Sunteți pe pagina 1din 3

Ordin privind structura anului colar 2011-2012 Modelul curricular pentru disciplinele socio-umane - cadru general * Studiul disciplinelor

socio-umane n nv mntul preuniversitar * Finalit ile studierii disciplinelor socio-umane n nv mntul preuniversitar * Scopul studierii disciplinelor socio-umane n nv mntul preuniversitar * Structura (pe vertical ) i particularit ile curriculumului pentru disciplinele socio-umane Recomand ri metodologice cu privire la aplicarea noilor programe colare pentru disciplinele socio-umane, n anul colar 2009 2010. Manuale scolare. n anul colar 2011-2012 r mn n vigoare manualele colare utilizate n anul colar 2010-2011, aprobate prin ordinul ministrului educa ieipentrua fi folosite n sistemul na ional de nv mnt. Catalogul manualelor colare valabile n nva mntul preuniversitar 2010-2011 poate fi accesat aici. Calendarul de desf urare a activit ilor de perfec ionare prin definitivat gradul diadactic II i gradul didactic I - 2010 Preg tirea cadrelor didactice direc ii principale de preg tire: Cunoa terea documentelor colare Planurile cadru i programele colare n vigoare Preg tirea de specialitate i metodic Utilizarea manualelor colare, a ghidurilor metodologice i a ghidurilor de evaluare pentru tiin e socioumane i istorie Formarea cadrelor didacticen vederea abord rii interdisciplinare a lec iilor de istorie i tiin e socioumane Dotarea cabinetelor de istorie i tiin e socioumane i utilizareaprogramului AEL n predarea tiin elor socioumane i istoriei Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare Planificarea si proiectarea didactic Elaborarea planific rii calendaristice (modele de planificare calendaristic anual ) Proiectarea unit iilorde nv are + Schi a lec iei, pentru cei afla i n primii 3 ani de activitate Aspecte urm rite cu prec dere n cadrul inspec iei colare si inspec iei de specialitate:

1. Metodele activ-participative utilizate la lec ie; 2. Utilizarea mijloacelor moderne-de ex. lec iile AEL; 3. Documentele colare (ex. proiectarea unit ilor de con inut, planific rile calendaristice, portofoliul profesorului, documentele catedrei); 4. Utilizarea unei game variate de instrumente de evaluare; 5. Munca n catedr ; 6. Formarea continu ; 7. mbun t irea preg tirii metodice i tiin ifice (individual i n colectivul de catedr ); 8. Gradul n care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii obiectivelor de referin sau competen elor specifice incluse n cadrul programei colare 9. Asocierea n cadrul planific rii i proiect rii didactice a con inuturilor n func ie de obiectivele de referin sau competen ele specifice 10. Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne i alternarea formelor de activitate 11. Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularit ile claselor de elevi 12. Realizarea unor conexiuni inter i trans-disciplinare 13. Evaluarea activit ii didactice din perspectiva eficien ei nv rii Portofoliul profesorului de tiin e socio-umane
1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10.

11. 12. 13.

Portofoliul profesorului de SSU Decizia de numire (titularizare, suplinire) (n copie); Fi a postului; Curriculum Vitae; ncadrare (clase, orar -inclusiv programul suplimentar); Documente curriculare (programe colare n uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor colare; preciz ri metodologice cu privire la predarea specialit ii; programe examene na ionale; programe colare pentru discipline op ionale noi; lista manualelor folosite la clas ); Planificarea calendaristic ; proiectarea unit ilor didactice; planificare semestrial i anual ; Proiectarea preg tirii suplimentare a elevilor capabili de performan ; Proiectarea preg tirii elevilor ce prezint dificult i in nv are; Instrumente de lucru i de evaluare (teste sumative, predictive i altele); rezultate la examene na ionale; rezultatele evalu rii predictive; rezultatele evalu rilor periodice; Cursuri op ionale suport de curs, materiale auxiliare; Lista mijloacelor didactice n dotare; Eviden a elevilor nscri i la examenele na ionale -Bacalaureat;

Atribu iile responabilului comisiei metodice

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14.

realizeaz diagnoza activit ii specifice pe anul colar anterior; stabile te obiectivele prioritare pentru perioada urm toare; stabile te programul de activit i n func ie de obiectivele proiectate; stabile te responsabilit i si modalit i concrete de realizare i evaluare; avizeaz planific rile calendaristice si proiectele unit ilor de nv are mentoreaz activitatea stagiarilor; coordoneaz preg tirea pentru concursuri si examene na ionale; acord consultan la ntocmirea programelor op ionale; selecteaz grupuri int pentru diferite tipuri de formari; coordoneaz realizarea i procurarea mijloacelor didactice; realizeaz interasisten e; ntocme te rapoarte semestriale i anuale privind starea nv mntului la specialitate, la nivelul unit ii colare; organizeaz lunar ntlniri de analiza la nivelul comisiei metodice; monitorizeaz activit ile de formare continua si de participare a colegilor la cercurile pedagogice, de la nivelul sectorului sau capitalei.

Tipuri de curriculum la decizia colii Extras Ghid metodologic liceu Extras Ghid metodologic gimnaziu Evaluare - tipuri de itemi Ghid de evaluare la tiin e socio-umane