Sunteți pe pagina 1din 12

Metodologia de realizare a Topului Firmelor, Membre CCI Cluj, pentru anul 2006 Ediţia XIV

Topul Firmelor Membre CCI Cluj, este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj în scopul promovării firmelor cu rezultate remarcabile la nivel de judeţ. In acest an, evenimentul este la cea de a XIV-a ediţie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează pentru anul financiar 2006, de către CCI Cluj, prin prelucrare electronică a datelor, în baza metodologiei unitare pentru realizarea Topului Naţional al Firmelor, aprobată de către Comisia de realizare a Topului. Rezultatele obţinute prin prelucrarea electronică a datelor sunt supuse analizei calitative a Comisiei Judeţene pentru realizarea Topului, pentru validare. Pentru realizarea Topului Firmelor Membre CCI Cluj, ediţia a XIV-a, sunt prevăzute 6 domenii de activitate:

Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Pescuit, Piscicultură ; Construcţii; Servicii; Comerţ, Export, Turism.

1. Surse de date utilizate:

situaţiile financiare pentru anul 2006 (simplificate, armonizate cu directivele europene, situaţiile financiare întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate), puse la dispoziţie de Ministerul Economiei si Finantelor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Cluj.

declaraţiile vamale pentru valoarea exportului, puse la dispoziţie de Autoritatea Naţională a Vămilor.

2. Condiţii şi criterii de participare la TOP:

Sunt admise să participe la Top firmele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

sunt comercianţi de tip: SA (societate pe acţiuni), SRL (societate cu răspundere limitată), SNC (societate în nume colectiv), SCS (societate în comandită simplă), SCA (societate în comandită pe acţiuni), OC (organizaţii cooperatiste), SC (societăţi cooperative), I.N.C.D (institute naţionale de cercetare-dezvoltare);

sunt membre ale CCI Cluj; realizează o rată a profitului (profit curent/cifra de afaceri) între 1% şi 100% realizează o cifră de afaceri de:

minimum 220.000 RON pentru microîntreprinderi;

minimum 300.000 RON la celelalte categorii de firme; nu au plăţi restante la bugetele publice, la 31.12.2006; au un număr mediu de salariaţi, declarat în situaţiile financiare pentru anul 2006, mai mare sau egal cu 2;

Nu participă la Top:

regiile autonome (RA);

societăţile bancare şi de intermedieri financiare (CAEN 651, 652);

societăţile de asigurare-reasigurare (CAEN 660, 672);

casele de schimb valutar;

societăţile de servicii de investiţii financiare (CAEN 671);

societăţile al căror obiect de activitate constă în jocuri de noroc şi pariuri (CAEN 9271);

societăţile cu obiect de activitate învăţământ (CAEN 801, 802, 803);

grupurile de interes economic (GIE).

3. Structurarea firmelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime Împărţirea pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN al obiectului principal de activitate, declarat pe proprie răspundere în situaţiile financiare pentru anul 2006 (anexa 1), cu următoarele precizări:

firmele cu activitate în industrie, agricultură, silvicultură, servicii şi construcţii, la care indicatorul producţia vândută este mai mic de 30% din cifra de afaceri, se încadrează la comerţ; dacă în urma verificării obiectului de activitate, în etapa de realizare a clasamentului, sunt depistate erori, se poate face reîncadrarea la alte grupe de activitate, în funcţie de situaţia firmelor în cauză.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a firmelor în aceste categorii:

Tipul de întreprindere

Criterii de încadrare

microîntreprinderi

au pâna la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

-

întreprinderi mici

au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

-

întreprinderi mijlocii

au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro

-

întreprinderi mari

- între 250 şi 999 salariaţi

întreprinderi foarte mari

- peste 1000 de salariaţi

În ceea ce priveşte IMM-urile (firmele cu până la 249 salariaţi), depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de clasificare.

Clasamentul de top conţine câte 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. La Topul Naţional concurează primele 10 societăţi din fiecare judeţ, respectiv Municipiul Bucureşti, clasificate pe fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii. În cadrul fiecărui domeniu, se evidenţiază distinct societăţile, companiile şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (I.N.C.D.).

4. Indicatori utilizaţi pentru clasificarea firmelor:

1. I1: cifra de afaceri netă;

2. I2 : profitul din exploatare;

3. I3 : rata profitului = (Profit curent / Cifra afaceri);

4. I4 : eficienţa utilizării resurselor umane = (Valoarea adăugată

/ Număr mediu de salariaţi);

5.

I5 : efortul de dezvoltare = (Creşteri ale activelor imobilizate în anul de raportare – Creşteri ale rezervei din reevaluare în anul de raportare) / (Total active imobilizate – Rezerve din reevaluare);

6. I6 : eficienţa utilizării capitalului angajat= (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Total active

.

