DECLARATIE

Subsemnatul (a) ..............................................................salariat (a) la................................................. .in functia de .............................. .

avand domiciliul stabil in localitatea ......................... '" ..........judetul. ...............................strada......................................... , ....nr. ..........cod postal

....·. ....... bloc ...............scara..........etaj ...........ap ............ sector...............posesor al B.I.I C.L Seria.....................nr................................ ..

cod numeric pers?nal

I I I I I I I I I I I I I I eliberat de sectia ......................................Politie la data de.......................cunoseand

o

prevederile art. 292 Cod Penal pentru fals in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:
Se bifeaaza eu X dadi am alte surse supuse impozitului pe venitul anual global in afara veniturilor de la unitatea la care am aetivitatea de baza.

DSe bifeaza eu X daca este invalid grad I, handicap gray.

o
Nr.
crt.

Se bifeaza eu X daea este invalid grad II, handicap aeeentuat.

.

NUMELE SI PRENUMELE
1
2
3
4
5
6

7

8

9

-- -.......

......

-.~

-- -

.......

........

--

.......

.......

-~

...... _ . -

DATA
NASTERII

.......

GRAD
RUDENlE

COD NUMERIC PERSONAL

INVAUDITATE
Grav.lgr. I
Acc./ gr. II

Orice modificare intervenita ulterior datei acordarii acestei declaratii, care duce ~i la diminuarea deducerii personale suplimentare, ma oblig sa 0 aduc la
euno~tinta

Directiei de lnformatizare

~i

SEMNATURA

Resurse Umane in termen de 15 zile de la data survenirii modificiirii.
DATA

..............Iei/luna.. ..judetul ....... . ..... .............. .codul numeric personal.... ... .......... . Nr.. ....... .... ......... ............... .. ......data de la care este in intretinere 4 Numele ~i prenumele......Iei/luna.............Jei/luna.............. ....... ......... . ...... ..... ...... II. .. ........... Domiciliul: localitatea ...... ...... ... . Date pentru persoanele majore aflate In fntretinere (sotul/sotia.. .. Datele personale ale angajatuluL....... '" ••• ..... ......codul numeric personal...1) DECLARATIA CONTRIBUABILULUI SubsemnatuI/Subsemnata.................... Codul numeric personal....a1tii etc..................... venitul persoanei aflate in fntretinere . ...... .....): 1 Numele ~i prenumel§...data de la care este Tn fntretinere 0 ............................codul numeric personal.. ......codul numeric personal....... . .. ..crt......... venitul persoanei aflate in fntretinere .. Datele pentru copiii (minori) aflati in Tntretinerea subsemnatului/subsemnatei conform intelegerii cu sotia Isotul* Nr. 56 din Legea 571/2003... . ....... ..... ....codul numeric personal................ . ....... ........ .. 3 Numele ~i prenumele... '" Data Semnatura 0 ........... ................ ................Iei/luna...... ........ ......data de la care este in fntretinere .sc..cunoscand ca falsul in declara~ii se pedepse~te conform legii penale...... ............ap.......... .... ... .......invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuat....................... .................. venitul persoanei aflate in fntretinere ........ ... .................. .......sectorul. I.... .. ...data de la care este in intretinere 2 Numele ~i prenumele... ..... ............. privind impozitul pe venit......................salariatlsalariata la ................................ str..... ... ......... ..... . ......... Numele ~i prenumele copilului Handicapul Cod numeric personal A G *) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia cel nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copi/' III...... avand In vedere prevederile art.. ............... .. .... .......prin prezenta declar pe propria raspundere ca date Ie men\ionate mai jos sunt reale ~i corespund situa\iei actuale......... ......................invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuaL........... ................. ............. ..............copiii.. . .... venitul persoanei aflate Tn intretinere ..... .invalid gradull sau II ori cu handicap gray sau accentuat..Iei/luna........ venitul persoanei aflate in intretinere . . ... .............................in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate in intre\inerea mea....... ........... ....... bl......... ........data de la care este In rntre~inere 5 Numele ~i prenumele...invalid graduJ I sau II ori cu handicap gray sau accentuaL . ...invalid gradull sau 1/ ori cu handicap gray sau accentuat..... . ........ Ma oblig sa anunt angajatorulin termenullegal in cazul in care vor interveni schimbari 1n situatia comunicata ~i sa prezint actele justificative..... ... .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful