Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA BUCURE TI FACULTATEA DE GEOGRAFIE SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA MEDIULUI

Evaluarea problemelor de mediu specifice unei arii protejate de interes na ional i delimitarea de solu ii pentru rezolvarea acestora -MESTEC NI UL DE LA RECI-

Studenta: Gon ea Roxana-Ioana -grupa 320, an III

Jude ul Covasna

Harta Rezerva iei Mestec ni ul de la Reci

MESTEC NI UL DE LA RECI

1.Eviden ierea caracteristicilor definitorii ale ariei protejat Rezerva ia Mestec ni ul Reci b l ile de la Ozun Sntionlunca este situat n partea central a depresiunii Bra ovului, n jude ul Covasna, pe teritoriul administrativ al localit ilor Reci i Ozun, pe cursul inferior al Rului Negru, afluent al rului Olt, la cca 12 km de municipiul Sf.Gheorghe. Altitudinal rezerva ia este situat ntre 513 m altitudine minim i 545 m altitudine maxim . Accesul n rezerva ie se face pe drumul na ional DN 11 Bra ov-Tg.Secuiesc n dreptul localit ilor Ozun, Sintionlunca i Reci, de unde se poate intra pe drumurile comunale n zona rezerva iei. Limitele rezerva iei nu sunt materializate pe teren. Zonele exterioare rezerva iei naturale se prezint astfel: -La nord se nvecineaz cu intravilanul localit ii Reci; -la est se nvecineaz cu terenuri agricole i zone de locuit; -la sud se nvecineaz cu terenuri agricole (p uni,fne e); -la vest se nvecineaz cu intravilanul localit ilor Ozun i Sntionlunca. Rezerva ia Mesetec ni ul Reci a fost nfiin at ca rezerva ie de interes botanic prin decretul 949/1962. Limitele actuale sunt legalizate prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului de arie natural protejat pentru noi zone, suprafa a stabilit fiind de 2020 ha. Prin Ordinul Minstrului Mediului i Dezvolt rii Durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie natural protejat a siturilor de importan comunitar , ca parte integrant a re elei ecologice europene Natura 2000 n Romnia, rezerva ia a fost declarat Sit de Importan Comunitar , cu codul ROSCI10111, avnd o suprafa de 212,6 ha. Situl este proprietate de stat din 1962, cnd a fost inclus n re eaua de rezerva ii botanice, rezerva ia fiind preluat n custodie de Direc ia Silvic Sf. Gheorghe i avnd ca administrator APM Covasna. Planul de management a fost ntocmit i naintat Regiei Na ionale a P durilor spre a fi predat Academiei Romne. Mestec ni ul de la Reci este un depozit nisipos de vrst pleistocen , care pe alocuri are b l i i mici lacuri par ial colmatate, cu o flor i faun divers , rare pentru Romnia. n sit sunt prezente mici b l i i lacuri cu o vegeta ie higrofil cu specii rare. Specii de amfibieni i reptile enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt reprezentate de: triturus cristatus - triton cu creast ; bombina variegate - buhai de balt cu burta galben ; emys orbicularis - broasca estoas de ap . De asemenea, printre speciile de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE reg sim: colias myrmidone - specii de fluturi; maculinea teleius; lycaena dispar i specii de plante, precum: aldrovanda vesiculosa otra el; pulsatilla patens dedi ei; dicranum viride flamnzica.
4

Acest mediu este arealul de dezvoltare a broa tei albastre de mla tin a c rei limit sudic este tocmai aceast rezerva ie. Ea mai cuprinde o planta ie de pin bancsian, o specie rar care se adapteaz pe terenuri cu condi ii de vegeta ie foarte vitreg . Mndria b l ilor o constitue nuf rul alb (Nymphea alba) specie periclitat att de om ct i de secet . Pe fne ele umede din zona nspre Sntionlunca se ntlne te fregvent laleaua pestri (Fritillaria meleagris), iar n zonele mai ridicate i uscate se ntilne te Potentilla patens. Din observa iile ornitologice efectuate n zon s-a constatat existen a a 148 specii de p s ri din care 28 specii sunt cert clocitoare n zon , iar 39 specii clocesc n regiune. Situl are o important tiin ific deosebit , prin speciile higrofile rare pentru Romnia, care vegeteaz aici, cum sunt Aldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia, Dicranum viride etc;specii higrofile de terenuri slab nml tinite i de margini de mla tini mp durite, care pe m sur ce va cre te depozitul de turb vor evolua spre mla tini mp durite: Alnus glutinosa, Dryopteris cristata,Galium uliginosum. Vegeta ia ierboas este reprezentat de principalele specii: Nymphaea alba, Fritillaria alba, Pulsatilla patens, Pulsatilla montana, Menyanthes triflora, Utricularia vulgaris, Iris pseudacorus, Potamogeton natans, Typha latifolia, Scoenopplectus tabernaemontari, Sagittara sagittifolia, Alisma aqutica, Carex vesicaria, Glyceria maxima, Epilombium palustre, Juncus effusus, Mentha aquatica, Ranunculus Flammula, Majanthemum bifolium, Pteridium aquilinum, Galium aparine, Festuca pseudovina, Luzula campestris, Thumus glabrescens, Achillea collina, Anthoxantheum odoratum, Poa pratensis, Stelaria pallida, Silene otites, Galium palistre, Ranunculus fammula, Carex oederi De remarcat este faptul c pe suprafa a rezerva iei se ntlnesc att specii de step ct i specii de zona umed , i aceasta la doar cteva sute de metrii una de alta, avnd astfel o mare divesiteta a speciilor, la Reci se ntlnesc cele mai intinse fitocenoze ale aceste asocia ii din cuprinsul rii. Importante tiin ific i deci de interes sub raportul conserv rii prin scoatere din circuitul productiv sunt de asemenea asocia iile de rogozuri, nu numai prin raritate ci i prin aceea c reprezint medii cenotice pentru unele specii, cuprinse n Lista ro ie a plantelor din Romnia: Carex bux-baumi, Carex diandraa, Isoleptis setacea i Lysimachiaa tyrsiflora. Acestora li se adaug cteva specii considerate relicte glaciare i ntlnite n mla tinile i fine ele de la Reci: Dryopters cristata, Cnidium dubidium i Carex elongata. Pesajul este caracterizat de dune domoale, ncadrate de vegeta ie forestier , permi nd totu i admirarea n zilele senine a mun ilor Bre cu, Bodocului, Intorsurii, Brsei, Bucegi. Privirea este atras n prima faz de forma iile forestiere existetnte, ndeosebi de coroanele tabulare ale exemplalelor izolate de pin situate n p uni, n plan secund spre partea sudica, dealul numit Csere, atrage privirea prin alternarea forma iunilor forestiere cu p uni i terenuri agricole.

2.Delimitarea problemelor de mediu specifice ariei protejate Rezerva ia Mestec ni ul de la Reci, b l ile de la Ozun Sntionlunca, zon cu o valoare peisagistic deosebit , s-a p strat practic pn n zilele noastre, suferind din ce n ce mai mult din cauza dezvolt rii factorilor antropo-zoogeni. n ultimele decenii aspectul general al MR s-a modificat considerabil. Planta iile de salcm, pin, plop canadian au indus o ruderarizare i o saracie treptat a florei, disp rnd n primul rnd speciile caracteristice mai rare, de o importan tiin ific major . Totodat suprafe e tot mai ntinse sunt supuse culturii, sau p unatului intensive care a modificat puternic cenozele ierboase de paji ti . n b l i s-a intensificat procesul de colmatare, iar stuf ri ul se extinde an de an n dauna oglinzilor libere de ap . Rezerva ia a fost afectat de o serie de lucr ri de desecare executate n zona de p une pentru crearea de paji ti cultivate. Aceste lucr ri executate dup 1980 au dus la sc derea nivelului pnzei freatice ceea ce a afectat nivelul apei din b l iile rezerva iei unele secnd complet. De asemenea, lucr rile hidrologice efectuate n vecin tatea rezerva iei, au influen at negativ regimul hidrologic al solului, avnd ca i consecin reducerea num rului de lacuri i b l i. n perioadele secetoase marea majoritate a b l ilor seac , crend un dezechilibru n cadrul habitatelor cu specii hidrofile. Pinul, invadeaz treptat i por iunile cele mai caracteristice. Introducerea pinului i a salcmului, n scopul stabiliz rii solului, reprezint un pericol pentru conservarea habitatele din acest sit. n prezent situl este puternic antropizat, cenozele de mesteac n au fost aproape total defri ate i n locul lor s-a plantat Pinus silvestris. P unatul reprezint principala problem a ariilor protejate. Oamenii nu in eleg adev rata valoare i importan a unei arii protejate, altfel prin activit ile desf urate de ei amenin n mod direct extinc ia speciilor protejate n sit. n timp efectele p unatului pot fi devastatoare, n primul rnd extreminnd speciile de plante ocrotite i de asemenea, perturbnd echilibrul la nivelul lan urilor trofice i ecosistemelor, iar n al doilea rnd prin ridicarea gradului de toren ialitate n arealul respectiv i chiar al alunec rilor de teren. Vn toarea, respectiv, braconajul, reduce semnificativ num rul de exemplare al animalelor ocrotite prin lege. Att timp ct pe pia va exista cerere de blan , carne de vnat, trofee estimate la pre uri extrem de ridicate, braconajul va fii, de asemenea, o surs de venituri serioas pentru cei care desfa oar aceast activitate. Cosire/T iere. Prin aceast activitate popula ia local i procur att resurse pentru cre terea animalelor ct i resurse pentru ob inerea energiei termice n anotimpul rece. Aceste ac iuni duc, de asemenea, la extinc ia speciilor protejate. Sistemelor pastorale abandonate sunt un elemet de degadare peisagistic .
6

Drumuri, drumuri auto. Aceste re ele rutiere, favorabile dezvolt rii comunita ilor umane i n detrimental conserv rii biodiversit ii, ac ioneaz ca o barier , uneori mp r ind arealul ariei protejate ( astfel ajungndu-se la ob inerea a doua subdiviziuni ale aceleia i arii, izolnd speciile protejate) sau imprimnd efectul de margine asupra popula iilor, mic orndule n acela i timp arealul destinat conserv rii. Alte impacte determinate de turism i recreere ce nu au fost men ionate mai sus se refer la depozitarea necontrolt a de eurilor. n aceast arei protejat nu au fost montate co uri de gunoi tocmai pentru a reaminti faptul c turi tii se afl ntr-o rezerva ie, n care cei care produc de euri sunt obliga i s le i depoziteze ntr-un loc special amenajat. Prin aceast metod se dore te con tientizarea publicului i asumare responsabilit ilor asupra faptului c nimeni nu este obligat sa strang de eurile n urma turi tilor, tot ace tia fiind i cei care genereaz de eurile. Utilizarea pesticidelor n zona exterioar sitului. Pesticidele sunt substan e sau amestecuri de substan e ce con in ingrediente biologic active mpotriva d un torilor. Ingredientele biologic active sunt, n general, substan e toxice cu poten ial de degradare a mediului. Acestea au capacitatea de bioacumulare la nivelul ecosistemelor, ceea ce le face i mai periculoase pentru animale, plante i om.

3.Dezvoltarea de solu ii pentru rezolvarea problemelor de mediu

Obiective generale 1. Conservarea biodiversit ii

Obiective specifice 1.1.Delimitarea clar a arealului

Ac iuni 1.1.1.Speciali tii studiaz comportamentul speciilor si necesit ile lor 1.1.2. Delimiteaz arealul conform necesit ilor speciilor 1.1.3.Impreun cu comunitatea local stabilesc limitele definitiv

inte -delimitarea clar a arealului

Resurse necesare -resurse umane -financiare

Termene 2 ani

Institu ii responsabile

APM Covasna

-respecterea necesitatilor speciilor

-tehnice Prim ria loc. Reci - ONG

-ajungerea la un comul acord (speciali ti i popula ie) n delimitarea ariei protejate 1 an speciali ti -tehnice - APM Covasna - ONG APM Covasna

1.2.Inventarierea 1.2.1.Inventarierea -inventarul speciilor speciilor de interes speciilor dup protejate comunitar apartenen a la regn,familie.... 1.3. ntrunirea unei comisii de specialitate cu scopul desemn rii speciilor protejate 1.3.1.Redactarea unei liste cu eventualele specii amenin ate/pe cale de dispari ie 1.3.2. Intemeierea unei echipe de speciali ti responsabili la nivelul rezerva ieie 1.4.1.Ac iuni de informare i -cre terea gradului de
8

-stabilirea speciilor -financiare 3 luni ce vor fi desemnate ca specii protejate -umane -tehnice

1.4. Informarea comunit ii

- umane

2 ani

Scoala

locale privind ntemeierea unei arii pritejate (avantaje, dezavantaje) 2.Panouri informative 2.1.Realizarea panourilor informative (date despre rezerva ie) 2.2.Realizarea traseelor tematice

con tientizare a popula iei privind importan a unei arii protejate 2.1.1.Nu va mai fi permis camparea turistic

informare a publicului

financiare -tehnice

Prim ria APM Covasna

-conservarea zonelor de interes comunitar

-financiare 3 luni tehnice

-APM

2.2.1.Semnalizarea -organizarea treseelor astfel zonelor n care nu nct s d uneze este permis ct mai pu in interven ia rezerva iei uman 3.1.1.Instalarea co urilor de gunoi n perimetrele treseelor tematice 3.2.1.vestirea unei presoane care s verifice modul n care are loc ridicarea de eurilor 4.1.1.Patrul ri cu scopul de a supraveghea zona natural protejat -ecologizarea rezerva iei -nfiin erea unui sistem activ de gestionare a de eurilor -prevenirea depozitelor necontrolate de de euri -monitorizarea atent a rezerva iei

-financiare

-APM

3.Gestionarea de eurilor

3.1. Montarea pubelelor i a co urilor de gunoi 3.2.ntocmirea unui contract cu o firm de salubrizare

-resurse umane

s pt mnal -APM

-financiare -tehnicoedilitare

4.Monitorizarea 4.1.Patrul ri permanente n rezerva iei zona natural protejat

s pt mnal APM -resurse umane Prim rie

-supravegherea financiare activita ilor antropice (pa unat,braconaj) 5.Ghid turistic 5.1.Existen a unui ghid turstic 5.1.1.Informarea turi tior cu privire la importan a ariei protejate -informarea turi tilor -resurse umane financiare APM

Imagini din Rezerva ie

10

Ferig

Angelica S lbatic

Laleaua Pestri

Nuf rul alb

Pin bancsian

11

12