P. 1
p00030007_Raport de Monitorizare

p00030007_Raport de Monitorizare

|Views: 15|Likes:
Published by Fisus Laura

More info:

Published by: Fisus Laura on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

Proiect finanþat de UNIUNEA EUROPEANÃ

Filiala Iaºi

DREPTURILE COPILULUI
— ÎNTRE LEGE ªI PRACTICÃ —
RAPORT DE MONITORIZARE A LEGII 272/2004

.......................... ..... Dreptul la protecþie împotriva exploatãrii economice..........3....4............ private ºi de familie......................................................109 8....... Dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþe psihotrope.......... Dreptul copilului capabil de discernãmânt de a-ºi exprima liber opinia asupra oricãrei probleme care îl priveºte. luând mãsuri active pentru acordarea unor servicii sociale în mediu ºcolar........................................................................... Prevenirea separãrii copilului de familie.....................................77 6......................................... Organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala.... DREPTURI ªI LIBERTÃÞI CIVILE ....6 2........61 5...........................................................1.................. Prevenirea abandonului ºcolar din motive economice....29 3......................................................................... SÃNÃTATEA ªI BUNÃSTAREA COPILULUI ................................................................49 5... în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt.............118 3 ............................................................................................................ Dreptul copilului de a creºte alãturi de pãrinþii sãi........definiþie..............5................................31 3.............2...... MEDIUL FAMILIAL ªI ÎNGRIJIREA ALTERNATIVÃ ......................................... ACTIVITÃÞI RECREATIVE ... ARGUMENT ....65 5.........1... rechizite..........20 2............................6 2................................................................................................ activitãþi recreative ºi culturale........ CONCLUZII ªI RECOMANDÃRI .........................................................................................................80 6..................................17 2....................... concluzii............6..............................................................................5 2......................................................................................88 6.......64 5.......................................................69 5..25 3......CUPRINS 1....................... Dreptul copilului de a fi protejat împotriva abuzului ºi neglijenþei.3...............................1..........MÃSURI SPECIALE DE PROTECÞIE A COPILULUI.....................................21 2...................................................3......... Dreptul copilului de a fi informat ............80 6............... EDUCAÞIE.. Dreptul la petiþionare ........ rezultate la chestionare în funcþie de instituþiile competente chestionate.....................2....................5. Dreptul copilului la timp liber.32 4.............................2......................................... pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii ..................................... Organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale................................................................ Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice ºi a vieþii sale intime......................................................................................... transport ºi alte asemenea ............... Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricãrei forme de discriminare .. reglementare legalã naþionalã ºi internaþionalã.......60 5...........29 3. ANEXE .... Facilitarea accesului la educaþie preºcolarã ºi asigurarea învãþãmântului preºcolar ºi învãþãmântului obligatoriu ...4.. Dreptul copilului care a fost separat de ambii pãrinþi sau de cãtre unul dintre aceºtia de a menþine relaþii personale ºi contacte directe cu ambii pãrinþi .........................24 2.....................................2........91 7.......................................................................... cum sunt: hrana............................. Dreptul la identitate ................3.....................................1.........................................................

.

Au fost elaborate ºi trimise scrisori de înaintare spre instituþiile supuse monitorizãrii însumând un numãr total de 235 de întrebãri. în judeþele Iaºi. Reforma sistemului de protecþie. analiza ºi diseminarea informaþiilor provenite din diferite surse. Suceava. iar rezultatele obþinute în urma monitorizãrii au constituit baza elaborãrii prezentului raport. O monitorizare eficientã presupune existenþa unor structuri funcþionale. Instrumentul care face posibilã identificarea progreselor înregistrate îl constituie procesul de monitorizare. A fost pus în aplicare în ultimii ani un nou pachet legislativ în deplinã concordanþã cu Convenþia pentru apãrarea Drepturilor Copilului. a modului în care instituþiile abilitate au capacitatea de a rãspunde ºi. a modului în care rãspund în a implementa atribuþiile care le revin de drept. iar în cadrul acestei activitãþi s-a realizat o bazã de date regionalã cu 224 de contacte. Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului. dupã 3 ani de la intrarea în vigoare a legii 272/2004. Vaslui. generarea unui set de indicatori ºi culegerea. Inspectoratele ªcolare Judeþene. Botoºani. la nivelul fiecãrui judeþ. astfel încât acest sector sã contribuie la schimbarea politicilor ºi practicilor din acest domeniu. lãsând sã se întrevadã noi progrese într-un viitor apropiat. Autoritãþile de Sãnãtate Publicã. elaborarea ºi iniþierea de demersuri pentru a perfecþiona modalitãþile de rãspuns a instituþiilor în vederea îmbunãtãþirii calitãþii vieþii copiilor din România. dreptul la sãnãtate ºi bunãstare. Prin intermediul monitorizãrii respectãrii drepturilor copiilor. sã realizeze advocacy în direcþia îmbunãtãþirii lor. Inspectoratele de Poliþie. Neamþ. Scopul acestei monitorizãri nu este precizia ºtiinþificã sau relevanþa la nivel local sau naþional (lucru imposibil în acest context). în perioada 01 decembrie 2007 .30 septembrie 2008. 5 . Bacãu. a fost implementatã. Galaþi. implicit. Organizaþia Salvaþi Copiii Filiala Iaºi a coordonat. Instanþele locale. Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale. Galaþi. spitale. statul de drept ºi independenþa justiþiei. sã semnaleze problemele existente. Sectorul neguvernamental poate juca un rol foarte important în monitorizare.1. dreptul la educaþie ºi recreere. au trimis întrebãrile ºi au realizate tabelele centralizând datele calendaristice ale solicitãrilor ºi curgerea termenelor legale de rãspuns. care nu respectã prevederile Convenþiei ONU cu privire la drepturile copilului ºi ale Legii 272/2004. Parchetele ºi Judecãtoriile Locale. din mai multe raþiuni.01. ºcoli. dispensare ºi secþii de Pediatrie.02/02/54. Neamþ. Ministerul Educaþiei. Bacãu. dreptul la familie. crearea ºi dezvoltarea unor capacitãþi de cercetare. Vaslui. Datele din raport sunt rezultatul monitorizãrii a 225 de instituþii din judeþele Iaºi. ci documentarea ºi combaterea cazurilor de încãlcare a drepturilor copilului. În acest sens. Consiliul Naþional al Audiovizualului. a cãror experienþã acoperã segmente variate din domeniul protecþiei drepturilor copilului. Inspectoratele Teritoriale de Muncã. componenta Democraþie. dreptul la protecþie împotriva oricãror forme de abuz ºi exploatare. Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative. Consiliul Local. Acest proiect ºi-a propus sã dezvolte capacitatea organizaþiilor neguvernamentale din regiunea Moldovei de a monitoriza respectarea drepturilor copilului. Ministerul Justiþiei. dar ºi în promovarea schimbãrilor în vederea respectãrii interesului superior al copilului. la baza criteriilor de analizã a rãspunsurilor stând drepturile fundamentale ale copilului: dreptul la identitate. Serviciile sociale din cadrul Primãriilor. Un alt obiectiv concret s-a dorit a fi „radiografierea”. ARGUMENT Drumul parcurs de România în ultimii ºase ani în domeniul protecþiei copilului este. Botoºani. sã intervinã pentru corectarea situaþiilor de încãlcare de drepturi. Vrancea proiectul „Drepturile copilului între lege ºi practicã” finanþat de Uniunea Europeanã prin programul PHARE 2005/017/553. au fost monitorizate ºi trimise chestionare unui numãr de 10 instituþii cu atribuþii în aplicarea legii 272/2004. În cadrul proiectului a fost constituitã o reþea de monitorizare. drepturile omului. cerutã de instituþiile europene la începutul deceniului ca unul dintre factorii determinanþi ai aderãrii României. Monitorizarea s-a derulat pe o perioadã de 5 luni (aprilie-august 2008). Primãriile. alcãtuitã dintr-un numãr de 10 organizaþii neguvernamentale din 8 judeþe ale Moldovei. Au fost monitorizate ºi au rãspuns la chestionare ºi organisme la nivel central: Agenþia Naþionalã Antidrog. Suceava. Monitorii au realizat baza de date cu instituþiile supuse monitorizãrii pentru judeþele repartizate spre monitorizare. de netãgãduit. cum ar fi: Consiliile Judeþene. Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului. Vrancea. Organizaþia Salvaþi Copiii Filiala Iaºi urmãreºte sã documenteze ºi sã îmbunãtãþeascã promovarea ºi respectarea drepturilor acestora în România.

În lumina acestor prevederi legale.1. crescut ºi educat de cãtre aceºtia. autoritãþile publice intervenind de urgenþã atât în situaþia în care familia copilului nu-ºi îndeplineºte aceastã obligaþie. cât ºi în situaþia în care copilul este abandonat de familie.08. care reprezintã de fapt elementul prin care copilul se individualizeazã în familie ºi societate. de a fi îngrijit.” Articolul sus menþionat reprezintã o recunoaºtere a importanþei identitãþii copilului.2007. reprezintã o formã gravã de încãlcare a drepturilor acestuia. numele ºi relaþiile de familie. 6 . a din Legea 272/2004 constituie contravenþie „nerespectarea obligaþiei prevãzute în art. în condiþiile legii.1 în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi ”. Dreptul la identitate Dreptul la identitate. Prin urmare.2. potrivit art. o Spitalul Orãºenesc Sãveni. (4) Copilul are dreptul de a-ºi pãstra cetãþenia. dacã este posibil. pânã la acea datã fiind desemnatã o persoanã cu atribuþii în asistenþã socialã. fãrã a preciza data desemnãrii.9 alin 1 din Legea 272/2004. astfel încât atitudinea pasivã a familiei privind înregistrarea copilului. fãrã a preciza data desemnãrii. în condiþiile prevãzute de lege. (3) Pãrinþii aleg numele ºi prenumele copilului. obligaþia înregistrãrii naºterii copilului ºi stabilirii identitãþii sale aparþine în primul rând familiei. protejarea dreptului la identitate a copilului înseamnã practic protejarea unui cumul de drepturi subiective. s-a urmãrit modalitatea prin care instituþiile sanitare care au în structurã secþii de nou-nãscuþi sau pediatrie din regiunea Moldovei s-au conformat obligaþiei de angajare a unui asistent social sau de desemnare a unei persoane cu atribuþii de asistenþã socialã. dreptul de a dobândi o cetãþenie ºi. fãrã a preciza data angajãrii. Judeþul Botoºani are desemnatã o persoanã cu atribuþii în asistenþã socialã. dreptul de a-ºi cunoaºte pãrinþii ºi dreptul de a fi îngrijit. Legea 272/2004 acordând o deosebitã atenþie copilului abandonat. el riscã sã fie privat de drepturile sale la protecþie socialã. dreptul la cetãþenie. În scopul protejãrii dreptului la identitate al copilului art. 135 al. 9 alin. o Spitalul Muncipal Dorohoi. în lipsa stabilirii identitãþii copilul nu poate dobândi drepturi ºi nu ºi le poate valorifica în raporturile civile. o Spitalul de Copii Botoºani are angajat un asistent social. de a desemna o persoanã cu atribuþii de asistenþã socialã”. potrivit articolului 8 din Legea 272/2004. Dacã un copil nu este înregistrat imediat dupã naºtere. (5) Dacã se constatã cã un copil este lipsit în mod ilegal de elementele constitutive ale identitãþii sale sau de unele dintre acestea. la educaþie ºi sãnãtate. 1 intitulatã Drepturi ºi libertãþi civile din Legea 272/2004 “copilul are dreptul la stabilirea ºi pãstrarea identitãþii sale”. de a-ºi cunoaºte pãrinþii. Astfel. fãrã nici o ingerinþã. respectiv asistenta ºefã din cadrul secþiei nou-nãscuþi.04. (2) Copilul este înregistrat imediat dupã naºtere ºi are de la aceastã datã dreptul la nume. din 04. a cãror respectare este încredinþatã unitãþilor sanitare. traficului ºi discriminãrii. stipuleazã: „unitãþile sanitare care au în structurã secþii de nou nãscuþi ºi/sau pediatrie au obligaþia de a angaja un asistent social sau. iar reponsabilitatea privind constatarea contravenþiei revine în sarcina Ministerului Sãnãtãþii. Judeþul Botoºani are desemnatã o persoanã cu atribuþii de asistenþã socialã.2007. DREPTURI ªI LIBERTÃÞI CIVILE 2. Judeþul Botoºani are desemnatã o persoanã cu atribuþii în asistenþã socialã. o Spitalul de Psihiatrie Botoºani are desemnate 3 persoane cu atribuþii în asistenþã socialã. respectiv dreptul la nume. fãrã a preciza data desemnãrii. 8 din Secþiunea nr. De asemenea. Potrivit art.1 pct. riscã sã fie victimã a abuzurilor. s-au adresat întrebãri cu privire la modul în care acestea asigurã respectarea acestui drept. crescut ºi educat de aceºtia. o Spitalul Comunal Truºeºti. unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este reglementat în legea 272/ 2004 în cadrul capitolului „drepturi ºi libertãþi civile” iar atribuþii legate de respectarea acestui drept sunt încredinþate de cãtre legiuitor mai multor instituþii publice cu atribuþii în domeniul drepturilor copilului. dupã caz. Astfel rãsunsurile au fost dupã cum urmeazã: o Spitalul Clinic de Obstreticã ºi Ginecologie „Elena Doamna” din Iaºi are angajat un asistent social din 13. instituþiile ºi autoritãþile publice sunt obligate sã ia de urgenþã toate mãsurile necesare în vederea restabilirii identitãþii copilului.

ASP Suceava.Spitalul de Copii „Sf. are desemnatã o persoanã cu atribuþii în asistenþã socialã. ASP Vrancea. Secþia Pediatrie nu are angajat un asistent social specializat pentru problemele care apar în cadrul secþiei.T. însã nu a oferit relaþii privind data de la care a fost angajatã aceastã persoanã.Spitalul de Cronici Dr. datele fiind oferite de unitãþile sanitare 9 unitãþi sanitare. Ioan” Galaþi nu a rãspuns la informaþiile solicitate. ASP Galaþi. s-au solicitat informaþii la nivel judeþean privind numãrul de unitãþi sanitare cu secþii de pediatrie ºi nou-nãscuþi. precum ºi a numãrului de asistenþi sociali sau persoane desemnate cu atribuþii în domeniul asistenþei sociale de la Autoritãþile de Sãnãtate Publicã. Pantelimon” Focºani. deºi a rãspuns la cererea de informaþii de interes public în termenul legal prevãzut de Legea 544/2001 nu a oferit relaþii cu privire la aceastã solicitare. o Spitalul Cilinic de Urgenþe pentru Copii „Sf. Secþia Pediatrie are angajat un asistent social. atât în vederea monitorizãrii îndeplinirii atribuþiilor de control de cãtre personalul de specialitate din cadrul MS. prin care a solicitat relaþii cu privire la numãrul de cazuri de încãlcare a dispoziþiilor art. 1 asistent social. I. din care 4 unitãþi sanitare cu secþii nou nãscuþi 5 unitãþi sanitare cu secþii de pediatrie 7 unitãþi sanitare 6 unitãþi sanitare ASP Galaþi 4 unitãþi sanitare cu secþii de nou nãscuþi 3 unitãþi sanitare cu secþii de pediatrie Instituþia abilitatã sã constate contravenþia prevãzutã în art.Spitalul Muncipal Huºi . Judeþul Botoºani. o Spitalul Judeþean de Urgenþe “Sf. ASP Neamþ. o Spitalul de Copii „Sf.Nicolaescu Tutova 6 unitãþi sanitare Numãr asistenþi sociali angajaþi sau persoane desemnate cu atribuþii în asistenþã socialã Nu a rãspuns 1 asistent social 3 asistenþi sociali 1 asistent social. o Spitalul de Urgenþe Piatra Neamþ.10. o Spitalul „Buna vestire” de Obstreticã ºi Ginecologie Galaþi are angajat un asistent social. 7 .Spitalul Muncipal de Urgenþã „Elena Beldiman” Bârlad.1 lit. ASP Bacãu. Nicolae” Bârlad . Astfel.2008. În cadrul activitãþii de monitorizare. din care 2 au angajat asistent social ºi 2 au desemnatã o persoanã cu atribuþii de asistenþã socialã Nu a oferit date 2 asistenþi sociali angajaþi 5 asistente medicale desemnate cu atribuþii de asistenþã socialã 7 cadre sanitare cu atribuþii în asistenþã socialã 1 singur asistent social angajat 5 asistente medicale desemnate cu atribuþii în asistenþã socialã 1 singur asistent social angajat o ASP Bacãu ASP Botoºani ASP Neamþ ASP Suceava ASP Vrancea Nu a oferit date. fãrã a menþiona data la care a fost angajatã aceastã persoanã. .Spitalul de Urgenþã Vaslui .04. a fost adresatã o cerere de informaþii de interes public ºi cãtre MS. 1 persoanã desemnatã cu atribuþii de asistenþã socialã 1 persoanã desemnatã cu atribuþii de asistenþã socialã 4 unitãþi sanitare.2000.Spitalul Orãºenesc Negreºti .a din Legea 272/2004 este Ministerul Sãnãtãþii (MS). 9 al. Nicolae” Bârlad are desemnatã o persoanã cu atribuþii de asistenþã socialã din 01. Au fost adresate întrebãri cãtre ASP Iaºi. ASP Vaslui. ASP Botoºani.1 din Legea 272/2004. cât ºi în vederea monitorizãrii modalitãþii de respectare la nivel naþional ºi regional a unitãþilor sanitare a dispoziþiilor art.Spitalul Orãºenesc Darabani. 9 alin. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: Instituþia ASP Iaºi ASP Vaslui Numãr unitãþi sanitare cu secþii pediatrie ºi/sau nou nãscuþi Nu a rãspuns . o Spitalul de Pediatrie Bacãu.1 din Legea 272/2004. fãrã a preciza data desemnãrii. o Spitalul de Obstreticã ºi Ginecologie Botoºani are angajat un asistent social din data de 05. 135 alin.

atât pentru copilul nãscut viu. instituþia nu are desemnat personal pentru constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor prevãzute în art. modalitatea de implementare a dispoziþiilor articolului 9 al. Potrivit art.2005.1 ºi 3. Din informaþiilor furnizate de cãtre inspectoratele de poliþie judeþene care au rãspuns la întrebãrile adresate.1 lit.2. sã constate naºterea copilului. a din Legea 272/2004 constituie contravenþie „nerespectarea obligaþiei prevãzute în art.1 din Legea 272/2004. 10 al. constituie contravenþii ºi neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute de art.2 din Legea 272/2004 se prezintã astfel: Instituþia IPJ IASI IPJ VASLUI IPJ BACÃU IPJ BOTOªANI IPJ NEAMÞ IPJ SUCEAVA IPJ GALAÞI IPJ VRANCEA Numãrul persoanelor desemnate cu atribuþii în îndeplinirea demersurilor de înregistrare a naºterii copilului 8 poliþiºti 6 poliþiºti din cadrul Serviciului de Poliþie Investigaþii Criminale Nici o persoanã 7 poliþiºti din structura Poliþiei de Investigaþii Criminale Nu a rãspuns 6 poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigaþii Criminale 1 poliþist din cadrul Biroului de Investigaþii Criminale 5 poliþiºti din cadrul formaþiunii de investigaþii criminale 8 .2005. 1 din Legea 272/2004 „Certificatul medical constatator al naºterii.1 din Legea 272/2004. Având în vedere cã Legea 272/2004 a intrat în vigoare la data de 01. la cererea oricãrei persoane. a).1 pct. 9 al. 11 al. potrivit art. 135 al. prin care s-a solicitat relaþii cu privire la numãrul de cazuri de încãlcare a dispoziþiilor art.” Potrivit art. potrivit art.1 lit. 135 al.1 lit.1 în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi ”.01. 9 al. 135 al. în termen de 24 de ore de la naºtere”. 9 al. De asemenea.1 lit. b) ºi d) din Legea 272/2004. 11 al. instituþia apreciazã cã nu intrã în atribuþiile sale constatarea ºi sanncþionarea contravenþiilor menþionate în articolele de lege citate mai sus. se întocmeºte în termen de 24 de ore de la naºtere”.a. iar potrivit art.De asemenea. precum ºi de art. iar reponsabilitatea privind constatarea contravenþiei revine în sarcina Ministerului Sãnãtãþii. Conform art.1 pct. în vederea respectãrii dreptului la identitate a copilului stipuleazã cã: „organele de poliþie competente au obligaþia de a desemna una sau mai multe persoane responsabile cu realizarea demersurilor ce le revin potrivit legii pentru înregistrarea naºterii copilului”. unitatea medicalã are obligaþia sã sesizeze telefonic sau în scris direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului ºi organele de poliþie. Conform informaþiilor furnizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii ca urmare a rãspunsului la cererea de informaþii de interes public. S-a adresat o cerere de informaþii de interes public ºi cãtre MS.1 în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi ” (respectiv cea privind obligativitatea unitãþilor sanitare care au în structurã secþii de nou-nãscuþi ºi /sau pediatrie de a angaja un asistent social sau de a desemna o persoanã cu atribuþii de asistenþã socialã). cât ºi în vederea monitorizãrii modalitãþii de respectare la nivel naþional ºi regional a unitãþilor sanitare a dispoziþiilor art. în termen de 24 de ore. Articolul 9 al. rezultã cã termenul limitã pentru unitãþile sanitare care au în structurã secþii de pediatrie ºi nounãscuþi pentru angajarea unui asistent social sau pentru desemnarea unei persoane cu atribuþii de asistenþã socialã a fost 01. cât ºi pentru copilul nãscut mort. 10 al.2 din Legea 272/2004.3 „Când naºterea a avut loc în afara unitãþilor sanitare.1 din Legea 272/2004. 135 al. dupã care sã întocmeascã ºi sã elibereze certificatul medical constatator al naºterii copilului.02. b ºi d din Legea 272/2004 este Ministerul Sãnãtãþii. Instituþia abilitatã sã constate contravenþia prevãzutã în art. În acest sens au fost adresate întrebãri inspectoratelor de poliþie judeþene din cele opt judeþe în care s-a derulat cercetarea. atât în vederea monitorizãrii îndeplinirii atribuþiilor de control de cãtre personalul de specialitate din cadrul MS.1 din lege. medicul de familie având cabinetul înregistrat în raza teritorialã unde a avut loc naºterea este obligat ca. 135 al.b din Legea 272/2004 constituie contravenþie nerespectarea obligaþiei prevãzute în art. iar constatarea ºi sancþionarea acesteia revine personalului specializat din cadrul Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative. a din Legea 272/2004 constituie contravenþie „nerespectarea obligaþiei prevãzute în art. 9 alin. chiar dacã mama nu este înscrisã pe lista cabinetului sãu. iar reponsabilitatea privind constatarea contravenþiei revine în sarcina Ministerului Sãnãtãþii. Potrivit art. De asemenea. „În situaþia în care copilul este pãrãsit de mamã în maternitate. c) ºi d) din Legea 272/2004. conform dispoziþiilor articolului 148 din lege. 9 al. 135 al. 10 al.

215/2001 privind administraþia publicã localã. percepute la nivel micro. În situaþia în care de la naºtere a trecut mai mult de un an. unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este reglementat în legea 272/ 2004 în cadrul capitolului „drepturi ºi libertãþi civile”. în perioada 2006-2007. art. nr. la nivelul inspectoratelor judeþene de poliþie nu existã personal cu atribuþii de control anume desemnat pentru constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de Legea 272/2004. familiei. persoanelor vârstnice. denumit în continuare SPAS. cât ºi copii care nu au înregistratã naºterea. este necesarã hotãrârea judecatoreascã definitivã ºi irevocabilã a instanþei judecãtoreºti competente de încuviinþare a înregistrãrii tardive a naºterii. Cazurile au fost referite de cãtre Direcþia de Asistenþã Comunitarã din cadrul Primãriei Iaºi ºi secþii de poliþie din municipiu. care potenþeazã performanþele protecþiei sociale la nivel macro. 135 al. acesta crescând progresiv dupã apariþia Legii 272/2004. MIRA a rãspuns cã de la intrarea în vigoare a Legii 272/2004 ºi pânã în prezent nu au fost aplicate sancþiuni contravenþionale în baza acestei legi. conform articolului 21 din Legea 119/1996. nr. Serviciul Public de Asistenþã Socialã are ca obiect de activitate aplicarea ºi realizarea normelor legale ºi strategiilor de asistenþã socialã în domeniul combaterii sãrãciei. Bujor Judecãtoria Focºani Judecãtoria Panciu Judecãtoria Adjud Numãr cazuri de înregistrare tardivã a naºterii în perioada 2006-2007 Nu a oferit date 116 cazuri 40 de cazuri Nu au oferit date Nu au oferit date 22 cazuri 5 cazuri 18 cazuri Nu a rãspuns 174 cazuri 8 cazuri Nu a rãspuns 7 cazuri 11 cazuri În vederea respectãrii acestui drept Salvaþi Copiii filiala Iaºi în perioada 2007 — 2008 a întocmit ºi asistat 22 de copiii ºi familiile lor în instanþã cu acþiuni ce vizau înregistrarea tardivã a naºterii ºi întocmirea de acte de identitate pentru pãrinþi. De asemenea. a H. cu personalitate juridicã. precum ºi protecþia oricãror persoane /familii aflate în nevoie. fiind cel mai apropiat de populaþie. persoanelor singure. Prezentãm mai jos o evidenþã statisticã a cazurilor de înregistrare tardivã a naºterii din perioada 2006-2007 conform informaþiilor furnizate de cãtre instanþele de judecatã: Judeþul/Localitatea Iaºi/Municipiul Iaºi Iaºi/Orasul Hârlãu Vaslui/Municipiul Vaslui Bacãu /Municipiul Bacãu Neamþ/Municipiul Piatra Neamþ Neamþ/Municipiul Roman Suceava/Muncipiul Suceava Suceava/Oraºul Fãlticeni Galaþi/Muncipiul Galaþi Galaþi/Oraºul Tecuci Galaþi/Tg. pentru înregistrarea acesteia în Registrul de Stare Civilã ºi pentru eliberarea certficatului de naºtere. Dreptul la identitate. 539/2005. 9 . 35/2003 ºi H. care funcþioneazã sub autoritatea Consiliului Local. persoanelor cu handicap. Bujor Vrancea/Muncipiul Focºani Vrancea/Oraºul Panciu Vrancea/Oraºul Adjud Instituþia Judecãtoria Iaºi Judecãtoria Hârlãu Judecãtoria Vaslui Judecãtoria Bacãu Judecãtoria Piatra Neamþ Judecãtoria Roman Judecãtoria Suceava Judecãtoria Fãlticeni Judecãtoria Galaþi Judecãtoria Tecuci Judecãtoria Tg.2. Serviciul Public de Asistenþã Socialã are un rol specific în strategia de prevenire a excluziunii ºi marginalizãrii sociale. Serviciul Public de Asistenþã Socialã se organizeazã ºi funcþioneazã potrivit Legii nr. protecþiei copilului. este o instituþie publicã de interes local. • implicarea instituþiilor cu atribuþii în domeniul protecþiei sociale precum ºi a sectorului neguvernamental în sprijinirea persoanelor care se confruntã cu aceastã problemã. iar atribuþii legate de respectarea acestui drept sunt încredinþate de cãtre legiuitor mai multor instituþii publice cu atribuþii în domeniul drepturilor copilului. modificatã ºi completatã prin H. numãrul de acþiuni de înregistrare tardivã a naºterii înregistrate pe rolul instanþelor judecãtoreºti este alarmant de mare.nr.Conform informaþiilor furnizate de Ministerul Internelor ºi Reformei Adminsitrative (MIRA). printre care ºi serviciul public de asistenþã socialã. Potrivit datelor statistice oferite de cãtre judecãtoriile din judeþele în care s-a derulat proiectul. De asemenea.G. ceea ce denotã: • numãrul crescut al persoanelor atât pãrinþi.G.G. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare ºi funcþionare a serviciului public de asistenþã socialã. Serviciul Public de Asistenþã Socialã.

judeþul Vaslui 11. precum ºi neîndeplinirea obligaþiei de a transmite DGASPC actul de naºtere al copilului abandonat de mamã în maternitate) pentru a constata mãsura în care aceste obligaþii sunt îndeplinite de persoanele responsabile. Primãria Comunei Sãbãoani. judeþul Botoºani 2. am fost interesaþi sã aflãm dacã persoane din cadrul instituþiei au fost cercetate disciplinar pentru abaterea disciplinara prevãzutã în art. jud. Primãria Municipiului Roman . Primãria Municipiului Vaslui. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti.7 din Legea 272/2004 (neîndeplinirea obligaþiei de declarare a naºterii copilului abandonat de mama în maternitate. Aceste cursuri s-au referit ºi la protecþia specialã a copilului. existã în cadrul fiecãrei primãrii. 6 ºi al. Bacãu 6. 133 al. 36 al.Legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului acordã numeroase atribuþii acestui serviciu. judeþul Neamþ 5. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. Neamþ 4. Drept urmare. judeþul Suceava 8. Direcþia de Asistenþã Socialã . Serviciul Public de Asistenþã Socialã Botoºani• personalul instituþiei a beneficiat de formare iniþialã. jud. 11 al. Suceava 7. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi . spiritualã. moralã sau socialã este primejduitã constatate în urma vizitelor efectuate la domiciliul acestora) sau dacã au fost sancþionate contravenþional pentru savârºirea contravenþiilor prevãzute în art. Compartimentul de Asistenþã Socialã. Serviciul Public de Asistenþã Socialã a Municipiului Botoºani. în anul 2007 la centrul Regional de Formare Continuã pentru Administraþia Publicã Timiºoara: 3 cursuri. judeþul Vrancea 10. judeþul Iaºi Conform art. personalul SPAS-urilor sau a departamentelor specializate din cadrul primãriilor au beneficiat de cursuri de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a drepturilor copilului. au rãspuns chestionarelor noastre urmãtoarele instituþii: 1. judeþul Botoºani • specialiºtii din cadrul Primãriei Bucecea au participat la programe de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 3. Primãria oraºului Bucecea. protecþia copilului împotriva exploatãrii ºi rolul asistenþilor sociali în protecþia ºi promovarea drepturilor copilului).143 din legea 272/2004. un departament specializat sau specialiºti care îndeplinesc atribuþiile date în competenþa SPAS-urilor de cãtre legea 272/ 2004. Serviciul Public Local de Asistenþã Socialã Focºani. luându-se în considerare rolul sãu important în protecþia drepturilor copilului. Chiar dacã nu toate primãriile care au rãspuns chestionarelor noastre au în componenþã un serviciu public de asistenþã comunitarã denumit ca atare. formarea iniþialã în domeniul protecþiei drepturilor copilului este obligatorie pentru toate categoriile profesionale din sistem ºi pentru cei care au atribuþii decizionale privitoare la copil. legea specificã faptul cã educaþia permanentã ºi formarea profesionalã continuã în domeniul protecþiei speciale a copilului se asigurã pentru toate categoriile profesionale din sistem. Astfel.2 din Legea 272/2004 (nesesizarea cãtre DGASPC a cazurilor de copii a cãror dezvoltare fizicã. 3 persoane trainate (drepturile copilului în reglementãrile interne ºi internaþionale. Primãria Municipiului Fãlticeni. De asemenea. Nici un specialist nu a fost cercetat disciplinar sau sancþionat contravenþional pentru neîndeplinirea obligaþiilor specificate mai sus.Serviciul Autoritate Tutelarã. Primãria Dumbrãveni.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. jud. Primãria Comunei Sãbãoani. Protecþia Minorilor ºi Familiei 13. judeþul Botoºani 3. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti. mentalã. Direcþia de Asistenþã Socialã. Neamþ • personalul instituþiei nu a beneficiat de formare iniþialã în domeniul protecþiei drepturilor copilului nici de programe de educare ºi formare profesionalã în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau contravenþional 10 . Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã Hârlãu. cursuri în domeniul drepturilor copilului.1 coroborat cu art. fie ea de municipiu sau de oraº. Mai mult. 135 lit. f ) ºi /sau h coroborat art. judeþul Vaslui 12. judeþul Suceava 9. În urma rãspunsurilor am constat cã. Primãria oraºului Bucecea. am adresat întrebãri serviciilor publice specializate în protecþia copilului cu privire la aceste formãri în domeniu. în mare majoritate. • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 2. Astfel.

participând la cursuri în domeniul drepturilor copilului în perioada 2000-2005 (e. Primãria Municipiului Vaslui. Suceava • specialiºtii din cadrul Serviciului de Autoritate Tutelarã Suceava au participat la programe de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a copilului (e. Cursurile au avut ca grup þintã persoanele cu handicap ºi copiii (copii cu pãrinþi plecaþi la muncã în strãinãtate ºi drepturile copilului) • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 13.4. penal sau sancþionate contravenþional 7.g: Metode ºi tehnici de furnizare a serviciilor sociale. „Prevenirea ºi consilierea împotriva abuzurilor. Primãria Dumbrãveni. „Rolul ºi responsabilitatea asistentului social în protecþia ºi promovarea drepturilor copilului”) • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 11 . judeþul Vaslui • angajaþii DAS Vaslui nu au beneficiat de cursuri de formare în domeniul drepturilor copilului dar au participat la cursuri în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 11.toate în anul 2007) • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 10.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi. implementarea legii 272/ 2004) • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 6. judeþul Suceava • în decursul anului 2005 referentul social din cadrul Primãriei a participat la cursuri de instruire cu privire la problematica copiilor lãsaþi singuri acasã dar ºi la programe de educare ºi formare profesionalã în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 8. Serviciul Autoritate Tutelarã. judeþul Vrancea • specialiºtii din cadrul SPLAS Focºani au participat la programe de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a copilului (e.g. Primãria Municipiului Fãlticeni. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti. Protecþia Minorilor ºi Familiei • In perioada 2006-2007 au participat la cursuri de formare un numãr de 7 asistenþi sociali din cadrul Serviciului Autoritate Tutelarã. Direcþia de Asistenþã Socialã. „Promovarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecþiei copilului ºi monitorizarea drepturilor copilului”. jud. Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã Hârlãu. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti.g. judeþul Suceava • personalul instituþiei nu a beneficiat de formare iniþialã în domeniul protecþiei drepturilor copilului nici de programe de educare ºi formare profesionalã în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau contravenþional 9. Direcþia de Asistenþã Socialã . „Rolul ºi responsabilitãþile asistenþilor sociali în protecþia ºi promovarea drepturilor copilului”. Primãria Municipiului Roman . neglijãrii ºi exploatãrii copilului”) • nu au existat persoane cercetate disciplinar. judeþul Vaslui • angajaþii SPAS Negreºti au beneficiat de formare în domeniul protecþiei drepturilor copilului dar nu au participat la cursuri în domeniul protecþiei speciale a copilului • nu au existat persoane cercetate disciplinar.g. judeþul Neamþ • personalul instituþiei a participat la cursuri de formare în domeniul drepturilor copilului pe tema implementãrii legii 272/ 2004 în anul 2005 • nu au existat persoane cercetate disciplinar sau sancþionate contravenþional 5. Bacãu • un numãr de 8 specialiºti din cadrul instituþiei a beneficiat de formare iniþialã. penal sau sancþionate contravenþional 12. Protecþia Minorilor ºi Familiei. „Rolul ºi responsabilitatea asistenþilor sociali în promovarea drepturilor copilului”.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã. Serviciul Public Local de Asistenþã Socialã Focºani. judeþul Iaºi • specialiºtii din cadrul instituþiei au participat la programe de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a copilului (e. Compartimentul de Asistenþã Socialã.

ART. jud. legea 272/2004 stipuleazã în articolele mai sus menþionate: ART. În perioada 2006-2007 nu au existat cazuri de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. cu un numãr de 6 angajaþi. 12 din legea 272/ 2004 (1) În situaþia copilului gãsit. • În cadrul DGAS existã Biroul de Autoritate Tutelarã cu atribuþii cu privire la înregistrarea naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. ºi de a face declaraþia de înregistrare a naºterii la serviciul de stare civilã competent. în urma verificãrilor efectuate de poliþie. transmis DGASPC Neamþ. nu este posibilã identificarea mamei. (5). Astfel. 6 ºi 7) sau a celui gãsit sau pãrãsit de pãrinþi în unitãþi sanitare (art. 3. serviciul public de asistenþã socialã are obligaþia de a obþine dispoziþia de stabilire a numelui ºi prenumelui copilului. În perioada 2006-2007 au fost înregistrate 2 cazuri pentru care s-a ºi întocmit certificat de naºtere 2. în conformitate cu prevederile Legii nr. SPAS Botoºani • în cadrul SPAS Botoºani funcþioneazã Serviciul Autoritatea Tutelarã ºi Protecþia Copilului cu compartimentul Protecþia Copilului ºi Compartimentul Autoritatea Tutelarã cu 2 funcþionari cu atribuþii în înregistrarea copiilor abandonaþi la naºtere. Primãria oraºului Bucecea. 5. a cãror respectare este încredinþatã serviciului public de asistenþã socialã. gãsiþi sau pãrãsiþi a cãror naºtere a fost înregistratã în perioada 2006-2007 precum ºi perioada medie de soluþionare a unui caz. (6) În termen de 5 zile de la primirea documentaþiei prevãzute la alin. În lumina acestor prevederi legale. precum ºi a celui pãrãsit de pãrinþi în alte unitãþii sanitare. judeþul Botoºani • În cadrul Primãriei Bucecea funcþioneazã Serviciul de Stare Civilã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere.Atribuþiile acestui serviciu legate de dreptul la identitate al copilului sunt reglementate în cadrul art. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã. În perioada 2006-2007 au fost înregistrate 7 cazuri de copii abandonaþi la naºtere. Astfel.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã • În cadrul Primãriei Roman funcþioneazã Serviciul de Stare Civilã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. serviciul public de asistenþã socialã are obligaþia de a transmite direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului actul de înregistrare a naºterii copilului. 11 ºi 12 din legea 272/ 2004 ºi se referã la demersurile pe care acest serviciu este obligat sã le facã în ceea ce priveºte înregistrarea naºterii copilului pãrãsit de mamã în maternitate (art.12). toate transmise DGASPC Botoºani.eventual prin intermediul unui departament specializat. cu modificãrile ulterioare. (7) Dupã înregistrarea naºterii copilului. dispoziþia de plasament în regim de urgenþã ºi rãspunsul poliþiei cu rezultatul verificãrilor. a cãrui naºtere nu a fost înregistratã. În perioada 2006-2007 a existat un singur caz de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. În cazul în care apar. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului transmite serviciului public de asistenþã socialã în a cãrui razã administrativ-teritorialã s-a produs naºterea dosarul cuprinzând certificatul medical constatator al naºterii.11 alin. numãrul de copii abandonaþi. • Serviciul Autoritatea Tutelarã ºi Protecþia Copilului are ºi atribuþii cu privire la înregistrarea naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. Neamþ • în cadrul comunei Sãbãoani nu au existat cazuri de înregistrare a naºterii în cazuri de copii abandonaþi la naºtere sau de copii gãsiþi sau pãrãsiþi 4. de numãrul de specialiºti implicaþi. am adresat întrebãri legate de modalitãþile în care aceste atribuþii sunt îndeplinite . Perioada de soluþionare a unui caz este de 4 zile. În perioada 2006-2007 au fost înregistrate un singur caz pentru care s-a ºi întocmit certificat de naºtere 12 . • În cadrul Primãriei Bucecea nu existã un departament cu atribuþii exclusive de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. Primãria Comunei Sãbãoani. Perioada de soluþionare a fost de 10 zile. 11 din legea 272/ 2004 5) În situaþia în care. obligaþia de a realiza demersurile prevãzute de lege pentru înregistrarea naºterii copilului revine serviciului public de asistenþã socialã în a cãrui razã administrativ-teritorialã a fost gãsit sau pãrãsit copilul. ele sunt soluþionate de Serviciul de Stare Civilã. Primãria Municipiului Neamþ .

A. Iaºi au avut în perioada 20062007 în lucru un numãr de 11 cazuri de copii a cãror înregistrare a naºterii s-a fãcut tardiv. În perioada 2006-2007 nu a existat nici un caz de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. În perioada 2006-2007 nu s-au avut în evidenþã cazuri de copii gãsiþi sau pãrãsiþi. În cazul în care apar. Ajung în atenþia D. • În cadrul DAS Vaslui funcþioneazã un departament cu atribuþii de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. în perioada 2006-2007 D. 12.C. • În cadrul SPAS Focºani existã o persoanã desemnatã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. • În cadrul instituþiei nu funcþioneazã un departament cu atribuþii de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit.C. A fost înregistrat un singur caz de înregistrare a copilului abandonat în maternitate. Iaºi a fãcut demersurile necesare în parteneriat/colaborare cu Asociaþiile ”Calea Bucuriei” ºi „Link” pentru înregistrarea naºterii unui numãr de 11 copii.S. judeþul Vaslui • În cadrul DAS Vaslui funcþioneazã un departament cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. iar DGASPC Vaslui a transmis un singur act de înregistrare a copilului abandonat. Bacãu • În cadrul SPAS Comãneºti funcþioneazã Compartimentul Protecþia Copilului cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. Perioada de soluþionare este de maxim 24 ore. Direcþia de Asistenþã Socialã a Mun.C. Perioada de soluþionare este de aproximativ de 3-4 luni. Primãria Municipiului Suceava.P.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi. Responsabili de cazuri de prevenire a separãrii copiilor de familiile lor de origine din cadrul D. 7. În perioada 2006-2007 nu au existat cazuri de copii gãsiþi sau abandonaþi. Suceava • În cadrul Primãriei Municipiului Suceava funcþioneazã Serviciul de Stare Civilã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere.A.A. Vaslui.C. judeþul Vrancea • În cadrul SPAS Focºani existã o persoanã desemnatã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. unde îºi desfãºoarã activitatea un jurist. cu un numãr de 2 angajaþi. În perioada 2006-2007 nu au existat cazuri de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. jud.G. cu un numãr de 3 angajaþi. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti. Protecþia Minorilor ºi Familiei • În cadrul D. Perioada medie de soluþionare a cazului este de 5-6 luni (pânã la transmiterea la DGASPC Vaslui). 10. Direcþia de Asistenþã Socialã . actul sãu de înregistrare fiind transmis DGASPC Focºani. Serviciul Autoritate Tutelarã. prin acþiuni judecãtoreºti. Primãria Municipiului Fãlticeni.5. • În cadrul Primãriei Municipiului Suceava nu existã un departament cu atribuþii exclusive de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. ele sunt soluþionate de Serviciul de Stare Civilã. 13 . În perioada 2006-2007 s-a înregistrat un singur caz de copii gãsiþi sau pãrãsiþi. SPAS Focºani. Primãria Dumbrãveni.C. Acest serviciu se aflã în subordinea Direcþiei Locale de Evidenþa Populaþiei din cadrul Primãriei Municipiului Iaºi.A. Iaºi doar dacã se impune stabilirea numelui ºi prenumelui copilului de cãtre primar. judeþul Suceava • în cadrul comunei Dumbrãveni nu au existat cazuri de înregistrare a naºterii în cazuri de copii abandonaþi la naºtere sau de copii gãsiþi sau pãrãsiþi — nu existã nici departament specializat în acest sens. 8. În perioada 2006-2007 nu s-au avut în evidenþã cazuri de copii abandonaþi la naºtere • În cadrul SPAS Comãneºti funcþioneazã Compartimentul Protecþia Copilului cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. • Deºi nu existã un departament specializat de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. 11. cu un numãr de 2 specialiºti. Iaºi nu funcþioneazã un departament/divizie/specialiºti cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. Iaºi. În perioada 2006-2007 nu s-au avut în evidenþã cazuri de copii gãsiþi sau pãrãsiþi 6.A. Cazurile copiilor abandonaþi la naºtere în maternitãþile din Iaºi sunt preluate direct de cãtre D. cu un numãr de 2 specialiºti. 9. judeþul Vaslui • În cadrul comunei Dumbrãveni nu existã nici departament specializat în ceea ce priveºte cazurile de înregistrare a naºterii în cazuri de copii abandonaþi la naºtere sau de copii gãsiþi sau pãrãsiþi. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti. În perioada 2006-2007 au existat 2 cazuri de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. Perioada medie de soluþionare a unui astfel de caz este de 30 de zile. judeþul Suceava • În cadrul Primãriei Fãlticeni funcþioneazã Serviciul de Stare Civilã cu atribuþii în înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere.

DGASPC Iaºi. DGASPC Vaslui ne informeazã cã în perioada 2006-2007 a fost institutã mãsura plasamentului în regim de urgenþã pentru copii nou-nãscuþi abandonaþi la naºtere în unitãþile sanitare pentru un numãr de 34 de cazuri. Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã Hârlãu. În perioada 2006-2007 nu au existat cazuri de copii gãsiþi sau abandonaþi. Pneumoftizilogie au fost înregistrate 41 de cazuri de copii care prezentau risc de abandon ºi pentru care a fost necesarã instituirea unei mãsuri speciale de protecþie ºi a fost identificat un caz al unui copil a cãrui naºtere nu a fost înregistratã. judeþul Iaºi • În cadrul instituþiei funcþioneazã un departament cu atribuþii înregistrarea naºterii copilului abandonat la naºtere. a transmis informaþii cu privire la numãrul total de plasamente în regim de urgenþã instituit de cãtre aceastã instituþie în anul 2006 ºi anul 2007. iar pentru 5 copii s-a instituit o mãsurã specialã de protecþie. 2. În perioada 2006-2007 nu au existat cazuri de înregistrare a copilului abandonat la naºtere. Compartimentul de Asistenþã Socialã. respectiv în secþiile de Pediatrie. • De asemenea. 9 cazuri au beneficiat de mãsuri de protecþie specialã. Potrivit informaþiilor obþinute de la Inspectoratele Judeþene de Poliþie. Spitalul Cilinic de Obstreticã ºi Ginecologie „Elena Doamna” Iaºi a relatat faptul cã în perioada 2006-2007 a fost înregistrat un numãr de 14 copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame în maternitate. Autoritãþilor de Sãnãtate Publicã. Direcþiilor Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Drepturilor Copilului. • La Spitalul Judeþean de Urgenþe Vaslui. unde îºi desfãºoarã activitatea o persoanã cu studii de specialitate. Perioada medie de soluþionare a cazului este de 7 zile (pânã la transmiterea la DGASPC). • La Spitalul Muncipal de Urgenþe Bârlad “Elena Beldiman”. din care 5 copii au fost integraþi în familia biologicã ºi faþã de 5 copii s-a instituit o mãsurã specialã de protecþie. Boli Infecþioase.13. a numãrului de copii abandonaþi de pãrinþi în unitãþile sanitare. nu a menþionat câte dintre aceste plasamente au fost instituite pentru copii abandonaþi de mamã în maternitate la naºtere. iar 5 cazuri au beneficiat de o mãsurã specialã de protecþie. Judeþul Iaºi Conform datelor oferite de cãtre IPJ Iaºi: • în anul 2006 au fost înregistrate un numãr de 7 cazuri de copii abandonaþi de mamã în maternitate dintre care 2 copii au fost integraþi în familia biologicã. iar 3 cazuri au fost de copii integraþi în familia biologicã. în cadrul secþiei de Neonatologie au fost înregistrate în perioada 2006-2007 un numãr de 3 copii abandonaþi efectiv de mame în maternitate 14 . din care pentru 47 cazuri s-a instituit de cãtre DGASPC Vaslui o mãsurã specialã de protecþie. • în anul 2007 au fost înregistrate 10 cazuri de abandon al copilului de cãtre mamã în maternitate. precum ºi 2 gravide cu identitate necunoscutã. respectiv asistenþã maternalã. la alte secþii decât cele de nou-nãscuþi. • În cadrul instituþiei funcþioneazã un departament cu atribuþii de înregistrare a naºterii copilului gãsit sau pãrãsit. din care 3 copii au fost reintegraþi în familia biologicã în urma consilerii mamei. ASP Vaslui informeazã cã: • La nivelul anului 2006 ºi 2007 au fost înregistrate la Spitalul Judeþean de Urgenþe Vaslui un numãr de 8 cazuri de copii nou-nãscuþi ºi abandonaþi efectiv de mame în maternitate care au fost sesizate la IPJ Vaslui în vederea identificãrii mamei copilului. • în anul 2007 au fost sesizate la IPJ Vaslui 10 cazuri de copii abandonaþi de mame la naºtere. • Tot în cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþe Vaslui. s-au obþinut urmãtoarele date: 1. precum ºi a numãrului de copii identificaþi fãrã a avea declaratã naºterea în termen legal în cadrul unitãþilor sanitare. Prin analiza derulatã de cãtre Organizaþia Salvaþi Copiii Iaºi s-a urmãrit ºi obþinerea unor date statistice privind numãrul de cazuri de copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame la naºtere. precum ºi a unitãþilor medicale. a fost sesizat în perioada 2006-2007 un caz de copil care nu avea înregistratã naºterea. Judeþul Vaslui IPJ Vaslui • în anul 2006 au fost sesizate instituþiei un numãr de 12 cazuri de copii abandonaþi de mamã la naºtere. în cadrul aceluiaºi spital în perioada 2006-2007 au fost sesizate 50 de cazuri de copii nounãscuþi cu risc de abandon. din care 5 copii au fost reintegraþi în familia bilogicã.

Spitalul Orãºesc Sãveni. Spitalul de psihiatrie Botoºani. pentru care s-au demarat procedurile în vederea instituirii de cãtre DGASPC Vaslui a unor mãsuri speciale de protecþie. • în anul 2007 . DGASPC Botoºani a instituit: • în anul 2006 . dintre care 2 copii nu aveau înregistratã naºterea. • în cadrul acestei unitãþi sanitare nu au fost înregistrate cazuri de copii abandonaþi de pãrinþi la naºtere ºi nici cazuri de copii care nu aveau înregistratã naºtere. toate cazurile fiind sesizate cãtre SPAS Bacãu în vederea demarãrii demersurilor pentru înregistrarea naºterii acestora ºi pentru eliberarea certificatelor de naºtere. Tot în evidenþele ASP Bacãu sunt înregistraþi: • în anul 2006 . 15 . toate cazurile fiind sesizate cãtre SPAS Bacãu în vederea înregistrãrii copiilor. Au fost identificate în judeþul Bacãu ºi un numãr de 4 femei gravide care nu aveau înregistratã naºterea în cursul anului 2006 ºi 6 femei gravide aflate în aceeaºi situaþie în cursul anului 2007. Spitalul de Obstreticã ºi Ginecologie Botoºani relateazã cã în cadrul acestei unitãþi sanitare nu a fost înregistrat nici un caz de copil nou-nãscut abandonat de mamã în maternitate în perioada 2006-2007. ASP Bacãu aratã cã în unitãþile sanitare din acest judeþ s-au identificat: • în anul 2006 . Spitalul de Copii Botoºani a menþionat cã: .3 cazuri de plasament în regim de urgenþã pentru copii aflaþi în aceeaºi situaþie. ASP Botoºani nu a oferit date statistice generale cu privire la numãrul de copii abandonaþi de mame la naºtere în maternitate sau de copii pãrãsiþi de pãrinþi în unitãþile sanitare din judeþul Botoºani. • în anul 2007 . . Judeþul Bacãu IPJ Bacãu au furnizat urmãtoarele informaþii: • în anul 2006 au fost înregistrate 51 de cazuri de copii abandonaþi de mame la naºtere. judeþul Botoºani a precizat cã în perioada 2006-2007 nu a avut înregistrate cazuri de copii pãrãsiþi de pãrinþi ºi nici cazuri de copii care nu aveau înregistratã naºterea.în anul 2007 au existat 8 cazuri de copii abandonaþi de pãrinþi în unitatea sanitarã. iar cãtre DGASPC a sesizat un numãr de 6 cazuri.107 de copii pãrãsiþi de pãrinþi în unitãþile sanitare.58 de cazuri de copii nou-nãscuþi abandonaþi la naºtere.sesizate la IPJ Vaslui în vederea identificãrii mamei copilului ºi 43 de copii cu risc de abandon. 4. DGASPC Bacãu: • potrivit datelor statistice oferite de cãtre datelor statistice oferite de cãtre în perioada 2006-2007 s-a instituit mãsura plasamentului în regim de urgenþã pentru 58 de cazuri de copii abandonaþi de mamã în unitãþi sanitare ºi 7 cazuri de copii pãrãsiþi.113 copii pãrãsiþi de pãrinþi în unitãþile sanitare. iar în anul 2007 nu a sesizat nici un caz de copil pãrãrsit de pãrinþi în unitatea sanitarã cãtre IPJ Botoºani.51 de cazuri de copii nou-nãscuþi abandonaþi la naºtere. Judeþul Botoºani IPJ Botoºani informeazã cã nu au fost înregistrate cazuri de copii abandonaþi de mame în maternitate la naºtere în cursul anului 2006 ºi 2007.11 de mãsuri de plasament în regim de urgenþã pentru copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame în unitãþile sanitare. În judeþul Bacãu au fost identificaþi în anul 2006 în unitãþile sanitare un numãr de 6 copii care nu aveau declaratã naºterea ºi 7 copii în anul 2007. • în anul 2007 . • în anul 2007 s-au înregistrat un numãr de 58 de cazuri.Unitatea sanitarã precizeazã cã în anul 2006 a sesizat organelor de poliþie 2 cazuri de copii pãrãsiþi de pãrinþi în spital ºi 11 cazuri cãtre DGASPC Botoºani. • A instituit în cursul anului 2007 un numãr de 6 mãsuri de plasament în regim de urgenþã pentru copii abandonaþi de pãrinþi ºi gãsiþi. .în anul 2006 au existat înregistrate 13 cazuri de copii pãrãsiþi de pãrinþi în unitatea sanitarã. dintre care 2 copii nu aveau înregistratã naºterea. 3.

Ioan cel Nou. ASP Suceava oferã urmãtoarele informaþii: • în evidenþele acestei instituþii sunt înregistrate un numãr de 11 cazuri de copii abandonaþi de mame la naºtere.” • în urma verificãrilor efectuate în cazurile copiilor de abandonaþi de mamã la naºtere în perioada 2006-2007 a fost stabilitã identitatea mamei într-un numãr de 11 cazuri. 1 caz la Spitalul Municipal Fãlticeni ºi 6 cazuri la Spitalul Orãºenesc Gura Humorului. ASP Vrancea prezintã urmãtoarea situaþie: • în anul 2006 . • în anul 2006 au fost pãrisiþi de pãrinþi în secþia de Pediatrie a Spitalului Focºani un numãr de 5 copii ºi un copil în anul 2007. 4 cazuri la Spitalul Câmpulung Moldovenesc. 7. dintre care pentru 80 dintre aceºtia s-a instituit o mãsurã specialã de protecþie. • Tot potrivit datelor statistice prezentate de ASP Neamþ. • un numãr de 3 plasamente în regim de urgenþã pentru copii gãsiþi. 16 . • 2007 . 6. a relatat cã în perioada 2006-2007 au fost abandonaþi de cãtre pãrinþi în aceastã unitate sanitarã un numãr de 7 copii. • Spitalul Judeþean de Urgenþe „Sf. Din discuþiile avute cu Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã Suceava. • o singurã astfel de mãsurã în cursul anului 2007. aceºtia ne-au comunicat cã au fost înregistrate un numãr de 12 cazuri. Judeþul Neamþ DGASPC Neamþ prezintã urmãtoarea situaþie: • 2006 . Judeþul Suceava IPJ Suceava a relatat cã: • „În perioada 2006-2007 nu a primit sesizãri scrise cu privire la abandonarea unor copii de cãtre mame în maternitate. iar • în anul 2007 a fost instituitã mãsura plasamentului în regim de urgenþã pentru un numãr de 6 copii abandonaþi de mame la naºtere ºi nici o mãsurã de acest gen pentru copii gãsiþi. în judeþul Neamþ a fost identificat un singur caz de copil care nu avea înregistratã naºterea la internare. dintre care 3 dintre aceºtia nu aveau înregistratã naºterea. Judeþul Vrancea DGASPC Vrancea a oferit urmãtoarele date statistice • a instituit un numãr de 64 de plasamente în regim de urgenþã pentru copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame la naºtere în unitãþile sanitare în perioada 2006-2007. caz sesizat de Spitalul Municipal Câmpulung cãtre SPAS Suceava. • un caz de gravidã care nu avea la internare declaratã naºterea. • în ceea ce priveºte cazurile de copii pãrãsiþi de pãrinþi în unitãþile sanitare.11 copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame la naºtere în unitãþile sanitare ºi în anul 2007 20 de copii nou-nãscuþi abandonaþi la naºtere. precum ºi 3 plasamente în regim de urgenþã pentru copii gãsiþi. caz sesizat cãtre SPAS Suceava.5. respectiv 1 caz la Spitalul Sf. în vederea obþinerii certificatului de naºtere. • toate cazurile sunt sesizate cãtre IPJ ºi DGASPC. Pantelimon” Focºani.o singurã mãsurã de plasament în regim de urgenþã pentru copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame în maternitate. DGASPC Suceava a oferit urmãtoarele informaþii: • în anul 2006 au fost instituite un numãr de 13 plasamente în regim de urgenþã pentru copii abandonaþi de mame la naºtere. ASP Neamþ • aratã cã în perioada 2006-2007 a fost înregistrat în unitãþile sanitare din cadrul judeþului Neamþ un numãr total de 110 copii abandonaþi de mame la naºtere sau pãrãsiþi de pãrinþi. • a instituit un numãr de 2 mãsuri de plasement în regim de urgenþã pentru copii gãsiþi în cursul anului 2006. Suceava. • un caz de copil internat care nu avea declaratã naºterea.2 mãsuri de plasament în regim de urgenþã pentru copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame în maternitate. s-au înregistrat în perioada 2006-2007 un numãr de 3 cazuri. la Spitalul Orãºenesc Gura Humorului.

26 alin. un numãr de 65 de astfel de cazuri. Legiuitorul a stipulat aceastã interdicþie 17 . precum ºi un numãr de 3 copii pãrãsiþi în aceeaºi perioadã de referinþã. prin textul articolului 22. impunând astfel pãrinþilor responsabilitatea principalã de a supraveghea respectarea acestui drept al copilului. Legea 272/2004 a instituit o serie de restricþii în sarcina pãrinþilor sau a reprezentanþilor legali. 22 din Legea 272/2004: (1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice ºi a vieþii sale intime.135 al. • a avut sesizate în cursul anului 2006 un numãr de 2 cazuri de copii pãrãsiþi de pãrinþi ºi acelaºi numãr de cazuri în anul 2007. privatã ºi demnitatea”. reprezentaþi legali sau alte persoane responsabile de creºterea ºi îngrijirea lor. oprirea expunerii publice a detaliilor care þin de sfera secretã a vieþii sale. Legea 272/2004 având în vedere cu prioritate protejarea imaginii copilului în mass-media audiovizualã.2-4 din Legea 272/2004 constituie contravenþie care se sancþioneazã cu amendã de la 500 lei la 1500 lei. privatã ºi de familie este opozabil tuturor. 8. în scopul de a obþine avantaje personale sau de a influenþa deciziile autoritãþilor publice.2. private ºi de familie garantat de Constituþia României prin art.22 al. (3) Participarea copilului în vârstã de pânã la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consimþãmântul scris al acestuia ºi al pãrinþilor sãi.1 lit. Acesta este ºi motivul pentru care legiuitorul a sancþionat încalcarea acestui drept al copilului. Legea 272/2004 particularizeazã acest drept în raport de stadiul de dezvoltare al copilului. Judeþul Galaþi IPJ Galaþi oferã urmãtoarele informaþii: • la aceastã instituþie au fost semnalate un numãr de 3 cazuri de copii nou-nãscuþi abandonaþi de mame în maternitatate în perioada 2006-2007. O particularitate a Legii privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului faþã de Constituþia României ºi Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului este ca aceasta. Dreptul copilului la viaþa intimã. aceºtia fiind obligaþi sã nu foloseascã sau sã expunã copilul în scopul de a obþine avantaje personale sau de a influenþa deciziile autoritãþilor publice. conform articolului 32 al.1 tuturor persoanelor indiferent de vârstã. 8 din Convenþie potrivit cãruia “orice persoanã are dreptul la respectarea vieþii sale private ºi de familie. astfel încât sã asigure ºi sã garanteze dreptul copilului prevãzut în al. DGASPC Galaþi a oferit urmãtoarele informaþii: • numãrul mamelor care ºi-au abandonat copiii nou — nãscuþi în maternitate ºi ulterior au fost identificate ºi au beneficiat de consiliere ºi sprijin au fost în 2006 — 19 cazuri ºi în 2007 — 14 cazuri. private ºi de familie Potrivit art. iar în anul 2007. ASP Galaþi a relatat cã: • în anul 2006 a fost înregistrat un singur caz de copil abandonat în unitãþi sanitare. În vederea protejãrii imaginii publice a copilului. private ºi de familie. 2. iar în anul 2007 s-au înregistrat 2 cazuri de copii aflaþi în aceastã situaþie.22 din Legea 272/2004 este o adaptare la dreptul constituþional al persoanei la protecþia vieþii intime.1 lit. (5) Consiliul Naþional al Audiovizualului monitorizeazã modul de derulare a programelor audiovizuale. ºi garantarea dreptului la protejarea imaginii publice a copilului.IPJ Vrancea a relatat cã: • în cursul anului 2006 a avut sesizate un numãr de 66 de cazuri de copii abandonaþi de mamã la naºtere în unitãþile sanitare. i din Legea 272/2004 ca nerespectarea dispoziþiilor art. Dreptul la viaþã intimã ºi la viaþã privatã face parte din categoria drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului reglementate de Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului prin art. inclusiv de cãtre pãrinþi ºi a prevazut în art. Textul art. dupã caz.(1). se asigure pentru copil. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice ºi a vieþii sale intime. Respectarea dreptului copilului la viaþa intimã ºi privatã presupune de fapt exluderea imixtiunii terþilor în zona vieþii intime a copilului. a domiciliului ºi corespondenþei sale”. privatã ºi mediul familiar. (2) Este interzisã orice acþiune de naturã sã afecteze imaginea publicã a copilului sau dreptul acestuia la viaþa intimã. inclusiv pãrinþilor.b din Legea 272/2004 “ sã coopereze cu copilul ºi sã ii respecte viaþa intimã. al reprezentantului legal. (4) Copiii nu pot fi expuºi de cãtre pãrinþi. care sunt datori. suplimentar de garantarea dreptului la viaþa intimã ºi privatã.

DDTV. fizice ºi mentale ºi de a preveni exploatarea copilului de cãtre mass-media. art. care în scopul de a spori spectaculozitatea producþiilor. activitatea Serviciului de Monitorizare TV din cadrul acestei instituþii are ca obiectiv principal monitorizarea conþinutului programelor de televiziune difuzate de canalele TV cu acoperire naþionalã. precum ºi dezvoltarea forþatã a talentelor copiilor în dauna dezvoltãrii lor armonioase. TVR Cultural. f) ºi g).Selecþia. conform art. ca urmare a unei realitãþi cu care se confruntã societatea umanã începând cu a doua jumãtate a secolului XX.f ºi g prevede obligativitatea instituþiilor ºi autoritãþilor publice. Antena 3. dar ºi societãþile ce asigurã servicii audiovizuale. B1 TV. încheierea acestora realizându-se numai prin reprezentanþii legali ai copilului. . În acest sens CNA i-au fost adresate întrebãri cu privire la modalitatea în care aceastã instituþie a realizat activitatea de monitorizare a mass-media audiovizualã în scopul protejãrii drepturilor copilului. Raþiunea stipulãrii interdicþiilor din articolul 22 este ca expunerea publicã a unor aspecte din viaþa intimã ºi privatã a copilului.). ci ºi cea de participant activ la exercitarea acestor drepturi. de divertisment.3 din Legea 272/2004 prevede o excepþie de la regulile capacitãþii de exerciþiu a copilului sub 14 ani. cu consecinþe grave asupra dezvoltãrii sale ulterioare ºi formãrii ca persoanã. evaluarea. Antena 1. Conform informaþiilor furnizate de cãtre CNA. Legea 272/2004 recunoaºte copilului nu numai calitatea de titular al acestor drepturi. Exploatarea copilului prin mass-media. potrivit atribuþiilor lor. un numãr de 36 de canale de televiziune: TVR 1. a publicitãþii. 99 al. De asemenea.04. sã adopte reglementãri specifice ºi sã aplice mãsuri corespunzãtoare pentru prevenirea acestor forme de exploatare a copilului. tocmai pentru a evita o altã formã de exploatare a copilului. Pentru îndeplinirea obiectivelor de monitorizare stabilite pe baza atribuþiilor prevãzute de Legea audiovizualului 504/2002 ºi de Codul de reglementare a conþinutului audiovizualului în cadrul capitolului “Protecþia Copilului” s-au aplicat metodologii de monitorizare. precum ºi analiza sesizarilor ºi reclamaþiilor primate de instituþie în legaturã cu conþinutul programelor audivizuale. cum ar fi: . inclusiv Legea 272/2004 enumerã aceste fenomene printre formele de exploatare a copilului. fie de sãnãtate.22 al.2006 .în sarcina celor care au în îngrijire un copil. CNA intrã în categoria instituþiilor publice care au competenþa de a adopta reglementãri specific ºi de a aplica mãsuri corespunzãtoare pentru prevenirea a dezvoltãrii forþate a talentelor copiilor în dauna dezvoltãrii lor armonioase. manipularea prin presã.2 lit. Antena 2. de unde rezultã cã Legea 272/2004 recunoaºte copilului sub 14 ani capacitatea sa de a discerne ºi de hotãrî prin prisma propriilor raþiuni pânã unde se poate implica publicul în intimitatea vieþii sale. fizice ºi mentale au devenit fenomene sociale ºi obiect de studiu de datã recentã al specialiºtilor în ºtiinþe sociale. De exploatarea copilului prin mass-media se fac vinovaþi atât pãrinþii sau alþi reprezentanþi legali ai copilului.2 pct. de dezbatere. potrivit legislaþiei civile române este considerat incapabil. Legea 272/2004 impune în sarcina Consiliului Naþional al Audiovizualului obligativitatea de a monitoriza modul de derulare a programelor audivizuale. evaluarea respectãrii grilelelor de program înscrise în caietele de sarcini ale deþinãtorilor de licente audiovizuale. Cosmos TV. clasificarea ºi încadrarea situaþiilor în care apar încãlcãri ale prevederilor legale privind protecþia copiilor. textul articolului 22 al. cea a exploatãrii copilului prin mass-media. în scopuri de propagandã ºi de publicitate se folosesc de imaginea copiilor ºi de aspecte legate de viaþa intimã a acestora.Urmãrirea programelor informative. 99 al. fie materialã sau chiar de talentele ºi aptitudinile acestuia. astfel încât dreptul copilului la protejarea imaginii publice. Potrivit datelor statistice oferite de CNA: • în anul 2007 au fost monitorizate sistematic sau prin sondaj de cãtre un numãr mediu de 10. sau prin intermediul unor dezbateri televizate în scopul de a obþine avantaje materiale sau de altã naturã. Acasa TV. profitând de starea copilului. vieþii intime. Etno TV. care urmãresc impresionarea publicului prin intermediul unor emisiuni de televiziune sau radio.3 din Legea 272/2004 instituind obligativitatea ca participarea copilului sub 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale sã se facã numai cu acordul scris al copilului. formã de exploatare aparutã de datã recentã.60 persoane. private ºi de familie sã-i fie protejat ºi garantat. decizia copilului cu privire la participarea sa la dezbateri publice în cadrul unor programe audivizuale fiind opozabilã inclusiv pãrtinþilor acestuia. AXN. Practic art. stigmatizarea acestuia. ceea ce atrage imposibilitatea de a încheia în nume propriu acte juridice.Intocmirea de rapoarte de monitorizare. De altfel. a producþiilor cinematografice ºi de animaþie. care. TVR 2. respectarea legislatiei ºi reglementarilor în domeniul audiovizualului (Legea audiovizualului 504/2002. a producþiilor musicale. Euforia Lifestyle 18 . poate atrage marginalizarea socialã a copilului.Codul de reglementare a conþinutului audiovizualului etc. Decizia 187/03. .

Realitatea TV. 135 alin.04. a vieþii intime. 22 alin. • Posturile radio monitorizate sistematic sau prin sondaj de cãtre CNA în cursul anului 2007 cu un numãr de persoane de 7. Nerespectarea prevederilor art. constatarea ºi sancþionarea acestora sunt în sarcina personalului anume desemnat din cadrul Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative. Europa FM. Telesport. Kiss FM. Prin decizia 187/03. Radio Guerrilla. Prima TV. Radio 21. • În anul 2007 s-au realizat 1804 monitorizãri a posturilor TV ca urmare a sesizãrilor ºi autosesizãrilor fãcute pe tema “Protecþiei Copilului”.Ro. Textul articolului 83 din Legea 272/2004 care instituie interdicþia de a se da publicitãþii date referitoare la sãvârºirea de fapte penale de cãtre copii care nu rãspund penal este în contradicþie cu procedura instituitã de Legea 19 . ProSport. 135 alin. iar de la apariþia Legii 272/2004 ºi pânã în prezent nu s-au aplicat sancþiuni pentru încãlcarea dispoziþiilor art. În cazurile analizate în cadrul ºedinþelor Consiliului cu privire la încãlcarea în cadrul programelor audiovizuale a dreptului copilului la protejarea imaginii sale publice. Sport. sarcina constatãrii contravenþiilor ºi aplicãrii sancþiunilor aparþinând personalului anume desemnat din cadrul Ministerului Internelor ºi Reformei Administrative. Dar aºa cum am mai menþionat. Info Pro. Potrivit art. Tot în vederea protejãrii imaginii publice a copilului ºi garantãrii dreptului acestuia la viaþa intimã ºi private. Mix FM. De asemenea. • Printre principalele teme acoperite de Serviciul de Monitorizare Radio s-a numãrat ºi “Protecþia Copilului”. O altã modalitate de respectare a dreptului copilului la protejarea imaginii sale publice. CNA a luat urmatoarele mãsuri: . posturile de radio monitorizate în anul 2007 pe tema Protecþiei Copilului au fost Kiss FM. National TV. Minimax. iar pentru înregistrarea prin mijloace audio-video a declaraþiei copilului este obligatoriu acordul acestuia. TVRM. private ºi de familie prevazutã de Legea 272/2004 este cea instituitã prin articolul 83 care prevede cã “este interzis sã se dea publicitãþii orice date referitoare la sãvârºirea de fapte penale de cãtre copilul care nu rãspunde penal. 1 sancþiune privind difuzarea timp de 10 minute numai a textului deciziei de sancþionare. Pe acest subiect sau fost realizate 20 de monitorizãri. Conform informaþiilor furnizate de Ministerul Internelor ºi Reformei Adminsitrative. 95 alin.2 din Legea 272/2004. în prezenþa unui psiholog ºi numai dupã o prealabilã pregãtire a copilului. OTV. Taraf.TV.50 au fost Radio Romania Actualitãþi. . 83 din lege. inclusiv date privitoare la persoana acestuia”. aceastã colaborare având rolul ºi de constientizare a mass-media audiovizuale.2-4 din Legea 272/2004. DELTA RFI. finalizate prin rapoarte prezentate Consiliului.În anul 2007 au fost date 24 de amenzi ºi 44 de somaþii. în care s-a dedicat un întreg titlu din aceastã reglementare protecþiei drepturilor copilului în mass-media audiovizualã. Radio Guerirlla. o sancþiune privind difuzarea timp de 3 ore numai a textului deciziei de sancþionare. în acord cu obiectivul respectãrii ºi protejãrii drepturilor copilului. I din Legea 272/2004 constituie contravenþie nerespectarea dispoziþiilor art. private ºi de familie.1 din Legea 272/2004 prevede cã audierea în instanþã a copilului abuzat ºi neglijat se poate face numai în camera de consiliu.2 lit. art. a vieþii intime. N24. Mãsurile mai sus prezentate au fost date ºi pentru cazuri de încãlcare a reglementãrilor legale privind participarea copilului pânã la 14 ani la dezbateri publice în cadrul unor programe audiovizuale fãrã consimþãmântul sau ºi/sau a pãrinþilor sau altor reprezentanþi legali. la nivelul inspectoratelor judeþene de poliþie nu existã personal cu atribuþii de control anume desemnat pentru constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor prevãzute de Legea 272/2004. Kanal D.2. Europa FM. GoodLife Channel. MIRA nu are desemnat personal specializat pentru constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor prevazute de art.În anul 2006 au fost date 19 amenzi ºi 14 somaþii radiodifuzorilor care nu au respectat legislaþia actualã pe aceastã temã.2006 intitulându-se “Protecþia Copilului”. MTV. 83 constituie contravenþie conform art.04. titlu I din Decizia 187/03. Senso. CNA a iniþiat o colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului pentru a se informa reciproc ºi a se autosesiza din oficiu atunci când sunt constatate încãlcãri ale drepturilor copilului în domeniul audiovizualului. ce se sancþioneazã cu amendã de la 500 la 1500 Ron. 135 alin. HBO. 135 alin. Radio TOTAL.2006 CNA a adoptat codul prinvind conþinutul audiovizualului. iar de la apariþia Legii 272/2004 ºi pânã în prezent nu au fost aplicate sancþiuni contravenþionale în baza Legii 272/2004. Radio 21. Hallmark.i din Legea 272/2004 ce se sancþioneazã cu amendã de la 500 lei la 1500 lei.2 lit. în sensul de a se respecta de cãtre radiodifuzori principiul interesului superior al copilului. art.

61 alin. “Asociaþia pentru Dezvoltarea Comunitarã a Romilor”). conceptul de discriminare reprezintã orice deosebire. indiferent de rasã. 27 alin. Astfel. nu prevãd ca ºedinþele de judecatã în care se soluþioneazã aceste cauze sã fie nepublice. textul articolului 7 din Legea 272/2004 enumerã o complexitate de criterii care pot constitui obiect al unor forme de discriminare. Regulile de procedurã speciale instituite de art. restrictive sau preferinþã care sã aibã ca efect limitarea. • a menþionat cã petiþiile privind cazurile de discriminare înregistrate în perioada 2006-2007 au fost adresate fie de pãrinþii copiilor care se aflau în situaþii de discriminare. de gradul sau tipul unei deficienþe. la practicarea propriei sale religii. folosinþei sau exerciþiului. Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricãrei forme de discriminare Unul dintre principiile care guverneazã respectarea ºi garantarea drepturilor copilului este cel al egalitãþii de ºanse ºi nediscriminãrii. în baza Ordonanþei de Guvern 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare. la declararea apartenenþei sale entice. anularea recunoaºterii. faþã de copilul care a sãvârºit fapte penale ºi nu rãspunde penal se stabileºte mãsura plasamentului de cãtre instanþa de judecatã în cazul în care nu existã acordul pãrinþilor.08. precum ºi la dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alþi membri ai comunitãþii din care face parte. apartenenþã etnicã sau origine socialã.272/2004 privind instituirea unei mãsuri de protecþie pentru copii care sãvârºesc fapte penale ºi nu rãspund penal. conform articolului 67 alin. de situaþia materialã. 124 ºi urmãtoarele din lege.2 lit. 2. • în perioada 2006-2007 a derulat mai multe programe ºi activitãþi de informare ºi de educaþie în domeniul combaterii discriminãrii ºi promovãrii principiului egalitãþii de ºanse în exercitarea drepturilor ºi libertãþilor civile. religioase sau lingvistice are dreptul la viaþa culturalã proprie. principiu potrivit cãruia judecata oricãrui proces civil se desfãºoarã în mod public. religioase. inclusiv pentru copii care sãvârºesc fapte penale ºi nu rãspund penal. a drepturilor ºi libertãþilor civile fundamentale. unul dintre principiile care guverneazã procesul civil este publicitatea. multe dintre acestea fiind organizate cu implicarea elevilor ºi studenþilor. b. sex. înlãturarea situaþiilor cu caracter discriminatoriu la adresa copiilor de etnie rromã.2 din Legea 272/2004. Potrivit articolul 27 din Legea 272/2004 “copilul aparþinând unei minoritãþi naþionale. fiind autoritate de stat aflatã sub control parlamentar care are ca atribuþii principale informarea ºi formarea societãþii în vederea eliminãrii oricãrei forme de discriminare.” Potrivit art. prevãzut de art. De asemenea. fie de cãtre ONG-urile ce au ca domeniu de activitate protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor de etnie rromã (“RomaniCris”. • acestea au avut ca obiect. opine politicã sau altã opinie. 20 . • în anul 2007 au fost înregistrate 10 cazuri de discriminare. Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii a furnizat urmãtoarele informaþii: • în anul 2006 au fost sesizate 6 cazuri de discriminare a copiilor de etnie rromã.b din Legea 272/2004. de statutul la naºtere sau de statutul dobândit. entice. îngrãdirea. reglementatã de art. faþã de copilul care sãvârºeºte fapte penale ºi nu rãspunde penal se poate institui mãsura supravegherii specializate de cãtre instanþa de judecatã în cazul în care nu existã acordul pãrinþilor. excludere. potrivit art. culoare. de a investiga ºi sancþiona actele de discriminare. Potrivit art. 6 lit. 27 alin.2002. astfel încât în accepþiunea Legii 272/2004. respectiv nu prevãd posibilitatea de a se restricþiona accesul publicului în sala de desfãºurare a ºedinþei de judecatã pentru a fi pãstratã astfel confidenþialiatea datelor privitoare la copii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal. 7 din Legea 272/2004 “Drepturile copilului prevãzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fãrã nici o discriminare. ale pãrinþilor ori ale altor reprezentanþi legali sau de orice altã distincþie”. de naþionalitate. • În urma cercetãrilor efectuate.2 din Legea 272/2004 “Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) asigurã ºi urmãreºte exercitarea drepturilor prevãzute în art. 1”. reclamaþiile privind în primul rând restricþionarea accesului la condiþii propice de învãþãmânt. în condiþii de egalitate. de dificultãþile de formare ºi dezvoltare sau de alt gen al copilului. situaþia copiilor de etnie rromã. în principal. Prin urmare. existând astfel posibilitatea ca orice persoanã interesatã sã participe la desfãºurarea ºedinþei de judecatã. Potrivit normelor procedural civile. Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii a fost înfiinþat la data de 01.3. 124-131 din Legea 272/2004 pentru cauzele având ca obiect instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. Colegiul Director al CNCD a identificat în perioada de referinþã 3 cazuri de discriminare ºi prin hotãrârile emise a recomandat instituþiilor sau persoanelor responsabile de aceste cazuri. limba sau religie.

în raport cu vârsta ºi gradul de maturitate a copilului. dacã este respectatã. Practic. dacã autoritatea competentã apreciazã cã audierea lui este necesarã pentru soluþionarea cauzei. el participând la încheierea de acte juridice civile doar prin intermediul reprezentanþilor legali. autoritatea competentã se va pronunþa printr-o decizie motivatã. persoana fizicã dobândeºte capacitate deplinã de exerciþiu ºi este prezumatã cã are discernãmâtul necesar de a încheia acte juridice începând cu vârsta de 18 ani. . European Grassroot Organisation ºi Asociaþia Fotbaliºtilor Amatori ºi Nonamatori. Cluj. 24 din Legea 272/2004 nu dã un alt sens noþiunii de capacitate de exerciþiu ºi nu reprezintã excepþii de la regulile privind dicernãmântul necesar încheierii de acte juridice civile. (2) În orice procedurã judiciarã sau administrativã care îl priveºte. Suceava. Timiºoara.Pe toatã durata anului 2007. 24 din Legea 272/2004: (1) Copilul capabil de discernãmânt are dreptul de a-si exprima liber opinia asupra oricãrei probleme care îl priveºte. art.VIOLENÞA DISTRUGE VIEÞI” în parteneriat cu Federaþia Românã de Fotbal. poate fi ascultat ºi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani. ªcoala de Varã “TOÞI DIFERIÞI-TOÞI EGALI.aprilie-mai 2006 . Cu toate acestea. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. . Minorul de 14-18 ani este considerat ca are capacitate de exerciþiu restransã. . ci dã o altã perspectivã asupra ascultãrii opiniei copilului ºi analizãrii acesteia în procedurile care privesc copilul. (4) În toate cazurile prevãzute la al.” Grupurile þintã ale acestei activitãþi au fost reprezentate de tineri provenind din categorii sociale defavorizate. 24 consacrã dreptul copilului 21 . precum ºi asupra consecinþelor oricãrei decizii care îl priveºte. de a fi consultat. CNCD a derulat Campania “RASISMUL STRICà JOCUL.În perioada iunie-septembrie 2007 CNCD în parteneriat cu Asociaþia Românã pentru dezbateri. participãrii la raporturi juridice civile sau la cele procesual civile. Potrivit legii civile române. legea recunoscându-i dreptul de a încheia anumite acte juridice în nume propriu.În perioada martie-mai 2007 a fost derulat proiectul “Tinerii spun NU discriminãrii” de cãtre CNCD în parteneriat cu Asociaþia Pro Democraþia-Centrul Regional de Resurse Focºani . CNCD a participat la proiectul intitulat “CARVANA DIVERSITÃÞII” din cadrul Programului Comunitar de acþiune pentru Combaterea Discriminãrii ce s-a desfãºurat în urmãtoarele oraºe: Constanþa.26 iunie-03 iulie 2006 CNCD a organizat împreunã cu Autoritatea Naþionalã pentru Tineret (ANT) ºi Departamentul pentru Relaþii Interetnice (DRI).Dintre campaniile de informare ºi de conºtientizare a opiniei publice cu privire la problematica discriminãrii organizate de CNCD amintim: . indiferent de vârstã. dar cu asistarea reprezentanþilor legali.În perioada 07-13 mai 2007 la iniþiative CNCD s-a desfãºurat ªcoala de Varã “PENTRU DIVERSITATE. care se desfãºoarã anual la nivel European în luna octombrie ºi în care CNCD s-a implicat activ încã din anul 2003. copilul are dreptul de a fi ascultat. ªcoala de varã cu tematica “DIALOG INTERCULTURAL”. în mai multe etape. Aceastã campanile a avut loc în contextual “Sãptãmânii de acþiune împotriva rasismului în fotbal”. mai-iunie 2006. oratorie ºi retoricã a desfãºurat o serie de evenimente reunite sub umbrela Competiþiei Naþionale de Public Speaking “ DISCRIMINAGORA”.2 opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare ºi li se vor acorda importanþa cuvenitã. Minorul sub 14 ani este prezumat de lege cã nu are discernãmânt.In perioada 20-28 august 2006 s-a organizat la Costineºti în colaborare cu ANT ºi DRI. ÎMPOTRIVA DISCRIMINÃRII” la care au participat un numãr de 37 de studenþi ºi masteranzi de la diferite facultãþi din Bucureºti sau din þarã. de a-ºi exprima opinia.Campania “Lasã rasismul în ofsaid”. Noþiunea de “copil capabil de discernãmânt” la care se referã art. . (3) Dreptul de a fi ascultat conferã copilului dreptul de a cere ºi de a primi orice informaþie pertinentã. 2. de a fi informat asupra consecinþelor pe care le poate avea opinia sa. evident þinând cont de gradul de dezvoltare ºi de maturizare a acestuia. În caz de refuz. Caraº-Severin ºi Bucureºti . Dreptul copilului capabil de discernãmânt de a-ºi exprima liber opinia asupra oricãrei probleme care îl priveºte Potrivit art.2 ºi 3.4. campanie derulatã împreunã cu Federaþia Românã de Fotbal. (5) Orice copil poate cere sã fie ascultat conform dispoziþiilor al.

În orice caz. Bujor Judeþul Vrancea Muncipiul Focºani Judeþul Vrancea Orasul Panciu Judeþul Vrancea Orasul Adjud Instituþia Judecãtoria Iaºi Judecãtoria Hârlãu Judecãtoria Vaslui Judecãtoria Bacãu Judecãtoria Piatra Neamþ Judecãtoria Roman Judectoria Suceava Judecãtoria Fãlticeni Judecãtoria Galaþi Judecãtoria Tecuci Judecãtoria Tg. Legiuitorul a avut în vedere faptul cã opinia copilului. inclusiv cel care are sub 10 ani. de a-ºi expune punctul de vedere. dupã caz. de a nu fi ignorant ori de câte ori adulþii iau hotãrâri în probleme care-l privesc. mai ales în procedurile judiciare sau administrative privind relaþiile de familie sau în cel care privesc instituirea mãsurilor speciale de protecþie. trebuie pronunþat printr-o decizie motivatã. fie de cãtre instanþele judecãtoreºti. fie de cãtre Comisiile pentru protecþia copilului.de a fi ascultat. indiferent dacã a împlinit vârsta de 10 ani sau nu. În vederea verificãrii dacã au existat cereri adresate de copii conform art. s-au obþinut urmãtoarele rezultate: JUDECÃTORII Judeþul/Localitatea Judeþul Iaºi Municipiul Iaºi Judeþul Iaºi Orasul Hârlau Judeþul Vaslui Muncipiul Vaslui Judeþul Bacãu Muncipiul Bacãu Judeþul Neamþ Municipiul Piatra Neamþ Judeþul Neamþ Municipiul Roman Judeþul Suceava Muncipiul Suceava Judeþul Suceava Orasul Fãlticeni Judeþul Galaþi Muncipiul Galaþi Judeþul Galaþi Orasul Tecuci Judeþul Galaþi Tg. de cereri adresate de copii în vederea ascultãrii lor Nu a rãspuns Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu a rãspuns Soluþii Nu a rãspuns Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a rãspuns 22 . este necesar a fi ascultatã ºi analizatã de autoritãþile competente.4 din Legea 272/2004 autoritãþilor judiciare sau administrative care au competenþa de a dispune mãsuri cu privire la aceºtia. refuzul autoritãþii competente de a audia copilul. În exercitarea dreptului de a fi ascultat. Bujor Judecãtoria Focºani Judecãtoria Panciu Judecãtoria Adjud Numãr de cereri formulate de copii în vedere audierii lor Nu a rãspuns Nu a avut înregistrate astfel de cereri Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu a rãspuns Nu au existat cereri Nu au existat cereri Nu a rãspuns Nu au existat cereri Nu au existat cereri Soluþii Nu a rãspuns 0 Nu a rãspuns Nu a rãspuns 0 0 0 0 Nu a rãspuns 0 0 Nu a rãspuns 0 0 TRIBUNALE Judeþul Judeþul Iaºi Judeþul Vaslui Judeþul Botoºani Judeþul Bacãu Judeþul Neamþ Judeþul Suceava Judeþul Vrancea Judeþul Galaþi Instituþia Tribunalul Iaºi Tribunalul Vaslui Tribunalul Botoºani Tribunalul Bacãu Tribunalul Piatra Neamþ Tribunalul Suceava Tribunalul Vrancea Tribunalul Galaþi Nr. 24 al. solicitând autoritãþii administrative sau judiciare ascultarea sa. copilul poate lua iniþiativa audierii sale.

nu au existat hotãrâri casate sau desfiinþate pronunþate de cãtre acestea pentru nerespectarea dispoziþiilor legale privind audierea obligatorie a minorului de peste 10 ani la Tribunalul Iaºi. CPC Suceava. Judecãtoria Piatra Neamþ. Tribunalul Vaslui. nu au existat hotãrâri judecãtoreºti pronunþate în cauze cu minori ºi relaþii de familie desfiinþate sau casate pe motivul neascultãrii obligatorii a minorului peste 10 ani la Judecãtoria Hârlãu. ªi în ceea ce priveºte mãsurile speciale de protecþie instituite de Comisiile Pentru Protecþia Copilului. • Pentru a avea o imagine clarã a raportului între acþiunile privitoare la minori de pe rolurile judecãtoriilor ºi cererile copiilor de a fi audiaþi. CPC Botoºani.CPC Judeþul Bacãu Consiliul Judeþean Nu a rãspuns Bacãu-CPC Judeþul Botoºani Consiliul Judeþena Nu au existat cereri Botoºani -CPC Judeþul Neamþ Consiliul Judeþen Neamþ . Tribunalul Vrancea. Instituþia aprecizã cã datoritã Vrancea CPC informãrii corecte a copiilor ºi consultãrii lor în toate mãsurile ºi procedurile nu se fac cereri speciale din partea copiilor Soluþii Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a rãspuns Nu a fost cazul Nu a fost cazul Nu a fost cazul În vederea îndeplinirii obligativitãþii de cãtre autoritãþile cu activitate jurisdicþionalã de a asculta copii care au împlinit vârsta de 10 ani în procedurile judiciare care-i privesc copiii. Conform informaþiilor furnizate de cãtre Judecãtorii. Judecãtoria Panciu. Tribunalul.COMISIILE PENTRU PROTECÞIA COPILULUI Judeþul Instituþia Numãr de cereri adresate de copii în vederea ascultãrii lor Judeþul Iaºi Consiliul Judeþean Iaºi Nu au existat cereri Comisia pentru Protecþia copilului Judeþul Vaslui Consiliul Judeþean Nu au existat cereri Vaslui. Judecãtoria Fãlticeni. Tribunalul Botoºani.CPC Judeþul Suceava Consiliul Judeþean Nu au existat cereri Suceava CPC Judeþul Vrancea Consiliul Judeþena Nu au existat cereri. prezentãm mai jos o situaþie statisticã a cauzelor civile cu minori înregistrate în perioada 2006-2007 la Judecãtoriile monitorizate: Divorþ cu minori Incredinþare minor Stabilire domiciliu minor Stabilire legaturi personale cu minorul. CPC Bacãu. Judeþul Vrancea. Judeþul Neamþ. De asemenea. Judeþul Iaºi. nu au existat plângeri împotriva acestora pe morivul neaudierii minorului de peste 10 ani la CPC Iaºi. în ce priveºte Tribunalele. CPC Vrancea. Judeþul Galaþi. Tribunalul Neamþ. Judecãtoria Tecuci. Judecãtoria Roman. program de vizitare minor 17 Stabilire pensie de întreþinere Acþiune care sã tinã loc de consimþãmânt pentru scoaterea copilului din þarã 0 Judecãtoria Judecãtoria Vaslui Judecãtoria Piatra Neamþ Judecãtoria Roman Judecãtoria Suceava 626 65 6 302 776 552 688 116 72 83 14 11 34 0 189 93 336 34 0 23 . Judecãtoria Bacãu. Judecãtoria Fãlticeni. s-au solicitat Judecãtoriilor ºi Tribunalelor din judeþele regiunii Moldovei informaþii cu privire la hotãrârile judecãtoreºti pronunþate în cauze privitoare la copii ºi relaþiile de familie care au fost desfiinþate sau casate ca urmare a încãlcãrii acestei obligaþii. CPC Vaslui. Tribunalul Galaþi. Judecãtoria Suceava.

precum ºi cu privire la modalitãþile de exercitare a drepturilor copilului. Conform informaþiilor furnizate de cãtre tribunalele din Iaºi.Judecãtoria Divorþ cu minori Incredinþare minor Stabilire domiciliu minor Stabilire legaturi personale cu minorul. la nici una dintre judecãtoriile monitorizate nu au fost înregistrate plângeri sau petiþii ale copiilor prin care aceºtia sã invoce încãlcãri ale drepturilor lor în procedurile judiciare. Bujor Judecãtoria Panciu Judecãtoria Adjud Judectoria Hârlãu Judecãtoria Iaºi Judecãtoria Bacãu Judecãtoria Botoºani Judecãtoria Galaþi Judecãtoria Focsani 444 348 191 37 187 436 49 88 15 11 27 53 1 17 1 14 1 132 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns 150 74 26 27 159 185 Acþiune care sã tinã loc de consimþãmânt pentru scoaterea copilului din þarã 0 0 0 5 0 0 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rapuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns 2. Textul de lege recunoaºte dreptul copilului de a depune plângeri personal. Conform informaþiilor prezentate de cãtre DGASPC. Consacrarea acestui drept derivã din recunoaºterea copilului ca beneficiar activ al drepturilor sale. situaþia plângerilor promovate personal de cãtre copii în perioada 2006-2007 se prezintã astfel: 24 . Suceava. 29 din Legea 272/2004 „Copilul are dreptul sã depunã singur plângeri referitoare la încãlcarea drepturilor sale fundamentale”. Bacãu. Vrancea la nici una dintre aceste instanþe nu au fost înregistrate în cursul anului 2006-2007 plângeri ale copiilor cu privire la încãlcarea drepturilor lor fundamentale sau petiþii în legãturã cu încãlcarea drepturilor în procedurile judiciare care-i privesc. în funcþie de vârstã ºi maturitatea sa. Dreptul copilului la petiþionare Potrivit art. Botoºani. S-au adresat solicitãri de informaþii de interes public instanþelor judecatoreºti cu privire la înregistrarea eventualelor plângeri sau petiþii ale copiilor în legãturã cu încãlcarea drepturilor lor în procedurile judiciare care-i privesc. nu prin reprezentant legal sau asistat de un reprezentant legal. program de vizitare minor 11 27 5 22 12 6 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Stabilire pensie de întreþinere Judecãtoria Fãlticeni Judecãtoria Tecuci Judecãtoria Tg. De asemenea. Au fost solicitate informaþii ºi direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului în legãturã cu numãrul de plângeri înregistrate la aceste instituþii promovate de cãtre copii prin care aceºtia au sesizat încãlcarea drepturilor lor fundamentale. autoritãþi. Galaþi.5. Vaslui. Dreptul copilului de a depune singur plângeri nu poate fi analizat decât în contextul unei corecte informãri a copilului cu privire la drepturile sale ºi la necesitatea respectãrii acestor drepturi de cãtre adulþi. poate sã-ºi susþinã singur interesele ºi sã aibã astfel un cuvânt de spus în legãturã cu mãsurile decise de adulþi faþã de persoana sa. care. Neamþ. posibilitatea de a depune plângeri pentru încãlcarea drepturilor sale fundamentale fiindu-i astfel asiguratã fãrã nici o condiþionare referitoare la discernãmânt. cadre didactice.

Au fost adresate întrebãri cãtre judecãtoriile din judeþele aflate în aria geograficã de monitorizare a proiectului „Drepturile copilului între lege ºi practicã” în legãturã cu numãrul de acþiuni întemeiate pe art.G. 5 au fost direcþionate cãtre alte instituþii spre soluþionare Nu a oferit date Toþi copiii au fost incluºi într-un program de consiliere socialã. nici o astfel de cerere nu a fost înregistratã în perioada de referinþã. în acord cu interesul superior al copilului. IPJ Bacãu.A.G. este inviolabilã.C Suceava D.A.3 din Legea 272/2004 „Copilul care a împlinit 14 ani poate cere încuviinþarea instanþei judecãtoreºti de a-ºi schimba felul învãþãturii ºi al pregãtirii profesionale”. Textul de lege are în vedere situaþia în care intervine un conflict între pãrinþi ºi copil cu privire la felul învãþãturii ºi pregãtirii profesionale a copilului. care vizeazã promovarea bunãstãrii sale sociale.S.S.C. juridicã în vederea soluþionãrii problemelor semnalate. potrivit informaþiilor furnizate de IPJ Iaºi.G. de a primi ºi de a difuza informaþii de orice naturã. 2 copii au fost plasaþi în asistenþã maternalã 21 au fost confirmate ºi soluþionate prin instituirea unei mãsuri speciale de protecþie.P.P. conform informaþiilor furnizate de cãtre acestea.6.S.C Iaºi D. (2) Libertatea copilului de cãuta.P.P. sãnãtatea fizicã ºi mentalã. Dreptul copilului la libertate de exprimare ºi de a fi informat Potrivit art. iar.A. 2.G.P.Judeþ/DGASPC D. 23 din Legea 272/2004: (1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare. 3 soluþionate prin includerea copiilor în programe de consiliere 4 infirmate.P.A.A.P.C Galaþi 1 singurã plângere 6 plângeri ale copiilor 12 plângeri ale copiilor Au fost solicitate informaþii ºi IPJ în legãturã cu numãrul de plângeri adresate de copii în legãturã cu încãlcarea drepturilor lor.S. art. 25 .S. IPJ Suceava.C Vaslui Numãr plângeri ale copiilor privind încãlcarea drepturilor lor în perioada 2006-2007 12 plângeri Soluþii cu privire la aceste plângeri 28 plângeri ale copiilor Toate soluþionate. psihologicã. Prevederile art. Tot în acord cu dreptul copilului la petiþionare. În nici unul dintre cazuri nu s-a impus luarea unei mãsuri speciale de protecþie. 47 al. IPJ Vaslui.S. spiritual ºi morale.C Vrancea D.C Neamþ D.G.A.3 reglementeazã practic o modalitate a exercitãrii dreptului la la libertate de gândire ºi libertate de exprimare a copilului care a împlinit 14 ani.S.A. Toate au fost soluþionate. Botoºani 25 de plângeri ale copiilor D. caz în care hotãrãºte instanþa judecatorescã. 47 al. 10 copii beneficiind de consiliere ºi reinserþie în familie.G. IPJ Botoºani. prin includerea copiilor în programe de consiliere individuale sau de grup.G.C Bacãu 17 plângeri ale copiilor 4 plângeri ale copiilor D.A.3 din Legea 272/2004 înregistrat la instanþe în perioada 2006-2007 ºi.S. IPJ Vrancea ºi IPJ Galaþi la nici una dintre aceste instituþii nu au fost înregistrate plângeri ale copiilor. sub orice formã ºi prin orice mijloace la alegerea sa. 2 au fost infirmate. Direcþionatã cãtre IPJ În 2 dintre acestea s-a instituit o mãsurã specialã de protecþie ºi s-a fãcut concomitent plângere la IPJ 5 soluþionate prin instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. 47 al. Aceste cazuri au fost soluþionate de cãtre echipa Centrului de Consiliere ºi Sprijin pentru Pãrinþi ºi Copii ºi nu s-a impus luarea unei mãsuri speciale de protecþie. D.G.P.

24 alin. opiniile. acþiuni în parteneriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi. unitatea ºcolarã a precizat cã în cursul anului ºcolar 2007-2008. ca formã de asigurare a procesului instructiv-educativ al copilului. au obligaþia de a le asigura informaþii. s-au desfãºurat acþiuni de cunoaºtere a drepturilor copilului ºi a legislaþiei aferente. în cadrul unor activitãþi extraºcolare ºi în mod accesibilizat pe nivele de vârstã. prin scris.2 din Legea 272/2004 prevede cã „în cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de cãtre cadrele didactice. Art. Direcþia de Asistenþã Socialã pentru Copil ºi Familie. Secþia V Poliþie ºi Poliþia de Proximitate. • Grupul ªcolar „Nicolina” din Muncipiul Iaºi. dupã caz. • ªcoala Generalã „George Coºbuc” din Muncipiul Iaºi a menþionat cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor se realizeazã în cadrul orelor de diriginþie ºi culturã civicã. Bacãu. Art. precum ºi de a le permite sã-ºi exprime punctul de vedere. prin sunete sau prin orice mijloace gândurile. Botoºani. Art. (4) Pãrinþii nu pot limita dreptul copilului minor la libertate de exprimare decât în cazurile expres prevãzute de lege. Materialele prezentate ºi sub formã graficã. în legãturã cu modalitatea în care aceste instituþii asigurã informarea copiilor cu privire la drepturile lor.a din Legea 272/2004 prevede cã Inspecþia Muncii. precum ºi asupra exercitãrii acestora”. foarte atractive. fie la iniþiativa pãrinþilor/reprezentanþilor legali sau persoanelor care prin natura profesiei apãrã ºi promoveazã drepturile copilului. studii de caz în cadrul întâlnirilor Consiliului Elevilor. 29 din Legea 272/2004 „Copilul are dreptul sã depunã singur plângeri referitoare la încãlcarea drepturilor sale fundamentale. Liberatea de exprimare este strâns legatã de dreptul copilului de a fi informat. precum ºi modalitatea în care se realizeazã informarea copilului cu privire la drepturile sale ºi la procedurile legale de exercitare a acestor drepturi. demararea implementãrii programului Avocatul Elevului. drept care se poate asigura prin douã modalitãþi: fie prin asigurarea accesului la infomaþie a copilului atunci când solicitã sã fie informat. prin imagini. în colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului are obligaþia de a promova campanii de conºtientizare ºi informare pentru copii despre mãsurile de protecþie de care pot beneficia ºi despre riscurile pe care le implicã cazurile de exploatare economicã. la toate clasele.4 lit. prin natura funcþiei. Neamþ. Vaslui. Prin liberate de exprimare se înþelege posibilitatea recunoscutã copilului de a-ºi exprima prin viu grai. Galaþi. s-a urmãrit ºi modalitatea în care aceste instituþii asigurã copilului liberului acces la informaþii. În cadrul activitãþii de monitorizarea a instituþiilor cu atribuþii în apãrarea ºi promovarea drepturilor copilului a Asociaþiei Salvaþi Copiii Iaºi. precum ºi asupra consecinþelor oricãrei decizii care-l priveºte”. afiºaje tehnoredactate ºi electronice. ideile ºi opiniile. Astfel. lecþii de diriginþie. 87 alin. de a fi informat asupra drepturilor sale . au accesibilizat 26 . în funcþie de gradul de înþelegere al acestora. De asemenea.(3) Pãrinþii sau. s-au adresat solicitãri de informaþii de interes public inspectoratelor ºcolare judeþene. care au astfel obligaþia corelativã de a informa copilul. cu Direcþia de Sãnãtate Publicã. de a-ºi exprima opinia ºi de a fi informat asupra consecinþelor pe care le poate avea opinia sa.3 Legea 272/2004 prevede cã “dreptul copilului de a fi ascultat conferã copilului posibilitatea de a cere ºi de a primi orice informaþie pertinentã. (2) Copilul este informat asupra drepturilor sale. promoveazã ºi asigurã repsectarea drepturilor copilului. semestru II. Suceava. Legea 272/2004 prevede în mai multe articole obligaþia de a informa copilului în problemele care îl privesc ºi totodatã obligaþia de a asigura liberul acces la informaþie al copilului atunci când acesta solicitã sã fie informat: Art. în mod organizat la ore sau în afara orelor. Art. alþi reprezentanþi legali ai copilului. În Judeþul Iaºi • Inspectoratul ªcolar Judeþean Iaºi nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public. precum ºi persoanele care. Vrancea. 48 al. persoanele care au în plasament copii. astfel încât sã permitã accesul copiilor ºi informarea adecvatã. sentimetele sale în legaturã cu orice problemã care-l priveºte. la o serie de unitãþi ºcolare din judeþele Iaºi. Serviciul de Probaþiune de pe lângã Tribunalul Iaºi. explicaþii ºi sfaturi. Lectorat cu pãrinþii. dacã este respectatã. 2 din Legea 272/2004 prevede cã regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desfãºoarã activitãþi de protecþie a copilului vor expune aceste regulamente într-un loc vizibil. precum ºi asupra modalitãþii de exercitare a acestora”. precum ºi altor instituþii cu atribuþii în domeniu. a menþionat cã asigurã respectarea dreptului copilului de a fi informat asupra drepturilor sale ºi a modalitãþilor legale de exercitare a acestor drepturi prin diseminarea informaþiilor specifice prin: Consiliul Profesoral cu temã. 145 alin.

sub coordonarea inspectorilor pentru educaþie formalã ºi informalã. în parteneriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Drepturilor Copilului. . . Judeþul Suceava Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava precizeazã cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor se realizeazã prin campaniile judeþene desfãºurate în unitãþile ºcolare. cã a afiºat la loc vizibil în centrele rezidenþiale misiunea acestora ºi regulamentul de ordine interioarã. Judeþul Neamþ • Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ nu a furnizat date cu privire la aceastã temã. S-au amplasat în fiecare dintre ºcolile implicate în proiect urne în care s-au colectat sesizãri. reintegrarea copiilor victime ale traficului în Bucureºti. Iaºi. . cã este afiºat la loc vizibil în centrele rezidenþiale structura Consiliului copiilor ales de cãtre rezidenþi în mod democratic. sugestii ale copiilor. în perioada februarie-aprilie 2007. Judeþul Botoºani • Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani precizeazã cã în vederea informãrii elevilor cu privire la drepturile s-au derulat mai multe programe ºi campanii de informare la care au participat atât elevi. Judeþul Bacãu • Inspectoratul ªcolar Judeþean Bacãu nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public.P. întrebãri.Proiectul „Centre de tineret pentru reducerea vulnerabilitãþii la trafic. . precum ºi a imaginii pe care aceºtia o au faþã de rolul DGASPC. judeþul Iaºi a precizat cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor s-a realizat astfel: la orele de educaþie ºi culturã civicã. D. prin întâlniri ale Consiliului Reprezentativ al Elevilor. a abuzului ºi neglijãrii acestora”. Elevii ªcolii Generale G. cât ºi cadre didactice. • Nici o unitate ºcolarã din Judeþul Vaslui nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public adresate de Asociaþia Salvaþi Copiii Iaºi. Giurgiu ºi Botoºani” derulat în parteneriat cu Asociaþia Alternative Sociale Iaºi în perioada aprilie 2005-septembrie 2006. Inspectoratul Teritorial de Muncã ºi asociaþia Rainbow Botoºani. precum ºi de a fi informaþi în mod individual despre acestea. judeþul Botoºani precizeazã cã dreptul copilului la informare cu privire la drepturile sale ºi la procedurile legale de protecþie a lor se realizeazã prin: organizarea de activitãþi specifice în cadrul orelor de diriginþie. organizarea de activitãþi specifice în cadrul orelor de diriginþie.Proiectul „Pentru o viaþã mai bunã” al Asociaþiei „Tempustin” a elevilor ºi profesorilor de la Colegiul Naþional “Mihai Eminescu” derulat în perioada decembrie 2005-martie 2006. Prevenirea ºi eliminarea exploatãrii prin muncã a copiilor.S.G. dintre care amintim: . • Nici o unitate ºcolarã din Judeþul Neamþ nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public. Judeþul Vaslui • Inspectoratul ªcolar Judeþean Vaslui nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public. activitãþi extraºcolare.• • cunoaºterea drepturilor copilului. Grupul ªcolar Industrial Bucecea.Programul „Avocatul elevului” într-un numãr de 5 licee botoºãnene.Proiectul „Protecþia ºi promovarea drepturilor copilului. • Nici o unitate ºcolarã din Judeþul Bacãu nu a rãspuns cererilor de informaþii de interes public adresate de Asociaþia Salvaþi Copiii Iaºi.A. prin afiºarea la avizierul ºcolii-secþiunea elevi.Proiectul ”Servicii Sociale pentru copiii din Judeþele Botoºani ºi Vaslui”. prin organizarea Consiliului Judeþean al Elevilor. Scopul proiectului îl constituie identificarea nevoilor informaþionale ale copiilor ºi tinerilor. de asemenea. 27 . prin activitãþi educative ºi extraºcolare. derulat în parteneriat cu Asociaþia „Alternative Sociale” Iaºi . Proiectul a presupus organizarea unei acþiuni în 27 de ºcoli generale ºi licee din muncipiu ºi judeþul Iaºi prin care li se oferã elevilor posibilitatea de a adresa întrebãri în legãturã cu activitatea desfãºuratã de DGASPC ºi cu oferta de servicii destinate copiilor.Coºbuc au participat în luna iunie 2008 la concursul organizat de Fundaþia Link pe tema dreptului la identitate al copilului. la orele de consiliere pentru clasele V-VIII.Proiectul „ªcoala pãrinþilor” derulat la ªcoala Generalã I-VIII nr.8 „Elena Rareº”. ªcoala generalã „Petru Rareº” din Hârlãu. Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi a menþionat cã a derulat în perioada mai-iunie 2008 în parteneriat cu ISJ proiectul „Ai aflat despre drepturile copilului?”.C Botoºani a menþionat cã a realizat mai multe campanii de informare cu privire la drepturile copilului în centrele rezidenþiale prin intermediul specialiºtilor DGASPC.

Prefectura Judeþului Vrancea.Cuza” Fãlticeni a menþionat cã în vederea informãrii elevilor privitor la drepturile lor: s-au întocmit panouri cu materiale informative pe holurile ºcolii.G. 8 Suceava precizeazã cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor s-a realizat prin organizarea de ore de diriginþie cu tema „Drepturile Copilului”în cadrul cãrora au avut loc dezbateri pe aceastã temã ºi împãrþirea de fluturaºi conþinând enumerarea drepturilor copilului. o “Drepturile copilului de la proiect la realitate”. D.43. Grupul ªcolar “Gheorghe Balº” Adjud.C.1 „Al. Grupul ªcolar “Paul Bujor” Bereºti. o „. o “Drepturile copilului vãzute prin ochi de copii”. o “Abuzul asupra copiilor”. Judeþul Galaþi Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a prezentat o evidenþã generoasã de programe ºi activitãþi desfãºurate de unitãþile ºcolare din judeþ în domeniul promovãrii ºi apãrãrii drepturilor copilului. A.G. s-au organizat ore de diriginþie pe aceastã temã. Judeþul Vrancea Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea precizeazã cã asigurarea informãrii copiilor cu privire la drepturile lor s-a realizat în toate ºcolile prin consilierii educativi ºi profesori de diriginþie în cadrul orelor de diriginþie. la cabinetul de consiliere ºi orientare profesionalã. o “Drepturile Copilului”. judeþul Galaþi a precizat cã au fost prezentate la orele de diriginþie prevederile Legii 272/2004 ºi ale altor acte normative naþionale ºi internaþionale din domeniu. în cadrul consiliilor elevilor.P.A. în cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor. ªcoala cu clasele I-VIII nr. 28 . judeþul Vrancea precizeazã ca informarea elevilor cu privire la drepturile lor se realizeazã: la orele de diriginþie.43. s-a participat la proiecte ºcolare precum “Copil ca tine sunt ºi eu”.S..C Suceava a relatat cã în cadrul fiecarei structuri a instituþiei este afiºat regulamentul de ordine interioarã ºi cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor are loc în ºedinþele copiilor cu specialiºtii. activitate desfãºuratã de ªcoala Generalã nr. comuna Pechea. judeþul Galaþi a menþionat cã informarea copiilor cu privire la drepturile lor are loc prin dezbaterile pe aceastã temã la orele de diriginþie.prin organizarea de activitãþi extraºcolare.A. 12 Galaþi.11 Galaþi.Convenþia pentru drepturile copilului Copilãria-vârsta marilor achiziþii”. program desfãºurat de Consiliul Elevilor al ªcolii Generale nr. 43. precum “Nu fi victimã” sau “Fac ce vreau. cã au fost organizate mai multe programe speciale pe tema drepturilor copilului.S. dar ºtiu ce fac?”.I. dintre care aminitim: • “Drepturile copilului în ªcoala noastrã”. “Ajutaþi-vã colegii”. I.ªcoala cu clasele I-VIII Nr.J. program desfãsutrat de Consiliul Elevilor al ªcolii Generalã nr. program desfãºurat de Consiliul Elevilor al ªcolii generale nr. activitate derulatã în cadrul Consiliului Copilului al ªcolii Generale nr. Grupul ªcolar “C. Conachi”. activitate desfãºuratã la Grup ªcolar “Anghel Saligny”. program desfãsurat la Liceul Pedagogic Galaþi. cã este distribuit copiilor aflaþi în evidenþa serviciilor instituþiei “Ghidul Copilului” care cuprinde informaþii cu privire la drepturile copilului ºi la regulamentul propriu al instituþiei etc. la cabinetul de consiliere psihopedagogicã. o „Dreptul la educaþie”. precum ºi prin seminarii organizate în ºcoli în colaborare cu D.S.P.P.P.

” Textul art. .Prin instituirea unei mãsuri speciale de protecþie caz în care copilul este scos din familia de origine ºi plasat în asistenþã maternalã sau plasament în regim rezidenþial.2 din Legea 272/2004. singurele reglementãri care fac referire la acest drept fiind cele din art. sub rezerva revizuirii judiciare ºi numai dacã acest lucru este impus de interesul superior al copilului. în vederea redobândirii exerciþiului drepturilor pãrinteºti”. 5 alin. Astfel. . 30 din Legea 272/2004 (1) Copilul are dreptul sã creascã alãturi de pãrinþii sãi. fie din motive neimputabile pãrinþilor. fie din motive imputabile pãrinþilor. fie din motive neimputabile lor. separarea copilului de familie fiind soluþia ultimã care se poate lua faþã de copil ºi numai dacã interesul superior al copilului impune aceastã soluþie.In cazul decãderii din drepturile pãrinteºti. Obligaþia de informare ºi consiliere a pãrinþilor cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor pãrinteºti subzistã instituþiilor ºi dupã ce pãrinþii sunt decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau exerciþiul drepturilor lor pãrinteºti le-a fost limitat în condiþiile legii. 3.” Art. prevãzut de art. 29 . împotriva voinþei acestora decât în cazurile expres ºi limitativ prevãzute de lege. În vederea asigurãrii dreptului copilului de a creºte alãturi de pãrinþii sãi. . 32 din Legea 272/2004 „Copilul nu poate fi separat de pãrinþii sãi sau de cãtre unul dintre ei. 37 din Legea 272/2004 prevede cã ”Direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia drepturilor copilului va lua toate mãsurile necesare pentru ca pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti.În cadrul unei acþiuni de încredinþare a copilului altei persoane decât pãrinþii. în baza unui plan de servicii. precum ºi cei cãrora le-a fost limitat exerciþiul anumitor drepturi sã beneficieze de asistenþã specializatã pentru creºterea capacitãþii acestora de a se ocupa de copii. când copilul provine dintr-o relaþie de concubinaj. fie din motive imputabile pãrinþilor.1 din Codul Familiei Român care prevede “copilul minor locuieºte la pãrinþii sãi”. toate instituþiile ºi autoritãþile care au atribuþii în promovarea ºi apãrarea drepturilor copilului trebuie sã-ºi orienteze activitãþile în sprijinirea pãrinþilor în creºterea ºi educarea copilului.Prin încredinþarea copilului unuia dintre pãrinþi în cadrul unei acþiuni civile de divorþ cu încredinþare minori. (3) Pãrinþii au dreptul sã primeascã informaþiile ºi asistenþã de specialitate necesare în vederea îngrijirii. MEDIUL FAMILIAL ªI ÎNGRIJIREA ALTERNATIVÃ Legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului acordã atribuþii serviciului public de asistenþã socialã în ceea ce priveºte respectarea dreptului copilului de a creºte alãturi de familia sa prin aceea cã acesta trebuie sã depunã toate diligenþele de pãstra copilul în familia de origine ºi de a sprijini familia prin intermediul unor mãsuri concertate pentru ca separarea copilului de familie ºi instituirea unei mãsuri de protecþie specialã sã constituie o mãsurã excepþionalã. .3.Prin încredinþarea copilului unuia dintre pãrinþi în cadrul unei acþiuni de încredinþare minor. Numai dupã ce se constatã cã în urma asigurãrii serviciilor prevãzute în planul de servicii menþinerea copilului în familie nu este posibilã. art. 100 alin. Dreptul copilului de a creºte alãturi de pãrinþii sãi Art. În situaþia depistãrii situaþiilor de risc care pot determina separarea copilului de familie. Dreptul copilului de a creºte alãturi de pãrinþii sãi naºte obligaþia corelativã a pãrinþilor de a creºte copilul în acord cu principiul primordialitãþii rolului ºi responsabilitãþii pãrinþilor în creºterea ºi educarea acestuia. 30 din Legea 272/2004 consacrã pentru prima datã în legislaþia româneascã dreptul copilului de a creºte alãturi de pãrinþii sãi. intervine seviciul public de asistenþã socialã care va lua toate mãsurile necesare în vederea prevenirii separãrii copilului de familie.1. creºterii ºi educãrii acestuia. Separarea copilului de pãrinþii sãi sau de cãtre unul dintre pãrinþi poate avea loc în urmãtoarele condiþii: . serviciul public de asistenþã socialã sesizeazã direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului pentru instituirea unei mãsuri speciale de protecþie.

capacitãþilor ºi competenþelor parentale. • Faþã de pãrinþii cãrora li s-a limitat exerciþiul drepturilor pãrinteºti. la prestaþii sociale de care pot beneficia. • Toþi cei 370 de pãrinþi au beneficiat de servicii de consiliere. de informare ºi de orientare în scopul dezvoltãrii deprinderilor.În acest sens au fost adresate întrebãri cãtre direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia drepturilor copilului cu privire la modalitatea în care asigurã aceastã instituþie serviciile de informare. 30 . Durata intervenþiei în cadrul consilierilor este între 1-6 luni. educarea.. îngrijirea copilului. s-au obþinut urmãtoarele rezultate: DGASPC Iaºi: • La instituþie au existat înregistrate în anul 2006. fie a acordat consiliere directã. juridicã ºi socialã în vederea depistãrii situaþiilor de crizã. informare. Aceste familii au fost incluse într-un program de consiliere care s-a desfãºurat atât la sediul instituþiei. asistenþa ºi sprijinirea în creºterea. posibilitatea instituirii mãsurii plasamentului familial. sprijin ºi educaþie parentalã. cât ºi mediul familial al beneficiarilor. DGASPC Vaslui • Instituþia precizeazã cã în perioada 2006-2007 au existat 65 de cereri a pãrinþilor prin care solicitau: informaþii cu privire la drepturile lor. asistenþã de specialitate pentru îmbunãtãþirea abilitãþilor parentale. 175 de cereri a pãrinþilor prin care au solicitat informaþii ºi asistenþã de specialitate pentru creºterea ºi îngrijirea copilului ºi 195 de astfel de cereri înregistrate în anul 2007. cât ºi pãrinþilor care au fost decãzuþi din drepturile pãrinteºti în vederea redobândirii exerciþiului acestor drepturi. consiliere juridicã. DGASPC Suceava • Precizeazã cã a avut înregistrate 131 de cereri ale pãrinþilor în anul 2006 ºi 132 de cereri în anul 2007. • În privinþa pãrinþilor decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau cãrora li s-a limitat exerciþiul drepturilor pãrinteºti. • Pentru pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau pentru cei care sunt suspendaþi din exerciþiul drepturilor pãrinteºti ca urmare a instituirii unei mãsuri de protecþie faþã de copil se asigurã urmãtoarele servicii: consiliere psiho-socialã în vederea conºtientizãrii cauzelor. • Cu privire la pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti. consiliere ºi asistenþã specializatã. DGASPC Neamþ • Instituþia nu a furnizat relaþii cu privire la cererile pãrinþilor înregistrate la instituþie pentru informarea. Instituþia nu a înregistrat nici o cerere din partea pãrinþilor afaþi în aceastã situaþia prin care sã solicite sprijin în vederea redãrii exerciþiului drepturilor pãrinteºti. consiliere. atât pentru pãrinþii care solicitã astfel de servicii în vederea îmbunãtãþirii abilitãþilor parentale. instituþia a precizat cã avut în evidenþã 20 de cazuri în anul 2006 ºi 23 de cazuri în anul 2007. DGASPC Neamþ precizeazã cã avut în evidenþã 275 de pãrinþi în anul 2006 ºi 210 pãrinþi în anul 2007. Conform informaþiilor furnizate de cãtre DGASPC-uri. instituþia a oferit servicii de consiliere juridicã privind posibilitatea acestora de redobândire a exerciþiului drepturilor. Specialiºtii au oferit familiilor servicii de consiliere psihologicã. cãrora li s-au oferit servicii de consiliere juridicã. DGASPC Botoºani • nu au fost înregistrate cereri ale pãrinþilor prin care aceºtia sã solicite informaþii. Grupuri de Suport pentru Pãrinþi. Nu precizeazã serviciile oferite ºi programele desfãºurate pentru creºterea capacitãþii parentale. • Faþã de pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti s-au oferit servicii prin care au fost informaþi despre posibilitãþile legale de redare a exerciþiului drepturilor pãrinteºti. suport moral. sprijin în intermedierea relaþiei copil-pãrinte. acordarea de ajutoare materiale/financiare. a situaþiei de fapt ºi restabilirii afective faþã de victimã. Programe de Educaþie parentalã. • a desfãºurat programe pe aceastã temã ca : Sprijin ºi educaþie parentalã. • Faþã de cererile pãrinþilor. instituþia a precizat cã nu a fost cazul sã ofere servicii. DGASPC Bacãu • în perioada 2006-2007 a avut înregistrate 164 de sesizãri din partea pãrinþilor prin care au solicitat consiliere. instituþia fie a trimis rãspunsuri scrise la relaþiile solicitate. atitudinilor. • Faþã de pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau cãrora le-a fost limitat exerciþiul drepturilor pãrinteºti. cu posibilitatea prelungirii pãnã la rezolvarea cazului.

din care 160 au fost admise • Tribunalul Suceava precizeazã cã avut o singurã solicitare de decãderea a drepturilor pãrinteºti ca urmare a instituirii unei mãsuri speciale de protecþie în anul 2006 ºi nici o astfel de cerere în anul 2007. Judecãtoria Tg. aflatã în curs de soluþionare. Decãderea din drepturile pãriteºti poate fi dispusã de cãtre judecãtorii. cu excepþia situaþiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului”. DGASPC Galaþi • Precizeazã cã numãrul pãrinþilor care au beneficiat de consiliere. 90 de cereri au fost rezolvate prin consiliere telefonicã. 17 din Legea 272/2004 “Copilul a carui pãrinþi locuiesc în state diferite are dreptul de a înteþine relaþii persoanale ºi contacte directe cu aceºtia. creºterii ºi educãrii copiilor. în cazul în care nu se impune faþã de copil instituirea unei mãsuri speciale de protecþie sau de cãtre tribunal. Judecãtoria Panciu. • Tribunalul Vaslui a fost sesizat în perioada 2006-2007 cu 176 de cereri din partea DGASPC pentru decãderea din drepturile pãrinteºti. Dintre acestea. Judecãtoria Panciu. Judecãtoria Tg. Dreptul copilului care a fost separat de ambii pãrinþi sau de cãtre unul dintre aceºtia de a menþine relaþii personale ºi contacte directe cu ambii pãrinþi Art. Judecãtoria Hârlãu. informare ºi asistenþã de specialitate în vederea creºterii. • Tribunalul Vrancea precizeazã cã decãderea totalã sau parþialã din drepturile pãrinteºti a fost dispusã în perioada de referinþã în 5 cazuri de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie. Pentru aceste cazuri au fost oferite servicii de consiliere din partea asistenþilor sociali ºi psihologilor. Judecãtoria Tecuci. • La Tribunalul Galaþi nu a fost dispusã decãderea din drepturile pãrinteºti în nici una dintre cauzele de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie. Bujor. Judecãtoria Tecuci. La Judecãtoria Suceava a fost înregistratã o cauzã de decãdere a drepturilor pãrinteºti în anul 2006. odatã cu instituirea unei mãsuri speciale de protecþie în baza Legii 272/2007. În ce priveºte acþiunile de redare a exerciþiului drepturilor pãrinteºti. are dreptul de a menþine legãturi personale cu ambii pãrinþi.2. • a avut în perioada de referinþã un numãr de 5 cazuri de pãrinþi decãzuþi din drepturile pãrinteºti care au beneficiat de consiliere ºi informare în vederea redobândirii drepturilor pãrinteºti din partea unei echipe formate din psihologi ºi asistenþi sociali. Judecãtoria Hârlãu. Judecãtoria Roman. s-au solicitat informaþii instanþelor judecatoreºti competente din aria zonei de monitorizare cu privire la numãrul de cazuri de acþiuni având ca obiect decãderea din drepturile pãrinteºti. precum ºi numãrul cauzelor având ca obiect redarea exerciþiului drepturilor pãrinteºti. Judecãtoria Adjud. nu s-a înregistrat nici un caz de decãdere a exerciþiului drepturilor pãrinteºti în anul 2006-2007 la Judecãtoria Piatra Neamþ. finalizatã prin retragerea acþiunii ºi 1 cauzã la finele anului 2007. nu a existat nici o astfel de cauzã la Judecãtoria Piatra Neamþ. Judecãtoria Adjud. cu excepþia situaþiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului. Judecãtoria Fãlticeni.DGASPC Vrancea • s-au înregistrat în perioada 2006-2007 un numãr de 34 de cereri ale pãrinþilor prin care au solicitat informare ºi ajutor în vederea îngrijirii. Judectoria Roman. ci doar delegarea drepturilor pãrinteºti. Judeacãtoria Suceava.” Art. Potrivit informaþiilor oferite de tribunale: • Tribunalul Neamþ precizeazã cã în nici una dintre cauzele pentru care s-a dispus o mãsurã specialã de protecþie faþã de un minor nu s-a dispus ºi decãderea din drepturile pãrinteºti. Bujor.1 din Legea 272/2004 „Copilul care a fost separat de ambii pãrinþi sau numai de unul dintre aceºtia printr-o mãsurã dispusã în condiþiile legii. 3. Judecãtoria Fãlticeni. 31 . Deoarece una dintre cauzele legale care duce la separarea copilului de ambii pãrinþi sau de cãtre unul dintre ei este decãderea din drepturile pãrinteºti. Conform informaþiilor furnizate de judecãtorii. îngrijirii ºi educãrii copiilor a fost de 123 de cazuri în anul 2006 ºi 203 de cazuri în anul 2007. 16 alin.

3. 34 din legea 272/ 2004 (1) Serviciul public de asistenþã socialã va lua toate mãsurile necesare pentru depistarea precoce a situaþiilor de risc care pot determina separarea copilului de pãrinþii sãi. în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe . separarea acestuia faþã de unul dintre pãrinþi. De multe ori neînþelegerile existente între pãrinþi afecteazã ºi relaþiile acestora cu copilul. toate aceste acþiuni derivând din neinþelegerile pãrinþilor cu privire la modalitatea de exercitarea a drepturilor lor pãrinteºti faþã de copil. Bujor Judecãtoria Panciu Judecãtoria Adjud Judectoria Hârlãu Judecãtoria Iaºi Judecãtoria Bacãu Judecãtoria Botoºani Judecãtoria Galaþi Judecãtoria Focsani Divorþ cu minori 626 776 552 688 444 348 191 37 187 436 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rapuns Încredinþare minor 65 116 72 83 49 88 15 11 27 53 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Stabilire domiciliu minor 6 14 11 1 17 1 14 1 132 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Stabilire legãturi personale cu minorul. aceastã procedurã la care se referã art. existând astfel situaþii în care una dintre pãrþi. 2 din Legea 272/2004 nu a fost încã elaboratã de ANPDC. Prevenirea separãrii copilului de familie Legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului acordã atribuþii serviciul public de asistenþã socialã în ceea ce priveºte respectarea dreptului copilului de a creºte alãturi de familia sa prin aceea cã acesta trebuie sã depunã toate diligenþele pentru a pãstra copilul în familia de origine ºi de a sprijini familia prin intermediul unor mãsuri concertate pentru ca separarea copilului de familie ºi instituirea unei mãsuri de protecþie specialã sã constituie o mãsurã excepþionalã. iar din verificãrile efectuate. Au fost solicitate informaþii Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului dacã a fost sau nu elaboratã procedura privind facilitarea dreptului copilului a cãrui pãrinþi locuiesc în strãinãtate de a menþine relaþii cu aceºtia. trebuie sã apeleze la instanþa judecãtorescã pentru a-ºi exercita dreptul de a avea legãturi personale cu copilul ºi evident. De asemenea. stabilire program de vizitare minor. 17 al. program de vizitare minor 17 34 0 11 27 5 22 12 6 Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a rãspuns 3. precum ºi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale pãrinþilor ºi a violenþei în familie. pentru a fi asigurat astfel dreptul copilului de a avea legãturi personale cu ambii pãrinþi. 32 .Exercitarea dreptului prevãzut în alin. nu este de ignorat nici numãrul de acþiuni privind stabilire domiciliu minor. Articolele din legea 272/ 2004 care descriu aceste atribuþii dar ºi modalitatea prin care ele sunt duse la îndeplinire au urmãtorul conþinut: ART. stabilire legãturi personale cu minorul. Statistica prezentatã de judecãtoriile monitorizate evidenþiazã un numãr alarmant de cazuri de divorþ cu minori ºi încredinþare minor. Judecãtoria Judecãtoria Vaslui Judecãtoria Piatra Neamþ Judecãtoria Roman Judecãtoria Suceava Judecãtoria Fãlticeni Judecãtoria Tecuci Judecãtoria Tg.1 va fi facilitatã de Autoritatea Naþionalã Pentru Protecþia Drepturilor Copilului. pe baza unei proceduri aprobate prin ordin comun”. acþiuni care au ca ºi finalitate pentru copil. însã instituþia nu a oferit date în legãturã cu acest subiect.

organizat la nivelul municipiilor ºi oraºelor. prin anchete sociale înaintate DGASPC Botoºani instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 124 copii. consiliere în vederea obþinerii alocaþiei complementare ºi a alocaþiei de susþinere (3 specialiºti). 35 din legea 272/ 2004 (1) Planul de servicii se întocmeºte ºi se pune în aplicare de cãtre serviciul public de asistenþã socialã. (3) Planul de servicii se aprobã prin dispoziþia primarului. colaborarea cu instituþii la nivel local ºi judeþean • în cadrul Primãriei existã un departament specializat în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii. In acest scop serviciul public de asistenþã socialã ori. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. numai dacã. Instituþiile chestionate au arãtat faptul cã pun în aplicare „planul de servicii” ca ºi instrument nou de lucru introdus de legea 272/2004 în vederea prevenirii separãrii copilului de familie. Rãspunsurile acestora au evidenþiat variate activitãþi pe care serviciile publice le desfãºoarã în aceste sens. 2. existenþa unor propuneri pentru instituirea unei mãsuri de protecþie specialã a copilului înaintate DGASPC local în perioada 2006-2007 ca urmare a constatãrii imposibilitãþii menþinerii copilului în familie dupã acordarea serviciilor prevãzute în planul de servicii. în situaþiile prevãzute de lege. vizite la domiciliu. dupã caz. vizite permanente la domiciliu. tipurile de serviciu oferite. jud. se constatã cã menþinerea copilului alãturi de pãrinþii sãi nu este posibilã.ART. alocaþii complementare ºi monoparentale. De asemenea. direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului de la nivelul fiecãrui sector al municipiului Bucureºti sprijinã accesul copilului ºi al familiei sale la serviciile ºi prestaþiile destinate menþinerii copilului în familie. evaluarea ºi monitorizarea periodicã a copiilor unde existã suspiciune de abuz ºi violenþã • întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii revine Serviciului Autoritatea Tutelarã ºi Protecþia Copilului . În continuare. precum ºi de persoanele cu atribuþii de asistenþã socialã din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorialã unde se afla copilul. s-au adresat întrebãri în legãturã cu existenþa unui departament cu atribuþii în întocmirea ºi aplicarea unui plan de servicii. ajutoare ocazionale 33 . Astfel. având doi membrii. (5) Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea cãtre direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului a cererii de instituire a unei mãsuri de protecþie specialã a copilului. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 2 de planuri de servicii. SPAS Botoºani • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: consilierea familiilor cu risc social mãrit. toate aprobate prin dispoziþie a primarului • au beneficiat de servicii în cadrul unui plan de servicii un numãr de 2 familii • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie. acestea sunt preocupate de aplicarea unor mãsuri concrete în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi dar ºi în depunerea tuturor diligenþelor pentru instituirea unor mãsuri de protecþie specialã. am chestionat serviciile publice de asistenþã socialã în legãturã cu mãsurile concrete pe care le-au luat în perioada 2006-2007 pentru depistarea precoce a situaþiilor de risc ce pot determina separarea copilului de pãrinþi. în perioada 2006-2007 s-au propus. Primãria oraºului Bucecea. (4) Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea separãrii copilului de pãrinþii sãi. Neamþ • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: consilierea familiilor în situaþii de risc . acordarea de servicii sociale de tipul ajutoare sociale. de la acþiuni de informare a publicului pânã la consiliere familialã. Primãria Comunei Sãbãoani. în urma evaluãrii situaþiei copilului ºi a familiei acestuia. în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Botoºani instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 2 copii 3. Luând în considerare aceste prevederi legale. Atribuþii specifice în domeniu au 2 funcþionari. informarea familiilor privind drepturile copilului garantate prin lege. • tipuri de servicii oferite în cadrul unui plan de servicii în vederea prevenirii copilului de familie: consiliere în vederea obþinerii ajutorului social (3 specialiºti). dupã acordarea serviciilor prevãzute de acest plan. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 20 de planuri de servicii. oferind servicii variate în cadrul acestui plan. consiliere în vederea obþinerii mesei calde la Cantina de Ajutor Social • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie. judeþul Botoºani • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: monitorizarea cazurilor cu risc prin vizite la domiciliu.

În perioada 2006-2007 au fost întocmite ºi aprobate un numãr de 10 planuri de servicii Primãria Sãbãoani oferã urmãtoarele tipuri de servicii în cadrul unui plan de servicii: consiliere, ajutoare materiale, suport afectiv, înscriere la medicul de familie, monitorizare permanentã • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-au propus, prin anchete sociale înaintate DGASPC Neamþ instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 5 copii. 4. Primãria Municipiului Neamþ - Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: consilierea familiei naturale ºi lãrgite • întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii revine Biroului de Autoritate Tutelarã . Atribuþii specifice în domeniu au 4 funcþionari. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 109 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþie a primarului • DGAS Roman oferã urmãtoarele tipuri de servicii în cadrul unui plan de servicii: consiliere familialã, prestaþii sociale sub forma ajutoarelor de urgenþã. Numãr de beneficiari: 109 • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-au propus instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 109 copii 5. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti, jud. Bacãu • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: investigaþii sociale, ºedinþe de consiliere socialã, psihologicã ºi juridicã, acþiuni de informare / sensibilizare a comunitãþii locale referitor la problematica violenþei domestice, suport material ºi financiar • în cadrul SPAS Comãneºti funcþioneazã Compartimentul Protecþia Copilului cu atribuþii în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii, cu un numãr de 2 specialiºti. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 3 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþie a primarului • SPAS Comãneºti oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: informare ºi sprijin în demersurile de întocmire a dosarului de ajutor social, de alocaþie complementarã sau de susþinere; înscriere la medicul de familie ºi facilitatea acordãrii suportului medical necesar; consiliere psihologicã, socialã ºi juridicã,; acordarea de ajutoare bãneºti de urgenþã; obþinerea ºi distribuirea de pachete alimentare/ îmbrãcãminte din donaþii ºi sponsorizãri • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 1 copil 6. Primãria Municipiului Suceava. Direcþia de Asistenþã Socialã - Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. Suceava • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: informarea pãrinþilor cu privire la obligaþiile ce le revin faºã de copiii lor; consilierea pãrinþilor ºi a copiilor în scopul medierii conflictelor existente; informare cu privire la serviciile ºi prestaþiile de care pot beneficia în vederea depãºirii situaþiei de crizã; îndrumarea cãtre alte servicii specializate care se pot implica în soluþionarea cazului • În cadrul Direcþiei de Asistenþã Socialã Suceava funcþioneazã Serviciul de Autoritate Tutelarã a cãror specialiºti au atribuþii în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii (un numãr de 6 specialiºti). În perioada 2006-2007 au fost întocmite 73 de planuri de servicii, 42 fiind puse în aplicare prin dispoziþie a primarului • DAS Suceava, prin intermediul a 5 specialiºti, oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: educaþia formalã ºi non formalã (consiliere pãrinþi, informare cu privire la soluþiile problemelor identificate), asistenþã medicalã, reabilitare psihologicã ºi socialã atât a minorilor cât ºi a pãrinþilor • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Suceava instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 6 copii 7. Primãria Dumbrãveni, judeþul Suceava • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost cele de monitorizare prin intermediul referentului social • în cadrul Primãriei nu existã nici un departament specializat în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii. Nu s-au întocmit planuri de servicii în perioada 2006-2007 • Primãria Dumbrãveni oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: ajutoare bãneºti ocazionale ºi câte o masã caldã unui numãr de 25-30 de familii în situaþie financiarã dificilã • nu a fost cazul instituirii unei mãsuri de protecþie specialã pentru copii 34

• •

8. Primãria Municipiului Fãlticeni, judeþul Suceava • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost desfãºurate în parteneriat cu Poliþia de Proximitate. De asemenea specialiºtii instituþiei au participat în diverse proiecte care au vizat aceastã temã, iniþiate de actori sociali locali • în cadrul primãriei Fãlticeni funcþioneazã Biroul Asistenþã Socialã, Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã care are atribuþii în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii, având un angajat. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 47 de planuri de servicii, 32 fiind aprobate prin dispoziþie a primarului • instituþia oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: consiliere pentru pãrinþi, informare cu privire la drepturile ºi responsabilitãþile acestora faþã de copii, asistenþã medicalã • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Suceava instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 32 copii 9. SPLAS Focºani, judeþul Vrancea • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: convenþii de parteneriat încheiate cu diferite instituþii cu atribuþii în domeniu; elaborarea ºi distribuirea de pliante informative cu serviciile sociale furnizare de SPLAS Focºani; articole în mass media cu privire la serviciile oferite de instituþie; deplasãri în teren ale angajaþilor • existã un numãr de 4 specialiºti cu atribuþii în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 81 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþie a primarului • SPLAS Focºani, prin intermediul a 4 specialiºti, oferã urmãtoarele tipuri de servicii în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: informare ºi consiliere cu privire la drepturile copilului dar ºi la drepturile ºi obligaþiile pãrinteºti, consiliere psihologicã pentru îmbunãtãþirea relaþionãrii între membrii familiei, mediere între copil ºi familie ºi instituþiile implicate • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Focºani instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 11 copii 10. Direcþia de Asistenþã Socialã a Mun. Vaslui, judeþul Vaslui • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: monitorizarea cazurilor cu risc prin vizite la domiciliu odatã pe sãptãmânã; • în cadrul DAS Vaslui existã un departament specializat în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii, având doi specialiºti. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 126 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþia primarului • DAS Vaslui oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: consiliere, servicii de informare despre drepturi ºi obligaþii, mãsuri ºi acþiuni de urgenþã în vederea reducerii efectelor situaþiilor de crizã • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Vaslui instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 45 copii 11. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti, judeþul Vaslui • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost: campanii de informare în legãturã cu drepturile ºi responsabilitãþile pãrinteºti, colaborãri cu Poliþia de proximitate în vederea prevenirii comportamentelor abuzive ale pãrinþilor ºi violenþelor în familie • în cadrul SPAS Negreºti existã un departament specializat în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii, având doi membrii. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 62 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþie a primarului • SPAS Negreºti oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie: consiliere psihologicã, servicii sociale, programe educaþionale, asistenþã medicalã, îngrijire ºi igienã personalã • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Vaslui instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 2 copii 12. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi. Serviciul Autoritate Tutelarã, Protecþia Minorilor ºi Familiei • Referitor la mãsurile întreprinse de DAC Iaºi în perioada 2006-2007 pentru depistarea precoce a situaþiilor de risc ce pot determina separarea copilului de pãrinþii sãi, precum ºi pentru prevenirea

35

comportamentelor abuzive ale pãrinþilor ºi a violentei în familie, DAC Iaºi a colaborat pe diferite proiecte cu instituþii ºi O.N.G-uri locale (Alternative Sociale, Politia de Proximitate, Salvaþi Copiii, etc.) • In cadrul instituþiei , Serviciul Autoritate Tutelara, Protecþia Minorilor ºi Familiei are printre atribuþii întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii. Cinci specialiºti se ocupã de întocmirea ºi punerea în aplicare a planurilor de servicii. In perioada 2006-2007 au fost întocmite 119 planuri de servicii ºi toate au fost aprobate prin dispoziþia primarului. • In cadrul planului de servicii întocmit în vederea prevenirii separãrii copilului de familie, serviciile oferite de DAC Iaºi se referã la sprijin în vederea instrumentãrii dosarului pentru obþinerea prestaþiilor sociale prevãzute de legislaþia în vigoare (venitul minim garantat, alocaþia de stat pentru copil, alocaþia familialã complementarã / alocaþia de susþinere pentru familia monoparentalã, masã la cantina de ajutor social, prestaþii excepþionale), referirea cazurilor cãtre diferite instituþii ºi O.N.G.-uri în vederea acordãrii unui sprijin de specialitate, consiliere primarã în vederea prevenirii comportamentului deviant atât la copii cât ºi la adulþi. • A fost înaintat cãtre D.G.A.S.P.C. Iaºi un nr. de 57 propuneri pentru instituirea unei mãsuri de protecþie specialã a copilului ca urmare a constatãrii imposibilitãþii menþinerii copilului în familie dupã acordarea serviciilor prevãzute în planul de servicii. 13. Compartimentul de Asistenþã Socialã, Protecþie Socialã ºi autoritate Tutelarã Hârlãu, judeþul Iaºi • mãsurile întreprinse în vederea depistãrii situaþiilor de risc ce pot determina separarea copiilor de pãrinþi au fost vizite efectuate la domiciliul familiilor aflate în situaþii de risc • în cadrul primãriei Hârlãu funcþioneazã Compartimentul Asistenþã Socialã, Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã care are atribuþii în întocmirea ºi punerea în aplicare a planului de servicii, având un angajat. În perioada 2006-2007 au fost întocmite 2 de planuri de servicii, toate aprobate prin dispoziþia primarului • instituþia oferã urmãtoarele tipuri de serviciu în cadrul unui plan de servicii menit a preveni separarea copilului de familie : consiliere ºi organizarea de seminarii pe tema abandonului • ca urmare a imposibilitãþii menþinerii copilului în familie, în perioada 2006-2007 s-a propus DGASPC Iaºi instituirea unor mãsuri de protecþie specialã pentru 12 copii De asemenea, conform art.36 din legea 272/ 2004, Serviciul Public de Asistenþã Socialã are, prin intermediul vizitelor periodice la domiciliul copiilor pe care trebuie sã le întreprindã, atribuþii în ceea ce priveºte supravegherea dezvoltãrii fizice, mentale, spirituale sau morale a copiilor din jurisdicþia lor iar în cazul în care faþã de un copil s-a luat o mãsurã de protecþie specialã iar aceasta a încetat prin reintegrarea în familie, SPAS are obligaþie de a supraveghea evoluþia dezvoltãrii copilului, precum ºi modul în care pãrinþii îºi exercitã drepturile ºi îºi îndeplinesc obligaþiile cu privire la copil (art.70 din legea 272/2004). La iniþiativa consiliilor locale, SPAS poate participa la organizarea unor servicii de zi pentru asigurarea prevenirii despãrþirii copiilor de pãrinþi, servicii de zi organizate conform nevoilor locale. Articolele din legea 272/2004 care reglementeazã atribuþiile enumerate mai sus, au urmãtorul conþinut: ART. 36 (1) Dacã existã motive temeinice de a suspecta cã viaþa ºi securitatea copilului sunt primejduite în familie, reprezentanþii serviciului public de asistenþã socialã ori, dupã caz, ai direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureºti au dreptul sã viziteze copiii la locuinþa lor ºi sã se informeze despre felul în care aceºtia sunt îngrijiþi, despre sãnãtatea ºi dezvoltarea lor fizicã, educarea, învãþãtura ºi pregãtirea lor profesionala, acordând, la nevoie, îndrumãrile necesare. (2) Dacã, în urma vizitelor efectuate potrivit alin. (1), se constatã cã dezvoltarea fizicã, mentalã, spiritualã, moralã sau socialã a copilului este primejduitã, serviciul public de asistenþã socialã este obligat sã sesizeze de îndatã direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului în vederea luãrii mãsurilor prevãzute de lege. ART. 70 La încetarea mãsurilor de protecþie specialã prin reintegrarea copilului în familia sa, serviciul public de asistenþã socialã, organizat la nivelul municipiilor ºi oraºelor, persoanele cu atribuþii de asistenþã socialã din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum ºi direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului, în cazul sectoarelor municipiului Bucureºti, de la domiciliul sau, dupã caz, de la reºedinþa pãrinþilor au obligaþia de a urmãri evoluþia dezvoltãrii copilului, precum ºi modul în care pãrinþii îºi exercitã drepturile ºi îºi îndeplinesc obligaþiile cu privire la copil. In acest scop acestea întocmesc rapoarte lunare pe o perioadã de minimum 3 luni. 36

în evidenþele SPAS nu au existat cazuri de copii reintegraþi în familie dupã încetarea unei mãsuri de protecþie specialã a copilului • SPAS Comãneºti nu a înaintat sesizãri la DGASPC bacãu. consilierea pãrinþilor cu privire la consecinþele separãrii de copil • în urma vizitelor la domiciliu. s-a sesizat DGASPC Neamþ pentru un numãr de 4 de copii a cãror dezvoltare fizicã. Acþiuni concrete de monitorizare a cazurilor cu privire la copii reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã: rapoarte de monitorizare. Primãria oraºului Bucecea. oraºelor. consiliere privind îmbunãtãþirea comunicãrii între copil ºi mamã ºi responsabilitatea relaþiilor personale. Bacãu • în perioada 2006-2007. în marea lor majoritate. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti. Acþiuni concrete de monitorizare a cazurilor cu privire la copii reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã se întocmesc de cãtre specialiºtii DGASPC Neamþ • nu au existat sesizãri privind cazuri de copii a cãror dezvoltare fizicã.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã • în perioada 2006-2007 s-au înregistrat 38 cazuri de copii care au fost reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã. un copil a fost reintegrat în familie ca urmare a încetãrii mãsurii de protecþie • în urm vizitelor la domiciliu beneficiarilor de servicii. relevate de rãspunsurile detaliate de mai jos) 1. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol • DGAS Roman nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 5.atunci când astfel de situaþii s-au înregistrat. efectuând de asemenea vizite la domiciliu atunci când existã motive temeinice de a suspecta ca viaþa ºi securitatea copilului sunt primejduite în familie. jud. cazurile de copii aflaþi în situaþii de risc ºi a cãror dezvoltare fizicã. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol în familie • în cadrul primãriei Sãbãoani nu au fost organizate tipuri de servicii sau prestaþii asigurate în cadrul serviciilor de zi în vederea prevenirii separãrii copilului de familie 4. judeþul Botoºani • în perioada 2006-2007. acþiuni de monitorizare a familiilor în cazurile de copii reintegraþi în familie dupã încetarea unei mãsuri de protecþie specialã . Primãria Comunei Sãbãoani. servicii de zi. Acþiuni concrete de monitorizare a cazurilor cu privire la copii reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã: vizite periodice la domiciliu. vizite lunare la familia în cauzã • în urma vizitelor la domiciliu. comunelor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti au obligaþia sã organizeze. Rãspunsurile instituþiilor care au rãspuns la chestionarele noastre au arãtat faptul cã SPAS din judeþele vizate de proiectul nostru organizeazã. 111 (1) Pentru asigurarea prevenirii separãrii copilului de pãrinþii lui. în mod autonom sau prin asociere. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol • în cadrul SPAS Botoºani nu au fost organizate tipuri de servicii sau prestaþii asigurate în cadrul serviciilor de zi în vederea prevenirii separãrii copilului de familie 2. În mare parte. s-a sesizat DGASPC Botoºani pentru un numãr de 25 de copii a cãror dezvoltare fizicã. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol fiind rezolvate la nivel local • SPAS Comãneºti nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 37 . SPAS chestionate în cadrul proiectului nu s-au asociat în vederea organizãrii unor servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de familia sa (cu unele excepþii. potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivã. Primãria Municipiului Neamþ.ART. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol • Primãria Bucecea nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 3.SPAS Botoºani • în perioada 2006-2007 s-au înregistrat 108 cazuri de copii care au fost reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã. consiliile locale ale municipiilor. nu au existat sesizãri adresate DGASPC privind cazuri de copii a cãror dezvoltare fizicã. Neamþ • în perioada 2006-2007 s-au înregistrat 2 cazuri de copii care au fost reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã. jud. înscrierea la ºcoala ºi la medicul de familie.

judeþul Vrancea • în urma vizitelor la domiciliu. judeþul Suceava • în perioada 2006-2007. relaþionarea periodicã cu cadrele didactice. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol în familie. s-a sesizat DGASPC Suceava pentru un numãr de 18 copii a cãror dezvoltare fizicã. organizat în mod autonom. informare ºi consiliere. Numãrul de specialiºti ai Centrului sunt 8. asistenþã medicalã. servicii de îngrijire. anchete sociale. Existã un numãr de 45 de rapoarte de monitorizare. Acþiuni concrete de monitorizare a cazurilor cu privire la copii reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã: vizite la domiciliu în vederea observãrii comportamentului pãrinþilor faºã de copii. S-au efectuat 8 rapoarte de monitorizare • în urma vizitelor la domiciliu beneficiarilor de servicii. Vaslui. Acþiunile concrete de monitorizare a acestor cazuri constau în acordarea serviciilor de consiliere primara ºi de îndrumare în vederea obþinerii prestaþiilor sociale prevãzute de 38 . monitorizaþi post reintegrare prin vizite periodice la domiciliu. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol în familie • SPLAS Focºani nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 10. s-a sesizat DGASPC Vaslui pentru un numãr de 6 copii a cãror dezvoltare fizicã. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi. Centrul de Zi oferã servicii de asistenþã socialã ºi psihologicã. Direcþia de Asistenþã Socialã. judeþul Vaslui • în perioada 2006-2007 nu s-au efectuat reintegrãri în familie • în urma vizitelor la domiciliu. Vineri” servicii care previn separarea copilului de pãrinþii sãi: oferirea unei mese calde. unde un numãr de 35 de copii beneficiazã de masã caldã ºi ajutor pentru pregãtirea lecþiilor. Acþiuni concrete de monitorizare a cazurilor cu privire la copii reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã: vizite la domiciliu. cu medicii de familie. s-a sesizat DGASPC Vaslui pentru un numãr de 5 copii a cãror dezvoltare fizicã. aspecte constatate în urma vizitelor la domiciliu • SPASPC Negreºti are în subordine un Centru de Zi. Beneficiari în perioada 2006-2007: 78 copii 12. Au fost întocmite 3 rapoarte de monitorizare • nu au existat sesizãri privind cazuri de copii a cãror dezvoltare fizicã. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol în familie. judeþul Suceava • în perioada 2006-2007 s-a înregistrat un caz de copil care a fost reintegrat în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã. Primãria Municipiului Fãlticeni. Direcþia de Asistenþã Socialã a Mun. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti. oferirea de rechizite ºcolare. asistenþã medicalã ºi educaþie religioasã 7. • în urma vizitelor la domiciliu. suport educaþional. consiliere psihologicã. au fost reintegraþi în familie ca urmare a încetãrii mãsurii de protecþie 8 copii. mentalã ºi socialã a fost pusã în pericol în familie • Direcþia de Asistenþã Socialã are un parteneriat cu Asociaþia “Luminã Linã” care acordã prin Centrul de Zi “Sf. SPLAS Focºani. în vederea prevenirii separãrii copilului de pãrinþi 11. oferirea de îmbrãcãminte . au existat 32 de sesizãri adresate DGASPC privind cazuri de copii a cãror dezvoltare fizicã. aspecte constatate în urma vizitelor la domiciliu • DAS Vaslui organizeazã în parteneriat cu Centrul de Zi Veronica servicii de tip zi.6. Suceava • în perioada 2006-2007 s-au înregistrat 15 cazuri de copii care au fost reintegraþi în familie dupã încetarea mãsurii de protecþie specialã. sprijin în efectuarea temelor. Primãria Municipiului Suceava.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. discuþii cu cadrele didactice. de 7 copii reintegraþi în familie dupã încetarea unei mãsuri speciale de protecþie. Protecþia Minorilor ºi Familiei • In perioada 2006-2007 au fost monitorizaþi un nr. s-a sesizat DGASPC Focºani pentru un numãr de 5 copii a cãror dezvoltare fizicã. obþinerea de informaþii de la membrii familie lãrgite ºi de la vecini cu privire la modalitatea de implicare a pãrinþilor în procesul de creºtere ºi educare a copiilor reintegraþi în familie. judeþul Vaslui • în urma vizitelor la domiciliu. Primãria Dumbrãveni. Serviciul Autoritate Tutelarã. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol • Primãria Fãlticeni nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 9. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol • Primãria Dumbrãveni nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi 8.

• Pentru serviciile de zi în vederea prevenirii separãrii copilului de familia sa. judeþul Iaºi • în perioada 2006-2007. Iaºi precum ºi cu Fundaþia Hecuba. Primãria municipiului Piatra Neamþ • primãria a preluat de la Consiliul Judeþean Neamþ în 2007 Centrul de Zi pentru preºcolari “Castani”.A.C. oraºului sau municipiului. în total au fost întocmite un numãr de 15 rapoarte de monitorizare. Protecþie Socialã ºi autoritate Tutelarã Hârlau. Consiliului local. monitorizaþi post reintegrare prin vizite periodice la domiciliu ºi discuþii cu vecinii • în urm vizitelor la domiciliu beneficiarilor de servicii. de 30 de cazuri de copii cãror dezvoltare fizica. 215/2001 privind administraþia publicã locala are iniþiativa ºi hotãrãºte. etc. în mod autonom sau prin asociere. mentalã spiritualã sau socialã sã fie pusã în pericol • Primãria Hârlãu nu a organizat în mod autonom sau prin asociere servicii tip de zi pentru prevenirea separãrii copiilor de pãrinþi Legea 272/ 2004 acordã consiliilor locale atribuþii legate de prevenirea separãrii copilului de familie ºi anume obligaþia de a înfiinþa servicii de zi care sã se conformeze nevoilor identificate în comunitatea respectivã. în condiþiile legii. Consiliul local. în toate problemele de interes local. cu excepþia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritãþi ale administraþiei publice locale sau centrale Astfel.). servicii de zi în vederea prevenirii separãrii copilului de familie. judeþul Suceava • nu existã servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de pãrinþi organizate la nivelul Consiliului local Dumbrãveni 39 . DAC Iaºi colaboreazã cu Centrul de Zi „Prichindel” din cadrul D. autoritãþile administraþiei publice locale pot crea structuri comunitare consultative rolul acestor structuri fiind acela de soluþionare a unor cazuri concrete.103 din legea 272/ 2004.Primãria Dumbrãveni. Primãria Comunei Sãbãoani. Articolul din legea 272/ 2004 care face referire la aceastã atribuþie are urmãtorul conþinut: ART. în mare majoritate. structurã în cadrul DAS. consiliile locale au fost chestionate în primul rând asupra existenþei unor structuri specializate în domeniul asigurãrii serviciilor sociale . • A fost sesizat un nr.G. In acest scop.S. Finanþarea se face de la bugetul local 3. vecini. legea 272/ 2004 îi acordã atribuþii legate de protecþia ºi promovarea drepturilor copilului. oraºului sau municipiului. Compartimentul de Asistenþã Socialã. 36 din Legea nr. autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia de a implica colectivitatea locala în procesul de identificare a nevoilor comunitãþii ºi de soluþionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.P. asociaþie proprietari. conform art. ale instituþiilor ºi serviciilor publice de interes local ºi ale societãþilor comerciale ºi regiilor autonome de interes local. Astfel. consiliile locale ale municipiilor. 1. potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivã. în mod autonom sau prin asociere. e) atribuþii privind cooperarea interinstituþionalã pe plan intern ºi extern. c) atribuþii privind administrarea domeniului public ºi privat al comunei. ca ºi autoritate publicã administrativã. consiliile locale nu au înfiinþat. cazuri constatate cu prilejul vizitelor întreprinse la domiciliul copiilor. d) atribuþii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãþeni. contactarea membrilor reþelei cu care copilul ºi familia sa are contact (ºcoala /grãdiniþã. oraºelor. servicii de zi. conform art. mentalã. comunelor ºi sectoarelor municipiului Bucureºti au obligaþia sã organizeze. 13. el exercitã urmãtoarele atribuþii: a) atribuþii privind organizarea ºi funcþionarea aparatului de specialitate al primarului. 111 (1) Pentru asigurarea prevenirii separãrii copilului de pãrinþii lui. b) atribuþii privind dezvoltarea economico-socialã ºi de mediu a comunei. judeþul Neamþ • nu existã servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de pãrinþi organizate la nivelul Consiliului local Sãbãoani 2. au fost reintegraþi în familie ca urmare a încetãrii mãsurii de protecþie un copil. În urma rãspunsurilor primite am constatat cã. cât ºi de a rãspunde nevoilor globale ale respectivei colectivitãþi. De asemenea.legislaþia în vigoare. nu au existat sesizãri adresate DGASPC privind cazuri de copii a cãror dezvoltare fizicã. spirituala sau socialã a fost pusã în pericol.

Primãria oraºului Fãlticeni.Copilul a cãror pãrinþi sunt decedaþi.Copilul gãsit sau copilul abandonat de mamã în unitãþile sanitare. în perioada celor 2 ani de monitorizare a CPCurilor care au oferit rãspunsuri nu au stabilit ºi obligat pãrinþii sã plãteascã la bugetul judeþului pentru întreþinerea copilului instituþionalizat. . 40 . în vederea protejãrii intereselor sale. are dreptul la protecþie alternativã”. lipsit de protecþia pãrinþilor sãi sau care. dar nu rãspunde penal. necunoscuþi. economiºti. Galaþi ºi Iaºi.4. ingineri. judeþul Suceava • nu existã servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de pãrinþi organizate la nivelul primãriei Fãlticeni 5.1. 56 din Legea 272/2004 enumerã situaþiile în care copilul beneficiazã de protecþie alternativã: . 39 din Legea 272/2004 “orice copil care este. Dreptul copilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea pãrinþilor sãi la protecþia alternativã Potrivit art.Copilul care. medici. cei cãrora li s-a aplicat pedeapsa înterzicerii drepturilor pãrinteºti.Copilul care a sãvârºit o faptã penalã. psiholog ºi informatician. Componenþa Comisiei de Protecþia Copilului este formatã preponderent din juriºti. Botoºani. . temporar sau definitiv. Suceava. Numãrul de mãsuri speciale de protecþie instituite în perioada 2006 — 2007 au fost urmãtoarele: 2007 2006 Judeþul Cazuri admise Cazuri respinse Cazuri admise Cazuri respinse Vaslui 252 6 262 3 Suceava 54 2 51 0 Vrancea 244 52 Botoºani 96 84 Iaºi 373 Nu sunt precizate 264 Nu sunt precizate Galaþi 143 0 156 0 Plasamente dispuse Plasamente dispuse La persoanã sau familie 2006 2007 Vaslui Suceava Vrancea Botoºani Iaºi Galaþi 107 33 49 58 117 242 85 27 46 73 276 Asistent maternal 2006 2007 116 15 181 17 38 49 84 12 20 27 40 Serviciu de tip rezidenþial 2006 2007 13 6 14 21 126 234 23 12 18 84 252 Cu excepþia CPC Suceava care în 2006 au stabilit ºi solicitat plata contribuþiei de cãtre unul dintre pãrinþi pensia de întreþinere la 6 cazuri iar în 2007 la 3 cazuri. în vederea protejãrii intereselor sale. declaraþi judecãtoreºte morþi sau dispãruþi. nu poate fi lãsat în grija acestora. COMISIA PENTRU PROTECÞIA DREPTURILOR COPILULUI Au fost chestionate comisiile pentru protecþia drepturilor copilului din judeþele: Vaslui. Vrancea. .Copilul abuzat sau neglijat. asistent social. nu poate fi lãsat în grija pãrinþilor din motive neimputabile acestora. apoi ca numãr urmeazã ofiþerii de poliþie. decãzuþi din drepturile pãrinteºti. Primãria oraºului Bucecea • nu existã servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de pãrinþi organizate la nivelul Consiliului local Dumbrãveni 3. Art. pusi sub interdicþie. .3. profesori.

Niciun caz nu a fost plasat familial sau rezidenþial. În anul 2007 s-au prezentat la CPC Vaslui 57 de cazuri care au primit mãsura supravegherii specializate. adopþia naþionalã etc. În judeþul Suceava în anul 2006 au primit mãsura supravegherii specializate 8 cazuri. CPC Botoºani a instrumentat un singur caz de copil care a sãvârºit o faptã penalã ºi nu rãspunde penal. În judeþul Vrancea în anii 2006 ºi 2007 au primit mãsura supravegherii specializate un numãr de 16 copii. 41 .Instituirea mãsurii de supraveghere specializatã pentru copiii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal a fost astfel: În Vaslui în 2006 au fost 23 de copii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal din care 22 au primit mãsura supravegherii specializate ºi unul a fost plasat în instituþie. împlinirea vârstei de 26 de ani pentru tinerii care au urmat studii superioare. Acesta a fost plasat într-un centru rezidenþial. În judeþul Botoºani în anii 2007 ºi 2008. Pentru niciun copil nu s-a instituit luarea mãsurii de plasament familial sau rezidenþial. plecarea în strãinãtate a acestora. În judeþul Galaþi în anul 2006 s-au instituit 32 de supravegheri specializate în familia naturalã ºi niciun plasament rezidenþial. iar în anul 2007 au primit mãsura supravegherii specializate tot 8 cazuri. în anul 2006 CPC Iaºi a instituit mãsura supravegherii specializate pentru un numãr de 91 de copii din care 3 copii s-a instituit mãsura plasamentului rezidenþial ºi un copil mãsura plasamentului familial. În anul 2007 CPC Iaºi a luat mãsura supravegherii specializate pentru un numãr de 76 de copii ºi pentru un copil s-a luat mãsura plasamentului rezidenþial. împlinirea vârstei de 18 ani ºi neurmarea nici unei forme de învãþãmânt. În judeþul Iaºi. Numãrul de sesizãri din partea DGASPC a CPC pentru modificarea mãsurii plasamentului: 2006 2007 An / judeþ Vaslui 0 0 Suceava 184 revocãri din sistemul de protecþie 155 revocãri din sistemul de protecþie 57 înlocuiri mãsurã de protecþie 23 înlocuiri mãsurã de protecþie Vrancea 482 de mãsuri au fost modificate Botoºani 15 23 Iaºi 23 21 Galaþi 69 51 Câte sesizãri din partea pãrinþilor privind modificarea sau încetarea mãsurilor de protecþie specialã au fost înregitrate în anii 2006 ºi 2007 2006 2007 Judeþ / an Vaslui 116 44 Suceava 73 48 Vrancea 87 Botoºani 41 38 Iaºi 0 0 Galaþi 0 0 Câte sesizãri din partea copiiilor privind modificarea sau încetarea mãsurilor de protecþie specialã au fost înregitrate în anii 2006 ºi 2007: 2006 2007 Judeþ / an Vaslui 2 5 Suceava 0 2 Vrancea 0 Botoºani 57 60 Iaºi 0 0 Galaþi 293 251 Principalele motive pentru încetarea mãsurilor de protecþie specialã a copiilor au fost urmãtoarele: reintegrarea în familia naturalã/lãrgitã la cererea pãrinþilor. În anul 2007 s-au instituit un numãr de 55 de supravegheri specializate în familia naturalã ºi un plasament în familia extinsã la bunici.

Membrii CPC Botoºani nu au beneficiat Membrii CPC Iaºi nu au beneficiat dar se menþioneazã cã membrii CPC Iaºi sunt specialiºti cu studii superioare în domeniul socio-uman a cãror integritate moralã ºi experienþã profesionalã oferã garanþii corespunzãtoare pentru îndeplinirea atribuþiilor ce le revin în cadrul CPC ºi au realizat individual diverse cursuri de formare sau au fost formatori în domeniul protecþiei copilului. Membrii CPC Suceava considerã cã nu este cazul. DGASPC Suceava. Formare continuã în domeniul protecþiei speciale a copilului. inclusiv drepturile ºi obligaþiilor pe care le au faþã de copil pe durata plasamentului. DGASPC Vrancea. .distribuirea de pliante care conþine informaþii cu privire la regulamentul instituþiei. fotografii. Între anii 2006-2007 au fost înregistrate în cadrul DGASPC-urilor încãlcãri ale drepturilor copilului în numãr de: DGASPC Bacãu 1055. DGASPC Botoºani 683. DGASPC Galaþi 1262 ºi DGASPC Neamþ 1377. Membrii CPC Vaslui nu au beneficiat. Impedimentele de procedurale de naturã sã afecteze soluþioarea cu celeritate a unui caz cel mai des invocate sunt: colaborarea deficitarã cu SPAS-urile care nu trimit în timp documentaþia necesarã mãsurii de protecþie ºi cu Serviciul de evidenþa populaþiei. Modalitãþile prin care CPC apãrã dreptul copilului faþã de care s-a dispus mãsura protecþiei speciale de a menþine relaþii personale cu pãrinþii sunt: reevaluarea periodicã la sesizarea DGASPC a hotãrârilor emise de cãtre CPC ºi informarea pãrinþilor cu privire la consecinþele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii. stimularea comunicãrii dintre copii ºi pãrinþi (scrisori. Membrii CPC Vrancea nu au beneficiat. pãrinþii sunt informaþi cu privire la importanþa menþinerii relaþiilor cu copiii. Modalitatea prin care asiguraþi informarea copiilor cu privire la regulamentele proprii ale instituþiei: . Formare iniþialã în domeniul drepturilor copilului b. telefoane. DGASPC Suceava 758. consilierea pãrinþilor cu privire la drepturile copilului. 42 .copiii sunt informaþi cu privire la regulament prin discuþii cu responsabilul de caz ºi managerul de caz etc. DGASPC Botoºani. DGASPC Iaºi 65. excepþie fãcând CPC Galaþi care menþioneazã perioada 1-3 luni. vizite ale copiilor în familie). DGASPC Vaslui.prin afiºarea în cadrul fiecãrei instituþii a din structura DGASPC a regulamentului de ordine interioarã. DGASPC Vrancea 629. DGASPC Galaþi ºi DGASPC Neamþ. La sondajul realizat au participat urmãtoarele instituþii: DGASPC Bacãu. DGASPC Iaºi. DGASPC Vaslui 1570. Doi membri ai CPC Galaþi au participat la cursuri de „Formare de formatori în domeniul respectãrii drepturilor copilului”. . Câte atestate de asistent maternal au fost eliberate în anii 2006 ºi 2007: 2006 Judeþ / an Vaslui 192 Suceava 233 Vrancea 121 Botoºani 83 Iaºi 23 Galaþi 166 2007 286 188 65 68 Dacã membrii CPC au beneficiat în anii 2006 ºi 2007 de cursuri organizate de DGSAPC sau ANPDC în: a.Perioada de timp medie care curge de la data sesizãrii unui caz la instituirea unei mãsuri speciale de protecþie pânã la punerea în executare efectivã a mãsurii dispuse de CPC este în medie de maxim 30 de zile.

594 cazuri la DGASPC Vaslui. DGASPC Suceava de la 48 de ore în cazul plasamentului în regim de urgenþã. 182 plasament la asistent maternal profesionist ºi 118 plasament de tip rezidenþial. Cu privire la numãrul de copii pentru care s-a instituit mãsura plasamentului avem urmãtoarele date: 387 de cazuri la DGASPC Bacãu din care 87 plasament la familia extinsã. 84 plasament la asistent maternal profesionist ºi 403 plasament de tip rezidenþial. Cu privire la serviciile specializate de zi pentru copiii care sãvârºit o faptã penalã ºi nu rãspund penal cu excepþia DGASPC Iaºi care are un centru de zi pentru resocializarea copiilor predelincvenþi ºi delincvenþi proveniþi din familii defavorizate ºi în care 23 de copii au primit servicii de la 8 specialiºti. DGASPC Galaþi de la 30 de zile la 3 luni ºi DGASPC Neamþ în 3 zile.Numãrul de cazuri pentru care s-a instituit mãsura plasamentului în regim de urgenþã: 190 cazuri la DGASPC Bacãu. 279 cazuri la DGASPC Vaslui. sentinþe comunicate cu întârziere. 807 cereri înaintate de DGASPC Vaslui. 411 plasament la asistent maternal profesionist ºi 173 plasament de tip rezidenþial. 163 cereri înaintate de DGASPC Suceava. 393 cazuri la DGASPC Botoºani din care 138 plasament la familia extinsã. 270 cazuri la DGASPC Vrancea. 146 plasament la asistent maternal profesionist ºi 132 plasament de tip rezidenþial. 1268 cazuri la DGASPC Iaºi. 229 cazuri la DGASPC Vrancea. 89 cazuri la DGASPC Iaºi 309 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 56 cazuri la DGASPC Neamþ. 413 cazuri la DGASPC Botoºani. 65 cazuri plasament la asistent maternal ºi 87 de cazuri în serviciul rezidenþial ºi 485 cazuri la DGASPC Neamþ din care 207 plasament la familia extinsã/persoane fãrã grad de rudenie. 38 beneficiari ºi 2 specialiºti angajaþi la DGASPC Suceava. 838 cazuri la DGASPC Iaºi din care 342 plasament la familia extinsã/persoane fãrã grad de rudenie. 338 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 269 cazuri la DGASPC Neamþ. 296 cereri înaintate de DGASPC Botoºani. Numãrul de planuri de protecþie emise în vederea instituirii unei mãsuri de protecþie specialã în anii 2006-2007: 417 cazuri la DGASPC Bacãu. 1 specialist la DGASPC Galaþi ºi 2 specialiºti la DGASPC Neamþ. 43 . 159 cereri înaintate de DGASPC Vrancea. 109 plasament la asistent maternal profesionist ºi 146 plasament de tip rezidenþial. DGASPC Vaslui în maxim 2 sãptãmâni. 7 zile în cazul plasamentului prin CPC ºi între 15 zile ºi 3 luni dacã plasamentul se stabileºte prin instanþã judecãtoreascã. 241 cazuri la DGASPC Botoºani. nici un alt DGASPC nu are un astfel de serviciu. 129 plasament la asistent maternal profesionist ºi 220 plasament de tip rezidenþial. 459 cazuri la DGASPC Galaþi din care 307 cazuri plasament la familia extinsã. DGASPC Botoºani aproximativ 4 sãptãmâni. 578 cazuri la DGASPC Vaslui. DGASPC Vrancea între 6 ºi 13 zile. 147 cazuri la DGASPC Suceava. Cu privire la perioada medie de timp scursã de la data sesizãrii DGASPC pânã la instituirea mãsurii plasamentului: DGASPC Bacãu aproximativ 37 zile. 355 cazuri la DGASPC Suceava. 212 beneficiari ºi 9 specialiºti la DGASPC Vaslui. Cu privire la serviciile de consiliere ºi psihoterapie pentru copiii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal: 20 beneficiari ºi un specialist la DGASPC Bacãu. 613 cereri înaintate de DGASPC Iaºi. 358 cereri înaintate de DGASPC Galaþi ºi 75 cereri înaintate de DGASPC Neamþ. 898 de cazuri la DGASPC Vaslui din care 314 plasament la familia extinsã/persoane fãrã grad de rudenie. 165 cazuri la DGASPC Botoºani. 16 cazuri la DGASPC Vrancea. 1212 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 1377 cazuri la DGASPC Neamþ. 469 de cazuri la DGASPC Suceava din care 105 plasament la familia extinsã/persoane fãrã grad de rudenie. 181 plasament la asistent maternal profesionist ºi 14 plasament de tip rezidenþial. Referitor la celeritatea soluþionãrii cazurilor de instituire a mãsurilor de protecþie specialã DGASPCurile chestionate au fãcut urmãtoarele menþiuni: procedurile specifice tribunalelor de stabilire a termenelor de judecatã. 146 cazuri la DGASPC Suceava. 125 beneficiari ºi 5 specialiºti la DGASPC Vrancea. 132 de beneficiari ºi 3 specialiºti la DGASPC Botoºani. colaborare defectuoasã cu unele SPAS-uri ºi rezistenþa pãrinþilor/persoanelor în grija cãrora se aflã copiii. Numãrul total de cereri înaintate cãtre Tribunal în perioada 2006-2007 în vederea instituirii mãsurii plasamentului: 8 cereri înaintate de DGASPC Bacãu. 613 cazuri la DGASPC Iaºi. 200 beneficiari ºi 3 specialiºti la DGASPC Iaºi ºi 56 beneficiari. Cu privire la cazurile de copii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal înregistrate la DGASPC-uri în perioada 2006-2007: 82 cazuri la DGASPC Bacãu. DGASPC Iaºi precizeazã cã se acþioneazã în 24 de ore. 224 de cazuri la DGASPC Vrancea din care 49 plasament la familia extinsã.

logopedie. 46 cazuri la DGASPC Botoºani. Menþionaþi mãsurile care au fost întreprinse în perioada 2006-2007 pentru pãrinþii decãzuþi sau cãrora li s-a limitat exerciþiul drepturilor pãrinteºti: DGASPC Bacãu nu a oferit informaþii relevante în acest sens. kinetoterapie. oferã consiliere juridicã. logopedie. 32 cazuri la DGASPC Vrancea. DGASPC Galaþi nu a înregistrat astfel de cazuri ºi 485 cazuri la DGASPC Neamþ care nu a specificat serviciile oferite în acest sens. 25 plângeri la DGASPC Botoºani. sociale. Suceava 45 27 Vrancea 39 Botoºani 111 Educaþionale. kinetoterapie etc. 6 plângeri la DGASPC Vrancea. etc. DGASPC Iaºi nu specificã numãrul de cazuri. kinetoterapie. DGASPC Botoºani nu menþioneazã numãrul de cazuri. 33 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 119 cazuri la DGASPC Neamþ. DGASPC Vaslui nu a înregistrat nici o solicitare de redobândire a drepturilor pãrinteºti. 12 plângeri la DGASPC Galaþi ºi 17 plângeri la DGASPC Neamþ. 43 cazuri la DGASPC Suceava cãrora li s-au oferit consiliere juridicã. Galaþi 10 Neamþ 103 Precizaþi numãrul centrelor de tip rezidenþial existente ºi numãrul de beneficiari în perioada 20062007: Numãr centre Numãr beneficiari DGASPC Bacãu 2006 10 893 2007 10 811 Suceava 2006 44 581 2007 44 554 Vrancea 30 686 Botoºani 15 552 Vaslui 20 617 Iaºi 2006 21 228 2007 21 253 Galaþi 2006 24 487 2007 24 490 Neamþ 2006 13 347 2007 13 349 Numãrul mamelor care ºi-au abandonat copiii nou-nãscuþi în maternitate ºi care ulterior au fost identificate ºi sprijinite în vederea întocmirii actului de naºtere: 46 cazuri la DGASPC Bacãu. oferã consiliere psiho-socialã ºi juridicã. Precizaþi numãrul de cereri din partea pãrinþilor care au solicitat informaþii sau asistenþã de specialitate în vederea îngrijirii. reabilitare. Vaslui 274 Iaºi 926 186 Educaþionale. logopedie. Numãrul de plângeri depuse de copii în anii 2006-2007 privind încãlcarea drepturilor lor: 4 plângeri la DGASPC Bacãu. 63 cereri la DGASPC Vaslui. 263 cereri la DGASPC Suceava. deprinderi de viaþã independentã etc. artistice.Numãrul de beneficiari ºi personalul angajat în cadrul serviciilor de tip zi ºi activitãþile desfãºurate în cadrul acestora în perioada 2006-2007: DGASPC Numãr total cazuri Personal Tip activitãþi desfãºurate servicii de tip zi angajat Bacãu 115 20 Educaþionale. 44 . 370 cereri la DGASPC Iaºi. 1 caz la DGASPC Suceava. 326 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 0 cereri la DGASPC Neamþ. deprinderi de viaþã independentã. 34 cereri la DGASPC Vrancea. 12 plângeri la DGASPC Iaºi. creºterii ºi educãrii copilului în anii 2006-2007: 164 cereri la DGASPC Bacãu. 34 cazuri la DGASPC Vaslui. 0 cereri la DGASPC Botoºani. 25 cazuri la DGASPC Iaºi. 28 plângeri la DGASPC Vaslui. 1 plângere la DGASPC Suceava. 5 cazuri la DGASPC Vrancea care au beneficiat de consiliere ºi informare în vederea redobândirii capacitãþii de a se ocupa de copii.

Judecãtoria Bacãu. La sondajul realizat au participat urmãtoarele instituþii: Judecãtoria Piatra Neamþ. 82 persoane formate la DGASPC Galaþi ºi 53 persoane formate la DGASPC Neamþ. Precizaþi dacã personalul care a lucrat în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului a beneficiat de formare iniþialã ºi continuã în acest domeniu în perioada 2006-2007: 330 persoane formate la DGASPC Bacãu. ªedinþele penale în cauzele cu minori sunt nepublice. În situaþiile în care copii trebuiesc audiaþi în camera de consiliu. Cu privire la existenþa de complete specializate pentru cauzele cu minori la nivelul judecãtoriilor toate judecãtoriile. Judcãtoria Roman. 68 persoane formate la DGASPC Vrancea. DGASPC Iaºi nu menþioneazã. 322 persoane formate la DGASPC Vaslui. ªedinþele de judecatã a cuzelor penale cu minori se þin separat de cele cu majori. reprezentanþi. Judecãtoria Fãlticeni. 176 sesizãri la DGASPC Vaslui. la separarea ºedinþelor cu minori de cele cu majori. Judecãtoria Panciu. Judecãtoria Hârlãu. 361 apeluri la DGASPC Galaþi ºi 108 apeluri la DGASPC Neamþ. Judecãtoria Tecuci. Judecãtoria Iaºi ºi Judecãtoria Vaslui. 117 persoane formate la DGASPC Botoºani. Referitor la caracterul nepublic al ºedinþelor de judecatã cu minori. 15 la DGASPC Botoºani. aceastã audiere se realizeazã în biroul judecãtorului. DGASPC Iaºi nu menþioneazã. 79 apeluri la DGASPC Botoºani.Numãrul de sesizãri fãcute cãtre instanþã pentru decãderea din drepturile pãrinteºti: 0 sesizãri la DGASPC Bacãu. cu excepþia Judecãtoriei Târgu Bujor. dar în situaþia în care în aceeaºi cauzã sunt mai mulþi inculpaþi. 19 la DGASPC Vrancea. ªedinþele de judecatã a cauzelor cu minori nu se þin separat de cele cu majori datoritã numãrului redus al acestor cauze. Numãrul de judecãtori specializaþi în cauzele cu minori ºi familie sunt în numãr de ºase. au complete specializate pentru minori. Vã rugãm sã precizaþi dacã în perioada 2006-2007 funcþiona în cadrul DGASPC Telefonul Copilului ºi numãrul total de apeluri: 996 apeluri la DGASPC Bacãu. în timp ce la Judecãtoria Panciu existã douã astfel de complete. apãrãtori în cauzã sau nu au încuviinþarea instanþei de a participa la judecatã. 31 apeluri la DGASPC Suceava. Numãrul de complete diferã în funcþie de numãrul de cauze: de exemplu. 9 sesizãri la DGASPC Vrancea. 28 la DGASPC Vaslui. nu sunt judecãtori specializaþi în cauzele cu minori ºi nu existã o salã special amenajatã pentru audierea copiilor. 46 apeluri la DGASPC Vaslui. judecata se desfãºoarã dupã procedura obiºnuitã. Bujor. 73 da cazuri la DGASPC Galaþi ºi 0 la DGASPC Neamþ. Numãrul de tutele instituite de instanþa de judecatã în anii 2006-2007: 20 la DGASPC Bacãu. Judecãtoria Bacãu asigurã nepublicitatea ºedinþelor de judecatã cu minori. iar acest caracter se asigurã prin îndepãrtarea din sala de ºedinþã a persoanelor care nu sunt implicate în cauza respectivã. DGASPC Iaºi nu menþioneazã. 25 cazuri în 2006 ºi 32 cazuri în anul 2007 la DGASPC Suceava. la Judecãtoria Iaºi sunt 11 astfel de complete (9 care judecã cauze civile ºi 2 care judecã cauze penale). Numãrul de beneficiari ai serviciilor de consiliere ºi psihoterapie pentru copii abuzaþi sau neglijaþi: 969 cazuri la DGASPC Bacãu. 84 la DGASPC Iaºi. Din anul 2006 sunt 3 complete specializate pentru soluþionarea cauzelor cu minori ºi familie. ªedinþele de judecatã în cauzele cu minori sunt 45 . din care unii majori ºi alþii minori. Nu existã amenajatã o camerã specialã de consiliu pentru audierea copiilor. respectiv camerã de consiliu pentru audierea minorilor. 150 persoane formate la DGASPC Suceava. 1 sesizare la DGASPC Botoºani. 113 cazuri în anul 2006 ºi 118 cazuri în anul 2007 la DGASPC Botoºani. Magistraþii care au optat sã intre în cauzele cu minori au urmat seminarii de pregãtire continuã organizate de Institutul Naþional al Magistraturii. aceºtia sunt audiaþi de judecãtor în biroul de lucru al acestuia. 178 cazuri la DGASPC Galaþi ºi 228 cazuri în anul 2006 ºi 457 cazuri în anul 2007 la DGASPC Neamþ. DGASPC Vrancea nu menþioneazã. nepublicitatea este asiguratã prin îndepãrtarea din salã a publicului care nu are legãturã cu cauza. 487 cazuri la DGASPC Vaslui. 1 sesizare la DGASPC Suceava. Cinci magistraþi din cadrul Judecãtoriei Neamþ sunt specializaþi în judecarea cauzelor cu minori. 3 sesizãri la DGASPC Iaºi ºi 0 sesizãri la DGASPC Galaþi ºi Neamþ. camerã specialã de consiliu pentru audierea copiilor ºi specializarea magistraþilor în soluþionarea cauzelor cu minori au fost urmãtoarele rãspunsuri: Judecãtoria Neamþ menþioneazã cã ºedinþele de judecatã în cauzele penale cu minori sunt nepublice iar modalitatea prin care se realizeazã nepublicitatea ºedinþei este îndepãrtarea din sala de ºedinþe a persoanelor care nu au calitatea de pãrþi. La Judecãtoria Fãlticeni funcþioneazã complete specializate în cauze cu minori ºi are amenajatã o salã specialã. Judecãtoria Tecuci are din anul 2006 trei complete specializate pentru minori ºi relaþii de familie. DGASPC Vrancea nu menþioneazã. 53 la DGASPC Suceava. Judecãtoria Tg. La Judecãtoria Roman existã o camerã de consiliu pentru audierea copiilor. ªedinþele de judecatã a cauzelor penale cu minori sunt nepublice.

Tribunalul Vrancea. citarea pãrþilor în strãinãtate. nu are complete separate ºi sunt 4 judecãtori specializaþi în cauzele cu minori. Judecãtoria Galaþi nu are o camerã de consiliu pentru audierea minorilor. Tribunalul Botoºani. Judecãtoria Iaºi are complete specializate pentru minori din anul 2001 realizate în cadrul proiectului Instanþa pentru Minori Iaºi. Tribunalul Suceava. ªedinþele de judecatã a cauzelor penale cu minori sunt nepublice. existã magistraþi specializaþi în soluþionarea cauzelor cu minori în cadrul unor programe desfãºurate de ONG-uri în parteneriat cu Institutul Naþional al Magistraturii. ªedinþele de judecatã care privesc cauzele penale cu minori se þin separat de cele cu majori. În anul 2007 în cadrul Judecãtoria Iaºi funcþionau 9 complete pentru minori specializate în cauze civile ºi 2 complete pentru minori specializate în soluþionarea cauzelor cu inculpaþi ºi victime minore.în cauzele civile. ªedinþele de judecatã în cauzele cu minori. În cadrul instanþei sunt douã complete pentru minori prezidate de doi judecãtori specializaþi.cauzele în care una din pãrþi este cetãþean strãin. depunerea cu cu întârziere a unor referate de anchetã socialã etc. Judecãtoria Adjud are amenajatã o camerã de consiliu în vederea audierii minorilor. Judecãtoria Vrancea specificã cã deþine o camerã de consiliu unde se audiazã minorii. modul în care se asigurã un psiholog. Nu sunt complete specializate pentru minori ºi relaþii de familie iar ºedinþele de judecatã a cauzelor penale cu minori se desfãºoarã conform prevederilor art. La nicio judecãtorie participantã la sondaj nu au fost înregistrate cereri adresate de cãtre copii în vederea ascultãrii lor în procedurile judiciare care-i privesc.în cauzele penale. Judecãtoria Hârlãu menþioneazã cã ºedinþele de judecatã în cauzele penale cu minori sunt nepublice. judecata se desfãºoarã dupã procedura obiºnuitã. nepublicitatea este asiguratã prin îndepãrtarea din salã a publicului care nu are legãturã cu cauza. procedura de citare fiind îndelungatã. În cadrul instanþei audierea copiilor din cauzele civile se face în camera de consiliu. în ipoteza (des întâlnitã în practicã) în care aceºtia se aflã în strãinãtate.). se þin separat de cele cu majori. impedimente de naturã proceduralã care afecteazã soluþionarea cu celeritate a cauzelor de instituire a mãsurilor 46 . Tribunalul Galaþi ºi Tribunalul Iaºi. Tribunalul Vaslui. iar din anul 2006 funcþioneazã trei complete de judecatã specializate pentru cauzele cu minori. Tribunalul Bacãu. TRIBUNALE Urmãtoarele instituþii au rãspuns chestionarelor adresate: Tribunalul Neamþ. dacã au fost adresate cereri de cãtre copii sã fie ascultaþi în procedurile judiciare. . la acestea fiind prezenþi doar pãrþile ºi avocaþii acestora.485 Cod pr. Un magistrat din cadrul instanþei a participat la ateliere de formare din cadrul proiectului Campanie Educaþionalã pentru Drepturile Copilului. Judecãtoria Vaslui precizeazã cã ºedinþele de judecatã a cauzelor penale cu minori se þin separat de cauzele penale cu majori. proiect implementat de Asociaþia Alternative Sociale în parteneriat cu Asociaþia Magistraþilor din Iaºi.neexecutare mãsurilor impuse de instanþã de cãtre alte instituþii (spre exemplu neexecutarea mandatelor de aducere de cãtre organele de poliþie. însã nu se þin separat de cele cu majori datoritã numãrului mic de sãli de judecatã. atunci când minorii trebuiesc audiaþi aceasta are loc în biroul judecãtorului. Judecãtoria Fãlticeni nu are judecãtori specializaþi în cauzele cu minori. dacã existã amenajatã o salã de consiliu pentru audierea minorilor.nepublice numai în cauzele penale.penalã. Referitor la factorii care freneazã celeritatea cauzelor cu minori au fost menþionaþi: . dar în situaþia în care în aceeaºi cauzã sunt mai mulþi inculpaþi. Magistraþii care au optat sã intre în cauzele cu minori au urmat seminarii de pregãtire continuã organizate de Institutul Naþional al Magistraturii. obligativitatea administrãrii probelor ºi soluþionãrii cauzei în prezenþa inculpatului minor ºi a pãrþilor responsabile civilmente. Magistraþii desemnaþi sã judece cauze cu minori au urmat cursuri de formare continuã pe aceastã temã susþinute de Institutul Naþional al Magistraturii. . . Pentru asigurarea nepublicitãþii ºedinþei se procedeazã la evacuarea persoanelor din salã care nu au legãturã cu cauza. Principalele aspecte analizate au fost numãrul de complete ºi magistraþi desemnaþi sã judece cauzele penale ºi civile cu minori. dificultatea realizãrii audierii minorilor prin comisie rogatorie. sunt nepublice. ªedinþele cu minori se þin separat de cauzele cu majori ºi sunt nepublice. din care unii majori ºi alþii minori.

iar în anul 2007 de 32 de zile. Tribunalul Vaslui are doar complete specializate în soluþionarea cauzelor civile cu minori ºi relaþii de familie. În cadrul Tribunalului Neamþ nu existã o camerã de consiliu amenajatã pentru audierea minorilor. Magistraþii care prezideazã aceste complete au participat la seminarii de formare în problematica drepturilor copilului ºi a justiþiei pentru minori organizate de Institutul Naþional al Magistraturii ºi ONG-uri. Durata medie a unui proces de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie este de maxim o lunã ºi cuprinde etapele de înregistrare. Trei magistraþi sunt repartizaþi în cadrul acestor complete ºi au urmat stagii de formare continuã organizate de Institutul Naþional al Magistraturii sau ONG-uri. Tribunalul Vrancea are în dotare echipament tehnic audio-video în vederea înregistrãrii declaraþiilor copilului abuzat/neglijat în cadrul proceselor privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. În cadrul Tribunalului Iaºi îºi desfãºoarã activitatea un numãr de 3 judecãtori specializaþi în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie ºi 5 judecãtori desemnaþi sã prezideze cauzele penale cu minori victime ºi infractori. În cadrul instanþei existã o salã special amenajatã pentru camera de consiliu în vederea audierii minorilor. durata medie a unui proces de instituiere a unei mãsuri speciale de protecþie ºi dacã magistraþii au beneficiat de formare continuã în domeniul protecþiei copilului. Magistraþii desemnaþi sã judece cauze cu minori au urmat stagii de formare continuã în domeniul justiþiei pentru minori organizate de Institutul Naþional al Magistraturii. În cadrul Tribunalului Neamþ au fost înregistrate în perioada 2006-2007 un numãr de 538 de cauze civile ºi penale. Cât priveºte formarea continuã a acestor doi magistraþi. Magistraþii repartizaþi în cadrul completelor specializate în cauzele cu minori ºi familie au beneficiat de formare în domeniul protecþiei speciale a copiilor. prezidate de un numãr de 3 magistraþi. Magistraþii care prezideazã cauzele cu minori au fost pregãtiþi în stagiile de formare continuã (seminarii sau ªcoala de Varã) a Institutului Naþional al Magistraturii sau ONG-uri. audierea acestora se realizazã în biroul judecãtorului. Durata medie a unui proces de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie este de aproximativ o lunã. însã nu deþine o salã de consiliu pentru audierea minorilor. Tribunalul Bacãu are din anul 2005 douã complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi familie. aceºtia au participat la seminarii organizate de Institutul Naþional al Magistraturii ºi ONG-uri. Durata medie a unui proces de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie este de o lunã. Tribunalul Vaslui are în dotare echipament tehnic audiovideo în vederea înregistrãrii declaraþiei copilului abuzat/neglijat. în cadrul acestuia existã o camerã de consiliu amenajatã pentru audierea minorilor. În anii 2006 ºi 2007 au fost soluþionate un numãr de 665 de cauze privind plasamentul de copii. La Secþia Penalã existã un numãr de 9 magistraþi specializaþi în soluþionarea cauzelor cu minori. Durata medie a unui proces de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie de la data înregistrãrii ei pânã la data pronunþãrii sentinþei a fost. funcþioneazã 6 complete specializate în cadrul secþiilor penale ºi civile (3 complete Secþia Penalã ºi 3 complete Secþia Civilã). Numãrul total de cauze cu minori în materie civilã ºi penalã instrumentate în anii 2006-2007 este de 1617. Tribunalul Galaþi a instrumentat între anii 2006-2007 un numãr de 786 de cauze ce aveau ca obiect plasamentul. Tribunalul Suceava are din anul 2005 complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie iar în anii 2006-2007 a instrumentat un numãr de 1066 de astfel cauze. La Secþia Civilã sunt 4 complete de fonduri civile specializate în vederea soluþionãrii cauzelor de tutelã ºi adopþie iar la Secþia Penalã au fost constituite 10 complete de fonduri penale specializate în vederea soluþionãrii cauzelor cu minori. Tribunalul Vrancea a instrumentat în anii 2006-2007 un numãr de 927 de cauze cu minori ºi familie. În cadrul Secþiei Civile a acestei instituþii funcþioneazã 3 complete specializate de protecþie minori ºi 2 complete specializate minori ºi familie. în anul 2006 de 34 de zile. Tribunalul Galaþi nu dispune de echipament audio-video în vederea înregistrãrii declaraþiilor copilului abuzat/neglijat în cadrul proceselor privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. Durata medie de soluþionare a unui proces de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie este de 2 luni. motivare ºi comunicare. 47 . dar. Magistraþii desemnaþi sã soluþioneze cauze cu minori au fost incluºi în programe de formare continuã a Institutului Naþional al Magistraturii sau în seminariile de formare descentralizatã organizate de Curtea de Apel Galaþi sau Tribunalul Vrancea.speciale de protecþie. Tribunalul Suceava deþine echipament audio-video pentru înregistrarea declaraþiei copilului abuzat/neglijat în cadrul proceselor privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. repartizare. Tribunalul Iaºi în perioada 2006-2007 a avut înregistrate un numãr de 1910 cauze reglementate prin Legea 272/2004 ºi Legea 273/2004. soluþionare. Însã în cadrul aceleiaºi instituþii nu existã o salã de consiliu în vederea audierii minorilor. la formarea acestor douã complete participã doi judecãtori.

procedura de citare în situaþia în care nu se cunoaºte domiciliul real al pãrinþilor. — pentru situaþii deosebite. 95 Cpr.civ. . la solicitarea instanþei. datoritã faptului cã judecãtorii desemnaþi în cauzele cu minori mai au ºi alte specialitãþi (judecã litigii funciare sau litigii de muncã). 48 .La nici unul dintre tribunalele participante la sondaj în perioada 2006-2007 nu au fost înregistrate cereri adresate instanþei de cãtre copii în vederea ascultãrii lor în procedurile judiciare care îi privesc. mai exact. termenul de redactare ºi comunicare a hotãrârii de cel mult 10 zile este foarte greu de respectat.judecãtorii care soluþioneazã astfel de cauze sã fie degrevaþi parþial de soluþionarea altor cauze cu acelaºi regim de celeritate la sesizarea instanþei dosarele ar trebui sã fie complete. Din perspectiva propunerilor pentru soluþionarea cu celeritate a cauzelor de instituire a mãsurilor de protecþie specialã au fost prezentate urmãtoarele: . .pentru prevenirea ºi eliminarea încãlcãrii drepturilor copilului. acestea ar trebui sã fie mult mai mediatizate pentru a fi mai bine cunoscute.instituþiile care concurã la apãrarea drepturilor. între instituþiile care concurã la apãrarea drepturilor copilului ar trebui sã existe o mai strânsã colaborare.încheierea de parteneriate cu executorii judecãtoreºti în vederea executãrii rapide a sentinþelor date în materia Legii 272/2004. acestea ar trebui sã fie ºi ele mult mai mediatizate. sã conþinã ataºat cererii toate înscrisurile pe care acesta ar trebui sã se întemeieze. . Tribunalele nu au angajaþi psihologi care sã asiste la audierea sau la declaraþia copilului abuzat/neglijat. care prevãd aceleaºi termene foarte scurte. . care comunicã o adresã în acest sens.asigurarea de cãtre DGASPC a procedurii de citare în condiþiile legii — art. Au fost prezentate urmãtoarele impedimente de naturã proceduralã care afecteazã soluþionarea cu celeritate a cauzelor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie: . însã prezenþa psihologului este asiguratã de DGASPC.

potrivit legii. Asigurarea sãnãtãþii ºi bunãstãrii copiilor este garantatã oricãrui copil. de a informa pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile pe care le au. ASP. Ele vor depune eforturi pentru a garanta cã nici un copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii. din motive independente de voinþa lor. art. dacã ar fi sã folosim o denumire generalã pentru ceea ce reglementeazã legea 272/ 2004 cu privire la acest aspect. au obligaþia de a veghea la respectarea acestor drepturi. satisfacerea nevoilor minime de locuinþã.” Legea 272/ 2004 respectã prevederile Convenþiei în ceea ce priveºte conþinutul acestui drept iar organele de specialitate ale administraþiei publice centrale. Din prisma drepturilor reglementate de aceastã secþiune dar ºi a autoritãþilor cu atribuþii în respectarea acestora. inclusiv de asigurãri sociale. autoritãþile administraþiei publice locale. De asemenea. este menþionat ca un drept fundamental al copilului de cãtre Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului. reabilitare. precum ºi asupra modalitãþii de acordare a drepturilor de asistenþã socialã ºi asigurãri sociale. hranã. recunoscând dreptul copilului cu handicap la educaþie. 24 alin. toate mãsurile necesare pentru respectarea acestui drept — dezvoltarea de servicii medicale primare ºi comunitare. SÃNÃTATEA ªI BUNÃSTAREA COPILULUI Secþiunea a 3-a din legea 272/ 2004 reglementeazã în articolele 43-46 dreptul copilului de a se bucura de accesul la servicii de medicale de calitate care sã îi garanteze cea mai bunã stare de sãnãtate pe care o poate atinge.4. De asemenea. în cadrul capitolului “Sãnãtatea ºi bunãstarea copilului” atribuþii legate de acordarea de prestaþii excepþionale persoanelor care au în întreþinere copii ºi care independent de voinþa lor nu pot asigura condiþii minime de viaþã ºi dezvoltare acestora. în condiþiile legii. adaptatã nevoilor sale. Legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului acordã serviciilor publice de asistenþã socialã. sã asigure sprijin ºi asistenþã socialã copiilor atunci când pãrinþii sau persoanele care au. SPAS. Mai mult. asigurare de servicii medicale etc. dezvoltarea de programe ºi acþiuni pentru ocrotirea sãnãtãþii ºi prevenirea bolilor. prin intermediul legii 272/ 2004. autoritãþile administraþiei publice locale au. Legea 272/ 2004. 1 subliniazã faptul cã “Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai buna stare de sãnãtate posibilã ºi de a beneficia de serviciile medicale ºi de recuperare. ca principali responsabili cu educaþia ºi creºterea acestuia. preluând prevederile Convenþiei ONU în ceea ce priveºte acest drept. potrivit legii. Astfel. conform legii 272/ 2004. Dreptul copilului cu handicap la o îngrijire specialã. 1 din Convenþie recunoaºte „dreptul oricãrui copil de a beneficia de asistenþã socialã. au fost adresate întrebãri legate de modalitãþile de implementare a obligaþiilor prevãzute de secþiunea a 3a din legea 272/ 2004 urmãtoarelor instituþii: MS. dar ºi organele statului. în condiþii care sã le garanteze demnitatea. Dreptul copilului la sãnãtate. Pãrinþii copilului. prin autoritãþile competente. consilii locale ºi primãrii. sã le favorizeze autonomia ºi sã le faciliteze participarea activã la viaþa comunitãþii” Legea 272/ 2004. sã le favorizeze autonomia ºi sã le faciliteze participarea activã la viaþa comunitãþii. autoritãþilor administraþiei publice locale li s-au acordat responsabilitãþi în a informa pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile de asistenþã socialã ºi asigurãri sociale pe care aceºtia ºi le pot exercita. 1 care menþioneazã faptul cã „Statele pãrþi recunosc cã pentru copiii handicapaþi fizic ºi mental trebuie sã se asigure o viaþa împlinitã ºi decentã. Dreptul copilului la asistenþã socialã ºi asigurãri sociale este de asemenea reglementat de cãtre Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului.26 alin. pãrinþii copilului au obligaþia. adaptatã nevoilor sale este reglementat de Convenþia ONU în cadrul art. reglementeazã obligaþia complementarã a statului. Astfel. prevede expres obligaþii ale organelor de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi autoritãþile administraþiei publice locale de a iniþia programe ºi de a asigura resursele necesare dezvoltãrii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap ºi ale familiilor acestora în condiþii care sã le garanteze demnitatea. integrare. de a solicita asistenþã medicalã pentru copii lor pentru a asigura copilului cea mia bunã stare de sãnãtate. îmbrãcãminte ºi educaþie ale copilului. statele pãrþi luând mãsuri pentru asigurarea exercitãrii depline a acestui drept în conformitate cu legislaþia lor naþionalã”. dreptul copilului de a beneficia de asistenþã socialã ºi de asigurãri sociale precum ºi dreptul copilului cu handicap la o îngrijire specialã. 23 alin. obligaþia de a întreþine copilul nu pot asigura. art. precum ºi orice alte instituþii publice sau private cu atribuþii în domeniul sãnãtãþii sunt obligate sã adopte. Articolele din legea 272/ 2004 care se referã la atribuþiile enumerate mai sus au urmãtorul conþinut: 49 . indiferent de mediu social sau de posibilitãþi materiale iar autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia sã iniþieze programe care sã adreseze satisfacerea nevoilor copiilor cu handicap ºi ale familiilor lor.

în marea lor majoritate. precum ºi sub forma de servicii. sã le favorizeze autonomia ºi sã le faciliteze participarea activã la viaþa comunitãþii. din motive independente. În schimb. • în perioada 2006-2007. precum ºi asupra modalitãþii de acordare a drepturilor de asistenþã socialã ºi de asigurãri sociale. judeþul Botoºani • în perioada 2006-2007. Primãria Bucecea a sprijinit o familie care are în întreþinere 5 copii ºi care nu a putut asigura nevoile minime de hranã ºi alimente ale copiilor prin : acordarea ajutorului social. Primãria Municipiului Neamþ. un numãr de 26 de specialiºti au oferit servicii de consiliere copiilor ºi familiilor acestora cu privire la modalitatea de acordare a drepturilor de asistenþã socialã 50 . familii care nu au putut asigura satisfacerea nevoilor minime de hranã a copiilor aflaþi în întreþinerea lor • în perioada 2006-2007. sub forma de prestaþii financiare. Primãria Roman a sprijinit persoane sau pãrinþi care au în întreþinere copii ºi care. Primãria Sãbãoani nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap 4. majoritatea instituþiilor chestionate au acordat. este obligat sã asigure acestora sprijin corespunzãtor. S-au acordat locuinþe sociale la un numãr de 30 persoane. un numãr de 1098 de pãrinþi ºi copii au fost informaþi cu privire la drepturile lor ºi la modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã de cãtre un numãr de 15 funcþionari. Primãria Comunei Sãbãoani. Astfel 100 persoane au beneficiat de masã caldã la Cantina de Ajutor Social ºi 500 de persoane au primit ajutoare de urgenþã . Primãria Sãbãoani nu a iniþiat nici un serviciu de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã • în perioada 2006-2007. Primãria Sãbãoani a acordat ocazional pachete de hranã ºi alimente mai multor familii în situaþie materialã precarã. SPAS Botoºani nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap 2. îmbrãcãminte ºi educaþie ale copilului.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã • în perioada 2006-2007. (4) Autoritãþile administraþiei publice locale au obligaþia de a informa pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile pe care le au. statul. Neamþ • în perioada 2006-2007. SPAS Botoºani a sprijinit 89 de copii din 31 de familii (în 2006) ºi 40 de copii din 12 familii (în 2007). Rãspunsurile instituþiilor care au rãspuns la chestionarele noastre au arãtat faptul cã. foarte puþine servicii publice de asistenþã socialã au iniþiat programe ºi servicii adresate copiilor cu handicap ºi familiilor acestora. din motive independente de voinþa lor. nu pot asigura satisfacerea nevoilor minime ale acestora. 46 (4) Organele de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi autoritãþile administraþiei publice locale sunt obligate sã iniþieze programe ºi sã asigure resursele necesare dezvoltãrii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap ºi ale familiilor acestora în condiþii care sã le garanteze demnitatea. jud. SPAS Botoºani • în perioada 2006-2007. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. Primãria Bucecea a acordat servicii de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã ori de câte ori a fost nevoie • în perioada 2006-2007. prin intermediul specialiºtilor sãi. De asemenea. potrivit legii. satisfacerea nevoilor minime de locuinþã. serviciile publice de asistenþã socialã din judeþele vizate de proiectul nostru au sprijinit familii aflate în dificultate prin intermediul prestaþiilor financiare extraordinare sau prin ajutoare de naturã variatã acordate acestora. Primãria oraºului Bucecea. Astfel. contactarea unor ONG-uri pentru eventuale donaþii • în perioada 2006-2007. 45 (2) În cazul în care pãrinþii sau persoanele care au. prestaþii în naturã. a alocaþiei de sprijin pentru familia monoparentalã. care nu au putut asigura nevoile minime de hranã ºi alimente ale copiilor lor • în perioada 2006-2007.ART. în condiþiile legii. hranã. • în perioada 2006-2007. obligaþia de a întreþine copilul nu pot asigura. prin autoritãþile publice competente. servicii de informare pentru pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile de asistenþã socialã ºi asigurãri sociale pe care aceºtia ºi le pot exercita. Primãria Bucecea nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap 3. ART.

5. care nu au putut asigura nevoile minime de hranã ºi alimente ale copiilor • în perioada 2006-2007 Primãria Dumbrãveni a acordat servicii de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã ori de câte ori a fost nevoie • în perioada 2006-2007 Primãria Dumbrãveni nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap. SPLAS Focºani. cu un numãr de 50 de beneficiari ºi 12 specialiºti implicaþi. nu pot asigura satisfacerea nevoilor minime ale acestora • un numãr de 6 specialiºti ai Serviciului de Autoritate Tutelarã au oferit servicii de consiliere unui numãr de aproximativ 2000 de copii ºi familiilor acestora cu privire la modalitatea de acordare a drepturilor de asistenþã socialã • în perioada 2006-2007 DAS Suceava nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap. din motive independente. nu pot asigura satisfacerea nevoilor minime ale acestora: mediere. • în perioada 2006-2007 Primãria Fãlticeni nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap. Primãria Fãlticeni a sprijinit 35 familii care au în întreþinere copii ºi care. DAS Suceava a sprijinit prin prestaþii financiare 358 pãrinþi/ persoane care au în întreþinere copii ºi care. pachete de alimente / haine obþinute din donaþii. spaþii de locuit pe o perioadã limitatã unui numãr de 10 familii în situaþie materialã precarã. 7. 10. jud. masa la cantina de ajutor social. Primãria Dumbrãveni. a alocaþiei de susþinere a familiilor monoparentale. Ca urmare a acestor rapoarte. 6. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti. SPAS Comãneºti a sprijinit 10 familii care au în întreþinere copii ºi care.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Mun. Primãria Municipiului Suceava. 8. Primãria Municipiului Fãlticeni. ajutoare bãneºti de urgenþã • un numãr de 11 specialiºti au oferit servicii de consiliere copiilor ºi familiilor acestora cu privire la modalitatea de acordare a drepturilor de asistenþã socialã • în perioada 2006-2007 SPAS Comãneºti nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap dar a colaborat activ cu ONG uri de profil existente în raza oraºului. ajutoare pentru încãlzirea locuinþei • 51 . Direcþia de Asistenþã Socialã . Bacãu • în perioada 2006-2007. din motive independente. în cadrul cãruia s-au dezvoltat servicii sociale destinate copiilor cu handicap ºi a familiilor acestora. Direcþia de Asistenþã Socialã a Mun Vaslui. Consiliul Local al Municipiului Focºani a acordat subvenþii unui numãr de 2 ONG-uri cu activitãþi în domeniu. 9. consiliere psihologicã ºi juridicã. judeþul Suceava • în perioada 2006-2007 Primãria Dumbrãveni a acordat ocazional ajutoare financiare. asigurarea unei locuinþe sociale.în perioada 2006-2008 se aflã în derulare proiectul Complex de Servicii Sociale Integrate Roman. nu pot asigura satisfacerea nevoilor minime ale acestora: ajutoare alimentare ºi financiare • în perioada 2006-2007 Primãria Fãlticeni nu a acordat servicii de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã. Suceava • în perioada 2006-2007. judeþul Suceava • în perioada 2006-2007. DAS Vaslui a sprijinit un numãr de 800 de persoane care au în întreþinere copii ºi care nu au putut asigura nevoile minime de hranã ºi alimente ale copiilor prin : acordarea ajutorului social. judeþul Vaslui • în perioada 2006-2007 . din motive independente. judeþul Vrancea • în perioada 2006-2007 s-au acordat ajutoare de urgenþã unui numãr de 4 copii pentru 2 intervenþii chirurgicale în strãinãtate • un numãr de 10 specialiºti ai instituþiei au oferit servicii de consiliere unui numãr de aproximativ 1000 de copii ºi familiilor acestora cu privire la modalitatea de acordare a drepturilor de asistenþã socialã • SPLAS Focºani nu a iniþiat programe pentru dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap dar a elaborat rapoarte de fundamentare în vederea obþinerii de subvenþii din bugetul local pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap.

în perioada 2006-2007 DAS Vaslui a acordat servicii de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã prin consilierea persoanelor interesate precum ºi prin afiºaj la avizierul instituþiei • în perioada 2006-2007 s-a derulat un proiect de colaborare. De zi: .Casa de tip familial pentru copilul cu dizabilitãþi neuro-psiho-motorii medii ºi grave Huºi care îngrijeºte 8 copii.Centrul de îngrijire de zi pentru copilul cu dizabilitãþi Negreºti. Protecþie Socialã ºi autoritate Tutelarã Hârlau. sãrbãtori pascale. fie prin oferirea unui sprijin material. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi . cât ºi în mediul familial cu prilejul vizitelor efectuate la domiciliul acestora sau în comunitate. din motive independente. . Protecþia Minorilor ºi Familiei • In perioada 2006-2007 au fost sprijinite mai multe familii. Comisiile pentru Protecþia Copilului din judeþele implicate în cercetare au rãspuns astfel la întrebarea: Numãrul de cazuri înregistrate pe anii 2006 ºi 2007 pentru stabilirea gradului de handicap au fost urmãtoarele: Judeþ / an 2006 2007 Vaslui 1643 1775 Suceava 3548 3985 Vrancea 1293 Botoºani 1879 2012 Iaºi 2775 3245 Galaþi 1545 1508 Serviciile destinate îngrijirii speciale a copiilor cu handicap ºi un numãr de beneficiari ai acestor servicii: În judeþul Vaslui serviciile destinate îngrijirii copiilor cu handicap sunt: De tip rezidenþial: . judeþul Vaslui • în perioada 2006-2007 SPASPC Negreºti nu a sprijinit nici o familie care nu a putut asigura nevoile minime de hranã ºi alimente ale copiilor deoarece nu au existat astfel de situaþii • în perioada 2006-2007 SPASPC Negreºti a acordat servicii de informare unui numãr de 683 pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã • în perioada 2006-2007 SPASPC Negreºti nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap. . etc. îmbrãcãminte. cu Fundaþia Speranþa pentru protecþia persoanelor cu handicap. Primãria Hârlãu a sprijinit 10 familii care au în întreþinere copii ºi care. 12. .Centrul de recuperare ºi reabilitare pentru copilul cu handicap Fãlciu.Centrul de recuperare a copilului cu dizabilitãþi neuro-psiho-motorii medii ºi grave Huºi. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia copilului Negreºti. 52 • . atât în cazurile în care se adreseazã instituþiei noastre. rechizite. . sãrbãtori de iarna. Compartimentul de Asistenþã Socialã. prelungit pânã în anul 2008. nu pot asigura satisfacerea nevoilor minime ale acestora: ajutoare alimentare ºi financiare • în perioada 2006-2007 Primãria Hârlãu nu a acordat servicii de informare pentru pãrinþi ºi copii cu privire la drepturile lor ºi modalitãþile de acordare a drepturilor de asistenþã socialã.) fie prin acordarea de pachete constând în alimente. • în perioada 2006-2007 Primãria Hârlãu nu a iniþiat nici un program pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor cu handicap. In parteneriat cu Asociaþia Alternative Sociale din Iaºi au fost promovate campanii de informare a populaþiei. judeþul Iaºi • în perioada 2006-2007.Complexul de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap din Bârlad. proiecte desfãºurate în parteneriat cu Asociaþia „Alãturi de Voi” ºi Centrul Diecezan Caritas Iaºi. . 13.Centrul de plasament „Elena Farago” Bârlad care îngrijeºte 5 copii cu HIV.Serviciul Autoritate Tutelarã.Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Bârlad care îngrijeºte 33 de copii. 11. • Pãrinþii ºi copiii sunt informaþi cu privire la drepturile lor. atât prin mijloacele mass-media cât ºi prin distribuirea de fluturaºi ºi pliante • In perioada 2006-2007 s-au derulat doua proiecte pentru persoane cu dizabilitãþi. cu diferite ocazii (începerea anului ºcolar.

Rosetti” din Iaºi . În cadrul DGASPC Iaºi funcþioneazã urmãtoarele instituþii care oferã servicii: . o 1 centru de recuperare. . . Andrei” . Spiridon” din Tg.Servicii de tip familial pentru copilul cu dizabilitãþi (cuprinde 3 case de tip familial). o 1 centru de respiro.CP „I.În judeþul Suceava serviciile destinate îngrijirii copiilor cu handicap sunt: . . . .Centrul de zi „I.CP „Ion Holban” Iaºi cu modul de Reabilitare Comportamentalã .Complexul terapeutic „Bilijdrop” — O nouã viaþã “Suceava care cuprinde: o 1 centru rezidenþial de tip familial. . Botoºani ºi Neamþ. .Centre ºcolare de educaþie incluzivã (158 de beneficiari).C.Centrul de recuperare Suceava.CP de tip Hospice „Gulliver” Iaºi . Brãtianu” din Iaºi .Servicii de îngrijire ºi recuperare de tip ambulatoriu Iaºi .Centrul de zi „Moldova” din Tg Frumos .Centrul de zi „C. Au fost de asemnea adresate întrebãri privind atribuþiile instituþiilor din Legea 272 din 2004 inspectoratelor ºcolare judeþene din judeþele Iaºi. .centre de zi (108 beneficiari pe lunã). În judeþul Vrancea 137 de copii cu handicap au primit servicii.Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap sever „Galata” . Spiridon” Botoºani care au avut 99 de beneficiari copii cu dizabilitãþi. Vaslui.Centrul de plasament „Laurenþiu Ulici” Gura Humorului. .Centrul de tip familial „Nada Norilor” Fãlticeni.6 Module de tip familial în Iaºi.Echipã mobilã. . Andrei” din Iaºi .Centrul de zi „Sf.Complexul de servicii comunitare „Sf.A. În judeþul Vrancea în anii 2006 ºi 2007 un numãr de 487 de copii cu handicap au primit servicii astfel: . .Serviciul alternative de tip familial Gura Humorului care cuprinde 6 apartamente ºi 5 case de tip familial. .Centrul de zi „Speranþa” Paºcani .Centrul de plasament Domino din Fãlticeni.Centrul de plasament „Ama Deus” Siret. Vrancea. . Galaþi. o 1 centru de zi. C.Centrul de zi „Complexul de servicii Paºcani” . Bacãu.casã de tip familial (8 copii).Brãtianu” Iaºi . Frumos .CP „Sf.A. Holboca ºi Tomeºti.Centrul de plasament ºi recuperare din cadrul Complexului de servicii pentru copiii ºi adulþii cu dizabilitãþi „Sf. În cadrul DGASPC Botoºani funcþioneazã un serviciu rezidenþial ºi un serviciu de zi pentru copiii cu handicap astfel: . Suceava. .CP “C.centre de plasament OPA (5 beneficiari). . Rosetti” Iaºi . .centre de recuperare (57 de beneficiari). Frumos cu modul de Reabilitare Comportamentalã . Frumos.Servicii de îngrijire ºi recuperare de tip ambulatoriu Paºcani Pentru judeþul Galaþi CPC nu a furnizat astfel de informaþii.Centrul de zi „Sf.Complexul de servicii comunitare „Sf. 53 .asistenþi maternali (149 de copii). . Spiridon” din Tg.CP „Moldova” din Tg. . În judeþul Iaºi 1828 de copii cu handicap au primit servicii.Centrul de zi „Stejarul” .Centrul de zi „Ioan Holban” din Iaºi . Nicolae” Paºcani.Centrul de plasament Dalia din Fãlticeni.Centru de îngrijire de zi pentru copiii cu nevoi speciale „ªansa mea” care a avut 38 de beneficiari.

La întrebãrile adresate au rãspuns Inspectoratele ªcolare Judeþene din Judeþele: Galaþi, Neamþ, Vrancea ºi Suceava. Prezentãm mai jos rãspunsurile primite. Numãrul programelor de educaþie pentru pãrinþii tineri ºi numãrul de pãrinþi beneficiari în anii 2006 — 2007. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ nu cunoaºte atribuþia care îi revine prin Legea 272/2004 de a organiza cursuri cu tinerii pãrinþi menþionând cã nu are în atribuþii programe speciale cu aceastã categorie de pãrinþi. Totuºi, educaþia pãrinþilor tineri se realizeazã cu prilejul programelor de instruire a tuturor pãrinþilor: ºedinþe, lectorate cu pãrinþii, întâlniri ale asociaþiilor de pãrinþi, proiectul „ªcoala pãrinþilor” Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi menþioneazã un numãr de 730 de pãrinþi implicaþi în programe de educaþie ºi un numãr mare de proiecte/teme printre care evidenþiem: Cum sã ne creºtem copiii care „ne fac probleme”?; Tehnici de autocontrol; Cum sã ne responsabilizãm copiii în privinþa comportamentului social?; Paºi ai dezvoltãrii copilului; Recompensa ºi pedeapsa; Cât timp alocãm copilului?; ce drepturi îi refuz eu copilului meu? etc. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 — 2007 au derulat 6 programe pentru 5210 pãrinþi tineri. Denumirea programelor desfãºurate sunt: „Educãm aºa”, „Eco grãdiniþa”, „Educaþie pentru sãnãtate”, „Program de informare privind virusul HIV”, „Program de informare privind cunoaºterea drepturilor copilului”, „ªcoala pãrinþilor”. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a derulat un singur program „Educãm aºa” pentru 731 de pãrinþi tineri. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani menþioneazã 4 programe de educaþie pentru 134 de pãrinþi beneficiari pe teme precum „Mirajul strãinãtãþii”, „O ºansã pentru copiii cu dizabilitãþi”. Dacã au fost organizate cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale, numãrul cadrelor didactice care susþin aceste cursuri ºi numãrul de beneficiari: Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ menþioneazã cã pentru copiii care nu pot rãspunde cerinþelor programei ºcolare naþionale funcþioneazã programul „A doua ºansã” în trei instituþii de învãþãmânt, sunt implicate 50 de cadre didactice ºi sunt 300 de copii beneficiari ai acestui program. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu rãspunde la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au avut cerinþe educative speciale s-au organizat cursuri speciale de pregãtire fiind implicate 3 unitãþi de învãþãmânt fiind implicate 8 cadre didactice ºi au fost 66 de beneficiari. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava menþioneazã cã în anii 2006 -2007 nu a desfãºurat cursuri pentru copiii care nu puteau rãspunde programei ºcolare naþionale întrucât aceºtia au beneficiat de adaptare curricularã. La nivelul judeþului 299 de astfel de copii au fost luaþi în evidenþã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a organizat astfel de cursuri. Numãrul de mãsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul ºcolar cum sunt hranã, rechizite, transport etc. luate de ISJ pentru prevenirea abandonului ºcolar în anii 2006-2007? Vã rugãm sã precizaþi ºi un numãr de copii beneficiari ai acestor mãsuri: Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã mãsurile sunt cele care se deruleazã la nivel naþional (rechizite ºi manuale, produse alimentare, burse sociale, transport gratuit/subvenþionat) sau la nivel judeþean ºi local (ajutor material, donaþii) În aceaºti ani au fost sprijiniþi peste 80.000 de copii din 387 de unitãþi ºcolare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu a rãspuns la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã mãsurile au constat în burse sociale, hranã, transport. Bugetul alocat fiind de 2.336.000 lei din care 123.000 lei burse MECT ºi 1.250.000 lei burse prin primãrii. Au beneficiat 154 de ºcoli din localitãþile judeþului. 25 de microbuze ºcolare au transportat elevi ºi 3300 elevi de liceu au primit decont pentru transport. 4000 de elevi au primit burse sociale. 20.800 de beneficiari au primit rechizite în valoare de 463.000 lei. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã inspectoratele ºcolare nu au competenþe ºi nici buget pentru acordarea unor servicii sociale de genul celor menþionate. Se menþioneazã cã în anii 2006-2007 ISJ Suceava a aplicat programele MECT „Laptele ºi Cornul” având 58375 de beneficiari. Rechizite ºcolare cu 5903 beneficiari. ªcolile au mai primit de la MECT 42 de microbuze ºcolare repartizate cãtre ISJ Suceava. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a distribuit gratuit în 2006 — 3.084 pachete de rechizite elevilor de clasa I, 11.548 la cei de clasele II-IV, 10.258 la clasele V-VII ºi 3.696 la clasele a VIII-a. În anul 2007 au

54

primit rechizite 4.018 elevi de clasa I, 10.446 la cei de clasele II-IV, 10.832 la clasele V-VII ºi 2.988 la clasele a VIII-a. Valoarea totalã a bugetului alocat este de 517.000. Vã rugãm sã precizaþi mãsurile întreprinse în perioada 2006-2007 pentru respectarea dreptului copilului la timp liber ºi timp de odihnã precum ºi a dreptului acestuia de a participa la viaþa culturalã ºi artisticã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat general cã oferta educaþionalã ºcolarã ºi extraºcolarã a unitãþilor de învãþãmânt din judeþ este bogatã, permisivã ºi stimulativã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu a rãspuns la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a precizat cã 512 elevi au participat în 16 centre de agrement, 1.500 de elevi au participat la excursii în þarã ºi 1.200 de elevi au participat la festivaluri ºi concursuri judeþene ºi naþionale. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava nu oferã un rãspuns concret. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a dezvoltat mai multe proiecte având acest scop. Potrivit art. 43 al.1 din Legea 272/2004 “copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate pe care o poate atinge ºi de a beneficia de servicii medicale ºi de recuperare necesare pentru realizarea efectivã a acestui drept”.Prin urmare, articolul sus citat prevede obligativitatea respectãrii dreptului copilului la sãnãtate, drept garantat ºi de art. 33 din Constituþia României, precum ºi de art. 24 din Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului. Organizaþia Mondialã pentru Sãnãtate a propus în anul 1946 urmatoare definiþie a sãnãtatii „Sãnãtatea este o stare pe deplin favorabilã atât fizic, mintal cât ºi social, ºi nu doar absenþa bolilor sau a infirmitãþilor". Mai târziu a fost inclusã în aceastã definiþie ºi "capacitatea de a duce o viaþã productivã social ºi economic". Prin urmare, dreptul la cea mai bunã stare de sãnãtate pe care o poate atinge copilul la care se referã articolul 43 al.1 din Legea 272/2004 are în vedere nu numai condiþiile fizice, patologice ale copilului, ci întreg mediu sãu de viaþã, care trebuie sã fie unul care sã asigure copilului condiþii optime pentru creºterea ºi dezvoltarea sa armonioasã, precum ºi pentru prevenirea îmbolnãvirii acestuia. Conform datelor prezentate în acest raport al MSP, copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de peste 18 ani pãnã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv absolvenþii de 10 clase ºi dacã nu realizeazã venituri din muncã, beneficiazã de asigurare fãrã plata contribuþiei la Fondul Naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, în acord cu dispoziþiile art. 213 al. 1 lit. a din Legea 95/ 2006 privind asigurãrile sociale de sãnãtate. Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, toþi copiii trebuie înscriºi pe listele medicilor de familie. Înscrierea se realizeazã de cãtre pãrinþi, de cãtre reprezentanþii legali sau la cererea primãriilor, a asistenþilor medicali comunitari, la cererea direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului ori din oficiu, odata cu prima consultaþie a unui copil care nu a fost înscris pe listele unui medic de familie. De asemenea, pentru a beneficia de servicii medicale este necesar ca naºterea copilului sã fie înregistratã, înscrierea acestora pe listele medicilor de familie fiind condiþionatã de existenþa codului numeric personal. În conformitate cu art. 43 al.2 din Legea 272/2004, accesul copiilor la serviciile medicale ºi de recuperare, precum ºi medicamentaþia adecvatã stãrii sale în caz de boalã este garantat de cãtre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul Naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate ºi din bugetul de stat. Conform articolului 43 al.3 din Legea 272/2004 “Organele de specialitate ale administraþiei publice centrale, autoritãþile adminsitraþiei publice locale, precum ºi orice alte instituþii publice sau private cu atribuþii în domeniul sãnãtaþii sunt obligate sã adopte, în condiþiile legii, toate mãsurile necesare pentru: a) Reducerea mortalitãþii infantile, b) Asigurarea ºi dezvoltarea serviciilor medicale primare ºi comunitare, c) Asigurarea serviciilor medicale pentru gravide pre ºi postnatalã, indiferent dacã acestea au sau nu calitatea de persoanã asiguratã în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, d) Informarea pãrinþilor ºi a copiilor cu privire la sãnãtatea ºi alimentaþia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alãptãrii, igienei ºi salubritãþii mediului înconjurãtor, e) Dezvoltarea de acþiuni ºi de programe pentru ocrotirea sãnãtãþii ºi de prevenire a bolilor, de asistenþã a pãrinþilor ºi de educaþie, precum ºi servicii în materia în materia de planificare familialã, f) Verificarea periodicã a tratamentului copiilor care au fost plasaþi pentru a primi îngrijire, protecþie sau tratament, 55

g) Derularea sistematicã în unitãþile ºcolare de programe de educaþie pentru viaþã, inclusiv de educaþie sexualã pentru copii, în vederea prevenirii contactãrii bolilor cu trasmitere sexualã ºi a graviditãþii minorelor. În vederea monitorizãrii modalitãþii de implementare a dispoziþiilor art. 43 al.3 de cãtre instituþiile locale ºi centrale cu atribuþii în domeniul sãnãtaþii, s-au adresat cereri de informaþii de interes public acestora în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public, prin care s-au solicitat relaþii cu privire la mãsurile întrerpinse pentru aplicarea dispoziþiilor articolului menþionat. Ministerul Sãnãtãþii Publice Instituþia a precizat cã mãsurile întrepinse de cãtre Ministerul Sãnãtãþii Publice în domeniul respectãrii dreptului copilului la sãnãtate au fãcut obiectul documentului România ºi Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului — al treilea raport periodic, care a fost prezentat Comitetului ONU pentru drepturile copilului de la Geneva, de cãtre Guvernul României în toamana anului 2007. • cã principalul indicator care caracterizeazã starea de sãnãtate a copiilor este mortalitatea infantilã. În România, acest indicator a cunoscut în perioada 1990-2006 o evoluþie oscilantã, dar cu o tendinþã constantã de scãdere, de la 26,9 %0 în anul 1990, la 13,9%0 în anul 2006, dar care situeazã þara noastrã în continuare printre primele þãri din Europa în privinþa mortalitãþii infantile Dinamica indicatorului mortalitãþii infantile a copiilor sub 1 an, calculat la 1000 copii nãscuþi vii 2003 2004 2005 2006 2002 17,3 16,7 16,8 15,00 13,9 • MSP precizeazã cã nivele mai mari ale mortalitãþii infantile sunt înregistrate în mediul rural faþã de mediul urban (în anul 2005: 17,9%0 în mediul rural, 12,4%0 în mediul urban; în anul 2006: 17,1%0 în mediul rural, 11,2%0 în mediul urban).Conform opiniei MSP, acestã situaþie ar putea fi explicatã atât prin lipsa de preocupare a familiei din mediul rural faþã de nou-nãscut sau ignorarea manifestãrilor de boalã la copiii foarte mici, în contextul unui nivel educaþional scãzut, cât ºi prin carenþele asistenþei medicale acordate în mediul rural. O pondere ridicatã o prezintã decesele copiilor la domiciliu 22,4%0. De asemenea, decesele copiilor sub un an în spitale ºi maternitãþi se prezintã astfel: 68,9%0 în anul 1990, 74,3%0 în anul 2005, 73,6 %0 în anul 2006. • S-a observat de cãtre MSP cã exitã o corelaþie între mortalitatea infantilã ºi gradul de ºcolarizare a mamei, cele mai multe decese înregistrându-se în rândul nãscuþilor vii ale cãror mame nu au studii sau au studii elementare sau medii. • De asemenea, majoritatea deceselor s-au înregistrat în rândul copiilor nou-nãcuþi ale cãror mame erau casnice sau fãrã ocupaþie. • altã problemã semnalatã de cãtre MSP în domeniul nutriþiei copiilor, deºi indicatorii privind alimentaþia sugarului tind sã se îmbunãtãþeascã, este în scãdere vârsta de înþãrcare a copilului. Potrivit datelor Studiului naþional integrat de nutriþie din perioada 2004-2005, peste 50% dintre sugari sunt înþãrcaþi înainte de împlinirea vârstei de 4 luni. Datele din Studiul Sãnãtãþii Reproducerii realizat în anul 2004 aratã cã doar 16% dintre copii cu vârste între 0-5 luni au fost alãptaþi exclusiv. • Conform datelor Studiului Naþional integrat de nutriþie pe perioada 2004-2005 doar 41,4% din mamele cuprinse în studiul realizat au beneficiat de sistemul rooming-in. Aceasta însemnã cã mai bine de jumãtate dintre copiii a cãror mame au fost cuprinse în studiu, nu au stat cu mamele lor de la naºtee pânã la ieºirea din maternitate. Mai mult de un sfert dintre mame au declarat cã nu au fost instruite cu privire la stimularea ºi menþinerea lactaþiei, numãrul mamelor neinstruite fiind mai mare în mediul rural. • S-a constatat conform Studiului Naþional Integrat de nutriþie realizat în anii 2004-2005 o prelevanþã a anemiei copiilor în mediul rural, mai cu seamã în Regiunea Moldovei ºi la copiii care provin din mame cu un nivel educaþional scãzut. • De asemenea, s-a constatat o creºtere a anemiei la copilul ºcolar, anemia feriprivã având o prevalenþã de 23,4%, cu diferenþe semnificative în mediul rural faþã de mediul urban. • În controlul bolilor cu transmitere sexualã la copii, România a cunoscut progrese concretizate prin scãderea prelevanþei la aceste boli, dar conform statisticilor, þara noastrã încã se situeazã pe locuri fruntaºe la nivel european privind numãrul copiilor bolnavi de HIV sau numãrul copiilor bolnavi de sifilis. 56 •

S-a eficientizat accesibilitatea la asistenþã medical a persoanelor aflate în dificultate.S-a implementat împreunã cu MECT a unui program de educaþie de sãnãtate pentru copii în ºcoli.Numãrul copiilor infectaþi cu HIV /SIDA cu vârste între 0-14 ani 2002 2003 2004 184 142 90 2005 41 2006 14 Numãrul copiilor infectaþi cu sifilis ºi gonoree de vârstã de 15-19 an 2002 2003 2004 2005 2006 Boala sifilis 1593 1293 1144 827 668 Gonoree 386 291 247 345 299 Ca urmare a activitãþilor întreprinse în cadrul Programului Naþional de Sãnãtate.S-au elaborat documente standardizate de urmãrie a evoluþiei gravidei ºi s-a realizat instruirea personalului medical privind întocmirea acestora.S-au înfiinþat serviciile sociale în maternitãþi. adoptatã ºi implementatã Strategia Naþionalã de promovarea Alãptãrii ºi Planul Naþional de Implementare pe anii 2003-2012. indiferent de statutul de asigurat al acesteia (art. .S-au desfãºurat campanii ºi acþiuni de informare-educare: Viaþa lui este viaþa ta!. . derulat de MSP în parteneriat cu UNFPA. mediatorul sanitar rrom.3 din Legea 272/2004 au fost: 57 . De asemenea. USAID. . care a dus la îmbunãtãþirea legãturii cu serviciile de protecþie socialã pentru eficientizarea prevenþiei fenomenului de abandon al copiilor nou-nãscuþi. .S-a elaborat metodologiei privind acordarea gratuitã a lapetelui praf (ordinal MSP 267/1235/2006.S-a implementat Iniþiativa Spital Prieten al Copilului. mai ales a celor fãrã acte de identitate. Sã îngrijeºti e o datinã. 43 al. . . 2500 de asistente medicale). .000 de utilizatori. JSI R&T. prin creºterea numãrului de personal medical implicat în furnizarea serviciilor de planificare familialã (4500 medici. curriculum-ul fiind opþional.campanie desfãºuratã de ASP în parteneriat cu Fundaþia CRED — Centrul Româno-Elveþian pentru dezvoltare în sistemul de sãnãtate. România. . dar intenþia MECT este de a generaliza programul ºi de a-l include ca ºi componentã a programei obligatorii. ca standard de calitate a îngrijilor pentru mamã ºi copil la nivel de maternitate ºi s-au desfãºurat activitãþi de încurajare a maternitãþilor sã adere la aceastã iniþiativã. S-a asigurat acordarea laptelui praf în regim de gratuitate copiilor cu vârste între 0-12 luni. . . prin implementarea la nivel naþional a programelor comunitare: asistenþã medical comunitarã. dar mai ales a grupurilor defavorizate. a fost emis Ordinul MSP 458/2004 care prevede cã serviciile medicale recomandate femeii gravide sunt efectuate în regim de urgenþã. . ASP Bacãu Instituþia a menþionat cã mãsurile întreprinse cu privirea la obligativitãþile impuse de art. A avut loc îmbunãtãþirea cadrului legislativ care sã favorizeze accesul gravidelor la serviciile medicale. prin asigurarea distribuþiei gratuite a contraceptivelor pentru 200. acest program fiind derulat în 12000 din cele 24000 de ºcoli din România. UNICEF.S-au derulat campanii de informare cu privire la beneficiile alãptãrii.Swiss Neonatoligy Project RoNeonat. 213 lit.l din Legea 95/2006).S-au înfiinþat 3 unitãþi de transport nou-nãscuþi în conformitate cu prevederile ordinului 417/2004 privind înfiinþarea Unitãþii de Transport Neonatal Specializat pentru asigurarea transportului în deplinã securitate a copiilor nãscuþi intempestiv într-o unitate sanitarã care nu deþine competenþa în asigurarea asistenþei medicale pentru nou-nãscuþi cu greutate micã ºi foarte micã la naºtere. în domeniul sãnãtãþii mamei ºi copilului s-au obþinut urmãtoarele rezultate la nivelul anului 2006: S-au îmbunãtãþit serviciile de planificare familialã prin creºterea numãrului de cabinete medicale de medicinã de familie care asigurã astfel de servicii (3600) ºi a numãrului de cabinete de planificare familialã (200).A crescut calitatea îngrijirilor pre ºi postnatale ºi s-au dezvoltat servicii integrate medico-sociale la nivel comunitar care sã asigure creºterea accesului la servicii de calitate a întregii populaþii.S-au derulat acþiuni pentru prevenirea anemiei feriprive la gravid ºi sugar prin asigurarea în regim de gratuitate a preparatelor de fer ºi acid folic.A fost elaboratã. .

982 14. au fost organizate campanii de promovare a metodelor contraceptive în 12 localitãþi rurale din judeþ. în cadrul cãrora au fost pregãtiþi 100 de medici de familie. cu privire la îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor medico-sanitare. ASP Vrancea. . .Completarea reþelei primare de medici de familie. În aceste campanii au fost implicaþi ºi mediatorii sanitari angajaþi în judeþ.836 2007 104 2.716 12.Întâlniri periodice cu medicii de familie ºi medicii speciliºti în vederea informãrii acestora cu privire la legislaþia în domeniul medico-social. 2 medici neonatologi. au fost dotate cu echipamente medicale adecvate.2%0 în anul 2007.999. S-au organizat cursuri de planificare familialã cu medicii ºi asistentele medicale din mediul rural. ASP Vaslui Autoritatea de Sãnãtate Publicã Vaslui a precizat cã printre mãsurile întreprinse în domeniul sãnãtãþii mamei ºi copilului a infiinþat în cadrul secþiei de Neantologie a Spitalului Judeþean de Urgenþã Vaslui o salã de consiliere unde se desfãºoarã activitãþi de informare a mamelor în programul ªcoala mãmicilor. modalitatea de obþinere a certificatului de naºtere. iar maternitatea Roman este în curs de a obþine aceastã calificare. s-au solicitat informaþii Autoritãþilor de Sãnãtate Publicã cu privire la numãrul de cadre medicale repartizate pe sectiile de nou-nãscuþi ºi/sau pediatrie din unitãþile sanitare arondate ºi numãrul de copii care au benficiat de asistenþã medicalã în perioada 2006-2007. planificarea familialã ºi contracepþia. În vederea informãrii cu privire la metodele contraceptive.Angajarea de asistenþi medicali comunitari (4 nou angajaþi) ºi de mediatori sanitari (5 nou angajaþi). Pentru a verifica gradul de eficienþã a mãsurilor întreprinse de unitãþile sanitare în vederea apãrãrii dreptului copilului la sãnãtate. 2 asistente ºefe. vaccinurile ºi importanþa acestora. S-au organizat cursuri de educaþie sexualã ºi prevenire a bolilor cu transmitere sexualã pentru medicii ºcolari ºi asistentele lor.263.Distribuirea de instrumente medicilor de familie pentru monitorizarea sarcinii ºi leuziei Rãspunsuri similare au fost date ºi de cãtre ASP Suceava.Acþiuni de informare a membrilor comunitãþii prin medicii de familie pentru prevenirea afecþiunilor ºi facilitarea implementãrii mãsurilor de sãnãtate publicã.508 58 - . S-a organizat de cãtre ASP Neamþ cursul de promovare a alãptãrii adresat medicilor de familie ºi asistentelor medicale. S-au derulat campanii de promovare a consultaþiei prenatale în 24 de comune din judeþ. consiliere ºi identificare a cazurilor aflate în dificultate. . ASP Botoºani La Spitalul de Obstreticã ºi Ginecologie Botoºani s-a constituit o comisie pentru aplicarea Legii 272/2004 în conformitate cu Ordinului MSP 660/2005 privind eficienþa activitãþii de asistenþã socialã în secþiile de nou-nãscuþi ºi a Ordinului 756/2004 privind coordonarea activitãþii ºi prevenirea abandonului în maternitãþi. S-au angajat un numãr de 39 de asistenþi medicali comunitari în mediul rural cu atributii în informare. ASP Iaºi nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public. prieten al copilului.Distribuirea de materiale infomative pentru personalul medical ºi pentru membrii comunitãþii.Maternitatea Piatra Neamþ s-a înscris ºi a obþinut Placheta de Spital. comisie formatã dintr-un asistent social.În perioada 2006-2007 s-au reabilitat toate secþiile de nou-nãscuþi din judeþ. . Cadrele medicale ºi asistentul social abordeazã diverse teme de maxim interes pentru mame: benficiile alãptãrii. . sistemul asigurãrilor sociale de stat pentru mamã ºi copil etc. s-au obþinut urmãtoarele rezultate: Judeþul Bacãu Date statistice privind numãrul de cadre medicale. rolul medicului de familie ºi al asistentului medical comunitar pentru cuplul mamã/copil. numãrul de copii nou-nãscuþi beneficiari ai servciilor medicale ºi bugetul alocat secþiilor de nou-nãscuþi din Judeþul Bacãu pe anii 2006-2007 : Numãrul cadre medicale Buget alocat secþii nouNumãr nou-nãscuþi beneficiari ai serviciilor Anul sectii nou-nãscuþi nãscuþi medicale 2006 105 1.3%0 în anul 2006 ºi de 9. Conform informaþiilor furnizate de cãtre ASP-uri. . ASP Neamþ Precizeazã cã în Judeþul Neamþ indicatorul de mortalitate infantilã este de 9. alimentaþia sãnãtoasã a memei ºi copilului. iar personalul medical a urmat cursuri specifice de terapie intensivã acordatã noului-nãscut. ASP Galaþi.Antrenarea medicilor de familie la cursuri de formare continuã pe diverse teme.

la un numãr de 143 de paturi din cele 4 secþii existente.371 copii în anul 2006 ºi 3037 de copii în anul 2007. sunt angajate 2 cadre medicale.200 copii. • În perioada -2007 2006 au fost oferite servicii medicale la un numãr de 22. Ioan ce Nou Suceava.063 10. Judeþul Suceava • • • • La secþia de neonatologie a spitalului Judeþean Sf. Numãrul total de copii care au beneficiat de servicii medicale în perioada 2006-2007 a fost de 7. • În ce priveºte numãrul de cadre medicale din secþiile de pediatrie a unitãþilor sanitare din Judeþul Vrancea. • În perioada 2006-2007 au beneficiat de servicii medicale în secþiile de pediatrie peste 11. • La Secþiile de Pediatrie sunt angajaþi în judeþul Neamþ în total 13 medici ºi 68 de asistente pentru 258 de paturi.815 copii.268 în anul 2007. 5 în specialitatea neonatologie. Secþia de Pediatrie a Spitalului Muncipal Vatra Dornei are angajat un numãr total de 8 cadre medicale ºi a avut în evidenþã în perioada 2006-2007 un numãr de 387 copii.008.445 copii nou-nãscuþi în anul 2006 ºi respectiv 5. dintre care 5. La secþia de neonatologie a spitalului Muncipal Vatra Dornei exista un singur cadru medical. 59 . în 5 secþii de pediatrie. acestea sunt în numãr total de 80.038 în anul 2006 ºi de 4911 în anul 2007. numãrul de copii beneficiari ai serviciilor medicale ºi bugetul alocat sectiilor de pediatrie din Judeþul Bacãu pe anii 2006-2007: Anul Numarul cadre medicale Buget alocat secþiilor de Numãr copii beneficiari ai secþii pediatrie pediatrie serviciilor medicale 2006 155 4.500 de copii. Judeþul Vrancea • ASP Vrancea a menþionat cã numãrul total de copii nou-nãscuþi aflaþi în evidenþele medicale ale unitãþilor sanitare din Judeþ a fost de 3.926 de copii în cele 5 secþii de pediatrie. Secþia de Pediatrie a Spitalului Judeþean Sf.962 2007 157 6. • În perioada 2006-2007 au beneficiat de servicii medicale în secþiile spitalului 15.438 de copii la secþia de pediatri.663 9. Judeþul Galaþi • În judeþul Galaþi s-a înregistrat în unitãþile sanitare un numãr de 5. Judeþul Neamþ • Numãrul de cadre medicale angajate în secþiile de neonatologie din judeþul Neamþ este de 6 medici ºi 40 de asistente. Instituþia nu a furnizat date despre numãrul cadrelor medicale din secþiile nou-nãscuþi ale spitalelor din judeþ. iar numãrul de copii nou-nãscuþi înregistrat în perioada 2006-2007 a fost de 694. în judeþul Galaþi sunt angajaþi 28 în medici în specialitatea obstretica-ginecologie. • Numãrul de nou-nãscuþi înregistrat la secþiile de nou-nãscuþi a fost de 5. 29 de medici în specialitatea pediatrie. Ioan cel Nou Suceava a avut angajate un numãr de 48 de cadre medicale în anul 2006 ºi un numãr de 46 cadre medicale în anul 2007. dintre care 14 sunt medici.Date statistice privind numãrul de cadre medicale. iar în Secþia de Pediatrie a aceluiaºi spital sunt 28 de cadre medicale. • In ce priveºte numãrul cadrelor medicale.884 în anul 2006 ºi de 4078 în anul 2007.202.965 Judeþul Vaslui • În Secþia de Neonatologie a Spitalului Judeþean de Urgenþã Vaslui existã 24 de cadre medicale. iar numãrul de copii nou-nãscuþi înregistrat la unitatea sanitarã a fost de 3.

Legea 272/2004 nu sancþioneazã pãrinþii care nu-ºi îndeplinesc obligaþia de a asigura accesul copilului la învãþãmântul naþional de masã. c) organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde cerinþelor programei ºcolare naþionale.5.000. (art. statul având obligaþia de a asigura funcþionarea sistemului naþional de învãþãmânt. Legea 272/2004 instituite prin art. pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii. inclusiv pentru prevenirea violenþei în familie. Legea 272/ 2004 respectã prevederile Convenþiei în ceea ce priveºte conþinutul acestui drept ºi menþioneazã faptul cã autoritãþile publice au obligaþia sã asigure. Dacã în ceea ce priveºte educaþia din mediu familial. Legea 272/ 2004. familia având obligaþia de a asigura exercitarea dreptului copilului la educaþie inclusiv ºcolarã ºi de a supraveghea exercitarea acestui drept. preluând prevederile Convenþiei ONU în ceea ce priveºte acest drept. ca instituþii ale administraþiei publice locale cu atribuþii în domeniul educaþiei.2 din Legea 272/2004).asigurarea învãþãmântului general obligatoriu ºi gratuit pentru toþi copii. obligativitatea de a întreprinde toate mãsurile necesare pentru: a) facilitarea accesului la educaþie preºcolarã ºi asigurarea învãþãmântului general obligatoriu ºi gratuit pentru toþi copii. de a întreprinde mãsuri necesare pentru respectarea dreptului copilului la educaþie. 60 . a) care subliniazã faptul cã educaþia copilului trebuie sã urmãreascã „dezvoltarea plenarã a personalitãþii. Nerespectarea acestei prevederi din culpa pãrintelui. 47 alin. Dreptul la educaþie este considerat un drept fundamental de cãtre Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului ºi este reglementat în art. 180 cã “(2) Pãrintele. Dreptul la educaþie este prevãzut atât în Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului în art. ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale. EDUCAÞIE. (3) Constatarea contravenþiei ºi aplicarea amenzii se fac de cãtre autoritãþile desemnate de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Ministerul de Interne. reglementeazã obligaþiile Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. 48 în sarcina instituþiilor cu atribuþii în domeniul educaþiei. Inspectoratelor Judeþene ºi Unitãþilor ªcolare. pãrinþii au cu prioritate dreptul de a alege felul educaþiei care urmeazã sã fie datã copilului. locuri de joacã suficiente ºi adecvate pentru copii. precum ºi inspectoratelor ºcolare ºi unitãþilor de învãþãmânt. printr-o metodologie comunã”. 28 alin 1 ca atare „Statele pãrþi recunosc dreptul copilului la educaþie” dar ºi în art-29 alin 1 lit. Pãrinþii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaþiei care urmeazã sã fie datã copiilor lor dar organele statului au obligaþia sã întreprindã toate mãsurile necesare pentru respectarea acestui drept. ca ºi drept complementar dreptului la educaþie.49 dreptul copilului la o educaþie care sã-i asigure dezvoltarea aptitudinilor ºi personalitãþii sale precum ºi dreptul copilului la odihnã ºi vacanþã. în mod special în zonele intens populate.000 lei ºi 2. a tutorelui legal instituit sau a susþinãtorului legal constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã între 500. organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale. cât ºi în art. pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii etc. 31 alin. 32 din Constituþia României. 1 prin aceea cã „Statele pãrþi recunosc copilului dreptul la odihnã ºi la vacanþã.000 lei. este reglementat de cãtre Convenþia ONU în cadrul art. b) dezvoltarea de programe de educaþie pentru pãrinþii tineri. tutorele legal instituit sau susþinãtorul legal este obligat sã ia mãsuri pentru asigurarea frecvenþei ºcolare a elevului în învãþãmântul obligatoriu. potrivit atribuþiilor care le revin. în ceea ce priveºte educaþia în sens pedagogic. Dreptul copilului la odihnã ºi vacanþã. dreptul de a practica activitãþi recreative proprii vârstei sale. pãrinþii au obligaþia de a înscrie copilul la ºcoalã ºi de a asigura frecventarea cu regularitate de cãtre acesta a cursurilor ºcolare. În ceea ce priveºte asigurarea educaþiei copilului în sens pedagogic existã o conlucrare între stat ºi familie. Legea 84/1995 republicatã (Legea învãþãmântului) prevede în art. respective Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii. 28. de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã”. ACTIVITÃÞI RECREATIVE Secþiunea a 4-a din legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului reglementeazã în articolele 47 . Având în vedere obligaþia statului de a asigura funcþionarea sistemului naþional de învãþãmânt ºi accesul copiilor la educaþie ºcolarã. a vocaþiilor ºi a aptitudinilor mentale ºi fizice ale copilului”.

2 din Legea 84/1995. astfel încât principala modalitate prin care se poate asigura accesul copiilor la educaþie preºcolarã ºi la învãþãmântul obligatoriu o reprezintã înfiinþarea ºi funcþionarea de unitãþi de învãþãmânt. dintre acestea 5 fiind cu personalitate juridicã. Grãdiniþele se înfiinþeazã de cãtre inspectoratele ºcolare. 11 grupuri ºcolare. 5. din care 1 liceu teoretic. 1 ºcoalã clasele I-IV). DGASPC.1. 2 ºcoli cu clasele I-VIII. din care 20 de grãdiniþe cu program normal. din care 1 grup ºcolar agricol. 28 cu program prelungit ºi 2 cu program sãptãmânal. O modalitate prin care se asigurã accesul la educaþie preºcolarã ºi învãþãmânt obligatoriu este realizatã prin asigurarea de unitãþi ºcolare ºi personal calificat. 1 ºcoalã clasele I-IV). 1 cu program normal. Oraºul Podu Iloaiei • În acest oraº funcþioneazã 1 singurã grãdiniþã cu program normal. Facilitarea accesului la educaþie preºcolarã ºi asigurarea învãþãmântului preºcolar ºi învãþãmântului obligatoriu Învãþãmântul preºcolar se asigurã în cadrul grãdiniþelor publice ºi private. conform art. MMSF. • Tot în Muncipiul Paºcani existã ºi o unitate de învãþãmânt preºcolar particularã. SPAS. Beneficiarii învãþãmântului preºcolar sunt copiii cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. • În acest oraº existã 7 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. 2 ºcoli generale. 5 fãrã personalitate juridicã. Muncipiul Iaºi • Funcþioneazã un numãr total de 50 de grãdiniþe de stat. 1 ºcoalã de arte ºi meserii. 30 ºcoli generale. din care 1 liceu teoretic. IPJ. luând mãsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediu ºcolar. Dintre acestea 5 au personalitate juridicã ºi 5 nu au personalitate juridicã. 1 cu program prelungit. 2 grupuri ºcolare. 4 ºcoli cu clasele I-IV. 6 ºcoli cu clasele I-VIII. 3 ºcoli. • funcþioneazã 12 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. ANPDC. ISJ. 1 ºcoalã normalã. 1 grup ºcolar tehnic. Dintre acestea. au fost adresate întrebãri legate de modalitãþile de implementare a obligaþiilor prevãzute de secþiunea a 4a din legea 272/ 2004 urmãtoarelor instituþii: MEC. 2. cum sunt hrana. e) respectarea dreptului copilului la timp liber. rechizite. prelungit sau sãptãmânal. din care 11 cu personalitate juridicã ºi una fãrã personalitate juridicã (2 licee teoretice. Din prisma drepturilor reglementate de aceastã secþiune dar ºi a autoritãþilor cu atribuþii în respectarea acestora. 1 cu program prelungit. 1 fãrã personalitate juridicã. În acest sens prezentãm o situaþie a unitãþilor ºcolare din judeþele Iaºi ºi Vaslui. Muncipiul Paºcani • funcþioneazã 10 grãdiniþe. 1 ºcoalã de arte ºi meserii. 1 seminar teologic. f) prevenirea abandonului ºcolar din motive economice. 5. din care 57 cu personalitate juridicã ºi 7 fãrã personalitate juridicã (9 colegii. 42 au personalitate juridicã ºi 8 nu au personalitate juridicã. Judeþul Iaºi situaþia unitãþilor de învãþãmânt se prezintã astfel: 1. 3.d) organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala. un grup ºcolar tehnic. 2 cu program normal. dintre acestea 2 fiind cu personalitate juridicã. cu program normal. la viaþa culturalã ºi artisticã. 18 alin. transport ºi altele asemenea. autorizate conform legii. 4. Oraºul Hârlãu • funcþioneazã 3 grãdiniþe. • funcþioneazã un numãr total de 64 de unitãþi de învãþãmânt ºcolar. • funcþioneazã 4 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. dintre care 6 cu program normal. 4 cu program prelungit. • funcþioneazã 4 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. 61 . 1 ºcoalã postlicealã sanitarã. în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt. 9 licee. Oraºul Târgu Frumos • În acest oraº sunt înfiinþate 2 grãdiniþe. • sunt înfiinþate 11 unitãþi de învãþãmânt privat autorizate ce asigurã servicii de învãþãmânt preºcolar. MS.

Oþeleni. Mirosloveºti. doar 2 dintre acestea au grãdiniþe cu program prelungit. ªipote au 4 grãdiniþe cu program normal. 2 cu personalitate juridicã. 8 arondate altor unitãþi de învãþãmânt. dintre acestea 7 fiind cu program normal. 5 ºcoli cu clasele I-IV. toate cu program normal. În mediu rural • Majoritatea comunelor din Judeþul Vaslui au cel putin 2 grãdiniþe înfiinþate. Scânteia. în majoritatea comunelor din Judeþul Iaºi sunt înfiinþate grãdiniþe cu program normal. Dolheºti. ªcheia. 3 ºcoli cu clasele I-VIII. Municipiul Bârlad • sunt 20 de grãdiniþe. dintre acestea. nu funcþioneazã nici o grãdiniþã: Balº. 2 ºcoli cu clase I-IV). arondate astfel la alte unitãþi de învãþãmânt. Ciorteºti. (2 cu personalitate juridicã. 4 ºcoli cu clasele I-IV. Horlelºti. Rãducãneni. cele mai multe unitãþi de învãþãmânt existãnd în comuna Miroslava (13). 7 cu program prelungit. toate cu personalitate juridicã. Gropniþa. 1 ºcoalã de arte ºi meserii. 1 ºcoalã de muzicã ºi arte plastice. Vlãdeni). • În Municipiul Vaslui funcþioneazã 21 de unitãþi de învãþãmânt ºcolar. • Existã comune în judeþul Iaºi în care. Focuri. Andrieºeni. Dagâþa. 13 fiind cu program normal. Þibãneºti. în fiecare dintre acestea funcþionând mãcar o unitate de învãþãmânt ºcolar. 13 ºcoli cu clase I-VIII. • Dintre unitãþile de învãþãmânt preºcolar din Muncipiul Vaslui. Ungheni. Mogoºeºti-Siret. dintre care un grup ºcolar industrial. 7 cu personalitate juridicã. Valea Lupului. Oraºul Huºi • funcþioneazã un numãr de 12 grãdiniþe. funcþioneazã câte o grãdiniþã pe comunã. 2 grupuri ºcolare industriale. 2. din care 8 cu personalitate juridicã ºi 16 fãrã personalitate juridicã. Moþca. Mãdârjac. 6. • Comunele Deleni. • În aria teritorialã a Judeþului Iaºi sunt arondate 93 de comune. 8 fiind cu program normal. 5. Tansa. • existã 16 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. din care 18 cu personalitate juridicã ºi 3 fãrã personalitate juridicã (1 colegiu. • Comuna Scobinþi. În mediul rural • conform informaþiilor prezentate pe site-ul oficial al ISJ Iaºi. • Existã 10 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. Stolniceni-Prãjescu. 10 ºcoli cu clasele I-VIII). Oraºul Negreºti • Funcþioneazã 9 grãdiniþe. 2 ºcoli de arte ºi meserii. Costuleni. 10 grãdiniþe sunt cu program prelungit. 1 colegiu agricol. Oraºul Murgeni • Funcþioneazã 7 grãdiniþe fãrã personalitate juridicã. • În cea mai mare parte din comunele Judeþului Iaºi. 1 grup ºcolar industrial. Erbiceni. 1 cu personalitate juridicã. din care 1 liceu. Ciurea. Scobinþi. Bãlþaþi. 3 ºcoli cu clasele I-VIII. Miroslva. 13 arondate altor unitãþi de învãþãmânt. • În ce priveºte unitãþile de învãþãmânt ºcolar. 5 fiind cu program prelungit. 1 seminar teologic. Probota. Holboca. • Comune cu 3 grãdiniþe: comuna Bârnova. Todireºti. 14 sunt grãdiniþe cu program normal. dintre acestea 1 fiind cu program prelungit. toate cu personalitate juridicã (1 colegiu. Belceºti. • Dintre comunele judeþului Iaºi. 8 fãrã personalitate juridicã. Judeþul Vaslui situaþia unitãþilor de învãþãmânt se prezintã astfel: 1. Þibana. 3 licee. 3. 5 ºcoli generale cu clasele I-VIII. Leþcani. Popricani. Mioroneasa. 2 licee. Tomeºti. 62 .6. 7 fãrã personalitate juridicã. Ion Neculce. • Existã 9 unitãþi de învãþãmânt ºcolar. Fântânele. Ruginoasa. 4. Hãlãuceºti. Cotnari. Þuþora. • existã comune în care sunt înfiinþate ºi câte douã grãdiniþe (Alexandru Iona Cuza. Clepeniþa. 5 fãrã personalitate juridicã) dintre care un grup ºcolar agricol. Ciohorani. 4 cu personalitate juridicã. Tomeºti au câte 5 grãdiniþe. Valea Seacã. Victoria. în Murgeni sunt 7 ºcoli. respectiv Rãducãneni ºi Tomeºti. Muncipiul Vaslui • Înfiinþate 24 de grãdiniþe. deºi existã înfiinþate unitãþi de învãþãmânt ºcolar.

