Sunteți pe pagina 1din 4

n prezent, contractele de concesiune sunt reglementate prin dou acte normative: O.G. nr.

34/2006 privind atribuirea contractele de achizi ii publice, a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii i O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public .

n cazul contractelor de concesiune de lucr ri publice i de servicii, concesionarul prime te din partea concedentului dreptul de a exploata rezultatul lucr rilor sau serviciile, pe o perioad determinat sau acest drept nso it de plata unei sume de bani prestabilite. ale contractului de concesiune sunt urm toarele:

Caracterele

juridice

1. D na tere la drepturi 2. 3. 4. Se ncheie cu Este n form

i obliga ii n sarcina ambelor pr i (sinalagmatic). scris, sub i sanc iunea cu nulit ii absolute n (solemn). timp. reale.

Este

titlu

oneros constitutiv

executare de

succesiv drepturi

5. Este ncheiat pe o perioad determinat (cel mult 49 de ani, putnd fi prelungit pentru o perioad de cel mult jum tate din cea ini ial ) i are caracter intuitu personae, fapt care are dou consecin e juridice directe: duce subconcesionarea la este interzis, iar dispari ia concesionarului ncetarea contractului.

Pr ile

contractul

de

concesiune

n contractul de concesiune de bunuri proprietate public pot avea calitatea de concedent: - ministerele sau alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, pentru bunurile proprietate public a statului;

- consiliile jude ene, consiliile locale, Consiliul General al mun. Bucure ti sau institu iile publice de interes local pentru bunurile proprietate public a jude ului, ora ului sau comunei.

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoane fizic sau juridic de drept privat, romn sau strin , cu condi ia de a de ine capacitate juridic de a contracta. de a- i selecta pot fi

Concedentul are obliga ia de a atribui contractul de concesiune, adic

concesionarul, prin aplicarea procedurii licita iei - regula, ori prin negociere direct excep ia. n mod derogator de la regulile enun ate, bunurile proprietate public

concesionate prin atribuire direct companiilor na ionale, societ ilor na ionale sau societ ilor comerciale aflate n subordinea ministerelor, altor organe de specialitate ale administra iei publice centrale, consiliilor jude ene ori consiliilor locale.

In cazul contractelor de concesiune de lucr ri publice i a celor de servicii, calitatea de concedent o are:

- orice organism al statului (autoritate public sau institu ie public ) care ac ioneaz la nivel central, regional sau local;

- orice organism de drept public, cu personalitate juridic , care a fost nfiin at pentru a satisface alte nevoi de interes general, f r n caracter art.8 comercial din O.G. sau industrial nr.34/2006.

structuri

prev zute

Concesionarul este reprezentat de c tre operatorul economic (persoan fizic sau juridic , de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execut lucr ri).

Procedura de atribuire a unor astfel de contracte c tre concesionar se poate face, dup caz, prin una dintre urm toarele forme: licita ie deschis , licita ie restrns , dialog competitiv, negociere, cerere de ofert , concurs de solu ii.

Obiectul

contractului

de

concesiune

Obiectul juridic const n transmiterea de drepturi i obliga ii de exploatare a unui bun

proprietate Echilibrul

public ,

unei

lucr ri

publice

sau al

unui

serviciu

public.

financiar

concesiunii

Contractul de concesiune este guvernat de principiul echilibrului financiar al concesiunii, stipulat n art.54 alin.1 din OUG nr. 54/2006. Acest principiu semnific faptul c ntre drepturile i obliga iile de natur contractual ale celor dou p r i trebuie s existe un echilibru perfect. Mai mult chiar, concesionarul nu va fi obligat s suporte cre terea sarcinilor legate de execu ia oblioga iilor sale, n cazul n care aceast cre tere rezult n urma: a) unei m suri dispuse de o autoritate public ; b) a unui caz de for major (imprevizibil i insurmontabil) sau unui caz fortuit (de ex. calamit ile naturale, greva, embargoul, rechizi iile publice, r zboiul, epidemiile, lipsa mijloacelor de transport / a energiei electrice, cnd lipsa nu se datoreaz culpei unei p r i). Apari ia i efectele cazurilor de for dovedite cu acte eliberate de organele competente. Cazurile de for fie suspendarea execut rii contractului, fie major trebuie notificate major pot avea ca efect ncetarea contractului. de partea care se afl n imposibilitate de a- i ndeplini obliga iile n timp util i trebuie

ncetarea

contractului

de

concesiune

1. prin ajungerea la termen, dac contractului.

p r ile nu convin n scris cu privire la prelungirea

2. prin denun area unilateral de c tre concedent, dar numai n situa iile n care interesul na ional sau local o impune i numai cu plata unei prealabile i juste desp gubiri n sarcina concedentului (r scump rarea concesiunii); dac p r ile nu se n eleg cu privire la cuantumul desp gubirii, 3. 4. prin va dispari ia bunurilor decide din instan a orice de cauz unei judecat a competent . concesionarului. major . n

prin dispari ia

concesionate datorit

cauze de for

5. prin renun area unilateral imposibilitatea obiectiv

a concesionarului, n situa iile n care acesta se afl

de a-l exploata, f r

plata unei desp gubiri pentru concedent.

6. prin reziliere de c tre concesionar, care intervine atunci cnd concedentul nui ndepline te obliga iile contractuale, cu plata unei desp gubiri n favoarea
concesionarului.