Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim.(1) . respectiv de preşedintele consiliului judeţean. viceprimarii. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. respectiv a consiliului judeţean. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. După declararea că legal constituit a consiliului. Art. judeţului). În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. depun în faţa consiliului local. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. precum şi primarii se aleg prin vot universal. direct. semnată de primar. 1 Conform Legii nr. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. potrivit Legii nr. egal. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. cu modificările şi completările ulterioare. 215/2001. potrivit Legii nr. 215/2001. primarii. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. Viceprimarii. cu bună-credinţă. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. ale căror mandate au fost validate. cu modificările şi completările ulterioare. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. alin. 215/2001. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. cu modificările şi completările ulterioare. 2. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. primarul general al municipiului Bucureşti.

respectiv de consiliul judeţean. b) incompatibilitate. h) pierderea drepturilor electorale. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului. 9 alin. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. f) condamnarea. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. Hotărârea va avea la bază. (2) lit. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. g) punerea sub interdicţie judecătorească. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. de către organul abilitat potrivit legii. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. anunţând în scris preşedintele de şedinţă. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. respectiv preşedintele consiliului judeţean. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. i) deces. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. la propunerea primarului ori. la o pedeapsă privativă de libertate. . o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. după caz. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. la propunerea primarului. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Referatul va fi însoţit de actele justificative. care ia act de aceasta. în următoarele cazuri:a) demisie. în toate cazurile. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. adoptă în prima şedinţă ordinară. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. după caz. Prevederile Art. prin hotărâre.

la o pedeapsă privativă de libertate. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. h) deces. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. potrivit legii. Ordinul prefectului. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. Art. de drept. recepţii. La prima şedinţă a consiliului. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. primarului i se înmânează legitimaţia. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. pe care acesta are dreptul să îl poarte. 2 Conform Legii nr. cu titlu evocativ. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. pe întreaga durată a mandatului. Calitatea de primar încetează. g) pierderea drepturilor electorale. un semn distinctiv al calităţii de primar. 16. 9 . la solemnităţi. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. în următoarele cazuri2: a)demisie. 7 alin. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. f) punerea sub interdicţie judecătorească. Primarul poate demisiona. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. al cărui conţinut este prevăzut la Art. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. b) incompatibilitate. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. e) condamnarea. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

cu exceptia cazurilor prevazute de lege. b) incompatibilitate. 215/2001. . potrivit Legii nr. respectiv de viceprimar. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. d) deces. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. în condiţiile Legii nr. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. pe aceeaşi dată. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. în condiţiile Legii nr. cu excepţia viceprimarilor. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. 215/2001. 215/2001. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean.

precum şi cercetătorii ştiinţifici. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. de recalcularea pensiei. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. întâlniri cu cetăţenii. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. ziariştii cu atestat profesional. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. de viceprimar. să organizeze periodic. viceprimar. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. în condiţiile legii. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. pe durata mandatului. La încetarea mandatului de primar. cel puţin o dată pe trimestru. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. mai puţin educatorii şi învăţătorii. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. persoanelor prevăzute la Art. oamenii de cultură şi artă. primarii şi viceprimarii. de calcularea sau. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. după caz. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. 28 alin. Aleşii locali sunt obligaţi ca. au îndatorirea de a participa. în exercitarea mandatului. . pentru sine sau pentru altul. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. La încetarea mandatului. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. ofensatoare ori calomnioase. bani. beneficiază. foloase materiale sau alte avantaje. este interzis alesului local să ceară. la cerere.

d) eliberarea din funcţie. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. d) eliminarea din sala de şedinţă. la cererea consilierului. săvârşite în mod repetat. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. . b) chemarea la ordine. se va menţiona în mod expres votul acestuia. Pentru abateri grave şi repetate. iar. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. administrativ. sau al unor abateri deosebit de grave. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. în condiţiile legii. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. pentru 1-2 şedinţe. 215/2001. civil sau penal. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. precum şi solidar. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. În cazul unor abateri grave. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. c) retragerea cuvântului. b) avertisment. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. Consilierii răspund în nume propriu.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

după caz. până la depunerea declaraţiei. în cazul primarilor. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. stabilite prin hotărâre a consiliului local. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere.000 lei. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. Aurel Boţu. municipiului. Partea I. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. prin Secţia Comercială. c) în termen de 15 zile de la alegere.000. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. 30 iunie. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. autorităţilor şi instituţiilor publice. (4). b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. în cazul primarilor. respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local. Costică Necoară si Valentin Bîznă. sectorului municipiului Bucureşti. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. 74 alin. k) orice alte interese. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. În declaraţia privind interesele personale. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. a hotărât joi. Contencios Administrativ şi Ficsală. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. respectiv judeţean. Vasile Bulimej. oraşului. dar depăşeşte valoarea de 100. asociaţiilor şi fundaţiilor. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. viceprimarilor şi consilierilor locali. Vasile Bîznă. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. . autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei.

Pe cale de consecintă. ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008.php http://www. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali. Bibliografie: Ioan Alexandru . aceştia au avut şi concursul Prefectului care. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu. încă din luna mai. anul 2011.cdep. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă.ro . Mai mult decât atât. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”. au boicotat. Secţia Comercială.Tratat de administratie publica http://www.).resurse-pentru-democratie.org/393_2004.Magistraţii Tribunalului Vrancea. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL. s-au pronunţat în acest caz.vranceamedia. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. în prima şedinţă ordinară.r. prin intermediul funcţiei deţinute.pdf http://legislatie.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78. Contencios Administrativ şi Fiscală. instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca.