P. 1
jurnal de practica

jurnal de practica

|Views: 1,159|Likes:
Published by Nicolae Banari

More info:

Published by: Nicolae Banari on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
Catedra Relaţii Internaţionale
Aprobat
la şedinţa catedrei Relaţii Internaţionale
din______________________________
URNAL DE PRACTICA
al masterandului (ei) ______________________________
(numele, prenumele)
anul __________, specializarea___________
Coordonator-reprezentant al instituţiei,
________________________
Coordonator-reprezentant al catedrei,
________________________
C!i"in#$
%&''
CONFIRMARE

Prin prezenta se confirm c ,_______________________________________________,

(numele, prenumele)
masterandul () la specialitatea Rela!ii Interna!ionale, Facultatea Rela!ii
Interna!ionale,
"tiin!e Politice #i Administrati$e a %ni$ersit!ii de &tat din Moldo$a, a fost repartizat
pentru a efectua sta'iul de practic (n cadrul__________________________________
(denumirea instituţiei)
________________________________________________________________________)
*urata practicii(
de la ______________________________a) +,__
p(n la ____________________________a) +,__
_____________________Administra!ia institu!iei
-)". (semnătura)
2
I) PRO.RAM%- &/A.I%-%I *E PRAC/IC0
S)o*$l practicii constă în consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale.

O+ie)ti,ele *ra)ti)ii(
 ă realizeze di!erse obiecti!e ale acti!ităţii profesionale, utilizînd
cunoştinţele şi abilităţile formate în cadrul cursurilor uni!ersitare"
 ă acumuleze informaţii despre e!oluţia domeniului de acti!itate"
 ă ia decizii în di!erse situaţii ale acti!ităţii profesionale"
 ă identifice problemele instituţiei şi să contribuie la soluţionarea lor"
 ă manifeste interes pentru acti!itatea instituţiei în care efectuează practica"
 ă preia e#perienţe noi de acti!itate profesională care !or contribui la
formarea competenţelor profesionale"
 ă acumuleze informaţii necesare pentru elaborarea tezei de licenţă.
II) *%RA/A &/A.I%-%I *E PRAC/IC0
$ractica de producţie se derulează pentru o perioadă de % săptăm&ni, stabilită în
conformitate cu termenii calendaristicii ai $lanului de studiu.
PLAN TEMATIC ŞI CONŢINUTURI ALE ACTIVIT-ŢILOR PRACTICII DE PRODUCŢIE.
Te/ati)a *ra)ti)ii de *rod$)ţie
Nr. T. Te/# Nr. 0ile
'. A1*e)te 2enerale *ri,ind 1tr$)t$ra "i or2ani0area a)ti,it#ţii
or2ani0aţiei3in1tit$ţiei. %
%. F$nda/ent$l 4$ridi) de a)ti,itate a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei. %
5. Anali0a rol$l$i or2ani0aţiei 6n de17#"$rarea relaţiilor internaţionale. 8
9. Anali0a *ra)ti)ii de 1ta+ilire a relaţiilor )$ *artenerii e:terni "i identi7i)area
o*ort$nit#ţilor.
;
8. Anali0a /odalit#ţilor de )o/$ni)are )$ *artenerii internaţionali "i
)ore1*ondenţei internaţionale a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei de de17#"$rare a
*ra)ti)ii.
;
;. St$dierea in7or/aţiei *ri,ind a)ti,itatea Re*$+li)ii Moldo,a 6n relaţiile
internaţionale 6n 1e)toarele re*re0entati,e a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei. ''
<. Parti)i*area la de17#"$rarea a)ti,it#ţii )otidiene a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei "i
re1*e)tarea an2a4a/entelor 1ta+ilite 6n )on7or/itate )$ )oordonator$l
*ra)ti)ii din in1tit$ţie3or2ani0aţie.
0ilni)
=. Total 5&
Conţin$t$rile te/elor *ra)ti)ii de *rod$)ţie.
'
Conţinutul practicii de producţie este determinat de funcţiile profesionale pe care !a trebui să le
e#ercite studentul practicant. In decursul desfăşurării practicii studenţii !or fi antrenaţi în acti!itatea
instituţiilor abilitate în domeniul relaţiilor internaţionale.
Te/a '. A1*e)te 2enerale *ri,ind 1tr$)t$ra "i or2ani0area a)ti,it#ţii or2ani0aţiei3in1tit$ţiei.
tructura instituţiei(or)anizaţiei. *fectuarea or)ani)ramei instituţiei(or)anizaţiei. tabilirea
funcţiilor subdi!iziunilor instituţiei(or)anizaţiei. *!oluţia istorică a instituţiei(or)anizaţiei. $articularităţile
procesului de adoptare a deciziei în cadrul instituţiei(or)anizaţiei. +actorii determinanţi ai procesului de
adoptare a deciziei în cadrul instituţiei(or)anizaţiei.
Te/a %. F$nda/ent$l 4$ridi) de a)ti,itate a in1tit$ţiei "i *ro)ed$ra 7inanţ#rii.
*!idenţierea cadrului ,uridic pri!ind acti!itatea instituţiei. Re)ulamentele interne de re)lementare a
acti!ităţii instituţiei. Aspectele bu)etare ale acti!ităţii instituţiei or)anizaţiei. $rocedura accesării
resurselor de către instituţie.
Te/a 5. Anali0a rol$l$i in1tit$ţiei 6n de17#"$rarea relaţiilor internaţionale.
-eterminarea funcţiilor instituţiei în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. $rezentarea modalităţilor
pri!ind implicarea instituţiei în relaţiile internaţionale. Analiza relaţiilor internaţionale şi reţelei de
parteneriat în care este implicată instituţia. *!idenţierea perspecti!elor şi oportunităţilor pentru
dez!oltarea relaţiilor de parteneriat e#tern a instituţiei.
Te/a 9. Anali0a *ra)ti)ii de 1ta+ilire a relaţiilor )$ *artenerii e:terni "i identi7i)area
o*ort$nit#ţilor.
*!idenţierea cadrului ,uridic de dez!oltare a relaţiilor a instituţiei. tabilirea procedurii de stabilire a
relaţiilor internaţionale de către instituţie .studiu de caz/. *!idenţierea principalelor etape a procedurii de
stabilire a relaţiilor internaţionale. -eterminarea rolului diferitor participanţi(actori ai procedurii de
stabilire a relaţiilor internaţionale.
Te/a 8. Anali0a /odalit#ţilor de )o/$ni)are )$ *artenerii internaţionali "i )ore1*ondenţei
internaţionale a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei de de17#"$rare a *ra)ti)ii.
Rolul comunicării în conte#tul desfăşurării relaţiilor internaţionale a instituţiei. *!idenţierea
modalităţilor de comunicare cu partenerii e#terni ai instituţiei. Analiza corespondenţei internaţionale a
instituţiei.tipuri de acte/.
Te/a ;. St$dierea in7or/aţiei *ri,ind a)ti,itatea Re*$+li)ii Moldo,a 6n relaţiile
internaţionale 6n 1e)toarele re*re0entati,e a in1tit$ţiei3or2ani0aţiei.
$rezentarea )enerală a relaţiilor internaţionale în care este implicată Republica 0oldo!a în
sectoarele reprezentati!e ale instituţiei şi e!idenţierea locului instituţiei în cadrul acestora. Rolul instituţiei
în desfăşurarea relaţiilor internaţionale. *!idenţierea oportunităţilor pentru dez!oltarea relaţiilor
internaţionale ale instituţiei.
III) 1%RNA-%- *E PRAC/IC0)
1
$rin intermediul ,urnalului de practică, studentul reflectează analitic şi critic asupra
acti!ităţii practice desfăşurate pe tot parcursul acesteia.
+iecare student are responsabilitatea de a trece în re!istă cele mai importante aspecte
ale acti!ităţii practice, precum şi aspecte le)ate de2
• $rezentarea instituţiei 3 tipul şi profilul, cadrul le)islati! în baza căruia funcţionează
instituţia"
• $rezentarea acti!ităţilor desfăşurate de către student"
• Relaţiile studentului cu coordonatorul - îndrumător, cu ceilalţi membri ai
personalului"
• *!aluarea instituţiei 3 bază de realizare a practicii"
• Autoe!aluarea acti!ităţilor, aspectele care se cer îmbunătăţite pe !iitor.
I2) 3N CA*R%- *E&F0"%R0RII PRAC/ICII &/%*EN/%-
E&/E O4-I.A/5
• ă realizeze sarcinile specificate în pro)ramul practicii"
• ă îndeplinească cerinţele administraţiei instituţiei"
• ă se conformeze re)ulamentului interior al instituţiei date"
• ă prezinte ,urnalul de practică 3 completat inte)ral, precum şi or)ani)rama
instituţiei unde s-a desfăşurat practica.
0aterialele adiţionale - se ane#ează.
2) IN&/R%C6I%NI PEN/R% &/%*EN/%- 7 PRAC/ICAN/)
a/ 3nainte de a pleca la practic, e necesar5
• A determina în amănunte caracterul şi termenul sta)iului de practică"
• A obţine îndreptarea la practică în care este indicată denumirea instituţiei şi adresa
,uridică concretă"
• A coordona la catedră pro)ramul de lucru"
• A e#amina detaliat cu coordonatorul de la catedra de specialitate obiecti!ele
sta)iului de practică"
• A solicita coordonatorului de la catedra de specialitate consultaţii şi instrucţiuni în
!ederea or)anizării şi desfăşurării practicii.
8) &osit la locul practicii, studentul 7 practicant este o8li'at5
• ă se prezinte la direcţia instituţiei, departamentului unde !a a!ea loc practica"
• ă primească un document ce ar le)ifera prezenţa studentului 3 practicant în
instituţie"
4
• ă stabilească de comun acord cu coordonatorul de la catedra de specialitate
pro)ramul de acti!itate"
• ă ia cunoştinţă de re)ulamentul de ordine interioară al instituţiei, or)anizaţiei date"
• ă determine condiţiile de acti!itate în cadrul instituţiei de comun acord cu
coordonatorul 3 îndrumător"
• ă completeze cu acurateţe ,urnalul de practică, deoarece însemnările făcute
constituie materialul de bază pentru întocmirea raportului despre practica.
2I) RO-%RI "I RE&PON&A4I-I/06I A-E &/%*EN/%-%I 9
PRAC/ICAN/)
:) Ca 8eneficiar al procesului de formare a a8ilit!ilor profesionale5
 ă conştientizeze faptul că este responsabil pentru calitatea propriei pre)ătiri
practice"
 ă manifeste interes real faţă de oportunităţile de în!ăţare oferite de instituţie.
+) Fiind student %&M, sta'iarul tre8uie5
 ă aplice şi să a,usteze adec!at cunoştinţele teoretice la situaţii practice concrete"
 ă respecte re)ulamentul intern al instituţiei 3 bază de realizare a sta)iului de
practică"
 ă e!alueze corect locul de practică în perspecti!a continuării colaborării cu
respecti!a instituţie.
;) Ca reprezentant al propriilor interese studentul tre8uie5
 ă !alorifice optim oportunităţile de în!ăţare"
 ă reafirme statutul său atunci cînd este necesar"
 ă îndeplinească obiecti!ele pre!ăzute de către pro)ram.
<) Ca reprezentant al institu!iei de profil studentului i se cere5
 ă aibă o ţinută corespunzătoare"
 ă menţină relaţii de colaborare între instituţie şi 5ni!ersitate.
%
2II) P-AN%- *E AC/I2I/A/E)
.se elaborează de către student şi se prezintă coordonatorului practicii de la catedră şi
de la instituţia dată/.
N
r
.
Den$/irea a)ti,it#ţilor
Plan
>n)e*$t$l D$rata ?0ile@
' % 5 9
-----------------------------
6
Coordonatorul 3 îndrumător.
--------------------------------------------
Coordonatorul de la catedra de specialitate.
2III) AC/I2I/A/EA *E PRO*%C6IE
Data
e:e)$t#rii
l$)r#rii
Conţin$t$l re0$/ati, al l$)r#rilor e:e)$tate.
O+1er,aţiile *ra)ti)ant$l$i.
7
8
9:
99
92
9'
91
94
---------------------------------
Coordonatorul - îndrumător.
9%
---------------------------------------------------
Coordonatorul de la catedra de specialitate.
ANE=05
E$aluarea sta'iului de practic de ctre student)
C(t de util a fost sta'iul de practic>
1. foarte util 3. puţin util
2. util 4. deloc util
Care au fost aspectele poziti$e ale practicii>____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cum a!i cola8orat cu coordonatorul 7 (ndrumtor din institu!ia 7 8az de realizare a
sta'iului de practic>______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cum a!i apreciat calitatea instruirii practice>
1. foarte bună
2. bună
3. satisfăcătoare
4. insuficientă
Considera!i c institu!ia (n care a!i realizat sta'iul de practic poate fi recomandat #i
altor cole'i>
1. Da
2. Nu
E?perien! 7 Cum a decurs practica>_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
96
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Identificare 7 Ce a fost important pentru *$s) (n aceast e?perien!>
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Analiz 7 *e ce a fost important pentru *$s)>
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
.eneralizare 7 Ce a!i (n$!at #i cum $e!i aplica aceste cuno#tin!e>
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
97
________________________________________________________________________
I=) CONC-%@II-E "I &%.E&/II-E &/%*EN/%-%I REFERI/OARE
-A PRAC/IC0
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
98
=) CARAC/ERI&/ICA "I APRECIEREA AC/I2I/06II &/%*EN/%-%I
PRAC/ICAN/
Concluziile institu!iei pri$ind acti$itatea studentului, a8ilit!ile teAnice, $olumul
de lucru efectuat #i calitatea acestuia, spiritul de ini!iati$, rezultatele e?amenelor
func!ionale #i altele se consemneaz de ctre coordonatorul_9 (ndrumtor al institu!iei
de profil)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________Administra!ia institu!iei
29
-)". (semnătura)
=I) O4&ER2A6II-E "I IN*ICA6II-E COOR*ONA/OR%-%I *E -A
CA/E*RA *E &PECIA-I/A/E
_________________________________________________________AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
22
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Coordonatorul practicii5
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BAAAAC AAAAAAAAAAAAAAAA %&AAA
2'
RE@%-/A/E-E &%&6INERII
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "ef de catedr
(semntura)
B___C __________________ +,___
21
Coordonatori( Ce+otari S,etlana
Conta)te( tel.( & D%%%<='%%
24

2011

CONFIRMARE

Prin prezenta se confirmă că ,_______________________________________________,
(numele, prenumele)

masterandul (ă) Internaţionale,

la

specialitatea

Relaţii

Internaţionale, Facultatea

Relaţii

Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din Moldova, a fost repartizată pentru a efectua stagiul de practică în cadrul__________________________________
(denumirea instituţiei)

________________________________________________________________________.

Durata practicii: de la ______________________________a. 20__ pînă la ____________________________a. 20__

_____________________Administraţia instituţiei
L.Ş.
(semnătura)

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->