P. 1
Declaratie copil intretinere

Declaratie copil intretinere

|Views: 449|Likes:
Published by cio2chi3nel

More info:

Published by: cio2chi3nel on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

DECLARATIE 

Subsemnatul (a) ..............................................................salariat (a) la................................................. .in functia de .............................. . 
avand domiciliul stabil in localitatea ......................... '" ..........judetul. ...............................strada......................................... , ....nr. ..........cod postal 
.... ·........ bloc...............scara..........etaj ...........ap............ sector...............posesor al  B.I.I C.L  Seria.....................nr................................ .. 
cod numeric pers?nal  I  I  I  I  I  I  I  I I  I I  I  I I eliberat de  sectia ......................................Politie la data de .......................cunoseand 
prevederile art. 292 Cod Penal pentru fals in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele: 
oSe bifeaaza eu X dadi am  alte surse supuse impozitului pe venitul anual global in afara veniturilor de  la unitatea la care am aetivitatea de baza. 
DSe bifeaza eu X daca este invalid grad I,  handicap gray. 
oSe bifeaza eu X daea este invalid grad II, handicap aeeentuat. 

GRAD  COD NUMERIC PERSONAL  INVAUDITATE 
crt. 
NUMELE SI PRENUMELE  DATA Nr. 
RUDENlE  Grav.lgr. I  Acc./ gr. II 

NASTERII 
-- .......-- ...... .......--........- .......-- ....... ......_.- ....... _-  
Orice modificare intervenita ulterior datei acordarii acestei declaratii, care duce  la diminuarea deducerii personale suplimentare, ma oblig sa 0  aduc la 
Directiei de  lnformatizare  Resurse Umane in termen de  15  zile de la data survenirii modificiirii. 
SEMNATURA  DATA 
1)
DECLARA TIA CONTRIBUABILULUI
SubsemnatuI/Subsemnata................................................................... ,salariatlsalariatala
...........................avandInvedereprevederileart.56din Legea571/2003.
privindimpozitulpevenit,invedereastabiliriideducerilorpersonalesuplimentarepentru persoanele
aflateinintre\inereamea,prin prezentadeclarpepropriaraspunderecadateIemen\ionatemaijos
suntreale corespundsitua\ieiactuale,cunoscandcafalsulin     se conform
legiipenale.
Maobligsaanuntangajatorulintermenullegalincazulincarevorintervenischimbari
1n situatiacomunicata sa prezintactelejustificative.
I. DatelepersonalealeangajatuluL.................................................. 
Codulnumericpersonal.......................................... . 
Domiciliul: localitatea.......................................str................................................ Nr....... . 
bl...............,sc............,ap. .......... ,sectorul...... ,judetul .................................... 
II. Datelepentrucopiii (minori)aflatiinTntretinereasubsemnatului/subsemnateiconform
intelegeriicu sotiaIsotul*
Nr.crt. Numele prenumelecopilului Cod numericpersonal Handicapul
A G
*)Sevaanexaadeverintadelaangajatorulceluilaltsotsau declaratiape propriaraspunderea
acestuiacel nu beneficiazadededuceresuplimentarapentruacelcopi/'
III. Datepentrupersoanelemajore aflateInfntretinere (sotul/sotia,copiii,a1tiietc.):
1 Numele prenumel§.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinintretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau II oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinintretinere 
2 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitul persoaneiaflateTn intretinere...............Iei/luna,invalidgradullsau /I oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinfntretinere 
3 Numele prenumele.......... ,codulnumericpersonal......0 0 ...............................'"  .................'" •••
venitul persoaneiaflateinfntretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau 1/ oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinintretinere 
4 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinfntretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau /I oricuhandicapgray 
sauaccentuaL.................. , .......datadelacareesteIn
5 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinfntretinere ...............Jei/luna,invalidgraduJ Isau II oricu handicapgray 
sau accentuaL.........................datade lacareesteTn fntretinere 
Data Semnatura

.... .. Datele pentru copiii (minori) aflati in Tntretinerea subsemnatului/subsemnatei conform intelegerii cu sotia Isotul* Nr........... .ap. ..... . ............................... ..Iei/luna...............data de la care este in intretinere 2 Numele ~i prenumele...... . .......... ..... ........... ....... ..... .......Iei/luna...... venitul persoanei aflate in fntretinere ....... ..... .... ....... ... .. ....................... . I.......... bl...... ... Date pentru persoanele majore aflate In fntretinere (sotul/sotia. str...... . ........1) DECLARATIA CONTRIBUABILULUI SubsemnatuI/Subsemnata........ .... ....sectorul.Iei/luna..invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuat.. ......... ...........crt................. ... .......... '" ••• Data Semnatura . ................... '" 0 ........ ..... Codul numeric personal. .. avand In vedere prevederile art....... ... venitul persoanei aflate in intretinere ......... .codul numeric personal..... ...prin prezenta declar pe propria raspundere ca date Ie men\ionate mai jos sunt reale ~i corespund situa\iei actuale....invalid graduJ I sau II ori cu handicap gray sau accentuaL . ............ . ..... ............. Datele personale ale angajatuluL.......... venitul persoanei aflate Tn intretinere .....data de la care este Tn fntretinere 0 ............. ...... .......... ... .... .....): 1 Numele ~i prenumel§.... .... ..data de la care este in fntretinere ....... .. ............. .............................. ....................................... ............... .... Numele ~i prenumele copilului Cod numeric personal Handicapul A G *) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia cel nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copi/' III...... ........... venitul persoanei aflate in fntretinere ....... 56 din Legea 571/2003............ ...... ...codul numeric personal....... .. ................ ... venitul persoanei aflate in fntretinere ..... ... ..........invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuaL........ ....... ............ .judetul ......cunoscand ca falsul in declara~ii se pedepse~te conform legii penale. Nr... . Domiciliul: localitatea ... .. .. ..data de la care este in intretinere 4 Numele ~i prenumele.. . ...... ... Ma oblig sa anunt angajatorulin termenullegal in cazul in care vor interveni schimbari 1n situatia comunicata ~i sa prezint actele justificative....... ... .. .....................................................copiii... ..... privind impozitul pe venit....... II.................... ... ..........sc..................in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate in intre\inerea mea... .............invalid gradull sau 1/ ori cu handicap gray sau accentuat......Iei/luna.....a1tii etc.......Jei/luna.. 3 Numele ~i prenumele...........invalid gradull sau II ori cu handicap gray sau accentuat. ...... .... ... .data de la care este In rntre~inere 5 Numele ~i prenumele...salariatlsalariata la ..codul numeric personal...codul numeric personal.......... .............. . ........ ..............codul numeric personal...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->