Sunteți pe pagina 1din 6

POLITICA PUBLICA DE MEDIU

Cojocaru Victoria Dumbraveanu Mihaela Nitu Laurentiu

De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si domeniile in care a dezvoltat o politica comuna europeana. Uniunea Europeana a creat piata unica interna printr-un sistem de legi si reglementari ce garanteaza libertatea de circulatie a persoanelor, bunurilor, serviciilor si capitalurilor. A dezvoltat politici comune pentru comert, mediu, educatie, agricultura si pescuit. De asemenea a luat masuri pentru punerea in practica a unei politici europene pentru dezvoltarea regionala. In 1999 a introdus moneda unica, Euro, ce a fost adoptata de 15 din statele membre. UE si-a intarit pozitia in ceea ce priveste politica comuna externa, justitia si afacerile interne. Cu aproape 500 de milioane de locuitori, Uniunea Europeana produce peste 30% din PIB-ul mondial, devenind astfel un jucator de prim rang pe plan mondial. Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene ce prevede crearea unei piete comune avand la baza principiul liberei circulatii (a bunurilor, serviciilor, capitalurilor si persoanelor), a stat la baza coordonarii treptate a politicilor statelor membre si la dezvoltarea ulterioara a politicilor comune europene. Politicile publice reprezint totalitatea conceptelor teoretice i instrumentelor practice utilizate de c tre stat n scopul atingerii unor obiective cu impact social major. Politicile publice preiau elemente, metode i tehnici din economie, drept, sociologie, psihologie sau tiin ele politice. Cand vorbim despre politici publice intelegem implicarea unei autoritati care are capacitatea si legitimitatea de a initia, promova, implementa, sustine respectiva politica. Este important de retinut faptul ca nu exista un monopol al administratiei in ceea ce priveste in special faza de inertie a unei politici publice, o propunere de politica publica poate fi atat rezultatul initiative unei organizatii publice de tipul unui minister, agentie guvernamentala sau consiliul local, fie de la unul din sectorul privat. Practic, politicile publice reprezint interfa a dintre interese, alian e i scopuri n procesul de g sire a solu iilor, care implic indivizi i grupuri,fiecare dintre ei avnd valori, preg tire, tradi ii i limbaje diferite.

Politica de mediu
Necesitatea unei politici comune n domeniul mediului La 27 mai 2008, Mini trii mediului din cadrul G8, au f cut un pas foarte important n lupta contra schimb rilor climatice, cernd guvernelor s stabileasc o strategie pentru a njum t i emisiile de gaze pn n anul 2050.

Grupul celor opt a fost de acord nc din anul 2007, n Germania, cu njum t irea emisiilor de gaze cu efect de ser la nivel global pn la jum tatea anului 2050, propunere sus inut de Germania, Fran a, Regatul Unit, Italia, Japonia i Canada, dar respins de Statele Unite ale Americii i Rusia. China s-a al turat, de asemenea, mini trilor i reprezentan ilor G8 pentru a discuta despre schimb rile climatice, subiect cheie ce a figurat pe agenda discu iilor de la summitul care a avut loc in iulie 2008, la Toyako, n nordul Japoniei. Delega ii au declarat c rile dezvoltate ar trebui s stabileasc inte pe termen mediu pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de ser . Economiile emergente i cele dezvoltate doresc ca G8 s stabileasc inte clare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser pn n anul 2020, pozi ie sus inut i de Uniunea European . Aproximativ 190 de state au fost de acord s negocieze, pn la sfr itul anului 2009, un succesor al protocolului de la Kyoto, conform c ruia 37 de state dezvoltate ar trebui s reduc emisiile de gaze cu efect de ser n medie cu 5% sub nivelul din 1990, n perioada 2008-2012. Cu toate astea, exist mari discrepan e n cadrul G8 i ntre rile s race i economiile puternice n lupta contra schimb rilor climatice. Importan a politicii de mediu nu se datoreaz anvergurii fondurilor Allocate, ci faptului c aceast politic a devenit o politic orizontal a Uniunii Europene, aspectele de protec ie a mediului fiind considerate a fi obligatorii pentru celelalte politici comunitare. n prezent, politica de mediu este sus inut prin programe care acoper multe domenii, pornind de la substan e chimice i terminnd cu modific rile climatice. Principalele obiective ale politicii comunitare de mediu sunt protejarea mediului natural i realizarea unei dezvolt ri durabile n spa iul european

Politica comuna a mediului


Uniunea Europeana s-a implicat in protectia mediului inconjurator abia in anii 70, cand aceasta problema a devenit de interes la nivel mondial. Primele masuri luate la nivel European vizau ameliorarea calitatii vietii, limitarea poluarii, introducerea principiului prevenirii poluarii si cel a rationalizarii resurselor naturale. La inceput aceste masuri erau orizontale, integrate in alte politici comunitare, abia in 1982, devenind o politica de sine statatoare. De atunci actiunile Uniunii Europene s-au multiplicat, in 1990 a fost infiintata Agentia Europeana a Mediului, au fost adoptate masuri privind tratarea deseurilor periculoase, liberul acces la informatia privind mediul inconjurator, conservarea biodiveristatii. A fost de asemenea adoptat programul LIFE, ca instrument financiar de gestiune a proiectelor privind protectia mediului inconjurator din statele membre.

Incepand cu anul 2000, UE si-a reorganizat politica in domeniul protectiei mediului, actionand cu mai multa flexibilitate si in loc sa impuna standarde pentru diferite produse, lasa posibilitatea producatorilor sa adere la instrumente ce satisfac cerintele europene de protectie a mediului, cum ar fi eco-etichetarea si auditul de mediu. Politica europeana se concentreaza in prezent pe combaterea cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera, pe protectia biodiversitatii, rezolvarea problemei desertificarii, a despaduririlor abuzive, a impactului poluarii asupra sanatatii publice. Intreaga politica se bazeaza pe principiul poluatorul plateste. Plata poate sa ia mai multe forme: investitii pentru alinierea la standardele de mediu, obligatia de a lua inapoi, de a recicla sau de a elmina produsele dupa utilizarea de catre cnsumatori sau o taxa impusa intreprinderilor sau comsumatorilor care folosesc produse neecologice, cum este cazul anumitor ambalaje. Uniunea Europeana investeste foarte multe fonduri in cercetare pe probleme legate de protectia mediului si in programe menite sa protejeze biodiversitatea si mediul. Spre exemplu, Programul LIFE+, finantand proiecte de cercetare si de imbunatatire a mediului inconjurator, are un buget de 2 miliarde euro pentru perioada 2007-2013. De asemenea, UE acorda asistenta in domeniul protectiei mediului si tarilor non-UE.

Politica de mediu n Romnia


La sfr itul anului 2005, a fost adoptat Planul Na ional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013. Planul Na ional de Dezvoltare(PND) reprezint : - instrument fundamental pentru eliminarea disparit ilor de dezvoltare socio- economic n cadrul Uniunii Europene; - concept specific politicii europene de coeziune economic i social (Cohesion Policy); - document de planificare strategic i programare financiar multianual pentru stimularea dezvolt rii socio-economic a Romniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. n primul trimestru al anului 2006, a fost elaborat versiunea preliminar a Programului Opera ional sectorial (POS) Mediu, n paralel cu finalizarea primelor variante ale Cadrului Strategic Na ional de Referin (CSNR) si ale celor apte programe Opera ionale (PO). Obiectivul global al POS Mediu l constituie protec ia si mbun t irea calit ii mediului i a standardelor de via n Romnia, urm rindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul const n reducerea decalajului existent ntre Uniunea Europeana i Romnia cu privire la infrastructura de mediu att din punct de vedere cantitativ, ct i calitativ. Aceasta ar trebui s se concretizeze n servicii publice eficiente, cu luarea n considerare a principiului dezvolt rii durabile i a principiului poluatorul pl te te. Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

- mbun t irea calit ii i a accesului la infrastructura de ap i ap uzat , prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa i canalizare n majoritatea zonelor urbane pn n 2015 i stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de ap /ap uzat ; - dezvoltarea sistemelor durabile de management al de eurilor prin mbun t irea managementului de eurilor i reducerea num rului de zone poluate istoric n minimum 30 de jude e pn n 2015; - reducerea impactului negativ asupra mediului i diminuarea schimb rilor climatice cauzate de sistemele de nc lzire urban n cele mai poluate localit i pn n 2015; - protec ia i mbun t irea biodiversit ii i a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea re elei Natura 2000; - reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra popula iei, prin implementarea m surilor preventive n cele mai vulnerabile zone pn n 2015.

Opinii pro i contra politicii de mediu a Uniunii Europene


Politica de mediu a U.E. este deseori citat drept un succes major al Statelor Membre. Aceasta poate i datorit num rului mare de texte (peste 100) aprobate de organele abilitate ale U.E. n domeniul mediului, ncepnd cu anul 1986. n plus, au fost dezvoltate sisteme pentru armonizarea informa iilor referitoare la mediu i monitorizarea ini iativelor aferente. Cu toate acestea, unii anali ti au eviden iat discrepan a care apare ntre stufoasa legisla ie de mediu i efectele pe care ea le are asupra protej rii mediului natural. O cauz a impactului relativ minor al politicii de mediu o poate constitui insuficien a fondurilor alocate mediului la nivelul U.E. Principalul instrument financiar pentru implementarea politicii de mediu este LIFE Programme. n plus, Banca European de Investi ii acord asisten financiar pentru programele de mediu, iar Statele Membre U.E. sus in cu fonduri proprii i cu fonduri provenite din taxele de mediu politica n domeniu.

Concluzii:
Indiferent de criticile aduse, politica U.E. n domeniul mediului are efecte deosebite asupra mediului la nivel industrial i institu ional. n timp, aceast politic comun s-a transformat ntr-o puternic for independent , capabil s influen eze opinia public i politica economic n U.E. Pe parcursul existen ei sale, politica de mediu a fost permanent promovat i modificat , considerndu-se chiar c aceasta poate fi vrful de lance n europenizarea continentului, n sensul progresului i civiliza iei.

Pe de alt parte, U.E. este parte a conven iilor interna ionale referitoare la protec ia mediului nc din anii '70. n prezent, ea este semnatar a peste 30 de conven ii interna ionale n domeniu i joac un rol activ n negocierile referitoare la protec ia mediului la nivel mondial i regional. Nu n ultimul rnd, U.E. are ncheiate tratate bi i multilaterale pe probleme de mediu cu Rusia, cu noile state vecine U.E. dup extinderea din anul 2007, cu rile mediteraneene i cu rile n dezvoltare.