Sunteți pe pagina 1din 103

nv

mntul profesional i tehnic n domeniul TIC

Proiect cofinan at din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-2013 Beneficiar-Centrul Na ional de Dezvoltare a nv mntului Profesional i Tehnic

Str.Spiru Haret nr.10-12, sector 1, Bucure ti-010176, tel 021-3111162, fax. 021- 3125498, vet@tvet.ro

M SUR RI ELECTRICE Material de predare partea I

Domeniul: Mecatronic

i Informatic

Calificarea: Tehnician infrastructur re ele de telecomunica ii Nivel 3+ coala postliceal

2009

I. INTRODUCERE ................................................................................................................................. 4 II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIVITATEA DE PREDARE .......................................................... 7 III. RESURSE........................................................................................................................................ 8 TEMA 1 : M RIMI ELECTRICE / OPTICE I UNIT I DE M SUR ................................................... 8

FI A SUPORT 1.1 - M rimi electrice, definirea lor, unit i de m sur ................................. 8 FI A SUPORT 1.2. - M rimi optice, definirea lor, unit i de m sur .................................. 13 TEMA 2 : ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI PROCES DE M SURARE : MIJLOACE DE M SURARE, ETALOANE, METODE DE M SURARE................................................................... 19 FI A SUPORT 2.1. - Mijloace de m surare. Etaloane ....................................................... 19 FI A SUPORT 2.2 - Metode de m surare ......................................................................... 22 TEMA 3 : ERORI DE M SURARE, CLASE DE PRECIZIE ALE APARATELOR. EROAREA ABSOLUT , RELATIV , RAPORTAT , TOLERAT (CLASA DE PRECIZIE). ....................................................... 24 FI A SUPORT 3.1. - Erorile m sur rilor, eroarea absolut , relativ , raportat , tolerat , clasa de precizie. ............................................................................................................. 24 TEMA 1 : APARATE DE M SUR : VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, FRECVEN METRUL, Q-METRUL, PUN I RLC, MEGOHMMETRUL, OSCILOSCOPUL, CALIBRAREA APARATELOR DE M SUR ....... 27 FI A SUPORT 1.1. - Voltmetrul ........................................................................................ 27 FI A SUPORT 1.2 - Ampermetrul ..................................................................................... 31 FI A SUPORT 1.3 - Megommetrul .................................................................................... 34 FI A SUPORT 1.4 - Pun i R,L,C.......................................................................................... 36 FI A SUPORT 1.5 - Impedan metrul (zetmetrul) .............................................................. 38 FI A SUPORT 1.6 - Q-metrul ............................................................................................ 40 FI A SUPORT 1.7. - Frecven metrul ................................................................................. 42 FI A SUPORT 1.8. - Osciloscopul ...................................................................................... 47 FI A SUPORT 1.9. - Calibrarea aparatelor de m sur ....................................................... 49 TEMA 2 : M SURAREA M RIMILOR SPECIFICE RE ELELOR DE COMUNICA II : AMPLITUDINEA, FRECVEN A, PERIOADA, PUTEREA, REZISTEN A DISTRIBUIT , CAPACITATEA DISTRIBUIT , INDUCTAN A DISTRIBUIT (PENTRU PERECHI DE CONDUCTOARE), IMPEDAN A .................... 55 FI A SUPORT 2.1 - M surarea amplitudinii, frecven ei, perioadei ................................... 55 FI A SUPORT 2.2. - M surarea puterii electrice ............................................................... 62 FI A SUPORT 2.3 - M surarea elementelor de circuit : R,L,C,Z ......................................... 68 2

TEMA 1 : STRUCTURA OSCILOSCOPULUI: BLOCURI COMPONENTE, ROLUL BLOCURILOR COMPONENTE, SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDI IA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNC IONARE, REGLAJELE OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE ORIZONTAL , CALIBRAREA PE VERTICAL , SINCRONIZAREA. .................................................. 83 FI A SUPORT 1.1. - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente ................................................................................................................... 83 FI A SUPORT 1.2 - Schema bloc a tubului catodic. ........................................................... 86 FI A SUPORT 1.3. - Condi ia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de func ionare . 89 FI A SUPORT 1.4 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal , pe vertical , sincronizarea. ................................................................................................................. 93 TEMA 2: M SUR RI CU OSCILOSCOPUL .................................................................................... 96 FI A SUPORT 2.1 - M surarea tensiunii i intensit ii curentului electric.......................... 96 FI A SUPORT 2.2 - M surarea intervalelor de timp .......................................................... 98 FI A SUPORT 2.3. - M surarea frecven elor .................................................................. 100 FI A 2.4 - M surarea defazajelor ................................................................................... 102 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................. 103

I. INTRODUCERE
Materialele de predare reprezint o resurs suport pentru activitatea de predare, instrumente auxiliare care includ un mesaj sau o informa ie didactic . Prezentul material de predare, se adreseaz cadrelor didactice care predau elevilor din anul I al colii postliceale, calificarea Tehnician infrastructur re ele de telecomunica ii, domeniul Mecatronic i informatic . orienteze i s ajute cadrul didactic n

Suplimentar, ghidul i propune s activitatea de proiectare, desf ob inerea unor rezultate ct mai bune.

urare i evaluare a procesului de nv are, pentru

Fiecare material, precum descrierea documentelor care stau la baza procesului de predare-nv are-evaluare n nv mntul profesional i tehnic, descrierea unor materiale de predare(planific ri calendaristice, sugestii de organizare a lec iilor, fi e suport pentru profesori, fi e de observare) i aduce o contribu ie diferen iat electrice. Modulul M sur ri electrice se desf oar pe durata anului colar astfel : la realizarea competen elor tehnice specifice modulului M sur ri

modulul are alocate un num r de 120 ore/an, din care : teorie 60 ore laborator tehnologic 20 ore instruire practic 40 ore elevilor din anul I al colii

Modulul M sur ri electrice se adreseaz

postliceale, calificarea Tehnician infrastructur re ele de comunica ii. Parcurgerea acestui modul familiarizeaz pe cei instrui i cu no iuni de baz n procesul de m surare, mijloace de m surare, metode de m surare, m surarea parametrilor electrici n circuitele de curent continuu (intensitatea curentului, tensiunea osciloscopul. i puterea electric ), m sur ri n curent alternativ, m sur ri cu

Modulul are alocate un num r de dou credite transferabile. Lista unit ilor de competen relevante pentru modul

Executarea m sur rilor specifice re elelor de comunica ii Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Tab. 1

Competen e/rezultate ale nv rii 1 C1. Identific m rimile electrice i unit ile de m sur

Teme 2 Tema 1: M rimile electrice / optice i unit i de m sur : rezisten a electric , inductan a, capacitatea, tensiunea electric , intensitatea curentului electric, puterea electric , frecven a, perioada, lungimea de und , atenuarea, dispersia. Tema 2: Elementele componente ale unui proces de m surare; mijloace de m surare, etaloane, metode de m surare. Tema 3: Erori de m surare, clase de precizie ale aparatelor. Eroarea absolut , relativ , raportat , tolerat (clasa de precizie)

Fi e suport 3 Fi a 1.1 Cunoa terea m rimilor electrice, definirea lor, unit ile de m sur Fi a 1.2 Cunoa terea m rimilor optice, definirea lor, unit ile de m sur

Fi a 2.1 Mijloace de m surare, etaloane Fi a 2.2 Metode de m surare Fi a 3.1 Erorile m sur rilor, eroarea absolut , relativ , raportat , tolerat , clasa de precizie Fi a 1.1 Voltmetrul Fi a 1.2 Ampermetrul Fi a 1.3 Megohmmetrul Fi a 1.4 Pun i R,L,C Fi a 1.5 Impedan metrul (zetmetrul) Fi a 1.6 Q-metrul Fi a 1.7 Frecven metrul Fi a 1.8 Osciloscopul Fi a 1.9 Calibrarea aparatelor de m sur

C3. Utilizeaz mijloace i metode de m surare a m rimilor specifice re elelor de comunica ii

Tema 1: Aparate de m sur : voltmetrul, ampermetrul, frecven metrul, Q-metrul, pun ile RLC, megohmmetrul, osciloscopul (pentru perechi metalice), calibrarea aparatelor de m sur .

2 Tema 2: M surarea m rimilor specifice re elelor de comunica ii: amplitudinea, frecven a, perioada, puterea, rezisten a distribuit , capacitatea distribuit , inductan a distribuit (pentru perechi de conductoare), impedan a.

3 Fi a 2.1 M surarea amplitudinii, frecven ei, perioadei Fi a 2.2 M surarea puterii electrice Fi a 2.3 M surarea elementelor de circuit R,L,C, Z Fi a 1.1 Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente Fi a 1.2 Schema bloc a tubului catodic. Fi a 1.3 Condi ia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de func ionare Fi a 1.4 Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal , pe vertical , sincronizarea.

C4. Utilizeaz osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

Tema 1: Structura osciloscopului: blocuri componente, rolul blocurilor componente, schema bloc a tubului catodic, condi ia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de func ionare, reglajele osciloscopului: calibrarea pe orizontal , calibrarea pe vertical , sincronizarea.

Tema 2: M sur ri cu osciloscopul

Fi a 2.1 M surarea tensiunii Fi a 2.2 M surarea intensit ii curentului electric Fi a 2.3 M surarea timpului, duratei i perioadei unui semnal Fi a 2.4 M surarea frecven ei Fi a 2.5 M surarea defazajului

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIVITATEA DE PREDARE


Pentru predarea con inuturilor abordate n cadrul materialului de predare, cadrul didactic are obliga ia de a studia urm toarele documente : y Standardul de Preg tire Profesional , nivel 3+, www.tvet.ro sec iunea SPP sau www.edu.ro sec iunea nv y Curriculum, nivelul 3+, mnt preuniversitar. sec iunea Curriculum sau

www.tvet.ro

www.edu.ro sec iunea nv y y y C r i de specialitate Reviste de specialitate

mnt preuniversitar.

Ghiduri de utilizare a echipamentelor specifice calific rilor pentru care se elaboreaz materialele.

III. RESURSE
TEMA 1 : M RIMI ELECTRICE / OPTICE I UNIT
C1 Identific m rimile electrice i unit ile de m sur

I DE M SUR

FI A SUPORT 1.1 - M rimi electrice, definirea lor, unit i de m sur


M rimea este un atribut al unui fenomen, corp sau al unei substan e, care este susceptibil de a fi diferen iat calitativ i determinat cantitativ. M rimea fundamental este o m rime admis , prin conven ie, ca fiind

independent func ional de alte m rimi. M rimea derivat este m rimea definit func ie de m rimile fundamentale dintr-un sistem de m rimi. Unitatea de m sur este o m rime particular , definit exprimarea valorilor lor n raport cu acea m rime. Marea diversitate de unit i de m sur i de materializ ri fizice ale acestora a i adoptat prin

conven ie, cu care sunt comparate alte m rimi de aceeasi natur , pentru

condus la crearea unui sistem interna ional de unit i de m sur SI. Acesta a fost adoptat n anul 1960 la Paris, prin conven ie interna ional . Din anul 1961, SI este legal i obligatoriu n Romnia. SI are apte unit i fundamentale i dou unit i corespunz toare celor apte m rimi fundamentale, precum

suplimentare corespunz toare celor dou

m rimi suplimentare, tabelul 1.1.

SI cuprinde m rimi i unit i derivate care sunt prezentate n tabelul 1.2.

M rimi fundamentale,suplimentare Tab. 1.1. M rime fundamental Simbol Unitate de m sur Denumire Simbol l metru m m kilogram kg t secund s amper A T kelvin K cd mol rad sr

Denumire Lungime Mas Timp Intensitatea curentului electric Temperatura termodinamic Intensitatea luminoas Cantitatea de substan unghiul plan unghiul n spa iu (solid)

J candel n; R mol M rime suplimentar radian steradian M rimi derivate Tab. 1.2. M rime derivat Simbol Rela ia de defini ie P U R L W Q f Q C L P=UI U=L/q R=U/I W=Pt f=1/t Q=It C=Q/U L= /I

Denumire Putere electric Tensiune electric Rezisten electric Lucru mecanic, energie, cantitate de c ldur Frecven Cantitate de electricitate, sarcin electric Capacitate electric Inductan

Unitate de m sur Denumire Simbol watt w volt V ohm joule hertz Coulomb farad henry J Hz C F H

Pentru exprimarea unor valori numerice de diferite ordine de m rime ale unit ilor SI, se folosesc anumite prefixe, care se adaug la denumirile unit ilor SI formnd multipli sau submultipli. Prefixe SI Tab. 1.3. Prefixe SI Denumire exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto

Factor de multiplicare 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 Unitatea de m sur

Simbol E P T G M k h da d c m n p f a

MULTIPLI SUBMULTIPLI care nu

din afara sistemului este o unitate de m sur

apar ine nici unui sistem de unit i. Exemplu : ziua, ora, minutul, luna, etc. - Rezisten a electric este o m rime care const n proprietatea unui material de a se opune trecerii curentului electric. Rezisten a electric este o m rime egal cu raportul ntre tensiunea electric aplicat ntre capetele unui conductor i intensitatea curentului produs de aceast tensiune n conductorul respectiv R= U/I. Unitatea de m sur n SI este ohmul ( ). n circuitele electrice rezisten a se simbolizeaz
R

- Intensitatea curentului electric este o m rime fundamental

n SI

reprezint cantitatea de sarcin electric ce trece prin sec iunea transversal a unui
10

conductor n unitatea de timp. Unitatea de m sur este amperul(A) - Tensiune electric este voltul (V). reprezint

a intensit ii curentului electric

lucrul mecanic efectuat pentru transportul

sarcinii electrice ntre dou puncte ale unui circuit electric. Unitatea de m sur n SI

- Impedan a este o m rime care caracterizeaz func ionarea elementelor de circuit n curent alternativ. Z=U/I. Unitatea de m sur n SI este ohmul ( ). Fa de rezisten , impedan a are un caracter mai complex deoarece n curent alternativ elementele de circuit prezint , pe lng proprietatea de rezisten , i propriet ile de inductan (L) i capacitate (C).

- Inductan a este proprietatea elementelor de circuit de a se opune varia iilor de curent. Inductan a se poate defini ca raportul ntre fluxul magnetic ce trece printr-un element de circuit i intensitatea curentului care a generat acel flux L= /I. Unitatea de m sur pentru inductan este henry (H).

Inductan a este o proprietate specific bobinelor : inductan a proprie a unei bobine sau inductan a mutual ntre dou bobine, atunci cnd fluxul creat de o bobin trece i prin spirele celeilalte bobine. - Capacitatea este proprietatea elementelor de circuit de a acumula sarcini electrice. Capacitatea se poate defini ca raportul ntre cantitatea de electricitate ce se acumuleaz ntr-un element de circuit i tensiunea la care este alimentat elementul respectiv C= Q/U. Unitatea de m sur pentru capacitate este faradul (F). - Reactan a. Valorile inductan elor constructive ale manifest este X C ! i capacit ilor depind de datele

elementelor de circuit (dimensiuni, materiale). n circuit ele se este XL= L , iar reactan a capacitiv

prin reactan ele corespunz toare care depind de frecven . In curent


1 C [

alternativ sinusoidal reactan a inductiv , unde

= 2 f reprezint pulsa ia, iar f este frecven a. Unitatea de este ohmul. calitate. Elementele reactan reactive de circuit (bobinele i

m sur pentru reactan Factorul de

condensatoarele) prezint

pe lng

i o rezisten

n care se consum

energie. Cu ct pierderile de energie sunt mai mici cu att calitatea elementelor reactive este mai bun . Factorul de calitate, care se noteaz cu Q, se define te prin
11

raportul ntre reactan a i rezisten a unui element de circuit sau unui circuit : Q=X/R. Factorul de calitate este o m rime adimensional , este un num r. - Puterea reprezint energia consumat n unitatea de timp : P = W / t . Unitatea de m sur pentru puterea n SI este wattul (w). n curent alternativ se

definesc urm toarele puteri: puterea activ puterea reactiv puterea aparent P = UI cos Q = UI sin [w] [ VAR ] voltamper reactiv

S = UI [ VA ]

ntre cele trei puteri exist rela ia S2 = P2 + Q2 - Perioada T este timpul scurs ntre dou treceri consecutive ale valorii

instantanee a semnalului alternativ prin acelea i valori i n acela i sens de varia ie. Ca valoare de referin , se ia de obicei trecerea prin zero. Unitatea de m sur pentru perioad este secunda (s). O perioad corespunde unei oscila ii complete, adic o alternan pozitiv i una negativ .
U

t T

Fig. 1.1. - Frecven a f a semnalului alternativ este inversul perioadei T i reprezint fizic num rul de oscila ii complete pe secund . f =1/ T Unitatea de m sur pentru frecven se nume te hertz ( Hz ).

- Lungimea de und reprezint drumul parcurs de semnalul alternativ pe durata unei perioade. P ! c T !
c f

Unitatea de m sur pentru lungimea de und este metrul ( m ).

12

FI A SUPORT 1.2. - M rimi optice, definirea lor, unit i de m sur .

- Atenuarea fibrei optice Lumina care se propag ntr-o fibr optic , sufer o atenuare, adic are loc o pierdere de energie. Aceste pierderi trebuie s r mn mici, pentru a putea parcurge distan e mari, f r regeneratori intermediari. Atenuarea fibrei optice se datoreaz , n principal, fenomenelor fizice: absorb ie i difuzie. Importan a acestor pierderi luminoase depinde, ntre altele, de lungimea de und a luminii injectate. Din aceast cauz este n general, util s se m soare atenuarea fibrei optice n func ie de und (m sura spectral ). Putem astfel determina gamele de und cu pierderi mici, deosebit de interesante pentru fibra optic . n timp ce fenomenul absorb iei nu se produce dect la lungimi de und precise, numite benzi de absorb ie (de exemplu 1390 nm : absorb ia OH ), pierderile luminoase prin difuzie exist pentru toate lungimile de und . Pentru c difuzia rezult din fluctua iile densit ii (lipsa de omogenitate) n fibra optic de difuzie a lui Rayleigh. Aceasta spune : dac pierderile prin difuzie
dB E km
2.5

i cum aceasta are cre te,

dimensiuni adesea mai mici dect lungimea de und a luminii, putem apela la legea lungimea de und scad cu puterea a 4-a lui .

1.Atenuarea lui Rayleigh


1.9 1.3 0.7 0.15 800 900 1000 1100

2.Atenuarea tipic fibrei optice 3.Absor ia OH


2 1
1200 1300 1400 1500 1600

3 (nm)

Fig. 2.1. Curba de atenuare a lui Rayleigh

13

Atenuarea unei fibre optice de lungime L i cu un coeficient de atenuare este egal cu : E L ! 10 log P 0 ; unde P L = coeficientul de atenuare n dB/km

P(0) este egal cu puterea luminii injectate n fibra optic P(L) este puterea luminii care se calculeaz la lungimea L Fibrele monomod au, la o lungime de und de 1550 nm, atenu ri de 0.2 dB/km, adic doar 4,5% din puterea luminii se pierde pe kilometru.
dB E km

5 .0
2.0 1.0

1 2 (nm) 700 1600


800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

0 .5
0.2 0.1

Fig. 2.2. Curbele spectrale ale coeficientului de atenuare ale unei fibre optice mono i multimod : 1-fibr optic multimod 2-fibr optic monomod

- Banda de trecere B este un parametru important pentru definirea propriet ilor de transmisie ale unei fibre optice. n practic , banda de trecere este produsul dintre largimea benzii i lungimea caracteristic . n timp ce atenuarea o descrie pierderile optice de linie ale fibrei optice, banda de trecere reprezint m sur a fenomenului de dispersie. Un impuls care se propag n lungul unei fibre optice se mpr tie n timp din

cauza dispersiei. Din punct de vedere al frecven ei, acest efect implic faptul c fibra optic se comport ca un filtru trece jos. Aceasta nseamn c odat cu cre terea frecven ei de modula ie fm se diminueaz amplitudinea undei luminoase n fibr pn la dispari ia total . Fibra optic las s treac semnale de frecven e joase i de atenueaz pe cele cu frecven e nalte. Dac se m soar , pentru fiecare frecven optice i dac facem raportul lor, ob inem modulul func iei de transfer H(fm ) :
14

modula ie fm , amplitudinile puterii optice la intrarea P1(f m) i la ie irea P2(fm ) a fibrei

H f m !

P2 f m ; P1 f m

H(f m) este o func ie de frecven

de modula ie fm . Obi nuit se

normeaz

modulul func iei de transfer mp r indu-l cu H(0). H(0) este func ia de de modula ie fm = 0, adic f r modula ie.

transfer pentru o frecven


H f m H 0

0.5

Fig. 2.3. Func ia de transfer a fibrei optice Figura 2.3 este o curb tipic . Alura acestei curbe corespunde aproape cu cea a unui filtru trece jos gaussian. Frecven a de modula ie pentru care valoarea normat H f m ! B ! 0,5 H 0 n care amplitudinea (puterii a modulului func iei de transfer este egal cu 0,5 este numit banda de trecere B a fibrei optice. Ea corespunde la

Banda de trecere este egal cu intervalul de frecven

optice) comparat cu valoarea sa la frecven a zero a sc zut cu 50%, adic 3 dB. - Dispersia cromatic Impulsurile luminoase se propag lungimea L, ntr-un timp de grup : n fibra optic , cu o vitez de grup de

cg=c/ng ; ng fiind indicele de refrac ie de grup al sticlei miezului, care depinde de

tg !

L cg

L C

ng

Deci, timpul de grup, care este o func ie de indicele de grup, depinde i de lungimea de und . Fiecare surs luminoas pentru fibr optic , emite lumina sa nu numai pe unic , ci i ntr-un spectru (lungime spectral ) distribuit n se o lungime de und propag

jurul acestei lungimi de und . Datorit acestui lucru, cantit ile luminoase n cu viteze diferite i aceasta implic

diferi i timpi de ntrziere. Dispersia

15

materialului M0 este o m sur a varia iei indicelui de grup n g pe diferite lungimi de und . Ea este egal cu derivata indicelui de grup n raport cu lungimea de und :

1 dn g (P ) 1 dt g (P) ! M 0 (P ) ! c dP L dP
Unitatea de m sur a dispersiei este ps/nm km Deoarece indicele de refrac ie de grup ng al sticlei de cuar atinge un minim la o lungime de und de circa 1300 nm, derivata se anuleaz n acest punct i dispersia materialului M0( ) este infinit de mic la aceast lungime de und . Valoarea dispersiei materialului depinde de materialul utilizat. Se poate dopnd sticla de miez, s influen eze n anumite limite dispersia, i astfel , punctul zero. Aceast dispersie se produce n toate fibrele optice. La fibrele multimod n apropierea punctului zero, dispersia modal ntrece cu mult dispersia materialului. Exist importan i un alt efect de dispersie : dispersia ghidului de und pentru fibrele optice monomod. Ea se datoreaz dispersie este datorat , cu o

deosebit

faptului c

distribu ia luminii modului fundamental pe sticla miezului i a nveli ului este o func ie de lungime de und . Aceast diferen ei relative de indice, = ( ). Cu lungimi de und a modului care depinde de asemenea , de lungimea de und nveli ului. Aceasta implic faptul c

cresc toare, modul fundamental LP01 se ntinde din sticla miezului n sticla o cantitate cresc toare de lumin fundamental este ghidat n nveli ul care are un indice de refrac ie mai sc zut dect cel al miezului i, astfel, n plaja l rgimii spectrale ( ), exist diferen e n timpii de ntrziere. Viteza de propagare a undei luminoase este uniform n sticla miezului i nveli ului, adic se formeaz o valoare medie ponderat a vitezelor n cele dou medii.
r r

2<

Fig. 2.4 - Distribu ia energiei modului fundamental n func ie de dou lungimi de und diferite

16

Suma celor dou

tipuri de dispersie (dispersia materialului

i dispersia

ghidului de und ) este numit dispersia cromatic M( ): M( ) = M0( ) + M1( ) Lungimea de und
0

la care dispersia cromatic

dispare este numit

lungime de und la dispersia nul .


Dispersie ps 40
nm km

32

24 16 8 0 -8 -16 -24 -32 -40 (nm)


1100 1200 1300 1400 1500

1600

1700 3

1800

1-dispersia materialului M0( ) 2-dispersia cromatic M( ) 3-dispersia ghidului de und M1( )

Fig. 2.5 Curbe de dispersie ale unei fibre optice monomod Un impuls luminos injectat ntr-o fibr optic monomod de o surs de l rgime spectral (l rgimea la jum tatea n l imii maximului) care corespunde unei l rgimi
ef

spectrale efective (P ef ! 1 ln 4

(P ! 0,85(P optic monomod variaz n timp datorit

Pentru un spectru gaussian, ntr-o fibr

dispersiei cromatice M( ). Pentru o durat efectiv a impulsului T1 la intrarea unei fibre optice i T2 dup o lungime L, lungimea efectiv a impulsului Tef se calculeaz : Tef =
2 T2 - T 2 = M P (0 ef L 1

17

Lungimea impulsului este propor ional cu lungimea L a fibrei optice i cu l rgimea spectral a sursei. Valorile tipice pentru dioda laser ( ) sunt :

= 3 5 nm i pentru o diod electroluminescent

= 40 70 nm (la 850nm)

Banda de trecere B a unei fibre monomod se poate calcula n func ie de lungimea de und impulsurilor Tef : pentru un spectru de emisie gaussian i o lungime efectiv a

B!

ln 4 1 ln 4 1 0.375 0.441 ! } } T (Tef T (T (Tef (T

Produsul l rgime de band Lungime caracteristic 10000 GHzkm =2nm 1000 100 10 1 0.1 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 =10nm =5nm

(nm)

Fig. 2.6. Produsul l rgime de band lungime caracteristic a unei fibre optice monomod, n func ie de l rgimea spectral a sursei.

18

TEMA 2 : ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI PROCES DE M SURARE : MIJLOACE DE M SURARE, ETALOANE, METODE DE M SURARE FI A SUPORT 2.1. - Mijloace de m surare. Etaloane
Procesul de m surare M surarea este ansamblu de opera ii avnd ca scop determinarea unei valori a unei m rimi. Pentru m surarea unei m rimi fizice x, aceasta se compar Ecua ia fundamental a m sur rii se poate scrie : x = XmUm Exemplu : timp mas = 3 ore = 60 kg cu unitatea de m sur Um , rezultatul fiind valoarea numeric a m rimii m surate Xm.

tensiune = 40 kV M rimea de m surat x se mai nume te i m surand. Din punct de vedere practic, m surarea poate fi o opera ie, atunci cnd operatorul execut manevrele necesare (m surarea lungimii cu ublerul ) proces, atunci cnd odat efectueaz electrice cu voltmetrul) M surand (m rimea de m surat) Ce ? Mijloace de m surare Metode de m surare realizate anumite condi ii, m surarea se

pe baza energiei proprii a sistemului (m surarea tensiunii

Cu ce ?

Proces de m surare

Cum ?

Fig 1.1. Schema procesului de m surare.

19

Principalele elemente ale procesului de m surare sunt : - M rimea de m surat (m surandul) care reprezint determinat cantitativ. - Mijloacele de m surare care reprezint mijloacele tehnice utilizate pentru un atribut al unui i

fenomen, corp sau substan , care este susceptibil de a fi diferen iat calitativ

ob inerea, prelucrarea, transmiterea i stocarea unor informa ii. - Metode de m surare care reprezint succesiunea logic a opera iilor utilizat n efectuarea m sur rilor. Mijloace de m surare Mijloacele de m surare sunt acele mijloace tehnice cu ajutorul c rora se determin cantitativ m rimile de m surat. Clasificarea mijloacelor de m surare a) n func ie de complexitate : m sura reprezint mijlocul de m surare ce materializez una sau mai de

multe valori ale unei m rimi fizice. Exemple: rigl volum, de mas etc. -

gradat , m sur

aparatul de m surat este un dispozitiv destinat a fi utilizat pentru a efectua m sur ri, singur sau asociat cu unul sau mai multe dispozitive suplimentare. Exemple : voltmetru, termometru, ceas, micrometrul, etc.

sistemul de m surare este un ansamblu complet de mijloace de m surare i alte echipamente reunite pentru efectuarea unor m sur ri specificate. Exemple : tomograful, electrocardiograful, etc.

b) n func ie de destina ie : mijloace de m surare etalon care servesc la materializarea, conservarea legal i transmiterea unit ilor de m sur altor mijloace de m surare.

mijloace de m surare de lucru care sunt utilizate n toate domeniile de activitate pentru efectuarea m sur rilor.

c) Dup forma prezent rii rezultatului :


20

mijloace de m surare analogice la care rezultatul m sur rii este o func ie continu . Valorea m surat este ob inut prin aprecierea pozi iei unui indice n raport cu reperele unei sc ri gradate.

mijloace de m surare digitale (numerice) la care rezultatul m sur rii este prezentat direct sub form numeric .

Etaloane Etalonul este o m sur , aparat de m surat sau sitem de m surare, destinat a defini, realiza, conserva, sau reproduce o unitate sau una sau mai multe valori ale unei m rimi pentru a servi ca referin . Dup rolul lor exist urm toarele categorii de etaloane : Etaloane de defini ie care materializeaz defini ia unei anumite unit i de m sur printr-un obiect sau experiment. Exemplu : generarea unit ii de m sur pentru mas kilogramul etalon. Etaloanele de conservare sunt caracterizate de un parametru fizic foarte stabil n timp i fa de influen ele exterioare.

Etalonul de transfer este utilizat ca intermediar pentru a compara ntre ele etaloane.

Etalonul de lucru este utilizat n mod curent pentru a etalona sau verifica mijloace de m surare.

n func ie de exactitate etaloanele pot fi : Etaloane primare care sunt recunoscute ca avnd cele mai nalte calit i metrologice i a c ror valoare este atribuit f r raportare la alte etaloane ale aceleia i m rimi. Sunt cunoscute sub forma etaloanelor interna ionale i na ionale. Etaloane secundare , a c ror valoare este atribuit etalonul primar al aceleia i m rimi. Etaloane de referin , care sunt disponibile ntr-un loc dat i de la care
21

prin comparare cu

deriv m sur rile care sunt efectuate n acel loc.

Etaloane de lucru , care sunt utilizate ca intermediar pentru a compara ntre ele alte etaloane.

FI A SUPORT 2.2 - Metode de m surare


Metoda de m surare cuprinde ansamblu de rela ii teoretice i opera ii

practice folosite la efectuarea m sur rii pe baza unui principiu dat. Clasificarea metodelor de m surare

a) dup exactitatea ob inut metode de m surare de laborator : metode utilizate n mod repetat, cu mijloace de exactitate ridicat , asupra rezultatului efectundu-se calculul erorilor. metode de m surare industriale : metode utilizate cu aparate mai pu in sensibile, dar robuste, integrate procesului tehnologic, urm rindu-se men inerea sub control a m rimii m surate. b) modul de prezentare a rezultatului m sur rii : metode de m surare analogice la care m rimea de ie ire (rezultatul m sur rii) variaz n mod continuu. metode de m surare digitale la care m rimea de ie ire variaz discontinuu sub form de cifre. c) modul de ob inere a valorii m surate : - metode directe la care se ob ine nemijlocit valoarea m surat . Exemplu m surarea lungimii cu ublerul, m surarea tensiunii cu voltmetrul. metode indirecte : valoarea m rimii de m surat rezult prin calculul n n mod

func ie de alte m rimi efectiv m surate. Exemplu m surarea rezisten ei electrice cu ampermetrul i voltmetrul, m surarea volumului folosind rigla. metode de compara ie : m rimea de m surat este comparat cu o m rime de referin . Exemplu m surarea
22

rezisten ei

electrice

cu

puntea

Wheatstone.

d) modul de sesizare a valorii m surandului : - cu contact : suprafe ele de m surare ale aparatului vin n contact direct cu suprafa a piesei. f r contact : mijlocul de m surare nu este prev zut cu sistem de palpare, transmitere i amplificare.

23

TEMA 3 : ERORI DE M SURARE, CLASE DE PRECIZIE ALE APARATELOR. EROAREA ABSOLUT , RELATIV , RAPORTAT , TOLERAT (CLASA DE PRECIZIE). FI A SUPORT 3.1. - Erorile m sur rilor, eroarea absolut , relativ , raportat , tolerat , clasa de precizie.
Erori de m surare

Din cauza imperfec iunii aparatului de m surat i operatorului, precum i datorit prezen ei unor factori perturbatori (temperatur , umiditate, cmpuri electrice etc) rezultatul m sur rii este ntotdeauna afectat de o eroare. Cu ct eroarea este mai mic , exactitatea m sur rii este mai bun .
xm - valoarea m surat

x - valoarea adev rat

axa numerelor reale

eroarea de m surare

Fig. 3.1. Valorile m surandului Exactitatea m sur rii este gradul de concordan ntre rezultatul m sur rii

i valoarea adev rat a m rimii. Deoarece valoarea adev rat nu poate fi cunoscut , pentru aprecierea calit ii unei m sur ri se compar valoarea m surat cu o valoare de referin x0 ob inut prin m sur ri efectuate cu mijloace de m surare etalon. Eroare absolut x = xm - x0 ; Eroare absolut este diferen a dintre valoarea m surat m surat. Poate fi pozitiv , negativ sau zero. Arat cu ct difer valoarea m surat fa de valoarea de referin . i

valoarea de referin . Ea se exprim n acelea i unit i de m sur ca i m rimea de

24

Eroarea relativ I! x x0 (x 100 ! m 100?%A x0 x0 i valoarea de referin . precizia cu care se

Eroarea relativ este raportul dintre eroarea absolut num r i se exprim n procente. Eroarea relativ arat

Fiind un raport ntre dou m rimi fizice de aceea i natur , eroarea relativ este un efectueaz m surarea. Exemplu : Se m soar tensiunea unei baterii de 5V i se ob ine valoarea de 6V. x = xm - x0 = 6 5 = 1V I! (x 1 100 ! 100 ! 20% 5 x0

Se m soara tensiunea de 220V i se ob ine valoarea de 219V. x = xm - x0 = 219 220 = 1V I! (x 1 100 ! 100 ! 0.45% 220 x0

De i eroarea absolut este aceea i ca valoare, a doua m surare este mai precis . Erorile aparatelor de m surat - Eroarea instrumental este diferen a ntre indica ia n momentul m sur rii i indica ia exact (de referin ) a aparatului (instrumentului) de m surat. a = am a Eroarea instrumental se exprim n acelea i unit i de m sur ca i m rimea de

m surat i poate avea diferite valori. - Eroarea instrumental tolerat reprezint valoarea maxim admisibil a erorii instrumentale. Aceast eroare caracterizez fiecare aparat i este stabilit prin construc ie de produc torul de aparate de m surat. Exemplu : Un miliampermetru de 100 mA poate avea o eroare instrumental de 1 mA.
Ii max ! a m a max

25

Eroarea absolut m surat. x = xm + c

cu semn schimbat se nume te corec ie c :

c =

x .

Corec ia este ad ugat la rezultatul m sur rii pentru a ob ine valoarea m rimii de

- Eroarea raportat tolerat este raportul ntre eroarea instrumental tolerat

valoarea maxim pe care o indic aparatul respectiv, exprimat de obicei n procente :

I rap !

a m a max
a max

100?%A .

unde amax este indica ia (valoarea de la cap tul sc rii) Eroarea raportat tolerat este o m rime specific fiec rui aparat de m surat i, n func ie de ea, se stabile te clasa de precizie. Clasa de precizie (exactitate) a aparatelor - Clasa de precizie a unui aparat de m surat electric este un num r egal cu eroarea raportat tolerat (maxim admis ) exprimat n procente. Clasa de precizie este indicat pe cadranul fiecarui aparat de m surat. Pentru aparatele de m surat electrice fabricate n Romnia, se folosesc urm toarele clase de precizie : 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Clasa de precizie caracterizeaz aparatul i nu m surarea. Pentru a ob ine o precizie ct mai bun a m sur rii se recomand s se foloseasc aparatul de m surat astfel nct s se ob in o indica ie ct mai mare (n cea de-a doua jum tate a sc rii gradate )

26

TEMA 1 : APARATE DE M SUR FRECVEN METRUL, MEGOHMMETRUL,

: VOLTMETRUL, AMPERMETRUL, Q-METRUL, OSCILOSCOPUL, PUN I RLC, CALIBRAREA

APARATELOR DE M SUR
C3. Utilizeaz mijloace i metode de m surare a m rimilor specifice re elelor de comunica ii

FI A SUPORT 1.1. - Voltmetrul


Voltmetrul este un mijloc de m surare folosit pentru m surarea tensiunii electrice. Voltmetrul poate fi analogic sau digital. Schema unui voltmetru

Conectarea voltmetrului n circuit

SURS

V RV

CONSUMATOR

Fig. 1.1. Conectarea corect a voltmetrului n circuit

Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul, sursa sau consumatorul. Prin introducerea voltmetrului n circuit se produc erori sistematice de metod prin faptul c voltmetrul are o rezisten m sur tori s n practic Rv k sute k . intern proprie notat Rv . Pentru ca erorile f cute n fie ct mai mici trebuie ca Rv >> R rezisten a circuitului.

n cazul conect rilor gre ite, adic voltmetrul este montat n serie cu circuitul, curentul prin circuit scade foarte mult i consumatorul poate s numai func ioneze normal.

27

Observa ie : Este interzis a se conecta voltmetrul n serie n circuit. V

SURS

CONSUMATOR

Fig. 1.2. Conectarea gre it a voltmetrului Voltmetre de curent continuu

Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul. Sursa este de curent continuu (baterie) iar consumatorul este un rezistor R.

+ +
E V

Fig. 1.3. Voltmetru de curent continuu - Se va respecta polaritatea curentului continuu adic plusul sursei se va conecta la plusul voltmetrului i minusul sursei se va la minusul voltmetrului. n caz de nerespectare a polarit ii, acul indicator se va deplasa spre zero i se va putea rupe. - Ca aparat indicator n curent continuu se va folosi, de regul , un voltmetru magnetoelectric. Voltmetre de curent alternativ

Voltmetrul se conecteaz n paralel cu circuitul. Sursa este un generator de semnal alternativ G iar consumatorul este o impedan rezisten , inductan i capacitate). Z (m rime complex format din

28

Fig. 1.4. Voltmetru de curent alternativ n curent alternativ nu conteaz polaritatea bornelor. n curent alternativ se poate folosi un voltmetru magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor care transform curentul alternativ n curent continuu. Se poate folosi i un dispozitiv feromagnetic pentru sute de vol i. Pentru valori mai mari ale tensiunii se va asocia o rezisten adi ional sau transformator de m sur de tensiune. Voltmetrul electrodinamic are cea mai bun clas de precizie. Voltmetrele m soar valoarea efectiv a tensiunii alternative sinusoidale. Voltmetre cu mai multe domenii de m surare

Sunt prev zute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul c rora se alege domeniul n func ie de valoarea tensiunii ce trebuie m surat . Pentru fiecare scar i domeniu de m surare, la voltmetrele analogice, se va calcula constanta sc rii :

CU !

Un V ; U = CU [V] , unde : E max div

Un valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv


max

num rul maxim de diviziuni ale sc rii gradate

- num rul de diviziuni ar tate de acul indicator Aplica ie : Un voltmetru cu Un = 2,5V n curent continuu are scara Acul indic 30 diviziuni. Ce tensiune se m soar ?
max

= 50 diviziuni.

C 2,5V !

2,5V V ! 0,05 50div div


29

U ! C U E ! 0,05

V 30div ! 1,5V . div

Extinderea domeniului de m surare al voltmetrului cu rezisten Rezisten a adi ional este o rezisten

adi ional Rad

de valoare mare, care se monteaz n

serie cu voltmetrul i pe care cade o parte din tensiunea de m surat. Deoarece voltmetrul i rezisten a adi ional Rad sunt conectate n serie, ele sunt str b tute de acela i curent I = IV I IV V UV U U ad RV R ad

Conform legii lui Ohm scriem : I V !

UV U ; I! RV R V R ad

R R ad R U ! V ! 1 ad ; Se face nota ia U ! n numit coeficient de UV RV RV UV


multiplicare al tensiunii, care arat de cte ori tensiunea de m surat este mai mare dect tensiunea nominal a voltmetrului. Rezult : n ! 1 

R ad ; R ad = RV(n-1) RV
i UV = 10mV , se cere rezisten a

Aplica ie : Pentru un voltmetru cu RV = 1k

adi ional necesar pentru a m sura U = 1V. 1V ! 1000mV n ! U 1000 ! ! 100 ; R ad = RV(n-1) = 1103(100-1) = 99000 = 99k UV 10

Rezisten a n ohmi pe volt Rezisten a n ohmi pe volt ce caracterizeaz un aparat este inversul curentului s u ; 1 nominal. R ! . V Ia Aplica ie : Un voltmetru avnd Ia = 1mA are 1000 /V.
30

FI A SUPORT 1.2 - Ampermetrul


Ampermetrul este un mijloc de m surare folosit pentru m surarea intensit ii curentului electric. Ampermetrul poate fi analogic sau digital. Schema unui ampermetru A

Conectarea ampermetrului n circuit A

rA CONSUMATOR

SURS

Fig. 2.1. Conectarea corect a ampermetrului n circuit

Ampermetrul se

conecteaz

n serie

cu circuitul. Prin introducerea prin faptul c

ampermetrului n circuit se produc erori sistematice de metod ampermetrul are o rezisten n practic rA sau zeci . m sur ri s fie ct mai mici, trebuie ca rA << R, rezisten a circuitului.

intern proprie notat cu rA . Pentru ca erorile f cute n

n cazul conect rii gre ite a ampermetrului n circuit, adic n paralel cu circuitul, curentul prin ampermetru cre te foarte mult ceea ce poate duce la deteriorarea sau chiar distrugerea aparatului. Fig. 2.2. Conectarea gre it a ampermetrului n circuit SURS A CONSUMATOR

Observa ie : Este interzis a se conecta ampermetrul n paralel n circuit.


31

Ampermetre de curent continuu n serie cu circuitul. Sursa este de curent continuu

Ampermetrul se conecteaz

(baterie) iar consumatorul este un rezistor R.

+ +
E

Fig. 2.3. Ampermetru de curent continuu Se va respecta polaritatea curentului continuu adic plusul sursei se va

conecta la plusul ampermetrului i minusul sursei se va la minusul ampermetrului. n caz de nerespectare a polarit ii, acul indicator se va deplasa spre zero i se va putea rupe. Ca aparat indicator n curent continuu se va folosi, de regul , un ampermetru magnetoelectric. Ampermetre de curent alternativ

Ampermetrul se conecteaz n serie cu circuitul. Sursa este un generator de semnal alternativ G iar consumatorul este o impedan din rezisten , inductan I A i capacitate). Z (m rime complex format

Fig. 2.4. Ampermetru de curent alternativ

32

n curent alternativ nu conteaz

polaritatea bornelor. Ampermetrul m soar

valoarea efectiv a intensit ii curentului alternativ. n curent alternativ se poate folosi un ampermetru magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor care transform curentul alternativ n curent continuu. Se poate folosi un dispozitiv feromagnetic pentru aparate de tablou, pentru curen i de 1sau 5A. Pentru valori mari ale curentului alternativ de sute de amperi, se asociaz cu unturi sau transformatoare de m sur de curent. Ampermetrul electrodinamic are cea mai bun clas de precizie. Ampermetre cu mai multe domenii de m surare

Sunt prev zute cu un selector (comutator) sau cu mai multe borne cu ajutorul c rora se alege domeniul n func ie de valoarea curentului ce trebuie m surat. Pentru fiecare scar i domeniu de m surare, la ampermetrele analogice, se va calcula constanta sc rii :
CI ! In A ; E max div

I = CI [A] , unde :

I n valoarea tensiunii nominale pentru domeniul respectiv


max

num rul maxim de diviziuni ale sc rii gradate

- num rul de diviziuni ar tate de acul indicator Aplica ie : Un ampermetru cu In = 10mA n curent continuu are scara diviziuni. Acul indic 57 diviziuni. Ce curent se m soar ? = 100

max

C10 A !

A 10A ! 0,1 div 100div

I ! C I E ! 0,1

A 57div ! 5,7 A div

Extinderea domeniului de m surare al ampermetrului cu unt untul este o rezisten electric , de obicei de valoare mic , i care se

monteaz n paralel pe aparatul de m surat i prin care trece o parte din curentul de m surat. Conform legii lui Ohm, putem scrie : U = RSIS = rAIA RS ! rA I A ; I = IA + IS IS

RS !

rA I A r ! A I IA I 1 IA IA
33

IA A

rA

IS

Rs

Fig. 2.5. Ampermetru cu unt Not m raportul arat


I ! n - numit coeficient de multiplicare sau factor de untare care IA

de cte ori curentul de m surat I este mai mare dect curentul nominal al rA . n 1 unt pentru un ampermetru care are

ampermetrului IA . R S ! Aplica ie : S IA=2mA i rA=5 n!

se determine rezisten a unui

pentru a m sura un curent I=10mA.

I 10 r 5 ! 1,25; . ! ! 5 ; RS ! A ! IA 2 n 1 5 1

untul universal este un ansamblu de rezisten e conectate ntre ele n serie i care se distribuie fie n serie, fie n paralel cu apartul de m surat n func ie de un comutator care schimb domeniile de m surare.

FI A SUPORT 1.3 - Megommetrul


Pentru m surarea rezisten elor foarte mari, peste 105 , se folosesc megommetre. Se construiesc asem n tor cu ohmmetrele serie, dar au ca surs interioar de tensiune un mic generator de curent continuu cu magnet permanent (magnetou) ac ionat manual, care furnizeaz o tensiune nalt de 500, 1000 sau dat de o 2500V, sau un convertor electronic care transform tensiunea continu cu ajutorul unui transformator este redresat
34

baterie obi nuit (9V) ntr-una alternativ care, dup ridicarea la valoarea necesar i filtrat . Ca aparat indicator se

utilizeaz un miliampermetru magnetoelectric cu bobin simpl sau de tip logometru. Limitele de m surare ale megohmmetrelor sunt cuprinse ntre 0,2 i 500 M , uneori pn la 10000 M . Cea mai bun clas de precizie a acestor instrumente este de 1%. Megohmmetrul cu logometru magnetoelectric prezint avantajul c indica ia sa este independent de tensiunea sursei de alimentare. La aceste aparate, rezisten a de m surat RX se conecteaz , fie n serie, fie n paralel, cu una dintre bobinele mobile ale logometrului, a ezate la 90 momentele celor dou

i fixate pe acela i ax. La echilibru, asupra celor dou bobine devin

cupluri care ac ioneaz

egale, iar devia ia este o func ie de raportul curen ilor ce parcurg bobinele. Ca urmare, curentul prin una dintre bobinele mobile ale logometrului depinde de valoarea rezisten ei de m surat, curentul prin cealalt bobin fiind independent de aceasta. Devia ia logometrului este determinat de raportul curen ilor din cele dou bobine. Ambii curen i fiind propor ionali cu tensiunea sursei, raportul lor nu depinde de aceasta.

I
i

I1 + N S B G R2 N

I2 G S R1

Rx

Fig 3.1. Dispozitivul logometric I R1 Ei ! f 1 ! f I R R 2 x 2

Fig 3.2. Schema electric a megohmmetrului

! f 2 R X n care R1

i R2 sunt rezisten ele bobinelor

logometrului. Indica iile megommetrului cu logometru sunt n func ie numai de rezisten a de m surat, fiind independente de tensiunea sursei, adic de viteza de rota ie a manivelei inductorului. Ca urmare, aceste megommetre nu necesit nici o reglare prealabil m sur rii.

35

FI A SUPORT 1.4 - Pun i R,L,C


n practic se ntlnesc frecvent pun i care permit m surarea rezisten elor, manevrare a

inductan elor i capacit ilor cunoscute sub numele de pun i universale sau pun i RLC. Schema pun ilor universale permite realizarea, printr-o simpl unui comutator, fie a unui montaj de punte de curent continuu (puntea Wheatstone), fie a unor montaje de pun i de curent alternativ (pun i Maxwell, Wien, Sauty, Nernst) Pun ile universale RLC sunt alc tuite, n general, din : un generator stabilizat (de obicei de 1000 Hz n joas frecven i 1 MHz la nalt frecven ), un redresor pentru alimentarea n curent continuu, rezisten e de raport, elemente etalon de compara ie (rezisten e, inductan e, condensatoare), un aparat indicator de zero(de obicei un voltmetru electronic). Elementele reglabile sunt etalonate direct n unit ile m rimilor de m surat. Schema unei pun il universale RLC este prezentat n figura 4.1 :

Fig 4.1 Schema pun ilor RLC M surarea rezisten elor se face cu montajul de punte Wheatstone (fig. 4.1.a) Se pot m sura rezisten e ntre 0,1 conductoarelor de leg tur exterior. Inductan ele se m soar cu un montaj de punte Maxwell (fig. 4.1.b). Se pot m sura inductan e cuprinse ntre 10-6 i 100H, cu o eroare de 1%. i 106 , cu o precizie de 1%. Pentru m surarea trebuie sc zute rezistentele rezisten elor mai mici de 1 , din valoarea ob inut

i a contactelor din interiorul pun ii, precum i a celor din

36

Capacit ile se m soar

cu un montaj de punte Sauty (fig. 4.1.c), unde ca

element de compara ie se folose te condensatorul C0 , montat n bra ul al turat condensatorului de m surat. Domeniul de m surare este cuprins ntre 10-5 i 100 F, cu o eroare de m surare 1%. Odat cu m surarea capacit ilor se poate determina i tangenta unghiului de pierderi. Pentru a da posibilitatea m sur rii cu acela i aparat a mai multor elemente de circuit, pun ile industriale se realizeaz sub form combinat , putndu-se realiza diverse tipuri de pun i n acela i aparat, cu ajutorul unor comutatoare. Exemplu puntea RLC rezisten e 0,5 capacit i 1 pF inductan e 50 H E0704 105 M 1050 F 105 H

Panoul frontal al unei pun i RLC - cuprinde urm toarele elemente (conform schemei)
1 - discul cu sc rile gradate de m sur 2 - pl cu a transparent cu linie de reper pentru citirea sc rilor 3 - lampa de semnalizare a tensiunii din re ea 4 - instrument indicator de zero 5 - comutatorul modului de func ionare (R,L,C) 6 - comutatorul subdomeniilor de lucru (5 pozi ii, x 1, x 10, x 102, x 103, x 104) 7 - butonul de demultiplicare a mi c rilor discului gradat 8 - poten iometrul de sensibilitate cu ntrerup tor de re ea 9 - poten iometrul de compensare a rezisten ei bobinei 10 - bornele de conectare a obiectului de m surat (rezisten ei R x )

Fig. 4.2. Panoul frontal al pun ii RLC

Pun i digitale Apari ia aparaturii numerice a dus la realizarea unor pun i a c ror performan se impune tot mai mult n raport cu pun ile anterioare. Cunoscute sub denumirea de pun i digitale , acestea se caracterizeaz prin clas de precizie mult superioar pun ilor analogice i printr-o gam de m sur mult l rgit . Aceste pun i digitale au posibilitatea ca rezultatul m sur rii s fie afi at, cu ajutorul unui display LCD, direct pe ecran.
37

Fig. 4.3 Pun i digitale

FI A SUPORT 1.5 - Impedan metrul (zetmetrul)


M surarea exact a impedan ei este important pentru cunoa terea

comport rii elementelor de circuit, precum i a subansamblurilor func ionale, a liniilor de transmisie aeriene sau n cablu, a antenelor etc. Impedan a Z este o m rime vectorial exprimat prin modulul Z i argument

sau prin componenta real (rezistiv ) R i componenta imaginar (reactiv ) X. Z ! Z e jN ! R j X . Componentele impedan ei variaz de obicei cu frecven a deci trebuie specificat

frecven a de m sur , aleas de obicei n domeniul de frecven e n care este folosit acea impedan . Trebuie apreciat dup specificul m sur rii, dac nu este suficient cunoa terea numai a modulului impedan ei, care se m soar componenetele R i X sau modulul i argumentul. Impedan metrul (zetmetrul) folose te o m surare indirect Un generator cu rezisten a intern serie format din impedan a ZX al c rui modul se m soar i o rezisten de curent : etalon r de mai u or dect

i tensiunea cunoscut V alimenteaz un circuit

valoare comparativ mic . r << Z X . Curentul prin circuit este :

I!

U U $ Intensitatea curentului prin circuit este invers propor ional cu ZX r ZX


U ZX

modulul impedan ei ZX . Se m soar indirect curentul prin c derea de tensiune ce apare la bornele rezisten ei r : u ! rI ! r

38

ZX

f ri=0

U=constant

Fig. 5.1. Principiul m sur rii cu impedan metrul (zetmetrul) Indica ia voltmetrului electronic este invers propor ional impedan ei ZX . Pentru a l rgi domeniul de m surare, trebuie s montaj n care impedan a ce se m soar Aceast variant prezint avantajul c se modifice tensiunea un cu modulul

impedan ei ZX , deci scara sa se poate grada direct n valoari de modul ale

generatorului sau sensibilitatea voltmetrului electronic. De obicei se utilizeaz

se introduce printr-un autotransformator. impedan a care apare ntre capetele

autotransformatorului depinde de raportul de transformare, care poate fi variat prin prize convenabil alese. ZX

f ri=0

Atenuator

u r V

U=constant

Fig. 5.2. Zetmetrul cu autotransformator

Montajul cu autotransformator are neajunsul c , atunci cnd n circuit nu este montat nici o impedan (ZX = g ) , circuitul este parcurs de curentul prin autotransformator, deci exist totu i o indica ie la voltmetrul electronic. Spre a evita acest neajuns, s-au introdus dou autotransformatoare cu prize.
39

Atenuator 1 1 f ri=0 U=constant 3 ZX 4 5 6

Atenuator 2 1 u 3 4 5 6 r V

Fig. 5.3. Zetmetrul cu dou autotransformatoare Impedan a ZX se introduce ntre prizele cu acela i num r ale

autotransformatoarelor i care corespund la acelea i rapoarte de transformare. Se pot m sura astfel impedan e ntre limite largi.

FI A SUPORT 1.6 - Q-metrul


Q-metrul este un aparat industrial, destinat s m soare factorul de caltate Q. El permite i alte m sur ri cum ar fi : m surarea inductan elor, a rezisten elor n nalt frecven , a capacit ilor etc. Func ionarea Q-metrului se bazeaz pe, proprietatea circuitelor LC serie, de a prezenta la rezonan ,la bornele elementelor lor, o tensiune de Q ori mai mare dect tensiunea cu care au fost alimentate n serie. Schema de principiu LX , RX

A G CUPLAJ

B C VE 2

VE 1 Fig. 6.1. Schema de principiu a Q-metrului

40

Condensatorul variabil C mpreun

cu bobina ce se monteaz

la bornele A, B

formeaz un circuit LC, care este alimentat n serie de la un generator G de frecven variabil prin intermediul unui circuit de cuplaj care trebuie s prezinte o rezisten neglijabil . Voltmetru electronic VE1 m soar circuitul LC, iar condensatorului C. Dac Modul de lucru n serie o tensiune U1 , intensitatea curentului prin U1 1 RL j[ L [C ; Variind capacitatea condensatorului voltmetrul electronic VE2 tensiunea cu care este alimentat m soar tensiunea la bornele

circuitului LC i se aplic I!

acest circuit va fi :

C sau frecven a generatorului, se aduce circuitul LC la rezonan . n acest caz,


[0 L ! 1 [0 C

i intensitatea curentului devine maxim : I ! I max ! U1 . Rezonan a este


RL

pus

n eviden

de voltmetrul VE2 care m soar

la rezonan , la bornele U1 1 R L [0 C nlocuind

condensatorului tot o tensiune maxim :


1 ! [0 L se ob ine [0 C

U 2 max ! I max X C !

U 2 max ! U1

[0 L ! U1 Q .Conform acestei rela ii tensiunea la RL

bornele condensatorului , la rezonan , este de Q ori mai mare dect tensiunea U1 cu care s-a alimentat circuitul. Dac se men ine U1 constant, U2=KQ . Aceast rela ie permite transcrierea sc rii gradate a voltmetrului VE2 n valori ale lui Q, ob inndu-se astfel un aparat cu citire direct rezult c pentru m surarea factorului de calitate. Punndu-se condi ia U1=K , n valori ale lui Q este valabil numai pentru o anumit astfel nct condi ie, pe scara gradat a scara gradat

valoare a tensiunii U1. Pentru a se respecta aceast

voltmetrului VE1 este trasat un reper, iar tensiunea U1 se regleaz indica ia voltmetrului VE1 s fie totdeauna la reperul respectiv.

41

FI A SUPORT 1.7. - Frecven metrul


Frecven metrele cu citire direct sunt aparate indicatoare cu scar gradat n hertzi i care necesit reglaje sau opera ii suplimentare n timpul m sur rii. Frecven metrul cu lame vibrante

Frecven metrul cu lame vibrante se folose te pentru frecven e joase, de obicei frecven a re elei, 50Hz. U fx

49

50

51

52

Hz

Fig. 7.1. Frecven metrul cu lame vibrante Aparatul con ine mai multe lame metalice avnd frecven e de rezonan se m soar . Sub influen a bobinei, lama care are frecven a de rezonan frecven a curentului ncepe s vibreze, indicnd n acest mod frecven a. Frecven metrul cu logometru mecanic egal cu

diferite. n apropierea lamelor, se afl o bobin parcurs de curentul a c rui frecven

Frecven metrul cu logometru func ioneaz la frecven e joase(pn la cteva mii de hertzi). Ele folosesc ca instrumente indicatoare logometre feromagnetice, electrodinamice sau ferodinamice. Un logometru este un aparat cu dou circuite de m surare, parcurse de doi curen i I1 i I2 i a c rui indica ie este func ie de raportul intensit ilor celor doi curen i: E ! K I2 . n serie cu fiecare bobin a logometrului este conectat cte un circuit LC, I1

acordat pe frecven ele f10 i respectiv f20. Indica ia aparatului fiind propor ional cu raportul celor doi curen i, va fi la rndul s u func ie de frecven , iar scara se poate grada direct n frecven .

42

U1 f x ~

I1 C1 C2

I2

I1

I2

f 10 a b

f20

Fig. 7.2. Frecven metrul cu logometru a schema de principiu b varia ia curen ilor n func ie de frecven

Frecven metrele cu logometru se construiesc pentru intervalle reduse de frecven e, cuprinse ntre cele dou frecven e de rezonan 410 450 Hz,1450 1550 Hz) Frecven metre cu condensator (de exemplu 45 55 Hz,

Frecven metrele cu condensator func ioneaz ntr-o band larg de frecven e, ncepnd de la frac iuni de hertz pn la circa 100 kHz . Func ionarea lor se bazeaz pe propor ionalitatea ntre intensitatea curentului ntr-un circuit care are ca sarcin un condensator i frecven . I A

U, fX

Fig. 7.3. Schema de principiu a unui frecven metrul cu condensator

43

Aplicnd legea lui Ohm n circuitul din figur se ob ine : I! U U ! ! U C [ ! U C 2T f X . Dac circuitul se alimenteaz de la tensiune 1 XC [C = K i se ob ine : I = Kf . Aceast permite transcrierea sc rii rela ie ntre gradate a curentului i frecven

constant , se poate nota UC2 intensitatea

ampermetrului n valori ale frecven ei, ob inndu-se un frecven metru cu citire direct .
C1 K C2

Limitator
C3

Fig. 7.4. Schema de bloc a unui frecven metrul cu condensator La realizarea practic a frecven metrelor cu condensator apar dou probleme : o tensiunea ce alimenteaz constant o ampermetrul trebuie s func ioneze ntr-o band larg de frecven e. Pentru men inerea tensiunii constante n circuitul cu condensator, indiferent de aplitudinea tensiunii aplicate la intrarea aparatului, frecven metrele sunt prev zute cu un limitator. Limitatorul este un circuit care men ine tensiunea la ie irea sa constant dac tensiunea de la intrare dep e te o anumit valoare, numit prag de limitare. circuitul cu condensator trebuie s fie

Pentru ob inerea unui ampermetru care s func ioneze ntr-o band larg de frecven e, se folose te un aparat magnetoelectric mpreun intervale de m surare (x1, x10, x100, ). cu un detector. Comutatorul K permite schimbarea condensatorului pentru a ob ine mai multe

44

Frecven metrul digital (numeric)

Num r torul universal poate fi folosit la m surarea intervalelor de timp i a frecven elor. Aceste m rimi se pot m sura numeric prin metode directe. n cazul m sur rii frecven elor, se num r m surarea const perioadele semanlului a c rui frecven se m soar , ntr-un interval de timp prestabilit, de exemplu o secund . Practic, n num rarea unor impulsuri , num rare ce se poate realiza cu num r torul universal. Frecven metrele numerice moderne sunt construite sub forma unui num r tor universal, adaptat pentru func ionarea ca frecven metru. - Num r torul universal este din punct de vedere cronologic, primul aparat de m surat digital. Acest aparat este destinat s numere o serie de impulsuri. El are o utilizare foarte larg . n afar de num rarea de impulsuri, el poate fi folosit pentru m surarea frecven elor, a perioadelor, a raportului ntre dou frecven e. Prin utilizarea anumitor traductoare, num r torul universal poate m sura viteze, tura ii, timpi de atragere relee, grosimea laminatelor sau poate face num r ri cu preselec ie (la amabal ri, doz ri etc.) Oscilator cu cuar Divizor de frecven 3 Circuit 1 de intrare 2 Circuit poart Num r tor 4 Decodificator Afi are

Fig. 7.5. Schema bloc a unui num r torul universal Schema bloc a unui num r torul universal con ine urm toarele circuite principale : oscilator cu cuar , divizorul de frecven , circuitul de intrare, circuitul poart , num r torul, decodificatorul i dispozitivul de afi are.

45

Principiul de func ionare a unui num r tor universal

Const n num rarea unor impulsuri ntr-un timp determinat. n acest scop, el con ine un circuit poart , la intrarea c ruia se aplic impulsurile de num rat mpreun cu un semnal de comand care determin durata num r rii. Circuitul poart este de obicei un circuit de tip I. La ie irea por ii se vor reg si impulsurile aplicate la intrare, numai pe durata coinciden ei dintre cele dou semnale. Impulsurile de la ie irea por ii sunt num rate de num r tor n sistemul binar sau binar codificat zecimal (BCD). Decodificatorul transform rezultatul num r rii din binar sau din BCD, n sistemul zecimal, pentru a fi apoi afi at numeric de dispozitivul de afi are. Func ionarea num r torului universal este comandat de un oscilator cu cuar de mare stabilitate. Deoarece oscilatorul cu cuar func ioneaz pe o frecven fix , pentru ob inerea unor semnale de frecven e diferite se folose te un divizor de frecven , care mparte prin decade succesive (1, 1/10, 1/100, ) frecven a semnalelor date de oscilatorul cu cuar . Semnalele ob inute la ie irea divizorului de frecven se aplic la una dintre intr rile circuitului poart , determinnd n acest mod, alc tuiesc baza de timp a num r torului cu precizie foarte mare, durata unuia dintre semnalele ce se aplic por ii. Oscilatorul cu cuar mpreun cu divizorul de frecven universal. Circuitul de intrare prelucreaz semnalele aplicate la intrare, pentru a fi

compatibile cu intrarea por ii logice a num r torului (intrarea circuitului poart ). Deoarece la intrarea por ii trebuie s se aplice semnale sub forma unor impulsuri de o anumit frecven . Pentru func ionarea ca frecven metru, semnalul a c rui frecven se amplitudine, circuitul de intrare are rolul de a transforma semnalele aplicate la intrare, care pot avea amplitudini i forme diferite, n impulsuri de aceea i

m soar se aplic circuitului de intrare, care l transform n impulsuri avnd aceea i frecven . La cea de-a dou intrare a por ii se aplic frecven , semnal ce are o durat semnalul de la divizorul de bine determinat , de exemplu o secund . Pe

durata ct cele dou semnale coincid, impulsurile trec prin poart spre num rator. Acesta le num r , iar rezultatul num r rii este decodificat i afi at numeric. n figura 7.6. s-au reprezentat diagramele semnalelor n diferite puncte ale frecven metrului :

46

1 semnalul la intrare 2 semnalul la ie irea circuitului de intrare 3 semnalul dat de divizorul de frecven 4 semnalul la ie irea circuitului poart , respectiv la intrarea num r torului
U1

t U2

t U3 1s U4

Fig. 7.6. M surarea numeric a frecven ei

FI A SUPORT 1.8. - Osciloscopul


Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce reprezint varia ia n timp a diferitelor m rimi sau a curbelor ce reprezint dependen a ntre dou m rimi. Imaginile ob inute pe ecran se numesc oscilograme. Utiliz ri

Osciloscopul este unul dintre cele mai r spndite aparate electronice, i are o larg utilizare, fie ca aparat de sine st t tor, fie ca parte component a altor aparate electronice. Ca aparat de sine st t tor, el se utilizeaz la : o Vizualizarea i studierea curbelor de varia ie n timp a diferitelor
47

semnale electrice(curen i, tensiuni)

o Comapararea diferitelor semnale electrice o M surarea unor m rimi electrice (tensiuni, intensit i ale curentului, frecven e, defazaje, grad de modula ie, distorsiuni etc.) o M surarea valorilor instantanee ale unor semnale (tensiuni, curen i) o M surarea intervalelor de timp o Vizualizarea caracteristicilor componenetelor electronice (tuburi electronice, tranzistoare), a curbelor de histerezis ale materialelor magnetice etc. Uneori osciloscopul face parte din sisteme de m surare i control sau din aparate mai complexe cum ar fi : caracterograful (aparat pentru vizualizarea caracteristicilor tranzistoarelor), vobuloscopul (aparat pentru vizualizarea caracteristicilor de frecven ale amplificatoarelor), selectograful (aparat pentru

vizualizarea curbelor de selectivitate) etc. mpreun cu diferite traductoare, osciloscopul poate fi folosit i la studierea i m surarea unor m rimi neelectrice, cum ar fi n medicin , fizic nuclear , geofizic etc. Osciloscopul se realizeaz ntr-o mare varietate de tipuri constructive. Osciloscoape catodice n timp real

Se caracterizeaz prin dependen a dintre fiecare punct al imaginii de pe ecran i fiecare valoare a semnalului vizualizat. Majoritatea osciloscoapelor folosite n practica industrial sau laboratoare sunt osciloscoape catodice n timp real a c ror band de frecven e se ntinde din curent continuu pn la circa 500 MHz. Osciloscoape cu e antionare

Sunt utilizate pentru vizualizarea semnalelor cu frecven e mai mari de 500 MHz, n locul osciloscoapelor catodice n timp real, limitate din cauza elementelor componenete. Aceste osciloscoape selecteaz e antioane din semnalul de frecven mare i afi eaz pe ecran date n leg tur cu pozi ia comutatoarelor (V/div, timp/div), dep irea ecranului etc. se folosesc pn la circa 20 GHz.

48

Osciloscoape cu microprocesoare

Sunt cele mai moderne aparate de m surat. Pe ecranul acestor osciloscoape se afi eaz sc rile pe care se lucreaz , amplitudinea, valoarea medie sau eficace a tensiunii, durata i frontul unor impulsuri, frecven a semnalelor, efectuarea unor calcule despre semnalele afi ate. Analizoare spectrale

Sunt tot osciloscoape care permit afi area pe ecran a distribu iei puterilor sau amplitudinilor semnalului pentru spectrul de frecven Osciloscoape cu mai multe canale a dou sau mai multe m rimi pe corespunz tor acestui semnal.

Se folosesc pentru vizualizarea simultan ecran. Majoritatea are dou

canale de semnal dar sunt osciloscoape cu 4 sau 8

canale. La aceste osciloscoape se folose te tubul catodic monospot cu comutator electronic sau tubul catodic multispot. Osciloscoape cu memorie

Re in forma semnalelor cu varia ie periodic sau aperiodic . Dup memorare se poate studia varia ia n timp a semnalului, se pot compara semnale ap rute la momente diferite. Dup felul memoriei pot fi osciloscoape cu memorie analogic memorie numeric . i cu

FI A SUPORT 1.9. - Calibrarea aparatelor de m sur


Aparatele de m surat sunt mijloace de m surat realizate pe baza unei

scheme electrice de conversie a energiei i a unui instrument de m surat (exemplu : termometrul electric, ampermetrul etc.). M rimi de influen comenzi

M rimi de m surat

Aparat de m surat

M rimi de ie ire

Fig. 9.1. Reprezentarea general a aparatului de m surat


49

Un aparat de m surat prime te o m rime de intrare i furnizeaz o m rime de ie ire. M rimea de ie ire depinde i de alte m rimi denumite m rimi de influen : temperatur , presiune, umiditate, cmpuri electrice i magnetice etc. De asemenea, m rimea de ie ire a aparatului depinde i de comenzile care au fost date aparatului din exterior M rimile de intrare ale aparatului de m surat sunt caracterizate prin : o natura m rimii (temperatur , tensiune, curent etc) o intervalul de valori m surabile (valoarea minim , valoarea maxim ) o varia ia n timp (m rimi constante, m rimi variabile) Comenzile primite din exterior de un aparat de m surat pot fi : o func iune (m surarea timpului, temperaturii, curentului, tensiunii etc) o game de m surare o calibrare intern o reglarea zeroului o echilibrare (la compensatoare, pun i) o repetarea m sur rii n general comenzile aparatelor de m surat pot fi grupate astfel : o pentru introducerea de date o pentru manevrarea aparatului Ambele grupe de comenzi pot fi automatizate par ial sau complet . M rimile de ie ire ale unui aparat de m surat pot fi recep ionate de om sau de un dispozitiv conectat aparatului (nregistrare, comand , prelucrare ulterioar , etc). Aparatele de m surat, dup felul cum furnizeaz analogice i numerice (digitale). Aparatul analogic furnizeaz informa ia de m surare sub forma unei m rimea de ie ire pot fi :

m rimi fizice variabile continue i omul apreciaz indica ia aparatului exprimnd-o sub forma unui num r.
50

Aparatul numeric prezint

rezultatul m sur rii la ie ire direct sub forma

unui num r care este citit de om. La m surarea m rimilor electrice, se are n vedere respectarea urm toarelor criterii: verificarea integrit ii aparatelor de m surat i control utilizate n m surare verificarea accesoriilor necesare m sur rii alegerea domeniului de m surare realizarea reglajelor preg titoare pentru efectuarea m sur rilor precizarea unit ilor de m sur pentru m rimile m surate utilizarea limbajului de specialitate respectarea normelor de protec ia muncii i alegerea domeniului de m surare la

Efectuarea reglajelor ini iale ampermetre i voltmetre

Cnd vrem s m sur m o anumit m rime electric trebuie s apreciem care va fi cu aproxima ie valoarea ei. Aceast valoare o determin m pe baza diferitelor date ca : marcaje, calcule etc. Dac vrem, s determin m cu aproxima ie curentul, n amperi, care trece printr-o intala ie, pies sau circuit i cunoa tem tensiunea aplicat i puterea dezvoltat , folosim formula I=P/U, unde P este puterea n Watt i U este tensiunea n vol i. Dup m surare s fie cuprins ce au determinat cu aproxima ie valoarea m rimii care i valoarea calculat de noi. n cazul n care se cunosc i abia atunci s trebuie m surat , alegem aparatul de m surat astfel nct pe una din sc rile lui de precis valorile necesare, este mai bine s se aleag la nceput o scar cu valori mai mari de m surare, s se determine cu aproxima ie valoarea c utat cu o scar de valori prea mic , putnd provoca deteriorarea lui. Aparatele de m surat, care au mai multe sc ri de m surare, le conect m mai nti pe scara cea mai mare i apoi dup m surarea aproximativ le comut m pe scara pe care se poate face citirea corect . Scara de m surare va fi cea necesar n momentul n care acul indicator al aparatului de m surat se va afla ntre mijlocul
51

se utilizeze aparatul de m surat corespunz tor, dect s se foloseasc instrumentul

sc rii i cap tul sc rii, cu indica ia maxim , deoarece la majoritatea instrumentelor, pe aceast jum tate de scar precizia m sur rilor este mai mare. Dac este cazul, nainte de nceperea m sur rilor, se face reglarea

pozi iei acului indicator cu ajutorul butonului corectorului de zero. Pentru m sur ri n curent continuu, se va respecta polaritatea bornelor i

anume : borna cu semnul + se leag la plusul sursei de tensiune, iar borna la minusul sursei. Dac polaritatea nu se respect aparatul risc s se distrug . La multimetrele digitale se va verifica bateria ncorporat pentru toate

modurile de func ionare. Deoarece multimetrele sunt aparate portabile, manevrarea lor se va face respectnd cu stricte e toate instruc iunile de utilizare. La aparatele analogice se va calcula constanta sc rii att pentru ampermetru ct i pentru voltmetru, dup care se va nmul i cu num rul diviziunilor ar tate de acul indicator. Efectuarea reglajelor ini iale la ohmmetru Reglarea indica iei acului indicator este necesar aparatul i prin urmare cre terea erorii de m surare. Pentru ohmmetrul serie reglarea se realizeaz pentru valorile de la n cazul ohmmetrelor,

deoarece mb trnirea bateriei determin modificarea tensiunii cu care este alimentat

capetele scalei astfel : o pentru RX = 0 se realizeaz un scurtcircuit ntre bornele aparatului. Dac acul indicator nu indic 0 , se regleaz rezisten a variabil RP pn se ob ine indica ia corect . o pentru RX = se las bornele aparatului n gol i se regleaz pozi ia acului indicator cu ajutorul corectorului de zero al aparatului magnetoelectric. Pentru ohmmetrul deriva ie reglarea se face tot pentru valorile de la

capetele sc rii : o pentru RX = 0 se regleaz magnetoelectric


52

din corectorul de zero al aparatului

o pentru RX = se las

bornele aparatului n gol

i se variaz

rezisten a RP pn se ob ine indica ia corect . La megohmmetrul cu logometru indica iile sunt n func ie de rezisten a de

m surat, fiind independente de tensiunea sursei i ca urmare aceste aparate nu necesit nici o reglare prealabil a m sur rii. Efectuarea reglajelor ini iale i alegerea domeniului de m surare la multimetre. Multimetre analogice

Orice multimetru are un selector cu mai multe pozi ii cu ajutorul c ruia se ob ine tipul aparatului, felul curentului sc dem, pn cnd indica ia ajunge s i domeniul de m surare. Cnd facem o i apoi l fie u or de citit. Dac proced m invers, m surare cu multimetru, punem selectorul pe domeniul cel mai mare putem distruge aparatul. La m sur rile n curent continuu trebuie respectat polaritatea acestuia, adic plusul sursei la plusul aparatului i minusul sursei la minusul aparatului. Dac polaritatea nu se respect , acul deviaz n sens contrar celui normal i aparatul se poate distruge. n curent alternativ modul de conectare este indiferent.Cnd func ioneaz ca ampermetru i voltmetru, multimetrul analogic nu are nevoie de alimentare. Pentru func ionarea ca ohmmetru, multimetrul analogic este alimentat de la o baterie ncorporat . Multimetre digitale un comutator cu ajutorul c ruia se alege tipul

Pe panoul frontal se afl

aparatului, felul curentului i domeniul de m surare. Bornele nu au + i - , dar exist o born notat COM (comun sau mas ). n curent continuu, borna COM poate fi conectat automat. Dac domeniul ales este mai mic dect valoarea m surat , operatorul este aten ionat c semne manevra este gre it , fie prin afi area unei anumite combina ii de a afi rii. Unele aparate schimb i cifre, fie prin stingerea intermitent la oricare din punctele de m surare, iar semnul m rimii se va afi a

automat domeniul de m surare, n func ie de valoarea m rimii m surate.

53

Multimetrul digital este alimentat de o baterie ncorporat , pentru toate modurile de func ionare.

54

TEMA 2 : M SURAREA M RIMILOR SPECIFICE RE ELELOR DE COMUNICA II PERIOADA, DISTRIBUIT IMPEDAN A


C3. Utilizeaz comunica ii mijloace i metode de m surare a m rimilor specifice re elelor de

AMPLITUDINEA, REZISTEN A DISTRIBUIT ,

FRECVEN A, DISTRIBUIT , INDUCTAN A

PUTEREA,

CAPACITATEA

(PENTRU PERECHI DE CONDUCTOARE),

FI A SUPORT 2.1 - M surarea amplitudinii, frecven ei, perioadei


M surarea amplitudinii i curen ilor n echipamentele i instala iile de

M surarea tensiunilor comunica ii ocup

o pondere nsemnat , ceea ce explic varietatea de metode i

aparate utilizate att n curent continuu ct i n curent alternativ (n special de nalt frecven ). Tensiunea alternativ sinusoidal se poate scrie sub forma : u ! U m sin [ t F ! 2 U sin [ t F n care u valoarea instantanee a tensiunii electrice la timpul t Um valoarea eficace a tensiunii (V) pulsa ia sau frecven a unghiular (rad/s) t timpul (s) faza ini ial (rad)
[ ! 2Tf n care f frecven a curentului alternativ

[ ! 2 Tf !
Um

2T n care T perioada (s) T

2 t -Um

Fig 1.1. Reprezentarea grafic a tensiunii alternative


55

Voltmetrele electronice se utilizeaz n special pentru m surarea tensiunilor (amplitudinii) n audio, radiofrecven frecven : i alte instala ii de comunica ii de nalt semnalul Ele sunt formate dintr-o parte de detec ie care transform

alternativ de m surat ntr-un semnal continuu propor ional cu acesta i partea de m surare propriu-zis . Aparatele sunt prev zute de obicei i cu un amplificator care poate fi dispus nainte sau dup circuitul de detec ie.

Circuit de a detec ie

Circuit de detec ie

Amplificator

Amplificator

Circuit de detec ie

Fig. 1.2. Scheme bloc de voltmetre electronice de curent alternativ

Voltmetre electronice de valori medii, cu diode


U u

D V R ra

umediu

Fig. 1.3. Voltmetre de valori medii cu diode Voltmetre electronice de valori medii cu diode sunt formate dintr-un instrument indicator magnetoelectric, o rezisten R de valoare foarte mare i o diod . n cazul variantei serie, aplicnd la intrare o tensiune alternativ u = f(t), n timpul alternan ei pozitive pe anodul diodei, aceasta conduce i prin circuit va trece un curent i care va
56

urm ri varia iile tensiunii.

i$

u . Cnd pe anodul diodei se aplic R

alternan a

negativ , dioda este blocat , nu conduce i curentul n circuit este nul. La aplicarea unei tensiuni alternative la intrarea voltmetrului, prin instrumentul indicator va trece un curent pulsatoriu. Echipajul mobil al instrumentului indicator nu poate urm ri acest curent i va fi ac ionat de un cuplu mediu propor ional cu valoarea medie a curentului. E ! K I med ! K U med R

Voltmetre electronice cu diode, de valori maxime (de vrf)

Se caracterizeaz prin existen a unui condensator C, care se ncarc rapid prin diod cnd aceasta conduce i se descarc foarte ncet cnd dioda este blocat , men innd la bornele sale o tensiune aproximativ egal cu valoarea maxim a tensiunii m surate. Se poate folosi varianta serie sau paralel. n alternan a pozitiv aplicat pe anodul diodei, dioda conduce condensatorul C se ncarc rapid pn la valoarea maxim a lui u. Cnd tensiunea la intrare ncepe s scad dioda va fi polarizat invers se blocheaz (t1 ). i tensiunea pe condensator uC pe catodul diodei, devine mai mare dect tensiunea aplicat pe anod,

uC u

uC u

C t1 t2 t3

~
ra

Fig. 1.4. Voltmetre de valori maxime cu diode Din acest moment, condensatorul C se descarc lent pe rezisten a R ( X d ! RC >> ). n momentul t2 , tensiunea aplicat este mai mare dect tensiunea uC de pe condensator, dioda este polarizat direct i conduce, se ncarc rapid condensatorul C pn n momentul t3 . Apoi fenomenul se repet .

57

Pentru o constant

de timp foarte mare RC >>Tmax (Tmax fiind perioada

corespunz toare celor mai joase frecven e la care se folose te voltmetrul), ntre dou alternan e pozitive condensatorul se descarc foarte pu in i tensiunea la bornele lui r mne aproximativ egal cu valoarea maxim a tensiunii de m surat. I $ U max
R

n practic gradeaz

se folosesc voltmetre de valori medii sau de valori maxime, care se n valori efective. Aceast gradare nu este valabil dect n cazul U max U ; U ! max T 2

tensiunilor sinusoidale. U med ! M surarea frecven ei Metoda heterodin rii

Metoda heterodin rii este o metod de compara ie folosit att n joas ct i n nalt frecven . M surarea frecven elor cu metoda heterodin rii se bazeaz pe principiul heterodin rii, conform c ruia dac lng semnalele aplicate la intrare, datorit la intrarea, unui element de circuit neliniarit ii, apar i semnale care au neliniar se aplic simultan dou semnale de frecven e diferite f1 i f2 , la ie irea lui, pe frecven e egale cu suma frecven elor de la intrare (f1 + f2) sau cu diferen a lor (f1 - f2). Semnalul frecven a egal cu f1 - f2 se poate separa cu un filtru trece jos i m sura.
fx M G0 f0 fx+f 0 T

Gx

fx,f 0 fx-f0 FTJ

fx-f0

Fig. 1.5. M surarea frecven elor prin metoda heterodin rii Montajul folosit la m surarea frecven elor prin metoda heterodin rii con ine : Gx este generatorul frecven ei fx ce urmeaz s se m soare, iar G0 este un generator de frecven f0 variabil i cunoscut . Semnalele date de cele dou generatoare se f1 - f0 se selecteaz cu filtrul trece jos (FTJ) i aplic elementului neliniar M. La ie irea acestuia apar i semnale avnd frecven e fx + f 0 i fx - f0 . Semnalul cu frecven alternativ. se urm re te ntr-o casc telefonic , conectat n paralel cu un voltmetru de curent

58

Modul de lucru. Se realizeaz montajul din figura 1.5 i se variaz frecven a f0 a generatorului G0 , urm rind ca n casc s se aud tonuri din ce n ce mai joase. Cnd n casc nu se mai aude nimic, se continu varia ia frecven ei f0 n acela i sens, pn cnd voltmetrul V indic zero. n acest caz nu mai exist componente de curent alternativ, deci f x - f0 = 0. Se ob ine fx = f 0 ceea ce nseamn c n momentul n care voltmetrul indic generatorului G0 . Metode de rezonan pe propriet ile selective ale circuitelor LC. Aceste circuite pentru o frecven 1 2 T LC . dependent de valorile zero, frecven a de m surat este egal cu frecven a

Se bazeaz prezint

fenomenul de rezonan

inductan ei L i capacit ii C : f 0 !

Pentru frecven a de rezonan

la circuitul LC serie intensitatea curentului este

maxim , iar la circuitul LC deriva ie tensiunea este maxim .


I U

f0

f0

Fig. 1.6. Curbele de rezonan a circuitul LC serie -

ale circuitelor LC :

b circuitul LC deriva ie

Frecven metrul de rezonan se folose te la m surarea frecven elor

Montajul. Frecven metrul de rezonan i un condensator variabil C

nalte (radiofrecven e). El este format dintr-un circuit LC alc tuit dintr-o bobin fix L i un aparat cu care se poate pune n eviden fenomenul de rezonan . n acest scop se poate folosi n serie cu circuitul un ampermetru cu termocuplu (fig. 1.7.a), sau n paralel pe circuit un voltmetru electronic (fig. 1.7.b)

59

M G A
G

~
fx

Lg

fx

Lg

VE

a Fig. 1.7. M surarea frecven ei cu frecven metrul de rezonan a cu ampermetru cu termocuplu b cu voltmetru electronic

Modul de lucru. Pentru m surarea frecven ei fx a unui semnal, se apropie frecven metrul la c iva centimetri de sursa de semnal, realizndu-se n acest mod un cuplaj inductiv. Se variaz 1 2T LC condensatorul C pn cnd ampermetrul A sau pe voltmetrul VE indic un maxim. n acest moment, frecven metrul este la rezonan frecven a sursei : f x ! f 0 ! se poate scrie f ! K 1 C

. Deoarece inductan a L are o valoare constant ,

. Pe baza acestei rela ii, se poate transcrie scara gradat a

condensatorului C n valori ale frecven ei, ob inndu-se un aparat cu citire direct . Frecven metrele de rezonan se pot etalona i n lungimi de und = cT, unde este cu

corespunz toare frecven elor ce se m soar pe baza rela iei :

lungimea de und , c viteza de propagare a undelor electromagnetice, egal T=1/f, rezult =c/f. Aceast

viteza luminii (31010 cm/s) iar T perioada semnalului ce se m soar . Deoarece rela ie permite transcrierea n lungimi de und , ob inndu-se aparate ce poart numele de undametre. Undametrele sunt foarte mult utilizate n radiocomunica ii.

M surarea perioadei O metod indirect de m surare a perioadei este realizat prin m surarea

frecven ei i apoi pe baza formulei T=1/f (s) se ob ine prin calcul perioada. Metoda uzual pentru m surarea perioadei T a unui semnal alternativ este

prin folosirea oscilosopului catodic.

60

Fig. 1.8. M surarea perioadei unui semnal variabil n timp M surarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de deplasare a spotului i m surnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate n ms/cm sau s/cm , adic se indic pentru fiecare pozi ie a comutatorului ce regleaz n trepte frecven a bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul s se deplaseze pe direc ia orizontal cu un centimetru. Pentru m surarea perioadei este necesar ca baza de timp s fie astfel reglat nct oscilograma s con in cel pu in dou perioade succesive ale semnalului. n acest caz, dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim, se m soar pe ecran n centimetri distan a ntre dou treceri succesive ale semnalului prin aceeia i valoare i cu indica ia reglajului n trepte al bazei de timp. n acest fel, se ob ine direct perioada semnalului. Exemplu : n cazul oscilogramei din figura 1.8. , dac reglajul n trepte al bazei de timp este pe pozi ia 1 ms/cm, iar l imea semnalului (perioada) este de 3 cm, durata (perioada) semnalului va fi T = 31 = 3 ms.

61

FI A SUPORT 2.2. - M surarea puterii electrice


No iuni generale Puterea reprezint energia consumat n unitatea de timp.Unitatea de m sur pentru putere n SI este wattul (w). n curent continuu ntreaga energie absorbit de un consumator de la o surs se consum , n sensul c se transform n alte forme de energie : caloric , mecanic , luminoas etc. P ! U I ! R I2 ! U2 , unde U este tensiunea la bornele receptorului, R

I este curentul prin receptor, R este rezisten a receptorului. n curent alternativ nu ntotdeauna ntreaga energie absorbit de la surs se consum . n cazul circuitelor ce con in componente reactive (bobine sau condensatoare), o parte din energie se nmagazineaz sub form de energie reactiv . n curent alternativ se definesc urm toarele tipuri de puteri electrice : puterea activ puterea reactiv puterea aparent P = UIcos P = UIcos S = UI [VA] [w] [var] - voltamperreactiv

ntre cele trei puteri exist rela ia S2 = P2 + Q2 . Puterea n audiofrecven i radiofrecven

M surarea puterii absorbite de o sarcin specific (difuzorul n audiofrecven i antena de emisie n radiofrecven ) i produs de un generator i sistem de transmitere a puterii, se face n urm toarele scopuri: o determinarea puterii maxime Pmax n sursa de putere Pmax ! E 4R i

unde E este tensiunea electromotoare a generatorului echivalent , Ri este rezisten a intern a generatorului echivalent o determinarea puterii maxime n anumite condi ii, n audiofrecven , pentru un coeficient de distorsiune dat.

62

n audiofrecven

se definesc puterile urm toare : aplicat difuzorului i

o puterea de ie ire este puterea electric caracterizeaz intensitatea sonor radioreceptoare) o puterea nominal dep

perceput

n audi ie (pentru

Pn este puterea de ie ire maxim . (Exemplu :

pentru radioreceptoare pentru care distorsiunile de neliniaritate nu esc o anumit limit admisibil , 10% ) puterea la care se i corespunde puterii

o puterea de ie ire standard Ps reprezint efectueaz m sur rile ntr-un radioreceptor nominale a radioreceptorului P n . M surarea puterii n curent continuu Metoda ampermetrului i voltmetrului

n curent continuu puterea se poate calcula cu rela ia P = UI. Pornind de la aceast rela ie se poate deduce faptul c puterea consumat n curent continuu de un receptor avnd rezisten a electric
Ua K1 a A I IR

R se poate m sura cu un ampermetru

voltmetru folosind un montaj ca n figura 2.1.

R UR U

Fig. 2.1. M surarea puterii n curent continuu cu ampermetrul i voltmetrul Pot fi realizate dou montaje : amonte (comutatorul K pe pozi ia a) sau aval (comutatorul K pe pozi ia b) n func ie de m rimea rezisten ei R. Cnd R >> ra (ra fiind rezisten a ampermetrului) se va folosi varianta amonte. Cnd R << m surarea puterilor mari (kw) iar montajul aval pentru puteri mici (w). Pentru montajul amonte : PR = URIR = (U-UA)I = (U-rAI)I = UI-rAI2
63

rv (rv fiind

rezisten a voltmetrului) se va folosi varianta aval. Montajul amonte se va folosi pentru

Pentru montajul aval : PR ! U R I R ! U I I V ! UI U M surarea puterii cu wattmetrul electrodinamic

U2 U ! UI rV rV

Aparatul este alc tuit din dou bobine : fix rezisten adi ional n paralel n circuit.

i mobil . Bobina fix (de curent)

se leag n serie n circuit, iar bobina mobil (de tensiune) se leag mpreun cu o
I U

- linia orizontal bobina de curent - linia vertical bobina de tensiune

Fig. 2.2. Simbolul wattmetrului Devia ia acului indicator al wattmetrului : E ! K I1 I 2 ! K I U ! K1 U I ! K1 P . Scara wattmetrului este uniform r R ad

r este rezisten a bobinei de tensiune.


a K1 A K b

Rad

Fig. 2.3. M surarea puterii n curent continuu cu wattmetrul Deoarece la wattmetre exist pericolul de supranc rcare chiar dac indica ia aparatului este sub limita de m surare (valorile I sau U pot dep chiar dac i valorile nominale produsul IU este n limite nominale), la utilizarea wattmetrului este

necesar s se monteze un ampermetru n serie i un voltmetru n paralel cu ajutorul c rora s se poat urm ri nc rcarea wattmetrului. n cazul montajului din figura 2.3 se poate alege varianta amonte (K pe pozi ia a) sau aval (K pe pozi ia b). Pentru a ob ine o indica ie corect n sensul c acul indicator s se deplaseze de la stnga la dreapta, este necesar s se respecte o anumit ordine de legare a
64

celor dou

bobine. n acest scop, wattmetrele sunt prev zute cu cte o bobin reprezentnd nceputurile bobinelor de curent i de tensiune.

marcat printr-o stelu

Bobinele marcate se vor lega ntotdeauna spre surs . Wattmetre cu mai multe domenii de m surare

Sunt prev zute cu mai multe domenii pentru intensitatea curentului electric i mai multe domenii pentru tensiune (Exemplu I1=0,5A; I2=1A; V1=150V; V2=300V) Pentru a putea determina puterea m surat de wattmetru, este necesar s se cunoasc , constanta Kw a wattmetrului, corespunz tor domeniilor alese pentru intensitatea curentului i pentru tensiune. Constanta Kw reprezint puterea corespunz toare unei diviziuni a sc rii gradate. Kw ! In U n V unde In este domeniul de m surare ales pentru intensitatea E max div
max

curentului, Un este domeniul de m surare ales pentru tensiune, maxim de diviziuni ale sc rii gardate.

este num rul

Puterea m surat de wattmetru n cazul n care acul indicator arat va fi : P = Kw [w]. M surarea puterii n curent alternativ monofazat M surarea puterii aparente
K1 A K a V b Z

diviziuni,

Fig. 2.4. M surarea puterii aparente Deoarece S=UI, puterea aparent n func ie de impedan a consumatorului Z. M surarea puterii active se poate m sura cu un voltmetru i cu

ampermetru. Din figura 2.4. se observ c se poate folosi varianta amonte sau aval

65

Se poate m sura cu wattmetrul electrodinamic. n curent alternativ indica ia aparatului E ! KI electrodinamic este E ! K I1 I 2 cos I1 I 2 ; dar I1=I , I2 ! U ; R ad

U cos IU ! K1 U I cos N ! K1 P - scara wattmetrului este uniform . R ad


a K1 A K b

~
V

Rad

Fig. 2.5. M surarea puterii active cu wattmetrul Montarea wattmetrului n circuit se va face ca n figura 2.5. alegnd varianta amonte sau aval n func ie de m rimea consumatorului Z, avnd grij marcate s fie legate spre surs . n schem se conecteaz ca bornele i un ampermetru

voltmetru pentru a urm ri nc rcarea wattmetrului. Cnd wattmetrul are mai multe domenii de m surare se va calcula constanta wattmetrului : Ew ! UnIn V ; iar puterea m surat va fi : P ! K w E?w A E max div

M surarea puterii reactive i se i

Metoda indirect . Din rela ia S2 = P2 + Q2 cunoscnd puterea activ aparent , se ob ine prin calcul puterea reactiv : Q ! S 2 P 2 . Puterea activ m soar cu wattmetrul, iar puterea aparent prin metoda ampermetrului voltmetrului. Varmetrul se realizeaz

cu aparate electrodinamice fiind folosit pentru

m surarea puterii reactive. Varmetrele sunt asem n toare cu wattmetrele dar au n serie cu bobina mobil n loc de rezisten a adi ional , o bobin sau un condensator, care introduc un defazaj suplimentar de 90. Q=UIsin iar indica ia aparatului electrodinamic este E ! K I1 I 2 cos I1 I 2 unde I1 este intensitatea curentului prin bobina fix , I2 este intensitatea curentului prin bobina mobil .

66

U ~ L Z

U ~ C

U Z ~ L C Z

Fig. 2.6. Varmetre electrodinamice a cu bobin adi ional ; b cu condensator adi ional ; c compensat Dac mpreun bobina fix se monteaz adi ional n serie cu consumatorul, iar bobina mobil mare se monteaz n paralel cu U ; iar unghiul de defazaj ntre I1 i I2 L[ caz indica ia devine:

cu o bobin

de inductan

consumatorul (fig. 2.6. a) atunci I1=I ; I 2 ! devine 90 90. E ! KI

, deoarece bobina adi ional defazeaz curentul n urma tensiunii cu n acest

K 1 U cos 90 o N ! K U I sin N ! Q L[ L[ L[

Rela ia de mai sus arat c n cazul n care n locul rezisten ei adi ionale se monteaz o bobin adi ional , indica ia aparatelor electrodinamice este propor ional cu puterea reactiv deci ele func ioneaz ca varmetre. Dac n serie cu bobina mobil se monteaz un condensator de capacitate C (figura 2.6. b) indica ia devine : E ! K I U C[ cos o N ! K I U C[ sin N ! K C[ Q 90 Dup cum se observ , i n cazul bobinei adi ionale i n cazul

condensatorului adi ional, indica ia depinde de frecven cu dou

( =2 f). Pentru a se

mic ora influen a frecven ei asupra indica iilor, se construiesc varmetre compensate, bobine de tensiune cuplate pe acela i ax, una dintre ele n serie cu o bobin , iar cealalt n serie cu un condensator (fig. 2.6.c). n acest caz se ob ine : 1 E ! K C[ Q . La varmetrele compensate, n jurul frecven ei pentru care este L[ ndeplinit condi ia LC
2

= 1, indica iile sunt foarte pu in influen ate de frecven .

67

Montarea varmetrelor n circuit este asem n toare cu montarea wattmetrelor, fiind necesar montarea bornelor marcate spre surs . La o montare corect varmetrul va indica n sensul normal dac defazajul dintre U i I este inductiv i in sens contrar dac defazajul este capacitiv. n acest ultim caz, se vor inversa bornele uneia dintre bobine.

FI A SUPORT 2.3 - M surarea elementelor de circuit : R,L,C,Z


M surarea rezisten elor electrice Metoda apermetrului i voltmetrului indirect : se m soar tensiunea la bornele rezisten ei cu

Este o metod

voltmetrul i intensitatea curentului ce trece prin rezisten , cu ampermetrul. Valoarea rezisten ei de m surat se ob ine aplicnd legea lui Ohm R = U/I. Deoarece se folosesc dou aparate de m surat, se pune problema pozi ion rii lor reciproce. Este posibil s i amonte. Rh A IV E K RV a V U Ux Rx E K b V U I Ix Rh I rA A UA Ux Ix se realizeze dou variante (fig. 3.1) care difer ntre ele prin pozi ia voltmetrului fa de ampermetru i sursa de alimentare. Cele dou montaje sunt aval

Rx

Fig. 3.1. M surarea rezisten elor prin metoda ampermetrului i voltmetrului a varianta aval b varianta amonte

La montajul aval voltmetrul se conecteaz sursa de alimentare figura 3.1.a.

n urma ampermetrului fa

de

Deoarece voltmetrul este conectat n paralel cu Rx , tensiunea la bornele lor va fi aceea i : U=Ux . Conform legii I a lui Kirchhoff, n nodul de re ea I = Iv+Ix .
68

Conform legii lui Ohm : I v !

U Rx de

La montajul amonte voltmetrul se conecteaz naintea ampermetrului fa sursa de alimentare figura 3.1.b.

Deoarece ampermetrul este conectat n serie cu Rx , curentul care le str bate este acela i : I=Ix . Conform legii a II-a a lui Kirchhoff, n ochiul de re ea U = UA+Ux . Conform legii lui Ohm : UA=rAI Ambele montaje introduc o eroare sistematic de metod prin faptul c aparatele au rezisten e proprii deci au un consum propriu de curent sau tensiune . Pentru ca erorile f cute n m sur ri s fie ct mai mici, trebuie ca la ambele montaje s se fac o corec ie astfel : la montajul aval se va sc dea consumul de curent al voltmetrului, iar la montajul amonte se va sc dea c derea de tensiune pe ampermetru. Corec ia la montajul aval : R x ! Ux U U ! ! Ix I Iv I U Rv U x U U A U rA I U ! ! ! rA Ix I I I I

Corec ia la montajul amonte : R x !

Concluzii : Pentru ca erorile f cute n m sur ri s fie ct mai mici, trebuie ca la montajul aval Rv s fie ct mai mare (Rv rezisten a intern a voltmetrului este de ordinul kiloohmilor - sute de kiloohmi), iar la montajul aval rA s fie ct mai mic (rA rezisten a intern a ampermetrului este de ordinul ohmilor - zeci de ohmi). Cu montajul aval se m soar rezisten e mici de ordinul ohmilor, iar cu montajul amonte se m soar rezisten e mari de ordinul kiloohmilor. Metoda de punte (Wheatstone)

Metoda de punte este o metod de compara ie la care valoarea rezisten ei de m surat se compar cu valoarea unei rezisten e cunoscute. Puntea este un circuit tipic care con ine patru elemente(bra e) dispuse ntr-o schem patrulater. Circuitul se alimenteaz arat sub forma unui pe una dintre diagonalele patrulaterului, iar n puntea exist o rela ie bine

cealalt diagonal se monteaz un aparat indicator de nul. Cnd indicatorul de nul zero, ntre cele patru elemente ce formeaz determinat din care cunoscnd valorile a trei elemente ale pun ii se deduce
69

valoarea celui de-al patrulea. M surarea rezisten elor cu metode de punte prezint

urm toarele avantaje : sensibilitate mare, precizie mare, domeniu larg de utilizare, manevrare u oar . Schema de principiu a pun ii Wheatstone A R1 I1 C I I2 R2 K1 1 B Ra K2 2 R3 r I2 G I1 Rx D Rx este rezisten a de m surat R3 rezisten a variabil n decade R1 , R2 rezisten e de raport cunoscute E surs de curent continuu K1, K 2 ntrerup toare G galvanometru (aparat magnetoelectric, Fig. 3.2. Puntea Wheatstone Func ionarea pun ii. Rezisten a de m surat Rx se monteaz la bornele de m surare ale pun ii i se nchid ntrerup toarele K1 i K2 . Se variaz rezisten a R3 pn cnd galvanometrul indic zero. n acest caz punctele A i B vor fi la acela i poten ial. Acest lucru este posibil dac : UCA=UCB i UDA=UDB . Aplicnd legea lui Ohm pe cele patru bra e i observnd c prin R1 i Rx trece acela i curent I1 (prin diagonala n care este montat galvanometrul nu se ramific curent), iar prin R2 i R3 trece acela i curent I2 se poate scrie I1R1= I2R2 i I1Rx= I2R3 mp r ind cele dou rela ii ntre ele, se ob ine : R1 R 2 R R sau 1 ! x sau R1R3 = R2Rx ! Rx R3 R2 R3 Aceste rela ii, care leag ntre ele cele patru elemente ale unei pun i cnd prin diagonala n care se afl galvanometrul curentul este zero, reprezint condi ia de echilibru a pun ii. Aceasta se poate exprima astfel : la o punte n echilibru produsele bra elor opuse sunt egale . la o punte n echilibru rapoartele bra elor al turate sunt egale .
70

de mare sensibilitate cu zero la mijloc)

Din condi ia de echilibru, cunoscnd trei elemente ale pun ii se deduce al patrulea : R x ! R1 R 3 . Se compar Rx cu rezisten ele R1 ,R2 ,R3 de valori cunoscute. R2

De obicei rezisten ele R1 i R2 pot lua valori multiplu de 10 nct raportul lor s reprezinte un multiplu de 10 pentru rezisten a R3 . Precizia maxim se ob ine pentru raportul R1/R2 = 1. Protec ia galvanometrului. Deoarece la nceputul m sur rii puntea poate s trebuie s o rezisten fie mult dezechilibrat ,

se mic oreze sensibilitatea galvanometrului pentru a nu fi deteriorat la care se poate introduce n serie prin intermediul comutatorului K2.

trecerea unui curent prea mare prin el. n acest scop, galvanometrul se protejeaz cu

La nceputul m sur rii, comutatorului K2 este pe pozi ia 1 i introduce n serie cu galvanometrul rezisten a de protec ie Ra , ceea ce duce la sc derea sensibilit ii. Cnd echilibrul pun ii a fost aproximativ atins, se trece comutatorului K2 pe pozi ia 2 i se continu echilibrarea cu o sensibilitate sporit . Metodele de punte sunt cele mai sensibile i mai precise metode folosite la m surarea rezisten elor electrice. La noi n ar se construiesc pun i Wheatstone la Institul Na ional de Metrologie din Bucure ti. M surarea rezisten elor cu ohmmetrul direct valoarea

Ohmmetrele sunt aparate cu ajutorul c rora se m soar rezisten elor electrice.

Principiul de func ionare const n m surarea curentului ce str bate circuitul ohmmetrului i a c rui valoare depinde de rezisten a de m surat, conform legii lui Ohm : I=U/R, U=constant. Ohmmetrul are urm toarele componente : un miliampermetru magnetoelectric, mA o surs de tensiune continu (baterie) E ntre 1,5 18 V rezistoare pentru protec ia instrumentului magnetoelectric schimbarea domeniilor de m surare
71

i pentru

borne pentru conectarea rezisten elor de m surare

Dup modul n care este montat miliampermetrul, ohmmetrele pot fi aparate cu o singur func ie, analogice sau digitale, sau pot face parte dintr-un multimetru. Ohmmetrul serie se caracterizeaz conectate n serie. R R1 mA Ei ri ra Rx A prin faptul c toate elementele sunt

K Fig. 3.3. Ohmmetru serie

Schema ohmmetrului serie este reprezentat n figura 3.3. n care E este o baterie de curent continuu 1,5 18 V cu rezisten a ri , R rezisten limitarea curentului , R1 rezisten Rx . Func ionarea. La montarea unei rezisten e Rx ntre bornele A B, intensitatea curentului n circuitul ohmmetrului va fi : I ! Rx 0 I 0 Imax E . ri ra R 1 R R x fix pentru variabil , mA miliampermetru magnetoelectric,

cu rezisten a de m surat ra , A, B bornele la care se monteaz rezisten a de m surat

Fig. 3.4. Scara gradat a unui ohmmetru serie Valorile extreme se vor ob ine pentru Rx=0 i Rx=. Pentru Rx=0, bornele A B sunt n scurtcircuit i I=Imax. Pentru Rx= la borne nu este conectat nici o rezisten i I=0. Concluzii : Scara gradat a ohmmetrului serie este invers
72

i foarte neuniform

Citirea indica iilor la ohmmetrul serie se face de la dreapta la stnga Se folose te pentru m surarea rezisten elor mari.

Reglarea ohmmetrelor serie. O problem deosebit pe care o prezint ohmmetrele este determinat de

alimentarea lor de la bateriile chimice. Acestea cu timpul mb trnesc ( i m resc rezisten a intern ) , ceea ce duce la indica ii eronate. Pentru a evita nr ut irea preciziei m sur rii, nainte de utilizare este necesar s se regleze indica ia corespunz toare pentru Rx=0, f cnd scurtcircuit ntre bornele A B. Indica ia corespunz toare valorii Rx= (bornele A B n gol) se regleaz cu ajutorul corectorului de zero al aparatului magnetoelectric. Ohmmetrul deriva ie se caracterizeaz
R R1

prin faptul c

miliamapermetrul este

conectat n deriva ie cu por iunea de circuit A B supus m sur rii.


A

Ei ri

ra

mA

Rx

Fig. 3.5. Ohmmetru deriva ie Schema aparatului este reprezentat n figura 3.5 n care : E este o baterie de curent continuu 1,5 18 V cu rezisten a ri, R rezisten intensit ii curentului , R1 rezisten variabil , mA fix pentru limitarea miliampermetru rezisten a de

magnetoelectric cu rezisten a r0 , A ,B bornele la care se monteaz func ioneaz pentru evitarea consum rii bateriei. Rx 0 0 I Imax

m surat Rx , K ntrerup tor, pentru ntreruperea circuitului cnd ohmmetrul nu

Fig. 3.6. Scara gradat a unui ohmmetru deriva ie


73

Func ionarea Dup nchiderea ntrerup torului K la montarea unei rezisten e la bornele A B, curentul debitat de sursa E se distribuie prin miliampermetru i prin Rx. Pentru Rx=0 (bornele A B n scurtcircuit) I=0 iar pentru Rx= (bornele A B n gol), I=Imax . Concluzii : Scara ohmmetrului deriva ie este normal dar r mne foarte neuniform Citirea indica iilor la ohmmetrul serie se face de la stnga la dreapta Ohmmetrul deriva ie m soar valori mici ale rezisten elor,comparabile cu ra

Reglarea ohmmetrelor deriva ie. i la ohmmetrul deriva ie intervine problema mb trnirii bateriilor chimice. De aceea, nainte de folosire, este necesar reglarea ohmmetrului . Reglarea se face pentru Rx= (bornele A B n gol), variind rezisten a R1 pn aparatului magnetoelectric. M surarea inductan elor prin metoda ampermetrului i voltmetrului se ob ine indica ia corect . Indica ia corespunz toare valorii Rx=0 se regleaz din corectorul de zero al

M surarea inductan elor proprii ale bobinelor folosind metoda ampermetrului i voltmetrului se bazeaz pe comportarea diferit a bobinelor n curent continuu i curent alternativ. ntruct bobinele au de obicei impedan e mult mai mici dect rezisten a voltmetrului se folose te varianta aval. Montajul folosit este reprezentat n figura 3.7. Rh A 2 1 Lx V E K Fig. 3.7. M surarea inductan elor proprii prin metoda ampermetrului i voltmetrului
74

Rx

Comutatorul K are dou pozi ii i permite alimentarea succesiv a circuitului n curent continuu i curent alternativ. Modul de lucru : M surarea se desf I. oar n trei etape : intensitatea curentului I cu Se nchide comutatorul K pe pozi ia 1 i montajul se alimenteaz n curent continuu. Se m soar ampermetrul, tensiunea U cu voltmetrul i aplicnd legea lui Ohm se calculeaz II. Rx ! U ; . I din nou intensitatea curentului Zx ! U ; . I i

Se trece comutatorul K pe pozi ia 2 i montajul se alimenteaz n curent alternativ. Se m soar

tensiunea i aplicnd legea lui Ohm, se calculeaz III.

Cunoscnd valorile Rx i Zx i cunoscnd sau m surnd frecven a, se poate deduce valoarea inductan ei Z x ! R 2 [2 L2x de unde : x Lx ! 1 2 Tf Z2 R 2 x x
[ ! 2Tf

M surarea inductan elor proprii cu puntea Maxwell Puntea Maxwell este cea mai utilizat punte pentru m surarea bobinelor. n construc ia sa, n dou bra e opuse se folosesc rezistoare, iar n bra ul opus bobinei ce se m soar se afl un condensator n paralel cu un rezistor. Rx R1 C2 Lx f

R2 Fig. 3.8. Puntea Maxwell

R3

Modul de lucru : Se aduce puntea n echlibru prin reglarea pe rnd a elementelor variabile. La echilibru se poate scrie :
75

1 R 1 R 3 ! R x j[L x 1 R j[C 2 2 Efectund nmul irile i separnd partea real R 1R 3 R2 i L x=R1R3C2 m sur rii bobinelor cu factor de calitate mic i partea imaginar se ob in dou

condi ii de echilibru : R x !

Puntea Maxwell este destinat [L x Q ! Rx

. La bobinele cu Q mare, Rx este foarte mic i ar fi necesar ca R2 s fie de

valoare foarte mare, ceea ce este mai dificil de realizat n practic .

M surarea condensatoarelor Factorii care influen eaz capacitatea unui condensator sunt : frecven a,

temperatura, umiditatea, presiunea atmosferic etc. Metoda apermetrului i voltmetrului metod se face folosind montajul aval

M surarea capacit ilor prin aceast sau amonte (figura 3.9). Aceast

metod

se poate aplica numai n cazul

condensatoarelor de capacit i C 1 F. La montajul aval : I2 I2 V 2Tf U 1 U2 2Tf R2 A 2 I

CX !

; La montajul amonte :

CX !

unde

IV=U/RV este curentul care trece prin voltmetrul V RV rezisten a intern a ampermetrului RA rezisten a intern a ampermetrului f frecven a sursei de alimentare indicat de frecven metrul F

76

RA A a b K2 V RV CX

~
F

K1

Fig. 3.9. M surarea capacit ilor prin metoda ampermetrului i voltmetrului a amonte ; b aval

Pun i pentru m surarea capacit ii Puntea Sauty este folosit pentru m surarea condensatoarelor de bun i a terminalelor i este de valoare mic . cnd

calitate, cu pierderi mici. Rezisten a Rx n serie cu capacitatea Cx reprezint rezisten a arm turilor condensatorului Modul de lucru : Se monteaz prev zute n construc ia pun ii instrumentul indicator arat scrie : 1 1 ! R2Rx R1 R 3 j [ Cx j [ C3 . Efectund nmul irile i separnd condensatorul de m surat la bornele special i se regleaz elementele variabile pn

zero. n acest moment condi ia de echilibru se poate

p r ile imaginare de cele reale, rezult : R 1 R 3 ! R 2 R x de unde R x !

R1 R3 R2

R1 R R ! 2 de unde : C x ! 2 C 3 . [C 3 [C x R1 CX RX

CX R1 RX f C3

a b Fig. 3.10. M surarea condensatoarelor

R2

R3 u,f

a schema echivalent a unui condensator cu pierderi mici


77

b puntea Sauty

Dup

cum se observ , Rx este propor ional cu R3 , iar Cx cu C3 . Aceast

propor ionalitate permite s se gradeze R3 n valori ale lui Rx i C3 n valori ale lui Cx . Raportul R1 devine factor de multiplicare R2

Puntea Nernst se folose te pentru m surarea condensatoarelor cu pierderi mari. Rezisten a Rx figurat n paralel cu capacitatea Cx este n acest caz de valoare mare i reprezint rezisten a n curent alternativ a dielectricului dintre arm turile elementele de reglaj are o schem condensatorului. Bra ul n care se afl

asem n toare cu schema echivalent a condensatorului de m surat. Modul de lucru : Se monteaz acest scop i se regleaz echlibru, cnd se poate scrie : 1 1 !R R1 2 1 1 j [ C3 j [ Cx Rx R3 CX R1 CX f C3 R3 b Fig. 3.11. M surarea condensatoarelor a schema echivalent a unui condensator cu pierderi mari Efectund nmul irile i separnd partea real b puntea Nernst RX condensatorul de m surat la bornele prev zute n se aduce puntea la

pe rnd elementele variabile pn

RX

R2 u,f

i partea imaginar se ob ine :

R1 R 2 R R de unde R x ! 1 R 3 ; R 1[C x ! R 2 [C 3 de unde C x ! 2 C 3 ! Rx R3 R2 R1

78

Ca i la puntea Sauty i la puntea Nernst se pot grada R3 n valori ale lui Rx i C3 n valori ale lui Cx . Raportul R1 devine factor de multiplicare R2

M surarea impedan elor Deoarece rezisten a n curent continuu i impedan a n curent alternativ au aceea i rela ie de defini ie, metodele utilizate pentru m surarea rezisten elor n curent continuu se pot adapta i la m surarea impedan elor n curent alternativ cu urm toarele observa ii : circuitele n curent alternativ vor fi alimenate de la o surs de frecven f

aparatele de m surat folosite trebuie astfel alese nct s func ioneze la frecven a f a sursei de alimentare

elementele de circuit, fiind alimentate n curent alternativ, se vor comporta ca impedan e

M surarea impedan elor prin metoda substitu iei Metoda substitu iei este cea mai simpl figura 3.12., n care : G este un generator de curent alternativ de tensiune U i frecven Re rezisten variabil , etalonat (cutie de rezisten e) ; f; metod . Ea folose te montajul din

A ampermetru de curent alterantiv capabil s func ioneze la frecven a f ; K comutator cu dou pozi ii.

Re G

Zx

~
u, f 2 K f A 1

Fig. 3.12. M surarea impedan elor prin metoda substitu iei


79

Modul de lucru are dou etape ca i n curent continuu : I. se nchide comutatorul K pe pozi ia 1 i se cite te pe ampermetrul A intensitatea I1 a curentului I1 ! II. U ; Zx

se trece comutatorul K pe pozi ia 2 i se regleaz rezisten a variabil Re pn cnd ampermetrul va indica un curent I2 = I1 . n acest caz I2 ! U . Deoarece I2 = I1 , rezult c Zx = Re . Aceast metod permite Re

m surarea global a impedan elor. Pun i de curent alternativ pentru m surarea impedan elor Pun ile de curent alternativ, utilizate la m surarea impedan elor au aceea i schem de principiu i acela i mod de func ionare ca i pun ile de curent continuu. Puntea de curent alternativ este alimentat de la o surs de frecven s func ioneze la frecven a f a sursei. Condi iile de echilibru. Z1 IN f Z2 Z4 f, elementele din bra ele sale se comport ca impedan e, iar instrumentul indicator de nul trebuie

Z3

~
Fig. 3.13. Punte de curent alternativ G

u,f

Ca i la pun ile de curent continuu, cnd prin diagonala n care este montat instrumentul indicator curentul este zero ntre cele patru bra e ale pun ii exist rela ie bine determinat , cunoscut sub numele condi ia de echilibru o i care este

aceea i ca i la pun ile de curent continuu (produsul a dou bra e opuse este egal cu produsul celorlalte dou bra e opuse, sau raportul a dou bra e al turate este egal cu raportul celorlalte dou bra e al turate).
80

n curent alternativ, aceast condi ie devine : Z1 Z 3 ! Z 2 Z 4 sau Fiecare impedan Z1 Z 4 ! Z2 Z3 i prin defazajul pe care

poate fi exprimat prin modulul s u Z

l introduce : Z ! Z e jN Condi ia de echilibru se poate scrie sub forma :

Z1 e jN1 Z 3 e jN3 ! Z 2 e jN2 Z 4 e jN4


Acest lucru este echivalent cu dou rela ii : una referitoare la module : Z1 Z 3 ! Z 2 Z 4 una referitoare la faze : c N1 N 3 ! N 2 N 4 pun ile de curent alternativ nu pot avea orice

Cea de-a doua rela ie arat configura ie.

Dac n dou bra e ale unei pun i sunt numai rezisten e n celelalte dou bra e opuse trebuie s fie reactan e de semne contrare (ntr-un bra inductan , n bra ul opus capacitate). Din aceast categorie fac parte pun ile Maxwell i Hay. Dac n dou bra e al turate ale unei pun i sunt numai rezisten e(de exemplu Z1 = R1 i Z2 = R2) n celelalte dou bra e al turate trebuie s fie reactan e de acela i fel (
1

=0 i

deci

trebuie s aib acela i semn). Din aceast

categorie fac parte pun ile Sauty i Nernst. Ca i la pun ile de curent continuu, dac se cunosc elemente din trei bra e, se pot deduce cele din al patrulea bra . Pentru calcule se utilizeaz fiecare impedan de obicei exprimarea impedan elor sub forma numerelor complexe. n cazul cel mai general, poate fi de forma Z = R + jX i condi ia de echilibru devine : (R1 + jX1)(R3 + jX3) = (R2 + jX2)(R4 + jX4). Efectund nmul irile i separnd partea real de partea imaginar se ob in dou rela ii care exprim mpreun condi ia de echilibru :

R 1 R 3 X 1X 3 ! R 2 R 4 X 2 X 4 R 1X 3 R 3X1 ! R 2 X 4 R 4 X 2
81

Echilibrarea pun ii Pentru satisfacerea celor dou rela ii de echilibru, la pun ile de curent

alternativ sunt necesare dou elemente de reglaj. Acestea pot fi rezistoare, bobine sau condensatoare variabile. Deoarece bobinele variabile de inductan e cunoscute se realizeaz mai greu n practic , pentru echilibrarea pun ilor de curent alternativ se prefer rezistoare i condensatoare variabile.

82

TEMA

STRUCTURA ROLUL

OSCILOSCOPULUI: BLOCURILOR

BLOCURI

COMPONENTE,

COMPONENTE,

SCHEMA BLOC A TUBULUI CATODIC, CONDI IA DE STABILITATE A IMAGINII PE ECRAN, PRINCIPIUL DE FUNC IONARE, CALIBRAREA PE REGLAJELE ORIZONTAL , OSCILOSCOPULUI: CALIBRAREA PE

VERTICAL , SINCRONIZAREA.
C4. Utilizeaz osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

FI A SUPORT 1.1. - Schema bloc a osciloscopului, blocuri componente, rolul blocurilor componente

Fig. 1.1. Schema bloc a unui osciloscop catodic Osciloscoapele moderne sunt alc tuite din mai multe elemente componente, conectate ntre ele dup o schem bloc reprezentat n figura 1.1., care con ine : tubul catodic, amplificatoarele Ay i Ax , atenuatoarele Aty i Atx , generatorul bazei de timp, circuitul de sincronizare (declan are), circuitul pentru controlul intensit ii spotului, circuitul de ntrziere i blocul de alimentare. n afara blocurilor componente reprezentate n figura 1.1., care sunt comune tuturor osciloscoapelor moderne, n unele osciloscoape se mai ntlnesc circuite, cu destina ii diferite n func ie de tipul i complexitatea aparatului. i alte

83

Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. n interiorul lui se genereaz fasciculul de electroni care deviat sub ac iunea cmpurilor produse de semnalele de studiat, ciocne te ecranul, descriind pe acesta curbele dorite. Amplificatoarele Ay i Ax amplific semnalele de studiat prea mici, nainte de a fi aplicate pl cilor de deflexie. Atenuatoarele Aty i Atx mic oreaz semnalele prea mari nainte de a fi la intrarea

aplicate amplificatoarele A y i Ax . La osciloscoapele moderne, atenuatoarele sunt calibrate n V/cm sau mV/cm reprezentnd tensiunea necesar atenuatorului pentru a produce o deplasare a spotului pe ecran de 1 cm. Aceast calibrare este valabil numai dac reglajul amplific rii amplificatorului respectiv este la maxim. Generatorul bazei de timp. n cazul vizualiz rii curbelor ce reprezint varia ia n timp a unei m rimi A=f(t), la pl cile x trebuie s se aplice o tensiune propor ional cu timpul : Ux=Kt . Tensiunea Ux trebuie deci s fie o tensiune liniar-variabil n timp, adic de forma din ilor de fer str u. Aceast tensiune este generat n osciloscop de generatorul bazei de timp. Circuitul de sincronizare (de declan are). Pentru ca imaginea de pe ecran s fie stabil , este necesar ca frecven a semnalului de vizualizat s fie un multiplu ntreg al frecven ei bazei de timp : fA = nfBT . Pentru realizarea acestei condi ii, generatorul bazei de timp are frecven a variabil i, n plus, exist posibilitatea sincroniz rii prin circuitul de sincronizare, fie cu semnalul de vizualizat, fie cu un alt semnal exterior.

Func ionarea cu baza de timp declan at Pentru a se putea vizualiza genernd un semnal periodic chiar declan at. Spre deosebire de func ionarea periodic , func ionarea declan at comandat func ioneaz este i semnale neperiodice, la osciloscoapele i n absen a semnalului de vizualizat, fie

moderne generatorul bazei de timp poate func iona la alegere, fie continuu (relaxat)

chiar de semnalul de vizualizat. n lipsa semnalului baza de timp nu . La apari ia unui semnal la intrare, baza de timp se declan eaz ,

genereaz un singur dinte de fer str u i apoi se blocheaz din nou n a teptarea
84

unui alt semnal. n cazul n care la intrare se aplic un semnal periodic, baza de timp urm rind semnalul de la intrare devine periodic .
Ui a t UBT b t Uw c t

a tensiunea la intrare b tensiunea generat de baza de timp

Uy d

c tensiunea pe cilindru Wehnelt

d tensiunea dup circuitul de ntrziere


t

Fig. 1.2. Diagramele tensiunilor n diferite puncte ale schemei osciloscopului

n figura 1.2. sunt reprezentate diagramele tensiunilor n diferite puncte ale schemei unui osciloscop func ionnd cu baza de timp declan at . n figura 1.2.a este reprezentat semnalul aplicat la intrare, n momentul t = t1 . Pn la apari ia semnalului, baza de timp este blocat . La t = t1 , baza de timp se declan eaz , genereaz un dinte de fer str u i apoi se blocheaz din nou (fig. 1.2.b). n cazul cazul func ion rii cu baza de timp declan at , mai sunt necesare urm toarele circuite : circuitul pentru controlul intensit ii spotului, circuitul de ntrziere. Circuitul pentru controlul intensit ii spotului. n cazul cazul func ion rii cu baza de timp declan at , n lipsa semnalului de intrare, baza de timp fiind blocat , att pl cilor de deflexie Y ct i pl cilor de deflexie X nu li se aplic nici un semnal. n aceast situa ie, fasciculul de electroni ar bombarda ecranul ntr-un singur punct, n centru , ceea ce ar duce la distrugerea luminoforului n punctul respectiv. Pentru a proteja ecranul, osciloscopul este prev zut cu un circuit pentru controlul intensit ii spotului. Acesta furnizeaz o tensiune negativ care se aplic pe cilindrul Wehnelt pentru tergerea spotului, cnd baza de timp este blocat (fig. 1.2.c).
85

Concluzie : Cnd generatorul func ioneaz cu baza de timp declan at intrare nu se aplic semnal, spotul nu se vede deoarece este stins.

i la

Circuitul pentru controlul intensit ii spotului mai este folosit i la stingerea spotului pe durata cursei de ntoarcere i uneori la modularea intensit ii spotului cu semnal exterior. Circuitul de ntrziere are rolul de a ntrzia semnalul astfel nct acesta s se aplice pl cilor Y dup ce baza de timp a nceput s func ioneze. n figura 1.2.d este reprezentat diagrama tensiunii Uy ntrziat fa de tensiunea de la intrare Ui cu timpul X . Dac nu s-ar folosi circuitul de ntrziere, semnalul s-ar aplica pl cilor Y cnd spotul este stins i baza de timp blocat , ceea ce ar face ca nceputul semnalului s nu apar pe ecran (fig. 1.3.a).

Fig. 1.3. Efectele circuitul de ntrziere : a oscilograma f r circuit de ntrziere b oscilograma cu circuit de ntrziere Cu circuitul de ntrziere, semnalul se vizualizeaz corect (fig. 1.3.b). Blocul de alimentare con ine surse stabilizate de nalt asigur alimentare celorlalte blocuri, inclusiv a tubului catodic. i joas tensiune i

FI A SUPORT 1.2 - Schema bloc a tubului catodic.


Tubul catodic este elementul principal al osciloscopului. El este un tub catodic cu vid, care are o parte cilindric i o parte tronconic (fig. 1.4.).

Fig. 1.4. Tubul catodic


86

n interiorul tubului catodic n partea cilindric , se afl un dispozitiv de emisie i focalizare, numit tun electronic, care emite, focalizeaz i accelereaz fasciculul de electroni, i un sistem de deflexie pentru devierea acestui fascicul. n partea frontal , tubul catodic are un ecran, acoperit spre interior cu substan e luminofore. El devine luminos n punctul n care este lovit de fasciculul de electroni. n interiorul tubului pe partea tronconic , este depus un strat bun conductor de electricitate, care are rolul de ecranare i de colectare a electronilor, dup ace tia au lovit ecranul. a) Dispozitivul de emisie i focalizare (tunul de electroni) Tunul de electroni este format de obicei dintr-un catod, un electrod de comand i doi anozi : de focalizare i de accelerare. ce

Catodul 1 este un cilindru metalic cu suprafa a frontal acoperit cu un strat de oxizi de bariu i stron iu, ce pot emite u or electroni. Catodul este nc lzit de un filament, care se afl n interior. Electrodul de comand 2, numit i cilindrul Wehnelt, este un electrod cilindric ce nconjoar catodul i care este prev zut n partea frontal cu un mic orificiu prin care trec electronii. Electrodul de comand se afl la un poten ial negativ fa de catod, frnnd n acest mod deplasarea electronilor. Poten ialul electrodului de comand se poate varia cu poten iometrul RG . Cu ct electrodul de comand va fi mai negativ fa de catod, cu att mai pu ini electroni vor reu i s treac de el. n acest mod, reglnd negativarea cilindrului Wehnelt se poate controla num rul electronilor din fasciculul ce se ndreapt spre ecran i, ca urmare, se poate regla luminozitatea spotului de pe ecran. Dup trecerea prin electrodul de comand , fasciculul de electroni este

focalizat pe ecranul tubului catodic cu o lentil electronic format din cei doi anozi, de focalizare i accelerare. Anodul de focalizare 3 este un cilindru care are un poten ial pozitiv fa de

catod (cteva sute de vol i), reglabil cu poten iometrul RA .Variind acest poten ial se regleaz distan a focal a lentilei electronice, astfel nct focarul ei s cad pe ecran. Cnd reglajul este corect, imaginea de pe ecran are claritate maxim .
87

Anodul de accelerare 4 este tot de form pozitiv fa

cilindric

i are un poten ial fix,

de catod, de ordinul miilor de vol i. El are rolul de a accelera mi carea

electronilor, determinnd viteza v0 cu care ace tia se ndreapt spre ecran. b) Dispozitivul de deflexie Devia ia fasciculului de electroni se poate realiza cu cmpuri electrostatice sau magnetice. La tuburile catodice folosite n osciloscoape se utilizeaz devia ia cu cmpuri electrostatice. Dispozitivul de deflexie este format din dou perechi de pl ci de deflexie dispuse perpendicular una pe alta, pentru devierea fasciculului de electroni dup cele dou direc ii, x i y .

Fig. 1.5. Devia ia fasciculului de electroni

Cnd pl cile sunt la acela i poten ial, fasciculul de electroni trece printre ele f r a fi deviat i love te ecranul n centru. Dac se aplic pl cilor de deflexie 5 o tensiune Uy (fig.1.5) ntre ele apare un cmp electric Ey . Sub ac iunea acestui cmp, electronii vor fi atra i de placa mai pozitiv for i respin i de placa mai negativ cu o direc ia y. Ca Fy = e Ey care va imprima electronilor o accelera ie ay dup i o mi care uniform accelerat

urmare, n spa iul dintre pl ci electronii vor avea att o mi care uniform cu viteza v0 n lungul tubului, ct pe direc ia y. n urma combin rii celor dou mi c ri rezult o traiectorie parabolic . Cnd electronii ies dintre pl ci, ac iunea cmpului Ey nceteaz o distan Dy fa i ei i

continu mi carea dup o direc ie tangent la traiectoria parabolic , lovind ecranul la de centru. Devia ia spotului pe ecran Dy , este cu att mai mare cu ct tensiunea Uy aplicat pl cilor y este mai mare.

88

Analog, dac deflexie G).

se aplic

pl cilor o diferen

de poten ial, ntre ele apare un (pl cile de

cmp electric care deviaz fasciculul de electroni pe direc ia orizontal

Cnd pe ambele perechi de pl ci se aplic dou cmpuri. c) Ecranul Dup

simultan cte o diferen

de

poten ial, fasciculul de electroni va fi deviat dup o direc ie rezultant a ac iunii celor

ce au trecut prin sistemul de deflexie, electronii ajung pe ecran (7)

producnd spotul luminos. Rolul ecranului este de a transforma o parte ct mai mare din energia cinetic a electronilor n energie luminoas . n acest scop, pe suprafa a interioar a ecranului, este depus o substan se adaug fluorescen fluorescent numit luminofor , care devine luminoas cnd este bombardat de electroni. Pentru a i se m ri eficacitatea, diferite substan e activante. Culoarea spotului luminos depinde de galben-verzuie, deoarece sensibilitatea ochiului, este maxim n acest compozi ia substan ei fluorescente : Pentru observ ri vizuale se folosesc ecrane cu domeniu. Materialul folosit pentru aceste ecrane este wilemetul (ortosilicat de zinc) activat cu magneziu. Dup ncetarea bombard rii cu electroni, ecranul continu s emit lumin un timp oarecare. Persisten a luminii depinde de materialul luminoforului, ea putnd varia ntre milisecunde i cteva secunde. Dup ce au lovit ecranul, electronii sunt colecta i de electrodul de ecranare 8, depus pe suprafa a interioar a p r ii tronconice a tubului catodic. Pe aceast cale, electronii se ntorc la sursa de alimentare.

FI A SUPORT 1.3. - Condi ia de stabilitate a imaginii pe ecran, principiul de func ionare


Principiul de func ionare Elementul principal al unui osciloscop este tubul catodic. Pentru a putea afi a pe ecranul tubului catodic curba ce reprezint dependen a ntre dou m rimi, A=f(B), este necesar :
89

s se ob in pe un ecran un punct luminos(spot) s se poat deplasa acest punct dup dou direc ii orizontal (x) i

vertical (y), pentru a descrie pe un ecran curba dorit . Realizarea acestor deziderate este posibil avnd n vedere : proprietatea unui fascicul de electroni de a produce n punctul de impact (ciocnire) iluminarea unui ecran tratat cu substan e luminofore. proprietatea unui fascicul de electroni de a fi deviat sub ac iunea unui cmp electric sau magnetic. Fasciculul de electroni este produs, focalizat i accelerat n tubul catodic i love te ecranul acestuia producnd un punct luminos (spot). Deplasarea spotului pe ecran se realizeaz prin devierea fasciculului de electroni cu ajutorul unor cmpuri electrice create de dou perechi de pl ci de deflexie din interiorul tubului catodic, la aplicarea unor tensiuni Uy la pl cile de deflexie pe direc ia y deflexie pe direc ia x. Pentru ca pe ecran s apar urmare spotul se va deplasa dup curba A=f(B), celor dou perechi de pl ci de i Ux la pl cile de

deflexie li se aplic tensiuni Uy i Ux propor ionale cu m rimile A i respectiv B. Ca direc iile y i x n acela i ritm n care variaz m rimile A i B. Dac m rimile A i B sunt periodice, pentru ca pe ecran s apar o imagine stabil este necesar ca ntre frecven ele celor dou m rimi s existe rela ia : fA = nfB , unde n este un num r ntreg. Generatorul baz de timp Generatorul baz de timp este blocul func ional al oscilosopului n care se

genereaz tensiunea de forma din ilor de fer str u ce se aplic pl cilor X n cazul vizualiz rii curbelor ce reprezint varia ia n timp a diferitelor m rimi. Condi ii impuse tensiunii baz de timp Deoarece timpul se scurge uniform este necesar ca tensiunea aplicat pl cilor x s creasc liniar, deplasnd spotul cu vitez uniform de la stnga la dreapta, iar apoi s scad brusc, pentru a rencepe o nou varia ie. n intervalul de timp t1 t0

90

cnd tensiunea Ux cre te, spotul se deplaseaz de la stnga la dreapta, descriind pe ecran curba dorit .
Ux a t0 Uw b t1-t0 real t1 t2 t2-t1 t ideal t

Fig. 3.1. Tensiunea baz de timp a forma real i ideal a tensiunii Ux b tensiunea care trebuie aplicat cilindrului Wehnelt UW Forma ideal a tensiunii Ux este cea desenat cu linie plin n figura 3.1.a . n practic ns , nu se poate ob ine o astfel de varia ie. Semnalele ob inute cu circuitele reale nu sunt perfect liniare i anularea lor nu se face instantaneu, ci ntr-un interval de timp finit t2 t1 (figura 3.1.a linie punctat ). Datorit acestor diferen e ntre forma real neajunsuri care trebuie s fie minimizate : din cauza neliniarit ii, spotul nu se deplaseaz constant curba real . deoarece tensiunea Ux nu scade instantaneu n intervalul de timp t2 t1, cnd tensiunea scade, spotul se ntoarce de la dreapta la stnga descriind pe ecran o linie de ntoarcere care nu face parte din semnal. Pentru a evita apari ia liniei de ntoarcere, n intervalul de timp t2 t1 se aplic cilindrului Wehnelt un impuls negativ (fig. 3.1.b) care blocheaz fasciculul de a electroni i spotul se stinge. n acest mod pe ecran nu se mai vede linia de ntoarcere, dar, n acela i timp, nu se mai vede nici partea final oscilogramei. Pentru ca partea care se pierde din oscilogram s fie mai mic , este necesar ca intervalul de timp t2 t1 n care tensiunea Ux scade s fie mult mai mic dect intervalul de timp t1 t0.
91

i forma ideal a tensiunii Ux , apar

pe ecran cu vitez de

i, ca urmare, curba ce apare pe ecran este deformat fa

O alt condi ie pe care trebuie s o ndeplineasc baza de timp pentru ca imaginea s fie stabil pe ecran, este ca frecven a sa s fie un submultiplu ntreg al frecven ei semnalului de vizualizat : f BT ! 1 f S ; n=1,2,3. n

Schema de principiu pentru generarea tensiunii baz de timp. innd seama de condi iile impuse tensiunii Ux , s-au realizat diferite construc ii de generatoare baz de timp. n principiu ns , toate schemele adoptate se bazeaz pe nc rcarea i desc rcarea unui condensator. Modelul cel mai simplu al generatorului bazei de timp este reprezentat n figura 3.2. R K1
UC U

E C R K2 r

t t0 t1 t2

Fig. 3.2. Modelul unui generator baz de timp

Fig. 3.3. Varia ia tensiunii la bornele condensatorului

La nchiderea ntrerup torului K1 , n momentul t = t0 , condensatorul C se


1 1 e RC ncarc de la sursa E prin rezisten a R, dup o lege exponen ial . U C ! E

nc rcarea este cu att mai lent cu ct constanta de timp X1 ! RC este mai mare. La momentul t = t1 , cnd tensiunea pe condensator are o valoare U 'c , se nchide ntrerup torul K2 , ce prezint o rezisten
1 rC

de contact r , de valoare mic .

ncepnd din acest moment, condensatorul C se descarc pe rezisten a de contact r, de valoare mic , conform rela iei : U C ! U 'C e


. Desc rcarea va fi cu att mai

rapid cu ct constanta de timp X1 ! RC este mai mic . Pentru satisfacerea condi iei (t2 t1) << (t2 t1) este necesar ca r << R. n cazul n care generatorul baz comutatorul K2 s se nchid i s de timp func ioneaz periodic, aceast care s

varia ie a tensiunii pe condensatorul C trebuie s se deschid


92

se repete periodic, adic

periodic, cu o frecven

satisfac

rela ia de stabilitate. n practic , comutatorul K2 este realizat cu diferite pentru producerea

dispozitive electronice. Osciloscoapele moderne utilizeaz

tensiunii baz de timp un generator cu integrator Miller. Tensiunea baz de timp se mai nume te i tensiune de baleiaj. (tensiune liniar variabil n dinte de fer str u care se aplic pe pl cile de deflexie orizontal )

FI A SUPORT 1.4 - Reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal , pe vertical , sincronizarea.


Reglarea osciloscoapelor catodice nainte de a folosi un osciloscop catodic necunoscut sau nou, trebuie s se citeasc instruc iunile de ntrebuin are din prospectul lui, dac exist . n lipsa unor instruc iuni speciale, trebuie procedat metodic, dup cum urmeaz : ntrerup torul de re ea. Se verific dac transformatorul de re ea al poten iometrul de reglajele pozi iei i se nchide

osciloscopului catodic este pus la tensiunea re elei. Se fixeaz reglaj al luminozit ii n pozi ia de luminozitate limit , se a eaz orizontal i vertical aproape de centrul gamelor la priz amplitudinii verticale.Se conecteaz ntrerup torul de re ea.

i se pune la minim reglajul

cordonul de re ea

Reglajul luminozit ii. Trebuie s se a tepte aproximativ un minut, pentru ca tuburile s se nc lzeasc . Dup acest timp, se rote te ncet poten iometrul de reglaj al luminozit ii, pn luminos. Reglajul focaliz rii. ntruct reglajele focaliz rii i luminozit ii se influen eaz reciproc, aceast opera ie se face cu ambele mini n acela i timp, mai ales c aceste butoane se afl plasate de o parte i de alta a tubului catodic. Reglajele pozi iei. Dac poten iometrele de reglaj ale pozi iei nu au fost cnd spotul devine vizibil. Urmeaz apoi centrarea spotului

manipulate n timpul regl rii luminozit ii, func ionarea lor poate fi acum verificat . Dup aceast verificare se readuce spotul la centrul ecranului. Reglajul amplitudinii bazei de timp. Se verific fiecare gam de reglaj brut al frecven ei baz pozi ii.
93

de timp, comutnd butoanele de reglaj ale amplitudinii n diferite

Amplificatorul deflexiei verticale. Se a eaz

comutatorul bazei de timp n

pozi ia corespunz toare gamei care include frecven a de 50 Hz. Se regleaz atenuatorul n trepte pentru a ob ine, sensibilitatea minim , iar atenuatorul fin pentru sensibilitatea maxim . Se introduce apoi un fir n borna de intrare de mare impedan a amplificatorului deflexiei verticale i se ine n mn ecran pn ce ocup ntregul ecran. Reguli pentru utilizarea osciloscoapelor catodice Tubul catodic al unui osciloscop catodic nu trebuie l sat s func ioneze cu cap tul cel lalt al firului. n acest caz trebuie s apar o u oar devia ie vertical . Se m re te imaginea de pe

spotul sta ionar, din cauza pericolului de ardere a ecranului. n pauzele dintre lucr ri, spotul trebuie stins cu ajutorul reglajului luminozit ii, iar osciloscopul nu trebuie scos din func iune cu comutatorul de re ea, n afar ntrebuin at un timp mai ndelungat. ntruct osciloscoapele catodice au orificii de aerisire (pentru a se asigura o ventila ie corespunz toare) va trebui periodic s fie cur ate de praf. Cur area se va face cu un aspirator de praf sau cu pensul Calibrarea pe orizontal M surarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de deplasare a spotului i m surnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. Osciloscoapele moderne au baz de timp calibrat n ms/cm sau s/cm , i aer comprimat de mic presiune. de cazul cnd aparatul nu va fi

adic se indic pentru fiecare pozi ie a comutatorului ce regleaz n trepte frecven a bazei de timp, timpul necesar ca spotul s se deplaseze pe direc ia orizontal cu un centimetru. Aceast calibrare este corect numai dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim. Calibrarea pe vertical M surarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazeaz pe faptul c devia ia spotului este propor ional cu amplitudinea tensiunii aplicate pl cilor de deflexie. de pe panoul frontal, de o tensiune de tensiunea de nainte de utilizare, se recomand s se verifice calibrarea atenuatorului Aty. n acest scop, osciloscoapele dispun, la o born calibrare. Cu ajutorul unei sonde (cordon de leg tur ), se aplic
94

calibrare la intrarea oscilosopului corespunde indica iei atenuatorului.

i se verific

dac

varia ia ob inut

pe ecran

Pentru m sur ri precise, sursa de tensiune intern are frecven a de 1 kHz i amplitudinea tensiunii egal cu 1 sau 2 V. Sincronizarea osciloscopului
UC U t0
, X1

X1
T

X1
T

, X1

Fig. 4.1. Varia ia duratei din ilor de fer str u n func ie de constanta de timp X ! RC . Durata unui dinte de fer str u corespunde intervalului de timp t1 t0 n care tensiunea pe condensator cre te pn la U 'c , necesar devierii fasciculului de

electroni, astfel nct spotul s se deplaseze pe tot ecranul de la stnga la dreapta. Ea depinde de constanta de timp X1 ! RC . Dac se variaz valorile lui R i C, se pot ob ine durate diferite pentru din ii de fer str u (fig. 4.1.). De obicei aceast durat se variaz n trepte cu un comutator ce introduce n circuit condensatoare de diferite valori i fin prin varia ia continu a rezisten ei R. Comutatorul este calibrat n ms/cm sau s/cm, corespunz tor timpului necesar ca spotul s cu 1 cm. Aceast calibrare este valabil se deplaseze pe direc ia orizontal numai dac reglajul fin este la

maxim. n cazul func ion rii periodice, se poate considera c durata unui dinte de fer str u corespunde unei perioade a semnalului generat de baza de timp, deci variind durata din ilor de fer str u se variaz frecven a bazei de timp

95

TEMA 2: M SUR RI CU OSCILOSCOPUL


C4. Utilizeaz osciloscopul pentru interpretarea diferitelor semnale electrice

FI A SUPORT 2.1 - M surarea tensiunii i intensit ii curentului electric


M surarea tensiunilor cu osciloscopul catodic se bazeaz pe faptul c devia ia spotului este propor ional cu amplitudinea tensiunii aplicate pl cilor de deflexie. Metoda direct se utilizeaz n cazul osciloscoapelor moderne prev zute cu ecran caroiat (mp r irea n p trate cu latura de obicei de 1 cm) atenuatorul Aty etalonat n mV/cm sau V/cm. i care au

Uy

Fig. 1.1. M surarea direct a tensiunii cu osciloscopul catodic Modul de lucru. Se aplic semnalul de m surat la intrarea Y a osciloscopului, se controleaz dac reglajul amplific rii este la maxim i se regleaz atenuatorul Aty i baza de timp astfel nct s se ob in o oscilogram corect ncadrat pe ecran. (fig. 1.1). Se m soar cu ajutorul caroiajului de pe ecran n l imea oscilogramei n centimetri i se nmul e te cu indica ia atenuatorului, ob inndu-se astfel direct valoarea tensiunii m surate. Exemplu : n cazul oscilogramei din figura 1.1., dac atenuatorul este pus pe pozi ia 0,5V/cm, valoarea tensiunii este U y ! 0,5 Metoda compara iei. Cnd oscilosopul nu are atenuatorul calibrat sau calibrarea nu mai este corect , se poate folosi metoda compara iei. La aceast m surat de o form oarecare, se compar
96

V 2cm ! 1V . cm

metod , tensiunea de de joas

cu o tensiune sinusoidal

frecven , care poate fi m surat cu un voltmetru obi nuit.

Y G P Ux 1 K 2 V

Fig. 1.2. M surarea tensiunii prin metoda compara iei Modul de lucru. Se realizeaz pozi ia 1 se aplic montajul din figura 1.2. cu comutatorul K pe

la intrarea Y a osciloscopului tensiunea Uy de m surat. Se

regleaz amplificarea i baza de timp pn se ob ine o oscilogram corect ncadrat n ecran i se m soar n l imea l a oscilogramei, cu o rigl sau un compas.
Uy Um U U Um t

Fig. 1.3 Tensiunile m surate la metoda compara iei F r a interveni n reglajul amplific rii, se trece comutatorul K pe pozi ia 2, aplicndu-se la intrarea Y a osciloscopului o tensiune sinusoidal de joas frecven . Aceasta se regleaz pn cnd oscilograma ob inut pe ecran are aceea i n l ime l ca i n cazul vizualiz rii tensiunii Uy . Cele dou oscilograme avnd aceea i n l ime, nseamn c amplitudinea

tensiunii Uy este egal cu amplitudinea vrf la vrf a tensiunii sinusoidale. Tensiunea sinusoidal se m soar cu voltmetrul V, care de obicei este

etalonat n valori eficace. Dac U este tensiunea citit pe un voltmetru, atunci : U y ! U vv ! 2 U max ! 2 2 U unde U max ! 2 U .
97

M surarea intensit ii curentului electric ntruct osciloscopul catodic func ioneaz cu deflexie electrostatic , semnalele ce se aplic la intrarea lui sunt de natura unor tensiuni. Pentru m surarea intensit ii curentului cu osciloscopul catodic se trece curentul de m surat printr-o rezisten valoare cunoscut la bornele rezisten ei. de i se m soar cu una din metodele studiate c derea de tensiune

Uy

Re

Ay

Fig. 1.4. M surarea intensit ii curentului electric cu osciloscopul Re este o rezisten etalon de valoare cunoscut . Apoi aplicnd legea lui

Ohm, se calculeaz valoarea intensit ii curentului de m surat.

FI A SUPORT 2.2 - M surarea intervalelor de timp


M surarea intervalelor de timp se poate realiza cunoscnd viteza de deplasare a spotului i m surnd pe ecran lungimea segmentului care corespunde intervalului de timp considerat. Osciloscoapele moderne au baza de timp calibrate n ms/cm sau s/cm ,

adic se indic pentru fiecare pozi ie a comutatorului ce regleaz n trepte frecven a bazei de timp, timpul necesar pentru ca spotul s se deplaseze pe direc ia orizontal cu un centimetru. Aceast calibrare este corect numai dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim. M surarea duratei unui semnal Pentru m surarea duratei unui semnal acesta se aplic osciloscopului i se regleaz amplificarea i baza de timp pn oscilogram corect ncadrat n ecran. la intrarea Y a cnd se ob ine o

98

Fig. 2.1. M surarea duratei unui semnal cu oscilosopul

Se verific dac reglajul fin al bazei de timp este la maxim. Apoi se m soar l imea semnalului pe ecran, n centimetri, i se nmul e te cu indica ia reglajului n trepte al bazei de timp, ob inndu-se astfel durata semnalului de m surat. Exemplu : n cazul oscilogramei din figura 2.1., dac reglajul n trepte al bazei de timp este pe pozi ia 1ms/cm i l imea impulsului este de 2,5cm, durata impulsului va fi X ! 2,5cm 1ms ! 2,5mA cm

n mod analog se poate m sura i durata unei p r i din semnal, cum ar fi durata timpului de cre tere a unui impuls(timpul n care semnalul cre te de la 10% la 90% din amplitudinea sa). M surarea perioadei unui semnal Pentru m surarea perioadei, este necesar ca baza de timp s fie astfel reglat nct oscilograma s con in cel pu in dou perioade succesive ale semnalului. n acest caz, dac relajul fin al bazei de timp este la maxim, se m soar pe ecran n centimetri distan a ntre dou treceri succesive ale semnalului prin aceea i valoare i cu acela i sens de varia ie, i se nmul e te cu indica ia reglajului n trepte al bazei de timp. n acest fel se ob ine direct perioada semnalului.

99

Fig. 2.2. M surarea perioadei unui semnal cu osciloscopul

FI A SUPORT 2.3. - M surarea frecven elor


Frecven a se poate m sura cu osciloscopul catodic, m surnd perioada semnalului ca la punctul precedent f! i apoi calculnd frecven a cu rela ia : 1 . Aceast metod nu asigur ns o precizie bun . T Metoda figurilor lui Lissajous Figurile lui Lissajous se pot ob ine pe ecranul osciloscopului catodic dac se aplic ambelor perechi de pl ci de deflexie tensiuni sinusoidale.

Uy; fy

Ux fx

Fig. 3.1. M surarea frecven elor cu figurile lui Lissajous Modul de lucru. Pentru m surarea frecven ei fy a unui semnal, acesta se aplic unei perechi de pl ci de deflexie a osciloscopului, iar la cealalt deflexie se aplic un semnal de la un generator de frecven pereche de pl ci de i cunoscut fx variabil

(fig. 3.1.). Se variaz frecven a fx pn cnd pe ecran se ob ine una dintre figurile lui
100

Lissajous. Pentru a determina raportul corespunz tor figurii ob inute pe ecran, se intersecteaz figura cu dou drepte, una orizontal x i una vertical y i se num r punctele de intersec ie ale figurii cu cele dou drepte.

nx=2 ny=3

Fig. 3.2. Determinarea frecven ei necunoscute Pentru orice figur a lui Lissajous raportul ntre num rul de intersec ii n x cu dreapta orizontal i num rul de intersec ii ny cu dreapta vertical este egal cu raportul ntre frecven a semnalului aplicat pl cilor y i frecven a semnalului aplicat pl cilor x : nx fy ! ny fx

Cunoscnd raportul corespunz tor figurii ob inute pe ecran i frecven a fx , se poate determina frecven a fy folosind rela ia de mai sus. De obicei se variaz f x pn cnd se ob in figurile corespunz toare egalit ii celor dou frecven e.

Fig. 3.3. Figurile lui Lissajous

101

FI A 2.4 - M surarea defazajelor


Figurile lui Lissajous depind de raportul frecven elor a dou sinusoidale dar i de defazajul dintre ele. y oscila ii

Y y

x x
X

Fig. 4.1. M surarea defazajelor Pentru determinarea defazajului dintre dou semnale de aceea i frecven , acestea se aplic celor dou perechi de pl ci de deflexie ale osciloscopului. n acest caz : u x ! U X m sin [t u y ! U Ym sin [t N

Devia iile ob inute pe ecran fiind n fiecare moment propor ionale cu tensiunile aplicate, vor varia dup expresiile : x ! X sin [t unde X i Y sunt devia iile maxime. y ! Y sin [t N Pe ecran apare o figur de forma unei elipse, care pentru = /2 i = 0 i =

ajunge la forma unei linii nclinate, iar pentru

= 3 /2 devine un cerc (fig. pe verticala Y i devia ia y

3.3.). n cazul general, dac elipsa este bine centrat pe ecran (fig. 4.1.) defazajul se poate determina prin raportul ntre devia ia maxim corespunz toare punctului n care elipsa intersecteaz axa vertical a ecranului. n acest punct x=0, deci sin t = 0 ; deduce : sin N ! t = 0 i y=Ysin . Din aceast rela ie se

y . n cazul n care se dispune de un osciloscop cu dou canale (cu Y semnale se poate face

comutator electronic), m surarea defazajului dintre dou comod vizualiznd simultan cele dou semnale.
102

BIBLIOGRAFIE 1. Leonte, Carmen ; Jil veanu, Cristina ; Ionescu, Ion ; Ezeanu, Ion. (2005). M sur ri tehnice, Ploie ti : Editura LVS CREPUSCUL 2. T n sescu, Mariana ; Gheorghiu, Tatiana ; Ghe u, Camelia ; Cepi c , Camelia. (2005). M sur ri tehnice, Bucure ti : Editura ARAMIS PRINT 3. Isac, Eugenia. (1995). M sur ri electrice i electronice, Bucure ti : EDP 4. (1989). Sistemul interna ional de unit i (SI) traducere din limba francez , Bucure ti : Editura Academiei RSR. 5. Ciocrlea-Vasilescu, Aurel ; Mariana, Constantin ; Neagu, Ion. (2007). Tehnici de m surare n domeniu, Bucure ti : Editura CD PRESS 6. Trifu, Adriana ; Seefeld, Radu ; Wardalla, Mircea ; Lie, Mirela ; C lin, Mihaela. (2000). Electronic , automatic , informatic tehnologic industrial manual pentru preg tirea de baz , Bucure ti : Editura tehnic . 7. (1992). Cabluri cu fibre optice, Bucure ti : Centrul de instruire i documentare Romtelecom. 8. Cosma, Drago ; Mare , Florin ; Dick, Doina ; Chivu, Aurelian. (2008). Electronic : tehnologii i m sur ri, Bucure ti : Editura CD PRESS 9. Bomie, Ion ; Wardalla, Mircea. (1997). M sur ri speciale n telecomunica ii vol. 1, Bucure ti : Centrul de instruire i documentare Romtelecom 10. Wardalla, Mircea ; Pascu, Aurel. (1972). M sur ri electrice n telecomunica ii, Bucure ti : Editura Didactic I.P.Filaret i Pedagogic i control vol.2, Bucure ti : 11. Doncescu, Dumitru. (1985). Aparate de m sur

103