat de contabilitatea proprie a administratorului, fr posibilitatea transferului ntre fonduri sau ntre fonduri i administrator. Toate activele i pasivele corespunztoare activit ii de administrare a Fondului de Pensii Private sunt restric ionate, gestionate i organizate separat de alte activit i ale administratorului, fr posibilitatea de transfer.

11

16. Obliga iile de raportare i informare ale administratorului


Administratorul public pn cel mai trziu la data de 31 mai a fiecrui an un raport anual cu informa ii corecte i complete despre activitatea desfurat n anul calendaristic precedent. Acest raport va fi pus la dispozi ia oricrei persoane care solicit dobndirea calit ii de Participant i a oricrui Participant. Raportul anual con ine informa ii cu privire la administrator i la fondul de pensii pe care l administreaz, incluznd: componen a Consiliului de Administra ie numele ac ionarilor care de in mai mult de 5% din totalul ac iunilor i procentul de inut de acetia din totalul ac iunilor denumirea i sediul depozitarului informa ii cu privire la situa ia financiar a Fondului orice alte informa ii cerute de normele Comisiei Administratorul pune, la cerere, la dispozi ia participan ilor i Beneficiarilor sau, dup caz, a reprezentan ilor acestora declara ia privind politica de investi ii, conturile i rapoartele anuale. Fiecare Participant sau Beneficiar primete de asemenea, la cerere, informa ii detaliate i de substan privind riscul investi iei, gama de op iuni de investi ii, dac este cazul, portofoliul existent de investi ii, precum i informa ii privind expunerea la gradul de risc i costurile legate de investi ii. n cazul n care Participantul sau Beneficiarul solicit, pe lng informa iile men ionate anterior, informa ii suplimentare privind participarea la fondul de pensii, administratorul este obligat s furnizeze aceste informa ii i poate percepe un tarif care se stabilete anual de ctre Comisie. n cazul n care un Participant la o schem de pensii private din Romnia i schimb locul de munc, domiciliul sau reedin a ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apar innd Spa iului Economic European, administratorul i va comunica, n scris, informa ii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privat i op iunile sale posibile n acest caz. Administratorul este obligat s elaboreze i s transmit Comisiei pn la data de 15 aprilie un raport anual care s ofere o imagine real i corect a Fondului, cuprinznd: situa iile activelor i pasivelor, ale veniturilor i cheltuielilor Fondului contul de profit i pierdere privind activitatea proprie situa ia comisioanelor pltite pentru depozitar, administrator i alte situa ii privind cheltuielile solicitate de Comisie numrul de participan i la schema de pensii alte informa ii solicitate de Comisie

Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investi iile Fondului de Pensii, con innd cel pu in structura portofoliului de investi ii din perioada de raportare procentul activelor Fondului investit ntr-o singur societate comercial sau n fiecare clas de active ale acesteia procentul activelor Fondului investit, n cazul activelor unui singur emitent

Comisia poate s solicite administratorului, membrilor consiliului de administra ie al acestuia i altor manageri sau directori ori persoane nsrcinate cu controlul acestora s furnizeze informa ii privind toate aspectele activit ii sau s le pun la dispozi ie toate documentele. Comisia poate ob ine periodic declara ia privind politica de investi ii, conturile i rapoartele anuale, precum i toate documentele necesare supravegherii. Administratorul l informeaz anual, n scris, pe fiecare Participant, la ultima adres comunicat, despre activul personal, respectiv numrul de unit i de fond i valoarea acestora, precum i despre situa ia administratorului. Administratorul transmite Participantului i Beneficiarului sau, dup caz, reprezentan ilor acestora, n termen de 10 zile calendaristice, orice informa ie relevant privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.
S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

Raportul anual va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie i va cuprinde informa ii coerente, complete i clar prezentate.

12

17. Procedura de modificare a prospectului


Prezentul Prospect se poate modifica numai dup ob inerea avizului din partea Comisiei, n conformitate cu prevederile legii 411/2004 i ale normelor aplicabile.

20. Auditorul financiar extern


Ernst&Young Assurance Activities S.R.L. Str. Dr. Staicovici nr. 75, cldirea Forum 2000, etaj 8, 0505557, sector 5, Bucureti Telefon +(4) 021 402 40 00 Fax +(4) 021 410 49 65 E-mail: office@ro.ey.com J40/5964/1999 CUI11909783 Autoriza ie de auditor societ i administrare Fonduri de Pensii Private nr. AUD-RO-11922130 din data de 10.07.2007

18. Administratorul
Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A. B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, cldirea 20, etaj 2, sec iunea B, cod 020335, sector 2, Bucureti Telefon: (+4) 021 203 84 00 Fax: (+4) 021 203 84 02 Website: www.aviva.ro E-mail: pensiaviva@aviva.ro J40/11737/2007 CUI 21948054 Autoriza ie de Administrator nr. SAP-RO21960491 conform deciziei nr. 47/25.07.2007. Compania Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A. este condus de un Consiliu de Administra ie compus din trei membri: dl. Pierre - Olivier Boue, dl. Shah Rouf i dl. Adrian Allott. Ac ionarii Aviva sunt: Aviva International Holdings Limited care de ine 99,9998% din capitalul social i CGU Romnia Holdings S.R.L. care de ine 0,0002% din capitalul social.

21. Contractul de Administrare


21.1 Defini ii Administrator societatea comercial pe ac iuni constituit n conformitate cu dispozi iile legisla iei n vigoare i cu prevederile Legii, denumit Societatea de Pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii i, op ional, furnizarea de pensii private Act individual de aderare un nscris prin care o persoan i manifest actul de voin de a fi parte la contractul de societate civil i la Prospectul schemei de pensii private Comisia Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Contractul de administrare contractul ncheiat ntre Administrator i Participant, care are ca obiect administrarea Fondului de Pensii Lege Legea 411/2004 Participantul persoana care contribuie sau/i n numele creia se pltesc contribu ii la un Fond de Pensii Administrat Privat i care are un drept viitor la o Pensie Privat Pensia Privat suma pltit periodic Participantului sau Beneficiarului, n mod suplimentar i distinct de cea furnizat de sistemul public, n conformitate cu Legea i celelalte prevederi legale Prospectul schemei de pensii private documentul care con ine termenii contractului de administrare i ai schemei de pensii

19. Depozitarul
BRD - Groupe Socit Gnrale S.A. B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, Bucureti Tel: 004 021 301 61 00 Fax: 004 021 301 61 00 Website: www.brd.ro J40/608/1991, CUI R361579, DEP-RO-373958/06.02.2007, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 21/12.06.2007

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

13

21.2 Pr ile contractante Pr ile contractante sunt S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. respectiv Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Viva, reprezentat de ctre membrii si fondatori. 21.3 Obiectul contractului

21.4 Durata contractului Art. 2 Prezentul contract a fost ncheiat pe o perioad nelimitat. Contractul intr n vigoare de la data autorizrii AVIVA Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A. ca administrator de fonduri de pensii private. 21.5 Pre ul contractului - modalit i de plat

Art. 1 1) Obiectul prezentului contract l constituie administrarea Fondului de Pensii Administrat Privat Pensia Viva. 2) Prin administrare, n sensul prezentului contract, pr ile n eleg s defineasc totalitatea opera iunilor pe care Administratorul este mputernicit s le efectueze pentru ndeplinirea obliga iilor asumate. 3) Fondul, prin intermediul membrilor si fondatori, acord Administratorului mandat general n vederea realizrii obiectului prezentului contract i n vederea reprezentrii intereselor sale n fa a oricror persoane fizice, juridice, autorit i publice i instan e judectoreti. 4) Principiile schemei de pensii private sunt detaliate n cadrul prospectului schemei de pensii i pot fi rezumate la mobilizarea resurselor financiare disponibile de la participan ii n sistemul de pensii private i investirea lor pe pie ele financiare ntr-un mod care s asigure securitatea, calitatea i lichiditatea lor avnd n vedere un portofoliu diversificat cu scopul declarat al ob inerii unor venituri suplimentare la vrsta pensionrii. 5) Administratorul Fondului de pensii private este obligat s respecte eventualele limitri ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

Art. 3 Pentru serviciile de administrare a Fondului, administratorul va re ine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de 2,5% aplicat contribu iilor pltite de ctre Participan i, nainte de convertirea acestora n unit i de fond, i un procent de 0,05% pe lun aplicat la activul net total al Fondului de pensii private. Art. 4 Metoda de calcul i de percepere a comisioanelor este: a) nainte de transformare n unit i de fond, din orice contribu ie pltit se deduce un comision de administrare de 2,5% i b) comisionul de administrare se deduce zilnic, sub forma unui procent de 0,05% pe lun din media activului net total al Fondului 21.6 Obliga iile administratorului Art. 5 Administratorul are urmtoarele obliga ii, n conformitate cu prospectul schemei de pensii private, Legea 411/2004 respectiv prezentul contract: s ndeplineasc toate procedurile i formalit ile legale pentru autorizarea i func ionarea n bune condi ii a Fondului s informeze participan ii despre obliga iile ce le revin n calitate de membri ai Fondului, precum i asupra procedurilor pe care trebuie s le urmeze s administreze procedura aderrii de noi membri la Fond s colecteze contribu iile participan ilor n conformitate cu prevederile actelor individuale de aderare i prevederile Legii s transforme contribu iile colectate n unit i de fond i s gestioneze aceste unit i n conformitate cu prospectul schemei de pensii private i Lege

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

14

s in eviden a unit ilor de fond n conformitate cu prospectul schemei de pensii private i Lege s defineasc strategia de investi ii, materializat n documentul intitulat Declara ia privind politica de investi ii, parte n prospectul schemei de pensii private s efectueze plasamentul disponibilit ilor Fondului, n conformitate cu declara ia privind politica de investi ii, prospectul schemei de pensii i Lege s calculeze i s publice valoarea activelor nete ale Fondului i a unit ii de fond, pentru fiecare zi lucrtoare s furnizeze informa ii participan ilor, n conformitate cu prospectul schemei de pensii i prevederile legale s gestioneze, s pstreze i s arhiveze documentele privind Fondul, activitatea proprie, participan ii i Beneficiarii lor s gestioneze rela iile cu celelalte entit i implicate n activitatea de administrare a Fondului s ncheie orice contracte n numele i pe seama Fondului ce au ca scop ndeplinirea mandatului ce face obiectul prezentului contract s efectueze pl i ctre entit ile implicate pentru serviciile prestate s re in comisioanele aferente activit ii prestate, n conformitate cu prospectul schemei de pensii, prezentului contract i ale Legii s gestioneze plata pensiilor ctre participan i, n conformitate cu prospectul schemei de pensii i prevederile legale s calculeze, re in i vireze la bugetul statului impozitele datorate de ctre participan i, dac este cazul, n conformitate cu legisla ia aplicabil s ndeplineasc obliga iile de raportare ctre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private privind activitatea de administrare, n formatul i n termenele solicitate conform Legii

