Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

" Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. cu modificările şi completările ulterioare.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. respectiv a consiliului judeţean. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. cu modificările şi completările ulterioare. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. egal. depun în faţa consiliului local. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. cu modificările şi completările ulterioare. judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. primarul general al municipiului Bucureşti. 215/2001. semnată de primar. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. 215/2001. 1 Conform Legii nr. După declararea că legal constituit a consiliului. cu bună-credinţă. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. precum şi primarii se aleg prin vot universal.(1) . potrivit Legii nr. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. alin. Viceprimarii. 2. Art. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. viceprimarii. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. direct. ale căror mandate au fost validate. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 215/2001. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. potrivit Legii nr. primarii. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.

Prevederile Art. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. la o pedeapsă privativă de libertate.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. la propunerea primarului ori. . anunţând în scris preşedintele de şedinţă. Referatul va fi însoţit de actele justificative. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. i) deces. 9 alin. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. (2) lit. g) punerea sub interdicţie judecătorească. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului. respectiv de consiliul judeţean. în toate cazurile. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. b) incompatibilitate. după caz. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. după caz. la propunerea primarului. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. care ia act de aceasta. prin hotărâre. f) condamnarea. de către organul abilitat potrivit legii. h) pierderea drepturilor electorale. în următoarele cazuri:a) demisie. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. Hotărârea va avea la bază. adoptă în prima şedinţă ordinară. respectiv preşedintele consiliului judeţean. o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia.

prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. primarului i se înmânează legitimaţia. la solemnităţi. b) incompatibilitate. g) pierderea drepturilor electorale. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. cu titlu evocativ. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. potrivit legii. pe care acesta are dreptul să îl poarte. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. e) condamnarea. recepţii. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. Primarul poate demisiona. Ordinul prefectului. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. Art. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. la o pedeapsă privativă de libertate. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. 16. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. în următoarele cazuri2: a)demisie. Calitatea de primar încetează. h) deces. 9 . La prima şedinţă a consiliului. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. un semn distinctiv al calităţii de primar. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. f) punerea sub interdicţie judecătorească. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. 2 Conform Legii nr. de drept. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. 7 alin. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. pe întreaga durată a mandatului. al cărui conţinut este prevăzut la Art.

Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. 215/2001. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. cu modificările şi completările ulterioare. 215/2001. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. cu excepţia viceprimarilor. în condiţiile Legii nr. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. cu modificările şi completările ulterioare. pe aceeaşi dată. b) incompatibilitate. 215/2001. respectiv de viceprimar. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. cu modificările şi completările ulterioare. . Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. în condiţiile Legii nr. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. potrivit Legii nr. d) deces. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie.

(1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. 28 alin. Aleşii locali sunt obligaţi ca. au îndatorirea de a participa. pentru sine sau pentru altul. persoanelor prevăzute la Art. este interzis alesului local să ceară. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. ziariştii cu atestat profesional. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. întâlniri cu cetăţenii. în exercitarea mandatului. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. să organizeze periodic. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. foloase materiale sau alte avantaje. La încetarea mandatului. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. ofensatoare ori calomnioase. primarii şi viceprimarii. bani. cel puţin o dată pe trimestru. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. la cerere. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. precum şi cercetătorii ştiinţifici. de calcularea sau. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. . oamenii de cultură şi artă. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. de viceprimar. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. pe durata mandatului. respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. mai puţin educatorii şi învăţătorii. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. după caz. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. de recalcularea pensiei. La încetarea mandatului de primar. viceprimar. beneficiază. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. în condiţiile legii.

b) avertisment. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. d) eliberarea din funcţie. la cererea consilierului. Pentru abateri grave şi repetate. . a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. după caz. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. b) chemarea la ordine. d) eliminarea din sala de şedinţă. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. 215/2001. civil sau penal. administrativ. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. c) retragerea cuvântului.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. sau al unor abateri deosebit de grave. în condiţiile legii. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. săvârşite în mod repetat. iar. se va menţiona în mod expres votul acestuia. Consilierii răspund în nume propriu. În cazul unor abateri grave. cu modificările şi completările ulterioare. pentru 1-2 şedinţe. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. precum şi solidar.

Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. Vasile Bulimej. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. respectiv judeţean. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. viceprimarilor şi consilierilor locali. în cazul primarilor. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. c) în termen de 15 zile de la alegere. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. 30 iunie. prin Secţia Comercială. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. autorităţilor şi instituţiilor publice. Contencios Administrativ şi Ficsală. Costică Necoară si Valentin Bîznă. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. oraşului. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. (4). dar depăşeşte valoarea de 100. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. 74 alin. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. În declaraţia privind interesele personale. Vasile Bîznă. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. municipiului. a hotărât joi. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. după caz.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. . asociaţiilor şi fundaţiilor. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. stabilite prin hotărâre a consiliului local. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Aurel Boţu. în cazul primarilor.000 lei. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt.000. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. sectorului municipiului Bucureşti. Partea I. până la depunerea declaraţiei. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. k) orice alte interese.

Secţia Comercială. Bibliografie: Ioan Alexandru . în prima şedinţă ordinară.cdep.pdf http://legislatie.r.Tratat de administratie publica http://www. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă. s-au pronunţat în acest caz. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78.Magistraţii Tribunalului Vrancea. Mai mult decât atât. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”. prin intermediul funcţiei deţinute.resurse-pentru-democratie. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. au boicotat. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008. Contencios Administrativ şi Fiscală. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat. încă din luna mai.php http://www. anul 2011.ro . ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. Pe cale de consecintă.vranceamedia. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi.org/393_2004.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful