Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

2. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. egal. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. 215/2001." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. depun în faţa consiliului local. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. cu modificările şi completările ulterioare. primarul general al municipiului Bucureşti. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. primarii. direct. După declararea că legal constituit a consiliului. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. potrivit Legii nr. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. cu bună-credinţă. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. ale căror mandate au fost validate. precum şi primarii se aleg prin vot universal.(1) . pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. judeţului). Consilierii locali şi consilierii judeţeni. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. 215/2001. Art. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 215/2001. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. respectiv a consiliului judeţean. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. viceprimarii. 1 Conform Legii nr. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. potrivit Legii nr. semnată de primar. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. alin.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. Viceprimarii. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.

. 9 alin. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. în următoarele cazuri:a) demisie. g) punerea sub interdicţie judecătorească. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Hotărârea va avea la bază. Prevederile Art. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. (2) lit. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. respectiv preşedintele consiliului judeţean. adoptă în prima şedinţă ordinară. la propunerea primarului. de către organul abilitat potrivit legii. Referatul va fi însoţit de actele justificative. la propunerea primarului ori. care ia act de aceasta. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. respectiv de consiliul judeţean. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. după caz. o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. i) deces. f) condamnarea. în toate cazurile. anunţând în scris preşedintele de şedinţă.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. h) pierderea drepturilor electorale. după caz. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. prin hotărâre. la o pedeapsă privativă de libertate. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. b) incompatibilitate. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului.

cu titlu evocativ. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul prefectului. primarului i se înmânează legitimaţia. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. un semn distinctiv al calităţii de primar. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. Art. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. 16. b) incompatibilitate. 7 alin. la solemnităţi. potrivit legii. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. la o pedeapsă privativă de libertate. f) punerea sub interdicţie judecătorească. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. pe întreaga durată a mandatului. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. 9 .Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. recepţii. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. al cărui conţinut este prevăzut la Art. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. pe care acesta are dreptul să îl poarte. Calitatea de primar încetează. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. în următoarele cazuri2: a)demisie. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. La prima şedinţă a consiliului. 2 Conform Legii nr. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. Primarul poate demisiona. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. g) pierderea drepturilor electorale. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. e) condamnarea. h) deces. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. de drept. înainte de expirarea duratei normale a mandatului.

Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. respectiv de viceprimar.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. cu modificările şi completările ulterioare. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. în condiţiile Legii nr. cu excepţia viceprimarilor. potrivit Legii nr. . pe aceeaşi dată. în condiţiile Legii nr. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. d) deces. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. 215/2001. 215/2001. cu modificările şi completările ulterioare. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. b) incompatibilitate. cu modificările şi completările ulterioare. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. 215/2001.

să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. viceprimar. La încetarea mandatului de primar. persoanelor prevăzute la Art. au îndatorirea de a participa. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. de viceprimar. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. . respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. beneficiază. precum şi cercetătorii ştiinţifici. primarii şi viceprimarii. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. în exercitarea mandatului. 28 alin. în condiţiile legii. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. să organizeze periodic. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. ziariştii cu atestat profesional. Aleşii locali sunt obligaţi ca. mai puţin educatorii şi învăţătorii. la cerere. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. oamenii de cultură şi artă. foloase materiale sau alte avantaje. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. bani. cel puţin o dată pe trimestru. pe durata mandatului. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. de calcularea sau. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. pentru sine sau pentru altul. La încetarea mandatului. întâlniri cu cetăţenii.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. de recalcularea pensiei. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. ofensatoare ori calomnioase. este interzis alesului local să ceară.

se va menţiona în mod expres votul acestuia. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. Pentru abateri grave şi repetate. d) eliberarea din funcţie. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. c) retragerea cuvântului. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. civil sau penal. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. sau al unor abateri deosebit de grave. În cazul unor abateri grave. Consilierii răspund în nume propriu. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. b) avertisment. săvârşite în mod repetat. cu modificările şi completările ulterioare. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. precum şi solidar. 215/2001. după caz. d) eliminarea din sala de şedinţă. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. pentru 1-2 şedinţe. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. iar. b) chemarea la ordine. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. administrativ. . e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. la cererea consilierului. în condiţiile legii.

Partea I. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. stabilite prin hotărâre a consiliului local. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. viceprimarilor şi consilierilor locali. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. (4). 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. în cazul primarilor. asociaţiilor şi fundaţiilor. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. c) în termen de 15 zile de la alegere. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. oraşului.000. dar depăşeşte valoarea de 100. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. Aurel Boţu. . În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. a hotărât joi. 30 iunie. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. În declaraţia privind interesele personale. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. sectorului municipiului Bucureşti. respectiv judeţean. după caz. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. prin Secţia Comercială. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. Vasile Bîznă.000 lei. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. k) orice alte interese. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. municipiului. autorităţilor şi instituţiilor publice. Contencios Administrativ şi Ficsală. Vasile Bulimej. Costică Necoară si Valentin Bîznă. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. în cazul primarilor. 74 alin. până la depunerea declaraţiei.

r. Pe cale de consecintă. Bibliografie: Ioan Alexandru . anul 2011.resurse-pentru-democratie. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. Contencios Administrativ şi Fiscală. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali. Mai mult decât atât. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008.vranceamedia. în prima şedinţă ordinară. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. au boicotat.ro . Secţia Comercială. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. prin intermediul funcţiei deţinute.cdep.Magistraţii Tribunalului Vrancea. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. s-au pronunţat în acest caz.Tratat de administratie publica http://www. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL.).php http://www. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca. încă din luna mai.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78.org/393_2004. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”.pdf http://legislatie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful