P. 1
Istoria Literaturii Romane Vechi - Nicolae Cartojan

Istoria Literaturii Romane Vechi - Nicolae Cartojan

|Views: 3,324|Likes:

More info:

Published by: Deficienti De Vedere Buzau on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

N.

CARTOJAN

Toate drepturüe rezervate Editurii Minerva

N. CARTOJAN • ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI

Coperta: Dumitru Verdes

ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI
Postfa{a $i bibliografii finale de DAN SIMONESCU Prefa{ä de DAN ZAMFIRESCU

EDITURA MINERVA

UN TRAT AT CL ASIC DE 1ST0RIA LITERATURI1 ROMÄNE VECHI Studitd literaturii romäne vechi s-a constituit ca disciplinä stiintificä inde-

Bucure$ti-1980

Coperta: Dumitru Verdes

pendentä, cu specialisli si catedre universitäre, abiainprimele decenii ale secolului nostru. Pinä atunci literatura veche a fäcut obiectul interesului unor sträluciti felologi si istofici cu o arie de preocupäri mult mai largä (Timotei Cipariu, B. P. Hasdeu, Al. Lambrior, M. Gaster, Ovid Densusianu, loan Bogdan, N. lorga), dupa ce valoarea documentarä si artisticä a cronicilor fusese descoperitä de generatia pasoptistä, aceea care a si initial editarea si valorificarea, pentni literatura modernd, a scrisidui vechi romdnesc. In invätämint, literatura veche a fost multä vreme inglobatä fie istoriei

generale a poporului roman, fie studiului, comun, al limbii si literaturii, pind ce, atit la Bucuresti, in 1901, ctt si la lap, in 1508, s-au diferentiat cele douä

Coperta: Dumitru Verdes

domenii, creindu-se catedre deosebite pentru fiecare. 1 Cursurile de istoria literaturii romäne an fost incredintate la Bucuresti lui Ion Bianu si la Iasi lui G. Ibräileanu. De aci inainte, pinä cind o nouä diferentiere, de data aceasta in insusi cuprinsul cmsului de istoria literaturii romäne, va duce la crearea de catedre dedicate in exclusivitate studierii literaturii vechi si altora rezervate studiului literaturii moderne (in 1919 la Cluj, in 1920 la Iasi si in 1930 la Bucuresti), obligatia de a infdtisa cele peste patru secole de cultura cuprinse in asa-numita „epocä veche“ a revenit unor profesori care, ca Ibräileanu, erau mai

familiarizati cu perioada moderna, sau, ca Ion Bianu, cu epoca veche, privitä insä din perspectiva und formatii de bibliograf si mai putin de istoric literar propriu-zis. Aceasta situatie s-a reflectat foarte clar in evolutia disciplinei insasi, care n-a mai dat, in decurs de patru decenii, aiicä pinä la tipXrirea priniului volum al Istoriei literaturii romäne vechi Ae N. Cartojan, nici o expunere de ansamblu asupra epocii vechi comparabilä, ca valoare, cu sintezele — unele fundamentale —- ale perioadei anterioare. 0 sumarä retrospectivä a evolutiei disciplinei, necesarä pentru a aprecia
1 Pentru vicisitudinile predirii

Coperta: Dumitru Verdes

locul major ocupat de lucrarea ce se retipäreste acum, dupa patru decenii, duce la constatarea cä, intre 185S, dxta cini Timotei Cipariu tipärea la Blaj Crestomatia sa—primz crestomztie a scrisiilui vechi rominesc — insotind-o de o „notitä literarä“ care este §i prima schitä de istoria literaturii noastre vechi, si 1901, cind apare monumentala Istorie a literaturii romäne in secolul al XVIII-lea de Nicolae lorga, se inregistreazä o etapä de remarcabile progrese in cunoasterea literaturii vechi. Apar excelente editii (Psaltirea Scheianä, editia Ion Bianu, Psaltirea lui Coresi, ed. Hasdeu, Codicele Voronetean, ed. I. G. Sbiera,
literaturii romlne la Universitatea din

Psaltirea in versuri a lui Dosoftei, ed. Bianu, Cronograful lui Moxa si cronica lui Zilot Romanul editate de Hasdeu p.a.), admirabile Crestomatii (Pumnul, Lambrior, Gaster), utilizabile si azi, monografii si studii de amänunt. Paralel cu acestea asistäm la un efort, din ce in ce mai fericit in rezultatele sale, de a sistematiza cunostintele dobindite in ample expuneri de ansamblu sau in manuale de uz scolar. ln centrul acestei activitäti stä, färä indoialä, personalitateasi opera genialului Hasdeu, de la care, pe lingä zeci de contributii mai märunte sau mai insemIasi inainte de Ibräileanu a se vedei

Coperta: Dumitru Verdes

nate, ne-au rämas douä lucräri fundamentale, indispensabile si azi cercetätorului literaturii vechi: Arhiva istoricä a Romäniei si Cuvente den betrani, ambele, mine inepuizäbile de informatii si sugestii. Opera lui Hasdeu este sträbätutä de patosul unei aprinse admiratii pentru vechea.culturä romäneascä, in care el vedea o dovadä a aptitudinilor creatoare ale popomlui römän in trecutul sau si o certi- tudine a realizärilor sale in viitor. Hasdeu este nu numai un dascäl, ci si un per- petuu emul si exemplu pentru o nouä generatie de cercetätori, care-l continuä, incercind sä-l depäseascä si sä-l corecteze acolo
studiul lui G. A^avriloiie in Contributii

unde fantezia romanticä a unui geniu universal inträ in coliziune cu rigorile unor metode mai severe. Metode deprinse in frecventarea centrelor ilustre si maestrilor de talie europeand ai diferi- telor. discipline pe care noii venipi le reprezintä. M. Gaster, Ion Bianu, loan Bogdan, Ovid Densusianu, N. Iorga sint numele care se vor säpa cel mai adinc in istoria studiilor asupra vechii culturi romänesti, si toti sint marcati, in diferite feluri, de prezenta fecundä, desi uneori negeneroasä, a genialului bätrin. M. Gaster devine continuatorul lui Hasdeu in studierea asa-numitelor „cärti
la istoria dezvoltarii Universi- tätii din

Coperta: Dumitru Verdes

populäre", domeniu in care este veritabilul fondator al unei ramuri speciale de cercetare, prin temeinica monografie Literatura popularä romänä (Bucuresti, 1883). Crestomatia romänä, tipäritä in 1891, cu introducere si explicatii in romänä si francezä, rämine incä nedepäsitä si este utilizatä pinä azi de romanistii de pretutindeni. Introducerea este o excelentä schitä de istoria literaturii romäne, prima de acest fei, accesibilä si cititorilor de peste hotare. Ea va fi apoi prelucratä si amplificatä de autor in limba germanä pentru Gröber’s Grundriss der romanischen Philologie, , vol. II, 1898, si va reprezenta, multä
Iasi, 1860—1960, vol. II, Bucuresti,

vreme, principala sttrsä de informare a sträinätätii asupra literaturii romäne. Ion Bianu se consacrä comasärii si descrierii tezaurului national de tipärituri si manuscrise, din care va scoate, cu concursul unor harnici si bine alesi colaboratori, Bibliografia romäneascä veche, al cärei prim volum apare äbia in 1903, dar al cärei material putea fi consultat, in, bunä rinduialä, incä din 1900, de cätre N. Iorga pentru cartea sa. Acelasi I. Bianu pune bazele Catalogului manuscriselor romänesti, din care apar trei volume in timpul vietii sale (1— 111,1907—1931). ’ ’
1950, p. 263 — 275.

aria scrisului romänesc original. lärgind astfei. cu incä un secol.Coperta: Dumitru Verdes loan Bogdan descoperä. postulatä de Hasdeu. fie si intr-o limbä universalä de culturä a evului mediu. ca slavona. editeazä si studiazä istoriografia romänä dinainte de Ureche. Tot el demonstreazä utilitatea cercetärilor slavo-romäne pentru a .

cilor romänesti. Vigoarea tonului si a limbii. Elevul säu.a continuat la Bucuresti. . a asigurat cärtii o nouä edifie. tntiiele incercäri de a face bilantul cuno§tintelor acestei epoci rodnice sint legate direct de nevoile invätämintului. In 1858. cartea lui Densusianu detine un loc aparte. paralel cu progresul cercetärii. cä tot ceea ce aprecedat desteptärii nationale prin „Scoala Ardeleanä" a fost negurä si barbarie. V. si plinä de aprecieri veninoase la adresa scriitorilor mai noi (ceea ce l-a fäcut pe Maiorescu sä o intimpine cu celebrul In läturi!). Giurescu. Cum era firesc. Carte didacticä secundarä.petenia incontestabilä a autorului in epocile mai vechi. C.Intel ege contextul in care s-a dezvoltdt cultura romänä veche §i a-i aprecia valoarea in comparatie cu produsele popoarelor vecine de traditie culturalä bizantinä. lui V. scheme pe cit de false pe atit de indärätnice in persistenta lor pinä tirziu (ecouri räzbat in mai toate sintezele ulterioare) se intilnesc aici pentru prima oarä formulate in „sistem" §i aplicate evolutiei culturii noastre.. cel ce urmäreste istoria ideilor care vit . si aici se pot depista. din 1864. ln acelasi an 1885.slave a constituit o calamitate pentru cultura romänä. 1861. profesor de limba si literatura latinä la Universitatea localä. ele isi sporesc valoarea in progresie geometricä. in forma lor cea mai acuzatä si ca Stil. se va impune ca autor al unor studii fundamentale de istorie socialä si al primelor studii stiintifice asupra traditiei manuscrise a croni. pe cind functiona la Iasi ca prof esor la „Academia Mihäileanä“. Desi astäzi inveshitä cu desävirsire in privinta informatiei. desi coplesit de carentele pregätirii. la Bucuresti. iar istoria literaturii nationale nu se desprinsese incä din istoria generalä.turä istoria limbii de a literaturii. destinatä elevilor scolilor secundare: Schite de istoria literaturii romäne. com. Este de fapt unica sintezä de istoria literaturii romäne pe care a produs-o acest curent. care se opreste la sfirsitul veacidui al XV 11-lea (partea a Il-a ce urma sä o continue n-a mai apärut niciodatä) ala. in evolutia istoriografiei noastre liter are . pe care poza eruditä nu face decit sä le scoatä si mai mult in evidentä. Lectia I: „Literatura romänä de la 1800 pinä la 1830". o „reductie" a acestui curs universitär. oricit de gre§itä. in care se tipäreau la Bucuresti Schitele. o Serie de idei ce n-au rämas consemnate doar in filele ei. pe care. Lectia I I I : „Literatura romänä de la 1840 pinä in zilele noastre"). cartea lui V. apärea la Ia§i Istoria limbii si a literaturii romäne de Aron Densusianu. Lipsitä de valoare stiintificä incä de la aparitie. l. reväzutä. Lectia II: „Literatura romänä de la 1830 pinä la 1840“ . Urechia atestä insä un spirit viu. Urechia. capabil de observatii interesante. o anumitä unitate a perspectivei. A. Azi. A. Credinta cä adoptarea alfabetului chirilic si frecventarea izvoarelor culturale bizantino.. este cea mai completä si mai vehementä expresie a latinismului in acest domeniu. precum si faptul cä dädea curs unor idei si unei mentalitäti curente in epocä si chiar dupä aceea. A. dar care a suplinit si cursul de limba si literatura romänä al lui Andrei Vizanti. 1860 — dec. Abia in 1885 el tipäri. in 1894. Dacä astäzi nici specialistul §i nici omul de cultura in genere nu mai au ceva de retinut din aceastä carte. Partea I-a. Expunerea materiei. de o nulitate absolutä. cartea sa nu mai este decit un document de epocä. dupa ce publicase citeva prelegeri in Ateneul roman din Ia§i (n-rele din 15 sept. U re chi a crease intiiul curs de istoria literaturii romäne. un politician absenteist. echivalentul celebrului dictionar al lui Laurian si Massim. cum era incä obiceiul.

in 1901. ln 1897 vede lumina tiparului intiia sintezä de literaturä romänä veche demnä de atentia cercetätorului pinä a z i : Miscäri culturale si literare la romänii din stinga Dunärii in restimpul de la 1504—1714. rezervä aceastä carte pentru lectura restrinsä a specialistilor. midt mai tirziu. Intr-adevär. rezervatä scriitorilor noi) judecata lui Maiorescu asupra lui Eminescu. despre care Nicolae Iorga putea scrie. titularul celei dintii catedre defilologie romänä din invätämintul nostru superior. citä pätrundere in dezbaterea amänuntelor se gäseste in lucrarea de care vorbim“. faptul cä. nu este cu putintä a face istoria diferitelor ipoteze. Dar nu se stie in de ajuns citä muncä stäruitoare si cinstitä. astäzi. infirmate sau veri. färä a porni de la aceasta lucrare. isi insusea la 1876 (cind apare partea a doua a Conspectului. l o a n G . in 1875.) XVI .au circulat in cultura noasträ modernä. subintitulatä „Frinturi din cursul manuscris asupra istoriei limbii si literaturii romänesti“. Carto. G. P o p u din Bucuresti tip är este al säu Conspect asupra literaturii romäne si literatilor ei de la tnceput si pinä astäzi in ordine cronologicä. tipärindu-l la capätul a 35 de ani de experientä pedagogicä si de investigatii personale. Sbiera a inaugurat o nobilä traditie: a sintezelor de specia. ea nemai. Ciim aceastä carte devanseazä cu un deceniu manualele lui Urechea si Densusianu. Autorul cärtii.putind stirni azi curiozitatea omului de culturä sau a studentului. in vreme ce. o Introducere in istoria limbii si literaturii romäne. acestui sever repertoriu de informatii. Din päcate. la data aparitiei. S b i e r a . dar care si-au avut rostul la vremea lor. absenta oricärei aptitudini si chiar preocupäri pentru valorificarea scrisului nostru vechi ca literaturä. incepuse lectiile sale de literaturä romänä la gimnaziul din Bucovina in 1861 si avusese printre ascultätori pe insusi Miliai Eminescu. admiräbil informatä si dovedind un deosebit discernänunt. la last. cu privire la o serie intreagä de „probleme deschise" ale literaturii vechi. Si nu färä bucurie constatäm cä acest modest autor. Aron Densusianu si Anghel Demetriescu il repudiau vehement. Gr. Tabloul perioadei de pionierat n-ar fi complet dacä am omite manualele scolare alcätuite de neuniversitari. „servind junimei studioase de a poseda in rezumat idce de miscarea noasträ literarä. care este. aceste cuvinte de omagiu: „Cä forma d-lui Sbiera nu atrage totdeauna pe cititor. ceea ce explicä temeinicia acestei cärti. in 1888.ficate. la Universitatea localä. (V. Pinä acum. I. Popu da aici si prima notitä biograficä despre mar eie poet. nu trebuie sä o ocoleascä. citä precizie in date.litate tipärite dupä o viatä de cercetare si profesare de la catedrä. fiind de fapt intiia istorie tipäritä a literaturii romäne. cea mai completä si mai exactä sistematizare a cunostintelor bibliograficesi biografice asupra epocii vechi si mai noi (pinä la Heliade) a literaturii noastre. V a s i l e G r . mai exact. totusi. Inainte de a deveni. ridicase cursul la nivelul nmilui auditoriu si-l tinuse la curent cu ultimele cercetäri. punirtdu-si pecetea pe diferite discipline. Sä retinem. ea a devenit „cap de bibliografie“ in materie. „forma. mult sporite de atunci. aceasta se stie.jan si Stefan Ciobanu." de care vorbea Iorga. Ale x a n d r u P h i l i p p i d e a publicat. o importantä numai istoricä. numindu-l „unul din cele mai frumoase talente si am putea zice chiar cel mai imposant talent ivit pe sccna noilor miscäri a literaturii noastre". numai douä scrieri similare se mai pot incadra in aceastä traditie: a lui N. din 1875. Astfel. si in genere fiecärui romän de a-si cunoa§te scriitorii säi". Absenta oricärei tentative de valorificare esteticä si chiar de analizä a continutului acordä insä. Transferal. de mult bun simt.

care de a aborda domeniul literaturii vechi cu o formatie de critic literar modern. Rolul de a umple acest gol revine celor doi tineri profesori universitari de la Bucuresti. sau al istoriografiei care. Iosif Hodosiu.grafia si critica literarä pe plan european. vol. pentru aceasta. istorie ce ar fi. Silasi“. 1921. din päcate. nutrit cu Sainte-Beuve. si de excelentul manual-crestomatie al lui loan Nädejde. dintre care nici unul nu implinise 30 de ani. influentä ce se poate inregistra pinä in monumentala sintezä cälinescianä. Gr. intr-un singur volum. Xenopol. deci. Este prima incer. tipärit la Iasi in 1886. Cu acest curs. Este de fapt prima sintezä de istoria literaturii romane alcätuitä in spiritul si cu metodele la care ajunsese istorio. 1920. D. Taine si ideile literare de ultimä orä aleFrantei vremii. precum si pe un curs manuscris al „profesorului Dr. incheiat.nului. numai dupä notitele studentului Filip Drugescu — acest curs s-a tipärit mult mai tirziu si numai pentru epoca modernä. faza arhaicä. n-a fost tipärit. El a exercitat hisä. adicä 28 de ani dupä Istoria literaturii italiene a lui De Sanctis. care. Cälinescu a caracterizat pe bunä dreptate acest curs „intiia organizare documentatä §i cu criterii strict artistice de istorie literarä modernä". patriar. I I I . incepea cursul säu de istoria literaturii romäne. Cursul despre epoca veche (pinä la 1 7 8 0 ) . isi iau locul intr-o istorie a mannalelor de istoria literaturii romäne pentru scolile secundare. profi tabilä noilor autori de asemenea lucräri. §i a fäcut-o. aläturi de manualul similar al altui ardelean. N. probabil din cauza inconvenientelor create de modul cum a fosi consemnat. ln toamna lui 1838. a disciplinei. Litografiat imediat — epoca veche. ln uzul tinerimei studioase. datoritä lui A. El n-a fost. Iorga. Ovid Densusianu. in 1942). O v i d D e n s u s i a n u este intnul istorie al acestei epoci din cultura noasträ care a oferit studentilor si citito. de care nu s-a mai stiut in alt fei. cu scriitorii epocii celti mai noi. Pop. G. singurul care ne intereseazä aici. in total.intre care si N. si adeväratele istorii ale literaturii romäne incepeau sä-si facä aparitia. pe lucrärile lui Cipariu si pe Conspectul lui V. in 1S01. patru ani dupä Istoria literaturii franceze a lui Lanson si in acelasi an in care tncepea sä aparä intiia mare sintezä de Istoria literaturii ruse (de la origini pinä la Gogol) a lui A. II.halä. in 1884. poate. Pipin. 1933. ale cärei prelegeri fuseserä Stenografiate ^Literatura romänä modernä. dar si inzestrat cu o solidä pregätire de filolog in acceptia cea mai strictä a terme. De la el incepe obiceiul de a rezuma alert si detasat continutul „cärtilor !■ . Densusianu poseda. mai putin prezent in formatia viitorilor cercetätori ai literaturii vechi. lua sfirsit. 18 ani dupä Istoria literaturii germane de Wilhelm Scherer. ardeleanul Ion Läzäriciu publica la Sibiu.rilor exemplul unei adevärate analize si aprecieri a scrierilor vechi ca produse apartinind literaturii.Pe temeiul bibliografiei särace de care dispunea atunci si bazmdu-se mai ales pe Lepturariul lui Pumnul. Veacul se apropia insä de sfirsit färä sä fi produs o lucrare de ansamblu asupra literaturii romäne la nivelul dezvoltärii literelor nationale. acolo unde domnise in mod absolut filologia singurä si bibliografia. Cartojan. o influentä enormä asupra evolutiei ulterioare a istoriografiei noastre literare. isi däduse marea sintezä reprezentaiivä. pe atunci in virstä de 25 de ani. apoi editii succesive dintre care a IV-a. Ovid Densusianu si N. Istoria literaturei romäne. I. Cursul säu creeazä de fapt perspectiva esteticä. toate mijloacele pentru a revolutiona disciplina.

El este primul care incearcä sä depisteze valori literare si de stil in cronici si in celelalte scrieri vechi ce pot fi considerate literaturä. „occidentalä" (un ecou se intil. Asadar. forta de innoire a subiectului. Evident. cu mijloacele superioare ale momentului fi ale geniului. de fapt. P. din cauza opozifiei lui Hasdeu.rea de precursor a strälucitului tinär din 18i 8. „slavonä". profesorul säu de peste citeva decenii. la prima realizare de dimensiuni cu adevärat monumentale — prin vastitatea eruditiei. rezeruindu-si tn schimb consideratii strict filologice pentru primele tipärituri neentuziasmindu-se decit „cultural" in fata unui Molitvelnic. douä „Excursuri" asupra perioadei neincluse in cerintele premiului academic: despre Cronicile moldovene inainte de 1688 si Cronicile muntene inainte de 1688. de la sfirsitul secolului al XV-lea si din primele decenii ale seco. el va reface. nu le mentioneazä pe primele decit in calitate de izvoare ale lui Ureche. dar cu viatä lungä. Tot el introduce metoda lungilor citate üustrative alese pentru a-si intemeia descrierile operelor si judecätile de valoare. cind ea a fost tradusä in r&mäne$te (desi nu-i contestä paternitatea !). N i c o l a e I o r g a lucra. sint multe lucruri depäsite. lucra. Panaitescu.populäre“. nu rämine färä folos specialistului care vrea sä ia contact cu unul din spiritele cele mai alese din eite s-au aplecat vreodatä asupra domeniului literaturii vechi.cedase dealtfel fi Gaster).neste in subtitlurile celor douä volume ale marii momgrafii a lui Cartojan despre Cärtile populäre in literatura romäneascä) si tot el exclude din literatura romänä textete originale scrise in limba slavonä. vechi de aproape trei sferturi de secol. iar despre ultima operä vorbeste in capitolul despre literatura veacului al XVII-lea. fie si intr-o limba de imprumut. Ea mai continea. reunite In volumul Contributii la istoria culturii romänesti. etapei literare numite de el „suflet romänesc in limba slavä“. dar frecventarea acestui curs. si-a dobin. aici trebuie cäutatä originea unei directii care. Cälinescu va relua examenul estetic al literaturii vechi. infirmate si contestabile in lümina cercetärilor ulterioare si a orizonturilor actuate. nu l-a luat). este drept. „greaeä“. Va fi meritul lui Nicolae Cartojan — Iorga msusi a privit färä simpatie „epoca slavonä“ — de a face locul ce i se cuvine intr-o expunere de ansamblu asupra evolutiei ctdturii noastre. stimulat de un premiu academic (pe care. 1 Exact in momentul in care Ovid Densusianu continua cursul säu la Universitate. caracterul romänesc si valoarea infäptuirilor acestei asanuniite „epoci slavone" a se vedea studiile lui P. 1971. . Cind G. Ed. pentru a decreta apoi cä in secolul XVI caracterul national nu este bine conturat. care. si cä literatura romänä incepe cu primele traduceri de texte biblice. in 1S01.Itüui X V I . a istoriografiei literare romänesti. adicä. Dimensiunile exigui rezervate aceleiasiperioade in sintezä cälinescianä urmeazä schema lui Densusianu. desi cunostea la data cind redacta cursul cronicile slavone si faptul cä Invätäturile lui Neagoe se scriseserä in slavoneste. 1 Pentru marea importantä. Istoria literaturii romäne in secolul al XVIII-lea s-a tipärit in douä volume.dit maxima strälucire si fortä de influentare odatä cu Istoria literaturii romäne de la origini pinä in prezent. in volumul al doilea. Este dealtfel interesant de constatat si faptul cä Densusianu a reusit sä introdueä unele idei gresite. nu cu viguroasele creatii nationale. El tmparte etapele dezvoltärii literaturii noastre dupä influentele externe (la fei pro. opere si epoci —. geniul caracterizärilor lapidare de oameni. Minerva. cu intentia de a relief a pitorescul si culoarea de epocä naivä si credulä fi de a le urmäri ecourile in folclor.

o viziune asupra trecutidui nostru cultural si un simt al acestui trecut. . Rosetti fi multi altii. ce räsar in mijlocul intregii productii istoriografice a epocii asemeni unui munte urias creat de eruptia unui vulcan. .P. Din amindouä aceste monumente ce incheie secolul al XIX-lea fi deschid pe al nostru se impletefte o traditie. Toate aceste progrese sint numai pe alocuri asimilate de N. Dacä sub aspectul formal aceastä epocalä sintezä1 poate sä deruteze pecei gräbiti si neobisnuiti cu maniera de a scrie a marelui istorie. care. Nicolae Dräganu.despre cea. la sintezä cälinescianä. ■. Ill. datoritä cäreia cultura romänä ifi are capodopera sa. Datoritä lui Constantin Giurescu. in felul acesta. informatia este mereu impinsä mai departe fi perspectivele se adincesc. mäcar sä pästreze ritmul cu progresele cercetärii. Iorga. Stefan Ciobanu. II. XIX . comparäbilä cu cele mai celebre creatii ale genului. Demostene Russo. primele decenii ale secolului XX. Al. Densusianu nu se mat ocupä de literatura veche in cursurile sale decit in fimctie de problemele lingvistice (istoria limbii. dar numai secolul al XVIII-lea. vol. evolutia esteticä a limbii). N. maghiarä — sint puse intr-o luminä nouä de cunoscätori specializati ai limbilor slave sau de cercetätori cu bunä cunoastere a limbii maghiare. 1 Reeditatä m 1969. Codicele de la Ieud. 1926. intradevär. Acest cd treilea „excurs" s-a tipärit intr-o carte apartei trei ani mai tirziu. Bucurestii vol. 1925. Ilie Minea. hibliografia disciplinei imbogätindu-se substantial si inregistrind chiar noi descoperiri (Letopisetul lui Azarie. Vasile Grecu. Ceea ce infäptuieste Nicolae Iorga este proiectarea fenomenului cultural fi literar pe fundalul intregii existente nationale multiseculare si o ingrämädire colosalä de date noi. o istorie completä a literaturii vechi si a epocii „Scolii Ardelene". toate insuflate cu acel duh de matä care fäcea sä reträiascä vremurile fi oamenii. Iorga in a doua editie a sintezei sale. care asistä la o continuare färä hiatusuri a progresului cercetärii in sectorul literaturii vechi.tecile din tarä si sträinätate si dind intregului forta demiurgicä a spiritului säu. publicat de loan Bogdan in 1909. dacä nu sä egaleze pe Densusianu sau Iorga. Oricit de curios ar pärea. pentru destinele ulterioare ale istoriografiei literare romänesti ea a fost masivul central din care au izvorit toate apele. I. editia a doua reväzutä fi larg intregitä. Panaitescu. sirbä. asa nUmita „literaturä religioasä“ — tipärituri. de Barbu Theodorescu la Editura didacticä si pedagogicä. . citeva decenii dupä aceea. 1933). rusä. räscolind totodatä arhivele si biblio. Ceea ce realizase Ovid Densusianu fusese — pentru epoca veche — un bilant la zi al cunostintelor dobindite si un inventar de valori literare descoperite pentru prima oarä ca atare. Istoria literaturii romänesti. care confirmä intuitia lui Hasdeu cu privire la existenta catehis. in cea mai mare parte. Iorga a absorbit. traduceri si citeva scrieri originale — de pinä la 1688 si sä ne dea. tot ce se fäcuse pinä la dinsul. si astfei disciplina numitä „istoria literaturii romäne vechi“ & dobindit o temelie documentarä. mai insemnatä laturä a creatiei originale vechi.mului tipärit la Brafov. P. ii mai räminea autorului sä completeze expunerea cu. vol. Cartojan. este o simplä reeditare a celei din 1901—1904 (N. polonä. multä vreme nu mai vedem apärind sinteze capabile. Cronica moldo-germanä descoperitä de Olgierd Görka la München in 1911 fi tipäritä de acelafi la Cracovia in 1931). care va duce. relatiile culturii noastre vechi cu alte culturi — bulgarä. de la origini pinä in momentul in'care incepea expunerea manuscrisului prezentat Academiei. pinä la 1821. o personalitate distinctä a istoriografiei literare romänefti in cadrul istoriografiei europene. Ilie Bärbulescu.

tate sau fortä de expresie. insotite de o utilä bibliografie sistematizatä si de numeroase ilustratii. unui dupä altul. si dind cartii sale — cu sprijinul directorului editurii. prelegerile lui Puscariu aduceau o limpezime. Sibiu. Faptul cä aceastä Istorie a literaturii romäne subintitulatä. a cunoscut frei editii in timpul vietii autorului ( e d . nici un curs de literaturä veche. ed. Cälinescu. la Iasi. Astäzi. Bucuresti. iar analizele literare nu sträluceau prin originali. tipäritä la Bucuresti in 1921. Istoriea literaturii $i limbii romäne din secolul XVI. Studentii. 1136). este o lucrare paradoxalä. Cronicarii moldoveni fi munteni. in %20. si profesa convingerea cä „noiputem studia literatura modernä färä a ne raporta. Ibräileanu n-atinut. Eie apar in volum abia dupä räzboi. Al Rosetti — infati§area unui veritabil monument al artei tipogra/ice nationale. a Il-a. titularal catedrei de literatura veche si dialectologie. din 1L08 si pinä m H20 cind seinfiinteazä catedra de literaturä veche din Iasi. la Sibiu. Citprivestepe Ion Bianu. al sintezei lui N.niile sale despre aceastä epocä din dezvoltarea noasträ literarä dovedesc o defcctuoasä percepere a devenirii spiritului romanesc §i a literaturii prin care s-a exprimat msecoleleXV—X V I I I . broderie. completatä cu Viata si operele lui D. Ref er ir He lui Ibräileanu la scrierile vechi sint exclusiv de ordin lingvistic. „reväzutä si intregitä. ceea ce la alte popoarc nu se poate face“. Fatä de caracterul stuf os si — cel putin la inceput — greu accesibil. Douä exemple pe care N. 1£30 . Bucuresti. Cantemir. nu se remarcä jyrin calitäti speciale. o dozare a informatiei si o agrementare a ei prin bogata ilustratie. este o märturie a calitätilor ei. in prefata marii sale istorii. si tot. ln vreme ce se succedau editiile cärtii de popularizare a lui Sextil Puscariu (singura care a cunoscut un asemenea succes). la prima editie. convingere combätutä mai tirziu de G. Ca informatie. cu 82 de ilustratii dintre care sase planse in culori in afarä de text". nu aveau nici o altä sursä. a Ill-a „neschimbatä“. din H 2 5 . elabora. el n-a läsat decit unsingur curs litografiat in intreaga sa carierä didacticä de aproape trei decenii si acest curs. urmatä de Istoriea literaturii romäne din secolul XVIII. bogat si frumos ilustratä. preocupinduse la rindu-i de evolutia paralelä a artelor prin care se defineste fizionomia intreagä a unei epoci. acest excelent instrument de initiere nu aducea nimic non.Singura aparitie notabilä(lucräri de popidarizare ca aceea a lui Gh. la cea veche. iar opi. legäturä de carte). 1926. G i o r g e P a s c u . specialistul nu mai are nimic de cules dintr-insa. completatä cu o bibliografie criticä si un indice. dar si a penuriei ce domnea la data aceea. dar pentru publicul larg s-ar putea sä nu-si fi pierdut cu totul forta de atracfie. Sibiu. Era prima istorie a literaturii romäne editatä in conditii grafice superioare.bilei competence a autorului si a perspicacitätii sale in solutionarea unor Probleme de amänunt— pentru modid cum reuseste sä dea impresia cä nici Ovid Densusianu XX . ce uimeste—in ciuda inconiesta. elevii din clasele superiore si oamenii culti. „Cursuri populäre“. adusä insä la nivelul de accesibilitate cerut de publicul cäruia se adresa. picturi. miniaturi. volumele celei dintii istorii literare iesite din nevoile acestei catedre. Cartojan le va urma. I. 1924. o or don are a materiei. Iorga. Iorga. dornici sä se informeze asupra epocii vechi a literaturii romäne de altundeva decit din manualul elementar al lui Adamescu.odatä prima care incearcä sä arunce priviri in domeniul celorlalte manifestäri de artä ale culturii vechi (arhitecturä. la temelie stind — cum avertizeazä insusi autorul— marea sintezä a lui N. Adamescu nu pot fi luate in consideratie) este ciclul de prelegeri cu destinati-e popularä pe care S e x t i l P u s c a r i u il tine in 1911 la universitatea undeprofesase Sbiera. care a cistigat imediat pe cititori.

Iatä de cein constiinta urmasilor „literatura veche“ si-a ingemänat numele. Nicolae Cartojan a fost omul chemat sä dea unei discipline ce-si cistigase deacum un Statut onorabil in sistemul de invätämint si in constiinta puUicä opera reprezentativä. stilul de repertoriu sec al Introducerii. profesorul dr. in a cärei consultare numai specialism. lui AI. care se ocupa.teazä.. aceastä carte. necontrolatä sau rezultind dintr-o impresie de momentan erau sträine. Ea pästreazä intocmai si reedi. decit asupra unui singur aspect: utilitatea si valoarea actualä a sintezei pe care Editura Minerva a hotärit sä o readucä in circuitul larg al culturii de azi. peste patru decenii. dar cu egalä solicitudine. 1974. Rämasä in cea mai mare parte la forma sa initialä. cind apare primul volum din Istoria literaturii romäne vechi de N i c o l a e C a r t o j a n . practic. Dupä cum n era strain orice exclusivism si impuls subiectiv. edrfie ingrijitä de Al. cercetätorul. cäreia orice exagerare si opinie hazardatä. Acest fapt 1 Noi insine am fäcut-o in prefata la Cärtile populäre in literatura romäneascä. indiferent cine o semna si in ce raporturi se afla cu semnatarul.si nici Iorga n-au existat vreodatä. de nici un tratat in care sä se afle. In 1940. ea rezultä in primul rind din insäsi conditia acestei opere care este produsul unei familiarizäri indelungate si desävir§ite cu problemele de ansamblu si de amänunt ale disciplinei — marca evidentä a specialistului -—■ precum si rodul unei minti cumpänite. momentul 1901. färä a intra in amänunte cu privire la raportul dintre lucrarea lui N. In ceea ce priveste actualitatea pe care si-o pästreazä. nu putuse face altceva decit sä arunce deasupra materiei citeva fulgere revelatorii ce-si asteptau pe acela in stare sä le capteze si sä le confere o finalitate mai aproape de nevoile imediate. sintezä si bilant al unui moment si totodatä model si lectie de metodä din care sä se desprindä invätämintele pentru viitor. se pot aventura. cu al ilustrului profesor de la Univer. docent Dan Simonescu1. con. sinteza lui Iorga reprezenta. chiar in noua editie.sitatea din Bucuresti. Pe de altä parte.. cariera didacticä si opera stiintificä de reputatie si räsunet international a lui Nicolae Cartojan sint evocate. Personalitatea. Chiriacescu. ceea ce l-a fäcut sä imbräti§eze cu spirit critic. adunatä si sistematizatä. studentul sau omul de culturä nu dispmieau. de autoritate incontestabilä si totodatä de largä accesibilitate. De la inceput sinteza sa a dobindit prestigiul la care o menea exemplara iinutä stiintificä si eticä a celui ce inchinase o viatä acestei literaturi vechi. iar stralucita „Introducere sinteticä" din 1929. de cätre cel mai apropiat elev si colaborator al säu. care explicä in felul lor afilierea finalä a autorului ei la cele mai negre miscäri politice ale vremii. ca si a lui Densusianu. Cartajan si progresele ulterioare ale cercetärilor si interpretärii stiintifice a literaturii vechi. Din partea noasträ nu vrem sä insistäm in aceastä notä lämuritoare. cu sporul de informatie intervenit intre timp. XXI . Philippide. decantatä si analizatä in lumina ultimelor rezultate toatä agonisita unei stiinte ce avea deja in urma ei aproape un secol de existentä. Istoria literaturii romäne vechi.strinsi de obligatia informafiei exhaustive. Literalmente ilizibilä si nu o data gresitä.se in 7 din cele 14 prelegeri de epoca veche. vrem sä prevenim pe cititor fatä de unele confuzii la care s-ar preta o lecturä mai putin atentä a textului. mai este si presärata uneori cu izbucniri polemice de o violentä oarbä. pentru totdeauna. orice contribute. dispretuind sistematic orice analizä literarä chiar si in cazul unui scriitor atit de artist ca Ion Neculce. Editura Enciclopedicä Romänä. in postfata editiei de fatä.

färä a-l urma servil. In sfirsit nu trebuie sä trecem cu vederea privirile de ansamblu. Cititorul de azi. C. sau sä redifice erori de situare si judecare. Vrem sä spuneni din nou cä aceste erori se relevä mai ales in eludarea sau numai in diminuarea factor ului slav in geneza sintezei spirituale romänesti.aproape continutul operelor respective si de a-l face accesibil din unghiid cel mai favorabil unei vizionäri nedeformante. aceste erori de apreciere au fost suplinite de cercetärile unor alti repidati specialisti ca loan Bogdan. nu au impins in afara interesului aceastä cartej si oricine poate constata cä noile sinteze. astfel incit sä poatä aseza dezvoltarea culturii noastre si in contextul Europei sud-estice. G. considerable sale in legäturä cu asezarea culturii romäne la räscruce de civilizatii si originalitatea ei in contextul culturilor sud-estulai european.. sinteza lui Cartojan este cäutatä in continuare de toti cei ce se initiazä in disciplina literaturii vechi. admira. si chiar atunci cind räspunsurile sale ne par insuficiente sau chiar gresite. bibliografia sa fiind unicä prin bogätia si varietatea informatiei. Stefan Ciobanu. aceastä laturä mai putin consolidatä a viziunii sale asupra evolutiei culturii noastre vechi a fost suplinitä de activitatea celuilalt eminent specialist in literatura veche. St. in schimb. Este adevärat cä domeniul slav i-a rämas in parte sträin. Poate mai mult decit orice. rämtne enunttd §i indemnul de a continua si corecta. trebuie sä intregeascä deci opiniile lui N. Dacä n-au sclipirile de geniu ale unui Iorga sau Cälinescu. ca o cäläuzä demnä de incredere. a cärui Istorie a literaturii romäne vechi speräm cä se va reedita in viitor. in care se aratä solidar cu o mentalitate mai veche.P. din care nimeni si nimic nu lipseste. dupä cum se stie. sä deschidä capitole pe mäsura realei importante unor personalitäti trecute pinä atunci in fugä.bile rämin. Cartojan sä stabileascä o kartä amänuntitä si exactä a cunostintelor despre literatura veche la data respectivä. ci si una care dä prilejul de a medita asupra unei aproape jumätäti de mileniu de cultura romäneascä. dar dacä n-a putut consulta curent bogata bibliografie slavä. in aceasta carte. care aici apare in formularea unui maestru al acestei discipline. Emil Turdeanu. Dar. foarte mult. coleg o vreme la aceeasi catedrä. Emil Petrovici. rectificind erorile de fond sau de perspectivä. care intre timp au fost päräsite. Pe lingä modul cum a stiut sä adune si sä ordoneze o extrem de bogatä infor.l-a ajutat pe N. nu o datä. Apariiia unor sinteze ulterioare. Cartojan cu cele rezidtate din cercetärile paraleie sau ulterioare. imbogätind informatia fi aplicind metode noi de interpretare. P. eit at mai sus. Existä o problematicä a unei sinteze de literaturä veche. Chitimia. I. eie prezintä. de care am vorbit. Acest constituent a indeplinit o functie importantä si a-l desconsidera prin sintagma „picla slavonismidui" ni se pare o solutie nestiintificä in idtimä instantä. calitatea de a urmäriinde. Mihäilä si altii. anälizele de opere. Valoroase rämin temele de meditatie in sine. care doreste sä aibä o imagine cuprinzätoare asupra formidei spirituale romänesti. Tocmai de aceea. in anii nostri. Panaitescu. De aceea Istoria literaturii romäne vechi nu este numai o carte de informare. §i care se cer reluate. Unele ne pot apärea astäzi stingace sau prea de suprafatä. Ciobanu.f matie. Dealtfel. sint si erori vädite de judecatä. ii datoresc. ca si predecesorilor säi. Dan Simonescu. cuceritoare in aceastä carte este prezenta XXII . el s-a putut informa din lucräri traduse in limbi ce-i erau accesibile.

riile gmdirismului ortodoxist. evident. ll simtim coborindu-se pinä la naivitatea cititorului de basme fantastice. ca om a fost si a rämas pinä la capät un sceptic. Piru atunci cind povestefte continutul cutärui apocrif sau cutärei vieti de sfint. care citeau in loc de romane vieti de sfinti („nuvela si romanul evului mediu". Eminescu a putut scrie citeva emotionante rugä. rämasä din . aceasä identificare simpateticä cu vremurile fi oamenii altor mentalitäti. in mänästiri pierdute prin sälbäticii fi expuse jafurilor nävälitorilor.dicä. vibrind cu cronicarii la amintirea faptelor de vitejie ale strämofilor. sau zimbetul ironic al lui Al.umanä ce o impregneazä fi cäldura cu care autorul ei se apropie de tot ceea ce i se infä. Nicolae Cartojan a rämas un savant profund rational fi rationalist cäruia inclinatiile mistice nu i-au fost proprii fi nici nu räzbat in vreun fei in scrisul säu. Dar tocmai aceastä participare afectivä. eine ar fi expus la acest pericol ascultind pe Cartojan povestind continutul „Zapisului lui Adam“ ? Evident. el se induiofeazä deopotrivä fi contemplind modestele inceputuri ale culturii... misticism. a creat opinia curioasä dupä care Istoria literaturii romäne vechi ar fi o carte impregnatä pe alocuri de. cum si-a iubit profesia de dascäl de literaturä veche fi elevii. cum le numea Iorga) fi credeau in minunile sfintului Sisinie. läsindu-se incintat fi el — ca fi Eminescu sau Iorga •— de „eresurile" bätrinilor. 1974.ciuni ca artist. II.. mai caldä. Cartojan. E ceea ce ne-a fi determinat sä ridicäm aceastä problemä. nu fac decit sä-i creeze acestei opere. Si dacä nimeni nu se contamineazä de misticism citind Divina Comedie.ticienii — atit de numerofi in epocä —• ai unui misticism pe cit de nesincer pe atit de gälägios. o reputatie dubioasä. Nimic mai putin inte. inspi. rezerva sa fatä de climatul imbicsit de misticism al epocii rämine un indiciu care nu se poate trece cu vederea. Este drept cä N. 1 N. mai liricä fi mai ingäduitoare. atit de läturalnicä marii valori stiintifice si didactice a unei sinteze clasice de literaturä romänä veche.vremurile naive de infläcärat misticism ale evului mediu“1. Dacä la Cartojan nu gäsim manifestäri clare de ateism. om al veacului säu. in care. pasionat si generos educator de urmasi in meserie. ca om al veacului modern. sintern in fata unor päreri care.rate din Biblie sau din istoria minunatä a lui Alexandru Machedon. nu mai credea. operä a unui credincios fervent. care continuä sä serveascä drept manual generatiilor de studenti ce o consultä in biblioteci. Nimeni nu l-a intilnit insä pe Cartojan intre teore. Cärtile populäre in literatura romäneascä. Bucuresti. ci fiindcä temperamental era inclinat spre o altä manierä. XXIII . pentru care nu existä nici o indreptätire. Nicolae Cartojan si-a iubit obiectul. vol.tifeazä cercetärii. dar nu fiindcä ar fi vrut sä transforme opera sa intr-o pre. departe de a sublinia o realitate. fiind unui dintre putinii creatori de scoalä. Si nicäieri cartea sa nu ia aspectul unei pledoarii pentru teo. Cartojan nu are detafarea rece a unui Densusianu.■meiat. Jndrägostit de trecutul de glorie al poporului nostru.

de ambele {ärmuri ale Dunärii. au prefäcut in ruine si cenusä asezärile romane si au dezorganizat viata de culturä in Dacia fi Moesia. ca sens. Exemplul lui Nicolae Cartojan este menit sä cistige si sä cäläuzeascä vocatii noi. atit de asteptate intr-o disciplinä in care numärul celor ce i se dedicä in mod consecvent este foarte mic. publicul larg va descoperi in aceastä carte unui din monumentele perene inchinate literaturii noastre. in trei volume. ori de cite ori a lost nevoie. dar n-au putut distruge structura etnicä a noii nafionalitäfi in . Era astfei ca o prelungire a latinitätii pinä la pragul Europei orientale. cu atit mai necesarä in acest moment. X). Familia profesonahai Cartojan a avot amabilitatea sä ne punä la dispozitie aceste exemplare. fäcind adnotäri. Pe de altä parte. in strinsä legäturä teritorialä cu lumea romänä din apus. si in perspectivä constiintei de sine pe care ne-a dat-o istoria contemporanä a poporului nostru. revizniri (mai cu seamä la vol. intre Balcani si Carpatii nordici. „Tabla de materii“ este analiticä si se reproduce ca in original. Volumul al treilea al lncrärii a apärnt insä dupä moartea autorului. pentru finisarea acestei edi^ii. Roma si Bizantul. cu aceastä indicate. Editura Minerva va contribtii la reactivarea unei strälucite traditii de cercetare. DAN ZAMFIRESCU NOTÄ Prima editie a aeestei lucrärl a apärut. cind. acordate cu o mare solieitudine. Invaziile popoarelor nomade din stepele Asiei si ale räsäritului european cätre cele douä centre de civilizafie din epoca de agonie a lumii antice. Acolo unde observa^iile marginale nu se incadrau perfect. intre anii 1940— 1945. prof. Dan Simonescu pentru ajutorul $1 sfatul competent.cul Constantin Cantacuzino.Publicmd o noua editie a celei mai importante sinteze de literaturä romänä veche alcätuite vreodatä de un specialist ce si-a consacrat viata si cariera acestui domeniu. Cartojan si-a reväzut textul tipärit al primelor douä volume. plämädit din romanizarea triburilor trace. Editera exprimä gratitudine. le-am transcris in subsolnl paginii. N. univ. dupä care am fäcut corectärile de rigoare. va dobindi o nouä certitudine in valoarea unui trecut de cultura ce indreptäte§te fi sprijinä cele mai legitime aspiratii de viitor. intre Tisa fi Nistru. txperientele si indemnurile ce se desprind pentru creatia prezenta si viitoare. suma valorilor ei. Am adäugat un Indice de nime alcätnit de Gabriela Dnda. ne sträduim sä stabilim drumul parcurs de cultura romänä de-a lungul veacurilor. pi pe aceastä cale. cnprinzind literatura romänä veche pinä la Stolni. Textul prezentei edrfü a Jost ingrijit In redacfie de Rodica Rotaru si Andrei RUSH. de pe pozitiile noi ale unei metode stiintifice superioare. Sn contextul paginii respective. REBACTIA DE LA ORIGINI PlNÄ LA EPOCA LUI MATEI BASARAB SI VASILE LUPU LA RÄSPlNTIA A DOUÄ LUMI: OCCIDENTUL LATIN SI ORIENTUL BIZ ANTINO-SLAV LITERATURILE ROMANICE PlNÄ IN VEACUL AL XIII-LEA Poporul romänesc. s-a format in primele veacuri ale erei creatine. completäri.

Intiia. s-a alipit la zona de culturä bizantino-slavä. Abia in veacul al XIII-lea apar in lumina istoriei primele injghebäri de state romänefti. macedoromänii in regiunea Pindului. mänästirile erau pline de cälugäri piosi. un preot sau cälugär romän. despärtindu-1 in douä grupe mari: dacoromänii in nordul Dunärii. f i tot pe atunci clericii au versificat in limba nationalä. De altä parte. sentimentul acesta era o puternicä realitate. procesul de formatie al poporului romänesc. Revärsarea slavi. ■ La data cind. in cuprinsurile muntoase ale Maramuresului. care se intinsese pinä la Dunäre. miraculoasele legende hagiografice. cind ungurii sint cuprinfi in sfera catolicismului latin. Expansiunea ungurilor in Ardeal si valurile ultimelor invazii barbare ale pecenegilor.lor peste tinuturile dunärene contopirea lor in masa romanicä din nordul Dunärii a desävirsit. sä vedem ce era la epoca intemeierii principatelor noastre cultura romanicä din apus ajunsä pinä la hotarele noastre fi ce era cultura bizantino-slavä din sudul dunärean. intinderea croatilor peste cuprinsurile romanice ale Dalmatiei a rupt legäturile romanitätii orientale cu latinitatea occidentalä. in care intraserä fi vecinii nostri unguri si poloni. iar drumurile care duceau cätre centrele in care se gäseau sanctuarele ridicate in cinstea sfintilor erau impinzite de convoiuri nesfirsite de pelerini. träiefte inconjurat de popoare pägine. dupä strämutarea lor in sud. intre douä tipuri de culturä diferitä: de o parte lumea Occidentului catolic de culturä latinä. Dar la aceastä datä noi ne gäseam cuprinsi intre douä lumi. Astfel. Mai tirziu asezarea ungurilor in Panonia — pe urmele mai vechi ale hunilor si avarilor — a ridicat un alt stävilar cätre apus fi a incheiat izolarea noasträ de lumea romänä. fi cea mai insemnatä prin valoarea ei intrinsecä fi prin . in acelasi timp. in timp. cu toatä factura lui romanicä. ln acest mediu de adinc misticism au inceput sä se ridice. influenta ei asupra celorlalte literaturi romanice este literatura francezä.tanta a doi factori puternici. Dar strämutarea slavilor — fi mai tirziu a bulgarilor — in dreapta Dunärii.‘ lor populäre.devenire. in timp ce vecinii nostri de rasä finicä ori slavä — ungurii si polonii — au intrat in sfera culturii romäne. cucerit de ideile noi ale Reformei. Europa occidentalä se afla pe pragul unei noi epoci literare: Renafterea. Pentru a ne da seama mai bine si de imprejurärile istorice in care poporul romänesc. cucerirea tinuturilor romanice din nordul Peninsulei Balcanice si intemeierea statelor slave sud-dunärene a sfärimat. cind bulgarii inträ in zona religioasä a Bizanfului ortodox. care au mifcat adinc in evul mediu sufletul mase. de altä parte lumea Räsäritului ortodox de culturä bizantinä. pästrate pinä atunci in limba latinä. prin munca inchinatä Domnului a unor generatii intregi de artifti anonimi. acele minunate catedrale gotice. Nici dupä secolul al XIlea nu se insenineazä zärile la Dunäre pentru o temeinicä asezare romäneascä. Aceastä timpurie si bogatä dezvoltare a literaturii franceze este rezul. unitatea geograficä a poporului romänesc. poporul romänesc. si de caracterele distinctive ale culturii vechi romänesti. Primul este sentimentul religiös. . transpunea in limba ' neamului säu invätäturile Sfintelor Scripturi. cumanilor fi tätarilor au impiedicat infiriparea organizatiilor politice romänefti. din secolul al VII-lea pinä la mijlocul secolului al IX-lea. pentru „la sainte plebe de Dieu“. desi crestinat din epoca romänä. In evul mediu. fi chiar pinä in secolul al XI-lea. Dar aceastä nouä fazä in cultura popoarelor occidentale fusese pregätitä indelung printr-o viatä literarä de mai multe secole.

care a durat in Franta mai multe veacuri. ajunsä intr-o epocä de prosperitate economicä fi de inflorire culturalä. atitaserä curiozitatea. pe care cavalerismul le pusese pe primul plan al preocupärilor sale. in jurul mänästirilor fi bisericilor de la räspin. i ci simtea nevoia unor noi orizonturi literare. cicluri intregi de poeme care cintä vitejiile baronilor lui Carol cel Mare in luptele cu sarazinii fi nobila ambitie a urmasi. un curent de inviorare a studiilor clasice. In sfirfit. s-a recrutat o nouä generatie de truveri. sint prinfi fi ei in jocul fanteziei creatoare a truverilor. ifi intinsese dominatia in Anglia. j sufletul popular francez nu se mai putea multumi numai cu vieti de sfinti. idealizati de mai multe generatii de clerici. defteptaserä gustul pentru aventuri fi miraculos. in Ierusalim si ajunsese sä impunä o dinastie francezä in Portügalia. j ln secolul al XI-lea. au modificat si sufletul clase. j crescind necontenit in propor$ii legendäre.lor lor de a-fi ciftiga si ei un loc de cinste in istoria legen da rä a Frantei.. din rindurile tineretului iesit din aceste fcoli fi care nu-fi mai gäsea loc in der. impotriva päginismului amenintätor: gesta Dei per Francos. ctitori de mänästiri.. incälziserä imaginatia.lor conducätoare si au impus un nou ideal de artä.tea credulä a maselor populäre. peste Italia fi peste o parte din Spania.rilor sociale fi mai multä delicatete: fi rafinare in sentimente. cätre Ars Amandi fi Metamorfozele lui Ovidiu. j Spre a satisface aceste noi cerinte sufletefti ale societätii. äu inceput sä evoce in acordurile viorilor vitejia vremurilor apuse. cätre Aeneida lui Virgiliu si Thebaida lui Statiu. Din imbinarea acestor douä sentimente avea sä creascä cea mai fru. De altä parte. pornit din fcolile clericale ale Frantei — cu deosebire din Orleans — indrepta atentia cätre lirica lui Horatiu. in pietele publice. povestirile miraculoase fi descrierile despre frumusetea feericä a Orientului indepärtat. in afa-numitele chansons de geste. fiindcä era o adeväratä pletorä. Si atunci.j moasä si mai bogatä produc^ie epicä a evului mediu occidental. nate de-a lungul drumurilor de pelerini. jongleurii. Al doilea factor care a gräbit apari^ia literaturii franceze este instinctul national. Baronii lui Carol cel Mare. care j träiau pe atunci in toväräfia acroba^ilor fi a muzicantilor fi care desfätau mult im ea in castele. in popasurile de la mänästirile jalo. Mila pentru cei näpästuiti. deveniserä prototipul eroismului francez pus in serviciul luptei pentru creftinätate. care a extins hotarele imperiului säu peste Germania. cind Franca. Cu timpul insä prefacerile aduse in structura societätii prin instituirea cavalerismului fi prin främintärile cruciatelor. Eroii centrali ai acestor poeme sint Carol cel Mare fi nepotul säu Roland le Preux. in sudul j Italiei.tiile marilor drumuri de pelerini. Astfel se formeazä. Figura fi vitejia lui Carol cel Mare au rämas in amintirea poporului. Simburele acestor poeme se dezvoltä in imaginatia jongleurilor si da naftere unei bogate eflorescente epice. a j trezit in sufletul popular virtu£ile räzboinice si dragostea pentru „la dulce j France“. unde-si aveau morminte märete ce defteptau curiozita. Puternicä personalitate a lui Carol cel Mare. adusese o indulcire a raportu. respectul fi cultul femeii. Acestia. Aceftia s-au sträduit sä transpunä in literaturä näzuintele cätre o nouä viatä literarä a lumii elegante din . puse in circulatie de cruciati fi de pelerini.

in asteptarea spinzurätorii.lor nouä. In Spania. cu atmosfera de mister fi misticism a sfintului Graal. evul mediu francez a mai cunoscut si un alt gen de poeme versificate. menite sä scoatä in luminä aspectele ridicole ale unor situa$ii sau tipuri reprezentative din societatea timpului. Tema acestor cintece este dragostea curatä conceputä ca un omagiu pe care indrägostitul il inchinä adoratei. spunea Lanson. ln mijlocul haosului produs de societatea feudalä. a fifnit poezia cea mai miscätoare prin sinceritatea si duiosia ei. care exalta sentimentul de vitejie cavalereascä fi cultul pentru femeie. rafinatä. plinä de loialitate si curtoazie. Aceastä poezie a ajuns totufi la frumoase realizäri in sud. ca bunäoarä: regele Artur fi cavalerii mesei rotunde.postella. Din Franta. cu deosebire in sä viclenia femeilor necredincioase. Tema acestor romane era. O intreagä galerie de tipuri luate din toate clasele sociale ale Frantei medievale — cavaleri.caste. totusi limba spaniolä nu incepe sä fie scrisä in literaturä decit abia in veacul al VIIlea. in compilatiuni juridice. clerici — sint expuse cu o jovialitate robustä. Defi elementele din noua limba plämä. cu o malitiozitate finä fi cu un rar simt al efectelor comice. cum se numeau in provensalä. Sint asa-numitele fableux sau fabliaux. iubitoare de viatä frumoasä. Prin cäsätoria Eleonorei de Aquitania cu Ludovic al VII-lea si prin numeroasele relatii care uneau sudul de nordul Frantei. in timpul cruciadelor. de serbäri fastuoase fi de petreceri intelectuale. curatä. trubaduri — trobaiori. o actiune de vitejie cavalereascä. poezia liricä s-a räsfirat in toate tärile invecinate.$ais n’ont pas la tete lyrique". . Vechile poeme epice ale Fran|ei au fost aduse in Spania prin jongleurii ce inso^eau convoiurile de pelerini francezi care veneau in fiecare an sä se inchine la mormintul sfintului Iacob din Com. in genere. tärani. Astfel fi-a luat naftere un alt ciclu de poeme. cavalerismul crease. sub influenta epicei franceze. In contrast cu aceastä literaturä. ca in toate provinciile romanizate. din Orientul fantastic sau din tara legendarä a Bretaniei. de unde a radiat apoi in toate tärile romanice ale Occidentului. cunoscute sub numele de rotHans courtois. „Les Fran.lercsti din Provence isi gäsefte expresiunea sa cea mai aleasä in domeniul poeziei lirice pe care autorii infifi. aSemänä. in cartulare fi titluri de proprietäti ale mänästirilor fi ale vechilor familii feudale. Din Provence. cu subiecte din lumea anticä. cu deosebire in sudul Frantei. lirica provensalä a trecut in nordul Frantei. intovärä. in care femeia ocupa primul plan al interesului. acea bizarä figurä din a cärei viatä de cabareturi si de temnitä. unde a dobindit o notä realistä cu Rutbeuf fi mai ales cu Villon.tor cu acela pe care cavaierul il datora seniorului säu. imbolduri fi modele pentru literatura in limba nationalä s-au räspindit in toate celelalte $äri romanice. sau joglarii — le cintau in sälile somptuoaselor castele. o societate aristocraticä. in Provence.ditä din fuziunea latinei cu idiomele iberice fi germanice se furiseazä incä din veacul al VI-lea in gramatici latine.si^i de instrumente muzicaje. scäldatä in lumina feeriei fi imbinatä cu o dragoste sincerä.lele feudale: idealul cavalerismulüi. Les Chevaliers de la Table ronde. cälugäri. Poezia liricä este mai slab reprezentatä in Franca medievalä. sau Parceval. s-a intrebuintat limba latinä pinä tirziu in plinul ev mediu. burghezi. Acest cult pentru femeie al societätii cava. care infätifau farse picante. potrivit cu gustul timpuri.

care a dat un puternic imbold culturii. se resimt de influenta stilului arab in constructia lor. Din aceastä epocä. numite „mozarabe" fi „mudejare". in cele din urmä. arta si literatura spaniolä au suferit o puternicä influentä arabä.fit. scrisä la 1236. cel ce ifi pierde si. precum si poema inruditä El Rodrigo.bilor — crestinii care primiserä de bunävoie stäpinirea arabä — a maurilor rämafi in provinciile recucerite de spanioli si a evreilor.tema dramatizatä mai tirziu in literatura spaniolä de Guilen de Castro si reluatä in literatura francezä de Corneille.tismul castilian. Sub aceste influente au inceput fi in Spania cintäretii populari — juglares — sä recite fi ei. Era influenza arabä. care se disting prin elemente mistice si romänesti. al cärui erou principal. cunoscute in istoria literaturii spaniole sub numele de „mester de clerecia“—opera clericilor.gime Poema sau Cantar del Cid. Arabii cuceriserä Spania. monumentele spaniole. ca de pildä povestea celor fapte copii ai lui. Aceastä literaturä cu caracter didactic fi romantic. regäsefte sotia fi fiica. o altä influentä de un caracter cu totul deosebit s-a exercitat asupra literaturii spaniole din sud. Lara —■ o vendetä de familie din vechea Castilie. .chise impotriva musuhnanilor.prin numeroasele mänästiri intemeiate de cälugärii benedictini in regatele creftine ale Spaniei fi prin seniorii francezi atrafi de cruciatele des. Aceste nouä productii epice. filozofia fi poezia. al cärui miez este luat din romanul grecesc al printului sirian Apollonius de Tyr. care se afla sub stäpinirea regilor vizigoti. Ea a avut o influentä puternicä asupra literaturii spaniole din vremea regelui Alfons al X-lea. clädite in stilul lor propriu fi infiintaserä fcoli infloritoare in Cordoba fi Toledo. Ei aduseserä in Europa strälucitoarea civiliza. Räsunetul mare pe care 1-au avut in societatea spaniolä aceste „cantares de gesta" ale juglarilor a a^i^at ambifia clericilor.tie arabä: impinziserä pämintul Spaniei cu canale de irigatie. in bogätia fi finetea ornamentatiei. printr-o compozitie mai savantä fi printr-un stil mai personal. in sunetul instrumentelor muzicale. tradusä in limba latinä fi spaniolä de cätre evreii converti|i la creftinism. sau fapte de senzatie care au zguduit imaginatia maselor populäre. ca poema lui Alexandru cel Mare. alte poeme clericale ne transpun pe tärimul fabulos al antichitätii. care povesteste vitejiile din tinerete ale Cidului. poema Fernän Gonzales. totufi prin mijlocirea mozara. sau din vechiul fond al traditiilor nationale fi creftine. inspiratä din izvoarele latine fi franceze. exaltind patrio. regele intelept. pe lingä Coran. iar literatura s-a imbogätit cu o sumedenie de para. care au fost initiatorii unui nou gen de poeme. Paralel cu influenta literaturii franceze. stiintele. ca. ca de exemplu din virtutile ascetice — inväluite in aureola miracolelor — ale legendelor hagio. isprävile räzboinice ale regilor spanioli in lupta contra maurilor. Totufi din aceasta produc^ie popularä a räzbätut pinä la noi in intre. medicina. fi intemeiaserä acolo califatul de Cordoba. ridicaserä moschei fi palate märete. se inspirä din izvoare variate. sau Libro de Apolonio.grafice. de pildä. intermediari intre creftini si musulmani. O mare parte din aceasta materie epicä a pierit din amintirea poporului. limba spaniolä pästreazä pinä astäzi o multime de cuvinte maure. cäsätoria lui cu Ximena —. in care se studiau. In sfir. trecuti la creftinism in anul 711. limba. de povefti fi de proverbe orientale. luind el insufi parte activä la promovarea ei.bole. Cu toatä diferenta de rasa fi religie. aduseserä fi sädiserä pomi roditori din tärile calde ale Asiei. care venea din nord. a trecut fi in celelalte literaturi ale Europei occidentale. Rodrigo Diaz de Bivar — zis El Cid Campeador — este invingätorul maurilor si cuceritorul Valenciei.

rea Beatricei din Divina Commedia. Aceastä dragoste adincä fi curatä. pe care o considerau superioarä limbii italiene. Dealtfel clasele superioare citeau roamanele franceze cavaleresti si in original fi unii scriitori. fcoala sicilianä se ramificä fi in celelalte curti cavalerefti < fi episcopale din Italia nordicä. crescut de papä.ceptul dragostei idealizat printr-un fior de misticism. in locurile unde multimile poposeau ca sä se odihneascä. Defi ivitä cea din urmä intre literaturile romanice. la curtea strälucitoare din Palermo a lui Frederic al II-lea. in care icoana femeii adorate apare inväluitä ca intr-un nimb divin.dinciofi pe drumurile lor de pelerinaj cätre Spania fi Roma fi. in toatä splendoarea fi armonia ei intimä. unde Guido Guini. poemele epice. era un adevärat poliglot.f Literatura francezä a trecut de timpuriu fi granitele Alpilor. incit se ivesc poeti italieni care. trecind dintr-o curte seniorialä intr-alta. „II dolce stil nuovo“ a introdus in literatura italianä nu numai un nou concept de dragoste. care se compläcea nu numai in discutiuni stiintifice cu oameni invä. fi apoi in Florenta. Acesta. In acest mediu asa de prielnic. farmecul poetic al cantilenelor. infloreste prima scoalä poeticä in literatura italianä. cintate de trovatorii provensali cu i care el insusi se lua la intrecere. il innobileazä fi-1 ridicä pe un plan superior intre divin fi uman. oprindu-se mai indelung acolo unde erau primiti cu mai multä cäldurä fi generozitate. in sunetele vioarelor. Epica francezä se räspindefte in felul acesta in nordul Italiei fi ea pune atita stäpinire pe spirite. franceze fi provensale fi ifi croiefte un drum propriu.lianä intrun secol fi ceva se emancipeazä de influentele latine. unde. incep sä traducä. neintinatä prin nici un gind pämintesc. ca bunäoarä profesorul lui Dante. le desfätau recitind. dar gusta din plin si fastul särbätorilor de curte: luptele I de tournoi. in sufletul serafic al sfintului. au scris opere in limba francezä. Truverii provensali gäsi. cunoscutä sub numele de scoala sicilianä. utilizind materialul epic francez.zelli transformä conceptia poeticä a dragostei. totufi literatura ita. Brunetto Latini. Ei insoteau convoiurile de cre. De la acel Cantico di frate sole al lui San-Francesco d’Assisi.tati. care-i va asigura un loc de cinste intre literaturile occidentale. Trubadurii fi truverii duceau o viafä de vagabondaj. evlavia pentru creator se contopefte cu dragostea fräteascä pentru natura.serä o primire generoasä in regatul pitoresc al Siciliei. sub influenta liricii provensale. care träiau pe atunci incä sub stäpinirea literaturii latine medievale. sä prelucreze si compunä poeme. transformä sufletul poetului. ajunge la deplinä inflorire „il dolce stil nuovo“. pe jumätate francezä—asa-numitele texte franco-venetiene. ci si socrul säu si copiii säi. intr-o limba pe jumätate italianä. pe cind nordul Italiei stätea sub influenta epicei franceze. asemenea Sfintei Fecioare fi ingerilor. cü Guido Cavalcanti. fi care nu poate incolti — dupä conceptia lor — decit in inimi nobile fi delicate. de la acest psalm mifcätor prin simplitatea lui plinä de gingäfie fi prin adincimea lui misticä — „le . si nu numai el. Prin numeroasele legäturi politice fi comerciale care uneau Sicilia cu restul peninsulei. Este con. Dar. incep sä prindä si ei gust pentru astfei de distractii fi incä din secolul al XII-lea se citeazä comune care pläteau truveri francezi pentru a desfäta poporul in pietele publice cu cintecele lor. in care. sudul primea impulsiunile si mriuririle liricii provensale. dintr-un oraf intr-altul. cu deosebire in Bologna. dar a creat in acelafi timp fi nouä forme poetice pline de gingäfie fi el fi-a gäsit cea mai desävirfitä expresiune in lirica dantescä din Vita nuova si din Convivium si in evoca. Italiemi. pe care-i cäuta.

Dar la data cind apare in Italia Divina Commedia. din veacul al XII-lea. cind regele §tefan cel Sfint primise de la papä coroana de rege apostolic.plus beau morceau de poesie refigieuse depuis les Evangiles“. Cu totul altfel se mfätiseazä lucrurile in Bizant. Cäsätoria lui Sigismund I (1506—1548) cu Bona Sforza fi solicitudinea acordatä culturii si artei de Sigismund August (1548—-1572) fi de §tefan Bäthory (1575— 1585) au inlesnit trimiterea tineretului polon la Universitatea din Padova fi venirea eruditilor fi artiftilor italieni la curtea regilor poloni. din Apus ajunseserä. in {inuturile polone fi colonizarea orafelor au atras dupä eie clerici fi scoli. corespondentul lui Erasm. intre altii. raze de luminä. Limbile neolatine.tinismul in forma catolicä se inrädäcineazä tot mai adinc la curtea regilor ungur i. fi de un vlästar din vitä domneascä a Järii Romänefti. dupä välmäfagul produs de invazii. benedictini fi dominicani se afazä in tarä fi aduc cu ei preocupärile erudite ale umaniftilor si atita cunoftintä de limba latinä. granitele imperiului roman au fost inva. inainte de aceste vremuri. Prin creftinarea Ungariei in formä catolicä. ordine de cälugäri francis. in imprejuräri pe care le vom vedea indatä. Nicolae Olahus. la anul 395. ale cäror urme se väd timid in documentele latine din secolul al VI-lea. printr-o främintare de aproape un veac. ORIENTUL BIZANTINO-SLAV . abia se limpezeau zärile si se iveau cele dintii injghebäri de stat romänesc. mult mai interesante erau perspectivele pe care ni le deschidea Sudul dunärean bizantino-slav. firefte. in anul 966. cäci ungurii fi polonii intraserä fi ei in sfera de culturä a Occidentului. A trebuie sä treacä vreme de citeva veacuri pinä ce popoarele germanice cuceritoare sä fie convertite la creftinism fi pinä sä se facä fuziunea deplinä intre cuceritori fi cuceriti. pe plaiurile noastre. incit din secolul al XII-lea incep sä se scrie in Ungaria cronici latinefti — intre care fi aceea a „notarului" regelui Bela al V-lea (f 1196). dupä un mileniu de zbuciumäri. cu primele ftiri despre formati.unile de stat romänesc din Ardeal. ci fi viata intreagä a Italiei medievale. Polonia a intrat in zona culturii latine dupä crestinarea ei sub regele Mieschka. Cu toate cä masele populäre stäruiau incä mültä vreme intr-o dirzä impotrivire fatä de noua credintä.naserä la inceputul secolului al XI-lea. Pätrunderea germanilor. Dupä impärtirea imperiului roman in doua. fatä de cultura latinä pe care ne-o ofereau vecinii unguri fi poloni. apar scrise abia din secolul al VIII-lea. Pe aceastä cale s-a pregätit pätrunderea Renafterii italiene in epoca fi la curtea strälucitoare a lui Matei Corvinul fi in perioada urmätoare. iar cele dintii manifestäri literare apar in Franta secolului al X-lea. imperiul de räsärit ' LITERATURA BIZANTINÄ . Inainte insä de intemeierea statelor noastre. in zona cäreia am fost cuprinfi de la inceputurile organizärii noastre in stat. la minunata poemä alegoricä a lui Dante. In secolul al XV-lea.date de barbari. Dar. este cu mult anterioarä literaturilor romanice din Occident. Se ftie cä. Ungurii se cresti.turile economice cu Italia deschid drumul Renafterii in Polonia. sub urmasii lui Teodosiu cel Mare. cum l-a caracterizat Renan — s-a ajuns. in secolul al XIII-lea. din ce in cemai palide.cani. pinäla hotarele noastre. Literatura bizantinä. totufi cref. care au intärit cultura latinä in aceastä tarä slavä. care va fi ilustratä.Tegä. dupä cäderea Romei. care s-au afezat fi au luat in stäpinire provinciile imperiului de apus. in care se räsfringe in ceea ce are mai adinc nu numai sufletul lui Dante.

G r e g o i r e . statul pierde repede caracterul roman. Masele populäre ale imperiului erau din punctul de vedere al rasei foarte amestecate. limba. fi prin aceasta populafia romanicä a imperiului este scäzutä.zitie de la cultura greceascä la cea bizantinä. De altä parte. intemeietorul neoplatonismului. Mai intii in istorie. organizatia armatei si a marinei. intreaga structurä a statului era romanä. fireste. cei mai de seamä scriitori. evrei. cu un cuvint. dar civilizatia. dupä cum vom vedea indatä. ln acest rästimp literatura bizantinä s-a manifestat cu deosebire pe trei tärimuri: istorie. p. Incä de pe timpul cind Alexandru cel Mare cucerise Asia Micä si Egiptul. incit a format. legislatia. De aceea. cind partea de nord a Peninsulei Balcanice este cuceritä de slavi. majoritatea. un Romanos. copti. literatura erau toate grecesti la pätura culta a tuturor raselor. tineretul neelenic. Alexandria. inaltii demnitari. relatiile politice si economice ale Bizantului cu curtile strälucitoare din Bagdad si Damasc au adus in civilizatia bizantinä si influente arabe. . sint greci din Orient sau orientali gre. erau scoale superioare grecesti. un loan Hrisostomul. dupä cum s-a observat in timpurile din urmä. chiar si marea epopee popularä Digenis Akritas Astfel. cu atit mai mult cu cit Bizantul reunea in granifele sale toate metropolele lumii vechi in care inflorise elenismul: Atena. in care se comentau Platon si Aristotel si in care se ingrämädea la studii. cultura. Byzantion.mentelor asiatice fi africane in civilizatia bizantinä. Antiohia. Literatura greacä era. persani. scriau in limba Bizantului. prin fuziunea literaturii fi a filozofiei grecesti cu traditii literare latine. Limba de stat vorbitä in toatä intsnderea imperiului de räsärit rämine greaca. de multe ori färä sä-si dea seama. baza educatiei tineretului in scoalele Bizantului. care a pätruns asa de adinc in sufletul poporului. imperiul se grecizeazä repede. Edesa. una din träsäturile caracteristice ale culturii bizantine. Asia Micä si Egipt. In sfirfit. Grecii nu aveau. Pe acest fond strävechi de culturä elenicä s-a suprapus apoi creftinismul. in Antiohia. Bibliotecile bizantine cuprindeau toate comorile scriitorilor antici. care. dftigati la elenism. religiös fi beletristic. Dupä secolul al VII-lea. devenise farul celei mai strälucitoare civilizatii care a luminat evul mediu european intre veacurile al V-lea si al XI-lea. X (1935). sirieni. 336. vecinätateä imperiului cu vechile culturi ale Orientului fi ramificatiile lumii elenice in Asia Micä si Egipt au inlesnit pätrunderea ele. In marile centre din Siria. H. Bizantul. Alexandria. aläturi de greci. Aceasta a contribuit ca legätura cu cultura clasicä elinä sä fie neintreruptä in Bizant. Este lesne de inteles cä orientalii grecizati. numai Biblioteca imperialä din Constantinopol continea peste 30 000 de volume.cizati. copiate frumos fi ingrijit in manuscrise pretioase. aläturi de Sfinta Scripturä fi de sfintii pärinti. cu crestinismul si cu literaturile vechiului Orient. introduceau in operele lor.cu capitala sa Constantinopolul si-a continuat existenta de sine stätätoare incä un mileniu dupä cäderea Romei sub barbari. superioarä culturilor autohtone. elemente din cultura si limba lor maternä. cultura greacä. un Plotin. dupä secolul al VII-lea. administratia. In epoca de tran. pe cind in Occidentul romanic popoarele iesite din contopirea elementului barbar cuceritor cu cel latin autohton abia isi cäutau in traditia X romänä si creftinä simburii unei culturi proprii. care au atins. Pinä in secolul al VII-lea imperiul de räsärit avea un caracter roman: imparatul era roman. armeni. un loan Damasceanul. un Origen. s-a impus in Asia apuseanä si in nordul Africii.

si a ocupat un loc de frunte in diplomatia imperiului. a avut o viatä dramaticä plinä de zbuciumäri. Nikifor Vrie. de religii. a fost secretarul impäratului Mihail Calafatul. a fost ales de impäratul Alexie Comnenul ca sot al fiieei sale. fi variatä. Dupä liberarea sa. a fost secretarul lui Manuel al II-lea fi mare logofät la curtea lui loan al VHI-lea.a apärat crestinismul impotriva ereziilor care veneau sä-i surpe mereu temeliile si a apärat civilizatia europeanä impotriva necontenitelor asalturi date de popoarele barbare din nordul Dunärii si de musulmanii din Asia Micä. a completat opera sotului säu. precum si tragediile din jurul scaunului imperial au oferit unor scriitori de real talent cele mai interesante subiecte din cite a cunoscut istoria omenirii. domnia tatä. Astfel Procop era secre. §i ceea ce nu trebuie pierdut din vedere e cä mai toti acesti istoriei au väzut desfäsurindu-se sub ochii lor evenimentele pe care le-au povestit fi la care au luat parte activä ei infifi. fi. ultimul cronicar bizantin. pe care-1 va folosi la noi Constantin Cäpitanul Filipescu. Africa fi Italia.nios.gindu-se intr-o mänästire din Muntele Athos. el a päräsit patria fugind in Italia dupä cäderea Constanti. George Akropolites a primit din partea elevu. dupä o domnie zbuciumatä de necontenite lupte. Acest rol milenar in apärarea crestinismului fi a culturii europene a fost cu atit mai greu de indeplinit cu cit xmpäratii bizantini au avut de cirmuit popoare de rasa si civilizatie diferite peste care se suprapunea tot mai mult cultura greceascä. femeie de o rarä culturä.lui säu. pentru care nu prea avea apti. Acest mozaic pitoresc de popoare diferite.tului de Epir si a cäzut prizonier in miinile dufmanilor. istoria Bizantului a avut norocul sä fie scrisä de oameni care nu numai cä au fost pärtasi la evenimente. impäratul Teodoros. reträ. reconstituind. a renuntat la militärie.Bizantul. aceste necontenite conflicte de rase.lui säu. educatorul lui Mihail al VII-lea Parapinakes fi a devenit prim-ministru fi arbitru al politicii imperiale in domnia mai multor impärati. Un alt istorie de seamä a fost impäratul loan Cantacuzino. care. sarcina de a conduce räzboiul impotriva despo. un om de o culturä vastä. pentru care avea o profundä admiratie si pe care l-a insotit pe cimpurile de luptä din Asia. Ana. sub Mihail al VHI-lea. dupä märturiile celor ce au insotit pe tatäl säu in räzboaie si dupä acte oficiale din arhivele statului.tarul generalului Belisarie. Mihail Psellos. Ana insäsi.tudini. profesor la Academia din Constantinopol. pentru valoarea lui militarä si pentru abilitatea lui oratoricä. sotia lui Vrienios. El a indeplinit in istoria omenirii o dublä menire: . cu un simt firesc de pietate. George Frantzes.nopolului sub turci. a renuntat la tron. de civilizatii. in sfirfit. a^ezat la granitele de räsärit ale civilizatiei europene fi in punctul ei cel mai primejduit. dar care au condus chiar . Cum se poate vedea din aceastä simplä infirare a citorva din cei mai de seamä cronicari.

pasionat pentru probleme de ordin mistic. dupä cum se stie. näscut in primele trei veacuri in mediul imbibat de sincretism religioas al ultimelor curente de filozofie elinä ce cäutau in mitologiile vechiului Orient alegorii si simboluri. 1 C h a r l e s D i e h l . Vasile cel Mare. au constituit ceea ce se numeste in istoria bisericii ereziile. au intoemit. Grigore de Nazianz. prin priceperea politicä. a fost teologia. sf. pe gustul maselor populäre. Gnosticii. Nici mäcar nu incepuse in Occident istoriografia in limba nationalä cind in Bizant cronografi ca loan Malalas din Antiohia in secolele VI—VII.destinele imperiului. . loan Hrisostomul. totusi intelegerea evenimentelor. puse. cu istoria anticä si legendele bizantine. Tadeu. prin scrierile lor polemice. Impotriva acestei literaturi eretice luaserä pozitie marii pärinti ai bisericii din secolul al IV-lea si al V-lea care au constituit epoca de aur a patris. au smuls accente de pre.ticei grecesti: sf. compilind Sfintele Scripturi cu textele apocrife. Petre etc. un Nicetas. atribut de umilintä purtat de cälugäri) din secolul al IX-lea sau Constantin Manasses din secolul al XII-lea. p. Menandru si mai tirziu un Psellos. pretinzind cä detin o revelatie specialä de la apostoli. Byzance. Atanasie. Epifaniu. din incercärile de a fuziona crestinismul cu filozofia si dialectica elinä si cu credintele religioase ale po. Una din grijile constante ale marilor teologi bizantini a fost lupta contra ereziilor. Grandeur et decadence.doxä. prin finetea psihologiei. sf. Grigore de Nissa.turilor Mintuitorului. sf. Elementele eterogene care se infiltrau pe aceastä cale in crestinism in epoca formatiunii sale erau in unele tinuturi asa de importante. Flammarion.ghelicä. Chiar dacä obiectivitatea si sinceritatea este la unii pe planul al doilea. Cea mai räspinditä erezie a fost gnosticismul. un alt domeniu literar in care s-a manifestat in chip strälucit eugetarea si sufletul bizantin. prin simtul compo. Aceste devieri de la traditia fixatä. cu marii istoriei ai Occidentului latin. Ereziile s-au 'näscut.zitiei. Agathias. Paris. Gheorghe Amartolos (amartolos = päcätosul. un Cinnamus. mii de scrieri apocrife: Apocalipsul lui Adam. care amenintau crestinismul in forma lui orto. luptä inversunatä impotriva ereziei si au fixat.poarelor convertite.serä in circulatie. expusä intr-un stil format dupä modelul istoriografiei clasice grecesti. incit il deviau necontenit de la linia statornicitä prin traditia evan. prin talentul stilului" 1. care furä con. deci de nesträmutat. a lui Bartolomei.temporanii lor. care stricau puritatea invätä. socotite apoi de urmasi ca fiind de o autoritate indiscutabilä. prin scrierile lor dogmatice. incontestabil cä grecii se asazä la un nivel intelectual cu mult superior. principiile fundamentale ale credintei.tuire si de admiratie celor mai de seamä bizantinologi ai vremurilor noastre. sub numele persoanelor biblice. Evanghelia lui Andrei. vaste repertorii de istorie universalä. povestirea lor msufletita de episoade caracteristice si de situatiuni dramatice. 271. a cärui operä a intrat de timpuriu in literatura romäneascä. „Dacä se comparä — spune unui din ei — marii istoriei din secolul al VI-lea bizantini: Procop. Filip. Ei au dus. Evanghelia Evei. Dupä istoriografie. incepind de la creatiunea lumii si mergind pinä in vremea lor. Ciril de Alexandria.

a fost tipäritä pentru intiiasi datä. monotelism. 226. Fruntaful poeziei sacre din Bizant. fi. Maxim Confesorul in secolul al VII-lea. a cärui operä. lumea profanä este foarte imbätrinitä. care nu recunostea in Mintuitorul decit o singurä vointä.meia nu pe cantitatea silabelor — lungi sau scurte — ci pe ritmul silabic care se obtine cäutind efectul muzical in numärul egal al silabelor din aceeafi strofä si in succesiunea regulatä a silabelor accentuate si a celor neaccentuate. cu principele lor. a inceput sä compunä imnuri sacre. Boeme Presse. iconoclasm. acest lirism care ne lipseste. Trebuie sä cäutäm undeva intr-o literaturä incä necunoscutä elanurile inimii. ca Leontius din Bizant in secolul al VI-lea. in secolul al XIV-lea. Insä genul in care literatura bizantinä s-a ridicat pe culmile cele mai inalte e poezia religioasä. 1893. cea divinä. p. incit a stirnit admiratia chiar a adversarilor bisericii ortodoxe. o ceatä nenumä. care sustinea cä Domnul nostru Isus a avut o singurä naturä. la 1711. p. in special de psalmii ebraici.. 1886. Trebuie sä salutäm toate aceste nume. ftiinta sacrä este ea insäsi amenintatä prin pozitivismul nävälitor. cel mai mare dintre poetii noftri creftini. fi corifeul lor." Productia imnograficä bizantinä se leagä in obirfia ei de poezia religioasä siriacä fi prin aceasta de poezia semiticä. vezi Poetes et melodes. Cantacuzino fi Caba. patriarhul Fotios.. desi admitea in el douä naturi. in limba greacä. 2 Legenda povesteste cä von in d din Siria in Constantinopol ca diacon in biserica Sfinta Näscätoare. o erezie näscutä din fuziunea dualismului persan cu crestinismul. Paris. nu numai al Bizantului. efuziunile sufletului in rugäciune. atit de variat fi afa de frumos. in cärtile sale liturgice. cea divinä fi cea umanä . la noi. sä aplaudäm toate aceste glorii.silas.maticä. Teologii bizantini. sä ascultäm cu transport toate aceste cintece. Lupta aceasta impotriva ereziilor fi pentru fixarea punctului de vedere ortodox in chestiunile atacate a dat naftere unei bogate literaturi de polemicä fi dog.ln epoca bizantinä biserica a continuat sä fie zguduitä necontenit de forme nouä ale ereziilor: monofizism.ratä de melozi. 2 De la el 1 Stades preparatoires au pelerinage eucharistique de Jerusalem. in care s-au distins teologi de frunte. contemporanul lui Alexe Comnenul. in sfirfit. in secolul al VIIIlea: Ion Damasceanul si Teodor Studitul. El a adoptat pentru imnul sacru versificatia popularä. considerate ca idolatrie. menitä sä insoteascä serviciul divin: imnografia. in Grecia bizantinä. Ori. care se inte.. Lirismul religiös bizantin este atit de bogat. care formeazä un cor. din opera lui avem traduceri in literatura noasträ incä din secolul al XVII-lea. in Tirgovifte. Nimes. care nu admitea cultul Sfintei Fecioare si al icoanelor. incit 34 . 347. intemeindu-se pe scrierile patristice. au continuat lupta impotriva acestor noi erezii pinä la deplina lor exterminare. ci fi al Intregii lumi medievale — era evreu din Siria trecut la creftinism fi stabilit apoi ca diacon in Constanti. sfintul Romanos. Edmond Bouvy 1: „Occidentul nostru are nevoie de poezie. foarte dezamägitä (desenchante) pentru a ne mai da poeti lirici. Orientul pästreazä in rezervä. Romanos —■ despre care a fost vorba fi pe care toti bizantinologii fi chiar teologii catolici il considerä ca pe cel mai mare poet sacru. bogomilismul. in secolul al IX-lea: Euthimie Zigabene. a cäror melodie era insä asa de stingace.nopol. Panoplia dogmaticä. Iatä ce spune in aceastä privintä un cälugär francez. Palamas.

alcätuitorul canoanelor pentru fiecare zi a säptäminii. Si in omileticä bizantinii stau pe o treaptä mai inaltä decit occidentalii. Desi in germene era cuprins in unele episoade din poemele homerice. silindu-1 sä-l inghitä. care-i intinde un sul de hirtie.vonul bisericii ortodoxe si ne-au läsat predici de o rarä frumusete. despre care legenda spune cä era gata sä se urce pe tronul Bizantului. alcätuitä din nouä ode modelate dupä strofe tipice numite irmoase. peste veacuri. dupä cum se va vedea. totusi. In secolul al XII-lea rapsozii bizantini ai maselor populäre au alcätuit o mare epopee. romanul nu s-a constituit decit la inceputul erei crestine.ramida. bizantinii au pläsmuit legendele inväluite in nimbul miraculosului crestin ale sfin. in idila din perioada alexandrinä. Ba. Cel stirnea risul.torului. precum si al cintärilor de inmormintare. 35 . ca Constantin Porfiro. märginite numai la viata si gindurile marilor asceti. dar il pierdu din pricina unui räspuhs mindru pe care-1 dädu impäratului ce-i oferea. din care insa nu ni s-a pästrat decit un fragment. prin darul divin — dupä legenda — a alcätuit el mii de imnuri care au pätruns in liturghia ortodoxä si i-au asigurat un loc intre sfinti. inträ in bisericä si urcindu-se in amvon cintä celebrul imn ' HjiapGevoi. din Vinerea Patimilor si din Duminica Pastilor. ca gen literar de sine stätätor. care este si azi in uzul ritualului ortodox. in care se cintä viata de aventuri si eroism a comandantilor de la granitele imperiului. Vasile cel Mare. Pentru a stimula virtutile crestinesti in sufletul maselor populäre. din Duminica Floriilor. Efrem Sirul.teptindu-se. ceea ce este semnificativ. pe cind dormea. in aceastä muncä de slävire a Mintuitorului au adus contributia lor chiar impäratii bizantini. Opera lui a fost continuatä de alti melozi. a cärui operä stä la baza Evangheliei cu vnväiäturä a lui Coresi. Poezia religioasä bizantinä capätä un nou avint cu Andrei de Creta. alcätuitorul canonului —■ formä complexä a cintecului religiös. loan Hrisostomul.ne-a rämas. a avut si are incä o rezonantä puternicä in sufletul lumii ortodoxe. constituind toate laolaltä un grup organic. Si pe tärimul literaturii de imaginatie bizantinii au produs opere de seamä. si multi altii au ilustrat am. loan Damasceanul. alcätuit. Teodor Studitul. pentru a expune in forma piäcutä a fictiunii o doc. Intr-o noapte din ajunul Cräciunului. la jumätatea secolului I al erei noastre.genetul si Leon Inteleptul. intocmitorul octoihului. intre altele. Romanul si-a luat nastere in epoca de decadentä a culturii clasice grecesti. in cazaniile noastre. dar inspirati de puritatea invätäturilor evangelice. Mihail Peloponesianul. in povestile milesiane sau in miturile alegerice pläsmuite de filozofii greci. Marii lor oratori bisericesti.tilor martiri si asceti. care a compus cea mai mare parte din cintärile prohodului. ar\\lEpov (—Astäzi. sub stäpinirea unei puternice emotii mistice. contimporanul lui Antim Ivireanu. crescuti in filozofia si retorica elenicä. cu o melodie unicä —■ si apoi cu continuatorii acestuia: loan Damasceanul. Astfel. Casia. colec^ionate in mineele care se citesc azi in bisericile noastre sau patericurile schitice. il inghite si des. condacele si icoasele de la Nasterea Mintui. cu märul de aur> mina sa. autorul canonului din Duminica Floriilor. Iosif Imnograful. ii apare dintr-o datä in vis Sfinta Fecioarä. Ilie Miniat. Cel mai vechi. Cosma Damasceanul. Grigore de la Nisa. dupä toate probabilitätile. loan Caleca. Poezia epicä si-a gäsit insä expresiunea ei cea mai nimeritä in roman. au pus in luminä inältimea dogmei fi moralei crestine cu o vervä care. Sfintä Fecioarä). lavsaicurile sau limonariile.trinä metafizicä sau moralä. care se räsfring. Digenis Akritas. este romanul istorie al lui Ninus si Semi.

In secolul al XIII-lea.lucrate si traduse in versuri bizantine. de pildä. alcätuit in Franta in secolul al XII-lea de truverul normand Benoist de Sainte-Maure. romane cavaleresti franceze ajung sä fie pre. planul operei sale Istoria ieroglificä. printr-un deznodamint fericit. cad in mma piratilor. O 36 .grafie.mai izbutit. Estatiu Macrembolites si altii — unii in versuri. Aufl. traducerea in versuri a Romanului Troiei. aur si mozaicuri ne face sä intelegem prestigiul de care se bucura pe timpul säu civilizatia bizantinä. dupä izvoare latine. II. Si in artä Bizantul era la aceastä epocä superior Occidentului. galeriile si arcadele palatelor de mar. pietele largi ca. precum: 'O npsaßüitjQ mnörtiQ. vestita Augusteon — un fei de San Marco a vechiului Bizant — toatä acea bogätie de marmorä. . Elemente din arta bizantinä au pätruns de timpuriu prin Venetia si prin stäpinirile bizantine din Italia. Storia della letteratura bizantinä (324—1453). au scris peripetiile incurcate ale perechilor de indragostiti. in secolul al XIII-lea. in arta evului mediu occidental. care are pentru fiecare capitol o bogatä biblio. Anterioarä cu cinci veacuri literaturilor romanice din Occident. se regäsesc si se cäsätoresc. prin tendinta de a incorda atentia in desfäsurarea unor situatiuni senzatio. O lucrare sumarä. incheiate. sau. Bä. o altä prelucrare in versuri a celebrului roman cavaleresc de la sfirsitul evului mediu Pierre de Provence et la belle Maguelonne. In aceste imprejuräri. era cea mai frumoasä cetate a evului mediu. Iar mai tirziu. o reelaborare a legendei provensale Floire et Blanche. cronicarul francez Villehardouin.prinsi pe mare de furtunä. Cupolele aurite ale bisericilor. care.. 1916. Scriitori ca Teodor Prodromos. Ulrico Hoepli. cu splendide grädini pe tärmul Märii de Marmara. a jung sclavi si in cele din urmä dobindesc libertatea. cu cavalerii mesei rotunde (les chevaliers de la table ronde).fleure sau Imberie si Margarona. prelucrarea libera si prescurtata a romanului francez de la sfirsitul secolului al XII-lea Gyron le courtois sau Florio si Plaziaflora. care a sugerat lui Dimitrie Cantemir.4ala imperialä. spre satisfactia cititorilor. Nicetas Eugenianos. a fost mult gustat si a gäsit imitatori in literatura bizantinä. sur. unui dintre aceftia. capitala imperiului. De altä parte. München.resti decoruri. literatura bizantinä ajunsese deci la o inflorire mai bogatä. un roman din ciclul legendelor arturiene. mai nouä: G i o v a n n i M o n t e l a t i c i . scrie: „Rien de pareil ne se peut trouver en un autre pays".atei a IV-a cuceresc Constantinopolul. rämin uimifi de cele ce väd in capi. prin inläntuirea de incidente multiple si variate. altii in prozä — imitind pe Heliodor. cu tärmul Asiei in fatä. Märetia si frumusetea Constantinopolului erau cintate in romanele courtois ale Frantei medievale si in bilinele rusesti. cind Constantinopolul cade sub latinii cruciatei a IV-a si cind Imperiul bizantin este impartit intre cuceritori.nale si a unor conflicte neasteptate. dupä cum insusi o spune.trinul cavaler.morä. dupä pastorala Daphnis si Chloe. Geschichte der byzantinischen Litteratur. 1897. intrat si in limba romänä. Milano. impreuna cu cultura si obiceiurile popoarelor romanice din Occident incep sä pätrundä in limanurile bizantine si influente literare. in sfirsit. asezatä intr-unul din cele mai pito. este Aethiopica lui Heliodor sau Teagen si Haricleea. cind latinii cruci. Acest roman de dragoste. BIBLIOGRAFIE Pentru istoria literaturii bizantine cea mai bunä operä este pinä acum tot K r u m b a • e h e r . si cel care a avut un räsunet mai puternic in literatura bizantinä si chiar in literaturile moderne.

fiindcä in veacul al IX-lea popu. Bucuresti.sintezä asupra •civiliza'tiei bizantine: C h. D i e h 1. cäci dacä bogata eflorescentä a chanson-elor de geste . abia in secolul al X-lea. 1912. 1933. 271. Byzance. R u s s o . Partenopeu. Si ln ceea ce priveste epica literatura bizantinä putea sta ou cinste aläturi •de literaturile romanice. p. p. Creftinismul dobindefte insä un puternic avint in Bulgaria sub fiul lui Boris. cind in Italia fi in Spania abia se furifau in documente latine urmele noilor limbi romanice. sub tarul Simion. avusese o evolu^ie literarä de cinci veacuri. care incep sä se e^aloneze incä din veacul al V-lea. anterioarä cu cinci veacuri literaturilor romanice. Grandeur et dicadence. emancipindu-se de sub tutela limbii latine. 487 —541. Cleomades a lui Adenet le Roi. Bizantul se putea mindri cu melozi ca Romanos. Opere postume. in cel religiös. II. 1937.. precum fi o serie de romane imitate dupä Ethiopica lui Heliodor. Paris. Athis et Prophilias a lui Alexandre. Fratii Chiril si Metodiu erau fiii unui inalt functionar grec din Salonic.garii. Dacä la aceastä strälucire culturalä adäugäm frumusetea pitoreascä a Constantinopolului.vechile culturi ale Orientului. Bucuresti. Pinä in veacul al XIII-lea. Pentru imnografie Sn legäturä cu ritualul nostru: preotul prof. prin munca de culturä a discipolilor lui Chiril fi Metodiu. Bizantul in schimb produsese marea epopee popularä Digenis Akritas. I o r g a . Florimont al lui Aimon de Varenne fi acel celebru in evul mediu Roman de sept-sages — Sin. Flammarion. cind in Occidentul romanic apar primii cronicari — in Spania Alfons al X-lea cu cronica generalä a Spaniei> in Franca cronicarii cruciadei a IV-a cu Villehardouin in frunte — istoriografia bizantinä däduse pe cei mai de seamä reprezentanti ai säi. Cunof. reprodus ?i in Studii istorice greco-rotnane. Cel dintii dintre popoarele slave din sudul Dunärii care au imbrätifat creftinismul oficial au fost bul. Fundafia pentru literaturä $i artä „Regele Carol II". atunci intelegem farmecul pe care Bizantul il exercita asupra popoarelor pägine de la granitele imperiului. Hippomedon et Protesüaus ale lui Huon de Rotelande. nu-i mai putin adevärat cä fi literatura bizantinä a transmis epicei franceze medievale o serie de motive in opere ca: Cliges a lui Chretien de Troyes. Bucarest. s-a dezvoltat pe o linie de evolutie ascendentä fi atinsese in evul mediu in unele domenii — ca. care i§i plämädise o civilizatie proprie din fuziunea clasicismului grec cu crestinismul fi cu strä. Foarte prefioase date privitoare la important Bizantului pentru noi ?i la legäturile literaturii noastre cu cultura bizantinä se gäsesc la D. 1935. Pinä la aceastä epocä Bizantul insä. In 864 principele Boris al Bulgariei.latia slavä se intindea pinä sub 37 . Despre poezia imnograficä din cärtile de ritual si cintarea bisericeascä. Elenismul in Romänia. literatura bizantinä. P e t r e V i a . pe care nu numai bizantinologii. $i dacä dupä cäderea Constantinopolului sub latinii cruciadei a IV-a pätrund in literatura bizantinä citeva teme din ciclul romanelor courtois. ci chiar fi teologii catolici il soco. apar tirziu. folosindu-se de incheierea päcii cu bizantinii. se boteazä avind ca nas pe insufi impäratul bizantin Mihail. LITERATURA SLAVILOR SUD-DUNÄRENI Din cele expuse in capitolele precedente s-a putut vedea cä literaturile romanice.fi in cel istorie — culmi mai inalte decit literaturile Occidentului.tesc ca pe cel mai mare poet al creftinätätii din toate vremurile. Bucuresti. In secolul al VI-lea.§i a romanelor courtois din Franta medievalä s-a räsfirat in toate literaturile Occidentului neolatin. N.dipa al nostru — care a colindat prin toate literaturile Occidentului» Privitä astfei in intregul säu.4 i 1 e s c u. Byzance apris Byzance. de exemplu.teau probabil limba slavä din copilärie.

cälä. in zbuciumärile politice care urmeazä. dar fi din pricinä cä misionarii germani nu cunofteau limba poporului pe care voiau sä-l evanghelizeze. De la el a rämas in literatura bulgarä traducerea a 135 de discursuri ale sf. Hotärit sä ridice starea culturalä a poporului säu. discipolii lui Metodiu se refugiazä in Macedonia fi apoi in Bulgaria. limba slavä. Ei aveau astfei reputatia unor adevärati apostoli cind.tele Scripturi in limba slavä. cere din Bizant misionari creftini care sä cunoascä. capitala tärii. care a dat fiintä slavä in Macedonia episcopatului din Ohrida. Frafii Chiril fi Metodiu petrecuserä vreo trei ani pentru a traduce Sfin. liturghia slavä incepe sä fie atacatä din ce in ce mai inverfunat de cätre clerul german catolic. punindu-se el insufi la muncä. dar. cu cazarii. Creftinismul pätrunsese in Moravia din tärile germanice.zidurile Salonicului. cu clerul latin din Venetia. Persecutafi fi izgoniti din Moravia. organizeazä biblioteci fi stimuleazä cu avint opera de transplantare a literaturii bizantine. Rostislav. Dobindiserä la Constan. ln aceeasi epocä a lui Simion träieste si loan Exarhul. Propaganda lor avu un succes strälucit. zidefte biserici fi palate. Simion ifi fäcuse educatia in Bizant. pe care un panegirist bulgar contemporan il numefte „noul Ptolomeu". Incurajati de tar in munca lor de culturä. unde se initiaserä in viata asce. dar intilnea.tinopol o solidä educatie religioasä sub cäläuza marelui patriarh Fotie. de origine longobardä. discipolii lui Metodiu sint bine primiti. El a läsat o serie de discursuri si biografia apostolilor Chiril si Metodiu. fi in 863 plecarä in Moravia. in afarä de cärtile fundamentale ale 38 .ticä fi incercaserä sä adueä la creftinism pe cazarii de la nordul Märii Negre. Sub acest principe in^elept. un fei de patriarh al Bulgariei. tärimul prielnic pentru o spornicä activitate culturalä. alcätuite cu elemente legendäre dupä modelul hagiografiei bizantine. inventind pentru aceasta alfabetul glagolitic. ne spune cä bizantinii il socoteau pe jumätate grec. care se urcase pe tronul Bulgariei dupä Boris in 893. obstacole in expansiunea lui. cuprinzmd discutiuni dogmatice ca de pildä disputa lui Chiril cu sarazinii.toriserä apoi pe la mänästirile din Asia Micä. incit un sol contemporan german al regelui Otto I. principele Moraviei. pompa fi ceremonialul bizantin. se deprinsese din copilärie cu operele lui Aristotel fi cu discursurile lui Demostene fi dobindise atita culturä greceascä. care toemai fusese ciftigatä la creftinism. sub domnia lui Simion. In fruntea acestor discipoli stä Climent. in anul 860. inaltä arhiepiscopatul bulgar la rangul de patriarhie. care a transpus in literatura bulgarä partea care interesa mai mult poporul säu din opera fundamentalä de dogmaticä a sfintului loan Damasceanul. Astfel. proclamind autocefalia bisericii bulgare (917). Munca desfäsuratä in aceastä privintä este uriasä pe toate tärimurile literaturii religioase. reunite sub numele de Zlatostruj (Valul de aur). Luitprand. el introduce la curtea din Preslav. Biserica bulgarä recunoscätoare pentru munca lor ii cinsteste in frunte cu cei doi apostoli Chiril si Metodiu sub numele de „svetii sedmipocetni" (grupul celor 7 sfinti). ei dau atita strälucire domniei lui Simion. nu numai din pricinä cä moravii pägini erau in lupte continue cu germanii. loan Hrisostomul. incit toti slavistii o numesc epoca de aur a literaturii bulgare. dupä ce moare Rostislav. Era firesc ca in epoca de crestinare a poporului bulgar toatä strädania cärturarilor sä fie pusä cu deosebire in serviciul operei de tälmäcire a tot cea ce putea intäri noua credintä. Ei gäsesc aci.

cu pretentia cä a stat multä vreme ascunsä ca o literaturä postumä. Evanghelia lui Nicodim. sau Evanghelia copiläriei. atribuitä apostolului Toma. ale lui Teodor Studitul. s-au tradus de cätre scriitori anonimi numeroase cärti de dogmaticä. pinä ce imprejuräri fericite au scos-o la luminä. scara posturilor pe care trebuie sä le urce omul pentru a ajunge la desävirsire moralä. termenul apocrif are douä note caracteristice: literatura care ar fi stat ascunsä. la viata de dincolo de moarte. Vasile cel Mare. ale lui loan Moshos [Limonarion. ca un fei de operä postumä. dar in acelasi timp o literaturä neautenticä.l XVII-lea de mitropolitul Varlaam). a Mintuitorului sau a unuia din apostoli. Athanasie din Alexandria.leticä culeasä din operele sf. Si fiindcä pretentia acestei noi literaturi cä ea este opera marilor personalitäti ale Bibliei este neintemeiata. ea fiind o literatura neautenticä. foarte räspinditä si la noi). ca: Apocalipsul sfintului loan Bogoslovul. fie din näzuinta de a lämuri unele puncte läsate in intuneric de Biblie din viata patriarhilor. Literatura aceasta este alcätuitä dintr-o vastä materie de legende tesute de imaginatia naivä a poporului in jurul Mintuitorului si a familiei sfinte: asa-numitele evanghelii apocrife. Dar asemenea discutiuni dogmatice fi speculatiuni teologice nu puteau multumi imaginatia naivä a poporului. a profetilor. inspiratä de dogma conceptiunii imaculate a Mintuitorului. care. Ciclul acestor legende apocrife se incheie apoi cu o serie de viziuni apocaliptice privitoare la sfirsitul lumii fi la contrastul dintre rai si iad. a Mintuitorului. Läsind la o parte legendele privitoare la Vechiul Testament. falsä. ale lui loan Klimax (a cärui scriere Lestvica. loan Hrisostomul s. aceea care s-a bucurat de mai multä trecere in literatura bulgäreascä a fost literatura apocrifä. pseudoepigraficä. a apostolilor. Aceastä literaturä s-a näscut in vremurile de decadentä ale poporului evreu si in primele veacuri ale crestinismului. sint infätisate cu elemente de miraculos intr-o adeväratä apoteozä si. Cumntul lui Melodie al patarilor. precum si copiläria Mintuitorului in Nazaret.Bibliei. in faza de copilärie a culturii sale. care vor trece apoi si in literatura 39 . dTtoxpünxco = acopär. fratele cel mic al Domnului. literatura apocrifä a Noului Testament a fost alcätuitä mai toatä din legende populäre formate in comunitätile primitive ale crestinismului — fiindcä cea pläsmuitä de sectele eretice a fost distrusä — si a apä.a. a unui profet. ale lui Grigore de Nazianz. inväluie intr-un nimb de castitate si sfintenie nasterea.rul sf. regeneratorul vietii monahale bizantine din veacul al IX-lea. de a dezvälui enigmele privitoare la creatiunea si sfirsitul lumii. mostenite din vechiul iudaism. o bogatä literaturä omi. comentarii privitoare la textele biblice. fie din nevoia de a ridica moralul deprimat al poporului. care. in sfirsit. ascund. copiläria si tineretea Sfintei Fecioare. a fost tradusä la noi in secolul ?. falsä.rut sub numele unui patriarh. ca de pildä opera sfintului loan Damascean. De aceea din bogata si variata materie religioasä a Bizantului. in care se povestesc chinurile Mintuitorului. «XTCÖXPUTCTO? = ascuns). fie. sau comentarul lui Hippolit asupra cärtii lui Daniil. in sfirsit. Cälätoria Maicii Domnului la iad. Ascensiunea lui Isaia la cer. si. in care se aratä pribegia familiei sfinte spre Egipt prin pustiu. ca de pildä Protoevanghelia lui Iacob. ca de pildä operele lui Efrem Sirul. in sfirsit. era mai bucuros dupä povesti fi legende in legäturä cu noua lui Credintä si cu lumea inocnjurätoare. de textele liturgice. ca de exemplu comenta. De aceea literatura aceasta a fost numitä apocrifä (de la gr. moartea lui si scoborirea in infern pentru liberarea celor drepti. Apoealipsul sfintului Pavel. literaturä asceticä fi misticä.

numai acele opere cu caracter estetic care puteau fi pe placul maselor naive ale poporului. tradusä in literatura arabä sub numele de Kaliiah si Dimnah. Dimpotrivä. Din bogata literaturä de cronografe bizantine au trecut in literatura bulgarä: hronograful lui loan Malalas. iar in literatura bizantinä si slavä sub numele 40 . citeva fragmente din xpovoypx<pixov Zuvzopov a patriarhului Nikifor si cronograful lui Manasses incärcat de podoabe stilistice. La inceputurile crestinärii sale. dupä cum vom vedea. unele chiar din secolul al XVI-lea. in afarä de ceea ce putea intäri credintä. care in originalul bizantin era scris in versuri. nivelul cultural al poporului nu era desi. nici sä poatä pretui floarea poeziei bizantine. toatä viata zbuciumatä a imperiului si a curtii din Constantinopol. acestia gustau mai mult cronografele scrise de cälugärii bizantini. Cärturarii bul. tradus la noi de Udriste Nästurel. un siriac grecizat. Astfel sa tradus. o mare influentä asupra cälugärilor cronicari ai Moldovei Macarie si Azarie. care duce povestirea pinä la moartea impäratului Teofil. o versiune din vestita carte de fabule indiene. dar care in slavä este tradus in prozä si care va avea. traditii populäre privitoare la impärati si alte multe elemente de folclor bizantin.gur asa de ridicat incit sä poatä gusta frumusetea capodoperelor literaturii clasice grecesti. incä din secolul al XIII-lea: o versiune a romanului lui Alexandru cel Mare. cronica lui Gheorghe Monahul Amartolos (— päcätosul). care incepeau povestirea de la creatiune si care intretesau in urzeala biblicä si istoricä legende apocrife. in primul rind romanele populäre. eleniskii letopisec (Malalas). care povesteste istoria lumii pinä la anul 574. romanul lui Varlaam si Ioasaf o prelucrare bizantinä a legendei lui Buda.gari — si in primul rind clericii care stäteau in fruntea activitätii de transplantare a culturii bizantine — au ales din comoara literarä a Bizantului. cumnatul lui Matei Basarab. „cel mai bun roman spiritual al evului mediu". care povesteau.noasträ. dupä modelele clasice. Cronicile bizantine. Asadar. nu au interesat pe cärturarii de la inceputul literaturii bulgare. care apoi a fost incorporatä in Rusia in asa-numitele cronici grecesti.

La curtea din Vidin a tarului bulgäresc Sracimir se intrebuinteazä in documente limba sirbo-slavä fi in aceastä limbä •este scris fi sbornicul copiat la anul 1. cäci ea era nu numai inima din care pulsa viata religioasä din Räsärit. Bulgaria insäfi inträ in sfera de influentä a culturii sirbefti. la curtea tarilor din Tirnova. probabil in tinuturile Macedoniei. apoi o povestire cu elemente enigmatice. legende fi povesti bulgare. aceasta tatäl säu. uniti laolaltä intr-un fei de republicä. care a circulat fi in literaturile medievale ale Apusului sub numele de Solomon si Marcolf fi care stä la baza prelucrärii lui Croce. cäci documentele scrise in Bulgaria la aceastä epocä se resimt de influenza sirbeascä. sotia tarului fi fiica lui Basaraba al nostru. Ratko. au introdus ln textele ce copiau limba tärii fi a vremii lor. Literatura bulgäreascä venea in Serbia prin mijlocirea mänästirilor din Muntele Athos.logicä germanä pe o insulä de la cataractele Nilului. prin munca neobositä a marilor patriarhi Theodosie si mai ales Efthimie. acoperitä numai de mänästiri ridicate de impärati bizantini. a cärui formä. cum spune unui din cei mai buni cunoscätori ai literaturii sud-slave. de domni romäni fi de tari rufi. inchegindu-se intr-o unitate politicä. de tari bulgari. Cätre sfirsitul secolului al XII-lea literatura sud-slavä ifi strämutä punc.rea sirbeascä Hilandarul. Acesta.360 cu ajutorul Anei. copiind texte religioase. devine. care träiesc in umilin^ä o viatä de adeväratä frätietate crestineascä. fabule fi enigme al lui Archirie fi Anadan. 41 .nefte in secolul al XI-lea sau al XII-lea. a fost descoperitä in zilele noastre de o misiune arheo. intr-un papirus scris cu 5 veacuri inainte de Hristos in limba armeanä. renuntä fi el la tron fi. Legäturile vietii de culturä a sirbilor cu Muntele Athos au fost innodate in secolul al XII-lea prin fiul lui §tefan Nemanja. Din acelafi ciclu de povesti venite din vechiul Orient in literatura bizantinä. activitatea culturalä renafte in Bulgaria sub al doilea imperiu romäno-bulgar. dar hazlii in acelasi timp. din Bulgaria. venind cu sufletul umilit pe urmele fiului säu. Inäbusitä prin cucerirea bizantinä. de cnezi sirbi. Trezitä mai tirziu la viata literarä proprie. profesorul Murko. cea mai veche. bulgarii au mai transpus in literatura lor romanul mtesat de proverbe. dar fi un fei de bibliotecä centralä a popoarelor ortodoxe. Serbia a imprumutat limba bisericeascä. sub conducerea lui §tefan Nemanja. din cercul legendelor solomonice. Aceste mänästiri adäpostesc in eie cälugäri de neamuri •diferite. eroi ai romanului). intitulatä Solomon fi Kitovras. Simion fi Sava au intemeiat in Muntele Athos mänästi. Romanul a fost tradus in slavo. care a innodat viata religioasä a poporului sirb cu viata asceticä fi culturalä a Muntelui Athos. päräsind strälucirea de la curtea domneascä a tatälui säu.de Stefanites si Ihnilates (numele a doi sacali. imbräcind haina monahalä sub numele de Sava. fi impreunä cu aceasta fi literatura tradusä. ifi cautä un loc de odihnä intre cälugärii Muntelui Athos sub numele de Simion.tul de greutate in Serbia. Bertoldo. s-a retras in Muntele Athos. Citiva ani dupä. Stefan Nemanja. Aceastä republicä de mänästiri a jucat un rol important in viata Räsäritului ortodox. dar -copistii sirbi. sub conducerea celui mai destoinic din soborul egumenilor: protul Muntelui Athos. Muntele Athos este o peninsula stincoasä fi abruptä. care. unui din statele cele mai puternice ale Peninsulei Balcanice.

Spalato. Un popas in drumul lor 1-au format mänästirile din Macedonia. episcopate catolice de care depindeau numeroase biserici fi mänästiri. cind a fost cedatä o datä cu Venezia Austriei. leagänul literaturii bulgäresti din epoca de aur. Ragusa a fost cu deosebire poarta prin care influentele occidentale au pätruns in literatura fi in arta sirbeascä. cum le . Veglia. atrafi. Ilja Crejevic. dupä o serie de zbuciumäri interne. unde populafia bulgäreascä se incrucisa cu popula^ia sirbeascä. In Antivari fi in Ragusa se intemeiaserä. se intinde fi influenta bisericii. pe care cu mici intreruperi a izbutit sä o pästreze pinä in 1815 (congresul din Viena). Un tinär dalmat. Legäturile politice si economice ale Venetiei cu Ragusa au inlesnit in cetatea dalmatinä afezarea. Defi Ragusa fi-a redobindit libertatea.bit. primefte in 1478. venea sä invioreze literatura sirbeascä. in 879. dupä cererea impäratului bizantin Heraclie. cucerefte o parte a tärmului adriatic al Croatiei. Petru al II-lea Urseolo. de un caracter cu totul deose. veacul al XI-lea chiar.. de farmecul Venetiei. cum le numeau occidentalii. La inceputul secolului al XI-lea dogele Venetiei. croatii sint cistigati la creftinism prin misionari trimifi din Roma. precum fi prin numeroase legäturi politice. ca de exemplu: Sancta Maria de Retego.talä care pätrundea dinspre |ärmurile Märii Adriatice. Lagosta fi citva timp Ragusa. ln afarä de curentul acesta ortodox fi bizantin care se revärsa in Serbia din mänästirile Muntelui Athos. fi versurile lui latine sint socotite ca cele mai frumoase dintre ale scriitorilor contemporani. autoritatea bisericii papale. Din räsadurile bizantine aduse din Athos a crescut pe pämint sirbesc o literaturä originalä de hagiografie fi cronici nationale. Litoralul adriatic.sitatea din Padova.. Pe de altä parte. care au adus cu ei in societatea slavä obiceiuri rafinate. Prin aceste mänästiri in care cälugärii croafi träiau sub ascultarea Romei fi oficiau serviciul religiös in limba latinä. un alt curent. coroana de poet. totufi ea a rämas sub influenza venetianä fi limba oficialä a republicii dalmatine a fost multä vreme limba latinä. Astfel croatii au cunoscut de timpuriu acele drame liturgice ale evului mediu —■ — misterele. Paralel cu influenta politicä fi culturalä a Venetiei pe tärmurile dalmatine. lingä Ragusa. Cu un veac mai inainte tinuturile croate din jurul Dubrovnikului de azi — Ragusa de altädatä — cäzuserä sub influenta Italiei. Incä de la inceputul afezärii lor pe coastele dalmatine. la Roma. Era un curent de culturä occiden. In 1102 croatii. Dupä o perioadä de ezitäri intre Roma fi Bizant. recunoscu in cele din urmä. multe elemente din arta si literatura Occidentului medieval au pätrüns in literatura croatä. Ragusanii incep sä serie chiar in limba latinä fi italianä. Branimir. afezatä pe virful unei insule stincoase inconjuratä de päduri de pini. italienilor. sau Sancta Maria de Mljet (Meleda). regele croatilor. se alipesc la Ungaria fi inträ in acest fei tot mai mult in sfera de influentä a Ungariei fi a bisericii catolice. se due in Italia pentru completarea studiilor la Univer. sau mai exact un dialect italian. unde cu timpul republicä Sf. slavii dalmatini. comerciale fi culturale. din. gustul pentru artele frumoase fi literaturä. vechea Ilirie fi o parte din Panonia. prikazanje sau skazanje.Din Muntele Athos au plecat textele fi misionarii culturii cätre ^ärile slave. fusese ocupat de croati cu citiva ani mai inainte de strämutarea sirbilor in sudul Dunärii. Marco izbutefte sä stäpineascä centre insemnate ca Zara.

Sofia. altele de origine germanä. este incä util. Belgrad. au fost curätate de elementele sträine si de tot ce pärea poporului de neinteles. Informitis si bibliografie si la A n g e l o v . ed. XVI. care pinä tirziu. 1922. Izolati de romanitatea occidentalä prin unguri. 1934. Pentru literatura bulgäreascä: B o i a n P e n e v . Leipzig. Oficierea ritualului crestin nu se putea. pp. 1913. Copii de pe aceste texte au trecut desigur si in nordul Dunärii si eie vor fi servit la oficierea cultului divin intr-o vreme cind pätura de populatie romäneascä era sträpunsä de numeroase infiltratii slave. Dar cum eimpul lor de activitate apostolicä se intindea peste tinuturile slavilor occidentali (strämo§ii slovenilor actuali). venind astfel sä sporeascä tezaurul cultural al slavilor sud-dunareni. intr-o vreme cind 43 . H3 crape cpncice khmokcbhocth. in Revue de litterature comparee. M u r k o. D r a g u t i n P r o h a s k a . Sofia. erau pägini. i G e n o v . Dimbovita (de la = stejar). 19 H. Hasdeu si I. Limba in care ei traduseserä Sfintele Scripturi era insä. 1926. Crapl BtJiraprca jlaTepaxypa (IXXVIII B). a Il-a. Organizarea bisericii bulgare si extensiunea ei in nordul Dunärii. Ilpsritefl cpncse KaHMteBHOCTH. Aceastä liturghie fusese infiintatä de cätre fratii Chiril si Metodiu. in jurul Salonicului. care din secolul al IX-lea erau ortodocsi. Pentru influentele italiene asupra literaturii iugoslave un bun articol de sintezä: M i r k o D e a n o v i c . dintre care unele de origine latinä. Zagreb. Rimnic (din Ribnic. revizuite in Bulgaria in epoca de aur a tarului Simion. 30 — 52. greci din Salonic. Pentru literatura sirbeascä manualul lui P a v 1 e P o p o v i c. Pentru literatura croala: Dr. desigur. Les influences italiennes sur V ancienne litterature ycngoslave. ei au trebuit sä introducä in traducerile lor si elemente slave occidentale. care nu fuseserä incä asimilate si care au läsat urme puternice in limba si chiar in toponimia noasträ: Gorj (Jiul de munte). Das kroatisch-serbische Schrifttum in Bosnien und dir Herzegowina. dar care cunosteau incä din ca-sa pärinteascä limba slavä si care convertiserä la crestinism pe moravii principelui Rostislav. Bucovina (tara fagilor). in colecfia „Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen“. s-ar fi scris in tärile noastre. de la ryba = pe^te. la inceputul secolului al XI-lea. 1908. romänii au trebuit sä primeascä in bisericä liturghia slavä. a Ill-a. M i l i v a j e B a g i 6. o parte din aceste elemente de artä si literatura occidentals a pätruns in literatura sirbeascä. 1933. si de imperiul bizantin prin slavii de la sudul Dunärii.numeau croatii — au avut poeti care s-au inspirat din lirica lui Petrarca si au cunoscut de timpuriu binefacerile Renasterii. Dolj (Jiul de cimpie). deci in secolul al IX-lea. HcTopaa EMrapcxaTa jiHTepaiypa. Prin legäturile cu Serbia. Beograd. Bistrita (apä repede) etc. deci „riul cu pesti"). Traducerile fratilor Chiril si Metodiu. fiindcä are la sfirsit pentru fiecare capitol o bibliografie bogatä. dupä cum s-a dedus din particularitätile fonetice. limba bulgäreascä vorbitä pe timpul lor. INTRAREA ROMÄNILOR !N CULTURA BIZANTINO-SLAVÄ BIBLIOGRAFIE Pentru literaturile sud-slave in general o bunä operä de sintezä este tot D r. Bärbulescu cred chiar cä unui din cele mai vechi monumente ale literaturii bulgare. sävirsi in toatä plinätatea lui färä evanghelii si färä texte liturgice. Codex Suprasliensis. M. ed. Era deci firesc ca texte slavonesti religioase din sudul Dunärii sä fi trecut in nord si chiar sä se fi copiat pe pämintul nostru. Geschichte der älteren sudslavischen Litteraturen.

tinuturile vlahilor . In anul cind. dupä distrugerea Jaratului bulgar. Ne lipseste materialul documen.noi incä nu eram consolidate a contribuit si ea sä innoade viata noasträ religioasä cu a slavilor sud-dunäreni. Vasile al II-lea reorganizeazä ierarhia bisericeascä in Bulgaria cuceritä.tar necesar pentru a lumina aceastä epocä intunecatä din istoria poporului romänesc.

cu drept cuvint. Aceste legäturi de familie incheiate pe temeiul comunitätii de credintä au consolidat si relatiile politice. este. cumnatul domnului romän. pe care a cäsätorit-o cu Sracimir. in cele din urmä.torit-o cu §tefan Uros. ia in stäpinire tara lui Sas. in urma stingerii dinastiei arpadiene. pinä cind. Abia dupä o jumätate de veac. precum fi comunitatea de credintä care unea popoarele lor au fäcut ca romanii sä ia parte aläturi de popoarele slave in luptele comune contra turcilor la riul Marita (1371). Principatele romänesti apar in lumina Räsäritului european abia cu citeva decenii inainte ca turcii sä punä piciorul in Europa. cäzut pe cimpul de luptä. dar plätefte cu viata aceastä incercare. principatul muntean. trece cu credincio?ii säi peste munti in Moldova.riile regilor unguri. Principatul Järii Romänesti si al Moldovei nu s-au putut deci inchega ca state independente decit prin lupte cu regii Ungariei. se intemeiazä. murind pe cimpul de lupta in anul 1279. curätind sesurile Dunärii de stäpinirea tätärascä §i distrugind in 1330. dar din actul imparatului bizantin. si o alta. publicat de Geizer. Cind. Ungaria era zguduitä de mari främintäri §i cind stäpinirea tätarilor la Dunäre se clatinä. regele Sirbiei. intärite prin inrudiri dinastice. prin alungarea tätarilor care invadaserä sesurile si prin inläturarea ungurilor care aveau pretenfie de suzeranitate asupra tinuturilor din nordul Dunärii. Lipsa de märturii documentare inväluie viata poporului nostru din evul mediu intr-o negurä deasä. cind.nul cneaz al Serbiei. acesta. pe care le culegem din documentele ie^ite din cancela. cind principatele romäne erau in necontenite lupte cu regii catolici ai Ungariei si ai Poloniei pentru salvgardarea independentei lor. a avut o fiicä pe care a cäsä. Legäturile dinastice dintre voievozii romäni fi conducätorii statelor slave din Balcani.sint men|ionate ca aflindu-se sub jurisdictiunea bisericeascä a episcopatului de Vidin. prin contopirea lor. este redat lui Sracimir. Anca. ostirea lui Carol Robert. Basaraba. Litovoi. räzvrätindu-se impotriva ungurilor. trece Dunärea $i cucereste Vidinul. Cam in acelafi timp se intemeiazä si Moldova prin Bogdan. liberat din temnita ungureascä. reiese cä in secolul al XIII-lea se gäseau pe meleagurile noastre formatiuni märunte de state. dupä moartea lui Alexandru Basarab. Inglobarea noasträ in zona religioasä slavä de nuantä bizantinä este apoi intäritä de imprejurärile politice in care s-a desfä^urat find vietii noastre istorice pinä la epoca näruirii statelor balcanice. ca sä-l räzbune. nu se poate §ti dacä este vorba si de vlahii din nordul Dunärii. Ludovic. socotit ca ctitorul Tärii Romänesti. ca stat de sine stätätor. Cel dintii voievod care ridicä steagul independentei pe plaiurile noastre este voievodul de la Jiu. principatul Tärii Romänesti si al Moldovei. dinastul din Vidin. atrage de partea lui pe moldoveni si distruge ostirile unguresti trimise impotriva lui. . care. atacä orasele de granifä din Ardeal. Din putinele stiri. unind — in ce imprejuräri nu stim. voievodul romänilor din Maramures. fi Vidinul. fiindcä ne lipsesc stiri documentare— voievodatele märunte sub sceptrul säu. Nicolae Alexandru. El cucereste pärti din Banatul unguresc al Severinului. unde a cäzut pe cimpul de lupta bätrf. In acele vremuri de mari zbuciumäri. care ridicau pretentiuni de suzeranitate asupra tinuturilor din sudul si räsäritul Carpatilor. refuzä sä pläteascä tributul cuvenit regelui Ladislau Cumanul. cucerit de romäni. se constatä intre conducätorii Järii Romänesti si ai statelor slave sud-dunärene strinse legäturi politice. regele Ungariei. in väile de la Posada. din care aveau sä se inchege cu timpul. luind in captivitate si pe Sracimir. la Cosovo. intervine o impäcare intre unguri fi romäni. Fiul-§i urma^ul lui Basarab.

sub presiunea statului. ungurii.teascä. au adoptat in bisericä fi in cancelaria de stat limba latinä. primind catolicismul si mai tirziu calvi. Am väzut mai sus imprejurärile in care a pätruns la noi cultul divin in limba slavä incä din secolul al IX-lea probabil. pinä la jumätatea veacului al XVII-lea. pe temeliile Renafterii. cäci a avut consecinte din cele mai insemnate pentru destinele viitoare ale neamului. cimentul care a tinut strins legate sufleteste ramurile neamului räzle. s-a pierdut in nobilimea maghiarä si a fest deznationalizatä — tot astfel nu ar fi fost exclus ca in aceleasi imprejuräri si o parte din pätura popu. pentru ca. in epoca de asezare a vietii noastre romänesti. Intrarea tärilor noastre in zona culturii sud-slave este un fapt capital in istoria romäneascä. Ortodoxia fi slavismul ne-au izolat in bunä parte de marile främintäri culturale ale Apusului.celariilor princiare: in Apus latina. limba in care se oficia serviciul divin a fost introdusä la noi fi in cancelaria domneascä. ca dealtfel in tot cursul evului mediu. In secolul al XIV-lea. cind pe plaiurile noastre cälugärul sirb Nicodim fi tovaräfii säi clädeau cele dintii mänästiri de piaträ.Lazär. Mai tirziu. cehii.larä sä fi fost pierdutä pentru romänism. Un veac mai tirziu. am intrat in sfera de culturä a popoarelor sud-dunärene. prin reluarea traditiilor cu antichitatea greco-latinä. cind procesul de asimilare a elementelor slave din tinuturile noastre se incheiase si cind din haosul evului mediu fi-a fäcut aparitia in lumina istoriei principatele noastre. Dar dacä din punctul de vedere al integritätii etnice ortodoxismul ne-a adus 46 . Era pe timpul acela. politice si dinastice au sfirsit prin a ne alipi si mai strins de lumea ortodoxä a sudului dunarean bizantino-slav. mai tirziu. in Räsärit greaca fi slava. primind fi stind in legäturä cu creftinismul din Roma. care a deschis perspectivele unei strälucite culturi antice fi care a inlesnit. Noi. totusi slavismul — oricit s-ar pärea de paradoxal la prima vedere — a contribuit intr-o mäsurä oarecare la pästrarea intactä a unitätii noastre etnice. de rasä finicä sau slavä.^ite ineäpute sub stäpiniri diferite. in care vibreazä sufletul Italiei medievale in ceea ce are el mai adinc §i mai etern omenesc. Dar cu toate neajunsurile ce au decurs pentru noi din aceastä situate fi pe care le vom vedea indatä. Aceste strinse legäturi religioase. despärtiti de romanitatea occidentalä prin unguri. Alte popoare din jurul nostru. cu toatä latinitatea fiintei noastre etnice. o strinsä corelatie intre limba de bisericä si limba de stat: limba in care se oficia serviciul divin era in acelafi timp fi limba in care se redactau actele oficiale ale can. am fi avut in bisericä si in viata de stat aceeasi limba ca si ungurii. rämine sträinä sufletului romänesc. polonii. dupä cäderea statelor slave. ducind cu el in mormint independenta farii sale. Cäci dacä noi. Ortodoxia si slavismul nostru au format. care pinä la inceputul secolului al XI-lea erau incä pagini. cind noi. inchis in formulele invechite ale culturii bizantino-slave. se iveau zärile Renafterii. o literaturä bogatä fi variatä. in Occident se incheia faza medievalä a marilor literaturi europene fi. atunci este probabil cä precum o parte din pätura conducätoare a poporului nostru din Ardeal — care. Literatura care se dezvoltä mai departe in Occident. in luptele de la Nicopole si de la Varna. incepem sä ne organizäm viata de stat. intr-o vreme in care credintä religioasä era o puternicä realitate sufle. difuzatä prin inventia tipografiei. cind se deschide prin Polonia o fereasträ cätre Occident.nismul. Ea a fost fatalä pentru toatä cultura noasträ veche. abia iefi^i din haosul invaziilor. in chiliile lor sä inceapä munca de copiere a manuscriselor de evanghelii slave. Occidentul sträbätuse timp de patru veacuri un drum destul de lung si de bogat in literaturä fi se ridicase pinä la Divina Commedie a lui Dante. si mai tirziu. räspindirea umanismului fi a Renafterii.

pe de altä parte. slavii sud-dunäreni transpuseserä in limba lor in primul rfnd Sfinta Scripturä si cärtile necesare serviciului liturgic. literatura slavilor sud-dunäreni se imbogätise cu citeva cärti de florilegii. la care adäugaserä citeva cärti de dogmaticä si de misticä. o limbä moartä. amestecau continuu elementul biblic cu cel apocrif si istoria veridicä cu fondul legendär al folclorului bizantin.tiune. care nu prezentau mult interes pentru ei. prin mijlocirea croatilor. care-1 deschidea poporului nostru adoptarea limbii slavone cä limbä de culturä. iar din literatura de imaginatie a Bizantului au trecut numai citeva romane cu caracter popular. In al doilea rind. De o deosebitä trecere s-au bucurat apoi la popoarele slave legendele apocrife privitoare la materia Vechiului si a Noului Testament si mai ales legendele apoca. din cultura Bizantului. incepind povestea lumii de la crea. Din capodoperele literaturii clasice grecesti nu a pätruns nimic in literatura slavilor de sud. Literatura religioasä canonicä si apocrifä. In patru veacuri de influente bizantine si de legäturi cu tärmurile italiene. prin profesiunea lor. cu romanul lui Alexandru cel Mare. cronografe cu elemente apocrife si folclorice. Numai cei care erau tinut>. s-au multumit cu citeva cronografe.doniei. alimentatä. pe acele timpuri. pe de o parte. . Am väzut intr-un capitol precedent in ce consta literatura slavilor suddunäreni. Prin legäturile coastelor adriatice ale Serbiei cu Venetia si cu cel eialte cetäti italiene. alipirea noasträ la cultura slavilor sud-dunäreni a restrins insä in chip simtitor orizontul vietii noastre literare. clerul. citeva colectii de florilegii si citeva cronici sirbesti originale. asceticä. Lancelot. care. care zugräveau in colori vii antagonismul dintre cele douä tärmuri spre care se due sufletele oamenilor dupä moarte: iadul si raiul. din cultura Italiei. sä. cu o versiune a romanelor bretone Tristan si Isolda. limba slavä in care preotii nostri sävirseau slujba bisericeascä era o limbä vorbitä in veacul al IX-lea in jurul Salonicului si in tinuturile Mace. invechitä. menite sä intäreascä credintä cea nouä in masele populäre.liptice. ca dealtfel si la inceputul evului mediu occidental.servicii incontestable. romane populäre bizantine si occidentale. acesta era orizontul literar pe. Mai intii. si in sfirsit cu citeva mistere religjoase. cultura slavä care stätea la dispozitia clerului nostru era ea insäsi säraeä. de aceea singura clasä cultä era la noi. o cunoascä se sträduiau sä o invete. In locul cronicilor bizantine. dar care in epoca mtemeierii principatelor noastre ajunsese o limbä.

. pe douä cäi: religioase si politice. Gavril.rea . Munte. este si el tot bizantin. El sträbätuse drumul pinä acolo — dupä cum afläm din gramata patriarhului Antonie — ca sä inchine ctitoria familiei lui. i-a Inältat turnuri de priveghere. Curtea de Arges.Dar dincolo de granitele lumii slave sud-dunärene era acel Bizant a cärui strälucitoare civilizatie luminase evul mediu intr-o vreme in care focarele de culturä ale Romei vechi fuseserä stinse prin invazia barbarilor. §i-i dä ca scaun de resedintä capitala de atunci a Tärii Romänesti. Radu cel Mare are si el o parte insemnatä in rezidirea mänästirii. regele Serbiei. I Vestea despre sfintenia vietii ascetice din Muntele Athos ajunsese chiar ’ pinä in tinuturile nord-vestice ale Ardealului." ■ Dupä Vlaicu-vodä. alta dupä Stefan Uros. legäturi directe cu Bizantul. se due in noua mänästire pentru a deprinde aco^p tipicul de viatä athonitä. trapezäria si chiliile si a däruit-o cu mosii din Tara Romäneascä. — cum s-a väzut mai sus — a cerut patriarhului din Constantinopol un mitropolit. Printr-un instinct superior de culturä. fiul lui Sas. pentru a se rezidi din temelie mänästirea Cutlumus. Paralel cu aceste legäturi religioase merg $i legäturile politice. despotul bulgäresc din Vidin.rilor din sfintul Munte. adaugä: „§i fu ctitor mare a toatä Sfetagora . Haritcn. si in toate laturile de la räsärit pinä la apus §i de la amiazäzi pinä la amiazänoapte . dupä ce insirä toate daniile fäcute de voievodul romän mänästirilor din tärile balcanice. Vestea despre märetia Bizantului ajunsese pinä la curtile domnilor noftri §i avem märturii contemporane din izvoare bizantine cä inainte de cäde. patriarhul ridicä in 1359 la rangul de mitropolit pe episcopul bizantin Iachint din Vicina. patriarhiei din Constantinopol. Antim. Docmentele descoperite recent la Muntele Athos ne dezväluie sprijinul acordat de domnii romäni pentru refacerea mänästirilor din sf. in Maramures. Vlaicu-vodä. iar fiul säu. una dupä Sracimir.. Pentru a satisface aceastä cerere a domnului valah. Mihail din Peri. ctitorii principatelor noastre au cäutat. descälecätorul Moldovei. Dupä zidirea mänästirii. a zidit biserica.‘‘. dar marele binefäcätor. un oräsel in Dobrogea. multi cälugäri romäni. ale cärui fiice erau märitate. a rezidit din temelie mänästirea. Recunoscätor pentru aceste daruri frumoase. spune documentul. i-a fäcut castru de apärare. Astfel Alexandru Basarab. dincolo de lumea slavä din sudul Dunärii si intr-o vreme in care nu se putea prevedea präbusirea Peninsulei Balcanice sub turci. si toate sfintele biserici le hränia“. propune domnului sä fie im. mänästirea Sf. Athos in frunte cu protul Gavril. ci §i al lntrcgului Munte Athos a fost insä Xeagoe Basarab.. protosul mänästi. ^ La sfintirea mänästirii Curtea de Arges au fost de fatä toti egumenii Muntelui f. nu numai al mänästirii Cutlumus.. astäzi dispärut. Afluxul cälugärilor romäni devine din ce in ce mai numeros si mänästirea incepe a fi recunoscutä in documentele postericare cu numele de „lavra Tärii Romänesti. viitorul mitropolit al tärii. prädate si arse de pirati in acele vremuri de agonie ale imperiului bizantin. cäci urmasul säu.preunä ctitori: „saßev 01 Svo %ax iüou %TT|Top3. iar succesorul lui Hariton. In anul 1391 I se afla la Constantinopol Drag. in frunte cu mitropolitul Mihail si ieromonahul Iacob. din Ierusalim si din Sinai. Legäturile religioase cu Bizantul se continuarä si dupä moartea lui Iachint. egumenul Hariton. Era cetatea imperialä a Constantinopolului a cärei frumusete si ale cärei comori de artä uimise intr-atita lumea incit era cintatä in bilinele rusesti si in romanele courtois ale Frantei medievale. fusese egumen al mänästirii Cutlumus si protos al Muntelui Athos. Acesti mitropoliti bizantini ai Tärii Romänesti innoadä si mai strins legäturile noului stat cu mänästirile Muntelui Athos. Basarab däduse „nu putin".

in toväräfia unor tineri compatrioti. eie insele. isi pierde inde. domnii no^tri i$i trimiteau copiii in marea cetate de culturä. incit impäratul i-a pus la fndemina una din cele mai mari coräbii ca sä se intoarcä in patrie. a luat parte $i un nepot al lui Mircea. Dar. Abia intraseräm in zona culturii bizantine. Präbusirea Constantinopolului a hotärit definitiv asezarea turcilor in räsäritul Europei.pendenta. lipsite de sprijinul statului. intraserä in agonie.find cu anul 1498. aceste legäturi directe cu Bizantul. noi continuäm sä vietuim timp de citeva veacuri din färimiturile unei culturi formate in plin evul mediu si care la inceputurile culturii moderne se stinsese. din nenorocire. Cronicarul bizantin Duca ne spune cä unul din fiii lui Mircea cel Bätrin isi fäcea ucenicia armelor. ca of it er in garda imperialä. Incepind cu anul 1393. Acela^i cronicar bizantin adaugä mai departe cä in luptele pe care bizantinii le-au purtat cu turcii. care puseserä piciorul in Europa. Dan. Cu aceasta se pune capät culturii strälucitoare a Bizantului. care s-a luptat cu atita vitejie. Bizantul mort nu mai putea inviora literaturile sud-slave la care noi ne adäpaseräm si care. atit de medieval al literaturii noastre pinä in pragul secolului al XIX-lea.Constantinopolului sub turci. cind Zeta. si sfir. in acelasi timp. si aceasta se stinse sub apäsarea turceascä. De aci caracterul atit de deosebit fatä de literaturile Apusului si. Izolati de latinitatea catolicä a Occidentului prin ortodoxismul nostru. ultimul colt de stäpinire cre^tina. 49 . toatä Peninsula Balcanicä ajunge sub dominatie musulmanä. la curtea impäratului bizantin loan al VIII-lea. aceste frumoase perspective care se deschideau pentru cultura noasträ sub Mircea cel Mare sint in curind rupte prin invazia turceascä si prin cucerirea Constantinopolului. cind Bulgaria inträ in stäpinire turceascä.

craticä a societätii italiene. unde Francisc I. odatä cu näruirea imperiului roman sub 1 A. de gustul ei pentru clasicismul grec si latin. arhitecti fi pictori. ca editori fi corectori de texte grecesti pe lingä tipografiile de curind intemeiate. Unii cärturari bizantini s-au refugiat in insula Creta si cätre celelalte insule ale Arhipelagului. unde. dominatä de näzuinta intoarcerii cätre antichitatea cla. „In aceste zile fatale multe capodopere ale spiritului omenesc furä pierdute pentru civilizatie". Atit de mare era entuziasmul epocii pentru clasicismul greco-latin incit reprezentantii noului curent considerau literatura evului mediu ca o literatura necioplitä. Dimitrie Halcondylos. Acefti eruditi bizantini au adus cu ei in Occidentul Europei manuscrisele pretioase ale literaturii clasice grecesti §i le-au räspindit cu ajutorul tipogra.CUCERIREA TURCEASCÄ §1 CON SECINTELE PENTRU CULTURA POPOARELOR BALCANICE Cäderea imperiului bizantin §i a statelor sud-dunärene sub turci a pus capät literaturii bizantine din care se alimentau culturile slave ortodoxe a schimbat cu totul fata Räsäritului european. cultura bizan. O parte din ei tree in Franca. trad.ierea unui colegiu de profesori pentru aprofundarea limbilor vechi: latina. V a s i l i ev. cu spiritul ei de maturitate. p. in epoca de inflo. erau cäutafi ca profesori in universitätile italiene. intärind umanismul. A. II.rile cetä^ii a ultimului impärat bizantin. icoanele sfinte au fost aruncate in foc pentru ca turcii sä-si fiarbä pe rugul lor carne.cratice curentele de idei care inviorau.rire a umanismului. profesorul savantului Pic de la Mirandola. incä inainte de cäderea Constantinopolului. loan Arghyropulos. evangheliile ferecate in aur §i argint au fost rupte pentru ca sä scoatä aurul. si a pus la cale inteme. 344. sedus de eleganta aristo. du russe par P. H istoire de l’empire byzantin. O falangä intreagä de eruditi ca Marc Musurus. Impresionatä de aceste sacrilegii. pun capät in Occident filozofiei scolastice insuflatä prea mult de spiritul teologic si. cei mai multi s-au indreptat insä cätre tärmurile Italiei. Visarion de Niceea fi multi altii s-au asezat astfel in principalele centre de culturä ale Italiei.terul lor romanesc si cu nota lor de frägezime copiläreascä. incrucismdu-se cu preocupärile de intoarcere cat re clasicismul latin al veacului al XIV-lea.sicismului greco-latin. inlesnesc aparitia epocii cunoscutä in literaturile Occidentului sub numele de Renastere. Theodor Gaza loan fi Constantin Lascaris. barbarä. A. cu carac.fiilor de curind mtemeiate. Ei au introdus in universitätile si in clasele aristo.sicä. 1 Cärtile au fost arse. Bourguina. Paris. cäci. Aceste curente aduse de principalii reprezentanti ai culturii bizantine. a adus la curtea sa din Paris poeti. greaca §i ebraica. de strälucirea artelor §i literaturii in cetätile italiene. ci in literatura cla. care se gäseau incä sub stäpinirea latinilor din cruciada a IVa. Brodia. pretindeau ei.tinä: aprofundareä clasicismUlui elin si idealismul filozofiei platonice. pätura intelectualä a Bizantului a apucat drumul exilului. din secolul al Xll-lea.. ca preceptori in familiile nobile. Picard. dupä cäderea eroicä sub zidu. 1932. 50 . de echilibru si de armonie. ca Leonardo da Vinci. Studiul scriitorilor antici pasioneazä intr-atit societatea acelui timp. spune unui din istoricii imperiului bizantin. A^ezarea turcilor pe tärmurile Bosforului. a avut consecinte catastrofale pentru cultura popoarelor creatine din Peninsula Balcanicä. incit modelele pentru literature nu mai sint cäutate in productiile anterioare ale evului mediu. A.

Numai in insulele rämase sub stäpinirea francezä si venetianä mai pilpiia incä o viatä literarä proprie. fuseserä inmormintate in ruinele lumii antice si artele frumoase. despina Elena. Inspirindu-se din modele latine si eline. in limanurile bizantine. o parte din ea a trecut la mohamedanism.tä si märitatä in Moldova cu Petru Rares. era cu totul deosebitä de cultura crestinä a Bizantului si a Occidentului. Emigrarea päturii conducätoare a popoarelor slave — nobilimea si mai ales clerul .teptind si tinind treaz interesul pentru vechea literatura greceascä. cu timpul. Si cum singurele state ortodoxe din vecinätate care mai pästrau incä autonomialor erau principatele romäne. fruntasii orasului mäceläriti in b'isericä.triva päginilor. Nimicirea independentei politice a pus capät si acestei evolutii abia incepute. Inrudirea voievozilor nostri cu ultimele dinastii sirbesti si bulgäresti. cäruia turcii ii concedascrä o parte din drepturile impäratilor bizantini asupra credinciosilor lor. tineretul despärtit cu sila de pärinti si strämutat in Asia-Micä. arse pinä in temelie. Orase ca Trapezica. ei reluarä firul tra. se desfäsura de acum pe o linie nouä. care erau pirghiile de sus. Dupä cäderea Peninsulei Balcanice sub turci. sint rupte. In aceste noi conditii politice si sociale.ratä renastere. la noi si-au gäsit limanul de adäpost. Pe tronurile principatelor noastre s-au urcat ca sotii ale voievozilor romäni si citeva reprezentante din aceste ultime vlästare ale familiilor domnitoare din Serbia.arta compozitiei. Cu cäderea Constantinopolului. precum si comunitatea de credintä religioasä a cultului divin in formele limbii slavone erau imprejuräri prielnice pentru aceastä migratiune. cultura se stinge. crescu. intemeiatä pe culturile asiatice si in bunä parte pe cea persanä si arabä. vechile legäturi culturale si literare dintre Occident si Orient. o rudä mai tinärä sau chiar sora despinei Milita. fiindcä sustinuserä räzboiul sfint impo. Dar. bisericile transformate in geamii sau in grajduri — asemenea represiuni singeroase au ingrozit populatia si au introdus panica in rindurile ei.tinere ale statului. Viata poporului grec. Cu deosebire pätura conducätoare. au avut partea lor de muncä in asezarea temeliilor Renasterii. ln ^ärile noastre pribegii au fost primiti cu generoasä ospitalitate. . Tot atit de fatalä a fost invazia turceascä si pentru literatura statelor slave suddunärene. Mangop. Cruzimea cu care turcii au inäbusit näzuintele de libertate ale popoarelor slave a räscolit adinc sufletul maselor populäre.hului. des. cu ultima dinastie sirbeascä. incepe sä se schimbe tot mai mult si ia aspectul unei limbi deosebite: este greäca modernä. deosebindu-se fundamental de predecesorii lor si prin subiectele tratate si prin.ditiei clasice si. unde erau cäutati. Maria de. emigrati in Occident. cultura adusä de turci in Europa. sub stäpinirea musulmanä. pe cind Occidentul se folosea de munca si cultura cärturarilor greci. au fost nevoite sä-si caute altä patrie. limba bizantinä. urmärite de turci. cu manuscrisele in care se aflau comorile de cultura ale strämosilor lor. Cucerirea turceascä s-a infäptuit pe cind se desfäsura faza initialä din procesul de formatie si evolutie al organizärii lor sociale si culturale. concentratä de aci inainte in jurul patriar. cultura si literatura bizantinä se incheie. Astfel cärturarii Bizantului. au reprezentat in literatura timpului o adevä. Ca sä scape de urgia turceascä. parasite de luminile acestora si inundate de puhoiul turcesc. dar si acestea au cäzut. sotia lui Neagoe Basarab. stabilite dupä cruciada a IV-a prin stäpinirea francezä si venetianä in imperiul bizantin. nobilimea si clerul.loviturile barbarilor. Stefan cel Mare insusi se inrudea prin una din sotiile sale. precum: despina Milita. altä parte a renuntat la bunurile strämosesti si a luat drumul exilului. De altä parte. pierzindu-si coeziunea ei.

Iacimirskij. care fusese lucrat de „cälugärita Eufemia. §i tot pe aceastä cale a ajuns la mänästirea Putna un aer vechi cu inscrip^ie greceascä. refugiati pe plaiurile noastre. dupä cum vom vedea mai pe larg in capitolul urmätor. mänästirile Vodita fi Tismana. care in cälugärie se numea Eupraxia". ajutind sä se impace conflictul dintre patriarhie fi bisericä sirbeascä. Nicodim isi cäutase impreunä cu ucenicii säi un adäpost la noi fi aci. Cel dintii dintre aceftia a fost Nicodim.. cu a lui < a domnului) cheltuialä fi däruire . Pentru ca munca lor de culturä sä se poatä sävirfi nestingheritä.. maje de cearä. cu livezile si cu Terovätul. conflict care ajunsese afa de departe. spre a scäpa de dezastru. Nicodim era originär din Macedonia sirbeascä. cite 1 000 de perperi. dupä chibzuinta lor. a ridicat mänästirea Vodita. Ni s-a pästrat actul de danie al lui Vlaicu-Vodä — cel mai vechi document intern — cätre mänästire. mänästirile erau singurele institutiuni de cärturärie. Astfel se explicä acele manuscrise slave din veacul al XIII-lea pe care le-a aflat in vechile noastre mänästiri si pe care le-a descris in catalogul säu de manuscrise slavonefti din bibliotecile romänesti un invä^at rus. comorile lor de culturä: manuscripte. din casa domneascä. odäjdii scumpe. Deosebit de aceasta. Aceasta grijä deosebitä pe care domnul o pune la intemeierea si consolidarea mänästirii se explicä prin faptul cä. si pe Dunäre de la 8 värfii venitul domnesc si toatä viltoarea din mijloc cu toate. la intärirea culturii in forma slavonä in tärile noastre. ln 52 . imbracäminte si 12 päturi. pe care o intelegea numai clerul si pisarii din cancelariile domnesti. brodatä cu fir. aere. intr-o vreme in care limba de culturä a neamului era o limbä sträinä. ci cälugärii insisi. Näscut la Prelep dintr-un tatä grec din Castoria fi dintr-o mamä sirbä. precum §i burdufuri de brinzä. la hramul mänästirii. §i Dunärea de la povirniful Orehova. care. ce duce la podul cel mai de sus la Ru$ava. In acela^i document domnul mai rinduieste ca nimeni dintre urmasii sai sä nu se amestece in administratia interioarä a mänästirii.Vodä (1364—1374). au reorganizat viata monahalä la noi. Siliti sä se expatrieze. prin care ni se spune cä domnul romän „dupä indemnare dumnezeiascä . a introdus la noi normele de viatä monahalä fi tradi^iile de culturä ale cälugärilor athoniti. Mai tirziu a intervenit chiar intr-un moment critic al vietii religioase a poporului sirb. icoane. cu silistea Bahnei". ascultind pre cinstitul intru cälugäri Nicodim . impäräteasa Serbiei si de fiica acesteia. care ifi fäcuse probabil ucenicia la mänästirea Hilandar din Muntele Athos. cu sprijinul lui Vlaicu-Vodä. incit patriarhia aruncase anatema asupra bisericii sirbefti. incä inainte de dezastrul din Cimpia Mierlei (1389). iar cu munca lui Kyr Nicodim fi a fratilor lui a zidit fi a zugrävit mänästirea“. s-a stabilit in Tara Romäneascä fi a zidit.MÄNÄSTIRILE.. casuri. pe fiecare an. el imbräcase de timpuriu rasa monahalä in Muntele Athos. pe lingä odäjdiile fi ©doarele necesare. mofii: „satul Jidoviftita fi eite gälete vor fi de la satul lui Costea Topolnita.. Cälugärii slavi. sub Vlaicu. care au devenit adevärate focare de culturä ale trecutului nostru. intemeind mänästiri trainice de piaträ. FOCARE DE CULTURÄ — va contribui.. domnul le däruiefte. Nicodim.. el mai däruieste. sä-si aleagä staretul. pribegii slavi au luat cu ei. care isi fäcuserä ucenicia in atmosfera de misticism fi de culturä a Muntelui Athos. §i Vodita cea mare pe amindouä laturile cu nucii.

iar socotit de la inceputul lumii 6913 < = 1405 Normele si traditiile vietii culturale din sf. colori. Erau florile evlaviei crestine pe care sufletele romänesti ale veacurilor trecute le-au adus ca prinos Domnului. Sub imboldul primit. in aceste timpuri premergätoare tiparului. ale Sileziei. ori. miniaturi si initiale colorate frumos in bronz. in mänästiri se inväta ?i arta caligrafiei. ci totul se sävirsea pentru slava lui Dumnezeu. care era un cälugär de o culturä aleasä pentru timpul lui. trimis de patriarhia din Constantinopol la Suceava ca sä refere asupra cererii lui Alexandru cel Bun de a se intemeia o mitropolie in Moldova. de boieri §i de negustori. Caligrafii erau in mare vazä. infelegeau sä indeplineascä o faptä crestineascä. Arta caligrafiei capätä astfei si la noi. sau hirtie adusä din fabricile Venetiei. asociindu-se astfei la o operä necesarä sfintelor altare. pergament. „ln a doua jumätate a secolului al XV-lea si la mceputul secolului al XVI-lea — spune Iacimirskij — stilul moldovenesc . un puternic avint. cälügäri harnici copiau cu räbda. cu o notä de „Popa Nicodim . verde. munca de artä sävirsitä pe pämint romänesc de anonimi cälugäri „robi ai lui Dumnezeu“ reprezintä o treaptä superioarä si ea a servit in secolele al XV—lea si al XVI-lea de model vecinilor nostri ortodocsi de la räsärit. in mänästiri se aflau §coli in care se putea inväta limba slavä si. iar cei ce au cutezat sa-^i insemne numele au fäcut-o cu multä umilintä: „Prea päcätosul si netrebnicul si umilitul si blestematul caligraf. caligraf protopop Ion Sirbul". impodobitä cu miniaturi §i viniete.manästiri se aflau bibliotecile de manuscrise slave aduse de fugarii sud-dunäreni. din porunca robului lui Dumnezeu ieromonah Ieremia egumen“. CALIGRAFI §i MINIATURISTI. Cheltuielile pentru procurarea materialului — chinovar. a scris acesf sfint tetraevanghel in sfintul locas Deal. pentru slava lui Dumnezeu si pentru mintuirea sufletului lor. prin ucenicii lui Nicodim. impodobindu-le cu viniete. In sufletul celui care plätea cheltuielile si in al artistului care indeplinea munca de migä. Munte au fost introduse apoi si in Moldova. in a doua jumätate a secolului al XVI-lea. era in acelasi timp =i un caligraf de mare talent. de origine din Tirnova. in sfirsit. textele Sfintelor Scripturi. se incepe in Moldova opera pioasä de copiere a manuscriselor religioase. N-o spunem numai noi aceasta. rosu. In evolutia miniatu. ci o recunosc insisi invätatii rusi. scrisä pe pergament. predicator la curtea lui Alexandru cel Bun si egumen al mänästirii Neamtului. De la el ne-a rämas o frumoasä evanghelie. care. In linistea patri.risticei din marea slavoneascä a Räsäritului ortodox care ne inconjura. din fabrica de hirtie a lui Hans Benkner.arhalä a läca^urilor de reculegere sufleteascä. De aceea multi dintre cei ce s-au muncit sä. de episcopi si de egumeni. monah Silion.. „Am scris eu päcätosul si cel din urmä intre preoti. in al §aselea an al perse.copieze si sä ilustreze cu miniaturi si frontispicii colorate manuscrisele nici nu si-au semnat numele. El a fost mare dascäl al bisericii moldovenesti. fiindcä se indeletniceau cu copierea si räspindirea manuscriselor necesare cultului divin intr-o epocä in care tiparul nu era incä cunoscut. negru si albastru. Nicodim insusi. Un rol important pare sä fi jucat aci cälugärul bulgar Grig ore Tamblac. mai tirziu.re.cutiunii sale. Aceste opere mchinate sfintelor altare reprezintä in cultura si arta romäneascä a secolelor XV—XVII aportul cel mai pretios.. scriitor de seamä.lealä nu intra nici un gind de desertäciune omeneascä. de la Brasov — erau suportate de domni §i de mitropoliti. care aduseserä si acolo traditiile de muncä ale monahismului athonit.

de acele manuscrise luxoase moldovenesti.tirii.tuia decorarea. Evanghelia scrisä in 1473 din porunca lui Stefan cel Mare pentru mänästirea Humor —■ pästratä azi in mitropolia din Cer. ori umbritä de flori si de päuni. garoafe. corbi cu crucea in gurä (stema Tärii Romänesti). aspide s. Textul era copiat cu panä de giscä cu rosu si cu negru intr-o caligrafie care era ea insäsi o operä de artä. ursi. cu pletele si barba albä. däruitä de marele armas Danciul si de Radul Postelnicul mänästirii Gura Motrului.adesea pe un fond bronzat sau pe un rosu de purpurä — in chenare de portaluri impodobite cu flori. crini. se pot reduce la trei tipuri principale: unele erau geometrice. scene din viata Mintuitorului sau chiar chipul voievozilor sau al boierilor.listilor sau al marilor liturgisti. Nicolae din Chilia si scrisä in 1593 si ferecatä in 1644 de Matei Basarab.näuti — infätiseazä pe marele domnitor.dobesc cele mai bune biblioteci de manuscrise“ (trad. dar aci totul iese oarecum tipätor si mizgälit si ornamentatiile rusesti stau foarte departe de modelele lor. ochi albastri. multe zoomorfice. d-nei Piscupescu). se gäseste pe o paginä portretul domnului in picioare. Eie infätisam —. Acestea. miosotis. lalele. chipul evanghe. oferind in genunchi evanghelia copiatä Maicii Domnului. si o alta de la biserica Sf. altele botanice. Un deosebit farmec il dädeau manuscriselor miniaturile care deschideau textul si care erau imprästiate in cuprinsul marilor diviziuni ale scripturilor biblice si liturgice. Intr-un manuscris in care se aflä o evanghelie scrisä in Craiova la 1583 de protopopul caligraf loan Sirbul.a. alcätuite totusi din linii fine care se impletesc in formä de romburi. dar toatä frumusetea manuscriselor o alcä. foarte variate ca desen si colorit. uneori si al mitropolitilor care porunciserä copierea si iluminarea manuscrisului. päuni. de cercuri. de dreptunghiuri. balauri inaripati. Paginile care deschideau un capitol erau impodobite cu frontispicii. pasäri sau animale reale sau fantastice: vulturi. alcätuite din flori stilizate: lujere. imbräcat in 54 .predominä si in manuscrisele rusesti. incheindu-se sus cu o cruce päzitä de lei sau de aspide. lei. cu plete blonde. De multe ori aceste trei tipuri de frontispicii se combinä armonios intre eie. care la timpul lor au fost däruite vechilor mänästiri de domnitori si ierarhi si care acum impo. protectoarea mänäs.

imbräcatä ca si sotul cu aceeasi manta blänitä cu fir. dar manuscrisele atribuite lui de Iatimirskij sint de fapt ale lui Gavril Urikovici. Viteazul domn a tinut sä vesniceascä numele säu nu numai prin strälucirea armelor si prin tenacitatea cu care a apärat pämintul. evangheliar greco-slavon. Pe timpul säu si din porunca lui. Asa. de unde nu ne-a mai fost restituit. in 1429. copia un evangheliar slavon pentru mänästirea Zografu din Muntele Athos. In mänästirea Humor afläm lucrind in 1473 un alt caligraf. aflat acum la Moscova. pripäsiti in tärile noastre.rati artisti in mestesugul impodobirii manuscriselor. portretul doamnei Elina purtind peste invelisul alb al capului cununa domneascä. lei. sub care se vede rochia argintie cu flori si riuri verzi si cu dungi aurii pe poale. pästrat acum in mitropolia din Cernäuti.monahul de la care se cunoaste un evangheliar slavon. care a lucrat in 1493 o evanghelie. rosu sau bronzat. care ne-a läsat un evangheliar. cu cheltuiala Cätälinei. in marile mänästiri atunci intemeiate. era aleätuitä din. de pildä. ln Moldova.. Eie fuseserä aduse din Muntele Athos prin cälugärii slavi si greci. imaginea Mintuitorului din Fisiolog. Cel mai vechi caligraf miniaturist in Tara Romäneascä a fost cälugärul sirb Nicodim. in 1502. iar pe altä paginä. Astfel in mänästirea Putna gäsim pe Palade monahul de la care ne-a rämas un evangheliar care se pästreazä in biblioteca mänästirii. pe Spiridon iero.tire de la Neamtu gäsim in 1493 un caligraf de talent. De o deosebitä varietate era ornamentarea literei initiale cu care se incepea un capitol. Intre cälugärii greci pripäsiti la curtile domnilor nostri unii erau adevä. Iorga vede un reprezentant al familiei Ureche. care ne-a läsat intre altele un frumos evangheliar slavon. pe Teodor M[i]ri§escul. ca de exemplu Melania din Leontopol. pe un fond albastru. si pe Filip ieromonahul.mantie imblänitä de brocard cu fir de aur peste costumul inflorat cu fir de argint. Intre caligrafii si miniaturistii sträini care au lucrat in tärile sau pentru tärile noastre se gäsesc si femei. märitä mult. care si-ar fi transcris numele in formä slavonä ■— copia din porunca lui Alexandru cel Bun si a sotiei sale Marina un. pelicanul care isi sfisie pieptul pentru ca din sing eie lui sä-fi hräneascä puii. Litera. care. a copiat in 1610. pästrat inainte de räzboi in Muzeul de antichitäti. Matei Mitropolitul Mirelor. care ne-a läsat o cronicä in versuri grecesti a evenimentelor petrecute in Tara Romäneascä intre anii 1602—1618. Si in vechea mänäs.boiului la Moscova. Dintre mitropolitii ulteriori ai Moldovei. ursi. mai ales a celei persane si a celei armene. sau aspide — motiv imprumutat din acelasi Fisiolog — serpi uriasi care numai cu privirea inveninatä pot ucide vietätile de la distantä. dar transportat in zilele de restriste ale räz. Nicodim. unde. o evanghelie greceascä. Prima scoalä de caligrafi miniaturisti pare sä fi inflorit in mänästirea Neamtu. ctitorul mänästirii Tismana. Moldovei. copiat si ornamentat in 1405. cälugärul Gavril Urikovici — in care N. lucrau numerosi artisti ai scrisului. O deosebitä inflorire a avut arta miniaturii in vremea lui Stefan cel Mare. meritä sä fie amintit aci ca un •caligraf de mare talent Atanasie Crimea sau Crimcovici. mare bäneasä a Craiovei. Modelele pentru ornamentarea manuscriselor veniserä din Bizant. cel mai vechi caligraf si miniaturist pare sä fi fost Grigore Tamblac. pästratä acum in Biblioteca din München. ajunsä acum in mänästirea Sfintul Sava. care a impodobit ctitoria lui de la Dragomima cu citeva din cele mai frumoase produse ale 55« . dar si prin impulsul dat culturii. care suferise in aceastä privintä influenta artei asiatice. de sepale si de flori. ori cuprindeau intre liniile ei pasäri si animale reale sau fantastice: päuni. linii si spirale care se intretes in forme de vrejuri sau de petale.

mutindu-si rosturile vietii monahale in Muntele Athos. ale lui Matei Basarab si Vasile Lupu §i mai ales in vremea lui Brincoveanu. a däruit si el o frumoasä evanghelie mänästirii Xeropotamul si o alta mänästirii Vatopedi. cu chipul donatorilor. din Ierusalim. fiul lui Ursu dintr-un neam de hatmani. Totusi ■ea reinvie in epocile domniilor. care copiazä in 1574 un evangheliar pentru Petru Schiopu si fiul säu Marcu. Fiica lui Petru Rares. in ajunul Cräciunului din anul 1639. la Sisatovac. Mircea Ciobanul. sau Popa Ion Sirbu. ca: Radu Dräghici din Mänicestii judetului Teleorman. $i manuscripte copiate frumos mänästirilor obidite sub apäsare turceascä din sud-räsäritul Europei. sau mitropolitul Anania de pe vremea lui Matei Basarab . pe vremea lui Vasile Lupu. care luase sub ocrotirea sa mänästirea Zograful din Muntele Athos. Un minunat evangheliar copiat si impodobit cu miniaturi din porunca lui. Cälätoriile fäcute in anii din urmä de d-1 Marcu Beza au scos la ivealä un pretios material de manuscrise cu miniaturi imprästiate pe aceasta cale in tot Orientul grecesc: in mänästirile din Muntele Athos.teau in dar. Turdeanu in Serbia au invederat cit de intinsä a fost generozitatea romäneascä §i in aceasta directie. Chiril Hluboceanu. urmind pilda tatälui säu.voltärii frumoase pe care o luase arta caligrafiei si a miniaturii la noi.■caligrafiei si miniaturii romänesti. incheia in mänästirea Zografu. Astfel de donatiuni au fost numeroase. impreunä cu ajutoare de bani. Manuscripte romänesti cu miniaturi din vremea lui Stefan cel Mare se gäsesc pinä in Cetinje din Muntenegru. din Siria. in 1502. Merita sä fie subliniat fi aci — ca o träsäturä a poporului romänesc. §i sotul ei. cind gustul pentru migalä si frumos se vädeste si in hrisoavele scrise in cancelaria domneascä. altele de la diferiti domni se gäsesc :in mänästirea Krusedol (din vremea lui Mihai Viteazul). care lucreazä la Craiova din porunca lui Mihnea-vodä. relativ linistite. a fost däruit mänästirii Zografu din Muntele Athos si se pästreazä acum in Biblioteca Na^ionalä din Viena.si altii. sä continue acolo munca de glorificare a domnului prin arta scrisului. mitropolitilor si boierilor no§tri de a trimite. Studii intreprinse de d-1 Em. Hopovo. Si in Tara Romäneascä au fost caligrafi iscusiti de la care ne-au rämas manuscrise impodobite frumos cu miniaturi. doamna Chiajna. la 1545. la Milesevo. trimi. Asa. la Remetea. Petru Rares. de exemplu. däruind-o cu mosii din Basarabia. mänästirii Dionisiu din Muntele Athos un evangheliar ferecat in aur §i argint. Introducerea tiparului in tärile noastre a dat o loviturä puternicä dez. Se intimpla uneori chiar ca unul din iscusitii caligrafi ai tärilor noastre. care ln tot cursul atit de dramatic al istoriei sale a compätimit cu suferintele vecinilor— gindul cre^tinesc al domnilor. Studenica fi multe altele. din porunca ieromonahu- :56 . de ieromonahul Filip. un cälugär moldovean. amindoua in sfintul Munte. Unul dintre cei mai generosi domni in aceastä privintä a fost xnsu^i Stefan cel Mare. din arhipelagul grecesc.

. ambele la Ierusalim1. ca acel „Ioachim.lui Paisie. desenul dau fiecärui exemplar o indi. Pe prima copertä e säpatä in aur scena coboririi Mintui. pircalabul din Hotin. De§i scena este aceeasi. a cärui „minä de tarinä“ a ferecat in argint pentru Gheorghe Izlozeanu. Meritä apoi o mentiune specialä legäturile care imbracä splendidele manuscrise cu miniaturi ale mitropolitului Crimea. chipul mitropolitului Crimea $i al domnului tärii. säpate in piele sau in metal pretios. aflatä acum la mänästirea Sinai din Siria. a evangheliei däruitä in 1519 mänästirii Bistrita de marele jupin Marcea si de sotia sa Marga. totusi chenarele in care este incadratä. so|ia lui Petru Rares. in scenele biblice.nirii — „cu moartea pre moarte cälcind“ — se gäseste imprimatä foarte adesea in aurul sau argintul copertelor de evanghelii. se gäse^te in Biblioteca Imperiala din Viena. Desi e sigur cä mesteri iscusi^i in legätura cärtilor se aflau in marile centre de viatä romä. o psaltire. un evangheliar. lata. pot sta cu cinste aläturi de cele mai frumoase exemplare ale Occidentului. ^i pe aceea a lui §tefan Rares. scenä inspiratä din evanghelia lui Nicodim. 7* 20„ 119. erau legate in scoarte de lemn.neascä ale trecutului. iar la sfirfitul anului 1640. Aceastä scenä simbolicä a jertfei lui Hristos pentru mintuirea ome. LEGÄTORI DE MANUSCRISE §1 CÄRTI. copiat din porunca lui §tefan cel Mare pentru mänästirea Zografu. apar in coltul de jos din dreapta sau din stinga si chipurile donatorilor. 3T . Unele ne dau. caligrafiate frumos si impodobite cu splendide miniaturi. In legäturä cu arta miniaturii a inflorit in umbra mänästirilor noastre si arta legätoriei. ve^nicului intuneric pe primii oameni. in vara anului urmätor un mineiu pe luna mai. un altul copiat in 1492 a ajuns in Biblioteca din München. de pildä. mi^carea personal elor. Manuscrisele. pe alta. sint de o rarä frumusete §i finete. care sint prin migala lor o minune de artä. aflatä acum la Ierusalim. dis. in coltul din dreapta si din stinga al scenei cu coborirea Mintuitorului in iad. In Biblioteca Academiei Romane se gäsesc cärti din epoca lui Coresi legate in aur si argint. una din cele mai vechi legäturi din cite cunoastem pinä acum. Ieremia Movilä. Urme romänesti in räsäritul ortodox. M a r c u B e z a. ca bunäoarä pe legätura unei evanghelii grecesti din 1598. Citeodatä. pe dosul unei evanghelii copiatä de mitropolitul Ungrovlahiei Luca in 1516.mia Movilä ^i a sotiei sale Elisaveta. ori ferecate in aur sau argint. aceea. iar scenele biblice. 1 V. Evangheliarul copiat in 1429 de Gavril Urikovici se aflä tocmai in Biblioteca Bodleiana din Oxford. lucratä cu cheltuiala domnului Iere. pe care Brincoveanu o däruia in 1697 mänästirii din insula Patmos. Chenarele omamentelor. zlätarul din Suceava". in care se amestecä adesea motive apocrife. totusi e probabil cä si in mänästiri se gäseau cälugäri legätori de cärti. Citeva din capodoperele miniaturii romänesti impodobesc azi marile biblioteci ale Apusului.torului in infern pentru a sfärima lanturile robiei §i a mintui din impärätia. evanghelia pe care acesta a däruit-o bisericii din cetatea sa. imbracate in piele sau in atlas. pe coperta unei evanghelii a doamnei Elena.vidualitate aparte. p.pozitia grupului. un apostol.

BIBLIOTECI. In mänästirile noastre se aflau pe timpuri biblioteci bo- gate, care insä, in viltoarea vremurilor, s-au imprästiat si pierdut. Numai citeva mänästiri, ca Neamtu, bunioarä, mai pästreazä ceva din zestrea culturalä de altädatä. Multe rämäsite din aceasta viatä de cultura mänästireascä au trecut granita, chiar sub ochii nostri — e destul sä amintim cazul crono- grafului lui Moxa, pe care profesorul rus Grigorov l-a cumpärat in Bucuresti si l-a dus la Moscova, sau evangheliarul cu miniaturi al lui Nicodim, trimis in timpul räzboiului la Moscova si rämas acolo. In mijlocul indiferentei generale, Academia Romänä, pretuind importanta manuscriselor slavonesti pentru luminarea unei epoci destul de interesantä din cultura veche romäneascä, dar, din nenorocire, prea putin cunoscutä, a inceput sä le adune. Depozitul ei numärä pinä acum 650 de manuscripte, inventariate sumar de regretatul slavist I. Bogdan si copiate intrun catalog scris de d-1 Iuliu Tuducescu. Cercetarea aprofundatä a acestor texte -ridica probleme din cele mai inte- resante. In primul rind eie ne ajutä sä determinäm curentele slave care s-au inerucisat in cultura romäneascä din veacurile al XVr-lea si al XVT-lea. Färä sä anticipäm o concluzie pe care numai un studiu aprofundat ar putea-o da, observäm totusi, dupä datele inventarului, cä pinä in secolul al XVI-lea textele slave din tärile noastre sint de redactie mediobulgarä si paleosirbä, in Moldova predominind influenta mediobulgarä, in Muntenia cea paleosirbä. In nordul Ardealului apar si texte de redactie ruseascä, probabil ucraineanä. De la sfirsitul secolului al XVI-lea, adicä dupä cäsätoria lui Stefan cel Mare cu Eudoxia, sora cneazului Simeon Olelkovici din Kiev, si mai ales din epoca lui Vasile JLupu si Matei Basarab, cind se intinde in principatele romänesti influenta kievianä a lui Petru Moghilä, incep sä aparä in Muntenia si Moldova ?i texte de redactie ruseascä. Un in teres deosebit il infatiseazä apoi, prin vechimea ei, psaltirea in slava bisericeascä, copiatä pe pergament din porunca lui Branko Mladeno- vici in 1346, cunoscutä in lumea slavistilor prin descrierea lui Fr. Miklosic si folositä de Iagic in editia data de el Psaltirii din Bologna (nr. 205)1; dar mai ales o serie de texte in redactie paleosirbä copiate pa pergament incä din veacul al XIII-lea, precum; o evanghelie (nr. 4), un apostol (nr. 20) si douä foi in interiorul scoartelor unui manuscript adus de la mänästirea Neamtu. Prezenta unor asemenea texte, anterioare intemeierii principatelor, in mänästirile romänesti nu poate fi un fapt banal, fiindcä dacä unele pot fi si achi- zitiuni tirzii, altele au fost aduse de valul cälugärilor slavi sud-dunäreni care si-’au päräsit patria in fata invaziei turcesti. Aceste manuscrise slavone aduse din sudul dunärean constituiesc primul fond al vechilor biblioteci mänästi- resti din tärile noastre. Citeva exemplare deschid o perspectivä interesantä asupra circulatiunii textelor si copistilor in cuprinsurile romänesti. Un manuscript de evanghelie (nr. 204) in mediobulgarä a fost copiat in 1651 de „Vasile Bosie, dascälul din Tara Moldovei'', din porunca boierului Radu, marele comis, care l-a däruit apoi mänästirii Cozia. Un molitvenic (nr. 32) copiat in Moldova, proprietate a unei biserici cu hramul Sfintul Nicolae, a fost gäsit tocmai in comuna Sin- giorgiu din Ardeal. . Alte manuscripte dezväluie un colt din viata dramaticä a culturii romänesti: un minei pentru särbätori, cäzut in miinile turcilor, a fost cumpärat la 25 noiembrie 1620 de uricariul Lucaci si däruit mänästirii Vizantia din Moldova (nr. 49). . Cit priveste cuprinsul, textele sint foarte variate. Mai intii, cum e firesc, multe evanghelii si texte liturgice; apoi scrieri patristice si opere ascetice; vieti 1 Vezi si descrierea lui A 1. O d o b e s c u , in Revisti roynänä, I, 1861, p. 709 — 725. 38

de sfmti — mineie — si patericuri schitice, adicä vieti de asceti, unele de origine bizantina, ca Lavsaicul lui Paladie din secolul al IV-lea, sau Limo- nariul lui loan Moshos din Sinai (secolul al VIII-lea) — altele de origine ruseascä, precum Prologul lui Dimitrie, mitropolitul Rostovului (1689—1705). Aläturi de texte religioase sc- gäsesc si colectii de legi, precum Pravila mare- sau Nomocanonul lui Mihail Vlastaris, in redactie mediobulgarä, copiat de monahul Ghervasie pe timpul lui Stefan cel Mare, la 1472 (nr. 131); o colectie de legi cu caracter monahal, al cärui text stä la baza Pravilei de la Govora a lui Moxa, colectia copiatä din porunca mitropolitului Theofan al Moldovei la 1618. 0 altä serie de texte din Biblioteca Academiei apartin istoriografiei, precum: Amartolos din secolul al XVI-lea (nr. 320); Manasses si Vrienios (nr. 147) $i, in sfirsit, citeva romane populäre, ca Varlaam si Ioasaf in redactie mediobulgarä din secolul al XIV-lea, la care e de adäogat si cea mai veche versiune a Alexandriei copiatä in mänästirea Neamtu. Pe linga aceasta zestre a culturii slavone räsäditä pe pämint romänesc, mai gäsim in colectia Academiei Romäne si creatiuni romänesti in limbä slava, ca: analele de la Putna; o copie de pe cel mai vechi pomelnic romänesc — de la Bistrita — inceput in 1407, cu numele domnilor Moldovei si al doamnelor lor, cu al familiilor domnitoare inrudite din Tara Romäneascä, cu al mitropolitilor, episcopilor...; imnuri religioase create de Filothei monahul, fost logofät al lui Mircea cel Batrin (nr. 209); in sfirsit, citeva opere ale mitropolitului kievian Petru Moghilä, vlästar de domni moldoveni, si o viata a sfintului loan cel Nou de la Suceava, opera a lui Grigore Tamblac. Ceea ce avem azi este o slabä rämäsitä din ceea ce a lost odinioarä cultura slavä in mänästirile noastre. Vestea despre bogätia bibliotecilor noastre trecuse inca din timpurile vechi granita. In 1556 tarul Ivan cel Groaznic, avind nevoie de o sintagmä cu materia asezatä dupä ordinea literelor chirilice, trimitea dupä exemplare in Moldova lui Alexandru Läpusneanu.1 Si marele mitropolit al Kievului, Petru Moghilä, cäuta manuscrise pentru tipäriturile sale in mänästirile romänesti. . scolile. Din numeroase notite pästrate pe filele manuscriselor vechi rezultä cä cei mai de seamä cärturari si copisti ai veacurilor trecute s-au format in scolile din mänästiri: Bistrita, Neamtu, Putna, Voronet, Slatina, Sucevita din Moldova; Tismana, Cozia, Bistrita din Oltenia; Dealul, Govora s.a. in Muntenia. Mänästirile erau depozitarele de culturä slavonä si, intr-o vreme in care serviciul divin si actele de cancelarie domneascä se redactau intr-o limbä sträinä — moartä — era firesc ca viitorii clerici fi dieci sau pisari sä deprindä rudimentele de instructie slavonä in scolile mänästiresti. Din aceste fcoli au iefit in bunä parte vechii dieci de cancelarie — care poartä nume romä- nefti, ca: Otel, Oantä, Lupul, Vulpas, Buzdugan, Cätelean, Ion Marjire — pisarii lui Petru Rares, Musat si Cräciun, pisarii lui Mihai Viteazul. Instructia in mänästiri avea desigur un caracter religiös si ea se va fi märginit la scris fi citit, la deprinderea limbii slavone pe textele Sfintelor Scripturi fi la cintärile bisericesti. La aceste scoli veneau, pe vremea lui Alexandru Läpufneanu, in Moldova, sä invete cintärile, dascäli si dieci ruteni din Przemysl fi din Lwow2, intr-o vreme cind biserica ortodoxä era amenin- tatä in Galitia de propaganda iezuitä. Pentru uzul copiilor care invätau o limbä sträinä si pentru nevoile celor ce tälmäceau din limba slavonä in limba romänä, s-au alcätuit cu vremea si dictionare slavo-romäne, cum este dictionarul lui Mardarie de la mänästirea Cozia, alcätuit pe la anul 1649, sau al lui Mihail Logofätul din Tirgoviste, scris pe
1 I a c i m i r s k i j , CjiaBflHCKHH H pyCCKHfl pyKOnHCH PyMbIHCKHXT> BHÖJIHOTeKt, p. 288.

2 H u r m u z a c h i , Documente, I, p. 209.

39

la 1678.

. mänästiri erau si ateliere de broderie reli- gioasä, din care a iesit o intreagä artä minorä de o rarä frumusete dar care, din nenorocire, nu ne este cunoscutä in toate detaliile ei. Un studiu recent al d-lui Emil Turdeanu despre epitafele moldovenefti in secolele al XV-lea si al XVI-lea aruncä o luminä vie asupra acestei laturi din viata artisticä a vechilor noastre mänästiri. §i aici modelele veneau din Bizant, prin mijlo- cirea slavilor din sudul Dunärii. Cel mai vechi exemplar de epitaf gäsit pe pämint romänesc este cel pästrat azi in mänästirea Putna si care a fost lucrat de regina Euthimia, sofia despotului sirb loan Ugliesa, fratele lui Vukasin, si de fiica ei, Eupraxia. Dupä moartea sotului, regina väduvä si cu fiica ei fi-au cäutat linistea sufle- tului in pacea unei mänästiri sirbesti. Aci, cu gindul la jertfa Mintuitorului [fi dupä] gustul lor artistic, au migälit cu acul, dupä un model bizantin, un splendid epitaf, pe care, cind valul invaziei turcefti a näpädit tinuturile sir- besti, cälugärii fugari ai mänästirii 1-au adus in Moldova, la inceputul secolului al XV-lea. Epitaful a servit apoi ca model pentru o intreagä serie de exemplare. Motivul este de o simplitate miscätoare: pe cimpul instelat al cerului, trupul mort al Mintuitorului, cu capul nimbat de o aureolä de pietre pretioase, este inconjurat de ingeri indurerati. Acest motiv de origine bizantinä, transplantat in Moldova fi contaminat cu alte motive, a servit apoi ca punct de plecare pentru o intreagä inflorire, care se poate desface in douä ramuri principale, in douä scoli. Una, arhai- zantä, reprezintä vechiul model sirbesc, reprodus, fireste, cu Variante, intr-un epitaf lucrat pe vremea lui Alexandru cel Bun, la 1428, prin stäruinta mitro- politului grec Macarie. A doua scoalä pare sä fi pornit de la mänästirea Putna, ctitoria lui §tefan cel Mare, care a fost in acela^i timp fi unul din atelierele cele mai active ale miniaturii moldovenesti. Exemplarul creat la Putna Uma- nizeazä drama Mintuitorului, cäci aduce la cäpätiiul lui fiintele de care i-a fost legatä viata päminteascä: de o parte Maica Preacuratä fi Maria Magdalena, de alta sfintul Iosif, Nicodim, mironositele si, in sfirsit, detaliu interesant, sfintul loan, stringind mina Mintuitorului. In jurul scenei: ingerii; iar in unghiuri: simbolurile evangheliftilor. Modelul a trecut apoi la alte ctitorii ale lui §tefan cel Mare, la mänästirea Dobrovätul (epitaful din 1504—1506) fi la mänästirea Voronet. Dupä moartea lui ijtefan cel Mare, evolutia broderiei religioase se con- tinuä in trei etape succesive sub domniile lui Petru Rares, Alexandru Lapuf- neanu fi Ieremia Movilä. Ca o inovatie, in compozitia epitafelor din timpul lui Petru Rares apare in planul superior crucea bizantinä incinsä de cununa de spini. Epitafe fi patrafire lucrate in mänästirile moldovenefti au fost tri- mise in dar de Petru Rares la mänästirile Muntelui Athos fi, un detaliu interesant, pictura capelei din mänästirea Dionisiat, recläditä de Petru Raref, reproduce, ca compozitie fi colorit, intocmai scena epitafelor din epoca lui Raref. In inscriptiile slave publicate de Emil Turdeanu (Cercetäri literare, IV, p, 203 —214) sint amintite urmätoarele domnite si jupinite: Marina lui Alexandru cel Bun (epitaf din 1428), Maria lui Stefan cel Mare (1490), Elena Raref cu ficele ei Chiajna fi Ruxanda (epitaf din 1445 däruit mänästirii Dionisiat din Athos), Ruxanda Läpufneanu (epitaf däruit mänästirii Milesevo, 1567), Elisabeta lui Ieremia Movilä (epitaful mänästirii Sucevi^a, 1597), Mitrofana, mama cronicarului Ureche, Secul 1608. Pe un tetravanghel slav, frumos oma- mentat, s-a pästrat o notitä de mitropolitul Macarie cronicarul lui Raref, care spune cä jupineasa Frosina a logofätului Grigorie Fierie a tesut un patra- fir in 1553 si l-a däruit mänästirii Neamtul. (Emil Turdeanu, Buletinul Instit. Sofia, I, 1941, p. 55). Arta aceasta a broderiilor religioase tesute din fire de aur fi impodobite cu perle fi märgäritare era destul de dezvoltatä in trecutul nostru. O mul- $ime de
BRODERIA RELIGIOASÄ.

in

40

alte obiecte, acopereminte pentru mormintele voievozilor cu chipurile lor, patrafire, zavese, odäjdii pentru preoti, prapore, dovedesc pe lingä o migalä de albine fi un deosebit simt artistic. Eie formeazä bogätia muzeelor noastre mänästirefti. PICTURA. E probabil cä cei dintii zugravi de biserici ai noftri sä fi fost sträini, poate slavi sud-dunäreni sau greci, care-fi invätaserä meftefugul in Muntele Athos. Paul de Alep, vorbind de mänstirea Curtea de Arges, ne spune cä a fost zugrävitä de artifti cretani. Modeleie dupä care mefterii zugräveau bisericile noastre veneau firefte din Bizant. Ei lucrau dupä tradi- tiile transmise prin manualele de picturä religioasä, cunoscute sub numele de Erminii fi alcätuite in atelierele muntelui Athos. Din acestea, douä tipuri au circulat in lumea zugravilor noftri — fi in traduceri romänefti: unui pre- lucrat de Frangos Cattelanos dupä manualul lui Panselinos, pictorul legendär al Muntelui Athos; altul prelucrat de ieromonahul Dionisie din Fuma, care invätase meftefugul din copilärie in Muntele Athos. De aceea pictura noasträ veche, urmind normele statornicite, este dominatä de o conceptie diametral opusä aceleia care a insufletit arta Renafterii. Pe cind in pictura religioasä a Occidentului este o concepfie gratioasä, plinä de viatä a grupurilor, de mif- care, de cadru pitoresc al naturii inconjurätoare, de tot ceea ce putea sä

41

apropie sfintul de omenesc, in arta ortodoxä este o conceptie asceticä: sfintii sint desprinsi de tot ceea ce este pämmtesc, cu trupul mortificat de ascezä, cu chipul invaluit in nimbul divinitatii. Numai flacära misticä licäreste in lumina ochilor. Dar desi tehnica bizantinä era predomnitoare, totusi influente occiden- tale nu se pot tägädui. Se stie cä Alexandru Läpusneanu cerea zugravi pentru bisericile sale din Italia. Mesterul Mina, care a zugrävit mänästirea Cäluiul a Buzestilor si pe care Mihai Viteazul 1-a trimis in Venetia ca sä cumpere vopscle, nu se va fi intors din cetatea dogilor numai cu culori. Din incruci^a- rea acestor curente si influente sträine $i din selcctarea armonicä a elemente- lor lor esentiale recreate prin geniul poporului s-a format cu timpul pe pamint romänesc o arta originalä, cu caracterele ei distinctive, ce se vädeste ca atare nu numai in picturile de pe zidurile bisericilor, ci §i in zugräveala icoanelor. Aceasta arta romäneascä a atras atentia specialistilor sträini. Cunoscutul iconograf rus N. Kondakov, amintind de breslele de zugravi ai Moldovei din veacul al XVI-lea, care au pictat icoane si fresce de biserici, vorbeste de scoala moldo-valahä din secolul al XVI-lea si aratä influenta pe care a avut-o aceasta scoalä asupra iconografiei din Rusia meridionalä. f'rescele de pe zidurile exterioare ale mänästirilor Voronetul, Vatra Moldovitei, Sucevita, Humorul, zugrävite in strälucita epocä de la Stefan cel Mare la Petru Rares, stirnesc azi admiratia celor mai de seamä cunoscätori ai artei bizantine. Cunoscutul profesor de istoria artelor de la Universitatea din Viena dinaintea marelui räzboi, Josef Sztrygowski, intr-un articol din ziarul Zeit pe august 1913, vorbind de o cälätorie in muntii Bucovinei ca de „una din pläcerile cele mai inviorätoare ale Europei“, se intreba: „Dar ce este ceea ce ar trebui sä atragä in aceste mdepärtate väi chiar pe cel mai umblat cunoscätor al artei vechi? Sint — räspunde el — tezaure ce el nu le poate vedea nicäieri in altä parte.“1 D-1 Henri Focillon, profesor de istoria artelor la Sorbona, märturiseste: „Cine le-a väzut o datä aceste delicioase biserici ale Bucovinei nu le va putea uita niciodatä. Intr-o tarä de verdeatä si de päduri, sub un cer luminos si potolit, eie sint florile primäverii eterne a imaginilor. Sub vechiul decor de arcaturi, iatä distribuite (in fresce) ierarhiile ceresti: judecata din urmä, geneza, maes- trii intelepciunii antice... marea dramä a istoriei crestinätätii orientale, asediul Constantinopolului... Voronet, Moldavita, Humor, in finele dimineti din tara fagilor, in mijlocul pajistilor lor inverzite, atitea capodopere de poezie arhaicä... in care se afirmä poezia vietii romänesti intinerind form ule antice.“2 Si nu sint desigur simple flori retorice, ci cuprind si un simbure de adevär aceste cuvinte ale lui Sztrygowski: „Cine se osteneste sä pätrundä in ac-ste cicluri de icoane care se pot compara iaräsi numai cu mozaicurile din San Marco sau, considerind numai interiorul, cu bisericile Muntelui Athos, acela recunoaste numaidecit marea gresealä ce a sävirsit pinä acum investigatia stiintifica, neväzind in aceste fresce decit numai si numai un räsad al artei athonice. Altfel insä judecä acela care tine seamä de inriurirea cea grozav de mare ce au avut asupra artei din Athos voievozii moldo-valahi cu ale lor asezä- minte, ctitorii si danii, si nu uitä a socoti, pe de altä parte, belsugul de idei proprii teologice, precum ele se rostesc cu deosebire in manuscrisele si pic- turile murale ale mänästirilor Dragomirna si Sucevita; dacä e obi^nuit din lungä experientä sä prindä cu privirea raporturile generale, el va fi silit sä admitä cä nu atit Athosul asupra Moldovei, pe cit marea cultura din mänäs- ■ tirile
1V. traducerea lui G. Mur n u din Buletinul Comisümü monumentelcr istorice, 1913, p. 129. 2Revue de l'art, Paris, mai 1925, p. 26. 42

Bucovinei a trebuit sä se repercuteze asupra sfintului Munte.“1 Mänästirile au fost astfei in trecutul romänesc, prin neintrerupta acti- vitate de culturä si de artä, centrele din care pulsa viata spiritualä in toate cuprinsurile neamului. Textele tälmäcite si modelele de artä religioasä create in chiliile mänästirilor erau copiate de preotii de mir si de cärturarii si artistii laici si räspindite mai departe in lumea satelor si a oraselor. Astfel s-a creat acea atmosferä de misticism in care a vietuit poporul nostru mai multe veacuri. In aceasta atmosferä in care invafamintul, pornit din cur tea mänästirilor, era dat de cler, s-a format sufletul romänesc cu o puternicä notä de religio- zitate, pe care o gäsim vibrind pinä si in filele vechilor cronici. Prestigiul pe care-1 dobindiserä mänästirile era a§a de mare, incit domni si boieri se intre- ceau sä le inzestreze cu sate si mosii, cu mori si prisäci si cu sälase de robi1. Intre zidurile acestor läcasuri de asistentä si rugä, de culturä si de artä, si-au cäutat, in anii bätrinetii, pacea, in pregätirea pentru viata viitoare, membri ai familiilor domnitoare si frunta.si ai marii boierimi, precum: marele logofät al lui Mircea cel Batrin, Filos; mama lui Stefan cel Mare, Oltea Doamna ; mama lui Mihai Viteazul, Theofana; Nistor si sotia sa Mitrofäna, pärintii marelui cronicar Grigore Ureche; marele logofät al lui Xicolae Mavrocordat, cronicarul Radu Popescu, si multi altii. Comorile de culturä si artä pe care le pästiau mänästirile ascunse departe de pinza drumurilor bätätorite, in plaiurile muntilor, explicä in parte si grija pe care au pus-o domnii de a le intäri cu ziduri si cu metereze, ca pe niste adevärate cetäti. .

BIBLIOGRAFIE Pentru cadrul istoric al chestiunilor tratate aici: C. C. G i u r e s c u , Istoria romänilcr , vol. I, Bucurasti, 193.‘), si N. I o r g a, Istoria romänilor, vol. III: Ctitorii, Bucuresti, 1937; N. I o r g a, Histoire des Etats balkaniques ä l’epoque moderne, Bucuresti, 1914, in special p. 1 — 58. Pentru cultura slavonä cf. si I. B o g d a n , Cultura veche romänä, Bucuresti, 1898 (cu bibliografie), si I l i e B ä r b u l e s c u , Curentelc literare la romäni in perioada slavo- nismului cultural, Bucuresti, 1928; A. P r o c o p o v i c i , Introducere in studiul literaturii vechi, Cernäuti, 1922. Documentele privitoare la legäturile ^ärilor noastre cu Muntele Athos au fost publicate de: G r i g o r e N a n d r i s , Documente romänesti in limba slavä din mänästirile Muntelui Athos, 1372—1658, publicate dupä fotografiile si notele lui Gabriel Millet, Bucu- re$ti, Fundatia Regele Carol II, 1937. Raporturile au fost studiate de d. N. I o r g a , Muntele Athos in legäturä cu tärile noastre, extras din Analele Acad. Rom., Mem. sec}, ist., Seria III, tom. XXXVI (1913), si in alte memorii academice, pentru care vezi bibliografia datä de noi in Cärtile populäre in literatura romäneascä, II, 1938, p. 12. Pentru detalii vezi si G. C i o r a n, Execreis töjv Pounavi/öo x<*>P®v xoQ "A8co %ai 8f| tiSv noufflv KouxXounoucriou, Aaüpag, Aoxsiapiou /ai 'Aytou name? erinovoc f| TC&V POXJOCSU, Atena, 1938. Actul de danie al lui Vladislav pentru mänästirea Tismana, la A 1. S t e f u l e s c u , Mänästirea Tismana, si la P. P. P a n a i t e s c u, Doc. Tärii Romänesti, Bucuresti, 1938, p. 35-38. Biblioteci de mänästiri. O listä a cataloagelor de biblioteci din mänästirile romänesti la N. C a r t o j a n , Cärtile populäre in literatura romäneascä, II, p. 21, priveste mai mult manuscriptele romänesti. Manuscrisele slavonesti din bibliotecile romänesti au fost descrise de A. I a c i m i r s k i j , OiaBflHCKH h PyccicHH PyKOiiHCH PyMbiHCKHX3 BHÖJUOTeKi, S. Petersburg, 1 Aprecierea autorului este aici vädit eronatä. Cä mänästirile au fost, in veacurile evului de mijloc, adesea, singurele läcasuri de culturä este perfect adevärat. Dar a afirma cä de pe orrna acestor fenömene culturale durate in mänästiri s-a imprimat sufletului romänesc o puternicä undä de religiozitate este o prea puternicä exagerare, contrazisä de realitate. De iapt, cum se stie, cultura romänä are un profund caracter laic, iar sufletul romänesc, inteles ca spiritualitate si mentalitate, prezintä —cum au demonstrat-o filozofi ai culturii romäni de orien- Utre rationalistä — o notä de ireligiozitate acuzatä. Sufletului romänesc, nici in perioada la care se referä N. Cartojan, nici in devenirea sa, nu-i este caracteristic misticismul de care se vorbeste aici. (N. red.) 43

1905. Manuscriptele din Biblioteca Academiei Romäne au fost inventariate de Iuliu Tuducescu äntr-un inventar pästrat la Academie in secfia manuscriptelor. Damian P. Bogdan, Pomelnicul mänästirii Bistrita, Fundatii, 1941; Despre manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Romäne, extras din Arhiva romäneascä, tom. IV, 1940; acelasi Despre daniile romänesti la Athos, Bucuresti, 194 1. Un studiu asupra lor a dat E c a t e r i n a S t . P i s c u p e s c u , Literatura slavä din principatele romane in veacul al XV-lea, Bucuresti, 1939. Vezi insä si recenzia d-lui P. P. P a n a i t e s c u , in Revista istoricä romänä, IX (1939), p. 327—335. Despre manuscriptele slavonesti de pravile: I. P e r e t z , Istoria dreptului romän, Bucuresti, vol. II, p. 185 — 278. Pomelnicul de la mänästirea Bistrita a fost publicat si studiat de I. M i n e a, in Cercetäri istorice, V—VII (19291931), Iasi, 1932, p. 344-348, ?i VIII-IX (1932- 1933), Iasi, 1933, p. 30-88, intr-o tälmäcire romäneascä din 1750, dupä o copie trimisä de Academia Romänä mänästirei Bistrita. Fragmente din textul slavonesc a dat M i l e t i d s i A g u r a.BtJiiacKH on eflHO Haymo m> Tyrone bi> PoMtima, in cf>opanKi> HapoflHH iMOTBopeHHH, IX, p. 172— 173; S t. N i c o l a e s c n , in Documente slavo-romäne, Bucuresti, 1905, p. 87. O editie criticä pregäteste Damian P. Bogdan. fjcoli. N. I o r g a , Istoria invätämintului romänesc, Editura Casei $coalelor, Bucuresti, 1928, p. 5—18. Pentru dictionare: G h. C r e t u , Dictionarul lui Mardarie Cozianul, editat de Academia Romänä, Bucuresti, 1900; $ t. C i o b a n u, QiaBHHO-pyMtiHCKHÄ CJiOBapb 6H6jraoTeicn oömecTBa MoCKOBCKaro hctophh h ape.B. PoccaäCKHXb, nr. 240, Varsovia, 1914. Miniaturi. I. B o g d a n , Manuscripte slavo-romäne in Chiev, Convorbiri literare, XXV (1891), p. 503 — 511; I. B o g d a n , Citeva manuscripte slavo-romäne din Biblioteca Imperialä din Viena, in Analele Academiei Romäne, s. II, ist., tom. XI (1888—89); I. B o g d a n, Evangheliile de la Homor si Voronet, facsimile si frontispicii din evangheliare slavone de la Neamtu, in albumul editat de Comisia monumentelor istorice dupä fotografii luate de S t e l i a n P e t r e s c u , Odoarele de la Neamtu si Secu, Buc., 1912; Ion B i a n u , Documente de artä romäneascä din manuscripte vechi, fasc. I. Evanghelia slavo-greacä scrisä in Minästirea Neamtului din Moldova de Gavriil Monahul la 1429, Bucuresti, 1922; C. K a r a d j a, Notitä despre unele miniaturi injätisind pe Matei-vodä Basarab si pe Doamna Elena, in Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, 1926, p. 54—57; M a g d a l e n a I o r g a , Initiale, liters ornate, chenare si inflorituri din documentele munten e si moldovene din veacul al XVII-lea si al XVIII-lea,

44

Craiova, 1928; N. I o r g a, Miniaturi romänesti in secolul al XV II-lea, in Buletinul comisiunii monumentelor istorice, Bucuresti, 1931, p. 145— 153; a c e I a s i, LeS arts mineurs'en Roumanie, III, Miniatures, Bucuresti, 1934; S. der N e r s e s s i a n , Une nouvelle riplique slavone du Paris, gr. 74 et les manuscrits d’Athanase Krimcovici, in Melanges, N. Iorga, Paris, 1933; E m. T u r d e a n u , Din vechile schimburi culturale dintre romäni si jugoslavi, in Cercetäri literate, III, 1939, p. 192—206, Bucuresti, 1939; V i c t o r B r ä t u l e s c u , Miniaturi ,si manuscrise din Muzeul de artä religioasä, Bucuresti, 1939, cu o introducere generalä, descrierea manu- scriselor si 71 de plante colorate; M a r c o B e z a , Urme romänesti in räsäritul ortodox, edrfia a Il-a märitä 24 — 29, Bucuresti, 1937, p. 6 —7, 10, 14— 15, 16, 18— 19, 22—23, 32—33, 36-37, 46-47, 48, 49, 56, 57, 65, 66, 84, 102- 103, 108- 110, 130- 131, 135, 137, 138- 139, 150— 151, 163, 190— 191. Informatiuni interesante se mai gäsesc in A. I a c i m i r s k i j, opera citatä mai sus, si la M i 1 e t i 6 si A g u r a, in C6ophhkt> 3a HapoflHH yMOTBopemw din Sofia, 1893, vol. IX; St. B e r e c h e t , Comori slavo-romäne rispindite, publicat in Biserica ortodoxä romdnä, seria II, vol. XL f 1922), p. 618 — 628. Jesäturi. O. T a f r a 1 i, Le trisor byzantin et roumain du Monastere de Poutna, Paris, 1925; N. I o r g a , Histoire de I'art roumain ancien; N . I o r g a , Les arts mineurs en Roumanie, II, Les tissus, 1936; I. D. § t e f ä n e s c ti, Un chef d‘oeuvre de Vart roumain: le voile de' calice brode du monastere de Vatra Moldavitei, in L’art byzantin chez les Slaves des Balkans (Milanges Ouspensky, Orient et Byzance), IV, Paris, Geuthner, 1930, p. 303 — 309; O. T a fr a 1 i, Le monastere Sucevita et son tresor, in Melanges Charles Diehl, II, p. 213 ?i urm.; E m i l T u r d e a n u , La broderie religieuse en Roumanie. Les epitaphioi moldaves aux XV et XVI siecles, in Cercetäri literare, IV, 1940, p. 164 —214; a c e l a s i , La broderie religieuse en Roumanie, Les Holes des XVe et XVI siecles, in Bulet. Instit. romän din Sofia, I, 1941, p. 5—62. Pictura religioasä. N. I o r g a et G. B a 1 s, Histoire de I’art roumain ancien, Paris, Boccard, 1922; a c e 1 a s i, Portretele domnitorilor romäni, Sibiu, 1930; St. M e t e ? , Zugravii bisericilor romäne, in Anuarul comisiunii monumentelor istorice, Sectiunea pentru Transilvania, 1926— 1928, Cluj, 1929, p. 1—168; P. H e n r y , De Voriginalite des peintures bucdviniennes dans Vapplication des principes byzantins, in Byzantion, I, 1924, p. 292 — 303; I. D. § t e- f än e s e n , L‘evolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu’au XlX-e siecle, Paris (cu 96 plante), Geuthner, 1928; a c e 1 a ? i, La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis les origines jusqu’au XlX-e siecle, Paris, 1930— 1932, 2 vol. Despre erminii. V. G r e c u, Cärti de picturä bisericeascä bizantinä; introducere si editie criticä a versiunilor romänesti, Cernäu^i, 1936; a c e 1 a 5 i, Darstellungen altheidnischer Denker und Schriftsteller in der Kirchenmalerei des Morgenlandes, in Bulletin de la section historique d» VAcadimie Roumaine, tome XI, 1924.

CULTURA SLAVÄ IN TÄRILE NOASTRE. SUFLET ROMÄNESC IN LIMBÄ SLAVÄ LITERATURA RELIGIOASÄ in urma präbusirii statelor slave sub turci, cälugäri ca Nicodim si altii, despre care vom vorbi in curind, in näzuinta lor de a scäpa de dezastru comorile de cultura ale poporului lor si de a continua in limanuri mai adäpostite munca lor mchinatä Domnului, au adus in tärile noastre vechile manuscrise slavone si au pus temeliile vietii monahale dupä normele statornicite in Muntele Athos. In mänästirile mtemeiate de ei si sporite prin grija pentru bunurile sufletesti ale voievozilor nostri, s-a inceput o spornicä activitate culturalä in limba slavä, care era pe atunci la noi limba de cultura a neamului, precum ifi Occidentul evului mediu fusese, cu citeva veacuri mai inainte, limba latinä. In mänästirile acestea se aflau scolile de slavonie, bibliotecile si cälugärii cali- grafi, care au copiat cu un remarcabil simt de artä manuscrisele slave ale Sfintelor Scripturi, atit de pretioase intr-o vreme in care tipografiile nu-si fäcuserä aparitia la noi. In afarä de textele Sfintelor

Scripturi si in afarä de cärtile necesare serviciului divin, s-au mai copiat in mänästirile noastre literatura dogmaticä si asceticä, care contribuia la intarirea credintei, literatura apocrifä, care satisfäcea curiozitatea cälugärilor pentru atitea chestiuni pe care Biblia le lasä in intuneric, precum si o buna parte din literatura distrac- tivä a slavilor sud-dunäreni, ca bunioarä o versiune a romanului lui Alexandru cel Mare, copiatä in 1562 din porunca mitropolitului Grigore al Moldovei si care se pästra in biblioteca mänästirii Neamtul. Dar in aceste manuscrise copiate dupä originale venite din sudul Dunärii, in afarä de arta caligraficä si miniaturisticä, nu se poate gäsi nici un alt adaus al sufletului romänesc la noi. In schimb insä gäsim in veacurile al XIV-lea, al XV-lea si al XVI-lea, cind cultura slavä de la noi, intäritä continuu prin focarele din sudul Dunärii, era in floare, un inceput de literatura romäneascä in limba slavä. Precum in Occidentul medieval cärturarii din toate tärile dädeau expresie conceptiei lor in limba latinä, tot astfei gäsim si in tärile noastre cärturari care, sub influenta modelelor sud-dunärene, si-au invesmin- tat gindirea si simtirea in formele limbii slavone. Avem astfel in primele veacuri ale statelor noastre un suflet romänesc in formä slavonä. Cel mai vechi dintre acesti cärturari este un mare logofät al lui Mircea cel Mare. Acesta, in asfintitul vietii sale, renuntind la märirile desarte, si-a cäutat un loc de liniste si reculegere in lumea cälugärilor, sub numele de Filotheiu. De la el ne-a rämas un polieleu, adicä un fei de imn religiös destinat sä fie cintat. Originalul s-a pierdut, dar se pästreazä mai multe cöpii maruiscrise din Jara Romäneascä, Moldova si Rusia, dintre care cea mai veche dateazä din veacul al XV-lea. In aceste copii se spune doar cä autorul cmtecului este „monahul Filotheiu, care a fost logofät mare al lui Mircea cel Mare". Cum se numea insä mai inainte nu ni se spune, dar dacä tineam seama — dupä cum observä d-1 P. P. Panaitescu —■ cä cei ce imbracä rasa monahalä sint tinuti sä-si schimbe numele pe care 1-au purtat in viata lumeascä si sä ia in sihästrie un altul, care insä sä inceapä cu aceeasi literä cu care incepea si numele laic, atunci e probabil cä sihastrul Filotheiu trebuie identificat cu marele logofät Files, pe care-1 gäsim semnind in actele divanului domnesc al lui Mircea cel Mare prin 1394. Cam in acelasi timp se desfä^oarä in Moldova activitatea lui Grigore Tamblac. Desi acesta era bulgar, trimis de patriarhia din Constantinopol in Moldova ca sä reiere asupra cererii lui Alexandru cel Bun de a se da Moldovei o mitropolie, desi el a plecat apoi din Moldova in Rusia, unde a ajuns mitropolit si apoi s-a intors in Bulgaria, totusi, pe timpul cit a fost in Moldova ca egumen la mänästirea Neamtu si ca predicator la curtea lui Alexandru cel Bun, a tinut un ciclu de 17 cuvintäri, unele cu caracter panegiric, in cinstea sfintilor särbä- toriti, precum: cuvint de laudä sf. Gheorghe, cuvint de lauda sfintilor apostoli Petru si Pavel, cuvint de lauda profetului Ilie; altele la comemorarea marilor evenimente din viata Mintuitorului: la Duminica Floriilor, la Joia mare, la Vinerea mare, la Inältarea Maicii Domnului; sau in sfirsit alte citeva tratind Probleme de dogmaticä, de ascezä sau de moralä crestinä, precum: despre misterele Domnului, despre viata cälugäreascä, despre milostenie si säraci. Dupä cererea domnului, Tamblac a scris pentru biserica moldoveneascä, in medio-bulgarä, viata §i slujba sfintului loan cel Nou, care fusese martirizat de tätari la Cetatea-Albä prin anul 1300 fiindcä nu primise sä-si lepede cre- dinta crestineascä, si ale cärui moaste fuseserä
:46

transportate in 1402 de la Cetatea-Albä la Suceava. In urma acestei strämutäri a moastelor in cetatea de scaun a Moldovei, sfintul a fost venerat de moldoveni ca protectorul si apä- rätorul tärii lor. Sub pana lui Tamblac, potrivit cu cerintele genului, viata sfintului este seäldatä in culoarea miraculosului hagiografic (la moartea sfin- tului coloane de foc ce se inaltä spre cer vestesc harul Mintuitorului, coborin- du-se asupra celui ce a primit cununa de martir). Un veac mai tirziu, un succesor romän al lui Gr. Tamblac in egumenia de la mänästirea Neamtului, arhimandritul Teodosie, inspirindu-se din opera inaintasului säu, a scris pe la 1534, in limba slavä, un Cuvint panegiric al sfintului si cinstitului mare mucenic loan cel Nou
(Pohvalnoe slovo svetomu i slavnomu veliko mucenikomu Iovaanny Novomy),

care in tipäriturile moldovenesti se gäseste pinä tirziu in veacul al XVII-lea. ’ Pe timpul lui Stefan cel Mare cultura religioasä in formä slavä era asa de satisfäcätoare pentru Moldova, incit in 1484 episcopul de Roman, Vasilie, se incumetä sä intervie in problema de ordin teologic care iscase conflictul dintre mitropolitul Moscovei, Gheronte, si principele Moscovei, Ivan al III-lea Vasilievici. Trei decenii mai tirziu intilnim in mänästirea Putna un protopsalt» Eustratie, care alcätuiefte fi el citeva cintece religioase, pästrate intr-un manu- scris semnalat de invätatul rus Iacimirskij. ;; ,.L'
■ • BIBLIOGRAFIE :: - . i ! : .1. , Pentru literatura scrisä de romäni in limba slavä: P. P. P a n a i t e s c u , la Litterd- ture slavo-roumaine (XV-e—XVII-e siecle) et son importance pour Vhistoire des litteratures slaves, comunicare fäcutä la I-iul congres al filologilor slavi din Praga (1931). Despre Nicodim: I l a r i o n R u v a r a c , Pop Nikodim der erste Klostergründer in der Walachei, in Archiv für slavische Philologie, XI, 1888, p. 354—363. Despre Grigore famblac se gäsesc $tiri mai noi in M a r k o , Geschichte der älteren südslav Litteratur, p. 127 si 161, §i A. I a c i m i r s k i j.rpHTopniö I]aM6jiaKT>, St. Petersburg, 1904; (in ruseste). Un alt studiu mai bun: S. K i e v s k i i , MHTponoJlHTi TpHropifi I|aM6jiaKi>, in Bogoslovskii Vestnik, Moscova, IV, 1895. Studiul lui M e l c h i s e d e c , Mitropolitul Grigors famblac, publicat in Revista pentru istorie, arheologie si filologie, an III (1884) este azi invechit.

ISTORIOGRAFIA SLAVONÄ IN MOLDOVA
.
VERSIUNEA GERMANÄ.

Domeniul literar slav in care cugetarea romäneascä s-a manifestat mai activ fi mai continuu a fost in Moldova istoriografia.1 inceputurile ei trebuiesc afezate, cred, in timpul fi la curtea lui Stefan cel Mare. Zic cred, fiindcä nu este in Europa o literaturä mai zbuciumatä in dezvol- tare fi mai näpästuitä in soarta ei decit literatura romäneascä. Nu ftiu sä mai fie multe popoare care sä-fi fi pierdut atitea monumente de culturä ale trecutului säu de cum am pierdut noi. Originalele primelor traduceri romä- nefti s-au pierdut; prototipul primelor noastre legende religioase apocrife nu se cunoafte; primele traduceri ale romanelor populäre au dispärut; Invä- täturile lui Neagoe nu le cunoaftem decit din cöpii tirzii fi defectuoase; cronica scrisä pe timpul si la curtea lui Mihai Viteazul nu ni s-a pästrat decit intr-o traducere latinä; cronica lui Grigore
1 Cea mai veche cronicä interna a noasträ este cronica „ruseascä" a lui Vlad fePeS care, dupä concluziile lui Sedelnikov in Izvestia Academiei sovietice de $tiinfe pentru limba §i literatura rusä, Leningrad, II, 1929, p. 621—659, e scrisä in limba slavonä intrebuin^atä pe atunci in Jara Romäneascä. (V. P. P. Panaitescu, Convorbiri literare, mai—iunie 1943, LXXVI, p. 339.) (Text adäugat marginal — n. red.) .. .

CRONICA LUI $TEFAN CEL MARE

.-

47

Ureche n-a ajuns pinä la noi decit in compi- latia lui Simion Dascälul; De neamul moldovenilar fi cronica lui Miron Costin le avem in cöpii posterioare, dintre care cea mai veche copie a cronicii dateazä din 1720. §i atitea si atitea altele! In marile främintäri petrecute pe pämintul romänesc, cu incursiuni de annate unguresti si polone, cu numeroase invazii de ostiri turcesti si tätäresti, cu atitea vechi mänästiri fi cetä^i de scaun arse din temelie si apoi reconstruite, ca sä fie din nou arse, atitea din monumentele literaturii noastre vechi au fost distruse sau räpite, pentru a fi apoi aruncate in cine stie ce colt de biblioteca. Numai norocul ne ajutä sä mai däm peste ele. O intimplare neasteptatä uneori ne scoate totusi la ivealä cite unul din aceste monumente care astepta de veacuri inchis m cine stie ce colt de bibliotecä si care ne infätiseazä munca de culturä a sträbunilor iritr-o luminä cu totul nebänuitä. Una din cele mai importante descoperiri fäcute in timpul din urmä este aceea a profesorului universitär Görka de la Universitatea din Lwow. Cercetind in Biblioteca de stat din München (Bayerische Staatsbibliothek) manuscrise privitoare la istoria Poloniei fi a Ungariei, Olgierd Görka a dat, in primävara anului 1911, peste cea mai veche cronicä romäneascä din cite se cunosc pinä azi. Cronica se pästreazä intr-un codice in quarto, cu signatura Codex Latina- rum 952, intr-o traducere germanä, care incepe: „Ab Jesu Maria 1502 Jar, a<d> di<em> 28 Appril ist geschryben dy Cronycke des Stephan Voyvoda aus der Wallachey“ (o gresealä evidentä: Wallachey in loc de Moldau). Titlul cronicii este: Cronica bremter scripta Stephan(i) Dei gracia voyvoda Jen arum Moldaviens(iuni) necnon Valachyens(iuni). 1 Dupä pärerea lui Görka, cronica ar fi fost adusä in Germania de solia moldoveneascä din 1502. La aceastä data ßtefan cel Mare, care era bolnav de diabet fi care era chinuit de rämäfi^ele ränii primite la Chilia, simtinduse din ce in ce mai räu, trimisese dupä medici specialisti in centrele ftiintifice din Italia (Venetia) fi Germania. Misiunea trimisä in Germania fi compusä din Ulrich fi Antonius soseste in Nürnberg la sfirsitul lui februarie, cu o scrisoare de recomandare din partea regelui Ungariei, Wladislav Iagello. Solia moldoveneascä a avut in Germania räsunetul cuvenit. Dintr-o scrisoare in limba latinä adresatä lui §tefan cel Mare fi dintr-alta germanä, cätre Wladislav Iagello, amindouä trimise de cätre primarul orafului Nürnberg — al cärui nume n-a putut fi identificat de cätre d-1 Görka — reiese cä s-a gäsit un medic capabil, doctorul loan Klingesporn, care, rugat insistent, a primit sä vinä cu trimisii lui §tefan cel Mare in Moldova. Despre doctorul Klingesporn fi despre solia moldoveneascä nu se mai pomenefte apoi nimic, nici in documentele moldovenesti fi nici in cele germane. La curtea din Suceava nu avem ftiri sä fi sosit doctorul Klingesporn; dimpo- trivä, la 7 decembrie 1502 gäsim la patul domnului pe doctorul Venetian Mathias Muriano. Intr-o listä de opt-nouä medici iluftri din Nürnberg, intoc- mitä ulterior, iaräsi nu se gäseste trecut Klingesporn, desi a fost un medic distins. Ce s-a intim plat, prin ce peripetii a trecut pe drumurile pe care le-a sträbätut misiunea moldoveneascä fi doctorul german, nu ftim. Görka presu- pune cä au pierit ucifi pe drum, in nifte tinuturi unde domnea dreptul pumnului.
1Am admis lectura corectatä a Ini Ion C o n s t . C h i ^ i m i a , Cronica lui Stefan cel Mare, in Cercetäri Hterare, III (1939), publicate de N. Cartojan, p. 228. :48

In Nürnberg, crainicii marelui domn au trebuit sä intre in legäturi cu fizicianul Hartmann Schedel. Schedel isi fäcuse studiile la Universitatea din Leipzig si la virsta de 20 de ani plecase in Italia sä-si desavir§easca cultura la celebra Universitate din Padova, intr-o vreme cind umanismul era acolo in plinä inflorire. In 1466 isi luase doctoratul si, dupä un popas prin Venetia, se reintoarce in Germania, unde din 1484 se stabilise in Nürnberg ca medic. 1 In afarä de profesiunea sa de medic, Schedel a fost in acelasi timp un pasionat geograf si istoric, care a adunat stiri privitoare la Räsäritul Europei. In biblioteca lui s-a gäsit si un exemplar din cunoscuta narafiune alcätuitä de un sas ardelean intre 1477—-1491, Geschichte Dracole Waide. Schedel publicase in 1493 o cronicä, Liber Chronicarum— numitä si Chronicum mundi — care a fost bine primitä de contemporanii säi, fiindcä a fost retipäritä intr-o editie nouä in 1497 si fiindcä traducerea germanä a cunoscut repede trei edifii (1493, 1496 si 1500). A avut un mare räsunet intre cärturarii din Apus. Intre altele, pasaje intregi din ea au fost incorporate in editia din 1494 a operei lui Vincent de Bauvais, Speculum historiale. In aceasta operä, neobositul cercetätor, im- prumutind pe de-a intregul informatiile din (Papa Pius II) Enea Silvio Piccolomini, Historia rerum ubyque gestarum locorumque descriptio, vorbeste de lup- tele dintre Dänesti si Dräculesti, de origina latinä a neamului, si se plinge cä „difficillimum esse provinciarum (Walachiae) descriptionem" din pricina stiri- lor contradictorii a izvoarelor. 2 Acest umanist german a primit solia moldoveneascä si, dornic de a smulge de la ea informatii pentru a intregi stirile despre tärile noastre, ar fi profitat de acest prilej pentru a-si scoate o copie de pe cronica lui Stefan cel Mare. Aceasta copie a trecut apoi, impreunä cu intreaga lui bibliotecä, in mostenirea nepotului säu Melchior, si, in cele din urmä, a ajuns in biblioteca pincipelui Bavariei, Albrecht V (1550—1579). Biblioteca acestuia din urmä, un pasionat colectionar de manuscrise, a format temelia bibliotecii curtii bavareze, care dupä revolutie a devenit bibliotecä de stat. Copia lui Schedel, scrisä intr-unul din dialectele Germaniei de nord, apropiat de „hochdeutsch“ de azi, contine 22 de file manuscrise, de hirtie veche, de pe la sfirsitul veacului al XV-lea. Ea insirä evenimentele petrecute in Moldova in ordine cronologicä, incepind cu rästurnarea lui Petru AronVodä si urcarea pe tron a lui Stefan cel Mare in anul 1457 si sfirsind cu anul 1499, infringerea lui Malcoci. Textul lui Schedel cuprinde, mai ales in transcrierea numelor proprii, o serie de greseli, ca, de pildä, Bognes in loc de Bogdan, Braut in loc de Prut („Zwischen den Nester und der Braut“), sau Warsarab ori Waserab in loc de Basarab, ceea ce dovedeste cä el nu este un original ci o copie defectuoasä. Cronica contine o inultime de stiri pe care nu le gäsim in nici o altä cronicä interna; ea pomeneste si de un ostas Purice, despre care ne vorbeste si Neculce in 0 samä de cuvinte si care se constatä pe aceastä cale cä a fost o figurä istoricä si nu legendarä. .Stirile nouä pe care le aduce cronica sint foarte interesante §i
1 G r a u e r t, Neue Danteforschungen, 111 Historische Jahresberichte, XVIII (1897), p. 76; C h i ^ i m i a , op. cit., p. 267. 2V. si datele biograttce date de I. C h i ^ i m i a , op. cit., p. 225 —227.

SO

ele pun intr-o luminä vie — chipä cum märturiseste d-1 Görka intr-o comuni- care fäcutä Academiei noastre in 1930 — „forta puternicä a caracterului lui §tefan cel Mare, marele säu geniu militar", care in momente grele pentru tara sa nu-fi pierdea cumpätul, ftia sä se ridice deasupra situatiei si sä foloseascä cu o rarä abilitate imprejurärile cele mai critice spre a-si duce ostirile la bi ruintä Cronica infätifeazä insä o väditä pärtinire pentru Polonia; ea nu pomeneste nimic de pätrunderea lui Stefan cel Mare pinä in inima Poloniei la Lemberg fi despre celelalte ostilitäti ale lui Stefan cel Mare cu polonii. In schimb, ea dä informatii inedite cu privire la ajutorul atribuit polonilor in 1499, la räzbunarea lui Stefan cel Mare impotriva turcilor pentru incälcarea Poloniei. Aceste tendinte ale cronicii il fac pe d-lGörka sä admitä cä cel ce a alcätuit cronica in limba germanä a fost Herman, pircälabul Cetätii-Albe, care, mai tirziu, apare la curtea din Suceava a lui Stefan cel Mare ca jucind un rol important in tratativele cu polonii din aprilie 1499, si pe care d-1 Görka ilsoco- tefte cä era de originä sas. 1 El ar fi scris cronica cu intentia de a informa pe regele loan Albert (1492—1501) despre lucrurile moldovenesti. O copie de pe aceastä cronicä germanä a intrat apoi in mina lui Ulrich, solul trimis de §tefan cel Mare la Nürnberg ca sä-i aducä un doctor si care probabil ar fi fost rudä cu Herman. Argumentele aduse de d-1 Görka pentru a sustine paternitatea pircälabului Herman asupra versiunii germane a cronicii nu-mi par convingätoare. Din documentele contemporane nu reiese in mod cert cä Herman — pe care documentele noastre interne il transcriu Hräman — era sas si cä ar fi cunoscut limba germanä. Numele nu poate da in aceastä privintä o indicatie concludentä cäci il gäsim purtat de persoane a cäror origine nu poate fi germanä (Herman frate cu Iatcu sau chiar Herman iiganul).2 De altä parte, tendinta polonofilä a cronicii mai poate avea, chiar admitind datele d-lui Görka, si altä explicatie. Din moment ce ftim cä solia moldoveneascä aducea cu sine si o scrisoare a regelui de neam polon Wladislav Iagello, din moment ce Stefan cel Mare recursese la ajutorul acestuia pentru a obtine un medic din Germania, este de admis cä, printr-un elementar simt de prudentä, solia lui, alcätuitä, dupä eite se pare, din sasi, nu putea duce cu sine prin Polonia o cronicä in care suscepti- bilitätile polone nu erau menajate. Fäcind aceste rezerve intr-o lectie tmutä la citeva säptämini dupä comunicarea d-lui Görka la Academia Romänä, incheiam cu aceste cuvinte: „Oricine ar fi insä traducätorul german al cronicii, un lucru este sigur, cä acesta a tradus-o dupä cronica oficialä scrisä la curtea lui §tefan cel Mare. Aceastä cronicä a fost scrisä dupä toate probabilitätile in limba slavonä si ea infätifeazä o mare asemänare cu cronica de la Bistrita." In timpul din urmä, vechiul nostru elev, d-1 I. C. Chitimia, pornind pe drumurile noastre, a verificat punct cu punct dupä copii fotografice ale cronicii, procurate de noi, datele d-lui Görka fi, rectificind unele lecturi grefite, a ajuns la concluzii cu totul diferite de ale istoricului polon. Cronica
1A se vedea si 6. C. G i u r e s o u, Istoria romänilor, II, Bucuresti, 1937, p. 596: „un militar sas in serviciul lui Stefan“. 2P. P. P a n a i t e s c u, in Revista istoricä romänä, I (1931), p. 158. 51

. ceea ce traducätorul german a reprodus apoi intocmai in limba sa. deci. ca de pildä itinerariul armatei regelui Albert pe teritoriul polon. Traducätorul latin al cronicii slavone a fost. Traducätorul polon a modificat fi a amplificat insä datele originalului slavon cu ftiri privitoare la imprejurärile polone. trebuiesc sä fie luate in considerare. oraf ul Rimnic este transcris in versiunea germanä sub forma Rybnyg. Panaitescu. „an dem 7 tag Decenibris". Cronica lui Schedel infätifeazä in forma germanä copia cea mai veche a cronicilor moldovenesti.a fost scrisä intr-adevär in limba slavonä. precum aratä d. In aceastä formä cronica a ajuns in miinile lui Schedel. care nu erau favorabile polonilor. inainte de a intra in Moldova pentru a fi zdrobitä in Codrii Cosminului. de ex. Din nenorocire. icoana exactä a cronicii scrise la curtea lui §tefan cel Mare. aceastä versiune nu este o traducere completä fi fidelä a cronicii de Ta curtea lui §tefan cel Mare. Chitimia^ un polon. Polonul. Repka—in textul german Rebge — din rzepka = ridiche. Czessuy. in versiunea slavoneascä a cronicii de la Bistrita e: „na mesto naricaemoe IIOTOKI. Germania fonetisme ca gracia in loc de gratia. dar.. crede d-1 Chitimia. Tot el a inläturat altele din originalul slavon.riei sale in Polonia. ci cerutä fi obtinutä de acesta poate in timpul cäläto. in operele umaniftilor germani din veacurile al XV-lea fi al XVI-lea. P. „de apä“. precum se vede din urmele latine rämase in traducerea germanä („in monde Aprilis". dupä strälucita victorie a domnului moldovean impo. Defi argumentele aduse de d... fiindcä in numele proprii din textul german se pästreazä urmele unui original slavon. gäsind in textul slavon vodna. Versiunea germanä nu ne poate da. nu adusä de solia moldoveneascä. Vylcza pentru Vilcea. porecla data starostelui din Buczacz . care la rindul ei transcrie exact forma slavonä PM>HHKB>. zice d. des Radulli voyvodess dochterr <Tochter) am dem tag sand Dyonisij Dymyttry Dar asemenea expresii fi nume proprii declinate latinefte se gäsesc adesea. sä incercäm reconstituirea ei pe baza izvoarelor interne scrise in limba slavä. Acest original slavon. creacionibus in loc de creationibus. Franta. Va trebui. do saczt Stephan voyvoda Ysayam <acuzativul latin> seinen Schwoger . cäci defi se Intimpinä in documentele latine ale evului mediu din Ungaria. scrisä cu doi ani inainte de moartea marelui domnitor. asa cum o gäsim si in versiunile interne slavonefti ale cronicii. ajunsese probabil in Ucraina. Chitimia nu sint toate deopotrivä de convingätoare. Intr-alt loc gäsim in textul german: „bey einem Bache der heyst Po. „am 17 tag Octobris in dem menet Octobry primodie ..triva turcilor. unde un polon 1-a tradus in limba latinä. VERSIUNILE SLAVONE^TI. „in dem mond Nouembris“. Mikoley (forma polonä a numelui Nicolae Halytzky). totufi ipoteza pusä in discutie de d-sa are meritul de a indrepta cercetärile pe o nouä pistä.togk" = la un piriu ce se numeste Potok. BOOTa" — la localitatea ce se numeste Cursul Apei. P. „in dem mond Julij“. totufi nume proprii in forma polonä ca Colaczijn. a crezut cä trebuie sä fie vorba de un piriu fi va fi tradus in latineste „ad rivum qui nominatur Potok".

Letopisetul de la Putna. un bulgar. 53 I . 193—197). domnul Munteniei (1507). alcätuind cu ea un singur trup. Este un manuscris in 8°. Bogdan in Vechile cronici moldovenesti pinä la Urechia (p. Materialele istorice sint alcätuite din cele mai vechi anale sirbe§ti. La 1861. Originalul 1V. 143—148. i-a dat-o ca sä le hie pomanä in veci". cu titlul care. care. extrase din nomocanoane. un singur letopiset.cale si materiale istorice. Djudjov. pinä la räzboiul lui Bogdan cel Orb cu Radu. sä reconstituim inceputurile istorio. pe baza tuturor versiunilor. 1939. cu traducere romäneascä. a lui Ierei Gheorghe din Bäiceni. care a fost descoperit de I. in Biserica crtodoxä romänä. Cronica moldoveneascä cu care se inch eie sbornicul este scrisä in mediobulgarä si poartä titlul: Povestire in scurt despre domnii moldovenesti.Care sint aceste izvoare? In afarä de aceastä versiune germanä care a stat inchisä in bibMoteci sträine pinä in timpurile noastre. A fost studiat $i publicat. sunä: A cesta e letopisetul de cind cu voia lui Dumnezeu s-a inceput J~ara moldoveneascä. p. N . care incepe de la descälecatul lui Dragos (1359) fi merge pinä la urcarea in domnie a lui Stefan cel Mare. 23—41. Codicele cuprinde. de regretatul I. in care Bogdan distingea trei pärti. Are o notitä pretioasä: Ctg imcaHTe imcax Icaia cot CjiaTHHa. tratate gramati. P o p . a cumpärat manuscrisul cu 5 ruble de la un lipovean si 1-a transmis apoi Bibliotecii bulgäresti din Tulcea. Cronica marelui domn al Moldovei se infäti^eazä deci aci ca o continuare a acesteia din urmä.grafiei moldovenesti. Cronica lui §tefan cel Mare — intr-o versiune apropiatä de versiunea germanä a lui Schedel pinä la anul 1484 — este precedatä de o altä cronicä de intindere mai micä. profesor pe atunci la gimnaziul din Tulcea. In forma in care il avem el se intinde si dincolo de domnia lui §tefan cel Mare. Bogdan in Biblioteca clubului bulgar din Tulcea. apocrife. cronica domniei lui §tefan cel Mare ni s-a mai pästrat in urmätoarele cinci cöpii tirzii in limba slavonä: Letopisetul de la Bistrifa. 319. cind vom incerca. urmatä de letopisetul moldovenesc. Originalul a fost gäsit in Biblioteca Academiei teologice din Kiev. a §asea parte din intreg. „carele au fost protopop in Iasi. si despre caracterul ei particular vom reveni mai jos. Cea mai veche notitä de pe filele manuscrisului este din 1710. tradus in romäneste. tradusä in romäneste. hagiografice. inseamnä: „Aceastä scriere a scris-o Isaia din Slatina“. Despre structura acestei cronici. intre manuscrisele aduse de la lavra Pofaevb (azi in Polonia). Versiunea acestui letopiset este deci copiatä de cälugärul Isaia din mänästirea Slatina a Moldovei. dupä indicatiile date de Alexandra Pop. A u g u s t i n Z . din cea dintii cronicä bulgäreascä §i dintr-o versiune a cronicii moldovenesti — singura care ne intereseazä aci. Letopisetul acesta nu este insä complet. copiat la sfirsitul veacului al XVI-lea sau inceputul celui de al XVII-lea. dupä o serie de texte apocrife si poporane. El spune cä i-a „dat aceasta carte preutiasa räposatului preotului Ursului". cronica lui Manases in traducere slavä. din neamul mitropolitului Varlaam 1. intr-un sbomic de texte cu cuprins foarte variat: ascetice. fiindcä lipsesc ultimele pagini.

Dacä unele omi. b) letopisetul moldovenesc. vinat dupä un zimbru. 63). Intre textele originale slave asemänarea este si mai mare. intr-un codice din Biblioteca Imperialä din St.o prescurtare fi o prelucrare a analelor de la Bistrita'' nu se poate sustine.serä citeva pagini 2.pare sä fi venit din mänästirea Putna.. Dar fi intermediarul dupä care a fost copiat letopisetul de la Putna avea lacune insemnate. Ea derivä deci dintr-un arhetip intermediär intre versiunea de la Bistrita si cea de la Putna. urmatä de letopisetele lui Macarie fi Azarie. Identitatea de redactie a ftirilor in ambele letopise^e 1 dovedeste in chip neindoielnic cä intre ele este o filiatie. de care ne vom ocupa in capitolul urmätor (vezi p. domni fiul säu Sas Voevod 4 ani. Prima parte. Manuscrisul nu are nici o indicatie de datä si nume privitoare la original. si au domnit 2' ani. de cineva cu admiratie pentru Stefan cel Mare. si au murit. In anul 6867. folosind notite fi insemnäri contemporane“ nu poate fi primitä. Dupä el. Intr-unul din acestea lipseau ftirile care se gäsesc in analele de la Putna. cele de la anul 7015 (1507). cäci din versiunea putneanä lipsesc numeroase ftiri si pasaje intregi. in irnpre. Bistritz . domni fiul säu Latcu Voevod Fiul säu La£cu Voevod au domnit 8 ani 8 ani. deoarece.. nu se pot explica. Dar nici pärerea d-lui Vlädescu cä nu existä „nici @ inrudire cit de micä intre letopisetul de la Putna si cel de la Bistrita fi cä letopisetul de la Putna ar fi fost redactat. 2A se vedea ds ex. domni fiul säu Sas Voevod 4 ani. Dupä acela au fost copiate analele de la Bistrita. intrucit ambele descind dintr-un prototip coman. Partea istoricä a codicelui confine: a) o scurtä cronicä universalä.. Versiunea din letopisetul lui Azaiie a fost descoperitä de regretatul Bogdan. decit admitind cä din intermediarele dupä care derivä letopisetul de la Putna se pierdu. precum a arätat d. venit-au Dragos Voevod fara Ungureascä de la Maramures la vinat din Maramures de la fara ungureascä la dupä un zimbru. Dupä el. veni Dragos Voevod din in anul 6867.siuni se pot explica printr-o tendintä de prescurtare. Dupä acesta. Intre acest prototip fi intre analele de la Bistrita si cele de la Putna trebuie sä admitem insä mai multe intermediäre. I. Petersburg. alt ele. nu prescurtat. Vlädescu. De acolo. a ajuns in Rusia.juräri necunoscute. care ne intereseazä deci. fiindcä in cuprinsul textului se gäsesc numeroase amänunte privitoare la mänästirea Putna Pärerea lui Bogdan cä letopisetul de la Putna este . cele de la anul 7005 (lupta din Codrul Cosminului).. se apropie mult de versiunea de la Putna — de aceea Bogdan o si numeste Analele Putnene — dar are fi pärti comune cu ana. din citeva notite posterioare fi incomplete reiese cä pe la 1639 se afla la Iafi fi cä la 1749 a fost trecut in zestrea mänästirii Nicoritä. Are insä fi citeva ftiri pe care nu 1latä citeva pasaje paralele pe care le däm in traducerea romäneascä a lui Bogdan.. purtind in slavoneste acelafi titlu ca si versiunea de la Putna: Povestire in scurt despre domnii Moldovei.. cred. Codicele. :54 . a fost scris pe la sfirsitul secolului al XVI-lea sau inceputul celui de la XVII-lea fi cuprinde o serie de texte religioase apocrife fi istorice. dupä indicatiile lui Iacimirskij. .lele de la Bistrita. si au domnit 2 ani. urmatä de nifte anale sirbesti cu note de istorie romäneascä. : Putna . care se infätifeazä compact fi cuprind pasaje intinse. in letopisetul putnean se gäsesc numeroase ftiri care lipsesc din analele de la Bistrita.. in format de 8°. cuprinzind istoria Moldovei de la descälecat pinä la moartea lui Stefan cel Mare. lacunele dintre anii 6907 (1399) si 6952 (1444). autor sau copist.

ci mai tirziu. trecuti la legea catolicä. care fusese cuscrul lui Ivan al IIIlea.lea egumen al mänästirii Putna. Ivan Ivanovici. arhiepiscopul sirbesc“ si de care 55 .tätii-Albe de la moldoveni de cätre turci. De la Stefan inainte. Partea romäneascä. „in biserica mare de partea stinga".scutä in istoriografia ruseascä sub numele de Voskresenskaja letopisi. fugiiid din Venetia de prigonirile „ereticilor“ . nici in cea de la Putna — toate insä referitoare la viata interna a mänästirii Putna. dupä moartea lui. titlul care in romänefte sunä: Povestire in scurt despre domnii moldovenesti. cronica anonimä da lista domnilor Moldovei de la decscalecatul lui Dragos. Alexandru fi doi Bogdani. prescurtatä in partea finalä. luase in cäsätorie pe fiica lui Stefan cel Mare.le gäsim nici in versiunea de la Bistrita. Acolo au stat cu neamul lor pinä ce papa Formos a trecut de la credinta pravoslavnicä (ortodoxie) la legea latinä (catolicä). Pinä la Stefan cel Mare. nu ne mai da decit patru date: 1465. Noul Rim. 62—68.nicul Antonie Bolsun si cä. Roman. ca si versiunea de la Putna. se mai numea fi Scurtul. care a studiato fi publicat-o in Vechile cronici moldovenesti (p. Spre deosebire de toate celelalte versiuni slavonesti. in sfirfit. 1497. lupta din codrul Cosminului. domnita Elena. a decedat si duhov. poartä. cuno. cronica este mult prescurtatä. Bogdan. intr-o forma föatte apro. au ajuns la Rimul vechi si fi-au zidit o cetate. in 1517. scrisä in mediobulgarä cu numeroase rusisme. Astfel afläm din acest letopiset cä al doi. cä in luna urmätoare. Paisie. si au inceput lupta impotriva frafilor lor rämafi ortodocsi. al cärui fiu. pe care au numit-o dupä numele lor. Luptele au durat pinä in vremea craiului unguresc Vladislav. fi se incheie cu cuvintele: „Dupä el incepu a domni fiul säu Bogdan". Aceastä ftearsä prezentare a domniei lui Stefan cel Mare.tuitä in imperiul moscovit pe la sfirsitul secolului al XVI-lea. cu care dealtfel. 1484. Cronica este o transcriere. Atunci rimlenii. dovedefte cä partea de istorie romäneascä a intrat in compilatia ruseascä intr-o vreme cind interesul mosco. si 1504. de cind s-a inceput Tara Moldoveneascä. priveste originea romänä a romänilor. se aseamänä fi in titlu. care „era nepot de Irate lui Sava. cäci. dupä cum am väzut. cronica anonimä pomenefte cä Stefan a avut patru feciori: Petru. moartea lui §tefan. cä in 1503. „August in 4 marti. Inregistrarea urcarii pe tron a lui Bogdan ne confirmä fi ea ipoteza cä originalul moldovenesc care se aflä la baza acestei cronici nu a fost adus in Rusia pe timpul lui §tefan cel Mare. aprilie 22 a murit Bogdan-voievod. 185—192 si 243—290) — se gäseste incorporatä intr-o colectie de cronici rusesti. la miezul noptii". probabil de unul din solii lui Ivan al IIIlea. poate la inceputul domniei lui Bogdan. in afarä de data urcarii pe tron a marelui voievod. fiul lui Stefan cel Mare. o ciudatä fuziune de anacronisme istorice fi de näscociri fanteziste. luarea Chiliei de la unguri. fi-au fundat altä cetate. iulie 23. dupä vechea cronicä a Moldovei care mergea pinä la moartea lui $tefan cel Mare. „La anul 6867 <=1359)" — incepe cronica anonimä— doi frati de legea crestineascä. ales de Stefan cel Mare in 1486. Prima. Dupä data mortii lui Sptefan cel Mare.piatä de versiunea cronicii de la Putna. smulgerea Chiliei fi Ce. fi cä a fost ingropat in mänästirea de la Putna. marele cneaz al Moscovei. alcä. Bogdan credea cä originalul fusese adus din Moldova.vitilor pentru personalitatea marelui domn moldovean scäzuse. a räposat egumenul Paisie. cronica incepe cu douä legende eponime. Cronica anonimä —• numitä asa de regretatul I.

credea I. secretarul regelui polon Sigismund August. Vladislav le-a däruit atunci pämint „in Maramuref. Ea a fost adusä in Polonia de Nicolae Brzeski. au cerut invoire de la craiul Vladislav. Läpufneanu simtise intentiile solului polon. din august pinä la inceputul lui decembrie. tätarii de la apa Prutului si de la apa Moldovei. l-a retinut intr-o dulce captivitate 14 säptämini. i-a cinstit bine fi. locul ce sä cheamä Cr if". decit cäutind sä-fi satisfacä curiozitatea de a cunoafte trecutul poporului moldovenesc“ si astfel a fost adus sä traducä un letopiset moidovenesc. care. aflat in Biblioteca Imperialä din Petersburg. ca sä scape de ei. Bogdan. „au täiat pädurile“. cind a fost liberat de doi soli poloni fi un trimis al sultanului Soliman. fuga regelui. au trecut muntii in nifte tinuturi frumoase. intre apele Murefului fi Tisei.fusese chiar „botezat". Dupä aceastä legendä eponimä — pläsmuitä. luptele dintre rimlenii vechi fi rimlenii noi. iar dacä totusi nu vor pieri in luptä. „au inceput a-fi lua femei unguroaice de legea latineascä fi a le intoarce la legea lor crestineascä". spre a räzbuna sprijinul acordat de Polonia lui Despot. pe care l-a completat cu ftiri culese de el la Iafi. :56 . unde au ucis zimbrul pe tärmul unei ape. Vladislav. era astfei formatä pe vremea lui Stefan cel Mare. ajutorul dat de romäni In luptele cu tätarii) — urmeazä apoi cunoscuta legendä menitä sä explice originea fi stema Moldovei. fiindcä sultanul ameninta cä dacä polonii se mai amestecä in viata intemä a Moldovei o transformä in pasalic turcesc. cäci. dupä cum vom vedea mai tirziu. Acesta fusese trimis in 1566 de regele polon la Poartä cu plingeri impotriva lui Alexandru Läpusneanu. legendä lui Dragof cu zimbrul. cu copii — au trecut muntii. care. sä-i opreascä in tara lui. träind acolo. cerindu-i sä aseze in primele rinduri de bätaie pe vechii rimleni. Vladislav a cerut atunci ajutor de la impäratul Rimului fi de la papä. ln arestul lui de la Iasi. Publicind aceastä cronicä in originalul polon fi in traducerea romäneascä. In vremea lui Vladislav. trecind Carpatii. de bucurie. 1 nein tat i de frumusetea locurilor.) fi din vagi fi confuze reminiscente istorice (invazia tätarilor. craiul Vladislav nepot de frate al arhiepiscopului sirb Sava etc. din anacronisme (zidirea Romei de doi frati creftini din Venetia. ceea ce ei au primit cu conditia ca sä li se ingäduie a-si pästra credinta ortodoxä. dupä un manuscris din secolul al XVI-lea. dar noii rimleni au scris craiului Vladislav. Momentul era critic. intr-un mediu unguresc. In lupta incinsä cu tätarii pe apele Tisei. pustiise Pocutia fi intefise pe tätari sä invadeze in acelafi timp Podolia. au desfelinat locurile fi au intemeiat Moldova. pornind la vinätoare de fiare sälbatice fi luindu-se cu tovaräsii säi pe urmele unui zimbru. Impäratul Rimului i-a trimis ajutor de oaste. la sosirea acestuia in Iasi. s-au näpustit asupra Ardealului fi au ajuns pinä la Mures. s-au mtors in Maramuref. Cronica anonimä povesteste mai departe cum dintre rimlenii afezati de Vladislav in Maramuref s-a ridicat „un bärbat cu minte fi viteaz cu numele Dragof“. a stäruit de ei sä räminä in tara lui. Mentionatä deci in cronica anonimä. Brzeski „n-a gäsit cu ce petrece mai bine vremea. vechii rimleni s-au purtat vitejeste fi au infrint pe tätari. ceea ce ar fi constituit desigur o mare primejdie fi pentru regatul vecin. fi cu totii — cu femei. care va trece apoi fi in cronica lui Ureche. Cronica Moldo-Polonä este o cronicä tradusä in limba polonä dupä vechile cronici slavonesti ale Moldovei. Rimlenii. aratindu-le scrisoarea noUor rimleni.

douä legende eponime care s-au räsfrint fi in istoriografia in limba nationalä din veacul al XVItlea. Bogdan credea. sirb care a fost luat de turci intre ieniceri. scrisä de ienicerul s’irb Mihail Constantinovici din Ostravita. care la rfndul ei are fi ea lipsuri ce nu se gäsesc in cronica de la Putna. fi deci cea mai apropiatä de prototipul pierdut. dar se deosebesc unele de altele prin omisiuni. parte culese de la boierii cu care a fost in legäturä. Totufi. care se apropie mai mult de cronica de la Putna. in Cronici inedite (p. 119—143). dar care are fi citeva ftiri comune cu cronica de la Bistrita. cä acest manuscris este chiar autograful lui Brzeski. Cronica moldo-polonä cuprinde vechile anale ale Moldovei pinä la anul 1527 urmate de cronica lui Macarie pinä la anul 1552. P. De asemenea fi un fragment al cronicii moldovenefti. Cronica de la Putna are prescurtäri fi omisiuni insemnate fa^ä de cronica de la Bistrita. mcepind de la descälecatul Moldovei pinä la Petru Raref. dar are fi ea elemente proprii. ne-a pästrat singurä. secretar fi curtean al majestätii-sale regelui. 113—123). Manuscrisul Zaluski. Cronica moldo-polonä se mintuie cu citeva informatii despre „tinuturile din toatä tara Moldovei“ fi despre „diregätorii voievodului moldovenesc“. 1931. cronica moldo-polonä este precedatä de traducerea polonä a unei cronici sirbef ti. traduce vechea cronicä a Moldovei intr-o versiune intermediarä intre analele de la Putna fi cele de la Bistrita. care in traducere romäneascä sunä: „Cronica turceascä scrisä de Mihail Constantinovici din Ostravita. Dar intre versiunea germanä fi intre versiunile slavone — toate laolaltä inclusiv Bistrita — existä o deosebire fundamental!. Cronicile slavonefti incep istoria Moldovei de la descälecatul lui Dragos. nu este autograful lui Brzeski fi acesta nu este nici traducätorul cronicii. D-1 P. este cea de la Bistrita. singurä. adaose fi date schimbate. dar n-a tradus-o el.fondul bibliotecii Zaluski (azi trecut la Universitatea din Varfovia). pe cind copia germanä a lui Schedel. Panaitescu.“ Din aceastä notä se vede cä Brzeski a cäpätat numai cronica. cronica cea mai exactä in date fi mai bogatä in ftiri. ci traducätorul trebuie sä fi fost un polonez de la curtea lui Alexandru Läpufneanu cü care solul intrase in legäturi. pe care a cäpälat-o nobilul Nicolae Brzeski. In manuscrisul Rusiecki textele au o notä interesantä. Nici una deci nu poate fi considerate ca o copie fidelä a prototipului pierdut. De aci inainte traducätorul polon a innädit citeva ftiri privitoare la prima fi a doua domnie a lui Alexandru Läpufneanu. cronicile slavonefti sint alcätuite din pärti inegale ca 57 . la domnia lui Despot fi a lui Tomfa—parte din propria lui ftiintä. a arätat cä aceste päreri sint neintemeiate. cu toate lacunele ei. Dupä cum s-a putut vedea mai sus. cind a fost sol in anul 1566. Ea este in acelafi timp fi cea care se apropie mai mult de versiunea germanä a lui Schedel. Cronica moldo-polonä. In intregul lor. RAPORTURILE DINTRE VERSXUNI. cu interesante date privitoare fi la |ärile noastre. p. este intermediarä intre versiunea de la Putna si cea de la Bistrita. publicat de Bogdan. interpolate. ne dä numai domnia lui Stefan cel Mare. DATA COMPUNERII ORIGINALULUI. Cronica anonimä. la rindul ei. intr-un articol publicat in Revista istoricä romänä (I. versiunile slavonefti derivä toate dintr-un prototip comun. In douä manuscrise (colectia Zaluski fi colectia Iosif Rusiecki). Partea mai veche a cronicii.

a lui Petru. o expunere sumarä si seacä a domniilor moldovenefti de la descälecat fi pinä la Alexandru cel Bun. cronica incepe sä ia un caracter nou. Partea care urmeazä dupä Alexandru cel Bun. Asexnenea confuzii due nu la concluzia la care se opreste Vlädescu. „In anul 6867 <= 1359) veni Dragos Voevod din Tara Ungureascä. locul inmormintärii. joia pe la miezid nopfii. care singurä se räsfringe in versiunea germanä — ne infätiseazä domnia lui §tefan cel Mare. Ea formeazä miezul cronicii si are o intindere de 6 ori mai mare decit restul ei. cu amänunte ^i precizäri de date pe care nu le putea sti decit un martor ocular: „In anul 6971 <==1456). domni fiul säu Sas Voevod 4 ani. De la Alexandru cel Bun inainte. februarie 1. precum observase de mult I. ce pare a fi fost intocmitä dupä pomelnice pästrate in mänästiri fi dupä notite scrise de contemporani pe scoartele manuscriselor de ceasloave ori de psaltiri. la omorirea lui Bogdan. Aceastä perioadä de 23 de ani din analele slavonefti poartä — prin mul^imea amänuntelor fi prih precizia faptelor („Al doilea räzboiu a fost la Därmänefti in anul 6942 <=1434>. omorirea lui §tefan. Bogdan. Dar in aceastä parte se constatä confuzii de date privitoare la lupta de la Podraga. sectiuni diferite: Prima parte cuprinde. intervertiri in succesiunea cronologicä a faptelor §i lacune in in^irarea domniilor. pe o perioadä de 40 de ani. Letopisetul ne da in aceastä parte stiri bogate §i pretioase. fratele lui Ilie. Aceastä parte are infatifarea unei simple liste de domni.dinea cronologicä a faptelor. Se vede bine cä in aceastä parte a cronicii avem de-a face cu insemnäri ale oamenilor care au fost martori la evenimente. fratele lui Ilie. cäci nu sint pomenite domnia lui Roman. se infirä apoi nafterea fiilor lui Alexandru cel Bun. iar :58 . räzboiul civil care s-a desfäfurat singeros intre urmafii lui Alexandru cel Bun fi care era cit pe aci sä nimiceascä Moldova. la vinat dupä un zimbru fi domni doi ani. de la Maramuref. a doua. Dupä acesta. cä partea aceasta de letopiset n-a fost scrisä de contemporanii faptelor. Nimic care sä trädeze ceva din fiorul contemporaneitätii in aceasta insirare seacä de nume si de ani de domnie. Dupä el. Este greu de admis ca un contemporan care ar fi fäcut insemnäri anuale de evenimentele la care ar fi luat parte sä interverteascä in afa fel or. dacä nu s-ar fi ridicat geniala personalitate a lui §tefan cel Mare. inträ Stefan Voevod in Chilia §i impresurä cetatea si petrecu acolo joia. incit sä noteze in primul rind anul fi ziua cind domnul a murit fi apoi sä insemneze anii fi zilele in care i s-au näscut copiii. lucru curios la prima vedere. anul fi ziua mor^ii. domni fiul säu Latco Voevod 8 ani. luna lui ianuarie in 23.“ §i astfei se continuä lista domnilor moldoveni pinä la Alexandru cel Bun.valoare istoricä fi ca bogätie de informatie. Din timpul acestui domn ni se dau mai multe date: anul fi ziua urcarii pe tron. Partea cea mai importantä a letopisetului — a treia. Dupä ce se pomenefte moartea fi ingroparea lui Alexandru cel Bun la mänästirea Bistrita. Analiza atentä a cuprinsului distinge. Dar. fiul lui Ilie. povestefte repezile schimbäri de domnie. ci numai la incheierea cä eä n-a fost scrisä de contemporani simultan cu desfäsurarea evenimentelor — si se va vedea indatä mai dar interpretarea pe care o dam faptelor. lunia in säptämina albä“)—timbrul contemporaneitätii. timpul cit a domnit.

in mijlocul unor singeroase fi neintrerupte räzboaie pentru domnie.“ Toate aceste amänunte de precizie pinä la zi. totusi versiunea germanä urmeazä in structura ei. ci s-a intimplat cum a fost voia lui Dumnezeu“. si därimarä toatä ziua si o bäturä pinä searä. pentru ca Moldova — „aceastä poartä a creftinätätii". cäci atunci „toatä creftinätatea va fi in mare primejdie“.. simbätä se inchinä cetatea. si-i ie^irä spre intimpinare mitropolitii si preotii. si multe daruri impärti atunci o^tirii sale intregi. purtind in miini sf.“ „Fost-au atunci mare bucurie intre oameni intre toti domnii vecini ^i intre toti crestinii cu adevärat credincio^i.. impotriva competitiunii vecinilor. Aceasta genialä personalitate istoricä. in partea privitoare la domnia lui Stefan.. n-au putut fi scrise decit de cineva care se afla in imediata lui apropiere. pe vremea cind domnul sedea la prtnz. Desi faptele sint povestite laconic. strins legate de personalitatea domnului. precum fi transpunerea acestuia intr-o limbä sträinä.cälabi pe Isaia si pe Buftea.. si uneori textele se supra. totusi din paginile letopisetului transpirä adesea sentimentalitatea lui de moldovean si crestin. pentru cä biruise domnul limbile pägine cu mina robului säu loan Stefan Voevod. toate amänuntele acestea bogate.. aläturi de admiratia pentru figura eroicä a domnului.pun cuvint de cuvint. 47 de ani. si cu voia lui Dumnezeu inträ Stefan Voevod in cetate §i rämase acolo trei zile. noi cu capul nostru". iar Stefan Voevod fäcu mare ospä| mitropolitilor §i vitejilor säi si tuturor boierilor säi.vinerea de dimineata lovirä si incepurä a därima cetatea. sau cind ne infätiseazä intoarcerea triumfalä a lui Stefan cel Mare dupä strälucita victorie de la Rahova: „Stefan Voevod se intoarse cu toti o^tenii säi ca un biruitor in scaunul säu de la Suceava. ca de pildä cind ne poveste^te cä „ungurii s-au intors rusinati pe altä cale si nu s-a intimplat cum credeau aceia. dupä cum s-a spus.. a oprit in loc Moldova de pe povirniful präbusirii.. Solii lui bäteau drumurile nu numai la curtile regilor din Polonia fi Ungaria. in succesiunea evenimentelor.. venitä intr-o vreme de mari zbuciumäri. cerind o aliantä a popoarelor creftine impotriva turcilor. multe puncte de contact cu cronica germanä a lui Schedel. si le puse acolo pär. in ordine cronologicä si intr-o limbä sträinä. dar fi in Occident. letopisetul de la Bistrita. august in 29. de la mare pinä la mic.“. 59 . Evanghelie si slujind si läudind pe Domnul pentru darul cel de sus si binecuvintind pe voevod ca sä träiascä voevodul. care s-a väzut mintuitä de groaza de a nu cädea sub jugul päginilor trimisi de cuceritorul Constantinopolului. Letopisetul de la Bistrita are... cum o numefte el insufi — sä nu fie pierdutä.“ Vibreazä in aceste laconice cuvinte bucuria Moldovei intregi. stäpinind-o cu minä de fier. cätre republicä Venetiei fi cätre scaunul papal din Roma. fost-au un mare cutremur peste tot pä. Nu incape nici o indoialä cä amindouä versiunile decurg din acelasi prototip. Cu toate divergentele pe care le-a atras dupä sine näzuinta tradueätorului german de a prescurta textul originalului. care a fost o cronicä scrisä la curtea lui Stefan cel Mare. fi fägäduind cä el fi ai säi „vor sta in picioare“ fi „ne vom lupta pinä la moarte pentru legea creftineascä.mintul. precum si alt eie ca acestea: „Intr-acelasi an.

(Cronica lui Stefan. Din ce elemente a fost reconstituitä istoria Moldovei pinä la domnia lui §tefan cel Mare? Evenimentele petrecute inainte de urcarea lui §tefan cel Mare pe tron. extraordinarele lui insufiri militare au stirnit admiratia vecinilor. tinind seamä fi de unele accente religioase ale cronicii. sä reprezinte prima versiune a cronicii oficiale. marele voievod care-fi intorcea cu pietate gindul cätre strämosii säi pentru a le restaura lespezile pe morminte va fi dat porunca sä se completeze cronica cu istoria Moldovei de la intemeiere. cu voia lui Dumnezeu dornn al Tärii Moldovei). Este foarte probabil ca aceasta cronica.fringe in cronicile slavonesti. limba slavonä. spune: „A fost inzestrat cu virtuti de erou Stefan. . scrisä la curtea domneascä. in care se strävede formula obifnuitä in cancelariile domnesti. el este cel mai vrednic sä i se incredinteze conducerea fi stäpinirea lumii si mai ales cinstea de comandant impotriva turcilor. cronica tärii. de vreme ce ceilalti regi si principi catolici ifi petrec timpul numai in trindävii fi räzboaie civile. decit continuarea unor anale mai vechi. Unele :60 . care se plingea — dupä Enea Silvio Piccolomini — de säräcia fi contradictia izvoarelor cu privire la istoria romänilor. dacä il admitem.. Mai tirziu. cel dintii dintre principii lumii. O personalitate eroicä asa de mare. sä fi täiat la copiere toemai prima parte Cu inceputul tärii Moldovei. El a insärcinat un cärturar de la curte — care. poate sä fi fost cleric •— sä scrie in limba oficialä a statului. ceea ce punea si mai viu in luminä insemnä. sub ochii domnitorului. cu afirmarea principiului monarhiei de drept divin — aratä mai curind titlul unei cronici independente. Astfel a putut lua nastere o a doua versiune care se räs. venind la moartea lui. Cronicarii unguri fi poloni nu contenesc in laude: „0. Dupä a mea pärere. Este greu de admis ca Schedel. tenacitatea lui. istoricul de largä culturä umanistä. E posibil astfei ca cronica lui Schedel. De altä parte. inceputä atunci. avea' tot dreptul sä se gindeascä a läsa urmafilor amintirea strälucitelor lui fapte si a neostenitelor lui sträduinte. o strälucitä biruintä asupra turcilor. in cei 23 de ani care s-au scurs de la moartea lui Alexandru cel Bun fi pinä la biruinta de la Doljesti (1434—1457). cfftigä el. cu sfatul. bärbat minunat — spune cronicarul polon Ivan Dlugosz — cu nimic mai prejos decit comandantii eroi de care atit ne miräm! In zilele noastre. intelegerea fi hotärirea tuturor crestinilor. mai ales cä aceastä parte este mult mai redusä decit partea care cuprinde domnia lui §tefan cel Mare (a 6-a parte).Vitejia. sä fi fost inceputä de-a dreptul cu urcarea in domnie a lui Stefan cel Mare.. a cärei faimä a trecut peste hotarele inguste ale tärii sale fi care se ingrijea cu rivnä fi de cultura poporului." Iar Wapowski.tatea domniei lui. titlul pe care-1 poartä versiunea germanä —singura contemporanä cu marele voievod: Cronica Stephani Dei graciä vayvoda Terrarum Moldaviensium. erau in bunä parte cunoscute de boierii bätrini care träiau incä la curtea din Suceava a lui §tefan cel Mare. märginitä numai la domnia lui §tefan. incit meritä sä fie socotit printre bärbatii vestiti in arta räzboaielor". dupä ce povesteste infringerile suferite de regii poloni din partea lui Stefan cel Mare. fi chiar traducätorul polon. cind in viltoarea vremurilor nestatornice noua domnie s-a consolidat admc.

sub anul 1474. dupä cum era de asteptat. cum observä d-1 C h i t i m i a. cum 61 dealtfel are si letopisetul de la Bistrita. cronica germanä ne mai insirä incä una din cauzele care au dezläntuit campania sultanului Mahomet al II-lea. reprezentind prima versiune. fie cä a fost dusä de solia moldoveneascä din 1502 in Nürnberg. o serie de fapte care nu se gäsesc in versiunea lui Schedel. Intre aceste versiuni sint desigur mici deosebiri. se aflä la baza traducerii germane a lui Schedel. in Moldova. apoi. versiunea germanä ne spune cä in lupta de la Baia. aflä cä acesta se fntoarce cu oastea turceascä. afläm din versiunea germanä mijlocul de care s-a folosit §tefan cel Mare ca sä-1 surprindä pe domnul muntean: cä din cele 48 de steaguri de oftire eite avea. are. versiunea germanä a lui Schedel cuprinde fi ea o serie de fapte foarte interesante. pe care le trimiseserä spre Constantinopol. cä Radu-vodä fi norodul säu credeau cä moldovenii sint putini la numär. au fost date spre copiere in vechile mänästiri. sub anul 1467. Acest letopiset. care nu se gäsesc in nici una din versiunile slavone ale cronicii lui §tefan cel Mare. inceput in anul 1407. lingä un piriu care se numeste — zice cronicarul — Potoc 1. Tinerii se sfätuiesc intre ei si. intimpinmd vitejeste pe dusmani. jefuite din cetate. cu multi altii.siuni (de la Bistrita. impreunä cu comorile lui Radu cel Frumos. nu se mai cunostea decit numele domnilor si in mod vag anii de domnie fi succesiunea lor. „ar fi fost credincios fi dacä s-ar fi dus cälare unde i-a fost poruncit. de la Putna). In ultima corabie se aflau 12 copii de cetäeni cu 4 turci. Astfel. cuceritorul Constantinopolului.date se mai gäseau notate fi pe scoartele vechilor ceasloave. dar cä in toiul noptii oastea lui §tefan s-a strins toatä laolaltä. i-a bätut si a tras in teapä vreo 2 300 dintre ei. Tot din versiunea germanä mai afläm cä. . Stefan se rerrage lingä o pädure pinä ce ii vine ajutor din Moldova si.“ Sub anul 1472. dacä Isaia. reconstituiti poate fi dupä pomelnicele pästrate in vechile biserici fi mänästiri domnesti. in lupta cu Radu cel Frumos de la Cursul Apei. trebuia sä-fi dea capul. De aceea el. cunoscutä sub numele de letopisetul de la Bistrita. cum crede d-1 Chitimia. dupä ce Stefan cel Mare a intrat victorios in Bucuresti si a luat. marele vomic al lui §tefan cel Mare. Dar läsind la o parte elementele acestea care se gäscsc in letopisetul de la Bistrita. nici un ungur nu ar fi scäpat cu viatä. 32 coräbii mari. Astfel s-au näscut diferite ver. pinä la descälecat. dar scheletul faptelor este acelasi. fie cä o copie de pe originalul latin a fost adusä in Polonia. cum ar fi de exemplu pomelnicul de la Bistrita. Foarte interesante sint deosebirile dintre versiunea copiatä sau tradusä de Schedel in Germania si versiunea cea mai veche a cöpiilor slavonefti. La 9 februarie turcii luaserä Caffa §i incärcaserä cu comori multe. Cronica oficialä intocmitä astfei la curtea lui Stefan cel Mare a fost copiatä in mai multe exemplare. reprezentind a doua versiune. alte exemplare. pe sotia si pe unica lui fiicä. OOTOKB BOflHa = Cursul Apei. pe cind turcii 1 In original va fi fost. a plecat in intimpinarea dufmanului numai cu 12 steaguri. unul. unde cälugärii au mai adäugat ftiri privitoate fi la mänästirea lor. Despre domnia lui Alexandru cel Bun nu se ftia decit foarte putin. Ceva mai jos. dupä miezul noptii. iar dincolo de aceastä domnie. care cädea cu vreo 74 de ani inainte de ijtefan cel Mare.

Dupä aceastä datä incepe partea personalä a lui Macarie. Sultanul trimite si el soli la Stefan cel Mare. despärtitä de :62 . fi ale marelui säu logofät Kir Teodor. altele se gäseau poate in originalul alcätuit la curtea lui Stefan cel Mare. s-au bucurat si i-au trimis multi bani. ceea ce Stefan a si fäcut. Bogdan cel Orb. Din nenorocire. gäsitä de insusi Schedel in timpul cälätoriei sale in Polonia. au putut fi adäugate unele de traducätor. smeritului Macarie. la curtea lui §tefan cel Mare. marele episcop al Tärii de Jos din vremea lui Stefan cel Mare. a nu läsa faptele intimplate in vremurile fi domniile trecute sä räminä inväluite in mormintul uitärii.dormeau. adicä ale slävitului fi pentru dufmani infricofatului Petru. la Nürnberg.coperitä in arhivele din München si dusä in Germania. care este ea insäsi o prescurtare. aflind despre copiii lor cä stnt la §tefan. Stefan cel Mare incarcä bogätiile in 400 de care si le trimite impreunä cu tinerii la Suceava. Primind aceastä insärcinare din partea lui Petru Raref fi a marelui logofät al Moldovei. la care s-au mai adäugat ftiri contemporane sub urmasul lui §tefan cel Mare. de solia lui §tefan cel Mare. dupä toate probabilitätile. nu ne este cunoscutä pinä acum in original. Locuitorii din Caffa si venetienii. sau. unde se incheia cu moartea lui Petru. Acestea din urmä constituie o dovadä evidentä cä acest prototip era mai bogat in §tiri decit putem deduce din versiunile slavone. Macarie serie. • Acest Ietopiset. Eftimie fi Azarie. Aci. MACARIE. cäci ei mi-au poruncit nemerniciei mele celui mai de pe urmä dintre ieromonahi. scrisä la curtea lui Stefan cel Mare. cerind. a fost continuat apoi de trei cälugäri moldoveni: Macarie. dupä cum insufi spune. cronica aceasta. sä-i trimitä comorile si copiii. Se va gäsi vreodatä in cine stie ce colt de bibliotecä sträinä sau a pierit de mult in volbura vremurilor? Nu putem sti. Aceastä versiune pe care a avut-o in fatä Macarie mergea pinä la anul 1525. septembrie 25. nu este o copie fidelä a letopisetului tärii scris la curtea moldoveneascä. care cäuta in 1502. Macarie fusese initiat fi crescut in tradi|iile ascetismului de Teoctist. scrisä cu doi ani inainte de moartea marelui domn. dar nici una din ele nu reproduce intocmai. Aceastä cronica ni s-a pästrat in traducerea germanä si in versiuni slavonesti. fiul lui Bogdan cel Orb. CRONICARII CÄLUGÄRI ln ultimul capitol am urmärit istoriografia moldoveneascä inceputä in vremea si la curtea lui Stefan cel Mare §i ne-am ocupat pe larg de cronica des. fi a ajuns egumen la mänästirea Neamtului in 1523. Un vint norocos intoarce coräbiile spre Chilia. ci a le preda istoriei". läsind in urma sa reputatia unui om invätat. A murit in 1558. el incepe prin a copia o versiune prescurtatä scrisä la mänästirea Putna (cäci cuprinde multe date referitoare la aceastä mänästire) a letopisetului inceput. precum si din copia germanä. poate. ii ucid. in zadar. cu rugämintea ca sä dea drumul copiilor. poate. un doctor pentru marele domn moldovean. din porunca lui Petru Raref: „spre a implini poruneile domnefti. Asemenea stiri si multe altele care se gäsesc numai in versiunea germanä. la 1531 a fost inältat de Petru Raref in scaunul episcopal de Roman. feciorul lui Stefan Voevod cel Viteaz.

päräsit ■de ai sai. se vede insä oameni iubitori de Dumnezeu". care se gäsea episcop 63 . Este interesantä aceastä notitä. la un sfert de veac dupä moartea lui §tefan cel Mare. un egumen cärturar de la mänästirea Neamtu. amintind doar campania acestuia in Ardeal impotriva lui Mailat. prin interventia mitropolitului. De aceea el reia povestirea acestei epoci. nu ne poate spune. pästrat inainte de räzboi in Biblioteca imperialä din Petersburg — cronica lui Macarie se continuä pinä la anul 1551. dar desigur cä aceastä . in sfirsit. a prädat tara. pästratä intr-un codice din Bibilioteca Academiei teologice din Kiev.tifatä in träsäturi vagi fi färä amänunte precise. fiindcä ea ne aratä cä. fuga lui Rares. despre invazia polonilor fi a tätarilor in Moldova. Maxim. copiilor lor. despre räzvrä. scriitorii dinainte de noi. despre luptele cu muntenii fi despre moartea precipitatä a lui §tefäni|ä la Hotin. cäci om era si el“ — la Suceava si inmormintarea lui la mänästirea Pobrata. ori ii silea sä-si caute adäpost in täri sträine si. care cuprinde domniile lui Bogdan cel Orb fi §tefänitä. pe care ni-1 infätiseazä in colorile cele mai negre: „moale si mic la suflet“.tirea boierilor. la domnia lui Ilia?. din traditia cälugärilor. probabil cä unele foi s-au pierdut deoarece intr-o altä versiune — dintr-un sbornic. cronica lui Macarie se incheie la anul 1541. nu ftim eine anume. se noteazä apoi moartea lui Petru Rares — de „boalä rea. plecarea lui Rares la Constantinopol. ce stäteau fatä in fatä. luptele cu polonii. Macarie nu se mul|umea insä cu ftirile prea sumare pe care le gäsise in letopisetul inaintafilor säi pentru perioada de timp care s-a scurs de la moarta lui Stefan cel Mare pinä la urcarea pe tron a lui Petru Raref. gata sä se incaiere. Domnia lui Petru Raref. inaintatä pinä sub zidurile Lwöwului. punea sä li se taie nasul. Intr-o primä versiune. ■ In timpul acestui domn dezechilibrat.rea lui Petru Raref ca domn la Hirläu. spre scumpä moftenire. ducindu-se la Constantinopol. eine anume a scris cronica tärii inaintea lui. in cele din urmä.cea ziua §i-si pierdea vremea prinzind päsäri in lat. crescut de episcopul Tärii de Jos din ultimii ani de domnie ai marelui voievod.versiune are o lacunä aci. expeditia lui Soliman al II-lea in Moldova. despre expeditia lui Bogdan in Polonia. era crunt cu boierii. Bogdan in Cronicele moldovenesti inainte de Vreche. Macarie. moldoveni fi munteni. pinä ce a dat peste niste pescari care 1-au dus la cetatea Ciceiului. impäcarea lui cu turcii ?i reintoarcerea in a doua domnie. se turci. despre urcarea in domnie a lui §tefan cel Tinär fi luptele lui cu tätarii.restul analelor prin urmätoarele cuvinte: „Cele de pinä aci le-au adunat fi cu meftefug le-au intocmit fi ni le-au läsat nouä. despre täierea capului lui Luca Arbore. de origine sirbeascä. care intru nimic nu s-au arätat asemänätor tatälui säu ca si cum nu 1-ar fi crescut ca fiu“. prin munti. päräsi „domnia. pätrunderea lui in Ardeal. publicat de I. Trece. din ordinul cäruia a scris cronica. In aceastä a doua versiune se povesteste sumar ultimii ani ai domniei lui Petru Rare?. amplificind expunerea cu ftiri nouä. cäci ii orbea. Macarie povestefte alege. este infä. jefuind averile episcopilor si ale mänästirilor. mama ?i fratii" si. despre räscoala— repede inäbufitä — a lui Trifailä. ca de pildä: impäcarea celor douä tabere vräjmafe. se inconjurase de turci cu care-si petre.

cälugärul bizantin a cäutat sä dea o operä care sä se impunä prin stilul ei cäutat. Despoiat am fost de scaun. §i se auzi de la o margine a pämintului la alta trimbita cea mare si in aur ferecatä. fratele lui Ilia?.. luptele lui Petru Rares cu polonii. este imbräcatä in anacronice zorzoane de stil bizantin. si cu grele ispite m-am luptat. care. in cuvinte ca acestea: „Si dupä ce luä domnia. lasä impresia a ceva artificial'§i uneori chiar ridicol. in mänästirile noastre fi a stat la baza prelucrärii lui Moxa. intr-o mare operä in versuri. „1-au pätruns cu multe rane". copiat in anul 1345. Si iaräsi strälucirä razele dreptei credinte. §i täind sforile cortului asupra lui §tefan-vodä. in urma unor intrigi tesute pe lingä doamna Elena si pe lingä domn. pentru a le intretese in povestirea sa. s-au ridicat intr-un rind. de exemplu. impodobit cu imagini indräznete. Macarie si-a luat ca model un cronograf bizantin foarte popular in lumea slavä. dupä cum s-a spus mai sus. Aceastä operä a cälugär ului bizantin a fost tradusä in Bulgaria si ni s-a pästrat. fu restaurat in scaunul episcopal : „ Intorcind —■ spune el despre Stefan — puternica sa minä. un cälugär care prelucrase motive din cronografele anterioare. Träind intr-o epocä de eruditie si rafinament literar. Zugrävind. Macarie inchise ochii curind dupä reinscäunare.“ Dar aceastä urgie n-a durat mult. in primele zile ale domniei lui §tefan Rare?.. . ln alcätuirea cronicii sale. in loc sä fie infätisatä in lumina adeväratä.. Lipsa de obiectivitate este astfel unul din defectele principale 1 ale operei lui Macarie. cäci dupä un an sau doi. de la intiii pa?i se arätä cä n-au inselat nädejdile celor ce 1-au ales. ?i iaräsi strälucirä zorile binefacerii si toti deopotrivä läudau pe voevod si toti cu osirdie iubeau pe domnul Stefan. intre altele. un mort intre vii. fu alungat din scaunul säu in 1549—1550. Manases fusese.De aceea si Macarie isi aratä recunostinta in cronica sa fatä de noul domn. „Oameni priceputi la viclesuguri — spune el in graiul lui inflorit — tesurä minciuni pline de clevetiri ?i le spuse doamnei Elenei si fiului ei Ilias si am cäzut cu stra?nicä cädere. si pe toti ii intärea in nädejdile lor de bine. prin bombasticitatea lor.tiv si iubitor de cälugäri ?i hränitor de säraci.. incit acesta. Alt defect este forma stilisticä. O copie a fost apoi adusä. primind de la Petru Rare§ sarcina de a scrie istoria tärii. care trimbita peste tot locul credinta lui in ziditor. cu boierii si domnul ei.. imprumutä din ea pasaje §i epitete bombastice. care incepe povestirea evenimentelor de la creatiune si o duce pinä la moartea impäratului bizantin Nichifor Botniates. intelegindu-se intre ei. pe mine surghiunitul. in care pare sä fi avut un rol sfetnicii Mitrofan si Nour.. si :64 . Ureche ne spune cä era un domn desträbälat si cä boierii si locuitorii.“ Cu iluzia acestei icoane. Imaginea pe care Macarie ne-a läsat-o despre Stefan Rares este falsä. nimbatä de glorie. pe cind se aflau la podul de la Jut ora. Ea a pläcut asa de mult egumenului Macarie. prin refugiatii slavi. al lui Manases. mä chiamä si cu mina domniei sale imi incredinteazä iaräsi cirja“. imbogätindu-le cu apocrife biblice si cu legende populäre bizantine.de Roman incä din anul 1530. intr-un vechi manuscris din Biblioteca Vaticanului. mtimplatä la 1081. el imprumutä din Manases podoabele stilistice cu care acesta descrie räzboiul troian. cäci era milos. Astfel viata Moldovei cu zbuciumul ei.

. la zidirea mänästirii Slatina. Descriind mai departe fuga lui Petru Rares dinaintea lui Soliman al II-lea prin muntii Moldovei. Eftimie. fiarä crudä. celui din urmä dintre egumeni. el recurge la arsenalul stilistic al lui Manases: „O zavistie. „Pinä aici —incepe noua cronicä — s-au scris cu osteneala preasfintitului pärinte al nostru Macarie. Macarie le potriveste pentru Rares. dar. episcopul de Roman. ieromonahului Eftimie. se imprietenise acolo cu citiva tineri turci de care se legase afa de mult. fiindcä l-a scäpat de influenta nefastä a stilului manasian. incit ii adusese cu sine in Moldova. despre chipul cum a amägit poporul. cind segäseste pomenit intr-o evanghelie. el se oprefte indelung asupra urmafului acestuia. pe care nu le gäsim in alte izvoare. sägeatä färä de fier. si cum apoi. a le scrie pe scurt. ’ . evlaviosul loan Alexandru Voevod mi-au poruncit mie. tigru mmcätor de oameni. Dupä ce povestefte ultimii ani ai domniei lui Petru Rares. ■ . Eftimie incepe prin a repovesti vremurile pline de främintäri ale Moldovei de sub urmafii lui Petru Raref fi se oprefte brusc la al doilea an al domniei lui Alexandru Läpufneanu. spre a scoate in relief nelegiuirea lui. Cronica lui Macarie este continuatä de Eftimie. dar. in aceeasi noapte." Domnul Alexandruvoievod este Alexandru Läpu$neanu. trimis de tatäl säu la 1541 la Constantinopol.epitetele pe care cälugärul bizantin le dä lui Achile. in loc de a zice: in anul 7058. el ia din Manases frazele cu care acesta descrie vinätoarea impäratului bizantin Martian in muntii Balcani. de ura lui impotriva preotilor fi a cälu. intocmai ca o lebädä cu penele aurite. Primind din partea lui Alexandru Läpufneanu porunca de a continua cronica lui Macarie. rämase de la domnii cei bätrini ai Moldovei" — fi intoväräsit de boieri si de ostasi. pentru a-1 vesti cä se duce la Poartä ca sä stäruiascä pentru micforarea tributului.. a fost egumen la mänästirea Nearn^u prin 1553. despre haremul de turcoaice pe care le adusese din Constantinopol. Ne infätiseazä cu amänunte interesante. a sfärimat crucea. „stricat la näravuri“." In sfirsit. A trecut mai tirziu in Ardeal. Ilias. Voind sä ne arate starea de multumire sufleteascä in care se afla Petru Rares in a doua domnie. ajuns la 65 .gärilor. a iesit din tarä. sulitä mai ascu. dupä modelul bizantin: „In anul ce se capätä dacä numeri de sapte ori eite o mie si de cinci ori cite cinci si eite cinci de cinci ori si a opta rotatie de la facerea lumii" (7058 = 1550).dina de la Husi. pomeneste de discufiile religioase pe care Ilias le avea cu prietenul säu turc Hadäru. cum fiul lui Petru Rares fi nepotul lui Stefan cel Mare. Eftimie nu pare sä fi fost un cälugär afa de erudit ca Macarie fi aceasta a fost un noroc pentru el.. cum a jurat cu mma pe cruce inaintea poporului intreg cä se tine de legea crestineascä fi cä n-are gind sä se turceascä. Iar cele ce s-au intimplat de aici inainte. Macarie scrie.. unde a devenit episcop. pe care-1 numefte „Iliaf Mahomet“. ca si cum Petru Rares ar fi impäratul bizantin si Carpatii identici cu Balcanii. ca de pildä cind a fost rästurnat din scaunul episcopal. Autorul cronicii. deasupra unei clädiri“. EFTIMIE. chemind sfatul boieresc in grä. dupä cum se zvonise... Chiar atunci cind este vorba de propriile lui dureri. incärcat de haraciu fi de bogätii — „de vase de aur si de argint. cätre Ardeal. incheie cu urmätoarea frazä enigmaticä: „Iar domnul Petru Voevod ifi hräneste cinstitele bätrinete cu bäi si bäuturi si mxncäri.titä decit toate.• .

i s-a impiedicat calul fi a cäzut in apä. pe care le repovestefte cu totul diferit de Eftimie. dupä care urmcazä partea sa proprie. sä impiedice pe loan vodä cel Cumplit de la räzboiul cu turcii“. pe cind cälärea intre satele Corlätesti si Todirefti. cu binecuvintarea mitropolitului Anastasie fi cu mijlocirea marelui logofät loan Golia. ca sä se indulceascä de vederea fetei lui. pentru a-1 intoarce din gindul cel bun: anume.Constantinopol. s-a turcit fi nu s-a mai intors in Moldova. continued cronica lui Macarie. Ultimul cronicar al Moldovei care scric in limba slavä este Azarie. „boier mare.. sub conducerea vornicului Nädäbaicu. cu care cälugärul cronicar se obifnuise din lectura vietilor de sfinti. Dupä uciderea „ticälosului" de Joldea. el introduce partea sa personalä cu urmätoarele cuvinte: ■ „Pinä aci au mers alcätuirile ritoricefti ale pärintelui Macarie." De altä parte. Alexandru Läpufneanu n-are nimic din träsäturile fioroase cu care ne este cunoscutä personalitatea lui din alte :66 . Azarie si-a scris cronica intre anii 1574—1577. care imbrätiseazä istoria Moldovei de la 1550 pinä la urcarea in domnie a lui Petru §chiopul (1574). asa cum o cunoastem din Ureche. Cu povestirea ridicärii mänästirii Slatina fi a inzesträrii ei cu sate si mitoace. Domnia lui Stefan Rares este infätisatä in colori antipatice. Dar si aici iese in relief sentimentalitatea naivä a cälugärului. Inainte de a povesti vremea sa. de bunätatea. Dupä ce pomenefte expeditia moldoveneascä trimisä in Muntenia. cind crede necesar sä povesteascä un episod färä nici o insemnätate pentru noi. AZARiE. Este pesibil sä fi fost cälugär chiar in mänästirea intemeiatä de familia logofätului Golia. pentru instaurarea lui Pätrafcu. El nu pomenefte nimic in cronica sa de trädarea Goläestilor. fi se uitau la chipul voevodului ca la chipul lui Hristos. fiindcä era vorba de cursa pe care „vräjmaful neamului omenesc". in alt spirit fi cu alte amänunte. In toatä lumea se läti vestea inaripatä despre evlavia. care nu s-a sfiit. cronica se incheie cu zidirea mänästirii Slatina. Cronica lui Eftimie se pare cä i-a rämas necunoscutä. iar nu aievea. ca mäcelul färä milä al unui miel. de blindetea fi de frumusetea lui.. copiind. el incepe cronica de la domniile fiilor lui Petru Rares. fi care a iertat pe cei alungati din tarä: „Deci veneau din toate pärtile fi din toate locurile oamenii. el incepe firul anilor de la descälecat. Sä incep dar fi eu fostul si nemernicul lui ucenic Azarie. deoarece. diavolul. descric in colorile cele mai antipatice domnia lui Ioan-vodä cel Cumplit fi cautä sä fnfätiseze intr-o luminä simpaticä figura lui Ieremia Golia. cä scrie din porunca lui Petru Schiopul. osirdia fi iubirea lui de Dumnezeu fi de sfin. cronica se incheie. a intins-o „iubitorului de Dumnezeu domn". Despre el nu se ftic decit ceea ce el insufi spune in cronica sa.tele biserid. la care adaugä apoi cronica lui Macarie pinä la 1551. intrind in riul Moldovei. vechiul letopiset al Moldovei. cäci li se pärea a fi in vis. In contrast cu fii lui Petru Rares. dimpotrivä. Alexandru Läpusneanu este infätisat in colorile cele mai simpatice. pentru a pune in libertate pe cei inchifi. ca si predecesorii säi. din dragestea pentru tarä. el este Impäciuitorul care deschide temnitele. de mare importantä pentru el. Uciderea lui §tefan Rares de cätre boieri este infätifatä cu groazä.“ Este in aceste rinduri acea notä panegiricä.

in gura lui Palamed. pe care. a cärui faimä tre- 67 .lor viclene ale lui Odiseus. cu suflet luminat. De exemplu. a cäror fnvätäturä o impärtäsia fi dinsul“. darnic. Din aceasta cauzä. „Dar nu mult dupä aceea. $tefan cel Mare. Citä grijä de precizie avea aceasta din urmä: „ln anul 6973." In cronicile lui Macarie. Aceleasi cuvinte le pusese cronicarul bizantin. Cronica se incheie cu rästurnarea fi pieirea lui Ioan-vodä cel Cumplit fi cu urcarea pe tron a lui Petru Schiopul. despre care el vorbefte cu adinc respect.. dar simpatia pentru Tomfa scade dinaintea lui Alexandru Läpufneanu. Mänästirile fi cälugärii s-au adäpat din undele räcoroase ale binefacerilor lui. etc. cu toate cä o gustäm. Azarie. singerat sub pumnalele boierilor: „Vai de tine... Azarie imprumutä din bogatul arsenal de amänunte dramatice si epitete stilistice ale lui Manases.. condifii esentiale oricärei opere istorice. inconjurä Stefan Voevod cetatea Chiliei/ iar vincrea dimineata incepurä a surpa cetatea. joia pe la miazänoapte. „nemernicul ucenic al lui Macarie“ — cum se numefte insufi —. dimpotrivä. in care se pun cele mai frumoase nädejdi: „Bärbat de neam bun. viata tuturor a inceput sä curgä lin fi toti petreceau: in linifte fi neturburati. dreptate. chiar Azarie. pentru „cuvintele frumoase fi meftefugite" ale dascälului säu o adlncä admira^ie. Nici o grijä •de cronologie: „In aceeafi vreme.. milostiv din fire. viteaz... la episodul räzboiului troian. Lucrurile ifi au explicatia lor. Citä dejsebire in aceastä privintä intre eie fi cronica scrisä la curtea lui §tefan cel Mare. cäci inainte de mine tu ai pierit fi ai murit“. nu ne säturäm de ea". cu miini puternice fi piept virtos" este salutatä cu bucurie. Ca fi acesta. e pentru el „un adevärat izvor de adevär ce se varsä asupra inimilor noastre fi le adapä cu apa mintii. pentru cä „tinea pe lingä sine sfetnici de altä lege. cäpätmd iaräfi cinstea domniei de la Poartä. care. cind cade la Tutora.. de increderea domnitorului fi au dus la capät misiunea ce li s-a incredintat sint pomeniti cu cinste. De aceea aparitia lui Tomfa. in istoriografie. fäcind sä infloreascä primävara. luterani uriti de Dumnezeu. • i Cronicile acestea scrise dupä moartea lui §tefan cel Mare sint lipsite de precizie fi obiectivitate. in cronicile cälugärilor nu sint pomenite nici mäcar numele erorilor care au cäzut pe cimpul de luptä pentru märirea Moldovei." etc. El.. in clipe de cumpänä. frumos. ca bun ttcenic. Despot Eraclidul este urit.. pe tine te pling si dupä tine •oftez. cind era sä fie ucis cu pietre. ca si aceea a dascälului säu Macarie. faptele sint inecate in podoabe stilistice. evlavios... cronica lui Azarie. trebuie utilizatä cu multä bägare de seamä." Azarie este. sint imprumutate din Manases. In cronica lui Stefan cel Mare toti boierii care s-au invrednicit. Eftimie. „a stins täciunele ce räspindea fumul credintei cele rele fi a ascuns iarna intunecatä a necuratilor luterani. se sträduiefte sä imite toatä arta retoricä a lui Macarie. pentru a le potrivi la situatiile si figurile istorice moldovenesti pe care le infätisa.. ianuarie in 23. Opera lui Macarie. cuvintele pe care Azarie le pune in gura lui §tefan Rares. are pentru „alcätuirile retoricefti". adicä— explicä el — bunästarea bisericilor“. in urma insinuäri.izvoade istorice. ucenicul lui Macarie. „frumos la infätisare.“.

Toate eveni. ca un scurt popas cätre viata cea vefnicä viitoare. era o personalitate care intra in istorie.vol — un eveniment mai important decit o luptä cu dusmanii pentru apärarea Moldovei. unde se plämädea istoria tärii. de stil. :68 . nu le-au väzut petrecindu-se sub ochii lor. in loc sä citim in paginile lor toate främintärile timpului. Cu totul altfel se infätifeazä cronicile scrise dupä moartea lui. Ei nu au luat parte la eie. trecind prin prisma mentalitätii lor ascetice. nu putea vibra puternic pentru zbuciumul contemporanilor lor. La curtea lui din Suceava se abäteau trimifii sahului persan fisolii venetieni. S-a väzut in capitolul precedent paginile pline de admiratie pe care i le-au consacrat cronicarii poloni. Sufletul lor. nu le-au träit ca sä le poatä intelege. cä. . apar pentru ei pe acelafi plan. recurgeau la cronograful lui Manases. plinä de ispite si de desertäciuni.mentele. Autorii acestora.cuse peste hotarele inguste ale Moldovei. Orice mifcare a lui era astfel ö paginä de istorie fi el tinea ca istoria sä fie scrisä afa cum el a fäcut-o. in loc sä povesteascä simplu fi precis cele ce aflau. Pentru ei cäderea lui Alexandru Läpusneanu de pe cal. De aceea nu trebuie sä ne surprindä faptul cä. cälugäri retrasi departe de curtea domneascä. träind intr-o atmosferä de misticism. al cäror ecou ajunge intre zidurile mänästirii stins. fiindcä vedeau in el cursa intinsä de dia. de efect. intilnim mai mult preocuparea de formä. in drumul spre mänästirea Slatina. Realitätile istorice. pentru a imprumuta din el podoabe retorice. nu aveau nici chemarea fi äiici posibilitatea de a scrie istoria in lumina ei adeväratä. sint in cliip firesc deformate. e un fapt de senzatie. deprins a privi viata aceasta päminteascä.

crede cä opera este a unui sas. IV (1934). 119 p. BIBLIOGRAFIE Cronica din München. I (1931). tom. care ajunge la concluziuni diferite: Ion C o n s t . 1931. N i s t o r.tithil: O. Görka. cälugärii cronicari. un memoriu. Cronica germanä a domniei lui $tefan cel Mare. p. Cronica epocei lui Stefan cel Mare (1457—1499). De aceea cronicile lor au un caracter panegiric. a se vedea ?i recenzia lui P. fiindcä ele ne-au pästrat istoria Moldovei de la 1504—1574 fi pentru cä — dupä cum vom vedea mai tirziu — au intrat. fäcutä de data aceasta Academiei Romäne. soit la source la plus ancienne. 187— 195. Un alt studiu aprofundat asupra cronicii. in sedinja din 17 iunie 1929. sint inclinati sä vadä in domnul. atunci este ufor de inteles pentru ce nu le putem considera ca un instrument al defteptärii constiintei nationale. in Cercetäri literare. afa cum se obifnui. p. intr-o nouä comunicare. mais jusqu’ici inconnue de VHistoriographie roumaine). 1—85. VI. ca izvoare. Kronika czasöw Stefana Wielkiego Moldawskiego (1457—1499) z trzema podobiznami w tek&cie. Krakovia. dar aceastä comunicare nu a apärut pinä acum. 484 — 485. defi sint scrise intr-o limbä sträinä. p. + II planfe-facsimile. a cärui viatä o scriu din poruncä. 1939. care a utilizat un izvor intern de mänästire in limba slavonä sau romänä. Cernäuti. S-a publicat si aparte in Biblioteca Revistei istorice romäne. cu textul german al cronicii $i cu o traducere in limba romänä fäcutä de domnisoara I r m e r t r a u d B r i e b r e c h e r . IX. 156 — 160. in anul 1931. Kronika czas&w Stefana Wielkiego Moldawskiego Nieznane najstarsze zridlo rumutiskiej historjografi (La chronique de l’epoque d’Etienne le Grand de Moldavie. in edifia Academiei Polone din Cracovia (A rchiwuntkomisji historycznej). defi sint lipsite de valoare literarä. 215 — 279. absolventä a seminarului de istoria literaturii vechi. O l g i e r d G ö r k a . 1929. Despre ea Görka a prezentat Academiei Poloneze. cu titlul: Ol. Görka a dat detalii mai precise si mai interesante. neaccesibilä päturilor largi ale poporului. seria II. P. p. N. in alcätuirea cronicii lui Grigore Ureche. 1937. Dacä la cele de mai sus adäugäm fi faptul cä aceste cronici erau scrise intr-o limbä sträinä. de unde apoi a adäugat cele ce stia el personal.tinesti. C h i t i m i a. III. la curte. Bayerische Staatsbibliothek. ?i V—VI (1935— 1936). Dar. in Codrul Cosminului. sub . o scurtä dare de seamä datoritä d-lui I. un prototip ideal de virtuti cres. in sedinta din 8 noiembrie 1930. Cronica lui Stefan cel Mare. III. 1930.serä din legendele hagiografice. In sfirsit. se pästreazä in manuscrisul Codex Latinarum 952 din Biblioteca de stat din München. totufi trebuie sä tinem seamä fi de ele. p. p. Buletinul Institutalui de istorie si limbä. in Buletinul Comisiei istorice a Romaniei. 160 p. care mergea pinä la 1475. I. scrisä in 1502 si descoperitä de d-1 Olgierd Görka. nestiutori despre cele ce se petrec departe. Bucuresti. 29 — 31. si edrfie separatä. 219—293. in care eroul este infätisat intr-o aureolä de miraculos fi misticism. textul cronicii a fost publicat. P a n a i t e s c u in Revista istoricä romänä. Cracovie. p. Despre aceastä comunicare. in Revista istoricä romänä. cu o introducere interesantä. care a fost publicat in Extrait du Bulletin de l'Acaddmie Polonaise des Sciences et des Lettres. probabil de la Baia. E m i l B i e d r z y c k i ? i a fost publicat. Studiul a fost tradus in limba romänä de Dr. 6 (iunie). 1930. nr. I o r g a .Hräniti mai mult cu apocrife biblice si cu legende hagiografice. G ö r k a . 6» .

II (in edijia a II-a textul privitor la analele slave a fost prescurtat). b) Cronica lui Macarie (p. in urmätoarele trei lucräri importante: l o a n B o g d a n . 223—233. l o a n B o g d a n . 62 — 66. I. 649. in Biblioteka starozytna pisarzy polskich. 173— 183 si traducerea romäneascä la p. 42—61. La aceste texte se mai adaugä o versiune romäneascä din sec. publicat de N. XVII. a arätat cä letopisetul a fost scris la curtea lui Stefan cel Mare. 62 — 68. Cronica Tärii Moldovei si a Munteniei de Miron Costin. 5 1 — 67. Bucuresti... Letopisetul lui Azarie. dupä un ms. $i de I. 1867. seria Il-a. a fost semnalatä de filologul polon I. Publica^ia cuprinde in original si traducere romäneascä urmätoarele texte. de Isaia din mänästirea Slatina. 4. 119— 137. textul polon la p. 38-40. 121—145). P. 146—152. L o s . in 8°. O cronicä universalä insotitä de analele sirbesti de la 1355 pinä la 1490 cu jtiri privitoare la tärile noastre (p. insofite de studii detaliate si de note: a) Cronica si analele putnene — Povestire in scurt despre domnii moldovenesti (p. 2. Bucuresti. O a treia copie de la inceputul secolului al XVII-lea. b) Cronica lui Macarie (p. O a doua versiune din secolul al XVI-lea. La acestea se adaugä cronica moldo-polonä (p. sect. Sntr-o notitä publicatä in Anuarul liceului I. Codicele de la Tulcea — numit astfei fiindcä se afla in biblioteca clubului bulgar de la Tulcea. Ea a fost apoi reprodusä de B. 187— 202). 3. 139 — 204. in Convorbiri literare. O cronicä sirbo-moldo. 23 — 41. p. 648 si urm. : l o a n B o g d a n . pästrat in Biblioteca Academiei teologice din Kiev. Grupul de cronici slavonesti ale Moldovei au lost publicate de profesorul de slavisticä de la Universitatea din Bucuresti. Mem. scris pe hirtie lucie. 69— 76. p. tom XXXI. in studiul säu Pamiitniki Ianczara (Amintirile ienicerului). p. 90— 103. din Muzeul Czartoryski (Cracovia) — in 1844. 84—98. care. si anume: 1. 198 — 212. Var^ovia. III. Letopisetul de la Bistrita. ed. Brzeski. O. Cartojan. Bogdan sint insotite de studii aprofundate.veneascä (sirbeascä amestecatä cu anale moldovenesti) de la mänästirea Neamtu. ist. p. c) Cronica lui Eftimie (p. 168—181. p. descoperit si copiat de Al. 202—214). 81—102.a fost publicatä in Cronice inedite atingätoare de istoria rominilor. aflatä in colectia lui Iosif Rusiecki din Trojanka. Vechile cronici moldovenesti pinä la Ureche. 1909. Cronice inedite atingätoare de istoria romänilor. p. 1891. 181— 187). N. nr. 5— 15. cronicile pästrate in ms. H a s d e u in Archiva istoricä.. I o r g a . Cronica anonimä (p. 2. in Analele Academiei Romäne. 212—222. cu urmätoarele pärti: a) Analele putnene — Povestire in scurt despre domnii Moldovei (p. 235 — 239). 76 — 84. Ches:70 . nr. M i n e a . si 2. Textele publicate de I.1895. 66—98). Cronica moldo-polonä a fost publicatä pentru intiia datä de istoricul polon W o j c i c k i — dupä o copie fäcutä in secolul al XVII-lea de istoricul polon Adam Naruszewicz. 152— 168. 513 ?i arm. Studii. Cronica moldo-polonä de N. B o g d a n in Biblioteca Imperialä din Petersburg. p. Pärerea lui Bogdan cä analele Moldovei au fost scrise in vechile mänästiri de la Bistrita (originalul versiunii pästratä in codicele de la Tulcea) yi de la Putna (originalul versiunii pästratä in codicele de la Petersburg) a fost pusä la indoialä pentru intiiaji datä de d-1 I. 268 — 279).Cronicile slavonefti. Istoria literaturii romänesti in secolul al XVIII-lea (1688—1821). Codicele miscellaneu de la Kiew■ Este un manuscris de 504 file in 8°. 173— 183. din Biblioteca Academiei Romäne. B o g d a n — care credea cä o „publicä intiia? datä“ — in Vechile cronici moldovenesti pinä la Urechea. c) Cronica lui Azarie (p. 223 — 233). loan Bogdan. al XVIII-lea a analelor putnene.teca Academiei Romäne. 1912. 13 al Bibliotecii Tmperiale din St. Vechile anale slavonesti ale Moldovei. Maiorescu din Giurgiu pe anul 1919—1920. 280—283). cuprinde urmätoarele patru texte insotite de studii aprofundate: 1. fondul bibliotecii Zaluski (azi trecut la Universitatea din Varsovia). 107—119). Lapedatu (p. Cracovia. 193— 198. p. in veacul al XVI-lea. 103— 137. Petersburg. VI. Contributii interesante la studiile lui Bogdan au adus: $ t e f a n O r ä j a n u . . 69 — 89. descoperitä de I. Letopisetul lui Azarie (p. vol. XXXI. azi e trecut in Biblio. care cuprinde: 1. 243 — 267).

V 1 ä d e s c u. I. dincolo de epoca lui Neagoe Basarab. P. retras mai tirziu din valurile lumii in linistea mänästirilor. In 1894 invätatul rus Lavrov. Letopisetul cel moldovenesc. §tirile pe care le gäsim insä in aceste compilatii tree dincolo de epoca lui Mihai Viteazul si a lui Neagoe Basarab. Invataturile lu€ Neagoe au fost utilizate si de N. M i n e a. Cultura in limba slavä. Cind s-a inceput insä. Al. Bianu. 1941. Bälcescu in studiul säu despre Puterea armata si arta militarä la romäni. a c e l a s i . Ia?i. utilizat de Gligorie Ureache in legäturä cu toate letopisetele moldovenesti in slavoneste. protul Muntelui Athos. 192 si urm. nu ni s-a pästrat nimic si pinä acum nu s-a descoperit si nici nu avem din alte izvoare stiintä de vreo cronicä slavoneascä pentru Tara Romäneascä. care. 1926. Am amintit mai sus de unul din marii logofeti ai lui Mircea cel Mare.123. P r o c o p o v i c i . G r e c u. a alcätuit un polieleu in limba slavä. ln afarä de Viata patriarhului Nifon si de o cronicä scrisä in limba romänä in vremea lui Mihai Viteazul si pästratä intr-o traducere latinä. in tipografia colegiului Sf. Bucuresti. oprimat sub apäsarea päginä. Pentru Pomelnicul de la Bistrita. Sava. se credea cä aceste invätäturi au fost scrise de evlaviosul domn al Munteniei in limba tärii. p. Revista istoricä romänä. cum il numeste Gavril. unde se studiazä si raporturile dintre versiunile slavonesti intre ele si dintre toate laolaltä si Ureche de altä parte) si de I. 217 — 223. istoriografia munteanä nu ne-a fost pästratä decit in compilatii tirzii din veacul al XVII-lea. Cel mai de seamä monument al eugetärii si simtirii romänesti in limba slavä il formeazä insä Inväläturüe. „ctitor mare a toatä. Pentru cronica moldo-polonä: P. deoarece. ini^iatä de Nicodim si ucenicii säi. 1925 (Extras din Cercetäri istorice.. deoarece. Bucuresti. La epoca aparitiei. v. prin darurile trimise. Originea cronicelor romänesti. 1931. din partea colegilor $i fostilor säi elevi. Dacoromania X.tiunea a fost reluatä si documentatä pe larg de I. p 44. 113 . I. I. Un adevärat voievod al culturii romänesti si un mare sprijinitor. Despre letopisetele slavonesti si raporturile lor cu Ureche a se vedea si G i or g e P a s c u. 1938.lui Neagoe cätre fiul säu Teodosie. p. 90-91. in Südost-deutsche Forschungen. al crestinätätii din fntreg Räsäritul ortodox. INVÄTÄTURILE LUI NEAGOE BASARAB CÄTRE FIUL SÄU TEODOSIE Nu cunoastem imprejurärile in care si-au luat nastere cronicile muntene. in ce imprejuräri §i in ce limbä nu putem sti precis. Ele se referä la primii voievozi si. in Omagiu lui /. p. apärut in 1844 in revista Propäsirea de la Iasi. Acest pretios monument este legat de numele domnului care a ridicat minunata mänästire de la Curtea de Arge§ si mitropolia din Tirgoviste si care a fost protectorul cälugärului sirb Macarie. Izvoarele istoriei romänilor: letopisetul de la Bistrifa si letopisetul de la Putna. 1939. 1927. p. Iasi. era tot atit de infloritoare in Muntenia ca si in Moldova. Die Anfänge der rumänischen Geschichtsschreibung. patronind imprimarea primelor cärti de slujbä bisericeascä pe pämint romänesc. ne indicä totusi cä si in Tara Romäneascä istoriografia trebuie sä fi inceput de timpuriu. §i fuseserä publicate pentru intiiasi datä cu un an mai inainte. mai sus. de§i confuze si lacunare. Letopisetele moldovenesti scrise slavoneste. descoperind insä in 71 . Cronica lui Stefan cel Mare scrisä de dieci la Curte. fi multä vreme mai tirziu. Sfetagora". V. p. P a n a i t e s c u .

urmeazä. o operä pareneticä. reguli de bunä-purtare la masä. in sfirfit. Dupä aceste capitole in legäturä cu suferintele lui Neagoe. ln «tructura ei se intret es insä douä elemente distincte: unul alcätuit din material mai mult de ordin religiös. Neagoe sfätuiefte in citeva pagini pe fiul säu sä päzeascä intotdeauna cu sfintenie poruncile lui Dumnezeu. incepe cu douä capitole care se leagä prin cuprinsul lor de materia primei pärti: unul privitor la cinstirea icoanelor.cä Inväläturile au fost redactate in limba slavonä. oriciti vräjmafi s-ar stirni impotriva lui. feciorul lui Solomon.tercaleazä brusc Viata sf. dezvoltatä frumos din punct de vedere al moralei creftine. nimic nu-i folosefte. cä dacä le calcä. Este ca un tratat menit sä indrumeze cätre viata creftineascä fi mai ales sä pregä. tocmai din Spania. pe cind dacä le päzefte. chiar dacä s-ar ridica impäratii lumii cu toatä puterea lor sä-i vinä in ajutor. Constantin si Elena fi aflarea sfintei cruci. consacratä mai mult sfaturilor privitoare la guvernämint. despre Solomon. un bogat material biblic imprumutat din Cartea regilor. norme privitoare la primirea solilor sträini. despre David. a privighitoarei. un capitol de o rarä frumusete liricä: cartea lui Neagoe Basarab cind fi-a transferat moaftele mamei sale. a inchis discutia. imitate fi in literaturile slave fi cunoscute fi in Apus. urmeazä o serie de sfaturi practice privitoare la opera de guvernare: „cum si in ce chip sä cinsteascä boierii fi slugile“ ce-1 vor servi „cu dreptate". cum sä-fi aseze boierii fi slujitorii in locurile de cinste la curtea sa.Biblioteca Nationalä din Sofia o redactiune slavoneascä a Invätäturilor. O astfei de operä este fi Ceasornicul domnilor. despre Ahia prorocul fi Ierovoam.toare cu cele cunoscute in literaturile bizantine sub numele de Oglinzile domnitorilor. CUPRINSUL. a celor trei prieteni. Neaga. fiindcä mai inainte se spusese cä domnul trebuie sä fie credincios lui Dumnezeu cum a fost sfintul Constantin. ln prima parte. precum si pildele despre farpe.teascä pentru domnie pe vlästarul domnesc. •.tefti. dupä care urmeazä alte capitole biblice: Avesalom si lupta lui impotriva lui David fi.iaam si Ioasaf fi din Fisiolog: pilda pentru nimicnicia vietii acesteia pämin. loan fi Anghelina in ctitoria de la Argef. despre lue impäratul care a sägetat pe Ioaram feciorul lui Ahav fi pe impäräteasa Isavela. deoarece. Opera este impärtitä in unsprezece pärti. se in. in urma acestei descoperiri. despre Saul. altul privitor la dragostea fi frica de Dumnezeu. asemänä. Partea a doua. aceastä primä parte se incheie cu citeva parabole din Varlaam §i Ioasaf: a celor douä cosciuge. färä o legäturä strinsä cu precedentele. chestiuni de tactica militarä pe cimpurile de luptä. Dumnezeu il va ajuta. despre leze. sfaturi de cum sä facä judecätile si sä :72 . capitol care atrage dupä sine citeva pagini din romanul lui Var. Dupä aceasta urmeazä. despre Senaherib impäratul Asiriei. Dupä aceasta.chia impäratul. to|i istoricii noftri literari sint astäzi de acord. altul din invätäturi fi sfaturi cu caracter politic. despre Ahav impäratul. porumbel fi strutocamil. fi a fiilor säi Petru. chipurile pentru exemplificare. despre care ne vom ocupa mai tirziu fi pe care 1-a tradus Nicolae Costin dupä un original ce venea. prin intermediär latin. Pornind de la aceastä temä.

Domnul fi curtea sä se imbrace in haine de galä. sä nu se ia dupä sfatul uneltirilor viclene fi sä nu se pripeascä cu pedeapsa.dacä ar fi autentic. ci numai slugi drepte". cum am fost si eu> atunci cum cugetau ei sä-si verse singele si sä-si puie capetele lor pentru mine. opera se incheie cu rugäciunea." Cind va fi sä-fi punä boierii in dregätoriile publice. fätul meu. Inainte de a impärti functiunile. pinä ce vor sosi la scaunul. intocmai ca pe pomul cel sterp. Un capitol din cele mai interesante. se trimeatä boieri cu mincare si bäutürä din destul. „ca sä poatä birui mintea pe vin. iar nu sä cunoascä mintea slugilor pe mintea ta". sä se impodobeascä bine jiltul si divanul. dupä cum mänincä rugina pe fieri •afa mänincä fi pe om slava cea omeneascä si cum infäfoarä volbura sau curpe. fi sä cunoascä mintea ta pe mintile slugilor tale. Cu o adeväratä grijä pärinteascä. Omul sä nu-fi alipeascä cugetul de lucrurile amägitoare fi deferte ale acestei lumi trecätoare.rilor lumii acesteia deslipeste gindul fi cugetul de la Dumnezeu". fiindcä — zice Neagoe — „nu te-au ales.. sä fie orinduiti la gazdä bunä. Cind se afeazä lä masä cu boierii. dar sä-fi pästreze firea fi cuviinta domneas. in sfirfit. domnesc. domnul sa asculte cu luare-aminte. ci. atunci—sfätuiefte el cu multä intelepciune fi discretie —■ „in minä-ti este sä faci cum iti este voia.nul vita fi-i pierde roada ei. Ajunfi aci. iar in jurul voievodului sä se stringä sfetnicii cei bätrini si boierii cei tineri. ci sä cumpäneascä bine fi sä ispiteascä vrednicia fiecäruia. fiindcä. „fiindcä. este cel privitor la primirea solilor. povete de milostivire si de indurare. Deoarece partea aceasta pareneticä este miezul intregii lucräri. Dupä ce solul s-a odihnit douä-trei zile. sä sape gunoiul de la rädäcinä“. ne-ar introduce in intimitatea ceremonialului de la curtea lui Neagoe. pierd trufia si mindretele roada impäratului si a domnului". subordonatä insä crezului crestin. ca sä fii tuturor cu dreptate“. cäci „iubirea lucru. Solii veniti de la domnii crestini sä fie primiti cu cinste. intocmai ca grädinarul priceput. deoarece „cuvintul este ca vintul: . si cätre boierii säi cei mari fi cei mici fi cätre alte slugi ale sale cätre toate“. iar nu sä biruiascä vinul pe minte.impartä dreptätile. ci Dumnezeu. afa ifi vor värsa singele fi-fi vor pune capetele pentru tine". . Simburele acestor invätäturi este ideea monarhiei absolute de drept divin. Dacä se intimplä ca vreun boier sä grefeascä. adica cu „cuvintul de iertare“ pe care domnul in ceasul mortii il indreaptä cätre „coconii säi fi cätre cocoane. sa nu se ia dupä cei interesati. iar cel care cearcä slava ifi pierde sufletul. atunci sä nu tinä seamä de rudenii: „Domnul nu trebuie sä aibä rudenii. ne oprim putin asupra ei.cä: sä bea cu mäsurä. nici te-au uns ei. dupä un capitol referitor la „pecetluirea cärtii aceftia“. Inaintea lor sä. de inläturarea pizmei fi a g in du lui de räzbunare fi. sä nu räspundä nimic. Chiar dacä nu-i va aduce 73 cuvinte pläcute. ca sä nu piardä nimic din vorbele lui. voievodul recomandä pe boieri in paza fiului säu: „Sä fii gard grädinii mele fi sa o päzefti cum am päzit-o fi eu. „sä incerce mai intii sä curete crengile cele uscate. fi numai „dacä nu se va intoarce sä dea roadä". asa. sä ia parte cu sufletul la veselia tuturor. cä dacä o vei päzi fi-i vei fi gard ca zidul de piaträ. §i cind trimisul va da solia. sä aleagä oameni vrednici dintre curtenii lui si sä-i trimeatä sä aducä solul. ln domnia lui sä fie cumpätat.

„tabära cea mare". iar pentru cei care au rämas pe cimpurile de luptä. unde are boieri credinciofi fi sä aftepte acolo sor^i mai norocofi. cä mai bunä este moartea cu cinste decit viata cu amar fi cu ocarä. Miezul invätäturilor il formeazä. atunci sä se retragä cu boierii in. atunci sä-fi däruiascä ostafii dupä. Pentru aceea sä nu faci afa. dar aceste precepte sint inecate in multimea elementelor eterogene: capitole intregi din Biblie (Cartea regilor). in „toiul taberei". Nu hireti ca pasärea aceea ce se cheamä cuc. complicä si rezolvarea problemei privitoare la autenticitatea operei. dupä ce va alege pe cel mai bun. reträgindu-se in iatac. care-fi dä ouäle de le clocesc alte pasäri si-i scot puii. teza regretatului •coleg D. atunci sä-fi adune boierii. fiindcä intr-acolo isi vor indrepta oftile sträine tunurile. Oastea sä fie impärtitä in trei corpuri: inainte sträjile. de moralä creftinä. cäci — zice el — „eu am fost pribeag fi de aceea vä spui ce trai fi hranä cu nevoi este pribegia. vitejia fi vrednicia doveditä. Bucätile din care este alcätuit mozaicul nu sint dar nici de aceeasi dimensiune si nici nu se imbinä toate intre ele astfel incit sä formeze un intreg unitar. care sä nu se dezlipeascä. mäcar de te-ai cäi ziua fi noaptca". pentru ca astfel toatä suflarea tärii sä se ridice. sä se roage si Mintuitorului fi Maicii sale ca sä-i lumineze mintea. inconjurat de 60 de voinici devotati. la rindul ei. sä se roage la sfintele biserici in numele poporului intreg. sä asculte sfatul fiecäruia fi sä cintäreascä bine spusele tuturora. sä nu se risipeascä fi sä producä panicä. sfaturile acestea politice.“ Urmeazä apoi sfaturi privitoare la tactica de luptä. In ce priveste chestiunea paternita^ii lui Neagoe. sä-fi cheme din nou boierii in divan. Dupä ce sfatul se va risipi. atunci sä nu pribegeascä peste hotare. adesea räu asezate la locurile unde se gäsesc. apoi sä vinä a doua armatä fi numai dupä aceea sä urmeze grosul. Domnul sä nu stea unde va fi temeiul oftirii.dacä iese din gurä. Dupä ce solul pleacä. Dacä va iefi biruitor din räzboi. Dacä s-ar mtimpla din nenorocire sä fie biruit. nici chiar atunci cind steagurile lui sint biruitoare. Numai dupä ce va impärtäfi sfetnicilor gindul säu sä dea räspuns solului. sä-fi imbrace platofa fi sä porneascä voios la luptä. ci sä cheme pe Domnul in ajutor. fi. stau fa£ä in fatä douä päreri: teza d-lui Iorga cä tnväfäturile sint opera lui Neagoe. Conceptia organicä a operei este turburatä prin multimea •elementelor sträine. niciodatä de lingä el. nici intr-un chip nu-1 mai poti opri. iar cu aceasta. pentru cä dacä straja va fi biruitä. Sä nu fie insä prea depärtate. Sä nu se teamä de ostile cele multe ale dufmanilor. pär|i din Umilinfa (Katdvu^iq) lui Simion Monahul. multe insä sint stingaci introduse in versiunea romäneascä publicatä fi nu se leagä armonic nici cu capitolele precedente fi nici cu cele urmätoare. ci sä se poatä retrage fi amesteca in armata a doua. am mai putea spune. Dacä vräjmafii vor näpädi in tarä. PATERNITATEA. Russo cä sint opera unui cälugär admirator al lui Neagoe de la ince:74 . sä cumpäneascä sfaturile fi. din omiliile lui loan Hrisostomul. care s-a suprapus peste redactia prima. locuri de tainä ale tärii. domnul. pentru slävirea eroilor fi pentru apärarea pämintului strämosesc. Materialul acesta strain. ci fiti ca foimul fi vä päziti cuibul vostru. ci sä stea intre a doua fi a treia oaste. pilde din Fisiolog fi din romanul Varlaam si Ioasaf. cum am spus. Dacä unele din aceste elemente imprumutate de aiurea sint bine tesute in urzeala invätäturilor. ca un singur gind.

judecätori. fi totufi. d-l Iorga spune cä sfaturile cu caracter politic cuprind norme de domnie caracteristice veacului al XVI-lea romänesc. preoti. 75 dar uitä tocmai pe Despina. deci cu 23 de ani in urma lui. dar uitatä figurä de domn. spune: „Chemati pe iubitii mei coconi. atit de duios fi de solemn — . Se ftie cä Despina.1 Inadvertent ele fi contrazicerile sint numeroase in textul publicat in 1843. omilie din care ia pagini intregi pe care le traduce fi le intercaleazä in altä parte a operei sale. fiul meu. Iar acum. Paternitatea lui Neagoe a fost pentru intiiasi datä contestatä de regretatul D. Apoi. Chemati pe iubitii mei coconi". amintirea lui Neagoe se stersese din mintea cärturarilor nostri si ar fi de mirare cum un om de schit sau de mänästire sä desfunde din trecut aceastä frumoasä. De pildä. cum sä se poarte cu boierii. Russo. iinpä.. o mingiiere: pentru pustnici. a räposat in 1554. Iar acum stilparea mea s-a uscat si florile ei s-au veste. patriarhi. säraci. O. sotia lui Neagoe. eu credeam si cugetam sä fii domn si sä veselesti bätrinetele mele oarecind cu tineretele tale si sä fii biruitor pämintului. cind el nu mai avea decit un singur fiu.. in secolul al XVII-lea. slugi. cälugäri..rati. D-l Iorga pleacä in considerable sale de la acele parti lirice in care Neagoe. ln capitolul in care se vorbeste de transportarea moa^telor mamei sale in ctitoria de la Arges —■ unde insä nu se gäseste mormintul ei —. un suflu räzboinic care oglindeste intreaga epocä de lupte cu turcii de la inceputul veacului al XVI-lea. el gäsefte pentru toti un cuvint bun. cu toate amänuntele vietii sale si cu atitea träsäturi care nu puteau fi surprinse decit de un contemporan. loan si Teodosie. Este o inadvertent ce nu putea veni de la Neagoe. Russo pleacä de la constatarea cä in miezul operei —■ in partea care cuprinde plingerile lui Neagoe pentru pierderea mamei sale si a fiilor lui. ln accente pline de duiosie. Neagoe pomeneste cu adincä durere moartea prematurä a fiilor säi Petru si loan. se stie cä Neagoe a avut trei fii: Petre. plinge durerile care-i singereazä sufletul pentru moartea prematura a fiului säu Petru: „0. nutrit cu lecturi ascetice. cum sä meargä la räzboi— lucruri care nu puteau porni din mintea prea putin stiutoare de chestiuni de protocol a unui cälugär. pasajul in care Neagoe plinge moartea fiului säu Petru este inspirat dintr-o omilie atribuita lui loan Hrisostomul. D. Petru si loan —• sint o serie de inadvertente si de contraziceri care nu se pot explica admitind cä Neagoe este autorul Invätäiurilor. Este.jit fi s-au scuturat si ochii mei au rämas arsi si pirliti de jalea mfloririi tale. domni. intr-un articol publicat in Studii bizantino-romäne si mai tirziu intr-o polemicä cu profesorul bulgar Stojan Romansky. iubitul meu Peire. date privitoare la ceremonialul curtii: cum sä se primeascä solii. isi ia rämas bun de la cei din jurul säu. de care pururea se umbriau se räcoriau ochii mei. in cuvintul in care Neagoe in ceasul mortii ifi ia iertare de la cei pe care-i lasä in viatä. citeva pagini mai departe. mai ales in sfaturile privitoare la tactica militarä. „In acest moment. boieri. pe Teodosie. presupunindu-se pe patul mortii. fii fi fiice.putul secolului al XVII-lea. publicatä in Convorbiri lüerare si reprodusä apoi in Studii si critice. te väz zäcind sub pämint." In al doilea rind. De altä parte.. ce atitudine sä aibä fatä de turci. fiul meu Petru. in clipa in care Neagoe. Si totusi. cum sä seazä la masä. iatä cä-ti trimit surguciul si diademele pentru cä tu-mi erai stilparea <= ramura) mea cea infloritä.

fi pe dragele mele fiice: Stana. Va sä zicä. Dar aceasta este inexact din punct de vedere istorie» fiindcä Teodosie a murit mai tirziu la Constantinopol. recomandäri ascetice fi sfaturi cätre cälugäri? Nu pot pleca de la Neagoe asemenea contradictii.'' Iatä acum altele care trädeazä mai curind preocupärile fi näzuintele unui cälugär decit ale unui domn povätuindu-fi fiul pentru viitoarea cirmuire a statului: „Cind fezi in chilia ta de aceste trei lucruri te ingrijeste: de rugä. un domn povätuind pe viitorul säu urmaf sä urascä bunurile pämintefti! Si eine nu vede cä ideea ascetismului fi a renuntärii la cäsätorie este in contradictie flagrantä cu principiul monarhic. fi apoi dacä Teodosie ar fi fost mort.zice D. Dar dacä-ti este voia sä aibi avutii si mofii fi vii pentru cäci nu te-ai insurat sä-ti fi luat muiere?". dar cä „sunt färä indoialä fi pärti dictate de dinsul". Iatä de pildä unui nou. admite fi dinsul cä Neagoe a avut un colaborator cleric. pentru cä ei iti sint fii fi tie. Petru fi loan. D-nul Iorga. intr-un curs tinut in 1929 (Istoria literaturii romänesti. duce la conclu. un rämas bun. : : Sau: '■ „Sä cade sä n-aibä grije de nici un lucru.zia cä si Teodosie era mort. argumentele impotriva paternitätii lui Neagoe nu s-au epuizat.. 56). numai pentru nenoro.. intr-o operä de sfaturi politice cätre o odraslä princiarä pregätitä pentru a se urca pe tron. Introducere sinteticä. privitä in intreg contextul. Luxandra fi Angheltna. fi care. de rucodenie“ (lucru manual). pe care il putem scoate dintr-o altä contrazicere izbitoare din pasajul in care Neagoe plinge moartea copiilor säi: „ci am trimes in locul meu pe iubitii mei fii: Teodosie. Argumentele sint puternice. care „a redactat sub auspiciile lui“.cita Despina nu. Russo — acest sot are pentru toti o povatä. ca incai sä se sature ei de dorul oaselor tale. Desigur cä in stadiul in care avem azi textul. dupä cum imi sint fi mie fi pe care Domnul Dumnezeu i-a luat in cämara sa cea cereascä„In cämara sa cea cereascä" este o figurä stilisticä. de invä$äturä. o mingiiere. p. obifnuitä in Invätäturile lui Neagoe. care se intemeiazä tocmai pe ideea pre£uirii bunurilor omenesti fi pe principiul ereditätii tronului? §i ce rost au. ce rost ar mai fi avut Invätäturile cätre el? :76 . ci sä urascä lumea aceasta cu totul fi toate ale ei.

2714. R u s s o . Care sint acestea? VERSIUNILE si RAPORTURILE DINTRE ELE. :si. Ba.tatä de invätatul rus Lavrov in 1904. astäzi in Biblioteca din Blaj. in sfirfit. publicatä in 1843 in caractere chirilice :si reprodusä de d-1 Iorga in caractere latine. li stricä unitatea. intr-o versiune greceascä din secolul al XVII-lea. in care s-a respectat intocmai indicatiile scrise pe margine privitoare la omisiuni. Din versiunea greacä lipsesc. intr-o versiune romäneascä. mitropolit al Mirelor. Pentru a dezbate aceasta problemä trebuie sä ne intemeiem pe toate versiunile cunoscute fi nu numai pe cele romänefti. semnalatä de Invätatul grec Spyridon Lampros fi copiatä de regretatul D. Ea pare sä fi fost fäcutä de Matei din Pogoniana. §i avem. 161— 162.semn pinä la sfirfitul capätului sä nu se scrie fi in locul celor ce rämin nescrise sä se scrie cele din hirtioarä". preschimbäri de text fi •adaose care se intind adesea pe pagini intregi. care. ceea ce este fi mai interesant. pästratä in Biblioteca Nationalä din Sofia si edi. traducerea greceascä reprezintä o ramurä importantä.s-au pästrat in versiuni scrise in trei limbi diferite. ci fi pe cele slave fi grecesti. precum a arätat Russo. prefaceri sau adäugiri in text. chiar dupä ce a fost tradus in limba romänä. I.logic al textelor. Intre aceste diferite versiuni sint divergente care ridicä probleme din cele :mai interesante. sau: „De la acest semn sä nu se scrie pinä la sfirfitul tratatului". Invataturile lui Neagoe ni . in vederea unei edi^ii critice. Prin urmare. Si mai mari sint divergentele dintre versiunea greacä fi versiunile romänefti. care a träit la curtea lui Radu Serban fi a fost multä vreme egumen al mänästirii Dealul .Am subliniat inadins fi aceasta inadvertent pentru ca sä se vadä cä itextele de care ne folosim — fi pasajul l am luat din editia de la 1843 — nu pot sta la baza unor studii care sä adinceascä probleme afa de spinoase ca aceea A paternitätii. p. Ca sä dau citeva exemple: intre versiunea publicatä in 1843 fi reprodusä mai tirziu de d-1 N. acele lungi bucäji «din Vechiul Testament. de multe ori in mod conftient. In arborele genea.1 §i mai interesantä pare versiunea slavonä. prelucrau textul pe care-1 •copiau. fi lipsesc in sfirfit unele inadvertente. fiindcä ne indicä originea acestor divergente fi ne aratä in acelafi timp cum copiftii nostri vechi. copiat dupä nr. precum a arätat D. dupä un manuscris. Russo. lipsefte de asemenea Viata sf. la care se adaugä fapte manuscrise mai nouä. 3488. crezut din 1654. nr. dupä gustul fi näzuintele copiftilor fi ale posesorilor. se gäsesc in manuscrisul 3488 notite marginale ca acestea: „De la acest . pästratä in biblioteca mänästirii Dionisiat din Muntele Athos. neavind nici o legäturä cu textul Invätäturilor. Stidii istorice greco-romäne. textul Invätäturilor a fost necontenit interpolat si prelucrat. T7 . pästrate in Biblioteca Academiei Romäne. 3488 din Biblioteca Academiei Romäne sint numeroase omisiuni. un manuscris in Biblioteca Academiei Romäne. alcätuitä de patriarhul bulgar Eftimie si introdusä in versiunile romänesti färä sä fie pusä in armonie cu subiectul. Constantin. Iorga fi intre manuscrisul nr. rämasä din nenorocire neterminatä. fi anume: intr-o versiune slavoneascä fragmentarä. 1 D. Russo.

1865. 183 v.. copiat de Popa Savva Popovici de la Räsinari). aflat atunci in Biblioteca Centralä. atribuitä de Hasdeu manuscrisului. filä greceascä scrisä de altä minä si legatä la un loc cu textul Invätäturilor. 120— 132. Cum säsazä la masä. Textul a fost publicat intfiasi data in anul 1843 dupä un manuscris din 1654. . ms. seria II. 3580 (1809.din Bucuresti. altul la „1817 iuli 29“ (f. Cf. a publicat B. 1938. Dupä ms.scrisul considerat pierdut din 1654 (vezi V. nr. Numai o editie criticä* care va inlesni desprinderea redactiunii originäre din ^esätura numeroaselor interpoläri. 8. alte douä manuscrise se aflä in biblioteca lui Gaster: unui copiat la „leatul 1726 mai 14 de Radu logofe^el de divan“. 1. 1851— 1865. Välenii de Munte. ms. 1879— 1880. V.räzboaie). trecut azi in Biblioteca Academiei Romäne §i inregistrat la fond Gaster nr. Blaj. decembrie 16. de Daniil Popovici de la Räsinari) si 2714 (copiat in 18 16). prin interpoläri succesive. Manuscrisul a fäcut parte din biblioteca domnului $tefan Cantacuzino (1714— 1716) cäci pe fiecare filä poartä pecetea cu inscriptia „loan Stefan.. se gäseste insä intr-O' notitä de pe o. U r e c h i a. Petersburg. I. 76 — 80 (capitolul privitor la. Invätäturile lui Neagoe Basarab. p. Textul acesta a fost republicat intr-o nouä editie. Blajul si biblioteca lui. Bucuresti. in Archiva istoricä (1865). 1843. Extras din volumul Omagiu profesorului loan Lupas. 1910. domnul Tärii Romänesti in chip de povätuire cätre fiul säu Teodosiü. • BIBLIOGRAFIE . Data de 1654. Este vorba de prelucrarea unei omilii — in greaca popularä din Invätäturile lui Neagoe. d e d . S i r k u in articolul säu despre originalul Invätäturilor lui Neagoe. publicat in Manoriile Academiei de Stiinte. . 3572 (din 1781. acum in urmä. 1900. II. si Buletinul Instructiunü publice. 2. 1932. din 1654. t. 9. 1289 si urm. 115) si a fost identificat. p. Manu. Ambele au fost descrise de P. p. 1943. . Neagoe Basarab Voevod cätre fiul säu Teodosie. p. de cätre Gheorghe :78 . LXXII (1939).tivi si odihnitori. I o r g a . cotate cu numerele: 3488: (din prima jumätate a veacului al XVIII-lea). Biblioteca centralä din Blaj. Bucuresti. Biblioteca Albina. Asupra manuscriptului lui Neagoe Vodä din 1654 in Analele Academiei Romäne. cu o ortografie latinä si cu o prefafä de N.. sub titlul Invätäturile bunului si credinciosului domn al Tärii Romänesti. H a s d e u un capitol: Tractat despre purtarea ce trebuie sä tinä un domn in timpul ospetelor scris romäneste de Neagoe Basarabä. Bucuresti. si continuare p. 0 versiune a unei invätäturi a lui Neagoe Basarab. V a s i l e G r e c u .. p. P. intrucit avea sigiliul domnului imprimat pe fiecare foaie. El fusese semnalat de L u p e a n u . Cantacuzino Voevod". dat la luminä de loan Eclesiarhul Curtii. V a s i l e G r e c u in Convorbiri literare. nr. A. Blaj. care dupä Hasdeu ar fi fäcut parte din biblioteca lui Stefan Cantacuzino. 111— 116. oct —dec. § t e f a n M a n c i u l e a . tomul V. 194 1. 111). O editie popularä fragmentarä: D. C iu r e z u. va putea pune la punct problemele controversate pe care le ridica acest monument literar romänesc in limbä slavä. p. Bucuresti. Sectiunea limbii si literaturii ruse.In fata acestui material asa de haotic este greu sä hotärim care a fost simburele primitiv din care a crescut. textul Invafäturilor afa cum il avem astäzi m cöpii relativ recente. care s-a pierdut apoi. 4 (Funda^ia culturalä „Principele Carol") reproduce numai patru capitole din partea I-a. 53 (nr. f. cum sä fie mie milos. 1939. 48) se gäseste azi in Biblioteca centralä din Blaj. p. p. de d. Manuscrise romänesti inedite in Biblioteca Academiei Romäne. 207 — 228. trecut astäzi in Biblioteca Academiei Romäne §i inregistrat la fond Gaster sub nr.

W e i g a n d . Buc. 1907. 3755) a fost descrisä» de S p y r. A. 13—14. .. Dar aceastä limbä era o limbä sträinä. P a s c u . Studii si critice. Sibiu. Pärerea lui Russo este impärt&sitä si de G. In aceasta limbä s-a inceput la curtea lui §tefan cel Mare istoriogra. III. 1912.. p. 1933.. Introducere sinteticä. editia a II-a. II. Iorga. in Revista istoricä romänä. Introducere in studiul literaturii vechi. Nu se poate fixa precis data cind s-a inceput a se scrie in limba nationalä. Cernäuti. 163— 172. Istoria literaturii religioase.. 1905. Contestä paternitatea lui Neagoe: D. Istoria literaturii romäne din sec. Bucuresti. 50 si urm. editia Fundatiei Regale Carol II.lului cätre „jupan Hanäs Begner" din Brasov. Versiunea greceascä din mänästirea Dionisiat a Muntelui Athos (nr. Este prelucrarea lui. 38—44. p. A. 140 — 150. Buc. säu Teodosie. Este o scrisoare a lui Neacfu din Cimpulungul Musce. 1922. p. 327 — 376. zur Erlangung der Doktorwürde. XVII. Inaug. 22 si urm. Bucuresti. 30. Ia?i. St. Revista istoricä. nemteleasä de masele adinci ale poporului. Iohann Ambrosius. I. p. H a s d e u. mai ales: invoielile dintre pärti. N. I o r g a . B. P r o c o p o v i c i . Gh. literaturii romäne. 1912. p. 149— 157). si Istoria literaturii romänesti. St. ed. Regulele de purtare la masä. 1925. 1904. si ed. Un stidiu critic asupra versiunii slavone pregätejte d. 439—445. 79 — 82. p. 1— 16 (räspuns lui Romansky). p. A se vedea aspecte noi ale chestiunii si la $ t e f a n G l i x e l l i . I o r g a . Emil Turdeanu. Petersburg. p. Studii. in Studii istorice greco-romdne. Cultura. Istoria literaturii romänesti. 1940. Critica textelor si tehnica editiilor. Bucuresti. la rev&rsarea riului Marita). p. Ion Eclesiarhul. Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos. p. p. in Studii bizantine-romäne. R u s s o . 113—194. cärturarii noftri si-au manifestat simtirea si cugetarea in formele limbi: slavone. p. R o m a n s k y . Cea mai veche dovadä de scriere romäneascä din cite a ajuns pinä la noi dateazä din 1521. a cel a si. i n G . Elenizmul in Romänia. p. Viata in curgerea ei fäcea insä simtitä nevoia de a consemna in scris in limba maternä — fiindcä lipsea adesea diacul de slavoneste — raporturil« juridice. p. Barth. Bucuresti. cu ftiri privitoare la Ritorul $i poate si profesorul mitropoliei grecesti din Enos (oras pe tärmul Märii Egee. XIII (1908). Prelucrarea s-a pästrat intr-o copie fäcutä in 1666 de Nicolae Anagnostul. 1910.. P.. 1843. 78. Mahnreden des walächischen Wojwoden Neagoe Basarab an seinen Sohn Theodosios.fia fi in aceastä limbä s-au scris si Invataturile lui Neagoe Basarab cätre fiu. 1929. L a v r o v in IlaMHTHHKH flpeBHefl nucfaMeHHOCTH H HCKycCTBa CLII. p. 1922. p. Se publicä textul grecesc ?i traducerea (comp. Leipzig. XXVI (1940). I. 41 si urm. S e x t i l P u s c a r i u . p. — Diss. P. B o g d a n . Cuvente den bätrini. L a m b r o s. Studii admitind paternitatea lui Neagoe: N. p. veche romänä. 52 — 58 j. 204— 226: Scrisoarea lui Neagoe cätre oasele mamei sale Neaga si fiii säi Petru si loan fi fiica sa Anghelina. a Il-a. 1930. Bucuresti. N. Bucuresti.ZORILE LITERATURII ROMÄNESTI In secolul al XVI-lea. Cambridge. cind limba slavonä era pentru poporul nostru ceea ce fusese limba latinä pentru popoarele din Occident la inceputurile evulu: mediu. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache. 1904. cu Invätäturile lui Neagoe Basarab. Istoria. cumpäräri. Bucuresti. Ritorul a träit pe la mijlocul sau jumätatea a doua a secolului al XVI-lea. schimbäri de proprietäti. 79—83. Versiunea slavä a fost publicatä de prof. deci interesantä pentru datarea originalului lui Neagoe. vinzäri.

din care porniserä fi descälicätorii Moldovei. Sint textele Sfintelor Scripturi. Dar din a doua jumätate a secolului al XVI-lea. conjunctia ipac (iaräfi) sau prepozitia za (despre): „ipac dau ftire domniei-tale za lucrul turcilor cum amü auzit eu". limba romänä pätrunde fi in cancelariile domnefti. afa incit numai norocul mai poate duce la descifrare. defi s-au intrebuintat toate cheile cunoscute in scrierea slavä. Dar desfäcindu-se de aceste coji ale formei slavone. pästrat cu aceastä notä: „haec inscriptio ex valachico in latinum versa est“. ca o rämäfitä de limbä slavä. pre io [<ubi. chiar si din Maramuref. cäci de la el avem cele dintii acte romanefti de cancelarie in Muntenia. necum data sau localitatea unde au fost traduse sau copiate textele. nu s-a ajuns la descifrarea lor. din Moldova.\\EHHTo<w8 h mhctomS H AOPOBiHOMS VtcSndH YdHhUJ KErHEjj WT EpaillOE MHOra 3AP<1KK WT H’fcKUjS: Inteleptului fi de neam fi cinstitului fi de Dumnezeu däruitului jupin Hanef Begner din Brafov multä sänätate de la Neacfu din Dlägopole < numele slavonesc al Cimpulungului». originalele primelor traduceri ale textelor sfinte s-au pierdut fi nu avem decit cöpii. In Moldova. „idiomate valachico scriptus". fi de jurämintul omagial al lui Stefan cel Mare cätre regele Cazimir al Poloniei la Colomea. Dar acestea n-au ajuns pinä la noi. rindul 5—8 de sus. dupä cum n-au ajuns nici alte scrisori. Totufi. din nenorocire. ultimele trei lit ere de pe foaia 242 recto. in Psaltirea Voroneteanä fi in Psaltirea Hurmuzachi se gäsesc citeva rinduri in criptografie — adicä scriere ascunsä — dar pinä acum. Dar. in Psallirea Scheianä.miseärile fi pregätirile turcilor de a ataca Ardealul fi Brafovul. §i tot astfei in legätura sintacticä a frazei s-a mai pästrat ici. fäcute tirziu. In timpul domniei de izbinzi räsunätoare fi de infäptuiri repezi ale lui Mihai Viteazul. iarä elü sä treaeä. Se vorbefte astfei de un salvconduct dat in 1484 de sultanul Baiazid unor negustori poloni. dar asupra interpretärii ei pärerile wt A^'^ronoAEi' :80 . scrisorile romänesti apar din toate tinuturile: din Muntenia. 1 Este probabil cä copiftii care ne-au transmis textul au alterat pozitia literelor sau forma lor. sau incheierea: h exook te keceaht (fi Dumnezeu sä te veseleascä). unde] i va fi voia prer 'feara Rumäneascä. Aceste cöpii fragmentare nu cuprind nici o notitä clarä care sä ne indice pe traducätor sau mäcar pe copist. Formulele initiale fi finale ale scrisorii sint in limba slavonä: mSapomS h rME. Se pare cä in Psaltirea Scheianä. colo. Cele dintii licäriri ale literaturii in limba romäneascä se ivesc in tinuturile muntoase ale Maramurefului. pe la jumätatea secolului al XVI-lea. ar ascunde o datä. cuir amü auzit de boiari ce säntü megiiafi fi de genere-miu Negre: cumu i-au dal impäratul slobozie lu Mahamet beg. sä nu ftie umini multi. miezui limbii romäne se infätifeazä curat fi limpede: „Ipac sä ftii cumu se-au prinsü nefte mesteri den Tarigrad cum vorn trece acele coräbii la locul cela strimtu] ce ftii fi domnia-ta. Ipac spun domniei-tale de lucrul lu Mahamet beg. ele incep cu Petru §chiopu." E sigur cä fi inainte de 1520 s-a scris romänefte. Alfabetul chirilic era dar adaptat la nevoile limbii romäne cind incepe la noi traducerea Sfintelor Scripturi. Ipac sä ftii domniia ta cä are fricä mare fi Bäsärabä de acel lotru de Mahamet beg. mai virtos de domniele voastre fi aceste cuvinte sä {ii domniia-ta la tine.

cä textele au lost traduse in secolul äl XV-lea in Maramuref fi cä ele stau in l'ega. 1889. se scobora uneori pinä la crimc. nu färä temei. plecind de la ideea cä traducätorii Aposto. prin stäruintele lui Despot-vodä (1561—1563). Bucuresti. 1929.turä cu marea mifcare religioasä pornitä din Cehoslovacia: husitismul. ideile filozofice si religioase 1 I. crede cä prototipul ambelor texte s-ar fi tradus in Moldova. Intr-un ultim articol. 2 in lipsa unor notice clare care sä ne destäinuie data fi ceva din imprejurärile in care au fost traduse aceste monumente de limbä fi literaturä romäneascä. nu ne indrituiesc a primi aceastä ipotezä. pusese la cale o academie la Cotnari si o imprimerie. I.M = 6690 de la crea^iunea lumii). care era prietenul lui Melanchthon si care intentiona sä introducä luteranismul in Moldova. a crezut cä originalul aces. care a publicat in 1885 Codicele Voronetean. I. Bianu: sub impulsul necesitätilor nationale pentru instructia teologicä a viitorilor preoti).lului si ai Psaltirii ar fi fost sasi. prezenta numeroaselor elemente maghiare. Rosetti sustin. In aceastä främintare de idei se räspindesc in Praga.licismului. I. regretatul N. iar pe de alta. la sudul Dunärii.lescu si dr. Universitatea ii era imbibatä de idei revolutionäre indreptate cu deo. Dar timpul prea scurt pentru ca textele sä ajungä din Moldova lui Despot-vodä pinä in Brasovul lui Coresi. Sextil Puscariu.tui text a fost tradus tocmai in veacul al XIII-lea. §esan sustin cä traducerile s-ar fi fäout in secolul al XV-lea (I. nota. p. Cei mai multi istoriei fi filologi ai noftri admit pinä acum insä pärerea <ilui Iorga. Regretatul Sbiera. dupä vechile tipärituri ale lui Goresi. In aceastä vreme. Gaster credea cä textele rotacizante sint cöpii fäcute intr-o regiune dialectalä. unele neviabile chiar atunci. cu regele Angliei. Despot. Bälan sint de p&rere cä textele sint traduse sub influenta cato.81 J. 471. 64—65. mai ales dupä cäsätoria surorii regelui boem. pe de o parte. Macurek au propus anul 1482 (SU. 197. 1585 (31jr = 7093). p. M. XIII. sub impulsul domnului moldovean. Bianu si acum in urmä d. si absenta celor germane. nr. 0 serie de predicated de seamä.sebire impotriva clerului catolic. M a c u r e k in Revue Historique. III. Dräganu. I. . Candrea. G a s t e r in Arhivio glottologico italiano. AI. zugräveau deeäderea bisericii si cereau inlaturarea fastului fi reintoarcerea la simplitatea primilor crestini prin reforma interioarä a sufletelor. iar O. B i a n u in titlul edijlei: Psaltirea Scheianä (1482). Praga era in veacul al XlV-lea un important centru de cultura in Europa centralä. Bärbu. in cap cu Matei de Janov. 3—4. p. argumentatä din punct de vedere filologic de d. 1515 (3Kr = = 6023). s-a cäutat sä se scoatä luminile necesare din studiul limbii. care. Venceslas al IV-lea. Psaltirea Scheianä fi Voroneteanä). S e x t i l P u s c a r i u in Dacoromania. prin sasii din Moldova s-ar fi fäcut traducerea Apostolului si a Psaltirii. Gaster.sint impart ite: Ion Bianu fi F. fi punea inceputurile literaturii noastre in legäturä cu mifcarea bogomilicä. A. Regretatul I. pentru care vroia sä aducä eruditi capabili sä traducä in limba romänä. precursori ai lui Hus. pe de altä parte in tipäriturile coresiene. organizat ca un fei de castä privilegiatä !n mijlocul societätii boeine. care venise din Paris cu idei noi. care se räsfring pe de o parte in versiunile rotacizante (Codicele Voronetean. Densusianu si d. cä textele au fost traduse la inceputul secolului al XVI-lea sub influenta luteranä. Richard.

In acest rästimp. fi tot in aceastä calitate. in urma conflictului ivit la Universitatea din Praga intre profesorii germani fi cei cehi. care gäsesc un puternic räsunet in sufletul lui loan Hus. inzestrat cu un puternic talent de predicator si insufletit de un nobil idealism. se grämädesc la catedralä ca sä-i asculte cuvintul. in deplinä concordantä cu viata lui intimä.ale lui Wiclef. imbogätind literatura nationalä cu o serie de opere care ocupä un loc de frunte. intrucit au creat limba literarä cehä pe temelia graiului vorbit in Praga. Hus este ales rector. loan Hus. pe care episcopul din Praga poruncise sä le ardä in anul 1410. in frunte cu regina Sofia. el incepe sä räspindeascä ideile cele noi fi prin scris. el ia apärarea scrierilor lui Wiclef. El devine afa de popular. sprijinit de toti colegii säi de universitate fi :82 . In calitatea aceasta. incit toate clasele societätii. numitä Bethleem. crezul ideilor celor noi. a inceput sä propäväduiascä in catedrala din Praga. Paralel cu activitatea de predicator.

In rästimp. nimiceste armata lui Sigismund la portile Pragäi» curind dupä ce acesta fusese incöronat ca rege al Boemiei.tarii protestului . cruciata impotriva cehilor. In zorii zilei de 6 iulie 1415. urmind dupä ritul catolic. Dar aceastä mäsurä de represalii a produs o adincä indirjire in Boemia. Consiliul incearcä sä inäbuse si aceastä revoltä. invinuind consiliul cä a judecat cu pärtinire §i au declarat cä intreaga natiune cehä este solidarä cu Hus. cu infringeri. Sigismund.. mi^carea reformatä a intrat pe calea revolutiei. care. Consiliul ii cerea o retrac. dupä ce fusese mai inainte demis din demnitatea sacerdotalä. Sigismund. Nobilimea si clericii cehi care veniserä cu el la consiliu s-au revoltat. Intreaga natiune cehä a rupt atunci legäturile cu papalitatea si n-a vrut sä recunoascä altä autoritate in domeniul vietii religioase decit Universitatea din Praga. pleacä in octombrie 1414. Astfel se incepe in Boemia lupta contra averilor adunate de clerul catolic. contra pompei si imbräcämintei somptuoase a preotilor si. condusi de 2izka. prin care i se garanta siguranta la ducere §i la intoarcere. se urcä pe tronul Boemiei fratele lui Venceslas. bägind pretutindeni . in urma instigatiilor vräjmasilor säi din Boemia. pentru nationalizarea serviciului divin. de lupte neintrerupte. Interventia lui Hus provoacä atita fierbere in Praga. regele Ungariei. il cheamä la consiliul din Constanta. poporul izgoneijte din biserici preotii. Trei tineri care au incercat sä fringä porunca regelui au fost executati.mai ales de studenti. in sfirsit. cerea sä se discute si sä se dovedeascä punct cu punct acuzatiile ce i se aduceau.tare categoricä a ideilor sale. regele Ungariei. dar si cu victorii strälucite. care si-a pierdut ochii pe cimpul de luptä. dupä moartea regelui Venceslas. Conflictul dintre Hus si consiliu nu putea fi aplanat.si arzind pe rüg si pe amicul devotat al lui Hus. pe Ieronim din Praga. plecind din Buda. Papa excomunicä pe Hus si. Poporul. pätrund cu armele biruitori in Ungaria si Germania. in urma intervenfiei lui Sigismund. convins cä adevärul si dreptatea sint de: partea sa. el se ridicä impotriva bulei indulgentelor pe care © lansase papa loan al XXII-lea. ineit regele dä poruncä sä fie cu desävirsire opritä orice incercare de criticä a bulei. Poporul se inarmeazä. Tabor — se räzvräteste. unde cade greu bolnav. se duce la Breslau. unde in prezenta lui fu proclamatä. Hus. sub comanda lui 2izka. Hus. Aceasta a indirjit si mai mult poporul si Sigismund este socotit ca un vräjma^ „mare ^i crud al regatului Boemiei si al limbii cehe“.rioadä lungä de zbuciumäri. Incepe apoi o pe. refuzau sä dea impärtäsania in cele douä forme: cu azimä si vin. din ordinul papei Martin al IV-lea. pe care natiunea cehä il fäcea räspunzätor de omorirea lui Hus. si. de rivalitäti interne. chemind la judecatä pe semna. de Procop cel Mare si altii. este aruncat in inchisoare. contra cultului sfintilor. Prin aceasta. dar abia ajuns. insitigat de partidul taboritilor — numit astfel fiindcä isi avea cuibul intr-un oras din Boemia meridionalä. a fost ars pe rüg. intärit cu un salvconduct din partea regelui Sigismund. Cehii. Revolta cehilor se accentueazä mai ales cind. Hus.

dupä cerintele reformei husite. Reforma lui Hus. s-au incrucisat cu cele aduse prin studentii unguri din Boemia si. Astfel. s-a räspindit din Cehoslovacia in tärile invecinate $i. propagandistii husiti au trecut in Ardealul vecin. care colinda satele Moldovei propoväduind ideile de reforma ale lui Hus. loan Capistrano invitä pe nobilii ardeleni sä pustiascä bisericile vlahilor schismatici. venite din Moldova. cäci la 6 ianuarie 1456. pe vremea cind Hus incepuse lupta contra coruptiei clerului si pentru purificarea moralä a sufletului prin reintoarcerea la simplitatea vietii din primele secole ale crestinismu. in multe biserici catolice. husitii tree in Moldova. husitismul a trecut in Ardeal. fiindcä sustineau cuminecätura sub ambele forme: cu azims §i cu vin — si catolicii. sä fie tratati la fei. „Nu vrem altceva — scrie el — decit sä prevenim primejdia si pustiirea care ne amenintä dacä nu vom intrebuinta in grabä leac impotriva boalei molipsitoare. de unde a putut pätrunde apoi in Maramuref. Aceste främintäri si lupte. ideile husite.“ Din Moldova. Aci. venind dinspre Zips in Bihor. intre altele. i se oferise coroana Boemiei. totusi documentele externe vorbesc de nn cälugär franciscan Constantin. dupä moartea regelui Venceslas. Din Ungai'ia. ale sirbilor si ale husitilor eretici.dureazä pinä in 1485. in nordul Ardealului. in aceste imprejuräri. Reforma husitä tindea insä. au inceput lupta pentru stirpirea propagandei husite si au stäruit pe lingä rege sä renunte la coroana Boemiei. pe picior de egalitate. unde domnea regele Wladislav Iagello. cä „i-au infectat turma caprele riioase din Moldova". intimul säu prieten. cind se potoli si se semnä tratatul de pace de la Kutnat Hora. Persecutati in Polonia. ceea ce ducea la surparea puterii temporare a episcopilor. este probabil ca eie sä fi cuprins si o parte din romänime. la inläturarea fastuiui la confiscarea bunurilor mänästiresti. cum aratä in mod neindoios stricäciunea Boemiei. in primul rind. 84 . fiindcä episcopul Gh. se gäseau inscrisi la Universitatea din Praga o seamä de studenti unguri si sa§i. prin caie se hotäri ca cele douä partide. cäruia. care au putut aduce cu ei in patrie ideile lui Hus. De aceea episcopii. Din Boemia. in Ungaria. prin care regele polon indeamnä pe domnul moldovean sä stirpeascä erezia din tara sa. O stire contemporanä ne aratä cä in Saros si Zips. Desi izvoarele interne nu rie dau nici o stire in aceastä privintä. odinioarä glorioasä. sub amindouä formele: cu azimä si cu vin. prin curajul lor neinfrint $i printr-o tacticä de luptä proprie— cu carele. Ieronim din Praga. Lep^a se plinge. la inläturarea pompei din bisericä si ma: ales la oficierea serviciului divin in limba poporului. De altä parte. acum in stare de plins. cäci avem o interesantä scrisoare a lui Wladislav Iagello cätre Alexandru cel Bun. Husitismul se pare cä se räspindise simtitor si in Ardeal. care tintea in primul rind la oficierea cuminecäturi: sub ambele forme. inainte chiar dt martiriul lui Hus. care erau recrutati din mijlocul nobilimii polone si deci sprijiniti de ea. intr-o scrisoare a sa. propoväduise in Buda ideile noi de reformare a bisericii. utraquistii — cum se numeau adeptii reformei. husitismul a trecut in Polonia. cu azimä si vin. cuminecätura se fäcea.ff1- spaima. Se pare cä husitismul se intinsese destul de simtitor in Moldova.lui.

95—100). Psaltirea Voroneteanä fi Psaltirea Hurmuzachi. pe la jumätatea veacului al XVI-lea. la lumina fäcliilor. cind din Germania. care trimite in ajutorul lui pe inchizitorul Iacob de Marcia. Dar. de unde apoi au fost aduse in nordul Ardealului.titi in credintä lor. cu toatä rezistentä clerului inalt. Grigore Cretu. care tindeau sä refaeä viata moralä a societätii pe temelii evanghelice. fi indirjirea era afa de mare. in Ardeal. cunoscute sub numele de Codicele Voronetean. in mori parasite. sä asculte cuvintul mintuirii divine. Cu toatä urgia dezläntuitä de inchizitorul Iacob de Marcia. opri. La aceastä data. nu cunoftea nici o limitä: ii judeca sumar fi ii ardea pe rug. s-ar fi fäcut primele incercäri de traducere a cärtilor sfinte in limba romänä. In indirjirea cu care urmärea fi descoperea pe reformat. clerul catolic se adreseazä papei Eugeniu al IV-lea. societatea studentilor romäni din Viena. o indirjitä rezistentä in clerul catolic.niacä.rile Maramurefului. Focarele reformei husite nu erau poate incä stinse in Ardeal. in Maramures. ' TEXTELE ROTACIZANTE . Teoria influentei luterane. ni s-au pästrat insä cöpii fäcute mult mai tirziu. Rosetti. un cälugär franciscan dintr-o provincie bos. la mänästirea Vor on et. ideile husite.\ In Ungaria. Textele prime ale acestor traduceri s-au pierdut. caracterizate prin particularitatea rotacismului — de aci fi numirea de texte rotacizante — sint urmätoarele: CODICELE VORONETEAN a fost descoperit de räposatul profesor de la liceul „Matei Basarab“ din Bucurefti. pentru ca acolo. fi textele principale ale Sfintei Scripturi: Evanghelia fi Psaltirea. prin safii care se duceau dupä märfuri la tirgul din Leipzig fi mai ales prin studentii care urmaserä cursurile Universitätii din Wittenberg. pe la jumätatea veacu-. undeva in cuprinsu. care contine fragmente din Evanghelie. sprijinit cu cäldurä de mtregul cler catolic. strämutä cu citeva decenii mai tirziu aparitia primelor texte romänefti. potrivit cu ideea fundamental a reformei. In aceste noi imprejuräri. s-au pästrat in textele rotacizante. incit a fost celebrat in versuri de preotii unguri. care se vedea atacat in ceea ce fäcea puterea si märirea sa: averile mänästiresti. Ascunzindu-se cu grija de delatori. Acesta era un om de o vastä cultura. Tinuturi intregi din Ungaria sint astfel cistigate la reformä. sustinutä de regretatul Ovid Densusianu fi de d-1 AI.mate de aristocratie si de clerul inalt. au fost aduse peste munti ideile marelui reformator Luther. lui al XVI-lea. 85 . ei continuä sä se a dune noaptea in locuri täinuite. Psaltirea Scheianä. pe care le vom vedea mai de aproape intr-un capitol urmä.i Originalele acestor prime traduceri s-au pierdut in främintärile vremurilor. un preot sau cälugär va fi tradus — cred partizanii teoriei husite — in limba romänä. In aceste vremuri de adeväratä renaftere religioasä. incit se zvonea cä ereticii se pregätesc sä ridice armele contra clerului inalt.cilor cu o extraordinarä energie fi cu un curaj atit de neinfrint. au gäsit un puternic räsunet in masele populäre. ideile de reformä ale miseärii pornite de Hus au gäsit. in päduri. El a pornit lupta impotriva ereti. totufi multi adep^i ai noii reforme rämin neclin. in anul 1871. dar cöpii fäcute cu mult mai tirziu. ln acele vremuri de cumpanä. „Junimea“. cum era firesc. Aceste texte.tor (p.

ff1- al cärei secretar era pe atunci Mihai Eminescu. pusese 86 .

al treilea 197— 530). Textul. Ea a fost copiatä. tn comparatie cu celelalte Psaltiri din secolul al XVI-lea fi al XVII-lea. 693. Candrea. unde se pästreazä fi azi. Ea a fost studiatä pe larg. In aceasta •editie insä d-1 Candrea a incercat sä inläture fonetismul copiftilor fi sä reconsti. in facsimile fi in transcriere latinä pe pagina aläturatä. Din acest codice s-au pierdut inceputul fi sfirfitul. fi codicele care s-a numit apoi. fi publicatä intr-o editie criticä de cätre d-11. rugäciunea Anei. cu indicarea variantelor din Psaltirea lui Coresi (1577). care. dupä locul unde a fost gäsit. de regretatul prof. Aci se pästreazä in sectia manuscriptelor. mama lui Samuil. al doilea 20—196. ln mänästirea Voronet. Codicele Voronetean. a fost apoi cumpäratä de Dimitrie Sturdza fi däruitä Academiei Romäne. G. PSALTIREA VORONEJEANÄ a fost gäsitä de Sim. de trei copifti diferiti (primul a copiat paginile 1—20. Dupä mum el e donatorului a fost numitä de Bianu Psaltirea Scheianä. Manuscrisul a fost däruit apoi Academiei Romäne. sub cota nr. Academiei Romäne. I. 449. in colectia de publicatii a „Comisiunii istorice a Romäniei". cäci s-au pierdut primele 58 de foi. impreunä cu intreaga lui biblioteca. A. Textul cuprinde Psalmii lui David si cintärile adäugate de obicei in urma Psalmilor (cintarea lui Moise. in 1885.tuie forma arhaicä a prototipului pierdut. fusese intr-o vreme proprietatea lui G.la cale comemorarea a 400 de ani de la sfintirea mänästirii Putna. 1—5) fi douä ale apostolului Petru (a doua necompletä). Asachi. a descoperit in podul mänästirii Voronet. insotit de glosar fi studiu. FI. de unde a trecut apoi in biblioteca de la Scheia a lui Sturdza Scheianu. Psaltirea Scheianä a fost publicatä pentru intiia data in 1889. un mare bibliofil. La serbare luase parte si profesorul Cretu. dar acest procedeu al scolii franceze <3inainte de räzboi lasä in chip firesc joc liber arbitrarului. Marian in 1882. printre alte texte vechi. PSALTIREA SCHEIANÄ. in caractere cursive pe marginea paginii transcrisä in caractere latine.lului Iacob (cap. care ne-a läsat © importantä colectie de documente privitoare la chestia täräneascä. Ea ocupä . textul cuprinde partea de la sfirfitul Evangheliei: Faptele aposto. unde se pästreazä sub cota nr. In forma in care-1 avem azi. Sturdza Scheianu a daruit-o in 1884. precum fi 3 epistole: una a aposto. precum fi citeva pagini din mijloc. de 530 de pagini. Manuscrisul e fragmentar. cu versiunea respectivä din Noul Testament al lui Simion §tefan si din Bibilia lui Serban Cantacuzino. precum si citeva foi din mijloc (cam 194 pagini) s-au pierdut. tra. dupä cum se poate vedea din grafia fi fonetismul textului. Bianu. a fost publicat in chirilicä fi in transcriere latinä. unde se aflau mormintele vechi ale domnilor Moldovei.tarea sfintei Fecioare etc.) fi se incheie cu simbolul atanasian. Restul epistolelor. la 1916. de räposatul profesor de la Universitatea din Cernäuti I. ca si primele 18 capitole din Faptele apostolilor.lilor opera acestora de a converti popoarele la creftinism — de la capitolul 18. pinä la sfirsit. cin. Sbiera. versetul al 14—lea.duse din slavonefte. cälätorind pe la mänästirile bucovinene. un manuscript in 8° mic.

Gäluscä.in familia Psaltirilor rotacizante un loc important. din fabrica de hirtie a orasului Schweidnitz din Silezia.logie. Stemele 8? . care oras avea ca marcä a sa un porc mistret. ridicä prin aceasta o problemä interesantä de istorie literarä: in ce imprejuräri s-a fäcut aceastä nouä traducere? Datarea. Scrisä cu ingrijire. in primele trei pätrimi ale secolului al XVI-lea si ea provenea. de Hans Benkner si Johan Fuchs. Giuglea in Revisla pentru istorie. marele patriot si istorie bucovinean Eudoxiu Hurmuzachi. Ancora. intr-o tezä de doctorat germanä sustinutä la Universitatea din Halle. Hirtia care avea ca filigranä un mistret se gäseste folositä pentru documente si pentru manuscrise din Moldova. Textul romänesc a fost apoi publicat in caractere chirilice de G. ea ne dä intii fraza slavoneascä. ea „nu este copia unui manuscris anterior. nu ne rämme alt criteriu de datare decit analiza hirtiei si a caracterelor paleografice si lingvistice ale textelor. Dupä cum spuneam mai sus. In lipsa unor notite clare care sä ne lämureascä acest lucru. fiindcä. Si aceastä Psaltire infä. nici un document intern sau extern nu ne destäinuie imprejurärile in care au fost traduse aceste texte. Hirtia textelor care au ca filigranä o coroanä pe un trunchi cu rädäcini.tiseaza o importantä deosebitä din douä puncte de vedere: intiiul. care sä ne adueä oarecare luminä in aceastä privintä. o coroana pusä pe un trunchi cu rädäcini.näri in criptografie. Unele dintre eie au intr-adevär insem. care se gäse^te ca marcä de fabricä in unele coale de hirtie pe care a fost copiat Codicele Voronetean. Filigranele — adicä märcile de fabricä imprimate pe hirtia pe care au fost copiate textele — ne infätiseazä o ancorä. in anul 1913: Slavischrumänisches Psalter-Bruchstück. hirtia. in 1546. si. dar aceste criptograme pinä acum n-au putut fi descifrate. fi textul slavonesc. Notite clare. fiindcä ne-a conservat. Marca orasului a fost imprimatä ca filigranä si in hirtia fabricatä acolo. Densusianu in Anuarul seminarului de istoria l-imbei si literaturei romäne pe anul 18L8. tmpreunä cu traducerea romäneascä. apare ca filigranä a hirtiei din fabricile venetiene la inceputul secolului al XVI-lea. dupä toate probabilitätile. ca text. o stemä cu o coroanä si cu o cruce. in al doilea rind. de celelalte douä Psaltiri despre care am vorbit: Psaltirea Scheianä si Voroneteanä. Psaltirea Voronefeanä a fost descrisä si colationatä cu Psaltirea Scheiana de cätre regretatul Ov. dupä care urmeazä apoi traducerea romäneascä. Si cum ea este tradusä in aceeafi epoeä si in aceeasi regiune maramureseanä ca si celelalte douä. sau o stemä cu coroanä §i cu o cruce este hirtia iesitä din prima fabricä de hirtie infiintatä la Brasov. initiatorul cunos. de asemeni nu se gäsesc in paginile lor. de C. in 1911. El a fost apoi studiat si publicat din nou. arheologie si filo.cutei colectii de documente a Academiei Romäne. filigranele. PSALTIREA HURMUZACHI se numeste astfel dupä numele donatorului. cu versiunea slavä si textul romänesc. dupä concluziile d-lui Candrea. ci insusi autograful tradueätorului din slavoneste". un mistret. fiindcä ea reprezintä o traducere deosebitä. incä din 1491. o vulpe si douä sägeti incrucisate.

märcile orasului Brasov. marca orasului ca filigranä 8? . ca si cei din Silezia. si proprietarii fabricii de hirtie au adoptat. dupä cum se stie.cu coroane sint.

particularitate care se gäsefte fi azi in Maramuref fi in nord-vestul Ardealului: nopte. Concluziile pe care le scoatem din studiul filigranelor si din aspec. Graiul acesta reprezenta in structura generalä a limbii romänefti de atunci o fazä mai evoluatä (lipsa rotacismului. j in loc de g : jos etc. ln afarä de aceste particularitäti dialectale care. adicä trecerea lui n intervocalic. caracteriza in secolul al XV-lea fi al XVI-lea graiul de nord-est al Transilvaniei. reci.pentru hirtia iefitä din fabrica lor. in care cuvintele sint copiate unele dupä altele. se mai gäsesc in textele rotacizante unele träsäturi fonetice. de unde era copistul. Caracterele paleografice ale manuscriselor rotacizante infätifeazä de asemeni un aspect arhaic al scrisului romänesc.). cäderea lui n intervocalic urmat de i: intnu. intregul Maramures. Ea apare ca filigranä pe hirtia fabricatä la Brasov incepind cu anul 1549. desi aci pro. Aläturi de rotacism apar fi celelalte particularitäti dialectale ale Maramurefului — dar care atunci ca fi azi se extind fi asupra tinuturilor invecinate: Bucovina fi Moldova — precum: pronuntarea lui j ca g in cuvintele de origine latinä. Al doilea strat de limbä apartine tinutului in care au fost traduse prototipele acestor texte fi el are un vädit caracter dialectal fi arhaic. in afa-numita Tara Oafului. fonetismul dz in loc de z: Dzeu. caracterizeaza fi azi Maramureful. i dupä r pästrat fi el: uri.reotate. Primul strat de limbä reprezintä graiul vorbit in secolul al XVI-lea in sudestul Ardealului. dimpotrivä. vulponiu. morfologice fi lexicale care vädesc un stadiu al limbii mai apropiat de prototipul latin fi asupra cäruia se cade sä ne oprim putin. exceptind rotacismul.blema este ceva mai complexä.tul paleografic al textelor sint confirmate prin studiul limbii. Cea mai interesantä particularitate foneticä din acest strat de limbä este rotacismul. De exemplu: substan:88 . diftongul oa } o. pästrat: rebda. Filigranele textelor rotacizante ne indicä dar cä hirtia pe care au fost copiate aceste texte fusese fabricatä in veacul al XVI-lea in ora f ele Venetia. . giude. Rosetti. spuniu. Iorga fi republicate acum in facsimile fi riguroasä transcriere filologicä de d-1 Al. gios.: gioc. pentru a fixa caracterele pe care le-a avut limba noasträ literarä in prima ei fazä.canjii brafoveni: Fuchs. dupä cum dealtfel se poate deduce din scrisorile maramurefene ale secolului al XVI-lea fi al XVII-lea pästrate in arhivele cetätii Bistrita. n urmat de i in hiat s-a pästrat fi se pronunta ca n muiat: mtiniu. färä sä fie separate intre ele prin nici un spatiu. morte etc. care astäzi abia se mai aude la motii din Muntii Apuseni si din sudul Maramurefului. fiindcä limba acestor texte nu este uniformä . Schweidnitz si Brasov. Vulpea. in cuvintele de originä latinä. Este asa-numita scriptio continua. §i in morfologia textelor gäsim forme vechi de limbä care se apropie mai mult de prototipul latin decit cele evoluate de azi. precedat de r. gerure < genune. ea infätifeazä douä straturi diferite. totä. Scrisul. Rotacismul. pe care ogäsim imprimatä ca marcä in unele coli ale Psaltirii Scheiene. Limba. tire < tine. rugäciure < rugäciune etc. este imaginea numelui unuia dintre fabri. descoperite fi publicate pentru intiiafi datä de d-1 N. la r: lumirä (luminä. E.

lege cälcätoriu. Din originalul slavon au rämas netraduse. cadilä: tämiie. care au dispärut din circula^ia limbii de azi sau vietuiesc in agonie in cine stie ce colt indepärtat de tarä: agru {agrum „tarinä“. cumplit'. stepenä: treaptä. celui: a insela. pamente: amintire. opu iaste (opus est „trebuie". strat: „asternut". genitivele si dativele se formau cu prepozitii. plod purtä. Alte cuvinte sint importante din punct de vedere al evolutiei sensului. La persoana I-a a imperfectului apäreau formele färä m: eu auziia. iniie: brumä. 0 forma cu totul curioasä este compunerea cuvintelor intr-o structurä nefireascä limbii romäne.. säruta (salutare: „saluta“. -erit. venremu (venimus (azi: veniräm). urä. -erint. omugoditori. vasilisc: balaur fantastic care ucide cu privirea. greu animoso päcate. bezaconie cu intelesul de färädelege. gudet: „judecatä“. bärat: prieten. schimen: cätel.a-si spune pe nume". in curgerea vremurilor.cinatä. se gäsesc numeroase elemente ungurefti. venetu (venitis (azi: veniräti). precum: adamä: cämatä. cäci pästreazä incä un inteles mai apropiat de prototipul din care derivä: codru cu intelesul de „munte“. Afläm apoi o forma de conditional mostenitä de la perfectu] subjonctivului latin: intrare. sau altele pe care traducätorii nu le-au inteles ori cärora nu le-au gasit cu ufurintä corespondentul romänesc. Cum era firesc intr-un text tradus in cuprinsurile romänesti aflate sub stäpinire maghiarä. dodei: a supära. -eritis. intrare (cu intelesul de as intra) (intraverim intraveris. codere. -um si care astäzi se terminä in consoanä. zäblcalä: fereasträ. se gäsesc in textele rotacizante terminate in -u. apoi pluralul substantivelor latine neutre in -ora se termina in -ure: fapture etc. onagru: asin sälbatic. gune <juvenis „tinär". bintätui: a pedepsi.tivele declinärii a doua. cäci ne oferä o bogätie nebänuitä de cuvinte mostenite din patrimoniul latin. pädure: „munte". bincotä: viclefug. färämente. prä. cu desinenta in limba latinä in -us. dar care. bäsädui: a plinge. aläturi de care apare si omonimul päsa <pensare „a apäsa“ (azi pästrat numai in expresii ca: nu-mi pasä). precum: aslamü: camatä. celosag: infeläciune. auä (itvam „strugure“. amägi. päsa <passare „a merge“ (azi pästrat in expresii ca: pas de fä ceva). värgurä <'virgulam (virgo „fecioarä“. zisu (Aixi (azi: zisei). fuste <fustem „toiag". -erimus. intrare. a se numära <nominare . intraremu. prilästi . viptu <victus „griu. dar traducätorul a 89 . märitu (maritum „mire“. intraretu. neintelese in tinuturile romänefti libere de dincoace de munti.ciure <orationem „urare. plural: färäJundere. aspidä: farpe cu privirea veninoasä. ogodi: a pläcea. tirnat: prispä. pe lingä titluri de capitole. im pärti: „despärti". fämeaie: „familie“. gerure <gironetn „adincime. au dispärut. gilälui: uri. si numeroase cuvinte care träiau atunci in limba tinutului. tar: sarcinä. arira <arenam „nisip".tori si färä de crutat ke3*w\aie (de la maao = copil. dar calchiatä dupä tipicul cuvintelor slave corespunzätoare: dulce vrere <blagovolenie. binecuvintare". murgiu : a cirti. gintu <gentem „neam".pastie". fiindcä aceasta vocalä nu amutise in limbä atunci: domnu. imparatu. desidera <desiderare „a dori". „sfirfit" (cumplitul pämintului —■ sfirfitul pämintului). färä fundu. intrari. Conjugarea infätiseazä fi ea forme interesante: gäsim numeroase urme din vechiul perfect simplu: feciu <feci (azi: fäcui). a amägi. Mai interesant insä este lexicul. bucate“. täroasä: insar.

in a doua jumätate a secolului ai XVI-lea. Ideile erc* nate ale lui Sbiera au fost combätute de: Gr. pe care valurile vremurilor le-au adus pinä la noi cu file pierdute sau rupte. C a n d r e a. avea sä ajungä la starea de azi. textele maramure^ene imitä adesea intorsäturile de frazä ale originalului slavon. B i a n u .u). Intr-o vreme in care traditia si prejudecata nu admiteau in biserica Räsuritului ortodox alte limbi liturgice decit slava si greaca. O edi^ie criticä insotitä de un studiu aprofundat a dat d-1 I. 1889. 526. sint pentru filologul care vrea sä reconstituie originea si evolutia limbii romänesti comori de pret. Desi textele rotacizante sint scrise intr-o limbä greoaie. lege dätätoriu. C r e t u i n Revista pentru istorie. A. Acuzativul insä. Codicele Voronetean a fost publicat cu un studiu si vocabular de Ion al lui Gh. Era greu ca in lupta cu celelalte dialecte graiul maramuresan sä se mentinä biruitor pe tärimul vietii literare. Prima fazä a limbii noastre literare a fost astfel o fazä maramuresanä. Textele rotacizante. N ä d e j d e in Contemporanul. Psaltirea Scheianä comparatä cu celelalte Psaltiri din secolul XVI si XVII. Academiei Romäne. cu multe elemente sträine. vol. Un alt dialect era menit sä-i ia locul.nalizarea serviciului divin. si de I. In ce priveste sintaxa. Bucuresti. tomul I. p. p. 1885. ceea ce aduce confuzia intre subiect si obiect. sub influenta originalului slav. ed. un dialect nord-vestic. punctul de plecare al limbii noastre literare. traduse din slavoneste (vol. cele mai inalte nuante ale cugetärii filozofice. dativul cu prepozitia a (sufletele a tot omul). Psaltirea Scheianä a fost publicatä in facsimile si transcriere latinä cu Variante din Coresi de I. precum genitivul construit cu prepozitia de (casa de domnul). in sudul Ardealului.cr=zut cä substantivul derivä de la verbul ijjdAdTi). Textele rotacizante au trecut din minä in minä si prin cöpii s-au räspindit din sat in sat si din tinut in tinut pinä ce. 514. dintre care unele au dispärut cu timpul din circulatia limbii. totusi eie sint pentru istoria literaturii de o irnportantä deosebitä. p. 474. Codicele Voronetean. B o g d a n in Convorbiri literare. pentru cä constituiesc inceputurile. archeologie st filologie (a lui Tocilesc. 1886. Gäsim insä si urme din sintaxa latinei vulgare. 178. 77 — 88. de I. capabilä sä exprime in versuri. 155. anul III. cu deosebire cele in care viata romäneascä se desfäsoarä mai liber in state oarecum autonome. cu Eminescu. tmpremtdza : injumätäti. iar pe de altä parte o sumedenie de cuvinte din vechea zestre latinä. iar altele se zbat azi in agonie intr-un colt restrins de pämint romänesc. In slirjit. II textul si glosarul). S b i e r a. Cernäuti. 132. anul VI (1886). care va duce insä la natio. aceste prime si timide zäri de luminä in picla slavismului aduc inceputul unei munci grele si lungi de trei veacuri. eie mai au un aspect. 230. (1883). care. cu particularitäti arhaice si dialectale. iar in alte privinte evoluase cätre forme — rotacis. :90 . I. apare färä prepozitia pre. care in veacul al XVI-lea intr-o privintä stagnase intro formä mai conservatoare. lege cälcätoriu» premiezare : injum&tätire. cäci eie ii dezväluie pe de o parte forme de limbä in care se poate surprinde tranzitia de la latina vulgarä la limba de azi. cuprinde studiul.mul de exemplu — pe care nu le cunosteau celelalte dialecte. peste trei veacuri de främintare. au fost puse in tipar de cätre diaconul t5rgovistean Coresi. BIBLIOGRAFIE ' Publicatii de texte. Psaltirea Scheianä.

si XII (1911). p. Despre copistii Psaltirii Scheiene: I. dialectale fi populäre. 1913 (tezä de doctorat). in care reproduce texte rotacizante. Philologie. 1925. III. primele traduceri au fost fäcute de un sas din regiunea Bistritei „care a urmat ca student la Universitatea din Praga" unde a primit invätäturile lui Hus. Al. lit. sect. tom. p. si Recherches sur la Phonetique du roumain au XVI-e siecle. I o s e f l l a c u r e k . Psaltirea Voroneteanü a fost publicatä in caractere chirilice de G. Pentru propaganda husitä in tärile romäne a se vedea si. p. p. Incercarea asupra evolutiei literaturii vechi romänesti. Academiei Romane. texe tipärite si manuscrise (secolul XVI—XIX). Sibiiu. 40 1. A. 19 — 20. Etude sur le rhotacisme en roumain. Brno. p. Diseurs de recepfie in Academia Romänä. CI si CII). Histoire de la langue roumaine. D r ä g a n u . 103—110. 153. Despre studen^ii din Ungaria si Sibiu (intre 1373— 1411) la Praga . 1924. vol. Husitstvi v rumunsckych zemich. fase. P r o c o p o v i c i . Bucuresti. au dovedit cä sint trei. I. C a n d r e a. credea cä traducerile s-au fäcut pe la sfirfitul veacului al XVI-lea in mänästirile moldovenesti. III. 1930. 333. I o r g a . 4. XLVIII. Jahrhundert. in Chrestomatie romänä. 1914. si Al. G ä l u s c ä in Slavischrumänisches Psalterbruchstück. p. 1926. 914— 937. N. Textul a fost republicat cu versiunea slavä si cea romänä de G. Dacoromania. 527. R o s e 11 i. R o s e t t i. dar dupä o intrerupere cam indelungatä".orszägon. Paris. XXX. Despre ea o recenzie a lui V. seria II. in Convorbiri literare. in Grai si suflet. Atribuiesc inceputurile literaturii romäne reformei luterane. in Drum drept. presupunea doi copisti sau „aceea?i minä. p. 1927. 45—102. 444 — 467. Iasi. I. 1910. II. C a n d r e a. p. 1908. I. XIX — X X . Arhe. II. I. observind cä sint douä scrisuri. p. Istoria literaturii romäne. p. in Despre nazalizare si rotacism. 1891. op. Romane. P r o c o p o v i c i . X . T h o t Z s a b ö P a l . Douä manuscripte vechi: Codicele Todorescu si Codicele Martian. I. vol. a II-a. A cseh huszita mozgalmak es uralom törtenete Magyar. t. vol. Bucuresti. p. S e x t i l P u s c a r i u . p. p. Suceava. p. M e t r o n i u. Bucuresti. 475 —508.. VI. a c e 1 a s i.Bucuresti „Comisia istoricä a Romäniei". 187— 188. 2. Psaltirea Scheianä comparatä cu celelalte Psaltiri din secolul XV si XVI. Psaltirea Scheianä comparatä cu celelalte Psaltiri. Bucuresti. .tipul husit al catehismelor noastre luterane. Dacoromania. 1925— 1926. I o r g a . T. archeologie si filologie. 29. Studii. Curentele literare la romäni in perioada slavonismului cultural. 156. XIV.. 475 — 508 si 914 —929. 1916. in Introducerea limbii romänesti in bisericä. Limba romänä in secolul al XVI-lea. Buc. inceputurile literaturii noastre sint puse in legäturä cu propaganda catolicä de I l i e B ä r b u l e s c u . Sustin teoria husitä: N. I. dar despre ea se gäsesc informatiuiü in studiul citat mai sus al d-lui I. cit. nr. Buc. Romania. Cf. I. Budapesta. 1914. M. p. 1883. Cind s-a scris intii romäneste (extras din Arhiva VII). cit. IV. Istoria literaturii religioase a romäni lor pinä 1a 1688.. Istoria literaturii romänesti. I. p. si I. p. A. 41 — 44. Bucuresti. traduse din slavoneste. II. S e x t i l P u s c a r i u . C a n d r e a. editia „Comisiei istorice a Romäniei". I. 461—471. Paris. Despre husitism in Ungaria: Dr. A. Halle. Psaltirea Hurmuzachi n-a fost incä publicatä pinä acum. si A. editura Casei ? coale]or. editura Cartea romäneascä. P a l a d e . XI (1910). III. credea cä acestea sint „prelucräri ulterioare ale operelor lui Coresi" (p. 1914. 91 . A 1. ed. 1121—1123. O v. 1916. Mem. op. 13. B o g r e a. Al. XXVI. p. Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Prager Universität im XIV—XV. Zur Rekonstruktion des Urrumänischen. D e n s u s i a n u . L —LVII. Halle. B i a n u . tn Korrespondenzblatt. ed. 631. p. 497 —508. ln Beiheft zur Zeitschrift für rom. admite cä sint sasi.. R o s e 11 i. 1932. Bucuresti. XXVIII. 1927. 1916. p. „pentru a da elementele instructiunii teologice cälugärilor romäni". 1904. p. §i mai ales: Limba romänä in secolul al XVI-lea.. G a s t e r . Husitismul in Romania. D r ä g a n u . p. XLVII (1913). Analele Acad. L a c e a . 6. B i a n u . 1917. p. Cf. in Revista istoricä. G i n g l e a in Revista pentru istorie. XII. C. Epoca veche. insä si Al. p. Paris. 194 — 209 si 475 — 487. 1928. N. 64. iti Dacoromania.

1926. Textele au fost studiate din punctul de vedere al limbii de: I. Sintaxa propozitiunii in Psaltirea Scheianä. A l e x a n d r u R o s e t t i . 1939. s-au räspindit prin cöpii. Slatina. Pentru explicarea rotacismului: Al. Bucuresti. Mitteilungen des rumänischen Instituts an der Universität Wien. Bucuresti.. editura „Cartea romäneascä". care distingea net graiurile din nord-estul Transilvaniei de cele din sud. de cätre diaconul Coresi venit din Tirgoviste. Mem. V. XV. indeosebi p. Textele publicate in transliterate sint insotite de 21 facsimile si de studii paleografice ?i filologice. in W.. in Revista filologicä. Mem. Bucuresti. II. Über die kirchenslavische Vorlage des Codice Voronetean. Cernäu$i. tom. partea 1 si a 2-a. Lettres roumaines de la fin du XVI-e et du debut du XVII-e siecle tirdes des Archives de Bistritza (Transylvanie). care il pästreazä si azi si care au emigrat probabil intre secolii X—XIII din pärfile vestice ale Transilvaniei. mänästirea Rädäuti. Originea fi timpul primelor traduceri romänesti ale Sf. prin stäruinta juzilor sasi ai orasului Brasov. Suceava si din urmätoarele ale Transilvaniei: Bistrrfa. poate in mänästirea Moldavi^a (p. Edouard Champion. II. II. 1938. I. Psaltirea Scheianä comparatä cu celelalte Psaltiri din secolul XVI si XVII traduse din slavoneste'. XXVI. S e s a n. C a n d r e a . partea a II-a. Cuprinde 50 descrisori dintre 1592 si 1638 din urmätoarele localitä^i: Cimpulung. in a doua jumätate a secolului al XVI-lea. A l e x a n d r u R o s e 1 1 i. Fägäras. Despre nazalizare si rotacism. Paris.p. P r o c o p o v i c i . Tipärirea cärtilor necesare cultului divin corespundea atunci in tärile :92 . Aci. IV —V. O v . Bucuresti. 1924. p. din minä in minä. in Codrul Cosminului. Cluj. — L ü b k e. Säliste-Mara. Tirgu-Neamt. Al.. LucaväJ:. Boh us T e n o r a. M o r a r i u. 1914. in colectia Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Ütudes. Analele Academiei Romäne. A. Pentru prototipele paleoslave ale traducerilor. Bucuresti. Scripturi. eie sint puse sub teascul tiparului. sect. 263 — 278. t. Documentele din arhivele Bistri^ei au fost publicate intiiasi datä de d. lit. Fenomenul este cunoscut si pe domeniul Romaniei occidentale in dialectele nord-vestice ale Italiei si in franco-provansalä (departamentele Isere. apoi d e d . D e n s u s i a n u . 219 — 231.mures. Tiparul fusese adus in tärile noastre din Venetia. M i l a n P. p. p. Suciul de Sus (Solnoc-Dobica). p. 1904. sub influenza husitä. Fac. N. 3738. 1927. 110). INTRODUCEREA TIPARULUI tN TÄRILE ROMÄNESTI TIPAR SLAVONESC IN TARA ROMÄNEASCÄ Textele Sfintelor Scriptiiri traduse in veacul al XV-lea in Maramures. s. R p s e 11 i. Roman. Hautes-Alpes). de indice de nume proprii si de vocabular. mänästirea Moldavita. Rotacismul era in secolul al XVI-lea o particularitate foneticä. 89. M. Pentru u final: O. I o r g a . t. 1911— 1913. in Documentele Hurmuzaki. Bucuresti. traducerea a fost fäcutä de un cälugär romän care stia si slavoneste. pinä in tinuturile din sud-estul Ardealului. extras din La Transylvanie. cunosteau rotacismul la despärfirea lor de trunchiul romänismului. Bucuresti. lit. Histoire de la langue roumaine. D e n s u s i a n u . XXX. Istroromänii. prin mesteri tipografi sirbi. Cernäuti. tn Analele Academiei Romäne. nordul Maramuresului. sect. St. Doubs. a c e l a s i . Ei il pästreazä si azi. C i o b a n u . $i Formarea verbelorin Psaltirea Scheianä. Curs litogr. 449 si urm. Heidelberg. 1932. 1938— 1939. £tude sur le rhotacisme en Roumain. p. 1899. Pärerea lui Dräganu privitoare la traducerea in Moldova pe vremea lui Despot-vodä in Histoire de la litterature roumaine de Transylvanie. s. lit. 1908. Documente romänesti din archivele Bistritei. in Institutul de filologie fifolklor. 27. Limba romänä in secolul al XVI-lea. D r. Din istoria amutirii lui „u“ final in limba romänä. 145 — 221.

si un Evangheliar in 1512. In aceste imprejuräri ■— crede d-1 P. fuge in Venetia. care insotea in Italia pe tinärul principe muntenegrean Gheorghe Crnojevic. Cit de tragicä a fost soarta culturii crestine in aceastä epocä a invaziunii turcesti se vede si din peripe. supraveghea la Venetia tipärirea unui liturghier slav. Acolo. si pe cälugärul Macarie. cu o tipografie cumpäratä de Radu cel Mare. dar. se intoarce in patrie. in 1545. si-a gäsit adäpost pentru munca lui culturalä.£iile dramatice ale vietii celor doi initiatori ai tiparului. Incä din 1483. izgonit de turci. Crnojevic. Elisabeta. Citiva ani mai tirziu.nia. in domnia lui Vlad-vodä. pe vremea cind domnea Radu cel Mare. de acolo la Ra vena. pe timpul lui Radu cel Mare si al urmasilor säi. si de-acolo. intre 1508—1512. In Muntenia se afla pe atunci in mare vazä la curtea lui Radu cel Mare mitropolitul sirb Maxim. nepotul lui Gheorghe Crnojevic. Aci. tocmai cind ostile se aflau fatä in fatä. sub domnia lui Neagoe Basarab. scäpind din inchisoare. inceteazä. In 1503 Maxim se afla la Venetia. pe care o instalase in Gracanica. in mänästirea intemeiatä de tatäl säu. Tipografia functioneazä deci patru ani. un Octoih in 1494 si o Psaltire in 1495. P. cälugärul Macarie. poate din Venetia — si nu cu vechile buchii de tipar din Cetinje. inceput sub Radu cel Mare si incheiat sub Mihnea cel Räu. care se rätäciserä — fi-a inceput cälugärul Macarie noua sa activitate. pe care i-a adus in Tara Romäneascä. 544 — Maxim va fi intilnit in cetatea dogilor pe nepotul säu Solomon. care il exilarä in Asia Mica. Panaitescu. Din tipografia lui Macarie. care a izbutit sä impace cu cuvinte crestinesti pe Radu cel Mare cu Bogdan al III-lea. in urma stäruintii turcilor. apoi. p. sub supravegherea cälugärului Macarie. dar este infrint si silit sä se predea turcilor. aci la noi. un Octoih in 1510. urcindu-se pe tronul tatälui säu si dorind sä räspindeascä lumina culturii ln tara sa. Maxim era. cu protectorii säi. intemeietorul tipografiei. a aluat si el drumul pribegiei spre Venezia. 1939. gata sä se incaiere. domnul Moldovei. ln acele zbuciumate vremuri. la 10 noiembrie 1508. dupä mamä. din cauza imprejurärilor vitrege in 93 . logofätul Dimitrie Liubavici.negrului distruge aceste inceputuri culturale. G. unde este internat. care väzuse inflorirea culturalä a Italiei §i care era cäsätorit cu o nobilä venetianä.slave din Balcani unei necesitä^i adinc simtite. in Munte. apar trei cärti religioase: un Molitvenic. apoi. deoarece invazia turcilor nimicise si impräftiase vechile manuscrise copiate cu multä muncä in mänästiri de cätre cälugäri caligrafi. au apärut numai trei cärti bisericesti: Liturghierul. in imprejuräri care nu ne sint cunoscute. Abia peste 33 de ani. in 1496. cälugärul Macarie. in Biserica ortodoxä. incearcä sä ridice steagul independent ei. nepotul vestitului erou albanez Skander-beg si värul lui Gheorghe Cr no je vie. aduce tiparul din Venetia §i-l instaleazä in preajma Cetiniei. dar in cele din urmä. Acolo se presupune cä a trebuit sä primeascä islamismul pentru a-si mintui via^a. rämas färä protectori fi Urmärit de turci. fiindcä singurele täri ortodoxe peste care nu se intinsese stäpinirea turceascä erau principatele romäne. fiica lui Antonio Erizzo. pätrunderea turcilor in muntii Munte. tiparul incepe sä functioneze din nou in Jar a Romäneascä. care adusese in Serbia o tipografie. Gheorghe Crnojevic. travestit in haine de cälugär. Initiatorul acestei noi tipografii a fost tot un sirb. mai tirziu.

dind la luminä. articole fi polemici. cum se numeste el insufi in epilog. pentru ca sä reaparä mai tirziu la Brafov in 1556. patru cärti slavone: un Molitvenic. era la riridul lui discipolul lui Dimitrie Liubavici. La 1550 il gäsim in cetatea de scaun a Tärii Romänesti. expatriati in imprejuräri vitrege. la Tirgoviste.care se zbätea viata literarä a slavilor sud-dunäreni sub stäpinire turceascä. fi diaconul Coresi ne-am trudit pentru aceasta fi am scos aceastä carte" — este. judele Brafovului. care sunä azi afa de exotic in onomastica romäneascä. dupä cite stim pinä acum. care a apärut in douä editii. lucrind pe timpul lui Mircea Ciobanul (1544—1554). CORESI Figura diaconului Coresi. il adusese pe Coresi cu tipografia lui acolo. pe timpul lui Pätrafcu cel Bun. cäci aläturi de H. Aceastä carte — prima tipäriturä coresianä la Brasov. una pentru Mircea Ciobanu fi alta pentru Iliaf-vodä al Moldovei. intr-o notitä publicatä in Analele Academiei Romäne (1909—1910. Cum a ajuns Coresi la Brafov nu putem fti. precum spuneam si dupä cum se constatä si din epilogul Apostolului slavonesc tipärit la Tirgovifte in 1547. robul lui Hristos Oprea logofätul. fi un Triod-Penticostar. a fost pus de mult — de Alexandru Odobescu chiar — in legäturä cu familia Coressios din Chios. Numele lui. in care ni se spune cä a fost tipäritä din porunca lui Hanäs Benkner de cätre Oprea Logofätul si diaconul Coresi. ne este incä putin cunoscutä. pomcneste fi pe domnii principatelor noastre: „in Tara Romäneascä blagoslovitul Pätrascu Voievod — e vorba de Pätrascu cel Bun. pribeagul sirb. incepätorul cärtii romänefti tipärite. scriitori de seamä ca Gheorghe :94 . despre care ne-a dat lämuriri interesante regretatul Bianu. Tipografia lui Dimitrie Liubavici functioneazä la Tirgoviste vreo cinci ani. Astfel se stabileste in chip documentar cä diaconul Coresi fi-a invätat meftefugul tiparului de la ucenicii — poate chiar de la cälugärii sirbi — care. Benkner. un Octoih slavonesc. „suflet deznädäjduit. se expatriazä cu tipar cu tot. in näzuinta de a-si desface marfa. un Evangheliar. au adus in ^ärile noastre buchiile de tipar lucrate in Venetia. „cu porunca" cäruia ne spune cä tipäreste cartea. care. pentru ca sä inceapä publicarea cärtilor de slujbä necesare bisericilor romänesti din principate. care a dat medici ca loan Coressios din Chios din a doua jumätate a secolului al XVI-lea. diaconul Coresi tipärefte cu porunca lui Hanäf Benkner. ucenicul lui Oprea Logofätul. dupä cit se pare. volumul XXXII) — contine un ppilog. un Apostol in 1547. defi a fost in timpul din urmä obiectui a numeroase studii. tatäl lui Mihai Viteazul — si in tara Moldovei blagoslovitul Alexandru Voievod". Probabil cä Hanäf Benkner. Ultimul fiind citat in al doilea rind — „eu. cind. se citeazä in prefetele sau epilogurile cärtilor: cälugärul Moise fi ucenicii säi Oprea fi Petre. Intre tovaräfii care ajutä pe mefterul sirb in tipärirea textelor slave necesare serviciului divin. intre 12 iunie 1556 fi 14 ianuarie 1557. Prefata pe care a reprodus-o d-l Mazilu intr-un articol critic despre Coresi invedereazä oarecum aceastä intentie. nenorocit fi päcätos". care intemeiase cu zece ani mai inainte prima fabricä de hirtie. EPOCA LUI CORESI Dupä aceasta tiparul romänesc inceteazä in Tirgovifte.

sub Mircea Ciobanul. Ce legäturi au fost — dacä exista vreuna — intre Coresi al nostru fi omonimii säi. nu putem fti. pe logofätul Bunea. logofätul Coresi nu este nicäieri pomenit ca diacon si nici nu se face aluzie la activitatea lui tipograficä desfäsuratä pe acel timp in Transilvania (intre 1559— 1583). care identificä pe diaconul Coresi cu logofätul Coresi. mobile Bärcänesti si Vladulesti. Alte documente posterioare vorbesc de Coresi logofätul in Miroslävesti. in vara anului urmätor. el tipärefte in limba romänä cärtile fundamentale ale bisericii.1582) I Bunea Logofätul Coresi (1606) O jumätate de an dupä tipärirea Octoihului slavonesc la Brafov. prin cäsätorii fi inrudiri. in satul Bärcänefti. sau Coresi „diacul". cä tinea in cäsätorie pe Diica. fiindcä documentele timpului nu ne ingäduie sä facem nici. sub impulsiunea noului curent de reformä pornit de Luther. care aveau afaceri comerciale cu Lwöwul polon. Dobra fi Maria. Urlati. greci. Popesti. „fiul lui Coresi logofätul“. fiica lui Bunea fi sora lui Stoica Jeleaza. intr-un act de la mänästirea Tismana. cäci Alexandru-vodä. unde il gäsim in 1559 fi unde. in timpul domniei lui Pä traf cu cel Bun. a cärui activitate tipograficä se desfäfoarä intre anii 1556 si 1583. In actul din 1572. 269). X. Leontesti fi Brofteni. 1 iulie 1558. fiul lui Mircea Ciobanu. pärti de pämint in Rusi. un Triod-Penticostar. pentru cä din ele se poate vedea cä acefti Coresi. Apoi Coresi se strämutä din nou la Brafov. Coresi apare la Tirgovifte. fi intre diaconul Coresi. fi cä avea mai multe cumnate: Stana Neacfa. arheologie si filozofie. pe care il mintuie insä de tipärit tocmai dupä moartea lui Pätrafcu. ale cäror pärti de mofie le cumpärase pe la 1567. Bräniftor. ii mtärefte in 1572. Ce legäturä existä pe de o parte intre Coresi grämaticul de pe la 1527—1544 fi. Astfel intre anii 1527—1544 se pomenefte de un Coresi „grämaticul“. a incercat sä reconstituie — desigur in mod ipotetic — astfel spita familiei Coresi din Tara Romäneascä1: Coresi grämaticul (logofätul) Diaconul Coresi (1560. Gheorghe si loan (Dziani) Coressi. Din citeva acte afläm cä avea un naf cu numele de Barbu. pe de altä parte. originari din Chios. cetätile de scaun ale Tärii Romänefti. intr-o prefatä la Molitvelnicul lui Coresi. scriind acte la Bucuresti. pe care se intemeiazä d-1 St. El a avut un fiu.Coressios de la inceputul secolului al XVII-lea. Nicolaescu. chiar dacä ar fi fost la origine sträini. Se pare cä era un om instarit. in decurs de mai bine de 20 de ani. Regretatul Nerva Hodof. 95 . negustori ca Anton. Il gäsim mai tirziu. totufi. care scrie o serie de acte intre 1527 si 1538 in Bucuresti si Tirgoviste. unde incepe la 8 iulie 1557.1583) i Serban (1588) Logofätul Coresi (1560.o conjecturä. nu reiese clar din documente. in „minunata cetate numitä Bucuresti". Nicolaescu (Revista pentru istorie. intre logofätul Coresi de pe la 1560—1582. 1909. in 1568. Amintesc aceste date intr-adins. p. intraserä in rindul pämintenilor. sau Coresi „pisetul". 1 Nu putem accepta spifa intocmitä de d-nul St. care apare pentru intiiafi datä pe la 1560. Fapt este cä in actele si documentele romänefti din secolul al XVI-lea apar mai mullti Coresi.

1941. unde s-a initiat fi in arta tipografiei. in care fixeazä punctele fundamentale ale noii biserici •—■ intre altele fi nevoia de a propovädui Evanghelia Domnului in limba nationalä. rupti de neamul lor fi conver. fi urmärea sä atragä la noua reformä fi pe romäni. „ostafii cei mai buni". stäpinind partea vesticä a Ungariei. A reformdciö az erdüyi romcmok között (Reformä printre romanii trnsilväneni). 1940. care invätase in Elvetia arta tiparului. urmind liniile politice — trase de mama sa pe timpul regentei — de a organiza in Ardeal fi pe tärim religiös o opozitie puternicä impotriva catolicului Ferdinand. preotimea din tara Birsei. Reforma luteranä pätrunsese in Ardeal in anul 1519. Honterus. dupä cum o afirmä Giovanandrea Gromo. care. ba chiar probabil. si-a continuat studiile in scolile superioare din Cracovia. un umanist de seamä. Wittenberg fi. Curind dupä aceasta. cäsätorirea preotilor fi introducerea serviciului divin in formä luteranä. fi Gaspar Bekes. intemeiazä in Brafov o tipografie. Barcensis provinciae. a adoptat reforma luteranä. Aceastä activitate.titi la reformä. Honterus. cancelarul tärii. Predicile lui inspirate gäsesc. Juhasz. pästrätorul sigiliului statului. La Reforme et les roumains de Transylvanie. care fusese preceptorul lui. Brafov fi Oräftie. Pentru a da mai multä extensiune ideilor reformei. care erau elementul cel mai numeros in Ardeal fi carei dädeau. In 1522 mai multi tineri safi.Influenta luteranä fi activitatea lui Coresi. Cluj. ini^iatä fi patronatä de safi fi unguri. Archivum Europae Centrc-Orientalis. in vremurile de dupä nenorocita luptä de la Mohaci„ cind o parte din Ungaria cäzuse sub stäpinirea turceascä. care lua adesea masa cu principele fi care dormea in aceeafi camerä cu el. incepe printre concetätenii säi propaganda pentru reforma luteranä. Locul de frunte intre sfetnicii de la curtea sa il aveau doi romäni: bätrinul Mihail Csaki. näscut in 1498 in Brasov. näzuia sä cuprindä fi Ardealul. In aceste imprejuräri. intorcinidu-se in oraful natal cu o largä culturä umanistä fi cu un infläcärat zel pentru noul crez al reformei. este posibil. loan Sigismund era poliglot. un adinc räsunet in sufletul contemporanilor säi safi. Iohann Fuchs fi Hannes Benkner. 2V. care studiaserä la Universitatea din Wittenberg fi audiaserä prelegerile lui Luther. I. primarii Brasovului. prin negustorii safi care luaserä parte la tirguldin Leipzig fi care aduseserä cu ei la intoarcere cärtile lui Luther. hotäräfte inlocuirea limbii latine din bisericä cu limba germanä. si E. in cele din urmä. räspindesc intre concetätenii lor ideile marelui reformator german2. Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius. In 1533 Honterus. dupä ce si-a terminat mvätätura in oraful natal. Viena. s-a desfäfurat in trei centre diferite: Sibiu. Honterus. ca toate mäsurile luate de autoritätile maghiare pentru convertirea romänilor la reformä sä se fi fäcut cu sfatul fi cu initiativa acestor curteni. 0 conditiune prealabilä pentru räspindirea luteranismului printre romäni era traducerea fi tipärirea cär^ilor romänefti sub influenta curentelor de reformä. convocatä intr-un congres. In 1542 Honterus publicä in limba latinä fi germanä cartea reformatiunii. :96 . ftia binifor fi romänefte. Principele loan Sigismund Zzäpolyai (Zäpolya). alimentatä cu hirtie pusä in circulatie din fabrica ridicatä de prietenii fi concetätenii säi. ln fruntea miscärii a stat insä apostolul reformatiunii din Brasov. Rev&z. In acelafi timp cu safii imbrätifarä luteranismul fi ungurii. cel mai tinär dintre sfetnici. Budapest. in Basel.

Wurmloch mai adaogä informatia pretioasä cä multi preoti romäni il primesc ca sacrosanct. unde pätrunsese mai devreme ideile de reformä. Sibiu. primarul orasului Brasov. fi a pastorului Mathias Ramser. scris-am eu Diacon Coresi.. 97 . 1544. prima carte coresianä. In 1Rechnungen aus dem Archiv von Hermannstadt und der sächsichen Kation. si am scris aceste sfinte cärti de invätäturä.2 Centrul in care sträduintele de a capta pe romäni la ideile reformei s-au manifestat cu mai multä tärie si mai consecvent a fost insä Brasovul. in care se pome. 2 2 . 1880. intr-o scrisoare din 1546 cätre preotul loan Hessus din Breslau. prin stäruinta lui Petrus Haller. Adalbert Wurmloch. I. ln aceastä atmosferä de idei adusä de Honterus. prin stäruinta fi pe cheltuiala primarului Benkner... pusä in circulatie de reformä. murise de la 23 ianuarie 1549. Coresi se puns in serviciul ideii de tipärire a cärtilor sfinte in limba romänä. prietenul lui Luther. la Sibiu. I . sä fie popilor romänesti sä inteleagä. un preot sas din Bistrita. care venea din Tirgoviste cu materialul de tipar chirilic. „Cu zisa <fi cu cheltuiala) jupinului Hanes Beagner. sä invete rumänii cine-s creftini“. universitatea säseascä hotäräste ca toti clti n-aü primit cuvintul lui Dumnezeu in noua forma sä fie indemnati fräteste a-1 adopta. care dezväluie ceva din imprejurärile si intentiile cu care a fost publicat Catehismul. ln chiar anul alegerii lui Petrus Haller. ales jude (primär) al Sibiului in 1543. care s-a tipärit la Sibiu in caractere sirbesti (chirilice).nefte cä s-au dat doi florini unui oarecare „magister Philippus" —■ Filip Maler —■ pentru munca lui de tipärire a Catehismului valah. cäruia Melanchthon. Bibliograf ia veche romäneascä. p . De aceea cea dintii publicatie romäneascä apärutä la Brasov este un Catehism menit a fi predat copiilor din scolile romänefti. care erä in acelafi timp psalt si profesor „miasteriu — cum spune el — fcoalei rumä. H o d o s . care convertise la reformä preotiniea sasä din 'I'ara Birsei. am avut jelanie pentru sfintele cärti crestinesti. spune cä s-a tradus in limba valahä un Catehism. ln Brasov se intilnesc in aceastä vreme douä persoane care au jucat un xol de seamä in inceputurile cärtii romänesti: diaconul Coresi. Dar pentru ca ideea nationalizärii serviciului divin.“. prima carte romäneascä —■ un Catehism — din care insä pinä acum nu s-a descoperit nici un exemplar. proprietarul primei fabrici de hirtie din Ardeal. ii -SCriä sä „mgrijeascä inainte de toate ca invätätura mintuirii sä fie impärtä.. cum era in primul rind aceea care functiona pe lingä vechea bise. Hans Benkner. Dar aparitia lui in 1544 este in afarä de orice discutie. 195. Avem in aceastä privintä un pretios document contemporan.nesti de lingä beseareca Scheailor“ fi „dascäl mai mare ucenicilor eine invatä däseälie". care intemeiase prima tipografie in Ardeal si reformase scoala. Honterus.sitä poporului nefalsificatä si ca tineretul cä citeascä Catehism ul". ea trebuia inculcatä tinerelor generatii din scoala... 2Vezi textul reprodus la B i a n u . sä pätrundä mai adinc in masele romänesti.ricä ortodoxä a Scheilor din Brasov. Este märturia diacului Oprea. p. fiindcä ni s-a pästrat o notitä contemporanä in socotelile orasului Sibiu 1. De altä parte. sau „eu jupinul Hanäs Beagner. In aceste imprejuräri s-a tipärit in 1544. ln anul urmätor. Dar spiritul lui träia incä intre sasii luterani. sasii imbrätisarä reforma.Ea a inceput la Sibiu. dar cä si multi il condamnä.

2. Cuminecätura. cu ceilalti senatori au reformat bisericä valahilor fi cä a propus Catehismul spre citire si invätare. fi care a avut un mare räsunet. oare diiac. Botezul. insä nici cu acesta nu corespunde intoemai.hismului." Sirul tipäriturilor romänesti ale lui Coresi incepe deci.epilogul unui Octoih romänesc. 3. in forma catolicä. Decalogul („zeace porincele ale lu Dumnezeu"). 6. oare preut. asa de obscur prezentate in Catehismul romänesc. pe care o avea sub presä. in 1559. 1 Catehismul lui Coresi este alcätuit din urmätoarele pärti: 1. Milcuitura („cind chemi pe Dumnezeu in ajutor“. mai continea fi citeva intregiri imprumutate din marea lucrare de sintezä a lui Filip Melanchthon. SimboluL apostolilor. iarä miselamia n-are lipsä de-a ftirea. Coresi l-a revizuit. darä cumu sä inteleagä deacä invatä in limbä striinä de nu inteleage nimea! Iarä sirbeaste si letineaste sä stie numai eine iaste om cärtulariu. in afarä de pärtile cuprinse in Micul Catehism.. primarul Brafovului. p. amintind pe toti cei ce au contribuit la publicarea Cate. Rosetti. Tatäl nostru. die 12 Martii. cä Iohannes Benknerus. Cronicarii safi Simon Massa fi Marcus Fuchs ne instiinteazä. O scurtä prefatä. 4. refäcind textul din Tatäl nostru fi citatele dupä textul Evangheliei. la 12 martie 1559. unele pärti comune cu Micul Catehism al lui Luther (editia din 1529: Decalogul. adicä rugäciunea) fi datul de har „cind iti aduci aminte de binefacerile lui Dumnezeu". Sulicä. Si scoasem sfinta Evanghelie si zeace cuvinte fi Tatäl nostru fi credintä apostolilor sä inteleagä toti 1„ 1559. deoarece numai in timpul vietii autorului a apärut in 50 de editii. :98 ..nefti".buiaste sä inteleagä feciorii. cu Catehismul. care sint o decalcare dupä sintaxa ungureascä. Originalul unguresc era un Catehism sumar. Bra^ov.Nefte crestini buni socotirä fi scoaserä cartea den limbä särbeascä pre limba romäneascä. acesta spune räspicat cä vlädica Pavel „au porincit in scoalä mearsterii fi dascälii sä inveate rumineaste den cärtile ce le deaderä boiarii cinstitului sfat de mainte si ce va da sfintiia lui. Numai astfel. Limba textului aratä o multime de termeni specifici fi constructii neromänefti. publicatä in 1521 sub titlul Loci communes rerum theologicarum. dupä cum ne incredinteazä d. tradus din porunca episcopului Pavel Tordas cu intentia de a fi tipärit si copiat de „miasteriu scoalei rumä. Din aceastä operä a lui Melanchthon au sträbätut pinä in Catehismul romänesc din 1559 ideile dogmatice despre mileuiturä fi datul de har. al lui Luther. Botezul. impreunä cu alalti crestini buni. 80). defi are. O data Catehismul unguresc tradus in limba romänä. Simbolul credintei ortodoxe niceoconstantinopolitan (credintä crestineascä).. cum reliquis senatoribus reformavit Valachorum ecclesiam et praecepta catecheseos discenda illis proposuit“ (Quellen zur Geschichte der Stadt Brassö. cu ftirea märiei lui Crai < adicä loan Sigismund Zapolia) fi cu ftirea Episcopului Savei täräei ungurefti. oare dascäl.). asa mai virtos cuvintul lu Dumnedzeu tre. 7. totusi nu este o traducere dupä acesta. N. cä in scoala„ cumu trebuiaste si in besearecä.. Catehismul. IV. fi indreptind simbolul credintei dupä normele bisericii ortodoxe. iudex Coronensis. Tatäl nostru. Catehismul romänesc se apropie ca fond — si in unele privinte fi ca formä — de Catehismul unguresc al lui Batizi. 1903. Iohannes Benknerus. el putea spune in prefatä Catehismului: „. dupä cum a arätat d-1 Al. care. 5.

...180 CARACTERUL GENERAL AL CULTURII ROMÄNESTI PtNÄ IN SECOLUL AL XVII-LEA ’....... ................... ................................................... .... patrimoniul sacru al invätä- ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI......... 43 CUCERIREA TURCEASCÄ §1 CON SECINTELE PENTRU CULTURA POPOARELOR BALCANICE....... ....52 CULTURA SLAVÄ IN TÄRILE NOASTRE.......207 UN MARE CÄRTURAR MOLDOVEAN CÄLÄTOR IN CHINA: NICOLAE MILE SCU......... in rästimp de 22 de ani se tipäresc in romäneste toate cärtile care alcätuiesc.. FOCARE DE CULTURÄ..............." Dupä Cafehism.......... EPOCA LUI §ERBAN CANTACUZINO............ dupä conceptia reformatilor............ ...66 I..........11 CONTINUATORII LUI MIRON COSTIN..............50 MÄNÄSTIRILE....79 INTRODUCEREA TIPARULUI tN TÄRILE ROMÄNESTI........161 STOICA LUDESCU....... ........170 LITERATURA RELIGIOASÄ IN MOLDOVA.........155 LITERATURA RELIGIOASÄ IN EPOCA LUI MATEI BASARAB.. activitatea de tipärire a cärtilor sfinte in limba romänä se continuä..132 ISTORIOGRAFIA IN EPOCA LUI SERBAN CANTACUZINO SI A LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU t....... TEXTELE POPULÄRE........45 ZORILE LITERATURII ROMÄNESTI........213 CRONOGRAFELE.....241 CRONICARII MOLDOVENI IN LIMBA NATION ALÄ........................110 LITERATURA RELIGIOASÄ............. .................... .....................2 LA RÄSPlNTIA A DOUÄ LUMI: OCCIDENTUL LATIN SI ORIENTUL BIZ ANTINO-SLAV....oamenii cine-su rumäni creftini................128 LITERATURA HAGIOGRAFICÄ.. SUFLET ROMÄNESC IN LIMBÄ SLAVÄ............ ..............119 Inceputul istoriografiei in tara romäneascä 139 EPOCA LUI MATEI BASARAB SI A LUI VASILE LUPU .................190 99 .150 UN CÄRTURAR MOLDOVEAN MITROPOLIT AL KIEVULUI: PETRU MOVILÄ................ ......24 INTRAREA ROMÄNILOR !N CULTURA BIZANTINO-SLAVÄ...159 CULTURA IN TRANSILVANIA..............167 CRONICARII LUI BRINCOVEANU.92 EPOCA POST-CORESIANÄ......................

.. Influenta calvinä..... .......32 Publicatii conduse. si un Molitvenic..............34 Conferinte rostite la Radio...................................... cu ajutorul nobilului ungur Forrö Miklös de Haporton — Foro Micläufu....... Editii de texte.............. Pravilä (nu se poate data exact) ......35 Lucräri postume *. poate fi Tetraevangheliarul este retipä....219 (1942 -1979)....... imbrätifeazä reformä calvinä..... 1577 ....." Era deci o colectie de predici inspirate din textul Evangheliei pe care cäutau sä-1 lämureascä fi care se citeau in bisericä....... pe cale oficialä...... cautä sä impunä cu sila... .......... Psaltire slavo-romänä ....... Evanghelie cu tilc (Cazanie)......... adicä textul Evangheliilor comentat fi explicat............ ln prefata cu care insotefte textul Cazaniei............33 Recenzii si rapoarte.......30 Didactice..rirea unei traduceri anterioare.............. Exceptind prefata Cazaniei si Molitvenicul din 1564... Ungurii se sträduiesc sä atragä fi pe romäni la reformä lui Calvin fi in acest scop ei luptä pe douä fronturi: pe de o parte ajutä tipärirea cärtilor bisericefti in limba romänä... :100 .......... apare dupä 1564.........37 .......... Ideea de a se amesteca in credinta intimä a poporului romän..... ln epilog............. Sub aceastä influenta.............. Celelalte sint traduceri fäcute in vremea lui Coresi. ......................... asa am aflatu aceste tilcuire a Evangheliilor pre Duminici presre anu....35 Istoria literaturii romane vechi. dupä cum märturisefte Coresi in introducerea Catehismului: „neste crestini buni socotirä si scoaserä cartea den limbä sir....... cum sä poatä fi ei propovädui fi a spune oamenilor invätäturä dupe cetitul Evangheliei.......... .. Coresi ne lämurefte asupra scopului acest ei publicatii astfei: „Dacä amu väzutu jelania la multi preuti de tilcul Evangheliilor..CRONICA RIMATÄ ASUPRA MORTII LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU... de a transforma cu totul cultul lui strämosesc dupä normele statornicite de ideile reformei..... Diverse................. se strecoarä ideile reformei.....32 Comemoräri.................beascä pre limba romäneascä“. cum il numefte el in predoslovie — o Evanghelie cu invätäturä... in textele amin....tite mai sus. Necroloage..... cind ungurii. afarä doar de ideea nationalizärii serviciului divin —■ unul din postulatele fundamentale ale curentelor de reformä — fi de o micä aluzie la darul milcuiturii din Catehism.... 1581 ' Lucrul apostolesc — Faptele apostolilor — si Psaltirile reproduc o copie de pe vechile traduceri maramuresane...1570— 1580 ................... pe de altä parte.... nu se introduce nici o inovatie care sä devieze biserica romänilor de la traditia ortodoxä moftenitä din strämosi.. despärtindu-se de safi......... scoase de in scriptura prorocilor fi apostolilor fi celor sfinti pärinti.... .242 Literatura modernä.............. Coresi tipärefte in 1564.... organizarea bisericii dupä normele calvine.

cä numai unulu Iisus Hristos iaste imblätoriu dreptu noi fi rugätoriul: nimea altu. Sau ideea separärii puterii spirituale. E. Dr. si pe Coresi. eu incä am pe el botezat f.. el se ridicä cu inverfunare impotriva papei. Astfel la botez se suprimä „mirul. orientindu-se dupä unele cuvinte ungurefti pästrate in textul romänesc: täroasä = gravida. cultul sfintilor fi al Sf. E. autoritatea ungureascä impusese organizatiunii religioase a romänilor conducätori alefi. Däianu." La sfirfitul acestei Cazanii se aflä un Molitvenic — adicä o carte de rugäciuni (de la slav. apa sfintitä." §i in aceastä ordine de idei. cäci pe cultul sfintilor sint intemeiate acatistele.. dupä cum am väzut mai sus. considerate de calvini ca idolatria et superstitionum fomenta. luminarea. fiindcä „s-a ridicat peste toatä lumea fi calca suptu picioare toti impära£ii fi craii fi domnii despre pämint" fi tot astfel se ridicä si contra patriarhului loan din Constantinopol. in aceastä privintä. Intr-alt loc el condamnä. cuvinte care nu se aud nicäieri in limba romänilor din Ardeal. care trebuie sä fie atributia impäratilor. Acest Molitvenic infätifeazä un interes deosebit prin inovatiile introduse in ritual. precum fi dupä unele constructii proprii limbii maghiare. cu numele de 101 . de intreaga obste. molitviti = a se ruga).a. pe care-1 comparä cu Antichrist. In aceste tinuturi. in caractere chirilice fi transcriptie latinä. sä putem intelege noi miselame". La cununie se introduce jurämintul. ocä cu sensu 1 de „cauzä“. Däianu a arätat apoi cu citate paralele depen.. ca: derep ce trebuiaste sä se boteze oamenilor . Activitatea lui Coresi se desfäfoarä mai departe cu tipärirea unei Psaltiri in 1577. iar cuminecätura se prevede numai in extremis. care-1 atinsese. se desfäfoarä insä mai intins in regiunea Clujului fi a Oräftiei. „Oamenilor de bisericä ■—■ spune el — n-au läsat Dumnezeu domnia sä domneascä in chipul Domnilor fi Voevozilor. Pärerea lui N. „care s-au sfädit cu Papa pentru domnia fi prea mai märia lumii". ocrotit. Hodos a fost confirmatä in 1S08 de dr.a. Activitatea de traducere a cärtilor sfinte sub influenta reformei calvine. Nerva Hodof. dedusese cä Molitvenicul a fost tradus din ungurefte. de puterea materials. prefata Cazaniei: „Aceia nu cred carei sä roagä sfintilor morti: lu Sfintu Pätru fi lu Sfintu Vasile sau Sfintului Nicolae sau Sfintei Mariei. care insä este in biserica ortodoxä o piaträ de temelie. care se cuvine oamenilor bisericii. dupä moda calvinä. nici in ceriu.. in care a tipärit un ciclu de cärti care i-au asigurat un loc in istoria literaturii maghiare.precum fi ideea nationalizärii serviciului divin: „Acolo in bisericä sä se spue.. nebintetuit = nepedepsit s.. lata ce spune. acest Molitvenic. voievozilor fi dregätorilor acestei lumi. Cä sfinti morfi nu audu rugäciunea noasträ. preotul reforma^ilor din Cluj pe acele vremuri fi proprietarul unei tipografii. fi alte adäosäturi".denta Molitvenicului lui Coresi de Molitvenicul lui Gaspar Heltai. care a descoperit originalul Molitvenicidui lui Coresi in Agenda sau actele bisericesti pe care le sävirsesc de obiceiu ministrii si pästorii sufletesti crestini a lui Heltai Gaspar. potrivit reformei calvine. nici pre pämintu. care a studiat fi a republicat in 1903. sfinta Evanghelie in limba pre care gräescu oamenii. otlämäzuit = scutit. Fecioare.

Doi ani dupä aceasta. Dar. renuntarea la cultul sfintilor si indepärtarea din bisericä a tuturor preotilor care nu vor inväta poporul in limba romänä despre sfintele taine. totusi preotii romäni. Liturghia a fost descoperitä in anii trecuti de N. am hotärit ca fi ei isä-fi aleagä dintre dinfii un om invätat fi drept. sinodul intrunit la Aiud.“ Pe temeiul acestei hotäriri a dietei. la rindul säu. G. pentru ca predicarea cuvintului lui Dumnezeu cel viu sä nu conteneascä intre dinfii fi sä meargä inainte. crescuti in traditia ortodoxä fi urmind instinctul maselor populäre. hotäräfte— in unanimitate. cu intelegere adeväratä. avind fiecare titlu unguresc fi este. din care s-au descoperit citeva foi in Jegätura unei cärti din 1601. altä carte Liturghia. fiindcä ne da stiri pretioase privitoare la miscarea literarä a timpului. dupä alegerea lui Gheorghe de Singeordz ca episcop al romänilor. bineinteles. desi documentele unguresti contemporane ne spun cä hotärirea aceasta a fost luatä cu unanimitate. Cartea avusese.“ Dintre aceste douä cärti. ungureascä.ducere dupä o veche carte de cintece pentru calviniftii unguri intocmitä de Francisc David. al cärei prim obiectiv era: introducerea limbii nationale in bisericä. Scrisoarea aceasta a lui Pavel Tordas infätifeazä un interes deosebit din punctul nostru de vedere. dupä cum s-a arätat. trei editii ungu. El cuprinde zece cintece. rugind-o. „Deoarece — zice actul — fi in obstea romäneascä sint multi cari. care sä o pläteascä cu un florin. in ortografie. O altä carte importantä apärutä in aceastä epocä sub influenta calvinä este o carte de psalmi versificati. care hotäräfte introducerea limbii romane si scoaterea din parohie a popilor orbi care vor pästra prejudecata limbii slavone. Aceastä traducere pare sä se fi bucurat de multä cinste intre romänii calvinifti. se intruneste un sinod.jrefti.superintendenti fi cu sarcina de a contribui la räspindirea reformei. intr-o scrisoare din 9 decembrie 1570. Textul — reprodus in facsimile fi transcriere latinä cu un studiu de Stripszky Hiador fi dr.cä reforma se räspindise simtitor printre romäni. Alexici — ocupä in ciclul tipäriturilor romänefti din veacul al XVI-lea un loc aparte. sä punä in vedere preotilor romäni cä vor fi aspru pedepsiti dacä vor lipsi de la sinod. „Mai <lau de stire preotilor romäni — spune el — ca sä-fi aducä fi bani de cheltuialä ca -sä cumpere cärti romänefti: Psaltirea. fi mai ales pe Cartea de cintece alcätuitä de Szegedi Gergely.:102 . spune documentul unguresc — inläturarea din ceremonial a tuturor lucrurilor privitoare la credintä care nu-si au temeiul in Sfinta Scripturä. pe un Graduale tipärit in Oradea la 1566. care s-a intemeiat. fiindcä pentru sinodul care urma sä se tinä in anul urmätor la Cluj. Alte ftiri despre activitatea lui Pavel Tordaf nu mai avem. fiind intrebuintatä in biserici si fcoli. inainte de traducerea romäneascä din 1570. iar Psaltirea este textul tipärit de Coresi in 1570. murind superintendentul lor de pinä acum. sub prezidentia noului ales. erau refractari ideilor de reformä. o tra. a ales ca superintendent pe Mihail Tordaf. cind in locul lui Gheorghe de Singeordz este ales Pavel Tordaf. Sulicä. El moare in 1576—1577. s-au rupt de märturisirea greceascä fi ascultä cuvintul lui Dumnezeu in limba lor proprie. luminati de Domnul Dumnezeu. superintendentul intervine pe lingä municipalitatea din Bistrita. adunindu-se in sobor. deoarece este cel dintii text romänesc publicat cu caractere latine. In 1567. fi cu acest prilej dieta ardeleanä a luat o hotärire care ne aratä . obftea romäneascä.

cm frate sau o rudä a lui Pavel. 103 .

Acesta este episcopul care a patronat traducerea fi publicarea Paliei de la Orästie. 10S . ni s-au pästrat instruc|iile „cind vrea cineva sä vie cäträ a noasträ credintä“ fi sä se lepede „de toatä legea latineascä si de a lu Martin Ereticul fi de toate eresele lor fi de toate hulele lor cu carele hulescu pre duhul svxntu fi pre preacesta si pre svintii lui Dumnezeu si pre svintele icoane". bisericile se mmultiserä. populatia romäneascä. fi mitropolitii säi. in atmosfera aceasta de vrajbä. in 1574—1575 un Octoih. cäci revirimentului conftiintei ortodoxe a romänilor ardeleni ii corespunde in Tara Romäneascä o sträduintä de a intäri ortodoxia in forma slavä.tiile stäruiesc tocmai asupra punctelor care fuseserä atacate in prefata Cazaniei lui Coresi din 1564: „Iar el au ia sä zicä: leapädu-mä fi proclitescu fi crezu intru svintoa Troitä dupä voia lu Dumnezeu fi mä inchin fi Preacinstii de Dumnezeu Näscätoare de pururea fata Mariia fi tuturor svintilor fi svin. cumpärat de popa Dobre de la un oarecare Bratul cu 55 de aspri si däruit bisericii Scheiu din Brasov. cuprinzind cintärile din postul mare. Lipsa cärtilor de ritual era simtitä mai ales in Muntenia. incepind din 1568. Intoarcerea spre ortodoxie. „Pentru säräcia fi imputinarea svintelor cärti in tara Domniei-mele am dorit fi m-am sfätuit cu Pärintele nostru Preosfintitul Mitropolit. timp de aproape 15 ani. in sfirsit. De aceea domnul tärii. ultima carte tipäritä de Coresi. in 1568 un sbomic. in 1580 un Sbornic la Sebeful säsesc.“ gräiesc epilogurile acestor cärti — fi mai departe lämuresc cä s-au tipärit „ca sä fie in dar fi in cinste fi spre lauda sfintelor biserici si intru pomenirea fi iertarea päcatelor sträbunilor fi pärintilor noftri fi nouä päcätofilor“.nesti fi preotimea ardeleanä. pe lingä instinctul firesc al maselor.. slujba se fäcea dupä manuscrise. in 1583 un Evangheliar. Eftimie fi Serafim. fi. E probabil ca in aceastä intoarcere la matca credintei strämosefti sä fi avut un rol. comandä tipografiei coresiene cärtile de slujbä religioasä. care se copiau anevoie fi deve.telor obraze. in urma organizärii vietii religioase.it si mai puternic in rezistenta lor masele populäre roma. incepe —■ acolo unde alune. fi imboldul clerului din tärile libere. in principate. despre care ne vom ocupa mai jos. Mänäilä. in Molitvenic si poate in urgia dezläntuitä de autoritäti pentru a impune cu sila reforma calvinä au indirj. in 1577 o Psaltire. Atacurile fätise impotriva dogmelor fundamentale ale ortodoxiei. Nu numai cä unele au apärut in douä fi chiar in trei editii (Evanghelia. Alexandru.. cuprinzind culegeri din vietile de sfinti. strecurate in introducerea Cazaniei din 1564. publicat de Coresi in toväräfie cu un alt mester tipograf.case in apele reformei — sä se lepede de ea fi sä se intoarcä la credinta strä. Cärtile acestea slavonefti aveau o räspindire mai mare decit cele romänefti.mofeascä. intr-un Molitvenic slavon contemporan. si primescu posturele si zilele de postu: mercuri fi vineri fi asa mä jur inaintea lu Dumnezeu“.voltatä decit in Moldova. Astfel apar pe rind: in 1562 un Evangheliar.niserä insuficiente pentru nevoile locafurilor de rugä. unde. in 1578 un Triod. tiparul lui Coresi este ocupat cu publicarea cärtilor de ritual in limba slavä. trezitä la conftiinta religioasä ortodoxä. §i instruc. Dupä Evangheliarul slavon tipärit in 1562. in 1579 un Evangheliar. unde arta caligrafiei fusese mai putin dez. la anul 1569.

care. impreunä cu patru ucenici ai säi. cäci ni se spune in prefatä cä judele. Dintre acestia rolul important in traducere pare sä-1 fi avut popa Mihai. sub numele de patriarhul loan al XVI-lea (1334—1347). dar n-au ajuns pinä la noi. din al cärei epilog afläm cä el obtinuse un privilegiu de la principele Ardealului. un diac Lorint tipäreste la Brafov. ea este o traducere. anume Popa Iane fi Popa Mihai". dar cu toate garantiile de autenticitate ortodoxä. prin care se interzicea retipärirea textului de altcmeva timp de 30 de ani. dupä cum afläm din alte izvoare. in sfirsit. Hräjitu Lucaci — Luca Hirscher — deci o intreprindere comercialä. care se leagä de literatura dreptului canonic fi din care s-a descoperit un fragment de 12 foi intr-un codex al muzeului din satul Ieud. tratativele cu Mihai Viteazul pentru a mintui de pirjol cetatea Brafovului. cu prilejul unei expozitii din Sighetul Marmatiei. apoi in 1570 un Evangheliar. cind era in plinä mflorire literatura omileticä. ci unele par a reproduce predici mai vechi. Un al treilea tipograf romän in Ardeal. a trimis ■—• poate pe popa Mihai de la bisericä §cheilor din Brasov. Astfel. in Tirgoviste. invätase carte slavoneascä in tara sirbeascä si care se bucura de multä trecere intre contemporanii säi. retipärefte la Brafov. Nu sint insä toate omiliile opera personalä a lui loan Caleca. p. pästrat azi in Biblioteca Universitätii din Cluj. la Alba Iulia. printr-un intermediär slavon — pinä acum neaflat — al omiliiior grecefti ale lui loan Caleca. care era des intrebuintat in relatiile sasilor brasoveni cu Tara Romäneascä — la „Arhimitropolitul" "Jarii Romänefti Serafim. intrucit el a purtat. Cartea cu invätäturä — Cazania • — ca un fei de reactie impotriva vilvei pe care a stirnit-o intre romänii ortodocfi Cazania insotitä de Molitvelnicul cu t endinte reformiste din 1564. a dat-o „lui Coresi diaconulü. o Evanghelie. Un loc aparte in familia textelor coresiene il are Pravila. Cartea venea intr-adevär dintr-un izvor ortodox autentic. dar aläturi de Coresi mai lucrau in Ardeal si alti tipografi la imprimare de cärti slavonefti pentru romänii ortodocfi.natä carte". in 1579. fiindcä. Este o carte de care clerul simtea mare nevoie la taina 1Cf. un Octoih. E probabil cä el a mai tipärit fi alte cärti. intre 20 ianuarie si 20 iunie 1567. Acesta a ajuns patriarh al Constantinopolului. de la 25 februarie pinä la mai. 1 ln aceastä atmosferä de intoarcere spre ortodoxie a apärut in 1581 ultima publicatie romäneascä a lui Coresi. un Evangheliar — dupä tipäritura coresianä din 1561. impreunä Si cu preotii de la biseareca Scheailorü de lingä cetatea Brafovului. de o scoase de in carte särbeascä pre limba rumäneascä. necunoscut pinä deunäzi. din care s-a gäsit un exemplar. K o r n e e v . Cartea s-a publicat cu cheltuiala judelui Brafovului fi a tot tinutului Birsei. cä apoi. Din aceastä tipäriturä — singura care a räzbätut pinä la noi din activitatea lui Cälin — se cufioafte pinä acum un singur exemplar. Grecu. dupä cum a dovedit-o de curind d-l V. 1579 fi 1583). descrierea lui de M. ce era mesterü invätatü intr-acestü lucru. :104 . din partea safilor. 1926. intre 19 decembrie fi 2 septembrie 1566. dupä originalul cärtii. care „cu foarte inimä fierbinte fi cu jale aprinsä de mult jeluia la aceastä lumi. care. 190—194. unde a fost adus in timpul revolutiei rusefti dintr-o bibliotecä din Volinsk. pästrat in Muzeul de artä ucraineanä din Harcov. V. in Slavia. este Cälin. sfätuindu-se fi cu mitropolitul Ardealului Ghenadie fi cu clerul säu. pe vremea paleologilor.1562. Sigismund Bathory. fi.

Coresi nu este tra. sä fie de intelegätura". C. iar ritmul se desfäfoarä mai vioi fi mai armonios: „Iatä amu fratilorü. 727 (v. arirä au fost inlocuite prin corespondentele lor: räspunsu. pristoi. in care se evocä viziunea raiului fi a iadului. O altä versiune.ducätor —■ cum dealtfel nu este nici in celelalte. Totufi. Textul Pravilei circula in manuscris inainte de a fi fost tipärit de Coresi. fi pomii influrindü fi toate leamnele <pomii> dumbrävilorü fi pämintului räsärindu-i iarbä fi päsärile toate 105 . Pravila coresianä este o traducere dupä Nomocanonul atribuit lui loan Nesteutul. Nomocanonul lui loan Nesteutul se gäseste adäo. tnnoirile aduse de Coresi vechilor traduceri maramurefene nu s-au marginit numai la fonetism fi morfologie. cu note marginale romänesti. legäturä.latie in limbä. näroade. copiatä la Ripa-de-jos de un anume popa Toader. copiat in anul 1620 de popa Ion Romänul. O copie de pe prototipul pierdut se gäseste in Codex Neagoeanus (Bibl.“ Dupä d. Bogdan si descrisä in Convorbiri literare. sä fie proclet < blestemat). sau chiar din mostenirea latinä. din vechile noastre mänästiri — poate de la mänästirea Neamtu — a fost descoperitä de regre. se gäsefte copiatä in Codex Sturdzanus fi in Codex Todorescu. Coresi. ci au atins chiar structura sintacticä fi lexicul. Rom. In epilogul Psaltirii din 1577. Cuvinte ca: feleleat. particularitäti care reprezentau o limbä mai evoluatä. 195). din judetul Hunedoarei. patriarhul Constantinopolului intre 580—619.. gotovi. p. scrisu-v-am aceaste Psältiri cu otveat. gintu. näsip f.neascä din secolul al XV-lea. Partea de la sfirsit a Pravilei. 3821). canonisirea trupului prin post fi metanii: „Cela ce ia mana. a fost semnalatä de d. Intorsätura frazei e mai fireascä la Coresi. . p. trebuintä este. p. din satul Sinpetru.. gäti. Multe cuvinte de obirfie sträinä.eu diacon Coresi. Rosetti. . n-aväm. 332. rumänii. izeclean. deaca väzuiu cä mai toate limbile au cuvintul lui Dumnezeu in limba <lor>.spovedaniei in acele vremuri de religiozitate. post 7 leat. a se opri.. Cela ce bagä apa in vin. opu iaste. fi pästratä in Arhivele Bistritei. inchinäciuni: intr-o zi 100. vorbitä de un numär mai mare de romäni. raporturile sintactice mai precise (obiectul e totdeauna legat de verb prin prepozitia pre)..gat la sfirsitul Sintagmei lui Mihail Vlastaris. XXIV. derept aceaia. 39). cä trecu iarna si primävara inceape-se. AI. p. Compararea duce insä la o altä concluzie interesantä. nr.. Coresi spusese cä . a in.a. Spulber. Acad. V. cind preotii erau intr-adevar cirmuitorii sufletelor. ca si in traducerile slavonesti. iute. Si vedemü toate fäpturile de pre lume intregindu-se. inter. O asemenea versiune slavo. In manuscrisele grecesti. punind sub teascul tiparului manuscrisele ce veneau din regiunea Maramurefului.dictii de la taina impärtäsaniei..locuit particularitätile arhaice fi dialectale ale acelor texte cu particularitatile graiului vorbit in sud-estul Ardealului fi in Tara Romäneascä. fratii miei preutilor. fuglu. numai noi. le-a inlocuit cu altele de o mai largä circu. de-am scos den Psältirea sirbeascä pre limba rumäneascä. si mai sus. in 1610. in Grai si suflet (I. Ea cuprinde o serie de penalitäti pentru diferitele grade de päcate omenesti: anateme. de-1 vinde.tatul I. excluderi din comunitatea crestinä. dupä cum s-a putut constata de cätre cei ce au comparat aceastä Psaltire cu Psaltirea Scheianä. care nu erau intelese in pärtile din care el venise fi in cele in care ifi implinea munca lui de tipograf.

Bucuresti. afa fi noi.conului Cored. Tipäriturile coresiene. completind-o cu lucrärile apärute dupä publicarea ei. seria III. Mem. 1925 (editia facsimilatä). Bucuresti. pinä in vremurile noastre. frontispicii si viniete. Un exemplar din Psaltirea slavoromänä a fost descoperit de Alexandru Odobescu la mänästirea Bistrita din Oltenia. Cartojan. si mai ales P. 1924.cintindü. Procopovici in satul Liteni din Bucovina. 1 BIBLIOGRAFIE Despre Macarie si Maxim. unde se da si toatä bibliografia sirbeascä. Si sä slävimü si märimü fi ne mirämü prea bunului si mefterului Dumnezeu. Istoria literaturii romäne. Procopovici. 87).232 p. Bucuresti. cärtile coresiene au trecut muntii. pe care 1-au impus cu autoritatea cärtilor sfinte. p. Lucrul Apostolesc — Apostolul — tipärit de Diaconul Coresi In Brasov la anul 1563. p. Ne folosim de aceastä bibliografie. P. B i a n u s i N e r v a H o d o s . Intrebare crestineascä (Catehismul). I. poartä o notä din Iafi. 525 — 550. Din textele coresiene au fost reproduse in edi-|ii moderne pinä acum. Sibiu. Texte de limbä din veacul a. P a n a i t e s c u . 54 — 93 si 516 — 529. in bunä toväräsie cu tipäriturile slavonefti contimporane. folosind graiul din sud-estul Ardealului si din Tara Romäneascä.1 XVIlea. III. I. E m. Sextil Pufcariu-Al. in Maramures. Catehismul luteran rotnänesc. unde fusese adus. cu greseli. prin boierii bäjenari fi. 150. cela ce adauge fi intoarce toatä lumea spre noire. 1889. Liubavici.. sec*. 1 — 43. Evanghelia. pagini. p. färä sä bänuiascä. din Suceava. T u r d e a n u . Despre cärtile tipärite de Macarie si D. exemplare iefite din teascurile primei tipografii romänefti din Brafov. cu o prefa^ä de C o n s t a n t i n E r b i c e a n u . de dr. p. o operä de o importantä deosebitä in culturä noasträ: a pus primele pietre solide la temeliile limbii literare de azi. in Biserica ortodoxä romänä. fi alalte toate moindu-se. 224—225. cu reproduceri de titluri. 1939. Apostolul: I. Octoihul lui Macarie (1510) si originele tipograjiei in Tara Romäneascä. v. tomul I. Tetravanghelul Dia. G h e r a s i m T i m u ? P i t e j t e a n u . :106 . prin cuceririle lui Mihai Viteazul. Astfel Coresi. probabil. Bibliografia rcmäneascä veche. care se copiau anevoie cu mina. publicate de N. p. Epoca veche.. 1930. prefe^e si epiloguri. in I. p. pinä vreame avämü. ed. a indeplinit. Cärtile tipärite de Coresi au fost inventariate si descrise de I. Tipografia cärtilor bisericesti. B i a n u . Iorga in Välenii-de-Munte din Prahova. au dus cu eie pretutindeni graiul muntean. räspindindu-se in toate tinuturile romänefti. de la 3 martie 1563. Bucuresti. Academia Romänä. B i a n u s i N e r v a H o d o s . Lucrul apostolesc. de A n d r e i B i r s e a n u . v. in Analele Academiei Romäne. Catchismul fi Pravila au fost descoperite la Ieud. XII -). a noasträ viatä sä o noimü" (Evanghelia cu invätäturä. cumü vedemü acestea toate inoindu-se. däruit Academiei Romäne de C. Const. p. bibliografia cunoscutä pinä atunci. a hatmanului Gavril. 4— S 2. Cärtile coresiene au avut o circulatie mult mai intinsä decit avuseserä traducerile maramurefene. Karadja. O bunä bibliografie asupra lui Coresi se gäseste la S e x t i l P u s c a r i u . B i a n u. La descrierea fiecärei cärfi. fratele lui Vasile Lupu. urmätoarele: 1. lit. Ce. Texte de limbä din secolul al XVI-lea reproduse in facsimile. Bibliografia romäneascä veche. o Evanghelie a fost gäsitä de N. un exemplar din Evanghelia cu invätäturä a fost gäsit de d-1 Al. facsimile de litere. mai tirziu. edi^ia a II-a. §i de acestea bucurämu-ne si ne veselimü. in Cercetäri literare. In toate tinuturile romänefti s-au gäsit. I. 3. Bucuresti. Prin legäturile comerciale cu Brafovul. 1939. Textul fusese publicat mai inainte in transcriere latinä. IV.

Despre Pravila: C. in Dacorotflania. Evangheliarul romänesc din 1561 in comparatie cu cel slavcnesc. Cazania din 1581: S e x t i l P u s c a r i u s i A l e x i e P r o c o p o v i c i . p. in Convorbiri literare. Cea mai veche Pravila romäneascä. S p u 1 b e r. Cluj. S e x t i l P u s c a r i u . p. Bucuresti. A. 929 — 937. 7 1—85. publicat in Prinos lui D. Studii. Pravila sfintilor apnstoli. in Romania. vol. p. N. p. Profesor N i c o 1 a e S u l i c ä : I.g a n u. II (1927). Comisia istoricä a Romäniei. p. in Noua revistä romänä III. Bucuresti. 1894. R o s e 11 i. Gobi. I. 321—334. 194— 198. 100—106. 251 — 260. 168—181. N . p. 1113. seria III. D r ä g a n u. 1914. Un fragment din Molitvenicul Diaconului Coresi (1564). O nouä publicatie romäneascä din secolul al XVI-lea: Litur. N . 988— 1007 (dovedeste cä Coresi nu traducea. A 1. Omiliile Patriarhului loan XIV Caleca (1334—1347). 1901. III. in Analele Academiei Romäne. 1923— 1924. in revista Fät-Frumos. B. Pravila: I. p. Cf. S u l i c ä . Textul. Izvorul principal bizantin pentru Cartea cu invätäturä a Diaconului Coresi din 1581. 1881. in Nona revistä romänä. Despre Psaltire si Liturghierul din 1570: I. 4. 15 — 49. 1896. Despre ce Psaltire si Liturghie vorbe$te Pavel Tordasi la 1570. T. Bucuresti. Bucuresti (1912). 684 —690. D r ä . II. Catehismul Martian. Bucuresti. 7. O editie popularä a acestui text a fost publicatä in colectia „Autorii romäni vechi si contim.Academia Romänä. Texte de limbä din secolul al XVI-lea reproduse in facsimile.ghierul diaconului Coresi. XXXV. p. in Dacoromania. sectiunea literarä. 1091. 1930. p. p. Documente romänesti din colectia Sölyom Fekete. 1924. in Grai si suflet. S p u 1 b e r. 429 — 434 (despre un exemplar complet din Biblioteca din Budapesta). 1939. Cea mai veche Pravilä romäneascä. C a n d r e a. I (1923). tomul I. P. Diaconul Coresi. I. D r ä g a n u . S u 1 i c ä. 913 — 915. N. H o d o s ca introducere la text si amintit mai sus. Despre Apostol: A 1. Studii si cercetäri. C. sectia literarä. Bucuresti. ia Romania. Despre Molitvenic: in afarä de studiul publicat de N . reprodusä cu un studiu bibliografic si un glosar comparativ (in caractere chirilice si transcriere latinä). V a s i l e G r e c u .porani". Pentru prototipul bizantin al Cazaniei lui Coresi din 1581: Prof. tipärit la Brasov In 1570. Catechismele romänesti din 1544 {Sibiu) si 1599 (Brasov). si recenzia lui A 1. tomul I. II. Despre Lucrul apostolesc al lui Coresi. p. a cel a . 545 —555. Dr. p. 72 — 80 si 104— 111. scriitor sau tipograf. Cernäuti 1930. A. P r o c o p o v i c i . Textul. H a s d e u . 349—352. 533 — 541. p. in Rävasul din Cluj. 5. Psaltirea'. II. Sturdza. H o d o s . 1927. p. R o s e 11 i. secfiunea literarä. H a n e s. XI. 14 — 24. Extras din Anuarul liceuhd Al. p. Editie criticä cu Variante din Evangheliarul lui Coresi de la 1561. Molitvenicul'. Studiu. copiat de Radu din Mänicesti pentru Petru Cercel. IV. N. 254 si. Text -Transcriere. p. din Tilcul Evangheliilor de ia 1564 si din Evangheliarul de la 1574. p. ci tipärea dupä texte mai vechi). N. p. in Dacoromania. D ä i a n u . 3 — 1 0 . in Grai si suflet. 1924. Bucuresti. Carte cu invätäturä (1581). M a n g r a . 1926. 1925. Gaster. Psaltirea piiblicatä romäneste la 1577 de Diaconul Coresi. AI. P o p o v i c i . 6. IV. seria III. IV. 166— 167. Brasov. in Analele Academiei Romäne. Textul reprodus in transcriere latinä cu versiunile din Codex Sturdzanus si Codex Neagoeanus (acesta si in facsimile) de C. 900 — 901. 1903. A. 58 I. 235 — 276 (in caractere chirilice si transcriere latinä). P. 1107. si Transilvania. Arhetipul husit al catehisnielor ■noastre luterane. I. XLVIII (1922). Bucuresti. E. tomul 3. Socec. p. I. Cernäuti. Bucuresti. Bucuresti. p. p. XXXVI (1907). Bucuresti. 1901. Despre Evangheliar: M a r i o R o q u e s . 6. 1936. p. 1930. Cercetäri literare-istorice. cu un studiu interesant. Tirgu-Mures. 107 Pentru chestiuni mai generale: N. D r ä g a n u . Lexicul Apostolului lui Coresi comparat cu al Codicelui Voronetean. I. Kara d j a. in Dacoromania. urm. Coresi. mem. Academia Romänä. V. R o s e 11 i. sectiunea literarä. Papiu Ilarian din Tirgu-Mures. 193 1— 1932. V. Academia Romänä. Despre Catehism: A n d r e i B i r s e a n u . VI (1908). in Grai si suflct. in Dacoromania. LII (1921). B i a n u . dupä reproducerea lui M. A. p. XLVII (1913). a c e I a s i. Academia Romänä. Studiul si glosarul n-au mai apärut. Bucuresti. 347. V. Precizäri cu privire la izvoarele lor.

O incercare de sintezä a fäcut d-1 L u c i a n P r e d e s c u . p. Geszty. Brasov. publicatä la Oräftie in 1582. Heft 22). Al. s-a ocupat totufi cu interes de viata religioasä fi culturalä a supufilor säi: a zidit fcoalä fi internat in Deva. Brasov. 336—338.toarele critici si recenzii: Dan S i m o n e s c u . Bucuresti. in Revista filologicä. mem. hcxoahth = a ie. 265 si urm. a construit casä pentru preot fi a suportat cheltuielile pentru tipärirea Paliei. ricdsa (= vechi). München. VII. Un capitol din activitatea diaconului Coresi. Johann Götts lohn. Bucuresti. Coresi tipärise. Bucuresti. Era firesc ca atentia cärtura. seria III. de cätre fiul diaconului Coresi. fi sint in numär de patru: Stefan Herce. Faptele (fi Scrisorile) apostolilor. 1933. :108 . la opt ani dupä moartea lui. Despre Honterus: K a r l K u r t K l e i n . dar pentru lucrarea aceasta a se vedea si rectificärile ce i s-au fäcut in urmä. Errare humanum. Bianu. p. 289 — 302. X (1909). Ploie$ti. Despre diacul Lorin-j:: N. Diaconul Coresi pi familia sa. p. C. fi tova. in aceastä intreprindere. 1935 (Schriften der Deutschen Akademie. Note pe inarginea unei cärti: Lucian Predescu. sau. 1930. „ales piscopul rumänilor in Ardeal".. numai Noul Testament. Tipografia Bucovina. H e r m a n n T o n t s c h . bitia — creatiune) si Ishodul (slav. Mem. alcätuind impreunä un intreg: Biblia. E un personaj cunoscut in istorie: era comandantul militar al Hunedoarei fi tinuturilor invecinate cu teritoriul unguresc cäzut in stäpinire turceascä. a restaurat bisericä reformatä. arheologie si filologie. 1933. fi fusese trimis in ajutorul lui Aron-vodä. Dar cu tot caracterul lui aspru fi impulsiv. 354 — 358. 1933.si. Die Honteruspresse in 400 Jahren. cuprinde de fapt numai primele douä cärti: Creatiunea si Ie§irea sau. cu bogatul ei teritoriu. S t o i c a N i c o l a e s c u . dupä cum se spune in prefata. Asezarea definitivä a lui Coresi la Brasov. Ea s-a tipärit. istorice. avea ca refedintä Deva. Diaconul Coresi. Cernäuti. I o r g a . tom. 1927. Mihail Tordaf. cele patru Evanghelii. cu cheltuiala lui Francisc Geszty — Gesti Frenti.“ Peftifel Moisi. Traducätorii au in frunte pe episcopul. in Omagiu lui I. care formeazä fundamentul pe care se sprijinä Noul Testament.. sect. de comandantul Hunedoarei. Märian diacul. dupä cum s-a väzut.. XI. „dascälul de däscälie a Sebefului. Era un comandant violent. . domnul Moldovei. Academia Romänä. läcuitoriu in Deva". a c e 1 a § i. i-au distrus mormintul. Diaconul Coresi.rilor romäni ai vremii sä se indrepte fi cätre Vechiul Testament. „propoväduitorul Evangheliei lui Hristos in oraful Caviran Sebefului (Caransebef). Sarcina de a patrona traducerea fi tipärirea Veohiului Testament fi-a luat-o superintendentul Mihail Tordaf — cel ales in 1577 — spri. P r o c o p o v i c i . Octoihul Diacului Lorint. De la Coresi Diaconul la Teofil Mitropolitul lui Mateiu Basarab. Al. urit de soldatii säi. Der Humanist und Reformator Iohannes Honter.jinit. Diaconul Coresi. de la gr. recenzie in Dacoromania. §erban.räful acestuia. II (1929). L a c e a .fi). Cea din urmä din firul acestor tipärituri este Palia. D. Bucuresti. care. Zacan Efrem. Bucuresti. P r o c o p o v i c i . 7. 6hth = a fi. cum il numeau ei. cum spun traducätorii cu cuvintele slavone: Bitia ‘(slav. Diaconul Coresi — Contributii. cum il numesc ai noftri — „ales hotnogiu Ardealului fi Järii Ungurefti. perseverare diabolicum (Räspuns d-lui Lucian Predescu). Cartea intitulatä Palia. p. M a z i 1 u. 1902. 1933. 1933 (Tipografia „Cartea romäneascä“). adicä Vechiul Testament. Festschrift der Buchdruckerei. in Revista pentru istorie. PALIA DE LA ORħTIE (1582) S-au väzut in capitolul precedent mäsurile luate de autoritätile maghiare pentru a converti la calvinism bisericile romänefti din Ardeal fi sträduintele depuse de superintendentii romäni pentru a traduce in limba poporului cärtile necesare cultului fi propagandei.

1925. Leabimot (Leabim -f. asemänätoare cu aceea pe care a publicat-o in 1573 Luca Osiander la Tübingen.chiului Testament. verb. ok. ispän . ung. fi. ung. eles.„propoväduitorul Evangheliei in oraful Lugojului". tipograf fi autor de cärti — intre care fi originalul Molitvenicului lui Coresi — care i-au asigurat un loc de seamä in istoria literaturii ungurefti. precum: span = supraveghetor. Dar. ilis = merinde. Paris. nume de localitate bib. „protopopul varmegiei Huniedoarei". d-1 Mario Roques in Melanges offerts ä M. torndcz. Paris (1913). traducätorii au mai avut — dupä cum aratä d-1 Mario Roques — dinainte fi un text latinesc al Vulgatei. precum fi in numele proprii cu terminatiuni flexionare proprii numai limbii ungurefti (ca de exemplu: Calahot din Calah. tirnat = piata din fata templului. fost profesor de slavisticä la Universi. in Analele Academiei Romäne. ung. väzind cum „toate limbile inflo. pe 1911. sucuit = obifnuit.ot. XXXIII. care in ungurefte indicä acuzativul. au dovedit cä avem de-a face cu o traducere fäcutä dupä textul unguresc al Ve. in afarä de textul unguresc. ung. intr-o editie corectatä. szokni.tatea din Cluj. fi mai tirziu in Palia d’Orästie (1581—1582). tradus fi tipärit in 1551 de un elev al lui Melanchthon. fi Archirie. Emile Picot. Ludimot (Ludim -j.ot. dar regretatul Iosif Popovici. In prefatä ni se spune cä traducätorii. 109 . S-a crezut intr-o vreme la noi cä asertiunile traducätorilor sint intemeiate fi s-a cäutat chiar a se deter. pastor la Cluj. cu mare muncä scoasem den limbä jidovescä fi grecascä fi särbeascä pre limbä romäneascä". independent de dinsul.licä + terminatiunea -ot. Anamimot (Anamim -f ot). I. Textul unguresc care stä la baza traducerii romänefti se strävede in numeroasele elemente lexicale din cuprinsul Paliei.resc intru cuvintele sfinte ale lui Dumnezeu" fi cä „numai noi romänii nu le avem pre limba noasträ. vol. ung. ocä = cauzä. Gaspar Heltai.mina partea care revine fiecäruia in aceastä utilizare de izvoare in limbi sträine.

Textul a fost publicat cu un studiu introductiv dedr. Despre originalul unguresc al Paliei de la Orästie: I. Curind dupä aceasta. nu face. si mai ales de N. Budapesta. Szegedy Gergely finekes kSnyve. anul 1912. pe care l-a publicat Hasdeu in Cuvente den bätrini. Bucuresti.Fragmentul Leviticului (cartea a III-a din Biblie). in timpul domniilor lui Matei Basarab fi Vasile Lupu. p. au pus capät activitätii tipografice. T. Un fragment din Palia de la Orästie. szdzadbeli romdn forditdsban. Paris. Protestdns hatäsok a hazai romdnsdgra. Cernäuti. biblioteca dr. a fost publicat in text chirilic. 19 — 20. indemnati de rivna cu care poporul primise cartea in limba lui. Ea se reia abia peste o jumä. III (1926). 1911. p. prin limba ei vioaie. M e t e s in Tribuna.färul. Budapesta. 1925. cu o pretioasä introducere. XVI. M a t e i u in Lucea. 5—17. 1911. 10/23 aprilie. Iuliu Teodorescu. Traducätorii au stiut sä foloseascä främintärile unui veac de muncä literarä pentru a nimeri cuvinte expresive. care desteaptä imaginatia si miscä simtirea. A l e x i c s . D r ä g a n u in Transilvania. fäcutä in Ardeal la inceputul secolului al XVII-lea si copiatä in Tara Romäneascä. Cu Palia de la Orästie se incheie seria tipäriturilor romänesti in Ardeal. p. A l e x i c s G y ö r g y . S z t r i p s z k y s i G . parte din traducerea care sta la baza Paliei de la Orästie. 276^283 Fragmentul Leviticului romänesc de la Belgrad. § t. clericii. XXXIII (1911). singurii cärturari ai timpului. S z t r i p s z k y H i a d o r s i d r . legende religioase cu caracter popular. pe care . 1924. Palia d’Orästie (1581 — 1582). si in Dacoromania. in Revista filologicä. p. care folosise pinä atunci ca limbä de cultura o limbä sträinä. I (1928). R o q u e s amintitä mai sus.. pästrat in douä foi de pergament in Biblioteca Nationalä din Belgrad. Les premieres traductions roumaines de VAnden Testament.1926.' . pe care se profileazä epopeea militarä a lui Mihai Viteazul. 195 si I. EPOCA POST-CORESIANÄ.t. p. nr. dincoace de Carpati. BIBLIOGRAFIE •. Szegedi Gergely enekes könyvre. Emile Picot). M a r i o R o q u e s . Erdely Irodalmi szemle. in Analele Academiei Romäne. S i a d b e i. marile schimbäri fi räzboaiele dezläntuite in toate cuprinsurile romänefti. Despre acesta vezi si introducerea Tui M. ci este o tälmäcire independentä. Originalul Psaltirii Calvine se aflä in Budapesta. de M a r i o R o q u e s . L’original de la Palia d’Orästie (Extras din Melanges offerts ä M. pitoreascä si armonioasä.. 1911. TEXTELE POPULÄRE LITERATURA APOCRIFÄ Textele Sfintelor Scripturi traduse in Maramures si tipärite de Coresi in a doua jumätate a veacului al XVI-lea s-au raspindit peste tot pamintul romänesc. 1911. Palia ocupä in ciclul traducerilor romänesti din veacul al XVI-lea un loc aparte prin frumusetea traducerii. O copie in fototipie se gäseste in Biblioteca Academiei Romäne.tate de veac. Preface et livre de la Genese. a fost publicat de H a s d e u in Cuvente den bätrini. s-au apucat sä traducä din multimea textelor slave ale vechilor mänästiri. cuprinzind cartea I „Creatiunea". scris pe pergament fi pästrat in Biblioteca Nationalä din Belgrad. an. ducind pretutindeni cuvintul lui Dumnezeu in limba poporului. H. 87-88 (nota 5) si 915. precum si A. Pentru neamul nostru. 557 si urm.. nr. B i t a y. p. Fragmentul de Levitic. Paliia de la Orästie. p. 213 si mm. P o p o v i c i . 283. cum s-a crezut. IV. aceste traduceri au fost cele dintii zäri de luminä. 1913. Exagerärile din introducere au fost puse la punct de dr. 1878. Paris.

Dupä criteriile de limbä — si. pe de altä parte. Ceea ce a indemnat clerul nostru sä impärtäseascä poporului. indreptindu-le gindul dincolo de bunurile trecätoare ale acestei lumi pämintesti. si alte centre de culturä religioasä — poate mänästirile din principate — au contribuit la traducerea si räspindirea literaturii apocrife. contrastul dintre chinurile pe care le indurä in fläcärile nestinse ale infer.nesti. pe de o parte.tele morale. Interesant este faptul cä din bogata literaturä apocrifä slavä. tainele lumii de dincolo de moarte. iar. rotacismul — legendele religioase apocrife au inceput a fi traduse cam in aceeasi vreme de inviorare religioasä si in aceeasi regiune in care au apärut si primele texte ale Sfintelor Scripturi in limba romänä.nului cei ce si-au träit viata in päcate. mai intii apocalipsele apocrife. in primul rind. Aceste legende au circulat din minä in minä in toate tinuturile ronia. vesnica fericire care asteaptä in grädinile inflorite ale raiului pe cei ce si-au incheiat viata Ul . Intr-o vreme in care singura clasä de culturä era clerul — si era clerul fiindcä acum patru veacuri cultura era legatä la noi de cunoasterea unei limbi moarte —• traducätorii au fost preotii si cälugärii. din multimea legendelor slave cu care isi desfäta imaginatia. Legendele acestea naive. pentru a transpune in limba poporului. a fost färä indoialä näzuinta de a intäri in sufletul maselor populäre instinc. pe care le-ar fi aflat prin miracolul unei viziuni ceresti. mai intii legendele apocalip.istoricii literaturilor crestine le numesc legende apocrife. in care pretinsul autor — un apostol sau un patriarh — dezväluie.tice. clericii au ales. Cu timpul. in cuvinte pline de simboluri menite a spori impresia de mister. dar care zugrävesc in culori vii.

sub tarul Petru. Codicele de la Kohalm. altul in Ardeal. numite de Hasdeu texte bogomilice. Codex Martianus. de N. a doua parte cuprinde o altä serie de legende: Legenda Sf. Hasdeu. citetrele copiate de Popa Grigore. Apocalipsul apostolului Pavel. si chinurile celor ce n-au venit duminica la bisericä sau nu s-au ridicat dinaintea preotului cind a iesit din bisericä (sint osinditi sä stea pe scaune inrosite in foc. trebuie sä fi zguduit adinc sufletul poporului. Iorga. Epoca care se intinde de la Coresi pinä la Matei Basarab este bogatä in colectii manuscrise cuprinzind asemenea legende: Codex Sturdzanus. mai sus de Turda. fiindcä pretindeau cä ei detin invätäturä curatä a Mintuitorului) in Germania si Italia — de aci vine si germanul Ketzer. in Maramures. precum si un text. Codex Todorescu. in Ardeal. Bosnia si Hertegovina si s-a räsfirat in Occident.carea lor. in regiunea Adrianopolului si Filipopolului. numit asa de Hasdeu dupä numele lui Dimitrie Sturdza. copiat in secolul al XVII-lea. Sisinie. tot in Ardeal. cathari (de la gr. Aceste legende räspindite prin copii manuscrise au fost adunate si cusute la un loc de timpuriu in sbornice sau codice. mai vädesc si preocuparea de a inälta in ochii poporului autori. la Ieud. copiat intre 1580—1620. Kaöapö^ = = curat. se infäti. intre muncile pe care le indurä cei päcätosi. Cugetäri in ora mortii. fiindcä aceste legende apocaliptice. El a fost studiat si publicat de Hasdeu in text chirilic si cu o bunä transcriere latinä. sint copiate de ei. Cälätoria Maicii Domnului la iad.päminteascä in cinste si dreptate. sub diferite numiri: patarini in Italia nordicä. Din aceste centre curentul s-a intins in imperiul bizantin si mai ales in Bulgaria. Prima parte cuprinde o serie de legende. care 1-a imprumutat marelui istoric si filolog pentru studiu si care apoi 1-a däruit Academiei Romäne. Acestea din urmä au fost copiate inainte de 1580 de un anonim si cusute intr-un volum cu textele mähäcene de popa Grigore. Din Asia erezia a pätruns in Europa prin colonistii greci si armeni. si dupä el Gaster si toti cei ce s-au ocupat de istoria literaturii noastre vechi au pus in legäturä literatura apocrifä cu o miscare ereticä apärutä in Bulgaria si imperiul bizantin in veacul al X-lea: bogomilismul.).perit de Andrei Birseanu. adusi de impäratii bizantini si asezati la granitele de nord ale Bizantului. care a träit in secolul al X-lea. un altul desco. pe care Hasdeu il credea o creatiune originalä romäneascä cu caracter bogomilic. Lucrurile i$i au expli. pe lingä tendinta de a ridica nivelul moral.tatea preotului. copiat in secolul al XVI-lea. cäci numai astfei ne explicäm urmele pe care aceste legende le-au läsat pinä azi in traditiile. in volumul al doilea din Cuvente den bätrini. boemul Kacir — eretic :112 . Cel mai vechi este Codex Sturdzanus. cunoscute si pästrate in Biblioteca Academiei Romäne. in Ardeal. in Mähaciu pe Mures. Legenda Sf. Din Bulgaria secta a trecut mai departe in Serbia. Legenda lui Avradm. in Cälätoria Maicii Domnului la iad. cu versiune slavo-romänä si rotacism x. de pildä. BOGOMILII Bogomilismul a fost o sectä ereticä näscutä in Asia Mica din fuziunea cre^tinismului cu dualismul persan. Colportorii zelosi ai acestui gen de literaturä au fost preotii. descoperit de Ilie Bärbulescu. unde a dobindit o mare putere de expansiune prin propaganda popii Ieremia Bogomil. intre 1580—1619. Codex Sturdzanus este alcätuit din douä pärti. in colindele religioase si in arta popularä.seazä. intitulate de Hasdeu texte mähäcene: Legenda Düminicii. Asa. cäci mai toate manuscrisele vechi sau noi ale acestor legende. in satul Mähaciu. Vineri.

duceau o viatä sobrä. Citva timp dupä aceasta. Aci. Satana este creatorul lumii materiale. pentru a putea lucra pämintul. In vremurile de inflorire ale panslavismului. care rämäseserä credincioase vechii erezii si refuzau crucea. si dintre trup. dupä eite ftim pinä acum. combäteau cultul sfintilor si al icoanelor. In veacul al XVIII-lea aceste resturi bogomilice au fost convertite la catolicism de cätre misionari franciscani veniti din Bosnia.tiei cu piine si vin.ratul bizantin Alexe Comnenul deschide lupta. creatiunea Satanei. emigranti bulgaropavlichieni.cindu-i in exil.— si au ajuns pinä in sudul Frantei. sä incheie cu 113 el un zapis prin care i-a cedat sufletul lui si al celor ce se vor naste din el. bogomilii predicau asceza. invizibile si eterne. tarii bulgari Boril si Alexandru se sträduiesc si ei sä inäbuse erezia in Bulgaria. LITERATURA BOGOMILICÄ Din literatura bogomilicä. in judetul Ylasca si in jurul Bucurestilor. care povesteste rätäcirea omenirii sub influenta spiri. Vidin si Filipopol. impotriva cäreia papa Inocentiu al III-lea a dezläntuit cruciata de exterminare. Dumnezeu i-a dat sufletul. Erezia bogomilicä a fost in crestere in Peninsula Balcanicä pinä in secolul al XII-lea. atunci cind literatura apocrifä era putin cunoscutä. ca principiu al räului. care s-au asezat in jurul Craiovei. In secolul al XII-lea si al XIII-lea. dispre. vizibile si trecätoare. savantii slavi atribuiau bogomililor un rol important in creatia si räspxndirea literaturii apocrife. si Satana. ba räposatul Sbiera. Cind Mintuitorul a . Adam. Hasdeu si dupä el Gaster au impärtäsit pärerea slavistilor si aceastä pärere a fost admisä färä nici o rezervä de toti istoricii noftri literari. care credea cä prototipul Codicelui Voronetean a fost tradus in secolul al XIII-lea.tuiau bunurile pämintesti. la Cioplea. care era opera si proprietatea Satanei. au intrat in literatura noasträ veche. a fost silit. Satana a pus la cale cäderea omului si izgonirea lui din rai. De aceea bogomilii respingeau Vechiul Testament. in apele Iordanului. creatiunea lui Dumnezeu. Celebra sectä a albigensilor. insirate intre Nicopole.siderau ca rämäsite de idolatrie. in care apare tema zapisului cu Satana. Dumnezeu este creatorul lumii spirituale. ca principiu al binelui. respingeau crucea. si nu admiteau decit Noul Testament. pinä tirziu in secolul al XVIIlea.pinit lumea pinä la venirea Mintuitorului. Doctrina bogomililor pleacä de la anatagonismul dintre Dumnezeu. incepind din anul 1688. era si ea o indepärtatä ramurä a bogomililor din Balcani.tului cel räu. scris pe o cärämidä. s-a mentinut o fisie intinsä de 14 sate. jupanul Stefan Nemania incepe o groaznicä prigoanä impotriva ereticilor. si considerind viata aceasta de pe pämint ca un popas cätre viata cea vesnicä viitoare. a Rimnicului. care povesteste epoca in care omenirea a fost sub stäpinirea Satanei. el a stä. ln anul 1111 impä. in Serbia. trei cicluri de legende. si pe cei 12 apostoli ai säi. punea in legäturä cu erezia bogomilicä insesi inceputurile literaturii noastre. Din aceste tinuturi au venit la noi. izgonit din rai. Primul este legenda lui Adam si Eva. pe medicul Vasilie. pe care le con. pe care o considerau ca o unealtä cu care diavolul a chinuit pe Mintuitor. Satana a ascuns zapisul. Pornind de la antiteza dintre suflet. arzind pe rüg in hipodromul din Constantinopol pe conducätorul sectei. arzindu-i pe rüg sau arun. Invazia turceascä a impiedicat insä extirparea bogomilismului din tara vecinä. in sudu] Dunärii. desi aveau biserici. Satana a creat trupul omului. nu admiteau Vechiul Testament. cind s-a pornit lupta pentru distrugerea ei. nu admiteau taina euharis.

venit la sf. In unele versiuni populäre tema aceasta s-a contaminat cu zapisul lui Adam. II. Satana creator al celor rele (viespea. revarsindu-se peste ea. a atras de partea sa o ceatä de ingeri fi. invidios de creatiunea omului. p. miscarea dramaticä fi frumusetea imaginilor (v. II. Legenda lui Adam fi Eva se pästreazä in mai multe manuscrise din primul pätrar al secolului al XVII-lea. In literatura oralä a poporului circulä azi un ciclu insemnat de legende in care se vede conceptia dualistä a lumii. „prada in rai". fi cum Dumnezeu a trimis pe arhanghelul Mihail. Aceastä legenda. Dar. in agonie.garä. Exceptind una singurä — in care cei doi creatori apar aläturi ca urzitori ai omului. ajuns pe pämint. antagonism ul dintre cele douä mari puteri: Dumnezeu si Satana — Dumnezeu creator al vietätilor bune (calul. Satana. Satana :114 . p. . s-a asezat peste cärämidä. ingerii prind pe Satana si-1 spinzurä de toarta cerului. La rindul lor. printr-un proces de interpretare simbolicä. sarpele). Ne-a venit din literatura bul. Cärtile pop. cäci in aceste versiuni. Satana. nu izbuteste sä izgoneascä pe Mintuitor de pe pämint. Acest motiv este impletit cu tema arborelui crucii. Dumnezeu trimite pe arhanghelul Mihail sau pe sf. in care se povesteste disputa Min. Adam. 37). este iertat. Unui. liliacul. O altä legenda isi propune.tirii. se retrage pe un munte vecin si se pregäteste de luptä. stema fi steagurile Domnului. In cele din urmä. a räscumpärat-o din päcate. In literatura noasträ veche se mai cunosc incä douä cicluri de legende cu vädit caracter bogomilic. Textul se pästreazä intr-un manuscris al Academiei Romäne din secolul al XVIII-lea. inträ in inima Caiafei si provoacä rästignirea Domnului. oaia. Ilie sä reia de la Satan zapisul incheiat cu primul om. La atit se reduce literatura cu nuantä bogomilicä in literatura scrisä romäneascä. intr-o serie de manuscrise din prima jumätate a secolului al XVII-lea. unde textul era cunoscut din secolul al XIV-lea. väzind cä. furind veftmintul. Singele Domnului. Domnul inväluie muntele intr-un nour negru. boul. Din cununä a crescut un arbore. s-a afezat cu scaunul de deasupra norilor. bulgarii 1-au primit din Bizant. povesteste cum Satanail. care prin vitejia fi iscusinta lui a izbutit sä redobindeascä podoabele raiului. al cärei prototip bulgäresc este publicat de profe. trimite pe Sit fi pe Eva sä-i adueä din rai o ramurä din pomul cunostintei binelui fi räului. cu toate straduintele sale.sorul Iordan Ivanov de la Sofia. 1282. despre lemnul crucii. 164—177). in care se intilnesc laolaltä gradatia poves.. a prins rädäcini adinci in folclorul nostru. unde apare incä din veacul al XII-lea.tuitorului cu Satana in pustie. sä arate cum crucea Domnului a fost ridicatä pe locul unde zäcea cäpätina lui Adam fi de aceea in icoanele pe care se zugrävefte rästignirea Mintuitorului se aflä sub cruce o cäpätinä. A treia legenda bogomilicä este o detaliere a unui fragment din Evanghelia lui Matei (cap. care o primeste pentru a implini Scripturile si a mintui omenirea. IV. prefäcinduse pocäit. care ni s-a pästrat intr-un manuscript din secolul al XVIII-lea al Bibliotecii Academiei Romäne (nr.. din care apoi s-a fäcut crucea pe care a fost rästignit Mintuitorul. ai säi ii impletesc o cununä pe care i-o pun pe cap in ceasul mortii. iar a doua. albina). Cärtile pop. 55). Legenda luptei lui Satanail cu trimifii Domnului pentru podoabele cerului este sursa unuia din cele mai frumoase cicluri de colinde populäre. versetul 1—12). f. culese de Voronca fi altii (v. loan si a intrat in apele riului ca sä primeascä botezul. sfärimind-o. Din aceastä ramurä.

in numele apostolilor sau al Sf. si Epistolia Domnului nostru Iisus Christos sau Legenda Duminicii. pe care il considerau ca opera a Satanei. aceasta tainä a euharistiei este inväluitä intr-o aureola divinä. legende hagiografice : acestea.mtlui la iad si Moartea lui Avraam. CODEX STURDZANUS Textele din Codex Sturdzanus insä nu au niinic comun cu bogomilismul. asa cum o cunoastem din expunerea cälugärului bizantin contimporan £u. cu intentia de a lämuri pasajul obscur din scrisoarea a Il-a a apostolului. p. A’pocalipsul apostolului Pavel a fost pläsmuit prin veacul al IV-lea d. in Cälätoria Maicii Domnului la iad. dupä ce se povesteste cä ingerii iau sufletul omului drept din trup. I. din Evhologiu si din Viata Sf. dar ea este admisä chiar pentru preoti. Fecioare. pentru douä motive destul de simple: 1. 94—97. intr-o luminä de miracol. si 2. nu admiteai invierea trupului. ci este o intretesere de fragmente luate din Dioptra lui Filip Solitariul. I. in Studii bizantino-romäne. sufletele vor invia in trupurile pe care le-au päräsit. precum si marilor asceti care si-au mortificat trupul pentru a-si mintui sufletul. Dumnezeu häräzindu-i sufletul. nu numai din sudul Dunärii. contimporan cu secta. de caracter bogomilic. D. cä iarä te vei intoarce in trupul täu la ziua de in viere“. In Apocalipsui lui Pavel este un pasaj in care. multe din celelalte au putut pätrunde la noi. dupä cuprinsul lor. 43—48 si mai ales 68. La acestea s-ar putea adäuga. ci si din Iran. ne povestesc viata supraomeneascä a marilor iluminati care si-au sacrificat viata pentru triumful crestinismului. nu este originalä. in Cälätorie nu numai cä nu este combätutä cäsä. Bogomilii dispretuiau crucea. bogomilii.thimie Zygabenos. si al 2-lea. ca si albigensii. Ciclul legendelor apocaliptice este reprezentat in Codicele Sturdzan prin urmätoarele trei texte: Apocalipsui apostolului Pavel. Renuntind dar la clasarea fäcutä de Hasdeu in texte bogomilice si mähäeene. cä eie cuprind idei ce vin in contradictie flagrantä cu doctrina bogomililor. de pildä. Bogomilii propovä. Mergind pe drum ul deschis de Russo.duiau dogma celibatului. Euthimie Zygabenos. Russo a arätat cä textul numit de Hasdeu Cugetäri in ora mortii si in care el vedea o creatiune originalä romäneascä.terul ei. Ch. care. literaturä apocrifä apocalipticä. 35 — -42. legendä care ne este atestatä ca autentic bogomilicä de cätre cälugärul bizantin. care crede cä in ziua judecätii dir urmä. vom impärti scrierile din Codex Sturdzanus. . 73—75.plämädind trupul din lut. Vasile cel Nou. se intorc si-i spun: „Suflete. in legendele din Codex Sturdzanus sint pasaje din care reiese veneratia pentru crucea pe care a fost rästignit Mintuitorul. precum am arätat in altä parte 1. Textele apocrife din Codex Sturdzanus apar in literaturile creatine — siriacä. deosebindu-se in aceasta privintä de bisericä ortodoxä. Cälätoria Maicii Ddm. am arätat in 1929. in care 115 1 Cärtile populäre. Asa. p. cä nu se poate stabili nici o legäturä nici intre celelalte legende religioase din Codex Sturdzanus. prin carac. in Cärtile populäre in literatura romäneascä. pe care o considerau ca un sacrificiu adus demonilor. prin coloniile iraniene din sudul Rusiei. in douä grupe: 1. ne dezväluie intr-o formä plinä de simboluri tainele lumii de dincolo de moarte.toria. Pentru intiiasi datä. cunoaste-ti trupul täi: de unde ai iesit. Codex Martianus si Codex Todorescu si intre miscarea bogomilicä. Bogomilii respingeau impärtäsania cu piine si vin. bizantinä si coptä —■ cu patru-cinci secole inainte de ivirea bogomilismului in Balcani.

Dimpotrivä. Moartea lui Avraam.lui si care 1-a convertit din cel mai inversunat vräjmas al crestinilor in cel mai zelos apostol. ten. si pe care 1-am gäsit apoi si intr-o serie de manuscrise din Biblioteca Academiei Romäne. Este Apocaiipsul Sfintului loan Bogo. ne povesteste imprejurärile in care patriarhul a väzut tainele ceresti. se roagä Domnului sä destäinuie cele ce vor fi in ziua judeeätii din urmä. Dumnezeu trimite atunci moartea. scoborit pe pämint.acesta. Intr-o luminä orbitoare. ii aratä lucrurile simbolice — o carte pecetluitä cu sapte peceti — si ii destäinuie sensul lor si zilele de agonie ale lumii. Acest apocalips a avut mai putinä räspindire in literatura veche romäneascä. dupä cum credea Dräganu. Mintuitorul. Textul nu se poate identifica insä.pf. dar alte versiuni. el are conceptii ortodoxe: venerarea profetilor. Fecioarä inträ mai adinc in impärätia intunericului. calea largä care duce spre iad si alte taine divine. care nu se asazä niciodatä la masä färä oaspeti. cu contrastul dintre paradis si infern. Peste noapte. la ziua judeeätii din urmä. se destai. pe care un cor de ingeri il due spre cer. care fusese tipärit la inceputul secolului al XVI-lea la Venetia. cu cit Sf. a mai circulat in vechea literaturä romäneascä un al patrulea apocalips. cind va veni Antihrist pe pämint sä amägeascä omenirea. descoperit de regretatul N.slovul. In afarä de aceste trei apocalipse. Iesind o data cu fiul säu __ Isac sä caute un oaspe pentru masä. il ridicä pe un car de foe la cer. Versiunea din Codex Sturdzanus se incheie aci. traduse din greceste. De fapt. cind ingerii vor aprinde pämintul si cind toate cele treeätoare se vor mistui. Textul povesteste. A treia legenda. unde patriarhul vede. unde diferitele grupe de päcätosi se zbat.sone — oraf in sudul Frantei — unde fusese pe vremuri un important centru al ereziei albigense. :116 . nu se mai indurä sä se despartä de ai säi. de tipograful sirb Bozidar Vukovic. oamenii vor invia cu trupul. ingäduindu-i sä mai träiascä incä. intilnesc sub poalele unui munte un : ' cälätor obosit pe care il aduc in casa lor. Isac are un vis reve.dinta apocalipsului este sä punä in relief contrastul dintre grädinile raiului cu cetatea de pietre scumpe si märgäritare. de altä parte. si atunci sträinul. care destäinuia maselor populäre tainele judeeätii din urmä. cu textul bogomilic descoperit in arhivele inchizitiei din Carcas. deoarece versiunea lui derivä dupä un text sirbesc mutilat. stäruieste asupra chinurilor din infern. spunindu-i cä e trimis de Domnul sä-i ridice sufletul. nepovestesc cum patriarhul. in pragul raiului. spune textual cä a fost räpit la al treilea cer si a auzit si väzut lucruri pe care nici un om nu le-a auzit si nu le-a väzut. ideea cä. ca si in infernul lui Dante. Cälätoria Maicii Domnului la iad. copiatä in Codicele Sturdzan pe la 1580. lator. care nu era altul decit ingerul Domnului. de o parte. in chinuri din ce in ce mai grele. Dupä cererea stäruitoare a lui Avraam. deschizind cerul. adorarea crucii. masa de judecatä a lui Sit.'* nuie lui Avraam. ingerul. dupä ce ne descrie bunätatea lui Avraam. unde se muncesc in riuri de foe cei päcätosi. si dintre vesnicul intuneric al infernului. care dezväluie tainele lumii de dincolo de moarte. in fo ma in care il avem in literatura noasträ. la sfirsitul secolului al XVII-lea sau inceputul secolului al XVIII-lea. Dräganu intr-un codice din veacul al XVI-lea. cum apostolul. dupä cum aratä titlul. povestind celebra viziune pe care a avut-o in Valea Damascu. calea ingustä care duce spre rai. care dindu-i sä bea din paharul ei. Avraam isi dä sufletul. urcindu-se in muntele Tavorului.

vol. dintre care unele priveste erezia bogomilicä. Isvoare bogomilice. cu lupta lui pentru a amägi omenirea. Opera lui Zygabenos se numeste Panoplia Dogmatica (Ilavo. Casa Scoalelor. cu victoria asupra lui Enoh si Ilie. Petersburg. de noroc fi päzitoare de primejdii. care se pästreazä in Codex Sturdzanus. C a r t o j a n. E u t h i m i e Z y g a b e n o s . intratä mai tirziu in literatura noasträ din literatura ruseascä. Pentru bogomilii din Bulgaria avem un izvor eontemporan in cele 13 cuvintäri ale prez. 22 — 23. tradus din greceste in anul 1211 . impreunä cu cei 12 apostoli ai säi. Doctrina bogomililor a fost expusä de un cälugär invätat. piatra s-a deschis si in ea s-a gäsit scrisoarea Domnului. Universitätii din Utrecht. O traducere in limba romänä a dat A l e x . pentru a stabil! normele credintei pravoslavnice. Textul grecesc intreg a fost publicat de M i g n e. care a inceput persecutia bogomililor in Bulgaria. micä la vedere. Acesta. Series gradeca posterior. p. tom CXXX. cu focul care va mistui pämintul. Aceste cuvintäri au fost editate in timpul din urmä de un invätat rus M. a inserat si 117 discutiile pe care episcopul Ilarion le-a avut cu ereticii. pentru caapoi sä fie ccmbätute punct cu punct. Leipzig. Capitolul despre bogomili republicat de G.biterului Cosma indreptate impotriva ereticilor. Textul grecesc a fost publicat pentru intiiasi datä la Tirgoviste in 1710 (de frica turcilor s-a scos capitolul privitor la sarasini). Die Phundagiaten. Un al patrulea izvor ni-1 procurä patriarhul Eftimie din secolul al XIV-lea. Mai tot ciclul credintelor populäre despre sfirfitul lumii.. in ur ma acestei convorbiri. aceastä literaturä. Sinodicul a fost publicat si el in CnHoflHHK iiapa Eopmia. Un sinodic al tarului Boril. Biografia a fost publicatä de E. Lämuriri suficiente §i o bibliografie bogatä la N. räspinditä de preoti in masele credinciosilor de pe vremuri. sfätuind omenirea sä serbeze duminica si amenintind cu cele mai grele pedepse ceresti pe cei care vor nesocoti duminica si vor eälea legea Domnului. Cu deosebire Cälätoria Maicii Domnului la iad si Legenda Duminicii. Sofia. cäpetenia bogomililor. care. a fost ars pe rüg. BIBLIOGRAFIE Despre literatura apocrifä s-a scris foarte mult in timpurile din urmä. in Patologiae cwsus comfletus. E vorba de o piaträ cäzutä din cer. impäratul care a dezläntuit prigoana impotriva ereziei din Bizant. care se citesc si azi cu evlavie in lumea satelor si sint socotite ca amulete. intr-o biografie a episcopului Ilarion din Moglena (o diecezä din Bulgaria. cuprinde adaose interesante. cu mitul lui Antihrist. ascuns in spatele tronului. Cum era de asteptat. P o p r u 2 e n k o . . dupä un ms. eontemporan cu Alexe Comnenul. adueä. Seena muncilor din iad din pridvorurile multor biserici de sate este zugrävitä adesea cu elemente care amintesc Cälätoria. in ceea ce priveste influenta asupra poporului.La literatura apocalipselor apocrife se poate adäuga si Legenda Duminicii sau Epistolia Domnului nostru Isus Christos. Predica presbiterului Cosma. Abia dupä ce patriarhul Ierusalimului si soborul de preoti s-au rugat trei zile. Bucuresti. 1908. I. 1907. ed.Este o operä de dogmaticä in care se expun doctrinele sectelor care minau crestinismul. pe la jumätatea secolului al XVIIIlea: Semnele venirii lui Antihrist. din Bibi. unde erau numerosi bogomili). pleacä de la acest apocrif si de la o altä carte. Cärtile populäre in literatura romäneascä. convorbirea dintre impäratul bizantin si medicul Vasilie. . . 1929.toare. Bucuresti. F i c k e r . I o r d a n . dupä ce secta a fost distrusä. dar asa de grea cä nimeni nu o putea ridica.rcWa Aoypmixfl). El pretinde cä a ascultat. Cb ko3mm npecßHTepa cjiobo Ha epeTHKH. a avut un adinc räsunet in päturile populäre. 1928. Nu mai putin norocos a fost. au imprumutat materiale pentru ciclul colindelor religioase. 1938. Apocalipsul apocrif al sfintului loan Bogoslovul.

ln acest scop. in Starine. si urm. EoroMHJiCKH KHHrn h jiereHfln (Cärti si legende bcgcmilice). p. Un studiu important pe baza tuturor izvoarelor in literatura bulgarä este al prof. in sfirsit. 27-58.. Simbolul a fost publicat de Fr.dan I v a n o v . Acesta fusese insärcinat de popa Sixt sä converteascä la catolicism resturile bogomililor din Bosnia. un alt izvor pentru cunoasterea bogomilismului este o operä a episcopului loan Torquemada. Wien. I o r.K a l u z n i a c k i . Sofia. in care se enumera 15 puncte ale ereziei maniheice. pentru a fi apoi combätute din punct de vedere catolic. R a c k i. publicat de Academia Bulgarä in 1925. XIV (1882 . Zagreb. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius. p. 1901. • ' :118 . el a intccmit in anul 146 1 un Symbchim veritatum fidei romanae ecclesiae.

59 — 67. p. Bucuresti. in literatura oralä a poporului nostru se gäsesc insä numeroase legende cu caracter bogo. care pleca. se gäseste in studiul men. I. avide de a cunoaste viata si minunile sfintilor al cäror sprijin il cereau. autorii lor s-au servit de materialul pus119 la indemina de traditia popularä. Vineri au fost publicate de B. Fundatiunea pentru literaturä si artä „Regele Carol II“.resant in literatura noasträ veche: legendele hagiografice. Cälätoria Maicii Domnului la iad. D r ä g a n u Dacoromania IX. p. Literatura aceasta fusese alcätuitä in vremurile de adinc misticism ale evului mediu. 78 — 80. 1929. 1928. A. I. D r ä g a n u . arheologie si filologie. O altä versiune cu rotacism (reprodusä in facsimil). Bucuresti. ' Studii. p. I o r g a . pentru care vezi mai pe larg I. Tihonravov. 229. vol. Douä manuscripte vechi ■ Codicele Todorescu si Codicele Martian. Bucuresti. p. Cärtile populäre in literatura romäneascä. §i pentru prototipe grecesti a sc vedea Cärtile populäre in literatura romäneascä. Pentru alte manuscrise inedite din colectia Academiei Romäne precum si pentru texte slave publicate de N. Legenda lui Adam si Eva a fost publicatä de dr. Iarba fiarelor. Cultura National». 200 si urm. vol.tim de prefata Cazaniei lui Coresi: „sfintii mor£i nu ascultä rugäciunea noas. 85—87. Cärtile populäre in literatura romäneascä. N. care veniserä pe drumuri prä. M. Moartea lui A vraam. 63—65. 35 — 42. 1936-1938. cärturarii din jurul sanctuarului in care se pästrau moastele lor au alcätuit legendele hagiografice. H a s d e u in Cuvente den bätrini. Legenda Sf. p. Pentru a satisface curiozitatea pioasä a multimilor. p. Textele apocrife din Codex Sturdzanus (Apocaiipsul Apostolului Pavel. Douä manuscripte : Codicele Todorescu si Codicele Martian. Pypin. p. cind cultul sfintilor luase un avint asa de puternic. Pentru Lupta arhanghelului Mihail cu Satanail si Disputa lui Isus cu Satana. pentru care vezi mai pe larg Cärtile populäre in literatura rotndneascä. p. la capitolele respective. M. vol. p. Nu este insä din secolul XV. Cavalerii. Apocaiipsul Maicii Domnului au fost publicate de N. Sisinie ). vezi pelarg N. 34—37.fuite din admci depärtäri. 114—115. ln pläsmuirea acestor legende. P. Bucuresti. 219-224. In legäturä cu aceastä legendä stä si textul versificat: Cintecul lui Adam. cu o biografie mai completä. si reprodus in Chrestomatie romänä. vol. Porfiriev si altii.milic. A. unde este studiatä si intreaga literaturä apocrifä. vol. 24-34. LITERATURA HAGIOGRAFICÄ Desi curentele reformiste erau impotriva cultului sfintilor —ne reamin. G a s t e r dupä un manuscris de la inceputul secolului al XVII-lea (circa 1600— 1625). Textul Apocalipsului lui loan Bogoslovul a fost publicat de N. I. text romänesc si traducere englezä dupä un manuscris din 1750.Texte. O versiune dezvoltatä din Moartea lui Avraam a fost publicatä de dr. 1938. I.trä" — totusi preotii romäni din pärtile ardelenesti au tradus de timpuriu fi au pus in circulatie fi citeva vieti de sfin^i. p. D r ä g a n u. Legenda Diiminicii. Istoria romänilor. fireste. I Epoca influentei sud-slave. N. 55 si urm. p.rilor . G a s t e r in The Transactions of the Society of Biblical Archaeology. II. C a n d r e a. I. incit drumurile care duceau cätre centrele in care se pästrau moastele sfintilor — numite in documentele timpului strata publica peregrinorum — erau intesate de alaiuri lungi de pelerini porniti din toate pärtile lumii crestine. care alcätuiesc un capitol inte. IV. precum si legenda hagiograficä a Sf. de la povestirile marto. O expunere detaliatä pentru domeniul romänesc. p. I (1883). Alte versiuni din Apocaiipsul Apostolului Pavel. si N. 195— 199. C a r t o j a n . Academia Romänä. Cärtile populäre in literatura romäneascä. IX (1887). II. C a r t o j a n . Cf. in Revista pentru istorie.

a fost legatä pe cruce si osinditä sä fie arsä de vie. dupä ce Constantin cel Mare a admis crestinismul in imperiul säu. stä mai presus de legile naturii. sufletul omului se poate desprinde de materialitatea trupului si cä. folosindu-se de strävechile legende populäre. In ceasurile de torturä. mortificindu-si trupul. pe care le infruntä. prigonirea crestinilor a incetat. fuseserä in mod constient prelucrate — cum dealtfel se petrec lucrurile si azi sub ochii nostri— de imaginatia popularä: cadrul istoric si geografic in care se desfäsurase viata realä a sfintului fusese sters. este imun: sägetile nu-1 sträpung. transmise din generatie in generate. cum apoi a scäpat neatinsä dintr-un cazan cu smoalä clocotindä si cum. :120 . hagiografii au fost influentati de curentele filozofice ale timpului si. acestea nu se reped la ei. duceau o viatä asprä de abstinentä. In elaborarea elementului miraculos din legendele populäre. in afarä de ciclul acesta al marilor martiri care si-au dat viata pentru izbinda ideii creatine. acel in care se prosläveste viata marilor asceti. Se stie cä in veacul al IV-lea.toase ale lumii. literatura hagiograficä mai cuprinde un alt ciclu mare de legende. unde se dau drumul fiarelor sälba.tice. Legenda Sfintei Vineri este o legenda de martirä in care ni se povesteste cum sfinta. fiindcä trupul sfintului. cea de-a treia intr-un codice gäsit la Cohalm de d-l Ilie Bärbulescu. Pentru hagiograf. sfintul este campionul lui Dumnezeu pe pämint in lupta contra päginismului si a ispitelor acestei lumi trecätoare. pätruns de divinitate. Aceasta sustinea cä in timpul extazului religiös. Torturile cele mai groaznice nu-si mai pot produce efectul. departe de valurile zgomo. Acestia —oameni simpli ori cärturari versati in filo. oferindu-i cununa de martir. Legenda aceasta s-a räsfrint in colindele religioase si in descintece: Cine poate spune povestea Sfintei Vineri S-o zica . Joi sara de douä ori. cind se scoboarä in arenä. Acest nimb al sfinteniei creeazä in jurul mucenicilor un fei de paväzä invi.zofia timpului sau chiar mari impärati bizantini — in misticismul lor fanatic.zibilä care destramä puterea legilor fizice ale naturii si inaltä sufletul si trupul celui prigonit de vräjmasii Mintuitorului dincolo de granitele naturii materiale. a Sfintului Sisinie si a Sfintului Alexie — primele douä in Codex Sturdzanus. pinä in clipa cind Mintuitorul ii primeste sufletul. de mistica neoplatonicianä.contemporani cu sfintul. fläcärile nu1 mistuie. fost profesor la Universitatea din Iasi. Admiratia lumii crestine incepe sä fie atrasä atunci cätre o altä formä a eroismului mistic: ascetii. in vägäunile muntilor sau in pustiuri. ei se confunda in sufletul lor cu Mintuitorul. De aceea. iar in locul lui fan. cum a fost mintuitä de un inger. cu care duhul räului cautä sä primejduiascä mintuirea omenirii. dar acestea. ocrotit prin harul divin. otrava nu-1 distruge. ln cele din urmä. pentru a obtine harul mintuirii divine. un impärat pägin i-a täiat capul. in care latura miraculoasä a vietii fusese accentuatä §i subordonatä unei conceptii aparte. in primul rind. a creat tipul generic al sfintului.tezia creatoare a poporului. pornind in lume sä propoväduiascä invätäturile Evangheliei. se lepadau de toate bunurile vietii pämintesti si. Din literatura secolului al XVI-lea §i inceputul celui de al XVII-lea au ajuns pinä la noi §i trei legende hagiografice: legenda Sfintei Vineri. care radiazä in jurul lor nimbul sfinteniei. Admirind credinta lor infläcäratä. bisericä i-a trecut si pe ei in rindul sfintilor. si cu aceasta s-a incheiat si epoca martirilor.

.......92 EPOCA POST-CORESIANÄ..............43 CUCERIREA TURCEASCÄ §1 CON SECINTELE PENTRU CULTURA POPOARELOR BALCANICE............219 ...66 I......... ..........................................50 MÄNÄSTIRILE................24 INTRAREA ROMÄNILOR !N CULTURA BIZANTINO-SLAVÄ.52 CULTURA SLAVÄ IN TÄRILE NOASTRE....................132 ISTORIOGRAFIA IN EPOCA LUI SERBAN CANTACUZINO SI A LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU t.....241 CRONICARII MOLDOVENI IN LIMBA NATION ALÄ.....2 LA RÄSPlNTIA A DOUÄ LUMI: OCCIDENTUL LATIN SI ORIENTUL BIZ ANTINO-SLAV.........................................161 STOICA LUDESCU.......155 LITERATURA RELIGIOASÄ IN EPOCA LUI MATEI BASARAB ..............................79 INTRODUCEREA TIPARULUI tN TÄRILE ROMÄNESTI..................190 CRONICA RIMATÄ ASUPRA MORTII LUI CONSTANTIN 121 BRINCOVEANU..................................... ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI......180 CARACTERUL GENERAL AL CULTURII ROMÄNESTI PtNÄ IN SECOLUL AL XVII-LEA ’........119 Inceputul istoriografiei in tara romäneascä.......110 LITERATURA RELIGIOASÄ...................170 LITERATURA RELIGIOASÄ IN MOLDOVA....................................207 UN MARE CÄRTURAR MOLDOVEAN CÄLÄTOR IN CHINA: NICOLAE MILE SCU...11 CONTINUATORII LUI MIRON COSTIN...................... EPOCA LUI §ERBAN CANTACUZINO.213 CRONOGRAFELE........ SUFLET ROMÄNESC IN LIMBÄ SLAVÄ.......................... FOCARE DE CULTURÄ.......128 LITERATURA HAGIOGRAFICÄ......................... TEXTELE POPULÄRE.....45 ZORILE LITERATURII ROMÄNESTI.....................167 CRONICARII LUI BRINCOVEANU......159 CULTURA IN TRANSILVANIA..............150 UN CÄRTURAR MOLDOVEAN MITROPOLIT AL KIEVULUI: PETRU MOVILÄ.... Cä 1-oi scoate din läcuri....................Vineri dimineaja de trii ori.................. Din päcuri..............................139 EPOCA LUI MATEI BASARAB SI A LUI VASILE LUPU......

.32 Comemoräri... Se stie cä....... I.. se imbarcä pe o corabie care-1 duce in limanurile Capadochiei...... pleacä spre Edesa.34 Conferinte rostite la Radio.. pe care Mintuitorul o trimisese lui Avgar... ducindu-se la färmul märii.... in fundul märii si... Tree astfei 17 ani.. Sf... dupä conceptiile populäre. fiindcä räpise din leagän copiii surorii sale. isi päräseste sotia in noaptea nuntii si.. Dacä nu se ia aceasta precautie...... Sotia §i pärintii rämin deznädäjduij.. Un descintec asemänätor. ca amulet de cätre lehuze si noii-näscuti impotriva influen.. De aceea legenda scrisä se intrebuinteazä si azi... in tovärä^ia unui sihastru..... dupä spusele mäslinului pe care-1 binecuvinteazä.. trimisi in lume pe urmele lui. Sf....... Aci. pinä cind....33 Recenzii si rapoarte.... tree pe lingä el färä sä-1 recunoascä.... care a fost prelucrat in legendä hagiograficä in Egiptul elenistic — unde s-a descoperit acum 30 de ani. Necroloage..... este obirsia unui intins cerc de superstitii populäre privitoare la interdictia de a munci vinerea: — „Vinerea nu se face lesie. zugrävitä pe frescele unei mänästiri crestine de pe la anii 400. Legenda Sfintului Sisinie este un vechi descintec desprins din ciclul formulelor magice ale vechei Asirii..35 Lucräri postume *. Servitorii tatälui säu..cintece numite „de samcä".... Cine cunoaste numele si-1 pronuntä sau il scrie are pe diavol in puterea lui..|ei nefaste a diavolului.. cea mai veche forma a legendei... Diverse.. fiul unui nobil roman... Cea mai interesantä legenda hagiograficä este insä a Sflntului Alexie...... Partea finalä a legendei.. nici se toarce...... Editii de texte.... isi petrece vremea in umilin^ä $i rugä.. Este o poveste sumbrä despre sfintul care. intr-o noapte.. Isi imparte averea saracilor §i..... il gäseste........ luindu-se pe urmele diavolului... atunci se poate mtimpla ca copilul sä se imbolnäveascä de samcä (un nume pe care-1 poartä diavolul in aceastä legendä) si atunci.......... scris pe foi de plumb in limba slavä. mai ales in satele din Bucovina si Moldova. p...... in care sfinta se roagä lui Dumnezeu sä ia in paza lui pe cei ce-i cinstesc ziua si sä blesteme pe cei ce nu i-o cinstesc.. Alexie. devenit mai särac decit cel mai särac cerse.......35 Istoria literaturii romane vechi. cu particularitäti fonetice sirbesti din secolul al XIII-lea....30 Didactice.....(1942 -1979).. duhul räu se poate preface in tot felul de vietäti .. nici se coasä. Bärcäcilä...37 (Cärtile populäre. a fost descoperit la noi in niste säpäturi fäcute la Turnu-Severin de d-l C..........32 Publicatii conduse...... cä e räu de pätit" — si la o multime de pätanii ale celor ce n-au respectat ziua sfintei... \6\) gräieste un descintec din Hunedoara.... il bate cu buzduganul ca sä-si spunä numele si formele in care se preface cind rap este copiii. de cätre un arheolog francez.i.. la usa bisericii. :122 ...... se recurge la des.....si cä in fiecare din aceste metamorfoze ale sale el poartä cite un nume special..... nici cämäsi se spalä.....242 Literatura modernä.. pentru a-1 tämädui... a cärui duiosie a ispitit din veacul al XI-lea $i condeiul unui truver francez... unde se pästra icoana nefäcutä de miini omene§ti.. dupä ce-1 sileste sä restituie copiii.tor.

nici mamei. a pätruns in literatura noasträ de la sfirfitul secolului al XVI-lea sau inceputul celui de al XVII-lea si a avut un räsunet deosebit in sufletul popular. dr. imprumutate din ciclul lui Päcalä. Alexe este astfei descoperit. aläturi de o versiune din 1779. II. Fisiologul este o interesantä carte. Pentru mai multe amänunte bibliogralice de tipäriturl. vestea despre sfintenia lui se räspinde§te in toatä tara. din secolul al XVIII-lea si dupä versiunea mitropolitului Dosoftei din Vietile sfintilor. N.t o j a 11 . p. C i o m u. Sisinie. dar care. sub scara tatälui. P. Cärtile populäre in literatura romäneascä. Abia la sfirfitul vietii lui. in amintirea fiului säu. 170-171. arheologie si filologie. 53—54. Florea Marian a cules un ciclu de legende in care viata Sfintului Alexie a fost prelucratä de imagina|ia popularä cu elemente felurite — unele venite din romanul lui Varlaam §i Ioasaf. in afarä de Invätäturile lui Neagoe Basarab cätre fiul säu Teodosie. ii dä adäpost in casa sa.Fecioarä se aratä in vis unuia dintre preoti. alcätuitä — dupä cum conchide Max Wellman intr-un studiu recent — in secolul al IV-lea. tipäritä la Bucuresti Sn 1878. Revista pentru istorie. H a s d e u in Cuvente den bätrini. Rätäcind pe sträzile Romei. II. Pentru o formula de descintec slav in care e citat Sf. p. Aceastä legendä al cärui simbure il formeazä o poveste siriaeä din secolul al V-lea. XIII (1906). M. pe care il credea pierdut. 123 fisiologul. • Studii. pleacä spre tärmul märii si se imbarcä pe o corabie. XVII. despre care ne-am ocupat la locul säu. 1938. G a s t e r in Chrestomatie. p. LITERATURA DIDACTICÄ Trecerea de la literatura apocrifä la cea didacticä era usor de fäcut. 1929 (ed. cap. II. VIII. fragment aflat in scoartele unei Psaltiri coresiene. dcoarece literatura didacticä de la inceputul culturii noastre era alcätuitä din texte in care maximele. Acolo träieste 17 ani. H a s d e u . BIBLIOGRAFIE . P. il aduce in limanurile copiläriei sale. Studii si documente cu privire la istoria romänilor. ms. C a r t o j a n . legende si istorioare.cum si cele narative. altele chiar burlesti. p. säpatä pe citeva foi de plumb din secolul al XIII-lea si gäsitä la TurnuSeverin. 6 — 7. prelucratä in Bizanf §i mai tirziu in Roma. G a s t e r . N. 1924. Bucuresti. surprinsä de furtunä. in Revista istoricä romänä. 342— 352. Dar el se face neväzut. p. prin douä texte: unui venit din Egiptul elenistic prin vechiul Bizan£: Fisiologul. Sim. in josul paginii. p. cerindu-i sä adueä in bisericä pe „omul lui Dumnezeu". Legenda S/intet Vineri: B. dupä »n ms. M. Cuvente den bätrini. 163. tust. care-i rämäsese credincioasä. sub . printr-o minune dumnezeiascä. cu textul slavonesc in paralelä si cu o redac^iune modernä. Literatura didacticä este reprezentatä in secolul al XVI-lea si inceputul celui de al XVII-lea. L a z ä r I. Casa §coalelor). intilrieste pe tatäl säu. . care nu-1 recunoa^te. 56 — 57. I. sint subordonate unor idei morale fi religioase. dupä versiunea lui popa Grigore din Mähaciu din Codex Sturdzanus: o copie derivind din acelasi prototip ca versiunea lui popa Grigore. 145—156. vol. I o r g a . elementele rudimentäre de ftiinte naturale. 1884. nici pärintelui. la N. Legenda Sf. care. cf. Sisinie din Codex Sturdzanus a fost publicatä de B. p. 137—171. Codicele de la Cohalm.*t Texte. opera citatä. 210-234 (cu studiu). C a r. poate in Egipt. Versiunea din Codex Sturdzanus a fost retipäritä ->'i de dr. altul venit din literatura Italiei medievale: Fiore di virtu. pre. Viata Sfintului Aiexie: K u f r o s i n a S i m i o n e s c u . 284—291. se dezväluie misterul care-i acoperise viata. Legende hagiografice. romänefti si izvoare. p. färä sä se destäinuie nimänui. nici sotiei sale. p. 153155. I.

de pildä. de fapt. ne spune textul. Fisiologul a fost alcätuit. a fost tradus si prelucrat in toate limbile romanice si germanice. el fuge cä nu-i place. o pasäre ca päunul. scobind lemnul. iar dacä-1 gäseste postind si rugin. este interpretat ca un simbol al Mintuitorului. fiindcä. ea fuge de la dinsul. care ucide de la distantä. pentru ca prin singele lui sä mintuie omenirea de päcatul primitiv. care-si sfisie pieptul pentru ca din singele lui sä-si hräneascä puii. Este. care s-a rästignit pe cruce. Dealtfel. In ciclul animalelor descrise de Fisiolog se gäsesc fi animalele fantastice din miturile popoarelor vechi. auzind toaca preotului din cetate. ea tot scobefte fi sä säläfluiefte intr-insul. dupä cum s-a spus.a. fi acolo scoate fi puii säi. traducätorul Bibliei in latin este. pentru ca sä se fereascä de soim. Alte animale mitice din Fisiolog sint vasi. era hränit de Duhul sfint. fi läcuiefte intr-insul. a doua zi. porumbeii. iatä. care cäutau sä descopere calitäfile oculte ale lucrurilor.du-se sau fäcind milostenie. ca de pildä finixul. Bestiariile s-au bucurat astfel :124 . pentru ca apoi .liscul. ne povesteste intr-una din scrisorile sale scena intilnirii in pustiu a sfintului Antoniu cu un satir. in Occidentul latin. fi ascultä cu urechea fi dacä aflä lemnul tare fi virtos. Pentru a ne face o idee de structura acestei curioase cär^i. un monstru cu chip de femeie fi cu perii capului de balaur. poate din veacul al V-lea. avantajele magice fi simbolurile lor religioase. in care animalele fi päsärile. In felul acesta sint descrise si interpretate in sensul unui simbol moral o multime de animale si päsäri: pelicanul. care umblä totdeauna in stoluri. Din Egipt a pätruns in Bizant si a intrat de timpuriu. descrierea päsärii este urmatä de interpretarea simbolicä. Ieronim. un fei de tratat de Zoologie fi de moralä in acelafi timp. contele Champagnei si regele Navariei. un fei de balaur cu privirea inveninata. ori in ale istoricilor si riaturalistilor. sint interpretate apoi ca simboluri ale unor idei morale fi religioase. sint dati ca pildä crestinilor care trebuie sä se adune in cete la bisericä spre a se feri de diavol. sau gorgonia. Dupä nouä ani i se umpleau aripüe de mireasmä fi. dupä ce sint descrise cu obiceiurile reale sau inchipuite. ca Thibaud. färä sä se hräneascä. preotul sä o gäseascä renäscutä fi intineritä. unde. insusi Sf. Acolo sta nouä ani pe cedrii Livanului. sub numele de Bestiarii. intra cu el in bisericä. nu trebuie sä ne miräm cä elementele din Fisiolog au pätruns in romanele courtois ale Frantei medievale. se afeza pe jertfelnic fi se aprindea. Asa si diavolul: umblä din om in om. §i dacä gäseste om slab sä säläsluieste intr-insul. iar unde aflä lemn slab fi gäunos. sau in operele truverilor. unde se incrucisa cultura elenisticä cu cea iudaicä si orientalä si cu crestinismul. cu capul de aur. cercind cu viclesugul säu. care ar fi träit pe lingä cetatea Heliopol. Cind asemenea naivitäti se gäseau pinä si in scrierile sfintilor pärinti.“ Dupä cum se vede. in Egipt. lipsitä de spiritul critic pe care ni-1 dä astäzi progresul stiintelor exacte. care ar fi cerut sfintului sä se roage pentru el lui Dumnezeu. cum este descrisä gheonoaia sau ciocänitoarea: „Gheonoaia zboarä din copaciu in copaciu. Elementele fantastice pe care le continea nu au izbit mentalitatea naivä a lumii medievale. mistuindu-se in cenusä. . ca Jacques de Vitry s. ca de pildä in Floire et Blanchefleur.influenta curentelor neopitagoriciene fi a altor curente mistice din Orient.

p. adus din Muntele Athos. unde a fost tradus in douä epoci diferite: o datä in epoca de aur a vechii literaturi bulgare. nu se mai a^azä pe lemn verde.. Nicolae Filimon.. si femeile cele cu ochii mai ferme. al lui Damaschin Studitul. in Evanghelia. balaurul cu privirea fermecatä.. in facsimile si transcriere latinä. Te luptä cu Ananga. in romanul säu Ciocoii vechi si noi. Au inspirat pinä si arta. rämasä färä sot. El a imbogätit comoara traditiilor populäre cu legende despre animale si päsäri. in epoca de Suprematie a literaturii sirbesti.. N.dele si vasiliscii cei oträvitori si veninati“ (ed. este vasiliscul. Stolnicul Constantin Cantacuzino. invätätoare de la Dealu. pentru fatade. Iorga. acea duioasä isto. din biserica Scheilor din Brasov.in evul mediu de o largä popularitate. care-1 pomeneste in oda sa La Schiller: Du sarcina. Un alt animal fantastic din Fisiolog. cameleonul". venit la noi intr-o tipäriturä venetianä sau in manuscris.reni. ca de pildä despre pelican sau despre amärita turturicä. ciubucele si narghilelele cele umplute cu parfumatul tutun al Siriei. cum comentau intr-o vreme autorii nostri de cärti125 didactice. Nu mai putin räspindit a fost Fisiologul in literaturile balcanice.rioarä despre pasärea care. 85). utilizat adesea ca motiv decorativ in miniaturile manuscriselor din mänästiri si pomenit de multe ori de scriitorii noftri vechi. dar in acelasi timp oträvitoare. amvoane si vitraliurile domurilor. Cu limbile de sarpe. Fisiologul a fost destul de räspindit in literatura noasträ veche. Toate aceste sase manuscrise descind din acelasi prototip — mult mai vechi. si decit aspi. cu ochi de vasilisc. vorbind in Istoria Tärii Romänesti de impäratii romani din epoca decadent ei. In sus pe calea strimtä. dintre care cel mai vechi a fost copiat in 1693.cätori decit ai vasiliscului. de aceea in epoca influentei grecesti s-a fäcut o nouä traducere dupä un text mult mai complet. De la bizantini. si a fost republicat. copiat in anul 1774 de dascälul Duma si publicat de C. du corpul dupä tine. o." El a intrat si in creatiunea poeticä a lui Eliade Rädulescu. a fost culeasä in mai multe Variante din gura poporului in Muntenia si Bucovina si a fost literalizatä la inceputul secolului trecut de Enächitä Väcärescu (dupä liricul grec Psalidas) si de Asachi (Päsäruica stingherä). spune cä erau „mai räi si mai cruzi decit fiarele . cu aspra neavere. cäreia i-au imprumutat motive decorative pentru turnuri. Aceastä temä se gäseste in Invätäturile lui Neagoe. Versiunea aceasta tradusä din slavoneste este insä sumarä. Mateescu in Calendarul si revista Ion Creangä pe 1914 si 1915. pentru portaluri. descrie astfel belsugul din casa lui Dinu Päturicä: „Vutcele si cafeleie cele mai bune. altä data mai tirziu.. „sopirla care-si schimbä coloarea pielii. precum si ornamentatii pentru vinietele si initialele manuscriselor. nici nu mai bea apä limpede. Vasiliscul nu este aci. ci balaurul . se cunosc pinä acum vreo §ase manuscrise. dar versiunea cea mai veche se pästreazä intr-un manuscris. cu consoarte. Fisiologul a cälätorit mai departe la slavii sud-duna. cu un studiu. Fisiologul se pare cä a pätruns de timpuriu. Nu stim cui se datoreste aceastä nouä traducere. suflet. arhiepiscopul Naupactei. de Costea Dascälul. poate din secolul al XVI-lea sau inceputul celui de al XVII-lea — ■ tradus la rindul säu dupä o versiune sirbeascä. cu filii. de doamna Margareta Mociornitä-Constantinescu.. La noi.

cu puteri de tämäduire — toate cu obiceiurile lor. astfel incit fiecare virtute sä fie urmatä de vitiul contrar: dragostea — pizma. care intregeste predica privitoare la intarirea virtutilor fi infrinarea vitiilor printr-o istorioarä moralä. adevärul — minciuna.grafiei (in 1474). Reamintesc de asemeni duioasa legenda a Casiei si a prietenei sale Theodora cu impäratul bizantin fi cu märul de aur — un reflex al folclorului bizantin. precum fi a altora fantastice — ca de pildä vasiliscul sau leoncornul. cälugärul benedictin Tomtnaso Gozzadini. Descrierea acestor animale. care sint in genere precise fi clare.farea cu päunul. . iar el numai ce-i cu bänatul. si a avut. din Bologna veacului al XII-lea. romänä. rusä. bulgarä si armeanä. tinind seamä de gustul epocii sale. ultima. asa si scumpul nu da nimänui nimicä pinä nu-i iai cu sila. peste 40 de editii. Desi luate din izvoare disparate. Este Fiore di virtü. Este o legenda care a avut multä raspindire in evul mediu fi care ifi are sursa ei indepärtatä in Orientul semitic. dar a colindat aproape prin toate literaturile Occidentului si a räzbätut si in Orient. Romanul lui Alexandru cel Mare). Fiecare capitol la rfndul säu e format din patru sectiuni de materiale diferite. aleasä fi ea din izvoare foarte variate. De pildä: „Casiodor: In ce chip buretele nu da apä pinä nu-1 storci. Pythagora: Scumpul <avarul) este ca mägariul ce poartä povarä altuia. scurte. greacä. Dupä definite urmeazä in fiecare capitol — in conformitate cu gus. ori din scriitori medievali. Nu numai cä a fost pus sub teascul tiparului in Italia curind dupä inventia tipo. Varos au zis: Albina $ine in gura mierea si in coadä acul cu fierea. bärbätia sufletului cu soimul. plastice. 1 :126 1A se vedea mai pe larg: N. precum: frica cu iepurele. pe care a folosit-o Voltaire in romanul säu Zadig fi pe care a prelucrat-o la noi M. dreptatea — strimbätatea. au fost imprumutate de autorul acestui tratat de moralä al evului mediu din Fisiolog. ori pasärea calandrinon. inchipuite ori reale. Compararea cu animalele din Fisiolog se continue cu o serie de maxime. Acest succes asa de frumos se datoreste bunului-simt cu care autorul. privitoare la virtujile fi vifiile corespunzätoare. culese din scrierile biblice sau din filozofii pagini. Prima sectiune o alcätuiesc defini^iile virtu^ilor sau ale vitiilor. afa si scumpul stringe avu^ie altora.fantastic din Fisiolog. Al doilea text cu caracter didactic al secolului al XVI-lea romänesc are o origine italianä. Amintesc aci legenda ingerului si a sihastrului. ca de pildä din romanele celebre ale timpului (ca. din scrierile biblice sau din legendele hagiografice. fiind tradus in limbile sirbä. Analele Acad. C a r t o j a n . spirituale chiar. in decurs de sase decenii.tul cititorilor din evul mediu. a imbinat intr-un tot armonic materiale asa de disparate la prima vedere. care a avut un puternic räsunet in literatura evului mediu. un mic tratat de moralä. Cartea este alcätuitä din 34 de capitole referitoare la virtuti si vitii. dar reunite intre ele armonic. ele sint totufi alese cu gust. ingim. dar a^ezate simetric. din Gesta Romanorum.“ Partea cea mai atractivä a cärtii o alcätuieste sectiunea a IV-a. care are privirea asa de inveninatä. ca piesele unui mozaic. care cäutau simboluri pentru ideile morale ale crestinismului in lumea materialä — comparatia virtutii sau a vitiului cu un animal. concise. minia cu ursul. Fiore di virtii in literatura romäneascä. Sadoveanu in Povestiri pentru copii (Pustnicul Ieronim). FIORE Di VIRTÜ. incit ucide cu ea de la distantä.

anii de studiu ai lui Mihnea in Venetia.tea lagunelor. direct din limba italianä. Intr-una din mänästirile croate din insulele sau de pe tärmurile adriatice.. fiicele lui Petru §chiopul märitate in Venetia cu greco-italieni. tradusä direct din italianä de cätre Gherman Valahul. De pe tärmurile croate. ce stätea in mänästirea de cälugärite din Murano. Nu este exclus ca in asemenea imprejuräri un cärturar roman din soliile sau din alaiu. Mem. ne da. si retipäritä continuu in cursul veacuriloral XVI-lea si al XVII-lea. pästratä in Muzeul Rumjancov din Moscova §i studiatä de invätatul rus Istrin. Fiore di virtü circula deci in literatura noasträ.Fiore di virtu a pätruns in literatura noasträ pe trei cäi. care deriva dupä o versiune publicatä in tipografiile grecesti din Venetia. care incepe cu urmätorul titlu: „Cartea Floarea virtutilor si a vitiilor tradusä din limba italianä in valahä sau bogdäneascä <moldoveneascä> de cätre Gherman Valahul. mem. fäcutä dupä cea romäneascä. prin trei traduceri diferite.. de popa loan Romänul. totusi lucrul nu este exclus. traducerea lui a cälätorit mai departe in inima Ser. Bucurcfli. pe la jumätatea secolului al XVIlea. in Moldova. 192S. Traducerea romäneascä. atras de celebritatea cärtii. in Ardeal. in 1529. dar se pästreazä traducerea ruseascä. TW V /apixcov. in timpul pelerinajului säu. in asa-numitul Codex Neagoeanus. A doua traducere s-a fäcut dupä un intermediär sirbesc. t. care fusese la rindul säu tradus din italianä in secolul al XIII-lea. unde a fost tradusä in limba romäneascä. unui din boierii lui 127 Rom. o datä sigurä la care a fost fäcutä traducerea ruseascä: 1592. aceastä carte a fost tradusä din nou. cind clerul nostru a simtit nevoia de a pune in mina poporului cärti de edificare moralä. Una din aceste tipärituri grecesti a ajuns pinä in mänästirile grecesti din Muntele Athos. dacä ne gindim la legäturile ^ärilor noastre cu Italia si in primul rind cu Venetia. in epoca de renastere a sentimentului religiös din vremea lui Antim Ivireanu si a lui Brincoveanu. pe care documentele ce se descoperä incä in zilele noastre ni le infätiseazä intr-o luminä din ce in ce mai interesantä: soliile lui Stefan cel Mare in ceta. Aceastä traducere s-a pierdut dar ni s-a pästrat o copie fäcutä in 1620. s-a pierdut. Inainte de aceastä datä.biei si de aci a fost adusä la noi. . sä fi incercat transpunerea ei in limba neamului säu. de aceea. iar din valahä tradusä in slavä de Veniamin Iero. Aceastä traducere ruseascä. din nenorocire. Aceastä versiune fusese tradusä la rindul ei dupä un incunabil italian si publicatä pentru intiiasi datä la Venetia. pe tärmurile Croatiei. intr-o copie din veacul al XVIII-lea.monahul Rusin. Prima traducere s-a fäcut in secolul al XVI-lea. in care se oficia servicul divin in limba latinä si care avea legäturi cu tärmurile vecine ale Italiei—• si in primul rind cu Venetia — un cälugär croat a transpus in limba neamului säu celebra carte de moralä a evului mediu. sub ingrijirea mätusii sale Marioara Adorna Vallarga. IV. Aceastä a treia traducere a fost fäcutä dupä un text grecesc. la anul 1592“. Traducerea ardeleanä era insä plinä de lacune. secf. 9— 13. dupä cum se vede. p. cätre sfirsitul secolului al XVII-lea. seria III. Oricit de curios ar pärea la prima vedere un contact direct cu literatura italianä in secolul al XVI-lea. sub titlul ”Au0o<. unde a gäsit-o.rile princiare romäne. in satul Simpietru din Hunedoara. 2. lit.

cu un studiu. paharnicul Constantin Sarachini. copiat in 1693 la Brasov de Costea Dascälul de la bisericä $cheailor. din floare in floare. M o c i o r n i t ä . in 1864. 83—101. un cälugär romän atonit. si interesul pentru ea era incä destul de viu la inceputul veacului al XIXlea. 1934. in 1807. ducindu-se sä se inchine la Muntele Athos. Cartea a dat-o la luminä. viitorul mare mitropolit. §i la Anton Pann in forma: Albina in gurä cu miere Si-n coadä acul cu fiere. au fost culese din gura poporului de diferiti culegätori de material folcloric. fiul unui doctor grec din Creta ce se impämintise la noi. de M a r g a r e t a D . o a patra editie la Bucuresti.turul nu prinde muste" apare la Anton Pann sub forma: Vulturul stä-n loc si vegheazä. tradusä de cel putin trei ori. . t ' BIBLIOGRAFIE Fisiologul. Istorioare morale ca Fiul impäratului Theodosie sau Ingerul si Sihastru aceasta din urmä prelucratä de M. de tipograful Friederich Herfurt. Tipäritura aceasta a avut noroc. voind sä aducä si el un prinos de recunostintä noii lui patrii. dupä cum dovedeste culegerea lui Sim. Augustin: „Leul nu se luptä cu furnicile. apärutä sub titlul Cercetäri literare. sub forma: Gäina cind va oua Aude o mahala. Maxima lui Yaros: „Albina tine in gurä mierea si in coadä acul“ o gäsim In manuscrisele lui Iordache Golescu: „Albina tine in gurä mierea cea dulce si in coadä acul cel oträvitor". iar in colectia manuscrisä a lui Iordache Golescu: „Gäina pentru un ou. Dar el muste nu vineazä. Sadoveanu. tipäritä apoi de cinci ori.. Manuscrisul cel mai veclii. socotind cä din vechea carte de moralä „fiestecare dof. Cartea s-a räspindit repede in toate tinuturile romänesti. se tipäreste a doua editie.Brincoveanu. a fost publicat in facsimile si transcriere latinä. care. Traducerea a fost tipäritä la 1700.. pentru a-si agonisi hrana". nici vul.rilor. nu putea dispare din circulatie inainte de a läsa in sufletul popular urmele ei. Marian. care a fost cititä patru veacuri in literatura noasträ. Ierei loan §tefanovici. Bucuresti. iar tezaurul proverbelor populäre romänefti datoreazä si el o parte din sentintele sale acestei vechi antologii morale a benedictinului italian din veacul al XIII-lea. dupä cum o spune insufi. Elemente din ciclul asemänärilor cu animalele se gäsesc imprästiate in traditiile populäre privitoare la obiceiurile animalelor si pasä. Ornitologia popularä romänä. FI. Paharnicul Sarachini. parohul bisericii din Bolgarseghiul Brasovului. Cartea aceasta. o tipar este din nou in tipografia fratilor Constantin si Ion Boghici. :128 . I. multä gälägie face". 1808.toria si nectarul poate suge. a fost multiplicatä prin copii manuscrise. cäci in anul urm at or. cind. Isidor: „Gäina pentru un ou face gälägie de o aude vulpea" (din capitolul despre inältare si ingimfare) se gäseste la Anton Pann. dupä un exemplar tipärit la Snagov. se intorcea cu el in tarä. p. Astfel maxima Sf. de cätre ieromonahul Antim Ivireanu. intr-o publicatie a Seminarului nostru. s-o traducä in limba romänä. copiatä in toate tinuturile romänesti. la mänästirea Snagovului. ca albina care sboarä cu mare ostenealä si sänätoasä intelepciune peste cimpuri si livezi si grädini. a indemnat pe ieromonahul Filoftei. a dat peste aceastä carte §i. in 1814 se scoate a treia editie la Sibiu si. intimplätor. Maxima atribuitä Sf. in sfirsit.

p. 193— 194. Eine religionsgeschichtlich naturwissenschaftliche Untersuchung. pe care le considerau ca divinitäti. a fost publicatä. au incercat. D. vol. Un rezumat in limba francezä al acestui studiu am dat in Archivum romanicum. tradusä din greceste sub titlul Oarecare cunostinte de la filosofii vechi pentru firea si obiceiurile näravurilor oarecäror jivini adunate de preainteleptul intru arhierei Damaschin Studitul. asupra unor texte care au avut in trecut o largä circulatie in toate päturile societätii romänesti si care formeazä si azi lectura favoritä a claselor populäre. O altä versiune. dupä o copie fäcutä in anul 1774 de dascälul Duma din Brasov. Leipzig. XXII. Se stie cä preotii Asiriei si Caldeei au aflat pe cer zodiile. scrise multe din porunca regelui Sagon I. pe ruinele vechii Ninive. in special asupra neoplatonismului. pe de o parte. Pentru raporturile versiunilor romänesti a se vedea si M a r g a r e t a . Heft 1. precizind dupä miscärile cosmice si dupä fenomenele naturii soarta omenirii. au stabilit semnele zodiacale si. Phiiologus Supplementband. din Grecia si din Asia Micä astrologia se infiltreazä in Italia si se räs. vol. VII. 1928. in toate straturile sociale. Bibliografia la p. sä descopere aceste raporturi. A se vedea si Cärtile populäre in literatura romäneascä. Aceastä literaturä isi are sursele ei indepärtate in credintele astrale ale vechilor caldeeni si asirieni. pentru a avea o icoanä completä a culturii romänesti din epoca de care ne ocupäm aci. 195 — 208. unde se dä. I. s-au descoperit o sumedenie de tablete cuneiforme. la care e de adäogat acum: Max W e l l m a n n. p. Cärtile populäre in literatura rcmä. p. p. nenorocire peste intreaga tarä“. Este un gen de literaturä care reprezintä prelungirea in crestinism a unor strävechi superstitii din lumea anticä: cärtile de prevestire. Textul din Codex Negoeanus n-a fost publicat pinä acum in intregime. Si o bibliografie completä. unde a avut un rol important in elaborarea ultimelor curente ale filozofiei eline. C a r t o j a n . M. Der Physiologus. Fiore di Virtü. M a t e e s c u in Calendarul revistei Ion Creangti pe 1914 si in revista de fo-lclor Ion Creangä.pindeste. 157 si urm. i n Archivio glottologico italiano ( a l jUi Ascoli). memoriul 2.neascä. VII (1914) si VIII (1915). Din Asiria si Caldeea.LITERATURA DE PREVESTIRE Inainte de a trece la romanul popular. 273 — 304. II Physiologus rumeno. Pentru originalul grecesc a lui Damaschin Studitul vezi L e g r a n d . cind Roma ajunge o putere mondialä si-si intinde stäpinirea in Orient. Citeva capitole publicate in mod critic.pindirii lui in literatvirile balcanice si in cea romänä: N. cu preziceri astrale. cu un studiu asupra originalului italian si asupra räs. seria III» tom. pe de altä parte. G a s t e r . M o c i o r n i t ä in studiul amintit mai sus. I. . In säpäturile fäcute in vremurile noastre in Asia Micä. N. Memoriile sectiunii literare. de C. cu 129 timpul. Studii pentru Fisiolog. anul X (1886). IV. a fost publicat de dr.nistic si de acolo a trecut in Bizant. XII (1928). 188— 194. Mai tirziu. mai pe larg N. Fiore di Virtü in literatura romäneascä. ne oprim putin. 1930. p. in text romänesc cu caractere latine si in traducere talianä fäcutä de Pietro MerJo. C a r t o j a n . printr-o bogatä literaturä astralä. ca de pildä: „Cind constelatia ursei se intoarce. copiat in 1777 de Andronache Bercheceanul. in Analele Academiei Romäne. asemenea literaturä s-a räspindit in Egiptul ele. si intre desfäsurarea vietii omenesti. 501 — 514: Fiore di Virtü dans la litteratare roumaine. in Annuaire de V Association pour V encouragement des etudes grecques in France. pornind de la conceptia cä este o strinsä legäturä intre miscarea astrelor si tulburärile naturii pe fata pämintului. Credintele acestea superstitioase despre influenta astrelor asupra vietii Un alt manuscris din aceeasi familie. Bucuresti.

el insusi copistul unui rojdanic. clipirea genelor.latä Pentru mincinosii prooroci si cei färä Dumnezeu eretici. care au fost traduse §i in literatura noasträ. spune: „Ce crestini sunt aceia care päzesc basmele jidovesti si eline^ti si ursitorile si vräjile §i astrologiile si obriciri de zile si de luni side ani si Trepetnice". intr-o omilie intitu. care nu trebuie confundat cu popa Ion Romanul din Simpietru. cum dealtfel erau si la curtile princiare si regale din Occident.. dupa cum spune el insusi intr-o prefatä. si se gäseste intr-o sumedenie de manuscrise.. Credincios acestei sarcini. Astrologul lui Brincoveanu avea. gromb = tunet): dupä cum va tuna ziua sau noaptea. si este reprezentatä la inceputul secolului al XVII-lea prin urmätoarele texte: Rojdanicul sau Zodiacul este un text care prezice viitorul copilului dupä luna sau zodia in care s-a näscut. „obicinuita pe an datorie“ de „a se inchina Domnului“ cu „tilmäcirea almanacelor“. Trepetnicul (slav. aläturi de literatura apocrifä. in evul mediu. sä se treacä de timpuriu. anume Ion Romanul sau loan Frincul. poruncind arde. totusi eie se publicau chiar in tipografiile mitropoliilor noastre.cutü si zicü c-au fostü bunä sau ria si acestia sä aibä canon cinci ani“. care. Molitvenice si alte texte religioase. trepetnics = tremor) prezice viitorul omului dupä diferitele miscäri ale trupului. . A fost se pare mult cäutatä in lumea romäneascä a veacului al XVII-lea. desi pravilele bisericesti opreau citirea lor. Chiar si la curtile marilor nostri voievozi cärtile astrologice erau fo^rte mult pretuite.rea cärtilor de astrologie. La noi aceastä literaturä a venit din Bizant. asijderea ceia ce-si socotesc zua intru care s-au näs. precum a fost cazul cu mitropolia din Alba-Iulia sau din Iasi. si literatura astrologicä. s-au ridicat marii pärinti ai bisericii. deoarece cea dintii carte iesitä din tipografia mitropoliei de la Alba-Iulia.logice au trecut in pravilele de legi. cronicarul lui Constantin Brincoveanu. Lupta deschisä de bisericä a contribuit ca in indicele de cärti oprite de a fi citite de credinciosi. dintre care cel mai vechi cunoscut pinä azi dateazä din anul 1639. el prelucra in :130 . ca de exemplu Sfintul loan Hrisostomul. de la apus sau de la räsärit. instalatä in 1639 cu material adus din Tara Romäneascä.. care pretinde sä dezväluie soarta omenirii si starea sämänäturilor dupä zodia in care va cädea tunetul (slav. precum si dupä faptul cä.omenesti prinsese rädäcini atit de adinci in imperiul roman. precum: bätaia ochilor. prin mijlocirea slavilor meridionali. Brincoveanu insusi avea la curtea lui un astrolog. dispozitiile impotriva cärtilor astro. de la Matei Basarab. Aceastä literaturä a fost mult cäutatä odinioarä. tipärit la un loc cu Paraclisnl Maicii Dom. Din indice. in Pravila tradusä de Eustratie Logofätul §i tipäritä pe vremea lui Vasile Lupu in 1644. este un Gromovnic. Textul cel mai vechi a fost copiat in 1620 de popa Ion Romänul din Simpietru in ArdesÄ si se pästreazä la un loc cu Alexandria si Fiore di virtü in asa-numitul Codex Neagoeanus din Biblioteca Academiei Romäne. omilie care a fost tradusä in limba romäneascä de Radu Greceanu. judecind dupä marele numär de copii ce ni s-au pästrat. se spune intr-un loc: „Cei ce cautä in stele sau fac alte meste^uguri sä cunoascä miscarea lucrurilor nestiute. incit imparatii crestini au deschis lupta impotriva acestui gen de literaturä. De exemplu. Aläturi de impärati. ' Gromovnicul este o altä carte astrologicä.nuliii.

texte tipärite. 172— 187. texte grecesti. In secolul al XVI-lea. Pentru calendarele lui Brincoveanu. pentru a avea o privire mai clarä asupra romanului popular in epoca influentei slavone. Materialuri folcloristice. Se stie cä romanul lui Alexandru cel Mare a fost alcatuit in Egiptul elenistic 131 in veacul al III-lea. la noi. in ceasurile de mare cum. romanele acestea sint reprezentate In secolul al XVI-lea si al XVII-lea prin trei specimene: Alexandria. Bucuresti. a pätruns totusi in literatura noasträ prin intermediul sirbilor. ' (Tocilescu. Foletul Novel. cind luptele cad pe planul al doilea si cind tree pe primul plan preocupärile pentru organizarea mun.. Cärtile populäre in literatura ro mäneascä. a läsat urme adinci in sufletul popular. 1929. studii asupra materialului romänesc. p. Udriste Nästurel-. invätatul cumnat al domnului Matei Basarab. in care legende de animale si pasäri. BIBLIOGRAFIE N. Iar dupä ce sfortärile pentru intarirea vietii religioase devin si ele mai pu^in intense. Tot din aceste cärti vine §i zicätoarea: . calendarul lui Constantin Vodä Brincoveanu. ibidem.cintece si vräji: Tu stea logostea Toate stelele sä stea Numai steaua lui X sä nu stea. se traduce romanul de äventuri räzboinice a lui Alexandru cel Mare.Bucuresti. C a r t o j a n . Stilizate de cärturari in vremuri si täri diferite din material imprumutat din literatura oralä a maselor populäre.fiecare an almanacele dupä izvoare italiene — Foglieti Novelli. 180— 182.rea zodie a mai avut“. grecesc si slavonesc. In basmele noastre populäre. calea pentru povestirile mai intinse. urme pe care le intilnim pinä in creatiile lui poetice. aceastä literaturä. p. sau: „s-a näscut intr-un ceas bun (intr-o zodie bunä)“. apare un alt roman cu caracter moral. care träieste si azi si este cititä cu aviditate in lumea satelor. enigme si fabule: Archirie si Anadan. dupä ce a suferit insä influenta versiunilor din Occidentul latin medieval. au pregätit. Alexandria. Citeva decenii mai tirziu. 685. 686 . de pildä. texte slave. 1940 (studiu fi texte). care corespund fiecare unei faze deosebite a sufletului romänesc din trecut. Varlaam si Joasaf si Archirie si Anadan. 1693—1704. desi de origine greacä. traduce romanul de apologie a vietii crestine: Varlaam si Ioasaf. cind tärile noastre se främintau in necontenite lupte pentru apärarea pämintului romänesc. ALEXANDRIA. nu este impärat si impäräteasä care. de un autor anonim care s-a folosit de traditiuni scrise si de legende populäre. sä nu recurgä la cunostintele unui vraci sau cititor de stele. ROMANUL POPULAR Literatura religioasä apocrifä si literatura didacticä cu caracter profan.cii culturale si a vietii religioase. .pänä si nevoie. maxime si istorioare sint subordonate tendintei de a inäbusi vitiile si de a intäri virtutile crestinesti. I. cu intriga mai complicatä. adaugä E m i l V i r t o s u . manuscripte inedite din Biblioteca Academiei Romane. Cel mai vechi roman popular. intretesut cu maxime. 694). urme numeroase se gäsesc in des. p. lupte ce culmineazä in epopeea fulgerätoare a lui Mihai Viteazul. ln bibliografia de la sfirsitul capitolului se indicä: manuscrise romänesti vechi editate. le tratäm totusi aci. ale romanelor populäre. Desi aceste douä din urmä depäsesc epoca pe care o studiem. Prin caracterul ei fatidic.

in fragmentele din acesti istoriografi. au umplut lumea anticä cu faima expeditiilor intreprinse. intr-un mediu de :132 . pe care le citeazä scri. spre a-i da mai multä autoritate. Statuia lui Callisthenes chiar impodobea grädinile serviliene pe vremea lui Pliniu. primind intre altele un colorit crestin. care in nouä ani numai a cucerit in Asia si Africa mai mult pämint decit cunoscuserä grecii temeinic in toatä desfäsurarea vietii lor istorice. Strabo s. istoricul lui Alexandru cel Mare.. adusä in secolul al X-lea de un napolitan. Desi operele acestor istorici contemporani cu Alexandru (Callisthenes. Arrian. cu vremea. iar Cicero laudä arta si strälucirea sti. costume <>i vegetatie necunoscutä. unde a fost cu timpul prelucrat. a alcatuit romanul. cu obice. intorsi la casele lor. care fusese trimis in solie la impäratii Bizantului.iuri.tilor. atit de pretuit de cei vechi. Din imperiul bizantin romanul lui Alexandru a trecut in Occident. de aceea in literatura bizantinä romanul e cunoscut si sub numele de Pseudo-Callisthenes. isprävi de vitejie ale eroilor din alte timpuri. unde marele cuceritor macedonean este infätisat ca fiul natural al ultimului faraon egiptean (Nectaneb-Nehtinav) —■ o notä menitä sä satisfaeä mindria vechiului Egipt. Cä patria romanului este Egiptul se vede chiar din primele pagini. Paralel cu aceste traditiuni scrise. prin douä traduceri: una fäcutä in epoca lui Carol cel Mare. Onesecrit. transmise din generatie in generatie. amintirea despre marele cuceritor si izbinzile lui strälucite s-au pästrat si prin ostasii care sträbätuserä cu el cäile pinä la Indus si care. intr-o vreme cind truverii colindau din castel in castel pentru a evoca in sälile somptuoase ale oaspe. Nearh) s-au pierdut. in sunetul violelor. toate aceste elemente au izbit intr-atita imaginatia contemporanilor. alta. Chr. Callisthenes. a povestit aceste expeditii.Victoriile strälucite ale lui Alexandru cel Mare. in veacul al III-lea a. Din Egipt romanul a cälätorit apoi in Räsärit. Aceastä nouä traducere. precum si sfirsitul lui tragic. si s-a rasplndit cu deose. a trecut in Franta. in asemenea imprejuräri. pentru cä si-a ingäduit sä critice fastul oriental pe care-1 adoptase genialul cuceritor. Aceastä moarte tragicä i-a atras insä simpatia scriitorilor vechi: Curtius il numeste „vindex publicae libertatis". dar a fost ucis din porunca lui Alexandru. care a trecut apoi in toate literaturile lumii. Aceste amintiri.itorii posteriori (Polybiu. sau amestecat cu fondul strävechi de mituri si legende si in felul acesta s-a creat in jurul cuceritorului macedonean o atmosferä de supranatural. Nu trebuie dar. un autor necunoscut. arhipresbiterul Leo. mai bogatä in elemente fantastice. Acolo. totusi. exotismul tärilor cucerite.bire in imperiul bizantin.lului säu. Aristobul. Constantin si Romanes. profesorul lui Alexandru cel Mare. in tärile care fäcuserä odatä parte din imperiul lui Alexandru cel Mare. care insotise pe marele cuceritor in expeditiile lui. cunoscutä sub numele de Historia Alexandri Magni regis Macedoniae de proeliis. pe numele lui Callisthenes.). au muiat pana in coloarea mitului. sä ne surprindä faptul cä romanul fantastic al lui Alexandru cel Mare a fost pus. se recunoaste germenul unor episoade care au alcatuit mai tirziu o parte din urzeala romanului (ca de pildä: intilnirea lui Alexandru cu amazoanele sau cu gymnosofistii). in Egiptul stäpinit de urmasii lui Alexandru cel Mare. adunind elemente din traditia scrisä si din cea oralä. nepotul de sorä al lui Aristotel. cind au inceput sä scrie viata si räzboaiele lui.a. incit chiar istoricii pe care el ii luase in expeditiile sale. In Bizant unele copii ale romanului indicau ca autor pe istoricul Callisthenes.

Dupä aceastä versiune greacä. Una din cele mai vechi versiuni slavonesti care a räzbätut prin vicisitudinile vremurilor pinä la noi s-a gäsit in mänästirea Neamtu. care.000 de versuri. istoricul literar rus Veselovskij a arätat cä forma numelor proprii din versiunea neogreaeä si sirbeascä a romanului presupune la baza lor prototipe de origine latinä sau romanicä. Originalul traducerii romänefti s-a pierdut. Acum mai bine de 50 de ani. in satul Simpietru din judetul Hunedoarei. ine er ca sä speculeze tema moralä in romanul de vitejie. fäcutä. Alexandria vede iaräsi lumina tiparului.si mä usteniiu cit putuiu si o scris sä ceteascä si sä socoteascä bine ce este impärätie cestii lumi desarte si mingänoasä". Aceastä traducere. unde s-a incrucisat din nou cu traducerea arhipres. cu cheltuiala unui negutätor. tre.biterului Leo. in veacul al XVI-lea. in opera sa Istoria delle moderne rivoluzione della Valachia. romanul lui Alexandru a fost preformat in versuri intii de un cleric. incit a fost singura carte profanä care a fost pusä sub tipar.ori tipärita in Venetia. Alberic de Besangon — sau mai probabil Briangon — apoi de trei truveri intr-o lungä epopee de 20. printre tipäriturile romänesti. iubire §i moarte tragicä al marelui cuceritor: „Adecä eu mult grefit si ticälos Popa Ion din Simpetru scrif aceastä carte ce se cheamä Alixandrie . dupä toate probabilitätile. dintre care cea mai veche se gäseste in asa-numitul Codex Neagoeanus (ms. cind intelectualii Ardealului. originalul occidental nu s-a descoperit incä. Desi nu s-a gäsit pinä acum nici un exemplar din aceastä tipäriturä brincoveneascä. ma detta Storia e veramente curiosa per le molte favole che in essa vedonsi frammischiate". in zorile redesteptärii nationale. fiindcä este atestatä de cätre secretarul de limbi occidentale al lui Brincoveanu. Anton Maria del Chiaro. stampata in lingua valaca. scris la anul 1620 de popa Ion Romänul. dar ni se pästreazä o sume. o Alexandrie: „o sia Storia di Alessandro il Macedone. numite de atunci versuri alexandrine. de eite 12 silabe. apropiatä de traducerea latinä a napoli. in tipografia lui Petru Bart. A fost publicatä la 133 Sibiu. totusi existenta ei este in afarä de orice indoialä. s-a reper'cutat in redactiunile bizantine care circulau intre colonistii greci din Venetia. interesantä pentru cä ne dezväluie ceva din psihologia clerului de pe acele vremuri.denie de copii. Acesta. devenitä apoi o carte popularä. ai cäror locuitori träiau in strinse legäturi politice si economice cu Venetia. se gindesc sä-i punä in minä cärtile lui favorite. De atunci s-a retipärit continuu fi este . cu toate incercärile fäcute. O copie de pe aceastä versiune a fost tradusä pe la jumätatea veacului al XVI-lea in Ardeal. apärutä la Venetia in 1718. Din Franta materialul epic despre Alexandru s-a räspindit in tot Occi. Mai tirziu. Traducerea sirbeascä s-a räspindit repede la toti slavii ortodocsi si a fost adusä in tärile noastre de cätre cärturarii sirbi. dar care suferise in partea finalä influenta poemelor franceze.dentul si a ajuns in Italia. dese. dar. din porunca mitropolitului Grigore.cind de la atmosfera legendelor religioase apocrife la literatura beletristicä. pomeneste la anul 1713.fermentatie epicä. 3821 din Biblioteca Academiei Romäne). in 1794. ln cuprinsul manuscrisului se aflä urmätoarea notitä. in näzuinta de a ridica nivelul cultural al poporului. s-a fäcut o traducere in limba sirbä. din cauzä cä au fost intrebuintate in acest roman. iar pe vremea lui Brincoveanu ajunsese atit de mult cäutatä. O versiune in prozä. in orasele de pe tärmurile croate. nr. si a fost copiatä in 1562. emigrati la noi din pricinä apäsärii turcesti. Apostol Manu. s-a raspindit in numeroase copii.tanului.

au dob'ndit aripi fi s-au prefäcut in iele. intr-un ostrov de la capätul pämintului. Al doilea roman este Varlaam si Ioasaf. pentru a se duce cätre una din grädinile incintätoare spre a-fi petrece vremea. Sim. Lalitavistara. Credinte si legende ca de pildä cele despre blajini. Trece putinä vreme la mijloc fi. ' Cu fetele lui Alexandru impärat in cale s-a intimpinat. care a dat o editie ingrijitä de marele prozator Mihail Sadoveanu. ne-o infätifeazä astfel: Relegele din Kapilavastu dobindise la o virstä inaintatä un copil. varlaam si ioasaf. regele pune sä se zideascä trei palate märete in care copilul avea sä-fi petreacä primäverile. in mirosul florilor. fiindcä in unele manuscrise ale Alexandriei se povesteste cä marele cuceritor ar fi dat sticla cu pä vie. 2Nagomudrii din versiunea noasträ derivä din slav.. in pictura bisericeascä (zugrävirea lui Alexandru aläturi de Por impärat fi de Darie. pe präg de argint a cälcat. sau a lui Ducipal pe peretii unor biserici de sat din Oltenia) — toate sint dovezi incontestabile de intensitatea cu care a räzbätut fi träieste incä in sufletul popular de azi romanul de vitejie si de miraculos al celui mai mare cuceritor din lumea anticä. 1910. verile fi iernile. •- ► ln colindele ce se cintä pe ulitele satelor ln zilele de iarnä. Cleofila. intilnefte in cale un mofneag incovoiat sub povara bätrinetii fi atunci aflä cä tineretea se sfirseste cu bätrinetea. devenind nemuritoare. curind dupä aceasta. numeroasele urme läsate in basme. ascetii intelepti care träiesc o viata de privatiuni. Candachia).azi räspmditä in masele populäre de cätre diferite edituri si institutii culturale. regele din Kapilavastu. (Cutare) dimineata s-a sculat in cintarea cintärilor.. In sfirsit. 99— 100. Intr-o zi insä. pentru a märi dispozitia de umor si voie buna. si oO(pr)crrri<. in pästrarea slujnuelor sale. pe cind copilul. = in^elept. Pentru a preintimpina o asemenea nenorocire. _. a trebuit fire^te sä läse urme adinci in tradi^iile si literatura popularä. däruitä de Evant impäratul gvmnosofi^tilor. Ruxanda. fi apoi da poruncä strafnicä ca orice suferintä fi orice necaz sä fie abätute din calea copilului. ajuns in virsta adolescentei. Bucuresti. intilneste pentru intiiafi data un bolnav si atunci aflä de la vizitiul säu ce este boala. Harb = gol. iese cu invoirea tatälui säu din palat. Alexandru Machedon este invocat. alcätuitä cu fapte decenii inainte de ivirea creftinismului. aceste divinitäti räufäcätoare sint adesea invocate ca slujitoarele lui Alexandru cel Mare. isi au. pe care o veche carte indicä. care macinä sänätatea omeneascä. intilnefte pe cale un convoi mortuar si atunci aflä pentru intiiafi datä marea tainä pe care i-o ascunseserä pinä atunci 1„Alexandria" in literatura romäneascä. uneori. ' Din pat de aur s-a sculat. care a circulat neintrerupt patru veacuri in toate straturile societä^ii noastre. dar cä acestea au bäut apa si. yujivo? gol. In sfirfit.burele acestui roman de apologie a vietii ascetice crestine este legenda lui Buda fi a tatälui säu. in scena infemului. Ba chiar fi in cuprinsul oratiilor de nuntä apar reminiscente din Alexandria : Iar nunul cel mare Cälare p-un cal Ca un Ducipal. • ' In revärsatul zorilor. o sursä in episodul intilnirii lui Alexandru cu brahmanii gymnosofisti 2. in toponimia si onomastica popularä (Darie. despre care se prezisese cä va renunta la tron fi cä se va face brahman. ca de pildä Casa §coalelor. ln ciclul descintecelor de „iele". iesind din palat pe poarta dinspre räsärit. corespunzitor grec. p. $iM*npi>= infelept. dupä cum am arätat pe larg intr-un vechi studiu1. :134 . O carte ca Alexandria.

un cälugär al noii religii a prelucrat-o. se incrucisa cu fondul mai vechi budist. sä devinä brahman. obosite de prea multä priveghere. intemeind budismul. cind crestinismul.täfefte tatälui näzuinta lui de a se face si el brahman. Ajuns la limanu. Zguduit de aceste neafteptate intilniri.toti. se imbräcä in haina de negustor si porni pe o corabie sä-i aducä mintuirea. prin citirea Vedelor. la douä leghe de Ierusalim. de unde apoi a ajuns pinä in mänästirea Sf. inäbufind in sine germenul tuturor dorint elor si al ispitelor. Siddhärta cade intro adincä meditare: „Nenorocitä sänätatea pe care boalele o distrug. ' Ce modificäri a suferit legenda budistä pentru a deveni cel mai bun roman spiritual al evului mediu. nenorocitä viata in care omul rämine afa de putin". pe vremea regilor Sasanizi. isiiacalul si se face neväzut.torul legendei a introdus un cälugär. . Acesta träia in pustiul Senaridului. cum il caracterizeazä Krumbacher? S-au pästrat cadrul initial si cele trei intilniri fatale. adormiserä. De aceea adaptarea legendei lui Buda la crestinism nu se putea face decit prin introducerea in scenä a unui cälugär cu darul preotiei. slavice si germanice. Acest dar este transmis din generatie in generatie de la sfintii apostoli. in locul brahmanului. el intelege cä numai in religie se poate gäsi adäpost pentru suferintele vietii omenesti fi. Siddhärta intilnefte pe drum un tinär ascet care. Tatäl convoacä capeteniile tribului. Din Persia. intr-o tinutä de linifte desavirfita. tradusä in limba arabä. cind. dindu-i o coloratura crestinä. din punct de vedere psihologic. pe cind sträjile care-1 pindeau. Pe cind se intorcea spre palat in prada acestor ginduri triste. cäci problema principalä a transpunerii legendei din forma budistä in formä crestinä era urmätoarea: Siddhärta putea prin propria-i meditare sä ajungä la cunoasterea supremä si la formularea sistemului säu religiös. ducindu-se la grajd. care si celor ce sunt cu inima oarbä le poate da lumina intelepciunii“. Instinctiv. legenda. care venea dinspre apus. care-i vädesc dintr-o datä nimicnicia vietii omenefti. cäci dincolo de lumea „in care unii vin §i din care altii se duc“. Aci un cälugär loan — confundat mai tirziu cu Sf. doreste sä-i „dea o piaträ pretioasä. reträgindu-se in pustie. sub care a sträbätut in toate literaturile europene: romanice. E rolul acordat cälugärului Varlaam. intors acasä. erau necesarc pentru a pregäti sufletul unui tinär fiu de rege sä se despartä de märirile deserte ale vietii pämintesti si sä prefere asce. unde prin meditare ajunge la cunostinta supremä. dar intr-o noapte. In locul tinärului brahman insä. care la rindul lor 1-au primit de la Mintuitor in ziua coboririi Sf. Saba. toti hotäräsc sä-l impiedice cu sila de la aceastä nenorocire. spune el. impär. Aceastä legendä budistä a trecut din India in Persia.rile Indiei. se duse la palat si aci ceru sä fie dus inaintea lui Ioasaf — asa se numeste in romanul crestin fiul impäratului — cäci. se sträduia. unde. cä moartea este limanul vietii omenefti. nenorocitä tineretea pe care bätrinetea o nimiceste. Intrat in palat. . Varlaam oferä piatra pretioasä. aflind prin revelatie divinä despre främintarea sufleteascä a fiului de impärat.tismul si reculegerea in pustietate. loan Damasceanul — i-a dat forma greceascä. pe cind Ioasaf nu putea pätrunde in crestinism färä initiere si färä sävirsirea celor douä taine care leagä pe om de Mintuitor: botezul si cuminecätura. tinärul print se strecoarä din palat si. Duh asupra lor. care. care nu era alta decit invätätura 135 Mintuitorului. a cälätorit mai departe in noua ei formä spre Siria. Dar cele douä taine nu le poate indeplini in crestinism decit cineva care are darul preotiei. prelucrä.

mare este! Minunatä cartea aceasta plinä di toate de invätäturile svinte". nu mai putin interesant prin marea lui vechime fi prin originea lui asirianä. Asa este. Tot asa anecdota cu care vräjitorul Tevda cäutä sä con. a fost versificatä de poetul I. ca de pildä la mänästirea Sucevita din Bucovina. a trecut si la slavii sud-dunäreni. ceea ce formeazä frumusetea acestui roman. Doamne. primind botezul si cuminecätura. sint minunatele apologuri pline de adinc inteles al vietii omenesti. Cätind in jos väzu doi soareci. ARCHIRIE si ANADAN. sprijinite de minunate parabole. cele patru aspide sint cele patru stihii ale trupului omenesc. Soricu. väzu picurind din ramurile acelui copac putinticä miere. viitoare. Räpit de frumusetea invätäturilor lui Varlaam. se retrge in pustietate. :136 . este pätruns si el de adevärurile eterne ale crestinismului $i se boteazä. iar picätura de miere este dulceata acestei lumi treeätoare. se gäseste zugrävitä si in citeva din vechile noastre biserici. Intr-adevär. care din literatura bizantinä s-a räspindit in toate literaturile evului mediu occidental. ca de pildä in San-Marco din Venetia. stäpinit tot mai mult de gindul vietii spirituale si al mintuirii sufletesti. care a inspirat lui Rückert balada Es war ein Mann in Syrerland. dar väzind statornicia tinärului. se porni sä' guste mierea. Este o poveste in care se intret es douä teme principale: a nerecunostintei unui fiu adoptiv. „groaznic la vedere.ciuge — care a fost utilizatä si de Shakespeare in actul al II-lea din Negustorul din Venetia si care are paralele in basmele noastre. care a fost sculptatä in catedralele din Occident.este o viatä vesnicä. „Cätind la ramura pe care-si intepenise picioarele“. a fost stilizat si tipärit de Anton Pann in 1850 si se tipäreste si azi pentru lectura copiilor si a maselor populäre. fugind de inorog. adus la noi de valul emigrärilor stirnite de urgia dezastrului din Cimpia Mierlei. suflind cu foe". Generatii intregi de cälugäri nemteni si-au trecut din minä in minä acest edificator roman ascetic. Acest roman. Ea este räspinditä si in masele poporului nostru. Impäratul. mila ta. Al treilea roman apärut in acestä perioadä de timp. nu domneste mult. aflind cä fiul säu a imbrätisat religia pe care el o prigonea. Cel mai vechi manuscris slavonesc al romanului lui Varlaam dateazä din secolul al XIV-lea si s-a gäsit de invätatul rus Iacimirskij in biblioteca mänästirii Neamtului. de La Fontaine in fabulele sale. väzu patru capete de aspidä. fiindcä. fi a devotamentului vasalilor asirieni 1 Un om.vingä pe impärat cä numai femeile pot smulge pe tinärul print din calea ascetismului. de unde a fost culeasä in mai multe rinduri si de unde. In fundul präpastiei. si unui din ei. soarecii — ziua si noaptea. urcindu-se pe tronul tatälui säu. cum o credea el. altul negru. de pildä. este romanul lui Archirie si Anadan. U. balaurul — iadul . Ridicind. Aceastä anecdotä plinä de umor a fost reluatä de Boccacio in Decameronul säu. pe lingä puritatea seraficä a sufletului lui Varlaam. sau la Bäjesti si Aninoasa din judetul Muscel. unde se credea in afarä de primejdie. „Decipäräsindu-si grija si toate nevoile ce-1 cuprinsese". si care. sau parabola inorogului1. in sfirsit. cäzu intr-o präpastie si apucindu-se cu miinile se sui intr-un copac. a notat la inceputul veacului al XVIII-lea pe filele ingälbenite ale manuscrisului aceste induiosate rinduri: „0. El circulä in literatura noasträ <iin veacul al XVII-lea. Ioasaf. care merge pinä acolo incit pune la cale pieirea unchiului säu binefäcätor. Tilcul parabolei este urmätorul: präpastia este lumea. in sfirsit. in sfirsit. care a ajuns mai tirziu si episcop de Roman. si. unui alb. a fost tradus de Udriste Nästurel. cäsca gura sä-1 inghitä. parabola celor patru cos. incearcä prin toate mijloacele sä-si smulgä copilul din aceastä nenorocire. cumnatul lui Matei Basarab. ochii in sus. care rodeau copacul de la rädäcinä. un sarpe. copacul este cursul vietii. Ioasaf simte coborindu-se in sufletul lui zbuciumat inseninare si se crestineazä.

Actiunea se petrece in timpul regelui asirian Senaherib. ln acest scop plänuieste niste scrisori ca din partea lui Sinagrip. ca sä-i desavirseascä invätätura. Archirie cere ca räsplatä pe nepotul säu Anadan. se inspäimintä. pinä cind in cele din urmä. si-a dat sufletul. voieste sä se retragä la tarä. Impäratul isi adunä toti sfetnicii ca sä chibzuiascä. pe care le pecetluieste cu pecetea regalä si-1 face pe Archirie sä-si adune oastea §i sä vinä spre cetatea de scaun. faraonul Egiptului. orfan de pärinti. Este acum momentul priel. isi povesteste necazurile cu nepotul säu. ln rästimp. rugindu-1 sä-l primeascä in locul lui. aflind de pieirea iscusitului Archirie. Anadan. deoarece el. färä a avea rägazul sä lämureascä ceva.^tin^ä. simtindu-se släbit de bätrinete. Chestiunea originii acestui roman a fost multä vreme obiect dediscufie intre orientalisti. Archirie in fiecare zi ii dädea eite o bätaie si eite o invätäturä privitoare la recuno. un intelept si zelos scriitor. care se oferise sä amägeascä pe unchiul säu. dati-ne var. Archirie. sau. intrat in slujba regelui si dorind sä mosteneascä mai curind averea unchiului säu. pe care o tine astfel ca sä atite pofta vulturilor. inaltä lada in sus. Sinagrip in versiunea noasträ. a descoperit douä suluri mari de papirus din veacul al V-lea a Chr. aseazä apoi un copil intr-o ladä de care leagä la cele patru capete eite un vultur. si atunci regretä cu totii pieirea lui Archirie. Intrat in sala palatului. nimeni nu este in stare sä dezlege enigma. o misiune arheologicä germanä. impärate. dacä nu. care semäna aidoma cu Archirie. isi ia asupra-si sarcina de a descurca lucrurile. El pleacä in Egipt. infäti§indu-se din nou la curtea regelui. .fatä de regii lor. neavind copii. väzind din turnul palatului oastea lui Archirie. Acesta. nici chiar Anadan. ii spune: „Iatä-ti mesterii. de remuscare. zburind sä prindä carnea. Regele. iar Archirie. Peripetiile sint expuse aci la persoana intiia. ace^tia. adoptä pe nepotul säu Anadan. fäcind säpäturi intr-o insulä de lingä cataractele Nilului. Faraonul Egiptului. ca sä-ti zideascä cetatea". trimite-le cärämidä $i var. Intors la curtea lui Sinagrip. multumit cu aceastä dezlegare a enigmei. dar pe care se afla odinioarä orasul Elefantina. Atunci il duce la curte §i-l infätiseazä. in timp ce acesta este ascuns intr-o hrubä. Copilul strigä din inältime: „Dati-ne cärämidä. Anadan. Bätrinul sfetnic al impäratului. este condamnat la moarte. se hotäräfte sä-l räpunä. care si-a strins oastea si vine sä-l detroneze. Ducindu-se cu el la tarä. incarcä pe Archirie cu daruri si-1 trimite inapoi cu cinste. regelui.. dezleagä enigmele ce i se pun. trimite. cerindu-i ca sau sä-i trimeatä mesteri iscusiti care sä-i zideascä o cetate in väzduh si sä-i dezlege enigme. Dar armasul insärcinat cu infäptuirea osindei se lasä convins pe drum de Archirie si taie capul unui sclav. pinä cind in anul 1506—1907. acoperitä de palmieri.nic ca armasul sä scoatä din hruba lui pe Archirie. in urma unei discutii violente cu acesta. adresindu-se impäratului. fi-1 crefte cu toatä grija pärinteascä pinä cind se face mare. continind romanul lui Archirie cu titlul: Acestea sint maximele lui Ahikar. sä-i pläteascä tribut. Archirie insusi care se 137 da ca purtätor al pecetilor regale sub regii asirieni Sanherib (705—681) si Asarhadon (681—668). In acelasi timp. copilului ii dä in minä o frigare cu carne in virf. infätiseazä regelui pe unchiul säu ca pe un räzvrätit. cä sed me§terii färä lucru“. solie lui Sinagrip. Archirie. Anadan. dupä obiceiul timpului. prin care a invätat pe fiul säu. iese in intimpinarea bätrinului $i-l decide sä vinä singur la curte.

traducere din limba germanä. 1910. in Principii de limbä. circulä si azi in popor si si-a gäsit adäpost in cärtile de §coalä. in 1922. V. Studii. Biblioteca pentru popor. p.c e s c u . Noui contributii. copiat de popa Ion Romänul. I. dupä altii. Iatä din ce adincime de vremuri —• peste 25 de veacuri — ne-a venit acest roman. Povestea lui Archirie. 1900. in perioada macedoneanä a literaturii bulgare. Varlaam si Ioasaf. in Simpetni. Completäri privitoare la problema datärii si localizärii traducerii. 1910 Prelucräri moderne in literatura noasträ: M. Bucuresti. a fost publicat de d-1 I.In urma acestei descoperiri. La noi romanul a venit de la slavi. nr. Casa Scoalelor. S a d o v e a n u s i D . N ä s t u r e l . un substrat istorie. Bucu. 65— 139. se pästreazä in Biblioteca Academiei Romäne. ed. in schita sa Päcalä si Tindalä. O traducere modernä din limba germanä dupä Chr. Archirie si Anadan: Textul romanului a fost publicat sub titlul Inteleptul Archir cu nepotul säu Anadan. Schmid: P r e o t u l E c o n o m A l . copiat de un cärturar. 1929. a c e 1 a s i. Studiu si text. in tipografia lui Anton Pann. Bucuresti. Costache Negruzzi. in veacul al YI-lea anterior erei crestine si are. Craiova. D .p e a au. l o a n M i h ä l .. Textul complet a fost publicat de N. cu un studiu. si in „Pagini alese din scriitorii romäni“. Ureche in legenda fara färä bätrini. tradus din limha elenä la anul 1648 de Udriste Nästurel din Fieresti. Bucuresti. C a r t o j a n. Elementul didactic din acest roman. Aceastä edi^ie este reprodusä si azi in „Biblioteca pentru toti“ nr. 322 $i trm. Lu. Vieata Sfintilor Varlaam si Ioasaf. simplificatä si prelucratä de V. care se citefte si azi la noi cu interes de copii si lumea de la sate. 1922. 1904. 301 — 319. au fost folosite si de marele prozator de la inceputurile literaturii noastre moderne. la a c e 1 a s i. Alexandria in literatura romäneascä. p. Studiu si text. 1922. C a r t o j a n . se gäsesc imprästiate in literatura oralä a poporului. dupä un manuscris din 1784. al doilea logofät. la Blaj. 1926. la 1S50 (cu litere chirilice). un alt manuscris din anul 1717. Alexandria in literatura romäneascä. Alexandria: Un fragment din Codex Neagoeanus. la 1620. Bucuresti. mentio. Socec.mele. precum si enig. 14. a publicat G a s t e r in Journal of the Royal Asiatic Society. O versiune dupä un manuscris din anul 1773 a fost publicatä de A. :138 . iar altele. Afirmatia generalului cä romanul este tradus din limba elinä este eronatä. 1921. care semneazä Reate. Bucuresti. dupä unü. Alexandria in lite. nr. -455 si urm. Noui contributii. p. Cärf ile populäre in literatura romäneascä. Bucuresti. P e t r e s c u .refti. Bucuresti. o istorisire din timpurile de glorie ale crestinismului. Din Viefile Sfintilor. v. o traditie popularä. losafat. B i a n u in Columna lui Traian.neazä un manuscris din veacul al XVII-lea. Pentru Alexandria: N. orientalistii au cäzut de acord: romanul a fost stilizat in Asiria. in mänästirea Aninoasa. cäci Cipariu. tipärit intiia oarä de A n t o n P a n n .ratwa romäneascä. BIBLIOGRAFIE Texte. p. 79 (Alcalay). unde a fost tradus in secolul al XI-lea sau al XII-lea. cu deosebire proverbele. 213 — 231. Varlaam si Ioasaf: General P. 1883. 26 (Cartea romäneascä).A. Sfintele amintiri. A fost tradus de timpuriu in literatura noasträ. P ä t r ä s c a n u . O altä versiune.

Iatä. serie. 251— 262. sau de nescareva oameni de ai casei lui (dupä cum de multe ori se intimplä).. Pentru tema Tara färä bätrini: J. S t e f ä n e s c u . care nici un lucru deplin n-au scris“. VIII (1898).ticä a acestor compilatii se poate reconstitui. p. a adus in tarä pe fostul patriarh al Constantinopolului. bibliografia complete a chestiunilor. III. färä numai serie cä 1-au ucis §usman voivodul sirbilor. Dupä aceasta se cunoaste ce fei de oameni au fost rumänii nostri. S i m o n e s c u . apärutä sub titlul Facultatea de litere din Bucuresti. Tot acolo. I. D. de räposatul Giurescu lui Radu Popescu: „Dupä ce au pierit Dan Vodä. 1926. in Byzantion. privitor la istoria Tärii Romänesti inainte de Neagoe Basarab. C ar t o j a n. 27 —56. Berlin. carele zie sä fi fost de feliul lui Cimpulungean. in räzboiu de au avut cu cineva sau de vreun vräjmas al lui. C a r t o j a n. 1934. n-a ajuns pinä la noi. Ce sä fie lucrat el in domnia lui nimeni nit. 1932. nr.. 20. in näzuinta de a reorganiza bisericä Tärii Romänefti. 232 — 250. 1940. de pildä. fiindcä nu ni s-a pästrat nici un fragment. INCEPUTUL ISTORIOGRAFIEI IN TARA ROMÄNEASCÄ Inceputurile istoriografiei muntenesti sint incä inväluite in ceatä. Bucuresti. au stätut la domnie Alixandru Voda. La domnia lui Vladislav — desi aci e o confuzie: „Dupä ce au domnit Vlad Vodä 15 ani — e vorba de Vlad Tepes — au luat domnia Vladislav Vodä de carele nici o istorie nu se aflä scrisä de cinevasi. P o 1 i v k a. iar nu serie. N. 25 — 29. de stiinte sociale. II. I. ca si in Moldova. s-ar pärea cä ei au avut la indeminä izvoare scrise chiar pentru primii domni — ctitorii principatului muntean. istoricul si filiatiunea redactiunilor romänesti. p. Cimpu. Nimic insä din ce s-a insemnat in scris. p. Bucuresti. insä ce sä fie fäcut in 23 de ani ai domniei lui nu sä pomeneste. p.Pentru Varlaam si Ioasaf: Dan I. Este posibil ca si in Muntenia. in Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. I. evolutia istoriografiei muntene.lung-Muscel. in linii mari si nu totdeauna sigure. Seminarul de istoria literaturii romäne (Epoca veche). Numai printr-o minutioasä analizä cri. in publicatia Semitiarului nostru. nici o urmä despre aceastä istoriografie slavonä. Abia din epoca domniei lui Neagoe Basarab avem o biografie a patriarhului Nifon. Nifon. Un sat din tara Oltului. 2. Incercäri istorico-literare. pe . 1 — 46. ci numai zice cä au pierit de sabie in Tirsor.“ Dar la domnia lui Dan-voievod. citeva exemple culese din cronica atribuitä de d-1 Iorga lui Cäpitanul Filipescu. Cärtile populäre in literatura romäneascä. Date nouä privitoare la circulatia romanului la noi: E m i l T u r d e a n u . fasc. Cärtile populäre in literatura romäneascä. istoriografia sä fi inceput in limba slavonä — limba statului si a bisericii —■ dar nu avem nici o dovadä documentarä. Pentru Archirie si Anadan: N. I. p. deoarece elementele care au intrat mai tirziu in compilatiile de cronici in a doua jumätate a veacului al XVII-lea s-au pierdut. Varlaam si Ioasaf. fratele lui Mircea: „Acesta au stätut domn in Tara Romäneascä . dar pentru ce si cum nu se stie“. C a z a n . Inst. Cercetäri literare. Din unele citate si aluzii pe care le gäsim la compilatorii de cronici din secolul al XVII-lea. in Drägus. si la noi I. färä cit sä ziee cä au pierit de sabie in Tirsor. I. la locurile respective. VIATA §1 TRAIUL SFINTULUI NIFON Se $tie cä Radu cel Mare. cu interesante elemente de istorie munteneasca.

Neagoe Basarab. Dar cu toatä ascendenta pe care mitropolitul o avea asupra domnului si boierilor. Radu cel Mare nu admitea punctul acesta de vedere si.tecat in viata realä a sfintului si elemente supranaturale. ridicat pe scaunul mitropolitan din Tirgovi^te. sprijinind credinta ortodoxä in tot Räsäri.tul apäsat de stäpinirea päginä. Protul Gavril fusese cälugär in aceeasi mänästire Dionisiat din Athos. Vlädu^ (1510—1512) fi Neagoe Basarab (1512—1521). Neagoe Basarab a fost un domn pios. se urcä pe scaunul Tärii Romänesti Neagoe Basarab. aducind in locul lui pe fiul unui fost despot sirb. :140 .care turcii il scoseserä din scaun si-1 tineau sub pazä. in care isi petrecuse ultimii säi ani patriarhul. preo|ii si boierii tärii ^i in care se pun noile temelii ale vietii biscric. Mazilu intr-o lucrare publicatä intr-o colectie de studii a Seminarului nostru de istoria literaturii romäne vechi. a ames. deci il cunoscuse de aproape. dupä el. in Athos. care justificau aureola de sfint pe care i-a creat-o biserica. Nifon. care furä asezate in mänästirea de curind intemeiatä la Curtea de Arges. o nouä episcopie la Buzäu. convocä un sinod la care iau parte domnul. si de D. redactatä in limba greaeä. Popescu in Analele Academiei Romäne. se despärtise de sotia lui si luase in cäsätorie pe sora domnului. si au fost studiate temeinic de diaconul N. in care este infätisatä istoria tulbure a Tärii Romänesti de la Radu cel Mare pinä la Neagoe Basarab. trimite la Muntele Athos sä i se adueä in tarä o parte din moaste (capul si o minä). Cind. Mihnea cel Räu (1508— 1510). si cerea ca Bogdan sä se impace cu sotia lui. care era. Gavril. In aceastä viatä a Sfintului Nifon. patriarhul Nifon murise in mänästirea Dionisiat din Muntele Athos si fusese trecut in rindul sfintilor.tinopol. sint intretesute insä si date istorice interesante petrecute in Tara Romäneascä pe timpul a patru domni: Radu cel Mare (1496—1508). a fost tradusä apoi in limba romänä si se pästreazä in patru manuscrise din veacurile al XVIIIlea si al XIX-lea din Biblioteca Academiei Romäne. Maxim. pentru o mai bunä rinduialä religioasä. impäciuitorul. Incepind sä scrie viata Sf. ale cärui moaste fuseserä aduse in tarä. dupä modelul literaturii hagiografice. apärutä in 1928 sub titlul Contributii privitoare la istoria literaturii romäne. In acest rästimp. intrucit era in joe insäsi sora sa. Unui dintre boierii de divan ai lui Radu cel Mare. intemeindu-se. Aceasta parte din Viata lui Nifon este de fapt o cronica plinä de amänunte dramatice. Bogdan. scrisä de Gavril Protul. in Siria si Egipt. Nifon. totusi un conflict se ivi intre ei. protul Muntelui Athos — protul era un fei de presedinte al republicii de mänästiri din Athos —• sä scrie viata patriarhului Nifon. in 15 august 1517. impotriva pravilelor bisericesti. care in tinerete träise pe lingä marele patriarh si-i ascultase invätäturile. Aceastä viata a sfintului. Neagoe insärcinä pe cälugärul Gavril.esti. deoarece biserica nu admite divortul sotilor — asa cum dealtfel a rämas pinä astäzi traditia in biserica latinä. in prezenta unui numeros sobor de cälugäri si mitropoliti din toate centrele Räsäritului ortodox. El a reparat si clädit biserici in Constan. Citiva ani mai tirziu. se sävir^i sfintirea mänästirii Curtea de Arge§. acuzä pe mitropolit „cä stricä obiceiurile tärii" si-1 silente sä piece din tarä. aducindu-si aminte cu pietate de fostul säu dascäl. Patriarhul insä nu voia sä incuviinteze aceastä cäsätorie.

grädina si poartä micä fi mare. de largä obläduire a crestinä.tätii din Räsäritul musulman. alta micä cu tot ce trebuieste fi o au zidit cu zid imprejur. sä le fie de pazä. totusi. care a fäcut totusi päcatul de a izgoni pe Nifon din tarä — au fost räi si lacomi fi au adus zarvä fi sfisieri interne. strfns legate de persoana domnului si a familiei sale. Si o au fäcut bisericä Sfintului Nicolae fäcätoriul de minuni cu turle. maghemita. de räzbunäri de complo. a cäutat sä punä la cale pieirea Basarabilor. Iar bisericä fi chiliile le-au umplut de främseti fi li-au sävirfit de acoperemint. crud si dufman neimpäcat al Basarabilor.ror fi-i därui cu daruri mari si sä duserä cari-si pre la locurile sale. dupä ce au dat afarä pivnicerii. §i au pus numele ei: Lavra cea mare a Täräi Muntenesti. se ascunde intr-o butie goalä si descoperä complotul — ambele utilizate de Odobescu in nuvela Mihnea cel Räu. Aceste detalii de senzatie ale vremii. pe care vroia sä-i distrugä. Afijdirea fäcu o pristaniste in Ascalun la mare. intetit de Bogdan. in mänästirea Cotmeana. jitnitä fi vistirie fi alte case de toatä treaba. pimnita fi magupiia. in zilele de grea urgie ale acestuia. Domnia lui apare ca o erä de impäciuire fi linifte in tarä. iar bisericä si tinda o au acoperit tot cu plumb si au pus pe la ferestri cu stiele si o au si tirnosit cu blagosloveniia arhiereului fi a protului si a altor egumeni de la alte mänästiri. sä fie de coräbieri si o corabie mare. fiindcä. den care are mänästirea mult venit.turi. dupä ce a cäpätat tronul cu sprijinul boierilor Basarabi fi dupä ce s-a legat prin jurämint inaintea pafei de la Dunäre cä „dacä va face vreun räu“ neamului basarabesc. dacä nu de la domnul insufi.Domnii anteriori lui Neagoe — cu exceptia lui Radu cel Mare. mai mare peste vinätorii de la curtea lui Radu cel Mare. intre butiile de vin. si au fäcut o culä cu arme fi cu turnuri. pe fiul lui Mihnea. desculti. si bine le-a tocmit. Si fäcu cinste mare tutu. 141 Iarä Lavra a lui sveatii Atanasie toatä bisericä cea mare cu oltariul fi cu . sau scena cind Neagoe. de frica domnului. in beciurile palatului domnesc. lacom.jur'o au ingrädit cu zid. Neagoe Vodä o au sävirfit fi cu toate främsetile si podoabele o au podobit den läuntru fi dinafarä. Nu mai putin interesantä prin dramatismul ei este scena cind Neagoe a incoltit cu pilcul de ostafi. aducea ln ascuns hranä patriarhului Nifon. pe care protul Muntelui Athos nu le-a putut afla decit de la cineva din intimii domnului. ca de exemplu: scena complotului urzit de Mihnea cu logo. Vlädut era nerecunoscätor fi sperjur.fätul Stoican. cumnatul lui Radu cel Mare. descinfi fi färä islice". bolnitä fi ospätärie fi dohirie. care scapä. de princiarä därnicie pinä in cele mai indepärtate unghiuri ale ortodoxiei. cu toate amänuntele: „Iarä mänästirea lui Ariton. care o au inceput a o zidi den temelie Radu Vodä. care de opfte sä chiamä Cotlomuz. sau scena cu feciorul de casä — din neamul Basarabilor — care. concentreazä de la inceput interesul cititorului asupra personalitätii lui Neagoe. Mihnea. in toiul noptii. chilii fi trapezarie. cumare bucurie multämind lui Dumnezeu. Lista milosteniilor impärtite de el la Muntele Athos se insirä bogat. Pe acest fond intunecat de domnii nestatornice. se intretes detalii interesante care ne redau coloritul vremii. feciorul lui Dracea Armaful. de pribegii fi de räzvrätiri. „pe o fereasträ. §i alte metohuri cu de toate au zidit si au fäcut. era desfrinat. sabia pafei „sä-i taie capul cu mare rufine fi sä-i piarzä neamul din tarä“. impreunä cu feciorul lui Stoica. iar impre.

. fi fu tuturor tatä milostiv. in Ahiia. tot ca la Iver. la muntele Sinai. in Elada. „tot din piaträ cioplitä . Iar la minästirea Pantocrator au fäcut mari zidiri ca fi la Ivera fi au däruit multe daruri.." Detaliile despre multimea binefacerilor fi strälucirea domnitorului Neagoe in tot Räsäritul sint asa de multe. In Lavra cea mare a Hilandarului iarä au adus apä. cum sä aflä scris de dinsa." Se infirä apoi binefacerile fäcute la mänästirea cea mare din Tarigrad. cä au fäcut o trapezärie din temelie fi pimnitä. in Dalmatia fi in toate laturile de la räsärit pinä la apus fi de la amiazäzi pinä la amiazänoapte . a lui sveatii Evtemie facätoriul de minuni. ca de 2 mile de loc de departe. Iar la sveati Pavel au zidit o culä den temelie. ' Ea se incheie cu tirnosirea mänästirii. cu sate fi dobitoace incä le-au dat fi multe ziduri au fäcut. in Machedonia la mänästirea Cuceina fi in alte multe locuri: „Ce vom mai spune deosebi lucrurile fi minästirile carele le-au miluit? Sä zicem depreunä toate eite sunt in Evrota. care au venit pre mare la acea minästire cu mare minune. dat-au o zävase. sä fie de strajä. ce si päginilor. pre sus pre ziduri au adus apä cu urloiul. in Cambania. la care au luat parte. Ce vom mai inmulti cuvintele. in Evlava. care strälucefte soarele säu fi ploa fi pre cei buni si pre cei räi. in Machidonia. Prin structura ei. in Iliric. Iar in Lavra Iverului. la Nucetul.si netezitä si säpatä cu flori". fi zidi fi pimnitä mare din temelie. §i au impodobit fi marea minästire Xeropotam. incit ne intrebäm dacä intentia lui Gavril Protul a fost de a preamäri viata lui Nifon sau domnia lui Neagoe» Cronica se incheie cu arätarea innoirilor si ctitoriilor din tarä: la mänästirea Tismana. ca fi la Lavra lui sveatii Atanasie. in Petlagoniia. „unde sint moaftele sfintului Grigorie. §i au impreunat plumbul cel vechiu cu altul nou fi o au acoperit toatä de iznoavä. la mänästirea Oreiscului. toti egumenii de la Muntele Athos cu protul in frunte §i patriarhii Räsäritului.tinzile le-au innoit. in Trachiia. asemuindu-se Domnului celui ceresc. Iar in läudata minästire Vatoped toemi sä se dea milä pre an. si toatä clisemita o au zidit din temeliej fi au fäcut vase de treaba bisericii de aur si de argint fi zevese cusute cu sirmä de aur prea infrämsetate au dat. in Lugdonie.000 de talere de an. in Misia. cusutä tot sirmä de aur fi prea infrämsetatä. fäcätorul de minuni". §i fu ctitor mare a toatä Sfetagora. la Ierusalim. aläturi de clerul $i cälugärii din tarä. in Elispont. spargerea mitropoliei din Arges si zidirea din temelie a mänästirii Curtea de Arge§. spuind toate minästirile pe rind! ? Cä toate minästirile den sfint Muntele Atonului le-au imbogätit cu bani. sä o puie inaintea sfintei fi fäcätoarei de minuni icoanei. §i nu numai creftinilor fu bun. fi au pus pre fäcätoarea de minuni icoana a Preacistii un mär de aur cu märgäritar fi cu pietri scumpe. Despina. in mägura Misiei. Iar cinstita a lui doamnä. in Tetuliia. Viata patriarhuliii Nifon nu este numai o biografie cu :142 . si au fäcut fi mertic mare eite 90. in care este scris chipul Preacuratei Fecioarä fi Maicii lui Dumnezeu Mariia.' in Sermie. fi cu multä bogätie o au inbogätit. care sä chiamä Portärifä.

„bätrina slugä a Cantacuzenilor". 1939. de cind au descälecat pravoslavnicii crestini. Studii istorict greco-romäne. de la Blai. p. R u s s o . Patriarhul Constantinopolului.. Viata si traiul Sjintiei Sale Pärintelui nostru. care vedeau in el un mintuitor de sub jugul paginilor. I o a n i d. 21-34. P. IV. opera lui Gravril Protul a fost intercalatä in marea compilatie de cronici a Tärii Romänefti. Erlitia cea mai bunä este a lui Tit S i m e d r e a . petredndu-se pe pämmt strain. H a s d e o in Arhiva istoricä a Romäniei. p. scrisä la curte si menitä sä infätiseze intr-o luminä de apoteozä domnia §i personalitatea lui Neagoe Basarab. Viata Sf. LVII. 1865. p. p. Opere postume. adicä partea din viata acestuia care. in infätisarea lui de protector al intregii crestinätäti ortodoxe. din pricina faptului cä moastele sale se pästreazä la noi. 1928): Contributiuni la studiu* vietii Sfintului Nifon. . din cauzä cä in Viata sa elementele biografice se intretes continuu cu viata istoricä a tärii. 1859. si. A doua oarä de I o s i f N a n i e s c u s i C o n s t a n t i n E r b i c e a n u . si D. dupä uciderea miseleascä a . La ms. M a z i l u . din Biblioteca Academiei Romane si se aratä criteriile de transcriere. Bucuresti. 1888. Patriarhul Tarigradului. in Contributiuni privitoare la istoria literaturii romäne (Facultatea de litere din Bucuresti. 4 —37. care a stat la baza editiei Naniescu. dupä un ms. in Analele Academiei Romäne. 133— 150. Istoria Tärii Romänesti. Stavrinos. 2. In partea intercalatä in cronicä. in prefatä se indicä si celelalte ms. Stoica Ludescu a läsat insä la o parte inceputul fi sfirsitul din viata sfintului. din anul 1682. Nifon II Patriarhul Constantinopolului. 1857 si extras). Epopeea lui militarä cu tragicul ei sfirsit a fost cintatä in versuri de doi greci. Nifon. BIBLIOGRAFIE . Primul a 143 fost chiar vistiernicul säu. Nifon a fost publicatä intiia datä de B. Bucuresti. ci este in acelasi timp si o cronica interna a tärii. p. Despre patriarhul Nifon: D i a c o n u l N i c o l a e P o p e s c u . Bucuresti. cea. V a s i l e G r e c u. I. scrisä de Gabriehi superiorulu Muntelui Athos. in Convorbiri literare. 231 — 272. de cätre logofätul Stoica Ludescu. Seminarul de istorie a literaturii romäne — Epoca veche — Bucuresti.caracter legendär a sfintului. 1939. seria II. Nifon cuprinsä in compilatia lui Stoica Ludescu a fost publicatä in: Magazinul istorie pentru Dacia. Dupä epoca lui Neagoe Basarab. Fundatia pentru literatura si artä „Regele Carol II“ I. istorice. Ea prezintä din acest punct de vedere o importantä aparte si se situeazä pe acelasi plan cu Invätäturile lui Neagoe cätre fiul säu T eodosie. CRONICA LUI MIHAI VITEAZUL Se ftie cä strälucitele victorii ale lui Mihai Viteazul impotriva turcilor. de ieromonahul loan ot Ristrita. din Biblioteca Academiei Romäne citate de Tit Simedrea este de adäogat si versiunea. Bucuresti. mai ales. p. Cf. pästratä in ms. care. pentru ca sä däm iaräsi de urme ale istoriografiei muntene. care cuprinde si Invätäturile lui Neagoe. Mem. Studii. tom XXXVI. 2 1 si urm. ed. p. trebuie sä trecem tocmai in vremea lui Mihai Viteazul. 3 — 32. la Curtea de Arge$. copiatä circa 1654 si care a apartinut domnului Stefan Cantacuzino (cf. p. copiat in schitul Trivalea din Pitesti. alcätuitä in a doua jumätate a veacului al XVII-lea. V. Episcopul Hotinului: Vieata si traiul Sfintului Nifon. nu avea legäturä strinsä cu tara noasträ. sub titlul Biograf ia Patriarhului Nifon in Turcia fitn Teara Romäneascä. Versiunea Vietii Sf. D. 731—798 (tezä de doctorat la Universitatea din Viena). cum se numeste el insusi. Mitropolitul Constantinopolului. dupä acelasi ms. Din pricina importantei pe care Nifon a avut-o in reorganizarea vietii noastre religioase. incursiunile lui norocoase in sudul Dunärii au aprins nädejdile crestinilor din Balcani. mai veche. sect. pe vremea lui Serban Cantacuzino.

mai tirziu. Ba pinä si in indepärtata Spanie ajungeau trimisii lui. Ea nu ne este cunoscutä pinä acum decit dintr-un singur manuscris. Poema lui Stavrinos a incäput in mina lui Panos Pepanös. :144 . s-a reti. de unde a scos-o la luminä elenistul Emile Legrand. in cetatea Bistritei. in 1871. cneazul Vasile". p. profesorul italian Angelo Pernice a descoperit in arhivele italiene un memoriu al lui Mihai Viteazul. Tot atit de celebru a fost Mihai Viteazul in Occident. Gh. a cintat in versuri populäre grecesti vitejia lui Mihai. n. pentru a cere ajutorul crestinätätii impotriva dusmanului comun. unde a fost prescurtatä fi pusä in versuri. compatriotul lui Matei al Mirelor. unde se afla inchis in „noptile de 1 fi 2 februa. Avizele italiene si plachetele franceze ■— un fei de ziare ale timpului care se desfäceau in pietele dinaintea catedralelor — aduceau la cunostinta publicului victo. 11. de o deosebitä importantä. In anii din urmä. totufi ea aduce incä o märturie a marilor nädejdi pe care creftinätatea din Orient le pusese in geniul politic al eroului romän. fiindcä. in versuri romänefti. de Teodor M. publicatä „cu indemnul si cheltuiala arhiereului“ grec din Venetia. memo. VI (1909). nu numai intre cärturari ci fi in masele adinci ale lumii balcanice pinä azi. ca Baba Novae.’e>. ne-o dovedesc cintecele populäre grecefti. Pragäi si Italiei. precum si numeroasele reminiscent e despre vitejia lui in baladele sirbesti si bulgä. Panos Pepanös din Pogoniana Epirului. p. colaboratorul lui Anton Pann. EunntY«t. a fost ispitit sä aftearnä fi el in versuri faptele de arme ale domnului roman. in afarä de detaliile interesante asupra luptei de la Cälugäreni.1 cav.riile lui Mihai Viteazul si ale valahilor impotriva turcilor. pästrat in British Museum. Palamed. care a publi. Entuziasmul care a cuprins atunci masele populäre a atitat si imaginatia 1 Primi editie este din 163S.14). Poema lui Stavrinos a avut succes fi in lumea slavilor de räsärit.). fiindcä a fost utilizatä de cronicarul lui Nicolae Mavrocordat. ca interpret de limbä greacä la curtea „strälucitului duce de Ostrog.cat-o la Venetia.domnului. Dar defi n-a avut räspindire. In aceasta editie vine intli poema lui Matei al Mirelor si apoi poemi lui Stavrinos. Eliat. Grecu. 2. siD.riul da pe fatä si ceva din firea hotäritä si energicä a domnului. in 16381. care träia intre ucrainienii din Polonia. Ba pinä si pe coastele Adriatice ale Ragusei — ai cärei fii. 1940.pärit in numeroase editii si a träit in lumea greacä pinä in vremurile noastre ca o adeväratä carte popularä. Solii lui bateau necontenit drumurile Vienei. A fost cunoscutä fi cititä fi la noi. la lumina stelelor". Cit de popularä a rämas figura lui Mihai Viteazul. AI doilea eontemporan 'grec.rie. pe la 1837. Ea s-a bucurat de o mare popularitate. „care niciodatä n-a pus pret pe viata sa si in nici o luptä nu a crutat capul säu". unul din prietenii lui Mihai Viteazul.r| VOHVqf. Articole märunte. Russ a in Nä6. V. si cules de Teodor Burada in Macedonia. fi a fost tradusä. Cronica lui Palamed nu a cunoscut insä popularitatea cronicii lui Stavrinos. Despre editiile lui Stavrinos cf. ca cel auzit de Emile Legrand din gura unui cerfetor pe sträzile Rusciucului. 498.resti. cintate intr-un fragment rämas de pe urma cunoscutului poet ragusan Antun Sasin. Radu Popescu. luptau sub steagurile lui Mihai Viteazul — a ajuns vestea despre vitejiile romänefti. In editia din 1672 ordinea a fost schimbatä: intii Stavrinos ji apoi Matei al Mirelor (cf.

ln Spania. XII. famoso capi. cäderea pasei in mocirlele de la Neajlov. Dar. Era dar firesc ca Mihai Viteazul. Chiar si la unguri s-au gäsit cronicari si poeti populari care au povestit cu tendinte diferite viata zbuciumatä si domnia plinä de fapte räsunätoare a lui Mihai-vodä.scriitorilor.ranea confusione o vera tragedia sopra la morte din Sindm Bassä. pe cind mä aflam la curtea din Tirgovifte. ln Italia. veniserä sä stäruiascä pe lingä domnul romän ca sä renunte la campania lui in Moldova. ciftigaiu in lunile iunie fi iulie 1597. sä näzuiascä si el. din Silesia (Baldassar Waltherus Junior). „unul din cei mai buni prieteni“ ai domnului romän. Teodosie Rudeanu. p. Acesta era un oltean dirz si istet. ca un fei de guvernator al provinciei de curind cuceritä.tanio di Turchi. care si-a jertfit viata — cum spune insufi — ca „sä capete un loc in crestinätate“. nu numai ale poporului säu. temindu-se de complicatiile ce se puteau ivi. dupä cum märturisefte el insufi: „La indemnul lor — este vorba de citiva bärbati prea luminati — fi prin generoasa mijlocire a märitului domn Andreiu Tarnow. cunoscutul scriitor popular Giulio Casare Croce — un Anton Pann italian al secolului al XVII-lea ■— intr-o dramä care a avut mai multe editii. care tradusese in polonä cronica logofatului lui Mihai Viteazul. Simburele ei ni s-a pästrat insä intr-o traducere latineascä. Pe vremea cind viteazul domn pornise in fruntea ostilor sä cucereascä Moldova. Si el a gäsit astfel un cronicar al domniei intr-un logofät al säu: Teodosie Rudeanu. se afla la curtea din Tirgovifte a domnului roman un sol german. Mihai Viteazul se afla toemai la hotarele Moldovei cind sosirä in Ardeal comisari trimisi de impäratul Germaniei. care pinä acum s-a ilustrat in mai multe täri pre unde a fost trimis in mai bine de 15 solii. care intrupa. solul german se intilnefte cu un sol polon. infätisind in infern pe rivalul lui Mihai Viteazul la scaunul de judecatä al lui Minos. din nenorocire. dupä cum se vede. desi lucrurile sint umbrite putin prin reclama fäcutä lui Sigismund Bathory. dar ale intregii crestinätäti apäsatä sub stäpinire päginä. insufi Lope de Vega a evocat in drama El prodigioso capitdn tenacitatea caracterului lui Mihai si avintul räzboinic al ostasilor säi. In lunile de varä — iunie fi iulie— 1597. a pus sä se aresteze comisarii imperiali si i-a tinut inchisi pinä ce Mihai Viteazul a cucerit Moldova. cronica lui ni s-a pierdut in forma originalä. . Acestia. 580 — 919. atitea nädejdi. apoi i-a pus in libertate. Baltasar Walter cel Tinär. descrie lupta de la Cälugäreni cu multe amänunte istorice: ruperea podului. Acolo. Teodosie Rudeanu rämäsese in Ardeal. Documente. Andrei Tarnowski. Aceastä versiune polonä a fost apoi tradusä fi prelucratä in limba latinä de Baltasar Walter. cerindu-si scuze pentru neintelegerea iscatä fi pentru vexatiunea la care i-a supus 1. unul din cei mai intimi amici ai domnului Mihai. ca si Stefan cel Mare. Sotte. o scurtä descriere a acelor 145 1Hurmu?aki. sä läse viitorimii amintirea faptelor lui räzboinice si a sträduintelor sale. Acest om energic si diplomat a fost cronicarul lui Mihai Viteazul. care cunostea intentiile precise si firea hotäritä a domnului säu. mina lui dreaptä in timpul campaniei intreprinsä impotriva lui Ieremia Movilä.

el introduce de asemenea un episod duios. pe care le-a adunat — zice el — . compusä de dumnealui cancelariul <= logofatul) in limba romäneascä si aprobatä de cätre insup domnul. la anul 1597. Aceasta descriere intoarsa pre limba polonä.cu cele mai alese circumstante". sfätuit de prietenii säi.nu atit de la romäni. Walter insufi ne spune cä. aflaräm cu cale de a insemna aci cum doi cerbi domesticiti insotirä pe Mihai in mai multe expeditiuni räzboinice. avind capul acoperit cu un turban sau mvelitoare turceascä si din propriile lui cuvinte aflaräm acestea.stante. Baltasar Walter nu s-a märginit sä traducä exact in limba latinä textul transpus in polonä de Andrei Tarnowski. in Silezia. pre la Sf. Walter. dedicind opera patronilor säi. exemple: Psmenind de ordinele trimise de sultanul Murat al III-lea pasei din Silistra ca sä treacä Dunärea si sä aseze in scaunul Tärii Romänesti pe Stefan. nici fulgerele tunurilor nu-i inspäi. stäteau de fatä in räzboaie si lupte. Fondul primitiv al cronicii a fost amplificat nu numai cu podoabe stilistice. opera lui nu este o traducere a cranicii de la curtea lui Mihai Viteazul.mintau. Hoffmann de Hennersdorf si Bartolomeu Scultet.7. adunate nu atit de la romäni. Dupä lupta de la Cälugäreni. citeva ä . Prin urm are. care fi el s-a pierdut sau nu s-a descoperit incä. Dar. ci auzind vuietul se ridicau in douä picioare fi :146 . Ei se aflau mai cu seamä lingä cortul domnului . Cronica aceasta scrisä in limba romänä a fost apoi tradusä in limba polonä de Andrei Tarnowski. a imbräcat-o . cind aläturea de el. Baltasar Walter a trimis apoi traducerea latinä a cronicii in Germania* printr-un delegat polon. traducind-o in latinefte. a tipärit traducerea latinä a cronicii la Gorliz. de cätre logofatul lui. adunate nu atit de la romäni. eu. dacä cumva se mai pästreazä in cine ftie ce colt de bibliotecä. o imbräcai in cele mai alese circumstance. o cronica in limba romänä. cit de la alti insemnafi fi demni de credintä osteni“. Baltasar Walter adaugä: „Pre acest §tefan il väzuräm si noi de citeva ori la 15f. Doi ani mai tirziu. I a t bunäoarä. la masa strälucitului delegat al Poloniei. cit de la ostafii cei mai alesi si mai demni de credintä“. matematicul. Defi in traducere latinä. cit de la alti insemnati fi demni de credintä osteni. desi mai pre scurt". ci este o prelucrare a acesteia. consulii din Gorliz.“ Din aceasta märturie a lui Baltasar Walter rezultä cä la curtea lui Mihai Viteazul se scria. Nici zgomotul bombelor. Aceasta nu trebuie sä ne surprindä. iar din limba polonä a fost transpusä apoi in limba latinä de Walter junior. Cronica aceasta se opreste la anul 1597. ea constituie totusi prin ideile ei un document de cel mai mare pret pentru cunoasterea mentalitätii romänefti din epoca marelui domn. deoarece din cancelaria lui Mihai Viteazul pornesc si hrisoave scrise tot in limba nationalä. dar si cu stiri nouä pe care traducätorul ]e-a putut culege si cu lucruri despre care are uneori grija sä ni le precizeze. din nenorocire. traducind-o in limba latinä. castelan de Haliciu si cäpitan de Bar. sub ochii domnului. mergind curagios. care insä a impodobit-o cu „cele mai alese circum. cind inaintea lui. cules la curtea lui Mihai Viteazul: „Spre a odihni inima cititorului dupä atitea scene singeroase.fapte. Stanislas Golscii.. Mihail.. intorcindu-se din misiunile lui in Orient.

rane. celälalt de durere merse de se ascunse in pädure. si cum? ln compilatia de cronici ale 'J'ärii Romänesti. se simte mai bine timbrul contemporaneitätii in opera lui Walter. cu urmätorul titlu — pe care-1 dau dupä versiunea publicatä de N. aceeasi impletire a evenimentelor in aceeasi succesiune: durerile pe care le indura tara sub cotropirea turceascä. a fost incorporatä si o cronicä a domniei lui Mihai Viteazul. impresiunile lui personale despre präpädul tinuturilor pustiite prin invazia oftirilor turcefti fi tätärefti. Ce raporturi se pot stabili intre aceastä cronicä fi intre traducerea si compilatia latinä a lui Baltasar Walter? Inläturind interpolärile vädite ale tradueätorului german — stirile noi pe care el fnsufi spune cä le-a cules de la diferiti martori. Desi Baltasar omite. si care povesteste istoria Tärii Romänefti de la mtemeiere. Ei stäturä astfel martori neclintiti. Bälcescu (in Magazinul istorie. retragerea de la Stoenefti. din cronica romäneascä ce a avut-o la baza.. §i cu toate acestea ambele cronici in schema lor se suprapun una peste alta. tomul IV. alianta cu Sigismund Bathori. se pune intrebarea: avem posibilitatea de a reconstrui cronica pierdutä a lui Teodosie Rudeanul.stäteau putin privind. unui dintr-insii pierind din intimplare. luptele victorioase ale Buzestilor cu tätarii la Putinei si la Serpätesti. a Hirsovei si a Bräilei — care era pe atunci raia turceascä. pe care a fäcut-o in epoca lui §erban Cantacuzino logofätul Stoica Ludescu. cu pretendentul Bogdan de peste Dunäre fi a tätarilor. se pare. la lupta purtatä cu Sinan Pasa la Cälugäreni. fiul lui Petrasco Vodä. p.“ Dacä inläturäm acestea si altele asemenea. Acest fapt se adevereazä prin märturiile domnului Mihai si a multor alti ostasi demni de credintä. se vede bine cä este aceeasi urzealä. atacarea si arderea Silistrei. Aci.“ Este dar cä in acest capitol — care in structura compilatiei este destul de intins fatä de celelalte -— avem de-a face cu copia unei cronici contempo. 277): De aicea se incepe istoria lui Mihaiu Vodä. precum de aicea inainte se aratä.. vizirul. in sfirsit. detalii mai precise la traducätorul german. „bätrina slugä a Cantacuzenilor“. . sosirea ajutoarelor din Ardeal si Moldova si curätirea tärii de turci. lupta de la Cälugäreni. hotärirea domnului si a boierilor de a izbävi poporul de apäsarea turceascä. invazia lui Mustafa Pasa. ori accentele calde de admeä admiratie pentru domnul romän —' cronica lui incä nu se suprapune exact peste partea corespunzätoare din compilatia lui Stoica Ludescu. respingerea turcilor peste Dunäre. mai multä miscare. carele au fäcut multe räzboaie cu turcii pentru cre§tinätate. incercarea turcilor147 de a se impäca cu Mihai Viteazul prin daruri pompoase fi prin fägäduieli s. semnalul revolutiei prin uciderea turcilor din Bucuresti si atacarea raialei turcesti a Giurgiului. impotriva obiceiului acestor animale. luptele ulterioare cu tätarii. unele stiri care puteau fi nepläcute ungurilor —.de exemplu atitudinea neloialä a lui Sigismund Bathori dupä victoriile lui Mihai Viteazul asupra tätarilor —• gäsim insä pentru momentele mai importante ale campaniei lui Mihai Viteazul impotriva turcilor ftiri mai bogate. E mai multä viatä. trecerea Dunärii si atacul de la Nicopole fi imprejurimi si.

in Vinetiia. deaca väzu cä piere. o serie de stiri interesante privitoare la vitejiile Buzef tilor si care se väd bine cä au fost adäugate de cineva care fäcea parte din familie. Eliat si date in tipiriu cu cheltuiala si cu indeminarea unor iubitori de inmultirea cärtilor in limba romäneascä. anume Preia Buzescu si cu frate-säu Stroe Stol. Iorga. §i atuncea se alese unui den turci cu sulita si o imponcisä asupra pintecului lui Mihai si o infipse in pintece. iefitä insä. dupä cum a arätat d. aceeasi canava. I o r g a .paticä. färä doi boiari.r e s c u in Literatura si arta romänä. este dar. 1638. si multä bärbätie arätarä Bmestii inaintea lui Mihaiu Vodä. D e m . o copie alteratä dupä cronica scrisä la curtea lui Mihai Viteazul. cä se luptarä cu vräjmasii si isbävirä pre domnul lor de peire. intercalatä in compilatia lui Stoica Ludescu. intr-alta simplificatä. fi isbävirä pre Mihaiu Voäd din minile turcilor. sä-l isbäveascä den peire. Buzestii sint pomeniti pretutindeni: in luptele cu tätarii. Cum se explicä atunci faptul cä aceastä cronica nu ni s-a pästrat in intregul ei in compilatia lui Stoica Ludescu? Si ce reprezintä versiunea pe care a copiat-o „bätrina slugä" a Cantacuzenilor ? Faptul cä intre cronica logofätului lui Mihai Viteazul fi compilatia lui Stoica Ludescu s-a scurs mai bine de un veac si jumätate nu este suficient pentru a explica simplificärile si prescurtärile. in poezie. care mai intii s-au tipärit in limba greceascä la anul 1806. II. ca de pildä: in uciderea turcilor la Bucuresti din 2 noiembrie 1594 — semnalul räscoalei — cronica ne spune cä „intr-acel räzboiu fu ränit Stroe Buzescul la mvna stingä“. 307 — 327. in soliile trimise la Sigismund Bathori.nätä^ii. Avem dar la baza ambelor cronici un fond comun. dupä cum s-a pierdut si cronica scrisä la curtea lui Stefan cel Mare. T e o d o . precum a arätat d. de sme. ce au stäpinit Tara Rumäneascä si Ardealul de la anul 1588<sic>si pinä la 1601.a." Cronica domniei lui Mihai Viteazul. Iorga. care intr-o parte a fost amplificatä. Eliat a fost reprodusä de G. O fatalitate dramaticä a urmarit astfei sträduinta celor mai mari domni ai trecutului romänesc de a consemna in scris pentru viitorime izbinzile ciftigate de neamul nostru sub conducerea lor in lupta contra päginilor. Si altii mai aproape nu se aflarä. Venezia.nicul. pentru apärarea cresti. din cercul familiei Buzestilor. Cronica scrisä din porunca domnului fi sub ochii lui s-a pierdut. N. canava care foarte probabil a trebuit sä fie cronica scrisä la curtea lui Mihai Viteazul. E l i a t. p. dupä cum se pare.ritul ierommah Neofit. cäci in genere manuscrisele de cronici nu prea se simplificau. Vestiteie vitejii ale lui Mihai Vodä. BIBLIOGRAFIE Opera lui Stavrinos a apärut sub titlul: AvS jotya ©eiat? xoö EÜaEßeaxäxou yai ävSpetoxäxou Mtx<xr\X ßoeßöSa. Iar Mihaiu Vodä. si de N. ca bunäoarä in lupta de la Nicopole: „0 ceatä de turci se intoarse cu mare hräborie asupra lui Mihaiu Vodä. Traducerea lui T. la :148 . 1897. vitejiile lor sint totdeauna arätate intr-o luminä sim. In versiunea lui Stoica Ludescu se gäsesc. iarä acum inttieas datä tradusä din greceste in rumäneste de Teodor M. ei gräbirä si täiarä capul turcului. el apucä sulita cu amindouä minile de fier fi cäuta in toate pärtile ca sä-i vinä cineva den boiari ajutoriu. Traducere in limba romänä: T e o d o r M . si pre cealelalte sotii ale lui.

Mihai Viteazul in folclorul balcanic. E m i l e L e g r a n d . in Literatura si arta romänä. 5 — 1 9 . 15 deeentbrie. al XVIII-lea). R u s s o . p. I. Pentru Mihai Viteazul la cronicarii unguri: I o a c h i m C r & c i u n. Modeleie si imitatorii lui Stävrinos. Trois memoir es sur Michel le Brave presentes par AI. 1896. Textul a fost publicat de E m i l e L e g r a n d in Bibliotheque grecque vulgaire. &v ’Ocrtpoßia (Istoria cuprinzind toate faptele. p . Etudes roumaines sous les auspices de I'Ecole Roumaine en France. in Memoriile Academiei Romäne. afarä de noti^ele lui Legrand: G. MoXSaßiag. vezi articolul acestuia in Revista istoricä romänä. 1939. in Ostrov). 141—174 (si extras). Studii istorice greco-romäne. 109—113. 1862.. I. fev xfj xoö fex^^poxd xou Sooxo? xfi? 'Ooxpoßiac Xupiou xvs?n ßaaAeiou. C i o r ä n e s c u . 429—437 si C. de ist. 1928. G .Välenii de Munte. 280 — 291. Opere postume. in Magazinul istoric pentru Dacia. ei? xa? 15. T e o d o r e s c u . si T e o d of B u r a d a. 361 — 381. XXV (1891— 1892). I. Recueil de chansons populaires grecques publiees et traduites pour la premiere fois (in Collection de monuments pour servir ä I’etude de la langue neohellenique. 20 —40. 18—21. la D. 1905 (si extras). ht|Vi Sexeußpi®.„ p. Studii. p. in Literatura si arta romänä. (1925). domnul Tärii Romänesti. Studii. AI. 1935— 1936. E r b i c e a n u . R u s s o . sub nr. ibidem. 1). in 1910. p. Budapesta. de la Schottenkloster din Viena (codex 609 din sec. D. 5573. Görög historids enek Mihäly vajddrol. Michel le Brave et la politique espagnole. Pentru raporturile lui Mihai Viteazul cu Spania si despre el in plachetele Occidentului si la fcroati v. 1566— 1608. p. p. Poema lui Stavrinos. op. R u s s o . lit. 361—381. In literatura ungureascä: A n d r e i V e r e s s. p. 145—151 Poema lui Gh. nouvelle serie. Stavrinos fi Matei al Mirelor imitati de Diacrusis. na-f. Bucarest. Studii istorice greco-romäne. al Transilvaniei si al Moldovei. TpauauXßa. Cintece istorice vechi unguresti despre. Xai noXinoug toö Sxfamneo äxou MixafiX ßotßööa. in Revista istoricä romänä. p. I o r d a n . tomul I. Ypatpsioa xai noir|0si5a xuyxävoio. Quelques plaquettes franfaises contemporaines sur Michel le 149 Brave. Palamed. p. seria III. Bucuresti. Paris.. G ö l l n e r . I.. p. p. 1934. p. II. domnul Domn Vasile Cneazul. I. A n d r e a s H o r v a t h . Stavrinos si Matei al Mirelor imitati de Ignatie Petrifis. in Studii istorice greco-romäne. E>. 475 —487 si 564 —577. 6v gxet 1607. Pentru cintece populäre grecesti despre Mihai Viteazul v. vitejiile si rälboaiele prea strälucitului Mihai Vodä. Studii neogrece despre romäni. C h a r l e s G ö l l n e r . x<*t äv8paya0ta<. Gkeorghe Palamed. p. Manuscrisul se pästreazä la British Museum din Londra.via?. Vistiernicul Stavrinos mitropolitul Matei al Mirelor. in anul 1607. scrisä si versificatä de Gheorghe Palamed. 15— 156. E m i l e T u r d e a n u . D e m . Quelques ragusains aupres de Michel le Brave. 11 $i 12 apärute ca mimär jubiliar) si D. I. Pentru Mihai Viteazul in folclorul balcanic: A 1. cit. I. T e o d o r e s c u . aüöevm OöyypoßXaxta?. nr. E m i l e T u r d e a n u .ei<. p. C i o r ä n e s c u . 114— 144. 1938. Titlul este: ’foxopia JtspiBXOuaa näaaq xä? npäi. romäni. O altä traducere de M a x i m a fost publicatä de P a p i u I l a r i a n in Tezaur de monumente istorice. articolul mai sus-citat in Literatura si arta romänä. tom. 183—230. Cluj. Textul a fost tradus in limba romänä de O. 1935. Inst. 3. vol. p. Cronicarul Szamosközy si insemnarile lui privitoare la romäni. p. Regele Ferdinand I Bibi. p. Sect. Bucuresti. Stavrinos imitat de Spontis. De m. E u g e n i e P r e d e s c u . Pcitna lui Gheorghe Palamide. 41 .. G. (1845). 251— 276. cind se afla la curtea prea sräluciului duce de Ostrov. Rezumatul slavo-rus al poemei lui Stavrinos a fost descoperit de regretatul I u 1 i a n § t e f ä n e s c u intr-un ms. 1896 — 97. V—VI. IV. 1939. Convorbiri literare. Ill. Opere postume. T a f r a 1 i. . Univ. §tiri privitoare la Mihai Viteazul in Diarium Martini Crusii. pinä in ziua mortii sale. gm? xfju fjpgpau xfj? xeXeuxfj? aöxoö Jtapä rempyiou xou naXannSp. 263 — 264 (nr. 1881. 5—6 (1935— 1936). 285 — 326. R u s s o .

1925 (LXXXIII). 1599. arheotogie si filologie. gäsim in aceasta epocä citeva träsäturi comune. 1899. Jun. a fost publicatä d e T r e b o n i u L a u r ' i a n s i N i c o l a e B ä l c e s c u in Magasinul istori c pentru Dacia. fost publicat in Arhivio Storico Italiano. pub. sect. DE LA MATEI BASARAB §1 VASILE LUPU PlNÄ LA § ERB AN CANTACUZINO SI D.. urmeaza vremuri tulburi de lupte interne fi de räzboaie singeroase cu ungurii. Bucuresti. P. Strälucirea pe tärimul cultural a acestor douä domnii a fost umbrita prin rivalitäti si lupte. rezultate pe de o parte din identitatea de structurä a poporului.9 Istorie a lui Mihai Vitgsuttl de el insusi. in Revista pentru istorie. s. ’ Mihai Viteazu. Mem.—72. •. Dn. Studii despre cronicile muntene: N.. Textul latin. p. o traducere in limba romänä a dat A u r e l D e c e i. p. ist. Biblioteca poporanä a Asociatiunii. dar mai ales de Neagoe. an. Primul aspect interesant al epocei lui Matei Basarab fi Vasile Lupu este rolul de protectori ai creftinätätii ortodoxe din Balcani. pe de alta din ambianta politicä asemänätoare.Rom. Exegeses sive narrationes historicae. Versiunea romäneascä din compilatia atribuitä lui Constantin Cäpitanul Filipescu saw Radu Popescu. Rerum memorabilium. ■■ Pentru cadrul istorie al domniei lui Mihai Viteazul §i pentru Stavrinos si Tarnowski. Razboj od Turaka (Räzboiul contra turcilor). P a p i n 1 1 a r i a n. . Despre poemul lui Antun Sasin. I o r g a. sect. 137. Frankfurt. extras din Omagiul frafilcr Alexandru si Ion I. Ea a fost apoi reprodusä in colectia: N i c o l a o s R e u s n e r . 1845. 1936. XXI. Craiova.• Memorial lui Mihai Viteazul descoperit de A n g e l o P e r n i c e in arhivele din Florenta a. 1603. nr. .. Rom. I o r g a. Sibiu. p. Bticure^ti. Ill. Mem. 193$. -i. Douä drame de Lope de Vega interesind istoria si literatura romänilor. I. Analele Acadz. ca exponenti ai curentului national. N... Läpedatu. vezi N. cf.. Istoria lui Mihai Viteazul. Moldaviae Transalpinae sive Walachiae Palatino gestarum in eiusdem aula Tervisana fidelitcr collecta opera et studio Baldassaris Waltheri. et fortis militiae contra patriae suae reiq. Luptele lui Mihai Viteazul povestite de el insusi. Bucuresti.. 1—51 ?i notele p. 1862. Matei Basarab a revärsat fi el din plin darurile voievodale romänefti in toate :150 .. christianae hostes duce ac Dn. Typis Johannis Rhambae. In evolutia culturii romänesti insä. Brevis et vera descriptio rerum ab illust. 52 —76. ampliss. ist. Ramuri. in Tesaurul de monument e istorice pentru Romania. i. ?i P. XVI. 7 1 — 72. O altä versiune publicatä de S t o i c a N i c o l a e s c n . p. I o r g a . pe care au continuat sä-l joace. Cronica lui B a l t a s a r W a l t e r . Pentru Mihai Viteazul in literatura italianä: N. ia Analele Acad. 125— 136. C a r t o j a n . 1926. Mergind pe drumul bätätorit de la Alexandru Basaraba de toti domnii Tärii Romänefti. pinä cind zärile incep sä se insenineze cu urcarea pe tron a lui Matei Basarab si Vasile Lupu. mem. V. O dramä popularä italianä a lui Giulio Cesare Croce despre Sinan-Papa si vitejiile romänesti. insotit de traducere romäneascä. XI. 1935. 9.. p. Ion Michaele. Gorlicii. . 224 —239. Pentru Mihai Viteazul in literatura spaniolä: A. S. I. 249 — 297. „ctitorul a toatä Sfeta Gora". Bucuresti. P o p e s c u-T e 1 e g a. . . defi acest rol incepe sä le fie disputat de tarii Rusiei. 1936. Istoriile domnilor Tärii Romänesti. Despre memoriu. 2 vol. P a n a i t e s c n . CANTEMIR EPOCA LUI MATEI BASARAB SI A LUI VASILE LUPU PRIVIRI GENERALE Dupä tragedia asasinärii lui Mihai Viteazul in Cimpia Turdei. . a fost reprodus la noi de A.

a zidit peste Dunäre biserici —• ca de exemplu Sfinta Petka la Vidin—si a trimis daruri in bani. de pe tärmul Arge. ci si neamurilor inrudite cu noi dupä credintä fi avind acelasi vestit dialect slavonesc ca limbä. Ist. Gavril. precum o spun lämurit prefetele. 2 I o r g a . Cärtile iesite din tipografiile sale se adreseazä. precum fi delegatii de cälugäri ruteni din mänästirile Galitiei. afluxul cärturarilor ortodocsi in tärile noastre. Bisericii rom. Mila ereftineasca fi daniile voievozilor romäni — izvorite din cel mai curat sentiment religiös fi nepingärit de nici un gind viclean de cutropire. patriarhul lerusalimului. 232. care-si fäcuse studiile la Roma. secretarul lui Matei Basarab. cum 1-au vadit. ca de exemplu Suhanov. Mitrofan Kritopulos.tretinut de conationalul Leo Allatio. De altä parte. in ziua de Sf. aduce o inviorare in viata literarä. ca si inaintafii säi. impreunä cu patriarhul arab Macarie. Sopocani. Aläturi de acestia se intilnesc numeroase fete biseri. cei ce si-au asumat rolul de protectori ai creftinätätii —• au atras la curtile din Tirgovifte si din Iafi cälugäri fi prelati din tot Orientul.rigul si patriarhul arab Macarie. care a stat in mänästirea Comanä. pentru a aduce manuscrise religioase — fi multi altii. si a vietii religioase. mai tirziu. Paisie. in cärti si in manuscrise iluminate cu miniaturi. Studenica. i n Cercetäri literare. care-si fäcuse studiile la Oxford si care a murit m Jar a Romäneascä... 315—316. III. aceastä intilnire a prelatilor ortodocsi din Räsärit — notele pe care ni le dä in ziarul säu de cälätorie cälugärul Suhanov despre discutiile dogmatice incinse in Tirgovifte.). la masa mitropo1D. in viata de culturä teologicä a Tärii Romänefti. care a stat la Galati doisprezece ani. bulgarilor. ca: Dionisie Comnen. Nicolae fi de Cräciunul anului 1653 3. in 1671^ patriarh al Constantino. care a ajuns mai tirziu. Longhin Brankovie..cesti venite din tärile slave sud-dunärene.eolturile ortodoxe ale tärilor balcanice. 151 . Azilul acordat marilor fete bisericefti din Räsäritul grecesc a deschis in tärile noastre o directie nouä: incepe sä se cunoascä fi sä se pretuiascä limba greacä. la 1639. patriarhul Alexandriei. 174. Papratije. Paisie Ligaridis.. Cälätoriile lui Marcu Beza in Orient au dat peste urmele generozitätii romänefti din epoca lui Matei Basarab in mänästirile din Grecia fi din insulele Arhipelagului. intr-o vreme cind credintä pravoslavnicä era amenintatä. In aceasta epocä apar la noi primele traduceri fäcute direct dupä izvoadele grecefti. cälugäri rufi. slujba in bisericä domneascä. Mihail. p. Trebinje s. trimis din Moscova in Orient.sului.a. nu numai „evlaviosului neam al patriei noastre. bibliotecarul Vaticanului. ca: mitropolitul de Inäu-Lipova. in. Atanasie Patellaros. Sint sugestive — pentru intelegerea fierberii pe care o adusese. Nicolae. sirbilor.polului 1. mitropolitul de Kratovo. I. p. cäruia Vasile Lupu ii fägäduise sä-i pläteascä datoriile patriarhiei 2. si cu deosebire. sau mitropolitul de Pec. care a oficiat inaintea domnului. p. Meletie Si. sau. 3E m i 1 T u r d e a n u . Studii istorice greco-romäne. I. in mänästirea Sf. R u s s o . Cei mai numerosi sint cärturarii greci." Matei Basarab. §tirile culese in anii din urmä de Emil Turdeanu au pus in luminä daniile domnului muntean in Serbia (la mänästirile Milesevo. in sfirfit.

mäcar cu ascunse intetiri“. ci se intinseserä mai departe si in lumea boierilor cärturari de la curtea lui Matei Basarab. cäsätorit cu fiica lui Nicolae Pätrafcu — o nepoatä deci a lui Mihai Viteazu. ci mai mult decit sigur vor pune piedici. Petru Movilä. in aceastä luptä care nu se dädea numai pentru credintä. a stat fi ea de-a curmeziful Reformei. infäptuitä prin spada lui Mihai Viteazul. Un superior instinct de rasä a impärtit in chip simetric rolurile intre Moldova fi Muntenia. ca de exemplu Istrate. a luat pozitie fätisä. Tärile noastre deveniserä astfei centrul ortodoxiei. cuceritorul Constantinopolului. fiul lui Stroe Leurdeanu. Domnul insufi nu putea rämine sträin de aceste discutii. in principiile dogmatice. apärutä de curind la Venetia. care venea din Roma. Si alti boieri de la curtea lui Matei Basarab se pasionau pentru problemele teologice. Impotriva tendintei de calvinizare. prin publicatii. De aceea porneste din tärile noastre lupta impotriva calvinismului. care avea legäturi de aliantä cu Gheorghe Räköczy I fi II. venind in ajutorul romänilor transilväneni pe altä cale. care intimida pe bietul cälugär rus — aduceau in sprijinul pärerilor lor citate din opera Sfintului loan Damasceanul. incepind cu Gavril Bethlen. Vlasie si Meletie Sirigul — cu o incredere prezumtioasä in ftiinta lor. care a fäcut multä opozitie principilor ardeleni. Zadarnic patriarhul Constantinopolului le atrage atentia asupra comunitätii de singe a romänilor fi ii previne cä „o prefacere de lege la cei dintii <adicä la ardeleni) n-ar fi ingäduit-o niciodatä domnii vecini din principate. » Moldova lui Vasile Lupu. prin silnicii. totufi a läsat in sufletele romänefti urmele ei fi trebuia sä ducä cu timpul la exprimarea clarä a conftiintei unitätii nationale. Dupä cum ne aratä documentele pe care le vom analiza mai jos. Unirea celor trei täri surori. Muntenia lui Matei Basarab. in vara anului 1638. prin intimidäri. altul de mitropolitul Varlaam al Moldovei — fi a atacat calvinismul in insäfi inima lui. Istrate a pus pe Ianache Misirliu. Asemenea discutiuni pasionau nu numai cercurile conducätoare ale clerului. participind la douä sinoade — unul pus la cale de mitropolitul Kievului. Rafael Levacovic. Un punct fundamental in programul de :152 . isi indoiserä sfortärile pentru a rupe legäturile de credintä religioasä care uneau de veacuri pe romänii supufi coroanei lor cu principatele vecine. In Transilvania. dacä nu cu armele.litului Stefan.relor creatine ortodoxe. cind in sudul Dunärii viata religioasä era inäbusitä sub stäpinirea päginä si in Ardeal de Calvinism. ei se zbat sä atragä pe transilväneni la confesiunea calvinä. se ridicä — dupä cum fuseserä preveniti — romänii din principatele supuse suveranitätii turcesti. domnii nostrii luaserä sub ocrotirea lor viata spiritualä a popoa. Cälugärul franciscan de origine croatä. care „stia sä citeascä si sä serie limba turceascä“. chemat de Matei Basarab ca sä ia directia tipografiei. Se poate spune cu drept cuvint cä in acele vremuri. ungurii nu dau indärät. de origine moldoveanä. A doua träsäturä caracteristicä a epocei este aparitia in culturä romäneascä a ideii de unitate nationalä. sä-i scoatä o copie de pe confesiunea pe care patriarhul Ghenadie II Scholarios a scris-o din insärcinarea lui Mohamed II. unde grecii Paisie Ligaridis. stätea de vorbä cu Udriste Nästurel despre necesitatea unirii cu Roma fi despre superioritatea doctrinei catolice. desi nu fusese pregätitä sufleteste si desi n-a däinuit decit citeva luni. ungurii.

in epoca aceasta ifi face drum in cul.. Prefata cärtilor sale o spune räspicat cä ele se adreseazä „drept credinciosului si evlaviosului neam al patriei noastre fi altor neamuri inrudite cu noi dupä credintä fi avind acelafi vestit dialect slavonesc ca limbä. si din Teara Romäneascä fi din Teara Moldovei". ce-i de vina celui ce-au räsfirat rumänii printralte täri.. in care erau tinuti prin puterea traditiei. iar in Ardeal. Instinctul lor de rasä fi de culturä ii ducea uneori peste vicisitudinile vremurilor cätre marele izvor de apä X7ie al latinitätii. amintind cä „rumänii nu gräiesc in toate tärele intr-un chip". al." 1 1P. Dealtfel. moldovlahilor“. inchis multä vreme in hotarele inguste ale culturii sud-slave. ci si de necesitatea de a pästra intactä unitatea etnicä. O cedare insä pe acest teren ar fi putut atrage dupä sine. se scuzä dacä n-a izbutit sä se faeä inteles de toti: „nu-i de vina noasträ. care inväta intelepciunea si stiinta. A mers asa pinä cind un profesor. in contact cu istoriografia polonä.cätuitor de frumoase stihuri italiene. 8 3 .tura romäneascä fi ideea unitätii nationale. L'influence de Voeuvre de Pierre Mogila. Experience vechi: impresiile aduse de soliile marilor domni in Occident. care. ungrovlahilor. De la urcarea sa pe tronul Tärii Romänefti.. Ideea unitätii neamului o gäsim insä formulatä cu tot relieful cuvenit la marii cronicari moldoveni. Matei Basarab s-a sträduit sä intäreascä traditia ortodoxä in formä slavä la intreg neamul romänesc. P. Sufletul romänesc. contactul intim cu cultura Apusului a unor domni ca Radu Mihnea. neavind aproape alte ginduri in cugetul si inima mea. prin forta imprejurärilor de care s-a vorbit mai sus si prin suveranitatea turceascä. prin gratia lui Dumnezeu. in asa fel cä. „stringind sobor dintr-amindouä pärtile. o mare si aprinsä dragoste pentru limba romänä sau latinä. de sau mestecat cuvintele cu alte limbi". incercärile unui Despot Eraclidul de a infiinta cu profesori adufi din Apus scoli superioare — si atitea alte prilejuri ii fäceau pe ai noftri sä nu se simtä la larg in spatiul culturii orientale. in inima mea. mai curind sau mai tirziu. inruditä in chip evident cu a noasträ. sau a lui Petru Cercel. 153 . Mitropolitul Varlaam. zi fi noapte färä incetare eram aprins pentru limba latinä fi pentru invätarea ei. a binevoit sä adape setea inimei mele care ardea de dragostea pentru invätarea acestei limbi. pretutindenea tuturor ce sä aflä in pärtile Ardealului“. era fi in aceasta epocä in cäutarea unor noi orizonturi. accesul unor studenti din tärile romänefti — mai ales din Ardeal — in fcoli fi universitäti sträine. s-au ridicat pinä la obirsia comunä a intre.gului neam despärtit 111 trei state diferite. fi admiterea celorlalte puncte de divergentä dintre calvinism fi ortodoxism.luptä al reformatilor calvini era nationalizarea serviciului divin in biserica romäneascä din Ardeal. Este clarä aci ideea solidaritätii nationale prin bisericä. p . Mentinerea limbii slave in oficierea cultului era deci atunci o mäsurä impusä nu numai de traditia moftenitä din mofi-strämosi. P a n a i t e s c u . in limba slavä.. aducind tipografii cu litere chirilice in tarä fi publicind cärtile de ritual in limba slavä. Simion Stefan. pribeag la curtile italiene fi franceze. „Cind am ajuns in virsta adolescentei —märturiseste Udrifte Nästurel — am dobindit in acelafi timp. spune mai dar cä serie Räspunsul la Catehismul ealvinese „pentru cei cu noi de un niam romäni. care-si fäcuse instructia in Venetia.

copil de casä in curtea domneaseä. tineretul plecat din Ardealul suferintelor romänefti a adus ideea regenerärii nationale — nu stim. care avea sä ducä la nationalizarea serviciului divin in bisericä. dupä care vom infätifa literatura istoricä mai intii in Moldova fi apoi in Muntenia fi in Transilvania. Contactul cu culturä latinä a fost insä mai rodnic in Moldova.tindea el —. o mica pirtie cätre culturä latinä. In capitolele ce urmeazä. VI — Monarhii. cu profesori trimisi de la Academia teologicä din Kiev. de unde. Nicolae Costin. In cele din urmä. de misionarul Venanzo Berardi da Mont’Ottone. incit. la rindul lui.Avem dovezi documentare cä aceeafi näzuintä cätre noi zäri de cultura zäcea nu numai in clasele conducätoare. BIBLIOGRAFIE Pentru cadrul istorie al epocii: X. din Cimpulungul judetului Muscel. unde vlästarele boierimii moldovene. :154 . Bucuresti. a trecut dupä aceea la Dimitrie Cantemir si in Muntenia la stolnicul Constantin Cantacuzino. din ordinul Minoritilor Conventuali. Ce du uevenit acefti doi premergätori in colegiul de propaganda din Roma. dar fi in masele mai adinci ale neamului. desfundind ideea originii romane fi ftiri privitoare la tara lor. Istoria romänilor. §coala intemeiatä de Vasile Lupu in mänästirea Trei Ierarhi. firul istoriei nationale a fost continuat de Miron Costin. Din chiar epoca lui Matei Basarab avem stiri despre doi tineri romäni care ifi fäceau studiile in colegiul „De propaganda fide" din Roma. fiul lui Paul. Opera de nationalizare a slujbei religioase este apoi reluatä fi continuatä in Muntenia de mitropolitul Antim Ivireanu. in ciuda vitregiei vremurilor care au urmat. Fusese — pre. im. marele vornic de la curtea lui Vasile Lupu fi contemporanul mitropolitului Varlaam. In volbura vremurilor au pierit färä sä läse nici o urmä. a fost admis in colegiu. Plecase cu domnul Tärii Romänefti la Constantinopol. activitatea literarä inceputä cu strälucire in epoca lui Matei Basarab fi Vasile Lupu a fost continuatä. care si-a fäcut fi el stu. pinä cind a deprins putin limba italianä. la virsta de 12 ani. Fusese adus la Roma fi instalat acolo in colegiul „Urban“. Ideea a fost apoi reluatä de fiul lui Miron. mitropolitul Dosoftei. contemporanul lui Miron Costin. vom infätisa intii evolutia literaturii religioase de la Matei Basarab si Vasile Lupu pinä la mitropolitul Dosoftei inclusiv. au deschis un drum nou in culturä romäneascä. vol. precum fi colegiile iezuite din Moldova au deschis. de Ureche a fost afa de puternic. unde se apropiase de iezuiti. §i pe tärimul vietii religioase. cu toate främintärile tim. Invatase acolo greaca vulgarä fi turceasca.diile in Polonia fi care a pus in plinä luminä ideea originii romane. Imboldul dat. Plecase apoi in insula Chios. In Moldova.brätifase catolicismul fi de-acolo plecase cu scrisorile de recomandare cätre secretarul colegiului din Roma. pentru a pästra un fir unitar in expunere. de mitropolitul Petru Movilä. unde se intilni cu cimpulungeanul. I o r g a . un veac fi jumätate mai tirziu. Al doilea era un adolescent a cärui viatä aventuroasä e un mic roman. dä aripä versului fi incepe munca grea de traducere a cärtilor de ritual in limba romänä. Din contactul cu istoriografia polonä a primit imboldul de a alcätui cronica in limba nationalä Grigore Ureche.purilor nestatornice care au urmat dupä präbufirea lui Vasile Lupu. Dar contactul binefäcätor cu culturä latinä sa produs mai intens in fcolile iezuite ale Poloniei. Unui era Mihail. Douä luni a bätut sträzile cetätii eterne. dupä cum se va vedea mai jos.

fratele lui Ieremia fi rivalul lui Mihai Viteazul. p.1938. I o r g a . extras din. fase ani mai tirziu. xmpäratul Rusiei. Studii italiene. N. sä fie mitropolit. Dialoghi piacevoli. XVII. 45 — 69. In 1627. Cei dintii studenti romäni ardeleni la universitätile äpusene. N. T. prin traditiile familiare. Buc. K o g a l n i c e a n u . I. Iorga. Prin cultura. Bucuresti. cu ajutorul polonilor. Histoire de la Dacie. Istoria bisericii romä. P. citate la p 43 — 45. si ed. 1925. 1604 — au fost reproduse pentru intiiasi datä la noi de M. vol. 1922. sau Petru Movilä?“ Petru Movilä a fost fiul lui Simeon Movilä. Pentru Mihail fiul lui Paul si Stefan Valahul in colegiul „De propaganda fide“: F r a n c i s c P a l l . la care se adäoga fi curentul uniatilor (care primiserä unirea cu Roma recunoscind pe papä. dupä moartea lui Iov Boretki. Il-a. Emil Turdeanu s. Pe atunci Ucraina se afla sub stäpinire polonä fi pentru biserica ortodoxä ruteanä. Cartea romäneascä. dar care. ed. affienintatä in existenta ei de biserica catolicä a Poloniei. 1939. N. I. el izbuti sä dobindeascä in jurul scaunului säu mitropolitan un prestigiu mtr-adevär princiar. dar pästrau serviciul divin in limba slavä). a rämas intre sträini si a ajuns mitropolit al Kievului.. Sibiu. Pentru studenti romäni: N. I. sec. Ajutoarele romänesti la mänästirile din sfintul Munte Athos. I o r g a.drit.ncsti si a vietii religioase a romänilor. B o d o g a e. Casa Scoalelor. Bucuresti. Iasi. din Cluj.. UN CÄRTURAR MOLDOVEAN MITROPOLIT AL KIEVULUI: PETRU MOVILÄ Istoria culturii romänesti din epoca lui Matei Basarab si Vasile Lupu nu ar putea fi inteleasä dacä nu ne-am opri aci si asupra unui mare cärturar. Aci ajunge repede arhiman. I. 1590. util incä: A. prin legäturile lui de rudenie fi prietenie cu nobilimea polonä. 1929. Istoria Ute. Vladescu. dupä ce a väzut inchise drumurile inträrii in tara sa. nota. Viata romäneascä. de tatäl. Versurile lui Petru Cercel — publicate de S t e f a n o G u a z z o . pe lingä studiile lui N. Iov Boretki. 155 Incä de pe cind era arhimandrit in lavra din Pecerska. VI. Istoria literaturii si limbii romane. Iasi. Date inedite privitoare la legäturile culturale italo-romäne din mijlocul veacului al XVII-lea. Bucuresti. Sibiu. Anuarul Institutului de istorie nationals. la mänästirea cäruia isi petrecea adesea verile. 1929. cind visurile lui de a recuceri. Berlin. 1929. 244 — 246. a II*a reväzutä si intregitä. ed. VII. Istoria literaturii romäne. Venetia. ed. de verii fi de fratii säi sint spulberate. rupt dintre ai nostri. X e n o p o 1. Istoria invätämintalui romänesc. Movilä pe scaunul mitropolitan a fost o adeväratä mmtuire. vol. Istoria romänilor. Tragediile familiei sale 1-au impins mai mult spre studii fi meditatie. Petru Movilä infiintä . Petru Movilä renuntä la purpura domneascä fi imbraeä rasa de monah in mänästirea Pecerska din Kiev.*aturii romänesti. I o r g a . Marcu Beza. a devenit una din figurile proeminente in istoria culturii ucrainene din secolul al XVII-lea. urcarea lui P. D r ä g a n u. Cartea romäneascä. Petru Movilä. Pentru raporturile religioase si culturale ale järilor romänesti cu Orientul ortodox. Dr.. p. Din istoria culturii romänesti. D. vol. epoca veche. a II-a. Bucuresti. IV. M i n e a. 1930 (foarte utilä bibliografia de a sfirfit). 1837. M a r cu. in A.a. S e x t i l P u s c a r i u . 1941. Suru. a III-a ingrijitä de I. G i o r g e P a s c u . dupä indemnul mitropolitului Kievului. pentru ca. tronul ocupat pe rind de unchiul säu. Invätatul rus Venelin spunea: „Se pune intrebarea care din cei doi bärbati cu numele de Petru este reformatorul indräznet al imperiului rusesc si cäruia prin urmare i se cuvine titlul istorie de mare: Petru I. vlästar de domni moldoveni si munteni — cäci tatäl säu a domnit si in Muntenia — care a rivnit si el sä fie domn. 1928. a se vedea acum si preot Dm.

le ardeau. totusi mitropolitul Petru Movilä n-a rupt cu totul legäturile cu patria mumä. inaltmd in Ucraina polonezä. a bisericä. impreunä cu cea din Lwow. pe cind era numai arhimandrit. Cultura timpului insä nu putea fi cäutatä nici in cultura slavonä si nici in cea bizantinä. poeziei si filozofiei. In atmosfera mtimecatä fi greoaie de ignorantä in care lincezea clerul ortodox rutean. Dar cu toatä viata lui de munca aprigä inchinatä operei de ridicare a bisericii rutene. o adeväratä academie teologicä. pe care o däruia marei lavre Pecerska: sä fie acolo „pe veci neclintitä la hramul Prea Curatei Näscätoarei de Dumnezeu mänästirii Pecerska. Paralel cu tipografia. el a intemeiat in mänästirea Bratca —r Frätia — o.mofilor mei domni ai Moldovei pentru nevoile bisericii.ditii ale familiei fi la aceste reminiscente ale patriei sale. face in multe rinduri aluzie la strämosii lui romäni. din care avea sä porneascä tn curind un curent nou de primenire in cultura ruseascä. ii pläsmuiesc o genealogie care-1 face sä se scoboare din eroul roman Mucius Scaevola. In primele cärti iesite din tipografia lui. dialecticei." Iar unui din adversarii säi il acuzä cä era inconjurat numai de servitori moldoveni.acolo o tipografie. Movilä introdusese pe primul plan: latina. In scrisorile lui pastorale. a desfäfurat o activitate din cele mai rodnice pentru biserica ortodoxä a rufilor. Totusi niciodatä nu si-a ascuns originea lui romäneascä. premenitä prin Renastere. Pecerska. „Am cheltuit — spune el intr-un rind ortodocfilor din Minsk — avutiile strä. o face desigur pentru a se confunda in spiritul de umilintä al vietii cälugäresti. care la inceputul timpurilor moderne se stinseserä. la Golosvienski. Numai cultura latinä a Occidentului.fcoalä vestitä. In alt rind. El isi dädea bine seama cä bisericä ortodoxä ruteanä. care. Nostalgia dupä tara fi neamul säu se vede continuu in cursul vietii lui. concentrind razele solare asupra coräbiilor dusmane care se apropiau de tärmurile Siracuzei. nu putea rezista atacurilor indreptate din lagärul iezuitilor si uniatilor poloni decit premenindu-se si intärindu-se cu toatä armatura culturii moderne a timpului säu. care. a acelor aprigi munci. De aceea. cu studiul retoricei. unde va fi ingropat trupul meu". patronul Moldovei sale. putea sävirsi minunea de a regenera viata intelectualä a clerului ortodox si de a-i imprumuta armele cu care sä poatä rezista atacurilor indreptate din taberele vräjmase. in programul de studii al academiei teologice. In 1637 cumpära o Evanghelie cu miniaturi scrisä pe vremea lui §tefan cel Mare. P. dispretuitori de tot ceea ce era märire päminteascä. Din aceste tipografii au iefit o serie de tipärituri care au fost aduse in Tara Romäneascä de mefterii trimifi de Petru Movilä lui Matei Basarab fi care au servit mai tirziu de model tipäriturilor muntene. !i pune ca hram pe Sfintul loan cel Nou de la Suceava. fi. In 1645 a venit la Iafi sä celebreze cäsätoria fiicei lui Vasile :156 . Elevii säi din academia teologicä i-au inchinat un volum de versuri omagiale.tori anonimi. Stiinta timpului — zicea Petru Movilä— este pentru bisericä ortodoxä intocmai ca oglinzile lui Arhimede. Dacä mai tirziu renuntä la aceste tra. rämasä in urmä sub raportul culturii. care semnau munca lor: „päcätosul robul lui Dumnezeu". el semneazä „fiul domnului Moldovei" si adaogä sterna celor douä principate romänefti. Petru Movilä se sträduieste sä introducä cele dintii raze de luminä ale culturii latine occidentale. fäcind aluzie la originea lui romäneascä.

indir. fi in care s-a anate. unde s-au tinut fedintele sinodului.jiti.. Rädäuti fi Hufi. nu va fi fost determinatä si de amintirile copiläriei care-1 legau de oraful in care domniserä ai lui? . un fost profesor calvinist la Geneva si amba. prin episcopii de Roman. in limba latinä. are aceeafi soartä. Maria. cu cit in centrul si räsä. Trebuia insä ca Märturisirea sä fie intäritä intr-un sinod ecumenic. in afarä de motive de tacticä. . alegerea Iafilor ca locul cel mai nimerit pentru marele sinod al ortodocfilor in care avea sä se discute ideile normative ale ortodoxiei. La aceastä grea räspintie din viata bisericii ortodoxe apare mitropolitul Petru Movilä. Ambasadorul Frantei sustine curentul de agitatie impotriva patriarhului care se sprijinea pe cercurile reformate. Märturisirea ortodoxä si sinodul de la Iasi. Moartea tragicä a lui Chiril Lucaris nu poate pune capät agitatiei. in frunte cu Chiril Contaris din Veria si Atanasie Pattelaros.. in frunte cu Isaia Trofimovici. care gäsise formula unirii cu Roma. al cärui domnitor plätea pe atunci datoriile patriarhiilor. ridicä lumea impotriva lui Lucaris. Mitropolitul Kievului nu veni insä in perosanä. acuzindu-1 de erezie. Lupta dezlän| uitä este inversunatä. predicatorul ambasadei olandeze. . il ucid. care se alla in legäturä cu cercurile reformate din mediul cosmopolit al Constantinopolului: consulul olandez Corneliu Haga. Sinodul a inceput 157 la sfisitul lui august 1642 fi a durat trei luni. dinaintea curentelor de reformä. Douä sinoade care au loc la Constantinopol. Dupä ce a lucrat mai multi ani la Märturisirea de credintä ortodoxä. Lipsea pentru mtreaga ortodoxie insä o operä pozitivä de costructie normativä. Muntenii s-au abtinut din pricina vrajbei iscate intre Vasile Lupu fi Matei Basarab. pinä cind in cele din urmä turcii. Succesorul lui. Porfirie. in Polonia fi in Ucraina — ortodoxia pierduse continuu terenul dinaintea catolicismului. martie 1629. Fu ales Iafii. Moldovenii au fost reprezentati prin mitropolitul Varlaam. o confesiune de credintä ortodoxä. Ortodoxia träia atunci o mare drama. Cele douä sinoade constantinopolitane fäcuserä o operä negativä: anatemizaserä confesiunea atribuitä lui Chiril Lucaris. cine ftie dacä.ritul Europei — in Ardeal. ci trimise o delegatie de trei teologi. in care erau incä vii luptele dintre partizanii fi adversarii lui Chiril Lucaris. datatä din Constantinopol. doctor in teologie fi egumenul mänastrii Nikolska.sadorul Angliei.mizat confesiunea lui Chiril Lucaris. Dar Constantinopolul. unui in 1638 fi altul in 1642. Pace cu atit mai necesarä. cu principele lituan Ianusz Radziwill. Dusmanii patriarhului. Meletie Syrigos. Opera a fost atribuitä patriarhului Chiril Lucaris. prin egumenul mänästirii Trei Sfetitele. fi marele predicator al patriar. Patriarhul a fost reprezentat fi el prin doi delegati: fostul mitropolit de Nicea. n-au izbutit sä aducä lumii ortodoxe pacea de care avea nevoie. Chiril Lucaris este de cinci ori depus de turci si tot de atitea ori readus in scaunul patriarhal prin sprijinul prietenilor säi.hiei. si in care se fäceau citeva concesii punctului de vedere al confesiunii caivine. Chiril Contaris din Veria. nu era prielnic pentru dezbateri. in care s-a discutat si admis opera. Astfel stind lucrurile. . §edintele au fost secrete fi .Lupu. . . Aceastä sarcinä §i-a luat-o Petru Movilä. In jurul scaunului patriarhal din Constantinopol se dädeau lupte aprige in care patimile pamintesti se amestecau cu lucrurile divine. a convocat un sinod la Kiev in 1640. fatä de Catehismul atribuit lui Chiril Lucaris. In martie 1633 apäruse la Geneva. .

Ea a fost tradusä in rusefte la Kiev in 1645. tradusä in romänefte de fratii Greceanu. mitropolitul Chievului. Kievskij mitropolit Petr Mogila sego spodviSniki. atunci trebuie sä recunoastem cä Petru Movilä si delegatii säi aveau dreptate. 1745. de Scriban. 1896. la Iafi. cu ajutorul stolnicului Constantin Cantacuzino. Kiev. XVI. Parthenie. I. i n E m i l e L e g r a n d . despre invocarea sfintilor fi cultul icoanelor fi al moaftelor — a fost apoi aprobatä de patriarhul din Constantinopol ca operä normativä pentru intreaga bisericä ortodoxä. care se sträduiau sä impace cele douä tabere. Patriarhul Ierusa. declarase de calomnii iezuite zvonurile dupä care Chiril Lucaris ar fi trecut la Calvinism. ultima la Sibiu in 1914. Paris. cuprinzind invataturile ortodoxe despre päcat. o penultimä editie a apärut in 1899 sub auspiciile sfintului sinod. 1Pentru douä motive. $i VIII. credintä.tarea tiparnitelor fi a Academiei teologice de la Iafi. P. 1 Ei cereau sä se discute in sinod numai Märturisirea de credintä a lui Petru Movilä. p. BIBLIOGRAFIE . ceea ce. p. 1855. Bibliographie hellenique. In 1691. V. 1926. P a n a i t e s c u . G o l u b e v . Märturisirea lui Petru Movilä a fost primitä. 94 si urm. Z. VII. $i al doilea pentru cä invinuirea adusä lui Chiril Lucaris nu pärea destul de intemeiatä. din preajma Bucureftilor. tratatä pe baza simbolului Niceo-Constantinopolitan. pinä in vremurile noastre. in cele din urmä. vol. ieromonahul Antim Ivireanu scoate o nouä editie a textului grecesc. pe care se sprijinea Petru Movilä. chiar in anul in care era datatä confesiunea din Geneva. 2. E m i l e P i c o t . si de apocrif Catehismul apärut la Geneva. din porunca domnului Constantin Brincoveanu. 1629 (vezi mai jos. Dupä indelungate dezbateri. speranta. Intii pentru cä o condamnare a doctrinei calvine de cätre rusi ar fi indispus pe principii litvani din Polonia. Bucurefti. si in 1864. P. Petru Movilä. extras din revista Biserica ortodoxä romänä. Opera — impärtitä in trei pärti: 1. Marele sprijin pe care Petru Movilä 1-a adus culturii romänefti a fost Insä trimiterea de material tipografic fi de mefteri fi cärturari pentru infiin. in Tinerimea romänä. 1884. care venise la Kiev ca sä sfinteascä pe mitropolitul Petru Movilä. opera. la Sibiu. :158 . Opt ani mai tirziu. cäci avem editii tipärite la mänästirea Neamtu in 1844. cu suprimäri fi corectäri fäcute de Meletie Syrigos. 1874. Ar b o r e . grecii au trebuit sä primeascä in urma interventiei lui Vasile Lupu fi a clerului moldovean. il numefte „promahos"—-prim luptätor ■ — f i „distrugätorul curagios al ereziei". Grecii voiau ca sinodul iefean sä-fi insufeascä hotäririle sinoadelor din Constantinopol impotriva lui Chiril Lucaris fi in special sä se adopte opera intocmitä de Meletie Sirigul.prezidate de Vasile Lupu. despre decalog. 104 — 156. Bucuresti. S. Pierre Movilä (Mogilä). De la inceput insä se ivesc neintelegeri. s-a tipärit de episcopul Mitrofan in tipografia episcopiei din Buzäu. cu cheltuiala lui Panaiot Nicusi.. pe care patriarhul Constantinopolului. Gamber. opera a fost tipäritä in limba greacä si latinä la Amsterdam. p 180). au XVII-eme siecle. 1926). G h e n a d i e E n ä c e a n u . Rusii se opuneau la con. ln 1662. in mänästirea de pe insula lacului Snagov. lämurind rugäciunea dominicalä fi cele zece fericiri §i 3: mila. Dacä ne gindim la bärbätia cu care a apärat ortodoxia romänilor ardeleni impotriva injonctiunilor principelui Bethlen Gabor. Cu deosebire la noi opera lui Petru Movilä s-a bucurat de o intinsä räspindire fi s-a retipärit fi retradus in nenumärate edi|ii. h'influence de Voeuvre de Pierre Mogila archeveque de Kiev dans les Principautes roumaines (extras din Melanges de l’Ecole Rottmaine en France. 1827. IV.limului Teofan.damnarea lui Chiril Lucaris. 1883. Paris. Petru Movilä. 1853.

Chiesa ortodossa e riforma nei secoli XVI e XVII (estratto da Religio. Paris. p.n e s c u . Kiev si Iasi a se vedea si O r e s t e T a f r a 1 i. sau Evanghelia mitropolitului Anania din 1651. bibliografia ruseascä completä la P. M i h a l c e s c o . Cu toatä concurenta pe care o fäceau cärtile tipärite. 1904. Pentru edijriile romänesti ale Märturisirii ortodoxe: I. ci fi cäutind caligrafi iscusiti. I. Domnul s-a sträduit sä dea o viatä nouä si cancelariei domnesti. 414 — 430. II. In aceasta muncä de culturä. 1931. Leipzig. In Biblioteca Academiei Romäne se gäsesc editii moderne tipärite la: Neamt. era vesnic treaz gindul de a inzestra tara cu mänästiri si biserici—patruzeci la numär — cu mori de hirtie. pästrat acum in Biblioteca Academiei Romäne. J. p. J. Gamber. P a n a i t e s c u . Metropolite de Kiev (1633—1646).al lui Stefan cel Mare (extras din Revista istoricä romänä. 22— 122. p. P. 224. in Revue d'Histoire ■et de Philosophie Religieuse. II. Die Bekentnisse und die wichtigsten ‘Glaubenszeugnisse der griechischen-orientalischen Kirche im Originaltext. dusä mai tirziu la Belgrad. 2 volume. Matei Basarab era sustinut. nebst einleitenden Bemerkungen. unde se stäruie asupra izvoarelor catolice folosite de P. p. nu numai completind numärul logofetilor cunoscätori de limbi sträine. I. P a n a i t e s c u . Despre opera lui Petru Movilä in legäturä cu celelalte confesiuni ortodoxe: Textul grecesc •la Ion M i h a 1 c e s c o. La curtea din Tirgoviste a lui Matei Basarab. Roma. si de fratele ei. LTn portret al lui P. de sotia lui. Movilä. La confession ortodoxe de Pierre Moghila. opera citatä mai sus. 553. p. 71-75. ©r|craupö? TfJ<. p.. 1864.!S98. p. p. Sibiu. care au dat o fcrma mai esteticä hrisoavelor sale. 1935). pe lingä mitropolitii Teofil si §tefan si pe lingä boierii din divan. 1940. p. approuvee par les Patriarches grecs du XVIl-e siede. XI. supl. Despre Chiril Lucaris si sinoadele din Constantinopol. invätatul boier Udrifte Nästurel. IV. Hurmuzaki. J. totufi arta caligrafiei si a miniaturii era inca in floare fi avem din aceasta epoeä vreo citeva exemplare de manuscrise cu miniaturi de o rarä frumusete. 1927 (tomul X. p. sau Evangheliarul scris de ieromonahul Porfirie in 1633. Despre Chiril Lucaris:Kupido? ö Aouxapi$. Bunuresti. IV. Atena. Doc. sau Evangheliarul lui Silion Rusu. 1790. A n t o i n e M a l v y e t M a r c e l V i l l e r . Neamt. Paris. J u g i e in Echos d’Orient. sub nr. pästrat in Biblioteca patriarhiei din Constantinopol. III. vezi si recenzia lui M. 1932. doamna Elina. p. necontenifc cercetatä de soli sträini. cu o prefatä de mitropolitul Ghenadie privitoare la istoricul textului si editiile lui). D. scrisä pentru mitropolia din Tirgoviste. Movilä la mänästirea Sucevi^a: I. monahul de la mänästirea Dealul. 1874. N e r v a H o d o s s i D a n S i m o . 1934. LITERATURA RELIGIOASÄ IN EPOCA LUI MATEI BASARAB cultura. in 1934). din Orientalia Christiana).1572 — 1638. vol. 688 siurm. XXXII (1929). cu tiparnite si cu mesteri tipografi. de emisari papali fi de mari patriarhi ai Räsäritului. P. M i h a l c e s c o . Texte latin inedit avec introduction et notes critiques. Bucuresti. 378. 321. Un autograf al lui Petru Movilä pe un tetraevanghel . p. 506. B i a n u . S t e f ä n e s c u . 1939). 1895 (editia sfintului sinod. Iasi. La Theologie symbolique au point de vue de l'Eglise orthodoxe orientale. 39. . Bucarest. p. 1855. öp9o8o^ia. 2. in rägazurile de liniste si pace pe care le läsau räzboaiele cu Vasile Lupu. 93 — 95: P. ca de exemplu Slujbenicul. copiat in 1653 din porunca mitropolitului §tefan. Bibliografia veche romäneascä. Les idees calvinistes du Patriarche Cyrille Lukaris. IX. nr. 75 — 79. Roma (Rezumatul a 14 lec^iuni tinute la Ecole des Hautes-Etudes din Paris. 1939. in Revista istoricä romänä. 1844.

„un cherurgus bun". bätrinul domn spune: „Pentru cä insusi domnia mea am auzit cu urechile mele cuvintele lui. pe care.“ „Cladirea are trei caturi fi e atit de frumoasä. p. 19 — 27 si 73 — 80. impärtindu-fi vremea intre grijile casei (cind cäutind. dupä moda 1 St. jupinita Maria. cu „piaträ poleitä". le-a märturisit domniei mele dinaintea cinstitilor diregätori ai domniei mele. de care ne-am ocupat la p 147—151 El a fost preceptorul lui Nicoläe Pätra?cü.2 La aceastä pärere ne indeamnä faptul cä fi fratele säu §erban—-care a fost fi el logofät—■ intr-un document din 1623. si-a iertat toate satele lui vecinicie. I. Copilul a crescut in casa domneascä pinä la virsta de 17 ani. XX. punind la cale cu un gust ales ctitorii mänästirefti fi locasuri de recreare sufleteascä). doamna Elina si sotul ei au infiat. galeriile etc. cind „pe mina mätusei sale. sint lucrate greu cu piaträ bunä. S-ar pärea dar cä el. a fost Balthasar Walther. Pe patul mortii. care inväta intelepciunea <filozofia>." Intärind aceastä ultimä dorintä. traducätorul cronicii lui Teodosie Rudeanu. 2a Unul dintre acejtia. Arhidiaconul Paul de Alep. „fata din casa domneascä a lui Mihai Vodä Viteazul". Neavind copii. Nu ftim unde si-a format culturä. cind ajutind ränitii sositi de pe cimpul de luptä fi cerind sibienilor sä-i trimeatä. i s-a intimplat lui sä moarä. 1941." Ea a patronat si suportat spezele pentru imprimarea Trioiului sirbesc din 1649. cerut de cälugäri sirbi din Muntele Athos.cu unul din acei misionari catolici pripäfi^i in tärile noastre. prezentatä la ziua aniversärii. cäruia ii inchinä o odä latinä in Tirgoviste. Fratele doamnei. pe Mateias. care a insotit pe patriarhul arab Macarie in cälätoria lui la curtea lui Matei Basarab. fiul lui Udrifte Nästurel. Tesauru de monumente istorice.Udrifte Nästurel si sora lui. adaogä. cind. si-a fäcut instructia in casä —■ cel putin pentru limba latinä —. „Chiar boltile si pardoselile pivnitelor. p. p. a Elinei. näscutä Corbeanu. tu anul 1597. in martie 1635. „färä zäbavä". Histoire de la Dacie. El ne spune cä. in sfirfit. incit impräftie toate grijile sufletului. la ceasul mortii lui. marmorä. sub frumoasa lui semnäturä in monogramä chirilicä. ajuns in „virsta adolescentii. „izvoade de peteare fi mai mari fi mai mici". DOAMNA ELINA a fost una din acele frumoase icoane feminine care se desprinde din trecutul romänesc intr-o luminä de aureolä. Nicolaescu. a cärui mama. P a p i u I l a r i a n u . K o g ä l n i c e a n u . „zidit pe dinafarä si pe dinläun. Udrifte Nästurel.nic sä incerc o descriere a interiorului admirabil aranjat in apartament. Ar fi zadar. ne descrie in cartea sa minunatul palat de pe mosia pärinteascä — Fieresti — unde a fost primit de doamna Elina: „un palat care nu are egal in lume. dupä cum se vede din scrisorile ei. a doamnei domniei mele. 1862. ori „seminte de flori de tot feliul") si intre grijile domniei (cind tinind locul sotului säu in scaunul domnesc. care provoacä admiratia privitorului. 50 — 51. adusä din Turcia. murise la o säptäminä dupä nastere. Vezi si M. sint copiii lui Radu Postelnicuf Nästurel fi ai jupinesei Calea Calomfirescu. a binevoit sä-i adape setea inimei“. Oda a fost publicatä de A. nepot de fiicä al lui Radu Calomfirescu. 247. :160 . viteazul boier al lui Mihai Viteazul. mari fi mici. pe timpul lui Mihai Viteazul. a dobindit o mare dragoste pentru limba latinä fi cä un profesor. doamna Elina.tru" de mesteri adusi din Ungaria. cu mosii cu tot. afarä numai poate in tara frincilor". 1“ udriste nästurel. in Arhivele Olteniei. era cel mai cärturar boier al timpului säu in Muntenia.

tot la Nästurel. Cu grija pentru tara lui „säracä fi fär’ de invätäturä“. a intocmit. El a stäruit pentru introducerea tiparului in Muntenia fi a privegheat la imprimarea cärtilor. „Uriil Nästurel. ca de exemplu cu Levakovic. functiune de mare incredere pe care o pästreazä pinä la capä. „acea floare de aur“ a misticismului catolic.. tradus de tatäl säu. Prietenul säu. liber si indräznet". prietenul lui Petru Movilä — iar mitropolitul Varlaam. marele logofät —• tatäl cronicarului Radu Popescu — un loc de casä in Bucurefti: „Eu Udrifte Nästurel. in scrisorile ei chirilice. data de la Hristos in cifre arabe. In calitate de vtori-logofät. Cälugärul rus Suhanov a väzut in biblioteca invä^atului boier multe cärti slave. Udriste Nästurel a avut o parte activä in opera de culturä a epocii. adäpätoare de suflete omenefti“.regele Poloniei (1638). cätre principele Ardealului Gh. intr-o frumoasä caligrafie. intre care fi o gramaticä apärutä in Polonia — probabil a lui Smotrijckij. a gäsit intre alte cärti nouä fi „cärtulia mica in limba noasträ romäneascä tipäritä . cäruia ii cerea o märturisire a credintei catolice. plinä de otravä sufleteascä" — e vorba de Catehismnl calvinesc din 1642.occiden. Radu a iefit fi el un cärturar de seamä. tipäritä la Govora in 1642: „Scur. a ajutat la traducere si a scris prefata la Evanghelia invätätoare. Raköczy pentru a incheia cu el „legäturä“. a pus la cale in Cimpulung „o fcoalä pentru invätäturä copiilor“. in 1628. pe care necontenit o imbo.dobitä cu frumoase gravuri in cupru. prefata la Antologhionul slavonesc din 1643. ne spune despre el cä era un „boiarin cinstit si slovesnic si a toatä destoinicia si intelegerea harnic. pe timpul cumnatului säu. Mitropolitul Varlaam al Moldovei. Stätea de vorbä cu misionarii catolici in chestiuni de dogmä. Cartea a avut ecou in lumea slavä. drept pravoslavnic crestin“. A tinut sä creeze in familia sa o atmosferä de frumoasä culturä. el conducea impreunä cu marele.Lupu pentru a aseza pacea cu Matei Basarab. cronicarul sirbocroat George Brancovici. tainic". tinär scriitor. care a venit in 1644 la Tirgoviste. Era la largul säu in discutiile cu patriarhii Räsäritului. adicä vtorilogofät. El a introdus in literatura slavä. tratatul de aliantä (1648). „in satul säu pärintesc din Fierästi". in Bucurefti".gätea cu cärti noi aduse de peste hotare.tatio Christi. la Viena. un profesor din Kiev. cätre. pururea curätoriu. am scris in oraful secular. Imi. Radu. Si tot el a introdus in 161 . Udrifte Nästurel se intilnefte pentru intiiafi datä in viata publicä a tärii la curtea lui Alexandru Iliaf. In 1704 a fost copiatä la Moscova fi impo. cum se mai zicea atunci. Avea o bibliotecä frumoasä.logofät cancelaria domneascä fi a indeplinit. a alcätuit stihurile de dedicatie la stema tärii cu care se deschide Pravila de la Govora (1640).siuni de cea mai mare incredere: solii cätre impäratul german. la mänästirea Dealu. aducind pentru al doilea fiu al säu.tul vietii (1657). mi. tipäritä cu cheltuiala doamnei. fi cä sora lui. doamna Elina. si lui i se datoresc primele copii ale romanului Varlaam si Ioasaf. El primea si introducea solii la domn. traducind din latinefte.mat-am cu timpä mintea mea si am scos acest izvor de apä dulce. fraze latinefti. in 1647. In anul urmätor insä—1629— el semneazä pe un alt act. trimis de Vasile. semneazä cu litere latine fi presarä..talä. Rafael Levakovic laudä „spiritul lui bärbätesc. cind scrie im act prin care se confirmä jupinului Hrizea. ne incredinteazä cä vorbea limba slavä fi latinä.

13.limba noasträ minunatul roman al ascetismului crestin.vici Verbicki. ajunsese la o inflorire deosebitä fi däduse lucruri de artä care impo.mifi de Petru Movilä in fara Romäneascä au adus cu ei din Kiev fi din Lwöw si tiparele gravurilor in lemn cu care ilustraserä 1A. Dar Levakovic intirzia sä vinä. vorbefte de jefuirea bisericilor si „de impu^inarea sfintelor cärti". La fcoala acestor tipografi ucraineni stabiliti in mänästirile noastre s-a format. prin 1624. dupä aceea. Ivan Kunotovic. in judetul Vilcea: Procopie. un alt ucrainean. dindu-le scrisori cätre Petru Movilä fi cätre fruntafii cetätii Kievului. Bucuresti. 370. impreunä cu ieromonahul Nectarie din Pelagonia fi cu „feciorul säu Stefan Byrzohodet (cel sprinten la mers)". propunindu-i sä vinä in Tara Romäneascä pentru a lua asuprä-si activitatea de tipärire si räspindire a cärtilor sfinte la popoarele care intrebuintau limba slavä in bisericä. invätase tiparul in mänästirile lui Petru Movilä.$iei ortodoxe —• Bracka —■ din Lwow. Inceputurile culturale ah domniei lui Matei Basarab. domnitorul se adresase cunoscutului cälugär croat Rafael Levakovic. §colile slävonefti din mänästiri intraserä in cädere bisericile fuseserä jefuite. pe lingä materialul tipografie fi cärtile de cult tipärite la Lwöw fi Kiev. gravura ucraineanä in lemn. Pe timpul acela. dupä cum spune insusi in graiul säu bätrinesc. in prefata celei dintii cärti iefitä din tiparnita sa. 1939. ajunsese patron independent in Kiev. trecind apoi in Rusia Micä. I (1862). si Teodor fi Lupin Dimitrievici. Verbicki a stat in Tara Romäneascä pinä in 1642. Tipografii ucraineni trimisi de Petru Movilä au adus cu ei. care urmau sä serveascä de model ciclului de tipärituri slave din Tara Romäneascä. 135. care condusese tipografia Frä. in frunte cu Timotei Alexandro. s-a sträduit sä implineascä aceastä lipsä a cär. Preda fi Radu Stanciovici. de gravura :germanä. se infätifeazä la curtea lui Matei Basarab cälugärul Meletie Macedoneanul. In locul lui afläm. influentatä. din 1642.tilor necesare cultului divin. care fusese cäpetenia imprimeriei din lavra Pecerska pe timpul lui Iov Boretki fi care.biserä vechile manuscrise caligrafice. care träise in atmosfera de viatä spiritualä a mänästirii Zograful din Muntele Athos fi care. Tesauru de monumente istorice. care conducea pe atunci o tipografie slavä la Roma. In vara anului 1635. precum fi gravurile necesare pentru ilustrarea textelor. prin mijlocirea mediului polon. 2Dan S i m o n e s c u s i D a m i a n P . ca sä cumpere o tipografie. In aceste imprejuräri. pricinuite «de desele näväliri si impresuräri ale diferitelor popoare ale necredinciosilor si chiar ale unor credinciosi" 1. Viltoarea luptelor singeroase dezläntuite pe pämintul Tärii Romänefti dupä räzboaiele incepute de Mihai Viteazul a fost fatalä pentru cultura romäneascä.dobeau cartea tipäritä. TIPOGRAFIILE. Cäpeteniile tipografilor ucraineni tri. ce se afla si ea sub ascultarea fi controlul lui Petru Movilä. frontispiciile fi vinietele impodo. p. Matei Basarab insufi. Varlaam si Ioasaf. p. Matei Basarab l-a trimis atunci in solie. 2 Mitropolitul Kievului le trimite o „tiparnitä completä" cu o echipä de tipografi. Matei Basarab. cu vremea. B o g d a n . o echipä de ucenici tipografi printre sirbii stabiliti la noi. precum miniaturile. P a p i u I l a r i a n u . manuscrisele fi cärtile de slujbä arse sau furate. extras din Biserica ortodoxä. „miscat de rivna cätre Dumnezeu". de care rie-am ocupat la p. :162 . romänä.

.. Avem dovezi elocvente cä. Aceastä radicalä schim. o socoteau aptä pentru serviciul divin. tipäritä la Tirgovifte in 1652. incit crea prelatilor noftri o grea indoialä. avind sä aleagä intre traditia slavonä fi realitatea care impunea nationalizarea serviciului divin. pe vremea lui Matei Basarab. sä-fi intreacä maeftrii fi sä imprime gravurilor lor un caracter propriu romänesc. care vor ajunge mai tirziu. Tipärind citeva cärti de ritual cu textul in limba slavonä si lämuririle formelor exterioare ale cultului in limba romänä. S-a crezut intr-o vreme si se mai sus. nemeririle fi toate rinduialele fi tipicurile sfintelor taine. apare semnat fi numele unui romän desigur ucenic al lui Tisevic: Petru Theodor. Era firesc deci.tine incä in manuale de fcoala —• cu toatä documentarea convingätoare a regretatului Bianu — cä Matei Basarab si Vasile Lupu ar fi sävirfit marea reformä a introducerii limbii nationale in bisericä. iar ilustratia titlului din Pravüa lui Matei Basarab. defi nu o intelegeau decit prea putini. obräsirile.bare nu se putea insä indeplini deodatä. ca. se pomeniserä ai noftri din mofi-strämofi sä audä slujba sfintä intr-o limbä pe care. fi väzindü iarä cum au creftinii tärii inputare. ln epoca lui Matei Basarab insä.pinä atunci cärtile tipärite in Ucraina. fiindcä nu erau incä traduse cärtile necesare cultului. cä am uitat cinurile.. amenintau unitatea etnicä in Transilvania. care preconizau eliminarea limbilor privilegiate din bisericä fi introducerea serviciului in limba nationalä. desi are stema fi armele Munteniei. in ilustratiile Pravilei din 1652. LITERATURA RELIGIOASÄ. :sint identice in toate detaliile cu scenele corespunzätoare din Cazania tipä. cum pentru grosimea fi grubia nu stim sluji tainele sfintei beserici fi strigä toti. cu timpul. ca nici preotii sä nu mai inteleagä limba in care o traditie prea adinc inrädäcinatä ii silea totusi sä oficieze serviciul divin. aceastä situatie devenise atit de ingrijorätoare. inäbufite de valul stäpinirii turcesti.. mitropolitul Stefan al Tärii Romänefti se credea indatorat sä preintimpine „inponcisarea" poporenilor säi cu aceste explicatii: „. fi apoi — adäugäm noi — nici nu era incä vremea sä se infäptuiascä. socotelele. ln urma acestor imprejuräri s-a ajuns. culturä slavonä intrase in agonie. chipurile. Gravurile din Evanghelia cu invätäturä.ritä la Lwow in 1606. fi preotii mai vrätos: de cäträ hulnicii dä lege. pe de altä parte. Chiar pe timpul lui Matei Basarab. s-a oprit.* cunoafterea limbii slavone sä devinä tot mai anevoioasä. pe la jumätatea secolului al XVII-lea..natä cu un nume rutean: Theodor Tisevic. venite din Occident. atunci cind curentele de reformä. pe vremea lui Constantin Brincoveanu. in aceastä stare de lucruri. Lipsite de suportul puternic pe care il aducea contactul reconfortant cu Sudul slav. tipäritä la Govora in 1642. Focarele de culturä slavä din sudul Dunärii apusese rind pe rind. Pe de o parte. scolile noastre de slavonie au lincezit fi ele. Afluxul de cärturari. care prin imigrärile lor au inviorat inceputurile organizärii noastre bisericefti. este sem. pentra 163 . ne-o caracterizeazä notita insemnatä de popa Constantin din Dorna pe una din foile Codicelui Voronetean: „Aceastä carte este scrisä pe rumänie fi nu-i bunä de nimic“. o fcoala de gravori romäni.. Dar la fcoala acestor gravori sträini se formeazä. Atitudinea credinciofilor noftri de pe vremuri in fata incercärilor de nationalizare aritualului fi a textelor de cult. o schimbare care ar fi tins la inlocuirea limbii slavone li s-ar fi pärut o alunecare in apele ereziilor.

. . in 1637 si 1638 la Govora. pentr-acea nu se cade vouä dreptilor mei fii ai Pravoslaviei sä vä inponcisati si sä vä scirbiti impotriva pastoriului vostru . De vreme ce am spart picla nestiintci si am dres rinduialele si le-am prepus rumäneaste. ci sä intäreascä. care nu mai •cunoftea limba slavonä. si... gindiiu sä iau inputarea batjocoririlor de asupra aceftii tärisoare . a cärei independentä cäzuse in mina turcilor.. si ortodoxia in Ardeal. apärutä la Govora in 1642. „izvoditä de eromonahul Silvestru" fi „premenitä de pe limba ruseascä pe limba romäneascä" de insufi Udrifte Nästurel —■ care a venit fi el la al „unsprezecilea ceas la lucrul Dom. nu cum au fost pinä acum slavoneste. a tälmäcit tipicurile in limba romänä. ca sä poatä folosi nevoilor preotimii de pe atunci. in 1646. ungrovlahilor si celorlalti". la Cimpulung. Dar aceste cärti tipärite in limba slavonä nu erau menite numai sä acopere lipsa textelor de ritual din cuprinsurile romänesti. a respectat textul slavon al Scripturilor :sfinte. . dar in acelasi timp.. a treia editie in 1650. 159).. sä scoatä „aceastä sfintä carte ce se cheamä Evanghelie invätätoare tilcuitä. Slujbenicul. incercarea de nationalizare a serviciului divin. Triodul penticostar fi Triodul postului. cu ereticii impreunindu-se.nului" — ne infätiseazä intentiile cercurilor conducätoare la imprimarea acestei cärti. sirbilor.aceia . sä fie propovedanie creftinätätiei noastre. o P saltire.. in 1649.“ Pentru a intoarce de la rätäcirea in valurile ereziei pe cei de un neam cu el. urmind vechea traditie a strämosilor säi Basarabi. la inceputul ei. Acest gind se lämurefte in prefata care deschide una ■din tipäriturile sale: „Drept credinciosului si evlaviosului neam al patriei noastre fi altor neamuri inrudite cu noi dupä credintä fi avind acelasi vestit dialect slavonesc ca limbä. spune mai departe. aceste •cärti bilingve: ca sä impace traditia. §irul tipäriturilor inceput cu cärti slavone se continuä insä cu o serie de cärti romänesti. „Mila rudei meale crestinilor m-au indemnat spre aceasta — spune Udriste Nästurel — fiindcä väzuiu in neamul nostru multi oameni. la 1647..fitul domniei lui Matei Basarab.. sä parä totusi o indräznealä si mai mare. cum am spus mai sus (p. carii pentru ne<sti>intä se depärtarä cu invätäturi striine. ambele in mänästirea Dealul. bulgarilor. carele nu le pot sti cinstitii si cuceritii preoti pentru nesebuiala lor . in J 643 la Cimpulung. in sfirsit.... In acelasi timp. reclamatä de starea preotimii. apoi un Antologhion. toate trele la tipografia mitropoliei din Tirgoviste. Ne explicäm prin urmare de ce cele dintii cärti iesite de sub teascurile tipografiei intemeiatä cu ajutorul lui Petru Movilä au fost slavone: un Moliivelnic. pe la sfirfitul domniei lui Matei Basarab. a :164 .. in 1646. tipärit la 1635 in Cimpulung. fi cu proastä fi scurtä mintea lor räfluindu-se den credintä adeväratä protivnicä bisericii lui Dumnezeu. era firesc ca. tipicurile. care prezintä un interes deosebit." Se desprind din aceste citate motivele care 1-au determinat pe mitropolitul §tefan sä tipäreascä. Dacä aceasta era situatia cätre sfir. fi Imitatia lui Hristos. Prima Cazanie. a cugetat.si astfel scos-am la luminä ... si cu deosebire. domnul romän le häräzea ca danie spre folosul xntregii ortodoxii din Sudul dunärean. Liturghierul. pentru cä vädesc aceeafi tendintä de a apära ortodoxia romänilor ardeleni impotriva tendintelor de calvinizare ale ungurilor.

Tot pentru edificarea moralä a maselor adinci ale poporului. Pe lingä aceste cärti de predici si invätäturi morale s-au tradus si tipärit alte douä texte. din predica cititä in „Duminica läsatei de carne“. mai cuprindea si omilii destinate pentru marile särbätori ale crestinismului (precum: nasterca Sfintei Fecioare. la „muzävirie". Traducerea este insä vioaie si plastica. preotia. a cäror importantä deosebitä stä in faptul cä. domnii si impäratii pämintului si muncitorii cestui veac. este o retipärire a Cazaniei precedente.. precum si predici la comemorarea marilor sfinti (Sf. care nu cad obisnuit intr-o duminica. patronul Moldovei. apärutä cu un an mai inainte la Iasi si care era mai completä. apärutä in 1640 si cunoscutä — din cauza formatului ei mic — si sub numele de Pravila cea micä. Moxa sau Moxalie. Nicolae. si cuprinde elemente privitoare la dispozitiunile dreptului civil» 165 . In cadrul acelorasi preocupäri de edificare ar intra si Ceaslovul din Muzeul limbii romäne al Universität» din Cluj — azi la Sibiu — pe care d-1 Pasca il dateazä din aceastä epocä. Dumitru etc. Aflarea sfintei cruci. apärutä la Tirgoviste in 1652. pinä la pagina 404 — poate chiar cä se pästrau coalele tipärite — la care s-a adäogat apoi restul dupä Cazania lui Varlaam. adusä den raiul vederei ceriului".danie. textul pasaj elor din Evanghelii citite in duminicile dintr-un an. ilustrat adesea pe peretii din tinda bisericilor si mänästirilor noastre.sat cind direptul judecätoriu va sedea pre scaunul slavei sale si va incepe a face judecata tuturor. dar pinä acum n-a fost incä identificat. pe timpul egumenului Varlaam Arapul. moartea omului. ceea ce nu s-a observat pinä acum. milostenie. de 55 de foir privitor la dragoste. Bunavestire s. o omilie nouä pentru cinstirea „celor 40 de mucenici diin Sevastie". dupä Pravila lui Coresi.sfintei beseareci apostoleascä a Räsäritului“. Iatä de pildä un pasaj.“ A doua Cazanie.a. §i Indreptarea legii. pocäintä. pe lingä predicile care dezvoltä.). „Tatäl nostru". asezatä in Cazania lui Varlaam la 23 aprilie. cä-i va aleage sot de la sot.). dupä cum ni se spune. iarä päcätosii de-a stinga. sint cele dintii tipärituri cu caracter juridic la noi. la 9 martie. viata Sfintului loan cel Nou. Aceste tipärituri sint: Pravila de la Govora. Originalul acestei Cazanii este. Este vorba de adunarea näroadelor la judecata lui Dumnezeu: „Intru spaima sufletului mieu nu domnesc ca sä spui cuvint de cas infrico.Sf. toti. cui-s dupä lucrul lui. la iubirea de argint. ln schimb introduce. la „räotate cum sä le räbdäm cu multimire eite ne virt asuprä". toti päcätosii si direptii. Atunce se vor aduna inaintea lui toate limbile s>i näroadele. cele zece porunci. Pravila de la Govora a fost tradusä de un cälugär oltean. Invätäluri preste toate zilele alese den multe dumnezäesti cärti de folosintä tuturor crestinilor prepuse de pre limbä greceascä. ispove. apärutä la mänästirea Dealul doi ani mai tirziu (1644). dupä cum au observat de la Gaster incoace toti istoricii literari. cum aleage pästoriul oile den capre. eine intru cinul säu vor sta inaintea lui: direptii den a dreapta slavei lui. fiindcä.o floare prea infrämsetatä fi dulce mirositoare. Este un mic tratat de moralä in 4°. Cazania de la Dealul reproduce aceste douä sectiuni din urmä dupä Cazania moldoveneascä. pe care o oferä ca . egumenul Melchisedec Meletie a publicat in 1642 la mänästirea Cimpulung. Dar omite. Botezul Domnului. PRAVILELE. tradus din ruseste.

Ea corespundea.silor säi. carii sinteti pästori oilor celor cuvintätoare a turmei lui Hs.rea misiunii lor de duhovnic. pe de altä parte. avind prefata semnatä de mitropolitul Teofil. in implini. imbinate cu canoanele stabilite de sinoadele bisericii. P. Carea are intru sine multe fealiuri de vindecäri sufletelor crestinesti. pe de o parte.tine —■ apropiatä prin cuprins si succesiunea multor capitole de compilatia fäcutä de Emanuel Malaxos de la jumätatea veacului al XVI-lea — si care incorporase si nomocanonul patriarhului loan Nesteutul. sau va cinta mireneste. in vremea veche puterea judecätoreascä alcä. Regretatul Peretz a arätat insä cä originalul slavonesc al Pravilei de la Govora era o traducere dupä o compilatie de nomocanoane bizan. lämurit in prefata alcätuitä de mitropolitul Teofil: „Socotit-am cä mai toate limbile au carte pre limba lor. frati duhovnici rumänesti. exceptind citeva adaose si omisiuni." Se vede bine. care. pre limba rumäneascä. De aceea s-a tradus aceastä pravila in romäneste. unei necesitäti adinc simtite a preotilor. din aceste rinduri. acela sä aibä a o tinea in mare cinste si sä se invete dentru ia in tainä cum va vindeca sufletele oamenilor de päcate. ci si din a preotilor si a cälugärilor. aveau nevoie de norme precise pentru impunerea penitentelor. care träia sub jurisdictiunea acestor legiuiri. Din acest motiv. Cu deosebire se vädeste in cuprinsul pravilei preocuparea constantä de a ridica prin mäsuri austere autoritatea moralä a preotului in mijlocul societätii laice. sä se :166 . „Popa ce va bea la cräcimä. dar textul nomocanoanelor diferä. care a tinut astfei sä aibä si el aceastä carte pentru nevoile bisericii sale. celorü ce sintü ränite cu päcate. alta pentru Ardeal. Era dar neapäratä nevoie de o carte normativä.tuia sub multe privinte un corolar al bisericii si preotul nu era numai pästorul credincio. sä scotu ceastä carte. cäci ne inlesneste sä intelegem ceva din mentalitatea romäneascä a veacurilor trecute. insä mai vrätos si cale la impärätiia ceriului. nice la mäscärici. cu aceia cugetaiü si eu robul Domnului mieu Is. Prefata pravilei este. avind prefata semnatä de mitropolitul Ghenadie al Ardealului. Ea s-a tipärit in douä editiuni: una pentru Tara Romäneascä. Panaitescu. „Insä mä rog sfintiilor voastre — zice mitropolitul Teofil — cu mare milä. tipärit la Kiev in 1629. care era caracterul pravilei. sä nu fie tocmealele sfintilor apostoli si a sfintilor pärinti batjocurite Pravila contine o serie de dispozitiuni de drept vechi bizantin. si are importantä deosebitä. Iatä gindul pus la temelia acestei scrieri. cartea era menitä sä slujeascä numai preotilor si trebuia feritä de contactul cu lumea laicilor. precum a arätat P. O bunä parte din cuprinsul pravilei il alcätuiesc dispjzitiuni religioase privitoare la pedepsirea fi indreptarea feluritelor vitii. ci in sarcina lui cädea si o bunä parte din jurisdictiunea privitoare la dreptul civil. la care minä va cädea aceastä sfintä carte. identicä cu prefata pusä de mitropolitul Petru Movilä la inceputul nomocanonului säu.amestecate cu dispozitiuni apartinind dreptului religiös. Iarä intru minä de mirean sä nu se dea. anume Pravila. care sä fixeze penitentele si sanctiunile dupä gravitatea greselilor. sau va juca. nu numai din viata laicilor. sfintiilor voastre. pe vremea cind preotimea ajunsese sä nu mai inteleagä limba slavonä. Hs.

si va indräzni a facere acesta. nice vreun vas oarecarele. cä foc netrecutu si-au lor .turile de cele lumesti ale celor care si-au ales mänästirea ca liman al vietii lor pämint e^ti: „Cälugärul de va muri si va avea galbeni si talere. ori dentr-altceva de se va läsa de acestea. §i asa sä roage Dumnezeu de dinsul si sä facä eite 12 metanii in zi. Si intimpinä de gräiesc unele rele. Socotesc si glasurile cocosilor. si altor glasuri. ca de pildä urmätoarea dispozitiune: „Muerea sau bärbatul ce va vrea sä joace si sä batä in palme si se va imbräca bärbatul in haine mueresti sau muerea intru haine bärbätesti.. sä-$ tunzä pärul ei. anatema sä fie. si toti citi se tem de Dumnezeu sä nu ia nemica de la dinsul. cu tine sä fie de perire. si o serie de dispozitiuni luate impotriva vechilor rämäsite de päginism. Cea de-a doua tipäriturä juridicä. Alte dispozitiuni au de scop sä intäreascä asceza si sä rupä complet legä. si iarä igumenul sau acel staret bätrin sä-i aducä pre dinsii si asa de va fi fost in minästire. care au continuat sä supravietuiascä sub formele vietii creatine: „Deci sunt oarecarii intru crestini ce tin lucru ereticesc. iarä de va fi indemnatä asa de niscare dräcii. si ale vulpilor. cä n-au invätat Dumnezeu sä-si tunzä muiarea pärul.. si ale corbilor. fiindcä prezintä o intretesere cu pravila tipäritä de Vasile Lupu. cä ya eugeta cä iaste bine. insemnatä si ea . si se vor afla dupä moartea lui. Cine ia mana griului.. ori den piine.nirea lui. sä aibä pocäanie patru ani. pentru Dumnezeu alegind numai de nu va lua chip cälugäresc." Aceste dispozitiuni au un interes deosebit. deoarece aruncä o luminä nebä." Iatä. altceva dentr-acele ori den vin. pentru ce? Cä infricosat judet vor sä ia de aceasta. ce vor fi ascunsi de cäträ toti. cind apune soarele nu dau nemica dentru casa lor. Textul acestei pravile a fost pregätit. sä fie opritä de bisearicä si de pricestanie . pezintä nu mai putin interes. de cätre Daniil Andrian Panonianul —■ era deci originär din Tranilvania — care spune insufi cä „numai cit m-amispititalingepre dinafarä 167 . ^i cind sä vor imple 40 de zile. sä-i facä toatä pome. metanie eite 100. si nu va fi spus de aceasta duhovnicu-säu sau igumenului. iar averea lui sä o impartä la säraci. prin faptul cä e scrisä in romäneste. de vor fi in minästire." Mäsuri aspre vädesc sträduinta bisericii de a opri alunecarea unei societäti in descompunere pe povirnisul deeäderii. sä-i ia igumenul sau un duhovnic bätrin si sä-i arunce pre dinfii intru groapa lui si sä gräiascä: argintul tau. sau de pildä urmätoarea anatemä a unei mode a timpului: „Muerea de-si va tunde pärul ei.nuitä asupra vechiului folclor bizantino-slav si ne lämuresc multe puncte obscure din folclorul nostru actual. altele bune si cäutaria soarelui si a lunei $i a stealelor si chemaria dobitoacelor. Indreptarea legii (Tirgoviste. sä facä igumenul cu toti fratii post 40 de zile si pocäanie de fratele.. „cu indemnarea" mitropolitului Stefan. in sfirsit. nice foc.. unuia ca acestuia gräim sä se cäiascä 3 ani si metanii in zi eite 24". Dirept aceia iatä pre amänuntul toemim si invätäm: cine are aceastia cu cercetare de aemu sä nu mai ia aminte unele ca aceastea. 1652).goneascä din popie". un an sä se pocäiascä. numai cind va veni la petreacerea cälugäreascä.. sau vreo trebuintä oarecaria.

cu titlul Cartea romäneascä. A doua parte a Indreptärii legii. econom si nomofilax al marii biserici din Constantinopol. Nichita.. capitole din pravila lui Vasile Lupu. De pildä. fratele parohului de la biserica greceascä San Giorgio din Venetia. Originalul grecesc dupä care s-a fäcut traducerea romäneascä s-a pierdut. :168 . firefte cu amplificärile si ornisiunile impuse de epocä si tarä. in secolul al XIII-lea. Nicolae. Caridi dupä care s-a tradus textul din Indreptarea legii. Caridi. combinind aceste douä izvoare diferite. este insä o traducere dupä prefata — itpoGscopla — lui Vlastaris. Zlataust). in limba latinä. care trateazä despre „clerici si cälugäri de vor face sfat sau insotire asupra arhiereului". strämosul cronicarului Radu Popescu. precum aratä Spulber. (Vasile. dar C. dupä ce fusese cerut patriarhului din Constantinopol. urmeazä din pravila lui Vasile Lupu glavele 43—46. nici grecii limba romänä. dupä glava 43—46 din textul Malaxos." Dupä glava 47 din textul Malaxos.. pe popä. de la Pravilele impärätesti si de la alte gudeate.. grupind laolaltä materia dupä afinitate de subiect. 1400) care are intocmai aceeasi structurä (Malaxos + Aristines) —färä partea luatä din pravila lui Vasile Lupu — pe care a avut-o versiunea lui Gh. tradusä din limba greacä „pe limba proastä romäneascä" de „Danil Andrian Panonianul". urmeazä glavele 48—50 din pravila lui Vasile Lupu privitoare la cei ce vor sudui „pe judecätori. diacon. intocmit din porunca impäratului loan Comnenul. Aceasta primä parte a fost apoi intretesutä... dupä glava 86.. apärutä la Iasi in 1646. dascäli desävirsiti. grec originär din Tricala. Aceasta a doua pravila a lui Matei Basarab a fost tradusä de austriaci. al doilea vistier al tärii. care se ocupä de penalitätile ce „se cuvin celor ce indeamnä sau ajutä cuiva sau il siätuesc spre räu sau cind trimet pe altul sä facä o räutate .canonul lui Alexie Aristines. Ea a avut. luatä din Malaxos. Indreptarea legii este alcätuitä din trei pärti distincte. care spune: „Sfirsitul intiiei pärti a Pravilei". Spulber a gäsit in Biblioteca Universitätii din Atena un codice (nr. Traducerea romäneascä este stingace: nici romänii nu cunosteau bine limba greacä. Timothei. precum si ale sfintilor pärinti. desi nu se spune. o largä aplicare in Tara Romäneascä. . cuviosului intru ieromonahi Kyr Ignatie Petriti si a lui Pantelimon Ligaridi. cu pravila lui Vasile Lupu. dupä cum a arätat Peretz. semnatä de mitropolitul lui Matei Basarab. pe timpul ocupatiunii Olteniei.putintel Gramatica si Sintaxisul. privitor la clericul ce va „injura" pe arhiereu. cuprinzind canoanele sfintilor apostoli ale sinoadelcr ecumenice fi ale celor nämestnice. Dupä un capitol sau douä din Malaxos. vestiti si foarte iscusiti intru toatä dumnezeiasca scripturä". pe diaccn sau mireanul care va injura pe preot". este o traducere dupä nomo. Stefan. aminodi de la Hio. urmeazä din pravila lui Vasile Lupu glavele 87—88 despre cei ce fac „bani räi" (falsi) sau umblä cu „bani räi". privitoare la camätä. Prima parte cuprinde 417 capitole incheiate cu o notitä in limba slavä. Ea reproduce un original grecesc care. pe oamenii cei domnesti". Textul grecesc era o prelucrare derivind din legislatia bizantinä a lui Justinian. fusese aflat la Gh. A. ce se zice pre boiari“ . Daniil Panonianul. a incercat o sistematizare. urmeazä. pe soli sau „pre mai marii lor. Prefata din Indreptarea legii. compulsatä in secolul al XVIlea de Emanoil Malaxos.

Despre preocupärile literare ale lui Radu Nästurel. X. I. P a n a i t e s c u . 1911. 7—43 (doamna Elina: 7—30). Bucuresti. p. M i n e a. p. Pravilele. Despre traducerea lui Udriste Nästurel. cf. V . Lung. I. extras din Convorbiri literare XL. (1912) I —II. Despre Ceaslov: S t e f a n Pasca.. p. tipäritä m:ii intii la 1640 in mänästirea Govora. op. 1926. 9 3 — 9 5 .. Bucuresti. dans les Principautes roumaines. a c e - 169 . Varlaam. comparatia reluatä de Gr. B u j o r e a n u . 135 — 137 si p. Vechile noastre Cazanii. Locul Cazaniei lui Varlaam in vechea noasträ literaturä omileticä. 1904. 1939. 1931. N . care are toatä judecata arhiereascä si mireneascä pentru vinsle preotssti si mirenesti (färä datä si altä indicate). XI. numitä cea micä. ?i M. 1906. ist. in Analele. Dan S i m o n e s c u ? i D a m i a n P . p. I.. 57 — 67. la p.. 16—36. P a n a i t e s c u . 1884. s. despre Elina doamna: a c e 1 a ? i. de Udriste Nästurel de Fierästi al doilea logofät. I o r g a . 3 6 — 4 8 . 1884. P . 1910. I. arheologie si filologie. 1926. cu material tipografic trimis de domnul "ITärii Romänesti. 1-25. G e n e r a l u l P . extras din Biserica ortodoxä romänä. p. publicatä acum in transcriptiune cu litere latine de Academia Romänä. C. Despre introducerea limbii romänesti in bisericä romänilor. Gamber.Miscarca culturalä invioratä in epoca lui Matei Basarab.inteina wcunoscutä din sec. in Revista pentru istorie. Studii si cercetäri. Extras din Melanges de l'Ecole Roumzine en France. 1 1 — 1 3 . N ä s t u r e l . 1932— 1933. V. al XVII-lea: Cel mzi vechi ceaslov romänesc. P. LX—LXVI. intitulatä: Indreptarea legii. Bucuresti. Acad. O tipiriturä m-. H a n e s . Rom. 133— 161. p. BIBLIOGRAFIE Udrifte Nästurel. p. p.. p. P a n a i t e s c u . XXXVI. sect. p . unde. Diseurs de recepfie.. B o g d a n . Despre tipografiile lui Matei Basarab $i legäturile cu Kievul:P. p. Doamna Elina a Tärii Romänesti ca patroanä literarä. L’influence de l’oeuvre de Pierre Mogila.. 1939. p. P. Viata literarä si culturalä a mänästirii Cimpulung (Muscel) in trecut. p. P. partea a 2-a. 282 — 330. p. 103 — 206. 1910. 1940. p. p. Dim%schin episcopal si dascälul. V . Imitatio Christi (in 1. despre familia Nästurel. bibliografia despre raporturile lor cu originalele ucrainene: P. t. P a n a i t e s c u . v. Pravila bisericeascä (numitä cea micä). L’influence de l’oeuvre de Pierre Mogila. 200-232. Ill. P. XXV. P. in Cercetäri literare. 37-71. Bucuresti. Coresi. cit. slavä). 1909. 1909. XXIV. I. S c o r p a n. in „Tipografia Curtii.. Iasi. XIII. Bucuresti. Bibliografia romäneascä veche. XL — L I X . se deschide o nouä epocä de activitate cärturäreascä. XI. Despre Varlaam si Ioasaf tradus de Udrijte Nästurel a se vedea pe larg lucrarea de fa^ä. 1904. 244 — 245. Acad. 34—35. p. 1934. 1939. H o r i a O p r i s a n. L a p e d a t u . Indreptarea legii cu Dumnezeu.. Academia Romänä.. p . Bucuresti. Paris. in I. 1903.. Viata Sfintilor Varlaam si Ioasaf. Despre tipäriturile din epoca lui Matei Basarab: I. Mänästirea Dealu. 169— 175. Academia Romänä. Rom. T u r d e a n u . B i a n u . l o a n M . reprezentatä cu desebire prin personalitatea mitropolitului Simeon §tefan. Inceputurile culturale ale domniei lui Matei Basarab. III: p. XIII —XVI. in Prietenii istoriei literare. Cercetäri istorice. Mem.. partea a 2-a. op. XII —XIII. Editii Pravila bisericeascä. s-a propagat peste cuprinsul tärii fi a contribuit la reinvierea literarä din Ardeal. Lucrätorii asociati" . tipäritä la Tirgoviste ln anul 1652. Bucurefti. P. in Revista istoricä. tipäritä la mänästirea de l:i Govora la anul 1640 si Pravila lui Matei Basarab cu cmoanele sfintilor apostoli. 139. Dan S i m o n e s c u . p. B i a n u : ? i N e r v a H o d o s . X. 46 — 90. 45 — 47 si 83 — 84 (anexa I: predoslovia in traducere francezä). cit.

Atrage apoi in chip discret atentiunea asupra nereusitei unei asemenea incercäri. p.n'cesc ortoZo*. p. Bucuresti. 72-95. Fintinele si ccdicii dreptului bise. a c e 1 a s i. inainte de toate.. 392-408. Bucuresti. Cernäuti 1886. P e r e t z. incit nu sint in stare nici sä citeascä. pentru cä ar sävirsi un päcat pe care nu i 1-ar putea sterge toate chinurile pämintului". . XI. XII. Utilizarea pravilei lui Vasile Lupu In Indreptarea legii a fost semnalatä intii de T i m o t e i C i p a r i u i n Analecta. cu atit mai putin sä inteleagä si sä invete sfintele evanghelii.duinte. 314—342 (Pravila de la Govora). 1885. Pravila de la Govora retipäritä cu textul slavon al Pravilei de la Bistrita si cu cel grecesc (Cotelerius si loan Portvricul) de Ion P e r e t z. si cä. intre „romänii din tara Transilvaniei si intre locuitorii Tärii Muntenesti si Moldovei". P o p o v i c i jun. II. 1910. in Revista pentru istorie. bunele moravuri si legea crestineascä se stricä din zi in zi. 178-193 si 467-474. C o n s t . Cea mai veche Pravila romäneascä.. el cerea patriarhului sä ingäduie ca natiunea romänä din Ardeal sä primeascä unele puncte ale doctrinei calvine si sä incurajeze pe mitropolitul Ghenadie sä intre in vederile guvernului. Le code valaque de 1652. I. Etudes de droit byzantin. aducindu-i la cunostintä cä romänii din Transilvania au decäzut asa de mult..I a s i . 95. A. 117—179. p. I. 3—471. VI. fiindcä nu apartine slujbei noastre sä ne luptäm cu arme pämintesti. care a dat neamului romänesc in veacul al XV-lea si al XVIlea inceputurile literaturii si temelia limbii literare. p. ar trebui ruptä legäturä de singe si de simtiri care träieste in mod tainic. din aceasta cauzä. pentru cä. 1938. 67. Cluj. Despre utilizarea nomocanonului lui loan Nesteutul in aceste pravile: C. Colectiune de legiuirile Rcmäniei vechi si cele ncui. Documente istorice transilvane. \ CULTURA IN TRANSILVANIA Transilvania. care impreunä cu superintendentul calvin Stefan Geley intäresc sfortärile de a atrage pe romänii transilväneni la reforma calvinä. prin „scrisori cit se poate de secrete". are in secolul al XVIIlea un rol mai sters. p. p. S p u 1 b e r. vol. 1928. Ill. ne vom ruga insä lui Dumnezeu sä reverse prea milostiv asupra särmanei natiuni duhul säu cel sfint in care säläsluieste intreg adevärul si toatä intelepciunea. Bucuresti. Curs de istoria dreptului rcm&n. Pentru a remedia aceasta stare de lucruri. Cernäuti 1930. Gabor (Gavril) Bethlen — despre care mitropolitul grec Matei al Mirelor ne spune cä in invazia din 1629 in Tara Romäneascä chiar „vasele bisericilor si mänästirilor pusese. arheclogie si filclcgie. 1940. fiarä neimblinzitä. 369 — 440 (Indreptarea Legii). dar cu atit mai puternic. vol. fiindcä activitatea culturalä este subordonatä aci sträduintei ungurilor de a desface legäturile religioase care-i uneau de veacuri pe romänii ardeleni de principatele dunärene. L u p a s. sä le care in tara lui" — se adresa patriarhului din Constantinopol. Indreptarea■ legei. ’ ’ Studii asupra pravilelor. O serie de acte pun in luminä inversunarea acestor strä. si incheie scrisoarea cu aceste cuvinte de adevärat apostol: „Noi nu ne vom räzboi cu destinul. In 1 I. El spune räspicat cä „nu poate sävirsi pe fatä sau in ascuns asemenea desertiune. Incä din 2 septembrie 1629. Cartea rom. Räspunsul patriarhului Chiril Lucaris — cel impotriva cäruia avea sä se ridice in curind furtuna — este plin de demnitate si de intelegere a realitätilor politice. sau mäcar sä „inchidä ochii si urechile". p." 1 Curind dupä aceasta Gabor Bethlen moare si urmeazä Gheorghe Räköczy.

foarte necesarä 1Ibidem. 204 — 205. numai cu apä curatä. invätäturile Reformei. molitvele sau rugäciu. 2Ibidem. care-fi instalase tiparnite in Tara Romäneascä fi cu care dealtfel era aliat. 171 . Cu alte cuvinte. sävirfind serviciul di’’in in „limba obftei täränesti".1 La 4 septembrie 1640. sä se elimine la oficierea botezului: „lummärile. Raköczy confirmä scutirile preotilor romäni. principele sä citeascä conditiile si — scrie mai departe Geley — „sä le dai poruncä cä eine nu le va respecta va fi redus la starea de täran" 2. cu buchii däruite de domnul muntean. la care vor fi chemati „protopopii romäni din toate pärtile". p. cerindu-i litere chirilice si mefteri tipografi. prin care sä se strecoare.tiunea insä ca mitropolitul lor sä atirne de superintendentul calvin. propune ca la sedinta solemnä. unele dintre conditiuni le-a tinut. la patru ceasuri“. popa Dobre tipograful. sä se opreascä obstea. de a ingenunchea fi a se mchina inaintea icoanelor si a troitelor. cele zece porunci. precum si o laturä din activitatea literarä a reactiunii moldovenesti contemporane. O Pascalie. Astfel vine fi se stabilere la Alba-Iulia. 194.aprilie 1638. ungerea cu untde.lemn fi alte adausuri papistase“. cu condi.amiazä. Acest punct al programului lui Geley era realizat prin cartea de rugäciuni apärutä in 1639. cit mai larg in straturile poporului. fi. sä tradueä in romänefte „rugäciunea noasträ de toate zilele atit cea de dimineatä cit si cea de searä“ si sä porunceascä copiilor sä o invete. XVII-lea. sä asculte de episcopul ortodox maghiar. cu care erau obifnuiti romänii ardeleni. in fine. intimplatä „ieri dupä. anuntind principelui Raköczy moartea mitropolitului romän Ghenadie. botezind „dupä forma simplä rinduitä de Hristos“. sä päräseascä ortodoxia si sä treaeä la calvinism! Dar pentru aceasta era nevoie de propagandä. tämiierea si „alte ceremonii superstitioase". ln afarä de serviciul divin in limba romänä. „sä se interzicä obftei neftiutoare arderea de luminäri in tintirim". a cärui activitate se deschide in 1639. ' Una din conditiile pe care Stefan Geley o punea candidatilor la scaunul metropolitan din Alba-Iulia era ca. sä se impartä sfinta cuminecäturä: „separat piinea si vinul. p. De aceea Gh. sä nu se invete cä ar fi mai multi solicitatori intre Dumnezeu si om. prin preoti. superintendentul Stefan Geley. se impunea intre altele: sä se renunte la cultul sfintilor morti si sfintilor ingeri. Era deci nevoie de o tipografie cu literele chirilice. Ea cuprindea: Paraclisul Precistei. prin mitropolitul ortodox Ghenadie. luate dupä Palia de la Orästie.198. Aceste conditii redactate de Stefan Geley si trimise lui Raköczy la 22 septembrie au pentru noi o importantä deosebitä. o solie la Matei Basarab. si citeva notiuni de dogma in sens ortodox insä — Geley raporta lui Raköczy cä Ghenadie „ca un neputincios. dar altele nicidecum". Iar propaganda trebuia fäcutä fi prin tipärirea in limba romänä a cärtilor de cult normative. afarä de unicul Hristos.tatea literarä romäneascä in Transilvania in prima jumätate a secolului al. pentru cä ne lämuresc deplin intreaga atmosferä in care s-a desfäsurat activi.nile de dimineata fi seara — reproduse aproape neschimbate in mai toate ceasloavele fi acatistele publicate ulterior in Transilvania. sä se suprime la inmormintäri: luminärile. Räcökzy a pus la cale. cu o carte derugäciuni. nu impreunä cu lingura“.

Kirü Ghenadie. Sarcina de a continua imprimarea a revenit urmasului säu. mitropolitul Iorest. dupä un izvor ortodox: omiliile patriarhului din Constantinopol. sä nu päräseascä acest lucru bun. iarä eu.sitü aceste sfinte cärti. Dar abia s-a inceput publicarea cärtii si Ghenadie a inchis ochii.“ Cartea lui Coresi era tra." Urmeazä apoi rindurile mitropolitului Iorest: „Dereptu aceia. cu mila lui Dumnezeu.reascä Catehismul tradus in romäneste si sä dispunä sä-l invete copiii si feti. Data aparitiei ei chiar era 1 I.preotilor. interesau de aproape curiozitatea päturilor rurale romänesti. si mä socotiiu cu preo+ii miei. Bibliografia. de Carpati. arhimitropolitü. douä cärti populäre. noao ni se timplä petrecere ceastä lume si amü läsatü la moartea noasträ pre cine va lumina milostivulü Dumnezeu pre scaunul mitropoliei Belgradului." 1 Opera in care se räsfringe mai puternic propaganda calvinä este insä Catehismt. nici un exemplar din aceasta publicatie nu s-a aflat in bibliotecile noastre. I. Meletie Macedoneanu n-a fost insä intärit de principele Gheorghe Raköczy.. candidatul moldovean sustinut de Vasile Lupu. Trepetnicul si Gromovnicul. anume ca preotii sä predice obstei in limba romäneascä. arhimitropolitul Ghenadie. Din nenorocire. imputinmdu-se. CATEHISMUL CALViNESC. a pus sub tipar vechea Cazanie —■ Evanghelia cu invätäturä— a lui Coresi din 1581. candidatul recomandat lui Raköczy de Vasile Lupu. prin continutul lor de prevestire despre soarta omeneascä ori despre felul cum vor iesi primävara semänäturile care germinaserä sub stratul de zäpadä.l din 1640.dusä. Cum insä in bisericä noasträ opera de predicatiune este indeplinitä prin citirea Cazaniei. mitropolitul Ghenadie. care este o colectie de predici in legäturä cu fragmentul evanghelie citat in ziua respectivä. si foarte jäluia toti preotii de aceastä carte. intr-altul opt. era §i aceasta: „Sä tipä. 115—118. intr-altul sase etc. sä le fie preotilor u de propovedanie... in sfirsit. in ore anume precizate“. väzindu . Ion Caleca. aceste sfinte cärti Evanghelie rumäneascä cu invätäturä. Dar in rästimpul care s-a scurs pinä la ocuparea scaunului mitropolitan de Ilie Iorest. cäci lipseau din el pagini intregi. eu loristu. dupä cum am arätat. sprijinit de Matei Basarab. eu. Ea a provocat o adeväratä furtunä de protestare la romänii de dincoac. Gheorghe din Sec. care. ca sä se inmulteascä cuvintulü lu Dumnezeu pre in toate besericile. Prefata cärtii este astfel scrisä in numele ambilor mitropoliti. fiindcä le indica ziua cind cade Pastele. foarte mi sä indulci inima si mä bucuraiu.. ce sä cheamä märgäritar.tele.. väzindu acest lucru dumnezeiescü ce s-au fostü inceputü de acelü pärinte. candidase la scaunul de mitropolit al Transilvaniei in septembrie 1640. autoritätile maghiare calvine au si tipärit Catehismul cu ajutorul unui preot roman. . „färä a se tine seama de lipsa de sens a frazelor astfel trunchiate. si. Deci ea nu cuprindea nimic din ceea ce ar fi putut abate credintä religioasä a romänilor de la linia traditiei ortodoxe. Intii Ghenadie: „Cu mila lui Dumnezeu. 0 altä conditie impusä de Stefan Geley lui Meletie Macedoneanu. Iarä cind au inceputu a se tipäri aceste cärti. B i a n u si N e r v a H o d o s . sfätuindu-se cu preotii säi. A doua carte iesitä de sub teascul tipäii':urilor transilvane se leagä de realizarea unui alt punct din programul de calvinizare al lui Geley. intr-un loc lipsesc zece pagiri.. Originalul coresian dupä care s-a fäcut tipäritura aceasta din 1641 era insä defcctuos. p. care.am sävir.

Si s-au izvodit in cetate in Belgrad. pentru osinda cea vefnicä. reduce tainele la douä: botezul fi cuminecätura — singurele instituite. desävirfit fi nemuritor. fi care este prezent in toatä eternitatea. dacä n-a fost iluminat de Dumnezeu prin gratie. Mesterul tipariului au fost popa Dobrea dim Tara Munteneascä. ot rojdestvo Hristovo 1640. Afirmatia cä textul s-a tradus „din limba dieceascä si sloveneascä“ este o mistificare menitä sä amägeascä preotimea romäneascä si pätura popularä. cu svatul si cu indemnätura si cu cheltuiala domniei lui Ciulai Gheorghi. a rämas o creaturä slabä. reproducem aci in intregime titlul complet: Cartea ce se cheatnä „Catehismus“. Desi nu cunoaftem pinä acum nici un exemplar din acest Catehism. Ilie Iorest. in Institution de la religion chrestienne. Nenumirea mitropolitului ortodox. Cu scrisoare s-au ustenit popa Ghiorghi de Sec. pe ascuns. in Räspunsul säu publicat la Iasi in 1645. nu in Alba-Iulia. Mitropolitul urcat in scaun dupä Ghenadie. Se stie cä reforma calvinä pornea de la principiul admis fi de ortodocfi si de catolici. in 20 de zile. totusi ne putem face o idee de cuprinsul lui din Räspunsul mitropolitului Varlaam. in satul Prisac. El cuprindea.lor span. impreunä cu nemurirea. 5 zile. de Mintuitor. a revärsat asupra unora gratia sa si i-a creat pentru viata cea vefnicä. tipärit. care cu voia si cu porunca domnului crestinesc Racoti Gheorghi. Nu admite cultul icoa. rugäciunea datä de Mintuitor: Tatäl nostru fi Simbolul credintei —• toate comentate. dupä cum s-a spus. 1-au ars — afa s-ar explica de ce nu s-a gäsit nici un exemplar pinä acum. si s-au tipärit in sat in Prisac. Nu rämine decit o singurä mintuire: credintä. participind la el. fi desävirsirea spiritualä. dar cä. obtinem gratia divinä.nelor. pierzind. dupä el. fusese cälugär la mänästirea Neamtu. confirmä ipoteza noasträ. 25 de zile. pentru ei. Intemeindu-se pe Evanghelie. si s-au obirsit in luna iulie. in cursul vremurilor. Poate chiar cä. „dupä chipul fi asemänarea Domnului". Pentru interesantele informatii istorice pe care ni le da. dupä normele obisnuite in catehismele reformate: cele zece porunci. Dupä cum se vede din titlu. care. cartea s-a tipärit repede. dupä el. cä omul a fost creat. s-a Impotrivit—in scurta sa pästorie—räspindirii Reformei fi a Cate- . care stia cä. fi nici cultul sfintilor. domnul Täriei Unguresti si säcwi. pentru cä. din punctul de vedere al doctrinei calvine. Dumnezeu. unde s-a tradus si unde era scaunul mitropolitan. Calvin. unde träise in traditia de carturärie fi viatä religioasä a 173 acestei strävechi mänästiri. in dezbaterea chestiunilor de dogmä si cult.nesigurä. Si s-au inceput in luna lui iulie. craiul Ardialului. pe cind pe altii i-a predestinat spre räu. nu a avut räspindirea pe care o asteptau ungurii. carea s-au intors din limba dieceascä si sloveneascä pe limba romäneascä. nici viitor. Preotii romäni nu 1-au primit. pe ascuns. care ar fi prezidat aceasta tipäriturä. nu existä intre om fi Dumnezeu alt intermediator decit Isus Hristos. pästorul sufletesc al curtei märiei sale. Fk leat ot swzdamira 7150. ci. el nu este capabil sä se mintuiascä singur. reproduce punct cu punct pasajele combätute. cäci aceasta este idolatria pe care o combate Biblia: „Sä nu-ti faci tie chip cioplit“. Defi se pare cä promisese fi el afilierea la Calvinism. prin care putem dobindi in noi pe Mintuitor fi. Intelegerea lui este inväluitä in ceatä. Catehismul acesta. prin intrebäri si räspunsuri. dupä cäderea in päcatul primitiv. pentru care nu existä nici trecut. Titlul complet cu data 1640 se aflä insä reprodus de mitropolitul Moldovei Varlaam. izvoarele ortodoxiei sint in limba slavä pe care o apucaserä in bisericä din mosi-strämosi.

noi mcä le-am läsat greciafte. o literaturä religioasä in versuri. cä nu vor inteleage to^i. pentru care nu existau termeni in limba romänä: „Aciasta Incä vom sä ftiti. sub influenta maghiarä.blemele cu privire la crearea limbii literare pe care le-a ridicat in prefata pusä in fruntea Noului Testament. Imprejurärile erau deci cu totul grele cind se ridica in scaunul mitropolitan Simeon Stefan. Noi derept aceea ne-am silit. necesitatea alcätuirii unei singure limbi literare pentru romänii de pretutindeni ■—meritau sä fie spuse cu mai mult relief. :174 . a plecat in Moldova sä stringä mijloacele pentru räscumpärarea libertätii. de nu gräiesc toti Intr-un chip. Pe cind masa cea mare a poporului ortodox din Ardeal se zbätea sä scape de cursele intinse de autoritätile maghiare si sä pästreze solidaritatea de credintä cu romänimea din principate. cumu-i: synagoga si poblicanu fi gangrena fi pietri scumpe. Se pare insä cä traducätorii au refäcut vechea traducere coresianä.. sä izvodim afa cum se intäleagä toti. carele nu sä ftiu rumänefte ce sint.. Simeon §tefan. altii intr-alt. incä neci lntr-o tarä toti mtr-un chip". Mai intii 1 este problema neologismelor pentru timpul acela — cuvinte sträine. Dar dacä ne gindim la soarta lui Ilie Iorest.. intre romänii care imbrätiseazä Reforma.. ce-i de vina celuia ce-au räsfirat rumänii printr-alte täri. in Fägäras si Banat.hismului. carele nu sä ftiu rumänefte ce sint: nume de oameni fi de leamne fi de vefmente fi altele multe. inchis in temnitä fi bätut la tälpi cu toiegele. iarä noi le-am läsat cum au fost ln izvodul grecesc. si am socotit si izvodul slovenesc carele-i izvodit sloveneste din greciascä si e tipärit in "fara Moscului. 1 Nu §tim cit pre'f se poate pune pe afirmarea cä preotii si cärturarii insärcinati cu traducerea au confruntat izvoarele grecesti. den cit am putut. iarä. Nu era un om de culturä deosebitä. Urmeazä apoi acea cunoscutä comparatie a cuvintelor cu banii. §tiind cä. ia na^tere. cä vedem cä unele cuvinte unii le-au izvodit intr-un chip. cu conditia de a pläti 1. de si-au mestecat cuvintele. LIRICA RELIGIOASÄ DE NUANTÄ CALVINÄ. tipärit la Alba-Iulia (Bälgrad) in 1648. care 1-a cäläuzit cu chibzuin^ä in datoria grea pe care o avea de indeplinit. nevoia de a crea o singurä limbä literarä pentru toate tinuturile romänesti: „Sä luati aminte cä rumänii nu gräiesc ln toate tärile intr-un chip. prigonit pentru indräzneala de a se fi impotrivit incercärii de dezmembrare a unitätii spirituale a romänilor... afa fi cuvintele: acelea sint bune. Numele lui a rämasin istoria literaturii noastre prin pro. pe care avea s-o reia Hasdeu fi s-o dezvolte in Principiul circulatiunii cuvintelor: „. nu-i de vina noasträ. sirbesti si latine^ti: „ce mai virtos ne-am £inut de izvodul grecesc si am socotit si pre izvodul lui Eronim. intelegem de ce nu putea vorbi mai räspicat urmasul säu. dmdu-i-se drumul... cea greceascä iaste izvodul celorlalte. Simeon Stefan. insä de cea greceascä nu ne-am depärtat. ceea ce a avut ca urmare inscenarea unui proces in care a fost tirit." Ne lipseste un studiu precis in aceastä privintä.. sub ocara de imoralitate. väzlnd cä alte limbi Incä le tin asia. unitatea neamului romänesc din toate tinuturile fi 2. cuvintele trebuie sä fie ca banii: cä banii aceia sint buni carii Imblä ln toate täräle. A fost umilit. dar avea un rar bun-simt." Firefte cä aceste douä idei importante—• 1. carele le inteleg toti. In cele din urmä. Dar mai importantä decit aceastä chestiune este afirmarea necesitätii de a tipäri cärti pentru tot neamul romänesc — ceea ce vädefte constiinta unitätii neamului — fi in legäturä cu aceasta. grecefti..000 de taleri pe chezäfia a 24 de creditori. pentru cä alte limbi Incä le-au läsat afia".

principesa Susanna Löräntffy. laude pentru inaltarea lui Hristos si laude pentru Rusalii. . laude pentru patimile lui Hristos. En nevoja sza si en czara sza. care se pot repartiza in urmätoarele grupe: laude de Cräciun. ne este putin cunoscutä. spune ea.citatä. Probabil cä manuscrisul acesta fäcea parte din repertoriul muzical al profesorilor de la scolile reformate romänesti din Ardeal.“ Sub imboldul acestor preocupäri s-a dezvoltat in Fägäras fi Banat o intreagä literatura versificatä. construieste in Fägära§. o traducere integralä a Psaltirii in versuri. „Sä se dueä —■ spune mai departe actul — sirguincios la bisericä romäneascä. apäruse—dupä cum s-a arätat lap. cu traducere romäneascä in versuri. laude pentru Pasti. intre altele. fäcutä dupä o versiune ungureascä mai veche a lui Albert Molnar de Szencz.ne§ti. pe care il däm in ortografia 175 curentä. dar. de care se servesc caransebesenii si lugojenii. Un manuscris din aceasta grupä. traduse in limba romänä. datind din 1642 si pästratä in biblioteca colegiului reformat din Debrezin. . comunicind intre ele printr-o poartä comunä. väduva lui Gheorghe I Raköczy. Programul de calvinizare al lui Stefan Katona de Geley din 1640. prevedea la punctul 6: „Sä serie. Gergely Sändor de Agyafalva. alta de tatäl lui Mihail Halici si a treia de loan Viski. una lingä alta. apoi la Inmormintäri. soli. adäogatä la sfirsit. descris de regretatul N. apartinind secolului al XVII-lea. sä invete pe copii sä einte romäneste. cuprinde. din motive pe care nu le cunoastem. o scoalä romäneascä si alta ungureascä. adäogind cä versurile sä fie scrise cu litere romä. pinä acum. 102 — poate la Oradea sau la Cluj. cu ortografie ungureascä. o carte de cintece tradusä in parte dupä o colectie de cintece unguresti adunate de Petre Melius si Szegedi. Traducerea scrisä in caractere latine. Dräganu. Iatä bunäoarä inceputul din psalmul 40: Ferikat jeszt’ kuj de sziromanul Si de nistotosul Ej milä. Iare el va czinfi. ln organizatia bisericii reformate aceastä carte era necesarä. Iatä un fragment din textul reprodus de N. dupä obiceiul din Caransebes si Lugoj. aläturi de psalmi versificati. fäcutä in 1697 in Boldogfalva si pästratä in colegiul reformat din Cluj. in parte dupä citeva cintece pioase ale lui Francisc David. laude pentru Anul nou. este insä greoaie.Incä de pe timpul lui Coresi. la deprinderea celor sfinte. dacä e poftit. indeosebi in duminici si särbätori. Lafe bune v’ave Si en pofta a’allenisilor Nu-1 va da’n mena lor. Aceasta din urmä cuprinde. Actul prin care principesa intäreste regulamentul scoalei romänefti pune in indatoririle profesorilor romäni. alt vestit reformator al timpului. inainte si dupä rugäciunea predicei". si un ciclu bogat de cintece unguresti. Ni s-a pästrat insä dupä ea trei cöpii: una fäcutä de un secui. Dräganu. n-a väzut lumina. ke Domnul pre je enke. pentru a-1 face mai accesibil: . sä tipäreascä $i sä facä sä se einte in fiecare zi cintärile noastre. In 1657. cäpeteniile miscärii calviniste. Reimprimarea vechii cärti de cintece din epoca coresianä se impunea. dar care. „$i de citiva romäni mai luminati". fäcind el insufi pe cantorul sau ducind glasurile. prezentat lui Raköczy. imitatä la rindul ei dupä Clement Marot si Theodore de Beze. cu intreaga scoalä si sä einte cintärile romänefti. ' Intentia de a atrage pe romäni la Reformä prin scoalä si cintec continuä.

...........241 CRONICARII MOLDOVENI IN LIMBA NATION ALÄ.....................11 CONTINUATORII LUI MIRON COSTIN..............161 STOICA LUDESCU...........................................159 CULTURA IN TRANSILVANIA................167 CRONICARII LUI BRINCOVEANU............219 (1942 -1979).....2 LA RÄSPlNTIA A DOUÄ LUMI: OCCIDENTUL LATIN SI ORIENTUL BIZ ANTINO-SLAV........52 CULTURA SLAVÄ IN TÄRILE NOASTRE.....50 MÄNÄSTIRILE.242 Literatura modernä....180 CARACTERUL GENERAL AL CULTURII ROMÄNESTI PtNÄ IN SECOLUL AL XVII-LEA ’.....119 Inceputul istoriografiei in tara romäneascä............................................................................ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI......................150 UN CÄRTURAR MOLDOVEAN MITROPOLIT AL KIEVULUI: PETRU MOVILÄ.................139 EPOCA LUI MATEI BASARAB SI A LUI VASILE LUPU.....................45 ZORILE LITERATURII ROMÄNESTI.190 CRONICA RIMATÄ ASUPRA MORTII LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU.........................30 :176 ..................... TEXTELE POPULÄRE......92 EPOCA POST-CORESIANÄ.....................................213 CRONOGRAFELE...........................................................110 LITERATURA RELIGIOASÄ.... EPOCA LUI §ERBAN CANTACUZINO..................170 LITERATURA RELIGIOASÄ IN MOLDOVA.......................43 CUCERIREA TURCEASCÄ §1 CON SECINTELE PENTRU CULTURA POPOARELOR BALCANICE..132 ISTORIOGRAFIA IN EPOCA LUI SERBAN CANTACUZINO SI A LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU t.....128 LITERATURA HAGIOGRAFICÄ... FOCARE DE CULTURÄ................24 INTRAREA ROMÄNILOR !N CULTURA BIZANTINO-SLAVÄ...........79 INTRODUCEREA TIPARULUI tN TÄRILE ROMÄNESTI...............................155 LITERATURA RELIGIOASÄ IN EPOCA LUI MATEI BASARAB ................. SUFLET ROMÄNESC IN LIMBÄ SLAVÄ......207 UN MARE CÄRTURAR MOLDOVEAN CÄLÄTOR IN CHINA: NICOLAE MILE SCU.....................................66 I.......

Rumanus Apollo..... 209.. este in limba romänä... in ortografie. in care se preda latina fi greaca fi unde se punea pret pe reto. cum a fost... desigur.. 1938... de prietenii si profesorii noului doctor.. De la el ne-a rämas un interesant caiet de versuri. de lingä Nürnberg. ungureascä.... din aceste cintece de slavä pentru särbätori. dupä teme — „materia carminis“ — date de prof esori. p.. Paris! Prindefi mina surori cu cest nou oaspe.... Necroloage. II. Mihail Halici.. le-a continuat in liceul reformat din Sibiu... La tofi. era fiul unui „jurat in senatul“ din Caransebef..34 Conferinte rostite la Radio. va aduce..35 Lucräri postume *..nilor säi.Didactice.. 177 ... In 28 iunie 1665... De la literatura religioasä la literatura prol’ana trecerea nu e grea.... care semneazä „Nob... firtati.. Oda lui Mihail Halici.ricä fi pe poeticä. in mai multe limbi. Editii de texte...33 Recenzii si rapoarte.. fireste..32 Publicatii conduse. Ifi fäcuse studiile in oraful natal......32 Comemoräri. nimfele iasä curind.... dupä cum spuneam in alt loc. Literatura aceasta poate sä aibäinsä o importantä mai mare decit o bänuim cäci. inscriindu-se la Universitatea Altdorf. de pildä. vol.... alcätuite pe cind se afla in liceul reformat din Sibiu. au iefit citiva cärturari versificatori.... intre care cunoscutii scriitori Franck von Franckenstein fi Petru Melas...... pe care o fägäduieste d-l Carlo Tagliavini... deprinzind in fcoalä...... il gäsim. unde a fost coleg fi prieten cu cunoscutul poet sas Valentin Franck von Franckenstein. .. mai ales ode latinesti fi unguresti. fi le-a incheiat in colegiul reformat din Aiud.... In 1674 inchinä o odä prietenului säu... Textele n-au fost insä date la luminä. prin cärti si-n omenie tipar... Din fcolile reformate. luminä si in aceasta chestiune.. impreunä cu prietenul säu Frank... Nainte. se gäsesc si citeva ode ocazionale inchinate de autor priete. scrisä cu caractere latine. Mihail Halici sä incerce a ciripi fi in limba romänä... de Cäränsebes“. cu profesorii. 1 Cärtile populäre in literatura roniäneascä. Era firesc ca...... Oda s-a publicat in brosura omagiala cu versuri. Francisc Päriz Papai — mai tirziu doctor la curtea lui Mihail Appafi fi scriitor — care tocmai isi luase atunci doctoratul la Basel. Frafi..35 Istoria literaturii romane vechi. dupä datinele timpului........nu este exclus ca. 0 bucatä de vreme a fost rector al fcoalei reformate din Orästie..... ■ Mihail halici. näscut in 1643. o redäm in ortografia actualä: Cint sänätate. Epoca influentei grecesti.. Aläturi de aceste teme retorice de clasä... sä fi pätruns motive si imagini in literatura colindelor populäre“ 1.. scrise..... Diverse.. cäci svente-n impärä^ie sedefi! De unde cunostinfe asteptäm si stiinte: ferice De Amstelodam.......37 Sä ne fii intr-ajutor nouä.. scriind la voi.. Lege derapte au dat frumoasa cetate Geneva: I|:i vine Franciscus.. fine-te Leyda.... Romanus civis... Publicarea lor... sä minuiascä ode latinefti.....

peste savanti ca bänäteanul Gavril Ivul (1619—1678). INFLUENTA CATOLICÄ. pregätindu-se sä meargä „in Tärile de Sus“ si voind. care au insä legäturi si cu culturä romäneascä. tineretul dezrädäcinat de credintä strämoseascä si crescut in scolile luminate ale Apusului. intrind in clerul catolic. alcätuit pe la 1660. dascali si bunele doamne. chiar si dacä mi s-ar intimpla moartea in tarä streinä". care si-a fäcut studiile la Viena si Roma si care. unguresti si latine. publicä si 80 de versuri romänesti. Trecind peste umanisti ca Nicolae Olahus din veacul al XV-lea. tipärit la Bratislava. in universitäti — chiar din veacul al XIV-lea. Din neno. la sfirsitul lui octombrie. „sä-mi las lucrurile de-acasä in bunä rinduialä. Prietenul sas al lui Mihail Halici. Fatä d-arbänas. in care.toni si patriarhii greci. Dar in Ardeal. unde vlädicii autoh. El a tradus in limba romänä Catehismul catolic al lui Canisius. pe cind se gäsea la Turnu-Ro^u. intrat in ordinul iezuitilor din Casovia. i se deschide testamentul. Valentin Franck von Franckenstein. se pare. din care nu s-a gäsit incä pinä acum nici un exemplar.rocire. de Barwinski — s-a rupt de tulpina neamului si a muncit pentru a creste culturä altor neamuri. Este o „cantio de amore“ tradusä dupä un original unguresc. Cam din aceeasi vreme Nicolae Petrovay din Petrova copia intr-un codice — pästrat in biblioteca liceului reformat din Cluj—ocina$ele (Tatäl nostru) si o serie de versuri. apar la romänii bänäteni si primele urme de liricä romäneascä eroticä. Sä-^i pot fi cii fata ta cea mindrä dimpreunä. cum a arätat N. Sara. De la mine trecuta viatä s-ar intoarce.zoficä in limba latinä. Sträduintele - - scaunului papal de a atrage pe romäni la catolicism nu puteau avea sanse in principate. dupä cererea legatarilor säi. Portul meu cel negru s-ar albi prin tine. Succesul prietenului säu. el dispune prin testament cum sä i se impartä averea. Bathori. veniti la curtea domnilor dupä ajutoare. mari doctori. intre care un Kentek Rumeneszk de dragoste skrisz: In parä de foc arde inima mea prin tine. serie el. rugäm. De aci inainte i se pierde urma. si care a desfäsurat o frumoasä activitate filo. Dacä-mi aduc aminte de cuvintele tale. a avut mult de suferit de pe urma persecutiilor lui Gh. In acelasi an. unde romänimea era in luptä cu calvinismul maghiar. profesor de filozofie fi teologie la Kosive si la Viena. läsind o parte xnsemnatä fcolii din Orästie. Dräganu si E. in 1636. apar si versuri care vädes'c in chip evident influenta poeziei noastre populäre: Ci unde-ti cat in fa^ä. trebuie sä ne oprim aci putin asupra a doi cärturari trecuti la catolicism. ln atmosfera acestor preocupäri. Cu mine dimpreunä fäcute multe ori. pe lingä versuri nemtesti. cu piine si sare. dar :178 .Domni buni. aprinde in el dorul de a pleca in Apus. Dar aläturi de aceastä traducere din lirica ungureascä. Inima mä-nvatä Cum sä-fi fac viata. 1674. vegheaude aproape la pästrarea ortodoxiei. ca comandant de garnizoanä. Cu pace ii fifi. Unul este Ghecrghe Buitul. a publicat Die Hecatombe Sententiarum Ovidianarum Germanice imitatarum. La 1712. tärimul era mai prielnic pentru prozelitism. dimineatä.

Sibiu. un dictionar valaho-latin. transcrisu cu litere latine dupä editiunea II tipäritä in anulu 1556. Codicele Voronetean. in Anuarul Institutului de istorie nationalä. 1885. Un mtnuscris calvino-romän din veacul al XVII-lea. Tot in aceste regiuni s-a scris si dictionarul latin-ungar-romän. tome III. in Ion al lui G. 1893. 1938 (extras din revistä La Transylvanie. t..care s-a retipärit. B i a n u. in Analele Academiei Romäne. 1935. la I m r e R e v e s z . Buc. 7. 117— 179. A l e x i c s S z e g e d i. ist. VIII. in 1703. Bibliografia veche romäneascä. Despre Ilie Iorest si suferintele lui: S i l v i u D r a g o m i r . p. Cluj. II. L u p a s. XII. M e l c h i s e d e c . 1938). N. La Reforme et les Roumains de Transylvanie. 19 15. Cluj. Gergely enekeskönyve XVI roman forditäsban. O expunere sumarä. II.000 de cuvinte in dialect bänä. 112—118. si: S t e f a n M e t e s . I. unde se dau §i extrase). p. Altul este franciscanul Joannes Kajoni Valachus de Kis-Kajon (1629—1687). in Analele Academiei Romäne. Istoria romänilor din Ardeal si Ungaria. BIBLIOGRAFIE Pentru cadrul istorie a se vedea. In cercul unor asemenea cärturari s-a alcätuit in Caransebes. De la el ne-arämas Codex Kajoni. ed. 1940. IV. Documente istorice transilvane. s. Regulamentul Susanei Loräntffi privitor la ?coala romäneascä din Fägäras s-a publicat in Magyar Protestäns Egyhäztörteneti Adattär. N. G e o r g i u B a r i t i u . 1911— 1912. Bucuresti. Cluj. p. A reformdciä az erdelyi romänok között. Texte publicate... I o r g a . 1910. 184. 1879 (textul Catehismului). intre manuscriptele conteluil Luigi Fernando Marsigli. despre ms. 1912. indeosebi p. 160— 170. Bucarest. Biblia lui Serban. p. 41—55. pe la jumätatea veacului al XVI-lea. Mem. XXXIV. Ed. Sibiu. p. Budapesta. 204 — 209. a II-a. 1941. 537. D r ä g a n u . descoperit si studiat de profesorul Carlo Tagliavini.tantismul. Budapest. N. intre care si numeroase compozitii muzicale religioase. in Archivum Europae Centro-Orientalis. 1887. S z t r i p s z k y ? i G . indeosebi p. I . Dosofteiu Mitropolitul Moldovei (1671 —1686) . Istoria bisericii si a vietii religioase a romänilor din Transilvania si Ungaria. cu caractere latine si ortografie maghiarä. p. 161. I. de cintece religioase din biblioteca liceului reformat din Cluj cf. p. . Sec|. Fragment din Noul Testament al lui Simion §tefan. p. publicatä de pe manuscrisul original si de pe editiunea de la 1673 (in introducere. Archivum Romanicum. N. 237 — 268. I. pe lingä izvoarele citate mai sus p.$ean si cä pentru intiia datä cuvinte romänesti vin aläturi de prototipele latine. cunoscut sub numele de Anonymus Caransebesiensis. 283 si urm. VIII. B i a n u s i N e r v a H o d o s . pästrat acum in Biblioteca Universitätii din Bologna. care a läsat o intinsä operä in limba latinä siungarä. care cuprinde o serie de cintece lumesti. I. tom. Bucuresti. tom. traducerea romäneascä la I. 207. in a doua editie. Biserica ortodoxä in luptä cu protes. 77— 168. s. Bucuresti. Lafäiatu la implinirea virstei de 60 de ani. 188 — 206. L o p a s. in Dacoromania. 1928. I. Acesta isi are importanta in faptul cä ne dä 5. D r ä g a n u . Catechismulu calvinescu impusu clerului si poporului romänescu sub domnia principiloru Georgiu Räköczy I si II. Pentru Cei dintii studenti romäni ardeleni la universitätile apusene cf. 194— 198. 419 — 422. intre care si douä „jocuri romänesti“ si „cintecul voivodesei Lupul". 1— 117. Despre Psaltirea lui Grigore Sandor de Agyagfalva si loan Viski cf. 1936. pus 111 paralelä cu textul respectiv din Codicele Voronetean. vol. Budapesta. O editie a versiunilor Psaltirilor calvine cu studiul necesar preparä C. maghiarizat. Histoire de la litterature roumaine de Transylvanie des origines ä la fin du XVIII-e siecle. D r ä g a n u . sect. Pentru descrierea textelor publicate: I. I. p. in volumul Fratilor Alexandru si Ion I. 1940. Relatiile bisericii romänesti cu Rusia. cäzutä in robia lui Gheorghe Stefan. Cluj. 328). Psaltirea in versuri. 1940. sotia lui Vasile Lupu. p. ist. 270—277. Documente istorice transilvane. N. 1911. la Cluj. Acad.. H. T a g l i a v i n i (cf. . 179 1937. J u h a s z . 1077— 1079 si 1168— 1170. 279 — 316. 107— 115. Rom. p. IV. I. D r ä g a n u . vol. S b i e r a . Cernäuti. p.

„pentru cäci ne-au fost si de maintea vremea om al nostru. XIII. dar a re/enit in Histoire de la litterature roumaine de Transylvanie des origines ä la fin du XVIII-e siecle. 90. cä avem cuconi sä ni-i invete". Intr-o märturie pe care i-o dä Grigore Ureche pentru niste cumpäräturi de pämint si care a trecut neluatä in seamä de istoricii literari. Contributie la istoria culturalä romäneascä din secolul al XVII-lea. Bucarest. logofätul Eustratie Drago$ era si el un cärturar de seamä. consiliului municipal al Bistritei lui „Simon biräul si cu toti dcinnii märiei tale“. 1923. Dacoromania. p. si fii. lit. p. Mihail Halici. IV. Dizionari latino-rumeno-ungheresi del sec. IV. IV. cf. A.. studiul citat mai sus. L’influsso ungherese sull'antica lessicografia rumena. D r ä g a n u lui M. Bucuresti. in satul Calafendesti. printre care si citiva veniti de peste munti. arh. H a s d e u . Dictionarul a fost atribuit de N. trimis la mänästire de Vasile Lupu—era un bun cunoscätor al limbii latine. 102— 104 notä si 118— 121. extras din Revue des etudes hongroises. si Revistä pentru istorie. 1928. 77— 168. III.. in Dacoromania. C. C r e t u . E g o n H a j e k. Paris. 7. p. marele cronicar il numeste „al nostru bun prieten ca un frate".. pe Somes. p. 52. p. D r ä g a n u . Dacoromania. 16 — 45. mosia lui Constantin :180 . III. L a c e a. Intr-o cälätorie la Bistrita. p. LITERATURA RELIGIOASÄ IN MOLDOVA EPOCA LUI VASILE LUPU CÄRTURARII. T a g l i a v i n i . 900 — 905. In Moldova lui Vasile Lupu. 121— 122. I. p. t. in 1635. 789 — 792. acumu-1 pohtim de la märiile voastre sä ni-1 dati. cäci mai tirziu. Unui dintre acestia a fost Toader diiacul din satul Feldra. Die Ilecatombe Sententiarum Ovidianarum des Valentin Frank von Frankenstein. p. de data aceasta pentru instruc-. VI. noua serie. seria III. in afarä de cronicarul Grigore Ureche. Despre cintecul voivodesei Lupu. Franckenstein au fost retipärite de N.. Noua revistä romänä. Si-a inscris numele in istoria culturii moldovenesti prin traducerea Pravilei lui Vasile Lupu si a dat minä de ajutor la traducerea Celor sapte taine. marele logofät Todirasco — inlocuitorul lui Ghengea. nota 1. X.Despre Mihail Haüci: N. Conducea cancelaria latinä a domnului si indeplinea solii in tabära polonä. IV. sect. p. mem. Dr. 1930. XVII. „ciinele cel bätrin''. In casele marilor boieri träiau. 1938. V. multi dascäli harnici. a c e l a s i . p. 320 — 380. 30 — 31. de care ne vom ocupa pe larg intr-un capitol urmätor. Halici. Intre marii cärturari din divanul Moldovei. B. Despre Buitu cf. si A. a c e l a s i . unde se reproduce cintecul in notatie modernä. 1898. B i t a y. V e. cf. Champion. din Suceava. in apropiere de orasul Bistrita.r e s s . Bucuresti. C. dar la 28 aprilie 1632 el este anuntat ca fost logofät. 1912. Despre Anonymus Caransebesiensis. p. Intre ceilalti boieri. p. Sibiu. se aflau pe vremea aceasta mai multi cärturari decit in Muntenia lui Matei Basarab. in Columna lui Traian. Mem. dupä cum afläm dintr-o notitä finalä. Se pare cä era un dascäl iscusit. Dr. Etudes et recherches. 1 — 48. Academia Romänä. in Dacoromania. 406 — 429. Analele Acad. Versurile romänesti ale lui Franck v. 1929. 6 — 8. I o r g a in Studii si documente. Gr. IV. II Lexicon Marsilianum. Despre Lexicon Marsilianum. care l-a luat ca profesor pentru copiii säi. in Dacoromznia. 1883. 203 si urm. Patrasco Ciogolea. Toader diiacul a venit astfel din nou in Moldova. Sect. vol. care incä din secolul al XV-lea era un loc de refugiu pentru boierii si negustorii moldoveni fugiti dinaintea invaziilor turcesti si tätäresti.. Rom. il cerea din nou.. Cintece istorice unguresti despre romäni. D r ä g a n u . ist. seria IIT. Apare pomenit intiia^i datä ca al treilea logofät intr-un document din 30 aprilie 1630. ajuns mare logofät. A murit dupä 4 mai 1646. Al e x i c i. P. in Tinerimea romänä. Despre codicele cu versurile copiate de Nicolae Petrovay. {ia nepotilor säi. 1925. XI. p. N. a dat peste el Patrasco Ciogolea. Buitul Ivul si Kajoni cu bibliografia completä. cäci cunostea bine limba latinä §i greacä. p. Despre Gh.. invätind copiii. VI. ibidem. Analele Academiei Romäne.

a imbracat rasa monahalä — poate sub influenta lui Atanasie Crimea. Cu acest prilej a rostit un frumos cuvint de inmormintare. pentru cä ea marcheazä inceputurile unui curent nou: influenta ruteanä. Cel mai neobosit cärturar al timpului este insä Varlaam.. a inchis ochii jupineasa Sofronia. care la acea datä au mintuit cetatea de invazia cazacilor . Teodor Ignatie. A doua misiune avea ca tintä Moscova. unde se pästrau moastele atitor sfinti.nicerul Pavel Ureche. Prin cunostintele lui de limbä slavä si greacä \ prin culturä religioasä fi prin viata lui curatä. Solia moldoveneascä a plecat din Suceava in ziua de 13 decembrie 1628. sotia marelui logofät. in notele sale. Miron Barnovski il trimite intr-o solie —din care mai fäcea parte medel. din pammtul Moldovei. citeva din acele frumoase icoane rusefti pe care Miron Barnovski le va fi väzut in mänästirile ucrainene din Polonia. Prima misiune avea ca tintä lavra Pecerska din Kiev. spune el. in scrisoarea prin care Petru Movilä recomandä solia . viitorul logofät. a alunecat. MITROPOLITUL VARLAAM Fecior de räzesi din parole Balotestilor ale judetului Putna. inrudit cu domnitorul Miron Barnovski. i-a fost povestitä de ieromonahul 181 Varlaam. si asupra legendelor hagiografice. fi pentru a cere. cel care mai tirziu a fost ucis din porunca lui Vasile Lupu pentru cä se amestecase in complotul urzit de Gheorghe Stefan. mitropolitul care a läsat acele minunate capodopere de miniaturä si artä caligraficä — in mänästirea Secu. In iarna anului 1628. Eustratie. Secu. Aci solia moldoveneascä trebuia sä se prezinte tarului Mihail Feodorovici pentru a-i aduce in dar moaftele sfintului mucenic Iacov din Persia. Cäci Petru Movilä. in simbäta Sfintului Alexe.Ciogolea. in martie 17. Intilnirea lui Varlaam cu Petru Movilä in marea lavrä de la Pecerska are pentru istoria culturii moldovenesti o importantä deosebitä. si fiind trimis la mine ca sä mä vadä de cätre Miron Barnovski Voevodul". Acolo se afla ca arhimandrit Petru Movilä. In varä era la Kiev. se distinge prin rivna lui cätre culturä. care avea sä serveascä apoi la tipäritura kievianä din 1630. reziditä de curind din temelie (1602) de Nistor Ureche fi de sotia sa Mitrofana. Nu ftim ce au discu. la 1618 avea tradusä intäritoarea operä pentru viata asceticä. mama lui Constantin. «um era firesc. Acesta trimitea deci in solie pe duhovnicul säu sä vadä pe arhimandrit fi sä-i duca manuscrisul unui Octoih slav din mänästirea Neamtu. Intrevederea a avut loc in ziua de 3 august.zaporoj eni —■ minune care. pentru ctitoria de la Dragomirna. reproduce o minune sävirsitä in anul 1610 de moastele sfintului loan cel Nou din Suceava. trei cälugäri fi multe slugi — in Rusia. La aceasta datä semneazä. care in realitate este traducerea unui centom hrisostomic. august 3 zile. pärintii cronicarului. alti doi boieri cu nume rutene (cämäraful Larinov fi Ignatie Ponovitoi). de la mare pinä la mic". In 1610 era egumen al mänästiri.tat Intre ei cei doi moldoveni — unui reprezentind traditia mänästirilor romänesti. venind in mänästirea Pecerska Varlaam ieromonahul. celälalt pe a bisericii ucrainene —■ dar convorbirea acolo.ln anul 1629. care se aflau in palatul domnesc din Suceava. dupä cum afläm din chiar not ele lui Petru Movilä insufi: . in schimb. ln sihästria de la Secu. Leastvita lui Ion Scärarul. cu „tot soborul. izbutise sä se faeä cunoscut in cercurile inalte din Suceava fi sä devinä duhovnicul domnului Miron Barnovski. El se afla incä in Calafendesti in 1639 cind. in mänästirea din marea'pesterä a Kievului. un act menit sä curme neintelegerile pentru hotare cu cälugärii din mänästirea Neamtu. De altä parte.

Autoritatea lui de drmuitor al sufletelor a crescut asa de mult in Orientul grecesc. Emiliei Cioran. este o figurä cunoscutä in istoria culturii ucrainene din aceasta epoca. a comandat icoanele. lingä bäile construite dupä planul turcesc. de iasomii si de crini" stirneau admiratia patriarhilor din Räsärit 1—lucräri de artä §i a^ezäminte de culturä care sä-i vesniceascä numele. care väzuse cu zece ani mai inainte inflorind. Vasile Lupu. de garoafe. retorica se preda in limba latinä. cerindu-i sprijinul. Colegiul si imprimeria. dar nu le-a putut ridica. I. pe care o päräsise. in care se multumefte mitropolitului de origine moldoveanä — a cärui spitä de familie este trasä. inchinase lui Petru Movilä o brofurä omagialä. regina stiintelor. El se adresä deci lui Petru Movilä. Cu sfatul boierilor säi cärturari si al mitropolitului Varlaam. cu versuri latine fi polone. colegiul si imprimeria lui Petru Movilä. asemänätor cu cel din Kiev. Präbusirea lui Vasile Lupu aduce insä si cäderea lui. pe malul „marelui lac. fiind fulgerat la miini — probabil de o paralizie. ziditä din marmurä sculptatä. le-a plätit. Au fost cuvinte profetice. Acesta ii trimise material tipografic si o misiune de patru profesori ruteni. In 1639 el sfir. i-a tinut o predicä cu tilc. care 1-au ridicat la inalta treaptä de mitropolit in 1632. Varlaam a ajuns si la Moscova. iar marele dascal grec de la curtea lui Vasile Lupu. Il gäsim retras la mänästirea Secu. p. unde in ultimii ani ai vietii isi impärti päminturile intre neamuri. numit helesteu sau pescärie“. Hirotonisirea lui s-a fäcut in duminica lui 23 septembrie 1632. Sofronie Pocapski. impreunä cu 23 elevi ai clasei sale. cu ambitii mari. lucru dealtfel ingäduit de canoane. Aproape de mänästire. p. Cu acest1 prilej s-a citit la bisericä capitolul V din Evanghelia lui Luca. tinea si el sä ridice in Ia^ii säi —. 55. Rectorul colegiului. el cere sä se ingäduie moldovenilor favoarea de a vedea „moastele sfintilor marilor fäcätori de minuni ai lui Dumnezeu si sä copieze jitiile <vietile> acelor sfinti. Calitätile sufletesti ale lui Varlaam si cultura lui deosebitä —• stia slavoneste si greceste — l-a impus in vaza contimporanilor säi. Paul de Alep. asemä1Cf.moldove. din Mucius Scaevola — cä a introdus intre rusi Minerva. cäci manualele manuscrise de retoricä ce ni s-au pästrat. domn cult. rectorul colegiului din Kiev. in prefata cärtii. 229. El era de prin 1632 profesor de retoricä la colegiul din Kiev fi. Meletie Sirigul. In fcoala din Kiev. noteazä insotitorul säu. R u s s o. Studii istorice greco-romäne. fiindcä patriarhul Moscovei le gäsea prea lumesti. poruncind a se trimite spre lauda si mingiierea dreptcredinciosului neam rusesc inaintea celorlalte neamuri". :182 . incit a putut fi propus pe lista celor trei candidati la scaunul vacant al patriarhiei din Constantinopol. in ziarul cälätoriei2. 2Vezi P a u l d e A l e p m trad.in care grädinile „pline de trandafiri. Rutenii organizarä in Moldova o tipografie fi un colegiu teologic. domnul Moldovei se gindi sä inzestreze fi el noua sa ctitorie cu aceste asezäminte culturale. Vasile Lupu zidise si un „märet" local de piaträ pentru colegiu. a predat tarului moastele trimise in dar de domnul Moldovei. färä sä fi fost trecut prin episcopie. in care se povesteste pescuitul Mintuitorului: „Isus sta lingä lacul Ghenisaretului". in frunte cu Sofronie Pocapski.neascä tarului Mihail Feodorovici §i mitropolitului Filaret Nichitici. färä sä poatä subscrie. in lavra din Pecerska. cäci noul mitropolit a implinit cu prisosintä asteptärile puse in el.sise mänästirea Treisfetitele. care avea ca temeUe de studii limba latinä fi limba greacä. cu brine de aur —• pe care patriarhul arab Macarie nu se mai sätura privind-o: „unicä in tot Räsäritul“. D.

Raportul iezuitului Bandinus. erau si alti profesori. dupä cererea lui Vasile Lupu. impreunä cu corpul de profesori. elevul lui Pocapski. profesor la Kiev si care in 1644 —1645 era in Moldova. Vasile Lupu a completat •tipografia fi cu caractere grecefti. Cele mai multe pleacä de la explicarea pasajului de Evanghelie citit in ziua respectivä fi cuprind sfaturi de infrinarea vitiilor si a patimilor. lucrate sub influenta xilografiei germane. de infrätire si ajutorarea aproapelui. „Ilia" sau „Helias". predau unii gramatica. pe care Vasile Lupu ii adusese ca sä instruiascä „tinerimea moldoveanä in litere si moravuri“ fi care „ifi fäcuserä studiile in fcolile noastre — deci in cele iezuite — din Polonia. a sfintului Gheorghe. Cazania. Era prieten fi purta corespondentä cu savantul grec Teofil Coridaleu.titele fi este prima tipografie a Moldovei. a lucrat. iesite din tipografiile muntene si rutene. cärtile tipärite la Kiev si la Lwöw. cäci incercarea anterioarä a lui Miron Barnovski fusese mäcinatä de valurile nestatornice ale domniilor moldovene. Pocapski avea legäturi strinse fi cu lumea greacä din Constantinopol. cerind materialul tipografic. intre care fi douä legate de pämintul Moldovei: a sfintului loan cel Nou. cu litere chirilice. pe lingä sarcina de ieromonah al lavrei din Pecerska fi de rector al colegiului. evitind cu grijä concurenta cärtilor de ritual in limbä slavä. Sofronie Pocapski. Prima carte iesitä din aceastä tipografie a fost Cazania: Carte romäneascä de invätäturä Dumenecele preste an si la praznice impärätesti. In primävara anului 1642. in preajma sinodului din Iafi. domnul s-a adresat atunci lui Petru Movilä. Numele celorlalti ruteni nu se cunosc pinä acum. dar fiindcä stavropighia intirzia.tirii Treisfetitele. protectorul Moldovei —■ ale cärui moafte fuseserä aduse din Cetatea-Albä la 183 Suceava. in cursul lor vijelios. Curind dupä suirea sa pe tron. Unui din ei pare sä fi fost Ignatiu Ievlevicz. din 1644.nätoare ca materie cu cele din scolile iezuite ale timpului. aduse tot prin Sofronie Pocapski. pe vremea lui Alexandru cel Bun — tradusä dupä versiunea scrisä de Grigore Tamblac. Tot din Ucraina au fost aduse fi gravurile comandate pentru ilustrarea Cazaniei lui Varlaam. de la stavropighia din Lwow. prin 1647. Acesta fusese mai inainte ieromonah al lavrei din Pecerska fi a ilustrat cu gravuri in lemn. ACTiviTATEA literarä. Eie au fost lucrate de un celebru artist al artei grafice rutene a timpului. a sfintilor apostoli Petru fi Pavel). care predau limba latinä. Sint insä si citeva legende hagiografice care povestesc viata marilor mucenici ai ortodoxiei (a sfintului Dimitrie. si. intre anii 1639—1670. care reorganizase Academia greceascä din Constantinopol. sub cäläuza mitropolitului Varlaam. fi a sfintei mucenice Parascheva din Epivat. Aläturi de profesorii ruteni. Seful misiunii trimisä de mitropolitul Kievului. numai la tipärirea de cärti romänesti. ale cärei moaste . Tipografia adusä din Kiev a fost instalatä in chiliile mänästirii Treisfe. care se gäsefte. altii sintaxa latinä. spune cä cei „patru tineri profesori de filozofie". fi materialul tipografic necesar pentru instalarea primei tipografii in Moldova. indeplinise la Kiev. Vasile Lupu se adresase stavropighiei din Lwow. sint redactate 111 limba latinä. fi pe aceea de director al tipografiei. altii poetica si se incearcä fi lucruri mai inalte". El aducea cu sine in Moldova. Tipografia a fost instalatä in chiliile mänäs. Cazania lui Varlaam cuprinde 74 de predici pentru toate duminicile dintr-un an si pentru särbätorile mai insemnate ale bisericii. care predau limba greacä.

Pinä cind nu se va identifica. Fiindcä limba lui se infätifeazä curätitä de acele numeroase expresiuni fi cuvinte slave rebarbative. care incä incilceau urzeala limbii romäne din vechile texte religioase. literatura omileticä este in aceastä perioadä in plinä inflorire. tvoret = creator. cum incepe predica la duminica intiia a postului celui mare: „Cumu-s iarna viscole si vinturi reci si vremi geroase de carile sä ingreueazä oamenii si sint supärati in vremea iernei. . mäcitelii = chinuitori. Confruntind pärtile comune celor trei cazanii. mai ales cä ele se imperecheazä uneori cu elemente latine azi dispärute din circulatia limbii. ele dau azi scrisului säu un u§or caracter arhaic 1. tvorenie= creaturä. se citefte fi azi cu ufurintä si cu pläcere chiar. cäci iatä. ca si intr-o vreme de iarnä. = cind. dar aceasta nu trebuie sä ne amägeascä. lämurefte in predoslovie. In Ucraina. de aistvui = a lucra. Intr-adevär. U n d . si. tirani.. „adunat-am din toti tilcovnicii Sventei Evan. ca monah. orice incercare de a determina partea lui de contribute personalä este prematurä. dascali besericii noastre". si in vremea de domult. ei sä iusu. veruia — crezul. au fost viscole si vinturi de scirbe si de dosäzi pre oameni. graiul popular din preajma mänästirii Secu este numai in parte intemeiatä. Scorpan conchide cä textul lui Varlaam apare totdeauna prelucrat. Dar credintä cä Varlaam a introdus. la distant e mari. in firul tipäriturilor rutene. Und. diin limba sloveneascä“.. Originalul Cazaniei venea probabil din Ucraina. ci«<iesc= minuni. varlä — inchisoare. cind. Varlaam fi-a cules materialul din mai multe izvoade. bogatä in comparatii pitoresti si expresii plastice. desvesti = dezbräca. vä vesnihu — Sntru cei de sus. Scorpan a semnalat pärti comune intre Cazania lui Varlaam fi intre Cazania tradusä din rusefte de Udrifte Nästurel si apärutä in acelafi an la mänästirea Govora. Fraza lui. de pildä. scrisul lui Varlaam. iztehnie = viclenie. Se sustine in genere cä limba Cazaniei lui Varlaam este limba popularä. fiindcä se poate intimpla ca multe din aceste prelucräri sä fi apartinut originalului dupä care a tradus Varlaam.reazä de acelea de toate si sä veselesc. s e desfäsoarä in tipare sintactice care nu se prea deosebesc de cele de azi. in care vreme impäratii cei necredinciosi. Precbrajenie = Schimbarca la fatä. färä sä putem fti pinä unde merge originalitatea ei. putem totufi sä urmärim aportul lui in formarea limbii literare. iarä dacä vine primävara. nusa = dinsa. cäce c-au trecut iarna cu gerul si s-au ivit primävara cu caldul si cu seninul — asa. in scrierile sale. mai limpede.fuseserä aduse din Constatinopol de Vasile Lupu fi asezate in mänästirea Treisfetitele. misei = säraci. spune el in titlu. curserä cu sensul de alergarä. ocinasi = mostenitori. in preajma mänästirii Secu. precum: mai chiar = mai clar. camene — piaträ. väzne. :184 . pe care el a deprins-o din copilärie in muntii Putnei si mai tirziu.ghelii. carii strica sfintele 1Iatä citeva dintre ele: liubcv= iubire. G. „Diin multe scripturi tälmäcitä. desfuitoriu= poruncitor.senie = inäl'jare. de unde au venit dealtfel si gravurile lucrate de cunoscutul artist Ilia. intelese intr-o vrernc. tnmä= mamä. cuvintele si expresiunile slave se intilnesc rar. despre care a fost vorba mai sus. zlcba— räutate. ln textul lui Varlaam. originalul sau originalele lui Varlaam. . Aceasta nu treubie sä ne surprindä: in literatura omileticä sint multe locuri comune care au trecut de la un predicator la altul. desi au trecut peste el trei veacuri. Pinä acum izvoarele nu au fost incä precis determinate. si chiar cu Cazania lui Coresi din 1581. Dar dacä nu putem delimita partea personalä a lui Varlaam in structura predicilor. cind cultul divin se sävirsea in limba slavä.

in afarä de unele particularitäti.. poartä nota si semnätura lui Gavril Hatnaanul. Si inaintea lui se vor aduna toate limbile 4 si-i va giudeca cum spune Svinta Evanghelie. firea. cä precum cind „räsare soarele. E o carte care. ca prefacerea lui / in h (hi. Si iatä. in sfirsit. gios. agiutä). Dar tocmai aci stä marele lui merit: ca.. Astfel munca lui de traducä. 185 . Limba Cazaniei lui este limba romäneascä scrisä.treaga „semintie romäneascä“. are aci intelesul deasupra. pronuntarea lui z cu dz (dzua. normele dupä care se sävirfesc fi canoanele stabilite de soboarele ecumenice in cazurile de abatere de la rinduielile stabilite. nu mai gäsim in textul lui Varlaam celelalte caracteristice ale graiului popular moldovenesc. pentru sä nu se inchine sfintelor icoane.icoane si le lepäda diin beserecä. asa intr-acela chip. care circulau incä pe vremea sa in Iasi. ce pre acei de aur in toate feliurile de väpsele podobiti si frumo^i. Era o carte privitoare la tainele instituite de bisericä „spre indreptarea sufletelor noastre celor päcätoase“. a lui j in g (giuruintä. scriind pentru in. deacii fesurile fi väile. pästrat in Biblioteca Academiei Romäne.venisme cu care era obisnuit . in graiul lui inflorit.“ Iatä acum o scurtä descriere a unui cimp de luptä: „Ce easte frica räsboiului! Doauä osti stau impotrivä cu arme intr-armati. cu simtul pentru limba literarä in devenire.tor reprezintä in procesul de formare a limbii noastre literare un mare pas inainte. zaria . Dumnedzäu). asa cum fusese statornicitä prin tipäriturile coresiene. hirea). cu o§ti de ingeri nenumärati. Trupurile voinicilor zac ca snopii in vremea secerei“ 1. 46 Limbile are infelcsul de popoare.aläturi de formele cu h initial scrie adesea: fireti. cäci c-au pierit ereticii si mäcitelii s-au inmultit sfintele soboarä de au intärit inchinäciunea sfintelor icoane. 2Din cazania la „Dumeneca läsatului cärnei“. . din latinescul super. la tälmäcirea cäreia a lucrat fi Eustratie Logofätul. fi copacii cei inalti lumineazä. giudete. Ea cuprinde lämurirea tainelor. Singele se varsä pre pämint ca piraele. in multe chipuri dosädia si muncia pre crestini. A doua carte romäneascä iefitä din tipografia lui Vasile Lupu in 1645 a fost Cele sapte taine. care de fapt pästraserä mai bine fonetismul latin al limbii romäne. fiarä — dovedefte munca lui de a-si insusi din tipäriturile core. cäci exemplarul cel mai bun din Faptele apostolilor. dupä cum spune si mitropolitul in predoslovia inchinatä domnului. cu menirea — explicä mitropolitul Varlaam in predoslovie — „cum are fi un vas cu carele scoatem apa mintuintii dim fintina muncilorü fi a mortii Domnului nostru Iisus Hristos". sägetile acopär soarele. prin natura cuprinsului ei — ca fi Pravila de la Govora — se adresa mai mult clerului.litä cu o jumätate de veac Inaintea lui de Coresi.aceastä zi de astäzi intru carea ne-am adunat si noi sä präznuim si sä däm laudä lui Dumnedzeu. Chiar sträduinta lui Varlaam de a se dezbära in scris de unele moldo. 3spre." Dupä cum se vede bine din exemplele de mai sus. Sabiile strälucesc. nu pre acestea nuori ce ploaä si intunecä soarele. pentru cäci n-au dat celor lipsiti §i celor neavuti. domniia märii tale cu 1Din cazania la „Dumeneca mare".. curätind-o de slavonisme fi apropiind-o de limba vie. Ce iarä sträluci dulce primävarä si liniste mare intr. fratele lui Vasile Lupu.siene formele muntenesti. Cele sapte taine. nu a rupt unitatea spiritualä a neamului fi nu s-a abätut de la traditia stabi. o infätisare a judeeätii din urmä2 : „Atunce sä va aräta Domnul Isus Hristos spre3 nuori.

. peste veacuri. se gäsesc fi citeva note. Si tot ce a avut au luat de la el. sä le vazä cum simtü . fäcind parte din . care proiecteazä lumina lor interesantä peste unele superstitii. are o importantä deosebitä nu numai pentru. la craiul Raköczy Gheorghe. iarä nice intr-un chipü nu poate sä fie acesta vircolac .. trecea pe la curtea din Iafi fi primea de la Varlaam o caldä scrisoare de recomandare. Altä copie circula pe la 1820." Se spune mai departe cä vräjitori sint si „aceia ce cautä in stele sau fäcü alte meftefuguri sä cunoascä niscare lucrure neftiute si ceia ce poartä la sine augare sau erbi.. in Sväntü Andrias. Ardeal. fi le aratä cä acelü trup mortü are singe fi unghi fi pärü fi cum vädü acesta lucru . nu pentru altä vinä decit pentru credintä crestinä. in 1645... fi stringü lemne fi pun foc de ardü acele oase de le pierdü de totü de pre pämintü". unde s-a räspindit fi prin copii manuscrise. intr-un loc este vorba de „vräji fi päntru ceia ce märgü la vräjitori": „In 65 de capete a Pravilei märelui Vasilie.. intii agiunge intru ceata cea inaltä sufleteascä. in domni fi in boiari. Muntenia fi Moldova. Cartea a pätruns fi in Ardeal.. Cel mortü in ce chipü sä omoarä pre cei vii.. anume Gheorghe Ciulai.. Acesta lucru dzicü oamenii cei prosti." Dar imprejurarea care-1 aduce in luptä cu calvinismul i-o prilejuiefte pacea incheiatä in 1645 intre Vasile Lupu fi Matei Basarab. cind era ciuma cia mare". in vriamia cindü s-au rädicat curutii lui Rakoltii Fretii pre nimeti. dar fi pentru cä ea reprezintä chemarea inaltä la care se credea datoare sä räspundä bisericä celor douä täri surori. bunäoarä. pe popa cel mare al regelui. cä este o operä originalä. Intr-un alt capitol este vorba de „omulü ce va fi mortü si vor dzice oamenii cä iaste värcolac . a fost däruitä popii Istoc din Lazuri. in Topa de Sus. fi eu dascälul Sturze incä am fugit in tara turcului. fiind izgonit fi cu el o multime de preoti creftini. fi 1-au inchis in temnitä. la 1720. amenintatä de calvinismul maghiar. scäpat din temnitä. al cärui dramatism 1-a impresionat adinc.. in care se simte incä. Si a adus märturii mincinoase. cind mitropolitul Iorest. a sculat diavolul. räspindite pinä azi in ma§ele populäre din sudul si räsäritul Europei. lingä Temifvara.. si intru diregatoriia cea lumascä.. cä nu sä apropie nemicä de dänfii". Ultima caite cu caracter religiös publicatä de mitropolitul Varlaam. starea religioasä a romänilor ardeleni din 1644.. nouä luni a pätimit. pentru a scäpa de prigoana vircolacului: „Sä pornescü oamenii la mormäntü fi-i dezgroapä oasele aceluia. sau fi alte meftefuguri ce vor face cu vräji. adevärate documente de folclor. Räspunsul la catehism. Mitropolitul Varlaam cunoftea dintr-o imprejurare. deacii si intru cei mai mici agunge lumina fi cäldura de lumineadzä". arhiereul creftinilor romäni. fi 1-au legat. unde mergea sä-fi stringä pretul räscumpärärii. cumü vräjitoriulü fi cela ce sleiafte cara sau aruncä cu plumbi. de a mentine unitatea spiritualä a neamului fi sträduintele ei de a apära ortodoxia romänilor ardeleni. fi i-a fäcut mare nedrep. au läsatü invätäturä. O asemenea copie a fost fäcutä in 1708 de cunoscutul copist Vasile Sturze Moldovanul: „§i am scris in sat in Säntü Andreiaf.. in care sint fi craiul fi toti ungurii. o altä copie.tate. in drum spre tarul Moscoviei. fiorul indignärii: „.“ Si se condamnä apoi in cuvinte aspre practica de sumbrä superstitie. afijdere fi cela ce va lega nunta .. cumpäratä in Gepcf. care se aflä in eresul luteran.. si era räutate mare in. Aläturi de normele de ritual si de canoane. Si 1-au clevetit pe Iorest. Atunci. rämäsitä din adincul vremurilor preistorice. intru arhierei fi in preoti de lumineadzä.. 20 de ai sä nu sä cumenece . Asa.. care uräfte cele bune.:186 aceste Seapte Taine . voind sä-i converteascä la luteranism.

cumnatul lui Matei Basarab. pretutindirea tuturor ce sä aflä in partile Ardealului" — vine in numele „säborului a douä täri“. si dentru multe sinte scripturi cercatä si gäsitä. adusu-mi-au fi o cärtulie micä. S-a gäsit atunci necesar sä se publice o codificare mai completä de legiuiri. desigur cu sprijinul lui Udrifte Nästurel. Actiunea lui ciftigä astfei in amploare. cu räspunsu den scripturä svintä. in explicarea rugäciunilor fundamentale (Tatäl nostru. 3100). cäci ea leagä viata noasträ juridicä deopotrivä de vechiul drept . pe textele evanghelice. in limba noasträ romäneascä tipäritä . pästratä azi intr-un manuscris aflätor in biblioteca seminarului din Blaj si intr-o copie fäcutä pentru Biblioteca Academiei Romäne de regretatul Stoica Nicolaescu (ms. Eustratie Logofätul tradusese o Pravilä aleasä. Cele zece porunci. apärutä in 1646. a pus la cale.. a primit din partea calvinä tocmai peste doisprezece ani. in mijlocul altor cärti noao ce mi-au arätat. cäci Räspunsul Catehismului — care era ca o armä de apärare pentru cei „cu noi de un niam romäni. Därimind punctul de vedere calvin. in 1656. precum a arätat Peretz. el expune punctul de vedere ortodox in chestiunile fundamentale ale credintei. care ftia din Scripturä cä „inaintea omului. Am arätat mai sus. pentru fiecare afirmare. scoasä si tocmitä. Catehismul de propagandä calvinä. se aflä fi vieata fi moartea“. reprezentind si el o traducere dupä o compilatie de legiuiri bizantine de tipul manualelor compilate in a doua jumätate a veacului al XVI-lea de Emanuel Malaxos. impotriva räspunsului a doauä täri. p. Este. a fäcut probabil inutilä tipärirea traducerii lui Eustratie Logofätul. apärut in tipografia de la Bälgrad (Alba-Iulia).solia pe care Vasile Lupu o indruma cätre domnul Munteniei cu cuvint de pace fi bunä intelegere. un räspuns vehement si grobian: Scutulü catichizmusului. Mitropolitul Varlaam alege din Catehism pärtile in care superintendentul. furifase ideile dogmatice ale calvinismului. intemeindu-se apoi pe pasaje din Evanghelie sau din Faptele fi Epistolele apostolilor. la cultul sfintilor si al icoanelor. sä le combatä punct cu punct. convingätor si intemeiat. in editii muntene si ardelene. nr. Pravila. carele ca un iubitor de invätäturä fi socotitoriu credintei ceii direpte. pentru ca. färä scripturä svintä. Tonul discutiei este obiectiv dar cald. un nomocanon asemänätor cu cel de la Govora. Ultima carte importantä iesitä din tipografia de la Trei-Ierarhi este o scriere cu caracter juridic. Simbolul credintei). care nu pot fi socotite ca idolatrie. la dreptul omului de a se mintui prin fapte bune. Räspunsul mitropolitului Varlaam. tipärit in romänefte la 1640. Udrifte Nästurel. aflä in biblioteca boierului cu care se potrivea in cärturärie. care era caracterul Catehismului tipärit la Prisac. la cultul Mariei si la doctrina predestinärii. Incä din 1632. sub urmätorul titlu: Carte romäneascä de invätäturä de la pravilele impärätesti si de la alte giudete cu dzisa si cu toatä cheltuiala lui Vasile voivodul si domnul Tärii Moldovei den multe scripturi tälmäcitä den limba ileneascä pre limba romäneascä. care o am aflat plinä de otravä de moarte sufleteascä. asa de demn si documentat. de superintendentul ungu. Aceastä pravilä prezintä pentru noi o importantä deosebitä. Aparitia Pravilei de la Govora in 1640. 182—184. temindu-se ca o parte a neamului nostru sä nu apuce pe „calea mortii sufletefti“.rilor. „Dumnealui Udrifte Nästurel. la semnul crucii. pentru cercetarea Catehismului. pe ascuns. intrucit sint simboluri." Ca un adevärat pärinte sufletesc. privitoare la pacatul original si la curatirea lui prin botez. un sinod al clerului din cele douä täri surori. Astfel s-a ajuns la 187 Pravila lui Vasile Lupu..

poartä-i pre ulite . Cuprinde o serie de legi privitoare la raporturile juridice ale vietii agrare si pästoresti. pre unii ca aceia cari iau douä muieri.. Prima parte este impärtitä in 16 „pricine“ (capitole). carele au strins toate pravilele cele impärätesti si incä se ispiti si se nevoi cu invätäturä ca aceea sä cunoascä care pravile si obiceaie se socotesc la oblastiile crestinesti in toatä lumea". In 1646. dupä cum a dovedit regretatul profesor de drept roman de la Universitatea din Bucuresti. Pravila lui Vasile Lupu este alcätuitä din douä pärti bine distincte prin titlul diferit pe care-1 poartä. din elemente extrase din marile codificäri legislative ale lui Justinian. Partea a doua a Pravilei. debutase ca avocat la Roma. Acest Prosper Farinaccius a fost cel mai vestit jurist de la sfirsitul secolului al XVI-lea si inceputul celui de-al XVII-lea. Aceastä parte a Pravilei lui Vasile Lupu a fost tradusä dupä o colectie de legi bizantine. Prosper Farinaccius. se leagä.. „Farinascu“. unde cistigase repede.. din psihologia vremii. intrase in magistratura papalä. din Digesta.:188 bizantin si de jurisprudenta romanicä occidentalä. ifi fäcuse dreptul la celebra Universitate din Padova. compilatie alcätuitä in secolul al VHI-lea de impäratii Leon si Constantin Isauricul. conditiunile care trebuiesc observate cind se construieste pe locul altuia. Partea corespunzätoare a textului romänesc poartä titlul Praxis et Theorice criminalis. prin cuprinsul diferit si —■ cum vom vedea — prin provenientä. si-i tot bat cu douä furci ce tore muierile. fiindcä dezväluie colturi de viatä dispärutä. precum: omorul. o mare vazä. In aceastä calitate s-a distins prin abilitatea cu care descoperea vinovatii si descurca pricinile. prin cunof tint eie sale juridice si talentul säu oratoric. Longinescu. opera lui Farinaccius era tradusä in limba romänä. Ea cuprinde 78 de capitole privitoare la diferitele delicte de drept penal. incälcäri de teritorii. ame'stecarea de singe (prin care se intelege cäsä. impreunä cu toatä opera lui juridicä. totusi. . cuprinzind in total 252 „inceputuri" (paragrafe). G. pagube aduse pomilor si semänäturilor. sudalma. S. Se näscuse la Roma in 1544 .. din Codex si din Novellae. diferite furturi care se pot ivi in viata cimpeneascä. Este posibil ca traducerea sä se fi fäcut si dupä un intermediär grecesc. de literatura juridicä a Italiei de la sfirsitul evului mediu. numerotate curent. Acest fapt evidentiazä cä. . iar autorul...toria intre rude) — avind un caracter foarte interesant. desi din multe puncte de vedere cultura noasträ era inferioarä celei occidentale. deci la 38 de ani dupä data primei publicäri. Asijderea fi pre muieri. ca bunäoarä la § 24: «. prin structura lor. Unind astfel cunostinte profunde de drept cu o vastä experientä personalä Farinaccius a läsat o intinsä operä juridicä. din punct de vedere juridic. precum si prin severitatea cu care aplica pedepsele. mai scurtä. Fusese tipäritä la Lyon in 1616 si retipäritä la Anvers in 1620.. sezind cälare pre mägariu. falsificarea de bani. adicä din: Institutiones.iam sä ne apropiem de Occident. infractiunile pästorilor. cunoscutä sub numele de leges agrariae: Nöjxoi yscopyiKoi..“ Capitolele acestea au fost extrase si traduse din opera unui mare jurisconsult italian. ne strädu. pretuit ca „dascäl mare si toemitoriu de pravile". despre care traducätorul Pravilei insusi ne spune cä era „dascäl mare si toemitoriu de pravile. cind se diguiesc apele pentru morärit etc. ajungind procuror general al camerei apostolice.

.. _ BIBLIOGRAFIE Pentr-u cadrul istorie al epccii lui Vasile Lupu. tom. S a v a . N.). Longinescu — cu douä veacuri mai inainte de unirea politicä. p. 1896. Scrieri despre legäturile lui cu Rusia' S i l v i u D r a g o m i r . 1930. p. I o r g a . 1935. Bucuresti. TI r e c h e. rev. Bucuresti. Cluj. XLI. Contributiuni la istoria bisericei vrincene. 4). R u s s o . Autografele lui Varlaam mitropolitul. A. Retipäritä in parte dupä fase ani in Indreptarea legii din Muntenia. p. Eustratie biv logofetul. p. Fund. p. In orice caz. LXIII.i d e. Mitropolitul Varlaam al Moldovei. Vasile lupu ca urmätor al impä. III. Iasi. 189 Bucuresti.. A u g u s t i n Z . p. Rom. I. L u c i a n P r e d e s c u . 107— 137. Iaji. 229 —236. in Analele Academiei Romäne. 1912. p. p.tarea lui Meletie Sirigos la hirotonisirea lui Varlaam ca mitropolit in Iasi). 31 — 32. 8. precum a arätat D. Socec. 25 si urm. Varlaam. a märiei sale rob. nr. Stiri documentare despre familia lui: A r o n D e n s u s i a n u . de am scos aciaste pravile fi le-am tälmäcitü din scrisoare greceascä pre limbä romäneascä. Pentru autografe: V. Biblioteca enciclopedica. I. 1904. Varlaam al Moldovei candidat la scaunul patriarhiei ecumenice (si cuvin. III. £i Convorbiri literare. XXXVIII. 5 — 6). 1894. II. domnul Moldovei. B i a n u . 1911—1912. S t o . nr. si Studii istorice grecoromäne. editia a II-a. a c e 1 a ? i. seria a II-a. Cercetäri istorice.. ist. Ea a alcätuit fi baza jurisdictiunii din Moldova si Muntenia. sect. III-V. Bucuresti. Opere postume. unitatea legislativä a celor douä principate. de au scosü den cärti elinefti fi lätinesti toate tocmelile.rätilor de Räsärit in tutelarea patriarhiei de Constantinopole si a bisericei ortodoxe. p. P ä r v a n . Milcovia. i n I . 1939. 3 — 6. VI. ce sä poatä intelege toti“. „. N . p. XIX. 210 —217). p. Opere postume. XIII —XVI. de au gäsit oameni ca aceia. 1896. 1632—1653. XXXIV. ist. p. G h i b ä n e s c u . Bucuresti.. 212 (cu fragmente diu Pravila lui Eustratie logofätul. 1885. I. Textul este insä un centom hrisostomic cu reminiscence din rinduiala inmormintärii. in Analele Academiei . Bucuresti. vezi bibliografia citatä mai sus la pagina 161. opera a fost pusä sub tipar in 1646 fi e cea dintii carte juridicä ce ne-a venit din Occident. Contributiuni privitoare la relatiile bisericii romänesti cu Rusia in veacul al XVII-lea. aceastä pravilä a realizat — cum observa prof. daseäli fi filosofi. Athenaeum. 20. 1934. Biografii: S t e f a n D i n u l e s c u . V. P o p . pentru lit. tom. Contributie la biografia lui Eustratie logofätul. 919 — 946. cf. 103— 108. 1939. 1939 (extras din revista Biserica ortodoxä romänä. data sfintirii lui ca mitropolit: I. an. 510. Pentru cärturarii de la curtea lui Vasile Lupu si marele logofät Todirasco: N. in Columna lui Traian. Neamul mitropolitului cärturar Varlaam al Moldovei. nr. p. 1—2. cf. L u p a s. 1882. Dragos Eustratie logofätul. 1940 (extras din rev. si extras. M i n e a.. date documentare la: Gh. si artä. Surete si izvoade. Biografia mitropolitului cärturar Varlaam al Moldovei. p. 1632— 1653. nr. II. Elenizmul in Romänia. Bucuresti. Istoria romänilor. LVII. in Studii istorice greco-romäne. s. A u r e l V . in Studii si documente. Analele Acad. D R u s s o . 1940. 1913. Notite despre viata si activitatea mitropolitului Moldovei Värlaamu. fapt care se desprinde lämurit fi din cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „Vasile Albanezul. Pentru Toader Diiacul si Cioglesti: V. 1938..". 1145— 1172. 1904 (impreunä cu o a doua redactie mai completä dupä o copie din 1668). 695 si urm. 424 — 452. 979— 1000. pentru completarea biografiei lui. vol. Cernäuti. Mem sect. retipärit din Candela (IV. Bucuresti. Un vechi monument de limbä literarä romäneascä. 2— 12. Pentru logofätul Eustratie: C. A. a c e 1 a ? i.. care si pinä astäzi este norma de a judeca drept in Moldova" (Descrierea Moldovei). Epoca bizantinä si fanariotä. in Convorbiri literare. p. II.. Mem. in Revista criticä literarä.. Arhiva. I o r g a .precum a observat regretatul Peretz fi precum spune insufi traducätorul in prefata cärtii: „S-au nevoit märia sa . 1939. in secolul trecut. a poruncit ca toate pravilele si scrise si nescrise sa fie adunate la un loc de bärbati vrednici si competenti in legile nationale si din ele a fäcut un codice deosebit. XXXVI.

2) de varianta sa munteneascä intrupatä in Indreptarea legii a lui Matei Basarab. p. reprodusä si de I. Bucuresti. S c o r p a n . si la V. Iasi. p. 201 — 221. L o n g i n e s c u . Bucuresti. 3) de tälmäcirea sa in fran^uzeste de A. P. 1909. Locul Cazaniei lui Varlaam in vechea noasträ literaturä omileticä. Eustratie: 340 — 367. ne-a läsat despre el urmätorul portret: „Acest Dosofteiu mitropolitul nu era om prost1 de felul lui. p. pe la jumätatea veacului al XVII-lea. si I. Introducerea a fost publicatä de N. Legi vechi romänesti si izvoarele lor. in Anuarul Institutului de istorie nafionalä. Analiza lui la P. 1903. p. Bucuresti. prin puterea traditiei. opera intreagä se editeazä acum de Fundatia regala. p. a c e 1 a 5 i. Arhiva. in revista Biserica si scoala. Pravila lui Vasile Lupu si izvoarele ei grecesti. 55 — 68. V. Casa Jjcoalelor. in Autorii romäni vechi si contimporani. p. in Analele Acad. I. p. Bucuresti. 1933. Paris. 160—181. Istoria vechiului drept romänesc. Cluj. G. I. C a r t o j a n. Bucuresti. Pravila lui Vasile Lupu a fost republicatä de I. 21 si 22. 1895. XIII —XVI. 1931. Coresi. Göbl. Mitropolitul Varlaam. 51. p. Pravila lui Vasile Lupu $i Prosper Farinaccius. Raporturile Cazaniei lui Varlaam cu Cazania lui Coresi si cea de la mänästirea Dealu P.. care totusi. Izvoarele (Seminarul de istoria vechiului drept romänesc). 295. XXV. latineste. O inviorare a culturii slavone nu mai era cu putintä in ^ärile noastre. Pärerile d-lor Iorga si Peret despre Pravila lui Vasile" Lupu. focarele de cärturärie slavä se stinseserä. 1887— 1888." 1 Prost — de neam de jos. ca anexä la studiul Codicele pribeagului Gheorghe Stefan. deoarece in sudul dunärean. S. B i a n u. 341 — 349 (cu testamentul in facsimile). era neam de mazil. Gr. P. mitropolitul Tärii Romänesti insusi constata cä clerul nu mai cunostca limba slavonä. 545—596. Ion P e r e t z . Despre Räspunsul la Catehismul calvinesc cf. din aceastä cauzä. B i a n u s i N e r v a H o d o s . :190 . p. I. oprimat sub apäsarea turceascä. I: Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu. Neculce. Collectiune de legiuirile Romäniei vechi si cele noui. O nouä lucrare a mitropolitului Varlaam. Gamber. 231—235. Pentru tipärituri: I. 1942. in Revista istoricä romänä. multe limbi stia: elineste. in rev. 1940. Gr. P. IV. nr. 1916). XXV. P a n a i t e s c u . H a n e s . apoi de Ion M. 65— 107. p. Cercetäri istorice. L u p a s in Documente istorice transilvane. St. op. La aceastä räspintie din viata bisericii noastre se iveste marele mitropolit Dosoftei. in Arhiva. Bucuresti. incepe munca grea pentru introducerea limbii nationale in bisericä. M a n g r a. 1940. care. 1912. prea invätat. 1—82. Mänästirea Dealu. slavoneste fi altele. S i o n .". XXVI. in tara noasträ pre aceste vremi nu se afla om ca acela. II. p. Bucuresti. ed. G. 1903. 1914. X. 281—312. Lo ng i n e s c u. in I. Despre Leastvita lui Ion Scärariul: Gh. Opera. III. G h i b ä n e s c u . B u j o r e a n u. Adinc din cärti gräia si deplin cälugär fi blind ca un miel. Patrognet. däinuia in bisericile noastre si cä. Iasi. G. Textul inso^it de studiu publicat de N. Istoria dreptului romänesc. romanistul italian. Carte romäneascä de invätäturä de la alte giudete. p. p. 57 — 59. 245 — 249. P a n a i t e s c u . Rom. L’injluence de l'oeuvre de Pierre Mogila archeveque de Kiev dans les Principautes roumaines (extras din Müanges de I'Ecoh roumaine en France. care era copii pe vremea cind Dosoftei oficia serviciul divin in mitropolia Moldovei. I. B e r e c h e t. 1914.tura facsimilatä si de Dan S i m o n e s c u. insotitä de 1) izvoadele sale. adäpindu-se din izvoarele autentice ale ortodoxiei.. L o n g i n e s c u . 133— 161. V. S. Bibliografia romäneascä veche. p. cit. Cluj. XXVII. Bucuresti. Varlaam. 1915. p. Extrase din Cazanie: Cazaniile lui Varlaam. 1934. Boto?ani. M i n e a. D r ä g a n u . Iasi. Socec. cu acea prestantä pe care i-o admirau chiar regele fi nobilimea polonä. 1885. Arad. MITROPOLITUL DOSOFTEI Am väzut mai sus cä. C. Semnä. 1875. Iasi. Räspunsul impotriva Catihismului calvinesc. Vechile noastre Cazanii. in colectia „Texte de literaturä veche rom. in Prietenii istoriei literare. Studii: S. 119—158. oficierea cultului divin se fäcea anevoie. III.Romäne.

au semnalat unele cuvinte care nu se gäsesc decit la aromäni. E probabil. destul de inaintate. afläm cä Dosoftei era inrudit cu familia Kiriac Paparä din Lemberg. in sfirfit. Dintr-o scrisoare adresatä patriarhului Moscovei. Cunoftintele lui in aceastä limbä erau. in afarä de limba slavä veche in care oficia serviciul divin. dupä cum afläm dintr-o insemnare publicatä de Hasdeu in Arhiva istoricä. Pärintii fi familia lui. in actualul stadiu al cercetärilor istorice. grupatä in jurul bisericii ortodoxe. precum si numeroase citate latine din operele sale. in stihuri polone. Tatäl se numea. Unde s-a format sufleteste acest mare indrumätor al bisericii moldovenefti. Intr-o notitä din Psaltirea in versuri ne spune textual: „asa am cetit in Psaltirea cea lefascä". Intr-adevär. transcrise — ca si cele grecefti — in caractere chirilice. in controversele liturgice fi dogmatice ale bisericilor rusefti. geografic si etnografic. Aceastä minte poliglotä avea fi o adincitä culturä teologicä fi profanä. S-a crezut de unii istorici cä era de origine grec. ca in exilul lui de la Strij sä fi invätat si limba ucraineanä. istoric. La cunoftinta limbilor vechi — slavä. reorga. imprästiate in traducerile sale (mai ales la Psaltirea in versuri). sint chestiuni la care. Viata. reproducerea in Parimii (1683) a unor versuri latine despre Sibila Eritreea. pe marginea unei cärti vechi. se pare. intr-o vreme cind slavonismul era incä inrädäcinat la noi. se pare. din Ianina. mama Misira. De altä parte.Din cercetarea mai atentä a operei lui Dosoftei se vede cit de indreptätitä este afirmatia lui Neculce: „multe limbi ftia". Lacea si D. afa de obifnuitä in onomastica noasträ. traduse apoi in stihuri romänefti. curajul cu care a luat asuprä-fi opera de nationalizare a serviciului divin fi tot afa se explicä amestecul lui. In aceastä scoalä. nu se poate räspunde cu preciziune. aduc o probä cä el cunoftea si limba latinä. Legäturile de rudenie strinsä ale lui Dosoftei cu familia Paparä din Lwöw lasä deschisä ipoteza cä Dosoftei isi va fi petrecut copiläria in Polonia si isi va fi asezat temelia studiilor sale poate in scoala Frätiei ortodoxe 191 din Lwöw. una din mätufile sale purta numirea de Stanca. care a prezis nasterea Mintuitorului. dupä cum se vede din numeroasele note fi comentarii de ordin teologic. o insemnatä colonie greceascä. de asemeni. care au studiat lexicul lui. pe de altä parte. Gäzdaru. Leontar. sub epitropia rudei sale Kiriac Paparä. fiindcä intr-un rind — in Parimii — se incumetä chiar sä traducä. greacä fi latinä — trebuiefte adäugatä fi polona. Numele de familie Paparä se intilneste azi la romänii suddunäreni. impreunä cu intreaga comunitate. fiindcä nu avea literele respective. adaugä lämuriri in limba polonä. pe care o gäsim intr-un rind. Asa se explicä. el mai cunoftea bine limba greacä —• poate cä o deprinsese de copil in mediul familiei — dupä cum dovedesc utilizarea de izvoare grecesti in operele sale. altii au presupus cä era ucrainean: azi avem motive temeinice a crede cä era romän macedonean. bunicul Barila. versurile latine despre Sibila Eritreea. intre care erau desigur trecuti §i moldovenii si romänii macedoneni. originarä. in ce imprejuräri a invätat el atitea limbi fi a ajuns la o culturä afa de aleasä. ln Lemberg se afla pe vremea aceea. De altä parte. Dealtfel o familie Paparä —■ poate o ramurä a celei stabilite in Lwöw —■ se intilnste in documentele moldovenesti incä din vremea lui §tefan cel Mare. poartä numiri intr-adevär neobisnuite in celelalte tinuturi romänefti. iar.nizatä de Petru . pe timpul exilului. care intäreste drepturile lui Mihail Paparä si ale sotiei sale asupra „mosiilor strämosesti“.

:192

Movilä, se predau pe lingä limba slavä bisericeascä si polona si limbile clasice: greacä si latinä; iar dintre disciplinele profane: retorica si poezia. Se näscuse la 1624, si in 1649 — deci la virsta de 25 de ani — il gäsim printre umilii monahi care isi inchinau vremea studiului, in linistea mänästirii Pobrata. De aici se inaltä repede: in 1658, la virsta de 34 de ani, este ales episcop de Husi; un an mai tirziu este strämutat ca episcop de Roman si in 1671, in a doua domnie a lui Duca-vodä, e ales mitropolit al Moldovei. Noul mitropolit avea in urma lui o muncä grea pe tärimul culturii si venea cu intentia de a reinvia activitatea cärturäreascä din epoca lui Vasile Lupu. Tipografia care fusese instalatä in mänästirea Treisfetitele de Vasile Lupu se ruinase, si Dosoftei, care tradusese Psaltirea in versuri, s-a väzut nevoit sä trimeatä manuscrisul in Polonia, la mänästirea ruteanä din Uniew, ca sä-l vadä tipärit. Vremurile nu erau insä atunci prielnice pentru activitatea cultu- * ralä. In lupta deschisä intre poloni si turci, in jurul cetätii Hotinului, Petricecuvodä, intelegindu-se cu domnul muntean, trece de partea polonilor. Turcii sint bätuti, iar Petriceicu e silit sä fugä in Polonia dinaintea lui Dumitrascu Cantacuzino, adus de turci. Cu Petriceicu pleacä in exil si mitropolitul Dosoftei, care se amestecase in politica tärii, tinind cu polonii. Intorcindu-se insä din Polonia la inceputul anului 1675, este inchis in mänästirea Sf. Sava din Iasi, de unde, liberindu-se curind, recapätä increderea domnului si este reinstalat in scaunul mitropolitan. De aci inainte mitropolitul Dosoftei renuntä la lupta politicä si-si inchinä toate puterile intereselor culturale ale tärii. El incearcä sä refacä tipografia lui Vasile Lupu, punind, dupä I. Bianu, sä se toarne din nou matrite, dupä P. Panaitescu, aducind material nou tipografie de la mänästirea din Uniew, impreunä cu tipograful Vasile Stadnicki, probabil o rudä a lui Simion Stadnicki, seful tipografiei din Uniew. In aceastä tipografie a apärut, la 1679, Liturghierul lui Dosoftei. Dar literele turnate erau greoaie si urite. Trebuia sä caute in altä parte materialul necesar pentru a se pune la punct tipografia ruinatä. Imprejurärile prielnice se ivirä curind. In 1679 turcii cuceriserä Ucraina §i oferiserä domnului moldovean Gheorghe Duca, — venit pentru a treia oarä in domnie — ■ sarcina de a o administra si de a le mijloci pacea cu rusii. In acest scop, Gheorghe Duca trimite o solie la Moscova, cäreia-i incredinteazä si Dosoftei douä scrisori: una cätre Nicolae Milescu; alta direct cätre patriarhul Ioachimj rugindu-1 sä-i trimitä —■ prin solul moldovean, cäpitanul Ionasco Bilevici —un teasc de tipografie si slovele necesare cu care sä poatä tipäri cärtile traduse de el din limba greacä si din cea slavonä. Rezultatul a intrecut asteptärile, fiindcä patriarhul ii trimite impreunä cu o tipografie completä — prin care putea sä-fi realizeze sträduinta de a inzestra bisericile tärii cu textele necesare serviciului divin •— si o scrisoare care vädeste stima de care se bucura Dosoftei intre contimporani: „A binevoit Domnul Dumnezeu a aseza ierarh intelept oamenilor säi... pe Prea Sfintia Ta, care-i pasti bine printr-o inteleaptä cirmuire, cä si mai departe de noi a pätruns obsteasca laudä pentru a Ta urmare in Hristos ... Am aflat strälucita Ta evlavie cätre Domnul Dumnezeu si rivna cea dumne- zeiascä fi fierbinte ce o ai in lucrurile Tale ortodoxe fi sincera Ta ingrijire pentru turma incredintatä Tie.“ Cu materialul adus din Moscova, mitropolitul Dosoftei reface tipografia lui Vasile Lupu fi, intr-un rästimp de relativä linifte fi pace, el se afazä pe lucru, punind sub tipar cärtile traduse, care afteptau de multä vreme sä vadä lumina.

Traducerea cärtilor liturgice. In epoca lui Matei Basarab fi Vasile Lupu, din ciclul cärtilor obifnuite in bisericä, abia se tipäriserä Cazaniile, care tineau locul predicilor fi care se citesc la sfirfitul serviciului divin. Dintre cärtile de ritual, numai in Muntenia se tipäriserä trei — Pogribania, Mystirio fi Tirno- sania bisericilor — cu indicatiile tipicului, adicä cu lämuririle ce se dau preotului cu privire la chipul cum trebuie sä slujeascä, in romänefte, dar cu rugäciunile in slavonefte. Din nencrocire fi acest pas timid inainte a fost impiedicat prin zbuciumul vremurilor ce au urmat fi in care tipografia lui Matei Basarab si cea a lui Vasile Lupu fuseserä ruinate. Urcindu-se pe scaunul mitropolitan al Moldovei, Dosoftei, cälugär de o largä culturä ortodoxä, intemeiat pe sensul intim al Sfintelor Scripturi, introduce cu curaj, douäzeci de ani mai tirziu, in bisericä Moldovei, marea reformä a nationalizärii serviciului divin. La doi ani abia dupä ce fusese ales mitropolit, el däruise — cum spune insusi — limbii romänesti Psaltirea tälmäcitä in versuri fi tipäritä la mänästirea Uniew din Polonia. In acelafi an 1673, tipärefte, tot in romänefte si tot la Uniew, Acatistul Näscätoarei de Dumnezeu. In 1679 tipärefte Dumnezeiasca liturghie, retipäritä fi in 1683, fi cuprinzind liturghia sfintului Vasile cel Mare fi a sfintului Grigore Dialogul, la care s-au mai adäugat slujbele obifnuite: la aducerea primelor fructe in bisericä, la aria cea de piine, la culesul viilor, la blagoslovenia vinului in cramä, la rinduiala daniilor, la blagoslovitul märtisoarelor in Duminica Floriilor. In 1681 Dosoftei tipärefte Molitvenicul dc-ntäles— adicä pe intelesul tuturor, deci in limba romänä — care cuprinde rugäciunile si slujba obifnuitä la logodnä, cununie, botez, maslu si inmormintare. In 1683 ne dä Octoihul, numit asa fiindcä cuprinde cele opt slujbe obisnuite duminica, fiecare pe eite un ton aparte. Este o operä imnograficä, alcätuitä in mare parte de sfintul loan Damasceanul pe la anul 735, in mänästirea Sf. Sava, la care s-au adäugat apoi compozitiile cälugärilor studiti si troparele impäratilor bizantini Leon al VI-lea cel intelept fi Constantin Porfirogenetul. Motivele care 1-au indemnat pe Dosoftei sä tradueä si sä tipäreascä aceste cärti se väd dar din prefetele lui: „Grädinä incuiatä fi fintinä pecetluitä de... ce folosu-i? precum scrie aceia marele si vestitul Potolomeiu, milostive fi luminate Doamne. Caria noi, citind erminiile fi tilcovaniile Sintei Scripturi, afläm cä o zice pentru inchisul intelesului, cäriiä o vedem in vremile noastre, cä si acia putinä sirbie ce o invätä de-ntelegia, tncä s-au päräsit in tarä ... Cela ce prorociafte, adecä spune de-ntäles oamenilor, gräiaste zidire fi mingäiare, indemnäturä fi dojanä. Cela ce gräieste in limbä (neinteleasä de popor) pre sine zideaste; iarä cela ce spune de-ntäles, besearicä zidiafte. Cä mai mare-i cela ce spune de-ntäles, decit cela ce gräiaste in limbä... Cä in bisericä mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintia mia sä gräiescu, ca fi pre al$ii sä invät, decit ziace mii de cuvinte intr-altä limbä." Iar in alt loc, reproducind intrebarea adresatä de Marcu, patriarhul Alexandriei, lui Theodor Baisamon, patriarhul Antiohiei: „Cuvine-se oare ca preotii ortodocfi din Siria, din Armenia fi din alte täri ortodoxe sä liturgiseascä in limbile lor proprii?", aduce räspunsul lui Baisamon, intemeiat pe pasaje din scrisorile apostolului Pavel: „Ceea ce-s provoslavnici intru tot, de vor fi de 193 elineascä limbä nepartnici, pre limba <7or> sä slujeascä Sf. Liturghie“. Dupä cum reiese destul de limpede din textele de mai sus, mitropolitul

:194

Dosoftei era convins de necesitatea introducerii limbii nationale in bisericä. Este cel dintii mitropolit din principate care, incepind aceastä mare reformä de incetätenire a graiului strämofesc in altar, cautä sä convingä clerul din vremea sa cä oficierea cultului in limba inteleasä de masele adinci ale poporului, departe de a fi o rätäcire in apele ereziilor, e dimpotrivä in conformitate cu traditia Sfintelor Scripturi. Din traducerile lui Dosoftei, douä depäfesc problema introducerii limbii nationale in bisericä fi intereseazä in chip deosebit istoria literaturii noastre. Sint: Psaltirea in versuri si Vietile sfintilor. Psaltirea in versuri. Psaltirea tipäritä la Uniew in 1673 este, dupä cum o märturiseste insufi stihuitorul ei, rodul unei munci grele: a lucrat-o „cu multä trudä si vriame indelungatä", in „cinci ani foarte cu osirdie mare". O copie manuscrisä a textului —• pästratä in Biblioteca Academiei Romäne —■ poartä semnätura lui Dosoftei ca episcop de Roman, dar din märturia pe care ne-o dä prefata textului tipärit in 1673, cä s-a implinit cu foarte mare osirdie in cinci ani, rezultä cä Dosoftei a inceput sä lucreze la opera sa din 1668. Versiunea pästratä in manuscrisul din 1671 are o importantä aparte, fiindcä, pusä in paralelä cu textul tipärit in 1673, ne dä posibilitatea de a urmäri procesul de elaborare fi creatie al mitropolitului poet, care, nemultumit de prima redactie, revede necontenit textul, modificä uneori ritmul, corecteazä expresia, indreaptä mereu, vefnic in cäutarea unei forme mai clare fi mai expresive. Cum a ajuns Dosoftei la ideea de a traduce psalmii in versuri romänefti, cäci pinä la el nu se cunoafte nici un model tipärit in literatura ortodoxä, nici in cea slavä, nici in cea greacä, afarä doar de incercarea pästratä in manu- scris a lui Gh. Palamed. Se ftie cä ideea de a versifica psalmii fi de a-i afeza pe melodii, pentru a fi cintati in biserici, in reuniuni, in case, a pornit de la calviniftii francezi. Calvin insusi a versificat citiva psalmi, dar cele mai frumoase versuri le-a dat poetul francez Clement Marot (1495—1544), care a versificat 50 de psalmi. De la acestia s-au inspirat traducätori din toate tärile pe unde a pätruns reforma, pinä la marele poet polon loan Kochanowski, a cärui operä, publicatä in 1577 si retipäritä apoi in n enumerate editii — 15 pinä in vremea lui Dosoftei — a servit de imbold pentru traducere si de model pentru versificatie lui Dosoftei. loan Kochanowski fusese reprezentantul principal al poeziei culte din „epoca de aur" a literaturii polone si, cum il numesc istoricii literari, „pärintele poeziei polone". Vechi student al celebrei Universitäti din Padova, a cälätorit la Paris, unde a cunoscut pe Ronsard si pleiada. In traducerea psalmilor, Kochanowski, urmind exemplul lui Clement Marot, s-a sträduit sä dea poeziei nationale religioase, care exista inaintea lui dar care era mediocrä, o valoare artisticä superioarä si sä o inalte pe cele mai ridicate culmi ale artei. Opera nu era usor de indeplinit, cäci poetul nu putea sä dea curs liber inspiratiei sale: nu trebuia sä se läse furat de sugestiile cei le dädea textul originalului, care reprezenta o traditie sacrä, si in acelasi timp era nevoie sä pästreze si toatä frägezimea misticä a originalului si sä evite platitudinea. Pentru a pätrunde cit mai adinc in gindul intim al originalului ebraic, el a folosit mai toate traducerile anterioare. !n ce priveste stilul traducerii lui Kochanowski, e peste indoialä cä nu se putea cere pentru vremea aceea ca poetul polon sä respecte din poezia orientalä a psalmilor coloritul local, pe care l-a introdus, mult mai tiriziu, in literatura

europeanä, romantismul secolului al XIX-lea. Pentru a intelege coloritul specific ebraic al psalmilor, s-ar fi cerut o culturä cu mult superioarä aceleia pe care o aveau contimporanii lui Kochanowski. Dar renuntind la elementul exotic, Kochanowski a izbutit sä degaj eze din cintecele de durere si de umilintä inaintea divinitätii, ale regelui izraelit, sentimentele adinc omenesti si sä ni le transmitä intr-o formä ritmicä, plinä de noutate si varietate, imbogätind metrica polonä cu multe inovatii izbutite. I. Bianu, publicind in 1887 Psaltirea lui Dosoftei, a arätat cä structura versurilor mitropolitului moldovean este imitatä dupä tesätura versurilor lui Kochanowski. Gäsim la Dosoftei ritmica utilizatä de poetul polon, lungimile de versuri ale modelului si succesiunea rimelor — versuri perechi (1 cu 2, 3 cu 4) alcätuite totdeauna din eite doua silabe (rime feminine). Dosoftei a luat insä de la Kochanowski numai modelul, formele de versificatie in general, cäci in amänunte mäsura versurilor lui nu corespunde cu mäsura versurilor lui Kochanowski. Fondul traducerii a rämas neatins de influenta polonä. Iatä un exemplu desprins chiar din psalmul 1. Kochanowski spune, traducind ad litteram textul Psaltirii: „Sunt ca pleava care se murdäreste pe pämint si pe care vintul o aruncä unde vrea“. Dosoftei dezvoltä imaginea in felul urmätor:
Iarä voi necuratii ca pleava De sirg veti cunoaste-vä isprava Cind s-a vintura dintr-arie pravul, Vä veti duce, cum sä duce spravul; Si cu griul nu-ti cädea-n fätare. •

Dupä cum se vede, in marginile textului primitiv, el introduce o imagine nouä, imprumutata din cadrul vietii agricole: aria. Cei päcätosi vor fi spulberati in vint ca pleava ; ei nu vor cädea pe suprafata ariei (fätare), ca boabele de griu curat — imaginea sufletelor cinstite. Asemenea amplificäri ale textului biblic, care nu se gäsesc in Kochanowski , sint, dupä cum m-a convins o confruntare a textelor fäcutä cu ajutorul regretatului prieten Stefan Glixelli, fostul decan al Universität» polone din Wilno, destul de numeroase. De altä parte, spuneam cä Kochanowski a dezvoltat si el textul autentic al Psaltirii, folosinduse intre altele de versiunea lui Buchanan. Pe cit ne-am putut incre- dinta din compararea textelor, aceste amplificäri ale lui Kochanowski, fie cä sint proprii, fie cä sint luate din Buchanan, nu se gäsesc la Dosoftei. Pentru textul Psaltirii, Dosoftei, care era conducätorul ortodoxiei in Moldova, s-a servit de textele autorizate ale bisericii moldovenesti: psaltirile slavone. Din acestea a pästrat el si unele cuvinte, care nu par sä mai fi avut mare circulatie in limba vremii sale (rostul = gurä; sterevie = oxspeßta, pucioasä; mäzdä = mitä). Ca si Kochanowski, Dosoftei nu putea avea nici el simt pentru exotismul oriental al poeziei biblice. Dar Dosoftei a simtit si el adinc in sufletulsäu frumusetea eternä a cintecelor de adorare si umilintä ale poetului rege inaintea divinitätii, frumusete care a alinat in lungul veacurilor omenirea in ceasurile ei de durere, si, vroind sä o impärtäseascä contemporanilor säi moldoveni, a transpus-o in cadrul vietii sociale a timpului fi locului säu. Astfel, ca si in pictura primitivä a Renasterii, notele de coloare localä abundä in tema biblicä. Se vorbeste de „ocine", de „mosii ce se dau cu urice“, de „descalecarea mosii", de „boieria lui Iuda", de „caftane“, de „bucine de corn de bour“ (unde textul biblic 195 are: corn). Iatä bunäoarä citeva versuri care amintesc primirea trium- falä a voievozilor biruitori in cetatea de scaun a Moldovei:

Cintati Domnului in strune, In cobuz de versuri bune, Si, din ferecate surle, Versul de psalomi sä urle Cu bucium de corn de bour, Sä räsune pinä-n nour.

Pentru a aprecia drept opera lui Dosoftei —■ si acesta este rostul istoriei literare —■ trebuie sä tinem seamä de faptul cä el a luptat cu toate greutätile inceputurilor; limba literarä a timpului nu fusese incä mlädiatä la necesitätile ritmice ale versului, cäci desigur nu putem considera ca modele serioase de versificatie stihurile lui Varlaam si ale lui Udriste Nästurel la stema tärii din cärtile publicate. Incercärile de versificatie ale romänilor calvinizati din Ardeal nu ajunseserä la cunostinta lui. De altä parte, posibilitätile poetice ale limbii, imaginile si toate mijloacele de expresivitate nu fuseserä incä puse in valoare printr-o indelungatä traditie literarä 1 si, dacä la acestea mai adäugäm si faptul cä ideile originalului biblic trebuiau turnate in versuri pe care atunci pentru intiiasi datä le crea in limbä mitropolitul poet, e usor de.inteles pentru ce unele pasaj e pline de poezia misticä a vietii patriarhale sint redate in stihuri prolixe, naive, lipsite de farmecul originalului. Dar aläturi de aceste pasaje, se gäsesc in traducerea lui Dosoftei de multe ori imagini neafteptate fi sugestive, adäugate peste marginile textului biblicj adesea pentru nevoile constructiei metrice, care vädesc un suflet cu ochii deschisi fi spre frumusetile naturii. Acolo de pildä unde textul Psaltirii da numai: „Chiar pasärea fi-a aflat siefi casä“ (in traducerea pärintelui Gala Galaction), Dosoftei contureazä imaginea mai precis:
Ca o vräbiutä ce sä incuibeazä. In strasinä de casä dacä se-nsereazä. .7; . .

Iatä alte accente de lirism religiös cärora nu le lipseste vigoarea fi coloarea ca de exemplu:
In ce chip doreste cerbul de fintinä, Cindu-1 stringe setea de-1 arde-n pläminä, Sufletul meu, Doamne, asa te doreste. Fiara codrilor cea multä Toatä de mine ascultä; !->i de zimbri—am cirezi multe; Päsäri incä am cu cirduri De se ■fin de hranä-n cimpuri. Si cu urlete ploi mari värsa tare, De fierbeau undele-n beznä, ca-n cäldare, §i din nouri mergea freamät si sägete, Sä-ngrozeascä egiptenii. Glasul tunetului tau träznia-n roatä, De-^i lumina fulgerele lumea toatä; S-au strämutat de cutremur tot pämintul, ..

:196

1 Izvorul de apä vie al poeziei noastre populäre, care este tot atit de vechi ca si poporul nostru — ?i de care ne vom ocupa la locul säu, cind vom putea sä-1 cuprindem cu privirea 111 toatä complexitatea lui — nu ajunsese incä sä regenereze literatura cärturarilor. Desigur cä mitropolitul Dosoftei a cunoscut si el cintecele pe care le cintau, in sunetele cobuzelor, cintäretii la mesele domne§ti (vezi de ex. cronica lui Miron Costin, ed. Kogälniceanu, 1872, tom. I, p. 351). E probabil cä metrica poeziei populäre cu mäsura de 5 —6 silabe a influentat pe Dosoftei in versurile sale. Dar o influenza mai adincä a poeziei populäre asupra traducerii lui Dosoftei n-a fost incä documentatä.

Cind ai täiat cale-n mare cu cuvintul. Am mincat pine cu sgurä Si lacrämi in bätäturä De fafa miniei tale. ' Peste luciu cu genune Tree coräbii cu minune.

In sufletele pline degriji ale contimporanilor säi pentru furtunile timpului, psaimii lui Dosoftei, prietenul lui Miron Costin, au coborit o razä de alinare. Pärerea regretatului Bianu cä ei n-au avut räsunet la noi, intrucit in cultul ortodox traditiunea nu le permitea sä fie introdusi §i cintati in bisericä, trebuieste azi rectificatä. Citä mingiiere in clipe de suferinte ori in ceasuri de meditatie religioasä au adus psaimii lui Dosoftei se vede din faptul cä dascälii si cintaretii anonimi ai poporului au adaptat, pentru unele bucäti, melodie. In vechile manuscrise din Biblioteca Academiei Romane am gäsit numeroase exemplare din toate tinuturile romänesti — Moldova, Muntenia, Transilva- nia — in care psaimii sint copiati aläturi de alte cintece profane si religioase. Dintre psaimii lui Dosoftei, citiva, ca de pildä 46 („Limbile sä salte"), 48 („Veniti cu toti dimpreunä sä ne facem voie bunä"), 94 („Auziti acestea toate, neamuri, noroade si gloate"), 98 („Domnul stätu crai in tarä") au fost asa de bine modulati in spiritul poporan, incit, prin mijlocirea, probabil, a dascälilor de biserici, au pätruns in ciclul colindelor populäre «;i se cintä pinä ln vremurile noastre de copiii care poartä cu steaua, pe ulitele satelor si orase- lor, solia nasterii Mintuitorului. Din cintecele de stea, psaimii lui Dosoftei au fost introdusi mai departe in tesätura dramei religioase populäre a Viclei- mului — cu deosebire psaimii 94 si 98. Din nädejdea pusä de neobositul mitropolit moldovean de a da aripa versului romänesc poeziei vechi crestine, citiva psalmi au coborit astfel in sufletul poporului, amestecindu-se in cintärile si näzuintele lui. Vietile sfintilor. A doua operä importantä din activitatea literarä a mitropolitului Dosoftei, dupä Psaltirea in versuri, este colectia completä a vietilor de sfinti, care s-a imprimat la Iasi intre 1682—1686, cu tiparul adus din Moscova, de la patriarhul Ioachim. Din cercetärile intreprinse de regretatul Iulian Stefänescu intr-o bunä lucrare de doctorat, Legende despre Sf. Constantin in literatura romdnescä, precum si din sondajele fäcute de noi in diferite capitole ale operei, reiese cä märturia lui Dosoftei insusi, din prefata operei, cä „a tradus de pre greciaste si de pe sirbiaste pre limba romäneascä", se confirmä. Iulian §tefänescu a izbutit chiar sä precizeze izvorul principal din care §i-a scos traducerea sa Dosoftei. Aceasta este prelucrarea neogreacä a mineelor bizantine, fäcutä si tipäritä de Maximos Margunios, episcopul Citerei, care a träit intre 1549—1602. In afara de Margunios, s-a mai servit de originalele bizantine, editate si acestea in tipografia greceascä din Venetia a lui Glykys. Pe alocuri, unele amänunte istorice le-a scos din legendele hagiografice, care fuseserä incorporate in cronografele bizantine ale lui Dorotei de Monembasia si ale lui Matei Cigala. Si, in sfirsit, pentru unele nedumeriri in traducere, a urmat traditia textelor mediobulgare intrebuintate pe atunci in bisericile noastre. Colectia vietilor de sfinti a mitropolitului Dosoftei cuprinde mai multe . grupe de legende. O primä grupä — mai micä — e formatä de legende referitoare la Mintuitor, la familia sfinta si la apostoli, mai toate extrase din evangheliile apocrife. A doua grupä — mai mare — este formatä din legendele martirilor si ale 197 ascetilor. Se cunosc prigonirile groaznice pe care le-au avut de indurat crestinii

:198

primelor veacuri din partea romänilor, cind acestia au inceput sä-fi dea seama cä räspindirea noii religii surpä temeliile statului si ale autoritätii lor. Marele istorie al bisericii crestine, Eusebiu din Cesareea, care a apucat epoca de incheiere a persecutiilor, ne povesteste puterea misticä cu care indurau chinurile cei ce nu voiau sä päräseascä credintä in Mintuitorul: arsi peruguri, aruncati inaintea fiarelor in arenele circurilor, sfisiati cu cochilii si unghii de fier. In acele vremuri de urgie, cind crestinismul era abia la inceputurile sale, nu era cu putintä ca el sä nu inteleagä ce admirabile pilde de rezistentä in prigoniri putea aduce forta moralä a acestor eroice jertfiri de viatä pentru credintä cea nouä. Fanatizate de avintul cu care acesti iluminati primeau cununa de martiri, masele populäre vedeau in ei pe adeväratii alesi ai Mintuitorului in lupta cu päginismul. Dupä ce Constantin cel Mare pune capät persecutiilor, admitind liber- tatea cultului crestin, atentia bisericii este indreptatä cätre ascetism. Sfintul acestor noi vremuri este acum ascetul, care, retras de lume in codri sau pusti- uri, isi mortifica trupul pentru a dezrobi sufletul de ispitele cu care duhul intunericului cäuta sä-i primejduiascä mintuirea. In näzuinta de a expia päcatele lor si ale semenilor, ascetii isi impuneau asperitäti de viatä, chinuri trupesti, refuzind orice adäpost, stind färä nici un acoperis vara sub arsita soarelui, iarna in vifor, vinturi si ploi, pinä ce trupul li se topea de chinuri fi se acoperea de räni. Biserica fi contimporanii au privit cu admiratie si pietate pe asceti fi-i socoteau ca fiind inspirati de Dumnezeu. Un cronicar bizantin ne spune cä impäratul Isac Anghelos, intr-o vreme de mare cumpänä in istoria Bizantului, a chemat in palat pe „cälugärii care umblä cu picioarele goale, pe cei ce se culcä pe pämintul gol fi pe cei ce träiesc deasupra pämintului pe coloane“ fi le-a cerut sä se roage lui Dumnezeu ca sä indepärteze primejdiile care ame- nintau imperiul. Care sint elementele din care s-au alcätuit legendele hagiografice le-am arätatlap. 119—122 Conceptia hagiografului despre rolul fi misiunea sfintului pe pämint pare sä fi fost influentatä, in afarä de traditia literarä a apocrifelor, fi de curentele filozofice ale timpului fi cu deosebire de mistica neoplatonicianä. Conceptia misticei neoplatonice despre puterile supranaturale in extazul divin a influentat credintä creftinä despre sfinti, in sensul cä hagiograful, ca fi misticul neoplatonician, admitea cä martirul sau ascetul, care in extazul mistic se confunda in sufletul säu cu Mintuitorul pentru a duce lupta impotriva päginismului, in clipele hotäritoare era sprijinit de Domnul. Mintuitorul radia atunci in jurul lor aureola divinä — cu care dealtfel fi sint zugräviti in bisericile noastre — si cä acest nimb al sfinteniei ii susträgea de la influenta puterilor fizice ale naturii, ridicindu-i mai presus de ele. Aceastä conceptie care stä la temelia legendei hagiografice explicä caracterul supranatural al actiunii. Vietile de sfinti ne introduc astfel intr-o lume de miraculos crestin, in care torturile cele mai ingrozitoare nu pot distruge viata martirului. De exemplu sfintul Mamas fi Iulian sint condamnati de autoritätile romane sä fie sfisiati de fiare sälbatice, dar la ziua sorocitä, in arena circului, cind se dä drumul fiarelor inflämmzite, acestea, in loc sä se repeadä asupra lor, ifi domolesc furia si, ajungind in fata sfintilor, le ling picioarele. Sfintul Tirs, särbätorit la 14 decemvrie, este virit intr-un sac cu scorpii si vipere si aruncat in mare, departe de tärm; cu ajutorul ingerilor sacul se sfisie, sfintul iese nevätämat si se intoarce la tärm, cälcind pe valuri ca pe uscat. Cind Ermingheld, fiul unui rege got, este asasinat in temnita din porunca tatälui,

coruri de ingeri se scobor din cer, cu lumini, in cintece de slavä (1 noiemvrie). Tot prin minuni, de altä naturä insä, se caracterizeazä si viata sfintilor asceti. Sf. Marian nu are nevoie, in puterea noptii, de candelä ca sä serie, fiindcä degetele lui räspindeau lumina necesarä. La moartea sfintului Lazär stilpnicul (7 noiemvrie), coloana pe care träise sträluceste in täria noptii ca o coloanä de foc, pinä la mari depärtäri. Pentru a aleätui biografia sfintului, hagiograful, care n-a urmärit nicio- datä o reconstituire istoricä a vietii, ci numai o operä de edificare moralä dupä canonul stabilit prin datina hagiograficä, a imprumutat de multe ori elemente din traditiile si basmele populäre. Astfel, de pildä, tema cu lupta voinicului pe tärmul unei ape pentru mintuirea unei fecioare, care apare in vechiul mit al lui Perseu si Andromeda, in legenda celticä a lui Tristan si Iseult si in o multime de basme populäre, ca de exemplu in Balaurul cu saftte cafiete din colectia lui Ispirescu, a fost incorporatä din secolul al XII-lea si in viata sf. Gheorghe, aleätuind partea cea mai frumoasä si mai cunoscutä a legendei. Tema aceasta hagiograficä a luptei sfintului Gheorghe cu balaurul, transpusä in versuri, este foarte räspinditä la popoarele balcanice si are o paralelä interesantä in balada noasträ popularä Iovan Iorgovan.1 . Alte motive de folclor, ca de exemplu motivul inelului miraculos care sfärimindu-se anuntä moartea eroului, a copilului care vorbeste inainte de nastere, a cerbului care cäläuzeste pe calea mintuirii (sf. Plachida), au fost prinse si ele in tesätura legendelor hagiografice. Scrise de autori diferiti, in rästimpuri diferite, legendele hagiografice sint foarte inegale. Multe sint cli^ee banale, in altele miraculosul exagerat se apropie de grotesc, dar sint si citeva legende care, prin gratia lor naivä si prin pietatea lor duioasä, au miscat adinc sufletul cititorilor de pe vremuri. Iatä de pildä legenda lui Avgar, asupra cäreia ne oprim putin pentru a intelege mai bine caracterul unei astfel de legende hagiografice precum si mentalitatea celor ce se desfätau cu acest fei de literaturä, din care scoteau adesea indemnuri si pilde pentru viatä. Avgar, toparhul Edesei, fiind chinuit de o boalä grea — dupä unele izvoare, de leprä neagrä — auzind de minunile si tämäduirile sävirsite de Hristos, a trimis la el pe cancelarul säu, Anania, un zugrav iscusit, ca sä-i izvodeascä chipul si sä-i dueä o scrisoare cu rugä- mintea de a veni in Edesa pentru a-1 mintui. „Sä te afliacicumine — serie toparhul — cäci am inteles cä evreii murmurä impotriva ta si vor sä-ti facä räu. Eu am cetatea prea micä, dar indeajuns ammdurora pentru a petrece cu cinste.“ Anania, ajuns toemai cind Isus propoväduia poporului, incearcä sä-i prindä chipul, dar nu izbuteste sä fixeze nici o träsäturä, din pricinä aureolei divine care-i nimba fata. Dupä ce si-a incheiat predica, Mintuitorul, care si gindurile ascunse ale oamenilor le cunostea, a cerut solului sä-i dea scrisoarea. Dupä ce a citit-o, si-a spälat chipul cu apä, a cerut o näframä curatä de in, si-a pus-o pe fatä, si-a imprimat chipul in ea si a predat-o solului sä o ducä lui Avgar impreunä cu räspunsul: „Fericit esti, Avgare, de vreme ce ai crezut in mine färä sä mä fi väzut, cäci scris este despre mine, ca cei ce mä vor vedea sä nu creadä in mine si cei ce nu mä vor vedea aceia sä creadä. Iar cit despre cele ce-mi scrii, ca sä vin la tine, eu trebuie sä implinesc toate celea pentru care sunt trimes, iar dupä ce le voi implini, sä mä malt cätre Pärintele cel ce m-a trimes ..." 199
1 Cf. N. C a r t o j a n , Cärtile populäre in literatura romäneascä, II, p. 161—165.

:200

Avgar citeste scrisoarea si, inchinindu-se la icoana Domnului cea nefä- cutä de miini omenefti, deodatä se vede vindecat pe tot trupul de leprä, afarä doar de o rämäsitä pe fatä. Citiva ani mai tirziu, dupä ce Mintuitorul fusese rästignit, inviase si se inältase la cer, Avgar aflä cä a sosit in cetatea lui un evreu, cu numele Tadeu, care tämäduia pe cei bolnavi in numele lui Isus. Toparhul trimite sä-1 aducä la el si cind Tadeu inträ pe usa palatului, inväluit in nimbul strälucitor al sfinteniei, Avgar se scoalä de pe tron si il intreabä dacä intr-adevär el este ucenicul tagäduit prin scrisoarea Mintuitorului. „De vreme ce —■ räspunse apostolul — mare nädejde ai pus spre Domnul meu, Isus Hristos, pentru aceea, iatä, trimes fiind de Dinsul, am venit la tine si, dacä credintä ta se va spori intru tine, toate cele dorite de tine dupä credintä ta vor fi.“ „Atita am crezut intru Dinsul — räspunse Avgar — incit am vroit sä adun puterea ostirilor mele fi sä merg asupra iudeilor, celor ce 1-au rästignit pe El, ci stäpinirea romänä, subt care suntem, m-au oprit pe mine." Tadeu il linisteste, lämurindu-1 cä Mintuitorul n-avea nevoie de nici un sprijin, cä el a indeplinit pe pämint voia tatälui si cä, de-ar fi vrut, legiuni de ingeri ar fi adus in ajutorul lui. Avgar este adus la credintä cea dreaptä, primeste botezul si cu aceasta rämäsitä leprei de pe fatä dispare cu desävirfire. A doua zi, Tadeu, predicind norodului taina mintuirii, aduce la crestinism intreaga cetate a Edesei, care primeste botezul. Simburele acestei legende ifi are obirsia in crestinarea Siriei prin regele Abgar. Abgar al IX-lea, Bar Ma'nu (176—213), intorcindu-se din Roma, unde fusese primit cu fast de impäratul Severus, a trecut prin Asia Micä. Aci a imbrätisat crestinismul, pe care 1-a impus apoi in regatul säu. Mai tirziu, din näzuinta de a se invälui inceputurile crestinismului in Siria intr-o aureolä legendarä de glorie fi de sfintenie, evenimentul a fost transpus in epoca de apostolat a Mintuitorului fi pus in legäturä directä cu el. Legenda cäpätase, incä din secolul al III-lea, forma scrisä in limba siriacä fi se pästra in arhivele din Edesa, unde a gäsit-o marele istoric al bisericii creftine, Eusebiu, episco- pul Cesareei si prietenul lui Constantin cel Mare. Eusebiu a tradus-o in limba greacä fi a inserat-o in cartea I-a (cap. XIII) a istoriei sale bisericefti. Motivul cu näframa, icoana nefäcutä de miini omenefti, nu fäcea parte din structura primitivä a legendei; el apare pentru intiiafi datä in secolul al Y-lea. Din lumea siriacä, motivul a trecut apoi, in secolul al VI-lea, in Bizant si a dobindit o vitalitate afa de puternicä, incit a fost exploatat mai tirziu, in timpul luptelor iconoclaste, de cätre teologii bizantini in sprijinul tezei cä icoanele au fost instituite pe pämint de Mintuitorul insufi. In secolul al VIII-lea, scriitorii bizantini, cei sirieni fi pelerinii apuseni ne inftiinteazä cä icoana trimisä lui Abgar se gäsea intr-adevär la Edesa. Ea a fost adusä apoi in Constantinopol, pe timpul impäratului bizantin Romanos Lecapenos, care dezläntuise räzboiul impotriva arabilor pentru liberarea tinuturilor crestine de sub pägini. Aducerea icoanei in Constantinopol fi depunerea ei in biserica Vlaherne din palatul imperial s-a fäcut cu mare fast si, pentru comemorarea acestui eveniment in viata bisericii ortodoxe, s-a alcätuit chiar atunci slujba care se citeste si azi in biserica noasträ. Legenda aceasta pioasä, cu gratia ei naivä, care a instituit in biserica ortodoxä douä comemoräri — la 21 august präznuirea sfintului Tadeu si la 16 august aducerea icoanei din Edesa in Bizant — a läsat urme adinci in arta

religioasä si in folclor. ln zugräveala bisericilor noastre, „in amintirea lui Avgar si a icoanei Mintuitorului, se aplicä atit näframa sfintä cit si rosietica cärämidä sfintä, jos pe tamburul cupolei si anume vizavi una de alta: näframa la räsärit, cärämidä la apus“. Legenda a fost mult cititä fi a läsat urme in folclor. ln unele tinuturi — in pärtile Sighifoarei si in Banat — scrisorile lui Avgar cätre Mintuitorul fi a Mintuitorului cätre Avgar sint intrebuintate, dupä cum a arätat räposatul Bogrea, pinä azi ca talismane. „Eie sint in genere numite, dupä numele toparhului, avgare, prin coruptie advare sau argare, care inseamnä orice amulet in genere, salv-conduct mistic, cäruia superstitia popularä ii atribuie o putere profilacticä." Astfel numele regelui Edesei, care a introdus creftinismul in Siria, a ajuns in lexicul romänesc un nume comun, cu sensul de amulet — o curioasä evolutie semanticä in viata cuvintelor. ln colectia vietilor de sfinti a mitropolitului Dosoftei mai sint incä multe alte legende, tot atit de aträgätoare prin gratia lor naivä fi tot atit de inte- resante prin problemele pe care le ridicä cu privire la substratul istorie sau la legäturile cu folclorul. Afa sint, de pildä: legenda despre sfintul Alexie care fi-a päräsit pärintii fi sotia in noaptea nuntii ca sä urmeze chemarea Mintuitorului, de care ne-am ocupat; despre sfintul Eustatiu Plachida (20 sept.), care, luindu-se la o vintätoare pe urmele unui cerb miraculos, a fost convertit la crestinism; despre sfintä Tecla (24 sept.), care, ascultind de la fereastra casei pärintefti predica apostolului Pavel, fi-a päräsit mama fi logodnicul pentru a-si inchina viata Domnului; a celor fapte cuconi din Efes, care, urmä- riti de prigonitori, adorm 360 de ani intr-o pesterä, si multe altele. Colectia vietilor de sfinti a lui Dosoftei este aleätuitä din trei tomuri; ultimul a apärut in 1686, si cu el activitatea marelui mitropolit se incheie, deoarece in acest an Dosoftei a fost luat fi dus in captivitate de Sobieski. Dosoftei istorie. Pentru a intregi conspectul activitätii literare a mitropolitului Dosoftei, trebuie sä amintim aci fi preocupärile sale istorice, cäci in mijlocul muncii neobosite pentru nationalizarea serviciului divin, mitropolitul Dosoftei, prietenul lui Miron Costin, a gäsit timp sä-fi poarte gindul fi cätre studii istorice. Era un pasionat cititor de cronografe. Un exemplar din cronograful lui Cigala se pästreazä azi in Biblioteca Academiei Romäne cu sublinierile fi adnotärile marelui mitropolit. In Vietile sfintilor il vedem adesea innodind textul hagiografic cu informatii fi citate imprumutate din cronografe. Dar mai mult pare sä-1 fi interesat istoria nationalä. In prefata a douä cärti — Molitvenictä, apärut in 1681, si Paritniile, publicate in 1683 — el adaugä un rezumat de istorie moldoveneascä in versuri. Acest poem crono- logic incepe cu discrete aluzii la originea romanä. Vorbind de Dragos-vodä, care, descälecind tara, „au adus intr-insa rumäneasca limbä“, adaugä versuri ca acestea:
Se trage de pre singe rudä impäräteascä.

Insirä apoi pe rind domnii Moldovei, pomenind indeosebi ctitoriile lor de mänästiri si biserici, pinä la Duca-vodä, adicä pinä in vremea sa. Cu toatä ariditatea inerentä acestui gen literar, totusi imaginatia mitropolitului poet se aprinde la evocarea marilor domni, apärätori ai pämintului moldovenesc, ca bunäoarä la a lui Stefan cel Mare — „i se inältä vestea si peste ghotarä" — a cärui siluetä de mare ctitor ne-o infätiseazä astfei:
Prin tinuturi, prin toate sä vädu a lui siamne: Mänästiri si bisiarici ö-au faptü färä liane,

201

Cä nu numai prin sate ?i pre la ora?e, Ce si prin munti si-n codri lui Hristos sälase, C-au fäcut zugrävite, de dau strälucoare, , Sä-i träiascä pomana-n bun nume suptu soare...

Vremurile de atunci nu erau insä prielnice pentru munca de carte. Un nou räzboi se dezläntuise intre turci si crestini. Moldoveni fi munteni tre- buiserä sä urmeze ostirile turcesti si sä ia parte la asediul Vienei. Dar pe cind Duca-vodä cu oastea moldoveneascä lipsea din tarä, polonii cu pribegii moldoveni intraserä in Moldova, aducind ca domn pe Petriceicu-vodä. In zilele de Cräciun ale anului 1683, Duca-vodä este surprins la mosia sa Domnesti de un podgheaz polon si fäcut prizonier impreunä cu cronicarul Miron Costin, prietenul lui Dosoftei. In locul lui Duca-vodä fu instalat in scaun, cu ajutorul polon, Petriceicu-vodä. In aceste vremuri de restriste, noul domn fi boierii din divanul Moldovei, temindu-se de invazia turcilor fi tätarilor, hotäräsc sä trimitä dupä ajutor la tarii Rusiei, loan fi Petru Alexievici, pe mitropolitul Dosoftei fi pe cäminarul Lupu, oferind, in schimbul ajutorului, tribut. Mitropolitul Dosoftei n-a putut ajunge insä pinä la Moscova, fiindcä se räspindise zvonul cä pärtile de unde vine mitropolitul sint bintuite de ciumä. A fost oprit la Kiev de autoritätile rusefti, care au transmis la Moscova cererea moldovenilor fi lämuririle mitropolitului. Este de retinut din declaratiile lui Dosoftei lämuririle pe care le dä cu privire la neincrederea poporului säu in poloni, care, spune el, sint räutäciofi, „mincinofi“ fi „nestatornici“. Räspunsul tarilor la rugämintea moldovenilor nu ni s-a pästrat. Fapt e cä rufii nu s-au miscat sä vinä in ajutorul nostru. Peste citeva luni turcii intrau in Moldova fi puneau pe tron pe Dumitrafcu Cantacuzino, dar, dupä putin timp, si acesta avea sä fie inlocuit prin Constantin Cantemir. Pästorirea mitropolitului Dosoftei se apropia insä de sfirfit. In anul 1686 regele Poloniei, Ion Sobieski, pornind din nou cu räzboi impotriva turcilor, inträ cu oftirea in Moldova. Incercarea lui de a ciftiga de partea sa pe Constantin Cantemir nu izbuteste, intre altele fiindcä fiul cel mare al domnului era ostatec la Constantinopol si fiindcä turcii trecuserä Dunärea si, unin- du-se cu tätarii, afteptau la granitele tärii. Domnul moldovean läsase in Iasi proviziuni pentru armäta polonä si se reträsese spre sud. In rästimp, regele Sobieski inträ in Iasi si-1 tine in stäpinire douä säptämini, petrecind — zice Dimitrie Cantemir in Vita Constantini Cantemyri (ed. Iorga, p. 63—66, text romänesc) — „in oaspete lungi si bubuiri de tunuri", pentru ca sä „sperie de departe pe turci si pe tätari“. Sobieski, care prinsese de la ostasii moldoveni, incä de pe vremea cind era hatman al Poloniei, citeva cunostinte de limbä romäneascä, la un ospät, a rostit citeva cuvinte cätre boierii moldoveni in limba lor, ca sä le facä pläcere. Apoi, in clinchetul paharelor, a poruncit sä inceapä hora, dupä care a spus cä a alcätuit un cintec moldovenesc. Si täcind läutarii, Sobieski a inceput:
Constantine, Fugi bine, Nici ai casä, Nici ai masä, Nice dragä jupineasä. .

Dupä relatarea lui Dimitrie Cantemir, tatäl säu, instiintat de aceasta, nu s-a läsat dator cu räspunsul. Sobieski, päräsind Iasul, trece Prutul si se indreaptä
:202

cu armata spre Bugeac, unde-1 pindeau turcii si tätarii, care arse- serä iarba, oträviserä apa si prinseserä carele cu proviziuni ale polonilor. Pe cind regele polon se afla astfel in primejdie, Cantemir il instiinteazä, printr-un om sigur, de primejdia aceasta si il sfätuiefte, dupä cum ne spune fiul säu, ca sä treacä repede inapoi si sä iasä din Moldova, dupä care adaugä: „...cä-i foarte multumeste pentru cinstea pe care a binevoit sä i-o facä prin cintecul pe care i l-a alcätuit si l-a cintat. Doamnä, in adevär, din voia sortii nu are de mult, dar a läsat craiului casa, gazda si masa gätitä, iar, dacä nu s-a ajuns intru ceva, sä fie bun a nu o pune in sama vointii sale, ci numai in a ncputintii." Dosoftei in Polonia. Sobieski reträgindu-se peste Prut si sträbätind Iasii cu ostasii säi, aceftia au dat foc orasului si au prädat mänästirile. Cu acest prilej au ridicat fi pe mitropolitul Dosoftei. Unii istoriei sint de pärere cä Dosoftei a plecat de bunä voie. Trei contimporani care au insotit ostile regelui Sobieski — episcopul de Kamenica, Wojenski, francezul Philippe Dupont, ofiter si curtean, si un anonim intr-o scriere Les Anecdotes de Pologne ... —• povestesc cä mitropolitul Dosoftei a iesit inaintea regelui cu 200 de preoti §i cälugäri, cu prapore fi cruci, insotiti de fruntasii orasului. Si adaogä Dupont cä mitropolitul ar fi tinut un discurs lui Sobieski, in care l-a infätisat pe Constantin Cantemir in colorile cele mai negre.1 Se stie insä cä vlädicii nu trebuie sä-§i päräseascä niciodatä poporul. Primirea cu alai mare a lui Sobieski, care venea ca liberator de sub jugul turcesc, era deci fireaseä. Nü stim in ce mäsurä Dosoftei a indräznit sä-fi atace domnul. Dar D. Cantemir ne spune insä in aceastä privintä lämurit: „Polonii au prädat si vasele sfinte si moastele sfintului loan cel Nou, cu multe pietre scumpe. Si alte odoare de argint fi de aur le-au luat cu sine si impreunä cu eie pe insus mitropolitul care mustra fätis fapta nelegiuitä a osta§ilor §i se ruga de indurare."2 Tezaurul si odoarele mitropoliei din Suceava, pe care polonii le-au ridi- cat odatä cu mitropolitul Dosoftei, cuprindeau, dupä cum afläm din documente, lucruri pretioase, ca de exemplu: „Un aier mare impodobit cu pietre scumpe, cumpärat la 1427 de cätre domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun fi de fiul säu Ilie, pe vremea mitropolitului Macarie; mitra de aur a mitropolitului, impodobitä cu diamante fi cu smaralde; cruci de aur cu rubine fi turcoaze;"cirje pastoralä de argint; icoane cusute cu aur fi argint fi cu cercuri de märgäritare; o Evanghelie pe pergament cu scoarte de argint aurite; veftminte preotefti; invelituri pentru pristol, toate de stofä scumpä, impodobite cu pietre pretioase; sfesnice fi cädelnite de aur fi argint". Cu mitropolitul Dosoftei au mai fost ridicati din Suceava si citiva clerici care erau pe lingä el: ieromonahii Adrian, Ionaf, Ilarion si arhimandritul Sucevei, Nicolae. ln Polonia, li s-a impus captivilor sä locuiascä in oraful Stryi. Incep de aci inainte pentru marele mitropolit moldovean in pribegie zile grele de säräcie fi amäräciune. Constantin Cantemir il cheamä stäruitor sä se intoarcä in tarä cu moaftele sfintului loan cel Nou fi, fiindcä nu voia, sau nu putea sä vie, este anatemizat de patriarhul din Constantinopol, anatemä care a fost ridicatä, insä prea tirziu, dupä ce Dosoftei murise. Defi se pare cä i s-a ingäduit libertatea de 203
1 H o r i a O p r i § a n f in Arhiva, anul XLVII, 1940, nr. 1—2, p. 110—116. 2 D. C a n t e m i r , Vita Constantini Cantemyri, ed. Iorga, 1923, p. 65, text romänesc.

:204

a conduce colonia romäneascä din Polonia, defi il vedem intr-un rind sfintind pe episcopul romän Iosif Stoica din Maramures fi pe alti doi episcopi ruteni, totufi viata sa in exil este plinä de necazuri fi lipsuri. Abia afezat pe pämint sträin, se vede nevoit sä trimitä necontenit dupä ajutor fi milä in Rusia, la tarul Moscovei, la patriarhul Ioachim fi la toti creftinii ortodocfi. „Potoliti — scrie el — furtuna mizeriei noastre, astimpärati sufletul ce se chinuiefte fi adäpati sufletul insetosat, care pribegefte acum al patrulea an din eparhia mea. Pätimesc in mizerie cu servitorii cari sunt lingä racla sfintului loan cel Nou, nädäjduind mintuirea lui Dumnezeu, ca sä mä intorc fi sä mä infäti- fez inaintea fetei lui Dumnezeu, in mitropolia doritä a Sucevei..." In aceastä viatä de amäräciune petrecutä in exil, mitropolitul Dosoftei ifi gäsefte o mingiiere in munca de culturä, prinsä, prin forta imprejurärilor, in cursul curentelor kievene fi moscovite. Dezlipirea Ucrainei de la Polonia fi alipirea ei la imperiul moscovit adusese divergente in viata religioasä a Rusiei. Pe cind Moscova pästrase credincios traditia ortodoxä, Ucraina, care stätuse sub stäpinirea Poloniei catolice, primise, prin influenta literaturii religioase traduse din limba latinä a catolicismului polon, obiceiuri, rinduieli fi dogme sträine ortodoxismului. Una din aceste chestiuni, care a främintat societatea rusä timp de 15 ani, a fost chestiunea transubstantierii sfintelor daruri. ln dogmatica crestinä este o problemä importantä aceea de a se sti dacä la taina cuminecäturii este prezent sau nu spiritul Mintuitorului. Pe cind bisericä ortodoxä sustine cä este prezent, bisericile reformate sustin cä aceasta este simbolicä. Ucrainenii, desi ortodocsi, se alipiserä la punctul de vedere reformat. Patriarhul Ioachim, dupä sfaturile fratilor Lihudi si a altor cärturari din Moscova, someazä pe mitropolitul Kievului sä-si expunä lämurit punctul säu de vedere in aceasta privintä. In astfel de clipe hotäri- toare pentru bisericä rusä, cind patriarhul Moscovei se pregätea sä arunce anatema asupra bisericii din Kiev, intervine Dosoftei, care, din exilul säu, lämurind pe mitropolitul Kievului asupra punctului de vedere ortodox, inläturä ruptura. Din aceste preocupäri, prelatul nostru, solicitat de mitropolitul Kievului, a tradus in rusestc o serie de cärti care serefereau tocmai la dogma transubstantierii sfintelor daruri. Originalele grecesti ale unora din aceste cärti fuse- serä tipärite prin 1683, in tipografia din Iasi, dupä cererea marilor patriarhi greci ai räsäritului, pe vremea cind Dosoftei pästorea Moldova. Textele traduse de el —• precum din cartea sf. Simeon al Salonicului despre transubstan- tierea sfintelor daruri, Istoria bisericeascä si Vedenia tainicä a patriarhului Gherman, Orinduielile sf. apostoli — sint scrise intr-o foarte corectä limbä ruseascä si unele erau menite sä fie tipärite. Dar in mijlocul acestei activitäti, cu sufletul indurerat de nostalgia scaunului säu din Suceava fi strimtorat de multe lipsuri, mitropolitul Dosoftei inchide ochii la 13 decembrie 1693. 0 miscätoare scrisoare, adresatä hatmanului Mazepa de cätre unui dintre cälugärii care au stat la cäpätiiul lui in ceasul mortii, ne instiinteazä astfel despre sfirsitul mitropolitului moldovean: „Noi, särmanii cälugäri, cari ne afläm lingä sfintele moaste ale sfintului marelui mucenic loan cel Nou din Suceava, in localitatea Zolkiev, cu supunere cädem la picioarele märiei voastre domnesti, cäci nu avem unde sä ne plecäm capetele decit la Domnul Dumnezeu si la märia voasträ milostivul nostru domn. Si facem f

p. Bibliografia romäneascä veche. Dosoftei a asezat temeliile versificatiei in literatura noasträ cultä. Bucuresti. a tit cit o avem. activitatea sa ar fi inzestrat trecutul cultural romänesc cu o operä uriasä. Contributii privitoare la relatiile bisericii romänesti cu Rusia in veacul XVII. 1912. a apärut in editia Academiei imperiale ruse de §tiin^e. Bucuresti. B i a n u . inchinatä telului educativ pe care il impunea menirea sa de pastor al tärii. 1885. plinä de pietate si uneori invioratä de gratie naivä. Academiei Romäne. 157— 167. 1671 — 1686. de cind a murit preasintitul mitropolit. 1940. S t u r d z a . Ia§i. Dosoftei mitropolitul Moldovei. 1915. continind anexe care n-au fost traduse. 1887. p. milostive binefäcätor. Bucuresti. Contributiune la istoria literaturii romänesti si a egäturilor romäno-ruse literare din secolul al XVII-lea. p. Din Vietile sfintilor au fost 205 . 262—269. unde se descriu cärfile lui. impletita cu elemente miraculoase. pentru care Dosoftei simtea si chemarea si priceperea de a ne-o da.nuate mai tirziu. §i dacä imprejurärile nu 1-ar fi coplefit de atitea ori. Iasi. Despre fuga in Polonia: H.virei sale. 1920. I B i a n u s i N . El. marelui mucenic loan din Suceava si cu prea sfintitul Dosoftei din Suceava fi ne-au dus din Iafi in Polonia. au trecut fase ani. Viata si scrierile lui Dositeiu mitropolitul Moldovei (extras din Candela. A. discurs de recep^iune la Academia Romänä. Dosoftei mitropolitul Moldovei si activitatea lui literarä. Kiev. Prin destinul säu tragic. sectia pentru limba si literatura rusä. 1918. in Tara Romäneascä. traducere din ruseste de §tefan Berechet. nr. Texte si studii. Bucuresti. a deschis drumul limbii romänesti cätre altarul bisericii. in cetatea Iasilor. Si a träit pärintele mitropolit de fericitä memorie in mare lipsä fi necaz fi nu a avut unde sä se mifte. cel dintii dintre vlädicii principatelor. XLVII. Opera. $ t e I a n D i n u l e s c u . Experienta dureroasä pe care a incercat-o mitropolitul Dosoftei in härtuita sa viatä ii intärise personalitatea pentru o munca inaltä. 110—116. rämine o figurä care sintetizeazä vitregia imprejurärilor in care s-au zbätut toti marii cärturari ai literaturii noastre vechi. O scrisoare din 1679 a mitropolitului Dosoftei. sectiunii istorice. $ t e f a n C i o b a n u . Munca lui Dosoftei. 209 — 240. Sträduintele lui vor fi conti. originalul rusesc. I. Contributiuni privitoare la originea ti moartea mitropolitului Dosoftei. in Analele Academiei Romane. VI (1872). fi ne-au dat sä träim noi in cetatea aceea opt ani la porunca milosti. § t e f a n C i o b a n u ." §i iatä acum o frumoasä träsäturä de caracter a fetelor religioase din trecut s „Eu atunci. BIBLIOGRAFIE ' Viata. am fost obligat cu mare epitimie de preasfintitul mitropolit de fericitä memorie sä nu päräsesc sfintele moafte pinä la capatul vietii mele". XXXIV. reprezintä in istoria culturii noastre vechi un mare pas inainte. B o g d a n . Cernäufi. H o d o s . Psaltirea in versuri publicatä dupä manuscrisul original si de pe editiunea de la 1673. Documente biografice: S i l v i u D r a g o m i r . iar prin Vietile sfintilor a däruit sufletului romänesc din veacul al XVII-lea o bogatä literaturä de imaginatie. in Arhiva. 21.tire märiei voastre cum a fost de la inceput: a venit milostivirea sa regele polon cu oasteintararomäneascä. Un manuscris al lui Dosoftei. Ed. 1903. de fericitä memorie. 489 — 496. si a luat moastele sf. Precizäri pe marginea exilului lui Dosoftei in Polonia. D. in Convorbiri literare. Mem. de mitropolitul Antim Ivireanu. iurnal bisericesc literar). p. in Analele Academiei Romäne. in 13 decembrie. O p r i 5 a n. 1912. Bucuresti. I. Prin traducerea Psaltirii in versuri. I. Si.

D. Molitvenic. seria a II-a. Molitvenicul lui Dosoftei. 51—144. p. 1895. p. Pentru versificatia lui Dosoftei. I . Alte fragmente din Vietile sfintilor in colectia „Autorii romäni vechi si moderni. Pentru limbä: C. M. Untersuchung der Sprache der „Viata si petrecerea svintilor" des Metropoliten Dosoftei. Jahresbericht des Instituts für rum. 251—259. Dosoftei mitropolitul Moldovei (1671 — 1686). Socec. G a s t e r . p. in Revista istoricä romänä. 1891. W e i g a n d . Constantin in literatura romänä. ibidem. c f . I. V. in G. p. 4 (1885). XXXVI. Legendele despre sf.. Bucuresti. in Analele Academiei Romäne. 214 — 215. Fragmente din Acatist. si in Chrestomatie romänä. B i a n u . 1—114. sect. p. Studii.publicate fragmente de dr.. edrfiune scolara". s i N. Despre izvoarele lui Dosoftei in Vietile sfintilor: I u l i a n $ t e f ä n e s c u . Psaltirea in versuri. Mem. 1931. 635 — 636 (Eustatie Plachida). arheologie si filologie. in Revista pentru istorie. 1915. vol. Studiu asupra limbei. I. Sprachen zu Leipzig. Liturghie. . Bucuresti. :206 . II. I. A p o s t o l e s c u .. Bucuresti. 1898. in afarä de prefata lui I. L a c e a. P u s c h i l ä . p. 251 — 297 (si extras). lit.

p. Pentru psalmii lui Dosoftei in cintecele de stea si in Vicleim: N. literatura noasträ veche a evoluat in conditii cu totul deosebite de acelea in care s-au dezvoltat marile literaturi din Occident. 214—215. p. XXVIII. Versuri poloneze necunoscute in opera mitropolitului Moldovei Dosoftei. Cärtile populäre in literatura romäneascä. In Occident. Inainte de a urmäri opera cronicarilor moldoveni. Despre versurile poloneze din Parimiile lui Dosoftei vezi menfiune in I. Gheorghe. In Moldova. 1927. publicate si studiate pe larg de S t e f a n C i o b a n u. Spadek po Metropolice Motdawskim Dosyteuszu. Se uitä insä cä liturgica ortodoxä. II. care inaugureazä un gen nou in cultura romäneascä: istoriografia nationalä. Eustatie Plachida. 122—149. Vineri $i sf. nici unui dintre urmasii lui Dosoftei nu se mai ridicä prin culturä si muncä la inaltimea lui. 243-261. C a r t o j a n. Limba scrisä apare la noi intii in scripturile . Despre Avgar cf. evolutia. XXXIV. pentru a fixa aci. B i a n u. vol. II. si Convorbiri literare. 44 — 49. vol. Alexie). LVIII. traducerea Bibliei si a cärtilor sfinte a fost precedatä de o perioadä lungä de trei-patru veacuri. Ia$i. Mitropolitul Dosoftei reprezintä punctul culminant al dezvoltärii literaturii religioase in Moldova. traduse in romäneste". sf. p. 1940. este necesar sä facem un popas la aceasta räscruce de drum. 1909. reprezintä culmile cele mai inalte ale poeziei sacre bizantine si este pri. D . Vasilie cel Nou).L’ancienne versification roumaine (XVII-e et XVIII-e siecles). De altä parte. 138— 178 (Avgar si Mintuitorul. cu mitropolitul Antim Ivireanu. M a r i a n S o k o l o w s k i . trubadurilor si scriitorilor profani. 1938. I. cä „aceastä asa-zisä literaturä nu cuprinde decit cärtile de ritual trebuitoare preotului in slujba sa. in Arhiva. 193— 194. 1925. Contributii privitoare la originea. Dar dacä literatura religioasä stagneazä in Moldova. in care perioadä a inflorit literatura profanä in limba nationalä. Extras din Melanges Drouhet. ’ In ultimul timp s-a fäcut incercarea de a se scoate literatura religioasä din istoria literaturii vechi pentru cuvintul cä „aceastä literaturä religioasä nu are legäturä cu creatia oricit de minima". Limba literarä in Occident s-a slefuit deci in creatiile literare ale jongleurilor. in schimb se ridicä pe treptele cele mai inalte ale culturii reprezentantii boierimii moldovene. activitatea inceputä sub Matei Basarab continuä si a junge punctul ei culminant in vremea lui Brincoveanu. ibidem studii despre legendele sfintilor populari din Dosoftei. limba si influenta mitropolitului Dosoftei. p. CARACTERUL GENERAL AL CULTURII ROMÄNESTI PtNÄ IN SECOLUL AL XVII-LEA ’ Am ajuns cu expunerea noasträ asupra evolutiei literaturii romänefti la o räscruce. Psaltirea in versuri intocmitä de Dosoftei mitropolitul Moldovei. Cu totul altfel se prezintä lucrurile la noi. Cei sapte cuconi din Efes. 156— 171 (sf. caracterul si importanta literaturii religioase romänesti pinä in secolul al XVIIlea. in linii mari. p. Bucuresti.vitä azi de cei mai de seamä reprezentanti ai bisericii latine ca un virtual izvor de inviorare al liturghiei catolice. Bucuresti. Paris. G ä z d a r u . In Muntenia. cu totul diferitä de cea catolicä. p.

lupta pentru introducerea graiului matern in serviciul divin. cum o numesc filologii germani. Traducerile lor. paleoslava. A trebuit sä treacä multä vreme.deni unde s-au gäsit vlädici ori preoti cärturari fi inimofi.turifti. si astfel de la Varlaam la Simeon §tefan. timp de douä veacuri fi jumätate. Incepind din vremurile neguroase ale intemeierii principatelor. Coresi a inläturat. care era strins legatä. tälmäcind Sfintele Scripturi in graiul strämofesc. in primele veacuri. a trebuit sä se petreacä mari främintäri in bisericile din Occident pinä cind. Literatura religioasä — canonicä fi apocrifä — a format astfel. pentru gloria lui Dumnezeu. Limba in care cälugäri fi preoti oficiau serviciul divin fi in care dieci fi pisari redactau actele din cancelariile domnefti era la inceput o veche limbä slavä. asociat la toate momentele solemne din viata familiei fi a neamului. ca limbä literarä. in textele religioase pinä in a doua jumätate a secolului al XVII-lea. iar :208 . ci fi moartä. cu vremea. a fost o continuä elaborare a textelor sacre. trans. particularitätile arhaice fi dialectale. au fost tipärite de cätre diaconul tirgovistean Coresi in a doua jumätate a secolului al XVI-lea. cum au numit-o slavistii noftri. Sub influenta ideilor puse in circulatie de reforme. temeliile literaturii romänefti. cu caractere arhaice si dialectale. Dar chiar dupä aparitia cronicilor. o continuä främintare de a gäsi. De la aceste focare s-au aprins. un idiom vorbit in veacul al IX-lea in tinuturile Macedoniei.punind textele in graiul muntean. 32—45 cä mänästirile au fost cele dintii focare de culturä ale noastre. Ea a creat o mentalitate religioasä care se dezväluie in toate manifestärile poporului: artistice. Masele adinci ale poporului nu se ridicaserä nici pinä la notiunea scrisului. clerul. Cronicile s-au räspindit pe o razä mai restrinsä si numai prin cöpii manuscrise. pe acele vre.muri. cu jertfa propriei lor vieti. pentru cugetarea biblicä in formä nationalä. altkirchen slawische Sprache. cind apare istoriografia moldoveneascä in limba nationalä. nu numai cuvintul cel mai expresiv fi cel mai precis. ocupä in structura societätii romänefti un loc de frunte. acolo se aflau atelierele de broderie fi picturä religioasä — fi tot acolo fcolile de cärturärie pentru cine vroia sä intre in tagma clerului sau a diecilor fi logofetilor. leagänul literaturilor sud-slave. in secolul al XV-lea. in secoleleal XV-lea fi al XVI-lea. sint textele sfinte. Am arätat la p. maramurefenii au pus. cit a putut. singurele cärti care se tipäresc la noi si se räspindesc peste toate tinuturile romänesti. artiftii caligrafi fi minia. sociale fi politice. de la aceftia la mitropolitul Dosoftei fi in sfirfit pinä la Biblia lui Serban si pinä la Antim Ivireanu. dar cuvintul care sä fie in acelafi timp inteles in toate tinuturile romänefti. luminile pe lingä scaunele eparhiale fi pe lingä bisericile de orafe fi chiar de sate —■ pretutin. singura hranä intelectualä a intregii societäti. de cunoafterea unei limbi — nu numai sträinä. Astfel clerul a ajuns sä fie aproape singura clasä cultä.sfinte si se formeazä. mentinind unitatea credintei si a graiului. Textele lui Coresi au intrat la rindul lor in miinile mitropolitului Varlaam. citiva iluminati sä porneascä eroic. in mänästiri lucrau de zor. räspindite in copii manuscrise. care se ridicä astfel la rangul de limbä literarä. Textele maramurefene erau scrise intr-o limbä noduroasä. „cä romänii nu gräiesc in toate täräle intr-un chip". ln mänästiri se aflau bibliotecile de texte slave din care s-a alimentat culturä noasträ veche.

Dar ceea ce caracterizeazä spiritul si mentalitatea acestei epoci este cä chiar actiunea acestor romane de aventuri fi de dragoste cu colorit romänesc. „cä banii aceia sint buni. munca literarä a clerului s-a indreptat fi spre alte tärimuri. pentru a prinde din filele vechilor manuscrise slavone tot ceea ce sufletul lor mistic. chinuit de grija mintuirii. in care icoanele sfintilor apäreau aureolate de un nimb divin.. necesare cultului divin. fi cätre martirii bisericii. mitropolitul Dosoftei in Moldova fi mai tirziu mitropolitul Antim Ivireanu in Muntenia se pun in fruntea marii reforme de a introduce graiul romänesc in altar. näzuind spre mintuirea sufletului. privitoare la materia Vechiului fi Noului Testament. scris acasta carte ce se chiamä Alixandrie fi mä usteniiu citu putuiu fi o scrif sä ceteascä fi sä socotiascä bine ce este impärätia cestii lumi desarte fi mänginoasä“. de altä parte grädinile inflorite ale raiului.tele oamenilor dupä moarte: de o parte infernul cu valurile de smoalä cloco. unde prin abstinentä ifi mortificau trupul. in aflarea / unui ritm armonios la care sä poatä fi adaptatä melodia bizantinä acolo unde o cereau necesitätile liturgice. träiau in mänästiri lipsiti de grija celor omenefti.cuvintele trebuie sä fie ca banii. intr-o atmosferä de miraculos. incä din secolul al XV-lea. primii traducätori maramureseni ai textelor sfinte au pus in circulatie un ciclu de legende apocaliptice. Cu aceastä muncä de tälmäciri s-a pregätit si drumul limbii nationale spre altar. Dar in afarä de traducerea scripturilor sfinte fi a textelor liturgice. era exploatatä de der ca o temä de moralizare: „. gindul lor s-a indreptat. ca Fisiologul fi Albinusa. se reträgeau departe de chemärile ispititoare ale vietii. fiindcä popoarele catolice nici azi nu ascultä slujba religioasä in limba nationalä. In orele in care toaca mänästirii nu-i chema la umilintä fi la rugä. care in vremurile marilor prigoniri si-au jertfit viata pentru triumful crestinismului. Dar prin aceastä necontenitä främintare in cäutarea cuvintului expresiv. care. pentru ca sä se ajungä la romanul popular.. incheiatä in chip brusc prin moartea tragicä a eroilor. cu rezonantä in toate cuprinsurile romänefti. pline de gratie naivä. Legendele hagiografice. ifi incheia popa Ion Romänul. s-a creat limba noasträ literarä. care. De la acest gen de literaturä cu tendinte vädite de a edifica masele populäre. fi cätre marii asceti. apoi la texte profane cu caracter moral. traducind amindoi cärtile necesare ritualului crestin. carele le intäleg toti". afa fi cuvintele acelea sint bune. In a doua jumätate a secolului al XVII-lea. care zugräveau in colori vii antagonismul dintre cele douä limanuri cätre care sint indrumate sufle. la lumina opaitului. in pustiuri. Astfel. cea mai veche redactiune romäneascä a vietii lui Alexandru Machedon din eite au ajuns 209 . Cu deosebire cälugärii. A fost aceasta un mare cistig pentru cultura religioasä a poporului nostru. Odatä cu legendele apocaliptice.tindä fi cu riurile de fläcäri. s-a trecut la legendele pioase. din Sinpetru Ardealului. departe de valurile lumii. fi-au consacrat viata activitätii de traducere a textelor din limba slavä. acefti vizionari lucrau pinä noaptea tirziu. era dornic sä cunoascä. copia sa. cu o fireascä simpatie. carii imblä in toate taräle. formau pentru acele timpuri de naivä credintä admirabile modele de virtuti creftinefti.

viziunile apocaliptice cu sumbrele lor colori — toate acestea au format vreme indelungatä literatura de predilectie a tuturor claselor noastre sociale. vietile de sfinti cu inältätoarele pilde de credintä fi abnegatie. care purtau cuvintul Domnului invefmintat in forma unei majestäti plinä de simplitate. Timp de douä veacuri clerul a procurat neamului hrana intelectualä. Evangheliile. Aceste :210 .pinä la noi (1620). legendele pioase fi naive ale apocrifelor biblice.

icoane vii fi colorate de inchipuire ce si-o fäcea despre tärimurile de dincolo de moarte. erau copiate de preotii de mir si räspindite mai departe in lumea satelor fi a oraselor.. va fi pierdutä. bunäoarä." In atmosfera de misticism a acestei literaturi fi strävechi arte religioase a vietuit sufletul romänesc mai multe veacuri. . Dumnezeu sä ne fereascä de afa ceva. Si el incheie cu un legämint solemn: „Fägäduim cu credintä noasträ crestineascä fi cu jurämintul domniei noastre. In naivitatea ei adorabilä. pe icoanele pästrate in vechile case boierefti. Aceastä mentalitate explicä politica de ocrotire a popoarelor creftine din Balcani. Iatä. Cu citä satisfactie vestefte voievodul cä „a cälcat in picioare" fi „a trecut sub ascutiful säbiei" pe dusmanii creftinätätii. Si cerind ajutor de la principii creftini in insufi interesul lor — cäci Moldova. Mihai Viteazul. oricit simt al colorilor fi al perspectivei. cit mä doare fiindcä au fost fäptuite de aceia de la care nädäjduiam si afteptam ajutor fi razim". nu va pricepe niciodatä nimic din sensul intim al scenelor zugrävite. dupä lupta de la Räzboieni. acele minunate manuscrise cu miniaturi lucrate de artifti ai penei romänesti. nu m-ar durea atita. 385. mofiile inchinate Muntelui Athos.. p. Oricite cunoftinte tehnice ar avea cineva. dar mai ales lupta impotriva päginilor turci pentru crestinätate.. „Pretutindeni — scriam altä datä1 — pe zidurile dinafarä fi din tinda bisericilor fi ale mänästirilor. tälmäcite in chiliile mänästirilor. din romanele populäre chiar. vol. cä vom sta in picioare si ne vom lupta pinä la moarte pentru legea crestineascä. Arta fi literatura aceasta corespundea fi a creat o mentalitate specificä. atunci toatä crestinätatea va fi in mare primejdie". Dar urmele acestei mentalitäti le gäsim in infäptuirile fi in scrisorile marilor voievozi din trecut fi mai departe in filele ingälbenite ale cronicilor. cärtile trimise din imprimeriile romänefti in Balcani.. noi cu capul nostru“. II. „este poarta creftinätätii" fi „dacä aceastä poartä. au introdus intre scenele biblice fi cele hagiografice. dusä de domnii fi boierii noftri: daniile bänefti pentru ridicarea bisericilor fi mänästirilor ruinate. nici singe. pe care abia ne-o putem inchipui in välmäfagul vremurilor turburi de astäzi. povestind ln zilele de restriste ale cäderii lui cum a ajuns de a pierdut „tot ce ciftigasem din zilele tineretii pinä la bätrinete.texte. Zugravii acestei epoci. In strinsä legäturä cu literatura s-a dezvoltat si arta noasträ veche. arta veche romäneascä poartä un puternic — af zice exclusiv — caracter religiös fi a suferit influenta pronuntatä a ciclului de legende apocrife fi al celor populäre. societatea veche romäneascä credea in lumea de miracole care-i punea dinainte. impräftiate azi in tot Orientul ortodox. dacä nu cunoafte literatura care a inspirat aceastä artä. fi täri fi averi fi sotie fi copii. Peste un veac. §i dacä le-af fi pierdut din pricina dufmanilor. nici 1Cärtile populäre. din mentalitatea celui care a lucrat. cind progresul ftiintelor pozitive de o parte fi materialismul de altä parte au spulberat toate aceste iluzii transcendentale fi au mäcinat fi macinä din zi in zi temeliile credintei. zugrävite dupä normele statornicite prin Erminii — tratate de pictura bisericeascä alcätuite in Muntele Athos —• fi o multime de scene imprumutate din legendele apocrife. in locul abstractiunilor teologice. spune el. din viziunile apocaliptice.. celälalt mare domn al nostru.. pe troitele ridicate de miini pioase la räscrucea drumurilor de tarä. circulara trimisä de §tefan cel Mare la 28 ianuarie 1475. Si iatä cum märturisefte el insufi motivele care 1211 auindemnat „sä nu •crate nici cheltuieli. chemati sä impodobeascä zidurile mänästirilor fi ale bisericilor fi sä coloreze icoanele. „pentru care lucru läudat sä fie Domnul Dumnezeul nostru". nici ostenealä.

oprimat sub stäpinire turceascä..mina patimilor. in urma reformei de expropriere fortatä.. focarele din care radia lumina culturii in tot Räsäritul ortodox. „intr-o mänästire micä ce este supt cetate“: „au läcrämat icoana Maicii Preciste. adaugä. .. gindurile milostive ale domnului romän si ale harnicilor säi prelati se indreptau pinä cätre arabii din Siria. (N. le-am läsat... „arätarea" la Hotin. „Adevärat semn de peire a multi creftini in teara lefascä fi incepätura durerii si stricärii tärii noastre. Pe timpul lui Brincoveanu. zice Isus Sirah. dar fi o träire a dramei liturgice din säptä. sä ajungä in pragul ruinei. Oricit de curioasä fi naivä ni s-ar pärea azi sentimentalitatea aceasta.. chiar faptele märunte din viata omului.xizarea cu rinduielile bisericefti.. cä de atunce.1 Prin munca necontenitä si plinä de trudä a clerului s-a ajuns ca tärile noastre sä devinä. cind cinci tipografii lucrau neintrerupt in tarä. Ureche. cä dacä s-au intors Stefan Vodä cu toatä oastea sa . prin care läsau o bunä parte din mosii si avere mänästirilor. cärora le trimiteau in dar cärti tipärite la 1 In legäturä cu aceasta problemä. Cind bätrinii acelor timpuri ajungeau in asfintitul vietii fi simteau cä li se apropie ceasul de trecere in lumea cealaltä. Religiozi. sint orinduite dupä vointa lui Dumnezeu: „Ascuns giudetul lui Dumnezeu toate gindurile omenefti le strämutä. red. alegeau cu grijä partea care se cuvenea urmafilor de partea sufletului fi scriau. la sat la Badeuti. ci este a fi credere acest cuvint. povestind lupta lui Stefan-vodä la Rimnic. a se vedea nota de la p.. incheie Neculce povestirea minunii amintitä mai sus. tot räu fi amar de creftini fi pustiuri au rämas locurile pre acolo“.bila lui naivitate pioasä: „. cätu se rästurnau lacrimile pre chipul icoanei de le vedeau toti oamenii fi picau intro tipsie ce era pusä supt icoanä". 43.) :212 . pentru opere de binefacere.propria viatä“: „Nu le-am fäcut indemnat de cineva. in pragul veacului al XVIII-lea. cu toate conceptiile noastre moderne despre organismul statului.tinätate“. la scaunul säu la Suceava. ea a fost totusi o puternicä realitate in lumea veche romäneascä fi pe ea sa sprijinit intreaga structurä socialä. dupä traditia popularä: „Zic unii sä se fi arätat lui Stefan Vodä sfintul mucenic Procopie. o eclipsä de soare. diata vietii lor. eforii si atitea institutii pe care noi. ca un viteaz fiind intrajutoriu lui Stefan Vodä fi dind vilhvä oftirii lui". din an in an. sorocul lui Dumnezeu. gräiefte fi prorocul David in al 7 psalm Iar preciziuni ca acestea: „Era tocmai in ziua cind se cintä in bisericä canonul sfintului Andrei de la Crit. intilnim aceastä sentimentalitate religioasä vibrind in scrisul cronicarilor.tatea naivä a timpurilor trecute a inzestrat tara cu spitale. in adora. au zidit biserica pre numele sfintului mucenic Procopie. Toate fenomenele cerefti sint socotite ca semne prevestitoare trimise de Dumnezeu: o cometä. a-1 cläti nime nu poate". Chiar dupä ce culturä trece din mina clerului in mina boierimii pämintene. cä mäcar citä nevointä pune omul. Neculce ne povestefte si el intr-un loc — la domnia a doua a lui Ducavodä cel Bätrin — „minunea mare". cum este orinduit. De aceea nu trebuie sä ne mire cä insäfi conceptia lor despre lume fi viatä pleacä dintr-o mentalitate religioasä. unde träiefte fi pinä astäzi". cind se cintä canonul. Dupä ei toate evenimentele din care se tese pinza istoriei. cu mina tremurindä de emotie. spune Miron Costin. la opt ceasuri de noapte". ci spre a cäpäta fi eu un loc si un nume in cres. o invazie de läcuste. dovedescnunumai familia. . imblind deasupra räzboiului cälare fi intr-armat. fi incheie. Paginile cronicilor sint pline de citate biblice: „precum zice inteleptul Solomon.

a fost descoperit si a luat drumul pribegiei. in sfirsit. care stäteau in legäturä cu Apusul. ne vom ocupa de el inaintea cronicarilor. pinä la ivirii din muntii Caucazului. . stolnicul Constantin Cantacuzino si. in mediul cosmopolit al Constantinopolului s-au format scriitori ca Dimitrie Cantemir. cärora le trimiteau tipar si mesteri tipografi. ln urma prefacerilor pe care le examinäm mai jos. a cälätorit prin Occident pinä la curtea lui Ludovic al XIV-lea si in Orient pinä la meleagurile indepärtate ale Chinei. Prin aceste emigräri s-a deschis pentru cultura romäneascä. o fereasträ prin care a näpädit aerul proaspät al civilizatiei occidentale. Contactul acesta cultural s-a fäcut mai intens in Constantinopol si in Polonia. dind nastere istoriografiei nationale. literatura romäneascä este in intregime opera clerului si poartä. inaintea lor.Snagov. Nicolae Milescu. A inceput ca grämätic pe lingä curtea domnilor moldoveni.xiei. ea era adesea silitä sä emigreze cätre adäposturile de culturä din centrul si Räsäritul european. a aspirat intr-o vreme la tronul tärii. o träsäturä adinc religioasä. Dar din pricina luptelor ce se dädeau in jurul tronului. VIAfA Desi din punct de vedere cronologic Nicolae Milescu urmeazä dupä Grigore Ureche. UN MARE CÄRTURAR MOLDOVEAN CÄLÄTOR IN CHINA: NICOLAE MILE SCU Pina in a doua jumätate a vea'cului al XVII-lea. inchisä pinä atunci in formele strimte si rigide ale slavonismului fi ortodo. in limba lor. Apropierea de miscarea umanistä a Poloniei a inviorat viata literarä a Moldovei. A täia latura religioasä din istoria literaturii romänesti inseamnä a renunta la cunoasterea träsäturii celei mai caracteristice din cultura noasträ veche si la una din fetele ei de glorie. boierimea a ajuns intr-o situatie materialä prosperä. Nicolae Milescu este atit prin culturä si prin agerimea mintii. si. care a ajutat-o sä ocupe un loc proeminent in viata politicä si culturalä a neamului. totusi. contimporanul lui Dosoftei si sprijinitorul moldovenilor la curtea tarilor. fiindcä prin latura activitätii sale de scriitor in limba romänä se apropie mai mult de literatura religioasä. in alcätuirea ei. cit si prin viata sa bogatä in peripetii — un adevärat roman — una din figurile cele mai interesante ale trecutului nostru. Pe la jumätatea secolului al XVII-lea se petrece insä o schimbare in dezvoltarea culturii noastre.

Milescu ajunge mare spätar si dobindeste atita incredere din partea domnului säu. un fei de secretar particular al domnului. tot sirmä. din traditia oralä.gätoria. Atunci Milescu plecä in Muntenia. Intre tinärul domn. in scoala patriarhiei. ßtefänitä-vodä muri de lingoare.a fost solicitat sä aducä luminile lui. in „cumpäna vietii" fi a preferat sä-si stringä averea si sä piece in exil.bisnuitä pe acele vremuri in tara sa. pe cind se gäsea la hotarul dinspre Nistru. Milescu si-a desävirsit cunostintele in limba greacä si latinä. Intors in Moldova. in scrisori date de Vasile Lupu. cu buzdugane fi cu palufe. marilor ianscnisti de la Port-Royal. slovinefte. Gheorghe Stefan s-a simtit. fi intre Nicolae Milescu. Iatä cum a cules-o. si pe Gherman Vlasios. cä era atunci grämätic la dinsul. 22? .tem bine. §i lui Stefänitä Vodä ii era drag fi-1 tinea prea bine. Neculce: „Era un boier. Acesta il trimite la Constantinopol. i se incredinteazä sarcina de grämätic pe lingä curtea domneascä. fi tot la masä il punea fi se giuca in cärti cu dinsul si la sfaturi. Si era mindru fi bogat. in chestiuni de dogmä ortodoxä. in calitate de capuchehaie. unde cäpätase domnia Jytefänitä. de unde pleca spre tarul Rusiei. fi acolo. prezentat. incit atunci cind acesta e strämutat in Tara Romäneascä el il urmeazä pästrindu-si dre. a trecut la Constantinopol. fi imbla cu povodnici1 domnefti inainte. de la Vaslui. incit amintirea ei a rämas multä vreme in Moldova. si apoi. in 1660. Aici a avut ca profesor. tinär fi el —■ nu impli." Dar de aceastä viatä fericitä nu s-a putut bucura multä vreme. 1Povodnic — cal de alai. pe timpul domniei lui Gheorghe Stefan. Syi-a inceput instructiunea in Moldova. Domnia lui Gheorghe Stefan n-a tinut multä vreme. Chemat de vizir la Poartä „ca sä särute — dupä obicei — poala sultanului". de care avea sä se serveascä mai tirziu in operele sale si in discutiile cu reprezentantii diplomatic! ai Occidentului. cu o culturä neo. in imprejuräri pe care nu le cunoas. Sub urmasul lui Gheorghe §tefan. in capitala imperiului turcesc.tinte fi sä intre in legäturi cu lumea diplomaticä a Occidentului. care invätase in Italia si pe care il gäsim intr-o vreme la Iasi. la cai.nise incä 25 de ani — se legä o prietenie afa de strinsä. printre altii. ln Muntenia Milescu rämine pinä la mazilirea lui Gheorghe Ghica. Milescu are prilejul sä reinnoiascä vechile cunos. In mediul cosmopolit al Constantinopolului. cu soltare. cäci imprejurärile erau turburi atunci in Moldova. grecefte fi turcefte. Nicolae Milescu Spätaru. unde se afla ca domn Grigore Ghica. sub Gheorghe Ghica. cum spune cronicarul. originär din insula Corfu. care copilärise fi-fi fäcuse si el educatia in scolile grecesti din Constantinopol. cind se intoarce in Moldova. S-a näscut in anul 1637. fi ftia multe limbi: elineste. „ca un invätat care poate sä räspundä la orice chestiune religioasä". Grämaticul. fiul lui Vasile Lupu. se alegea dintre cei mai buni cunoscätori ai limbilor sträine. poate la scoala intemeiatä de Vasile Lupu. fiul fostului säu protector (1660—-1664).

ln Constantinopol rämine pinä in 1664, cind Grig ore Ghica este mazilit. Sub domnul urmätor, Milescu pleacä spre Occident, intr-o lungä cälätorie ale cärei date nu ne sint incä precis cunoscute. Il gäsim intr-o vreme la Berlin, pe lingä marele elector Frederic Wilhelm <le Brandenburg; apoi trece la Stettin, in Pomerania, unde se afla domnul Gheorghe Stefan, care, päräsind Moldova de frica turcilor, se stabilise aci cu tovaräsa vietii lui, Anastasia, si cu o suitä numeroasä de moldoveni. Milescu este bine primit la curtea domnului pribeag, care simtea nevoia unui bun cunoscätor de limbi sträine, ca sä-1 poatä intrebuinta in misiuni diplomatice. Este trimis cu scrisori la Stockholm, pe lingä regele Suediei, unde are prilejul sä cunoascä pe ambasadorul Frantei, Arnauld de Pomponne, om foarte cult, prieten al doamnei de Sevigne si care, mai tirziu, a ajuns ministru al afacerilor sträine. Marchizul de Pomponne este uimit — dupä cum märturiseste chiar el — de cultura vastä a boierului moldovean: „Un homme si voisin de la Tartarie, autant instruit aux langues et avec une connaissance aussi generale de toute chose". Intre moldoveanul cult, venit din tinuturile putin cunoscute pinä atunci in Occident, si intre marchizul, ambasador al lui Ludovic al XIV-lea, se leagä o prietenie afa de strinsä, incit in clima asprä fi friguroasä a Nordului, cei doi diplomati isi petrec zilele discutind la gura sobei si impär- täsindu-si impresiile si cunostintele. In acele imprejuräri a scris Milescu, pentru (ansenistii de la Port-Royal, una din operele sale. Dupä sfaturile ambasadorului francez, Milescu, inarmat cu scrisori din partea regelui Suediei si a lui Gheorghe Stefan, pleacä in misiune diplomaticä in Franta, pe lingä Ludovic al XIV-lea. Insä in momentul cind sosi in Paris (iulie 1667), regele Soare se afla prins in räzboiul impotriva Spaniei fi conducea ■el insufi operatiunile pe cimpul de luptä. In lipsa regelui, Milescu e primit de ministrul De Lionne, care, luind scrisorile aduse de spätar, le trimite prin- tr-un curier special pe frontul de luptä. Regele Soare dä ordin ambasadorului säu din Constantinopol sä sprijine pe Gheorghe §tefan pe lingä Poartä. Insä toate insistentele depuse de ambasadorul Frantei pentru restabilirea in domnie a lui Gheorghe Stefan rämin zadarnice. Spätarul se intorace la Stettin, aducind räspunsul lui Ludovic al XIVlea cätre Gheorghe Stefan. Dar peste citeva luni moare Gheorghe Stefan, fi Milescu e nevoit sä revinä in tarä. In Moldova domnea pe acea vreme Alexandru Iliaf, care träise, inainte de a fi domn, departe de tarä si ii uitase obiceiurile, astfel cä, revenind la domnie, intrase in conflict cu boierimea päminteanä. Un om mindru fi ambitiös ca spätarul Milescu, care cunoftea atitea limbi fi sträbätuse atxtea täri, care legase prietenie cu diplomati insemnati, era firesc sä caute a profita de neintelegerea iscatä intre domn si boieri fi sä aspire la tron. In aceastä epocä se va fi intimplat acea dramä pe care ne-o descrie Neculce in 0 samä de cuvinte. Cronicarul o afeazä insä in domnia lui Stefä- nitä-vodä. El ne povestefte cä Milescu „a scris nifte cärti viclene si le-au pus intr-un bat sfredelit, fi le-au trimes la Constantin Vodä cel Bätrin Basarab, in Tara Lefeascä, ca sä vie sä scoatä pre Sytefänitä Vodä din domnie". Constan- tin-vodä insä „au trimes bätul acel sfredelit, cu cärti cu tot, inapoi la Stefä- nitä Vodä". Acesta, väzind trädarea celui cäruia ii arätase atita incredere si prietenie, s-a miniat „si au adus pre Milescu inaintea lui, in casa cea
j * r

:228

mica,, si au pus pre cäläu de i-au täiat nasul“1. Desi nu trecuse mai mult de o jumätate de veac de la aceasta mtimplare,, totusi se pare cä cel putin o parte din liniile ei adevärate au fost sterse din. amintirea bätrinilor de la care cronicarul si-a cules stirile. Alte izvoare contim- porane ne spun cä episodul din viata lui Milescu a avut loc pe vremea lui Ilias. E mai probabil cä atunci s-au petrecut lucrurile, intrucit Ilias, care era sträin de tarä si stirnise nemultumiri impotriva sa, a putut destepta mai curind ambitiile spätarului, pe atunci capuchehaie la Poartä. Prin intrigile lui, Ilias este mazilit, dar, inainte de a pleca din Moldova, domnul pune mina pe Milescu si-i taie cartilajele dintre näri. Aceasta pedeapsä era o penalitate obisnuitä in Orient. Ea venea la noi din vechiul drept bizantin si se aplica acelora care aspirau la domnie. Cel insemnat astfel nu mai putea trage nädejdea de a se urea vreodatä pe tron. Drama aceasta a schimbat cu desävirsire cursul vietii spätarului Milescu. Amärit si deznädäjduit, el apuca pentru totdeauna drumul pribegiei, cäutin- du-fi aiurea norocul. . In ianuarie 1671 se afla pe tärmurile Bosforului, pe lingä vechiul säu prieten din timpurile de studii, ajuns acum patriarhul Dosoftei al Ierusali- mului. Dupä sfaturile acestuia, Milescu primeste invitatia de a se duce la curtea tarului din Moscova, unde se cerea cu stäruintä un cunoscätor de limbi sträine care sä serveascä de tälmaci pe lingä Ministerul de Externe si care sä poatä traduce, in acelasi timp, din greceste, si cärtile teologice necesare in acea epoeä de consolidare a bisericii rusesti. El pleacä spre Moscova preväzut cu o scrisoare de caldä recomandare a patriarhului: „Om foarte savant in latinä, in slavä, si mai ales in greacä; el va putea inväta repede fi rusa si sä faeä tot felul de traduceri. A sträbätut multe täri si impärätii ca sä se instruiascä si este ca un cronograf in care sint adunate toate lucrurile lumii. In zadar ati cäuta un alt om asemenea. Dumnezeu vi-1 trimite.“ Cu asemenea recomandäri, Nicolae Milescu este bine primit la Moscova. Este numit, in 1671, tradueätor pentru limbile greaca veche si modernä, latina si romäna, si ridicat la rangul de sei al corpului de tälmaci de la Consiliul diplomatic (Posolski Prikaz). Milescu isi indeplineste cu devotament sarcina si izbuteste sä cistige increderea, simpatia si prietenia sefului säu, Artemon Matveiev, unchiul tarinei si unul din principalii factori ai curentului de primenire a vietii sociale ruse, sub influenta culturii occidentale. Sprijinit astfel de Matveiev, Nicolae Milescu izbuteste sä fie admis in audientä la tar, care rämine asa de inemtat de el, incit ii incredinteazä sarcina de a traduce si actele diplomatice secrete ale imperiului moscovit. Patru ani mai tirziu, in 1675, Milescu primeste o misiune de mare incre- dere, aceea de a conduce o ambasadä ruseascä in China. A sträbätut, cu acest prilej, toatä Siberia, prin regiunea pe unde trece astäzi trenul transsiberian, si a ajuns, dupä nenumärate greutäti, la Pekin. Amänuntele, destul de senzationale, ale acestei cälätorii prin Siberia in China le vom vedea mai jos, cind ne vom ocupa de ziarul
1 Neculce continuä: „Dupä aceea, Nicolae Cirnu au fugit in fara Nemteascä, si au gäsit acolo un doftor de-i tot slobozia singele din obraz si-1 botia la nas; si asa din zi in zi, singele se inchega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au tämäduit. Iar cind au venit aice in ^arä, la domnia lui Ilies Vodä, numai de-abia s-au fost cunoscind nasul cä-i täiat. Numai tot n-au- säzut 229 in tarä mult, de rusine, ce s-au dus la Moscu, la marele impärat Alecsii Mihailovici, la tatäl marelui Petru impärat.“

cälätoriei. Dupä trei ani de drum, Milescu se intoarce inapoi, insä, spre marea lui mirare, cäci lucrurile se schimbaserä in Rusia, este oprit la hotarele Siberiei Impreunä cu intreaga ambasadä. tn timp ce Nicolae Milescu se afla in China, murise tarul Alexei Mihailovici, care-1 trimisese in China, si in locul lui venise altul. Acela, ascultind de intrigile tesute impotriva lui Matveiev, l-a dizgra- tiat si l-a surghiunit la o mänästire. Odatä cu cäderea lui Matveiev in diz- gratie, trebuia sä cadä fi prietenul säu, spätarul Nicolae Milescu. Milescu mai era incä invinuit cä deschisese scrisorile tarului inainte de a ajunge la curtea din Pekin, cä luase o parte din darurile destinate impäratului Chinei si cä däduse chinezilor härtile rusesti. Insä un om ca Milescu, cu cunos- tinta atitor limbi fi cu inteligenta lui vioaie, nu putea sä fie lesne inlocuit in Rusia de atunci. De aceea nu i-a fost greu spätarului sä spulbere toate invi- nuirile aduse impotriva lui fi sä izbuteascä a fi repus in situatia pe care o avuse mai inainte. Curind dupä intoarcerea din China, Milescu ia parte la conflictul care impärtise lumea ruseascä in douä tabere: curentul greco-ortodox fi curentul latin-ortodox. Curentul latin-ortodox, care venea din Polonia prin Academia teologicä din Kiev a lui Petru Movilä, era bänuit in cercurile habotnice moscovite cä este infectat de catolicism fi atunci, pentru a i se pune o stavilä, s-a cäutat la Moscova sä se creeze un contra-curent, intemeiat pe traditia greacä-orto- doxä. Cu sprijinul patriarhiei din Constantinopol, se infiinljase in Moscova o Academie teologicä, avind ca bazä limba de instructie greacä, pentru care fuseserä adufi din Constantinopol citiva mari teologi ai timpului. Insä nici curentul latin nu se läsase mai prejos fi, sub tarul Teodosie, izbutise sä inte- meieze o Academie teologicä cu caracter latin. Intre aceste douä curente s-a incins o luptä aprigä, la care a luat parte fi spätarul Milescu cu o operä inti- tulatä Scurtä demonstrare cä stiinta si limba eleno-greacä sint mai necesare decit limba si stiinta latinä si care sint avantagiile pentru poporul slav. ln aceastä scriere Milescu aratä importanta cunoafterii limbii grecefti pentru ortodoxie, intrucit Sfinta Scripturä fi toatä literatura sfintilor pärinti — temelia ortodoxiei — sint scrise in grecefte. Limba greacä deschide apoi poarta cätre cea mai solidä culturä a antichitätii: filozofia fi literatura elinä. Totufi Milescu, care avea o solidä culturä latinä, ifi incheie opera cu consi- deratia cä, „dupä ce a invätat cineva limba greacä, nu mai e nici o primejdie sä invete fi latina". Aceastä operä a lui Milescu a adus ruptura dintre el fi prietenul säu din copilärie, patriarhul Dosoftei, care era principalul factor de räspindire a culturii grecefti in Räsäritul ortodox. Spätarul Milescu insä, adoptind atitudinea latinistä, era in deplinä concordantä cu curentul cel nou din Rusia, unde, in aceastä epocä, se urease pe tron Petru cel Mare. Nicolae Milescu, care cunoftea bine limba latinä, care cälätorise prin tärile de culturä latinä fi care intrase in legäturä cu multi eruditi din Occident, nu putea sä nu se asocieze la curentul de occidentalizare sustinut de Petru cel Mare. El n-a avut insä parte sä vadä desfäsurinduse mai departe roadele reformei sociale si culturale incepute de Petru cel Mare, cäci a murit la Moscova in anul 1708, in virstä de 72 de ani. Desi imprejuräri dramatice ale vietii sale il siliserä sä päräseascä Moldova si, desi mai bine din jumätatea vietii sale (37 ani) a petrecut-o in slujba tarilor, totusi Milescu n-a rupt legäturile cu neamul lui. In
:230

vremurile de cumpänä prin care trecea tara sa de bastinä, de cite ori domnul, boierii si mitropolitul ei i-au cerut sprijinul pe lingä tarii Moscovei, Milescu a stat intotdeauna in ajutorul lor. In 1673 polonii, infringind pe turci la Hotin, asazä ca domn in Moldova pe §tefan Petriceicu. Din cauza turburärilor produse in Polonia prin inter- regnul ce a urmat, polonii se väd nevoiti sä retragä garnizoanele din Moldova. Insä tocmai atunci vine vestea cä tätarii si turcii au strins armatä mare si cä se pregätesc sä intre in Moldova. Sub impresia acestor zvonuri, §tefan Petriceicu, mitropolitul Dosoftei si toatä boierimea trimit scrisori cätre Nicolae Milescu, cu rugämintea ca acesta sä intervinä pe lingä tar ca sä trimeatä ajutor moldovenilor. In ele domnul num.este pe Milescu „iubitorul nostru prieten", boierii il numesc „frate". Rusii se miscarä insä greu, in timp ce turcii pätrunseserä in Moldova si izgonirä pe Petriceicu. Dupä ce se intoarse din cälätoria in China, Milescu are prilejul sä vinä iar, intr-un moment greu, in ajutorul moldovenilor, pe vremea lui Gheorghe Duca. In 1679 Gheorghe Duca primise din partea turcilor sarcina deacirmui si Ucraina. Turcii vroiau insä atunci sä intre in negocieri de pace cu rusii si pentru aceasta recurg la ajutorul lui Gheorghe Duca. Acesta, trimitmd soli pe lingä tarul Rusiei, i-a indreptat intii cätre Nicolae Milescu. Dar mai importantä decit latura politicä a activitätii lui Nicolae Milescu este cea culturalä. Cu prilejul soliei moldovene care urmärea pacea intre rusi si turci, mitropolitul Dosoftei a trimis o scrisoare cätre Nicolae Milescu, rugin- du-1 sä intervie pe lingä patriarhul Moscovei ca sä trimitä in Moldova material tipografic. Scrisoarea mitropolitului invedereazä faima fi stima de care se bucura eruditul boier printre compatriotii säi. Ea incepe astfel: „Onoratului si bine pretuitului domn Nicolae Spätarul, nouä prea dori- tului, cerem de la Domnul Dumnezeu Atottiitorul pace, sänätate si mintuire in multi ani. Desi suntem de tine despärtiti prin spatiu, totusi suntem impre- unati prin Duhul Sfint, cäci te pomenim pe tine fi toatä casa voasträ, la sfintei e fi dumnezeiestile Taine ..." Dar faima lui Milescu nu s-a räspindit numai in Moldova fi in Rusia, unde a träit aproape patru decenii, ci ea a trecut pinä departe in Occident. Numele säu a räzbätut fi in cultura contimporanä a Frantei, cäci a scris, din mdemnul marchizului de Pomponne, o opera care a fost folositä de marii jansenifti de la Port-Royal in lupta deschisä de ei contra calvinilor. Un agent diplomatic francez, Foy de Neuville, surprins in Rusia de revo- lutie, spune despre Milescu cä este „homme d’esprit et d'une conversation agreable", fi intr-o carte a sa despre Rusia ii inchinä un intreg capitol: Recueil des conversations de Spatharus N. Milescu sur le voyage et le commerce de la Chine. Un invätat istorie fi geograf suedez, Sparwenfeld, care cälätorise prin toatä Europa si stia 14 limbi, ne spune despre Milescu, cu care stätuse in strinse legäturi in timpul unei cälätorii in Rusia, cä este „foarte erudit (pere- ruditus)". De la Milescu a cäpätat, pe lingä multe manuscrise — intre altele si o relatie a cälätoriei in China — si informatii interesante despre rämäsi- tele de triburi gotice aflätoare atunci in Crimeea. Numele lui Milescu a. ajuns pinä la marele filozof si savant al timpului, Leibniz. Celebrul filozof german, care propusese lui Petru cel 231 Mare planul unei academii rusesti menitä sä adueä servicii importante

culturii europene, prin explorarea vechilor civilizatii din Extremul Orient, dorind sä se informeze mai pe larg despre China, se adreseazä primarului din Amsterdam, care cälätorise in tineretea sa prin Rusia si care gäzduise pe Petru cel Mare in cälätoria de studii a acestuia in Occident. Primarul din Amsterdam ii vorbeste cu acest prilej de spätarul Milescu, al cärui spirit si cunostinte le laudä. Astfel moldoveanul Milescu, care a colindat o lume intreagä, de la tärmurile Senei pinä in Extremul Orient, a stat in relatii cu oamenii de seamä ai timpului si a izbutit sä-si creeze un nume care a trecut cu mult peste hotarele tärii sale. Care a fost activitatea lui, in ce directii s-a indreptat fi ce importantä are ea pentru culturä noasträ?
OPERA

Nicolae Milescu ifi desävirfise instructiunea in marea fcoalä a patriarhiei din Constantinopol, un fei de universitate in care, pe lingä culturä teologicä in forma bizantino-ortodoxä, sträbätuse un puternic curent de culturä occidental adus de cätre profesorii greci care-fi formaserä culturä in unversitä- tile Italiei. Aceastä fcoalä a patriarhiei prezenta lui Milescu, afadar, un intere- sant amestec de culturä occidentalä fi de culturä orientalä. Prin unele din scrierile sale cu caracter teologic, dogmatic, activitatea lui Milescu se apropie de culturä orientalä fi este o continuare a literaturii religioase; prin altele — fi in special prin discutia dacä culturä elinä este superioarä celei latine fi prin ziarul cälätoriei in China — Milescu se apropie de culturä occidentalä. In activitatea lui Milescu deosebim douä faze. In prima, activitatea lui s-a desfäfurat prin scrieri in limba maternä; dupä ce a trebuit sä päräseascä pentru totdeauna tinuturile noastre, Milescu, intrind in serviciul tarilor, a dezvoltat o activitate in limba slavonä. ACTIVITATEA !N LIMBA ROMÄNÄ. Operele lui Milescu in limba romänä sint urmätoarele: 1. Istoria despre sfinta icoanä a Prea Sfintei noastre stäpine Näscätoare de Dumnezeu Maria, 1655. S-a pästrat intr-o copie a mitropolitului Moldovei Ghedeon, din 1723, publicatä de Melchisedec in Cronica Romanului, II, p. 87. Aceastä operä cuprinde istoricul legendär al unei icoane ce se aflä in mänästirea Neamtu fi care ar fi fost däruitä, dupä Milescu, de Ion Paleo- logu lui Alexandru cel Bun. Pe timpul cind Moldova lui Alexandru cel Bun, spune legenda, trimisese solii säi la consiliul din Florenta, Ion Paleologu — pe atunci print de coroanä — a trecut prin Moldova, unde i-a iesit inainte voievodul moldovean cu clerul si boierii säi. Fiul impäratului a rämas incintat de frumusetea si bogätia tärii, de cumintenia si evlavia poporului si, citiva ani mai tirziu, urcindu-se pe tronul tatälui säu, trimite ca dar lui Alexandru o coroanä imperialä si o icoanä fäcätoare de minuni, ce se pästreazä la mänästirea Neamtu. 2. 0 altä operä in limba romänä, cu caracter teologic, este o serie de intrebäri si Räspunsuri traduse din limba greceascä, dupä opera patriarhului Atanasie al Alexanariei. Este un fei de catehism al confesiunii ortodoxe, in care, sub formä de intrebäri si räspunsuri, se trateazä despre problemele fundamentale ale dogmei, precum: natura lui Dumnezeu, trinitatea, Sfinta Fecioarä, angeologie si eshatologie: natura ingerilor si numärul lor, raiul, natura diavo- lilor, päcatele etc. Opera se pästreazä intr-un manuscris al Academiei Romäne, publicat de C. C. Giurescu. In aceastä scriere cu multe „intrebäri de folos" se aflä intre altele si urmätoarea frazä interesantä privitoare la originea limbii
:232

noastre: „Dumnezeu se zice pre limba greceascä theos, iar pre limba latineascä dens, iar rumäneste se chiamä Dumnezeu, care nume este luat de la latinie, in ce chip si mai jumätate de limbä romäneascä este luatä de la latini“. 3. Vechiul Testament. Opera de cäpetenie a lui Nicolae Milescu pe tärimul literaturii noastre religioase a fost traducerea de pe izvorul grecesc a Vechiu- lui Testament, care lipsea pinä atunci. Se ftie cä Psaltirea face parte din ciclul primelor traduceri romänesti; se mai stie cä romänii din pärtile Banatului, atrasi la calvinism, incercaserä pe vremea lui Coresi o traducere a Vechiului Testament, dar din toate strädaniile lor a apärut, in Palia de la Orästie, numai primele douä cärti: Crearea lumii si Iesirea evreilor din Egipt. 0 traducere integralä a Vechiului Testament nu aveam. Aceastä operä grea a intreprins-o la noi, pentru intiia datä, Nicolae Milescu. Din nenorocire, izvo- dul lui n-a ajuns pinä la noi — si nici mäcar o copie de pe el. Dar avem dovezi indiscutabile de existenta si circulatia lui. O traducere, munteanä dupä cum dovedefte analiza limbii1, fäcutä in a doua jumätate a veacului al XVII-lea si pästratä in colectia de manuscrise a Academiei Romäne sub cota 4389, spune in Cuvint inainte cätre cititori —- cä: „Am nevoit a prepune aceastä sfintä carte a Legii Vechi, carä se chiamä Biblia, toatä cu toti prorocii, cä Leagea Noaoä, adecä Evanghelia si cealelalte cärti ale Apostolilor toate se aflä multe pren bogate locuri fi cu mina scrise si in tipariu date pre limba noasträ rumäneascä, iar de aceastä cartia a Legii vechi noi rumänii foarte sintern lipsiti“. Si stäruind mai departe asupra faptului cä „toatä Cartea Legii vechi fi cu toti prorocii pre limba rumäneascä pinä acum... nu foarte s-au aflat prepusä“, adaogä imediat: „Iarä numai un izvod, scris cu mina, care l-au fost prepus Nicolae Späta- riul Moldovan, dascal fi invätat in limba elineascä, care 1-au izvodit de pre izvodul elinesc, ce se-au fost tipärit la Frangofort (Frankfurt); ci insä fi izvodul acesta pentru multa pripä a acelui prepuitoriu, care se-au gräbit curind a-fi tälmäci fi a-fi scrie, aflatu-sau ...2 fi prea mare inväluialä care era lucru foarte cu greu a in ... acum fi noi, nu doarä pentru vreo ftiintä a ... desävirsit a vrea unei limbi streine ..." Pagina insä esteruptä tocmai aci unde pasajul este mai interesant, dar, din ftirile pe care le gäsim pe verso, rezultä cä textul lui Milescu a stat continuu sub ochii noilor traducätori, care 1-au folosit, cäci iatä ce stä scris — reproducer» aci pasajul intreg, fiindcä nu a fost reprodus de nimeni din cei ce au semnalat manuscrisul: „Insä fi de aceasta-ti facem in ftire, o, iubite cetitoriu, ca sä ftii cä la elini, adecä la greci, cartea a treia a Ezdrei nu se aflä scrisä, ce numai ce sint 2 cärti. Pentr-aceaia nici in izvodul cel rumdnesc, care an fost prepus mai denainte de Nicolae Spätar nu fu scris, iar in izvodul cel slavonescü fi cel latinesc fiind si aceastä carte a treia a Ezdrei tipäritä, acum, fi noi o am prepus fi aceaia in stihuri3. Iarä cartea a treia, a macaveilor, in izvodul cel latinescu nu iaste, iar in cel slovenesc si in cel elinesc iaste, ce nie acasta ... de noi incä nu se-au läsat, ce se-au prepus. Iar aceftiia, stihuri pre margine la capete nu i se-au pus, ce afa se-au afezat, färä de stihuri, precum iaste la slovani fi la elini fi cum sä
1Interesantä este si nota scrisä cu cernealä rosie pe ultima scoartä a manuscrisului: „Ana Stirbeica, fiica dumnealui räposatului Golescului, biv-vel spätar am scris. Mai 31, 1765, fiind de 233 ani 45.“ 2Foaia ruptä. 3Este vorba de citatele de pe margine.

aflä fi in izvodul cel rumänesc cartea acasta toatä, tot färä de stihuri." Textul acestei traduceri muntene — pe care noi inclinäm a o atribui fratilor Greceanu —■ a fost utilizat, precum a observat si colegul St. Ciobanu, la noua retraducere a Bibliei din 1688. Dacä tinem seamä de faptul cä Biblia lui $erban a fost la noi continuu in circulare pinä la traducerea pärintelui Gala Galaction, atunci se va intelege mai bine insemnätatea operei lui Nicolae Milescu, din nenorocire pierdutä. Cu acestea fi cu traducerea unui mic Molitvelnic, continind rugäciuni de searä, traducere fäcutä pentru nevoile sufletefti ale domnitorului Gheorghe Stefan, pe cind acesta träia in exil la Stettin, se incheie activitatea lui Milescu in limba romänä. ENCHIRIDION. Dupä trecerea in Rusia, Milescu inträ in serviciul tarilor si activitatea lui se desfäsoarä de aci inainte in limbi sträine. Ca o punte de trecere intre activitatea lui in limba romänä si cea de mai tirziu in limba rusä, putem considera opera pe care a publicat-o la Stockholm: Enchiridion EyxsipiSiou sive Stella Orientalis Occidentali splendens, id

est sensus ecclesiae orientalis scilicet graecae, de transubstantione Domini aliisque controversiis, a Nicolao Spadario -Moldovalaccone <sic>, barone ac olim generali Wallachiae, conscriptum Holmiac (Stockholm) mense Februarii, sau pe romänefte: Manual Steaua Orientului strälucind in Occident, adicä felul cum intelege bisericä orientalä ortodoxä dogma transubstantierii Domnului si despre alte controverse, de Nicolae Milescu Spätarul moldo-valah si odinioarä general al Valahiei, scris in Stockholm in luna februarie.

Nicolae Milescu a scris aceasta operä dupä stäruinta agentului diplomatic al Frantei la Stockholm, Arnauld de Pomponne, cu care se impriete- nise. Arnauld de Pomponne era inrudit cu marele teolog si savant de la Port- JRoyal, Arnauld, una din figurile marcante ale culturii franceze din epoca lui Ludovic al XIV-lea. Arnauld scrisese, impreunä cu Nicole, celebra Logicä de la Port-Royal si a fost un apärätor fanatic al jansenismului impotriva protes- tantilor. El intrase intr-o polemicä aprinsä cu pastorul calvin Jean Claude, pe chestia interpretärii dogmei transubstantierii fi a altor puncte de diver- gentä intre catolici si calvini. Jean Claude sustinea cä, in privinta acestei dog me, protestantii sint aläturi de ortodocfi. Atunci Arnauld a scris rudei sale, ambasadorul Frantei la Stockholm, care s-a adresat pentru lämuriri lui Milescu. Din indemnul marchizului de Pomponne, Milescu a scris astfel opera sa Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens in limba latinä si greacä. Marchizul a trimis apoi aceastä operä, tipäritä la Stockholm, lui Arnauld si Nicole, care s-au folosit de ea, reproducind textul latin al lui Milescu in räspunsul pe care 1-au dat lui Jean Claude, prin scrierea lor intitulatä La perpetuite de la foy (cap. IV). activitatea teologic-istoricä din rusia. Dupä aceasta Milescu trece in Rusia, unde, pe lingä insärcinarea de a traduce corespon- denta diplomaticä de la Ministerul de Externe, e indemnat sä imbogäteascä literatura ruseascä cu lucräri teologice si istorice, menite, in bunä parte, sä prezinte pe rusi ca pe liberatorii popoarelor crestine de sub jugul turcilor. Sub imboldul sferelor conducätoare ale bisericii din Rusia, Nicolae Milescu traduce o bibliotecä intreagä de cärti cu caracter, in parte, teologic. Asa, de exemplu, traduce Aritmologhion, un curios tratat care cautä sä explice simbo- lica numerelor (3, 7, 9 etc.), fi Hresmologhion. 0 altä carte, cu titlul Culegeri de patru monarhii sau Profetiile lui Daniel, tradusä dupä un manuscris grecesc al lui Paisie Ligaridis, este o operä in care se expun profetiile fäcute de Daniel lui
:234

Nabucodonosor, asupra celor patru monarhii care aveau sä stäpineascä, succesiv, lumea (haldei, persi, romani, bizantini). Dar aceastä operä, intr-un manuscris copiat de Milescu insufi pentru Petru cel Mare, se incheie cu un epilog care dädea glas nädejdilor pe care ai säi fi creftinii din Balcani le puneau in ridicarea Rusiei: „Rugäm <pe Dumnezeu) sä ridice pe tarul nostru autocrat fi ales de Dumnezeu, Petru Alexievici... ca sä poatä cu mina sa puternicä fi bratul säu räzbunätor sä distrugä fi sä invingä mirfavul neam al lui Mahomet... fi sä ridice semnul credintei celei drepte ca odinioarä Constantin cel Mare". O altä operä, Sibilele, trateazä despre prorocirile Sibilelor privitoare la diferitele impärätii care vor stäpini, pe rind, lumea. Cartea cuprinde intere- sante aluzii la distrugerea impärätiei turcefti prin Rusia, ca de pildä: „Vai vouä saracinilor fi arabilor, cä vulturul cu douä capete de la nord — este vorba de stema ruseascä — va distruge puterea voasträ a musulmanilor prin arm eie crucii. Impärätia voasträ va fi nimicitä". Un alt manuscris, Vasilologhion, este un fei de istorie universalä, cuprin- zind biografiile impäratilor perfi, apoi asirieni, romani fi bizantini, un fei de cronograf, care dezvoltä ideea monarhiei de drept divin, idee foarte scumpä tarilor de atunci. Un dictionar grec-latin-rus, defi pierdut, a intrat totusi 111 compozitia lucrärilor lexicografice ae acest gen in Rusia. ln sfirsit, o altä operä se referä la constructia bisericii Sfinta Sofia din Constantinopol, dar aceastä carte nu este, cum ne-am fi asteptat, o scriere istoricä in care sä ni se mfätiseze imprejurärile 111 care a avut loc zidirea bisericii, ci ea cuprinde mai mult legende populäre despre minunile ce s-au arätat cu prilejul inältärii faimoasei biserici, scoase probabil dintr-un cronograf bizantin. Mai tirziu insa, Milescu se emancipeazä din cercul acestor idei cu caracter religiös si istoriografic tendentios si se ridicä, prin ziarul cälätoriei in China, pe culmi nemaiatinse pinä la el in cultura ruseascä. CÄLÄTORIA !N CHINA. Cea mai importantä dintre operele lui Nicolae Milescu, scrisä in timpul pribegiei sale in Rusia, este ziarul cälätoriei prin Siberia in China. Nu stim peripetiile drumului de la Moscova pinä la Tobolsk, deoarece ziarul lui Milescu incepe cu povestirea cälätoriei de la Tobolsk inainte. Ple- carea din Tobolsk se face in ziua de 2 mai 1675, intr-o duminicä seara, pe riul Irtici, in vase vislite cu lopeti. De la confluenta cu Obi se indreaptä spre räsärit, si, urmind linia riurilor, merge cätre lacul Baical. De acolo, trecind printre iurturi de mongoli, urcä munti, täind ape de-a curmezisul, sträbate cimpii aproape pustii. Iarna ii apucä pe cale, in regiunile lacului Baical. Vinturile se dezläntuie cu furie; ninsoarea si zloata ii biciuie aspru. Drumul prin aceste tinuturi necunoscute este din ce in ce mai anevoios. „Am stat — serie Milescu la 26 decemvrie — lingä riul Argun toatä ziua, ca sä se odih- neascä vitele, ca sä le mai adäpostim si sä le hränim, deoarece caii si cämilele stätuse in drum si ologise atit, incit a trebuit sä le facem papuci de papurä. Lemne n-am avut decit de sälcii uscate." Din pricina frigului fi a oboselii, cämilele fi caii mor pe drum. Merindele se gäseau anevoie. Populatia nomadä din acele tinuturi, cum ii zärea din depärtäri, o lua la fugä cu türme cu tot; in alte pärti se pomenesc impre- surati de tungufi imbräcati in zale fi inarmati cu arcuri. In sfirfit, cu multä greutate, izbutesc sä-fi croiascä drum si sä 235 repeadä inainte un sol, spre a da de veste autoritätilor chineze cä

sosefte ambasada rusä. Pe la inceputul lui ianuarie, pe coasta unui deal, Milescu intilnefte pe trimisul säu insotit de vreo faizeci de chinezi. „Slavä tie, Doamne!" noteazä el, usurat, in ziarul säu de drum. Autoritätile chineze de la granitä, dupä ce se intereseazä mai intii asupra intentiunilor cu care vin — dacä aduc pace sau räzboi — cer sä li se prezinte scrisorile pe care le aveau asupra lor. Este aci inceputul unei lungi contro- verse de protocol, care va dura tot timpul federii lui Milescu in China. Chinezii vroiau sä se convingä dacä intr-adevär Milescu este purtätorul unei scrisori a tarului fi, mai ales, dacä are la sine — precum anuntaserä solii — scrisoa- rea imparatului chinez cätre tarul Rusiei. In zadar incearcä Milescu sä le demonstreze cä el este ambasadorul tarului fi ca atare n-are sä predea scrisorile decit in miinile imparatului Chinei. Mandarinii nu se dau bätuti. Si numai dupä ce acesta le aratä scrisoarea impäratului lor, intr-o cutie acoperitä cu mätase galbenä, mandarinii, cuprinfi de evlavie, cad in genunchi, fiecare puindu-si-o la cap,, cum se obisnuieste la noi in biserica, in fata altarului, la sfintele daruri. Dar cu aceasta nu se curmä formalitätile chineze. Ambasada este opritä pe loc pina la sosirea din Pekin a lui askaniama, al patrulea in rang din impä- rätia chinezä, reprezentantul Ministerului de Externe. Pe la sfirsitul lui februarie, soseste si ashaniama si incepe o discutie lungä: care din ei trebuie sä facä vizitä mai intii celuilält ? Dupä gäsirea solutiunii care a salvat demnitatea ambilor demnifari, incepe o altä discutiune. Askaniama pretindea sä vadä scrisoarea tarului, ceea ce Milescu nu admitea nici in ruptul capului. Chinezul se vede nevoit sä comunice aceasta la Pekin. Pe la inceputul lui aprilie, askaniama primeste ordinul sä aducä in capitalä ambasada ruseascä. tn acest interval, rusii sär- bätoresc Pastele. Chinezii urmäresc cu interes obiceiurile ortodoxe. ale rusilor si, incetul cu incetul, se face o apropiere sufleteascä intre cele doua tabere. Chinezii trimit lui Milescu orez, fructe si legume. Milescu pune pe cazacii säi sä einte cintecul lor popular:
Dunäre, Dunäre.

La 26 aprilie, din ordinul impäratului Chinei, caravana se pune in mi$- care si, trecind prin pustiul Gobi, unde caii si cämilele se afundau in nisip pinä la genunchi, ajung, dupä multe alte greutäti, la zidul cel mare al Chinei, unde li se deschid portile de fier cätre Pekin. Aci din nou se reia discutia de protocol de la granitä. Este interesantä lupta aprigä si indelungatä — aproape o lunä de zile — pe care o duce, pe chestie de etichetä, Milescu al nostru, zelos de a apära demnitatea si prestigiul tarului, cu mandarinii, care tineau cu sfintenie sä nu se stirbeascä nimic din uzul consacrat din bätrini. Pentru ca pertraetärile sä poatä merge mai usor, mandarinii aduc un european, pe iezuitul Ferdinand Verbiest, originär din Olanda, care träise 28 de ani in China. Acesta incepe conversatia in limba chinezä, dar aflind cä solul cunoaste limba latinä, continuä discutia cu el direct in latineste, spre marea uimire a mandarinilor. tn sfirsit, dupä discutii prelungite o lunä de zile, se tine un mare consiliu de mandarini, in care se hotäräste sä se adopte o solutie intermediarä, menitä sä salveze onoarea celor doi impärati: Milescu trebuia sä dueä la palatul imperial din Pekin scrisorile de acreditare, pe care insä nu avea sä le dea in mina marelui han, ci sä le depunä in mina marelui kolai. Potrivit acestei intelegeri, in ziua de 4 iunie, din porunca impäratului, se pregäteste la palat locul de primire a ambasadei. Inainte de räsäritul soarelui, se trimit, la conacul unde fuseserä gäzduiti solii
:236

Rusiei, cai. Ambasada incalecä si Milescu depune scrisorile de acreditare inaintea marelui kolai, care era rudä apropiatä a impäratului si mandarinul care guverna intreaga China. Dupä aceasta ambasada rusä se retrage, färä a spune un cuvint. Tree apoi vreo 11 zile. Im par at ul astepta ca sä se aseze lunä plinä. ln ziua de 15 iunie, dupä ce se asezase luna plinä, impäratul cheamä din nou ambasada la palatul säu. Inainte de räsäritul soarelui, li se aduc cai, si solul cu suita sa porneste spre palat. Milescu descrie apoi tot pitorescul exotic si bogätia feericä a curtii si a tronului imperial din Pekin. Insotitä de un intreg alai, ambasada sträbate drumuri pavate cu marmorä, merge printre pavilioane inalte de cärämidä rosie, acoperite cu tigle galbene si cupole aurite, traverseazä piriiase cu podete fantastice de marmorä albä sculptatä, se strecoarä pe sub cinci rinduri de porti, trece prin grädini cu copaci mari si flori exotice si, in cele din urmä, ajunge in sala tronului. Aci, inaintea unei scäri de marmorä, ii asteptau oameni de serviciu imbräcati in haine rosii, arcasi imbräcati in aur si ostasi cu länci uriase si cu cozi de leoparzi. Milescu noteazä cu amänuntime ceremonialul primirii solilor la curtea din Pekin, ceremonial statornicit printr-o traditie secularä, in forme de o fixi- tate aproape hieraticä; el ne povesteste, cu vioiciune, si incercarea lui de a infringe, in cinstea tarului pe care il reprezenta, protocolul chinez ce i se pärea umilitor pentru un european si un ambasador. Impäratul era un tinär de 23 de ani. In jurul lui, stäteau fratii säi, imbräcati in blänuri albe, si nobilii, cu pene de päun pe cap. Se serveste ceai; impre- jur cintä muzica, pe cind in vase de bronz ard mirodenii. Receptia se sfir- seste färä ca ambasada sä spunä un singur cuvint. Impäratul insusi este minunat de persoana ambasadorului si trimite, dupä a doua receptie, un pictor sä-1 zugräveascä in portul lui de la receptie, cu blana pe el si cu lancea si buzduganul in minä. Acest portret, trecut apoi ambasadei chineze din Paris, se pästra incä la inceputul räzboiului mondial. Citeva zile mai tirziu, solia ruseascä este primitä la masä. Impäratul adreseazä abia acum, prin interpret, cuvintul solului, interesindu-se de virsta, talia si anii de domnie ai tarului. Dar cätre sfirsitul lui august, relatiile dintre ambasadä si curtea chinezä se räcesc, din cauzä cä Milescu nu voia sä primeascä, dupä datinä, darurile cätre tar in genunchi si pentru cä scrisoarea impäratului chinez cuprindea termeni de mindrie, care erau considerati de sol ca jignitori pentru demnitatea tarului. Din aceastä pricinä, ambasada, luind darurile, primeste ordinul sä päräseascä imediat Pekinul. La 1 septembrie spätarul Milescu pleacä, ducind cu el pentru tar un splendid rubin cumpärat de la un mandarin. Ambasada apucä pe acelasi drum pe care venise. La 7 iunie sosesc la Ienisei, dar aci ii astepta o surprizä nepläcutä. Sint opriti in cale din ordinul noului tar, Teodor Alexievici; sint perchezitionati; li se confiscä lucrurile de pret, intre altele un rubin mare, „diamantul cit un ou de porumb" de care vorbeste Neculce, cumpärat in China pentru tar; dar, in sfirsit, li se ingäduie drumul spre Moscova. Intimplärile acestei cälätorii au fost povestite de Milescu in forma de rapoarte oficiale in limba slavo-rusä. Opera este alcätuitä din trei cärti: despre traversarea Siberiei, a doua despre misiunea lui in China, si a 237 treia, o descriere generalä a Chinei. Aceastä ultimä carte este insä,

dupä cum a arätat John F. Baddeley, o compilatie, pe alocurea chiar traducere dupä opera scrisä in limba latinä a iezuitului Martini: Atlas sinensis. Era firesc ca Milescu, dupä ce a descris peripetiile drumului säu pinä la Pekin si misiunea lui la impäratul Chinei, pentru a satisface curiozitatea tarului, sä caute a-i prezenta si o infätisare generalä a Chinei din punct de vedere istoric si geografic. Dar cum el nu väzuse decit o parte restrinsä din teritoriul chinez, a recurs atunci la opera lui Martini, pe care a tradus-o in ruseste, intercalind si multe observatii personale. Exceptind deci aceastä parte de compilatie, opera lui Milescu nu este numai ziarul plin de peripetii al unei ambasade trimisä in misiune diplomaticä in China, ci este in acelasi timp si o carte modernä de explorare stiintificä a unor tinuturi pinä atunci putin cunoscute

:238

europenilor. Calätorind pe drumuri necunoscute, printre popoare de rase diferite, vislind pe riuri pe care nu mai vislise nici un european pinä la el, curiozitatea vesnic treazä a acestui moldovean din secolul al XVIIlea se opreste asupra configuratiei solului, descrie in amänuntimi riurile pe care le sträbate, noteazä aspectul particular al muntilor, face mäsurätori topografice, se opreste indelung ca sä observe tärmurile lacului Baical, „care nu s-a väzut nici de geografii vechi, nici de cei moderni. Au descris lacuri si bälti mult mai mici, iar despre Baicalsca, care este atit de mare, nu au pome- nit nimica". Pentru a-1 descrie, sträbate lacul, il inconjoarä, incearcä sä-i mäsoare adincimea; descrie tärmurile stincoase, vorbeste despre muntii cu fruntile acoperite vesnic de nea, despre gheata lacului groasä de un stinjen si care tine aproape o jumätate de an, despre pädurile de cedri. Dar pe Milescu nu-1 intereseazä numai aspectul geografic al tinuturilor, ci si cel etnografic. Privirea lui iscoditoare cautä sä prindä si viata specific omeneascä pe care o träiesc populatiile asa de variate ca infätisare, pe acele indepärtate meleaguri: ocupatia, arm ele, manifestärile religioase, supersti- tiile. De pildä, despre ostiaci ne spune cä: „Au meceturi in care sint idoli sculp- tati de argint, aramä si de lemn, de felurite forme“; cä „se inchinä stind jos; cad in extaze si däntuiesc: iar cind ucid in pädure un urs, il tiräsc in curte si in casä si, trägind cu arcurile, infig in el sägeti si-1 bat si sar si joacäzicind cä se roagä lui Seitan (diavolul), care, dupä cum cred ei, merge din curte in curte“. Tot materialul acesta vast de observatii variate este expus intr-un stil plin de sobrietate si coloare, din care nu lipsesc uneori si accente de duiosie. Pe tärmurile Ieniseiului, la 7.000 km depärtare de Moldova, incintat, intr-o zi de primävarä, de lanurile inverzite care luceau in bätaia soarelui, gindul lui inviorat se intoarce spre plaiurile copiläriei si atunci noteazä, miscat, in ziarul de cälätorie: „Partea locului este foarte mindrä, aducindu-mi aminte de Moldova, iar fluviul Ienisei de Dunäre“. Opera aceasta i-a cistigat pe drept lui Milescu un renume european. Un savant englez contimporan, vorbind despre el, il caracterizeazä astfel: „Situatia si faima lui este unicä. Nu poate fi mai]u§or de arätat cit de mare contrast era intre acest invätat romän si intre cazacii inculti, inaintasii lui, in cercetarea drumului spre China. Ce a scris formeazä un intreg bogat de informatiuni topografice asupra Asiei de nord, remarcabil prin intindere si preciziune. Pentru timpul cind a fost scris, nu are comparatie in istoria literaturii rusesti. Mai mult, dacä läsäm la o parte China, e färä comparatie in literatura lumii.“ Din nenorocire, aceastä operä a lui Milescu, scrisä intr-o limbä sträinä» a circulat mai mult in lumea slavä si greacä, a atitat curiozitatea unor savanti din Occident, dar nu a rodit cultura noasträ nationalä §i nici pinä astäzi nu avem incä in limba romänä o traducere completä si corectä a ziarului de cälätorie in China.
BIBLIOGRAFIE Ziarul cälätoriei in Siberia si China s-a pästrat in citeva copii ms. in Biblioteca publica imperialä din Petrograd, si o alta in Bibliotheque Nationale din Paris (nr. 35, fond slav), copiat in 1685, „prin grija bunului prieten loan Gav. Sparvenfeldt“, lingä Moscova. O versiune rusä,.

1

publicatä de I, A r s e n i e f f , in Zapiski Imperat. Russk. Geograf. Obdtestva, St. Petersburg, 1882, a fost tradusä de timpuriu in limba greacä de „tineri studiosi din Moscova“ si reväzutä de Hrisant Notara, nepotul patriarhului Dositei al Ierusalimului. In ms. grec din Bib'ioteca Academiei Romäne, nr. 154 (f. 180 v. si urm.) are o dedicatie cätre Constantin Brincoveanu din Moscova, 1694. Dupä un manuscris al versiunii grecesti incomplet si plin de erori — dupä cum observä el insusi — G. S i o n a tradus prima parte: De la Tobolsk pinä in China. Ncte de cälätorie de Spätaru. Nicolae Milescu, 1675, traduse dupä unü textü grecescii, in Analele Academiei Romäne, seria Il-a, tom. X, Memoriile sectiunii istorice, Bucuresti, 1888, p. 89—181. Traducerea lui Sion a fost reprodusä de M i r o n N i c o l e s c u , Primal cälätor ronian prin Siberia si China, Bucurefti, 1905 (extras din Buletinul Geografie, II, 1904). Fragmente din Descrierea Chinei (cap. 4 si 5) dupä codicele D. Russo in versiunea greceascä si traducerea romäneascä, la C. C. G i u r e s c u , Nicolae Milescu Spätaml, in Analele Academiei Romäne, s. Ill, tom. VII, mem. 4, Buc., 1927, p. 26 — 50. Textul intregii opere a lui Nicolae Milescu a fost publicat in traducere englezä de J o h n F . B a d d e l e y , Russia, Mongolia, China, 2 vol., Londra, 1919. O traducere in limba romänä dupä textul lui Baddeley, cu greseli si omisiuni, a dat E m. C. G r i g o r a s , Spätaml Nicclai Milescu in China, Bucuresti, 1926, Ed. Casa Scoalelor; ed. a II-a, 1941. Un manuscris grecesc necomplet, cuprinzind textul cälätoriei in China si pästrat in Biblioteca Universitätii din Iasi (sub nr. 163), a fost semnalat de L u c i a n P r e d e s c u in Ade- värul literar si artistic pe 1930 (IX, seria a II-a, nr. 476). O altä operä greceascä despre Pägimtl Mohamet si despre cele patru imperii dupä profetul Daniel, publicatä de N. I o r g a sub titlul Oeuvres inedites de Nicolas Milescu (Academie routnaine. Etudes et recherches, III), Bucarest, 1929, cu o prefatä in limba francezä despre opera lui Nicolae Milescu si un rezumat. Opera nu este insä a lui Milescu, ci a ieromonahului Anastasie Gordos, dupä cum a arätat D. R u s s o in Studii istorice greco-rcmäne. Opere postume, I, Bucuresti, 1939, p. 337—339. Istoria despre sfinta iccanä (care a fost tradusä si in limba rusä) a fost publicatä in Crcnica Romanului, Bucuresti, 1874, I, p. 87 — 90, de episcopul M e l c h i s e d e c . Un fragment c’in opera Carte cu multe intrebäri a fost publicat in anexa studiului : C. C. G i u r e s c u , Nicolae Milescu Spätarul. Contributiuni la epera sa literarä, Analele Academiei Rcmane, Mtmcriile sect, istorice, seria IH-a, tom. VII, Mem. 7, Bucuresti, 1927, p. 51 — 53. Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentali splendens, Stockholm, publicatä in Perpetuite de la foy de V Eglise catholique touchant V Eucharistie <par A. A r n a u l d e t P . N i c o ] e>, Paris, 1669, vol. 2, p. 50 — 54, si V. L e g r a n d , Bibliographie helleniqtte du XVII-e siecle, t. II, p. 248, III, 287. Studii asupra vietii yi operei lui N. Milescu. Lucrärile de cäpetenie asupra lui Milescu sint azi P. P. P a n a i t e s c u , Nicolas Spathar Milescu (1636—1708), Extrait des Melanges de l'Ecole Routnaine en France, 1925, I-ere partie, Paris, Gamber; C. C. G i u r e s c u , Nicolae Milescu Spätaml. Contributie la opera sa literarä, Analele Academiei Romäne, sect, ist., seria Ill-a, tom. VII, mem. 7 (in anexä se publicä si un fragment din Cärti cu multe intrebäri), Bucuresti, 1927. C. C. G i u r e s c u , pe lingä informatii noi, pune la punct si chestiunea privitoare la raporturile dintre ziarul cälätoriei lui Milescu in China $i opera iezuitului Martini, apärutä !a Amsterdam in 1655: Atlas Siniensis, insotit de Situs provinciarum imperii Sinici, pe care Milescu a cunoscut-o si a utilizat-o. Dintre lucrärile mai vechi mentionez: B. P. H a s d e u , Viata si faptele si ideile■ lui Nicolae Spätarul Milescu, in Traian, II, 1870, numerele 7 — 9, 11—12, 14, 16. Studiul este neterminat; E m i l e P i c o t , Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spathar Milescu, ambassadeur du tsar Alexias Mihajlovic en Chine, Paris, 1883 (Extrait des Melanges orientaux); I. H u d i t a, Arhiva, Iasi, 1929, p. 87— 103; I. G. D i m i t r i u , in Rev. fun- datiilor regale, VII, 1940. Despre viata si cälätoria in China: I. S i m i o n e s c u , Niculai Milescu hi China, Bucuresti, Cartea romäneascä, 1925. Despre Biblia lui Milescu: V. D r ä g h i c e a n u , in Convorbiri literare, 1915, p. 107-4; I . B i a n u , Analele Academiei Romäm, seria II, tom. XXXVIII, partea administrativä si dezbaterile, p. 5 — 6 ; N . I o r g a , ln legäturä cu Biblia de la 1688 si Biblia de la 1667 a lui :240

prin anecdotele istorice interesante. Brincoveanu. Milescu. destul de intens. Nouveaux details sur le Spathar N. P a n a i t e s c u . Nicolas Spathar Milescu. Tranzitia de la literatura religioasä la literatura istoriea o i’ormeaza cronografele. CRONOGRAFELE 1915. cronografele au fost mult räspindite si citite la noi. 1936— 1937. C i o b a n u . sect. fi Biblia lui Serban. si continuau apoi cu istoria evreilor. Intemeindu-se pe precuvintarea ms. chiar in perioada neogreaeä. 1932. Cronograful lui Manasses. 1872. 175— 178. C.A. in Dacoromania. romänilor. in Analele Academiei Romäne. III (1921). in Bizant.. a fost räspindit in vechile noastre mänästiri si a influentat.ficate. egipteni. Contributiuni nouä istorico. ist. citeva note ne destäinuie cä manuscrisul . asirienilor. mergind pinä in vremea scriito.literare. Ele au desteptat curiozitatea pentru lucrurile istorice si au stat pe masa de lucru a marilor cärturari din trecutul nostru. Tecuci. grecilor. Bucuresti. P. Epoca lui Const. imbräcatä in piele. de lit.A. rom. El spune cä serie din indemnul episcopu. continuate. Cel mai popular cronograf a fost al cälugärului Manasses. din Bucuresti.iurii de lemn. dupä cum s-a väzut.R. tot acolo.. vechi. P i c o t. bizantinilor. Incepute in secolul al VI-lea cu Malalas. 32) primitä si de E. S o l o m o n . ducind povestirea evenimentelor pinä la moartea impäratului Nichifor Botniatul (1081). prin bogatul strat folcloric si. 1924. St. ducind la concluzia cä Biblia lui §erban a utilizat versiunea ms. in sfirsit. ca Dosoftei fi Miron Costin. curs litografiat -finut la Facult. si N. tradus in limba slavä. . prescurtate. B i t a y. p. C a r t o j a n. Notice biographique sur Nicolas Spatar Milescu. incorporau toatä traditia biblicä. nr. pe cälugärii cronicari din veacul al XVI-lea: Macarie si Azarie. 181—254) Istoria lit. Prin materialul biblic prescurtat. 220—234. II. si prin acestia. XXXVIII. I. p. Paternitatea fraj-ilor Greceanu $i a stolnicului Const. impinzitä cu legende apocrife. Despre Molitvelnic si alte lucräri: N. Ele incepeau povestirea evenimente. p. tom.bilitä de C o n s t . II. Biblia de la Bucuresti (1688). sustine cä Milescu este traducätorul Bibliei lui Serban. cel care a tradus pe vremea lui Matei Basarab si Pravila de la Govora. mem. CRONOGRAFE DE ORIGINE SLAVÄ Cel mai vechi cronograf cunoscut in limba romäneascä a fost tradus in anul 1620 de cälugärul oltean Moxa Mihail. Codicele pribeagului Gheorghe Stefan Voiä (Extras din Anuarnl Institutului de istorie nationalä din Cluj. pinä in secolul al XVII-lea la Dorotei al Monembaziei si la Cigala.lor odatä cu creatiunea lumii. 347-356. Despre Milescu si legäturile lui cu Rinhuber: A. dupä cum s-a väzut la p. s. 418 si urm. prin numeroasele legende apocrife.R. K a r a d j a. p. sint amintite principalele studii rusesti asupra lui Nicolae Milescu. in Revue histm'ique du Sud-Est europeen. 11 si 19. revenit de curind la Academie. 786 — 787.rului. Pe scoarta legä. acele repertorii de istorie universalä care au fost alcatuite. de lit. Bucuresti. 8. Contributii la viataluiNicolae Spätarul. 169— 174. prin elementele de istorie universalä. p.lui Teofil de la Rimnic. p.lor.. III. p. persilor. ele au fost necontenit ampli. care a ajuns mai tirziu mitropolit. Bibliogradia completa a operelor rusesti ale lui Nicolae Milescu in studiul amintit mai sus al lui P. Cantacuzino asupra traducerii Bibliei lui Serban a fost resta. p. O comparatie intre ms. care si-a scris opera in versuri pline de flori retorice si de inversiuni sintactice. I.. curs litografiat tinut la Fac. indirect pe Ureche.Nicolae Milescu. 1940-1941. 4389 B. D r ä g a n u . si reluänd o pärere mai veche a lui Hasdeu (Traian. 4389 din B.

Si dede märul cel de aur. dar se regäsesc in alte cronografe bizantine". Theodora se cununä cu Theofil. de B. „De-acum s-au scos dentr-alte izvoade. a arätat cä in cronograful lui Moxa se gäsesc pasaj e intregi luate din Manasses. prin crainici. De acii se fäcu cälugäritä si s-au inchis intr-o chilie. Dupä o copie fäcutä de Gr. in douä pärti. Ea räspunse cätre dinsul: « Adevarü iaste. Cea aleasä trebuia sä primeascä din mina impara. adunä. vroind sä-si gäseascä o sotie. Auzi impäratul si se mirä. in caractere chirilice. 24» . Prima parte merge pinä la Mihail. toate fecioarele frumoase si intelepte din impärätie. in palatul säu. aduce corabia la tärm. copiatä adesea la inceputul analelor moldovenesti in limba slavä. studiul nostru. cum ai zice: Pentru Eva räul fi pentru Precista Maria binele ». Este asa-numita Arätare tn scurt a celor intimplate de la Adam ptna in zilele noastre (Skazanije vu kratce ■■■). ajuns in limanul märii. este cunoscuta poetä care a alcätuit cele mai frumoase condace ale literaturii ortodoxe. P. De aciia au dobindit impärätia lu Hristos. Casia zise cäträ Theodora: « Dobindisi impärätia lumeascä si eu voi nevoi sä fiu impäräteasä ». dar cä in genere el extrage ceea ce convenea punctului de vedere religiös §i moral." I. unde cälugärul compilator. pe lingä omisiuni insemnate si transpuneri de text. precum au arätat Gregorovici. ignorind studiul anterior al lui Bogdan. Moxa cuprinde numeroase elemente care lipsesc din Manasses. dupä cum nu poate nutnara „stealele ceriului.1 1 A se vedea mai pe larg despre aceastä legendä in literatura romäneascä. de au petrecut viata ingereascä. pe care o reproducem aci si ca o probä de limbä a timpului. Prima parte §i cea mai intinsä are la baza ei.sul care. de profesorul rus V. Un asemenea adaos este. unii feate. §i pentru muiare au in trat si binele in lume. Domnisoara Margareta Stefänescu. Moxa spune cä tälmäceste din „cärti slavonesti".fusese cindva al mänästirii Bistrita. ce era semn de nuntä. Deci gräi cätre dinsa cu ispitä: « Pentru muiare au venit räul in lume». pune „odihnä condeiului". cäci. Tocilescu. cronograful lui Manasses tradus in limba slavä. un mär de aur. gratioasa legendä a Casiei — un ecou al folclorului bizantin — povestitä concis. de zise: « Eu mai inteleaptä muiare de mine nu voi lua ».lui. nice näsipul märiei“. „El väzu — ■ continuä apoi cronograful — o fatä prea frumoasä si inteleaptä. Bogdan. pe vremuri." Casia. mCuvente den bätrini. Gregorovici si se pästreazä acum in Muzeul Rumiantov din Moscova. anume Theodora. Dupä izvoarele utilizate. Hasdeu. A fost cumpärat. cronograful a fost publicat in intregime. Cronograful incepe prin a povesti cä impäratul Theofil. cronograful lui Moxa se imparte. Hasdeu si Bogdan. Bogdan a identificat si publicat izvoarele slave din care si-a alcätuit Moxa a doua parte a compilatiei sale. in Bucuresti. dupä cum a observat I. eroina din aceastä legendä. intre altele. care se gäseste anexatä ca introducere la analele sirbesti din veacul al XV-lea si al XVI-lea si care a circulat si in mänästirile noastre. ca visla. Am arätat insä in altä parte cä cronograful lui Moxa „nu este o simplä traducere sau prescurtare dupä Manasses. ca si zeitele din mitul troian. dindu-si seama cä nu poate „afla adincul scripturilor“.

a fost publicatä de Martin Crusius in a sa Ttirco. cu omisiuni in unele pärti. despre invazia lui Mohamed in Moldova: „fi biruirä atunce turcii. pline de veselie si de vin dulce. 341. precum s-a putut vedea si din extrasul de mai sus. si un portret de impärat desfrinat (Constantin. In 1588 Ierotei insotea pe elevul säu. jucäri si cintece. Astfel s-a format o cronicä in limba greacä popularä. platosele.nitä“. si in sfirsit despre luptele nefericite ale lui Stefan cel Mare la Chilia si la CetateaAlbä. Mai multä räspindire au avut insä cronografele traduse din grecefte. räspindire. sulitele. patriarhul Constantinopolului Eremia al II-lea.“. Iatä. cunoscutä de bizantinologi sub numele de Cronica de la 1570. e concis. CRONOGRAFE DE ORIGINE GREACÄ Cronograful lui Dorotei al Monembaziei. toate armele lui erau mai dragi decit mease tinse. 1 H a s d e u . intreprinsä cu scopul de a obtine mijloacele necesare pentru a scäpa de datorii scaunul patriarhiei. in partea finalä. in Analele Academiei Romäne. nici chiote de gloate. nicie glas de oaste.boiul lui Stefan cel Mare la Racova: „si perirä atunce turci multi färä numär“ . la Basel. Cronograful versificat al lui Manasses a fost prelucrat in prozä fi amplificat cu fragmente imprumutate din Theofan. Cedren. Acest cronograf grecesc s-a pästrat in peste 25 de manuscrise. intr-o cälätorie prin Tara Romäneascä. segeatele. Moldova fi Rusia. fi mai pierdu Baiazid oastea lui cu totul. despre „cind s-au inceput a se descaleca tara Moldovei"." Cronograful lui Moxa n-a avut insä. dupä cit se pare. Stilul cronografului. mitropolitul Monembaziei. intitulatä Istoria politicä.44 . in sfirsit. Iatä de pildä infätisarea unui impärat räzboinic (Vasile. care a gäsit ecou $i in sufletul lui Eminescu.graecia. Sunetul armelor si räsunul coardelor de arc. Iarä pafii si voevozii pierirä toti. cäci o citeazä in evocarea luptei de la Rovine: „Si fu räzboiu mare citu se intuneca de nu se vedea väzduhul de multimea sägeatelor. de luptele lui „Iancul Voievod cu turcii in Tara Rumäneascä la Ialov. findcä pinä acum nu ne este cunoscut decit intr-un singur exemplar — fi acela la Moscova. cronograful cuprinde si stiri privitoare la istoria romänilor: despre Dan-voievod.a. scoase din mai multe cronografe bizantine fi sporitä. In Fiore di virtü in literatura romäneascä. Zonaräs f. Gheorghe Monahul. in 1584. deci feacerä räu mare moldovenilor". mai iubia decit glas de aläute“. 5. Cuvente den bätrini..Originalul — slav — al cronografului lui Moxa era deci traducerea unei prelucräri in prozä a lui Manasses. ce numai ce bea si minca cu mueri frumoase si cu fluere si aläute. prin contrast. dintre care o versiune. cu stiri luate din cronicile sirbesti. care ducea povestirea evenimentelor pinä la anul 1570. O altä versiune de pe acest cronograf a fost adusä in Moldova de Ierotei. afa de se värsa singe mult cit era väile crunte. fratele lui Vasile): „Nu iubea sunete de sabii si bucine. I.1 Iatä acum fi descrierea plasticä a luptei lui Mircea cu turcii. fiul lui Roman): „Coifurele.. seamne de räzboie. despre Mircea cel Mare. dar traducerea e adesea plinä de vigoare si uneori pitoreascä. despre räz. cu amplificäri in altele. p.

5.Moldova domnea atunci Petru Schiopu.44 .

p. pasaje intregi din Dorotei al Monembaziei. grec originär din Ianina. cind Zotu Tigara nu mai era in viatä. dupä datele pe care ni le dau citeva copii posterioare. ce a fost „supt vlästia domniei Moldovei logofät al treilea fi grämätic de scrisoare greceascä". un capitol despre „dispotatia sf. Ni s-a pästrat intr-o multime de manuscrise. pe la jumätatea veacului al XVII-lea. in 1637. Cronograful cuprinde. dezvol.. intre domnia lui Selim al II-lea si Murat al IIIlea. domnul Tärii Romänesti (1623—1627). Prelatii sosesc la curtea din Iasi pe vremea cind domnul särbätorea asocierea la domnie a fiului säu Petru si cäsätoria fiicei sale Maria cu spätarul Zotu Tigara. protectorul 1 Däm titlul (prescurtat) dupä traducerea lui D.ierea Venetiei fi despre dogii care au stäpinit-o. 86 fi a fost copiat in anul 1669. I. (Carte istoricä cuprinzind pe scurt felurite si interesante istorii. (Noul compendiu de diferite istorii. Cronograful se incheie la anul 1624. cu spezele lui Apostol Tigara. traduse in limba popularä de cätre Mathei Cigala din Cipru1). 87.. dintre care cel mai vechi se aflä in Biblioteca Academiei Romäne sub cota nr. De la 1392 inainte. copia fäcutä in Moldova a fost tipäritä la Venetia in 1631. incepind de la zidirea lumei si ajungind pinä in anul de fatä . Studii ist. sub supravegherea lui Zotu Tigara. greco-rom. dupä care urmeazä o serie de capitole disparate: o listä a impäratilor bizantini fi a patri. Textul merge cu povestirea evenimentelor pinä la domnia sultanului Murat al III-lea. la curtea lui Petru Schiopu. de Grigore Dascälul Buzä („scoasä dupä grecie pä limbä romäneascä de Grigore Dascälul Buzä“).. de Pätrasco Danovici. sub titlul: Nsa covo\|/i5 Siacpopcov urropiräv. R u s s o. CronogTaful lui Cigala. paroh al bisericii grecesti San-Giorgio din Venetia. fratele lui Zotu. Cronograful lui Dorotei a fost cunoscut de timpuriu la noi si a fost tradus. Cigala intercaleazä.. un capitol in care se descrie activitatea mitropolitului Ierotei si petrecerea lui in Moldova. Autorul a luat insä. Cronograful lui Cigala a ajuns in Moldova fi a fost tradus. sub titlul: Biß?dou iaxopiKÖu TiEpisxov) ev Guvö'vj/st 8ia<p6pow. de Mathei Cigala din Cipru. in 1631. 245 .. sinü Toader Eordachie vel vistiernic". Maria Amirali. Baza acestui cronograf este tot cronica de la 1570. Silvestru cu vräjitorul Zamvri". Turcograecia lui Crusius. despre inteme.. despre demnitätile curtii imperiale a Bizantului.).arhilor pinä la invazia turcilor.ö%ov>? iotopla?... Mai tirziu.„Invätat desäviisit — cum ne incredinteazä Ierotei — care stie limba turcä.tind. Manuscrisul cronografului a fost copiat din porunca lui Petru Schiopu. intr-o vreme cind nu exista notiunea de proprietate literarä. Cartea s-a tipärit pe numele mitropolitului Dorotei al Monembaziei („adunatä — spune titlul mai departe — din' diferite adevärate istorii si tradusä in limba popularä de cätre prea sfin. si este inchinatä lui Alexandru Cuconul. Kai &£. Al doilea cronograf grecesc care a circulat in literatura veche romäneascä a fost publicat fi el la Venetia.titul mitropolit al Monembaziei chir Dorotei"). greacä si romänä“ fi care tinuse in prima cäsätorie o grecoaicä din insula Rodos. de cätre Gavril Diac ot Bältätefti „cu cheltuiala lui Ion Iorgachie Cantacuzino. altul despre cele fapte sinoade ecumenice..

246 .lui Miron Costin.

cei sapte cuconi din Efes. a doua D din Auori«. prin cärturarii märunti. prorocul Eremia si cäderea Ierusalimului. si. Regretatul Iulian Stefänescu a arätat cä cele 25 de cöpii din aceastä clasä de manuscrise se pot grupa in cinci familii. Iosif si Asineta. Textul romänesc este insä aci confuz. citeva sint teme de folclor ce par sä fi intrat in Bizant din lumea Orientului arab. Altä parte este alcätuitä din legende cu substrat istorie. atribuitä lui Radu Popescu. Cronografele bizantine cuprind in urzeala lor un bogat material folclo. omorirea lui Cain si originea ciinilor. bogatul strat de legende apocrife al cronografelor privitor la: cäderea ingerilor. Din acest pasaj . s-au revärsat asupra intregii lumi ortodoxe din Balcani si din Räsärit. iarä slova a treia iaste A.pindit. a cuprins si ea pasaje din Dorotei si din Cigala. aratä partea despre miazäzi". Solomon. pe cale oralä sau scrisä. numele lui Adam. Contimporanul lui Dosoftei. Cronica munteanä intitulatä Istoriile domnilor Tärii Romänefti. uriasii. precum dealtfel o spune singur si precum a dovedit-o acum in urmä regretatul Iulian Stefänescu. in Cärtile populäre. Am arätat cu acel priiej cit de intinse sint ramificatiile acestei literaturi apocrife in tezaurul tradi. ELEMENTE DIN CRONOGRAFE IN FOLCLOR Am analizat pe larg. care toate derivä dintrun prototip comun. Miron Costin. vol. aratä partea despre apus. in chip simbolic. in sfirsit. a patra Mecnmßpia (= miazäzi) — aceasta pentru cä Dumnezeu.ric. Ambele cronografe au fost utilizate de timpuriu de cärturarii nostri. in masele adinci ale poporului si au läsat in folclorul nostru urme care däinuiesc pinä astäzi. si din Cigala si din Dorotei. Moise. Legenda se lumineazä insä prin originalul grecesc: prima literä din numele lui Adam vine de la ’AvaxoXf) (räsärit). cronografele lui Dorotei si Cigala ne explicä astfel numele lui Adam: „Acest nume al lui Adam se serie in patru slove: slova dintii A aratä partea despre räsärit. II.Din contaminarea cronografului lui Dorotei cu cronograful Cigala s-a format in literatura noasträ un al treilea tip de cronograf. Ceea ce este insä mai interesant: cronografele au pätruns. cäci nu se vede ce legäturä este intre literele care alcätuiesc numele lui Adam si punctele cardinale ale pämintului. care.tiilor si creatiilor populäre. iarä slova a doua iaste D. Avgar si Mintuitorul. Avraam. (apus). a treia A din ’ApKtog (= miazänoapte). De exemplu. pentru ca pämintul sä-1 recunoascä ca al sau. Cain si Abel. pläsmuite in vremurile de agonie ale antichitätii clasice. Melchisedec. a fäcut pe om cu elemente luate de la toate punctele cardinale. era si el un cititor pasionat al cronografelor. pästrat mai bine in manuscrisul nr. Mitropolitul Dosoftei a imprumutat. 3517 din Bibilioteca Academiei Romäne. poate cel mai räs. 0 parte din acest material folcloric este alcätuitä din legende religioase apocrife. aratä partea despre miazänoapte. iarä slova a patra iaste M. materiale pentru legendele sale hagiografice.

extrasä aparte. nestiind cä fusese in mina impäratului. Si adunarä patru slove din carte. ca de pildä episodul sotiei lui Theodosie cel Mic. Aceastä Istorie a Troadei a pläcut mult in lumea veche romäneascä. Pavlin. Gäsim insä si material legendär care a pätruns in folclorul bizantin din Orientul arab. Aceasta. Folclor oriental. ea a fost extrasä din cronograful lui Cigala. care. La amiazä si la asfintit. unde muri. §i-au adunat patru slave De au fäcut un nume. de cätre vornic* inainte de plecarea mirilor la biserica. Aceastä legendä. Vetala panciavinsaii. care ar fi scris — unui din tabära greceascä. doi pre. Istoria Troadei. despre un bolnav cu o ranä plinä de puroi pe care se a^ezase mustele de-1 :248 . iar pe ea o izgoni. incorporat in cronografe la impärätia lui Tiberiu.tinsi martori la räzboiul troian. in oratiile de iertäciune rostite la nunti. care trebuie sä-si fi gäsit un mare numär de cititori. Femeia se duse la Ierusalim. introduc urmä. il därui nasului ei. deoarece isi gäseste paralela cea mai veche intr-o colectie de povesti sanscrite. fiindcä le gäsim extrase si in copii aparte. Si-a tälmäcit mtmele Strämosului nostru Adam. altul din tabära troianä — originea si peripetiile luptelor la care au luat parte.torul episod: . pe care cronografele ni-1 povestesc astfel: impäratul primise in dar un mär prea frumos. mai coloratä si mai completä — fiindcä cuprinde si tragedia eroilor greci dupä intoarcerea in patrie — si a circulat. Theodosie. se gäseste incorporatä in vestita colectie de basme arabe 0 mie si una de nopti si este probabil de origine indicä. infatisate insä intr-o altä luminä decit aceea pe care o cunoastem din poemele homerice. Aceste oratii sint rostite pretutindeni la nuntile täränesti. Impäratul. ' S-a mai trimes Dumnezeu In patru unghiuri de lume. care. dupä ce evocä creatiunea omului. grecesti sau bizantine. pe care-1 trimise sotiei sale. in numeroase cöpii manuscrise. ca de exemplu episodul. intrebä pe sotie ce a fäcut cu märul? Sotia se jurä cä 1-a mincat. unde povestirea este mai vie. cuprind si eie multe elemente de folclor bizantin. Astfel este ciclul de legende privitoare la luptele de sub zidurile Troiei. Izvorul acestor legende din cronografe sint douä pläsmuiri apocrife din veacul al II-lea al erei crestine: Dictys Cretanul si Dares Frigianul. . admirindu-1. AI doilea strat de materiale populäre din cronografe este alcätuit din legende profane. din secolul al VI—VII-lea. intr-o formä mai bine inchegatä.al cronografelor s-au inspirat cärturarii märunti ai satelor. Si la miez de miazänoapte. Capitolele privitoare la Constantin cel Mare. il aduse acestuia. Localizäri. Au trimes la räsärit. porunci sä se taie capul lui Pavlin. arätindu-i märul. intrind in bänuieli. Unele elemente anecdotice din cronografe.

R u s s o . I u l i a n i j t e f ä n e s c u . V o i l e a n u . p. p. la Al. 501 — 502. 3. 1931. Bucuresti. Analele Acad. Letopisetul lui Azarie. Despre utilizarea cronografelor de Dosoftei. Hronograful lui Mihail Moxa. 53— 100 (cronica de la 1570. 6 — 1 9 si 65—89. a c e l a s i . sect. S i m a c h e § i T . Analele Acad. numai ce ling. Buzäu. in Basarabia. 1927 (Extras din Arhiva. Voileanu.nesti de tipul Danovici (studiu neterminat. M. I. in centrul legendei apare poetul Conachi. Studii istorice greco-rcmäne. in Revista istoricä romänä. II. Cronice inedite atingätoare de istoria romänilor^ Bucuresti. Despre izvoarele cronografului: Ion B o g d a n . R u s s o . Räzboiul Troadei dupä Codicele Popovici (1796). 1—77. si D. Turcograecia lui Crusius. Rom. in Codrul Cosminului. publicat dupä moartea autorului). mem. P e t r i c e i c u H a s d e u . XIV. N. Rem. 255 — 277. für si. a fost localizat si la noi. Cernäuti. 1891... Phil. C r i s t e s c u . C a r t o j a n . 79—102. p. p. in Convorbiri literare. vezi I u l i a n § t e. in Cronica lui Constantin Manasses. Codicele M.. in Archiv für slawische Philologie. Iasi. cu o prefata de prof. p. 1924. sect. p. Republicat in caractere latine (dar cu pästrarea unor litere chirilice) de N. Bianu. Jireöek. Opere postume. I s t r i n . traducere mediobulgarä fäcutä pe la 1359 de I. mem. XVII. G r e c u. XIV. B o g d a n . sect. Legendele Troadei in literatura veche romäneascä. cit. 535-556. IV.te pe un binefäcätor ce vroia sä le goneascä: „Lasä-le cä sunt sätule acestea de nu mänincä räu. 1895. III. 1085 — 1092. 1942. Cronografele remä. p.f ä n e s c u. si de dr. cronografele lui Dorotei ?i Cigala. iarä de vor incäpea niste fläminde. Ill. p. XXXI. Pentru Skazanije. din 1748). op.. p.. p.. I. Beiträge zur griechisch-slawischen Chrono. 3. XIII. cronografele romänesti). Mem. III. care condamnä un slujitor vinovat sä fie legat gol in lunca Birladului. mai räu vor minca". 1939.toare a fost pusä pe seama boierului Calmutki. 1939. XIII. t. p. p. in Byzantinische Zeitschrift. Legenda Troadei. 1909. in Byzantinische Zeitschrift. care trebuie pusä pe alte baze. 1927). BIBLIOGRAFIE Cronograful lui Moxa a fost publicat de B. C a r t o j a n. In Moldova. Cuvente den bätr!ni. XL VIII. Legendele Troadei in literatura veche romäneascä. 255 si urm. p. I. cf. 528 — 552.graphic. a c e l a s i. Prefata confuzä nu rezolvä probleraa surselor. 1925. de Radu Popescu in Ist or ule domnilor Tärii Romänesti. II-III. p. ist. 481—536.. 1914. s. 249 . p. Studii asupra legendei in legäturä cu cronografele: K a r l P r a e c h t e r . 1835. Despre Dorotei: V. III. 313 —443. 519—546.. G a s t e r (dupä un cronograf) in traducere germanä. 1922. lit. p. Mem. I. Analele Acad. si adaosele lui Const. 251—297. W. V a s i 1 e s c u. 36-38. de L e c a M o r a r i u . 1894. in Revista istoricä romänä. si care opres. s. Textul slav al cronografului lui Manasses.chinuiau. p. 1895. Original der rumänischen Troia. Cronica lui Manasses si literatura romäno-slavä si romänä veche. Despre raporturile cu Manasses vezi si N. Rem. p. 416—429. in Archiv für slawische Philologie. o legendä asemänä. Textul publicat: de M. IX. 1878. Arch. Mem.. in satul Tepu din judetul Tecuci. 99.. M a r g a r e t a S t e f a n e s c u . B o g d a n . tom. lit. Cronografele grecesti (tip Dorotei si Cigala). Cf. Iasi. 25—44 (dupä un ms. s. Sibiu. D.

greco-rom. III. pe la jumätatea secolului al XVII-lea. II. precum si pe cele confiscate de la „vicleni". 9 — 35. 307—319) M. 1931. voievozii däruiau sfetnicilor lor de tainä ■ — boierilor de divan— precum si vitejilor care isi puseserä pe cimpurile de luptä viata in primejdie pentru apärarea domniei. veniti astfel coloni pe mosia boierului. E. 251—297 (legenda aparte In ms. A r o n D e n s u s i a n u . 347-353. din recolta cäruia apoi fiecare isi trägea partea lui si a alor säi. si in Arkivele Olteniei. 1896. p. Povestiri din cronografe. 4). stäpinea in devälmäsie pämintul pe care-1 lucra. ln acest scop. 657 — 663. adicä de la „vinzätorii de tarä“. I. mai ales in Moldova. unde cresterea populatiei imputina ratia de hranä. 13 —73. inrudit deci prin legäturi de familie. Rom. 145— 148. Legendele sfintului Constantin. versiunea occidentalä a lui Guido della Colonua in ms. Acad. Satul intreg. Aceastä ascensiune este rezultatul unor prefaceri adinci sävirsite in structura socialä a poporului romänesc. I . Sofii. in Convorbiri literare. sub obläduirea bätrinilor. Cruci. Aceste päminturi däruite trebuiau insä puse in valoare. Legenda Maicii Domnului. Bucuresti. C. lanuri intinse. O v i d D e n s u s i a n u .prietate. imasurile pe care-si pä. G r i g o r a s . p. clasa socialä a boierimii dobindeste un loc preponderent in viata de cultura a neamului. desi nu singura. Studii ist. Järanii. din täri sträine. 9 2 — 9 3 . p. sä dea proprietarului o parte din recoltä • — dijma — si sä lucreze un numär de zile pe an pe pämintul pe care . stäpinul isi coloniza mosia cu tärani ■— fie cä ii aträ. V a s i l e G r e c u . Pämintul era proprietatea colectivä a satului. primeau de la acesta citeva pogoane de pämint pe care-1 munceau pentru hrana lor si a familiei lor. fond valah nr. XXIX. prefaceri pe care vom incerca sä le schitäm in linii generale aci. muncea in comun pämintul. Casa $coalelor (legenda sf. legenda sf. legenda celor sapte cuconi). trädätorii. 1925 (tot aci. Populatia de agricultori. domnii pun stäpinire pe paminturile nemuncite si nelocuite. IV. räsfiratä in sate. CRONICARII MOLDOVENI IN LIMBA NATION ALÄ ASCENSIUNEA BOIERIMII IN VIATA DE CULTURÄ A NEAMULUI ’ Din a doua jumätate a secolului al XVII-lea. pädurea din care-si scotea lemnele trebuitoare pentru constructie si foe. care aleätuiau domeniile coroanei. Nu avem acte din epoca intemeierii principatelor. 1931. pentru cä ea a avut o important deosebitä in cultura noasträ veche. 1433 din Bibl. dar atit cit putem intrezäri in negura vremurilor. Din aceste päminturi. D.. p. 286 — 298 (dupä ms. dar se invoiau. 1895. D e m e t r e s c u . I u l i a n M . R u s s o . se pare cä incä din epoca de inchegare a principatelor noastre. Dupä intemeierea principatelor.Bucuresti. fie cä ii aducea din depärtäri. p . 1895. p. p. In Glasul Bucovinei pe anul 1921. rostul cultural al clerului incepe insä sä decadä. era cea colectivä.stea vitele. Rom.). si lit.. in schimbul pogoanelor primite. si pentru destelenirea lor era nevoie de brate. forma obisnuitä de pro. p. din Paris. din citeva dccumente posterioare. in Revista istoriea romänä. p.gea din satele räzesesti invecinate. Extrase din cronografe. in Revista criticä literarä. Acad.). trebuiau cultivate. 1923. 2183 din Bibl. S t e f ä n e s c u . in Revista crit. care scobora dintr-un strämos comun. Si atunci.

träind färä nici o constringere.proprietarul si-1 rezervase siesi. ln chipul acesta a inceput sä se diferentieze clasa täranilor in douä: o clasä de tärani liberi. bästinasi. ca räze^i sau 2-JO .

obligindu-se in schimb. Conta ctul cu cercurile patriarhiei a trezit in ei rivna dupä 251 . grupati in jurul patriarhiei. in schimbul dijmei si al cläcii. Prin aceasta täranul räzes intra intr-o sferä juridicä nouä: pämintul lui tre. in timp ce cremte din ce in ce clasa täranilor cläcasi. Dar in aceastä metropolä de culturä a Orientului —■ in care se suprapusese trei civilizatii diferite: bizantinä. care-si vinduse partea lui de mosie. dar cu conditia ca. se ridicä. täranii räzesi rämin din punct de vedere juridic färä pämint. Conditiile economice din ce in ce mai grele — mai ales in epoca domniilor fanariote — vor sili cu timpul aproape toatä täränimea liberä sä-si vindä ocinele si sä intre in conditiile juridice ale cläcasilor. o clasä de latifun. Spre a face fatä acestei fiscalitäti excesive. care primeau pä mint ul anual din proprietatea boierului. täranul sä dea o parte din recoltä. Boierimea isi intinde necontenit hotarele mosiilor. intra in rindurile täranilor cläcasi. latinä medievalä si turcoarabä —. profesorii de la scoala patriarhiei. Era imposibil ca boierimea noasträ. dar in cursul veacurilor XVI—XVII. zic din punct de vedere juridic. ca sä-l lucreze mai departe pentru hrana lor. Aceste douä forme sociale au convietuit multä vreme. Centrele importante in care se punea la cale intronarea si rästurnarea domnilor nostri erau. Prin aceste vinzäri. din mosi strämosi pe pämintul pe care-1 stäpineau ca proprietate colectivä. In secolul al XVII-lea sintern tocmai in epoca in care procesul acesta social este in plinä desfäsurare. din secolul al XVI-lea si al XVIIlea. prin bunä invoialä.turile Renasterii occidentale.domnii si boierii veneau in contact cu fruntasii plutocratiei grecesti. la dijmä si la clacä. clasa täranilor räzesi incepe sä se ingusteze. o altä clasä de tärani cläcasi. Rämas färä pämintul säu propriu. adicä sä facä claca. de fapt. birurile apäsau din ce in ce mai greu populatia ruralä. Venetia si Padova. täranul räzes sau mosnean. care colindä curtile sträine pentru a consolida sau a intriga impotriva domnilor. in proprietatea boierului. in secolul al XVII-lea. fiindcä. si sä se oblige a munci un numär de zile pe an in mosia boiereascä. boierul le ceda de cele mai multe ori pämintul vindut. din pricinä tributului pe care domnii trebuiau sä-l verse anual la Poartä. la fiecare inceput de domnie. dijma. care formeazä divanul si joacä un rol important in ridicarea si ia surparea tronurilor. sä fie atrasä numai de pitorescul si strälucirea acestei cetäti pe care o cintaserä truverii evului mediu francez. pentru a primi investitura de la Poartä. In Constantinopol veneau periodic domnii cu alaiurile de boieri. prin vinzare. Incepind de la sfirsitul veacului al XVI-lea. dar boierul ii läsase mai departe uzufructul pogoanelor vindute. in devälmäsie — si aläturi. in schimb ul pämintului cedat. care isi fäcuserä studiile la colegiile din Roma.cuse. din care radia viata spiritualä a intregului popor grec. Pe ruinele proprietätii colective täränesti. Constantinopolul si orasele Poloniei. vechii mosneni si räzesi incep sä-si vindä boierilor de pe mosiile invecinate sfoara de pämint ce li se cuvenea din proprietatea colectivä.diari puternici. Din secolul al XVII-lea. introduseserä un avint de viatä nouä din orizon. care se vintura necontenit prin Constantinopol. absorbind proprietatea räzesilor.mosneni.

orizönturile mai largi ale culturii occidentale. 252 .

Pentru informatii privitoare la titlurile si functiunile boierilor.ln mediul cosmopolit al Constantinopolului si in marea fcoalä a patriar. Dimitrie Cantemir. Analele Academiei Romäne. Socec. Analele Acad. N. Despre rumäni. Interesante contributii aduc studiile documentate ale mult regretatului istorie C. Constatäri istorice cu privire la viata agrarä a romänilor.zätoare fi mai eruditä minte a trecutului nostru de culturä. cu materialul documentar necesar. I o r g a . an. 1. Bucuresti. „Fundatiunea Regele Ferdinand I“. F i l i t t i si tratatä mai pe larg. 1908 (brosura alcätuieste volumul XVIII. la Funda^ia Regalä. extras din Convorbiri literare. 1933. G i n r e s c n . a c e l a s i . care continuaserä in mänästiri. prin daniile lor. duminicä 25 ianuarie 1925). Bucuresti. Un al doilea curent de culturä occidentalä a venit in Moldova din Polonia. Proprietatea solului in principatele romäne pinä la 1864. XIII. Bucuresti. 1935. din indemnul domnilor si al boierilor. Mcmoriile seefiunii istorice. 191—247. mem. C. 18.hiei fi-au fäcut ucenicia stiintificä: acea bizarä figurä care e Nicolae Milescu. Ambele chestiuni au fost reluate intr-un cadru mai larg in cursul pe care regretatul G i u r e s c u 1-a tinut la Facultatea de litere din Bucuresti. legendele hagiografice. in Arhiva pentru stiinta si reforma socialä. Clasele sociale in trecutul romänesc (Conferinfä finutä sub auspiciile Institutului social romän. februarie si aprilie 1925 (23 pag. seria a II-a. in legäturä cu originea dregätoriilor ?i cu evolufia lor. Bucuresti.. Contactul cu scolile Poloniei si cu lumea greacä din Constantinopol inlesneste boierimii noastre sä cistige un loc de frunte in cultura principatelor fi deschide in acelasi timp o erä nouä in istoria literaturii noastre. C. Chestiunea a fost reluatä de I. BIBLIOGRAFIE Pentru urmärirea mai pe larg a prefacerilor sävirsite in via'fa socialä a poporului nostru.). din colectia Studii si Documente cu privire la istoria romänilor). in anul scolar 1915— 1916. 1916. 52358). o brosurä de 128 pagini. cronica lui Stefan cel Mare. form. infätifind vietile sfintilor intr-o bogatä inläntuire de incidente miraculoase fi in luminä 2*2 . XXXVIII. Bucuresti. stolnicul Constantin Cantacuzino si cea mai cuprin. XV—XVII. ist. Mem. 1925. Bucuresti. C. reprezintä in istoriografia Moldovei o deeädere. O expunere succintä a evolutiei claselor sociale la I. le-au asigurat viata materialä. Rem. ei le-au zugrävit faptele intr-un stil exaltat de pietate. 1925. F i l i t t i . p. Despre boieri. Noi contributiuni la studiul marilcr dregätcri in secolele XIV si XV. G i u r e s c u . sect. sub titlul Organizarea socialä in Tara Romäneascä (o copie litograficä din acest curs se pästreazä in Biblioteca Academiei Romäne sub cota II. tom. TINERETUL MOLDOVEAN LA STUDII lN_POLONIA Cälugärii. Insufletiti de recunoftintä fatä de voievozii care. Modeleie cu care erau deprinsi. domnul Constantin Duca. Oameni dependenti si cultivatori liberi in principatele romäne in sec. tn legäturä cu cele expuse. 1920. seria II. a c e l a s i . in imprejurärile pe care le vom vedea in capitolul urmä tor. a c e l a s i .

continuind letopisetele cälugärilor. intre cronicile sla. Pocutia. Din timpurile vechi. pria urmare. e necesar sä cäutäm a determina mai intii mediul cultural in care s-au format sufleteste primii boieri cronicari. tinea capätul marilor drumuri de comert care uneau cetäfile Poloniei cu cetätile de pe tärmurile Märii Negre. iar de cele rele sä se fereascä“. pentru care a primit in schimb. cea dintii näzuintä a lui trebuie sä fie adevärul. a cäror ecou ajungea pinä intre zidurile mänästirii stins. cu marile centre de negot ale Italiei medievale. devenitä din ce in ce mai apäsätoare. Pribegi in Polonia. si-au amestecat singele cu pämintul tärii. fi a imprumutat coroana Poloniei cu 5. zarva de la curtea domneascä. In cronicile moldovenesti scrise de cälugäri in limba slavä nu gäsim. invinfi de domnul adus de turci. ca zälog. Meritul de a face din istorie un instrument al constiintei nationale revine marilor cronicari moldoveni. ln a doua jumätate a veacului al XVII-lea se creeazä in Moldova douä partide: un partid care tinea cu turcii fi un altul care nädäjduia sä scuture. Ei scriu ca sä afle „cap si incepäturä mosilor". Pe aceste vechi legäturi comerciale s-au grefat. pe care il spun räspicat in predosloviile lor. ca säfi scape viata.de apoteozä. Este deci o mare deosebire. Cind cineva este insufletit de asemenea idee. ale cäror fapte sä serveascä drept norme pentru urmasi: „ca sä fie cele bune de invätäturä. nici sentimentul national. in räzboiul civil care se dezläntuie intre fiii fi urmasii lui Alexandru cel Bun. Boierii moldoveni. zbuciumärile interne.vonefti scrise de cälugäri fi intre cele aleätuite in limba romänä de cätre boierii moldoveni. au pornit sub impulsul unui sentiment patriotic. intrind in legäturi cu vecinii säi. cei alungati din domnie se refugiau in Polonia. relatiile politice fi culturale. iar pe de o alta. i-au fäcut sä dea scrisului lor un pronuntat caracter panegiric. care. nici simtul obiectivitätii. si de conceptie si de nivel. pe de o parte. cu marile cäi maritime care duceau spre Orientul indepärtat. suzeranitatea musulmanä. Astfel fi-au gasit refugiu in tara vecinä Alexandru 253 . Ca sä ne putem explica aceastä deosebire de nivel si de conceptie. De aci acel spirit de obiectivitate si de discernämint critic pe care il gäsim la marii cronicari moldoveni. färä coloare. de la inceputul organizärii sale politice. fugeau in Polonia. Aceste legäturi politice continuä si sub urmasii säi si. grupati strins in jurul voievozilor lor. Moldova. sint infätisate sters. Ringala. ci in limba nationalä. lupte in care era prinsä toatä boierimea. luptele pentru apärarea Moldovei. färä interes. De altä parte. Alexandru cel Bun. negutätorii poloni colindau drumurile Moldovei pentru a ajunge la porturile de pe coast ele Märii Negre. s-a cäsätorit cu vara regelui.000 de ruble. fi prin ele avea legäturi. prin ajutorul polonilor. cu vremea. cei ce se sprijineau pe ajutorul lesesc. In luptele inverfunate dintre aceste douä partide. de aci si preocuparea lor de a serie istoria nu intr-o limbä pe care masele populäre nu o intelegeau.

Läpufneanu si fiul säu Bogdan. venind din Polonia. O seamä de fiice ale marilor boieri moldoveni s-au cäsätorit cu tineri poloni. se asazä in tron cu sprijinul oftilor polone. cind nemultumirile impotriva domnului adus de turci cresteau in tarä. totdeauna infrintii isi gäseau adäpost pe pamintul polon. o influentä polonä. Documentele timpului ne indicä boieri de frunte ai Moldovei care cultivau in secolul al XVII-lea mofii in Polonia. din neamul Moviles. cind aceftia. cu tot numele säu slav. Acolo si-au gäsit atunci adäpostul familiile Stroici fi Movilestii. boierii säi devo. fi care semna in documente aläturi de chirilice si in caractere latine. la care s-a aläturat apoi marele boier Nestor Ureche. pe Constantin Movilä. E posibil ca o bunä parte dintre tinerii noftri boieri care urmau scolile acestea sä fi fost :254 . era firesc ca pribegii moldoveni sä caute legäturi de inrudire cu nobilimea cu care convietuiau. hatmanul loan Costin. pe care ii intrebuintau in corespondenta diplcmaticä ce o aveau cu regatul de la nord. tatäl lui Miron Costin. o sorä a lui era cäsätoritä si ea cu un polonez. care avea prieteni in nobilimea polonä. cereau fi obtineau indigena. Astfel. Zamoisky a fäcut domn in Moldova pe Ieremia Movilä si. atunci pribegii se intorceau. Astfel Nestor Ureche arendase o mofie in starostia Zolkiew. Ieremia si Simeon. ln räzboiul civil care a urmat intre veri. fugit la urcarea in a doua domnie a lui Aron-Vodä. trebuind de multe ori sä räminä acolo vreme indelungatä — nici ei nu stiau dacä se vor mai intoarce cindva — ca sä-fi poatä asigura o federe linistitä. cum erau deprinfi din tara lor cu agricultura. Incetäteniti in regatul vecin fi stiind cä drumurile de intoarcere in tarä le sint inchise. tatäl lui Grigore Ureche. in Polonia. adicä intre fiii lui Ieremia si ai lui Constantin. Pe de altä parte. Cind Petru §chiopul a luat drumul exilului spre Tirol. Vasile Lupu a märitat pe fiica sa. Astfel se constatä documentar cä au dobindit cetätenia polonä Movileftii — Gheorghe. Luca Stroici luase pe seama sa o mofie la Zwinigrad fi Vasile Ureche. boierii noftri trebuiau sä-si asigure un rest pentru viatä intre sträini fi. secretari pentru limba polonä. Afezindu-fi rostul vietii lor pe vreme indelungatä. pcate pentru totdeauna. Miron Barnovski. Nestor Ureche. fi multi altii. cei mai multi arendau mofii din domeniile coroanei. Cind norocul le suridea. Astfel fi-a märitat Ieremia Movilä cele patru fete ale sale. fratele cronicarului. era moldovean de baftinä.tati s-au refugiat in Polonia. Rezultatul acestor numeroase legäturi a fost cä tinerimea moldoveanä a inceput sä frecventeze fcolile polone. Ca urmare fireascä a acestor legäturi de rudenie. care. cu principele litvan Janusz Radziwill. intruett surorile sale fuseserä märitate in Polonia. Tot la vecinii de la nord sa refugiat fi Miron Barnovski.tilor. dcmnii noftri aveau — pentru a face fatä imprejurärilcr politice ■— la curtea lor.tul polon. sub influenta polonä. fi el. domnita Maria. Faptul cä fi-a schimbat numele dovedefte. sprijiniti de osti polone. o sumä de nobili inträ in serviciul domnilor moldoveni. Luca Stroici — care ne-a läsat Tatäl nosiru scris cu caractere latine. era arendaf la Zahajpole. dupä moartea acestuia. Boierii aceftia care se refugiau in farä sträinä.

de exemplu. fiindcä numai afa ne explicäm sprijinul material pe care i-1 acordä Iordache :255 .pregätiti chiar in Moldova. in fcolile intemeiate de iezuiti. intre limbile de predare. ne este amintit colegiul iezuit din Iafi. Afa. in care trebuie sä fi urmat fi multi romäni. Pe la jumätatea secolului al XVII-lea se gäsesc in Moldova citeva asemenea fcoli in care. dacä nu chiar ca materie principalä. figura fi limba latinä.

unde a väzut acea invazie de lacuste pe care o povesteste asa de pitoresc in cronica lui. pe la a doua jumätate a secolului al XVII-lea. intr-o scrisoare din 24 iulie 1693 cätre Congregatiunea „De Propaganda fide". altii stabiliti acolo cu pärintii. in care isi scriseserä 2ö5 . Profesorii din aceste §coli iezuite se pare cä predau si lectii particulare in casele marilor boieri. poate la Lwöw. scolarii veneau la curtea domnului sä-l salute si sä recite versuri ocazionale in limba latinä. diiectivele culturii polone? Polonia era o tarä catolicä §i ca atare adoptase in bisericä si in cänceläriile regale limba latinä. care avea in organizarea sa. trimis pe vremea lui Vasile Lupu sä cerceteze bisericile catolice din Moldova. care incepuse sä se räspindeascä in Moldova pe la jumätatea secolului al XVII-lea. Istoricul polon Eugen Barwinski. condus. care a fost mare logofät." In aceste scoli se punea pe invätämintul limbii latine atita pret. Care erau insä. incit. Se constatä dar. de franciscanul Ressi.torile Cräciunului. pe la jumätatea secolului al XVII-lea. curios ca moldovenii sä fi sprijinit bäneste aceasta scoala. Astäzi toatä floarea nobilimii vorbe^te latineste si multi dintre dinsii chiar sunt foarte invätati. Actualul principe. este un elev al meu. atunci cind Vasile Lupu a infiintat in mänästirea Trei Ierarhi o scoalä superioarä teologicä. ln Polonia. o remarcabilä afluentä a tineretului moldovean spre scolile din Polonia — unii veniti din Moldova. pe la ince. la studii superioare in Polonia. Cultura latinä in Polonia. Ar fi. serdarul (era loan Costin. a devenit cu vremea asa de insemnatä in Moldova. in urma vicisitudinilor din patria lor. si in toatä tara pe atunci nu era altcineva ca sä vorbeascä sau sä stie limba latineascä afarä de Mironasco Costin. Tot in acelasi timp se constatä un seminar catolic la Cotnari. intr-adevär. in care se pregäteau pentru cariera preoteascä cei ce voiau sä ocupe parohii catolice in Moldova. el a adus ca profesori pe cei mai de seamä reprezentanti ai Academiei teologice din Kiev. tineretul nostru a cäutat sä-si imbogäteascä invätäturä mergind peste hotarele tärii. dupä cum s-a väzut. Iezuitul Francesco Renzi.putul veacului al XVII-lea. in virstä de 23 de ani. Dragostea pentru cultura latinä. o bazä latinä.Ruset sau Miron Costin. hatmanul (era atunci Nicolae Costin). Un alt seminar se afla la Galati. Dar in afarä de aceastä culturä latinä. dacä fiii lor n-ar fi invätat in ea. räspinditä si prin aceste scoli. care a publicat cu citiva ani inaintea räzbciului o versiune latinä a cronicii lui Miron Costin. Miron Costin urma cursurile colegiului din Bar. dupä cum ne märturiseste un misionar franciscan. incit. Constantin Duca. spune textual cä: „acum 15 ani am venit in Moldova si am fost repartizat la Iasi.tuali ai mei. la särbä. ne dä o listä de vreo 20 de tineri moldoveni care au urmat cursurile Universitätii din Cracovia intre anii 1405 si 1503.. si-a fäcut studiile Grigore Ureche. fratele lui Nicolae) si secretarii dcmnesti pentru corespondenta cifratä sunt si ei elevii si fiii spiri. Marcu Bandini.. in aceastä epocä. Aceastä limbä. iar trei decenii mai tirziu.

operele lor cei mai de seamä reprezentanti ai culturii polone. era aci atit de inrädäcinatä. incit un 2ö5 .

sä aren. originär din Verona. care n-a fost numai un mare talent militar fi un insemnat bärbat politic. Isi fäcuse studiile la Roma. expatriatä. Sub influenza bisericii catolice fi a legäturilor culturale cu Italia. decedat la Cracovia in 1614. Incepind insä din a doua jumätate a secolului al XVII-lea. Ifi fäcuse studiile la Padova fi pästra din timpurile copiläriei. Alors ils reussissent tres bien dans toutes les sciences". loan Kochanowski. Sigismund al II-lea (1548—1572) si Stefan Bäthory (1575—1585). pomenit mai sus in legäturä cu activitatea mitropolitului Dosoftei.dat un sprijin asa de pretios artelor. Dupont. incit a fost supranumit Magnificul. ci fi un om de o culturä vastä. in aceastä epoca. In limba latinä au fost scrise — dupä cum o sä vedem mai tirziu — o multime de cronici polone. Seria cu ufurintä elegante versuri latinefti. Bona Sforza. A fost of it er in armata polonezä. legäturile culturale dintre Polonia si Italia se intensificä. adicä: „Padova m-a fäcut om". a luat parte la expeditii räzboinice in Moldova si a scris o cronicä. In secolul al XVI-lea. pätrund in Polonia. sub regii Sigismund I (1506—1548). incit spunea prietenilor säi: „Patavium virum me fecit“. 1 1 D u p o n t . lorsqu'ils sont hors de leurs pays et ils trouvent des personnes pour les cultiver et pour les instruire. amintiri afa de puternice. Un alt italian adäpostit in Polonia a fost Alessandro Guagnini. ideile umanistilor si ale principalilor reprezentanti ai Renasterii au fost transplantate in Polonia nu numai de italieni. despre care ne vom ocupa in capitolul urmätor. care a trait intre 1437 si 1496. era membru al Academiei pomponiane si stätea in corespondents cu Polizziano. secretarul regelui loan Sobieski: „Ils ne manquent point d’esprit. ce qu’ils font bien. care au fost cunoscute si de cronicarii noftri. razele Renasterii. Cultul pentru latinitatea clasicä. cind boierimea moldoveanä. Ce impresie fäcea tineretul moldovean in aceste fcoli se vede dintr-o märturie contimporanä a unui francez. petrecute in Italia. venind din Italia. In fruntea acestora stä loan Zamoiski. Memoires pour servir ä Vhistoire de la vie et des actions de Jean Scbieski. sä-si caute norocul la curtea regilor si a nobililor poloni. Unul dintre aceftia a fost Filippo Buonacorsi.istorie literar slav spune cä cei mai buni fii ai Poloniei aveau mai pronuntatä dorinta de cosmopolitism decit dragostea pentru culturä lor nationalä. :19 . ci fi de tineretul polon care se ducea sä-si desävirseascä studiile in scolile fi universitätile Italiei. venea sä se afeze in orafele ei. Polonia ajunsese deci la o frumoasä inflorire literarä cätre sfirfitul veacului al XV-lea. Reprezentanti de seamä ai umanismului italian vin.deze mofii din domeniile regale fi sä-fi trimitä copiii in fcolile umaniste. cäsätorit cu o italiancä. citea fi gusta operele antichitätii clasice fi avea o profundä admiratie pentru ftiinte fi litere. Tot in Italia a studiat cel mai de seamä scriitor al literaturii polone din epoca ei de aur. Bartolomeo della Scalla si cu Lorenzo dei Medici din Florenta. marele cancelar. intrucit a fost utilizatä si de cronicarii nostri. cel care a acor.

:20 . 1865. 201. dintre toate disciplined pe care le invätau in fcolile polone. aceea care a avutoräsfringeremaiputernicä in sufletul tinerilor noftri cärturari a fost istoria. p.Dar. Varsovia.

pentru aceasta. intrucit nu contin §tiri privitoare la neamul nostru. Polonia s-a despärtit de tulpina popoarelor slave si a intrat in zona de culturä a bisericii catolice. de cind principele Mieszko I. Trebuie sä trecem in secolul al XV-lea. pe lingä loan Huniade. Alexandru cel Bun si apucä anii de glorie ai lui Stefan cel Mare. Opera lui. cäsätorit cu o principesä cehä.Care era stadiul istoriografiei polone atunci si. parohii si catedrale. ungare si germane. istoria Poloniei din epoca päginä pinä in anul care a precedat moartea sa. Informatiile lui Dlugosz privitoare la Moldova au fost imprumutate si amplificate de Marcin Kromer. care 1-a insarcinat cu diferite misiuni diplomatice. Libri XXX. de la canonic de Sandomir si Cracovia pinä la arhiepiscop de Lwöw. ca senator fi.rilor boieri moldoveni. folosind. Instructia se preda insä in scoli si in universitate ■— ca dealt. reorganizatä in 1400 de Vladislav Iagello. cronica lui Dlugosz contine o bogätie de stiri interesante din istoria Moldovei pinä la anul 1480. Intrucit. al XIII-lea si al XIV-lea. Polonia sive de Origine et rebus gestis Polonorum. intre 1512—1589. In limba latinä a evului mediu catolic s-a inceput literatura polonä. pentru al cärui geniu militar avea o sincerä si mare admiratie. Stiri despre istoria Moldovei si latinitatea romänilor in istoriografia polonä. pe lingä Matei Corvin si pe lingä impäratul german. tipäritä la Basel in 1555.fel in tot Occidentul medieval — in limba latinä. Ea servea chiar ca manual istorie in scolile superioare. eie nu prezintä interes pentru noi. viata Moldovei se impleteste tot mai mult cu a Poloniei. la Dlugosz. ajunse in curind un puternic focar ce imprästia lumina culturii dincolo de hotarele Poloniei. Dar cu toatä valoarea istoricä pe care o au cronicile polone din veacul al XII-lea (Anonimus Gallus). incä din secolul al X-lea. Regele Cazimir al IV-lea 1-a ales ca profesor de limba latinä pentru fiul säu. episcop. incepind cu Alexandru cel Bun.nicari isi fäceau cultura in Polonia. Jan Dlugosz (Johannes Longinus) (1415—1480) a studiat la Universitatea din Cracovia si a intrat in cler. care. in epoca in care viitorii nostri cro. Marcin Kromer este contimporan cu Kochanowski si a petrecut o buna parte a vietii lui la curtea regelui Sigismund August. El a povestit. ca sä gäsim date din trecutul Moldovei. ce elemente din cronicile polone au trait mai adinc si au desteptat vocatiunea in sufletul tine. mai ales. si 1-a insärcinat cu misiuni diplomatice pe lingä scaunul papal. Dlugosz träieste in epoca räzboaielor singeroase dintre fiii si urmasii lui. prin spiritul critic de care e stäpinitä. dupä modelul celor din Occidentul medieval. ?57 . fncepind din anul 966. ca una din cele mai remarcabile scrieri ale timpului säu. In 1364 ia fiintä Universitatea din Cracovia. cronicile polone. care träieste in asa-numita epocä de aur a literaturii polone. cu Analele Roczniki. care era intrebuintatä si in cancelaria de stat. avind ca model pe Titus Livius. unde a urcat toate treptele ierarhiei. iatä chestiunile pe care le urmärim in capitolul urmätor. precum si hrisoave si alte documente. mai tirziu. Sub influenta papalitätii au fost organizate scoli pe lingä mänästiri. s-a creftinat impreunä cu supusii säi. este consideratä. loan Albert.

cu bogate stiri privitoare la Moldova. care fi-a petrecut viata pe ?57 . de Marcin Bielski (1495—1575).Cronicile lui Dlugosz si Kromer sint continuate.

Dupä Bielski. A avut insä in patria sa o viatä zba:iuaiatä. pe care o prelu. un repertoriu al istoriei universale.ki. trece la istoria bizantinä. republicä din cronica tatälui säu partea privitoare la istoria Poloniei. dupä modelul cronografelor bizantine. moartea lui Stefan cel Mare. Cronica incepe deci cu povestirile biblice. imitate in toatä istoriografia medievalä. Cu acelasi lux de aniänunte e povestitä si domnia lui Bogdan. Cronica lui Marcin Bielski a apärut in 1550. dupä cum vom vedea mai tirziu. dupä märturia cronicarului. Aceastä cronicä. Opera sa. moldovenii il socoteau ca sfint". infringerea din Codrii Cosminului. sub titlul Kronika wszytkiego swiata (Cronica lumii intregi) si cuprinde. un material bagat de informatie lui Miron Costin.bilit si numit episcop de Chelm (1640) si Przemysl (1644).cina vitejiei lui nemaiauzite. la räzboaiele lui Mihai Viteazul. a fost mult admiratä pe timpul ei. incorporeazä apoi ceva din istoria popoarelor europene. dupä amintirile sale personale si dupä Reinhold Heidenstein. incheindu-se la anul 1548. numit secretar regal si insärcinat cu corespondenta diplomatic!. era in plinä faimä pe vremea cind Grigore Ureche isi fäcea studiile in Polonia. dupä cum vom vedea la locul säu. povestind evenimentele petrecute intre anii 154S—1597. lalaptele lui Zjlkievvski de la la originea cazacilor si la räscoala lor contra polonilor. si alti istoriografi poloni. incepind de la creatiune pinä in vremea autorului. isi luase acolo doctoratul in drept si ajunsese protonotar apostolic. Ea a fost aleasä. Dizgratiat un mament. la expeditia luiZamoiski in Tara Romäneascä. ameste.a.creazä si o continuä. „din pri. fiul säu. unde.du-si verva sa satiricä impotriva iesuitilor. Ioachim. a fost apoi resta. apärutä in 1597. mentioneazä cronicarul. pe care. un scriitor care s-a bucurat de mult renume pe vremea cind Miron Costin i$i petrecea tineretea in Polonia a fost Pawel Piase. cind fu chemat in Polonia. Numai in rästimpul vietii autorului a apärut ln trei editii: I la 1550. la 22 de ani dupa moartea autorului. Acesta studiase vreme indeluagatä la Roma.chim Bielski se gäseste o neinchipuitä bogätie de stiri privitoare la istoria Moldovei: luptele fratricide dintre fiii si urmasii lui Alexandru cel Bun.lingä voievodul Cracoviei si a luat parte la räzboaiele din Moldova. ln cronica astfel prelucratä de Ioa. secretarul regelui §tefan Bathory. sau cu numele latin Piasecius (1578—1663). Scrierea aceasta a avut pentru timpul ei un mare räsunet.cul polonilor in afacerilor interne ale Moldovei. luptele cu turcii. cu multe adausuri si schimbäri. indreptin. drept cäläuzä principalä de cel dintii cronicar al Moldovei in limba nationalä cunoscut pinä acum. Contimporan cu Piasecki a fost Alexandru Guagnini (Aleksander :2 . si pe acest fond se desfäsoarä istoria Poloniei in legäturä cu tärile invecinate. a fost atacat de acestia cu inversa. domnia lui Stefan cel Mare. Cronica lui Piasecki a oferit. fiind. continuä cu istoria anticä. cu pretioase stiri privitoare la Ieremia Movilä. In 1597.nare si acuzat de ambitie §i trädare. Ei cuprinde povestirea evenimentelor petrecute in Europa intre anii 1587 si 1638. a pierit toatä sleahta polonä care a participat la luptä. Chronicx gestonim in Europa singulariorum. relatiile cu polonii. a II-a la 1554 si a III-a la 1564.

care a venit de tinär in Polonia. italian de origine (näscut la Verona in 1538). distingindu-se ca inginer militar.Gwagnin). El a scris in limba latinä o carte care cuprinde descrierea tärilor din räsäritul Europei si istoria Poloniei in legä- :3 .

la räscoala lui Tomsa si la luptele lui cu Laski si Dimitrie Wiszniowiecki. iar acum cu adausurile regilor care nu se aflä in editia intiia. o strälucitä biruintä asupra turcilor. Stirile lui privitoare la Despot-vodä au intrat in compilatia lui Simion Dascälul. Cind citeau de pildä in Dlugosz despre . populatiile care locuiau intre Marea Neagrä fi Marea Balticä — si a fäcut multä vilvä. Panonia. dupä aparitia ei. urmäreau in paginile cronici. a adus martori in sprijinul acuzärii sale si a obtinut un decret prin care i se recunostea dreptul de autor. ca Grecia. din latineste in polonezä. nublicind a sa Cronica litvanilor. Aceste relatäri pline de amänunte pitoresti sint cu atit mai pretioase cu cit Guagnini a fost martor ocular la evenimentele pe care le povesteste si a luat parte la ele. pretinzind cä i-ar fi furat manuscrisul Descrierü Sarmatiei. de vreme ce ceilalti regi si principi catolici isi petrec timpul numai in trindävii sau in räzboaie civile" — nu se putea sä nu-si simtä sufletul tresärind de inviorare.tiile lui cu Laski. pinä la moartea lui Sigismund August (1572). ci s-a plins chiar regelui. in 1578. E usor de inteles curiozitatea vie cu care tinerii feciori de boieri moldoveni. pe lingä multe adause referitoare la istoria Poloniei. aruncati de valurile imprejurärilor pe limanuri sträine. si o serie de informatii privitoare la Despot-vodä. de Mar ein Paszkowski. in cunoscutä dramä istoricä a lui Vasile Alecsandri. insulclor. Aceastä editie polonä cuprinde. de acelasi autor si impärtitä in 10 cärti.. Cartea a fost publicatä la Cracovia. Dupä a mea pärere. sub titlul Sarmatiae Europae descriptio (Descrierea Sarmatiei Europene)—-prin sarmati se intelegea.Stefan cel Mare rinduri ca acestea: „O. tärile slave. bärbat minunat. Suedia.lor polone zbuciumul strämosilor lor. intelegerea si hotärirea tuturor crestinilor. cu sfatul. Departe de locurile pe care-si petrecuserä copiläria si de care le erau legate atitea amintiri.nirea lumii si mai ales cinstea de comandant impotriva turcilor. deoarece lipseste un studiu critic. apärutä intii in latineste la 1578. si. precum si a regatelor. la expeditia lui Laski in Moldova pentru intronarea lui Despot. sub urmätorul titlu (in traducere): Cronica Sarmatiei Europene in care se aflä regatul Poloniei cu toate tärile.turä cu statele vecine. Boemia.. a invinuit pe Guagnini de plagiat. Moldova. In 1611. Mai toate cronicile Poloniei cuprindeau astfel de stiri interesante sibogate despre relatiile cu Moldova si främintärile din principatul invecinat. Scotia etc. Problema nu este incä definitiv clarificatä in literatura polonä. la rela. evocarea ^ärii si a neamului in cärtile 25') . Danemarca. statelor. la domnia acestuia. istoricul polon Matei Stryikowski. fiind in ostirca lui Laski. de Alexandru Guagnini. intre altele si prin faptul cä. prin aceasta. cu nimic mai prejos decit comandantii eroici de cari atit ne miräm! In zilele noastre cistigä el. mult amplificatä. cartea lui Guagnini a apärut intr-o traducere polonä. Germania. in vechime. imprumutate din cronica lui Bielski — apärutä in urma editiei latine a operei lui Guagnini — pe lingä stiri pretioase despre räzboaiele polono-moscovite. Stryikowski nu s-a märginit insä aci. tärilor si provinciilor legale de aceastä Sarmatie. Tradusä dupä stäruinta autorul/ui. cel dintii dintre principii lumii. el este cel mai vrednic sä i se incredinteze conducerea si stäpi.

sträinilor a induio. 25') .sat sufletul pribegilor si a trezit in ei vocatiunea istoricä.

Intr-o operä a sa publicatä in 1451. secretarul apostolic al papei Bonifaciu al IX-lea. de umaniftii italieni. tineretul moldovean a mai gäsit in atmosfera istoricä a Poloniei o idee care a avut un räsunet putemic in literatura noasträ veche." :4 . domnul Vasile Lupu.populus terrae tuae. I. nu fuseserä fixate in scris. dupä cum afläm din analele de la Bistrita. originea romänä a neamului nostru a fost cunoscutä de timpuriu in cercurile scaunu. I o r g a .. Nu se poate spune cä ideea unitätii neamului fi a originii romane erau inexistente inainte de Ureche. patriarhul Chiril Lucaris. amintindu-le cä sint „creftini fi de acelasi neam". care la rindul lor o gäsiserä la scriitorii latini si la cronicarii bizantini. Inainte de Chiril Lucaris. Dar ideile acestea de unitate nationalä fi mai ales de origine romänä erau vagi. 56). aceastä idee nu apare in literäiura’ istoricä sau geograficä italianä decit in secolul al XIV-lea. Ideea romanitätii neamului a fost pusä in circulatie. p.lui papal. Cel dintii dintre umaniftii italieni care a vorbit in Italia de_latinitatea limbii noastre a fost toscanul Poggio Bracciolini (1380—‘1459).. intre romänii din Tara Transil. Prin misionarii catolici din Orient.vaniei fi intre locuitorii Tärii Munteniei fi ai Moldovei". vorbind despre noi.picat lui Gavril Bethlen despre „legäturä de singe fi de simtiri care träiefte. impotriva ungurilor“2. desi in mod tainic. cu Radu. Cei dintii care le räspindesc prin scris fi-i dau tot relieful cuvenit sint cronicarii moldoveni care-fi fäcuserä studiile in Polonia. italianul De la Valle culegea traditia originii romane din gura cälugärilor de la mänästirea Dealu. 1 5 . Doar fi pe ea se intemeiase campaniile lui Mihai Viteazul pentru cucerirea Transilvaniei fi a Moldovei.. nr. si in cronica anonimä aleätuitä in secolul al XVI-lea in Rusia (cf. primul din triada cronicarilor moldoveni cu studii in Polonia. 76. färä zäbavä. p. Ideea unitätii nationale trecuse fi pe planul politic. Este ideea originii latine. Textul reprodus si la C l a u d i u I s o p e s c u .1 Cu mult inainte. 1. spune textual: „La sarmatii de nord este o colonie de la Traian. precum s-a väzut. scriind vizirului despre o eventualä campanie in Ardeal.Dar in afarä de stirile privitoare la istoria Moldovei. nu erau difuzate in masele populäre. qui de_'sanguine Romanorum se asserit descendisse. dupä cercetärile intreprinse de Al..fti3. Istoria romänilor prin cälätori. ii voi atita. cätre sfirfitul secolului al XVI-lea. la 1507. Chiar pe vremea lui Grigore Ureche. Inaintea lui. cälugärul Maxim intervenise pe cimpul de luptä pentru a impäca pe Bogdan. fi papa Inocentiu al III-lea o amintefte in scrisoarea cätre Asäne. Marcu. fiul lui Stefan cel Mare. Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica. IV. 2Documentele^Hurmuzaki. 3„. DXCV. dupä izvoare romänefti. Disceptationes conviviales. care chiar fi acum. spunea: „In Ardeal mai mult de a treia parte sunt romäni cärora fägäduindu-le libertatea. seria räs. in 1629. p . p. O idee confuzä a originii romane a fost inregistratä. 1N. dar. in lumea Occidentului medieval. domnul Munteniei. 669. dar cu atit mai puternic.

§i 3.intru atita barbarie. un mare erudit. 2. Oculum (ochi) dicunt. digitum (deget). multasque alia quibus apparet ab Latinis. In aceasta operä. de§i in mare mäsurä schimbatä. panem (piine). incit s-a zis (Vlahia) Valahia. 5 . pe care 1-au locuit cindva dacii. de la care a fost numitä Flaccia. notate de cätre italienii care s-au dus pe acolo.“ . Aceastä ultimä idee — ca fi celelalte douä — a avut un puternic ecou in literatura istoricä a timpului fi a räzbätut pinä in istoriografia popoarelor catolice din preajma noasträ. Si dupä o lungä trecere de vreme. vorbind despre tinuturile de la nordul Dunärii.sam. cä romänii se trag din colon is tii adusi de romani in Dacia supusä. pästreazä multe cuvinte latine.cina de secretar pe lingä diferiti cardinali si pe lingä impäratul Frederic al III-lea al Germaniei. manum (minä). dar acolo unde insistä mai pe larg asupra originii poporului roman este Hist or ia rerum tibique gestarum locorumque descriptio. si alti eruditi italieni din vremea aceasta amintesc originea romänä a neamului nostru. si acea colonie s-a folosit de limba latinä. Limba este pinä acum de familie romana. cuvintul s-a corupt. qüi eo profecti sunt. sä fie incoronat papä.zindu-se pinä la Marea Neagrä. aproape toatä un ses intins si neapt pentru riuri. care a infrint pe daci. ca de pildä Flavio Biondo (1388— 1463).. care au fost läsati acolo ca colonisti. dupä ce a indeplinit sar. afirmate trei idei principale: 1. fiul lui Histaspe. Pe acest pämint au locuit odinioarä getii. dupä cum se vede. panem (piine). quaq nunc etiam inter tantam barbariem multa retinet latina vocabula. secretar al multor principi italieni si al curtii papale. qui coloni ibidem relicti fuertint.. sub numele de papa Pius al II-lea. Zic oculum (ochi). intrind in der. el are prilejul sä vorbeascä adesea despre romäni. care aminteste intr-un loc de loan Huniade. incepind din Transilvania si intin. unde au rämas. De unde a luat papa Pius al II-lea pe acest comandant de la care ar 1 „Apud superiores Sarmati colonia est ab Trajano ut aiunt derelicta. Iar colonia romänilor care a infrint pe daci a fost condusä de un oarecare comandant Flaccus. Cel mai interesant pentru noi este insä Aeneas Sylvius Piccolomini (1405—1464). iar pe regele Lisimah 1-au prins de viu in puterea lor si au coplesit Tracia cu multe nenorociri. vine de la numele unui comandant roman. Flaccus. digitum (deget). cä limba romänä face parte din familia limbilor romanice. care au pus pe fugä rusinoasä si pe Darius.“1 Dupä Bracciolini. care. afirmind cä este de origine romänä. care pe acel timp era „valah". manasse eamque coloniam fuisse latino sermone u." In acest text al lui Aeneas Sylvius Piccolomini avem. la virsta de 53 de ani. ab Italis. a ajuns. un profund cunoscätor al istoriei romane. desi in mare parte schimbatä si putin inteligibilä unui italian. manum (minä). spune: „Este un tinut asezat dincolo de Dunäre. si multe altele apar ca fiind de la acei latini. un popor sälbatec si insemnat prin multe pagube aduse romänilor" —■ iar ceva mai jos: „Valachia este un tinut destul de intins. In cele din urmä au fost supusi si nimiciti de armatele romane. In multele si variatele sale opere. notata. cä numele etnic al romänilor.

......... .... 43 CUCERIREA TURCEASCÄ §1 CON SECINTELE PENTRU CULTURA POPOARELOR BALCANICE........213 CRONOGRAFELE...... ......24 INTRAREA ROMÄNILOR !N CULTURA BIZANTINO-SLAVÄ.........190 veni numele poporului nostru ? Flaccus este amintit in elegiile pe care le-a scris in amarul zilelor de exil...................241 CRONICARII MOLDOVENI IN LIMBA NATION ALÄ.... petrecute departe de ai säi...........159 CULTURA IN TRANSILVANIA.......132 ISTORIOGRAFIA IN EPOCA LUI SERBAN CANTACUZINO SI A LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU t....... In cartea a IV-a din Ponticele :6 ......................... poetul roman Ovidiu.........ISTORIA LITERATURII ROMÄNE VECHI....................... ..........110 LITERATURA RELIGIOASÄ............ ..........................2 LA RÄSPlNTIA A DOUÄ LUMI: OCCIDENTUL LATIN SI ORIENTUL BIZ ANTINO-SLAV.50 MÄNÄSTIRILE.......................... SUFLET ROMÄNESC IN LIMBÄ SLAVÄ...167 CRONICARII LUI BRINCOVEANU....... ..... . .....155 LITERATURA RELIGIOASÄ IN EPOCA LUI MATEI BASARAB................. intre barbarii sciti..... TEXTELE POPULÄRE...........52 CULTURA SLAVÄ IN TÄRILE NOASTRE....................207 UN MARE CÄRTURAR MOLDOVEAN CÄLÄTOR IN CHINA: NICOLAE MILE SCU...... pe tärmurile Märii Negre........170 LITERATURA RELIGIOASÄ IN MOLDOVA.................119 Inceputul istoriografiei in tara romäneascä 139 EPOCA LUI MATEI BASARAB SI A LUI VASILE LUPU150 UN CÄRTURAR MOLDOVEAN MITROPOLIT AL KIEVULUI: PETRU MOVILÄ........... .........11 CONTINUATORII LUI MIRON COSTIN...45 ZORILE LITERATURII ROMÄNESTI...............66 I... ...... EPOCA LUI §ERBAN CANTACUZINO......128 LITERATURA HAGIOGRAFICÄ............180 CARACTERUL GENERAL AL CULTURII ROMÄNESTI PtNÄ IN SECOLUL AL XVII-LEA ’...161 STOICA LUDESCU. ..92 EPOCA POST-CORESIANÄ..79 INTRODUCEREA TIPARULUI tN TÄRILE ROMÄNESTI......................... FOCARE DE CULTURÄ....

....... in 1667. care a fost unui din principalele izvoare ale lui Miron Costin in Cartea pentru intiiul descälecat (De neamul moldovenilor.. de necesitätile ritmului si ale rimei.... din ce tarä au iesit stramosii lor). odinioarä Flaccus comanda aceste locuri fi sub stäpinirea lui a fost intreg malul sälbatic al Dunärii.... ..... Pre gheti i-au scos de aicea el cu biruintä.. El a tinut Misia in pace cu credintä. scrisä dupä modelul lui Titus Livius.. Ripa scumpä a Dunärii. Silit............ au fost traduse de Miron Costin.30 Didactice. Decades rerum Hungaricarum. acum Flacus tine... 7 ... . despre valahi..35 Lucräri postume *.. care a publicat la Lyon. Diverse. pinä ce a ajuns la Laurentiu Toppeltin din Medias. Traducerea lui Miron Costin este liberä. In acest opuscul.32 Comemoräri...219 (1942 -1979)..... se gäseste si un capitol privitor la romäni.. in De neamul moldovenilor (p.. ed.......... ... intr-un loc....32 Publicatii conduse.. Ei sunt urmasii legiunilor si coloniilor aduse in Dacia de Traian si de ceilalti impärati romani........ lata. n-a putut fi pinä acum extirpatä. näscut la Ascoli...... Giurescu)..... in limba latinä. asezatä intre atitea limbi felurite ale barbarilor. intitulatä Origines et occasus Transylvanorum........... si profesa umanitätile la Recanati.....33 Recenzii si rapoarte....... Editii de texte..... ........ Necroloage. In Ungaria a fost introdusä de istoriograful Anton Bonfiniu (1427—1502). el singur cu sine... el s-a indepärtat de sensul textului. opera sa........ sensul versurilor ovidiene: „Grecine... Bonfiniu era italian. Dar asupra lui Toppeltin........“ Aceeasi idee a trecut apoi la istoricii sasi...34 Conferinte rostite la Radio..CRONICA RIMATÄ ASUPRA MORTII LUI CONSTANTIN BRINCOVEANU.... istoria Ungariei. In opera sa.. astfel: ' Ghetii tinea intr-o vreme. deoarece.. C.... Vorbind. cunoscute si de cronicarii nostri.. vom reveni intrun capitol viitor.........35 Istoria literaturii romane vechi. cind a fost chemat la curtea regelui Matei Corvin pentru a scrie." Aceasta idee a papei Pius al II-lea s-a räspindit apoi in toate tärile catolice si a fost utilizatä de cronicarii unguri si poloni.. el spune textual: „Valahii se trag intr-adevar din romani...37 Aceste versuri.......... .......242 Literatura modernä. Bonfiniu citeazä in fruntea izvoarelor de care s-a servit si opera papei Pius al II-lea. dupä cum märturiseste pinä astäzi limba lor.. 17....... in care Toppeltin se ocupä de obirsia tuturor natiunilor din Ungaria. El a tinut popoarele Misiei in pace statornicä si cu sabia i-a inspäimintat pe getii increzätori in arcul lor.. pentru o intelegere mai clara.. la inceputurile poeziei romänesti...

in Ephemeris :8 . in Rev. lepädind de la tine toate celelalte basme . 19 — 25 (trateazä chestiunea in general. Ideile despre originea romänä a neamului si latinitatea limbii noastre. Bucuresti. a IH-a. Problema influentei polone a fost reluatä si adincitä in legäturä cu opera lui Ureche.Ideile despre originea noasträ romänä. a fost pusä in cadrul ei firesc de N. Bucuresti. 1925. altii de zävistie. in opera sa despre care am vorbit. Chestiunea a fost tratatä. 1916. I o r g a . scrie Miron Costin in De neamul moldovenilor. au pätruns si in Polonia. Traian a adus o nouä populatie. P. cu deosebire p. cu numele latinesc. R a c o v i ^ ä . t. insä impar. in mijlocul atitor popoare de rasä diferitä. care din lume intre neamuri n-au lipsit niciodatä. D. 85 — 94 (la Ureche). citeazä si el pe Aeneas Sylvius. Bucuresti. Simion Dascälul si Miron Costin. de P. merge ceva mai departe si afirmä cä muntenii si moldovenii sint un singur neam. IV. Cronicarii moldoveni din aecolul al XVII-lea. fiind secätuitä de bärbati prin räzboaie. adicä italian si rimlean". mem. ca intr-o oglindä si te priveste de unde esti. Aceastä constiintä a originii romane avea sä le lumineze mai bine rostul neamului lor ca unitate etnicä deosebitä. el pomeneste de räzboiul lui Traian cu dacii si spune cum Dacia.tit in doua state. dupä ce-si träiserä anii copiläriei pe tärmuri sträine. semnalatä mai dinainte de $ t e f a n O r ä s a n u . P a n a i t e s c u . vol I. coruptä cu elemente barbare. 4. p. puse in circultaie de umanistii italieni si räspindite in istoriografia ungarä. si cä din acesti colonifti amestecati cu barbarii au iesit romänii. rom. in graiul lor bätrinesc. Studi e richerche. printre sträini.. ei se sträduiesc sä confrunte stirile culese din istoriografia polonä cu amintirile boierilor bätrini si cu mentiunile din vechile cronici slavonefti ale tärii. 1899. in vremea in care cronicarii moldoveni isi fäceau ucenicia in scolile polone. Ba. „ex toto orbe romano". 1901. sect.. asadar. cite unii au insemnat de tine. M a r c u.. pluteau. Ea avea sä destepte in ei vocatia istoricä. si de R a m i r o O r t i z . BIBLIOGRAFIE Influenta polonä asupra cronicarilor.in atmosfera timpului. cä esti drept vlah. In privinta numelui etnic de „valahi“. dupä N. Despre suzeranitatea polonä C. de neftiintä rätäciti. trebuieste insä urmäritä si la fiecare cronicar in parte). ist. Per la storia della culturä italiana in Rumania. Istoria literaturii romänesti in secolul al XVIII-lea (1688—1821). pentru ca sä afle. cum spune cu atita duiosie. I o r g a. 1940. Piasecius. cetitoriule. care se folo. gindul cä neamul lor se trage dintr-o obirsie asa de glorioasä avea sä le incälzeascä sufletul si sä destepte in ei mindria de neam: „Cautä-te dar acum. Acolo. Analele Academiei Romane. Influenta polonä in opera si personalitatea cronicarilor Grigore Ureche fi Miron Costin. Ideea aceasta se regäsefte apoi la Piasecki — sau. „cap si incepä. Ideile despre originea latinä a neamului si a limbii noastre la umanistii italieni au fost adunate de A l e x . polonii si slavii cuprind pe toti italienii. Rif lessi di storia rumena in opere italiane dei secoli XIV e XV. Citind pe Eutropius. de unde au izvorit in aceastä tarä“.sesc de o limbä latinä. Mem. dar observä cä sub numele de „valahi“. puse in circulatie de umanistii italieni. 6—18. p. Le gäsim exprimate cu destulä claritate in secolul al XVI-lea la Marcin Kromer (1512—-1589).. ist. Bucuresti. s.turä mosilor. Intorcindu-se in zorile tineretii in patria lor. 237 —332. p.

din tinutul Sorocii. ‘ 9 VI AfA ' . 59 si urm. „cel stilpit si hotärit“ (hotärnicit). $tirile posterioare secolului al XV-lea. atit „cele cumpärate cit si cele de la strämosi". a fost fiul lui Maxim Ureche si al sotiei sale Dumitra. p. in tinutul Vasluiului: Cäueftii. Literatura Polska. Schindestii si Scocul si pärtile din Colunesti. Iasi. cronicarul e fiul lui Nestor. 338 — 386. din Onesti si din Bältati si o bucatä din hotarul Tirgului Frumos. citez numai mosiile care au venit de partea lui Grigore Ureche1: Dumbrävita. fiindcä in 1572 il vedem incepindu-fi cariera politicä cu slujba de uricariu la logofetia cea mare. G h i b ä n e s c u . Scoboritor dintr-o veche familie moldoveneascä. a opta parte din Ruguleni. 1938. 1927. 1923. 1929. iar in tintul Orheiului: Avrameni. satul Goestii si silistea Mindrestii pe Bahlui. din Septicini. Nestor Ureche. Ca sä se vadä la ce imense latifundii putea ajunge in Moldova veacului al XVII-lea un mare boier. a treia parte din Licin. O intimplare fericitä a fäcut sä räzbatä prin furtunile vremilor pinä la noi actul de impärtire a mosiilor rämase de pe urma lui Nestor Ureche si a sotiei sale. p. si M a r i n P o p e s c u-S p i n e n i. din Bänesti. Despre Aeneas Sylvius si ^ärile romänesti v. toate din tinutul Cirligäturii. cu loc de moarä si helesteu pe Somuz. atestatä documentar incä de la 1407. tom. director Gh. din Räcariul fi din Päcicani. sub forma Urecle. a treia parte din Soimäresti pe Moldova. Bibliografia editiilor si studiilor asupra cronicarilor poloni. Notizie intorno ai Romeni nella letteratura geografica italiana del cinquecento. in Revista geograficä romänä. p. cu vad de moarä in Ricca din tinutul Sucevei. incit unii istoriei ai nostri au fost ispititi intr-o vreme sä-i atribuie lui cronica scrisä de fiul säu. I. asc. din tinutul Tigheciului: Vlädeftii cu a treia parte de baltä din Giemeni. a fost unui din cei mai bogati si mai influenti boieri moldoveni de la sfirsitul veacului al XVI-lea si inceputul celui de-al XVII-lea. a fost Grigore Ureche. in tinutul Iasilor: Verdefänii pe Lavnic fi pärtile din Botefti fi din Bogdänefti. GRIGORE URECHE ' Cel dintii din sirul marilor cronicari moldoveni.Dacoromana (Annuario della Scuola Romena di Roma). capitolul Humanismus und Reformation. 1929 (indice). jumätate din satul Sirbi. cum se gäseste in documente. Nistur sau Nistor. v. Cam tot atitea mosii le-au venit si celorlalti doi moftenitori. Näscut probabil in preajma anului 1550. 6. K a r l K l e i n . Actul a fost incheiat la 9 martie 1643. Pentru ideea originii romane la umanistii sasi. ed. in cronica fiului se streväd amintirile tatälui. jupineasa Mitrofana.torique de I’Academie Roumaine. El a jucät un rol asa de important in istoria epocii sale. 1926.1927. Nestor. Bucuresti. Buletinul Muzeului Municipiului Iasi. a II-a. in Jinutul Läpusnii: Dräculestii. la C l a u d i u I s o p e s c u . la G a b r i e l K o r b u t . Bulletin de la Section his. deasupra Cotnariului. Heidelberg. Stroestii. pärtile din Lungani. a cärui operä a asimilat indemnurile istoriografiei polone. tinutul Romanului. cäruia i s-a atribuit intr-o vreme fi cronica. dr. 1929. spätarului 1 loan Neculce. I. inaintea divanului domnesc in frunte cu mitropolitul Varlaam. I. Rumänisch-Deutsche Literaturbeziehungen. 271. ln orice caz. Warszawa. din vremea lui Alexandru cel Bun.

toatä ziua“. Ureche logofätul. care pribegiserä din Moldova impreunä cu Petru Schiopul. sub Simeon Movilä. cei trei mostenitori ai lui Nestor Ureche isi impärteau averea pärinteascä fi le venea la fiecare eite 23 de sate. in afteptarea unor vremi mai bune. Mihail si Constantin. in 1595. fratele säu. fiindcä actul de impärtealä adaugä: asijdere si alti sati intregi si ocini cari nu-s pusä aicie. fi sä se dueä la Constantinopol. porneste indatä si „gonind noaptea. il gäsim in divan cu rangul de mare logofät. de sä vor desbate si s-or aseza. De fapt. Dar domnia lui Constantin Movilä. in vremea lui Aron-vodä. In Polonia. aflind — cum spune fiul säu — „vreme fi cale deschisä de a se depärtare“. In 1592. se grupeazä cu totii in jurul lui Ieremia Movilä. Ureche. nevoind sä se faeä unealta domnului. minatä de lupte cu verii. fi cind domnul a fost silit sä päräseascä tara. scrie din Constantinopol lui Ureche. ba fi sfätuiefte pe armaf ul care-i adusese scrisoarea domnului sä pästreze mai departe taina fi sä stea ascuns tot timpul in casele darabani. recäpätind tronul Moldovei de la turci. Ieremia Movilä vornicul cu fratele säu Simion paharnicul. Urcat in scaunul domnesc. care päzea scaunul domnesc. iese din tarä in Polonia. din pricina pirilor. izbutefte sä ocupe tronul Moldovei. Astfel Lupu Stroici este mare logofät. Simion. Pe cind Oprea armasul stätea ascuns in curtea domneascä. vistiernic. in vreme ce el „va oblici" gazdele pe unde se gäsesc boierii scrifi in „catastiful“ domnului si-i va inchide. iar Nestor Ureche. dupä o pribegie indelungatä. sprijinit de boierii din tarä si ajutat cu oaste de guvernul polon. sä le impärtim in trei pärti“. luindu-si familia. turburatä numai de räzboaiele cu Mihai Viteazul. Ieremia Movilä. pentru ce-s <pentru cä sint) de gilceavä.Neculai Ureche si lui Nistor Batiste. prin Oprea armaful. care a fost oträvit de cumnata sa.lor. De aci inainte viata lui Nestor Ureche este legatä de a Movileftilor. Dupä cum se vede. fi ziua. Ieremia Movilä ifi incredinteazä functiile de cinste fi de räspundere ale curtii boierilor cu care petrecuse anii exilului fi care il ajutaserä in planurile sale. toatä noaptea. precum fi sub fiii lui Ieremia. pe la Soroca. Acesta a fost un moment hotäritor in viata lui Nestor Ureche fi el ne lumineazä in acelafi timp imprejurärile in care fiul säu Grigore. Andrei hatmanul. Intre pribegii moldoveni se leagä o prietenie strinsä fi. intre altii: Lupu Stroici logofätul si fratele säu Simion. ca sä punä mina pe o seamä de boieri ce-i erau potrivnici si sä-i £inä in inchisoare pinä va sosi fi el. se preface cä primefte porunca domneascä. Era firesc cä un boier cum era Nestor Ureche. Nestor Ureche se intilnefte cu ceilalti mari boieri. loctiitor de domn a fost läsat Nestor Ureche. El pästreazä vornicia mare fi sub fratele lui Ieremia. Aron-vodä. n-a durat nici un an. Aceste zile mai bune nu intirzie sä se iveascä fi. E o domnie pafnicä si lungä de 12 ani. cu o avere asa de mare. a fost adus sä-fi petreaeä copiläria in tarä sträinä fi sä vinä in contact cu culturä umanistä a Poloniei. adicä era o avere de aproape 70 de mofii. mare vornic al tärii de jos. trebuia sä joace un rol important fi in viata politicä a tärii sale. sä avem a li puni iar la mijloc. cäci :10 . Si incä nu avem trecute in acest document toate proprietätile lui Nestor. primul cronicar moldovean.

deoarece.turcii. 1 Isaia Balica a fost pireälab de Suceava. pe Bogdan. pe care-i stringea pentru a recuceri tronul Moldovei. Nestor. Alexandru Movilä. In aceastä vreme. intre carii erau si Nestor Ureche. Nestor Ureche este sufletul intregii domnii. Constantin Movilä cade in miinile unui tätar fi. in imprejuräri pe care le vom vedea indatä. piräfte pe Nestor Ureche cä refuzä sä-i predea moftenirea lui Isaia Balica1. neavmd incredere in domnul adus si spriiinit de ostiri polone si care nici birul datorit nu-1 plätise. cä acum fiind domnia nouä. Se pare insä cä acest proces s-a stins repede fi cä lucrurile s-au impäcat. curind dupä aceasta. cum mai mult in lume sfaturi bune la domni nu se ascultä.000 de galbeni poloni pe an starostia de Rohatin. in a doua pribegie in Polonia. izbutefte sä afeze in domnia Moldovei pe cel mai mic dintre fiii säi. impotriva vointei regelui. si cu citiva din boieri. tatäl lui Grigore Ureche. Nestor Ureche luase cu arendä de 1. el sfätuia: „sä läse sä se mai invecheascä domnia lui Stefan Vodä. Cronica. Eugeniu Barwinski. Viata familiei Ureche pe pämmt strain nu era insä färä griji. Curind dupä aceasta. impreunä cu ginerii säi fi sprijinitä de oaste polonä. singurul dintre boierii pribegi care se ridicä cu toatä täria impotriva acestei aventuri este Nestor Ureche. care n-a vroit sä vinä. Era ginerele lui Nestor Ureche tinea in cäsätorie pe Anastasia. cu oardele lui tätäresti.cesc fi cä ar fi oprit pentru sine banii ce i-ar fi strins ca administrator al Moldovei. ce apoi vin la primejdie fi ei fi casele lor" (Mircn Costin. cind doamna lui leremia Movilä. . apare in acte polone. care se dovedeste din acte cä ar fi fost o femeie rea fi lacomä de bani. zice Miron Costin. fi Grigore Ureche. Ea era härtuitä toemai din partea acelora de la care ar fi fost indreptätitä sä se astepte la mai multä solicitudine. pleacä din nou in pribegie cu Constantin-vodä: „Apropiindu-se Stefan Tomsa de tarä — ne spune Miron Costin — Constantin Vodä cu mumä-sa si cu fratii au purees din Iasi. Dar — adaugä Miron Costin — nu s-a ascultat sfatul lui Urechiä vornicul. care isi legase soarta de Movilesti. sä-1 instaleze in scaun. sora cronicarului. Singur Nestor Ureche. a seäpat cu viatä. si Pototki cad in miinile turcilor si sint dusi la Constantinopol. „Divanurile toate erau prin Nistur Ureche“. din care se constatä cä. stringe oaste din cetäti fi de la neamurile sale si se pregätefte. p.venii sunt din hire pururea la domnia lacomi. 11 . Stefan Pototki. care-i fusese incredintatä de starostele Adam Zolkiewski. Elisabeta. se ineaeä amindoi in apele Nistrului. fratele säu. boierii care ii insoteau sint toti prinsi fi decapitati din porunca lui Stefan Tomsa. Din acest rästimp avem o serie de acte interesante. Expeditia se incheie cu singeroasa infringere de la Cornul lui Sas. Kogälniceanu. cind Constantin Movilä cere ajutorul polonilor fi cind cumnatul säu. 263). ci a rämas la Camenita pe lingä doamna lui leremia Movilä. väduva lui leremia Movilä. Cu experienta lui de om pätit. au dat steag lui §tefan Tomsa si au insärcinat pe Cantemir-bei. care au scris Letopisetul tärii pinä la Aron Vodä". ed. publicate de dr. cä nu ar fi plätit haraciul tur. pe cind acesta il ducea hanului. a II-a. sä intre in Moldova. moldo.

la 1597. In 1602. in semn de multumire Domnului. feful slujitorilor din spätärie. Il gäsim apoi mentionat in nifte documente polone din 1616. avea o avere insemnatä: o recoltä de 6. aceasta s-a intimplat probabil intre anii 1612—-1617. cum apare adesea in documente — departe de a putea fi reconstituitä in träsäturile ei caracteristice. pe care a inzestrat-o bogat cu o multime de mosii si sate. in Lwöw. tiritä in captivitate si isi sfirseste viata intr-un harem turcesc. färä sä se precizeze virsta pe care o avea. Sofia sa. cä i-a ingäduit sä-si revadä mosiile pärintesti din Moldova. printr-un :12 . In zilele de sär. in numele tatälui säu care nu se afla de fatä. pe cind tatäl säu se indeletnicea cu munca agricolä pe mofia Rohatin. Grigore Ureche urma cursurile unei fcoli superioare in Camenita. dupä cum s-a väzut. Nestor Ureche scapä din nenorocire si. aläturi de fratele säu Vasile. este prinsä. in umilintä. il gäsim cu rangul mai mic de mare spätar. a fost si ea o figurä distinsä in galeria „jupäneselor“ romäne din veacul al XVII-lea. Numele cronicarului apare intii in documentele. Grigore Urechs. Nestor avea. la aceastä datä se intoarce in Moldova fi este posibil ca odatä cu el sä fi intrat in tarä fi Grigore Ureche. a ridicat mänästirea Secul. pescärii fi velnite. sau poate in scoala stavropighiei din Lwöw. In Polonia. Viata lui Grigore — sau Gligorafco Ureache. cu sufletul domic de liniste si de mintuire.sornicar. Grigore Ureche era deci mare spätar al Moldovei cind sosirä.330 de mäsuri poloneze. päfea imediat dupä domn. Cu toatä rivna lui dupä avere si märire. un proces cu un cea. dupä cum reiese din documente contimporane. pentru intiia oarä. cu un coif bätut cu pietre scumpe si tinea aninatä de umär sabia. ca sä fie de hranä cälugärilor ce vor cäuta in chiliile ei un liman de liniste fi rugäciune. Nestor Ureche rämine. Marele spätar era —• dupä cum afläm de la cvasi-contimporanii lui Ureche.Domnia lui Bogdan Movilä nu tine insä decit un an si se incheie cu o adeväratä tragedie. in timp ce acela asculta slujba sau stätea la masä. ca toti contimporanii säi. pare sä se fi näscut pe la 1590. pinä la inceputul anului 1617. imbracä rasa de cälugär si vine acum el insusi. Miron ne spune despre Grigore Ureche cä „a invätat literatura in fcolile polone“. ca tretilogofät.bätori. De la ea a ajuns pinä la noi un splendid aer. Ajuns in amurgul vietii si privind inapoi peste tot zbuciumul zadarnic al trecutului si cu gindul indreptat spre cele vesnice. Din alte conjecturi. s-a retras in cucernicia ctitoriei sale de la Secul. Il gäsim pomenit. sä caute un loc printre „rugätorii robi ai lui Dumnezeu“ din ctitoria sa. cind purta. imbräcat in hainä auritä. noastre la 20 decembrie 1628. unde. adus din Constantinopol fi däruit mänästirii Secul. un suflet adinc credincios. cu o micä intrerupere in 1615. Cu religiozitatea caracterului unea un gust delicat pentru lucruri frumoase. Turcii inträ in Moldova. migälite räbdätor cu acul. iar in divanele boierefti de la 1631 inainte. doamna Elisabeta. iar mama sa. dupä intoarcerea din pribegie. Miron Costin fi Dimitrie Cantemir — marele purtätor de säbii al domnului. Bogdan cade in miinile lor. are pentru noi incä multe puncte obscure: nu stim nici mäcar data cind s-a näscut. pe lingä vie. intr-o inscriptie de pe o bisericä. Mitrofana.

in Iafi.midatä si. Ca mare vornic. Alexandru. de vornic al Tärii de Jos. se aflau. Vornicul Tärii de Jos era al doilea dintre dregätorii boieri. Ureche a luat parte la acel zbuciumat divan care trebuia sä hotärascä asupra cäsätoriei fiicei lui Vasile Lupu cu principele 13 . unde isi fac reciproc jurämintul de credintä. In zbuciumul acelor vremuri de singeroase lupte interne fi de necontenite schimbäri de domnie. sfätuindu-se cu totii. Dar abia fu instalat in domnie. de au fost cindva aceastä tarä tot in bine cu bielfug fi plinä de toatä averea. päräsi tara. pune la cale. läsase amintiri afa de nepläcute.xandru-vodä vrea sä-i omoare in ziua de Paste fi atunci räscoalä in tainä tara. Domnul se hotäri atunci sä renunte de bunä voie la tron fi. derutarea ei. care se intoarce in Moldova in ultimii ani ai acestei domnii. Acesta primise investi. Dupä scurta fi tragica domnie a lui Barnovski-vodä. xncit nu mai incäpea pe uliti fi umpluse dealurile Miroslavei. In fruntea deputatiunii. in timp de pace. Citiva din fruntafii boierilor sint prinfi si inchifi in temnitä. fi dupä domnia de citeva luni a lui Moise Movilä. sub paza boierimii care abia putea potoli furia multimii.natä pinä la 19 ani“. ifi reluase in divanul tärii locul de mare spätar. care a fost silit apoi sä se expatrieze in Polonia.tura fi. Urcindu-se pe tronul Moldovei. care mai domnise in Moldova intre anii 1620—1621. la vestea cä el a cäpätat din nou domnia. stäpinirea lui Vasile Lupu aduce in viata Moldovei o epocä de inseninare. decapitat la Constantinopol. care luptaserä aläturi de el fi trecuserä prin aceleafi griji fi suferinte ca fi el. aleg pe cei mai de frunte dintre ei fi ii trimit cu jalbä la I'arigrad. el avea. iar in timp de räzboi conducea oftirea. Aceftia insä prind de veste printr-un om de casä cä Ale. a luat scaunul Moldovei vornicul Vasile Lupu. Din toate pärtile se strinse atit norod. postelnicul loan Costin ■— tatäl lui Miron Costin — fi spätarul Grigore Ureche. in care. cu chihaia vizirului. cu mare fericire fi trägä. Boierii aflarä pe Alexandru-vodä incä nepurces din Constantinopol. intre altii: vornicul Vasile Lupu. cind este ridicat in rangul de cinste pe care-1 avuse fi tatäl säu Nestor. cärti de mazilie lui Moise Movilä fi se räspindi in Iafi zvonul cä domnia s-a dat lui Alexandru Iliaf. care. cu judetele basarabene si Cetatea-Albä. o descrie astfel: „Fericitä domnia lui Vasile Vodä. sä se plingä Portii de greul ce-1 trage poporul din partea domnilor necunoscätori ai rinduielilor tärii.ceauf.soavele domnefti pinä la 1642. sarcina de a administra Moldova de la Iafi pinä la hotarele Munteniei. o mare mihnire si indignare cuprinse tara. Prin aceastä stratagemä deputatiunea este inti. in cele din urmä. in tainä. era firesc ca Vasile Lupu sä caute a se inconjura de boieri care impärtäsiserä gindurile lui. Boierii. Miron Costin. uitindu-fi jurämintul. Intre aceftia era fi Grigore Ureche. fi Alexandru. „care fierbea de greutä^i fi netocmele". intre care de Vasile Lupu vornicul si de Grigore Ureche. incit. silitä sä se impace cu domnul. hotäri sä scape de o seamä de boieri. Cu acest titlu il gäsim pe Ureche semnind in hri. la patriarhie. alcätuitä din 80 de boieri. incä din timpul lui Barnovski-vodä. neputind abate din hotärirea ei delegatia moldoveanä.

a däruit rudelor sale. Antimia. in acea epocä a vestitului Räspuns la Catehismul calvinesc al mitropolitului Varlaam. cu zestre foarte bogatä. curtea impodobitä toatä si strinsi boierii si cäpeteniile tärii. suplement. hotäritä de divan in frunte cu Ureche. mitropolitul Kievului. s-au veselit citeva säptämini. Nunta a fost bogatä si frumoasä: „N-au lipsit nimicä din toate podoabele cite trebuiau la o veselie ca aceea — ne spune Miron Costin — cu atitia domni fi oameni mari din täri. Impotriva sfatului fratilor Toma si Iorgachi Cantacuzino *se ridicau logofätul Todirasco si. 9. cä principele lit van trecuse la Calvinism — confesiune considerate in lumea noasträ. cä aceasta inrudire cu nobilimea polonä putea sä indispunä cercurile musulmane si sä atragä urgia turceascä asupra casei lui Vasile Lupu. care s-a aplecat cu simpatie peste nevoile sufletesti ale neamului din care vitregia vremurilor 1-au smuls färä voia lui. satul 1 Documentele Hurmuzaki. al doilea. incredintat de Poartä sä primeascä haraciul. slugerului Gavril Jora fi sotiei si copiilor lor. I. fusese trimis inapoi färä nici un ban. Nunta sa fäcut in anul 1645 si a fost celebratä de cätre Petru Movilä. intärit de Gheorghe Stefan. ca o lege spurcatä —■ si. Grigore Ureche n-a apucat zile sä vadä präbusirea domniei prietenului säu. Antimia. II. p. printr-o scrisoare cätre principele Rad. Torna vornicul fi Iorgachi vistiernicul. Dar ruptura cu turcii. Demersul a fost primit. Un alt document. Domnita Maria insäsi isi dä consimtämintul. Cäsätoria fusese pusä la cale de Petru Movilä. si au purees cneaz Ragivil cu doamna sa in Tara Leseascä. giocuri si de tarä si sträine. :14 . vol. mai ales. vroind— spune. feciori de boieri. oameni tineri. 1900. de teamä cä polonii nu vor putea impinge peste Dunäre stäpinirea turceascä. actul — sä-fi faeä pomenire ei fi pärintilor ei“. vornicul Grigore Ureche. Doi boieri de seamä ai Moldovei. un hrisov aratä chipul cum s-a impärtit averea cronicarului intre urmasii säi. intetit de papa si de venetieni. se impotriveau cu toatä hotärirea. pe motivul cä nu s-a putut stringe birul din pricina säräciei oamenilor. fambelanul marelui ducat al Litvaniei. argumentind: intii. Sfatul lui Grigore Ureche a cäzut greu in cumpänä. Douä säptämini mai tirziu el nu mai era in viatä. in polonä. ca mare vornic in Tara de Jos. La 3 mai. care erau in luptä cu turcii pentru insula Cretei. dezväluie un colt interesant din viata familiei lui Grigore Ureche fi proiecteazä o luminä vie fi simpaticä asupra fiieei sale. cu podoabe si cu petiene la islice.“ In anul urmätor. Prin acel document. ca o mare rätäcire. La 15 aprilie 1647 el apare pentru ultima datä in documentele care au ajuns pinä la noi. zicäturi. n-a putut fi mentinuta. dar ea intimpina mare impotrivire in unele cercuri din Iasi. si aga. „fiica räposatului Ureche fost mare vornic. la alaiuri pre cai turcesti. pe cneazul Radziwill. fase. redactatä cu o simpaticä modestie.ziwill din 2 septembrie 16441.Ianusz Radziwill. Ill. Si asa cu petrecanii trägänind. pune la cale o aliantä a principilor crestini din räsäritul Europei contra turcilor si trimite in acest scop pe ginerele lui Vasile Lupu. publicat in anii din urmä de d-ra Eftimiu. regele Poloniei Vladislav. sä obtinä participarea Moldovei. Multä vreme s-a främiritat in sfatul domnesc aceastä nuntä.

despre viata lui intimä si despre rolul ce l-a jucat in viata publica a Moldovei. mergind pe urmele regretatilor I. pe care il dau letopisete latinesti Moldovei. Cronica lui Ureche in forma ei primitivä. Panaitescu. dar acest inceput al unui nou gen literar. II. cä era o frumoasä traditie de cärturärie in casa lui Grigore Ureche. D-sa a cäutat. foarte sumare ca sä ne putem face din ele o icoanä vie a personalitätii lui. din acest act. aceste adause ale lui Simion Dascälul sint asa de numeroase si asa fei imbinate in urzeala lui Ureche. fireste. ■ Cronica lui Grigore Ureche deschide pentru literatura noasträ veche. este a lui Grigore Ureche. Se pare dar. p. a atacat problema pe altä cale. Toate manuscrisele care au ajuns pinä la noi infätiseazä textul lui Ureche mtretcsut cu interpolärile adäugate ulterior de Eustratie Logofätul. 370 — 372.torului au fost atribuite cronicarului. Si. incercarea fäcutä de Kogälniceanu in 1852. ea fiind in cärti foarte invätatä“1. constituie incä astäzi o problemä complicata. de a publica aparte ceea e credea el cä a fost la inceput cronica lui Urechö de ceea ce presupunea cä a interpolat ulterior Simion Dascälul. dupä numele „hatmanului rimlenesc“ Flaccus. nu existä.turile personalitätii lui literare.Mindreftii din tinutul Cirligäturii. din romane populäre si din cronografe. fi 1-a subscris. P. Sä vedem acum cum se pot limpezi — dacä se pot. P. in studiul Influenta polonä in opera si personalitatea cronicarilor Grigore Ureche si Miron Costin. singurul in care s-a afirmat originalitatea neamului nostru in veacurile trecute. Nu numai cä s-a pierdut originalul cronicii. in acest scurt capitol Ureche explicä numele de Flachia. alcätuitä din texte religioase. din analiza cronicii. adaugä actul—fi aci este träsä. in stadiul actual al materialului — träsä.tura cea mai interesantä — „ea singurä cu minile sale le-a fäcut lor zapis. Iorga. G. care a purtat räzboaie cu scitii si a fäcut primele cuceriri romane pe pämintul 1a Revistä arhivelor. Stefan Oräsanu fi N. dupä cum are grijä insusi Dascälul sä ne-o ateste. in Letopisetele Moldovei. sä stabileascä de aproape izvoarele polone intrebuintate in prima cronicä moldoveanä. asa cum a ajuns ea pinä la noi. Dupä pärerea räposatului Giurescu. 15 CRONICA LUI GRIGORE URECHE • . din legende apocrife. Sbiera. si apoi sä delimiteze izvoarele utilizate de Ureche de cele care au stat la indemina lui Simion Dascälul. dar nu avem nici mäcar o copie directä dupä ea. cuprinde o mare dozä de arbitrar: elemente care apartin in chip evident lui Grigore Ureche au fost trecute pe seama lui Simion Dascälul si pärti din adausele interpola. „cu mori in fiintä fi cu iazuri“. o erä nouä. care. Datele pe care le avem despre Grigore Ureche. * Rezultatele la care s-a ajuns prin aceastä confruntare a surselor cu textul cronicii sint urmätoarele: Cronica incepe cu o „predoslovie a descälecärii". sint. asa cum a incercat Kogälniceanu sä ne-o dea in colectia sa de Letopiscte. incit ar fi peste putintä sä se delimiteze precis ceea ce constituie fondul primitiv al cronicarului boier de ceea ce este suprapus de Simion Dascälul si de ceilalti. de Simion Dascälul si de Misail Cälugärul.

Pe Eftimie nu 1-a cunoscut. ea este in bunä parte opera sa personalä.. nu gäsefte nimic in cronicarii poloni.matia lui apare intr-o formä apropiatä de aceea a lui Poggio Bracciolini. muicre.pleteazä datele unele prin altele. cä nici de viata domnilor care au fost toatä cirma nu alege". mulier. informatiile din izvoarele sträine la ale noastre. „lipind". XXI. dintrun sentiment de pietate. cum spune el. Bogdan credea cä traducerea s-a fäcut la sfirjitul secolului al XVIII-lea. Deoarece pentru partea de la inceput. „letopisetul cel latinesc“. sect. lucru interesant. Cartea apäruse in 1597. Bogdan1 dupä o copie descoperitä de d-1 Alex. De la rimleni. Ureche se ocupä de limba moldoveneascä.de la Rim ne trägem.datä. seria II. Ureche gäsefte in izvoarele polone ftiri din ce in ce mai numeroase privitoare la istoria Moldovei. pater . toate cuvintele le-am intelege. Mem. Aceste anale fuseserä traduse in limba romänä. noster fi altele multe din limba latineascä. gäinä. 1909. 107— 119. fi defi. Izvorul polon pe care Ureche il urmeazä de aproape este cronica prelucratä fi continuatä de Ioachim Bielski. fi de am socoti pre amäruntul. de la primii domni ai Moldovei pinä la Alexandru cel Bun.. De aci imprumutä Grigore Ureche ftirile privitoare la Moldova. textul a fost cu mult amplificat. femina.zati fi nemernici" fi cä „letopisetul nostru cel moldovenesc. credem. Ultimele cuvinte ne indeamnä sä credem cä vechile anale fuseserä amplificate cu traditii populäre. al nostru. din felul cum sefac citatele: „letopisetul nostru cel moldovenesc“.. ei zic galina. la curtea lui §tefan cel Mare fi continuate de Macarie fi de Azarie. sub titlul de Kronika Polska. publicatä de I. la redactia aproximativä a lui Ureche. afir. Rom. p. dar numeroasele greseli ar indica un prototip mult mai vechi. ln genere. deocam. ce le zicem latini: piine. o traducere fäcutä inainte de Ureche fi pe care a utilizat-o fi acesta. Prototipul acestei cöpii este. Dupä capitolul despre descälecarea Moldovei. Marcin Bielski.scitic. femeie. regretind cä „scriitorii dintii n-au aflat scrisori. Ureche e nevoit sä dea lista de domni intreagä afa cum o gäsefte in analele interne ale ^ärii. Intrind in istoria moldoveneascä cu capitolul De inceputul domnilor tärii Moldovei si de viata lor. ln aceastä redactie a lui Ioachim. ei zic panis. Analele Acad. fiindcä. Ioachim o publicase sub numele tatälui säu. Bucu. pe care nu le gäsefte in izvoarele interne. „letopisetul cel moldovenesc". izvoarele cronicii sint citate dupä limba in care sint scrise: „letopisetul cel lefesc". ca de niste oameni neafe. ist. sustinind cä e de descendentä latinä si.'' Trecem peste adausele lui Simion Dascälul. Ureche utili. dupä textul tatälui säu. Lapedatu. rezultä cä acesta era scris in limba romänä.. ' :16 . pärinte.zeazä analele slavonesti ale tärii. 1Letopisetul lui Azarie.. afa de pre scurt scrie.re§ti. ei zic caro. De la Alexandru cel Bun inainte. prelucrat fi adäugit... tom.. iar ce au scris „au scris mai mult din basne si din povefti ce au aflat unii de la altii". pentru a ne märgini. despre care ne-am ocupat mai sus: „. Dealtfel ni s-a pästrat din secolul al XVIII-lea in Biblioteca Academiei Romäne o versiune romäneascä a acestor anale. nu insä färä discernämint critic. fi atunci com. care au fost scrise. carne. dupä cum spuneam.

siunea interpolatorilor credem dar cä este aceasta: Eustratie Logofätul. färä sä läse 1 G h i b ä n e s c u . cosmc-grafie — mai dezvoltatä. Impletind stirile aflate in izvoarele interne cu informatiile pe care le gäsea in Bielski fi in cosmografia nedescoperitä incä. Ureche atestä cä a väzut cind Lupul din Hirläu. „fratelui si prietenului nostru. Nu este exclus insä ca aceste stiri impreunä cu cele din Sebastian Münster sä se gäseascä impreunä intr-o geografie — sau. Ultimul capitol din cronica rämasä neterminatä expune imprejurärile pribegiei lui Nestor Ureche. incä neaflatä pinä acum. cum se numea atunci. pentru o mai bunä clarificare a istoriei moldovenesti. Ea a fost foarte räspinditä in Polonia.2 A dispärut de timpuriu. Misail 17 . ca s-o transcrie. care nu se gäsesc in Sebastian Münster. 3 10. a apärut in o multime de editii — vreo 27. In ce imprejuräri nu stim. Aceastä versiune cu interpolärile lui Misail Cälugärul se pästreazä ln patru manuscrise din Biblioteca Academiei Romäne (cf. Cimpul este aci deschis ipotezelor. a amplificat-o fi apoi. 2Ulterior. Giurescu. italianä fi cehä. fi 1647. pe apa Crivdei. Ureche si-a scris cronica pinä la a doua domnie a lui Aron-vodä (1595). Antonius Maginus Pata. cum semneazä predoslovia.vinus. Ureche introduce. intr-o geografie latinä a lui Io. data cind el ajunge vornic mare. care era al treilea logofät in divanul lui Vasile Lupu si cu care cronicarul era in strinse legäturi de prietenie — „frate fi prieten“. cunoscutä sub numele de Cosmografia universalä si publicatä in 1544. Succe. citeva capitole privitoare la istoria popoarelor invecinate cu noi: poloni. scrisä se pare intre 1642. Cronica lui Grigore Ureche. Eustratie Logofätul a adäogat fi el citeva stiri fi apoi cronica a fost incredintatä lui Simion Dascälul. III. in hotarul satului Fetesti. apoi in limba francezä. LV—LVIII). dar segäsesc. cum il numefte. E o märturie din martie 164 1 prin care Gr. inainte de a trece la urmafii säi. impreunä cu alti boieri din divan. Dar in aceste capitole Ureche dä stiri despre impärätia tätäreascä si neamurile ei. Simion Dascälul. Sarete si izvoade. 192 1. tätari. Cartea a avut un mare succes pe vremea sa. in Convorbiri literare. Se poate ca putin timp inaintea mortii. apärutä la Venetia in 1596. Simion Dascälul a copiat-o. LIII. C. originalul lui Ureche a dispärut. nu se ftie cum. p. cu sotia Simiiana si copiii vind ocina si mosia lor cu helesteu. C. lui pan Eustratie biv logofät“. II. spaniolä. turci fi unguri: Povestea si tocmeala altor täri ce sint prin prejur. unde Marcin Bielski o ia ca model pentru cronica sa. incit nu incape indoiaiä cä scriitorul lor le cunoafte din amintirile bätrinului boier. inainte de sosirea la Iafi a lui Aron-vodä. 326 si in introducerea la Grigore Ureche vornicul si Simion Dascälul: Letopisetul tärii Moldovei. ed. intr-o copie interpolate de Simion Dascälul. p. sä fi imprumutat cronica neterminatä incä lui Eustratie Logofätul. G i ur e s c u. „Scrisul romänesc". cu atitea amänunte dramatice si in acelafi timp precise.Dupä moartea lui §tefan cel Mare. Am spus mai sus cä Ureche a murit färä sä vadä sfirfitul domniei lui Vasile Lupu. C. a mai adäogat interpoläri §i a mai fäcut citeva schimbäri un Misail Cälugärul. a in trat insä de timpuriu in mina lui Simion Dascälul. Panaitescu este de pärere cä Ureche a imprumutat aceste informatii dintr-o scriere istoricä fi geograficä asemänätoare cu aceea a lui Sebastian Münster. dupä cum aratä C. in limba germanä. la Basel. p. In 1550 a fost tradusä in limba latinä. data mortii. intr-un document1 din 1641.

cronica lui Ureche s-a räspindit in o multime de copii manuscrise. In 1670. cum s-ar apuca de aceastä poveste cu basnele lor cele ce au scris. El a avut la indeminä o versiune a leto. cä n-am väzut letopisetul lui Istratie. domnia acestuia. Din aceste letopisete interne. el dobindeste o copie de pe cronica lui Ureche de la marele comis Ion Racovitä. totufi. cestälalt nepot“ (p. Simion Dascälul a utilizat. din faptele pe care pretinde cä le ia din istoriograful polon. douä perso. simulacrul de mmormintare. Dascälul a luat unele ftiri. fuga lui Despot in Polonia. neindeminatic. Ea concordä si cu ceea ce afläm de la Miron Costin — care intrase in Moldova la vreo patru-cinci ani dupä moartea lui Gr. cela fiu. Ureche — in De neamul moldovenilor. pre acest Simeon Dascälul. fiindcä nici Miron Costin.. imprietenirea lui Despot cu Laski. dupä cum märturiseste el insusi. in traducerea polonä a lui Paszkowski.“ :18 . fi cronica lui Eftimie si mergeau pinä la domnia lui Vasile Lupu. intrucit este singura care respectä traditia unui text fi ne dä in acelafi timp variantele din celelalte manuscrise. Simion Dascälul nu a cunoscut pe Ioachim Bielski. cind stolnicul Constantin Cantacuzino insoteste la Iasi pe sotia si fiica lui Brincoveanu la cäsätoria acesteia cu Gheorghe Duca. asupra cäruia vom reveni in data.. nu are la indeminä decit tot compilatia interpolatorului. 0 primä personalitate se caracterizeazä printr-o caldä dragoste de tarä. prefacerea cä e mort. Din aceastä operä a luat toate acele amänunte piine de colorit privitoare la domnia lui Despot: falsi. C'rescutä astfel cu interpolärile lui Simion Dascälul. intrele altele.. In cronica.pise^elor moldovenefti deosebitä de aceea pe care a intrebuintat-o Ureche. izvoare diferite de acelea pe care le-a folosit Grigore Ureche. Simion Dascälul a mai introdus in cronica lui Grigore Ureche un capitol despre originea romänilor din tilharii de la Rim.ficarea genealogiei. se vede bine cä nu l-a cunoscut. pe care le-a adaugat in textul lui Ureche stingaci. 5).. Defi il citeazä intr-un loc in expunerea lui Ureche. incercarea lui Läpufneanu de a-1 oträvi. cäci aceste fapte nu se gäsesc la el. räscoala lui Tomfa. dind naftere la contraziceri. Istratie Logofätul 1-au fätat cu basnele lui si Misail Cälugärul de la Simeon au näscut. Sau „De ar fi acmu Istratie Logofätul si fiiu-säu un Simion Dascal si nepotu-säu un Misail Cälugärul. printr-un spirit de mäsurä fi claritate fi printr-un fin discernämint critic.cä mi se pare. Giurescu): „Iarä cum am inteles de ci^iva boieri si mai ales din Neculai Buhus ce au fost logofät mare.nalitäti cu totul deosebite. care serie la citeva decenii dupä Ureche. bine nu stiu. domnul Moldovei. Izvoadele lui Simion Dascälul cuprindeau. necesare pentru a urmäri istoricul textului — se observä destul de dar douä firi.. in interpolärile sale. douä mentalitäti.“ Miron Costin nu väzuse insä letopisetul lui Eustratie Logofätul: . Dintre izvoarele polone. dar acest izvod este tot compilatia lui Simion Dascälul. Neculai Buhus moare in 1667. Sarmatiae Europae Descriptio. rästurnarea lui Läpufneanu tocmai cind credea cä a seäpat de Despot. printr-un deosebit simt de demnitate.. Simion Dascälul a avut la indeminä pentru compilatia sa numai opera lui Alexandru Guagnini. A doua personalitate se caracterizeazä printr-o rivnä de a se face Cälugärul.nici o urmä.. afa cum ne-o oferä editia regretatului Giurescu — cea mai bunä.. din ce tarä au iesit strämosii lor (ed.

cind te-ai aftepta. nici chiar atunci cind fäptafii sint persoane care i-au stat aproape de suflet. printr-o tendintä constantä de „a tinde poveftile mai larg“. de o discretie plinä de demnitate.cunoscutä cu orice pret. Pretutindeni el se identificä cu faptele povestite fi nicäieri nu iese la ivealä. in ceea ce privefte persoana lui. printr-o totalä lipsä de mäsurä fi de simt critic. nici chiar atunci cind ar fi indreptätit. 19 . Coexistenta acestor douä personalitäti atit de diferite in cuprinsul ace.leiafi cronici se relevä de la primele pagini. nicäieri in cuprinsul cronicii nu vorbefte despre sine. cind ai dori-o chiar. cu riscul de a cädea in prolixitate fi incoerentä chiar. Grigore Ureche este.

viitorul domn al Moldovei. fapte istorice consemnate in cronici cu materialul legendär care circula in masele populäre din vremea sa1 si care intrase in bunä parte in izvoadele pämintene. de pildä. Intre istorie si folclor el nu face nici o demarcatie. nu o au scos Ureche vornicul din letopisetul cel latinesc. S74 . Incolo nicäieri nu vorbeste despre sine si ai säi. impletind.“ Ureche este un spirit critic. o fire imaginativä." „Ce aceastä poveste a lui Lasläu craiu. ce spune cä au gonit pre acefti tätari. ordinea evenimentelor. Grigore Ureche isi dä seama de aceasta si de aceea el confruntä continuu izvoarele pämintene cu cele sträine. Dar cine are despre istorie o asemenea conceptie isi dä bine seama cä primele conditii pe care trebuie sä le indeplineascä sint: deplina obiecti. cu toatä dis. Ureche este apoi stäpinit de un suflu de patriotism. dimpotrivä.cretia. Guagnini aminteste de un nepot al lui Despot. care väzuse inflorirea istoricä a Poloniei. din noianul stirilor contradictorii.a.. ce de dereptate“. de care nu vorbefte decit o singurä datä. Vorbeste.. iar eu n-am vrut sä las nici aceasta sä nu pom en esc.nämint critic. unde adaugä la textul lui Paszkowski cä Despot „s-a mutat la alt ostrov de la Roma“. pentru ca. tinea „sä nu se inece anii cei trecuti si sä ne asemänäm fiarelor si dobitoacelor mute“. Asa face.. in aceste simple cuvinte ale bätrinului cronicar. apucatu-m-am si eu pre urma a tuturora a scrie aceste povesti. El. care.cum se intimplä cu tatäl säu Nestor. schimbä unele pasaje si adaugä de la sine lucruri care nu se gäsesc in izvodul säu. färä discer. sä poatä culege gräuntele de adevär pe care-1 cuprind.. vibreazä totusi in paginile cronicii sale.. Simion Dascälul apare continuu in cuprinsul povestirii. care m acele 1 De exemplu: legenda lui Etco prisäcariul s. mai ales cind este vorba sä-si asigure paternitatea adauselor sale: „Acestea cercmd cu nevointä vornicul Ureche scrie de zice. iarä de pe cele bune sä urmeze si sä invete si sä se inde.. ca sä putem afla adevärul. ci eu. Dupä aceia fi eu.. Ureche o spune destul de limpede: „nu numai letopisetul nostru.logiei lui Despot-vodä. interverteste. cel al cärui nume 1-a uzurpat o slugä. El e stäpinit mereu de preocuparea de a „tinde povestile" cit mai pe larg. Simion Dascälul este. Simion Dascäl. la domnia lui Despot. Simion Dascälul.repteze“. El are despre istorie o conceptie pragmaticä . ce si cärti sträine am cercat.. ea trebuie sä dea norme de invätäturä „feciorilor si nepotilor... ceva din sufletul neamului intreg. El scrie impins de curiozitatea de a „afla cap si meepäturä mosilor. Simion Dascälul se opreste asupra detaliului mortii nepotului in räzboi si face din aceastä imprejurare punctul de plecare pentru falsificarea genea. Mai departe.“ „Ce aceastä poveste nu se aflä insemnata de Ureche vornicul. ca sä nu mä aflu scriitoriu de cuvinte desarte. de unde au izvorit in aceastä tarä si s-au inmultit". cu o totalä Jipsä de simt critic. o am izvodit din letopisetul cel unguresc. despre cele rele sä se fereascä. Ba ceva mai mult: modificä datele pe care le gäsefte in izvoarele sale.vitate in restabilirea adevärului.

vremuri turburi. Defi „cerca cu nevointä“ fi „cärti sträine“. ajunsese sä-fi lämureascä fiinta sa etnicä deosebitä. ca sä poatä S74 .

afa. portretul doamnei Ruxanda: „Ferneie destoinicä. el stie sä incondeieze si pe domnii räi. primefte sä-i recu. al Im Stefan cel Mare. in vedere se aräta crestin. Suflul sentimentului patriotic se vede la Ureche si in lumina de calda duiosie pe care o proiecteazä peste figura domnilor apärätori de tarä si dätä. cu carii ziua petrecea si se desmierda. De pildä. därimätori de tarä. asa in toate pärtile sträjuia si priveghia fi nevoia sä läteascä ce au. ci ca un strejar in toate pärtile priveghia. prestindu-i omagiul de credintä* in timp ce cortul se desfäcea pentru ca ostirea adunatä in Cimpia Colomeei sä vadä umilirea marelui erou moldovean. cä avind lingä sine sfetnici tineri turci. 19 . gindindu-se cä va semäna tatine-säu.tori de legi si datini. In contrast cu acesti mari inaintafi. cinädejdea pre toti i-au amägit. fiul lui Petru Raref. Ureche explicä räspicat: „au trimis si lui craiu din dobinda sa. cu sulita la halca nu pre lesne avea protivnic. stricätori de lege fi de datini. iarä noaptea in slobozie mahmeteascä se dedese“. cä nu in betii. la 1471. iar dinläuntru lac imputit. apucat. tuturora aräta direptate. lucrate cu artä in medalion. de care ne vom ocupa pe larg mai jos. din obiceele creftinefti s-au depärtat. scena in care Ioachim Bielski ne povesteste cum Stefan cel Mare. Mai inainte. cä nu cerca bätrinii la sfat. Nici de carte era prost. si mai ales. fiul doamnei Ruxanda.. milostivä si la toate bunätätile plecatä“. Sau. de-i va veni asuprä". cum zic unii cä au fost supus lesilor.toriu. de se vedea cä nimica nu s-au depärtat de obiceiul tatine-säu. ce-i rämäsese de la tatä-säu". totusi el inläturä din cronica sa stirile din izvorul polon care i s& päreau exagerate si care. incoltit de turci si nevoit sä cearä ajutorul regelui polon. jigneau mindria lui de moldovean. Iatä de pildä pe Ilias-vodä. Sau portretul lui Petru-vodä Rares: „Ca un pästor bun ce sträjuefte turma sa. inteleaptä. este inläturatä de Ureche si redusa. ca bunäoarä: „Bogdan Vodä cel Grozav. Numai ce era mai de treabä domniei lipsia. milostiv fi afezä.noascä suzeranitatea. pe care „firea si fata il läuda sä fie blind. feciorul lui Stefan Vodä cel Bun (Mare). a sägeta din arc tare nu putea fi mai bine.afla adevärul. din casä lua sfat fi invätäturä. sau pristävit in ceasul dintiiu al noptii. cä dinafarä se vedea pom inflorit. in sfirsit. nici in ospete petrecea. ca sä nu se stirbeascä tara. la atita: Stefan-vodä a venit la Colomeea si „toate ce au avut mai de treabä au vorbit si apoi 1-au ospätat pe Stefan Vodä“. sä depunä in cortul regal steagul Moldovei la picioarele regelui polon fi sä ingenunche inaintea lui. nu pentru cä doar au fost datoriu sä-i trimitä. ci de ]a cei tineri. in tirg in Husi. pe care ni-1 infätifeazä cu contrast eie lui: „Cumu-fi era blind si cucernic. ci pentru ca sä-1 aibä prieten la nevoie fi la treabä ca aceea». cä nimica dupä ce s-au afezat la domnie n-au zäbovit. si la toate-i mergea cu noroc“. La cälärie sprinten. Sint adevärate portrete mici. iar noaptea cu turcoaice curvind. cronicarul polon spunea cä Stefan a trimis 28 de steaguri regelui polon. ci de räzboae s-au apucat. nu cu putinä laudä pentru lucruri vitejesti ce fäcea. Sau chiar portretul lui Bogdan Läpufneanu. cu dumnezeire. in acelasi timp.

minios si de grab a värsa singe nevinovat.deai. Mai apoi lipi de sine lesi. care au fost insemnind aceste lucruri ce au trecut. o probä din predoslovie chiar: „Dupä aceia si eu care sint intre cei päcätosi Simion Dascäl. incärcatä de incidentale. de-i era fi de sfat si de a batere halca cu. si lucru säu il stia a-1 acoperi. Citez ca exemplu — fiindcä predoslovia este prea cunoscutä din liceu — portretul lui iStefan cel Mare: „Fost-au acest Stefan Vodä om nu mare de stat. La lucruri de räzboae mester. apucatum-am si eu pre urma a tuturor a a serie aceste povesti. carele nime :20 . Stilul lui Simion Dascälul este de multe ori intortocheat. care vedea cum se risipeste tara läsatä de Stefan cel Mare si Stint: „scäderea care se vede cä au venit in zileie noastre". pare cä e säpat in piaträ. Atita jale era. väzind si cunoscind cä scriitorii cei mai de demult. intunecatä. plinä de repetitii. Stilul lui Grigore Ureche se caracterizeazä dimpotrivä printr-o concizie si precizie intr-adevär clasice. In adausele lui Simion Dascälul. Amintrelea era om intreg la fire. si pre urma lor altii nu vor sä se apuce. Rivna de a „tinde povestile mai pe larg" este la el asa de puternicä. despre descendenta noasträ din tilharii scosi din temnitele Romei.tit-am ca sä nu läsäm acest lucru nesävirsit <sä> nu se insemneze inainte. carele mai nainte de altii au fost inceput pre rind insemnat pinä la domnia lui Vasilie Vodä. cä stiindu-se cäzut jos. greoaie." In acest exemplu — as putea cita intreaga predoslovie — se vede bine fraza lungä. demnitatea sentimentului national este amortitä. ca o pisanie de bisericä. s-au sävirsit. de multe ori la ospete omora färä giudet. ca sä nu ne zicä cronicarii altor limbi c-am murit si noi cu scriitorii cei din ceput. ce este in mina lui Dumnezeu. väzind noi aceasta. nu pierdea nädejdea. si unde nu gin. si pentru aceia rar räsboiu de nu biruia. Iarä pre Stefan Vodä 1-au ingropat tara cu multä jale si plingere in minäs. si unde-1 biruia altii.tire in Putna. nelenes.läresti.. de exemplu. sau cä doarä suntem neinvätat . neclar. tendentioasä. cä se päräseste aceastä insemnare. care era de dinsul ziditä.. plin de repetitii. Ce dupä moartea lui pinä astäzi ii zic Sfintul Stefan Vodä. cä cunostea toti cä s-au seäpat de mult bine si de multä apäräturä. se rädica deasupra biruitorilor . de plingea toti ca dupä un pärinte al säu. soco. sulita. incit il orbeste si il face sä admitä si sä incorporeze pinä si o legendä ungureascä. räsipind avutia cea domneascä." . Zbucneste in aceste ultime portrete durerea unui mare patriot din divanul Moldovei. nu pentru suflet. falsä. este un stil lapidar. ce intr-inse spune cursul anilor si viata domnilor. ca väzindu-1 ai säi sä nu indäräpteze. ca o urzealä in care firele neorinduite bine incep sä se incilceascä. cä el incä au fost om cu päcate. ci pentru lucrurile lui cele vitejesti. acolo il aflai. Aceste douä temperamente atit de diferite pe care le intrezärim in corpul compilatiei se räsfring — cum dealtfel este si firesc — si in structura stilisticä a cronicii.. unde era nevoe insufi se vira.. Iatä.Iubia sä auzä glume fi mäscärii fi jocuri copi.

limba lor e creatia colectivitätii moldovenesti de la jumätatea veacului al XVII-lea. nu pentru suflet. nici mai nainte. Läsäm la o parte aspectul ei fonetic si morfologic — nu pentru cä.logic. ori luate din viata pästoreascä: „ca ni§te lupi gata spre vinai ca sä inece oaia neslobivä“.. textul autentic. acolo ara plugul“. 1-au ajuns. sau din privelistea främintäriior naturii: „cum se ndicä o negurä intunecatä si se räsipeste a=a si Petru Rares se curäte^te de scirba ce-i zäcea la inimä". mai ales suflet esc. Desi stilul lui Ureche este de o precizie lapidarä. Sfintul Stefan Vodä. cä toate-si apärä cäscioara si hrana lor cu acele si cu veninul säu. carele nime din domni. nici mai nainte. in sfirsit. totusi limba cronicii nu este lipsitä de un pitoresc al ei particular. ci pentru lucrurile lui cele vitejesti. iar.. „ostile s-au virtejit“. cu precizia de care avem nevoie. si totusi nici un cuvint de prisos.. fiindcä in unele pärti ammdoi au transcris aproape verbal izvoare interne. De remarcat in acelasi timp cu citä obiectivitate Grigore Ureche.din domni. cumu-i albina. la ospete omora färä giude{"). ce este in mina lui Dumnezeu. „de sar inväta cei mari. iarä domnul lor. „le-au im pärfit hotare in tara sa". care pästreazä frägezimea naivä a imaginilor suges... ne-ar interesa sä stim si in ce mäsurä limba textelor coresiene a mlädiat scrisul marilor cronicari moldoveni) — dar pentru cä nu numai originalul lui Ureche s-a pierdut. il socotim neinteresant din punctul de vedere al formärii limbii literare (dimpotrivä. 1-au ajuns''). nici dupä aceia. imagini din viata stupilor de albine: „Turcii ca un roiu de albine inconjoarä minästirea". aläturi de marile calitäti ale domnului. „au descälecat orasc in tarä".. pre 21 .. Nu lipseste nimic din ceea ce trebuie pentru a ne evoca dinaintea ochilor portretul. „In vremea lui Petru Vodä Schiopu! au fost secetä mare si unde prindea mai inainte pe$te.rar.tive formate in plin contact cu viata satului. fiind de esentä filo. aläturi de pärtile de luminä. nici dupä aceia. insirä repede defectele. de altä parte. recunoaste. ce sä chiamä matca. Läsind deci la o parte aceastä laturä a ei. si defectele. ci si din prelucrarea lui Simion Dascälul nu avem decit copii tirzii. Dar este o limbä plinä de vigoare. degrab a värsa singe nevinovat. sau. ca de pildä: „Tara Ardealului inconjuraiä cu munti cu päduri cum ar fi ingrädiiä“. carii in toate pärtile fulgerau si träsneau cu armele lor". al marelui voievod. Dar aci stä marele lui mestesug de artist in ale scrisului cä. Aci insä nu se mai poate face distinctii nete intre Ureche §i Simion Dascälul. „Petru Schicpu blind ca o matcä färä a c " . pentru a aseza apoi calitätile intr-o gradatie ascendentä care culmineazä in apoteozä („." Este cel mai clasic portret din literatura noasträ veche. limba primei cronici moldovenesti — creatä de un popor de boieri si de tärani a cäror viatä se impletea intim cu a naturii — nu se ridicase incä pinä la concepte abstracte. abia modelatä de cärturari. „päginii. care nu ne dau in aceastä privintä. Nimic nu se poate adäuga si nimic nu se poate suprima färä a-i distruge farmecul lite. si cele de umbrä („mmios.. care avea un adevärat cult pentru Stefan cel Mare. sau Petru Rares „ca un pästoriu bun grijia de oile sale“ . dupä o scurtä träsäturä fizicä. care nu ne mai stau astäzi la indeminä.

sau amintind interioare duioase de familie: „ales un om ca acela — hatmanul Arbore — ce au crescut Stefan Vodä pre palm. stilizate in structura limbii. de luptä intre puterile naturii. evocind aspecte de viatä plugäreascä.★‘ :22 . de interioare de viatä patriarhalä. ca altitele discrete de pe tesäturile täränesti. o infloreazä cu un colorit dulce.ele lui“. de pästorit.nimenea nu vatämä. de albinärit. Asemenea imagini si multe altele. ci toate de invätäturä ei ascultä“. .

pe care i-a bätut si i-a gonit.1894. Urmärindu-i dincoace de munti.rul capului. ajutorul cerut de regele ungur Vladislav de la Rim. trimiterea unui ajutor alcätuit din rimlenii ortodocfi. Lasläu a venit in Ungaria si. Mem. cu toatä puterea sa. 1893. au trecut peste munti in Ardeal. p. inmultindu-se si latindu-se. o am izvodit din letopisetul cel unguresc. copiatä in Rusia si cuprinsä in colectia de cronici rusesti cunoscutä sub numele de Voskresenskaja letopisi (vezi p. care. :23 . ii däruieste craiului unguresc. de unde sunt ei de au venit pre aceste locuri". dupä ce s-a mintuit räzboiul. Rom. XIII.. s-a ridicat si s-a dus la impäratul Rimului. ce spune cä au gonit pre acesti tätari. locuiau pe meleagurile Moldovei tätarii. 56: invazia tätarilor. ln acea legendä insä lipseste nota infamantä a tilharilor din temnitele Romei. U r e c h e . Prin aceastä notä infamantä si prin alte amänunte. a pornit contra tätarilor. Este capitolul privitor la „ijderenia moldovenilor. unde se si väd in douä locuri säpate in stinci semnele fäcute de Lasläu craiul. infringerea tätarilor si colonizarea rimlenilor ortodocsi in pärtile Crisanei si ale Maramures ului). 1 Personalitatea acestui ciudat adnotator nu ne este cunoscutä. Si atunci „de sirg i-a strxns pe toti de pretutinderea si i-a insemnat pre toti de i-au ars impreju. care poveste o am socotit pre semne ce aratä cä poate fi adeväratä". tara Maramuresului si a Moldovei. pe la Cräciun.. Impäratul Rimului i-a räspuns cä el. Ca sä isi curete tara de ei. El incepe prin a povesti cä. de se cehluiesc pregiur cap". Lasläu i-a fugärit intr-una pinä i-a trecut apa Siretului. incit toate temnitele sint pline de ei si nu mai are ce le face. nu o au scos Ureche vornicul din letopisetul cel latin esc. pinä acum nedescoperit. ist. a jurat „sä nu pice om de sabia si de judetul lui". dupä cum pretinde autorul insusi. dintr-un letopiset unguresc. dar cu o conditie: sä nu-i mai aducä inapoi. inainte vreme. s. 130.Dintre adausurile fäcute in cronica lui Ureche. care semn träieste fi pinä astäzi in tara Moldovei si la Maramures. In 1V. Lasläu —■ adicä Vladislav — craiul unguresc. s. A. trimis de scaunul apostolic sä cerceteze parohiile catolice din Moldova. din mediul ciangäilor din Moldova. unui a provocat o adeväratä furtunä de indignare in Moldova secolului al XVII-lea. Capitolul ar fi fost tradus. Simion Dascälul. trecindu-i muntii pe la Rodna. cerindu-i oaste de ajutor impotriva vräjmasilor. Din pricina aceasta räufäcätorii s-au inmultit asa de mult in tara lui. unde au impins pe unguri din ocinele lor. Codex Bandinus. Se incepe cu: „scrie letopisetul cel unguresc“ si sfirseste cu: „Ce aceasta poveste a lui Lasläu craiu. E locul sä ne ocupäm aci si de acest curios adaus al lui Simion Dascälul. ci eu. urcindu-se pe tron. franciscanul Marcus Bandinus. Prin acesti tilhari cuprinsi in oastea lui Lasläu s-au descälecat apoi. Interpolarea are citeva träsäturi caracteristice care o apropie de legenda pästratä intr-o versiune a vechilor anale moldovenesti. chiar pe vremea lui Vasile Lupu. t. Dacä a luat acest ajutor de tilhari de la impäratul Rimului. de le-au pirjolit pärul cu un hier inhierbintat. II. interpolarea lui Simion Dascälul se apropie de legenda pe care a cules-o. 307. Analele Acad.

dupä cuvintul craiului.du-se biruitor din räzboiul cu tätarii. au pus numele apei Siretul". träia la curtea boierului Pätrascu Ciogolea din Calafendesti (sudul Bucovinei). cum Lasläu craiul. Dintr-o notitä pe care ne-a pästrat-o un copist aproape contemporan.supunem cä acest romän ardelean era din pärtile Maramurefului. din regiunile ln care era cunoscutä limba ungarä. ci si etimologiile cu caracter unguresc. de se ceh.. de exemplu. un asemenea cärturar maramuresean. cu prilejul inmormintärii jupinesei Sofronia.afarä de o notitä scurtä... in secolul al XVI-lea. Povestind. ne-a trimis si mai tirziu cärturari. ca dascäl de copii. Maramuresul. Chiar in vremea lui Vasile Lupu si a lui Grigore Ureche. de lasä sec marti in säptämina postului celui mare dintiiu“.. „ijderenia moldovenilor“.tele Sf. carele au scris acestea. Printre cärturarii care treceau in Moldova se va fi aflat probabil fi acest dascäl Simion. care ne-a dat. nici unui din scriitorii nostri vechi nu ne dä lämuriri despre el. in sfirsit. pästratä de BIBLIOGRAFIE un copist aproape contimporan. interpolatorul se vädeste a fi si un bun cunoscätor al obiceiurilor unguresti. cäci iatä ce ne spune notita: „Acest Simeon Dascal. seretem. a cerut voie de la vlädicii säi sä-l läse trei zile sä se veseleascä cu doamnä-sa fi cu boierii. sotia nefericitului boier. o am izvodit din letopisetul c-'l unguresc". Stefan (. mai mult se vede cä au amestecat si au turburat istoria decit au lucrat cevasi pentru Ureche vornicul. stind in tärmurile apei."). mai departe.rizat si cu obiceiurile unguresti din Maramures foarte vechi. In legenda asupra cäreia ne-am oprit adineaori. ce au zis seretem. nu e pomenit. Mai apoi dacä s-au descälecat tara.. atunci poate cä nu sintern departe de adevär cind pre. ce se zice romäneste: place-mi. totusi faptul cä legenda e scoasä dintr-o cronicä ungureascä pare a il conliima nu numai caracterul ei tendentios (romänii se trag din tilhari). Dacä. Din adnotärile sale se poate deduce cä venea de peste munti. Povestind. precum si Todorafcu Cantacuzin vel 24 . Desi un letopiset unguresc cu astfel de elemente nu s-a descoperit pinä a’um. ce el se numefte aici.luiesc pregiur cap. dupä ce aratä cä Lasläu a alungat cu ajutor primit de la Rim (Roma) pe tätari. place-mi. in ziua de läsatul secului. el märturiseste cä „eu. ln acelasi timp. eite au ajuns pinä la noi. a vesti cä e domn invätat fi intelept. intorcin. au strigat ungureste: seretem. se pare insä cä el nu se bucura de prea multä stimä intre boierii moldoveni. atestate in decre. mai tinem seamä si de faptul cä interpolatorul era familia. adaugä: „Si asa 1-au blagoslovit de au läsat sec marti cu toatä curtea sa. fi nici in documentele vremii. continuä textual: „Acolo Lasläu craiu. iar acesta fi neftiut si slab in minte. care obiceiu se tine la legea lor si pinä astäzi. care ne-a läsat un frumos centom hrisostomic. „care semn träieste si pinä astäzi la Maramures. inceputurile literaturii. Simion Dascälul. asupra cäreia vom reveni indatä. pinä i-a trecut apa Siretului..

teze uneori si limba. fiindcä toate manuscrisele decurg din copia defectuoasä a lui Simion Dascälul si räsfring. O editie popularä. a fost publicatä in editura Soccc. a fost publicat in Abhandlungen Herrn I Prof. este lncontestabil. pentru timpul ei. Popovici a dat o incercare mai meticuloasä de a desface opera lui Grigore Ureche de interpolärile lui Simion Dascälul. Adolf Töbler. 1852. Cronica lui Ureche se aflä in tomul I. meritul publicatiei lui Kogälniceanu. p. Paris. mai mult limba acestuia decit a lui Ureche. 1878. in multe locuri. p. Kogälniceanu a incercat sä corec. Letcpisetelc tärii Moldovei. dupä o metodä care este si ea astäzi perimatä. Halle. Grigore Ureche — observä el — träieste pe vremea lui Vasile Lupu si este 25 . Editiile cronicii. avec un autographe d'Ureache et neuf facsimiles des manuscrits. a luat de bunä editia lui Kogälniceanu si a clädit o intreagä teorie intemeiatä pe excmple care nu se gäseau in manuscrisele cronicii lui Ureche. färä sä indice insä nici lectiunile pe care le introduce. din compilatia lui Simion Dascälul. Chronique de Gligorie Ureche. gäsind in cronici infinitivul lung aläturi de cel scurt si päriri. prin urmare. In special la cronica lui Ureche. Zur Geschichte des Infinitivs im Rumänischen. nici manuscriptele din care le culege.bine cunoscind pe aceia. tableaux genealogiques. A doua editie a apärut in 1872. M. I. 1895. Neputind scoate nici o luminä pentru problema care il preocupa. mi-au märturisit cä de multä neftiintä fi de minte putinä era acel om. In acest scop s-a folosit de mai multe manuscrise si.cind pe cel care i s-a pärut mai bun. Dr. Numele proprii imprumutate de Ureche din Bielski si alterate de copisti au fost restabilite cu ajutorul cronicii lui Bielski." Interpolarea lui Simion Dascälul privitoare la obirfia romänilor din tilharii Romei a stirnit o profundä indignare intre cärturarii moldoveni din a doua jumätate a secolului al XVII-lea. cu caractere latine. a incercat sä dea. si cuprinde si cronicile muntene. Leroux. al lui Ureche. Poartä titlul: Cronicele Romäniei sau letopisettle Moldaviei si Valahiei. par Gregoire Urechi. pe cind interpolärile lui Simion Dascälui au fost aruncate la sfirsitul primului volum. Kogälniceanu. 93 — 209. Defectul unei asemenea metode s-a väzut atunci cind filologul Meyer Lübke. Colationarea manuscriselor nu-i putea ajuta lui Popovici in reconstituirea limbii lui Ureche. I. Textul cronicii lui Ureche din edrfialui Kogälniceanu a fost republicat de E m i l e P i c o t . in 1894. in Moldova fi altii. separindu-1 de adausele ulterioare. in apendice (Apendix I. (Studiul lui Meyer Liibke. 127—242. Bucuresti.du-i-se cä forma curentä in secolul al XVII-lea a fost infintivul lung. 1911. pubii. K o g ä l n i c e a n u .vist. o editie criticä. precum iar el esä fi aici eä <ce> au fost se aratä si pe lingä altele face fi aceasta. glossaire et table. P o p o v i c i. Textul presupus al lui Ureche a fost publicat sub titlul Domnii terei Moldovei si viata lorn de Grigore Ureche. notes historiques. Popovici a fäcut insä greseala de a incerca sä reconstituie si limba originalului pierdut. unde a avut ca profesor de istorie pe Ranke. adecä ce au scris Ureche el zice cä au scris. lectiuni din celelalte manuscrise. Intre altele. a introdus in textul lui. Aceasta editie este tipäritä cu caractere chirilice. Popovici incercä atunci alt drum. infinitivul scurt prin cel lung. Kogälniceanu a incercat sä reconstituie. Apendix VII si Apendix IX). Cronique de Moldavie. cäci pe textele publicate de el s-a intemeiat progresul studiilor istorice la nci. acolo unde bänuia cä trebuie sä fie o alterare datoritä copistilor. care-si fäcuse studiile in Germania. a inlocuit in textul publicat de el. Texte roumain avec traduction franfaise. cä ale altora le face ale lui. in „Autorii romäni vechi si contimporani".) Cu toate acestea. prototipul pierdut al lui Grigore Ureche. depuis le milieu du XIV-eme siecle jusqit’ä Van 1594. dupä mijloacele de atunci. Iasi. intr-un studiu asupra infinitivului in limba romänä. vornic mare in Moldova. cuprinzind fragmente din Ureche. N..

II. nov. In aceastä editie. Rom. 1921. 1895. XXXI. p. Letopisetul lui Eustratie Logofätul si Letopisetul latinesc. in colectia „Clasicii romäni comentati“. p. Istratie Logofätul si altii. 1939. Introducerea urma sä aparä intr-o brosurä separata. Cercetäri istorice. Bucuresti.. 361 si urm. de Simion Dascälul. P a s c u. 1932— 1933. un neinsemnat episod al luptelor inversunate sä nu prefacä in cenusä munca grea si onestä.Cercetäri istorice“. 104—136. 1925. P. oct. Graiul lui trebuie sä fi fost BIBLIOGRAFIE asemänätor cu al acestora. Lucrarea lui Giurescu este prima editie criticä stiintificä. p. C. 28 — 32. M i n e a. Cetind despre cronica lui Ureche. Intre päreri si ipoteze. regretatul Giurescu pleacä de la constatarea cä in toate manuscrisele textul lui Ureche este contopit in compilatia lui Simion Dascälul in asa fel. G. presedintele Comisiei istorice. C. vezi insä criticä lui C. IV. si dec. sect. Letopisetul Tärii Moldovei pinä la Aron Vodä (1359— 1595). temin. adäugind in josul paginii variantele din celelalte manuscrise. lit. Panaitescu stabilejte izvoarele polone care se afla atit la baza cronicii lui Grigore Ureche. vol. intocmit dupä Grigore Ureche Vornicul. G i u r e s c u . Ill.' a c e l a s i . pe care Giurescu il pregätea räbdätor. 93 si urm.. nr. pe sept. dar. De aceea el renuntä la ideea de a reconstitui originalul pierdut al cronicii lui Ureche si. la D. Citeva lämuriri sumare au fost date de fiul säu. C. Extras din . Minea pune ipoteza cä Ureche si-ar fi scris cronica in limba latinä.du-se ca . in Letopisetul lui Azarie. a hotärit sä publice edi^ia criticä pregätitä de Giurescu färä introducerea obi^nuitä.. p. I. Simion Dascälul si Misail Cälugärul. Raporturile lui Ureche cu vechile cronici slavonesti au fost studiate de Io n B o g d a n in: Vechile cronice moldovenesti pinä la Urechia. 1908. Bogdan. p. Iasi. II. 1925. Giurescu a fost reprodus intr-o editie popularä. tom. Giurescu a fost räpit pe neasteptate cercetärilor istorice.. 42 — 51. incit nu poate fi separat färä a cädea in arbitrar. in Viata romäneascä. 1920. Analele Acad.. Bucuresti. p. Pe atunci. p. Gligorie Ureache. reprodusä si in Studii istorice grecoromäne. G i u r e s c u . 1934. t.. si in Cronice inedite atingätoare la istoria romänilor. Bucuresti. Critica textelor si tehnica editiilor. Craiova. P. Letopisetele moldovenesti scrise slavoneste.o intimplare nenorocitä. Aceeasi problemä a fost reluatä de d-l I. Cea mai buna editie se datoreste lui C o n s t .. dupä ce a colationat. C. 1916 (Comisia istoricä a Romäniei). R u s s o . Din nefericire. a c e l a s i . Noui contributiuni la studiul cronicelor moldovene. P. O criticä intemeiatä a acestui procedeu. Influenta polonä !n opera si personalitatea crcnicarilor Grigore Ureche si Miron Costin. 222 — 232 si 322 — 328. pe care cu greu s-ar gäsi cineva s-o refacä". 1891. Textul cronicii se afla cules la intrarea noasträ in razboiul din 1916 — 1918. Letopisetul Tärii Moldovei. Iasi. manuscriselor. Mem. G i u r e s c u . I. 29 — 30 (nota). 4. 1912. Textul pregätit de regretatul C. 55. 26 . cit si la baza interpolärilor lui Simion Dascälul. P. XVII (1925). in Convorbiri literare. Bucuresti. Filiera manuscriselor. LIII. Göbl. p. p. LIII. Din istoria culturii romänesti. VII. Studii asupra operei. Metoda lui Popovici cuprinde in sine mult arbitrar. färä Variante. intocmitä de Giurescu-tatäl. G i u r e s c u in Qonvorbiri literare. p. Bucuresti. Popo /ici confruntä textul copiilor care neau pästrat cronica lui Ureche cu operele lui Varlaam si Eustratie Logofätul — in special cu Pravila aleasä — si inlocuieste toate formele moderne din manuscrisele cronicii lui Ureche cu formele arhaice corespunzätoare din Varlaam si Eustratie Logofätul. s. P a n a i t e s c u . Studiul este intemeiat pe analiza atentä a manuscriselor. C. Iasi. de fiul säu.. sub titlul Grigore Ureche si Simion Dascälul. 568 (nota). cu cunoscutä lui constiinciozitate. in Analele Academiei Romäne. 322 si urm.. m. 1921. C. ea a apärut färä studiul premergätor. G i u r e s c u . a clasat si a fixat filiera. se poate vedea in studiul säu Noui contributiuni la studiul cronicelor moldovene.contimporan cu mitropolitul Varlaam si cu Eustratie Logofätul. an. Plecind de la acest fapt. din nenorocire. Cronicele lui Grigore Ureche. s. Bucuresti. se märgineste sä reproduce textul unei copii care a pästrat mai bine versiunea interpolate a lui Simion Dascälul. p. 245 si urm. Bucuresti.

an. 508. Bucuresti. din punct de vedere al limbei. O n c i u 1. 1901. 844 (si extras). Grigore Ureche si Miron Costin. 65 — 68. V. VIII. Originile principatelor romäne. cf. 1934.G. 27 . metodei si cugetärei. Bucuresti. Studiu asupra cronicarilor moldoveni din secolul al XVII-lea. 726. insä si recenzia interesantä pe care i-a fäcut-o St. O r ä s a n u in Convorbiri literare. a c e l a s i . A. 256. in Revistä criticä. 595. Despre interpolarea lui Simion Dascälul: D. Urechiä. p. XXXIII (1899). G i d e i. p. Dintre studiile mai vechi: A. cu o prefatä de V. Papa Formosus in traditia noasträ istoricä. 1898. 441. P a s c u. i n Lui Titu Maiorescu.

Despre neamul de boieri moldoveni Ureche. p. unde avea tirguri si sate. p. 1881. Cronicari moldoveni din secolul al XV II-lea. Barnovski. sept. 1930.. Mem. Mem. Safta. V. Miron Costin a notat el insusi zilele de groazä pe care tatäl säu le-a petrecut la Constantinopol atunci. X. XXVII.. Spre searä. fusese chemat de boieri in domnie dupä detronarea lui Alexandru Ilias (1633). sect. Cronica a fost atribuitä lui Nestor Ureche de B. 289—357 (si despre chestia paternitätii cronicii si de izvoarele ei). in Arhiva. Surete si isvoade si in revista loan Neculcea). 5. 1900. Tot acolo paternitatea lui Grigore asupra cronicii. si introducerea d-lui C. il duce la patriarhie si acolo . potrivit cu ceremonialul obisnuit. p.. preoti si cälugäri la Constantinopol. P. A. continuatorul lui Grigore Ureche. an. In domnia lui Miron Barnovski. 1925. in Cercetäri istorice. C. umplind de vilvä intregul Stambul. T a n o v i c e a n u . boieri. p. 104— 112. 1872. S i a d b e i. in Arhiva istoricä a Rom. p. MIRON COSTIN VIAJA Miron Costin. si Columna lui Traian. Biografia lui Nestor Ureche a fost reconstituitä de $ t e f a n O r ä s a n u . in Arhiva. Istoria literaturii romänesti. pentru ca. 1932— 1933. s-au publicat in timpul din urmä o multime de stiri rlspindite'• in diferite colectfi de documente si reviste (cu deosebire in: G h i b ä n e s c u .pe scurt. domnul Moldovei. ist. 1928. II. cu ocazia unor stiri intr-un document de la Duca Vodä din 1671.rocitului domn. de B a r w i n s k i. Bucuresti. 352 — 353. O stire despre Gligcrie Ureche. Note si interpretäri. IV. Bucuresti. t. in Prinos lui D. V e r e s A n d r e i . Bucuresti. 285 — 3 13. Contributiuni la biografiile unora din cronicarii moldoveni. si omul de incredere al domnului. Iasi. 117. pe de altä parte nepoatä si lui Miron Barnovski. Grigoriu Urechie. care träia ca pribeag in Polonia. 620 — 63 1. D. Este scos tatäl lui Miron Costin. ridicind trupul lui Barnovski. p. III. I. I. datoritä legäturilor de rudenie. p. 1934. p. 1899. 381 — 385. H a s d e u . in Cercetäri istorice. sä särute poala impärätiei si sä capete steag de domnie. IX (1898). t. S b i e r a . p. cumnatul lui Grigore Ureche. Biografia lui Ureche. Bucuresti. I. I o r g a .Omagiu. I. I. vizirul dä porunca ceausilor sä scoatä din temnitä pe chehaia neno. I. Iasi. Bucuresti. I.. E. Contribuiri pentru o biografie a lui. 1933. an. 1904— 1905. Stiri nouä asupra familiei Ureche. I. G i u r e s c u la edifia cronicii. III. 1903. p. p. Sturdza. publicatä in colectia „Clasicii romani comentati“. Bucuresti. In afarä de aceste studii si articole. Miron Barnovski este decapitat din porunca vizirului §i trupul lui stä atirnat inaintea curtii impärätesti o zi. ist. G ä z d a r u . Ducindu-se apoi cu alai de curteni. sect. in Revista istoricä romänä. 57 — 63. Genealogia familiei Ureche. 34 — 57. p. Ureche. cum au läsat :28 . XV februarie MCM. amintitä mai sus. N. O stire despre Gr. de L u c i a n P r e d e s c u . fiica lui Miron Sulgerul. Not tie la amänuntele unguresti din Letopisetul Tärii Moldovenesti al lui Grigore Ureche si Simion Dascälul. era pe de o parte nepoatä lui Isaia Balica. cuprinde notite biografice in legäturä cu chestiunea paternitätii cronicii. este inchis impreunä cu toti boierii care veniserä cu el. ia Analele Academiei Romäne. p. an. VII —IX. Mama lui. 1939. care. este fiul lui loan Costin. in Analele Academiei Romane. Cercetäri asupra cronicelcr moldovene. ed. loan Costin este hatman al Moldovei si. T a n o v i c e a n u . p. 197 — 211. 274. 184. Iasi. C o s t ä c h e s c u M i h a i . p. 227—420. 37 — 47. M i n e a. Intre acestia se afla si postelnicul Costin. Stirile astfel imprajtiate au fost culese in cea mai mare parte intr-un inventar. 234 si urm. cuprinde informatii din arhivele polone privitoare la pribegia lui Nestor TJreche ?i a familiei sale.

pe care va ajunge sä o stäpineascä afa de bine. Novosiilca. se adunä cu totii si. moare in exil. 29 . pune la cale sä prindä a doua zi pe toti boierii moldoveni. Instiintat de aceasta printr-un prieten turc. incit mai tirziu va serie o cronicä intreagä in elegante versuri polone. postelnicul Costin. „avind in vedere — zice actul dietei — insemnatele servicii aduse rege. Costin. unde este bine primit. Miron. descälecind cu corturile in sesul Iasului. Astfel se lämuresc imprejurärile in care Miron Costin este adus sä pe.vremurile atunci. A treia zi. Deasupra coifului.lui si statului in diferite expeditii räzboinice". il astrucä“1 in patriarhie. Trecind Nistrul spre Iasi. E prima datä cind cronicarul nostru apare mentionat in acte. si un blazon. Aci. dieta polonä. sä-i lege in obezi si sä-i dueä la impärätie. Abia instalat. Domnia lui Moise Movilä (1633—1634) n-a fost norocoasä. era abia in virstä de 5 ani la data cind i se acorda indigenatul polon. se inapoiazä la temnitä. Abaza-pasa hotäräste retragerea peste Nistru si. peste un an. sä se strecoare din cetate. in 1638. La asediul cetätii Camenita. Liberati. si in al doilea an de domnie. Acest episod dramatic din viata postelnicului Costin a läsat o intipärire nestearsä in sufletul lui si el constituie motivul principal care il va determina. cä vine dinspre pädurea Nadoborului o oaste cäzäceascä in ajutorul polonilor. refugiindu-se in Polonia. in drum ataeä un tirgu. Miron si Potomir". Abaza-pa§a inträ in Moldova cu oaste turceascä si munteneascä. in coroanä. arendxnd o mosie in starostia de Bar. se räspindeste in tabära turceascä zvonul* pus la cale de hatmanul Costin. Copiläria in Polonia. Dupä propria lui märturie. tinind sfat. Tatäl. . hatmanul Costin. care simtise cu un an inainte fiorul mortii la Constantinopol. cu sulletul „intors de spaimä". aducind vestea cea bunä celorlalti boieri. fuge cu alti boieri la mänästirea Pobrata si de acolo päräseste pentru totdeauna Moldova.Nova. sileste pe domnul Moldovei si pe boierii säi sä i se aläturesi pornesc cu totii contra Poloniei.§or — Studenica — a cärui garnizoanä militarä izbuteste peste noapte. primeste ca „indigen polon si ca nobil polon pe Iancu Costin cu fiii säi: Alexandru. Spre groaza boierilor care credeau cä-1 due noaptea sä-1 inece ori sä-1 munceascä pentru averile lui Barnovski-vodä. in toiul noptii. hatmanul Costin a cäutat sä-si facä si el un rost. pe care un act contimporan polon ni-1 descrie astfel: in cimp albastru. familia Costin si-a aleätuit. sä päräseascä pentru totdeauna Moldova si sä apuce calea exilului. un caic trimis din porunca vizirului la temnitä lidica pe Costin postelnicul. Primitä in rindurile nobilimii. un inger imbräcat in armurä cavalereascä si tinind o spadä. Costin postelnicul e adus inaintea vizirului. in preajma mänästirii Balica. unde aflä porunca impäratului cä sint slobozi sä meargä sä-si aleagä domn pe eine vor voi. aleg ca domn pe Meise Movilä. Ca toti exilatii moldoveni care obtineau cetätenia polonä. cu ajutorul moldovenilor. o minä inarmatä cu o spadä. Fiul säu. dupä datinä. Abaza-pasa prinde de veste cä a fost amägit si.treaca virsta copiläriei si sä-fi inceapä instructiunea in limba polonä. in 1646 urma cursurile colegiului iezuit 1 Ingropä.

Cursul complet era impärtit in cinci clase: trei de gramaticä fi douä de umanioare—-intre acestea era fi retorica. pri. in 1650. Nu ftim insä dacä fi Miron Costin a urmat mai departe fcoala la Camenita. ne spune Miron Costin. pe vremea „secerei“. si era condus. pe vremea cind Miron Costin isi fäcea studiile acolo. In vara anului urmätor. un oräsel la granita Moldovei. se refugiazä cu profesorii fi cu toatä fcoala la Camenita. Barul a cäzut in mina räzvrätitilor fi a fost in parte distrus. deci. :30 . Curind dupä aceasta. Czarniecki. marele boier al lui Matei Basarab si. P. cu un important depozit pentru vinurile aduse de negustorii moldoveni. Miron Costin se intoarce in Moldova. Serban Cantacuzino domnul (1678— 1688) $i invätatul cronicar Constantin Cantacuzino stolnicul.mefte in arendä mofia Novosiilca-Nova. unchi ai fiilor acestuia. de rectorii Stanislav Witwinski. Intoarcerea in Moldova. Baza studiului era limba latinä. Panaitescu — fusese deschis de iezuiti in 1636. Toma tinea in cäsätorie pe sora mamei lui Miron Costin. cu grädinä imprejurul ei. in imprejuräri putin cunoscute.din Bar. In acest colegiu urma cursurile Miron Costin in vara anului 1647. a fost surprins de acea groaznicä nävalä a stolurilor de läcuste. care a durat citeva zile si pe care avea s-o descrie cu atita plasticitate. rectorul colegiului. care nu avea decit 17 ani. Abia se incheiase nunta lui Timuf cu domnita Ruxandra fi dom- 1Erau frati cu postelnicul Constantin Cantacuzino din fara Romäneascä. Colegiul din Bar — dupä cum ne lämureste P. cind. tatäl lui Miron Costin moare. Toma fi lorgachi Cantacuzino vistiernicul1 — „cari capete ca acelea. Miron Costin. Programul de studii trebuie sä fi fost acelafi ca si in celelalte colegii iezuite din Polonia. mai tirziu.nului cäzäcesc Chmielnicki se apropiau de Bar. in 1646. Doi ani mai tirziu. oftile hatma. Aparitia acestui tinär invätat venit din Polonia trebuie sä fi fäcut senzatie intre rudele fi vechii prieteni ai tatälui säu. in drumul de la sat — adicä de la mofia pärinteascä — spre oraf. Rectorii erau ajutati in instructiunea fi educatia elevilor de opt-doisprezece preoti. In 1651 se afla in oastea regelui polon. Vremurile in care Miron Costin se intoarce in Moldova sint dintre cele mai turburi. luind parte la luptele contra cazacilor. intr-o casä de piaträ. cind. de trei-patru magistri fi de citiva frati. fi de Francisc Czarniecki. afa cum in unele pensioane din vremea noasträ se intrebuinta ca limbä de conversatie franceza sau germana. fratele unuia din cei mai gloriosi hatmani ai Poloniei. Stefan Czarniecki. in cronica sa. In acest timp. Doi dintre cei mai de seamä boieri ai timpului. in marea räscoalä a cazacilor. abia de au avut cindva tara sau de va mai avea" — il imbrätifeazä cu multä simpatie. care servea ca limbä de conversatie intre elevi.

fratii Torna si Iorgachi Cantacuzino. spune insusi. se räspindeste in Iasi zvonul cä ostiri unguresti si muntene au intrat in Moldova. Dar toate sint prea tirziu. in urma sprijinului pe care i-1 däduse ca sä scape din robia tätä. si Condracki. Vasile Lupu. Desi pärintii cronicarului nostru päräsiserä pentru totdeauna Moldova din pricina lui Vasile Lupu. discutiunea urmatä intre cele douä cäpetenii cu privire la planul de atac al taberei lui Vasile Lupu. trimisä in tainä printr-un cälugär. Miron Costin este insärcinat cu misiunea delicatä de a cere ajutor starostelui de Camenita.rea cronicarului in Moldova. 2B5 . totusi el si-a implinit cu credintä misiunea. O scrisoare a lui Ciogolea spätarul cätre Vasile Lupu. in tabära lui Vasile Lupu. Starostele. mäcinatä de ambi.nia lungä. fericitä si bogatä a lui Vasile Lupu (1634—1653). dez. era mai priceput la invätarea solilor si la räspunsul scri. incepe sä se näruie. In lupta deschisä atunci intre Vasile Lupu si Gheorghe Stefan. Miron se afla impreunä cu protectorii säi. „de la el multä milä am avut". in Säptämina Patimilor. Petru Pototki. Sub Gheorghe Stefan. aflind cele intimplate. de la care era Vasile Lupu in drept sä se astepte la recunostintä. La intilnirea noului domn moldovean cu cele douä cäpetenii ale ostirilor sträine venite in ajutorul säu — Petki Istvan. Vasile Lupu se vede nevoit sä se retragä cu toatä casa si boierii de curte spre Hotin. „polcovnicul" regelui polon—Miron Costin serveste ca tälmaci pentru limba polonä si are astfel prilejul sä repro. la Roman. a trecut Nistrul. la cuscrul säu Chmielnicki. läsind cetatea Flotinului in mina vräjmasului. cu ajutorul ginerelui säu Timus—care avea sä cadä in transeele din jurul Sucevei. deoarece n-a vroit sä se ducä la Constantinopol ca „sä särute — dupä ceremonialul obisnuit — poala impärätiei".sorilor decit Vasile Lupu. la ginerii säi. sprijinitä de cazacii lui Timus. Surprins intre douä focuri. In acest rästimp insä. Domnia lui Gheorghe Stefan a fost norocoasä pentru Miron Costin.rascä. Cind domnul si curtea ajung la limanurile Nistrului.ducä. Curind dupä intra. si cel muntenesc. Ce s-a intimplat dupä aceasta nu stim precis. hatmanul cazacilor. dincolo de Focsani. „särdarul lui Racoti". si in Ucraina.väluie complotul urzit de Gheorghe Stefan. Dupä o domnie de patru ani insä. Gheorghe Stefan este mazilit de turci. räpus de o srapnelä — Miron Costin se afla in tabära lui Gheorghe Stefan. Miron Costin ia parte la expeditia in Muntenia pentru potolirea seimenilor care se räzvrätiserä contra domnului si amenintau linistea tärii. de unde trimite dupä ajutor in Polonia. Gheorghe Stefan era dealtfel un domn invätat si intelept — la curtea lui se afla si Milescu — si. frontul unguresc cu Gheorghe Stefan. Petru Pototki nu se afla insä in Camenita si solul a trebuit sä purceadä cale de trei zile mai sus. si-a läsat treburile si a pornit indatä spre Camenita sä sarä in ajutorul domnului moldovean.tia tinärului säu boier Gheorghe Stefan. La a doua incercare a lui Vasile Lupu de a-si recäpäta tronul. dupä märturiile boierilor mai bätrini. impins de armatele lui Gheorghe Stefan. cuvint cu cuvint. la niste ocine ale aceluia.

porunceste domnilor romäni sä secondeze campania intreprinsä de el in Ardeal.In domnia urmätoare. unde se intilneste cu celelalte ofti fi. Ghica-vodä este astfel nevoit sä porneascä cu boierii si armata in Muntenia. impreunindu-se cu tätarii. inträ in Ardeal pe la Brasov. hotärit sä inläture din scaun pe Räköczi. de-acolo 2B5 . Miron Costin are prilejul sä-si lärgeascä cunostintele despre neamul si pämintul romänesc. Vizirul Kiupruli. a lui Ghica-vodä (1658).

" Cu aceastä franchetä de caracter. in Suceava. plecind cu domnul säu. fi de acolo la Constantinopol. Vezirul au zimbit a ride fi i-au zis sä gräiascä. „mai de treabä la voroavä". Atunci Miron au zis: Sintern noi moldovenii bucurofi sä se läteascä impärätia in toate pärtile cit de mult. el a avut in aceste cälätorii prilejul sä cunoascä fi sä simtä prin propria lui expe. pe cind turcii atacaserä Camenita. Amlasul. prin apa limpede a Dunärii. domnul Moldovei. fi turcii sint mfrinti. Petriceicu-vodä. pusu-l-au vezirul de au fezut inaintea lui. mai tirziu. hotäräfte sä se duca spre Cernäuti cu toatä oastea moldoveneascä. Campania. se ureä in sus spre inima Ardealului. vizirul care comanda oftirile turcesti a cerut lui Petriceicu-vodä (1672—1674) sä-i trimitä un boier cu care sä discute unele chestiuni in legäturä cu nevoile ostirii turcefti. m cartea De neamul moldovenilor. Ce adinc räsunet au avut aceste ruine in sufletul vefnic curios fi iscoditor al cronicarului se vede din faptul cä. prin energia fi prin sufletul säu pasionat. in toiul luptelor dintre turci fi poloni. Miron Costin a ciftigat inima vizirului si a fost mult de ajutor Moldovei intr-un ceas de cumpänä. prin inteligenta lui ascutitä. in räzboiul incins intre turci si germani. ln primävara urmätoare. Miron Costin. 20 ani mai tirziu. fi cu oastea spre Ujvar. in jurul Hotinului. se duce la Oblucita unde se afla vizirul.iii §i muntenii. Miron Costin. Aceste campanii. dar cronicarul l-a convins cä ^ara este säraeä fi nu va putea birui oastea cu fin. :30 . dupä porunca vizirului.räzbat prin tara Birsei spre Sibiu. Nicolae. care due pe cärturarul moldovean prin Muntenia fi Ardeal.rientä unitatea neamului romänesc. are din nou prilejul sä colinde meleaguri romänefti fi sä priveascä. Patru ani mai tirziu. gräunte fi celelalte provizii. ori ba? Iarä Miron au räspuns cä se teme a spune drept. sä nu se teamä. ca sä se dezvinovä.teascä. sint pentru activitatea lui literarä de o insemnätate deosebitä. Petriceicu-vodä. la Turnu-Severin. $i i-au zis vezirul sä-i spuie drept: pare-le lor bine cä au luat impärätia Camenita.gurile podului lui Traian. care se incheie cu alungarea lui Rakoczi de pe tronul Ardealului. Iatä cum povestefte Neculce convorbirea dintre vizir fi Miron Costin: „Si mergind Miron Costin la cortul vezirului. pe Miron Costin. s-a impus in divanurile domnefti fi a fost msärcinat deseori cu misiuni diplomatice grele. sint siliti sä ia parte si la aceastä campanie. Astfel. din august pinä tirziu in decembrie. tree de partea polonilor. reincepe räzboiul intre turci si poloni. care era pe atunci pircälab de Hotin. rämas credincios polonilor. Vizirul intentiona sä läse oastea turceascä sä ierneze in Moldova. intelegmdu-se cu Grigore Ghica al Munteniei. dureazä cinci luni. amintirea lor träia incä puternic. Dabija-vodä. in fine. iar peste tara noasträ nu ne pare bine sä se läteascä. pe care avea sä o expuie. cu atita cäldurä. cLid moldovenii se intorc. unde izbuteste sä-fi intäreascä tronul. Atunce vezirul iar au ris fi i-au zis: Drept ai gräit. iar de altä parte trupele turcefti ar fi necontenit härtuite de podgheazurile polone. moldove. pra. Petriceicu a ales atunci din toti boierii tärii. Grigore Ghica insä. prin cultura lui largä. pe la Sf. väd cum tätarii dau foc si prefac in cenusä Alba-Iulia (Bälgradul) si cuceresc. mai firet.

tätarii astcptau porunca sä incalece si sä intre dupä jaf in Moldova. Era in 1683. cu mitropolitul Dosoftei si cu o parte din boierii päminteni rämasi credinciosi polonilor. la hotarele Nistrului. Atunci se ridicä din mijlocul tuturor Miron logofätul. legäturile dintre sol si marele logofät sint continui si fami. iar solul trimite daruri cronicarului. Ni s-a pästrat. In acele clipe de mari främintäri. care räspunde domnului aceste cuvinte mindre: „Ori sä fie voia märiei tale. Si au iesit afaiä“. au venit sä se inchine domnului si au iesit afarä. corespondenta solului cu Miron Costin. Miron Costin a fost trimis. Aceastä atitudine dirzä a lui Miron Costin si a celorlalti boieri moldoveni a mintuit Moldova de o mare nenorocire. noi nu ne vom läsa casele sä le iee tätarii. prietenul lui Sobieski. incälecind pe cai. dupä campania din jurul Vienei.pentru ca sä iasä in intimpinarea unui corp de armatä polonä ce se aftepta sä vinä in tarä.liare: Miron trimite pe fiul säu. Sapte ani mai tirziu. Si dupä el. rugindu-1 sä-i ingaduie a se duce pe la casele lor sä-si punä sotiile si copiii in sigurantä de invazia tätäraseä. sä tinä solului o cuvintare in limba latinä. au plecat in jos. din care se vede cä polonul era bucuros sä discute cu marele boier moldovean. In locul lui Petriceicu este numit in domnie Dumitrascu Cantacuzino (1674). este trimjs la Poartä ca sä intäreascä pacea care pusese capät räzboiului turco-polon. prinzind curaj. iese in intimpinarea solului cu toatä boierimea. apoi. Legäturile cu polonii continuarä si in anii urmätori. La 10 aprilie 1674 Miron era primit de Sobieski la mosia acestuia. La plecare. Pribegia in Polonia. au trebuit sä päräseascä tara. Cu acest prilej Miron Costin inträ in strinse legäturi cu Marcu Matczinski. la Pielaszkowce. toti ceilalti boieri si cäpitani. la care moldovenii si muntenii luaserä parte 31 . Miron Costin si fiii säi insotesc solia douä ore afarä din oras. prin Ardeal si Maramures — fiindcä nordul Moldovei era incä teatrul luptelor turco-polone — in solie cätre marele hatman al Poloniei fi viitorul rege loan Sobieski. Polonii au fost invinsi. Petriceicu le räspunde cu sumetie si-i opreste sä piece. pentru binele crestinätätii.ierea päcii intre poloni si turci. cälare.serä de partea turcilor. iar Petriceicu. In Moldova domnea Antonie Ruset (1675—1678). ori sä nu fie. Pe timpul cit este gäzduit in Iasi. confine si §tiri privitoare la istoria Moldovei. cäruia ii va dedica. Legäturile cu Polonii. lean Gninski. Miron Costin. Imediat dupä inseäunarea noului domn. unde s-au intilnit cu boierii rämasi credinciosi turcilor. mai tirziu. si s-au inchinat si au zis: sä fii märia ta sänätos. cronica sa scrisä in limba polonä. Ziarul soliei. pe care Gninski le-a cules desigur de la Miron Costin. El cerea in numele domnului säu retragerea garnizoanelor polone din Moldova si oferea mediatiunea tärii sale pentru inche. care era mare logofät. din fericire. Miion Costin este silit de impre. boierii si cäpitanii slujitorilor se sfätuiesc intre ei si se due la Petriceicu. loan. pe lingä latura politicä. la o milä depärtare de oras. Momentele erau critice pentru Moldova: armata turceascä era numeroasä fi bine organizatä. In 1677 un fruntas al vietii politice polone.jurärile vietii sä se refugieze in Polonia. muntenii trecu.

Nici Miron Costin nu 1-a crutat. se intorsese cu oastea prin Ardeal si se afla la mosia sa. care nu stia carte fi era bucuros sä se razime pe familiile boierefti mai märunte si pe mazili. repede intr-acolo un podgheaz.. Domnesti. il numefte staroste de Putna. in cele din urmä. Cantemir. _ Conflictul cu C. Regele avea atunci la inimä o expeditie impotriva turcilor. Domnul. Miron Costin a trebuit sä aftepte insä douä luni pinä ce a obtinut consimtamintul regelui. 1-a läsat liber si i-a däruit ca locuintä pavilionul regal de vinä. afiind cä Duca-vodä se afla la Domnesti. ceea ce a stirnit nemultumirea marilor boieri. La 21 martie. i-ar fi zis: „Mai des cu paharele fi mai rar cu obläduirile. dupä cum ne incredinteazä Neculce. voieste sä se retragä spre Focsani. Curind dupä aceasta izbucnefte conflictul intre Cantemirefti fi Costinesti. loan Sobieski.un foarte inteligent observator si cunoscätor al afacerilor turcesti". La 17 septemvrie 1685 Miron Costin primeste de la fratele säu Velicico o scrisoare in care acesta ii povestea cä la scena intilnirii lui Constantin Cantemir cu seraskerul Soliman. acesta stäruise de Velicico sä scrie fratelui säu sä se intoarcä cit mai curind in Moldova. In atmosfera de hartä cu vechii boieri. Safta. cä nu va regreta. Acest exil are o importantä deosebitä pentru activitatea literarä a cronicarului. Domnul. ajutat de cazaci fi poloni. cä pämintul acesta e främintat cu singele mosilor si al strämosilor nostri“. Petriceicu-vodä. Pätrascu. cäci domnul consimtise sä logodeascä pe fiica sa. dupä o campanie care tinuse mai bine de o jumätate de an. unde cronicarul se distinge prin energia cu care a distrus bandele de tilhari care näpädiserä fi jefuiau atunci sudul tärii. Sfatul a fost insä fatal. Familia Costineftilor se :32 . in loc sä-1 trimeatä sub pazä cu Duca la Lwow. Neculce ne spune ca intr-un rind. cu fiul lui Miron Costin. vroind sä-1 indepärteze de granitele polone. fiindcä in timpul acesta a pläsmuit el o poemä polonä. Cronicarul se intoarce in Moldova foarte scäpätat. In rästimp. de care ne vom ocupa intr-un capitol urmätor.toare de la Daszowa. Inrästi mp in Moldova se urease pe tron Constantin Cantemir. unde sint tinuti in captivitate. Domnul Moldovei. asa cä domnul se afla cu citiva boieri si cu un nuinär restrins de ostasi. un vechi ofiter al lui loan Cazimir. lingä Stryi. se pare totusi cä Miron Costin era si el din suita domnului prizonier. Cantemir-vodä era un domn batrin. ocupase Iasul si. care comandase oftirile poloneze in luptele contra suedezilor. Duca-vodä. cä-i vrea märia ta sä-ti dai sama fi n-ai putea I “ Acestea au adus o inäsprire a raporturilor dintre cronicar fi domn. la ospät. In Polonia Miron Costin a stat pinä in noiemvrie 1685. infelindu-se asupra situatiei. sfatuit de hatmanul Buhusi. unde Miron Costin s-a instalat in primävara anului 1684. ii spuse: „Ce putere au ei sä vie asupra märiei tale? Sä nu dam locul. incit acesta. se impä. Desi documentele contimporane nu fac mentiune de aceasta. hatmanul Andrei Potocki ii prezintä regelui Sobieski la Jaworow. Domnul si boierii sint prinsi si dusi in Polonia. Velicico Costin 1-a intepat in citeva rinduri pentru nestiinta lui de carte.pafa. Persona. dar Miron Costin. dar se pare cä. care stia bine limba polonä si care era . Moartea.caserä. O bunä parte din boierime si ostire se imprästiase pe la casele lor. a fäcut o impresie afa de puternicä asupra regelui.ca vasali ai turcilor. Viena fusese despresuratä de regele Poloniei.litatea lui Miron Costin.

sä se dezvinoväteascä in fata domnului säu. insä Miron Costin — si aceasta e incä o dovadä de nevinovätia lui — care se simtea cu cugetul curat. Dimitrie Cantemir. din moment ce 1-a bätut cu buzduganul in cap. Imprejurärile nu ne sint bine lämurite. 1-a lovit cu buzduganul in cap si 1-a inchis in pivnita palatului. In timp ce acestea se petreceau la Iasi. Complotul a avut loc cu prilejul cäsätoriei unui cumnat al lui Velicico. Solul — dupä spusele lui D. Slujitorii trimisi in acest scop 11 sfätuiesc sä fugä spre munp. Atunci domnul a poruncit ca Velicico sä fie decapitat. pe care le considerä de „copilärii“. cronicarul era la mosia sa. care romantcazä biografia tatälui säu. Dar intr-o searä. pe care insä 1-a dat in grija celorlalti ca sä-i urmäreascä de aproape toate miscärile in Bucuresti. ne povesteste cu amanunte dramatice imprejurärile in care tatäl säu ar fi prins firele complo. Atunci Cantemir.tului. Cupärestii au sfätuit pe domn sä puie capät §i logofätului Miron. nemaiputindu-si stäpini minia. chiar dacä vodä ii porunceste aceasta“. coplesit de o mare durere. Acesta. mtäritat. care sint adusi pe rind la palat. ci a cerut sä fie dus la Iasi. impreunä cu solul de la Bucuresti. chemat. Dupä omorirea lui Velicico. Cantemir — ar fi declarat cä fusese trimis de Costinesti cu misiunea de a-i comunica lui Brincoveanu cä ei vor pune la cale uciderea lui Cantemir si a casei sale. el räspunde mindru cä nu poate „märturisi ceea ce nu stie. In timp ce era dus spre Iasi. cäci ii murise sotia si era ocupat cu pregätirile de inmormintare. a dezväluit conspiratia. cind se dezläntui tragedia ei. sosesc iinputernicitii domnului ca sä1 ridice si sä-1 ducä la Iasi. aflä cä cel banuit stätuse mai tot timpul in legäturä cu stolnicul Constantin Cantacuzino. Neculce ne povesteste cä Velicico intrase intr-un complot pentru rästurnarea lui Cantemir. Dimitrie Cantemir. a dat poruncä 33 . a trimis si dupä Miron Costin. Atunci — spune Neculce—Macri. cu porunca de a-1 ucide. Cantemir-vodä. In solia trimisä la curtea lui Brincoveanu sub conducerea ginerelui säu. pe care contimporanii 1-au poreclit FrigeVacä. Constantin Cantemir tace. Barbosi. care era in rivalitate cu Costinestii. intinde o cursä boierilor bänuiti. La scena cumplitei pedepse a asistat si fiul domnului. La insistentele domnului. Li se cere tuturor sä dea declaratie asupra conspiratiei. Familia Cupärestilor. soseste vätaful de aprozi Macri. unchiul lui Brincoveanu. Lupu Bogdan. n-a vrut sä se salveze. a sfätuit pe domn sä omoare pe Velicico. La intoarcerea soliei. intelegindu-se cu ginerele säu. nu recunoaste cele declarate. care povestestc lucrurile la patru decenii dupä intimplarea lor si reprezintä astfel traditia opiniei publice de atunci. ne spune cä Miron Costin nu era amestecat in complot. Ilie Tifescu. care „n-a voit sä se gindeascä la sufletul domnului säu care era trecut de 70 ani“. Neculce.credea prin aceastä legäturä cu domnul in deplinä fericire. cu prilejul logodnei ce urma sä aibä loc. cäci acesta nu i-ar ieita niciodatä uciderea fratelui säu. si-i cereau spriji.nul pentru aducerea in domnia Moldovei a lui Velicico Costin. Unul din boierii care au luat parte la banchet. a amestecat inadins pe unul din conspiratori. Pe cind astepta preotii din satele invecinate ca sä sävirseascä prohodul inmormintärii.

Astfel. in anul de la zidirea lumii 7183. in compilatia lui Simion Dascälul. spre sfirsitul domniei lui Vasile Lupu. adicä sä o copieze pe curat. El avusese la inceput intentia sä urzeascä istoria Moldovei pe un plan vast. de la a doua domnie a lui Aron-vodä (1595) pinä la urcarea in domnie a lui Dabija-vodä (1661). Miron a revenit asupra ei completind-o. lui Isus Hristos. amplificind-o. Aceastä parte a cronicii are mai mult infätisarea unor memorii. din pricina cumplitelor vremi ce venirä asupra moldo. cronicarul povesteste faptele la care el insusi a fost martor si pärtas. a servit mai tirziu ca temei pentru scrierea De neamul moldo. in timpul zilelor de restriste. iarä noi privim cumplite vremi si cumpänä mare pämintului nostru si nouä. asa cum väzuse in istoriografia polonä.venilor — „de nu stäm de scrisoare"—adicä räzboiul turco-polon (1672— 1676). se intorsese in Moldova. scos de Miron Costin. iubite cetitoriule.“ Din acest pasaj se vede dar cä Miron Costin urzise incepätura unui Jetopiset de la descälecarea dintii. Cronica lui Grigore Ureche. este msärcinat cu misiuni de incredere. carele au fost de Traian impäratul. a trebuit sä-l päräseaseä. Si la acest fei de scrisoare gind slobod si färä valuri trebuiaste. „Incepätura letopisetului". cind autorul ei a dat-o unui copist „s-o izvodeascä". tinärul expatriat este de la inceput introdus la curtea domneascä. unde. ce sosirä asupra noasträ cumplite aceste vremi de acmu.venilor. hatmanul loan Costin. Tatäl murise in exil si Miron Costin implinise 28 de ani cind. . Primit cu multä simpatie de fratii Toma si Iorgachi Cantacuzino. sä j'ac letopisetul tärii noastre Moldovei din descälecatul ei cel dintnu. adicä de la luptele lui Traian cu dacii si de la colonizare. dupä copiere. Dupä rästurnarea din domnie a lui Vasile Lupu. si urzisem si incepätura letopisetului. corectind-o. vornicul tärii de gies. de care vorbeste in predoslovie. Miron Costin povesteste evenimentele dupä izvoare polone si dupä traditii interne. care altfel a-ar fi iesit niciodatä din anonimat. Deci primeste aceasta data atiia din truda noasträ. de nu stäm de scrisoare. Ea imbrätiseazä istoria Moldovei pe un cuprins de 66 de ani. de la sfirsitul domniei lui Vasile Lupu. iar de la nasterea Mintuitorului lumii. Cronica a fost deci conceputä inainte de anul 1675. trecuse cu familia pentru totdeauna in Polonia. De la 1595 pinä cätre sfirsitul domniei lui Vasile Lupu. capul cel mai luminat. ca sä nu se uite lucrurile si cursul tärii de unde au parasit a serie raposatul Ureche vornicul. ducea istoria Moldovei de la al doilea descälecat pinä la domnia a doua a lui Arenvodä (1594). Miron Costin avea doar citeva luni cind tatäl säu. din räutatea unui vätaf de aprozi. de la originile neamului pinä in zilele lui: „Fost-au in gi'ndul mieu. Evident cä. cronicarul :34 . mintea cea mai cuprinzätoare pe care a avut-o Moldova pinä atunci a cäzut in zäpada drumului. Treizeci de ani mai tirziu. ce de grije si suspinuri. dar cä.sä fie Miron Costin decapitat (1691). Miron Costin ia pana ca sä continue istoria Moldovei de unde o lasase Ureche. Ureche moare in 1647. in oras in Iasi. 1675. Pinä atunci Miron Costin se multumeste sä infätiseze contimporanilor säi cronica de unde o läsase Grigore Ureche: Letopisetul Tärii Moldovei de la Aron Vodä incoace. de unde este päräsit de Ureche vornicul de tara de gios.

unde se oprise letopisetul lui Ureche. in Influenta polonä in opera. Izvoarele sträine pe care le-a utilizat Miron Costin in urzeala cronicii sale au fost analizate pe larg de P. Cronica lui