Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

După declararea că legal constituit a consiliului. ale căror mandate au fost validate. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. 2. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. cu bună-credinţă. potrivit Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 215/2001. Art. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. 215/2001. alin. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. cu modificările şi completările ulterioare. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. direct. depun în faţa consiliului local. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. respectiv a consiliului judeţean. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi primarii se aleg prin vot universal. cu modificările şi completările ulterioare. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu.(1) . primarii. primarul general al municipiului Bucureşti. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. 1 Conform Legii nr. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. potrivit Legii nr. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 215/2001. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. viceprimarii. egal. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. semnată de primar. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. Viceprimarii. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.

. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. după caz. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. respectiv de consiliul judeţean. în următoarele cazuri:a) demisie. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. care ia act de aceasta. g) punerea sub interdicţie judecătorească. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. după caz. la o pedeapsă privativă de libertate. 9 alin. Prevederile Art. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. prin hotărâre. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. în toate cazurile. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. b) incompatibilitate. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. la propunerea primarului. i) deces. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. adoptă în prima şedinţă ordinară. anunţând în scris preşedintele de şedinţă. la propunerea primarului ori. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. h) pierderea drepturilor electorale. Referatul va fi însoţit de actele justificative. (2) lit. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. Hotărârea va avea la bază. respectiv preşedintele consiliului judeţean. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. de către organul abilitat potrivit legii. f) condamnarea.

Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. un semn distinctiv al calităţii de primar. 16. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. la solemnităţi. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. la o pedeapsă privativă de libertate. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. de drept. f) punerea sub interdicţie judecătorească. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. pe întreaga durată a mandatului. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul prefectului. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. recepţii. Primarul poate demisiona. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. 2 Conform Legii nr. 7 alin. al cărui conţinut este prevăzut la Art. cu titlu evocativ. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. 9 . înainte de expirarea duratei normale a mandatului. potrivit legii. b) incompatibilitate. h) deces. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. g) pierderea drepturilor electorale. Art. La prima şedinţă a consiliului. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. în următoarele cazuri2: a)demisie. Calitatea de primar încetează. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. e) condamnarea. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. pe care acesta are dreptul să îl poarte. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. primarului i se înmânează legitimaţia.

Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. în condiţiile Legii nr. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. 215/2001. cu excepţia viceprimarilor. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. 215/2001. pe aceeaşi dată. 215/2001.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. potrivit Legii nr. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. d) deces. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. în condiţiile Legii nr. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. respectiv de viceprimar. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. b) incompatibilitate. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. .

La încetarea mandatului. La încetarea mandatului de primar. primarii şi viceprimarii. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. este interzis alesului local să ceară. pentru sine sau pentru altul. au îndatorirea de a participa. . de calcularea sau. beneficiază. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. de recalcularea pensiei. respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. mai puţin educatorii şi învăţătorii. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. persoanelor prevăzute la Art. ziariştii cu atestat profesional. la cerere. Aleşii locali sunt obligaţi ca. oamenii de cultură şi artă. de viceprimar. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. să organizeze periodic. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. precum şi cercetătorii ştiinţifici. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. viceprimar. ofensatoare ori calomnioase. bani. în condiţiile legii. în exercitarea mandatului. cel puţin o dată pe trimestru. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. 28 alin. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. întâlniri cu cetăţenii. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. pe durata mandatului. după caz. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. foloase materiale sau alte avantaje. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite.

b) avertisment. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. iar. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. administrativ.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. Pentru abateri grave şi repetate. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. c) retragerea cuvântului. d) eliminarea din sala de şedinţă. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. în condiţiile legii. la cererea consilierului. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. săvârşite în mod repetat. după caz. . persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. b) chemarea la ordine. 215/2001. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. Consilierii răspund în nume propriu. se va menţiona în mod expres votul acestuia. civil sau penal. sau al unor abateri deosebit de grave. d) eliberarea din funcţie. precum şi solidar. cu modificările şi completările ulterioare. pentru 1-2 şedinţe. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. În cazul unor abateri grave.

Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. (4). stabilite prin hotărâre a consiliului local. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. În declaraţia privind interesele personale. sectorului municipiului Bucureşti. oraşului. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale.000. autorităţilor şi instituţiilor publice. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni. asociaţiilor şi fundaţiilor. în cazul primarilor. în cazul primarilor. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. c) în termen de 15 zile de la alegere. Partea I. Contencios Administrativ şi Ficsală. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie.000 lei. Aurel Boţu. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. 30 iunie. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. după caz. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. Costică Necoară si Valentin Bîznă. dar depăşeşte valoarea de 100. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. 74 alin.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. până la depunerea declaraţiei. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. respectiv judeţean. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. municipiului. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. prin Secţia Comercială. viceprimarilor şi consilierilor locali. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. a hotărât joi. Vasile Bîznă. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. . În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. k) orice alte interese. Vasile Bulimej. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune.

Bibliografie: Ioan Alexandru .Magistraţii Tribunalului Vrancea. s-au pronunţat în acest caz. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL. în prima şedinţă ordinară. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor. au boicotat. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. Contencios Administrativ şi Fiscală. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa.r. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi.cdep. Mai mult decât atât.resurse-pentru-democratie. încă din luna mai. anul 2011. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca. prin intermediul funcţiei deţinute. Secţia Comercială.). care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali.ro . ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”.Tratat de administratie publica http://www.php http://www.org/393_2004. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008. Pe cale de consecintă.pdf http://legislatie.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat.vranceamedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful