Sunteți pe pagina 1din 12

6.

CONTROLUL POLUARII INDUSTRIALE SI MANAGEMENTUL RISCULUI

Unitatile industriale aflate sub incidenta prevederilor acestor directive sunt evaluate, in prezent, conform prevederilor legislatiei nationale in vigoare. Astfel, nu exista un sistem de utilizare a celor mai bune tehnici disponibile (BAT) ca referinta pentru stabilirea valorilor limita de emisie in autorizatie, iar acestea nu contin prevederi referitoare la functionarea acestor unitati in situatii exceptionale, ca de exemplu functionare in caz de producere a unor accidente tehnice, avarii, etc. Definitiile prevazute in legislatia nationala nu sunt conforme cu definitiile prevazute de directivele UE. Din inventarul preliminar efectuat s-au pus in evidenta 746 de instalatii supuse prevederilor Directivei IPPC.

Legislatia Romaniei - transpunere si implementare

Cadrul legislativ relevant pentru acest domeniu cuprinde: Legea nr. 137/1995 a protectiei mediului, republicata HG nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea MAPM, modificata si completata prin HG nr. 352/2001 Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului Ordin MAPPM nr.184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu Ordin MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea normelor tehnice privind emisiile in atmosfera provenite din surse stationare.

Cadrul institutional pentru implementarea acestor Directive va fi asigurat:

La nivel central de: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, impreuna cu Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare Ministerul Administratiei Publice Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor Ministerul Industriei si Resurselor Ministerul Sanatatii si Familiei Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

La nivel local de: Inspectoratele de Protectie a Mediului Inspectoratele de Protectie Civila Judetene Inspectorate Teritoriale de Munca Consiliile judetene Primariile si consiliile locale

Acquis-ul comunitar in acest domeniu este partial transpus. Transpunerea totala a acquis-ului se va realiza prin modificarea si completarea cadrului legislativ national. In acest sens, un obiectiv important in vederea transpunerii si implementarii prevederilor comunitare il constituie crearea unui Registru National (baza de date) cu toate datele necesare procesului de armonizare prevazute de cerintele directivelor din acest domeniu.

De asemenea, pana in anul 2003 urmeaza sa se realizeze Registrul de poluanti emisi (EPER) si introducerea acestuia in Registrul de Poluanti Emisi si Transferati (PRTR), in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.2000/479/EC. Pentru crearea procedurilor si efectuarii evaluarii in conformitate cu prevederile Directivei Seveso, pana in anul 2003 se va infiinta un Secretariat de risc in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Secretariatul tehnic permanent propune masuri de protectie, interventie pentru refacere si reabilitare, si urmareste conformarea. Acest secretariat va fi compus din 5 persoane si va coordona activitatea de evaluare a riscului precum si de punere in aplicare a prevederilor Directivei Seveso. Pana in anul 2015, toate activitatile existente vor trebui sa se conformeze cerintelor Directivei nr.96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii si Directivei nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili provenind din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV). Conformarea cu cerintele Directivei nr.88/609/EEC va trebui sa se faca pana in anul 2012.

Directiva nr. 96/61/EC privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC) Romania solicita perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015. Perioada de tranzitie este solicitata pentru activitatile existente pentru a caror conformare sunt necesare investitii de durata in vederea implementarii BAT si atingerea valorilor de emisie prin utilizarea BAT. Toate cerintele specifice privind crearea unui sistem de autorizare integrata in conformitate cu Directiva IPPC vor fi transpuse prin Hotarare de Guvern pana la sfarsitul anului 2001. In cadrul Programului PHARE98- componenta de asistenta tehnica, MAPM beneficiaza de asistenta pentru elaborarea acestui proiect de HG.

In ceea ce priveste corelarea prevederilor HG ce transpune prevederile Directivei IPPC si legislatia in vigoare se are in vedere crearea de acte subsecvente pentru realizarea unei strategii de implementare si a unui calendar in acord cu cerintele actului de autorizare integrata. Prin emiterea Ordinului Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr.541/2000 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie si control in domeniul protectiei mediului se ofera cadrul tehnic si metodologic necesar desfasurarii activitatii de control ecologic si se asigura implementarea principiilor de inventariere a surselor poluatoare in conformitate cu prevederile Directivei IPPC, Anexa I, precum si cu principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile.

Calendarul legislativ pentru transpunerea prevederilor acestei directive este urmatorul: Adoptarea Hotararii de Guvern pentru Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii (IPPC) 2001 Amendarea Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului 2002 Amendarea Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr.184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu 2002 In anul 1999 a fost elaborat un inventar preliminar al agentilor economici cu impact major asupra mediului si au fost identificate zonele critice din punctul de vedere al protectiei mediului. Acest inventar a fost reactualizat pe baza strategiei IPPC, urmand a se efectua programarea pentru solicitarea si obtinerea autorizatiei integrate de mediu.

In vederea fundamentarii perioadei de tranzitie si pentru identificarea sectoarelor relevante ale activitatilor existente, pe parcursul anului 2002 se are in vedere realizarea, impreuna cu MIR, a unei strategii de implementare, ce are ca parte componenta si reinventarierea instalatiilor ce cad sub incidenta prevederilor IPPC. Calendarul pentru implementarea acestei directive a fost stabilit in conformitate cu Programul de armonizare legislativa in domeniul Controlului Poluarii Industriale, fiind necesare urmatoarele masuri:  Infiintarea in cadrul Directiei de Control Ecologic si Monitoring al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului a unui compartiment de control al poluarii industriale, cu rol de autoritate competenta, cu un efectiv de 5 persoane si cresterea numarului de personal la 25 de angajati, pana in anul 2015 (anul prevazut pentru finalizarea implementarii);  Identificarea si stabilirea celor mai bune tehnici disponibile pentru sectoarele industriale din domeniul de coordonare luandu-se in considerare principiile stabilite in art. 3 al Directivei;  Evaluarea costurilor de implementare si conformare cu prevederile directivei;  Realizarea unui inventar al activitatilor industriale si a unei baze de date pentru informatiile solicitate de prevederile directivelor: IPPC, Seveso II, LCP, COV.  Crearea unui sistem de autorizare integrata in conformitate cu directiva;  Elaborarea unui program etapizat pentru diferitele sectoare industriale prin consultarea operatorilor industriali relevanti, etapele specifice fiind stabilite pe baza unui set de criterii cum ar fi nivelul impactului asupra calitatii mediului si a sanatatii populatiei;  Instruirea si atestarea personalului, avandu-se in vedere respectarea urmatoarelor obligatii:

Toate instalatiile noi prevazute in anexele Directivei vor fi obligate sa obtina autorizatie integrata inainte de punerea in functiune in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern (2001). In cazul instalatiilor noi, conformarea cu noile prevederi legislative se va face inca din faza de studiu de fezabilitate, prin colaborare cu autoritatea de mediu. Toate instalatiile existente prevazute in anexele Directivei care vor suferi modificari substantiale dupa 1 ianuarie 2002 sunt obligate sa obtina o autorizatie integrata inainte de punerea in functiune. Toate instalatiile existente vor trebui ca in perioada 2002 - 2003 sa solicite si sa obtina, pentru a putea functiona, autorizatia de mediu, in baza unui program pentru conformare, cu realizare etapizata pana in anul 2015. Programarea pentru solicitarea autorizatiei integrata se va face pe sectoare industriale pe baza unui calendar. Toate autorizatiile integrate vor trebui sa se conformeze prevederilor din noua Hotarare de Guvern. Competentele legale corespunzatoare necesare implementarii Directivei IPPC se vor stabili prin Hotararea de Guvern ce transpune prevederile acestei directive.

Sistemul actual de autorizare urmeaza sa fie adaptat in conformitate cu cerintele Directivei IPPC, iar procedura si competentele de emitere a acordurilor si autorizatiilor vor fi stabilite prin Ordin al Ministrului apelor si protectiei mediului. Prin Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 541/2000 au fost stabilite principiile de efectuare a controlului conformitatii (inspectie). Din inventarul preliminar efectuat rezulta ca un numar de cca. 746 de unitati economice trebuie sa se supuna prevederilor acestor directive.

Pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile este necesara alocarea de fonduri suplimentare. In prezent, nu dispunem de date privind valoarea fondurilor necesare pentru implementarea la nivelul operatorului industrial. Privitor la BAT si procesul de dezvoltare al acestor tehnici se intentioneaza colaborarea cu organisme specifice ale UE si internationale.

Pentru evaluarea necesarului de personal si nivelului de pregatire al acestuia se are in vedere detalierea cerintelor specifice rezultate in urma evaluarii, ce se va efectua in cadrul strategiei de implementare propuse a se realiza pana la sfarsitul anului 2002.  Directiva Consiliului nr.88/609/EEC privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in atmosfera de la instalatii mari de ardere (LCP)

Romania solicita perioada de tranzitie de 5 ani, pana in anul 2012, deoarece majoritatea instalatiilor de ardere utilizeaza combustibili fosili indigeni cu continut ridicat de sulf, fiind necesara dotarea cu instalatii de desulfurare si denitrificare. Costurile necesare dotarii vor fi evaluate pana la sfarsitul anului 2002. Tot in acest interval de timp se va finaliza strategia si planul de actiune pentru reducerea emisiilor de SO2 si NOx in conformitate cu prevederile directivei. Transpunerea prevederilor directivei se va realiza in anul 2002 printr-un Ordin comun al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului si Ministrului Industriei si Resurselor. Instalatiile LCP noi aflate in constructie si cele existente cu modificari substantiale vor trebui sa se conformeze Ordinului Ministerial odata cu intrarea in vigoare a acestuia.

Pentru instalatiile existente, OM va include un program etapizat pentru reducerea emisiilor de SO2 si NOx, astfel:

Pentru SO2: 2004 reducere de 40%; 2007 reducere de 50%; 2012 reducere de 70%.

Pentru NOx: 2007 reducere de 20%; 2012 reducere de 40% Planul de reducere a emisiilor conform prevederilor acestei Directive va fi implementat pana in anul 2012. Motivatia acestei cereri consta in : Costurile necesare realizarii instalatiilor de monitorizare in flux continuu; Realizarea unei strategii de catre Ministerul Industriei si Resurselor privind reducerea emisiilor de SO2 si NOx; Realizarea unui plan de actiune in vederea implementarii acestora.

Romania solicita acceptarea anului 1989 ca an de referinta pentru raportarea emisiilor, deoarece: In activitatea economica, in general si in cea industriala, anul 1989 a fost an de varf in care toate instalatiile existente au lucrat la capacitatea maxima; Acest an a fost acceptat ca an de referinta pentru stabilirea nivelurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, in conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto; In Romania nu exista nici o zona in care emisiile SO2 depasesc limitele pentru zone critice, conform datelor de monitorizare detinute de MAPM. Directiva Consiliului nr. 96/82/EC privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase (SEVESO)

Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru implementarea aceastei directive.

Transpunerea se va realiza in anul 2002 prin adoptarea a doua Hotarari de Guvern care vor cuprinde procedurile pentru: realizarea inventarului privind controlul substantelor periculoase ; programarea intreprinderilor existente la prezentarea raportului de siguranta.

La implementarea prevederilor acestor acte normative se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: Toate societatile existente vor trebui sa depuna notificari conform art. 6 al Directivei pana in anul 2007. Toate societatile existente supuse prevederilor art. 9 al directivei vor fi obligate sa depuna rapoarte de siguranta incepand cu anul 2003 conform unei "programari SEVESO. Aceasta programare trebuie coordonata cu planul de depunere a cererilor de autorizare pentru IPPC - "programarea IPPC. Se poate avea in vedere programarea societatilor pentru evaluare in conformitate cu prevederile art.9 al Directivei Seveso odata cu programarea pentru autorizarea integrata. Pentru ca operatorii industriali sa respecte prevederile noilor acte normative, autoritatea de mediu va realiza un program pentru conformare riguros, care sa contina cerinte specifice in actul de autorizare. De asemenea, se vor elabora Norme de Aplicare pentru punerea in practica a cerintelor cu termen final de respectare de 1 an de la intrarea in vigoare. Evaluarea costurilor de implementare la nivelul operatorului industrial va fi realizata in cadrul programului pentru conformare solicitat de noul act de autorizare. Un pas important in implementarea directivei il constituie infiintarea

Secretariatului de Risc in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, care va avea principalele responsabilitati in: coordonarea autoritatilor relevante pentru aplicarea acestei directive inventarierea intreprinderilor supuse directivei planificarea pentru prezentarea rapoartelor de siguranta.

Pentru realizarea si implementarea activitatii Secretariatului de Risc, MAPM va solicita sprijin PHARE. Un obiectiv important il constituie asigurarea capacitatii autoritatilor competente pentru evaluarea si prelucrarea rapoartelor de siguranta. Pentru evaluarea costurilor privind punerea in practica a prevederilor noului act normativ MAPM va primi sprijin PHARE 2000- componenta de twinning. In vederea coroborarii cu cerintele Directivei IPPC si Seveso pentru controlul poluarii industriale in context transfrontier, Romania va ratifica in anul 2002 Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, semnata la Helsinki in anul 1992.

Directiva Consiliului nr. 1999/13/CE privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili provenind din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii (COV) Romania solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 2015, deoarece din inventarul preliminar efectuat rezulta ca in tara un numar de cca. 235 de unitati economice trebuie sa se supuna prevederilor acestei directive. Transpunerea Directivei COV in cadrul legislativ din Romania se va realiza in anul 2003 printr-un Ordin Comun al ministrului apelor si protectiei mediului si ministrului industriei si resurselor privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din utilizarea solventilor organici in anumite activitati si instalatii.

Toate instalatiile/activitatile care cad sub incidenta prevederilor Directivei vor trebui sa se conformeze la valorile limita de emisie stabilite in Directiva COV. Implementarea Directivei COV va fi strans corelata cu implementarea Directivei IPPC in ceea ce priveste alcatuirea registrului de poluanti emisi in mediu, precum si pentru trasarea unui plan de reducere a emisiilor. Valoarea fondurilor de investitii necesare pentru implementarea acestei directive vor fi determinate ulterior. Pentru realizarea evaluarii costurilor este necesar ca Ministerul Industriilor si Resurselor impreuna cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sa elaboreze o strategie sectoriala si globala pana la sfarsitul anului 2002. In functie de valoarea obtinuta si de posibilitatile financiare ale agentilor economici trebuie stabilit un mecanism financiar care sa permita agentilor economici sa se adapteze cat mai rapid acestor cerinte. Regulamentul Consiliului nr. 1836/93 care permite companiilor participarea voluntara in sectorul industrial, in schema de audit si management ecologic comunitar In anul 2003 va fi adoptat Ordinul Ministrului apelor si protectiei mediului privind auditul si managementul ecologic, in cursul aceluiasi an urmand sa fie stabilite structurile institutionale necesare si Procedurile EMAS. Pana la data aderarii, Romania va asigura cadrul institutional si juridic necesar pentru aplicarea directa a acestui regulament in momentul in care devine Stat Membru UE. Regulamentul Consiliului nr. 1980/2000/EC privind procedura de atribuire a etichetei ecologice comunitare Pana la sfarsitul anului 2001 va fi promovata Hotarare de Guvern privind procedura de atribuire a etichetei ecologice care va contine prevederi referitoare la: Desemnarea organismului national competent care sa primeasca solicitarile de acordare a etichetei ecologice, sa evalueze in raport cu criteriile specifice

performantele de mediu ale produsului si sa decida asupra gradului de conformitate cu cerintele ecoetichetei Contractul standard privind conditiile de utilizare a etichetei ecologice. Pentru preluarea directa a legislatiei UE in acest domeniu, pana in momentul aderarii, este necesara preluarea standardelor referitoare la metodele de analiza stipulate de deciziile pentru stabilirea criteriilor specifice de acordare a etichetei diferitelor grupe de produse.

Deciziile subsecvente urmeaza sa fie transpuse in perioada 2003-2004. Pana la data aderarii, Romania va asigura cadrul institutional si juridic necesar pentru aplicarea directa a acestui Regulament in momentul in care devine Stat membru UE.