P. 1
Incetarea Mandatului Alesilor Locali - B2

Incetarea Mandatului Alesilor Locali - B2

|Views: 115|Likes:
Published by sherban2004

More info:

Published by: sherban2004 on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

judeţului). fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. 215/2001. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. cu modificările şi completările ulterioare. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. direct. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. alin. respectiv a consiliului judeţean. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. 215/2001. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.(1) . viceprimarii. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. cu modificările şi completările ulterioare. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. egal. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. După declararea că legal constituit a consiliului. 2. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. 215/2001. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. potrivit Legii nr. Art. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. cu bună-credinţă. cu modificările şi completările ulterioare. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. depun în faţa consiliului local. ale căror mandate au fost validate. primarii. Viceprimarii. semnată de primar. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. precum şi primarii se aleg prin vot universal. primarul general al municipiului Bucureşti.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. potrivit Legii nr. 1 Conform Legii nr.

în următoarele cazuri:a) demisie. la propunerea primarului ori. h) pierderea drepturilor electorale. o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. prin hotărâre. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. adoptă în prima şedinţă ordinară. la propunerea primarului. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. după caz. f) condamnarea. Prevederile Art. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. anunţând în scris preşedintele de şedinţă. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. în toate cazurile. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. Hotărârea va avea la bază. la o pedeapsă privativă de libertate. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. respectiv de consiliul judeţean. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. g) punerea sub interdicţie judecătorească. care ia act de aceasta. (2) lit. i) deces. Referatul va fi însoţit de actele justificative. b) incompatibilitate. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. după caz. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. de către organul abilitat potrivit legii. respectiv preşedintele consiliului judeţean. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. . 9 alin. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

g) pierderea drepturilor electorale. pe care acesta are dreptul să îl poarte. h) deces. al cărui conţinut este prevăzut la Art. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. La prima şedinţă a consiliului. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. pe întreaga durată a mandatului. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. la solemnităţi. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. f) punerea sub interdicţie judecătorească. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. la o pedeapsă privativă de libertate. de drept. 2 Conform Legii nr. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. e) condamnarea. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. în următoarele cazuri2: a)demisie. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. recepţii. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. cu titlu evocativ. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. un semn distinctiv al calităţii de primar. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. 9 . Calitatea de primar încetează. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. potrivit legii. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. Ordinul prefectului. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. 16. Primarul poate demisiona. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. 7 alin. primarului i se înmânează legitimaţia. Art. b) incompatibilitate.

215/2001. b) incompatibilitate. potrivit Legii nr. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. 215/2001. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. cu modificările şi completările ulterioare. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. cu excepţia viceprimarilor. . De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. respectiv de viceprimar. în condiţiile Legii nr. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. în condiţiile Legii nr. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. cu modificările şi completările ulterioare. 215/2001. pe aceeaşi dată. cu modificările şi completările ulterioare. d) deces.

ziariştii cu atestat profesional. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. este interzis alesului local să ceară. întâlniri cu cetăţenii. precum şi cercetătorii ştiinţifici. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. La încetarea mandatului de primar. pentru sine sau pentru altul. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. oamenii de cultură şi artă. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. în condiţiile legii. au îndatorirea de a participa. la cerere. de calcularea sau. pe durata mandatului. ofensatoare ori calomnioase. beneficiază. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. La încetarea mandatului. viceprimar. respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. foloase materiale sau alte avantaje. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. 28 alin. persoanelor prevăzute la Art. să organizeze periodic. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. de recalcularea pensiei. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. cel puţin o dată pe trimestru. în exercitarea mandatului. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. primarii şi viceprimarii. . după caz. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. bani. mai puţin educatorii şi învăţătorii. de viceprimar. Aleşii locali sunt obligaţi ca. Consilierii locali şi consilierii judeţeni.

precum şi solidar. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. iar. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. c) retragerea cuvântului. se va menţiona în mod expres votul acestuia.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. după caz. pentru 1-2 şedinţe. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. d) eliberarea din funcţie. 215/2001. civil sau penal. Consilierii răspund în nume propriu. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. în condiţiile legii. b) chemarea la ordine. administrativ. săvârşite în mod repetat. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. . b) avertisment. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. sau al unor abateri deosebit de grave. Pentru abateri grave şi repetate. la cererea consilierului. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. cu modificările şi completările ulterioare. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. d) eliminarea din sala de şedinţă. În cazul unor abateri grave. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. Contencios Administrativ şi Ficsală. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. stabilite prin hotărâre a consiliului local. municipiului. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. Vasile Bîznă. În declaraţia privind interesele personale. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. 74 alin. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. (4). Partea I. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. după caz. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. k) orice alte interese. prin Secţia Comercială. Aurel Boţu. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. c) în termen de 15 zile de la alegere. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. în cazul primarilor. asociaţiilor şi fundaţiilor. 30 iunie. . a hotărât joi. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică.000 lei. în cazul primarilor. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. Costică Necoară si Valentin Bîznă. sectorului municipiului Bucureşti. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. până la depunerea declaraţiei. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. autorităţilor şi instituţiilor publice. dar depăşeşte valoarea de 100. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. viceprimarilor şi consilierilor locali. respectiv judeţean. oraşului. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. Vasile Bulimej.000. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

şi pe care o exercită în interesul politic al PDL.). prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. anul 2011.ro . a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. Bibliografie: Ioan Alexandru .vranceamedia.Magistraţii Tribunalului Vrancea.resurse-pentru-democratie. Contencios Administrativ şi Fiscală. prin intermediul funcţiei deţinute. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali.org/393_2004.php http://www. Pe cale de consecintă. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor. în prima şedinţă ordinară.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca.cdep. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n.r. Secţia Comercială. s-au pronunţat în acest caz. Mai mult decât atât.Tratat de administratie publica http://www. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi.pdf http://legislatie. au boicotat. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”. încă din luna mai. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->