n vederea ndeplinirii obliga iilor asumate Administratorul va: - ac iona cu onestitate, corectitudine, diligen profesional i transparen n scopul protejrii participan ilor la Fondul administrat - angaja i folosi eficient resursele disponibile pentru desfurarea corespunztoare a activit ii - desfura activitatea n conformitate cu prospectul schemei de pensii precum i a celorlalte legi aplicabile alte obliga ii prevzute de lege Art. 6 n vederea ducerii la ndeplinire a obliga iilor ce i revin, administratorul Fondului de pensii private va ac iona n interesul Participan ilor la Fond i va lua toate msurile necesare pentru prevenirea, nlturarea, limitarea pierderilor, precum i pentru exercitarea i ncasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat. Art. 7 Eviden ele administratorului referitoare la participan i, contribu ii, investi ii i pensii private vor fi inute n conformitate cu prevederile Legii. Art. 8 Administratorul este obligat s solu ioneze orice sesizare i reclama ie primit n cel mai scurt timp, n conformitate cu prevederile Legii. Eventualele reclama ii i sesizri se fac n scris i se nregistreaz la sediul Administratorului, urmnd a fi solu ionate n conformitate cu procedurile interne coroborate cu dispozi iile cuprinse n Lege. Art. 9 Administratorul Fondului de pensii private va comunica Participan ilor la Fond orice informa ie cerut de acetia i avnd legtur cu obiectul prezentului contract, conform prevederilor prospectului schemei de pensii private i prevederilor Legii.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

15

21.7 Drepturile participan ilor Art. 10 Participan ii au urmtoarele drepturi: de a fi informa i de ctre Administrator, n conformitate cu prevederile legale de a primi pensia privat, n conformitate cu legisla ia aplicabil de a-i transfera activul ctre un alt Fond de Pensii administrat privat, cu respectarea prevederilor legale respectiv prevederilor Prospectului

21.9. Rspunderea pr ilor Art. 12 Administratorul Fondului de pensii private rspunde pentru orice prejudiciu produs participan ilor prin: a) nclcarea n mod inten ionat a actelor normative i/sau a reglementrilor speciale n vigoare b) dol, probat printr-o hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil c) neexecutarea sau executarea defectuoas a obliga iilor asumate prin prezentul contract Art. 13 Administratorul are o obliga ie de diligen privind investirea pruden ial a activelor Fondului. Art. 14 Administratorul nu este responsabil pentru eventuale pagube create Fondului i Participan ilor din pricina nendeplinirii corespunztoare a obliga iilor de ctre depozitar, auditor sau orice ter pentru care Legea 411/2004 nu nominalizeaz expres Administratorul ca fiind direct responsabil pentru activitatea acestuia. 21.10. Depozitarea Art. 15 Administratorul este mputernicit prin prezentul act s ncheie un contract cu o societate de depozitare avizat de Comisie, care s fie responsabil pentru depozitarea n siguran a tuturor activelor Fondului de pensii private, precum i pentru ndeplinirea tuturor celorlalte obliga ii legale n legtur cu activitatea de depozitare.

21.8 Obliga iile participan ilor Art. 11 Obliga iile i responsabilit ile participan ilor la Fond sunt: ndeplinirea condi iilor de eligibilitate, n conformitate cu prevederile legale ndeplinirea procedurilor prevzute n Legea 411/2004 respectiv n normele date n aplicarea acesteia referitoare la procedura de aderare transmiterea la timp la adresa men ionat n Actul individual de aderare, precum i pe website-ul Administratorului, a oricror informa ii care pot avea efecte juridice sau de orice alt natur asupra activului personal respectiv asupra oricror drepturi i/sau obliga ii ce iau natere n seama sa sau a administratorului (modificarea datelor personale, deschiderea dreptului la pensie, informa ii referitoare la modalitatea n care dorete s-i fie pltit pensia etc.) de a citi i a-i nsui prospectul schemei de pensii private, prezentul contract de administrare, respectiv contractul de societate civil.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

16

21.11. Auditul Art. 16 Administratorul este mputernicit prin prezentul act s ncheie un contract cu o societate de audit financiar, membr a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia, avizat de Comisie, care s fie responsabil pentru certificarea situa iilor financiar-contabile ale Fondului de pensii private, precum i pentru ndeplinirea tuturor celorlalte obliga ii legale n legtur cu activitatea de audit. Art. 17 Costurile serviciilor de audit aferente Fondului vor fi suportate din activul Fondului. Pre ul acestor servicii este de 1.000EUR exprimat ca sum fix pentru serviciile de audit minimale specificate n norma 11/2007. Aceste servicii vor putea fi suplimentate n conformitate cu solicitrile Comisiei respectiv ale Administratorului la un pre de maxim 80EUR pe or. Art. 18 Modalit ile de control exercitate de ctre auditori sunt reglementate n Norma 11/2007 emis n aplicarea prevederilor Legii precum i in legisla ia aplicabil activit ii de audit.

21.12. For a major Art. 19 Dac i n msura n care vreuna dintre pr i este mpiedicat sau amnat prin for major (conform defini iei de mai jos) n a-i ndeplini vreuna dintre obliga iile sale, asumate conform prezentului contract, i aceasta ntiin eaz cealalt parte contractant asupra acestui fapt n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare, detaliind situa ia ce se constituie n for major, alturi de dovada care certific aceast situa ie i pe care o poate oferi n limite rezonabile i men ionnd perioada n care se estimeaz c mpiedicarea efecturii activit ii sau ntrzierea vor continua, atunci partea contractat afectat n acest fel va fi scutit de rspunderea juridic fa de cealalt parte contractant asumat pentru nerespectarea sau ntrzierea n ndeplinirea acestor obliga ii (dup caz) ns, cu toate acestea, va face toate eforturile posibile pentru a relua procesul normal de ndeplinire a acestor obliga ii. Se consider ndeplinit obliga ia de ntiin are fa de Fond publicarea n dou cotidiene de circula ie na ional sau pe website-ul administratorului a apari iei cazului de for major precum i a dovezii existen ei ei. Partea contractant afectat va nainta un certificat eliberat de ctre Camera de Comer a Romniei, confirmnd existen a evenimentului de for major. Dac for a major continu pe o perioad de 2 (dou) luni sau mai mult dup ntiin are, partea contractant neafectat de ctre for a major poate considera reziliat prezentul contract, transmi nd celorlalte pr i o notificare n acest sens. n acest caz se aplic prevederile articolului 12 ale prezentului contract. n contextul prezentei Clauze, for a major reprezint orice situa ie care nu poate fi prevzut la data intrrii n vigoare a prezentului contract i care scap de sub controlul n limite rezonabile al pr ii contractante aflate n acea situa ie, inclusiv, fr a prejudicia generalitatea celor de mai sus, o micare social, o revolt, o invazie, un rzboi, amenin area cu sau pregtirea de rzboi, un incendiu, o explozie, o furtun, o inunda ie, un cutremur, o alunecare de teren, o epidemie sau orice alt calamitate natural. For a major nu va cuprinde nicio situa ie ce provine din vreo form de grev, abandon sau vreo alt ac iune industrial organizat de angaja ii i/sau agen ii unei pr i contractante.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

17

21.13. Modificarea contractului Art. 20 Modificarea prezentului contract se va putea face prin act adi ional, semnat de reprezentan ii legali ai administratorului precum i de ctre to i membrii fondatori n calitate de reprezentan i ai Fondului, intrarea n vigoare a modificrilor contractului urmnd a se realiza conform prevederilor legale n vigoare. 21.14. Rezilierea contractului Art. 21 (1) Prezentul contract nceteaz de plin drept i fr interven ia instan ei de judecat n cazul retragerii autoriza iei Administratorului, cu respectarea condi iilor impuse de Lege. (2) n cazul rezilierii se aplic prevederile art. 98 i urmtoarele din Legea 411/2004 n vederea limitrii eventualelor pierderi i a protejrii conturilor individuale ale participan ilor i a drepturilor cuvenite participan ilor respectiv Beneficiarilor. (3) Transferul activelor conturilor individuale ale participan ilor se va realiza conform prevederilor legale n vigoare.

21.15. Litigii

Art. 22 (1) Pr ile nteleg s rezolve eventualele litigii prin conciliere direct. (2) n cazul imposibilit ii solu ionrii diferendului pe cale amiabil pr ile se vor adresa instan ei competente de la sediul Administratorului.

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

18

22. Agen ii Aviva


22.1 Agen ii
Agen ia Arad Str. Simion Brnu iu, nr. 3 Tel. 0257/214.500, 0257/214.545, 0257/214.745 Fax: 0257/214.700 Agen ia Bacu Str. Nicolae Titulescu, nr. 15 A Tel. 0234/581.540, 0234/581.548, 0234/581.627 Fax: 0234/588.088 Agen ia Braov Str. Brnduelor, nr. 84 Tel. 0268/546.017, 0268/546.013, 0268/546.014 Fax: 0268/546.016 Agen ia Bucureti 1 Str. Anastasie Simu, nr.1, etaj 2, sector 1 Tel. 021/313.89.00, 021/313.88.82, 021/313.88.93 Fax: 021/313.89.79 Agen ia Bucureti 2 B-dul George Cobuc, nr. 42-44, et. 2 Tel. 021/335.55.15, 021/335.15.35, 021/335.25.45 Fax: 021/335.25.05 Agen ia Bucureti 3 B-dul Na iunile Unite, nr. 1, bl.108 A, Gemenii Sitraco, etaj 4, sector 5 Tel. 021/318.01.80, 021/318.01.82, 021/318.01.83 Fax: 021/318.01.81 Agen ia Cluj B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, et. 2 Tel. 0264/598.805, 0264/598.819, 0264/598.821 Fax: 0264/598.808 Agen ia Constan a Str. Jupiter, nr. 2C Tel. 0241/555.445 Fax: 0241/555.444 Agen ia Craiova Str. Spania, nr. 11 Tel. 0251/419.212, 0251/415.967, 0251/416.981 Fax: 0251/416.624 Agen ia Gala i Str. Culturii, nr. 10 Tel. 0236-474.107, 0236-475.751, 0236-492.995, 0236-492.995 Fax: 0236-494.049 Agen ia Iai os. Nicolina, nr. 10, et.4 Tel. 0232/220.464, 0232/223.469, 0232/222.620 Fax: 0232/224.336

Agen ia Oradea Str. Constantin Nottara, nr.34 Tel. 0259/419.184, 0259/419.192, 0259/419.228 Fax: 0259/426.633 Agen ia Piteti B-dul Republicii, nr. 98 Tel. 0248/221.124, 0248/211.957, 0248/211.782 Fax: 0248/211.803 Agen ia Ploieti B-dul Republicii, nr. 17-25 Tel. 0244/529.631, 0244/529.634 Fax: 0244/529.632 Agen ia Rm. Vlcea Str. Alexandru Costeanu, nr. 2 Tel. 0250/820.134, 0250/820.019, 0250/820.140 Fax: 0250/820.153 Agen ia Satu Mare Pia a Pcii, nr. 1 Tel. 0261/713.782, 0261/714.884, 0261/714.883 Fax: 0261/713.781 Agen ia Sibiu Str. Constantin Noica, nr. 54, et.1 Tel. 0269/210.947, 0269/210.544, 0269/212.740 Fax: 0269/210.954 Agen ia Timioara Str. Pestalozzi, nr. 22, et. 2 Tel. 0256/246.568, 0256/246.567, 0256/246.569 Fax: 0256/246.560 Agen ia Tg. Mure Str. Clrailor, nr. 12 Tel: 0265/267.897, 0265/268.067 Fax: 0265/268.071

22.2 Centre de dezvoltare


Baia Mare Str. Pia a Libert ii, nr. 17 Tel. 0262/215.880, 0262/215.883, 0262/215.884 Fax: 0262/215.882 Buzu Str. Unirii, bloc PTTR, tronson 1, et. 1, ap. 4 Tel. 0238/712.927, 0238/712.969, 0238/712.963 Fax: 0238/713.034 Slatina Bd. Al. I. Cuza, nr. 34C, bl. V31, ap. 3 Tel. 0249/433.415 Fax: 0249/433.416 Suceava Str. Mreti, nr. 21 Tel. 0230/521.488, 0230/521.489, 0230/521.517

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

19

S.C. Aviva Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Privat S.A.

20