P. 1
Declaratie copil intretinere

Declaratie copil intretinere

|Views: 449|Likes:
Published by cio2chi3nel

More info:

Published by: cio2chi3nel on Jan 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

DECLARATIE 

Subsemnatul (a) ..............................................................salariat (a) la................................................. .in functia de .............................. . 
avand domiciliul stabil in localitatea ......................... '" ..........judetul. ...............................strada......................................... , ....nr. ..........cod postal 
.... ·........ bloc...............scara..........etaj ...........ap............ sector...............posesor al  B.I.I C.L  Seria.....................nr................................ .. 
cod numeric pers?nal  I  I  I  I  I  I  I  I I  I I  I  I I eliberat de  sectia ......................................Politie la data de .......................cunoseand 
prevederile art. 292 Cod Penal pentru fals in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele: 
oSe bifeaaza eu X dadi am  alte surse supuse impozitului pe venitul anual global in afara veniturilor de  la unitatea la care am aetivitatea de baza. 
DSe bifeaza eu X daca este invalid grad I,  handicap gray. 
oSe bifeaza eu X daea este invalid grad II, handicap aeeentuat. 

GRAD  COD NUMERIC PERSONAL  INVAUDITATE 
crt. 
NUMELE SI PRENUMELE  DATA Nr. 
RUDENlE  Grav.lgr. I  Acc./ gr. II 

NASTERII 
-- .......-- ...... .......--........- .......-- ....... ......_.- ....... _-  
Orice modificare intervenita ulterior datei acordarii acestei declaratii, care duce  la diminuarea deducerii personale suplimentare, ma oblig sa 0  aduc la 
Directiei de  lnformatizare  Resurse Umane in termen de  15  zile de la data survenirii modificiirii. 
SEMNATURA  DATA 
1)
DECLARA TIA CONTRIBUABILULUI
SubsemnatuI/Subsemnata................................................................... ,salariatlsalariatala
...........................avandInvedereprevederileart.56din Legea571/2003.
privindimpozitulpevenit,invedereastabiliriideducerilorpersonalesuplimentarepentru persoanele
aflateinintre\inereamea,prin prezentadeclarpepropriaraspunderecadateIemen\ionatemaijos
suntreale corespundsitua\ieiactuale,cunoscandcafalsulin     se conform
legiipenale.
Maobligsaanuntangajatorulintermenullegalincazulincarevorintervenischimbari
1n situatiacomunicata sa prezintactelejustificative.
I. DatelepersonalealeangajatuluL.................................................. 
Codulnumericpersonal.......................................... . 
Domiciliul: localitatea.......................................str................................................ Nr....... . 
bl...............,sc............,ap. .......... ,sectorul...... ,judetul .................................... 
II. Datelepentrucopiii (minori)aflatiinTntretinereasubsemnatului/subsemnateiconform
intelegeriicu sotiaIsotul*
Nr.crt. Numele prenumelecopilului Cod numericpersonal Handicapul
A G
*)Sevaanexaadeverintadelaangajatorulceluilaltsotsau declaratiape propriaraspunderea
acestuiacel nu beneficiazadededuceresuplimentarapentruacelcopi/'
III. Datepentrupersoanelemajore aflateInfntretinere (sotul/sotia,copiii,a1tiietc.):
1 Numele prenumel§.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinintretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau II oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinintretinere 
2 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitul persoaneiaflateTn intretinere...............Iei/luna,invalidgradullsau /I oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinfntretinere 
3 Numele prenumele.......... ,codulnumericpersonal......0 0 ...............................'"  .................'" •••
venitul persoaneiaflateinfntretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau 1/ oricu handicapgray 
sauaccentuat............................datadelacareesteinintretinere 
4 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinfntretinere ...............Iei/luna,invalidgradullsau /I oricuhandicapgray 
sauaccentuaL.................. , .......datadelacareesteIn
5 Numele prenumele.............................................,codulnumericpersonal.............................. 
venitulpersoaneiaflateinfntretinere ...............Jei/luna,invalidgraduJ Isau II oricu handicapgray 
sau accentuaL.........................datade lacareesteTn fntretinere 
Data Semnatura

.Iei/luna.............a1tii etc... .invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuat......in vederea stabilirii deducerilor personale suplimentare pentru persoanele aflate in intre\inerea mea.............. .. . ..............data de la care este in intretinere 2 Numele ~i prenumele. venitul persoanei aflate in fntretinere ...... ................................. .. ..cunoscand ca falsul in declara~ii se pedepse~te conform legii penale...................... ......ap..... privind impozitul pe venit... str...... I. . . ...............Iei/luna.....codul numeric personal............ 3 Numele ~i prenumele......... .codul numeric personal............................... venitul persoanei aflate in fntretinere .......................sectorul.... ... ............ ...... .. ......... . ....... Ma oblig sa anunt angajatorulin termenullegal in cazul in care vor interveni schimbari 1n situatia comunicata ~i sa prezint actele justificative....data de la care este in fntretinere ......... ...........codul numeric personal..... . 56 din Legea 571/2003...... ............ venitul persoanei aflate in intretinere ....... .......invalid graduJ I sau II ori cu handicap gray sau accentuaL ......... .... ... .. . '" 0 .. ..codul numeric personal..... .. ..... '" ••• Data Semnatura ...............Iei/luna................... .. venitul persoanei aflate Tn intretinere ...... .. . Numele ~i prenumele copilului Cod numeric personal Handicapul A G *) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia cel nu beneficiaza de deducere suplimentara pentru acel copi/' III...... .......... ..... ..........invalid gradull sau 1/ ori cu handicap gray sau accentuat.invalid gradull sau /I ori cu handicap gray sau accentuaL............ ... ........... ........): 1 Numele ~i prenumel§...... ......invalid gradull sau II ori cu handicap gray sau accentuat..............copiii....... avand In vedere prevederile art. . ................. ...... ..1) DECLARATIA CONTRIBUABILULUI SubsemnatuI/Subsemnata............ ... Datele pentru copiii (minori) aflati in Tntretinerea subsemnatului/subsemnatei conform intelegerii cu sotia Isotul* Nr...... ..... ........ . ............judetul .........Jei/luna.. .. Codul numeric personal..salariatlsalariata la .......... . .... ..data de la care este In rntre~inere 5 Numele ~i prenumele....... Domiciliul: localitatea ....... ................. .prin prezenta declar pe propria raspundere ca date Ie men\ionate mai jos sunt reale ~i corespund situa\iei actuale.................... bl...... ... ......... ......... ............codul numeric personal.... .. Nr...... ....... ........ .........data de la care este in intretinere 4 Numele ~i prenumele... ............... ........ .. .........Iei/luna........ ............... .. .......... Datele personale ale angajatuluL. venitul persoanei aflate in fntretinere .. .... Date pentru persoanele majore aflate In fntretinere (sotul/sotia................... ........ ........... .............. . ... ...sc............... ..........crt........ ..... ...... ... ............. . II... .data de la care este Tn fntretinere 0 ... ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->