P. 1
Incetarea Mandatului Alesilor Locali - B2

Incetarea Mandatului Alesilor Locali - B2

|Views: 115|Likes:
Published by sherban2004

More info:

Published by: sherban2004 on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

Încetarea mandatelor aleşilor locali

Iaholnic-Coslac Bogdan Goanţă Şerban Grupa B2

1 Conform Legii nr. Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului. Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării că legal constituit a consiliului din care fac parte. judeţului). Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim. 2. Consilierii locali şi consilierii judeţeni primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale. Consilierii locali şi consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept. semnată de primar. cu modificările şi completările ulterioare. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. egal. direct. respectiv a consiliului judeţean. aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor. Viceprimarii. 215/2001. următorul jurământ în limba romana: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. respectiv de preşedintele consiliului judeţean. Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. precum şi primarii se aleg prin vot universal. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului. Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu ales. fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul. potrivit Legii nr.(1) . 215/2001. viceprimarii. cu modificările şi completările ulterioare. Consilierii validaţi după şedinţă de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului. primarii. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc. Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii judeţeni Consilierii locali şi consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. După declararea că legal constituit a consiliului. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot. ale căror mandate au fost validate. cu bună-credinţă. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Consilierii locali şi consilierii judeţeni." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Art. alin. Aşa să-mi ajute Dumnezeu. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect. primarul general al municipiului Bucureşti. secret şi liber exprimat de căe cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala în care urmează să-şi exercite mandatul. potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. cu modificările şi completările ulterioare. depun în faţa consiliului local.Prin termenul de „aleşi locali”1 se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni. 215/2001. pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. potrivit Legii nr.

h) pierderea drepturilor electorale. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judeţean. 9 alin. prin hotărâre. g) punerea sub interdicţie judecătorească. f) condamnarea. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte. Hotărârea va avea la bază. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă. o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. la propunerea primarului ori. Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona. a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. respectiv preşedintele consiliului judeţean. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. la o pedeapsă privativă de libertate. inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia. după caz. în următoarele cazuri:a) demisie. Prevederile Art. . respectiv de preşedintele consiliului judeţean şi de secretarul general al judeţului. respectiv de consiliul judeţean. adoptă în prima şedinţă ordinară. respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept. care ia act de aceasta. de către organul abilitat potrivit legii. anunţând în scris preşedintele de şedinţă. e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativteritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare. b) incompatibilitate. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant. Referatul va fi însoţit de actele justificative. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. după caz. de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. i) deces. (2) lit. la propunerea primarului. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local. în toate cazurile. d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului. un referat constatator semnat de primar şi de secretarul comunei sau oraşului.

primarului i se înmânează legitimaţia. chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. 7 alin. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Ordinul prefectului. la solemnităţi. la o pedeapsă privativă de libertate. d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României. anunţând în scris consiliul local şi prefectul. g) pierderea drepturilor electorale. f) punerea sub interdicţie judecătorească. pe care acesta are dreptul să îl poarte. Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului. Primarul poate demisiona. În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar. al cărui conţinut este prevăzut la Art. un semn distinctiv al calităţii de primar. precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor pentru un nou primar. în următoarele cazuri2: a)demisie. b) incompatibilitate. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. se înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor. potrivit legii. 16.Exercitarea mandatului de către primar Primarul îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales. După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice. prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. 2 Conform Legii nr. 9 . La prima şedinţă a consiliului. înainte de expirarea duratei normale a mandatului. împreună cu un extras din procesulverbal al şedinţei. prin hotărâre judecătorească ramasa definitivă. Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar. care va fi semnată de preşedintele de şedinţă. Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situaţiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze. Art. de drept. e) condamnarea. c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala. Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului. indiferent de locul de desfăşurare a acestora. precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al României. h) deces. care se consemnează în procesul-verbal şi devin aplicabile dispoziţiile Art. cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Legitimaţia şi însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului. cu titlu evocativ. recepţii. Calitatea de primar încetează. Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie. pe întreaga durată a mandatului.

. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Delegatul sătesc îşi exercită mandatul de la data alegerii sale. precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleşi. în condiţiile Legii nr. b) incompatibilitate. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit Legii nr. cu excepţia viceprimarilor. şi a mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean.Exercitarea mandatului de către preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. 215/2001. respectiv de viceprimar. Încetarea mandatului de consilier are ca efect încetarea de drept. poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. 215/2001. încetează o dată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte. Exercitarea mandatului de către persoanele menț ionate mai sus. 215/2001. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o dată cu alegerea unui alt delegat sătesc. Mandatul de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile Legii nr. c) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive. Viceprimarii nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. De către viceprimari şi de către delegatul sătesc Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi în următoarele cazuri: a) demisie. d) deces. Adunarea sătească poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului sătesc şi alegerea unei alte persoane în această funcţie. pe aceeaşi dată.