Puºcaºi. 63 • . aceºtia având obligaþia de a a-ºi exercita drepturile ºi de a-ºi îndeplini obligaþiile faþã de copil tinând seama cu prioritate de interesul superior al copilului. Iveºti. Muntenii de Sus. Vutcani. în funcþie de nevoile fiecãrei familii. Suletea. cât ºi cu privire la îndrumarea copiilor cãtre serviciile de suport. Numãrul programelor de educaþie pentru pãrinþii tineri ºi numãrul de pãrinþi beneficiari în anii 2006 — 2007. Lipovat. Mãluºteni. Deleºti. Pochidia. pentru informarea cu privire la drepturile copilului. „ªcoala pãrinþilor”. Epureni. Duda-Epureni. Fruntiseni. în 49 de comune existând pe lângã ºcoli cu clasele I-IV ºi clasele I-VIII ºi ºcoli de arte ºi meserii. Bogdana. Soleºti (6 grãdiniþe). actul de învãþãmânt devenind ineficient fãrã educaþia copilului în mediu familial. Dãneºti. Pãdureni. Recompensa ºi pedeapsa. Gherghesti. Dimitrie Cantemir. a caracteristicilor dezvoltãrii copilului. Dragomireºti (8 grãdiniþe). Voineºti (6 grãdiniþe). iar în 3 comune existã grupuri ºcolare. în toate comunele din Judeþul Vaslui existã cel puþin 2 unitãþi de învãþãmânt ºcolar.2 din Legea 272/2004 conform cãruia rãspunderea pentru creºterea ºi dezvoltarea copilului revine în primul rând pãrinþilor. Vaslui. „Eco grãdiniþa”. Bogdaniþa. Poieneºti. Botoºani ºi Neamþ. cât ºi la cel gimnazial. Paºi ai dezvoltãrii copilului. Bogdãneºti. Suceava. Viiºoara. Cozmeºti. Vrancea ºi Suceava. Astfel. Tãtãrani. Denumirea programelor desfãºurate sunt: „Educãm aºa”. Lunca Banului. • Comune cu 4 grãdiniþe: Albeºti. Dezvoltarea unor programe de educaþie pentru pãrinþii tineri (art. La întrebãrile adresate au rãspuns Inspectoratele ªcolare Judeþene din Judeþele: Galaþi. Potrivit informaþiilor de interes public publicate pe site-ul oficial al Inspectoratului ªcolar Judeþean Vaslui. Laza. Ivãneºti (10 grãdiniþe). Deleni. Tutova. Aceastã obligaþie este în acord cu principiul prevãzut de art. Gãrceni. „Educaþie pentru sãnãtate”. Au fost adresate întrebãri privind atribuþiile instituþiilor din Legea 272 din 2004 Inspectoratelor ªcolare Judeþene din Judeþele Iaºi. Buneºti-Avereºti. ce drepturi îi refuz eu copilului meu? etc.Comune cu 2 grãdinþe: Bãlteni. Oseºti. Olteneºti. Todireºti (7 grãdiniþe). Muntenii de Jos. Perieni. Berezeni. Tanacu. Vultureºti. Cum sã ne responsabilizãm copiii în privinþa comportamentului social?. Hoceni. Dumeºti. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 — 2007 au derulat 6 programe pentru 5210 pãrinþi tineri. Ibãneºti.1 lit. Potrivit datelor statistice oferite de Institutul Naþional de Statisticã-Direcþia Judeþeanã de Statisticã Vaslui. Bãcani. Pungeºti (6 grãdiniþe). Micleºti. „Program de informare privind cunoaºterea drepturilor copilului”. Zapodeni (7 grãdiniþe). Creþeºti. întâlniri ale asociaþiilor de pãrinþi. Bacãu. Puieºti (8 grãdiniþe). 48 al. Tehnici de autocontrol. „Program de informare privind virusul HIV”. Iana. Totuºi. • Comune cu 5 grãdiniþe: Bãceºti. Costeºti. Codãeºti. în Judeþul Vaslui sunt 81 de comune. în ce priveºte asigurarea copilului a dreptului la educaþie nu se poate realiza în mod eficient decât prin implicarea conlucratã a familiei copilului ºi a instituþiilor cu atribuþii în domeniul învãþãmântului. educaþia pãrinþilor tineri se realizeazã cu prilejul programelor de instruire a tuturor pãrinþilor: ºedinþe. Zorleni (6 grãdiniþe). • Comune cu 6 grãdiniþe sau mai multe: Banca (10 grãdiniþe). Cât timp alocãm copilului?. • Comune cu 3 grãdiniþe: Arsura. Vinderei (6 grãdiniþe). Vrancea. Dodeºti. b) Aceastã obligaþie prevãzutã în sarcina instituþiilor cu atribuþii în domeniul educaþiei copilului are în vedere organizarea la nivelul unitãþilor de învãþãmânt a unor programe de informare ºi educare destinate pãrinþilor pentru dezvoltarea abilitãþilor lor parentale. Neamþ. lectorate cu pãrinþii. Galaþi. Vãleni. Blãgeºti. Falciu (7 grãdiniþe). Gãgeºti. intervenþia sistemului instituþional fiind complementarã în domeniul promovãrii ºi apãrãrii dreptului copilului. Rebricea (8 grãdiniþe). Drãnceni. Boteºti. proiectul „ªcoala pãrinþilor” Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi menþioneazã un numãr de 730 de pãrinþi implicaþi în programe de educaþie ºi un numãr mare de proiecte/teme printre care evidenþiem: Cum sã ne creºtem copiii care „ne fac probleme”?. Pogana. toate comunele având asigurat accesul atât la învãþãmântul primar. Roºieºti. Ciocani. Alexandru Vlahuþã. Griviþa. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ nu cunoaºte atribuþia care îi revine prin Legea 272/2004 de a organiza cursuri cu tinerii pãrinþi menþionând cã nu are în atribuþii programe speciale cu aceastã categorie de pãrinþi. ªtefan cel Mare. Coroieºti. Stãnileºti (6 grãdiniþe). Tacuta. 5 alin.

pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii (art. Vrancea prin care s-au solicitat relaþii cu privire la cursurile realizate la nivelul fiecãrui judeþ pentru integrarea în învãþãmântul de masã a copiilor cu nevoi speciale în perioada 2006-2007. Cercetãrii ºi Tineretului a aprobat prin Ordinul 5379/2004 Metodologia de organizare ºi funcþionare a serviciilor educaþionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinþe educative speciale ºcolarizaþi în învãþãmântul de masã. ca unitate conexã la învãþãmântul preuniversitar. 8 cadre didactice ºi au fost 66 de beneficiari. copii din centrele de asistenþã ºi ocrotire. În cadrul activitãþilor de monitorizare desfãºurat de cãtre Organizaþia Salvaþi Copiii-filiala Iaºi au fost adresate cereri de informaþii de interes public în acord cu dispoziþiile Legii 544/2001 cãtre Inspectoratele ªcolare Judeþene din Iaºi. „O ºansã pentru copiii cu dizabilitãþi”. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu rãspunde la aceastã întrebare.E. 48 al.) are o largã circulaþie în ultimii ani. Suceava. Dacã au fost organizate cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale.2. Organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale. 64 . Ministerul Educaþiei. În acord cu tendinþele pedagogice internaþionale ºi cu reglementãrile în domeniul drepturilor copilului.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltãrii armonioase ºi cât mai echilibrate a personalitãþii acestora. Cercetãrii ºi Tineretului în temeiul Legii 544/2001. Educaþia integratã se referã în esenþã la integrarea în structurile învãþãmântului de masã a copiilor cu cerinþe speciale în educaþie (copii cu deficienþe senzoriale.Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a derulat un singur program „Educãm aºa” pentru 731 de pãrinþi tineri. în acord cu principiul egalitãþii de ºanse ºi nediscriminãrii. Articolul 48 al. 5. care are atribuþii. în vederea reintegrãrii lor în învãþãmântul de masã ºi prevenirii abadonului ºcolar. în acord cu Hotãrârea de Guvern 1251/2005 cã la nivelul fiecãrui judeþ trebuie înfiinþat un Centru Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã coordonat de Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi finanþat din bugetul Consiliului Judeþean. fizice. numãrul cadrelor didactice care susþin aceste cursuri ºi numãrul de beneficiari: Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ menþioneazã cã pentru copiii care nu pot rãspunde cerinþelor programei ºcolare naþionale funcþioneazã programul „A doua ºansã” în trei instituþii de învãþãmânt. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au avut cerinþe educative speciale s-au organizat cursuri speciale de pregãtire fiind implicate 3 unitãþi de învãþãmânt. dar aceastã instiuþie nu a rãspuns solicitãrilor. intelectuale sau de limbaj. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani menþioneazã 4 programe de educaþie pentru 134 de pãrinþi beneficiari pe teme precum „Mirajul strãinãtãþii”. Galaþi.1 lit. copii infectaþi cu virusul HIV. Bacãu. respectiv aceea de realizare de cursuri speciale pentru copii cu cerinþe speciale. sunt implicate 50 de cadre didactice ºi sunt 300 de copii beneficiari ai acestui program. etc. copii cu uºoare tulburãri psihoafective ºi comportamentale. Au fost adresate cereri de informaþii de interes public cu privire la programele naþionale desfãºurate în perioada 2006-2007 destinate pãrinþilor tineri cãtre Ministerului Educaþiei. defavorizaþi socioeconomic ºi cultural. de a oferi sprijin elevilor cu dificultãþi în adaptarea la programa ºcolarã. mai cu seamã dupã publicarea documentelor rezultate în urma Conferinþei Mondiale în problemele educaþiei speciale.c impune în sarcina instituþiilor cu atribuþii în promovarea ºi protejarea dreptului copilului la educaþie de a organiza cursuri speciale destinate copiilor care nu pot rãspunde cerinþelor programei naþionale.. Vaslui. Termenul de cerinþe educative speciale (C. Neamþ.S.c). De asemenea. desfãºuratã între 7-10 iunie în oraºul Salamanca în Spania. sub genericul “ Acces ºi Calitate”.1 lit. printre altele. Practic textul de lege menþionat instituie o modalitate obligatorie de realizare a educaþiei integrate sau incluzive de cãtre instituþiile cu atribuþii în domeniul învãþãmântului. Botoºani.

59 de elevi de la ºcolile profesionale.Judeþul Botoºani: 215 cazuri de abandon ºcolar 35 elevi de clasele I-IV. . au fost implicate 32 de cadre didactice ºi au beneficiat 340 de copii. Necesitatea derulãrii de programe necesare prevenirii abandonului ºcolar. Cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala în vederea reintegrãrii lor în sistemul de învãþãmânt. psihologice. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava menþioneazã cã organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala nu reprezintã obiectele de activitate ale inspectoratelor ºcolare.Judeþul Galaþi: 466 cazuri de abandon ºcolar: 110 în învãþãmântul primar. precum ºi de programe în vederea recuperãrii ºcolare a copiilor care au abandonat ºcoala derivã ºi din numãrul alarmant de cazuri de abandon ºcolar înregistrat în perioada 2006-2007. Conform informaþiilor statistice furnizate de cãtre inspectoratele ºcolare judeþene.2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” în care 300 de copii care au întrerupt sau au abandonat ºcoala au fost reintegraþi în învãþãmânt. 331 în învãþãmântul gimnazial. pedagogice. socio-culturale. 8 elevi de clasele IX-XIII. ISJ Iaºi.Judeþul Suceava: 954 de cazuri de abandon ºcolar în anul 2005-2006 ºi 609 cazuri în anul 2006-2007. . Cauzele abandonului ºcolar sunt variate: cauze economice. Astfel. abandonul ºcolar reprezintã un fenomen de mare amploare cu care se confruntã România. instituþiile cu atribuþii în domeniul învãþãmântului sunt obligate sã ia toate mãsurile necesare în vederea prevenirii abandonului ºcolar ºi totodatã. La nivelul judeþului 299 de astfel de copii au fost luaþi în evidenþã. . 25 în învãþãmântul liceal. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a organizat astfel de cursuri.3. Au fost implicate 77 de cadre didactice ºi au beneficiat de acest program 641 de copii. Organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala. manifestat cu precãdere în mediul rural. 113 de clasele IVIII. 65 . 5. Programul s-a desfãºurat în 3 instituþii de învãþãmânt din judeþul Neamþ ºi au fost implicate 50 de cadre didactice. religioase.Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava menþioneazã cã în anii 2006 -2007 nu a desfãºurat cursuri pentru copiii care nu puteau rãspunde programei ºcolare naþionale întrucât aceºtia au beneficiat de adaptare curricularã. sã ia toate mãsurile necesare pentru recuperarea ºcolarã a copiilor care au abandonat ºcoala în vederea reintegrãrii acestora în învãþãmântul de masã. Abandonul ºcolar reprezintã conduita copilului de a înceta efectiv frecventarea cursurilor ºcolare înainte de obþinerea unei calificãri sau pregãtiri profesionale.Judeþul Vrancea: 568 de copii care au abandonat ºcoala. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” în care s-au realizat 29 de grupe în 10 unitãþi ºcolare.Judeþul Neamþ: 687 de cazuri de abandon ºcolar. Legea 272/2004 instituie obligativitatea de a organiza astfel de cursuri în sarcina instituþiilor cu atribuþii în domeniul educaþiei. Bacãu ºi Vaslui nu au rãspuns solicitãrilor noastre de a rãspunde chestionarelor trimise ºi nici solicitãrilor de a ne trimite informaþii de interes public în termenul legal. în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt. reprezentând astfel ºi o încãlcare a dreptului copilului de a fi protejat împotriva oricãrei forme de exploatare. În ultimii ani. Principalele cauze care genereazã abandonul ºcolar sunt generate de condiþiile economice precare care conduc astfel la limitarea posibilitãþii pãrinþilor de a oferi copiilor resursele necesare educaþiei. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ menþioneazã cã în anii 2006 . dar ºi o cauzã care poate determina exploatarea copilului prin muncã. . Abandonul ºcolar reprezintã nu numai o încãlcare a dreptului copilului la educaþie. Una dintre modalitãþile prin care se poate asigura recuperarea ºcolarã a copiilor care au abandonat ºcoala este cea de organizare de cursuri speciale adresate acestei categorii de beneficiari. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a organizat astfel de cursuri. numãrul cazurilor de abandon ºcolar se prezintã astfel: . Inspectoratul ªcolar Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” care s-a desfãºurat în 18 instituþii de învãþãmânt din judeþul Vrancea.

Judeþul Iaºi Consiliul Local Iaºi cazurilor de copii care se Muncipiul Iaºi Direcþia de Asistenþã sustrag procesului de Comunitarã-Serviciul de învãþãmânt. s-au solicitat informaþii de interes public ºi Serviciilor Publice de Asistenþã Socialã din judeþele Iaºi. Vaslui. cazuri de copii care se Nr. Judeþul Botoºani Consiliul Local Botoºani. Precizeazã cã în Autoritate Tutelarã. s-au obþinut urmãtoarele date statistice: Instituþia Nr. Hârlãu Nu a primit nici o sesizare Judeþul Vaslui Direcþia de Asistenþã Nu a avut cazuri de copii care din partea unitãþilor Muncipiul Vaslui Socialã se sustrag procesului de ºcolare de cazuri de copii învãþãmânt înregistrate în care se sutrag procesului perioada 2006-2007. Oraºul Hârlãu care se sustrage procesului de de copil care se sustrage Protecþie Socialã ºi învãþãmânt înregistrat în procesului de învãþãmânt Autoritate Tutelarã din perioada 2006-2007. unitãþile ºcolare în perioada 2006-2007. de la unitãþile ºcolare în cadrul Consiliului Local perioada 2006-2007.Deoarece prevenirea abondonului ºcolar nu poate fi realizatã doar prin intervenþia instituþiilor cu atribuþii în domeniul educaþiei. Botoºani. învãþãmânt. Suceava. Vrancea. Astfel.Nu a rãspuns Nu a rãspuns. Bacãu. Compartimentul de Judeþul Iaºi Nu a avut nici un caz de copil Nu a primit nici o sesizare Asistenþã Socialã. Muncipiul Botoºani Serviciul Public de Asistenþã Socialã Judeþul Botoºani Primãria Bucecea Nu a avut în evidenþã cazuri de Nu a primit sesizãri Oraºul Bucecea copii care se sustrag procesului de învãþãmânt Judeþul Botoºani Primãria Comunei A avut în evidenþã 4 cazuri de Nici unul dintre aceste Comuna Tudora Tudora copii care se sustrag procesului cazuri nu a fost sesizat de de învãþãmânt în perioada cãtre unitãþile ºcolare 2006-2007 Judeþul Neamþ Consiliul Local Piatra Nu a rãspuns Nu a rãspuns Muncipiul Piatra Neamþ-Serviciul Public Neamþ de Asistenþã Socialã Judeþul Neamþ Consiliul Local Piatra A avut un singur caz de copil Un singur caz a fost Muncipiul Roman Neamþ-Direcþia Generalã care se sustrage procesului de sesizat de unitãþile ºcolare de Asistenþã Socialã învãþãmânt Judeþul Neamþ Primãria Comunei Nu beneficiazã de o evidenþã a Nu a rãspuns Comuna Sãbãoani Sãbãoani cazurilor de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt 66 . fiind necesarã ºi activitatea conlucratã a instituþiilor cu atribuþii în domeniul asistenþei sociale. în privinþa cazurilor de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt aflate în evidenþa Serviciilor Publice de Asistenþã Socialã în perioada 2006-2007. în cadrul programului de monitorizare derulat de Asociaþia Salvaþi Copiii-filiala Iaºi. situaþiile de acest gen a Protecþia Minorilor ºi colaborat cu Asociaþia Salvaþi Familiei Copiii. Neamþ. Nu beneficiazã de o statisticã a Nu a rãspuns. Cazuri de copii care Judeþul sustrag procesului de se sustrag procesului de Localitatea învãþãmânt înregistrat în învãþãmânt sesizate de perioada 2006-2007. Judeþul Vaslui Serviciul Public de Nu a avut în evidenþã cazuri de Nu a primit nici o sesizare Oraºul Negreºti Asistenþã Socialã ºi copii care se sustrag procesului de la unitãþile ºcolare de cazuri de copii care se Protecþia Copilului de învãþãmânt în perioada sustrag procesului de 2006-2007. de învãþãmânt. Galaþi cu privire la modalitãþile de intervenþie ale acestor instituþii în cazurile de copii cu risc de abandon ºcolar sau care au abandonat efectiv ºcoala.

precizeazã cã “pentru copiii cu risc crescut de abandon ºcolar ºi exploatare prin muncã s-a colaborat cu DGASPC Iaºi în vederea accesãrii servciilor furnizate de cãtre aceastã instituþie”. A avut în evidenþã 14 cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt Judeþul Suceava Muncipiul Suceava Direcþia de Asistenþã Socialã Serviciul de Autoritate Tutelarã Primãria Oraºului Fãlticeni Primãria Comunei Dumbrãveni Consiliul Local BacãuServiciul Public de Asistenþã Socialã Consiliul Local Comãneºti-Serviciul Public de Asistenþã Socialã Judeþul Suceava Oraºul Fãlticeni Judeþul Suceava Comuna Dumbrãveni Judeþul Bacãu Muncipiul Bacãu Judeþul Bacãu Oraºul Comãneºti A avut în evidenþã 2 cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt A avut în evidenþã 15 cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt Nu a rãspuns Nr. SPAS-urile au furnizat urmãtoarele informaþii: Judeþul Iaºi • Consiliul Local Iaºi: Direcþia de Asistenþã Comunitarã —Serviciul Autoritate Tutelarã.Judeþul Localitatea Instituþia Nr. • Primãria Oraºului Bucecea. Protecþia Minorilor ºi Familiei. Judeþul Vaslui • Consiliul Local Vaslui. • Consiliul Local Hârlãu .nu a rãspuns. precum ºi cu privire la modalitatea de acordare a drepturilor de asistenþã socialã.Direcþia de Asistenþã Socialã a declarat cã nu a desfãºurat activitãþi în privinþa copiilor cu risc de abandon ºcolar.” • Primãria Comunei Tudora a relatat cã “ În perioada 2006-2007 s-au purtat discuþii cu familiile copiilor care au abandonat ºcoala despre necesitatea terminãrii cursurilor ºcolare 67 . Cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt sesizate de unitãþile ºcolare în perioada 2006-2007. • Consiliul Local Negreºti. 6 cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt au fost sesizate de unitãþile ºcolare Nici un caz nu a fost sesizat de unitãþile ºcolare Nici un caz nu a fost sesizat de unitãþile ºcolare Nu a rãspuns Judeþul Vrancea Muncipiul Focsani Consiliul Local FocsaniServiciul Public de Asistenþã Socialã Nu deþine o evidenþã precisã a cazurilor de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt. cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt înregistrat în perioada 2006-2007.Compartimentul de Asistenþã Socialã.” Judeþul Botoºani • Consiliul Local Botoºani . deoarece nu a avut în evidenþã astfel de cazuri. deoarece nu a avut în evidenþã astfel de cazuri.Servciul Public de Asistenþã Socialã. a menþionat cã în privinþa prevenirii abandonului ºcolar “ Instituþia a oferit servicii de infomare pãrinþilor ºi copiilor cu privire la drepturile lor. Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã a menþionat cã nu a desfãºurat activitãþi cu privire la copiii care prezintã risc de abandon ºcolar.Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului a menþionat cã “ În colaborare cu ªcoala Mihai David Negreºti s-a urmãrit identificarea copiilor care au beneficiat de programul A DOUA ªANSÃ. datoritã faptului cã unitãþile ºcolare nu sesizeazã astfel de cazuri A avut în evidenþã 2 cazuri de copii aflati în situatia de abandon ºcolar Nu a primit nici o sesizare din partea unitãþilor ºcolare Nici unul dintre aceste cazuri nu a fost sesizat de unitãþile ºcolare În ce priveºte modalitãþile de intervenþie a Serviciilor Publice de Asistenþã Socialã în cazurile de copii ce prezintã risc de abadon ºcolar sau care au abandonat efectiv ºcoala.

Servciul Public de Asistenþã Socialþ.Serviciul Public Local de Asistenþã Socialã a relatat cã “în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc. psiholog) cu personalul ºcolii în vederea identificãrii cauzei abadonului ºcolar al copilului. • Primãria Municipiului Fãlticeni nu a oferit servicii ºi nu a desfãºurat activitãþi în vederea prevenirii abandonului ºcolar ºi reintegrãrii în sistemul de învãþãmânt a copiilor care prezintã risc de abandon ºcolar.Serviciul Public de Asistenþã Socialã nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public adresate de Asociaþia Salvaþi Copiii-filiala Iaºi. Ca urmare a serviciilor oferite. din cele 15 cazuri de abandon ºcolar înregistrate s-a realizat integrarea ºcolarã a unui numãr de 4 cazuri la ªcoala Specialã Burdujeni.” Judeþul Galaþi • Nici unul dintre SPAS din cadrul judeþului nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public adresate de cãtre Asociatia Salvati Copiii Iaºi.nu a rãspuns. • Primãria Comunei Sãbãoani nu a desfãºurat nici o activitate în privinþa copiilor cu risc de abandon ºcolar. Centrul Social de Zi “ Sfânta Vineri”. • Dintre copii cu risc de abandon ºcolar. precum ºi cu privire la mãsurile efectiv întreprinse în vederea 68 . relaþionarea de cãtre personalul specializat al centrului (asistent social.Direcþia de Asistenþã Socialã.obligatorii. judeþul Suceava. s-au desfaºurat urmãtorele activitãþi:vizite în familie.). mediere socialã. servicii de consiliere”. Judeþul Neamþ • Consiliul Local Piatra Neamþ. comportamentul acestuia etc. Întrebate fiind inspectoratele ºcolare judeþene cu privire la modalitatea de colaborare dintre acestea ºi serviciile publice de asistenþã socialã în vederea reintegrãrii ºcolare a copiilor care se sustrag procesului de învãþãmânt. • Consiliul Local Comãneºti. Judeþul Suceava • Consiliul Local Suceava . Judeþul Vrancea • Consiliul Local Focºani .Serviciul Public de Asistenþã Socialã a menþionat cã “În perioada 2006-2007 personalul SPAS Comãneºti a întreprins numeroase demersuri menite a veni în întâmpinarea familiilor cu copii.sprijin în efectuarea temelor. pentru a preveni abandonul ºcolar ºi exploatarea copiilor prin muncã(activitãþi de consiliere. un numãr de 5 copii au fost reintegraþi în sistemul de învãþãmânt. • Primãria Comunei Dumbrãveni a relatat cã în cazurile de abandon ºcolar identificate “a efectuat vizite la domiciliu. • Minorii care se aflã în asemenea situaþii sunt asistaþi în cadrul centrului unde beneficiazã de anumite servicii prin care se urmãreºte rezolvarea dificultãþilor apãrute:consiliere psihologicã. desfãºurând munci contrare legii. de abandon ºcolar ºi/sau exploatare prin muncã. implicarea acestuia în programul ºcolar. intermedierea copil-ºcoalã (verificarea prezenþei minorului la orele ºcolare. Judeþul Bacãu • Consiliul Local Bacãu . instituþia are la bazã un parteneriat cu Asociaþia “ Lumina Linã”. medierea conflictelor (reprezentanþii ºcolii-copil). urmãrindu-se reintegrarea ºcolarã a acestora. Prin acest parteneriat se solutioneazã cazurile de abandon ºcolar. Serviciul de Autoritate Tutelarã a menþionat cã “ În vederea reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþia de abandon ºcolar. informarea ºi consilierea familiilor. menþinerea legãturii personal specializat învãþãtor/diriginte în vederea despistãrii ºi rezolvãrii dificultãþilor apãrute ºi identificarea progreselor. implementarea planurilor de servicii ºi monitorizare. Nici un copil din cei care au abandonat ºcoala nu au fost integraþi în sistemul de învãþãmânt”. cunoscute ca aflându-se în situaþii de risc. • Primãria Muncipiului Roman. suport material ºi financiar).Direcþia de Asistenþã Socialã a menþionat cã instituþia “ nu a desfãºurat nici o activitate privind reintegrarea ºcolarã a copiilor care se sustrag procesului de învãþãmânt”.

prevenirii abandonului ºcolar ºi reintegrãrii copilului în sistemul naþional de învãþãmânt au dat urmãtoarele rãspunsuri: ISJ Botoºani a menþionat “cã instituþia a colaborat cu Serviciul Public de Asistenþã Socialã în vederea reintegrãrii ºcolare a copiilor care se sutrag procesului de învãþãmânt. De exemplu, elevilor care au primit certificate de handicap li s-a fãcut orientare ºcolarã, în funcþie de tipul ºi gradul de deficienþã.” ISJ Neamþ a relatat cã “existã o colaborare între instituþie ºi serviciul public de asistenþã socialã reprezentanþii DGASPC analizeazã ºi soluþioneazã cazurile împreunã cu reprezentanþi ai ISJ”. ISJ Suceava a rãspuns ca în privinþa colaborãrii între instituþie ºi SPAS pentru reintegrarea ºcolarã a elevilor care se sustrag procesului de învãþãmânt nu a fost cazul unei asemenea colaborãri, nu deþin date despre astfel de cazuri. ISJ Vrancea menþioneazã cã “Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea colaboreazã cu Servciul Public de Asistenþã Socialã prin parteneriate, în cadrul unor proiecte (ex. Phare 2005 “Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate”), precum ºi în cadrul comisiilor judeþene: ex. Comisia Judeþeanã pentru protecþia copilului, Echipa intersectorialã pentru prevenirea ºi combaterea exploatãrii copiilor prin muncã” ISJ Galaþi a enumerat mai multe colaborãri cu Serviciul Public de Asistenþã Socialã, Direcþia de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului ºi Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educationalã Galaþi, precum ºi cu o serie de organizaþii neguvernamentale în vederea asigurãrii unor servicii pentru copii care prezintã risc de abandon ºcolar, respectiv: • “Colaborarea indirectã cu DGASPC Galaþi în vederea îmbunãtãþirii situaþiei ºcolare a elevilor aflaþi în plasament Sc. Nr.28; beneficiari 2 copii. • Colaborarea cu serviciul public de asistenþã socialã în cazul unor elevi cu absenteism ºcolar, Sc. Nr.12, 3 copii beneficiari. • Colaborarea cu DGASPC Galaþi în vederea monitorizãrii elevilor aflaþi în plasament, Sc. Nr.12, 7 beneficiari. • Colaborarea cu serviciul public de asistenþã socialã în cazul unor elevi cu absenteism ºcolar, Colegiul Tehnic Traina Vuia, 4 beneficiari, • Colaborarea cu CJRAE în cazuri de violenþã în familie, Colegiul Tehnic Traian Vuia, 1 beneficiar, • Colaborarea cu DGASPC- centrul de Primire Minori Irene & Stuart ºi Secþia 4 Poliþiei în cazul unor elevi de clasele V-VIII din ªcoala nr. 20 ce prezintã risc social, 10 beneficiari, • Consilierea socialã a pãrinþilor care manifestã reticenþã în ce priveºte înscrierea copiilor în centre de zi, Sc. Nr.18, 2 beneficiari, colaborare cu Fundaþia “Cuvântul Întrupat”, • Colaborare cu Fundaþia “Familia” pentru Identificarea unui mediu securizant pentru mama ºi copiii abuzaþi, ªcoala 10, 3 beneficiari, • Colaborare cu DGASPC, Centrul maternal, Sectia 2 ºi 3 Poliþiei pentru consilierea familiilor privind consecinþele abandonului ºcolar ºi evaluarea familiilor din punct de vedere social, • Colaborare cu Serviciul Public de Asistenþã Socialã Galaþi pentru intervenþii la autoritãþile locale în vederea facilitãrii accesului familiilor la ajutoarele sociale garantate prin lege, • Colaborare cu centru de primire minori Irene & Stuart pentru înscrierea unui copil în centru de primire minori etc. ISJ Iaºi ºi ISJ Vaslui nu au rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public.

5.4. Prevenirea abandonului ºcolar din motive economice, luând mãsuri active pentru acordarea unor servicii sociale în mediu ºcolar, cum sunt: hrana, rechizite, transport ºi alte asemenea (art. 48 alin.1 lit.f).
Cauzele abandonului ºcolar ºi ale absenteismului ºcolar sunt multiple: condiþiile socio-economice precare, lipsa oportunitãþilor de realizare profesionalã a copiilor, condiþiile socio-culturale ale familiilor din care provin copiii, atitudinea pasivã a familiilor copiilor faþã de actul de învãþãmânt, climatul familial, anturajul copilului etc. Confom studiilor de specialitate, principala cauzã a abandonului ºcolar o reprezintã situaþia economicã precarã a familiei din care provine copilul, lipsa resurselor materiale ale parinþilor duce de cele mai multe ori la 69

imposibilitatea acestora de a procura copilului manual, rechizite ºcolare, îmbrãcaminte, de a asigura transportul copilor la ºcoala etc. De aceea, în situaþia în care familia nu beneficiazã de resursele necesare pentru a asigura copilului accesul la educaþie, este necesarã intervenþia instituþiilor de stat cu atribuþii în domeniul învãþãmântului, precum ºi în domeniul asistenþei sociale. Astfel , Legea 272/2004 prin art. 48 alin.1 lit.f impune instituþiilor cu atribuþii în domeniul învãþãmântului obligaþia de a lua toate mãsurile necesare pentru acordarea unor servicii sociale în mediu ºcolar, constând în hranã, rechizite, transport, s.a. Prin întrebãrile adresate pentru a afla modalitãþile de implementare a Legii 272/2004 de cãtre instituþiile cu atribuþii în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului, s-a urmãrit obþinerea de informaþii de la inspectoratele ºcolare judeþene din judeþele Moldovei, precum ºi de la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului cu privire la programele derulate de cãtre aceste instituþii în vederea prevenirii abandonului ºcolar din motive economice. În judeþul Botoºani, conform informaþiilor oferite de cãtre ISJ Botoºani,în vederea prevenirii abandonului ºcolar din motive economice, s-au luat urmãtoarele mãsuri în perioada 2006-2007: - Derularea programului “Bani de liceu” în cadrul cãruia a fost alocatã suma de 3.318.482 lei în anul 2006, repartizaþi la un numãr de 4.100 de elevi ºi suma de 7.131.303 în anul 2007, repartizaþi la un numãr de 5.500 de elevi. - Distribuirea gratuitã a rechizitelor din fondurile avansate de MEC, bugetul total alocat fiind de 517.000 lei. - Derularea programului “200 de Euro”: în 2006 au beneficiat de program un numãr de 1.240 elevi, bugetul alocat fiind de 809.139,08 lei, iar în anul 2007 au beneficiat de program un numãr de 1.823 elevi, bugetul alocat fiind de 1.156.378,24 lei. În judeþul Neamþ, conform informaþiilor furnizate de ISJ Neamþ, mãsurile întreprinse de cãtre aceastã instituþie în vederea prevenirii abandonului ºcolar din motive economice au fost cele derulate la nivel naþional: rechizite ºi manuale gratuite, produse alimentare, burse sociale, transport gratuit sau subvenþionat. ISJ Neamþ nu ne-a oferit date privitoare la sumele alocate pentru aceste serviici ºi nici privitoare la numãrul de copii beneficiari. Judeþul Suceava - Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava, apreciazã citãm” nu are competenþe ºi nici buget pentru acordarea unor servicii sociale de tipul celor menþionate”, dar menþioneazã cã în perioada 20062007 ISJ Suceava a aplicat programele naþionale derulate de MECT “Cornul ºi Laptele” (58.375 beneficiari), rechizite ºcolare gratuite (5.903 beneficiari), s-au asigurat 42 de microbuze ºcolare repartizate cu precãdere în localitãþile izolate. În Judeþul Vrancea, potrivit informaþiilor oferite de ISJ Vrancea, pentru asigurarea serviciilor sociale copiilor cu risc de abandon ºcolar din motive economice, suportul acordat a fost constant în burse sociale, rechizite gratuite, hranã, transport ºi s-a alocat un buget total de 2.336.000 lei. În ce priveºte bursele sociale, s-a alocat un buget de 123.000 lei de cãtre MECT ºi 1.250.000 lei de cãtre primãrii, numãrul total al beneficiarilor burselor sociale fiind de 4.000 de elevi. În perioada de referinþã 2006-2007, au fost acordate în judeþul Vrancea rechizite ºcolare la un numãr de 20.800 de elevi. La solicitãrile de informaþii de interes public solicitate de Asociaþia Salvaþi Copiii Iaºi privind mãsurile întreprinse de cãtre Inspectoratele ªcolare Judeþene din motive economice, nu au rãspuns ISJ Iaºi, ISJ Vaslui, ISJ Bacãu. ISJ Galaþi, deºi ne-a oferit informaþii detaliate cu privire la alte aspecte ce prezintã interes în domeniul protejãrii ºi promovãrii drepturilor copilului, nu ne-a oferit date cu privire la subiectul în discuþie. De asemenea, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public referitoare la programele de interes naþional în domeniul prevenirii abandonului ºcolar din motive economice. Deoarece una din cauzele abandonului ºcolar o reprezintã situaþia socio-economicã a famililor copiilor aflaþi în aceastã situaþie, iar principalele instituþii care au atribuþii în domeniul asigurãrii serviciilor de asistenþã ºi protecþie sociale atât pentru familie, cât ºi pentru copil sunt Serviciile Publice de Asistenþã Socialã din cadrul Consiliilor locale ale localitãþilor, s-au solicitat informaþii mai multor SPAS-uri din regiunea Moldovei cu privire la activitãþile desfãºurate în perioada 2006-2007 de sprijin a pãrinþilor care au în întreþinere copii ºi care nu pot, din motive independente de voinþa lor, sã satisfacã nevoile minime de locuinþã, hranã, îmbrãcãminte ºi educaþie a copiilor. Conform informaþiilor furnizate de cãtre SPAS-urile cãrora li s-au adresat întrebãri, s-au obþinut urmãtoarele informaþii:

70

Judeþul Iaºi • Consiliul Local Iaºi- Direcþia de Asistenþã Comunitarã, Serviciul de Autoritate Tutelarã, Protecþia Minorilor ºi Familiei a relatat faptul cã “În perioada 2006-2007 au fost sprijinite mai multe familii, cu diferite ocazii (începerea anului ºcolar, sãrbãtori de iarnã, sãrbãtori pascale etc.) fie prin acordarea de pachete conþinând alimente, îmbrãcãminte, rechizite, fie prin oferirea unui spijin material”. • Consiliul Local Hârlãu-Compartimentul de Asistenþã Socialã, Protecþie Socialã ºi Autoritate Tutelarã a menþionat cã “În perioada 2006-2007 instituþia a sprijinit familiile aflate în situaþii de risc prin acordarea de ajutoare, constând în alimente (la diferite ocazii) ºi bani, în funcþie de situaþia economic-socialã a fiecãrei familii în parte.” Judeþul Vaslui • Consiliul Local Vaslui- Direcþia de Asistenþã Socialã a menþionat cã “În perioada 2006-2007 instituþia a sprijinit un numãr de 800 de familii pe lunã sau persoane, care au în întreþinere copii ºi care nu au putut asigura, independent de voinþa lor, nevoile de bazã ale acestora. Aceste familii au fost sprijinite prin acordarea de ajutor social, asigurarea de locuinþe sociale, ajutoare de urgent în bani sau naturã, alocaþii de susþinere a familiei monoparentale, ajutoare pentru încãlzirea locuinþei.” • Consiliul Local Negreºti- Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului a relatat faptul cã “În perioada 2006-2007 nu au fost sprijiniþi pãrinþi sau persoane care au în întreþinere copii ºi care nu pot asigura din motive independente de voinþa lor satisfacerea nevoilor minime de hranã, locuinþã ºi educaþie a copiilor din lipsã de fonduri la nivelul comunitãþii”. Judeþul Botoºani • Consiliul Local Botoºani- Serviciul Public de Asistenþã Socialã nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public adresate de Asociaþia Salvaþi Copiii- filiala Iaºi. • Primãria Oraºului Bucecea a relatat cã “În perioada 2006-2007 instituiþia a sprijinit o familie care are în întreþinere 5 copii ºi care nu a putut asigura, independent de voinþa ei, satisfacerea nevoilor minime de locuinþã, hranã, îmbrãcãminte. Serviciile oferite pentru aceºtia au fost: acordarea de ajutor social în cuantum de 272 lei, a alocaþiei de sprijin pentru familie monoparentalã în cuantum de 79 lei, contactarea unor persoane fizice ºi organizaþii pentru acordarea de donaþii”. • Primãria Comunei Tudora precizeazã cã în perioada 2006-2007 nu a avut buget alocat pentru acordarea unor asemenea servicii. Judeþul Neamþ • Consiliul Local Piatra Neamþ-Serviciul Public de Asistenþã Socialã- nu a rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public. • Consiliul Local Roman - Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã a menþionat cã “În perioada 2006-2007 instituþia a sprijinit pãrinþi sau persoane care au în întreþinere copii ºi care nu pot asigura, din motive independente de voinþa lor, satisfacerea nevoilor minime de locuinþã, hranã, îmbrãcãminte sau educaþie a copilului. Au fost în evidenþã 100 de persoane care au beneficiat de masã caldã la Cantina de Ajutor Social, aproximativ 500 de persoane au beneficiat de ajutor de urgenþã. Satisfacerea nevoilor minime de locuinþã, hranã, îmbrãcãminte sau educaþie a copilului. S-au acordat 30 de locuinþe sociale ºi locuinþe în regim ANL la un numãr de 62 de persoane.” • Primãria Comunei Sãbãoani, deºi ne-a oferit informaþii detaliate cu privire la alte solicitãri, nu a dat nici un rãspuns la aceastã întrebare. Judeþul Suceava • Consiliul Local Suceava- Direcþia de Asistenþã Socialã, Serviciul de Autoritate Tutelarã ne-a informat cã în anul 2006 au acordat prestaþii financiare la un numãr de 161 de pãrinþi care au în întreþinere copii ºi care nu pot asigura condiþiile minime de hranã, îmbrãcãminte ºi educaþie pentru copii, iar în anul 2007 au asigurat astfel de servicii pentru un numãr de 197 de beneficiari. • Primãria Oraºului Fãlticeni a acordat în perioada 2006-2007 servicii constând în sprijin cu alimente la un numãr de 35 de beneficiari.

71

conform declaraþiilor din presa naþionalã a Ministrului Educaþiei Cristian Adomniþei. pachete de alimente. 34% din ºcolile ºi grãdiniþele din România nici mãcar nu au cerut o astfel de autorizaþie de funcþionare. s-au aflat în imposibilitatea de asigura satisfacerea nevoilor minime de locuinþã. cele mai multe unitãþi ºcolare neautorizate sanitar sunt în judeþul Vrancea (318 unitãþi ºcolare din 372). independent de voinþa lor. precum ºi în ce priveºte integrarea copiilor cu nevoi speciale de educaþie în sistemul învãþãmântului de masã. consiliere psihologicã ºi juridicã. precum ºi ajutoare baneºti ocazionale ºi spaþii de locuit temporar. conform declaraþiilor date de cãtre Inspectorul General al ISJ Iaºi presei locale. Judeþul Galaþi Nu au fost primite informaþii de la nici unul dintre Serviciile Publice de Asistenþã Socialã din cadrul judeþului. lipsei grupurilor sanitare. O altã problemã cu care se confruntã sistemul de învãþãmânt o reprezintã starea imobilelor în care îºi desfãºoarã activitatea unitãþile de învãþãmânt.Serviciul Public de Asistenþã Socialã nu a rãspuns. Procentul din PIB pentru educaþie a beneficiat de o creºtere substanþialã faþã de anii precedenþi. O altã problemã cu care se confuntã sistemul actual de învãþãmânt o reprezintã lipsa de cadre didactice calificate în unitãþile ºcolare din mediu rural. Judeþul Bacãu • Consiliul Local Bacãu. din 521 unitãþi ºcolare. 454 de clãdiri destinate unitãþilor ºcolare preºcolare nu beneficiazã de autorizaþie sanitarã de funcþionare.Serviciul Public Local de Asistenþã Socialã nu a rãspuns la aceastã solicitare. 258 de cladiri destinate învãþãmântului preuniversitar (ºcoli. nu a fost acoperit nici 40% din necesarul de cadre didactice în mediul rural. În judeþul Bacãu. din totalul de 410 cladiri. 118 nu au obtinut autorizaþie sanitarã de funcþionare. doar 379 beneficiazã de autorizaþie sanitarã de funcþionare. În judeþul Neamþ. hranã. conform Legii 416/2001. cea mai mare parte a bugetului fiind alocatã cheltuielilor cu personalul. 17% au doar aviz provizoriu. La nivel naþional. aceste familii au beneficiat de mediere. în perioada 2000-2004 procentul PIB alocat educaþiei variind între 3 ºi 4%. lipsei surselor de încãlzire etc. îmbrãcãminte ºi educaþie a copilului. Astfel. dar ne informeazã cã în perioada 2006-2007 s-au acordat ajutoare de urgenþã pentru un numãr de 4 copii pentru intervenþii medicale în strãinãtate ºi în þarã. din cele 732 de unitãþi de învãþãmânt din judeþ. Învãþãmântul românesc întampinã dificultãþi ºi în ce priveºte asigurarea accesului la educaþie a copiilor care provin din categorii dezavantajate. doar 54% din unitãþile de învãþãmânt au obþinut autorizaþie sanitarã de funcþionare.5 % din PIB. mai ales ºcolile din mediul rural. neexistând în prezent interes pentru profesori de a fi titularizaþi pe posturile vacante din ºcolile de la sate. fiind 4.8 % în anul 2005 . iar în Judeþul Galaþi. mai ales a celor din mediu rural. România continuã sã se situeze la un nivel scãzut de finanþare a educaþiei ca procent PIB. cea mai mare parte a acestora având condiþii improprii pentru desfãºurarea cursurilor ºcolare. ajutoare bãneºti de urgenþã. iar dintre judeþele din þarã. ajungând la nivelul anului 2007 la 5. multe dintre unitãþile ºcolare funcþionând fãrã autorizaþie sanitarã de funcþionare datoritã lipsei apei potabile curente. Astfel. conform informaþiilor date presei locale de ASP Bacãu în august 2008.” Judeþul Vrancea • Consiliul Local Focºani. în anul 2007. dintre acestea. În judeþul Botoºani. în anul 2007. la nivelul anului 2007 în judeþul Iaºi aveau autorizaþie sanitarã de funcþionare 62% din totalul de 789 de unitãþi ºcolare.07% în anul 2006. haine obþinute din donaþii ºi sponsorizãri. acordate prin dispoziþie a primarului. 5. • Consiliul Local al oraºului Comãneºti.Serviciul Public de Asistenþã Socialã a menþionat cã “În perioada 2006-2007 a acordat sprijin la 10 familii aflate în situaþia în care pãrinþii. grãdiniþe. Tot în anul 2007. la nivelul anului 2007. Din partea ISJ-urilor care au primit întrebãri cu privire la respectarea dreptului la educaþie ºi accesul la educaþie a copiilor s-au mai primit urmãtoarele informaþii: 72 . conform informaþiilor furnizate presei de ASP Neamþ.• Primãria Comunei Dumbrãveni a menþionat cã în perioada de referinþã a acordat ajutor social la 10 familii. cantine ºcolare) sunt neautorizate sanitar.

. Rechizite ºcolare cu 5903 beneficiari.000 lei burse prin primãrii. rechizite. Numãrul de copii care au abandonat ºcoala în aniii 2006 -2007: Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat un numãr de 687 de copii. Valoarea totalã a bugetului alocat este de 517000.300 elevi de liceu au primit decont pentru transport. au fost implicate 32 de cadre didactice ºi au beneficiat 340 de copii. Au fost implicate 77 de cadre didactice ºi au beneficiat de acest program 641 de copii. Numãrul de mãsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul ºcolar cum sunt hranã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã mãsurile au constat în burse sociale. 10258 la clasele V-VII ºi 3696 la clasele a VIII-a. 25 de microbuze ºcolare au transportat elevi ºi 3. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a organizat astfel de cursuri. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava menþioneazã cã organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala nu reprezintã obiectele de activitate ale inspectoratelor ºcolare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat un numãr de 568 de copii. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat general cã oferta educaþionalã ºcolarã ºi extraºcolarã a unitãþilor de învãþãmânt din judeþ este bogatã. produse alimentare. 4.000 lei. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” în care s-au realizat 29 de grupe în 10 unitãþi ºcolare. Se menþioneazã cã în anii 2006-2007 ISJ Suceava a aplicat programele MECT „Laptele ºi Cornul” având 58375 de beneficiari. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ menþioneazã cã în anii 2006 .Cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala în vederea reintegrãrii lor în sistemul de învãþãmânt. transport etc. Au beneficiat 154 de ºcoli din localitãþile judeþului.800 de beneficiari au primit rechizite în valoare de 463. Programul s-a desfãºurat în 3 instituþii de învãþîmânt din judeþul Neamþ ºi au fost implicate 50 de cadre dactice.000 de copii din 387 de unitãþi ºcolare.000 lei burse MECT ºi 1. În anul 2007 au primit rechizite 4018 elevi de clasa I.000 lei din care 123. luate de ISJ pentru prevenirea abandonului ºcolar în anii 2006-2007? Vã rugãm sã precizaþi ºi un numãr de copii beneficiari ai acestor mãsuri: Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã mãsurile sunt cele care se deruleazã la nivel naþional (rechizite ºi manuale. 11548 la cei de clasele II-IV. 20. burse sociale. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat un numãr de 1563 de copii. 10446 la cei de clasele II-IV. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a declarat un numãr de 466 de copii.000 de elevi au primit burse sociale. 10832 la clasele V-VII ºi 2988 la clasele a VIII-a. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã inspectoratele ºcolare nu au competenþe ºi nici buget pentru acordarea unor servicii sociale de genul celor menþionate. hranã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a distribuit gratuit în 2006 3084 pachete de rechizite elevilor de clasa I. 73 . Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu a rãspuns la aceastã întrebare. transport gratuit/subvenþionat) sau la nivel judeþean ºi local (ajutor material. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu a rãspuns la aceastã întrebare.250. 1500 de elevi au participat la excursii în þarã ºi 1200 de elevi au participat la festivaluri ºi concursuri judeþene ºi naþionale. ªcolile au mai primit de la MECT 42 de microbuze ºcolare repartizate cãtre ISJ Suceava.336. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a precizat cã 512 elevi au participat în 16 centre de agrement. Inspectoratul ªcolar Vrancea menþioneazã cã în anii 2006 -2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” care s-a desfãºurat în 18 instituþii de învãþãmânt din judeþul Vrancea. Bugetul alocat fiind de 2. donaþii) În aceaºti ani au fost sprijiniþi peste 80. Vã rugãm sã precizaþi mãsurile intreprinse în perioada 2006-2007 pentru respectarea dreptului copilului la timp liber ºi timp de odihnã precum ºi a dreptului acestuia de a participa la viaþa culturalã ºi artisticã. transport. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a declarat un numãr de 215 de copii. permisivã ºi stimulativã.2007 pentru copiii care au abandonat ºcoala funcþiona programul „A doua ºansã” în care 300 de copii care au întrerupt sau au abandonat ºcoala au fost reintegraþi în învãþãmânt.

Precizaþi numãrul cadrelor didactice sancþionate pentru fiecare abatere în parte ºi sancþiunile aplicate. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã nu centralizeazã astfel de situaþii. de exemplu „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate”. cãtre serviciul public de asistenþã socialã din cadrul primãriei. desfãºurând munci cu nerespectarea legii. nesesizarea DGASPC a cazurilor de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt desfãºurând munci cu nerespectarea legii. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu a sancþionat nici un cadru didactic pentru abaterile la care s-a fãcut referire. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava declarã cã nu deþine date despre acest aspect. nesesizarea DGASPC în cazul în care cadrul didactic are suspiciuni în legãturã cu existenþa unui abuz sau neglijare a copilului. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a dezvoltat mai multe proiecte având acest scop. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã 7 elevi nu s-au prezentat la tezele cu subiect unic deoarece au fost plecaþi la munci agricole cu pãrinþii. Vã rugãm sã precizaþi numãrul de sesizãri realizate în perioada 2006-2007. Precizaþi numãrul de sesizãri de rele tratamente. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã nu a are cunoºtinþã de asemenea cazuri.Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava nu oferã un rãspuns concret. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu rãspunde la aceastã întrebare. cazurile copiilor care s-au sustras procesului de învãþãmânt. Vã rugãm sã precizaþi dacã în perioada 2006-2007 inspectoratul ºcolar judeþean a colaborat cu serviciul public de asistenþã socialã sã ia toate mãsurile pentru reintegrarea ºcolarã a copilului care se sustrage de la procesul de învãþãmânt. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a realizat 3 astfel de sesizãri. Vã rugãm sã precizaþi dacã au existat în cursul anului 2006-2007 cadre didactice pentru sãvârºirea urmãtoarelor abateri disciplinare grave:nesesizarea cazurilor de abuz sau rele tratamente. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã nu deþine astfel de date. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã a colaborat cu SPAS în cadrul unor proiecte Phare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ declarã cã reprezentanþii DGASPC analizeazã ºi soluþioneazã cazurile împreunã cu ISJ. Inspectoratul ªcolar Judeþean nu rãspunde la întrebare. sau dupã caz DGASPC. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a realizat astfel de sesizãri. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã nu deþine date despre acest subiect. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã 2 cadre didactice au fost sancþionate administrativ. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi nu rãspunde la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a declarat cã a colaborat cu SPAS. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat un numãr de 5 sesizãri de rele tratamente. abuzuri ºi/sau de neglijare a copiilor. vã rog sã daþi exemple de câteva astfel de colaborãri pe care le consideraþi relevante. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi prezintã un numãr de 119 copii care au beneficiat în urma colaborãrii dintre ISJ ºi SPAS în vederea luãrii tuturor mãsurilor pentru reintegrarea ºcolarã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani a declarat cã nu a realizat nicio astfel de sesizare. precum ºi în cadrul comisiilor judeþene: Comisia pentru protecþia copilului ºi Echipa intersectorialã pentru prevenirea ºi combaterea exploatãrii copiilor prin muncã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ nu precizeazã decât cã a semnalat un numãr mic de cazuri de abuz/neglijare cãtre DGASPC. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã nu deþine numãrul de sesizãri de abuzuri/neglijare sesizate cãtre SPAS sau DGASPC. Dacã da. Precizaþi dacã în perioada 2006-2007 numãrul sesizãrilor cãtre SPAS a copiilor care s-au retras din procesul de învãþãmânt. pe care ºcolile din subordinea ISJ le-a realizat în perioada 2006-2007 la serviciul public de asistenþã socialã. 74 . Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã nu deþine astfel de date.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a rãspuns la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat 120 de cadre didactice au participat la cursul de formare „Educaþie pentru cetãþenie democraticã” la care au participat 120 de cadre didactice. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat urmãtoarele cursuri de formare în domeniul drepturilor copilului: .Cursuri de formare în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului pentru 60 de învãþãtori organizate de ISJ ºi CCD Vrancea. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã nu s-au desfãºurat astfel de activitãþi. Menþionaþi dacã personalul didactic din judeþ beneficiazã de programe de educaþie permanentã ºi formare profesionalã continuã în domeniul protecþiei speciale a copilului. . Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a declarat cã în anul 2006 — 2007 au fost angajate un numãr de 6759 cadre didactice iar în anul ºcolar 2007-2008 un numãr de 6912 de cadre didactice. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a rãspuns la aceastã întrebare. 60 de învãþãtori. 75 . . Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava nu a sancþionat nici un cadru didactic pentru abaterile la care s-a fãcut referire. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã personalul didactic beneficiazã de cercuri pedagogice ºi comisii metodice. seminarii de informare etc.20 de educatoare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat un numãr de 4300 de cadre didactice. Vã rugãm sã precizaþi numãrul total de cadre didactice angajate în unitãþile ºcolare subordonate ISJ. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat un numãr de 9123 de cadre didactice. .30 de profesori dau fost formaþi ca profesori de sprijin/iteneranþi ºi a echipelor CREI în cadrul proiectului Phare „Acces la grupuri dezavantajate”. Cursuri de formare a consilierilor educativi.Cursuri de formare pentru 60 de psihopedagogi privind cunoaºterea ºi respectarea Legii 272 din 2004. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a rãspuns la aceastã întrebare. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a declarat cã a existat doar consiliere a cadrelor didactice care au în clasã copii care beneficiazã de mãsuri speciale de protecþie. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã s-au desfãºurat urmãtoarele cursuri: .250 de cadre didactice au beneficiat de cursuri privind educaþia incluzivã finanþate prin fonduri Phare. Vã rog sã precizaþi dacã în anii 2006-2007 s-au organizat cursuri ºi programe de formare iniþialã ºi continuã a personalului din carul unitãþilor ºcoalre în doemniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului.Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea nu a sancþionat nici un cadru didactic pentru abaterile la care s-a fãcut referire.Curs de formare privind cunoaºterea ºi respectarea legii 272 din 2004 realizat de ISJ Vrancea ºi DGASPC Vrancea la care au participat 30 de cadre didactice ºi preoþi care predau religia în ºcoli. care se constituie în programe de formare continuã în domeniul protecþiei copilului. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat un numãr de 7800 de cadre didactice.Seminar cu tema „Abuzul asupra copilului” organizat de ISJ pentru 35 de cadre didactice. . 30 de consilieri educativi au urmat cursuri despre educaþia copiilor cu CES integraþi în ºcolile de masã. . Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat un numãr de 3400 de cadre didactice a urmat cursuri de „Consiliere ºi Orientare” prin CCD. în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului pentru 60 de profesori organizate de ISJ ºi CCD. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a declarat cã în ãn anii 2007 ºi 2008 s-au desfãºurat cursuri cu consilierii educativi cu tema „Parteneriat educaþional pentru promovarea drepturilor copilului” ºi comisii metodice ºcolare în care s-a dezbãtut Legea 272 din 2004. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a rãspuns la aceastã întrebare.

în perioada 2006-2007 în vederea asigurãrii informãrii a copiilor cu privire la drepturile acestora reglementate de legislaþia româneascã ºi de tratatele internaþionale la care România este parte. ªcoala cu clasele IVIII nr. Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea a declarat cã acest tip de activitãþi s-au desfãºurat în toate ºcolile prin consilierii educativi ºi profesorii diriginþi astfel: . Referitor la organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale pentru a nu intra prematur pe piaþa muncii.8 Suceava.în cadrul dezbaterilor.Precizaþi care sunt mãsurile întreprinse de instituþia dvs. La solicitarea de a preciza numãrul de copii care au abandonat ºcoala din unitatea de învãþãmânt pe care o reprezintã. jud. nesesizarea DGASPC a cazurilor de copii care se sustrag 76 . Vrancea. Grupul ªcolar Nicolina Iaºi ºi Grup ªcolar Mãrãºeºti. douã dintre ºcoli raporteazã cã nu au avut cazuri de abandon pe perioada de doi ani iar celelalte ºcoli au raportat cazuri de abandon ºcolar. „Vorbeºte limba europeanã”. jud. Iaºi. abuzuri sau neglijare a copilului în perioada 2006-2007 nici o instituþie nu a sesizat astfel de cazuri. SPAS.în cadrul consiliilor elevilor în fiecare ºcoalã. jud. Referitor la precizarea dacã unitatea de învãþãmânt a sesizat SPAS sau DGASPC cu privire la cazuri de rele tratamente. Referitor dacã ºcoala a avut un cadru didactic membru în structura consultativã comunitarã numai douã ºcoli din zece au avut un reprezentant în aceastã structurã. Galaþi. doar trei din ºcolile chestionate au menþionat cã au cadre didactice desemnate sã susþinã astfel de cursuri ºi care au susþinut astfel de cursuri. Vrancea. Prefectura Judeþului Vrancea. „Eu în UE” etc. nesesizarea DGASPC în cazul în care cadrul didactic are suspiciuni în legãturã cu existenþa unui abuz sau neglijare a copilului. activitãþi educative ºi extraºcolare. La rugãmintea de a preciza numãrul de contestaþii pe care elevii le-au realizat între anii 2006-2007 privind modalitãþile de evaluare ºi rezultatele evaluãrilor ºcolare toate ºcolile au declarat cã nu a fost declaratã nicio contestaþie. Inspectoratul ªcolar Judeþean Galaþi a declarat un numãr de 558 de copii care au participat la activitãþi în vederea asigurãrii informãrii a copiilor cu privire la drepturile acestora reglementate de legislaþia româneascã ºi de tratatele internaþionale la care România este parte. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a declarat cã au desfãºurat astfel de activitãþi ºi acestea sunt accesibile pe pagina de web a ISJ Neamþ. Referitor la sesizarea SPAS sau DGASPC cu privire la cazuri de copii care s-au sustras procesului de învãþãmânt desfãºurând munci cu nerespectarea dispoziþiilor legale în perioada 2006-2007 o singurã ºcoalã a fãcut o astfel de sesizare pentru un copil exploatat prin muncã pentru creºterea animalelor. jud. organizarea Consiliului Judeþean al Elevilor. . Referitor la susþinerea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala.în cadrul orelor de dirigenþie. Grupul ªcolar „Gheorghe Balº” Adjud. în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt numai douã ºcoli au organizat astfel de cursuri. Referitor la precizarea dacã în cursul anilor 2006-2007 din unitatea dvs. seminariilor organizate în ºcoli în colaborare cu DGASPC. Grupul ªcolar „Paul Bujor” Bereºti. IJP. ªcoala cu clasele I-VIII nr. . .prin participarea la concursuri judeþene ºi naþionale de tipul: „Privind spre Europa”. ªcoala „George Coºbuc” Iaºi. ºcolarã au fost sancþionate cadre didactice pentru sãvârºirea urmãtoarelor abateri disciplinare grave: nesesizarea cazurilor de abuz sau rele tratamente. Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani nu a rãspuns la aceastã întrebare La sondajul realizat au participat urmãtoarele ºcoli: ªcoala cu clasele I-VIII nr.11 Botoºani. ªcoala „Petru Rareº” Hârlãu. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava a declarat cã a desfãºurat campanii judeþene desfãºurate în unitãþile ºcolare. ASP.3 Suceava.

Astfel. sãnãtate. ca instituþii ale administraþiei publice locale cu atribuþii în domeniul educaþiei. la asigurarea condiþiilor exercitãrii în condiþii de egalitate a acestui drept. dreptul de a practica activitãþi recreative proprii vârstei sale. la activitãþile cultural. în mod special în situatia zonelor intens populate”. sã participe în mod liber la activitãþi recreative proprii vârstei sale.Dreptul copilului la timp liber. în condiþii de egalitate. Cercetãrii ºi Tineretului ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale. stimularea ºi educatia acestuia se realizeazã ºi prin activitãþi recreative. În vederea monitorizarii respectarii acestui drept al copilului. potrivit atribuþiilor care le revin.1 lit. conform cu structura anului ºcolar. potrivit atribuþiilor cele revin. competiþii. Astfel. în art. sarcina revenind deopotrivã dascãlilor prin modalitatea de stabilire a orarului ºcolar ºi planificãrii activitãþilor didactice. Relaxarea copilului si. locuri de joacã suficiente ºi adecvate pentru copii. organizarea programului zilnic în ºcoli astfel încât sã evite supraîncarcarea orarului. (3) Autoritãþile publice au obligaþia sã asigure. 5. artistice ºi sportive ale comunitãþii. este absolut necesar ca în stabilirea programului zilnic al copilului sã fie realizat un echilibru între activitãþile ºcolare ºi extraºcolare. instruirii ºi dezvoltãrii pesonalitãþii copilului ºi a consolidarii legãturilor interpersonale ale acestuia o reprezintã organizarea de cãtre unitãþile de învãþãmânt de tabere ºi execursii ºcolare. adapost. mestesugãreºti. precum ºi familiei care trebuie sã organizeze activitatea extraºcolarã a copilului astfel încât acesta sã beneficieze ºi timp de odihnã ºi de timp de relaxare prin joc. 48 al.5. permisivã ºi stimulativã”. 49 din Legea 272/2004 “ Copilul are dreptul la odihnã ºi vacanþã. artistice ºi cultural. niciuna dintre ºcoli nu a avut cadre didactice sancþionate pentru abaterile menþionate. Inspectoratul ªcolar Judeþean Suceava aprecizã cã mãsurile pe care trebuie sã le întreprindã în calitate de instituþie cu atribuþii în respectarea acestui drept la copilului sunt ”respectarea vacanþelor ºcolare. în acelasi timp. activitãþi recreative ºi culturale. 77 . o altã modalitate eficientã pentru asigurarea relaxãrii. spectacole artistice toate aceste activitãþi fiind stimulative pentru copii. activitãþi recreative ºi artistice. fie ºcolare. surmenarea fiind o cauza a afectãrii stãrii de sãnãtate a copilului. dându-le posibilitatea sã-ºi dezvolte abilitãþile ºi sã-ºi valorifice talentele. Cu privire la existenþa programelor de educare permanentã ºi formare profesionalã continuã a cadrelor didactice din ºcoalã nici o unitate de învãþãmânt nu a declarat cã ar fi implementat astfel de programe. de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã. Statele pãrþi respectã ºi promoveazã dreptul copilului de a participa pe deplin la viaþa culturalã ºi artisticã ºi încurajeazã punerea la dispoziþie acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber ºi de desfãºurare a activitãþilor recreative. potrivit art. organizarea de concursuri. De asemenea. precum ºi dreptul acestuia de a participa liber la viaþa culturalã ºi artisticã. au fost adresate solicitari de informaþii de interes public Inspectoratelor ªcolare Judeþene din Judeþele din Moldova prin care s-au solicitat informaþii cu privire la mãsurile întreprinse de cãtre aceste instituþii pentru asigurarea dreptului copilului la timp liber. inspectoratele ºcolare ºi unitãþile de învãþãmânt.procesului de învãþãmânt desfãºurând munci cu nerespectarea legii. Textul de lege sus menþionat reglementeazã dreptul copilului la timp liber.e din Legea 272/2004 Ministerul Educaþiei. Autoritãþile publice au obligaþia sã contribuie. ca de exemplu activitãþile sportive. 31 care prevede cã “statele pãrþi recunosc dreptul copilului la odihnã ºi la vacanþã. consacrat ºi de Conventia ONU privind drepturile copilului. dat fiind ca în cazul suprasolicitarii copilul nu poate da randament ºcolar. fie extraºcolare.” De asemenea. Inspectoratul ªcolar Judeþean Neamþ a mentionat ca “oferta educaþionalã ºcolarã ºi extraºcolarã a unitãþilor de învãþãmânt din judeþ este bogatã. Odihna copilului este la fel de importantã pentru dezvoltarea copilului ca ºi celelalte nevoi ale acestuia: alimentaþie. Activitãþile recreative pot fi de cele mai multe ori sunt strans legate de procesul de învãþãmânt ºi educaþie. activitãþi recreative ºi culturale Potrivit art. educaþie. sunt obligate sã întreprindã toate mãsurile necesare pentru respectarea dreptului copilului la timp de odihnã ºi timp liber. tehnice ºi ºtiinþifice. fãrã a oferi detalii cu privire la mãsurile efectiv intreprinse. (2) Copilul trebuie sã beneficieze de timp suficient pentru odihnã ºi vacanþã. artisitice ºi culturale.

s-au organizat excursii în þarã de 2-3 zile. construcþie care se va finaliza la sfârºitul anului 2008 2. Consiliul Local al Orasului Hârlãu Consiliul Local al Muncipiului Vaslui Consiliul Local Negreºti Consiliul Local Bacãu Consiliul local Comãneºti Consiliul Local Botoºani Consiliul Local Consiliul Local Tudora 78 Nr. s-au organizat festivaluri ºi concursuri judeþene la care au participat 1200 de elevi. În urma rãspunsurilor primite. conform informaþiilor furnizate de cãtre aceste instituþii la solicitarile de informaþii de interes public: Judeþul Iaºi Localitatea Muncipiul Iaºi Nr. am constat cã. organizarea activitãþilor educative în ºcoli sub coordonarea consilierilor educative. în mod special în situaþia zonelor intens populate. locuri de joacã suficiente ºi adecvate pentru copii.978 locuitori 11. Tabelul de mai jos prezinta o evident a numãrului de locuri de joaca amenajate pentru copii de cãtre consiliile locale.49 3) Autoritãþile publice au obligaþia sã asigure. Articolul care face referire la aceastã obligaþie are urmãtorul conþinut: ART. inclusiv consiliilor locale atribuþii legate de dreptul la recreere al copiilor. Primãria oraºului Bucecea • în perioada 2006-2007 s-a amenajat un loc de joacã pentru copii în centrul oraºului. Locuitori 305. amenajat în cursul anului 2007.942 locuitori 70.921 23. Inspectoratul ªcolar Vrancea a menþionat ca în perioada 2006-2007 a organizat tabere pentru copii la care au participat 520 de elevi în 16 centre de agreement destinate copiilor. dintre care unul a fost amenajat în anul 2006 Nu a rãspuns la aceasta solicitare un singur spaþiu de joacã pentru copii. organizarea de activitãþi în Palatele ºi Cluburile Copiilor”. Primãria Dumbrãveni. în mare majoritate. judeþul Neamþ • în perioada 2006-2007 nu s-au amenajat locuri de joacã pentru copii însã existã o finanþare aprobatã pentru amenajarea unui loc de joacã pentru copii. la care au participat 1500 de elevi. inclusive pentru organizarea banchetului ºcolar. judeþul Suceava • în localitatea Fãlticeni existã 3 locuri de joacã pentru copii dintre care unul a fost amenajat în anul 2007 5. din care reamenajate 1 în anul 2006 ºi 10 în anul 2007 Nu a rãspuns la aceasta solicitare Iaºi Orasul Hârlãu Vaslui Muncipiul Vaslui Vaslui Bacãu Bacãu Botoºani Botoºani Botoºani Orasul Negreºti Muncipiul Bacãu Orasul Comãneºti Muncipiul Botoºani Orasul Bucecea Comuna Tudora 10.267 Instituþia Consiliul Local al Muncipiului Iaºi. 1. consiliile locale au amenajat locuri de joacã pentru copii în perioada 2006-2007. potrivit atribuþiilor care le revin. în cadrul unui proiect aflat în evaluare la Ministerul Mediului 3.reducerea volumului de teme acasã. judeþul Suceava • în perioada 2006-2007 s-a amenajat un loc de joacã pentru copii în centrul comunei 4. Locurilor de joacã pentru copii 220 de locuri de joacã pentru copii.Primãria Comunei Sãbãoani.132 5345 5116 -16 locuri de joacã pânã în anul 2006 -22 de locuri de joacã construite în anul 2008 1 singur spaþiu de joacã Nu a rãspuns la aceastã solicitare 14 locuri de joacã pentru copii. Primãria municipiului Piatra Neamþ • în oraºul Piatra Neamþ exista 24 de locuri de joacã pentru copii ºi urmeazã sã se mai amenajeze încã 6 locuri noi de joacã. Legea 272/ 2004 acordã autoritãþilor publice. 1 singur loc de joacã la grãdiniþa din centru . Primãria oraºului Fãlticeni.230 119. obligaþia acestora fiind de a asigurã locuri de joacã suficiente pentru copii.600 175.

6 1 0. în cadrul gradiniþei de copii din centrul comunei Nu a rãspuns la aceasta solicitare Nu a rãspuns Rata abandonului ºcolar în învãþãmântul preuniversitar.7 2 Învãþãmânt liceal 3. orasul Fãlticeni.9 0.7 2.2 1. nu sunt amenajate locuri de joacã pentru copii. numãrul copiilor care au abandonat ºcoala se prezintã astfel: Judeþul Iaºi Vaslui Bacãu Neamþ Suceava Botoºani Vrancea Galaþi Nr. Locuitori 105.9 1.8 3.9 0.6 6. s-a obþinut finanþare pentru amenajarea unui astfel de spatiu.2 1.219 292.2 Astfel. municipiul Focsani.6 1. judeþul Vrancea (2 cazuri).3 Învãþãmânt profesional ºi de ucenici 6. 1 singur loc de joacã pentru copii.5 1.9 5.000 69268 10494 Instituþia Consiliul Local Neamþ Consiliul Local Romna Consiliul Local Sãbãoani Nr. judeþul Suceava (2 cazuri).2005 urmatoarea evoluþie: 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Forma de învãþãmânt Învãþãmânt primar ºi gimnazial 0.5 1. De asemenea.865 28. dintre care unul a fost amenajat în anul 2007. toate reamenjate în perioada 2006-2007. potrivit datelor statistice oferite de Inspectoratele ªcolare Judeþene din regiunea Moldovei. dar.4 1.5 Învãþãmânt postliceal ºi de maistri 8.899 8806 103. Judeþul Neamþ (1 singur caz).Judeþul Neamþ Neamþ Neamþ Localitatea Muncipiul Neamþ Muncipiul Roman Comuna Sãbãoani Nr. 22 de locuri de joacã pentru copii.8 7. proiect care va fi finalizat în cursul anului 2008.9 5. 79 .7 învãþãmânt primar: 0. Suceava Suceava Suceava Vrancea Galaþi Municipiul Suceava Orasul Fãlticeni Comuna Dumbraveni Muncipiul Focsani Muncipiul Galaþi 105.3 învãþãmânt gimnazial 0. din Municipiul Suceava.5 7. conform informaþiilor furnizate de Primaria Comunei Sãbãoani. conform datelor statistice prezentate pe site-ul oficial al Institutului Naþional de Statisticã a cunoscut în perioada 1999. judeþul Suceava (14 cazuri).898 Consiliul Local Fãlticeni Consiliul Local Dumbraveni Consiliul Local Focsani Consiliul Local Galaþi 3 locuri de joacã pentru copii.7 9. cazurilor de abandon ºcolar în perioada 2006-2007 ISJ Iaºi nu a rãspuns ISJ Vaslui nu a rãspuns ISJ Bacãu nu a rãspuns 687 cazuri 954 cazuri 215 cazuri 568 cazuri 466 cazuri Astfel.6 1. au existat sesizãri din partea unitãþilor ºcolare cãtre Serviciul Public de asistenþã Socialã doar la SPAS-ul din cadrul Consiliului Local Suceava (6 cazuri) ºi SPAS-ul din cadrul Consiliului Local Roman (1 sigur caz). Judeþul Botoºani au fost înregistrate cazuri de abandon ºcolar cãrora li s-au asigurat servicii de specialitate de cãtre aceste instituþii.8 0.6 9.4 2.1 7.3 2.2 1. Locurilor de joacã pentru copii 24 de locuri de joacã amenjate pentru copii ºi urmeazã sã fie amenjate încã 6 locuri. Primaria Comunei Tudora.5 3.5 8.1 6. potrivit informaþiilor furnizate de Serviciile Publice de Asistenþã Socialã numai la Serviciile Publice de Asistenþã Socialã din cadrul Consiliilor Locale din Muncipiul Roman.

se reglementeazã protecþia copilului împotriva exploatãrii economice. stabilind instituþii competente dar ºi modalitãþi concrete de a proteja acest drept. Astfel.1. DGASPC. prestaþiilor ºi serviciilor destinate îngrijirii ºi dezvoltãrii copilului lipsit. Capitolul III din legea 272/ 2004 reglementeazã în articolele 50-71 protecþia specialã a copilului ce reprezintã ansamblul mãsurilor. 1 ºi 2 prevederi legate de acest aspect: „Copilul care este. în cadrul secþiunilor a 2-a.36 reprezintã reglementarea generalã a protejãrii copilului împotriva „oricãrei forme de exploatare dãunãtoare oricãrui aspect al bunãstãrii sale”. plasamentul în regim de urgenþã ºi supravegherea specializatã. Mai detaliat. Dreptul la protecþie împotriva împotriva exploatãrii economice Potrivit art. acest document internaþional reglementând în cadrul art. care au fost enumerate mai sus. Capitolul VI din legea 272/2004 reglementeazã în cadrul articolelor 85-99 dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricãror forme de violenþã. dezvoltã noþiunile de asistenþã ºi protecþie specialã din partea statului. Convenþia ONU stabileºte obligaþii pentru statele pãrþi semnatare ca “în conformitate cu legislaþia lor naþionalã.” Mai mult. mentale. 32 alin 1 „Statele pãrþi recunosc dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatãrii economice ºi de a nu fi constrâns la vreo munca ce comportã vreun risc potenþial sau care este susceptibila sã îi compromitã educaþia ori sã îi dãuneze sãnãtãþii sau dezvoltãrii sale fizice. respectiv protejarea copilului 80 . 6. spirituale. conturându-le un conþinut concret. Astfel. abuz. nu poate fi lãsat în grija acestora. morale ori sociale” În cadrul art. morale ori sociale”. ºi pentru a preveni folosirea copiilor în scopul producerii ºi al traficului ilicit de astfel de substanþe”. temporar sau definitiv. potenþialii beneficiari ºi instituþiile competente în aplicarea acestora. sã asigure protecþie alternativã pentru un astfel de copil” Legea 272/ 2004.6. 87 din Legea 272/2004. Comisia de Protecþia Copilului. am analizat implementarea prevederilor legale ale capitolului III din legea 272/ 2004. MÃSURI SPECIALE DE PROTECÞIE A COPILULUI În cadrul capitolului denumit de noi generic “Mãsuri speciale de protecþie a copilului”. Convenþia ONU cu privire la drepturile copilului acordã o atenþie specialã protejãrii copiilor împotriva abuzurilor ºi violenþelor de orice fel. de ocrotirea pãrinþilor sãi sau a celui care. în orice scop ºi sub orice formã” în timp ce art.20 alin. legea 272/ 2004 a reglementat acest subiect vast în cadrul mai multor secþiuni. Din prisma drepturilor reglementate de aceastã secþiune dar ºi a autoritãþilor cu atribuþii în respectarea acestora. intitulat “ Protecþia copilului împotriva exploatãrii”. spirituale. 33 . “Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatãrii ºi nu poate fi constrâns la o munca ce comportã un risc potenþial sau care este susceptibil sã îi compromitã educaþia ori sã-i dãuneze sãnãtãþii ori dezvoltãrii sale fizice. Articolul menþionat reglementeazã dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatãrii economice. nu poate fi lãsat în acest mediu are dreptul la protecþie ºi asistenþã specialã din partea statului. lipsit de mediul sau familial sau care.plasamentul. Convenþia ONU obligã statele semnatare sã ia toate mãsurile pentru „pentru a proteja copiii contra folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþe psihotrope. mentale. reglementând protecþia lor în conþinutul mai multor articole. Art. conformându-se prevederilor Convenþiei ONU. se stabilesc condiþiile în care se pot aplica ºi ridica mãsurile de protecþie specialã stabilite de legea 272/2004. a 3-a ºi a 4-a. în vederea protejãrii intereselor sale. în secþiunea a 2-a protecþia copilului împotriva consumului de droguri. rele tratamente sau neglijenþã. în cadrul secþiunii 1. pentru protejarea intereselor sale. vânzãrii ºi traficul de copii. în cadrul art. au fost adresate întrebãri legate de modalitãþile de implementare a obligaþiilor prevãzute de capitolul III ºi respectiv capitolul VI din legea 272/ 2004 urmãtoarelor instituþii:ANPDC. în secþiunea a 3-a protecþia copilului împotriva abuzurilor sau neglijenþei. Luând în considerare importanþa protejãrii copiilor împotriva oricãror forme de exploatare ºi violenþã precum ºi directivele Convenþiei ONU în acest sens. 35 din Convenþia ONU se referã la protejarea copiilor împotriva „rãpirii. temporar ori permanent. Protecþia alternativã a copilului reprezintã o preocupare a Convenþiei ONU cu privire la drepturile copilului. în secþiunea a 4-a protecþia copilului împotriva oricãrei forme de traficare ºi în secþiunea a 5-a protecþia copilului împotriva altor forme de exploatare. ITM. intitulat “ Protecþia specialã a copilului lipsit temporar sau definitiv de protecþia pãrinþilor sãi” ºi ale capitolului VI.

În vederea derulãrii Programului Internaþional de Eliminare a Muncii Copilului. De asemenea. respectiv 13-15 ani. ea devenind un subiect de mare interes pe plan internaþional începând cu anii 1990. Referitor la vârsta la care copiii pot fi încadraþi în muncã. 13 alin. Inspectoratelor de Poliþie Judeþene etc. ratificatã de România prin Decretul nr.3 cele mai grave forme de muncã a copiilor: sclavia. Convenþia nr. constituie infracþiune încadrarea minorilor cu nerespectarea condiþiilor legale de vârstã sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitãþi cu încãlcarea prevederilor legale 81 . ratificatã de România prin Legea 203/2000. conform art. 3 al Coventiei 189/1999 este doar exemplificativã. dacã astfel nu îi sunt pericilitate sãnãtatea. prin Hotarârea de Guvern 617/2004 a fost înfiinþat Comitetul Naþional Director pentru Prevenire ºi Combaterea Exploatãrii prin Muncã a Copilului. locul ºi durata desfãºurãrii lor. trebuie luate în calcul vârsta copilului. Direcþiei de Asistenþã Socialã ºi Protecþiei Copilului. 189/1999 a Organizaþiei Internaþionale a Muncii (ILO) privind interzicerea celor mai grave forme de muncã a copiilor ºi acþiunea imediatã în vederea eliminãrii lor. utilizarea. se deruleazã ºi în România Programul Internaþional pentru Eliminare a Muncii Copilului. precum ºi încadrarea persoanei sub 18 ani în condiþii de muncã grele. vânzarea sau comerþul de copii. Potrivit art. Începând cu data de 01. mai ales în producþia ºi traficul de stupefiante. munca obligatorie. Inspectoratelor ªcolare Judeþene. Una dintre tematicile de mare interes în domeniul prevenerii ºi combaterii exploatarii prin muncã a copilului a fost diferenþierea între formele grave ale muncii copilului ºi activitãþile acceptate pe care acesta le poate presta confom vîrstei ºi maturitãþii sale fizice ºi psihice. Conform Codului Muncii Român. principale atribuþii ale Echipei Intersectoriale fiind monitorizarea ºi de evaluare a fenomenului de exploatare a copiilor prin muncã. existând astfel forme de muncã apreciate ca fiind benefice pentru copil ºi care duc la responsabilizarea acestuia. Direcþiei de Sãnãtate Publicã. datoritã aplificãrii fenomenului la nivel mondial ºi conºtientizãrii generale a necesitãþii eradicãrii acestui fenomen. Nu toate formele de muncã pe care le desfãºoarã copilul pot fi considerate “exploatare prin muncã”.1 din Codul Muncii. aptitudinile ºi cunoºtinþele sale.03. Programul Internaþional pentru Eliminarea Muncii Copilului se desfãºoarã în prezent în 85 de þãri. iar pe de altã parte tipul activitãþilor desfãºurate. copilul dobândeºte capacitatea de muncã la vârsta de 16 ani. În legislaþia internã. enumerã în art. stadiul sãu de dezvoltare pe de o parte. cu acordul pãrinþilor sau al reprezentanþilor legali. dezvoltarea ºi pregãtirea profesionalã. principalele initiative ºi demersuri legislative aparþinând Organizaþiei Internaþionale a Muncii (ILO). 13 alin. În 1992 Organizaþia Internaþionalã a Muncii a lansat Programul Internaþional pentru Eliminarea Muncii Copilului în cadrul cãruia se acordã asistenþã tehnicã þãrilor în care sunt identificate forme grave ale muncii copilului. psihice ºi morale. utilizarea copiilor în scopul prostituãrii sau producerii unor material pornografice sau spectacole pornografice. Potrivit art. este interzisã încadrarea în muncã a persoanelor cu vârsta sub 15 ani. existând mult mai multe forme grave de exploatare a copilului prin muncã. dezvoltãrii ºi securitãþii copilului.2000. aceastã convenþie prevede cã legislaþia naþionalã a statelor poate autoriza încadrarea copilului în munci uºoare ºi la vârste mai mici. 83/1975. conform art.1 din Codul Muncii Român. ca organism de coordonare ºi monitorizare a programelor desfãºurate în România pentru prevenirea ºi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului. stabileºte cã vârsta minimã de încadrarea în muncã nu poate fi mai micã de 16 ani. vãtãmãtoare sau periculoase.împotriva exploatãrii prin muncã ce presupune folosirea copilului la munci ºi activitãþi aducãtoare sau nu de profit care sunt neconforme vârstei ºi dezvoltãrii sale fizice. 4 din Conventie de a stabili muncile sau activitatile care prin natura lor sau prin locul sau conditiile de desfasurare pot dãuna sãnãtãþii. pentru a depãºi ºi rezolva aceastã problemã. recrutarea sau folosirea copilului în scopul unor activitãþi ilicite. 138 din 1973.2 din Codul Muncii. Convenþia Internaþioalã a Muncii (ILO) nr. Pentru a face o dististincþie între exploatarea prin muncã a copilului ºi formele de muncã acceptabile pe care le poate presta copilul . Solidaritãþii Sociale ºi Familiei. securitãþii ºi moralitãþii copilului. persoana fizicã poate încheia un contract de muncã în calitate de salariat ºi la împlinirea vârstei de 15 ani. Enumerarea din art. Problematica muncii copilului a fost privitã mult timp cu indiferenþã ºi scepticism. în contextul preocupãrii crescute a comunitãþii internaþionale faþã de problema eliminãrii formelor grave ale muncii copilului. dezvoltânu-i abilitãþile ºi pregãtindu-l astfel pentru viaþa de adult. pentru activitãþi potrivite cu dezvoltarea fizicã. revenind astfel sarcina statelor semnatare. precum ºi în orice alte activitãþi care prin condiþiile în care se exercitã dãuneazã sãnãtãþii. La iniþiativa Comitetului Naþional Director pentru Combaterea Exploatãrii copilului ºi a Ministerului Muncii. în coordonarea Ministrului Muncii. Solidaritãþii Sociale ºi Familiei au fost înfiinþate la nivel judeþean Echipe Intersectoriale din care fac parte reprezentanþi ai Inspecþiei Muncii. cu finanþarea Organizaþiei Internaþionale a Muncii. utilizarea copiilor în conflicte armate. 280 ind.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Bacãu 3. Astfel. pentru prevenirea riscurilor profesionale ºi a conflictelor sociale. d) asistarea tehnicã a angajatorilor ºi angajaþilor.despre mãsurile de protecþie de care pot beneficia ºi despre riscurile pe care le implicã cazurile de exploatare economicã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Vrancea 5. Preponderent. c) furnizarea de informaþii celor interesaþi despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaþiei muncii. mixt. Din perspectiva obligaþiilor atribuite de art. c) pentru angajatori sau potenþiali angajatori. Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaþi 6. Inspectoratul Teritorial de Muncã Neamþ 2. Inspectoratul Teritorial de Muncã este un organ de specialitate aflat în subordinea Inspecþiei Muncii. care controleazã aplicarea unitarã a legilor ºi a altor acte normative care reglementeazã domeniul muncii. Astfel.4 din Legea 272/2004. c) Pentru angajatori sau potenþiali angajatori. în colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului. 87 alin. la securitatea ºi sãnãtatea în muncã. pentru a-i ajuta sã asigure copiilor o realã protecþie împotriva exploatãrii economice. b) informarea autoritãþilor competente despre deficienþele legate de aplicarea corecta a dispoziþiilor legale în vigoare. la protecþia salariaþilor care lucreazã în condiþii deosebite ºi a prevederilor legale referitoare la asigurãrile sociale. am adresat întrebãri instituþiilor competente din zona Moldovei în legãturã cu programele/ campaniile de informare cu privire la exploatarea economicã a copiilor destinate copiilor. articolul 87 la care facem referire mai sus are urmãtorul conþinut: ART. I pct. Inspecþia Muncii în colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului are obligaþia de a promova campanii de conºtientizare ºi informare: a) Pentru copii: despre mãsurile de protecþie de care pot beneficia ºi despre riscurile pe care le implicã cazurile de exploatare economicã. b) Pentru publicul larg: incluzând educaþia parentalã ºi activitãþi de pregãtire pentru categoriile profesionale care lucreazã cu ºi pentru copii. pentru a-i ajuta sã asigure copiilor o reala protecþie împotriva exploatãrii economice. Inspectoratul Teritorial de Muncã Iaºi Legea 272/ 2004 acordã atribuþii Inspectoratelor Teritoriale de Muncã cu privire la protecþia copilului împotriva exploatãrii economice. b) pentru publicul larg . luând în considerare rolul acestei instituþii în vegherea aplicãrii corecte a prevederilor legale cu privire la relaþiile în muncã. privat ºi alte categorii de angajatori. Inspectoratul Teritorial de Muncã Botoºani 7. Inspectoratul Teritorial de Muncã Suceava 4. Obiectivele principale ale activitãþii inspectoratului sunt urmãtoarele: a) controlul aplicãrii prevederilor legale referitoare la relaþiile de muncã. securitatea ºi sãnãtatea în munca la toate persoanele juridice ºi fizice din sectorul public.87 din legea 272/ 2004 Inspectoratelor Teritoriale de Muncã. rãspunsurile instituþiilor chestionate au fost dupã cum urmeazã: 82 . 87 (4) Inspecþia Muncii. Instituþiile care au rãspuns chestionarelor noastre au fost urmãtoarele: 1. aceste instituþii iniþiazã campanii de conºtientizare ce se adreseazã angajatorilor sau potenþialilor angajatori ºi mai puþin campanii ce se adreseazã copiilor sau publicului larg .75 din OUG 65/2005) Potrivit art. Rãspunsurile instituþiilor au relevat faptul cã inspectoratele teritoriale de muncã sunt preocupate în a iniþia sau a participa în campanii care vizeazã protecþia copilului împotriva exploatãrii economice. cu excepþiile prevãzute de lege. relaþiile de muncã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui 8.incluzând educaþie parentalã ºi activitãþi de pregãtire pentru categoriile profesionale care lucreazã cu ºi pentru copii. publicului larg ºi angajatorilor iniþiate de cãtre inspectoratele teritoriale de muncã. are obligaþia de a promova campanii de conºtientizare ºi informare: a) pentru copii .referitoare la regimul de muncã al minorilor ºi se pedepseºte cu închisoarea de la 1 la 3 ani (textul de lege a fost introdus prin art.

Au participat 188 de angajatori. • Nu s-au organizat campanii de informare pentru publicul larg 5. din anii terminali. Inspectoratul Teritorial de Muncã Vrancea • în cadrul Campaniei Naþionale pentru prevenirea ºi combaterea exploatãrii copiilor prin muncã. ITM Botoºani a derulat un program finanþat de Uniunea Europeanã ºi a editata broºuri cu informaþii referitoare la relaþiile de muncã. la birourile de relaþii cu publicul fiecare angajator este informat de cãtre inspectorii de muncã despre condiþiile de încadrare în muncã a tinerilor. dintre care 26 de copii se aflau în mãsuri de protecþie de tip rezidenþial 83 . Prin rapoartele trimestriale transmise Inspecþiei Muncii Bucureºti sunt semnalate toate cazurile de minori identificaþi desfãºurând activitãþi economice. De exemplu. Au beneficiat de aceste sesiuni de informare un numãr de 80 de elevi. în perioada 2006-2007. alãturi de alte instituþii: Inspectoratul ªcolar. 6. la înregistrarea contractelor de muncã fiecare angajator este informat de cãtre inspectorii de muncã despre condiþiile de încadrare în muncã a tinerilor. dupã care se dispune amenda contravenþionalã sau sesizarea organelor de urmãrire penalã. Echipa Intersectorialã Localã a fost conceputã ca instrument de evaluare permanentã a fenomenului de exploatare a copilului. activitãþi de informare a copiilor de vârstã ºcolarã ºi a cadrelor didactice cu privire la fenomenul exploatãrii copilului prin muncã. necesitatea respectãrii reglementãrilor legale în domeniu. instituþia nu a organizat în mod special astfel de programe. De asemenea.51 participanþi. instituþia a participat la acþiuni întreprinse intersectorial cu IPJ Neamþ. • cât priveºte campaniile de informare a copiilor sau publicului larg. În perioada ianuarie. • în perioada 2006-2007 s-au organizat urmãtoarele activitãþi pentru angajatori: sesiuni de informare pentru angajatori cu privire la necesitatea cunoaºterii ºi respectãrii normelor legale care reglementeazã munca copiilor. elevii din anii terminali ºi Grupului ªcolar “Elena Doamna” Galaþi au efectuat vizite la ITM Galaþi în vederea aprofundãrii cunoºtinþelor dobândite în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Neamþ • ITM Neamþ. concurs de artã plasticã “Împreunã împotriva exploatãrii copilului” la care au fost expuse 50 de lucrãri aparþinând unui grup de 43 de copii de vârstã ºcolarã. De asemenea. 4. În cazurile în care sunt identificate cazuri de exploatare a muncii copilului fiecare inspector de muncã are sarcina întocmirii “fiºei pentru semnalarea celor mai grave forme de muncã a copilului”. Inspectoratul Judeþean de Poliþie. DSP Neamþ. DGASPC Bacãu. De exemplu. printre care menþionãm: prezentarea Convenþiei ILO 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copilului unui numãr de 16 participanþi. Inspectoratul de Poliþie. în perioada 2006-2007 s-au organizat urmãtoarele activitãþi pentru copii întâlniri cu elevi de liceu . Acest lucru se realizeazã de fiecare compartiment în parte în funcþie de activitatea pe care o desfãºoarã. nu s-au constat încãlcãri ale prevederilor legale în ceea ce priveºte regimul de lucru al minorilor ºi nu au fost întâlnite cazuri în care munca prestatã de minori sã fie susceptibilã de a dauna sãnãtãþii . Direcþia de Sãnãtate Publicã) s-au desfãºurat mai multe activitãþi. Organizaþia Salvaþi Copiii Neamþ 2. prin Programul propriu de acþiuni desfãºoarã activitãþi prin care se urmãreºte creºterea gradului de conºtientizare a angajatorului privind munca copilului. securitate ºi sãnãtate în muncã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Botoºani • în perioada 2006-2007. Inspectoratul Teritorial de Muncã Bacãu • ITM Bacãu este parte a Echipei Intersectoriale Locale. securitãþii sau moralei acestora • în luna mai 2008 . Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaþi • prin specificul activitãþii se desfãºoarã o permanentã campanie de informare/ consiliere a anagajatorilor privind protecþia copilului împotriva exploatãrii. fie direct la biroul de relaþii cu publicul. În urma verificãrilor efectuate de inspectorii de muncã. în parteneriat cu mai multe instituþii publice (DASPC Botoºani. organism de monitorizare a muncii copilului la nivel local. 3.1. broºuri care au fost înmânate atât angajatorilor cât ºi angajaþilor prin intermediul personalului ITM.decembrie 2007 la 23 de angajatori controlaþi au fost depistate 57 de persoane sub 18 ani care nu erau angajate cu contract individuale de muncã. pentru aceastã categorie asigurãm consiliere doar celor care se adreseazã în scris . Inspectoratul Teritorial de Muncã Suceava • prin specificul activitãþii se desfãºoarã o permanentã campanie de informare a anagajatorilor privind protecþia copilului împotriva exploatãrii. în scopul informãrii privind prevederile legislaþiei în domeniul muncii copilului.

cuantumul amenzilor fiind de 10.Comunicate. primãrii ºi alte instituþii pentru informarea reciprocã asupra unor aspecte privind munca copiilor • Conform datelor statistice oferite de ITM Iaºi. • Referitor la activitãþile de informare. Echipa Intersectorialã Localã a fost conceputã ca instrument de evaluare permanentã a fenomenului de exploatare a copilului. înregistrate la ITM Iaºi.01. DGASPC Iaºi. faþã de care Parchetul a dispus neinceperea urmãriii penale într-un numãr de 21 de cazuri. a sesizat Parchetul pentru nerespectarea conditiilor legale de angajare a minorilor cu un numãr de 39 de cazuri.2008-3. în perioada 01. în perioada 01.000 lei. un reprezentant ITM Vaslui a participat în 2006 la un seminar de pregãtire privind mecanismul de monitorizare a cazurilor de exploatare prin muncã a copiilor • s-au realizat campanii de informare a publicului larg cu privire la exploatarea economicã a copiilor prin publicarea unor articole pe aceastã temã în presa localã • angajatorii au fost informaþi cu privire la riscurile ce le implicã exploatarea economicã atât prin articole publicate în presa localã cât ºi prin intermediul cursurilor în domeniul relaþiilor de muncã ºi al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã organizate de ITM Vaslui 8.2008 au fost verificate 934 de societãþi comerciale din Judeþul Iaºi. organism de monitorizare a muncii copilului la nivel local.12. precizeazã cã de la modificarea codului muncii prin Ordonanþa de Urgenþã nr. prin cercetarea cazului semnalat ºi luarea mãsurilor legale. iar în perioada 01. alãturi de alte instituþii : Inspectoratul ªcolar. • unul dintre obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de muncã din cadrul ITM iaºi este cel referitor la respectarea prevederilor Convenþia ILO 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor • în situaþiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind munca copiilor.2007 au fost sancþionaþi 13 angajatori.2007-31. au fost realizate campanii de informare a copiilor cu privire la riscurile ce le implicã exploatarea economicã economicã a copiilor prin acþiuni educative organizate în liceele din judeþul Vaslui în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean .2008-31.03. • în perioada 01.2008 au fost sanctionaþi 5 angajatori.de asemenea. colaborarea cu instituþia Prefectului. • De altfel ITM Iaºi.01. • In ce priveºte sanctiunile adminsitrative aplicate de ITM societãþilor comerciale pentru primirea la muncã a minorilor fãrã încheierea de contracte individuale de muncã. aceºtia au fost sancþionaþi contravenþional sau a fost sesizat parchetul de pe lângã Judecãtoria Iaºi pentru a lua mãsurile legale • ITM iaºi acordã o atenþie deosebitã conºtietizãrii angajatorilor privind munca copiilor ºi necesitatea respectãrii prevederilor legale prin : comunicate de presã.01. cuantumul amenzilor fiind de 24. articole tematice publicate în ziare locale.2007-31.2007 a fost verificat în judeþul Iaºi un numãr de 3443 de societaþi comerciale.500 lei. 7 aveau contracte de muncã legale.12. ITM Botoºani are protocoale de colaborare cu Agenþia Naþionalã împotriva Traficului de Persoane. 84 • . emisiuni informative la posturi locale de televiziune. Pentru 6 societati comerciale s-a fãcut sesizare la Parchet pentru cercetarea penala a organelor de conducere ale socitãþilor pentru nerespectarea dispoziþiilor legale privind regimul de muncã al minorilor. unde au fost identificaþi 12 tineri cu vârstele între 17-18 ani care desfãºuraru activitãþi salariale. Direcþia de Sãnãtate Publicã Iaºi. 65/2005. de asemenea. articole pe aceastã temã în ziarele locale.03. Dintre aceºtia. Inspectoratul de Poliþie. a identificat un numãr de 42 de tineri cu vârstele cuprinse între 17-18 ani care desfãºurau activitãþi salariale ºi a sesizat Parchetul pentru nerespectarea vârstei legale de muncã a minorilor ºi regimului de muncã la minori pentru un numãr de 11 cazuri. ITM Iaºi a realizat: .01. ITM Iaºi precizeazã cã inspectorii de muncã joacã un rol important în activitatea de informare. 7. consiliul judeþean. • ITM Botoºani colaboreazã cu Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi DGASPC Botoºani în cazul unor sesizãri de exploatare prin muncã a copilului. • Ca ºi activitate concretã de informare cu privire la regimul juridic al muncii copilului ºi cu privire la prevenirea ºi combaterea fenomenului de exploatare prin muncã a copilului. ajutându-i pe tineri sã conºtientizeze drepturile lor ºi sã evite exploatarea formele de exploatare prin muncã. Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui • în perioada 2006-2007. DASPC Botoºani împreunã cu care participã la acþiuni comune împotriva exploatãrii prin muncã a copilului. oferind asistenþã de specialitate ºi consultanþã în domeniul legislaþiei muncii. Inspectoratul Teritorial de Muncã Iaºi • ITM Iaºi este parte a Echipei Intersectoriale Locale .

În urma monitorizãrii activitãþii Echipelor Intersectoriale Locale. 189/1999. organe de conducere ale societãþilor comerciale.Date statistice referitoare la constituirea Echipele Intersectoriale Locale în cadrul fiecãrui judeþ. Solidaritãþii Sociale ºi Familiei —Inspecþia Muncii ºi Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Drepturilor Copilului. . a fost organizatã o sesiune de formare. a oferit sprijin pentru monitorizarea programelor de acþiune din cadrul PROTECT-CEE ºi consultanþã pentru agenþiile de implementare. a cãrei responsabilitate principalã o reprezintã menþinerea legãturii între Echipele Intersectoriale Locale ºi acordarea de consultanþã de specialitate în domeniul prevenirii ºi combaterii exploatãrii copilului prin muncã. având urmãtoarele teme: . fapt pentru care în luna aprilie 2006 s-a organizat o sesiune de formare finanþatã ILO-IPEC. activitatea informalã aparþinând Ministerului Muncii. USMC a organizat în ianurie 2006 o întâlnire de o zi cu participarea a câte unui reprezentant din Echipele Intersectoriale Locale din fiecare judeþ. programul de acþiune fiind implementat de Centrul de Resurse ºi Informare pentru Profesiuni Sociale.“Combaterea exploatãrii prin muncã a copiilor din mediul rural. securitãþii sau moralitãþii copiilor. cu precãdere pe mecanismul de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin muncã. acestea acoperã doar sectorul muncii formale (angajat sau neangajat cu contract individual de muncã). În prezent. ANPDC este partener alãturi de ILO-IPEC. în judeþul Iaºi”. • Unitatea Specializatã în Munca Copilului ºi Biroul juridic ºi contencios din cadrul ANPDC au adus la modificãri ºi completãri la proiectului Hotãrârii de Guvern privind tipurile de munci succeptibile sã dãuneze sãnãtãþii. USMC a identificat nevoia de formare. ITM Vaslui apreciazã cã legislaþia este cel mai bun instrument în rezolvarea problematicii muncii copilului. Primãriile ºi alte organisme pentru informarea reciprocã asupra unor aspecte privind munca minorilor.Date privitoare la întocmirea procedurilor de lucru ale EIL. Apreciazã ITM Iaºi cã în ce priveºte activitatea Inspectoratelor Teritoriale de Muncã. Intensificarea dialogului social cu sindicatele. patronatele ºi consilierea acestora pe probleme de legislaþia muncii.Mecanismul de monitorizare a celor mai grave forme ale muncii copilului (ocazie cu care au primit: fiºa de semnalare.Date privind încheierea de protocoale de colaborare între instituþiile relevante de pe plan local. Activitatea desfãºuratã de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturile Copilului în domeniul prevenirii ºi combaterii fenomenului de exploatare prin muncã a copilului constã în: • Înfiinþarea în anul 2005 a Unitãþii Specializate în Munca Copilului (USMC). Constanþa ºi Iaºi”. Asociaþia Alternative Sociale ºi Centru de Resurse ºi de Informare pentru Profesiuni Liberale în trei proiecte: .Bune practici în domeniul prevenirii ºi combaterii exploatarii prin muncã a copilului. copii în risc de a munci pe stradã în Bucureºti. apreciazã ITM Iaºi cã este necesarã o schimbare de atitudine a tuturor celor implicaþi direct în problema exploatãrii copilului prin muncã: copii. De asemenea. pãrinþi. . de 2 zile pentru membrii USMC ºi membrii secretariatului Comitetului Naþional Director pentru eliminiarea muncii copiilor. 85 . UMSC a centraliazat ºi a analizat informaþii legate de problematica muncii copilului: . .“Servicii Educaþionale ºi alte servicii de sprijin pentru copiii care muncesc pe stradã. • în cadrul Programului „Întãrirea capacitãþii USMC din cadrul ANPDC în vederea combaterii celor mai grave forme de exploatare a copilului prin muncã” derulat în parteneriat între ANPDC. mediu ºi lung etc. recomandãrile de completare precum ºo soft-ul pentru centralizarea datelor). fiºa de monitorizare.- Invitarea mass-media la operatiuni de control. elaborat conform art. . inclusiv cu privire la regimul juridic de muncã al minorilor. 4 din Convenþia OIM nr. USMC a efectuat ºi vizite de monitorizare a programelor de acþiune ºi a activitãþilor EIL ºi de asemenea. Colaborarea cu instituþia Prefectului. . Emisiuni informative la posturile de televiziune locala. pentru consolidarea cunoºtinþelor în domeniu. Consiliul Judeþean. CRIPS (Centrul de Resurse ºi Informare pentru Profesii Sociale) ºi FICF (Fundaþia Internaþionalã pentru Copil ºi Familie).Lista nevoilor EIL pe termen scurt. Organizaþia Salvaþi Copiii.

a. respectiv în comunele Belceºti. Astfel. dar Legea de protecþie ºi promovare a drepturilor copilului nu prevede ºi o sancþiune pentru încãlcarea acestei interdicþii de cãtre pãrinþii sau reprezentanþii legali ai copilului. Bacãu. cerând ajutor finanaciar sau material”. (2) Recrutarea ori constrângerea unui minor la cerºetorie se pedepseºte cu închisoarea de la 1 la 5 ani. 133 din Legea 272/2004 constituie infracþiune care se pedepseºte cu închisoarea de la 1 la 5 ani ºi interzicerea unor drepturi „Fapta pãrintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela în mod repetata la mila publicului. IPJ Iaºi a participat în perioada 09 -13 iunie 2007 alãturi de Asociaþia Alternative Sociale ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean la o campanie de informare ºi conºtientizare cu privire la exploatarea copilului prin munci agricole. situaþia sesizãrilor privind sãvârºirea infracþiunilor prevãzute în art. în vederea monitorizãrii modalitãþii de stopare a fenomenului de exploatare a copilului prin muncã. Având în vedere cã una din formele de exploatare a copilului prin muncã o reprezintã folosirea copilului la practicarea cerºetoriei. recurtarea. Botoºani. Vrancea ºi Galaþi cu privire la numãrul de infracþiuni prevãzute în art. prin intermediul practicãrii cerºetoriei. Ciurea ºi Rãducãneni. 132 ºi 133 din Legea 272/2004 sesizate în perioada Judeþul 2006-2007 Iaºi IPJ Iaºi Nici o sesizare Vaslui IPJ Vaslui Nici o sesizare Bacãu IPJ Bacãu 3 cazuri. extinderea ºi iniþierea instituþionalizãrii modelului Mecanismului de Monitorizare a copiilor în risc. Vaslui. exploataþi prin muncã în România”. Conform informaþiilor furnizate de cãtre Inspectoratele de Poliþie Judeþene monitorizate. ASP Iaºi s. ca ºi componentã a activitãþii de prevenþie a IPJ. infracþiuni prevãzute în art. 2 din Legea 272/2004 “este interzisã orice practicã prin intermediul cãreia un copil este dat de unul sau de ambii pãrinþi ori de reprezentantul lui legal în schimbul unei recompense sau nu. Legea 272/2004 încrimineazã prin art. 86 . ISJ Iaºi. 133 din Legea 272/2004. 133 din Legea 272/2004. Vrancea IPJ Vrancea Nici o sesizare Referitor la implicarea Inspectoratelor de Poliþie Judeþene în campaniile de informare ºi conºtientizarea a opiniei publice cu privire la fenomenul de exploatare economicã a copilului. faþã de care s-a dispus începerea urmãrii penale. în parteneriat cu DGASPC Iaºi. (3)Dacã fapta prevãzutã la alin1 ºi 2 este sãvârºitã de pãrinte sau de reprezentantul legal al minorului. 87 al. 132 al. în care mãsura luatã faþã de toate cele 3 infracþiuni a fost neînceperea urmãriii penale Botoºani IPJ Botoºani Nici o sesizare Neamþ IPJ Neamþ Nu a rãspuns Suceava IPJ Suceava 4 sesizãri pentru infracþiunea prevãzutã în art. În toate cazurile s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã Galaþi IPJ Galaþi 1 caz sesizat în anul 2007 privind savîrºirea infracþiunii prevãzute în art. înlesnirea. pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani pentru fapta prevãzutã la alineatul 1 ºi de 2 la 7 ani ºi interzicerea unor drepturi pentru fapta prevãzutã în alineatul 2”. 132 îndemnul. constituie infracþiune (1) “Îndemnul ori înlesnirea practicãrii cerºetoriei de cãtre un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicãrii cerºetoriei de cãtre un minor ºi se pedepseºte cu închisoarea de 1 la 3 ani. respectiv folosirea copiilor de cãtre pãrinþi pentru apela la mila publicului se prezintã astfel: Instituþia Nr. în scopul exploatãrii copilului sau a muncii acestui”. precum ºi referitor la mãsurile întreprinse de cãtre IPJ în vedere eradicãrii fenomenului de exploatare prin muncã a copilului. îndemnarea. Potrivit art. 132 ºi 133 din Legea 272/2004 privind inlesnirea. Suceava. campanie care s-a desfãºurat în mediu rural. s-au obtinut urmãtoarele date: Inspectoratul de Poliþie Judeþean Iaºi o Instituþia face parte din Echipa Intersectorila Localã. participând astfel la activitãþile de monitorizare a fenomenului exploatãrii copilului prin muncã derulate de cãtre acest parteneriat.3 din Legea 272/2004. constrângerea la cerºetorie a copiilor. recrutarea sau constrângerea copilului la cerºetorie. o De asemenea. Neamþ.132 ºi art.- „Finalizarea. În acest sens s-au solicitat solicitat informaþii Inspectoratelor de Poliþie Judeþene din judeþele Iaºi. Potrivit art.

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Suceava o IPJ are desemnat un ofiþer care face parte din Echipa Intersectorialã Locala. ISJ Galaþi. o IPJ Galaþi a participat în perioada aprilie-decembrie 2006 la Proiectul de prevenire ºi combatere a abuzurilor sexuale asupra minorilor. membrii ai comunitãþii.2 ca fiind exploatare. iar Inspectoratul Judeþean de Poliþie Neamþ nu au rãspuns solicitãrilor de informaþii de interes public adresate de Organizaþia Salvaþi Copiii. în cadrul ºedinþelor de instruire desfãºurate cu poliþiºtii de proximitate ºi poliþiºtii care îºi desfãºoarã activitatea în mediul rural au fost prezentate ºi aspecte legate de formele de exploatare a copilului prin muncã. ASP Galaþi. Inspectoratul Judeþean de Poliþie de Frontierã. Dispoziþii referitoare la exploatarea copilului se regãsesc ºi în Legea 678/2001 privind prevenirea ºi combaterea traficului de persoane care defineºte la art. Popricani. Inspectoratul de Poliþie Judeþean Botoºani o IPJ Botoºani face de asemenea parte din Echipa Intersectorialã Localã din care fac parte DGASPC ºi alte instituþii locale. Autoritatea Teritoriala de Ordine Publicã. Poliþia de Proximitate împreunã cu voluntari ai Organizaþiei SALVAÞI COPIII Iaºi au organizat o campanie stradalã de informare intitulatã “Implicã-te în combaterea cerºetoriei”.2005. Serviciul de Protecþie a Victimelor ºi Reintegrare a Infractorilor de pe lângã Tribunalul Galaþi. fenomen care se manifestã cu precãdere în mediul rural. ca formã de exploatare economicã. o IPJ Botoºani precizeazã cã nu a derulat/organizat proiecte proprii care sã vizeze problematica exploatãrii copilului prin muncã sau alte forme de exploatare a copilului. organele de poliþie întocmesc o fiºã de semnalare. Movileni. Holboca. o IPJ Galaþi precizeazã cã în cadrul parteneriatului încheiat în vederea constituirii Echipei Intersectoriale Locale s-a stabilit o procedurã de lucru pentru soluþionarea cazurilor de copii victime ale exploatãrii prin muncã. Primãria Muncipiului Galaþi. referind astfel cazul DGASPC-ului în vederea institurii mãsurilor de protecþie faþã de copii. Mogãºeºti.2 pct. instituþia a iniþiat în anul 2006 un program partenerial de prevenire ºi combatere a cerºetoriei pe raza judeþului Iaºi.La 12 iunie 2007. acesta participând la 3 întâlniri de lucru organizate. IPJ Galaþi a depistat 2 minori victime ale exploatãrii prin muncã în comuna Scânteia. o IPJ Botoºani a participat la programul intitulat „Dezvoltarea mecanismului de monitorizare a muncii copilului”. o Poliþiºtii de Proximitate ºi cei de siguranþã publicã organizeazã periodic acþiuni pe tema combaterii cerºetoriei la care sunt invitaþi sã participe ºi reprezentanþi ai partenerilor. executarea unei 87 o . Ispectoratul ªcolar Judeþean ºi alte instituþii locale. implementat de Fundaþia Internaþionalã pentru Copil ºi Familie în parteneriat cu ANPDC. cadre didactice. referind astfel cazurile cãtre DGASPC. Belceºti etc la care au participat reprezentanþii autoritãºilor locale. Tomeºti. printre altele. Inspectoratul de Poliþie Judeþean Bacãu ºi Inspectoratul Judeþean de Poliþie Vrancea nu au participat sau organizat campanii/activitãþi de informare pe tema prevenirii ºi combaterii exploatãrii copilului prin muncã. Inspectoratul de Poliþie Galaþi o IJP Galaþi face parte din Echipa Intersectorialã localã alãturi de DGASPC Galaþi. o De la constituirea Echipei Intersectoriale Locale. proiect în cadrul cãruia s-a avut în vedere ºi exploatarea sexualã a copilului. respectiv de la data de 16. Judeþul Galaþi. Episcopia Dunãrii de Jos. în sensul cã în cazul depistãrii unul astfel de caz. parteneri fiind 18 instituþii ºi organizaþii neguvernamentale. unul din subiectele abordate fiind ºi exploatarea copilului prin muncã. o De asemenea. o În privinþa mãsurilor întreprinse de cãtre IPJ Iaºi pentru prevenirea ºi combaterea exploatãrii copilului prin muncã. fãrã însã a participa la vreun program organizat pe aceastã temã. participând astfel la activitãþile derulate pentru prevnirea ºi combaterea celor mai grave forme de exploatare prin muncã a copilului. In perioada 2006-2007 au fost desfãºurate 13 astfel de activitãþi în comunele Vlãdeni. derulat în parteneriat cu DGASPC Galaþi. o Începând cu luna septembrie 2006 a fost demaratã o campanie care se desfãºoarã ºi în prezent de implementare a conceptului de Poliþie de Proximitate în mediul rural.11.În cadrul acestui program a fost realizatã o metodologie comunã IPJ IaºiDGASPC Iaºi privind minorii depistaþi cerºind singuri sau însoþiþi de adulþi. modalitãþile de intervenþie ºi de referire cãtre instituþiile competente. Þibãneºti.

ºi.1 din Legea 678/2001 constituie infracþiune de trafic de minori recrutarea.dacã este necesar. (3) Agenþia Naþionalã Antidrog. b) conºtientizarea publicului larg ºi. în colaborare cu Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copiilor. Bacãu. gãzduirea sau primirea unui minor în scopul exploatãrii acestuia ºi se pedepseºte cu închisoarea de la 5 la 15 ani ºi interzicerea unor drepturi. nu a fost înregistrat nici un astfel de caz în Iaºi. în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri ºi în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri. salarizare ºi securitate. inclusiv prin dezvoltarea în acest scop de metode de intervenþie alternativã la instituþiile psihiatrice tradiþionale. 13 alin. prin consiliere ºi îndrumare . ca ºi asupra implicãrii acestora în producþia ºi traficul ilicit de droguri. articolul 88 la care facem referire mai sus are urmãtorul conþinut: ART. în perioada 2006-2007. pe care le-au dezvoltat. existenþa unui personal de specialitate în vederea consilierii ºi îndrumãrii copiilor ºi familiilor acestora.în ceea ce priveºte recuperarea fizicã. Galaþi.1 din Codul Muncii referitoarea la nerespectarea de cãtre angajatori a regimului de muncã al minorilor.1 din Codul Muncii Român. dupã caz. Galaþi ºi Vrancea. transferarea. c) sprijinirea copiilor ºi familiilor acestora. Dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþe psihotrope Legea 272/ 2004 acordã atribuþii Agenþiei Naþionale AntiDrog la nivel naþional ºi Centrelor de Prevenire Evaluare ºi Consiliere Antidrog la nivel local în ceea ce priveºte protejarea copilului împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþa psihotrope. aºa cum sunt ele enumerate de art. Galaþi. de naturã confidenþialã. 280 ind. inclusiv prin intermediul sistemului de învãþãmânt si. d) dezvoltarea suplimentarã a sistemelor pentru adunarea unor date reale asupra apariþiei consumului de droguri la copii. Luând în considerare obligaþiile acestor instituþii. În ce priveºte sesizãrile privind sãvârºirea infracþiunii prevãzutã în art. Botoºani.88 din legea 28 din legea 2727 2004. Suceava. e) dezvoltarea unui sistem de informare publica care sã reducã toleranþa în ceea ce priveºte consumul de droguri ºi sã ajute la recunoaºterea primelor simptome de consum de droguri. mai ales în rândul copiilor. metodele de intervenþie alternativã la instituþiile psihiatrice tradiþionale. în perioada 2006-2007 nu figureazã înregistrate pe rolul instanþelor de judecatã cauze având ca obiect infracþiunile prevãzute de art. transportarea. psihicã ºi reintegrarea socialã a copiilor dependenþi de droguri. Bacãu în perioada 2006-2007 nu a fost sesizat nici un caz. are obligaþia de a lua mãsurile corespunzãtoare pentru: a) prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit al acestor substanþe. Din datele statistice referitoare la cazurile de trafic de minori oferite de cãtre Inspectoratele de Poliþie Judeþene monitorizate. a dificultãþilor întâmpinate ºi. conform datelor statistice oferite de judecãtoriile din judeþele Iaºi. Bacãu. în perioada 2006-2007. Singurul judeþ unde au fost sesizate astfel de cazuri în perioada de referinþã este judeþul Suceava. unde s-au înregistrat la IPJ Suceava 24 de cazuri de trafic de minori în anul 2006 ºi 32 de cazuri de trafic de minori în anul 2007. 6. cu alte autoritãþi sau organe de specialitate ale administraþiei publice centrale. Suceava. precum ºi din datele statistice existente pe portalul instanþelor de judecatã. am adresat întrebãri centrelor de prevenire. în judeþele Iaºi. Neamþ. dupã caz. Potrivit art. în caz de consum sau abuz de substanþe interzise . 280 ind. a obiectivelor propuse pentru viitor. în mod particular. 132 ºi 133 din Legea 272/2004. a progreselor realizate. Botoºani. prin introducerea acestui subiect în programa ºcolarã. respectiv. dar ºi prin elaborarea de politici ºi strategii care sã garanteze recuperarea fizicã ºi psihicã ºi reintegrarea socialã a copiilor dependenþi de droguri.2.munci sau îndeplinirea de servicii în mod forþat ori cu încãlcarea normelor legale privind condiþiile de muncã. campanii/ proiecte de informare implemenatate. a copiilor cu privire la aceasta problematicã. evaluare ºi consiliere antidrog din zona Moldovei în legãturã cu mãsurile pe care le-au luat pe plan local. Vrancea. respective infracþiunea prevãzutã în art. Vrancea. Vaslui. mai ales în rândul copiilor Astfel. Botoºani. evaluarea permanenta a acestor situaþii. 88 . pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise. De asemenea. 88 (1) Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþe psihotrope.

beneficiari 1410 elevi. evaluare ºi consiliere antidrog Iaºi • pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise. instituþia orienteazã potenþialii beneficiari cãtre centrele specializate ANA sau cãtre ONG uri: Centrul de Zi Socio Vocaþional al ANA.700 persoane beneficiari.1000 de beneficiari. 2000 pãrinþi ºi 67 profesori. consiliere ºi informare directã a beneficiarilor. Centrul de prevenire. “Învãþ sã spun NU tentaþiei”. „Alternative”. • În ceea ce priveºte dezvoltarea unor sisteme care sã adune date reale asupra apariþiei consumului de droguri. DGASPC Iaºi în vederea specializãrii agenþilor poliþiei de 89 . Centrul de prevenire. abordând totodatã ºi traficul de substanþe ilicite. Campaniile s-au adresat copiilor ºi tinerilor aflaþi într-o formã de învãþãmânt. “Fii Smart fãrã fumat!”. Centrele de Asistenþã Integratã în Adicþii Iaºi ºi Bucureºti. evaluare ºi consiliere antidrog Bacãu • pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise s-au derulat campanii de informare ºi prevenire a consumului de droguri. Asociaþia Crucea Albastrã Sibiu. mai ales în rândul copiilor au fost implementate mai multe campanii printre care: “Clase fãrã fumat”.În urma rãspunsurilor primite. CPECA Iaºi a avut colaborãri cu ªcoala de Formare Iniþialã ºi Continuã a personalului Poliþiei de Frontierã Iaºi. din mediul urban.3000 de beneficiari din licee ºi centre de plasament 2. “Învãþ sã trãiesc sãnãtos”. De asemenea se oferã urmãtoarele servicii: consiliere socialã. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. servicii de îngrijire social-medicale ºi alte servicii de suport pentru diferite situaþii de dificultate. Comunitatea Terapeuticã Valea Doftanei. Astfel. rural dar ºi din Centrul de Reeducare Minori Tg. colaborãri cu numeroºi parteneri locali.beneficiari 1500 elevi. referire cãtre instituþii competente.300 beneficiari. reintegrare în comunitate. psihologicã. „Alternative”• în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri.beneficiari 94 de elevi 3. În perioada 2006-2007 nu s-au înregistrat cereri în acest sens • în perioada 2006-2007 nu s-au întreprins mãsuri de intervenþie alternativã la instituþiile psihiatrice tradiþionale în ceea ce priveºte recuperarea ºi reintegrarea socialã a copiilor dependenþi de droguri • în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri au fost implementate urmãtoarele campanii: “Primeºte-l alãturi de tine” ºi . mai ales în rândul copiilor au fost implementate mai multe campanii printre care : “Sunt VIP fãrã alcool”. în baza protocoalelor încheiate cu autoritãþile publice locale care au atribuþii în domeniul combaterii traficului de droguri cât ºi asupra stabilirii nivelului consumului de droguri. “Sunt VIP fãrã alcool!”. evaluare ºi consiliere antidrog Galaþi • în perioada 2006-2007 nu s-au derulat campanii de informare/ programe pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise • în cadrul instituþiei.800 persoane beneficiari • în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri. Centrul de prevenire. asistare ºi monitorizare medicalã pentru un beneficiar sub 18 ani • ca ºi metodã de intervenþie alternativã la instituþiile psihiatrice tradiþionale. În perioada 2006-2007 CPECA Bacãu a acordat servicii de consiliere socialã ºi vocaþionalã.beneficiari 460 de elevi . Ocna • în cadrul CPPECA Bacãu echipa de asistenþã este formatã din medic ºi asistent social iar în baza protocoalelor beneficiazã de specialiºti în domeniu din partea organizaþiilor guvernamentale ºi non guvernamentale. am constatat cã personalul de specialitate din cadrul centrelor de prevenire ºi evaluare ºi consiliere antidrog implementeazã prevederile legii 272/ 2004 în ceea ce priveºte protejarea copilului împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþa psihotrope prin campanii de informare locale ºi naþionale. consilierea ºi îndrumarea copiilor ºi familiilor acestora în caz de consum de substanþe adictive este asiguratã de un psiholog ºi asistent social. 76 profesori ºi 1410 familii. “Îndrãzneºte sã visezi fãrã droguri”. Inspectoratul Judeþean de Poliþie Iaºi. orientare socialã. sunt transmise cãtre CPECA Bacãu date statistice trimestrial • în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri au fost implementate urmãtoarele campanii: “Primeºte-l alãturi de tine”.

consilierea ºi îndrumarea copiilor ºi familiilor acestora în caz de consum de substanþe adictive este asiguratã de un medic specialist ºi asistent social. întârzierea debutului. legislaþia în vigoare ºi implementarea acesteia.198 participanþi . Aceste acþiuni s-au adresat copiilor din mediul urban ºi rural dar ºi pãrinþilor acestora. mai ales în rândul copiilor au fost implementate mai multe campanii printre care : “Fii informat! Fii câºtigat!!. prin intermediul de caz care constã în identificarea necesitãþilor consumatorului. • în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri ºi . De asemenea.250 beneficiari 4. “Caravana antidrog”.000 beneficiari în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri. plan de implmentare a strategiei • în cadrul instituþiei . “Tinereþe fãrã droguri”. Centrul de Zi Pericle. “Sunt VIP fãrã alcool”. În perioada 2006-2007 nu s-au înregistrat cereri în acest sens. Centrul de prevenire.letal în orice formã sau conþinut”. 1 medic specializat în domeniul prevenirii ºi asistenþei persoanelor consumatoare de droguri CPECA Iaºi oferã servicii psihosociale la solicitarea beneficiarilor . a poliþiºtilor de proximitate.Republica Moldova în reducerea consumului de droguri “care ºi-a propus identificarea problemelor existente în domeniul reducerii cererii de droguri CPECA Iaºi are un personal format din 6 persoane: 3 specialiºti în prevenire. psihologicã.în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri. ca metodã de intervenþie alternativã la instituþiile psihiatrice tradiþionale.beneficiari au fost 367 elevi ºi 24 de profesori etc. a specialiºtilor în protecþia copilului cu privire la riscurile consumului de droguri în rândul tinerilor. evaluare ºi consiliere antidrog Vaslui • pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise s-au derulat campanii de informare ºi prevenire a consumului de droguri.604 beneficiari. la abuz ºi violenþã”beneficiari au fost 10. continuu. elaborarea de strategii judeþene antidrog. seminarii. 1 psiholog.3225 beneficiari. “Trance Music instead of drugs”. De asemenea se oferã urmãtoarele servicii: consiliere socialã. CPECA iaºi a acordat asistenþã de specialitate unui numãr de 58 de persoane dintre care 11 minori. în septembrie 2007 a fost organizat work shopul “Cooperarea transfrontalierã România. • colectarea de date privind fenomenul drogurilor (indicatorilor de reducere a ofertei de droguri) se face în colaborare cu Inspectoratul Judeþean de Poliþie Vrancea. conºtientizarea pericolului ºi a pericolului pe care consumul de substanþe interzise le are. orientare socialã. Comunitatea Terapeuticã Valea Bãlan. De asemenea. la solicitarea parchetelor de pe lângã instanþele judecãtoreºti ºi a altor instituþii sau persoane interesate ºi efectueazã evaluarea persoanelor consumatoare de droguri iar cu acordul ºi angajamentul scris al acestora le înscrie în programe de tratament ºi recuperare psihosocialã. planificarea ºi monitorizarea implementãrii mãsurilor din planul individualizat de asistenþã. Centrul de prevenire. „Alternative”. “Tutunul.15. Centrele de Asistenþã Integratã în Adicþii Iaºi ºi Bucureºti. evaluare ºi consiliere antidrog Vrancea • pentru prevenirea folosirii copiilor la producþia ºi traficul ilicit de substanþe interzise s-au derulat campanii de informare ºi prevenire a consumului de droguri. la nivelul judeþului Vaslui a fot elaboratã Strategia Judeþeanã Antidrog ºi Planul de Implementare a acesteia. întârzierea debutului.000 elevi cu vârste între 12-18 ani. în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri au fost implementate urmãtoarele campanii: “Primeºte-l alãturi de tine”. 1 asistent social. “Deschide Ochii”.• • • • • frontierã. acordarea serviciilor de asistenþã se face în mod integrat. “Spune NU tutunului”beneficiari au fost 4422 elevi ºi 63 profesori.000 persoane beneficiari. “Eºti bun fãrã tutun”. reintegrare în comunitate. • instituþia orienteazã potenþialii beneficiari cãtre centrele specializate ANA : Centrul de Zi Socio Vocaþional al ANA.25. Brigada de Combatere a Criminalitãþii Organizate Vrancea. care a presupus implicarea autoritãþilor publice locale cât ºi a ONG urilor din judeþ în campanii de prevenire a consumului de droguri 90 . conºtientizarea pericolului. “Mesajul meu antidrog prin teatru. servicii de îngrijire social-medicale ºi alte servicii de suport pentru diferite situaþii de dificultate.10. muzicã ºi sport”.4271 beneficiari. 5. tribunalul Vrancea. mai ales în rândul copiilor au fost implementate numeroase campanii printre care: “Alcoolul — de la obiºnuinþã.000 beneficiari. traseul drogurilor.

exploatare sau abuz. precum ºi a comportamentului delincvent. ART. “Copilãrie fãrã vicii”. copiii aflaþi în risc de abandon ºcolar sau care au abandonat ºcoala. serviciul public de asistenþã socialã împreunã cu inspectoratele ºcolare judeþene ºi cu celelalte instituþii publice competente sunt obligate sã ia mãsuri în vederea reintegrãrii ºcolare a copilului. “Fii informat”. Dreptul copilului de a fi protejat împotriva abuzului ºi neglijenþei Legea 272/ 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului acordã serviciilor publice de asistenþã socialã atribuþii în ceea ce priveºte protecþia copiilor aflaþi în situaþii ce necesitã mãsuri speciale.XII din judeþul Vaslui. în cazuri de risc de abandon ºcolar. din partea autoritãþilor responsabile: copiii abuzaþi. orientare socialã.beneficiari au fost elevii claselor V-VIII din judeþul Vaslui.620 beneficiari la nivel local. consilierea ºi îndrumarea copiilor ºi familiilor acestora în caz de consum de substanþe adictive este asiguratã de un medic specialist ºi psiholog. „Alternative”.3. alcool sau care au fost martori la violenþa domesticã. 6. psihologicã.• • • • • în cadrul instituþiei . ART. Articolele din legea 272/2004 care se referã la atribuþiile mai sus menþionate au urmãtorul conþinut: ART. Astfel.48 (4) Cadrele didactice au obligaþia de a semnala serviciului public de asistenþã socialã sau. unitãþile de învãþãmânt sunt obligate sã sesizeze de îndatã serviciul public de asistenþã socialã. De asemenea. 106 (1) Serviciile publice de asistenþã socialã organizate la nivelul municipiilor ºi oraºelor. ART.beneficiari 1487 elevi ºi 78 de profesori. serviciul public de asistenþã socialã are rolul de a lua mãsurile necesare în cazul în care sunt semnalate de cãtre cadrele didactice cazuri de copii supuºi abuzului sau neglijãrii în scopul de a înlesni readaptatea lor fizicã ºi psihicã.VIII ºi 7 profesori etc. sunt transmise cãtre CPECA Vaslui date statistice trimestrial în scopul reducerii toleranþei în ceea ce priveºte consumul de droguri au fost implementate urmãtoarele campanii naþionale: “Primeºte-l alãturi de tine”. serviciul public de asistenþã socialã are rolul de a lua toate mãsurile necesare pentru prevenirea ºi combaterea acestor fenomene negative. În perioada 2006-2007 nu s-au înregistrat cereri în acest sens. de prevenire ºi combatere a violentei în familie. neglijaþi sau supuºi unor tratamente inumane sau degradante. 86 (1) Pãrinþii copilului sau. violenþa domesticã ºi comportamentul delincvent. De asemenea se oferã urmãtoarele servicii: consiliere socialã. în baza protocoalelor încheiate cu autoritãþile publice locale care au atribuþii în domeniul combaterii traficului de droguri cât ºi asupra stabilirii nivelului consumului de droguri. de prevenire sau intervenþie. În cazul unor asemenea constatãri.beneficiari au fost elevii claselor V. direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului cazurile de rele tratamente.600 beneficiari la nivel local în scopul sprijinirii recunoaºterii primelor simptome ale consumului de droguri. dupã caz. 91 . dupã caz. Bucureºti ºi Bihor. instituþia orienteazã potenþialii beneficiari cãtre centrele specializate ANA : Centrul de Zi Socio Vocaþional al ANA. autoritãþile publice administrative trebuie sã depunã toate diligenþele. mai ales în rândul copiilor au fost implementate numeroase campanii printre care : “Decizia e a ta!”. Centrele de Asistenþã Integratã a Adicþiilor Iaºi. abuzuri sau de neglijare a copiilor. de torturã sau pedeapsã ori tratamente crude. autoritãþile publice ºi organismele private au obligaþia sã ia toate mãsurile corespunzãtoare pentru a facilita readaptarea fizicã ºi psihologicã ºi reintegrarea socialã a oricãrui copil care a fost victima oricãrei forme de neglijenþã. inumane sau degradante. În ceea ce priveºte consumul de droguri ºi alcool în rândul copiilor.beneficiari direcþi au fost 160 de elevi din clasele I. desfãºurând munci cu nerespectarea legii. precum ºi persoanele cu atribuþii de asistenþã socialã din aparatul propriu al consiliilor locale comunale îndeplinesc în domeniul protecþiei copilului urmãtoarele atribuþii: f) asigurã ºi urmãresc aplicarea mãsurilor de prevenire ºi combatere a consumului de alcool ºi droguri. 87 (3) In situaþiile în care copiii de vârstã ºcolarã se sustrag procesului de învãþãmânt. copiii care au consumat droguri. în colaborare cu alte instituþii competente în vederea reintegrãrii ºcolare a copilului. reintegrare în comunitate. servicii de îngrijire social-medicale ºi alte servicii de suport pentru diferite situaþii de dificultate. alt reprezentant legal al acestuia. “Lumea fumãtorilor vãzutã de copii”.

Primãria Bucecea a afiºat în localitate pliante prezentând riscurile asociate consumului de alcool. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. Pentru cei doi copii s-a hotãrât instituirea unei mãsuri de protecþie. psihologice ºi reintegrãrii socialã a copiilor victime le abuzurilor. violenþei în familie. DGASPC Botoºani • SPAS Botoºani nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • SPAS Botoºani nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar • pentru prevenirea consumului de droguri. îngrijire medicalã. un spaþiu cu destinaþie de Centru pentru adãpost a victimelor violenþei în familie. In marea lor majoritate. serviciile de asistenþã socialã au adoptat mãsurile necesare prevenirii sau intervenþiei de caz. Pe de altã parte. Spitalul de Copii Sf. a violenþei domestice ºi a comportamentului delincvent ºi anume: consiliere. 3. în foarte puþine cazuri. judeþul Botoºani • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. Primãria Comunei Sãbãoani. neglijãrii ºi exploatãrii • Primãria Sãbãoani nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • Primãria Sãbãoani nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar • pentru prevenirea consumului de droguri. cadrele didactice au semnalat cazuri de copii neglijaþi sau abuzaþi. asistenþã psihologicã. va fi finanþat de la bugetul local ºi va sigura gratuit urmãtoarele servicii: protecþie împotriva agresorului. neglijenþei au fost colaborãrile în acest sens cu Poliþia Municipiului Botoºani. Primãria Sãbãoani a fost sesizatã de cadrele didactice cu 2 cazuri de abuz asupra copilului. violenþei în familie. În situaþiile în care totuºi astfel de cazuri s-au întâlnit. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. Spitalul de Psihiatrie Botoºani.Rãspunsurile primite de la serviciile publice chestionate în cadrul proiectului nostru au relevat faptul cã. psihicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime ale abuzurilor. Acesta va funcþiona ãn cadrul Serviciului Public Local de Asistenþã Socialã . • Primãria Sãbãoani nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. • Primãria Bucecea nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • Primãria Bucecea nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu au existat cazuri • pentru prevenirea consumului de droguri. în cursul anului 2007. Neamþ • în perioada 2006-2007. Nu au fost alocate fonduri pentru dezvoltarea unor astfel de activitãþi. SPAS Botoºani • Inspectoratul ªcolar nu a sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. Primãria Sãbãoani a iniþiat întâlniri ale elevilor cu persoane abilitate ºi membrii ONG din municipiul Roman ºi piatra Neamþ care au prezentat consecinþele negative ale acestor fenomene 92 . neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu au existat cazuri. jud. serviciile publice de asistenþã socialã au desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi legate de prevenirea consumului de droguri. neglijãrii ºi exploatãrii ºi nici în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu s-au semnalat cazuri. abuzul sau neglijenþa acestora • Primãria Bucecea nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. consiliere juridicã pânã la rezolvarea situaþiei familial 2. Primãria oraºului Bucecea. alcool. rãspunsurile au fost dupã cum urmeazã: 1. abuzul sau neglijenþa acestora • mãsurile întreprinse de SPAS Botoºani pentru readaptarea fizicã. violenþei în familie ºi comportamentului delincvent. Parascheva. hranã. asistenþã socialã etc Astfel. în marea lor majoritate. pentru ca serviciile competente sã ia mãsurile legale pentru a înlãtura aceastã situaþie. SPAS Botoºani a preluat. serviciile publice de asistenþã socialã nu au desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptãrii fizice. îngrijire medicalã. tutn ºi droguri.

în mare parte deoarece aceste cazuri nu sunt sesizate de cãtre instituþiile ºcolare • în perioada 2006-2007 SPAS Comãneºti a întreprins numeroase acþiuni în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar: consiliere. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu sau înregistrat astfel de cazuri • Primãria Dumbrãveni a avut în evidenþã 15 cazuri de elevi care s-au sustras procesului de învãþãmânt 93 . neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu sau înregistrat astfel de cazuri • SPAS Comãneºti nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt. abuzul sau neglijenþa acestora • SPAS Comãneºti nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu sau înregistrat astfel de cazuri • DAS Suceava a avut în evidenþã 14 cazuri de elevi care s-au sustras procesului de învãþãmânt. Acestea au fost rezolvate prin consilierea ºi informarea pãrinþilor cu privire la obligaþiile ce le revin faþã de copiii lor ºi acordarea. sprijin în efectuarea temelor. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. Serviciul Public de Asistenþã Socialã Comãneºti. sesizat de o instituþie de învãþãmânt • Primãria Municipiului Roman nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu s-au înregistrat astfel e cazuri 5. jud. suport material ºi financiar • în perioada 2006-2007 . judeþul Suceava • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. de prestaþii financiare. Vineri” servicii în cazurile de abandon ºcolar. Primãria Dumbrãveni. Primãria Municipiului Suceava .4. SPAS Comãneºti a fãcut demersurile necesare completãrii unei cereri de finanþare pentru înfiinþarea unui centru pentru combaterea violenþei domestice 6. Primãria Municipiului Neamþ. urmãrindu-se reintegrarea ºcolarã a acestora: consiliere psihologicã.Direcþia de Asistenþã Socialã. mediere socialã. abuzul sau neglijenþa acestora • Primãria Dumbrãveni nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. • DAS Suceava nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în ceea ce priveºte readaptarea fizicã. O parte din aceºtia au fost orientaþi în vederea includerii în programe de consiliere pentru pãrinþi derulate la nivelul DGASPC Suceava. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu s-au înregistrat astfel de cazuri • Primãria Municipiului Roman a avut în evidenþã un singur caz de elev care s-a sustras procesului de învãþãmânt. abuzul sau neglijenþa acestora • Primãria Municipiului Roman nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. Bacãu • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. medierea conflictelor. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. Au fost oferite servicii de consiliere ºi informare a minorilor precum ºi a pãrinþilor acestora precum ºi prestaþii financiare familiilor cu situaþie materialã precarã. 7.Serviciul de Autoritate Tutelarã al Municipiului Suceava • cadrele didactice au sesizat 8 cazuri privind relele tratamente aplicate minorilor. Serviciul de Autoritate Tutelarã s-a confruntat cu un numãr de 23 de cazuri de copii implicaþi în situaþii de violenþã în cadrul familie. relaþionarea de cãtre personalul specializat al Centrului cu personalul ºcolii în vederea identificãrii cauzei abandonului ºcolar • în perioada 2006-2007.Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. abuzul sau neglijenþa acestora. consum de droguri sau alcool. dupã caz. dintre care 6 au fost sesizate de o instituþie de învãþãmânt • Direcþia de Asistenþã Socialã are încheiat un parteneriat cu Asociaþia “Luminã Linã” care acordã prin Centrul de Zi “Sf.

consilierea 94 . • pentru prevenirea consumului de droguri. nu au fost alocate sume pentru înfiinþarea de servicii sociale destinate acestor nevoi. Primãria Municipiului Fãlticeni. abuzul sau neglijenþa acestora • în perioada 2006-2007 SPLAS Focºani a întreprins acþiuni în privinþa readaptãrii fizicã. dialog cu persoanele implicate. acestea au fost reorientate cãtre parteneri 10. Primãria Dumbrãveni a iniþiat urmãtoarele activitãþi: deplasãri în teren. neglijãrii ºi exploatãrii • Primãria Fãlticeni a avut în evidenþã 2 cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • Primãria Fãlticeni nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar • Primãria Fãlticeni nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa combaterii consumului de alcool. Direcþia de Asistenþã Socialã a Mun. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. a violenþei în familie ºi a comportamentului delincvent 9. abuzul sau neglijenþa acestora • DAS Vaslui nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. Serviciul Public de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Negreºti. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. violenþei în familie ºi comportamentului delincvent. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. judeþul Suceava • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu au existat cazuri • DAS Vaslui nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • DAS Vaslui nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu au existat cazuri • pentru prevenirea consumului de droguri. SPASPC Negreºti a colaborat cu Poliþia de Proximitate pentru identificarea persoanelor cu risc . DAS Vaslui a întreprins acþiuni de consiliere a unui numãr de 50 de familii 11. Beneficiarii acestor serviciu au fost 10 copii. 8. Vaslui. judeþul Vrancea • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. vizite în familie. vizite inopinate. judeþul Vaslui • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. abuzul sau neglijenþa acestora • SPASPC Negreºti nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã.• • în perioada 2006-2007 Primãria Dumbrãveni a întreprins vizite la domiciliu în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar pentru prevenirea consumului de droguri. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu au existat cazuri • SPASPC Negreºti nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • în vederea reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar s-au oferit serviciile Centrului de Zi. abuzul sau neglijenþa acestora • Primãria Fãlticeni nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. violenþei în familie ºi comportamentului delincvent nu au fost angajate persoane cu atribuþii speciale . droguri. implementarea planurilor de servicii ºi monitorizare • pentru prevenirea consumului de droguri. nici unul nefiind sesizat de o instituþie de învãþãmânt • în perioada 2006-2007 SPLAS Focºani a întreprins acþiuni în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar: consiliere ºi informarea familiilor. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime le abuzurilor. violenþei în familie. judeþul Vaslui • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. neglijãrii ºi exploatãrii: redirecþionarea cãtre furnizorii de servicii specializate acreditate. violenþei în familie ºi comportamentului delincvent. SPLAS Focºani.partenere ºi monitorizarea cazurilor conform legii • SPLAS Focºani a avut în evidenþã 2 cazuri de elevi care s-au sustras procesului de învãþãmânt. În cazul când au fost identificate astfel de cazuri.

• Pentru copii identificaþi cu risc crescut de abandon ºcolar /exploatare s-a colaborat cu DGASPC Iaºi în vederea accesãrii serviciilor specializate furnizate de cãtre aceasta instituþie. Pentru toate cazurile de acest gen.C. Compartimentul de Asistenþã Socialã. s-a întocmit planul de servicii în situaþiile în care se impunea. s-a colaborat cu Organizaþia Salvaþi Copiii în vederea reintegrãrii copilului în mediul ºcolar.444 Vaslui DGASPC Vaslui 521 Bacãu DGASPC Bacãu 738 Neamþ DGASPC Neamþ 685 Suceava DGASPC Suceava 361 Botoºani DGASPC Botoºani 309 Vrancea DGASPC Vrancea 980 Galaþi DGASPC Galaþi 659 95 . Fiecare caz a fost evaluat ºi funcþie de cauze ºi situaþia familialã a acestora s-a parcurs metodologia de lucru corespunzãtoare. membrii reþelei sociale(ºcoala-diriginte/ învãþãtor. • în ceea ce priveºte readaptarea fizicã. iar ulterior cazul a fost monitorizat pânã la depãºirea situaþiei de crizã.N. colaborare cu specialiºtii DGASPC Vaslui. Protecþia Minorilor ºi Familiei • Cadrele didactice nu au sesizat cazuri cu privire la rele tratamente. 85 alin. abuzul sau neglijenþa acestora • Primãria Hârlãu nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa readaptarea fizicã. cazurile identificate pe aceasta problematica sunt referite cãtre acest O. Serviciul Autoritate Tutelarã. neglijãri ale copilului la D. vecini). identificate prin alte cãi a fost contactatã familia minorului. pentru situaþiile de acest gen.A. Iaºi au ajuns doar cazuri de copii care apelau la mila publicã identificaþi în urma unor acþiuni întreprinse de cãtre D. însã.3 din Legea 272/2004 se regãsesc ºi în art.C. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime ale abuzurilor.A. droguri ºi violenta în familie. droguri. neglijãrii ºi exploatãrii în atenþia D. 12. judeþul Iaºi • cadrele didactice nu au sesizat nici un caz privind relele tratamente aplicate minorilor. medic de familie.A. situaþia cazurilor de abuz ºi neglijenþã gravã asupra copiilor în regiunea Moldovei înregistrate în perioada 2006-2007 se prezintã astfel: Numãr cazuri copii abuzaþi ºi/neglijaþi sesizate cãtre DGASPC în perioada 2006-2007 Instituþia Nr. 91 alin. DAC Iaºi are în derulare proiecte cu Fundaþia Solidaritate ºi Speranþa. • În ceea ce priveºte prevenirea ºi combaterea consumului de alcool. • Nu a fost întocmitã o statisticã pentru aceastã problematicã. lucreazã direct sau indirect cu un copil ºi are suspiciuni în legãturã cu existenþa unei situaþii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligatã sã sesizeze serviciul public de asistenþã socialã sau direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului în a cãrei razã teritorialã a fost identificat copilul respectiv”.familiilor copiilor . Un numãr de 7 familii pe an au beneficiat de grupul suport. neglijãrii ºi exploatãrii deoarece nu au existat cazuri • Primãria Hârlãu nu a avut în evidenþã cazuri de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt • Primãria Hârlãu nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu au existat cazuri • Primãria Hârlãu nu a desfãºurat în perioada 2006-2007 activitãþi în privinþa combaterii consumului de alcool. Iaºi.C. Conform datelor statistice prezentate de cãtre direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului din judeþele aflate în aria de monitorizare. Astfel. a violenþei în familie ºi a comportamentului delincvent deoarece nu au existat cazuri Dispoziþii similar celor prevãzute în art. abuzuri. Protecþie Socialã ºi autoritate Tutelarã Hârlau. cazuri de copii abuzaþi ºi neglijaþi 2006-2007 Judeþul Iaºi DGASPC Iaºi 1.G. Iaºi în colaborare cu Politia Comunitarã Iaºi. Direcþia de Asistenþã Comunitarã Iaºi. 13. psihologicã ºi reintegrarea socialã a copiilor victime ale abuzurilor.2 din lege care prevãd cã „orice persoanã care prin natura profesiei sau ocupaþiei sale.

respectiv servicii de tip zi.S.A.C Vaslui : • din totalul de 521 de sesizãri în perioada 2006-2007:80 de copii au beneficiat de servicii de tip familial.42 de copii servicii de tip rezidenþial.C Vrancea. 24 de copii plasaþi în Centre rezidenþiale. servicii de tip rezidenþial) specializate pentru nevoile copiilor victime ale abuzului ºi neglijãrii ºi familiilor acestora. D.C Botoºani • din numãrul total de 309 cazuri de copii abuzaþi sau neglijaþi sesizate în perioada 2006-2007: o În anul 2006 au fost instituite 5 plasamente de tip familial ºi 10 plasamente de tip rezidenþial. b) Sã asigure prestarea serviciilor prevãzute în art.A. din care:44 copii au beneficiat de servicii de tip zi. servicii de tip familial.P.P. Vom prezenta mai jos numãrul total de cazuri de copii abuzaþi sau neglijaþi faþã de care s-a dispus una dintre mãsurile prevãzute în art.A. respectiv servicii de tip zi. 48 de copii plasaþi în Centre rezidenþilale. D. 107 din Legea 272/2004 (servicii de tip zi. În anul 2007 . 96 . 92 din Legea 272/2004.G.G.S.G.P.111 cazuri au beneficiat de servicii de tip familial.P. 64 de servicii de tip rezidenþial ºi 3 servicii de tip zi. în perioada 2006-2007 s-au dispus servicii de tip zi.237 de cazuri sesizate în cadrul Centrului de Consiliere ºi Sprijin pentru Pãrinþi ºi Copii.C Neamþ: • din totalul de 685 de cazuri de copii abuzaþi ºi neglijaþi sesizate.S. servicii de tip rezidenþial:22 mãsuri în anul 2006 ºi 38 mãsuri în anul 2007 5. 107 din Legea de protecþie ºi promovarea drepturilor copilului.A.P. servicii de tip rezidenþial. D. D. .501 au fost sesizate la Centrul pentru servicii de intervenþie în regim de urgenþã în domeniul protecþiei copilului. o În anul 2007 au fost instituite 8 plasamente de tip familial ºi 3 plasamente de tip rezidenþial 6. 56 de copii au beneficiat de servicii de consiliere. 7. D. 9 copii au beneficitat de servicii de tip rezidenþial 4. 8 copii plasaþi în familia lãrgitã. în vederea asigurãrii protecþiei speciale a copilului abuzat sau neglijat. Bacãu: • din totalul de 738 de cazuri de copii abuzaþi ºi neglijaþi sesizate la instituþie în perioada 20062007: . 2 copii plasaþi în familia lãrgitã.A. servicii de tip familial. 107 din Legea 272/2004.Potrivit art. servicii de tip familial.87 de cazuri au beneficiat de urmãtoarele mãsuri de protecþie: 31 copii plasaþi la asistent maternal profesionist. monitorizare 3.S. inclusive cele venite din partea asistenþilor familiali.C.C Suceava • din totalul de 361 de sesizãri de cazuri de copii abuzaþi ºi neglijaþi în anul 2006 .S.S.S. din care:15 copii au beneficitat de servicii de tip zi. pentru 700 de cazuri au fost asigurate serviciile prevãzute în art.P. 52 de cazuri de servicii de tip rezidenþial ºi 3 servicii de tip zi. servicii de tip familial. sprijin.P. D. • din totalul de 980 de sesizãri de copii abuzaþi sau neglijaþi în perioada 2006-2007. servicii de tip rezidenþial.175 de copii servicii de tip familial. D. 2.G.G. În anul 2007. 1.G.G.C Iaºi • din totalul de 1.128 de cazuri au beneficiat de servicii de tip familial. 39 de copii au benficiat de serviciile centrelor de primire în regim de urgenþã.444 de sesizãri de copii abuzaþi ºi neglijaþi în perioada 2006-2007 În anul 2006 — 77 de cazuri au beneficiat de urmãtoarele mãsuri de protecþie: 51 copii plasaþi la asistent maternal profesionist.A.A.6 copii au beneficiat de servicii de tip rezidenþial. direcþia generalã de asistenþã socialã ºi protecþia copilului este obligatã: a) Sã verifice ºi sã soluþioneze toate seizãrile privind cazurile deabuz ºi de neglijarea . din totalul de cazuri de copii abuzaþi sau neglijaþi sesizate la DGASPC din judeþele implicate în cercetare.

cazuri de abuz ºi neglijenþã sesizate prin telefonul copilului Nu a oferit date 46 sesizãri 996 sesizãri 108 sesizãri 31 sesizãri 83 sesizãri Nu a oferit date 361 de cazuri Iaºi Vaslui Bacãu Neamþ Suceava Botoºani Vrancea Galaþi DGASPC Iaºi DGASPC Vaslui DGASPC Bacãu DGASPC Neamþ DGASPC Suceava DGASPC Botoºani DGASPC Vrancea DGASPC Galaþi Situaþia abuzului ºi neglijenþei grave asupra copiilor este reflectatã ºi de numãrul de infracþiuni în care victima este un minor ºi care. rezultatele obþinute fiind urmatoarele: Numãr cazuri de copii abuzaþi ºi/sau neglijaþi sesizate cãtre DGASPC de cãtre cadrele didactice în perioada 2006 .2 din Legea 272/2004. 92 alin.8.G. Întrebate fiind direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului monitorizate cu privire la înfiinþarea telefonului copilului ºi a cazurilor de abuz ºi neglijenþã semnalate prin intermediul acestora în perioada 2006-2007. 97 . se încalcã drepturi fundamentale ale copilului. D.2007 Instituþia Cazuri de copii abuzaþi sau Judeþul neglijaþi referite de unitãþile ºcolare în perioada 2006-2007 Iaºi DGASPC Iaºi Nu a oferit date Vaslui DGASPC Vaslui 21 Bacãu DGASPC Bacãu 21 Neamþ DGASPC Neamþ 11 Suceava DGASPC Suceava 14 Botoºani DGASPC Botoºani 22 Vrancea DGASPC Vrancea Nu a oferit date Galaþi DGASPC Galaþi 37 Potrivit art.4 din Legea 272/2004 prevede: “cadrele didactice au obligaþia de a semnala serviciului public de asistenþã socialã sau.S. În acest sens s-au solicitat informaþii de la direcþiile generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului din judeþele din Moldova cu privire la numãrul cazurilor de copii abuzaþi ºi/sau neglijaþi. s-au obþinut urmãtoarele date prinvind numãrul de cazuri de copii neglijaþi ºi/sau abuzaþi sesizate cãtre DGASPC prin intermediul telefonului copilului: Judeþul Instituþia Dacã s-a înfiinþat sau nu telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Este înfiinþat telefonul copilului Nr. 48 alin.A.P. al cãrui numãr va fi adus la cunoºtinþa publicului. prin sãvârºirea lor.C Galaþi • din totalul numãrului de 659 de sesizãri de copii abuzaþi sau neglijaþi înregistrat în perioada 2006-2007 s-au asigurat de cãtre instituþie: 144 servicii de tip familial ºi 65 servicii de tip rezidenþial Art. direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului cazurile de rele tratamente. dupã caz. pentru semnalarea cazurilor de abuz sau neglijare a copilului. la nivelul fiecãrei direcþii generale de asistenþã socialã ºi protecþie a copilului se înfiinþeazã obligatoriu telefonul copilului. abuzuri sau neglijare a copilului”.

86 din Legea 272/2004 “(1) Pãrinþii copilului sau. exploatare sau abuz. Corupþie Perversiune Pornografie Trafic Lipsire infantilã de de sexualã de tratamente sexual asupra vãtãmari sexual minori libertate familie aplicate Cu un unui asupra sãvârsitã sãvârºitã a unui asupra asupra unui minorului minor minor unui minor minor unui minor minor 115 11 42 76 179 14 3 0 0 0 25 5 17 53 109 11 5 0 0 7 0 6 0 13 1 Nu a rãspuns 14 28 30 30 3 22 54 37 7 20 114 31 2 2 7 0 1 7 6 1 0 0 3 0 0 56 0 1 0 6 0 Instituþia IPJ Iaºi IPJ Vaslui IPJ 790 Botoºani IPJ Bacãu 631 IPJ 1194 Suceava IPJ 885 Galaþi IPJ 3 Vrancea IPJ Nu a Neamþ rãspuns Nu a Nu a Nu a rãspuns rãspuns rãspuns Nu a Nu a rãspuns Nu a rãspuns Nu a Nu a rãspuns rãspuns rãspuns De asemenea. modul de aplicare a acestora ºi mãsurile sancþionatorii care pot fi dispuse.”. situaþia infracþiunilor în care victima este un minor sesizate în perioada 2006-2007 se prezintã astfel: Abandon Rele Act Viol Loviri. Astfel rãspunsurile DGASPC au fost dupã cum urmeazã: 1. În acest sens s-a adresat o întreabare cãtre DGASPC referitoare la mãsurile întreprinse pentru facilitatrea readaptãrii fizice ºi psihologice. respectul de sine ºi deminitatea copilului. de torturã sau pedepsã ori tratatmente crude. (2) Persoanele menþionate în alineatul (1) vor asigura toate condiþiile necesare pentru readaptarea ºi reintegrarea sã favorizeze sãnãtatea. traficaþi identificate de cãtre lucrãtorii de poliþie ºi sesizate cãtre DGASPC este: Numãr de cazuri de copii abuzaþi sau neglijaþi Inspectoratul Judeþean de Poliþie/Judeþul referit cãtre DGASPC IPJ Iaºi 300 cazuri IPJ Vaslui 97 cazuri IPJ Botoºani 38 cazuri IPJ Bacãu 120 cazuri IPJ Suceava 43 cazuri IPJ Galaþi 10 cazuri IPJ Vrancea 24 cazuri IPJ Neamþ Nu a rãspuns Potrivit art. conform informaþiilor furnizate de cãtre inspectoratele judeþene de poliþie. depistarea cazurilor de maltratre a copilului ºi propunerea unei mãsuri pentru protecþia acestuia. neglijaþi. precum ºi pentru reintegrarea socialã a copiilor care au fost victime a oricãrei forme de abuz sai neglijenþã gravã. DGASPC Neamþ • Intervenþie în situaþie de crizã. inumane sau degradante. dupã caz alt reprezentant legal al acestuia. autoritãþile publice ºi organismele private au obligaþia de a lua toate mãsurile corespunãtoare pentru a facilita readaptarea fizicã ºi psihologicã ºi reintegrarea socialã a oricãrui copil care a fost victima oricarei forme de de neglijenþã. 98 .Conform datelor statistice prezantate de cãtre Inspectoratele de Poliþie Judeþene. • Consilierea familiei cu privire la drepturile copilului. numãrul cazurilor de copii abuzaþi.

• În ce priveºte serviciile de consiliere ºi psihoterapie prestate pentru copii abuzaþi sau neglijaþi. socialã ºi juridicã. iar în anul 2007 la un numãr de 457 de beneficiari. consilierea juridicã. DGASPC Vaslui • un numãr de 487 de copii au beneficiat în perioada 2006-2007 de servicii de consiliere ºi psihoterapie în cazuri de abuz. iar numãrul de personal angajat în vederea asigurãrii acestor servicii este de 9 specialiºti. 175 de beneficiari în anul 2006 ºi de 405 de beneficiari în anul ai mãsurilor speciale pentru facilitarea readaptãrii fizice. neglijenþei grave. în cadrul cãruia s-au oferit servicii de specialitate în anul 2006 la un numãr de 228 de beneficiari. 5. • Instituþia nu a precizat numãrul de specialiºti care asigurã astfel de servicii 6. 4. în cadrul cãruia s-au asigurat astfel de servicii la un numãr de 178 de cazuri în perioada 2006-2007. preluarea în regim de urgenþã. Au fost asigurate astfel de servicii la un numãr de 82 de beneficiari în perioada 2006-2007. consiliere psihologicã. • Numãrul de beneficiari ai acestor mãsuri în perioada 2006-2007 sunt 732 de cazuri . DGASPC Suceava • Instituþia precizeazã cã în privinþa readaptãrii fizice ºi psihice a copilului abuzat sau neglijat. • Instituþia precizeazã cã serviciile de consiliere ºi psihoterapie pentru copilul abuzat sau neglijat se asigurã de cãtre Serviciul de Reintegrarea familiala. traficului ºi altor forme de exploatare se oferã în cadrul Serviciului Pentru Copilul Abuzat.• • • • • • Asistenþã pentru depãºirea situaþiei de crizã a copiilor ºi familiilor. Neglijat. precum ºi pentru reintegrarea lui socialã servicii în cadrul centrelor de plasament. sau prestat astfel de servicii pentru un numãr de 25 de cazuri în anul 2006 ºi pentru un numãr de 32 de cazuri în anul 2007. sprijin ºi informare pentru beneficiarii acestui grup þintã. neglijare ºi trafic. 2. • Numãrul beneficiarilor acestor servicii a fost de 233 copii în anul 2006 ºi 143 de copii în anul 2007. Exploatat. 3. reintegrarea în familie. • Numãrul angajaþilor care asigurã aceste servicii este de 20 de persoane. precum ºi în privinþa reintegrãrii sociale a acestuia asigurã servicii: de consiliere. de monitorizare a cazurilor ºi terapie ocupaþionalã ºi educaþionalã. abuzaþi ºi/sau neglijaþi pentru un numãr de 113 beneficiari în anul 2006 ºi pentru 118 beneficiari în anul 2007. Traficat ºi Delicvent. • Au fost prestate de cãtre instituþie servicii de consiliere pentru copiii traficaþi. DGASPC Botoºani • mãsurile întreprinse pentru facilitarea readaptãrii fizice ºi psihologice ºi reintegrãrii sociale a copiilor abuzaþi ºi neglijaþi sunt: consilierea psihologicã. 99 . DGASPC Bacãu • Mãsurile întreprinse de cãtre instituþie pentru facilitarea readaptãrii fizice ºi psihologice ºi reintegrãrii sociale a copilului victimã a abuzurilor. psihologice ºi reintegrarea socialã a copiilor victime ale abuzurilor ºi neglijenþelor grave sãvârºite asupra minorilor În ce priveºte numãrul de specialiºti care au asigurat serviciile mai sus menþionate a fost de 5 specialiºti în anul 2006 ºi de 9 specialiºti în anul 2007. • în perioada 2006-2007 în cadrul instituþiei au fost acordate servicii de consiliere ºi psihoterapie la un numãr de 969 de cazuri. neglijeþei sau traficului sunt: consilierea psihologicã. protecþie specialã. DGASPC Galaþi • asigurã pentru facilitarea readaptãrii fizice ºi psihice a copilulului abuzat sau neglijat. serviciile de psihoterapie ºi consiliere a copiilor victime ale abuzurilor. Insoþirea ºi asistarea copilului în faþa autoritãþilor: Mãsuri educative în mediul social deschis.

• • De asemenea. existã un raport disproporþionat dintre numãrul de cazuri de copii abuzaþi sau neglijaþi în care este necesarã prestarea de servicii de consiliere ºi numãrul specialiºtilor.100 de dosare la un psiholog. distanþa foarte mare faþã de muncipiu. în cadrul activitatilor de monitorizare realizate potrivit programului Phare Drepturile Copilului între Lege ºi practica a adresat solicitari de informaþii de interes public Tribunalului Iaºi. institituþia precizeazã cã în mare parte din cazurile în care a fost necesarã consilierea fie la cerere. 94 alin. aceasta îl poate chema pe copil în faþa ei. Dacã instanþa judecãtoreascã apreciazã cã este necesar. precum ºi în cadrul procesului privind înlocuirea plasamentului în regim de urgenþã cu mãsura plasamentului. Deoarece Tribunalul are competenþa materialã de a soluþiona cazurile de instituire a plasamentului în regim de urgenþã pentru copilul abuzat sau neglijat a cãrui pãrinþi sunt în imposibilitatea de a-ºi da consimþãmântul sau refuzã sã-ºi dea consimþãmântul în vederea instituirii unei mãsuri speciale de protecþie pentru copilul abuzat sau neglijat. Nu a oferit date Nu are psiholog angajat Nu are psiholog angajat Nu are psiholog angajat Nu are psiholog angajat Nu are psiholog angajat Nu are psiholog angajat Iaºi Vaslui Bacãu Botoºani Neamþ Suceava Vrancea Galaþi Tribunalul Iaºi Tribunalul Vaslui Tribunalul Bacãu Tribunalul Botoºani Tribunalul Neamþ Tribunalul Suceava Tribunalul Vrancea Tribunalul Galaþi Tribunalele au precizat cã în situaþia audierii copilului abuzat ºi/sau neglijat în procesele prevãzute în art. familia copilului renunþã la serviciile de consiliere ºi psihoterapie din motive variate: situaþia materialã precarã. fie în regim rezidenþial. în cazul procesului privind instituirea pe cale de ordonanþã preºedinþialã a plasamentului în regim de urgenþã pentru copilul abuzat ºi/sau neglijat. fie ca urmare a sesizãrilor instituþiei. Tribunalului Botoºani. menþionând cã în medie existã aproximativ 1. Acordul copilului este obligatoriu pentru realizarea înregistrãrii declaraþiei sale. conform informaþiilor furnizate de tribunale.3 ºi 4 din Legea 272/2004 administrãrii probei cu declaraþia scrisã a minorului abuzat ºi/sau neglijat ori audierea acestuia în camera de consiliu se desfãºoarã în prezenþa unui psiholog de la DGASPC. În ce priveºte amenajarea unei sãli speciale care sã funcþioneze ca ºi camerã de consiliul în vederea audierii minorului abuzat ºi/sau neglijat. instanþa judecatorescã poate adminsitra din oficiu ca probã. precum ºi cu privire la înlocuirea mãsurii plasamentului în regim de urgenþã cu mãsura plasamentului. pentru audiere. Tribunalului Neamþ. situaþia se prezintã astfel: 100 . Declaraþia copilului poate fi înregistratã. incapacitatea de a înþelege necesitatea ºi utilitatea unor astfel de ºedinþe. în prezenþa unui psiholog ºi numai dupã o prelabilã pregãtire a copilului în acest sens. 95 din Legea 272/2004. Tribunalului Vrancea ºi Tribunalului Galaþi cu privire la modalitatea de respectare a dispoziþiilor articolului 95 din Legea 272/2004. Potrivit art. Tribunalului Suceava. potrivit legii prin mijloace tehnice audio-video. Tribunalului Vaslui. a cãrui pãrinþi refuzã sã colaboreze cu DGASPC. declaraþia scrisã a copilului referitoare la abuzul sau neglijarea la care a fost supus. Asociaþia Salvaþi Copiii-filiala Iaºi. Conform informaþiilor oferite de Tribunalele monitorizate s-au obþinut urmãtoarele rezultate: JUDEÞUL INSTITUÞIA Dacã existã în dotare echipament tehnic audio-video pentru înregistrarea declaraþiei copilului abuzat sau neglijat Nu a oferit date Are în dotare echipament tehnic audiovideo Are în dotare echipament tehnic audiovideo Are în dotare echipament tehnic audiovideo Are în dotare echipament tehnic audiovideo Are în dotare echipament tehnic audiovideo Nu are echipament tehnic audio-video în dotare Dacã existã angajat psiholog care sã asiste la declaraþia scrisã sau audierea minorului abuzat sau neglijat. Înregistrãrile se realizeazã în mod obligatoriu cu asistenþa unui psiholog. Tribunalului Bacãu. Audierea are loc numai în camera de consiliu. fie familial.

încetarea.JUDEÞUL Iaºi Vaslui Bacãu Botoºani Neamþ INSTITUÞIA Tribunalul Iaºi Tribunalul Vaslui Tribunalul Bacãu Tribunalul Botoºani Tribunalul Neamþ Suceava Vrancea Galaþi Tribunalul Suceava Tribunalul Vrancea Tribunalul Galaþi Dacã existã sau nu salã amenjatã pentru audierea minorului în camera de consiliu Nu a oferit date Existã amenajatã o salã petru camera de consiliu Existã amenajatã o salã pentru camera de consiliu Nu are amenajatã o salã pentru camera de consiliu. recurs) înregistrate pe rolul Tribunalului Vaslui. stadiul actual al constituirii Tribunalului pentru Minori sau de secþii/complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori.187 cauze. precum ºi cele întemiate pe Legea 273/2004 (Legea privind regimul juridic al adopþiilor) înregistrate la Tribunalul Iaºi a fost în 2006 — 1. • La Tribunalul Vaslui au fost înregistrate în perioada 2006-2007 cauze repartizate completelor specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie: în anul 2006 . în anul 2007 . iar în 2007 . De altfel. iar magistraþii sã fie specializaþi în soluþionarea unor astfel de cazuri. • Magistraþii repartizaþi pe completele specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie au participat la o serie de programe de pregãtire în domeniu. Având în vedere complexitatea ºi totodatã particularitatea cauzelor ce au ca obiect instituirea. Tribunalul Vaslui a oferit urmãtoarele informaþii statistice pentru perioada 2006-2007: 101 . • Numãrul cauzelor având ca obiect mãsurile de protecþie prevãzute de Legea 272/2004. modificarea unei mãsuri speciale de protecþie pentru un minor ºi þinând cont de faptul cã în marea majoritate a acestor cauze copilul asupra cãruia se dispune mãsura este victima unei forme de abuz.01. • Datele statistice de mai sus privesc toate cauzele cu minori ºi relaþiile de familie.787 de cauze în materie civilã ºi 104 de cauze în materie penalã. în cadrul cãrora sunt repartizaþi 3 magistraþi. Nu existã amenajatã o salã pentru camera de consiliu Existã amenajatã o salã pentru camera de consiliu Existã amenajatã o salã pentru camera de consiliu.646 cauze în materie civilã ºi 80 de cauze în materie penalã. se prezintã astfel: Judeþul Iaºi: • Nu este înfiinþat Tribunalul pentru Minori. potrivit opiniei Tribunalului Vaslui. inclusiv a celor privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie pentru copiii abuzaþi sau neglijaþi. apel. validarea. înfiinþate din 01. rele tratamente. • În cadrul Tribunalului Vaslui funcþioneazã doar complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie înfiinþate din anul 2005. existând în instituþie 3 magistraþi specializaþi în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie. care nu pot fi considerate.2005. Audierea minorului se face în biroul judecatorului unde acesta iºi desfãºoarã programul zilnic. în vederea justiþiei pentru minori se urmãreºte înfiinþarea tribunalului pentru minori la nivelul fiecãrui judeþ. În privinþa cauzelor izvorâte din Legea 272/2004. stagii de pregãtire ºi specilizare exclusiv pe acest domeniu. neglijeþã. este necesar ca aceste cauze sã fie repartizate la instanþe specializate pe minori ºi relaþii de familie.732 cauze Judeþul Vaslui: • Nu existã Tribunal pentru Minori. din toate stadiile procesuale (cauze directe. • În cadrul Tribunalului Iaºi funcþioneazã doar complete specializate pentru soluþionarea cauzelor având ca obiect mãsurile de protecþie prevãzute de Legea 272/2004 ºi adopþii. Conform informaþiilor furnizate de cãtre tribunalele judeþene din regiunea Moldovei. conform obiectivelor reformei în sistemul judiciar.

. Judeþul Bacãu: • Nu existã înfiinþat Tribunalul pentru Minori. În privinþa instituirii de mãsuri plasamnetului pentru copii a cãror pãrinþi sunt decedaþi. cu plasament la alte persoane:0. iar în privinþa instituirii mãsurii plasamentului pentru copii care nu pot fi menþinuþi în familie din motive neimputabile pãrinþilor. o înlocuire plasament în regim de urgenþã cu plasament la rude pânã la gradul IV:2.Numãrul de cauze de încetare a mãsurilor speciale de protecþie înregistrat la Tribunalul Vaslui în perioada 2006-2007 a fost de 21 de cauze. o înlocuirea plasamnetului în regim de urgenþã cu plasament la un serviciu de tip rezidenþial: 12 o înlocuirea plasamentului în regim de urgenþã cu reintegrarea în familie:0. toate fiind admise. validate de cãtre instanþã cu alte mãsuri speciale de protecþie. La Tribunalul Bacãu au fost înregistrate acþiuni izvorând din Legea 272/2004 astfel: Stoc anterior Intrate în cursul Admise Respinse Anul anului 2006 43 376 387 2007 32 252 278 - Stoc la sfârºitul anului 32 6 102 .Numãrul contestaþiilor pãrinþilor sau copiilor înregistrate împotriva mãsurilor speciale de protecþie instituite de DGASPC sau Comisia Pentru Protecþia Copilului înregistrat la Tribunalul Vaslui: 9 contestaþii. Tribunalul a avut înregistrat în aceeaºi perioada de timp un numãr total de 528 de cazuri. . . în perioada 2006-2007 Tribunalul Vaslui a dispus: o înlocuirea mãsurii plasamentului în regim de urgenþã cu plasament la asistenþi maternali profesioniºti pentru 235. În ce priveºte înlocuirea plasamentelor în regim de urgenþã instituite de cãtre DGASPC. o înlocuirea plasamentului în regim de urgenþã cu plasament la rude pânã la gradul IV pentru 8 cazuri ºi plasament la alte familii sau persoane pentru 7 cazuri o înlocuirea plasamentului în regim de urgenþã cu plasament la un serviciu de tip rezidenþial: 24.Referitor la mãsurile speciale de protecþie instituite pentru copii sub 14 ani care au sãvârºit fapte penale.Plasament în regim de urgenþã instituit de cãtre DGASPC ºi validat de cãtre tribunal Plasament în regim de urgenþã pentru copii abuzaþi ºi neglijaþi Plasament în regim de urgenþã pentru copiii abandonaþi în unitãþile sanitare Plasament în regim de urgenþã pentru copiii gãsiþi (gãsiþi pe stradã lipsiþi de supraveghere. la cererea DGASPC cu alte mãsuri speciale de protecþie: o înlocuire plasament în regim de urgenþã cu plasament: 83 de cazuri. Tribunalul Vaslui a avut spre soluþionare în perioada 2006-2007 un numãr total de 142 de cazuri. Pe aceste complete specializate sunt repartizaþi 2 magistraþi.În privinþa înlocuirii plasamentului în regim de urgenþã instituit de cãtre Tribunal prin ordonanþã prezidenþialã. înfiinþate prin Hotarâri ale Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2005 ºi respectiv 2007. vagabondaj. necunoscuþi sau decãzuþi din drepturile pãrinteºti s-a dispus de cãtre Tribunalul Vaslui a avut înregistrat un numãr total de 3 cazuri în perioada 2006-2007. cerºetorie) - Numãr de cazuri 39 34 208 - Numãrul plasamentelor în regim de urgenþã instituite de cãtre Tribunal prin ordonanþã prezidenþialã la cererea Direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului înregistrat în perioada 20062007 la Tribunalul Vaslui este de 86 de cazuri. . o înlocuirea mãsurii plasamentului în regim de urgenþã cu reintegrarea în familie: 1. • La Tribunalul Bacãu funcþioneazã douã complete specializate pentru soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie.

fiind repartizaþi 6 magistraþi pe aceste complete în materie civilã ºi 6 magistraþi în materie penalã. validate de cãtre Tribunalul Neamþ: 92 de cazuri. iar în anul 2007 . 2 complete de recurs) ºi 8 complete specializate în materie penalã (4 complete de primã instanþã. 2 complete de apel. etc. Numãrul plasamentelor în regim de urgenþã instituite de cãtre DGASPC. • Numãrul cauzelor înregistrate la completele specializate pe minori ºi relaþii de familie a fost: în anul 2006 . • Dintre magistraþii repartizaþi la completele specializate pe minori ºi relaþii de familie. Numãrul cauzelor de încetare a mãsurilor speciale de protecþie înregistrate pe rolul Tribunalului Neamþ în perioada 2006-2007: 23 cazuri.627 de cauze ºi în anul 2007 . • Funcþioneazã în cadrul Tribunalului Botoºani complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie. • La completele specilizate în acest domeniu sunt repartizaþi 2 magistraþi în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie. înfiinþate dupã apariþia Legii 272/2004. Judeþul Neamþ: • În Judeþul Neamþ nu funcþioneazã Tribunalul pentru Minori.2007. 3 sunt specilizaþi în acest domeniu la Secþia Civilã ºi 3 sunt specilizaþi în cauze cu minori la Secþia Penalã • Numãrul cauzelor cu minori ºi de relaþii de familie înregistrat în perioada 2006-2007 este de 339 de cauze în materie civilã.439 de cauze. pe rolul Tribunalului Neamþ au fost înregistrate un numãr de 41 de cauze având ca obiect instituirea plasamentului pentru copiii a cãror pãrinþi sunt decedaþi. deoarece instituþia nu þine o evidenþã separatã a acestor cauze de celelalte cauze din materie civilã privind minorii ºi relaþiile de familie (divorþuri.279 cauze. Inlocuirea plasamentului în regim de urgenþã ci mãsura plasamentului s-a dispus într-un numãr de 181 de cauze. încredinþãri. fiind soluþionate raportat ºi la stocul anterior 354 de cauze. 103 . necunoscuþi sau decãzuþi din drepturile pãrinteºti ori pentru copiii care nu pot fi menþinuþi alãturi de pãrinþi din motive neimputabile acestora. stabilire pensie de întreþinere. • Numãrul total de cauze înregistrat la completele specilizate pe minori ºi relaþii de familie din cadrul Tribunalului Suceava sunt pentru anul 2006 .333 cauze. 2 complete de recurs). • În privinþa cauzelor privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie izvorâte din Legea 272/ 2004. • În cadrul Tribunalului Neamþ funcþioneazã 6 complete specilizate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie în materie civilã (2 complete de cauze directe. înregistrate la Tribunalul Neamþ în perioada 2006. fiind soluþionate 291 de cauze. Numãrul contestaþiilor pãrinþilor înregistrate împotriva mãsurilor speciale de protecþie instituite de DGASPC sau Comisia pentru Protecþia Copilului în perioada 2006-2007 la Tribunalul Neamþ: 4 cazuri Judeþul Suceava • În judeþul Suceava nu este înfiinþat Tribunalul pentru Minori. • Tribunalul Botoºani nu a putut oferi date statistice privitoare la cauzele având ca obiect acþiuni întemeiate pe Legea 272/2004. înfiinþate prin Hotãrâre CSM în anul 2006 ºi respectiv 2007. De asemenea. în cadrul cãrora sunt repartizaþi 2 magistraþi. 199 de cauze în materie penalã.Judeþul Botoºani: • Nu este înfiinþat Tribunalul pentru Minori.). stabilire program vizitare minor. Tribunalul Neamþ ne-a oferit urmãtoarele informaþii: Numãrul cauzelor de instituirea plasamentului în regim de urgenþã prin ordonanþã prezidenþialã de cãtre Tribunal la solicitarea DGASPC: 2. • În cadrul Tribunalului Suceava funcþioneazã din anul 2005 complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie. 2 complete de apel.

Judeþul Vrancea • În judeþul Vrancea nu existã Tribunal pentru Minori. • În cadrul Tribunalului Vrancea sunt înfiinþate 3 complete specilizate pentru protecþia minorilor ºi 2 complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie. Numãrul de cauze privind înlocuirea plamanentului în regim de urgenþã cu mãsura plasamentului: 151. 56 lit. Numãr cauze de încetare a mãsurilor speciale de protecþie: 5. necusnocuþi. numãr cauze de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie faþã de minorii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal: 2 numãr de cauze privind instituirea plasamentului pentru copiii a cãror pãrinþi sunt decedaþi. numãrul judecatorilor repartizaþi la Secþia Penalã fiind 9. acesta a fost de 417 cauze în anul 2006 ºi de 369 de cauze în anul 2007. • În cadrul Secþiei Penale. Judeþul Galaþi • Nu este înfiinþat Tribunalul pentru Minori. 10 complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori.• În privinþa cauzelor întemeiate pe Legea 272/2004 înregistrate la Tribunalul Suceava în perioada 2006-2007. toþi magistraþii soluþioneazã cauze cu minori. numãrul cauzelor de încetare a mãsurilor speciale de protecþie: 83. • Situaþia cauzelor întemeiate pe Legea 272/2004 înregistrate la Tribunalul Vrancea în perioada 2006-2007 se prezintã astfel: Numãrul de plasamente în regim de urgenþã pe cale de ordonanþã preºedinþialã: 4. conform informaþiilor furnizate de instituþie. situaþia se prezintã astfel: Numãr total de cauze privind instituirea plsamanetului în regim de urgenþã pe calea ordonanþei preºedinþiale: 17. situaþia acestora se prezintã astfel: numãr plasamente în regim de urgenþã pe cale de ordonanþã prezidenþialã: 6 numãr de înlocuire a plasamentului în regim de urgenþã cu alta mãsurã specialã de protecþie: 186. Numãrul cauzelor privind instituirea mãsurii plasamentului pentru copiii aflaþi în situaþiile prevãzute de art. • În anul 2007 au fost înfiinþate la Secþia Civilã 4 complete specializate în vederea soluþionãrii cauzelor de tutelã ºi adopþie ºi 10 complete specializate în soluþionarea cauzelor penale cu mionori. • Numãrul magistraþilor repartizaþi în soluþionarea cauzelor izvorâte din Legea 272/2004 este de 3. Numãr total de cauze privind validarea plasamentului în regim de urgenþã instituit de DGASPC: 223 104 . • În anul 2006 au fost înfiinþate la Secþia civilã 5 complete specializate în vederea soluþionãrii cauzelor de tutelã ºi adopþie ºi la Secþia Penalã. • Numãrul total al cauzelor cu minori ºi realþii de familie înregitrat în perioada 2006-2007 a fost de 927 (primã instanþã. necunoscuþi sau decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau pentru copiii care nu pot fi menþinuþi în familie din motive neimputabile pãrinþilor: 9.a ºi b din Legea 272/2004 (copii a cãror pãrinþi sunt decedaþi. recurs). decãzuþi din drepturile pãrinteºti ori copii care nu pot fi menþinuþi în familie din motive neimputabile pãrinþilor: 28 cauze. Numãrul de validãri de plasamente în regim de urgenþã instituite de cãtre DGASPC: 157. • Ca ºi numãr total de cauze izvorâte din Legea 272/2004 înregistrat la Tribunalul Galaþi. • In privinþa cauzelor având ca obiect mãsurile speciale de protecþie prevãzute de Legea 272/2004 înregistrate pe rolul Tribunalului Galaþi în perioada 2006-2007. la Secþia Penalã. • In cadrul Tribunalului Galaþi funcþioneazã complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie începând cu anul 2005. apel. • Tribunalul Galaþi nu a precizat dacã existã repartizaþi magistraþi specializaþi în soluþionarea cauzelor cu minori ºi relaþii de familie.

mobiler. Dacã existã sau nu camere special amenajate în vederea audierii minorilor În cadrul Proiectului Instanþa pentru minori au fost amenajate la sediul Poliþiei Muncipiului Iaºi. 107 din Legea 272/2004 (servicii de tip zi. au fost achiziþionate echipamente tehnice ºi mobilier (computer DVD RW. 105 . tribunale ºi comisiile pentru protecþia copilului. Prezentãm mai jos câteva din rãspunsurile date de cãtre DGASPC. imprimantã. În cadrul Programului Instanþa pentru Minori din Muncipiul Vaslui derulat în parteneriat cu Alternative Sociale. Numãr cauze privind intituirea unei mãsuri speciale de protecþie pentru minorii care nu rãspund penal: 7 În vederea monitorizãrii a modalitãþilor în care lucrãtorii de poliþie protejeazã copiii victime ale infracþiunilor de abuz. DGASPC Vaslui ºi Comisia pentru Protecþia Copilului Vaslui apreciazã cã • printre impedimentele de naturã procedurale de naturã sã afecteze celeritatea soluþionãrii cazurilor de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie o reprezintã colaborarea deficitarã cu primãriile. în scopul readaptarii fizice ºi psihice a copilului ºi reintegrarii sale sociale. rezultatele obþinute fiind prezentate în tabelul de mai jos: Inspectoratul Judeþean de Poliþie IPJ Iaºi Dacã existã sau nu cadre specializate în audierea minorilor Sunt desemnate în structurile de cercetare penalã cadre specializate pentru audierea minorilor Sunt desemnate în structurile de cercetare penalã cadre specializate în vederea audierii minorilor. cu sprijinul UNICEF la sediul Secþiilor 1 ºi 5 de Poliþie au fost amenajate spaþii destinate minorilor. victime sau autori. geam tip oglindã unidirecþionalã) în vederea amenajãrii a doua camere speciale pentru audierea minorilor în cadrul Poliþiei Muncipiului Vaslui. în Paºcani ºi în Rãducãneni camere de audiere a minorilor. In anul 2004. camerã video. servicii de tip familial. În cadrul serviciului de cercetare penalã este amenajatã o camerã specialã pentru audierea minorilor. Nu sunt amenajate camere speciale pentru audierea minorilor Nu sunt amenajate camere speciale pentru audierea minorilor Nu sunt amenajate camere speciale pentru audierea minorilor Nu a rãspuns Deoarece soluþionarea cauzelor privind copiii abuzaþi ºi neglijaþi pentru care este necesarã instituirea unei mãsuri speciale de protecþie se soluþioneazã în regim de urgenþã. servicii de tip rezidenþial). neglijenþã sau trafic în timpul audierii acestora în cadrul cercetãrilor penale. care nu transmit cu promptitudine documentaþia necesarã stabilirii mãsurilor de protecþie. precum ºi despre impedimentele procedurale care afecteazã celeritatea soluþionãrii cazurilor. de la înregistrarea lui pânã la instituirea efectivã a unei mãsuri speciale de protecþie. IPJ Vaslui IPJ Botoºani IPJ Bacãu IPJ Suceava IPJ Galaþi IPJ Vrancea IPJ Neamþ În cadrul structurilor de cercetare penalã sunt nominalizate cadre specializate în audierea minorilor Nu existã personal specializat în audierea minorilor Nu existã personal sepcializat în vederea audierii minorilor Nu existã personal specializat în vederea audierii minorilor Nu existã personal specializat pentru audierea minorilor Nu a rãspuns Nu sunt amenajate camere speciale pentru audierea minorilor. s-au solicitatat instituþiilor implicate în procedura de instituire a mãsurilor speciale de protecþie relaþii despre perioada de timp medie de soluþionare a unui caz. s-au solicitat informaþii Inspectoratelor de Poliþie Judeþene cu privire la desemnarea de cadre specializate în vederea audierii minorilor ºi cu privire la înfiinþarea de camere speciale pentru audierea minorilor.Numãrul de cauze privind instituirea plasamnetului ca urmare a înlocuirii mãsurii plasamentului în regim de urgenþã:207. în vederea ridicãrii copilului din mediul care genereazã abuzul sau neglijenþa ºi plasãrii acestuia în unul dintre serviciile prevãzute de art.

în termenul legal. termenele mari fixate de instanþele judecãtoreºti.• DGASPC Vaslui apreciazã cã în cazul sesizãrii unui caz de copil abuzat sau neglijat. • transmiterea cu întarziere a anchetei sociale ºi a planului de servicii de cãtre Autoritatea Tutelara de la domicliul copilului afecteazã soluþionarea de urgenþã a cazurilor. iar dupã evaluarea iniþialã ºi întocmirea documentaþiei necesare se instituie mãsura de protecþie în maxim 2 sãptãmâni. DGASPC Neamþ menþioneazã: • Nivelul slab al implicãrii efective a personalului autorizat. • Obþinerea relaþiilor de la serviciul informatizat al persoanei în situaþia în care nu se cunoaºte domiciliul legal al pãrinþilor în termen de 7-14 zile. • Cazurile propuse ºi înregistrate la tribunal sunt distribuite în ordine cronologicã ºi nu primeazã celeritatea. precum ºi formalismul Comitetelor Consultative Comuinitare. precum ºi opunerea acestora la mãsurile instituite de instituþie. • Inexistenþa Tribunalului pentru Minori. • Întârzierea soluþionãrii cazurilor de copii din afara muncipiului datoritã necesitãþii obþinerii avizului favorabil ºi durata transmiterii sau primirii documentaþiei prin poºtã. Aceeaºi opinie o are ºi Comisia pentru Protecþia Copilului Vrancea. DGASPC Suceava apreciazã cã • celeritatea soluþionãrii de urgenþã a cauzelor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie pentru copiii abuzaþi sunt colaborarea defectuoasã cu unele primãrii din judeþ. DGASPC Galaþi a prezentat ca probleme în soluþionarea cazurilor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie faþã de un copil abuzat sau neglijat: 106 . apreciat de instituþie prea mare raportat la urgenþa cazului.lipsa colaborãrii cu pãrinþii sau persoanele care au în îngrijire copii. • Presiunile. Comisia Pentru Protecþia Copilului Botoºani susþine cã • existã situaþii în care insuficienþa resurselor umane ºi materiale ale instituþiei duce la întârzierea evaluãrilor în teren a cazurilor de abuz ale copilului semnalate la DGASPC pentru cazurile din afara muncipiului Botoºani. DGASPC Vrancea apreciazã cã: • soluþionarea cazurilor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie faþã de un copil abuzat sau neglijat o reprezintã nerespectarea etapelor procedurale de cãtre primãrii. • Impedimentele de naturã proceduralã identificate în instrumentarea cu celeritate a cazurilor de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie ar fi procedurile Tribunalului Bacãu de stabilire a termenelor de judecatã. • Imposbilitatea completãrii dosarului pentru înlocuirea plasamentului în regim de urgenþã cu plasamentul în cazul în care se probeazã riscul crescut de abuz ºi/sau neglijare pentru copil. ameninþãrile fãcute de unii pãrinþi sau reprezentanþi legali ai copiilor asupra autoritãþilor. DGASPC Botoºani susþine cã • durata medie de la sesizarea unui caz de abuz pânã la instituirea mãsurii de protecþie sau confirmarea ei de cãtre instanþã este de 4 sãptãmâni. • impedimentele de naturã proceduralã de naturã sã afecteze celeritatea soluþionãrii cazurilor copiilor abuzaþi o reprezintã viciile de procedurã ale citãrii ºi comunicãrii actelor ºi lucrãrilor cauzei. Comisia Pentru Protecþia Copilului Neamþ: • Întârzierea primirii documentaþiei necesare de la Autoritatea Tutelarã. DGASPC Bacãu apreciazã cã • durata medie de timp ce curge de la data sesizãrii unui caz de copil abuzat pânã la instituirea unei mãsuri speciale de protecþie ar fi de 37 de zile. precum ºi neprocurarea în termen util a actelor strict necesare cazului. instituþia intervine în maxim 3 zile.

107 . Propunerile de eficientizare a soluþionãrii cu celeritate a cauzelor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie. în colaborare cu Ministerul Educaþiei. Cercetãrii ºi Tineretului. Tribunalul Neamþ. ceea ce dterminã uneori prezenþa în sala de judecatã a copilului câte 4-5 ore. inclusiv de cãtre proprii pãrinþi. DGASPC Iaºi ºi Comisia Pentru Protecþia Copilului Iaºi apreciazã cã: • nu sunt întâlnite impedimente procedurale de naturã sã afecteze celeritatea soluþionãrii cazurilor de instituire a unor mãsuri speciale de protecþie. 6. vor efectua demersurile necesare pentru adoptarea tuturor mãsurilor legislative.• • • • • • • Citarea pãrinþilor prin publicitate lãrgitã (anunþ în ziar local ºi central) atunci când nu este cunoscut domiciliul lor. situaþie în care nu ar mai fi necesare termene de judecatã pentru completarea acesteia. De asemenea. Protecþia copilului împotriva rãpirii sau oricãror forme de traficare Potrivit art.4. Nerespectarea termenelor procedurale. Tribunalul Vrancea. Necisitatea respectãrii procedurilor existente în cadrul altor instituþii pentru obþinerea de date. informaþii. Termenele lungi date de cãtre instanþã. aminitim: • Tribunalul Galaþi apreciazã cã soluþionarea eficientã ºi cu celeritate a cauzelor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie se poate realiza prin degravarea parþialã a judecãtorilor care soluþioneazã astfel de cauze de alte dosare care au acelaºi regim urgent de soluþionare. Sentinþe motivate ºi comunicate cu întârziere. Tribunalul Galaþi apreciazã cã • este întârziatã soluþionarea cazurilor de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie în cazul în care nu se cunoaºte domiciliul pãrinþilor. adminsitrative ºi educative destinate protecþiei efective împotriva oricãrei forme de trafic intern sau internaþional al copiilor. când nu se impune audierea acestuia deoarece se aflã într-o situaþie de risc ºi audierea poate sã-i accentueze trauma.3 din Legea 272/2004 care poate fi dat în cauzele de instituire a unei mãsuri speciale de protecþie afecteazã soluþionarea de urgenþã a cauzelor. deoarece nu permite întoarcerea la timp a procedurilor de citarea a pãrþilor în dosare ºi a obþinerii între termene a relaþiilor solicitate de la instituþiile competente. instrumentarea cu celeritate a cauzelor de aceastã naturã s-ar realiza în situaþia în care documentaþia necesarã soluþionãrii cauzei ar fi depusã complet la data sesizãrii cauzei la Tribunal. multe dintre acestea care se soluþioneazã tot prin procedura urganþã (litigii funciare sau litigii de muncã). relaþii necesare rezolvãrii cazului. • Tribunalul Suceava apreciazã ca oportun un parteneriat cu executorii juecãtoreºti în vederea executãrii mai rapide a sentinþelor date în materia Legii 272/2004. 98 din Legea 272/2004 “(1) Ministerul Administraþiei ºi Internelor ºi Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului. fiind astfel îngreunatã procedura de citare a acestora. Tribunalul Suceava ºi Tribunalul Galaþi apreciazã cã • termenul de maxim 10 zile prevãzut de art. Tribunalul Galaþi apreciazã cã ºi • termenul de maxim 10 zile prevãzut pentru redactarea ºi comunicarea unei hotãrâri judecãtoreºti prin care s-a dispus cu privire la o mãsurã specialã de protecþie este mult prea mic pentru a fi respectat în situaþia în care magistraþii care au repartizate spre soluþionare astfel de cauze au mai multe specialitãþi ºi au cauze ºi de alta naturã în lucru. Tribunalul Botoºani. Audierea minorilor în cazul ordonanþelor preºedinþiale. Soluþionarea cauzelor cu minori în aceeaºi ºedinþã de judecatã unde se instrumenteazã ºi cazuri penale sau civile obiºnuite. în orice scop ºi sub orice formã. 125 alin.

poate fi intern sau internaþional. cele mai multe victime traficate aparþin categoriei de vârstã 18-25ani (242 victime). 1584/2005 s-a înfiinþat Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP). categoria cea mai numeroasã (389. respectiv 41%). Alãturi de acestea. chiar dacã numãrul acestora este inferior celui aferent primelor ºase luni din 2006 (655. gãzduirea sau primirea unui monor în scopul exploatãrii acestuia. fiindu-le ocrotitã identitatea ºi viaþa privatã. România continuã sã fie o þarã de origine pentru traficul de persoane. traficul de minori fiind definit ca recurtarea. respectiv 14-60 ani. victimele de 18-25 ani reprezintã. numãrul victimelor infracþiunilor de trafic a persoanelor cu vârstã între 14-17 ani se cifreazã la 110. În vederea evaluãrii. lege care califica traficul de minori ca formã agravantã a infracþiunii de trafic de persoane. În ceea ce priveºte exploatarea sexualã.(2) În acest scop. un numãr de 74 victime au fost exploatate pentru cerºetorie. Cadrul legal în materia traficului este dat de Legea 678/2001 privind prevenirea ºi combaterea traficului de persoane. se prezitã astfel: Numãrul de infrcþiuni de trafic de minori sesizate în perioada 2006-2007 Inspectoratul de Poliþie Judeþean Numãrul infracþiunilor de trafic de minori sesizate în perioada 20062007 0 sesizãri 0 sesizãri 0 sesizãri 0 sesizãri 56 de sesizãri 0 sesizãri 0 ssizãri Nu a rãspuns Mãsuri dispuse cu privire la aceste infracþiuni 0 mãsuri 0 mãsuri 0 mãsuri 0 mãsuri Nu a oferit date 0 mãsuri 0 mãsuri Nu a rãspuns IPJ Iaºi IPJ Vaslui IPJ Botoºani IPJ Bacãu IPJ Suceava IPJ Galaþi IPJ Vrancea IPJ Neamþ Conform Raportului privind situaþia traficului de persoane în România elaborat de Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane (ANTIP) pe perioada ianuarie-iunie 2007. coordonãrii ºi monitorizãrii la nivel naþional a fenomenului de trafic de persoane.1 au responsabilitatea elaborãrii unei strategii la nivel naþional pentru prevenirea ºi combaterea acestui fenomen. în marea majoritate a cazurilor scopul traficãrii fiind exploatarea sexualã sau prin muncã a copilului. conform Hotãrârii de Guvern nr. Dacã victimele exploatate sexual au vârste cuprinse în general între 13 ºi 35 ani. în continuare. transportarea. inclusiv de cãtre pãrinþi. 2 pentru pornografie infantilã ºi 2 pentru pornografie prin internet. aºa cum rezultã ºi textul articoluluii 98 din Legea 272/2004. autoritãþile menþionate menþionate la al. copiii victime ale infracþiunilor de trafic beneficiazã de protecþie ºi aistenþã specialã. Potrivit datelor statistice prezentate de ANTIP. inclusiv a unui mecanism intern de coordonare ºi monitorizare a activitãþilor întreprinse. cu un maxim în intervalul 25-40 ani. însã fenomenul continuã tendinþa de descreºtere manifestatã înca din anul 2006. cele exploatate prin muncã forþatã au vârste cuprinse într-un interval mai larg. În ceea ce priveºte distribuþia dupã vârste. 108 .” Textul sus menþionat reglementeazã dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricãrei forme de trafic intern sau internaþional. 51%). conform informaþiilor furnizate de cãtre instituþii. Traficul de copii. de cãtre orice pesoane. Situaþia infracþiunilor de trafic de minori sesizate Inspectoratelor de Poliþie Judeþene în perioada 2006-2007. cu un maxim corespunzãtor vârstelor 15-25 ani. urmatã de categoria de vârstã 14-17ani (110). În conformitate cu actele normative interne ºi internaþionale. 8 pentru furturi din buzunare.

Nici un specialist nu a fost cercetat disciplinar sau sancþionat contravenþional pentru neîndeplinirea obligaþiei de declarare a naºterii copilului abandonat de mama în maternitate.1. de cãtre ANPDC ºi de cãtre unitãþile sanitare a unei atenþii sporite necesitãþii angajãrii de personal calificat în domeniul asistenþei sociale în cadrul maternitãþilor ºi spitalelor cu secþii de pediatrie. • Dupã trei ani de la data intrãrii în vigoare a Legii 272/2004. pentru identificarea mai eficientã ºi în timp util a mamelor care îºi pãrãsesc sau prezintã risc cresc ut de a pãrãsi nou-nãscuþii în maternitate. propunem de lege ferenda reglementarea acestei obligativitãþi. IPJ ºi SPAS ºi pe cât posibil. Dreptul la identitate Recomandarile mai jos menþionate au la bazã ºi datele statistice obþinute în urma activitãþilor de monitorizare cu privire la numãrul de cazurilor de copii abandonaþi. Spitalele de copiii ºi maternitãþile sã aibã o evidenþã a mamelor ce prezintã risc de abadon. caz în care s-ar eficientiza conlucrarea cu instituþiile abilitate sã instituie mãsurile de protecþie ºi totodatã s-ar urgenta soluþionarea cazurilor de abandon. existã unitãþi sanitare ce au în structurã secþii de nou-nãscuþi ºi/sau pediatrie care nu s-au conformat dispoziþiilor art. precum ºi neîndeplinirea obligaþiei de a transmite DGASPC actul de naºtere al copilului abandonat de mama în maternitate. Recomandãm acordarea de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. dreptul copilului de a fi menþinut în familie ºi de a fi crescut de cãtre aceasta. afecteazã desfãºurarea în condiþii eficiente a procedurilor legate de înregistrarea naºterii copiilor.7. la dezvoltarea legãturilor afective faþã de copil ºi la prevenirea eficientã a abandonului. precum ºi insuficienþa expertizei a personalului cu atribuþii de asistenþã socialã desemnat de unitãþile sanitare. Deºi Legea 272/2004 nu prevede obligativitatea angajãrii unui specialist psiholog în cadrul unitãþilor sanitare cu secþii de nou-nãscuþi ºi/sau pediatrie. dintre cadrele medicale ale unitãþii medicale respective. Principalele drepturi ale copilului care au fost analizate sunt: dreptul copilului la educaþie. traficului ºi rãpirii. personalul SPAS-urilor sau a departamentelor specializate din cadrul primãriilor au beneficiat de cursuri de formare în domeniul drepturilor copilului dar ºi în domeniul protecþiei speciale a drepturilor copilului. Bacãu. Neamþ. Suceava. dreptul copilului separat temporar sau definitiv de pãrinþi la îngrijire specialã. Galaþi ºi Vrancea. 7. care atestã un numãr îngrijorãtor de astfel de cazuri. cele mai multe dintre acestea având desemnatã o persoanã cu atribuþii în acest domeniu. precum ºi a numãrului de cazuri de copii a cãror naºtere nu a fost înregistratã aflaþi în evidenþele instituþiilor monitorizate la nivelul judeþelor Iaºi. Botoºani. Concluzii ºi recomandãri Menþionãm cã o dificultate apãrutã în elaborarea unei viziuni de ansamblu pe regiunea Moldovei asupra evaluãrii respectãrii drepturilor copilului prin implementarea Legii nr. Raþiunile care stau la baza recomandãrii noastre derivã ºi din faptul cã asistentul social calificat are cunoºtinþele necesare cu privire la procedurile de instituire a mãsurilor de protecþie alternativã faþã de copilul abandonat sau gãsit. 9 al. centralizatã baza de date la nivel naþional. 109 • • • • • • • . Vaslui. dreptul copilului la îngrijire alternativã. În urma rãspunsurilor am constat cã în mare majoritate. dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatãrii sexuale ºi a abuzului sexual. dreptul copilului abuzat ºi exploatat la recuperare fizicã ºi psihologicã ºi reintegrare socialã. de cele mai multe ori.272/2004 a constat în faptul cã nu toate instituþiile au rãspuns solicitãrii de a furniza informaþii ºi uneori anumite instituþii nu au oferit rãspunsuri la toate întrebãrile adresate. etc. evidenþã care sã fie comunicatã din timp cãtre DGASPC. poate duce cu succes la dezvoltarea abilitãþilor parentale. având în vedere cã asigurarea serviciilor de consiliere în cadrul unitãþilor sanitare a mamelor încã din timpul sarcinii. a abuzurilor faþã de copiii nedoriþi.1 din Legea 272/2004 ºi nu au încã angajat un asistent social de specialitate sau mãcar o persoanã desemnatã cu atribuþii în asistenþã socialã Existã un numãr limitat de unitãþi sanitare care au angajat asistent social de specialitate. lipsa asistenþilor sociali calificaþi. precum ºi a procedurilor necesare prevenirii abandonului copiilor în unitãþile sanitare sau de luarea mãsurilor speciale de protecþie faþa de copiii abandonaþi. dreptul copilului de a fi protejat împotriva vânzãrii.

se poate observa cã numãrul acestora este limitat ºi cã nu au o arie de acoperire naþionalã. private ºi de familie În urma analizei rãspunsurile primite la chestionarele aplicate instituþiilor cu atribuþii în promovarea ºi protecþia acestui drept conform Legii 272/2004 reies urmãtoarele: • Problematica respectãrii ºi promovãrii dreptului copilului la protejarea imaginii sale publice ºi a vieþii sale intime. Segregarea ºcolarã este o formã gravã de discriminare. precum ºi pentru combaterea discriminarii entice ºi rasiale în instituþiile de învãþãmânt. mai ales cu inspectoratele ºcolare judeþene pentru eradicarea fenomenului de limitare a accesului copiilor rromi la educatie ºcolarã ºi a segregarii fortate a copiilor rromi în ºcoalã. asupra cãreia a atras atenþia în repetate randuri sectorul ONG. precum ºi eficientizarea interveþiei multisectorialã în cazurile cu risc de abandon. Campaniile de informare organizate sau la care a participat CNCD în perioada 2006-2007. • iniþierea unor parteneriate ºi colaborãri cu instituþiile ce au atribuþii în domeniul drepturilor copilului. Legea 272/2004 se limiteazã în a impune sarcini ºi obligaþii în domeniul respectãrii dreptului copilului la imagine publicã. cât ºi dupã naºtere.2006 intitulându-se “Protecþia Copilului”. atât înainte. titlul prevãzând pe larg modalitãþile prin care societãþile de mass-media audiovizualã trebuie sã respecte drepturile copilului în materialele ºi emisiunile difuzate.• • Dezvoltarea serviciilor de consiliere a gravidei. Dreptul copilului la protejarea imaginii sale publice ºi a vieþii sale intime. fapt ce rezultã în primul rând din numãrul foarte mic al sesizãrilor privind cazurile de discriminare a copiilor înregistrat la CNCD în perioada 2006-2007. fãrã a avea în vedere obligaþii ºi restricþii cãtre furnizorii de presã scrisã sau celor care fac publicaþii pe internet.3 Dreptul copilului de a fi protejat împotriva oricarei forme de discriminare Studierea rãspunsurilor care se referã la protecþia ºi promovarea acestui drept a determinat urmãtoarele concluzii ºi recomandãri: • constituirea CNCD a reprezentat un pas important în ce priveºte combaterea discriminarii în Romania. doar CNAului. în Romania existând la ora actualã ºcoli sau clase formate exlusiv din copii etnie rromã. 7. • ca modalitate concretã de asigurare ºi garantare a acestui drept al copilului de cãtre instituþie.04. • problematica eliminãrii discriminãrii în rândul copiilor cunoaºte o evoluþie lentã. în vederea prevenirii exploatãrii copilului prin mass-media audiovizualã. 110 .2. private ºi de familie a cunoscut un real progres prin adoptarea deciziei nr. 187/03.04. • De asemenea. instituþia nu s-a sesizat din oficiu în nici un caz de încãlcarea a dreptului copilului la egalitate de ºanse ºi de a fi protejat împotriva oricãrei forme de discriminare.2006 CNA care se referã la codul privind conþinutul audiovizualului. privatã ºi de familie. precum ºi sancþiunile în cazul neîndeplinirii obligaþiilor ºi încãlcãrii restricþiilor prevãzute de acest capitol. ºtiut fiind cã una dintre principalele surse de exploatare a talentelor copiilor o reprezintã mass-media ceea ce impune programe ºi mãsuri de prevenire a exploatãrii forþate a talentului copilului. în care s-a dedicat un întreg titlu din aceastã reglementare protecþiei drepturilor copilului în mass-media audiovizualã. CNCD a precizat cã a realizat în perioada 2006-2007 doar campanii de informare ºi conºtientizare a opiniei publice. Este stiut ca unul dintre fenomenle cu care se confrunta învãþãmântul romanesc o reprezinta segregarea ºcolarã a copiilor rromi. existã încã Inspectorate de Poliþie Judeþene care nu au desemnat personal de specialitate cu atribuþii în realizarea demersurilor de înregistrare a naºterii copilului. Cercetãrii ºi Tineretului a emis ordin al 1540 din iulie 2007 privind interzicerea segregarii ºcolare. titlu I din Decizia 187/03. • Conform informaþiilor furnizate de CNCD. numai în anul 2007 asociaþia Romani CRISS individualizând în activitãþtile de monitorizare ale asociatiei 27 de astfel de cazuri. viaþa intimã. acesta fiind ºi motivul pentru care Ministerul Educaþiei. 7. • pânã în prezent nu a fost luatã nici o mãsurã de cãtre instituþie în vederea protejãrii copilului împotriva exploatãrii forþate a talentelor acestuia. ce limiteazã accesul egal al copiilor la educaþie.

oferind servicii variate în cadrul acestui plan. în ce priveºte obligativitatea audierii minorului care a împlinit 10 ani în procedurile judiciare ºi administrative care privesc copilul. acestea sunt preocupate de aplicarea unor mãsuri concrete în vederea depistãrii situaþiilor de risc care pot determina separarea copiilor de pãrinþi dar ºi în depunerea tuturor diligenþelor pentru instituirea unor mãsuri de protecþie specialã. • În schimb. atâta timp cât la nici una dintre instituþiile cu atribuþii jurisdicþionale în procedurile privitoare la minori nu existã înregitrate cereri a copiilor în vederea audierii lor.7.5. Dreptul copilului capabil de discernãmânt de a-si exprima liber opinia asupra oricarei probleme care îl priveºte În urma analizei rãspunsurile primite la chestionarele aplicate instituþiilor cu atribuþii în promovarea ºi protecþia acestui drept conform Legii 272/2004 reies urmãtoarele: • Conform informaþiilor furnizate de Judecatorii. Tribunal ºi Comsiile pentru Protecþia Copilului. alãturi de ancheta socialã efectuatã de Autoritatea Tutelarã. prin aducerea la cunostinþã a acestora sub orice formã (fie prin înºtiinþare scrisã. nu declaraþiile de martori. • Recomadãm instituþiilor cu atribuþii juridicþionale sau administrative în procedurile care privesc minorii sã asigure o mai bunã informare a copiilor implicaþi în cauzele aflate în competenþa lor de soluþionare asupra drepturilor ºi procedurilor legale pe care copii le pot urma. la unitatea de învãþãmânt unde învaþã copilul. în situaþiile prevãzute de lege. practic nu existã o formã de exercitare a acestui drept. 7. Mediul familial ºi îngrijire alternativã Studierea rãspunsurilor care se referã la protecþia ºi promovarea acestui drept a determinat urmãtoarele concluzii ºi recomandãri: Dezvoltarea serviciilor de mediere a conflictelor dintre pãrinþi în cadrul instituþiilor cu atribuþii în domeniul protecþiei copilului ºi familiei. fie prin comunicare directã) ca au dreptul sã promoveze cerere în vederea audierii lor ºi ia toate mãsurile necesare asigurãrii dreptului copilului de a-ºi exprima liber opinia în cauzele care-l privesc. - - - 111 . tribunale) ºi Comisiilor de Protecþie a Drepturilor Copilului se poate observa cã. efectuând de asemenea vizite la domiciliu atunci când existã motive temeinice de a suspecta ca viaþa ºi securitatea copilului sunt primejduite în familie. cu toate verificãrile necesare formãrii unei opinii în acord cu interesul superior al copilului: verificãri la domiciliul pãrinþilor. Includerea în categoria probelor obligatorii în cadrul acþiunilor civile ce privesc încredinþarea spre creºtere ºi educare a minorului unuia dintre pãrinþi a evaluãrii abilitãþilor parentale a pãrinþilor. în marea lor majoritate. în mediile sociale din care fac parte pãrinþii etc Dezvoltarea de programe în vederea protecþiei copilului a cãrui pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate Instituþiile chestionate au arãtat faptul cã pun în aplicare „planul de servicii” ca ºi instrument nou de lucru introdus de legea 272/2004 în vederea prevenirii separãrii copilului de familie. Recomandãm serviciilor de Autoritate Tutelarã sã eficientizeze modalitatea de efectuare a anchetelor sociale necesare acþiunilor civile în care se pune în discuþie încredinþarea unui minor unuia dintre pãrinþi. din rezultatele obþinute ca urmare a monitorizãrii Instanþelor Judecãtoreºti (judecãtorii. acþiuni de monitorizare a familiilor în cazurile de copii reintegraþi în familie dupã încetarea unei mãsuri de protecþie specialã atunci când astfel de situaþii s-au înregistrat. Rãspunsurile instituþiilor care au rãspuns la chestionarele noastre au arãtat faptul cã SPAS din judeþele vizate de proiectul nostru organizeazã. magistratul sã aibã la baza opiniile avizate ale specialiºtilor în domeniul protecþiei copilului ºi familiei. Dezvoltarea programelor de informare a pãrinþilor ºi de asistare de specialitate a acestora în vederea dezvoltãrii capacitãþilor ºi abilitãþilor parentale. rezultã cã.4. astfel încât concluziile acestora sã aibã în vedere o anchetã realã. 24 alin. la locul de muncã al acestora. De asemenea. instituþiile vizate asigurã o bunã respectare a dispoziþiilor art. la instrumentarea cazului. pentru ca.2 din Legea 272/2004. deºi Legea 272/2004 conferã copilului dreptul de a-ºi exprima liber opinia ºi de a fi ascultat în procedurile administrative ºi judiciare care-l privesc. la medicul de familie la care este înscris copilul.

Numãrul mic de respingeri aratã cã în general profesioniºtii care întocmesc dosarele ºi prezintã cazurile respectã legislaþia în vigoare privind componenþa dosarelor ºi cunosc viziunea membrilor comisiei în aprobarea sau respingerea cazurilor. 1828 de copii cu handicap au primit servicii specializate. în mare majoritate. sunt: colaborarea deficitarã cu SPAS-urile care nu trimit în timp documentaþia necesarã instituirii mãsurii de protecþie ºi cu serviciul de evidenþã a populaþiei. DGASPC-urile au un numãr ridicat de beneficiari (copii neglijaþi/abuzaþi/traficaþi) ai serviciilor de tip familial. Cel mai mic numãr de sesizãri a fost înregistrat la DGASPC Iaºi (65 cazuri). • • • • • • DGASPC-urile sunt structurile cele mai specializate din judeþe pentru a rãspunde problemelor de nerespectare a drepturilor copilului. Cu privire la copiii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal cu excepþia CPC Iaºi celelalte comisii de protecþie a copilului au instrumentat un numãr mic de astfel de cazuri. urmat de DGASPC Bacãu (1055 cazuri). Cu privire la colaborarea DGASPC cu tribunalul în vederea instituirii mãsurii plasamentului se poate vorbi de o practicã în acest sens ºi o colaborare între asistenþii sociali ºi judecãtori. Aceasta poate sugera cã existã o slabã colaborare între poliþie. Aceasta demonstreazã o bunã capacitate de a rãspunde prin servicii psihosociale la problema abuzului ºi neglijãrii copilului. parchet ºi DGASPC cât ºi lipsa unor centre rezidenþiale ºi de zi pentru aceastã categorie de copii. Impedimentele procedurale cel mai des invocate. rezidenþial ºi de zi.272/2004. Cu privire la consultarea opiniei copilului atunci când se instituie/înlocuieºte sau modificã o mãsurã de protecþie specialã. În judeþul Iaºi existã un numãr mai ridicat de copii care au fost plasaþi în instituþii rezidenþiale. cu toate cã procedurile specifice tribunalelor de stabilire a termenelor de judecatã sunt reclamate de asistenþii sociali ca factor frenator în celeritatea soluþionãrii cauzelor de instituire a mãsurilor de protecþie specialã. în perioada 2006-2007. Excepþie face judeþul Iaºi unde. de naturã sã afecteze soluþionarea cu celeritate a unui caz. membrii CPC se asigurã cã la dosar existã opinia scrisã a copilului pentru copiii care au împlinit vârsta de 10 ani. În urma rãspunsurilor primite am constatat cã. În comparaþie cu celelalte instituþii cu atribuþii stabilite prin Legea nr.6. Referitor la funcþionarea telefonului copilului ºi mediatizarea acestuia se constatã cã în perioada 20062007 cele mai puþine apeluri a primit DGASPC Suceava (31 apeluri) ºi cele mai multe apeluri au fost înregistrate la DGASPC Bacãu (969 apeluri). personalul DGASPC a primit formare iniþialã ºi continuã în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului. servicii de zi în vederea prevenirii separãrii copilului de familie. Sãnãtatea ºi bunãstarea copilului Studierea rãspunsurilor care se referã la acest drept fundamental a determinat urmãtoarele concluzii ºi recomandãri: 112 . existã un numãr mic de servicii oferite pentru aceastã categorie de beneficiari ºi un numãr foarte mic de copii care au beneficiat de aceste servicii. În comparaþie cu numãrul mare de cazuri înregistrate pentru stabilirea gradului de handicap la nivelul tuturor judeþelor care au participat la sondaj. În anii 2006-2007 cel mai mare numãr de sesizãri privind încãlcarea drepturilor copilului au fost înregistrate la DGASPC Neamþ (1377 cazuri).- - - - - - - În mare parte. ceea ce poate reflecta o insuficientã mediatizare a acestui serviciu. Este de remarcat faptul cã analizând componenþa comisiilor de protecþia copilului pentru aceºti ani putem constata o constanþã a membrilor ceea ce poate fi apreciat în termeni pozitivi ca o stabilitate în viziunea abordãrii cazurilor în sensul admiterii sau respingerii lor. Din perspectiva plasamentelor se observã cã viziunea predominantã este de a plasa copilul la o persoanã /familie sau asistent maternal. Comisiile de protecþie a copilului nu au stabilitã practica de a obliga pãrinþii sã plãteascã la bugetul judeþului pentru întreþinerea copilului instituþionalizat. 7. în mod autonom sau prin asociere. consiliile locale nu au înfiinþat. SPAS chestionate în cadrul proiectului nu s-au asociat în vederea organizãrii unor servicii de zi pentru prevenirea separãrii copilului de familia sa.

5 copii la un medic specialist. Aceeaºi situaþie se poate observa ºi la secþiile de pediatrie a unitãþilor sanitare din judeþul Neamþ. recomadãm suplimentarea numãrul cadrelor medicale pentru eficientizarea servciilor medicale pentru copii ºi pentru o mai bunã asigurarea astfel a dreptului copilului la sãnãtate. în sensul cã pot beneficia de serviciile medicale gratuite asigurate din fondul naþional unic de asigurãri de sãnãtate ºi copii care nu au înregistratã naºtere. Pentru a se evita situaþia. foarte puþine servicii publice de asistenþã socialã au iniþiat programe ºi servicii adresate copiilor cu handicap ºi familiilor acestora. majoritatea instituþiilor chestionate au acordat. serviciile publice de asistenþã socialã din judeþele vizate de proiectul nostru au sprijinit familii aflate în dificultate prin intermediul prestaþiilor financiare extraordinare sau prin ajutoare de naturã variatã acordate acestora. la secþiile de neonatologie raportul cadre medicale la copii nounãscuþi a fost în anul 2006 de 843 copii la un medic specialist. precum ºi a numãrului de cazuri de copii a cãror naºtere nu a fost înregistratã aflaþi în evidenþele instituþiilor monitorizate la nivelul judeþelor Iaºi. servicii de informare pentru pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile de asistenþã socialã ºi asigurãri sociale pe care aceºtia ºi le pot exercita. activitãþi recreative Concluziile ºi recomandarile mai jos menþionate au la bazã ºi datele statistice obþinute în urma activitãþilor de monitorizare cu privire la numãrul de cazurilor de copii abandonaþi.7. iar în anul 2007. 113 . Educaþie. nu poate astfel beneficia de servicii medicale gratuite. Vaslui. Suceava. des întâlnitã de altfel. Numai în judeþul Neamþ. apreciem cã se impune reglementarea unei proceduri cu privire la asigurarea serviciilor medicale pentru astfel de copii. în care un medic de familie refuzã prestarea servciilor medicale unui copil care nu are înregistratã naºterea. Totodatã apreciem oportunã instituirea obligativitãþii sesizãrii din oficiu de cãtre medicul de familie a cazului cãtre Seviciul public de asistenþã socialã ºi cooperarea activã între medicul de familie ºi SPAS pentru înregistrarea naºterii copilului.56 de copii la un medic specialist. Conform dispoziþiilor Legii 95/2006 privind asigurãrile sociale de sãnãtate pentru a beneficia de servicii medicale gratuite. Apreciem cã de lege ferenda se impune reglementarea obligativitãþii sesizãrii cazurilor de copii fãrã acte de identitate cãtre serviciul public de asistenþã socialã ºi de cãtre medicii de familie. - - - - - 7. 818. De asemenea. prin intermediul specialiºtilor sãi. Bacãu. servicii de informare pentru pãrinþii ºi copiii în legãturã cu drepturile de asistenþã socialã ºi asigurãri sociale pe care aceºtia ºi le pot exercita. Botoºani. Galaþi ºi Vrancea. Legea 272/2004 instituie obligativitatea sesizãrii cazurilor de copii care nu au înregsitratã naºterea cãtre servciul public de asistenþã socialã doar în sarcina unitãþilor sanitare care interneazã astfel de copii. paritatea de cadre medicale la numãrul de copii beneficiari ai serviciilor medicale în perioada 2006-2007 a fost de 1763. De asemenea. În schimb. majoritatea instituþiilor chestionate au acordat. mai ales în mediul rural. De unde rezultã cã dacã un copil nu are naºterea înregistratã în termen legal ºi nu beneficiazã de certificat de naºtere. în cele mai multe cazuri. emiterea de reþete compensate pentru un astfel de copil ºi de bilete de trimitere la unitãþile medicale specializate. Neamþ.- - serviciile publice de asistenþã socialã din judeþele vizate de proiectul nostru au sprijinit familii aflate în dificultate prin intermediul prestaþiilor financiare extraordinare sau prin ajutoare de naturã variatã acordate acestora. În acest sens recomadam modificarea dispoziþiilor legale în materia asigurãrilor sociale de sãnãtate. acestã obligativitate nefiind instituitã ºi în sarcina medicilor de familie cãrora li se solicitã asistenþã medicalã pentru copiii care nu au înregistratã naºterea. care atestã un numãr îngrijorãtor de astfel de cazuri. chiar dacã aceºti copii sunt în imposibilitatea de a-ºi justifica identitatea ºi nu beneficiazã de un CNP care sã fie centralizat în baza de date a beneficiarilor asigurãrilor sociale de sãnãtate. prin intermediul specialiºtilor sãi. foarte puþine servicii publice de asistenþã socialã au iniþiat programe ºi servicii adresate copiilor cu handicap ºi familiilor acestora. în marea lor majoritate. Numãrul cadrelor medicale din secþiile de neonatologie ºi pediatrie din spitale aflate în aria teritorialã a Autoritãþilor de Sãnãtate Publicã monitorizate este foarte mic raport la numãrul de beneficiari copii ai servciilor medicale. sunt primii ce intrã în contact cu un astfel de caz. copilul trebuie înscris pe listele medicilor de familie ºi sã aibã înregistratã naºterea. care.

Botoºani. celelalte ISJ-uri au un numãr pânã în 1. 132 ºi 133 din Legea 272/2004 la IPJ Iaºi. Cu excepþia Inspectoratului ªcolar Judeþean Vrancea care a derulat 6 programe pentru 5. fie o colaborare interinstituþionalã inexistentã pe aceastã temã. Vaslui. Suceava. Cercetãrii ºi Tineretului din fonduri Phare în 10 judeþe din þarã.8. IPJ Vrancea. Suceava). Se recomandã ca inspectoratele ºcolare judeþene ºi serviciile publice de asistenþã socialã sã aibã o bazã de date actualizatã permanent cu copii care sunt de vârstã ºcolarã ºi a celor înscriºi de cãtre pãrinþi sau alþi reprezentanþi legali în sistemul naþional de învãþãmânt pentru a se identifica astfel facil cazurile de copii care nu sunt înscriºi în sistemul naþional de învãþãmânt ºi pentru a fi eficientizatã astfel intervenþia instituþilor de stat pentru soluþionarea în faze incipiente a acestor cazuri. care atestã un numãr îngrijorãtor de astfel de cazuri. • s-au organizat numeroase campanii de informare ºi conºtientizare publicã ºi s-au desfãºurat activitãþi intersectoriale în domeniul combaterii ºi prevenirii exploatãrii copilului prin muncã.563 de copii. nici un alt ISJ nu a sancþionat vreun cadru didactic pentru sãvârºirea urmãtoarelor abateri disciplinare grave: nesesizarea cazurilor de abuz sau rele tratamente.• • • • • • • • • dupã trei ani de la intrarea în vigoare a Legii 272/2004 existã judeþe unde nu au fost organizate cursuri speciale pentru copiii care nu pot rãspunde programei naþionale de învãþãmânt (Botoºani. Galaþi ºi Vrancea. Suceava) ºi. ISJ-urile menþioneazã cã au realizat cursuri de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala cât ºi pentru copiii care nu pot rãspunde cerinþelor educaþionale. de asemenea.210 pãrinþi tineri. existã judeþe unde nu s-au organizat cursuri speciale pentru copiii care au abandonat ºcoala (Botoºani. Excepþie face ISJ Suceava care considerã cã organizarea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala nu reprezintã un obiectiv de activitate pentru inspectoratele ºcolare. Galaþi. apreciem ca de lege ferenda se impune prevederea în Legea 272/2004 a obligativitãþii în sarcina unitãþilor ºcolare de a angaja un asistent social ºcolar calificat ºi de introducerea în programa nationala de învãþãmânt a serviciilor de consiliere a copiilor ºi pãrinþilor de cãtre personal calificat. acestea au fost organizate în judeþele Neamþ. In ce priveºte cursurile speciale pentru copiii care au abandonat ºcoala. Neamþ. nesesizarea DGASPC a cazurilor de copii care se sustrag procesului de învãþãmânt desfãºurând munci cu nerespectarea legii. abuzuri ºi/sau neglijare a copiilor ISJ-urile (cu excepþia ISJ Vrancea care a realizat 5 astfel de sesizãri). Cu privire la sancþionarea cadrelor didactice pentru sãvârºirea unor abateri disciplinare grave (cu excepþia judeþului Neamþ unde 2 cadre au fost sancþionate). o au existat 3 cazuri înregitrate la IPJ Bacãu faþã de care s-a dispus neînceperea urmãrii penale.8. 114 . nesesizarea DGASPC în cazul în care cadrul didactic are suspiciuni în legãturã cu existenþa unui abuz sau neglijare a copilului. Bacãu. În celelalte judeþe. Dreptul la protecþie împotriva împotriva exploatãrii economice Concluziile ºi recomandãrile mai jos menþionate au la bazã ºi datele statistice obþinute în urma activitãþilor de monitorizare cu privire la numãrul de cazurilor de copii abandonaþi. program modular dezvoltat de Ministerul Educaþiei.000 de pãrinþi tineri beneficiari fiecare în cei doi ani. altã colaborare deficitarã între ISJ ºi SPAS reiese din inexistenþa cazurilor copiilor care s-au sustras procesului de învãþãmânt sesizate între cele douã instituþii. precum ºi a numãrului de cazuri de copii a cãror naºtere nu a fost înregistratã aflaþi în evidenþele instituþiilor monitorizate la nivelul judeþelor Iaºi. Mãsuri speciale de protecþie a copilului 7. • cum rezultã din chestionarele aplicate în perioada 2006-2007 : o nu a existat nici o sesizare privind savârºirea infracþiunilor prevãzute în art. Cu privire la numãrul de sesizãri de rele tratamente.1. Galaþi ºi Vrancea doar în cadrul Programului A doua ºansã. Aceastã situaþie poate arãta fie un grad scãzut de informare a cadrelor didactice privind identificarea de copii abuzaþi/neglijaþi. IPJ Botoºani. nu au semnalat SPAS sau DGASPC astfel de cazuri. 1. numãrul acestora variazã între 460 ºi 700. 7. Cel mai mare numãr de copii care au abandonat ºcoala în anii 2006-2007 sunt în judeþul Suceava.

Judeþul Vaslui. aceste instituþii iniþiazã campanii de conºtientizare ce se adreseazã angajatorilor sau potenþialilor angajatori ºi mai puþin campanii ce se adreseazã copiilor sau publicului larg . precum ºi potrivit datele statistice prezentate pe portalul instanþelor judecãtoreºti. a procedurilor ce trebuie urmate în solutionarea unor astfel de cazuri. a identificat nevoia de formare. 115 . Judeþul Botoºani. Preponderent. 132 ºi 133 Legea 272/2004. referire cãtre instituþii competente. precum ºi folosirea copilului de cãtre pãrinþi pentru a apela la mila publicului reprezintã infractiuni.• • • • • • • • • • o 4 cazuri la IPJ Suceava. Se recomandã organizarea unor campanii de informare a opiniei publice de cãtre instituþiile cu atribuþii în prevenirea ºi combaterea exploatãrii copilului prin muncã cu privire la faptul cã îndemnarea. orasul Comãneºti. Recomandãm inspectoratelor ºcolare judeþene ºi serviciilor publice sociale sã elaboreze o metodologie comunã de lucru în solutionarea cazurilor copiilor care se sustrag procesului de învãþãmânt în scopul de a practica munci cu nerespectarea dispozitiilor legale. Muncipiul Focasani. Muncipiul Vaslui. Conform datelor statistice prezentate de judecãtoriile din judeþele Moldovei incluse în cercetare. Comuna Tudora. Judeþul Neamþ (1 singur caz). judeþul Vrancea (2 cazuri).8. Rãspunsurile instituþiilor au relevat faptul cã inspectoratele teritoriale de muncã sunt preocupate în a iniþia sau a participa în campanii care vizeazã protecþia copilului împotriva exploatãrii economice. In perioada 2006-2007 nu a existat nici un caz de abandon ºcolar sesizat de cãtre unitãþile ºcolare cãtre Serviciul Public de Asistenþã Socialã în Muncipiul Iaºi. a exploatarii copilului prin muncã. Dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþe psihotrope • personalul de specialitate din cadrul centrelor de prevenire ºi evaluare ºi consiliere antidrog implementeazã prevederile legii 272/ 2004 în ceea ce priveºte protejarea copilului împotriva folosirii ilicite de stupefiante ºi substanþa psihotrope prin campanii de informare locale ºi naþionale. implicarea activã a organelor de cerecetare penalã în sesizarea din oficiu a acestor cazuri ºi în individualizarea persoanelor care exploateazã economic copiii care cerºesc în vederea trimiterii în judecatã ºi condamnãrii persoanelor vinovate pentru sãvârºirea faptele incriminate în art. înlesnirea. Orasul Negreºti. judeþul Suceava (14 cazuri). Se recomandã în vederea combaterii cerºetoriei minorilor. Primãria Comunei Tudora. orasul Fãlticeni. Se recomandã colaborarea ºi lucrul împreunã a instituþiilor abilitate în prevenirea abandonului ºcolar. ITM Vaslui apreciazã cã legislaþia este cel mai bun instrument în rezolvarea problematicii muncii copilului. 132 ºi 133 din Legea 272/2004. Comuna Saboani. judeþul Botoºani. municipiul Focºani. faþã de care s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã ºi 1 caz la IPJ Galaþi faþã de care s-a dispus începerea urmãrii penale. Judeþul Botoºani au fost înregistrate cazuri de abandon ºcolar cãrora li s-au asigurat servicii de specialitate de cãtre aceste instituþii. Au existat sesizãri din partea unitãþilor ºcolare cãtre Serviciul Public de asistenþã Socialã doar la SPAS-ul din cadrul Consiliului Local Suceava (6 cazuri) ºi SPAS-ul din cadrul Consiliului Local Roman (1 sigur caz). în oraºul Hârlãu. Judeþul Bacãu.de reformulat potrivit informaþiilor furnizate de Serviciile Publice de Asistenþã Socialã numai la Serviciile Publice de Asistenþã Socialã din cadrul Consiliilor Locale din Muncipiul Roman.2. Orasul Buccea. nu a existat nici o cauzã înregistratã pe rolul instanþelor având ca obiect sãvârºirea infracþiunilor prevãzute în art. a instituþiilor la care trebuie referite cazurile. Judeþul Suceava. comuna Dumbraveni. Judeþul Iaºi. pentru ca orice persoanã care are cunoºtinþã de sãvârºirea acestor fapte sã le denunþe la organele de poliþie. Judeþul Neamþ. din Municipiul Suceava. Judeþul Suceava. recrutarea sau constrângerea la cersetorie a unui copil. Se recomandã initierea unor campanii de informare a cadrelor didactice cu privire la problematica abandonului ºcolar. cu precãdere pe mecanismul de monitorizare a cazurilor de exploatare a copiilor prin muncã • • 7. colaborãri cu numeroºi parteneri locali. judeþul Suceava (2 cazuri). consiliere ºi informare directã a beneficiarilor. cît ºi în protejarea împotriva exploatãrii economice. Oraºul Fãlticeni.

pentru care este necesarã instituirea unei mãsuri de protecþie sã aºtepte câte 4-5 ore pânã la strigarea cauzei sale. psihologice ºi reintegrãrii socialã a copiilor victime le abuzurilor. o Recomadam ca repartizarea completelor specializate sã fie una realã. nu doar scripticã. serviciile publice de asistenþã socialã nu au desfãºurat în perioada 20062007 activitãþi în privinþa readaptãrii fizice. pentru ca serviciile competente sã ia mãsurile legale pentru a înlãtura aceastã situaþie. pentru a impiedica astfel întârzierile în întocmirea documentaþiei necesare pentru instituirea unei mãsuri speciale de protecþie. dacã este sã raportãm numãrul total de cauze înregistrat pe perioada 20062007. neglijaþi sau traficaþi (DGASPC Galaþi apreciazã cã sunt un numãr de 1100 de dosare la un psiholog în cursul unui an). potrivit opiniilor furnizate de Tribunale. care trebuie sã întocmeascã planurile de servicii ºi anchetele socialã necesare instituirii unei mãsuri speciale de protecþie pentru un copil aflat în situaþii de risc. recomadãm suplimentarea numãrului de specialiºti pentru asigurarea acestor servicii ºi pentru eficientizarea astfel a mãsurilor de readaptarea fizicã ºi psihicã a copilului abuzat.6 dosare la un magistrat. se pare cã termenele scurte de 10 zile ce se pot da în aceste cauze. o Se recomandã pe viitor adoptarea de reglementãri specifice care sã eficientizeze procedura de soluþionare a cauzelor de instituire a mãsurilor speciale de protecþie. Serviciile Informatizate de Evidenþã a Persoanelor. o Recomandãm ca pe viitor sã fie suplimentat în structura de personal a tribunalelor numãrul magistraþilor care sã instrumenteze cauzele de instituire a mãsurilor speciale de protecþie prevãzute de Legea 272/2004 (numai la Tribunalul Iaºi paritatea magistraþi/ dosare este de 635. În situaþiile 116 .3. o Recomadãm suplimentarea personalului Serviciilor publice de asistenþã socialã ºi de Autoritate Tutelarã. pentru evitarea neîndeplinirii procedurilor de citare în cauzele de instituire a mãsurilor speciale de protecþie. ºtiut fiind. Serviciile Publice de Asistenþã Socialã ºi Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã în vederea identificãrii în timp util pãrinþilor ºi domiciliilor legale ale acestora. la numãrul de magistraþi repartizaþi pe completele specializate sã soluþioneze cauzele având ca obiect mãsurile de protecþie reglementate de Legea 272/2004. raportat la reglementãrile europene. precum ºi documentaþia ce trebuie elaboratã în aceste cauze nu fac decât sã afecteze celeritatea soluþionãrii dosarelor. precum ºi pentru readapatarea socialã a acestuia. Dreptul copilului de a fi protejat împotriva abuzului ºi neglijenþei Analiza rãspunsurilor trimise de instituþiile care au atribuþii conform Legii 272/2004 în protecþia copilului împotriva oricãrei forme de abuz a condus la urmãtoarele conslcuzii ºi recomandãri: • Având în vedere raportul dintre numãrul de specialiºti din cadrul direcþiilor generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului în servicii de consiliere ºi psihoterapie a copiilor abuzaþi. o Rãspunsurile primite de la serviciile publice chestionate în cadrul proiectului nostru au relevat faptul cã. respectiv 1907. o Apreciem cã este necesar ca magistraþii care instrumenteazã cauzele privind instituirea unor mãsuri speciale de protecþie sã fie repartizaþi doar pe completele specializate sã soluþioneze cauzele ce au ca obiect mãsurile prevãzute de Legea 272/2004 ºi sã fie degrevaþi de soluþionarea altor cauze. nu sã contribuie la realizarea ei. în foarte puþine cazuri. neglijãrii ºi exploatãrii ºi nici în privinþa reintegrãrii ºcolare a copiilor aflaþi în situaþii de risc de exploatare ºi / sau abandon ºcolar deoarece nu s-au semnalat cazuri. o Desi reforma în domeniul justiþiei. pentru a fi evitatã situaþia relatatã de tribunalul Galaþi. respectiv 3 magistraþi). ca magistraþii care soluþioneazã astfel de cauze au consomitent în lucru ºi cauze de altã naturã.8. deoarece. o In marea lor majoritate. conform informaþiilor furnizate de cãtre Tribunale. de multe ori cauze care au tot regim special de urgenþã în soluþionare. în România la ora actualã existã un astfel de Tribunal înfiinþat doar în Judeþul Braºov. cadrele didactice au semnalat cazuri de copii neglijaþi sau abuzaþi. pentru a evita astfel accentuarea traumei copilului. în sensul repartizãrii cauzelor privind instituirea mãsurilor speciale de protecþie pe ºedinþe de judecatã în care nu fie repartizate ºi cauze de drept comun. ca un copil victimã unei forme de abuz. în cadrul cãruia sã fie repartizaþi magistraþi ºi personal auxiliar care sã instrumenteze exlusiv acest tip de cauze.7. o Recomadãm parteneriate ºi eficientizarea colaborãrii între Inspectoratele de Poliþie Judeþene. prevede necesitatea instituirii Tribunalului pentru minori ca Instanþa specializata doar pe cauze cu minori ºi de relaþii de familie.

serviciile de asistenþã socialã au adoptat mãsurile necesare prevenirii sau intervenþiei de caz. Putem spune cã în cadrul tuturor instanþelor existã complete specializate în soluþionarea cauzelor cu minori.o o o o o o o în care totuºi astfel de cazuri s-au întâlnit. Pe de altã parte trebuie asiguratã formarea continuã care în prezent soluþioneazã cauze cu minori dar ºi a celorlalþi magistraþi dat fiind fluctuaþia acestora prin promovarea la instanþelor superioare.Ministerul Justiþiei MIRA — Ministerul de Interne ºi Reformei Administrative ANPDC — Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului ANA — Agenþia Naþionalã Antidrog CNA — Consiliul Naþional al Audiovizualului CND . ABREVIERI MMSSF — Ministerul Muncii. acestea fiind conduse în mare parte de judecãtori care au fost implicaþi în stagii de formare continuã pe aceastã problematicã. drepturile copilului etc. În cauzele civile existã o colaborare cu DGASPC. Complexitatea problematicii copilului presupune o abordare pluridisciplinarã ºi din acest motiv ar trebui extinsã specializarea magistratului de la aspectele legislative la ºtiinþe conexe cum ar fi psihologia copilului. necesitã intervenþie. în sensul abordãrii acelor aspecte care. Aceste aspecte pot fi îmbunãtãþite prin lucru împreunã a tuturor instituþiilor implicate în protecþia ºi bunãstarea copilului. în anumite judeþe unde existã ONG-uri cu experienþã în protecþia copilului instanþele solicitã specialiºti din cadrul acestora. Sloidaritãþii Sociale ºi Familiei MEC — Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii MSP — Ministerul Sãnãtãþii Publice ANITP — Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane UMSC — Unitate Specializatã în Munca Copilului MJ . în cea mai mare parte aceastã audiere se realizeazã în biroul judecãtorului. identificate ca fiind vulnerabile. Nu toate judecãtoriile ºi tribunalele au camerã de consiliu pentru audierea copilului în procedurile civile. Evaluare ºi Consiliere Antidrog ASP — Autoritatea de Sãnãtate Publicã CJ — Consiliul Judeþean CL — Consiliul Local 117 . În ce priveºte celeritatea soluþionãrii cauzelor un factor frenator este identificat în implicarea judecãtorilor care judecã cauze cu minori ºi în alte materii. În perspectiva în care România este membrã a Uniunii Europene un accent deosebit trebuie pus pe cunoaºterea tratatelor internaþionale ºi a convenþiilor pe care România le-a ratificat în domeniul justiþiei pentru minori ºi protecþiei copilului. psihologie judiciarã. Rezultatele monitorizãrii drepturilor copilului pot reprezenta începutul unor colaborãri viitoare. unele dintre ele reclamând de asemenea termene scurte de soluþionare.Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii DGASPC — Direcþia Generalã de Asisþenþã Socialã ºi Protecþia Copilului DAC — Direcþia de Asistenþã Comunitarã CPDC — Comisia pentru Protecþia Drepturilor Copilului SPAS — Servicii Publice de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului ISJ — Ispectoratul ªcolar Judeþean ITM — Inspectoratul Teritorial de Muncã IJP — Inspectoratul Judeþean de Poliþie CPECA — Centrul de Prevenire.

în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 118 .a) numãrul de copiii care au beneficiat de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati Notã: inspectoratele ºcolare din Iaºi. ISJ 2. Vaslui ºi Bacãu nu au oferit rãspunsuri b) cadre didactice implicate în susþinerea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale 60 50 40 30 20 10 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea 3.c) numãrul de copiii care au beneficiat de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala.ANEXE I.

transport etc. luate de ISJ pentru prevenirea abandonului ºcolar 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 119 .d) numãrul de cadre didactice implicate în susþinerea de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala.e) numãrul de copii care au abandonat ºcoala 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 5. în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 4. rechizite.f) numãrul de copii care au beneficiat de mãsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul ºcolar cum sunt hranã.

pe care ºcolile din subordinea ISJ le-a realizat în perioada 2006-2007 la serviciul public de asistenþã socialã sau. dupã caz. abuzuri ºi/sau de neglijare a copiilor.7.h) numãrul de sesizãri realizate în perioada 2006-2007. DGASPC 6 5 4 3 2 1 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea 8.i) numãrul de cadre didactice care fac parte din structurile consultative comunitare organizate de cãtre Consiliile Locale din localitãþile arondate judeþului respectiv 35 30 25 20 15 10 5 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 120 . cazurile copiilor care s-au sustras procesului de învãþãmânt. desfãºurând munci cu nerespectarea legii 8 7 6 5 4 3 2 1 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 10. cãtre serviciul public de asistenþã socialã din cadrul primãriei.g) numãrul de sesizãri de rele tratamente.

5 1 0.11.k) numãrul total de cadre didactice angajate în unitãþile ºcolare aflate în subordinea ISJ 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 13. în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 121 .l) numãrul de cadre didactice care au urmat cursuri/programe de formare iniþialã ºi continuã a personalului din cadrul unitãþilor ºcolare.j) numãrul de cadre didactice sancþionate pentru sãvârºirea de abateri disciplinare grave 2.5 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati 12.5 2 1.

ªCOLI Notã: în grafice apar numai ºcolile care au oferit rãspunsuri la adresele primite 1.6 Serie1 0.a) numãrul de contestaþii înregistrate privind modalitãþile de evaluare ºi rezultatele evaluãrilor ºcolare şcoli judeţ suceava 30 25 20 15 10 5 0 sc nr 1 falticeni sc nr 8 suceava sc nr 3 suceava Serie1 şcoli judeţ vrancea 1 0.8 0.4 0.14.2 0 gr sc marasesti gr sc ghe bals adjud 122 .m)numãrul de pãrinþi tineri care au fost beneficiari ai programelor de educaþie 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 suceava botosani neamt iasi vaslui bacau vrancea galati II.

7 0.Şcoli Judeţ Botoşani 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 gr sc ind bucecea sc nr 11 botosani Şcoli Judeţ Galaţi 1 0.3 0.6 0.4 0.9 0.2 0.7 0.5 0.2 0.4 0.5 0. pechea Şcoli Judeţ Iaşi 1 0.3 0.1 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.9 0.1 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 123 .8 0.6 0.8 0.

b) numãrul cazurilor copiilor care au abandonat ºcoala din unitatea respectivã scoli judeţ suceava 1 0.2 0 sc nr 1 falticeni sc nr 8 suceava sc nr 3 suceava Şcoli Judeţ Vrancea 25000 23078 20000 15000 Series1 10000 5000 78 0 gr sc marasesti gr sc ghe bals adjud Şcoli Judeţ Botoşani 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 gr sc ind bucecea sc nr 11 botosani 124 .2.6 Series1 0.8 0.4 0.

Şcoli Judeţ Galaţi 42 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 gr sc paul bujor beresti 17 gr sc c conachi. pechea Şcoli Judeţ Iaşi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 gr sc nicolina iasi 0 9 0 sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 4.c) numãrul de elevi care au beneficiat de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale Şcoli Judeţ Suceava 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 sc nr 1 falticeni sc nr 8 suceava sc nr 3 suceava 0 125 .

2 0.6 0.5 0.1 0 gr sc ind bucecea sc nr 11 botosani 0 0 Şcoli Judeţ Galaţi 150 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.Şcoli Judeţ Vrancea 14 12 12 10 8 6 4 2 0 0 gr sc marasesti gr sc ghe bals adjud Şcoli Judeţ Botoşani 1 0. pechea 126 .7 0.9 0.8 0.4 0.3 0.

6 0.1 0 0 gr sc marasesti 0 gr sc ghe bals adjud 127 .2 0.Şcoli Judeţ Iaşi 14 12 10 8 6 4 2 0 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 13 12 4.3 0.8 0.9 0.5 0.4 0.d) numãrul de cadre didactice care au susþinut cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care nu pot rãspunde la cerinþele programei ºcolare naþionale Şcoli Judeţ Suceava 6 5 5 4 3 2 1 0 0 sc nr 1 falticeni sc nr 8 suceava sc nr 3 suceava 0 Şcoli Judeţ Vrancea 1 0.7 0.

6 0.7 0. pechea 11 Şcoli Judeţ Iaşi 7 6 6 5 4 3 2 1 0 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 0 128 .9 0.Şcoli Judeţ Botoşani 1 0.5 0.4 0.8 0.3 0.1 0 0 gr sc ind bucecea 0 sc nr 11 botosani Şcoli Judeţ Galaţi 12 10 8 6 4 2 0 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.2 0.

4 0.5.3 0.7 0.2 0.7 0.4 0.8 0.9 0.1 0 gr sc marasesti gr sc ghe bals adjud 0 0 Şcoli Judeţ Botoşani 1 0.2 0.5 0.8 0.8 0.5 0.7 0. în vederea reintegrãrii lor în sistemul naþional de învãþãmânt Şcoli Judeţ Suceava 1 0.5 0.4 0.3 0.6 0.9 0.9 0.6 0.1 0 0 gr sc ind bucecea 0 sc nr 11 botosani 129 .1 0 sc nr 1 falticeni sc nr 8 suceava sc nr 3 suceava Serie1 Serie1 Serie1 Şcoli Judeţ Vrancea 1 0.e) numãrul de elevi care au beneficiat de cursuri speciale de pregãtire pentru copiii care au abandonat ºcoala.6 0.2 0.3 0.

3 0.3 0.7 0.8 0.9 0.2 0.4 0. desfãºurând munci cu nerespectarea dispoziþiilor legale sesizate serviciului public de asistenþã socialã Şcoli Judeţ Suceava 1 0.Şcoli Judeţ Galaţi 1 0. pechea 0 0 Şcoi Judeţ Iaşi 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 0 37 8.1 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.2 0.4 0.1 0 0 sc nr 1 falticeni 0 sc nr 8 suceava 0 sc nr 3 suceava 130 .8 0.6 0.f) numãrul de cazuri de copii care s-au sustras procesului de învãþãmânt.6 0.5 0.7 0.9 0.5 0.

6 0.5 0.1 0 0 gr sc ind bucecea 0 sc nr 11 botosani Şcoli Judeţ Galaţi 1.2 0 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.2 0.4 0.9 0.8 0.3 0.5 0.4 0.6 0.1 0 gr sc mar asest i gr sc ghe bals adjud 0 0 Şcoli Judeţ Botoşani 1 0.6 0.2 0.8 0.9 0.7 0.Şcoli Judeţ Vrancea 1 0.3 0.7 0.2 1 1 0. pechea 131 .8 0.4 0.

4 0.4 0.g) numãrul de cadre didactice sancþionate pentru abateri disciplinare grave .1 0 0 sc nr 1 falticeni 0 sc nr 8 suceava 0 sc nr 3 suceava Şcoli Judeţ Vrancea 1.3 0.2 0 0 gr sc marasesti gr sc ghe bals adjud 132 .9 0.1 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 0 0 0 9.4 0.8 0.8 0. în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului Şcoli Judeţ Suceava 1 0.7 0.7 0.2 0.6 0.nici o ºcoalã nu a raportat cadre didactice sancþionate pentru abateri disciplinare grave 11.Şcoli Judeţ Iaşi 1 0.5 0.3 0.5 0.6 0.2 0.8 0.h) numãrul de cadre didactice care au urmat cursuri/programe de formare iniþialã ºi continuã a personalului din cadrul unitãþilor ºcolare.6 0.2 1 1 0.9 0.

7 0.i) numãrul de cadre didactice care au beneficiat de programe de educare permanentã ºi de formare profesionalã continuã în domeniul protecþiei speciale a copilului .4 0.nici o ºcoalã nu a raportat cadre didactice care au beneficiat de programe de educare permanentã ºi de formare profesionalã continuã în domeniul protecþiei speciale a copilului 133 .2 0.8 0.6 0.1 0 gr sc paul bujor beresti gr sc c conachi.9 0.4 0.5 0. pechea 0 0 Şcoli Judeţ Iaşi 1 0.5 1 0.1 0 gr sc nicolina iasi sc petru rares harlau sc george cosbuc iasi 0 0 0 12.7 0.5 2 2 1.2 0.ŞcoliJudeţ Botoşani 2.5 0 0 gr sc ind bucecea sc nr 11 botosani Şcoli Judeţ Galaţi 1 0.8 0.9 0.6 0.5 0.3 0.3 0.

b) numãrului de sesizãri finalizate cu stabilirea unei mãsuri de protecþie de cãtre DGASPC 1600 1430 1400 1200 1000 800 600 400 219 200 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 136 232 731 447 1.III. DGASPC Notã: DGASPC Galaþi nu a oferit o situþie a datelor solicitate 1.a) numãrul total de sesizari de încãlcãri ale drepturilor copilului înregistrate în perioada 2006-2007 1800 1600 1377 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 36 758 683 629 1055 1570 1.c) numãrul de sesizãri direcþionate cãtre alte instituþii 600 500 400 300 200 100 19 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 9 59 52 532 134 .

neglijaþi ºi/sau traficaþi înregistrat în perioada 20062007 1600 1400 1200 980 1000 800 600 400 200 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea 309 685 738 521 1444 2. 107 din Legea 272/2004.d) numãrul de sesizãri nesoluþionate 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 8 48 81 2. DGASPC a asigurat prestarea serviciilor prevãzute în art.1. servicii de tip familial.f) în cate cazuri sesizate. respectiv servicii de tip zi. servicii de tip rezidenþial 800 700 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 37 60 261 181 328 308 135 .e) numãrul total de sesizãri privind cazuri de copii abuzaþi.

h) numãrul de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului în regim de urgenþã în cursul anului 2006 ºi care se gasesc în continuare în plasament în regim de urgenþã 9 8 8 7 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 5.i) numãrul copiilor faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului în regim de urgenþã în cursul anului 2007 ºi se gãsesc ºi în prezent în plasament în regim de urgenþãa 35 30 25 20 15 10 5 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 1 1 17 29 25 0 136 .g) numãrul total de cazuri de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului în regim de urgenþã în perioada 2006-2007 700 613 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 146 165 269 229 190 578 5.3.

l) numãrul de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului la un asistent maternal în perioada 2006-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 129 146 109 177 182 181 411 137 .k) numãrul de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului la familia extinsã în perioada 2006-2007 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 93 138 87 49 207 280 362 6.6.j) numãrul total de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului în perioada 2006-2007 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 244 469 393 485 387 946 898 6.

o) numãrul de cazuri de copii care au sãvârºit fapte penale ºi care nu rãspund penal înregistrat la DGASPC în perioada 2006-2007 300 250 200 157 150 100 56 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 16 89 82 241 279 138 .n) numãrul total de cereri înaintate de DGASPC cãtre Tribunal în perioada 2006-2007 în vederea instituirii mãsurii plasamentului 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 163 114 8 159 296 613 807 8.m) numãrul de copii faþã de care s-a instituit mãsura plasamentului intr-un serviciu de tip rezidenþial în perioada 2006-2007 450 403 400 350 300 250 200 146 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 14 132 118 220 173 7.6.

r) numãrul de beneficiari ai serviciilor de consiliere ºi psihoterapie pentru copiii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 38 132 56 20 212 305 428 13.10.p) numãrul de beneficiari ai serviciilor specializate de tip zi pentru copiii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal în scopul reintegrãrii în societate 25 23 20 15 10 5 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 0 0 11.s) numãrul total de cazuri de mãsuri speciale de protecþie stabilite de DGASPC în perioada 2006-2007 pentru copiii de peste 14 ani la care a existat consimþãmântul acestora 450 400 350 300 250 200 150 95 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 2 91 172 355 404 139 .

t) numãrul de planuri individualizate de protecþie în vederea instituirii unei mãsuri speciale de protecþie emise în perioada 2006-2007 1600 1377 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 355 413 417 270 644 1328 16.v) numãrul beneficiarilor de servicii de tip zi instituite de DGASPC prin planuri individualizate de protecþie în perioada 2006-2007 300 250 200 150 100 45 50 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 39 132 103 115 274 140 .15.u) numãrul cazurilor de servicii de tip zi instituite de DGASPC prin planuri individualizate de protecþie în perioada 2006-2007 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 29 28 0 274 115 16.

16.y) numãrul de locuri oferite de serviciile de tip rezidenþial 6000 4913 5000 4000 3000 2000 1000 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea 619 824 617 788 322 17.x) numãrul persoanelor angajate în servicii de tip zi instituite de DGASPC prin planuri individualizate de protecþie în perioada 2006-2007 35 30 30 25 20 20 15 10 5 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 17 17. z) numãrul de beneficiari ai serviciilor de tip rezidenþial 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 1135 552 696 618 790 1694 3601 141 .

18.a') numãrul mamelor care si-au abandonat copiii nou-nãscuþi în maternitate ºi ulterior au fost identificate care au beneficiat de consiliere ºi sprijin în vederea întocmirii actului de naºtere al copilului 140 119 120 100 80 60 40 20 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 46 25 46 34 32 19.c') numãrul de pãrinþi beneficiari ai serviciilor de informare ºi de asistenþã de specialitate în vederea îngrijirii. cresterii ºi educarii copilului 400 350 300 250 200 150 100 63 50 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea 34 370 164 142 .b') numãrul de cereri din partea pãrinþilor înregistrate în perioada 2006-2007 prin care s-au solicitat informaþii sau asistenþã de specialitate în vederea îngrijirii. creºterii ºi educãrii copiilor 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 63 34 164 263 370 19.

precum ºi numãrul celor de încetare a mãsurilor de protecþie specialã trimise. cãtre comisia de protecþie a copilului.f') numãrul de plângeri depuse de copii în anii 2006-2007 la DGASPC privind încãlcarea drepturilor lor care au fost soluþionate prin instituirea unei mãsuri de protecþie faþã de copil 30 25 25 21 20 15 10 5 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 12 2 143 .21. dupã caz.e') numãrul de plângeri depuse de copii în anii 2006-2007 la DGASPC privind încãlcarea drepturilor lor 30 25 25 20 15 10 6 5 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 4 28 17 12 23.d') numãrul de cereri de modificare. respectiv cãtre instanþa de judecatã 1400 1200 1162 1000 800 880 650 600 400 146 541 665 520 200 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 23.

23.g') numãrul de plângeri depuse de copii în anii 2006-2007 la DGASPC privind încãlcarea drepturilor lor care au fost direcþionate cãtre alte instituþii 8 7 6 5 4 3 2 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 4 4 7 24.i') numãrul de sesizãri fãcute cãtre instanþã pentru decãderea din drepturile pãrinteºti în anii 2006-2007 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 1 1 0 3 0 9 176 144 .h') numãrul de mãsuri de protecþie specialã instituite pe baza planului de servicii aprobat de cãtre primar în anii 2006-2007 1400 1328 1191 1200 1000 800 644 600 449 400 183 200 485 408 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 25.

j') numãrul de sesizãri fãcute cãtre instanþã pentru decãderea din drepturile pãrinteºti în anii 2006-2007 admise de instanþa de judecatã 180 160 160 140 120 100 80 60 40 20 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 1 0 5 3 0 26.l') numãrul de propuneri pentru instituirea tutelei admise de instanþa de judecatã 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 15 28 20 53 49 84 145 .k') numãrul de propuneri pentru instituirea tutelei înaintate instanþei de judecatã 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 15 28 21 19 53 49 84 26.25.

51 al. 2 din Legea 272/2004 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 62 61 35 252 457 469 146 .2 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 0 27.m') numãrul de propuneri pentru instituirea tutelei respinse de instanþa de judecatã 1.2 1 1 0.6 0.n') numãrul de cereri ale tinerilor peste 18 ani.o') numãrul de beneficiari ai protecþiei speciale instituite de DGASPC în baza art.26.4 0. dar pânã în 26 de ani înregistrate de DGASPC în perioada 20062007 de acordare de protecþie specialã pentru continuarea strudiilor 300 252 250 200 150 100 62 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 24 61 36 35 27.8 0.

p') numãrul de cereri ale tinerilor peste 18 ani care au beneficiat de o mãsurã de protecþie specialã ºi nu îºi continuã studiile ºi nici nu au posibilitatea revenirii în familie înregistrate în perioada 2006-2007 pentru a beneficia de protecþie specialã 60 57 50 40 30 20 10 6 2 7 0 iasi bacau vaslui vrancea galati 0 suceava botosani neamt 28. 51 al.3 din Legea 272/2004 înregistraþi în perioada 2006-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 6 4 2 7 0 418 29.r') numãrul beneficiarilor mãsurilor de protecþie specialã instituite în baza art.28.s') numãrul de reintegrãri în familie a copiilor faþã de care s-a intocmit un plan invidualizat de protecþie s-au realizat în perioada 2006-2007 300 250 240 200 193 150 102 100 50 50 16 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 106 147 .

neglijaþi.30.t') numãrul de sesizari din partea cadrelor didactice de cazuri de rele tratamente. traficaþi 1200 969 1000 800 586 600 487 400 231 200 57 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 148 . abuzuri sau de neglijare a copiilor 25 22 20 14 11 10 21 21 15 5 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 31.v') numãrul de beneficiari ai serviciilor de consiliere ºi psihoterapie pentru copiii abuzaþi.u') numãrul de apeluri la telefonul copilului pe an în care au fost semnalate cazuri de abuz ºi neglijare a copilului 1200 996 1000 800 600 400 200 83 31 0 suceava botosani 111 46 neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 32.

y') numãrul de angajaþi care au beneficiat de programe de formare în domeniul protecþiei ºi promovãrii drepturilor copilului 350 300 250 200 150 150 100 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 92 54 68 324 292 36.x') numãrul de beneficiari ai mãsurilor intreprinse de DGASPC pentru facilitatea readaptarii fizice ºi psihologice ºi reintegrarea socialã a copiilor care au fost victime a oricãrei forme de neglijenþã. degradante 800 700 600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 181 376 580 732 35.z') numãrul de angajaþi beneficiari ai programelor de formare în domeniul protecþiei speciale a copilului 35 30 30 25 20 15 10 6 5 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 149 .33. torturã sau pedeapsã ori tratamente crude. exploatare sau abuz. inumane.

b) numãrul de cazuri în care s-a dispus o mãsurã de protecþie din cele înregistrate 700 597 600 514 500 400 300 192 200 105 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 266 637 2.a) numãrul de cazuri privind instituirea unei mãsuri speciale de protecþie înregsitrate în perioada 2006-2007 700 597 600 500 400 300 200 107 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 105 244 523 2.COMISIILE PENTRU DREPTURILE COPILULUI Notã: Comisia pentru dreptutile copilului din judeþul Bacãu nu a oferit datele solicitate 2.c) numãrul de cazuri care au fost respinse sau redirecþionate cãtre alte instituþii 60 52 50 40 30 20 10 2 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 9 9 150 .

4.d) numãrul de copii aflaþi în situaþiile descrise la art. 56 lit. b ºi e din Legea 272/2004 pentru care au fost instituite mãsura plasamentului în cursul anului 2006 ºi 2007
350 299 300 250 200 150 100 50 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0

11

5.e) numãrul total de plasamente dispuse în cursul anilor 2006 ºi 2007
700 600 500 400 300 200 105 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 244 573 465 428

216

5.f) numãrul de plasamente la o persoanã sau o familie dispuse în cursul anilor 2006 ºi 2007
300 250 200 150 100 60 50 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 49 89 242 190 192

151

5.g) numãrul de plasamente la un asistent maternal dispuse în cursul anilor 2006 ºi 2007
250 200 200 146 181

150

100 65 50 27 35

0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati

5.h) numãrul de plasamente la un serviciu de tip rezidenþial dispuse în cursul anilor 2006 ºi 2007
250 210 200 185

150

100

87

50 18 0 suceava botosani neamt iasi bacau

36 14

vaslui

vrancea

galati

6.i) numãrul de cazuri de plasament instituite de Comisia pentru Drepturile Copilului în cursul anului 2006 ºi 2007 în care s-a dispus obligarea pãrinþilor la pensie de întreþinere
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 0 0 9

152

7.j) numãrul de copii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal pentru care s-au instituit în perioada 20062007 mãsura supravegherii specializate
180 160 140 120 100 79 80 60 40 20 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 16 0 16 85 167

7.k) numãrul de copii care au sãvârºit fapte penale ºi nu rãspund penal pentru care s-au instituit în perioada 20062007 mãsura plasamentului
6 5 5 4 3 2 1 1 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 1 1

10.l) numãrul de sesizãri din partea DGASPC pentru modificarea mãsurii plasamentului primite în cursul anului 2006 ºi 2007
600 500 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 482

339

38

44 0

153

10.o) numãrul de sesizãri din partea pãrinþilor privind modificarea sau încetarea mãsurilor de protecþie specialã dispuse de cãtre Comisia pentru Drepturile Copilului înregistrate în cursul anului 2006 ºi 2007 180 160 140 120 100 79 80 60 40 20 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 87 121 160 145 154 .n) numãrul de sesizãri din partea DGSAPC pentru modificarea mãsurii supravegherii specializate primite în perioada 2006-2007 2.m) numãrul de sesizãri din partea DGASPC pentru modificarea mãsurii plasamentului primite în cursul anului 2006 ºi 2007 care au fost admise 600 500 400 300 200 120 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 80 38 44 0 482 11.5 1 1 0.5 2 2 1.5 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 12.

7 0.1 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 0 0 19.2 0.p) numãrul de sesizãri din partea copiilor privind modificarea sau încetarea mãsurilor de protecþie specialã dispuse de cãtre Comisia pentru Drepturile Copilului înregistrate în cursul anului 2006 ºi 2007 8 7 7 6 5 4 3 2 2 1 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 18.4 0.6 0.r) numãrul de cereri din partea copiilor înregistrate în perioada 2006-2007 prin care aceºtia au solicitat sã fie ascultaþi în cadrul procedurilor privitoare la aceºtia 1 0.9 0.5 0.8 0.3 0.s) numãrul de plângeri din partea copiilor înregistrate în perioada 2006-2007 privitoare la încãlcarea drepturilor lor 30 25 25 20 15 10 6 5 0 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 28 155 .13.

3 0.7 0.8 0.v) numãrul de atestate de asistent maternal eliberate în cursul anului 2006 ºi 2007 600 500 411 400 300 200 100 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 166 91 121 478 148 156 .20.9 0.4 0.6 0.u) numãrul de cazuri de copii cu handicap înregistrate în cursul anului 2006 ºi 2007 în vederea stabilirii gradului de handicap ºi orientarii ºcolare 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 1293 4557 3697 3722 7506 6020 23.1 0 suceava botosani neamt iasi bacau vaslui vrancea galati 0 0 0 0 0 0 21.5 0.2 0.t) numãrul de cazuri de instituire a unei mãsuri de protecþie specialã de competenþa Comisiei pentru Drepturile Copilului în care s-a întâmpinat refuzul minorului de 14 ani de a-ºi da consimþãmântul la stabilirea mãsurii în perioada 2006-2007 1 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->