Pentru domeniul Exportatori din cadrul domeniului Comerţ, Export, Turism:

Indicatorul cifra de afaceri netă se înlocuieşte cu veniturile realizate din export; nu sunt luaţi în calcul indicatorii: profitul din exploatare; efortul de dezvoltare; eficienţa utilizarii capitalului angajat; încadrarea pe clase de mărime se realizează în funcţie de numărul de salariaţi.

Pentru domeniul Construcţii, încadrarea pe clase de mărime se realizează în funcţie de numărul de salariaţi.

5. Determinarea poziţiei (locului) fiecărei firme din Top se realizează în funcţie de valoarea punctajului total reprezentând

numărul de puncte calculat astfel:

- pentru fiecare indicator utilizat la clasificarea firmelor (I1, I2, I3, I4, I5, I6), se calculează media naţională, pe domenii de activitate şi grupe de mărime ale întreprinderilor (M1, M2, M3, M4, M5, M6). La calculul mediilor naţionale sunt luate în considerare firmele care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de participare la TOP;

- se calculează punctajul simplu al indicatorilor generali (P1, P2, P3, P4, P5, P6) ca rezultat al raportului dintre valoarea indicatorului pentru firma respectivă şi media naţională a indicatorului (P = I / M);

- pentru fiecare indicator, este stabilită o pondere de către Comisia de TOP (POND1, POND2, POND3, POND4, POND5,

POND6);

- punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre punctajul simplu şi ponderea aferentă fiecărui indicator general

(PT=P1*POND1+P2* POND2+P3* POND3+P4* POND4+P5* POND5+P6* POND6); -firmele se clasifică în TOP în ordinea descrescătoare a punctajului total, pe domenii, grupe de activitate, clase de mărime a întreprinderilor.

Indicatorii fiecărui domeniu de Top şi ponderile lor sunt prezentate în Anexa 2.

Top-ul exportatorilor direcţi este parte integrantă a Topului Firmelor Membre CCI Cluj şi cuprinde primele 10 firme, în ordinea descrescătoare a venitului din export, mai puţin cele de Comerţ şi Exportatori, din cadrul domeniului Comerţ, Export, Turism.

Pentru firmele care au implementat un sistem de management al calităţii, ori care posedă certificat de mediu, valabil în anul 2006, acordat de un organism de certificare, va fi acordată o singură dată o primă de 10% la punctajul total.

Pentru firmele care au certificate de conformitate a produselor, acordate de organisme acreditate, va fi acordată o singură dată o primă de 10% la punctajul total. Pentru firmele membre CCI Cluj sau care fac parte din organizaţii membre CCI Cluj care au achitată cotizaţia integrală pe anul în curs, până la data de 31.07 a.c., va fi acordată o singură dată o primă de 10% la punctajul total.

1. Validarea clasamentului

Clasamentul rezultat prin prelucrarea datelor pe calculator este analizat şi validat de Comisia de realizare a Topului, urmărindu- se, în principal, corectarea rezultatelor în raport de motive întemeiate precum:

1. reorganizare judiciară, insolvenţă;

2. dizolvare, lichidare;

3. fapte grave de notorietate publică;

4. existenţa unor informaţii certe referitoare la incidente comerciale în afaceri etc.

CCI Cluj nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi declaraţiilor vamale. Conform

prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele menţionate.

CCI Cluj nu poate fi responsabilă pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune,

ca urmare utilizării de către terţi a datelor publicate în legătură cu Topul. Datele de contact ale firmelor sunt validate la momentul întocmirii clasamentului.

ANEXA 1

Structura domeniului CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI HIGH TECH pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Crt.

1.

Cercetare – Dezvoltare

731, 732

2.

Tehnologia Informaţiei

721, 722, 723, 724, 726,

300

3.

Industria de echipamente electrice şi optice

311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 323, 331, 332, 333, 334, 335

4.

Telecomunicaţii

642

5.

Industria de echipamente speciale inclusiv în domeniul securităţii şi apărării

233, 296, 353

Structura domeniului INDUSTRIE pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Crt.

1.

Industria extractivă, de prelucrare a ţiţeiului şi cocsificare a cărbunelui

101, 102, 103, 111, 112, 120, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 145, 231, 232

2.

Industria produselor primare

241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268

3.

Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, termice, a gazelor naturale şi a apei

401, 402, 403, 410

4.

Industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi

271, 272, 273, 274, 275, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287

produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)

a

5.

Industria de maşini şi echipamente

291, 292, 293, 294, 295, 297

6.

Industria mijloacelor de transport

341, 342, 343, 351, 352, 354,

355

7.

Industria lemnului şi a produselor din lemn,

201, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 020

celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie, silvicultură şi exploatare forestieră

a

8.

Industria mobilei

361

9.

Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 182, 183

10.

Industria pielăriei, încălţămintei, articolelor de voiaj

181, 191, 192, 193

şi

marochinarie

11.

Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor, jucăriilor, instrumentelor muzicale şi a altor produse

362, 363, 364, 365, 366

12.

Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului

151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160

13.

Edituri, tipărirea, reproducerea înregistrarilor pe suporţi şi activităţi conexe

221, 222, 223

Structura domeniului AGRICULTURĂ, PESCUIT, PISCICULTURĂ

pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Crt.

1.

Cultivarea plantelor, creşterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi servicii conexe

011, 012, 013, 014, 157

2.

Pescuit, piscicultură, vânătoare şi servicii anexe

015, 050

Structura domeniului CONSTRUCŢII pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Crt.

1.

Lucrări de construcţii

451, 452, 454, 455

2.

Lucrări de instalaţii

453

Structura domeniului SERVICII

pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

Crt.

1.

Transporturi şi activităţi anexe transporturilor

601, 602, 603, 611, 612, 621, 622, 623, 631, 632, 634

2.

Servicii profesionale prestate în principal întreprinderilor

741, 742, 743, 745, 744, 746

3.

Activităţi cinematografice, de radio şi televiziune şi ale agenţiilor de presă, alte activităţi de spectacole

921, 922, 923, 924

4.

Servicii generale

502, 527, 701, 702, 703, 711, 712, 713, 714, 725, 747, 748

5.

Activităţi culturale, sportive şi recreative

925, 926, 9272

6.

Alte activităţi de servicii personale

930

7.

Poştă, curierat

641

8.

Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate

371, 372, 900

9.

Învăţământ

804

10.

Sănătate

851, 852, 853

Structura domeniului COMERŢ, EXPORT, TURISM pe grupe de activitate

Nr.

Grupa de activitate

Cod CAEN

crt

1.

Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

511

2.

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute, animalelor vii, produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

512, 513

3.

Comerţ cu ridicata al produselor altele decât cele nealimentare

514, 515, 518, 519

4.

Comerţ cu autovehicule, piese şi accesorii de schimb şi carburanţi pentru autovehicule

501, 503, 504, 505

5.

Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, nespecializate, precum şi neefectuat prin magazine

521, 522, 523, 524, 525, 526

6.

Exportatori *

501, 503, 504, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 519

7.

Agenţii de turism

633

8.

Activitate hotelieră

551, 552

9.

Restaurante, baruri, cafenele

553, 554, 555

ANEXA 2

INDICATORI ŞI PONDERI UTILIZAŢI LA CALCULUL PUNCTAJELOR

INDICATORI ŞI

Cifra de

Profitul din

Rata

Eficienţa

Efortul de

Eficienţa

Venituri

PONDERI:

afaceri netă

exploatare

profitului

utilizării

dezvoltare

utilizării

realizate din

I1

I2

I3

resurselor

I5

capitalului

export

umane

angajat

I4

I6

DOMENII:

Industrie

45%

10%

10%

15%

10%

10%

-

Agricultură

40%

20%

15%

-

15%

10%

-

Construcţii

35%

15%

15%

15%

10%

10%

-

Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech

30%

15%

10%

20%

15%

10%

-

Servicii

45%

10%

10%

20%

10%

5%

-

Comerţ, Export

             

Turism:

- Comerţ

50%

15%

10%

10%

15%

-

-

- Agenţii de

65%

10%

5%

10%

5%

5%

 

Turism

-

- Hoteluri,

65%

10%

10%

5%

5%

5%

 

Restaurante

-

- Exportatori

-

-

15%

15%

-

-

70%

Anexa 3

Elemente din situaţiile financiare pentru anul 2006 utilizate în calculul indicatorilor de Top

Nume element din situaţiile financiare utilizat în calculul indicatorilor

Cifra de afaceri netă

Producţia vândută

Profitul din exploatare

Cheltuieli cu personalul

Pierderi din exploatare

Cheltuieli privind amortizările şi provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale

Total datorii restante la bugetele publice:

bugetul de stat

bugetele locale

bugetul asigurărilor sociale

bugetul fondurilor speciale

Profitul curent

Creşteri ale activelor imobilizate în anul de raportare

Creşteri ale rezervelor din reevaluare în anul de raportare

Total active imobilizate

Rezerve din reevaluare

Cheltuieli privind dobânzile

Total active circulante

Cheltuieli în avans

Număr mediu de angajaţi