Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

egal. Art. cu modificările şi completările ulterioare. 215/2001. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. cu bună-credinţă. alin. precum şi primarii se aleg prin vot universal. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. 215/2001. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. potrivit Legii nr. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. cu modificările şi completările ulterioare. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. Viceprimarii.(1) . Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. cu modificările şi completările ulterioare. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. După declararea că legal constituit a consiliului. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. 2. potrivit Legii nr. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. primarii. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. direct. respectiv a consiliului judeţean. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. 215/2001. primarul general al municipiului Bucureşti. viceprimarii.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. 1 Conform Legii nr. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. semnată de primar. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. judeţului). depun în faţa consiliului local. ale căror mandate au fost validate. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.

Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. f) condamnarea. anunţând în scris preşedintele de şedinţă. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. prin hotărâre. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. la o pedeapsă privativă de libertate. (2) lit. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. la propunerea primarului ori. respectiv de consiliul judeţean. Hotărârea va avea la bază. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. în următoarele cazuri:a) demisie. Referatul va fi însoţit de actele justificative. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. 9 alin. de către organul abilitat potrivit legii. b) incompatibilitate. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. adoptă în prima şedinţă ordinară. h) pierderea drepturilor electorale. în toate cazurile. g) punerea sub interdicţie judecătorească. după caz. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. . o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. după caz. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului. Prevederile Art. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. i) deces. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. care ia act de aceasta. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. la propunerea primarului. respectiv preşedintele consiliului judeţean.

9 . care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. Art. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. al cărui conţinut este prevăzut la Art. 16. cu titlu evocativ. 2 Conform Legii nr. recepţii. Ordinul prefectului. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. h) deces. în următoarele cazuri2: a)demisie. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. de drept. potrivit legii. pe care acesta are dreptul să îl poarte. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. La prima şedinţă a consiliului. primarului i se înmânează legitimaţia. b) incompatibilitate. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. un semn distinctiv al calităţii de primar. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 7 alin. pe întreaga durată a mandatului. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. Primarul poate demisiona. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. f) punerea sub interdicţie judecătorească. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. la solemnităţi. e) condamnarea. Calitatea de primar încetează. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. g) pierderea drepturilor electorale. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. la o pedeapsă privativă de libertate.

Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. 215/2001. cu modificările şi completările ulterioare. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. 215/2001. în condiţiile Legii nr. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. b) incompatibilitate. cu modificările şi completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. d) deces. respectiv de viceprimar. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. potrivit Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare. . Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. pe aceeaşi dată. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. cu excepţia viceprimarilor. 215/2001. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. în condiţiile Legii nr.

respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. foloase materiale sau alte avantaje. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. oamenii de cultură şi artă. Aleşii locali sunt obligaţi ca. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. să organizeze periodic. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. este interzis alesului local să ceară. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. . La încetarea mandatului de primar. la cerere. La încetarea mandatului. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. au îndatorirea de a participa. de calcularea sau. de recalcularea pensiei. pe durata mandatului. persoanelor prevăzute la Art. precum şi cercetătorii ştiinţifici. ofensatoare ori calomnioase. primarii şi viceprimarii. de viceprimar. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. pentru sine sau pentru altul. întâlniri cu cetăţenii. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. după caz. bani. în exercitarea mandatului. beneficiază. mai puţin educatorii şi învăţătorii. 28 alin. cel puţin o dată pe trimestru. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. viceprimar. în condiţiile legii. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. ziariştii cu atestat profesional.

se va menţiona în mod expres votul acestuia. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. săvârşite în mod repetat. după caz. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. iar. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. . 215/2001.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. Consilierii răspund în nume propriu. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. sau al unor abateri deosebit de grave. precum şi solidar. b) chemarea la ordine. Pentru abateri grave şi repetate. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. în condiţiile legii. pentru 1-2 şedinţe. d) eliberarea din funcţie. civil sau penal. c) retragerea cuvântului. În cazul unor abateri grave. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. la cererea consilierului. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. administrativ. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. b) avertisment. cu modificările şi completările ulterioare. d) eliminarea din sala de şedinţă. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului.

autorităţilor şi instituţiilor publice. c) în termen de 15 zile de la alegere. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. în cazul primarilor. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. Partea I. municipiului. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale.000 lei. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. 74 alin. dar depăşeşte valoarea de 100. În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. În declaraţia privind interesele personale. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. Vasile Bulimej. până la depunerea declaraţiei. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni. viceprimarilor şi consilierilor locali. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. Aurel Boţu. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. k) orice alte interese. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. în cazul primarilor. . Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. Contencios Administrativ şi Ficsală. stabilite prin hotărâre a consiliului local. (4). respectiv judeţean.000. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. oraşului. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. prin Secţia Comercială. 30 iunie. sau prin hotărâre a consiliului judeţean.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. a hotărât joi. Vasile Bîznă. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. după caz. asociaţiilor şi fundaţiilor. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. sectorului municipiului Bucureşti. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. Costică Necoară si Valentin Bîznă. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

vranceamedia. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali.cdep. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă. în prima şedinţă ordinară.php http://www.). sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”. Pe cale de consecintă. încă din luna mai.org/393_2004.resurse-pentru-democratie. Mai mult decât atât. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat.Magistraţii Tribunalului Vrancea. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca. prin intermediul funcţiei deţinute. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor.r. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. au boicotat.Tratat de administratie publica http://www. s-au pronunţat în acest caz. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. anul 2011.pdf http://legislatie. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL. Secţia Comercială. Contencios Administrativ şi Fiscală. Bibliografie: Ioan Alexandru .ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful