Sunteți pe pagina 1din 41
C.H.M. TU SICASA TA SAU CRESTINUL C.H.M. TU SICASA TA SAU CRESTINUL LA EL ACASA Domnul a zis lui Noe: Intri in corabie, TU SICASA TA!" Genesa 7. 1. 1982 Dou case au un loc de mare insemitate in paginile inspirate: Casa lui Dumnezeu gi casa slujitorului lui Dumnezeu. Dumnezeu d& o maze nsemn&tate Casei Sale, gi cu drept cuvint, fiinded este a Lui, Adevirul Shu, caracterul Stu, cinstea Sa, slava Sa, sint cuprinse in felul de a fi al Casei Sale, De aceea, dorinta Sa este ca tot ce este al Lui s% poarte pecetea firii - Sale. Dack Dumnezeu are o Casi, trebuie neapirat ca ea si fie o ca-~ sh fn care domneste evlavia, o casi sfint&, o casi Duhovniceas- ch, o casi curath gi cereasc, Ea trebuie si aib& toate aceste trisiituri, nu numai de form gi in teorie, ci gi in practicd. Pozitia ei este aga cum a f&cut-o Dumnezeu; dar caracterul ed practic este rezultatul traiului celor ce fac parte din ea aici pe p&mint. Multe suflete pot fi in stare si prindi insemn&tatea principi- lor privitoare la Casa lui Dumnezeu, insti stnt putini care si ia aminte le principile ce trebuie si cirmuiascH gi casa slu- jitorului lui vumnezeu. Totus, decd ni s-ar pune Iintrebarea: "Qup& Casa lui Uumnezeu, care este casa cea mai Snsemnatd?", firk indoiald c& riispunsul ar fi: este casa slujitorului lui Jumnezeu, Fiindcli ninic nu are mai mult putere asupra cugetului, ca aus toritatea sfint8 a Scripturii, doresc si aduc citeva locuri din ea, care ne arat% cu putere gi claritate gindurile lui Uumnezeu despre ceea ce trebuie si fie casa unui copil al Lui, tind nelegiuirea lumii dinaintea poporului atinsese culmea si sfirgitul oricdrei f&pturi fusese hotdrit de un Dumnezeu drept care avea si aduck valurile judecitii Sale asupra Sntregului p&mint plin de striciciune, urechea lui Noe a auzit aceste cu- vinte duioase: "Intr&é in corabie, tusi toat& casa ta, cici te-am vizut fri prihan&’ inaintea mea, in neamul a- cesta de oameni," (Genesa 7.1), Se va zice, furl fndoiali gi cu drept cuvint, cli Noe era ast= fel o icoan§ preinchipuitcare a lui Hristos -capul neprihinit

S-ar putea să vă placă și