28 alin. preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice. întâlniri cu cetăţenii. în exercitarea mandatului. ofensatoare ori calomnioase. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese. de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. de recalcularea pensiei. cel puţin o dată pe trimestru. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale. oamenii de cultură şi artă. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile. de viceprimar. la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă. În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii. bani. în condiţiile legii. care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari. mai puţin educatorii şi învăţătorii. persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente. cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. este interzis alesului local să ceară. precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului. primarii şi viceprimarii. Consilierii locali şi consilierii judeţeni. pentru sine sau pentru altul. să organizeze periodic. precum şi cercetătorii ştiinţifici. La încetarea mandatului de primar. .Drepturile aleşilor locali Pe timpul exercitării mandatului de primar. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine. Aleşii locali sunt obligaţi ca. preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. viceprimar. de calcularea sau. persoanelor prevăzute la Art. la cerere. pe durata mandatului. cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar. să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase. La încetarea mandatului. au îndatorirea de a participa. foloase materiale sau alte avantaje. Obligaţiile aleşilor locali Aleşii locali. după caz. respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite. beneficiază. Consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. ziariştii cu atestat profesional.

În cazul unor abateri grave. Consilierii răspund în nume propriu. a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: a) avertismentul. civil sau penal. Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar. c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni. d) eliminarea din sala de şedinţă. după caz. precum şi solidar. în condiţiile legii. sau al unor abateri deosebit de grave. Pentru abateri grave şi repetate. În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului. iar. b) chemarea la ordine. de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului judeţean. administrativ. 215/2001. c) retragerea cuvântului.Răspunderea aleşilor locali Aleşii locali răspund. se va menţiona în mod expres votul acestuia. cu modificările şi completările ulterioare. e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate. d) eliberarea din funcţie. pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat. săvârşite în mod repetat. consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate. persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni: a) mustrare. la cererea consilierului. pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă. pentru 1-2 şedinţe. . pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin. b) avertisment.

respectiv la secretarul general al judeţului sau al municipiului Bucureşti. sau prin hotărâre a consiliului judeţean. prin Secţia Comercială. până la depunerea declaraţiei. c) în termen de 15 zile de la alegere. Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului. 74 alin. oraşului. în cazul consilierilor judeţeni şi al consilierilor locali. respectiv judeţean. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează: a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului că legal constituit.000 lei.000. soluț ionat prin dispunerea de încetare a mandatelor unor consilieri locali: Tribunalul Vrancea. g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. Vasile Bulimej. f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune. legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. autorităţilor şi instituţiilor publice. stabilite prin hotărâre a consiliului local. e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt. Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la Art. în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni. În declaraţia privind interesele personale. asociaţiilor şi fundaţiilor. d) participarea la capitalul societăţilor comerciale. 30 iunie. după caz. Costică Necoară si Valentin Bîznă.Registrul de interese Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere. Vasile Bîznă. dar depăşeşte valoarea de 100. orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi. dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii. municipiului. k) orice alte interese. a hotărârii Guvernului prevăzute la Art. “încetarea mandatelor” următorilor consilieri locali din Consiliului Local Tulnici: Alin Olteanu. Aurel Boţu. în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi al viceprimarilor. c) participarea la capitalul societăţilor comerciale. j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului. . h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori. sectorului municipiului Bucureşti. b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective. autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie. i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte. în cazul primarilor. în cazul primarilor. a hotărât joi. Aleşii locali în funcţie la data intrării în vigoare a prezenţei legi vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. (4). dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii. b) în termen de 15 zile de la depunerea jurământului. viceprimarilor şi consilierilor locali. În rândurile de mai jos vă vom prezenta un caz recent. depusă în dublu exemplar la secretarul comunei. Partea I. aleşii locali vor specifica: a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale. Contencios Administrativ şi Ficsală. Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

Bibliografie: Ioan Alexandru . instanţa a hotarât încetarea mandatelor celor şase consilieri locali şi obligarea Consiliului Local ca. prin intermediul funcţiei deţinute.vranceamedia. să validaze supleanţii de pe listele partidelor ale căror mandate au încetat. au boicotat. ca urmare a solicitării făcute de către noul primar Valentin Bîznă.ro . Secţia Comercială.php http://www. s-au pronunţat în acest caz.resurse-pentru-democratie. Pe cale de consecintă. şi pe care o exercită în interesul politic al PDL.org/393_2004. în prima şedinţă ordinară. care a cerut instanţei “să constate încetarea mandatelor unui număr de şase consilieri locali.Tratat de administratie publica http://www. ca urmare a faptului că majoritatea consilierilor locali a căror mandate au încetat de drept (acest lucru trebuia constatat de plenul Consiliului Local n. Facem precizarea că PSD Vrancea a solicitat Consiliului Local Tulnici să ia act de încentarea mandatelor consilierilor locali mai sus amintiţi. constatarea încetării de drept a mandatelor celor şase consilieri şi validarea următorilor. aceştia au avut şi concursul Prefectului care. încă din luna mai.ro/proiecte/2011/000/70/8/em78.cdep.Magistraţii Tribunalului Vrancea. Primarul comunei Tulnici a solicitat să se pronunţe instanţa. Mai mult decât atât.r.). ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2008. prin diverse tertipuri care duc şi în sfera infracţiunii de abuz în serviciu.pdf http://legislatie. a dat aviz de legalitate la hotărâri nule de drept ale Consiliului Local Tulnici. Contencios Administrativ şi Fiscală. sau ca urmare a demisiei şi obligarea Consiliului Local Tulnici să valideze supleanţii acestora”. anul 2011.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->