Sunteți pe pagina 1din 5

FINAN E Lect. Univ. Drd.

ROXANA DAVIDESCU Finan ele sunt rela ii social-economico-b ne ti prin care se formeaz , repartizeaz i gestioneaz fondurile b ne ti ale statului i ale agen ilor economici pentru realizarea diferitelor ac iuni de ordin social, economic, cultural. Exist mai multe moduri n care sunt abordate, finan ele putnd fi considerate: fonduri b ne ti la dispozi ia statului; bani i bunuri utilizate pentru func ionarea institu iilor publice; mijloace de interven ie a statului n economie; ansamblul activit ilor desf urate de sectorul public al economiei; rela ii sociale, de natur economic , care apar n procesul constituirii i repartiz rii fondurilor publice. 1. Defini ie 2. Tr s turile finan elor 1. Nu toate rela iile b ne ti care apar n procesul repartiz rii i circula iei PNB sunt rela ii financiare, ci numai cele care constituie un transfer de PNB de la societ ile de stat, private i popula ie c tre stat i invers. 2. Resursele mobilizate la dispozi ia statului nu au caracter reversibil. 3. Resursele financiare sunt nerambursabile. 3. Structura Finan elor Romniei

1.Structura bugetului de stat Bugetul de stat component central a sistemului financiar public este un plan financiar, ntocmit la nivel macroeconomic, att pe termen scurt, ct i pe termen mediu, prin care sunt previzionate veniturile i cheltuielile publice, precum i programe privind cheltuielile publice pentru investi ii. Structura veniturilor bugetului de stat se prezint astfel: 1. Venituri curente: - xxxxx mil. lei 1.1. Venituri fiscale xxxxx mil. lei 1.2. Venituri nefiscale xxxx mil. lei 1.3. Contribu ii de asigur ri xxx mil. lei 2. Venituri din capital xxx mil. lei 3. ncas ri din rambursarea mprumuturilor acordate x mil. lei Cheltuielile bugetului de stat xxxxx mil. lei 2. Defini ie i surse Impozitul - este o prelevare obligatorie, f r contrapresta ie i nerambursabil aflat la dispozi ia statului i folosit pentru satisfacerea necesit ilor de interes general. Impozitul are caracter obligatoriu deoarece trebuie pl tit de orice persoan fizic sau juridic care realizeaz venituri dintr-o anumit surs sau posed un anumit gen de avere pentru care, conform legii, datoreaz impozit. Sursele de venit pot fi:

Salariile Profitul Renta Dividende sau dobnzi Venitul real 3. Contribuabili impozit pe profit Contribuabilii - sunt persoane obligate la plata impozitului pe profit. Ace tia sunt: Persoane juridice romne - care pl tesc impozit pentru veniturile impozabile ob inute din orice surs , att n ar , ct i n str inatate; Persoane juridice str ine - care desf oar activit i prin intermediul unui sediu permanent n Romnia i care pl tesc impozit asupra profitul impozabil aferent sediului din Romnia; Persoane juridice str ine care realizeaz venituri din propriet i imobiliare situate n Romnia sau din vnzarea titlurilor de participare de inute la o persoan juridic romn - pl tesc impozit la profitul impozabil aferent acestor venituri. 4. Scutiri de la plata impozitului pe profit Trezoreria statului; Institu iile publice; Funda iile romne; Cultele religioase; Institu iile de nv mnt particular acreditate i autorizate; Asocia iile de locatari i proprietari; Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar (n cazul falimentului); Fondul de garantare a pensiilor private; Organiza iile non-profit, organiza iile sindicale i organiza iile patronale: venituri realizate pn la nivelul de 15000 /an, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. BNR 5.Cotele de impozitare cota de impozit pe profit aplicat asupra profitului sau venitului impozabil este de 16% contribuabilii care desfa oar activit i de natura barurilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive i la care impozitul pe profit datorat e < 5% din veniturile respective sunt obliga i la plata unui impozit de 5% aplicat asupra veniturilor realizate din activitatile mai sus men ionate. 6. Calculul profitului impozabil Profit impozabil = Ven. Totale Che. Totale Ven. Neimpozabile + Che. nedeductibile Impozit = Profit impozabil * 16% 7.Venituri neimpozabile venituri din dividende primite de o persoan juridic romn sau de la o filial situat ntr-un stat membru;

venituri din diferen e favorabile de valoare la titlurile de participare nregistrate ca urmare a ncorpor rii rezervelor, beneficiilor i diferen elor de emisiune i diferen ele de evaluare a investi iilor financiare pe termen lung; venituri din anularea cheltuielilor nedeductibile, din reducerea sau anularea provizioanelor nedeductibile i a veniturilor din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. venituri din dividende primite de sediile permanente din Romniaapar innd unor persoane juridice str ine din alte state membre 8.Cheltuieli deductibile cheltuieli cu materiile prime, materialele, semifabricatele necesare realiz rii produsului sau serviciilor de baz ale firmei; cheltuieli cu achizi ionarea ambalajelor; cheltuieli efectuate pentru protec ia muncii, pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale; cheltuieli reprezentnd contribu ii pentru asigur rile de accidente de munc , boli profesionale sau riscuri profesionale; cheltuieli cu reclama i publicitatea firmei sau a produselor i serviciilor acesteia n cazul existen ei unui contract scris precum i cheltuielile efectuate pentru realizarea de demonstra ii la punctele de vnzare; cheltuieli de transport i cazare n ar i str in tate a salaria ilor taxele de nscriere i cotiza ie la fondul destinat negocierii contractului colectiv de munc ; cheltuieli de formare profesional i perfec ionare a angaja ilor; 8.Cheltuieli deductibile cheltuieli cu activit i de marketing, participare la trguri i expozi ii, misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; cheltuieli de cercetare - dezvoltare; cheltuieli cu perfec ionarea managementului, a sistemului informa ional sau cu implementarea standardelor de calitate; cheltuieli pentru protejarea mediului i conservarea resurselor. Cheltuieli par ial deductibile cheltuieli de protocol - 2% din total venituri minus total cheltuieli, mai putin cheltuielile cu protocolul i cu impozitul pe profit; cheltuieli sociale (ajutor n caz de deces, boal , na tere, invaliditate) 2% din valoarea cheltuielilor cu salariile; cheltuieli cu perisabilit i; cheltuieli cu tichetele de mas ; cheltuieli cu provizioane i rezerve; cheltuieli cu amortizarea i leasingul; cheltuieli la schemele facultative de pensii; 8.Cheltuieli deductibile cheltuieli pentru func ionarea, ntre inerea i repararea locuin elor de serviciu acordate angaja ilor; 

cheltuieli de ntre inere i repara ii aferente autoturismelor folosite de angaja ii cu func ii de conducere i administrare; cheltuieli cu primele de asigurare private de s n tate; cheltuieli cu taxele i cotiza iile c tre organiza ii neguvernamentale sau asocia ii profesionale maxim 4000 de euro anual; Cheltuielile de sponsorizare. 9.Cheltuieli nedeductibile cu impozitul pe profitul datorat; cu amenzi, penalit i, confisc ri, major ri de ntrziere datorate autorit ilor romne; cheltuieli nregistrate n contabilitate care nu au documente justificative; cu diferen ele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare; cu contribu ii pl tite peste limitele stabilite; alte cheltuieli salariale care nu sunt impozitate la angajat; cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului; pierderi nregistrate la scoaterea din eviden a crean elor incerte sau n litigiu nencasate; cu serviciile de management i consultan care nu au justificat necesitatea. Impozitul pe profit se pl te te trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul. Manual R. Ionescu, D. Penu - Fiscalitatea i Finan ele ntreprinderii. Aplica ii, Studii de caz i teste gril , Ed. Pro Universitaria, Bucure ti, 2010.