Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Metode folosite n tratarea i recuperarea apelor reziduale rezultate n urma procesului de fabricere a hartiei i celulozei

Realizator: Boca Oana Specializarea: Ingineria Mediului An:IV Grupa 1141

1. Introducere. Importan a industriei celulozei

i hrtiei

n ultimile decenii, fabricarea celulozei, a cunoscut o dezvoltare impetuoas , determinat de cre terea intens a consumului de hrtie. Celuloza este un produs tehnic deosebit de valoros care se ob ine din esuturile vegetale prin diferite tratamente chimice i ea constituie materia de baza folosit la fabricarea hrtiei i cartonului. Fabricarea celulozei prin procedeul sulfat, a capatat ponderea cea mai mare n produc ia mondial , dar i n ara noastr . Procedeul i-a c p tat numele de la sulfatul de sodiu, introdus pentru completarea pierderii de alcalii i care la regenerare este dus la sulfura de sodiu. 2. Procesul tehnologic de producere a hrtiei i celulozei

Procesul tehnologic reprezint totalitatea opera iilor concomitente sau ordonate n timp, necesare fie pentru ob inerea unui produs (prin extragere, prelucrare, asamblare), fie pentru ntre inerea sau reparea unui sistem tehnic. Procesul tehnologic poate fi realizat prin tehnologii diferite. Tehnologia indic schimb rile esen iale de form , de structur i de compozi ie chimic necesare pentru realizarea unui produs i are la baz fenomene fundamentale i legi caracteristice. n urma desf ur rii proceselor tehnologice rezult bunuri materiale denumite produse. Produsele sunt considerate principale, dac reprezint scopul desf ur ri procesului tehnologic i secundare dac apar al turi de produsul principal. Schema procesului tehnologic:

Principalele etape n fabricarea celulozei

A. Preg tirea materiei prime (lemn, paie etc.). Se transport , se depoziteaz , se sorteaz ; n cazul lemnului, se taie n buc i de 2 5 m, care se cojesc pentru a se ndep rta scoar a. B. Tocarea, sortarea i despr fuirea sunt opera ii ce au ca scop m run irea materialele dimensiunile necesare opera ie ulterioare. C. Fierberea a chiilor de lemn, a toc turii de paie sau stuf se face n instala ii speciale, numite fierb toare, n prezen a substan elor chimice. Dup compozi ia solu iilor de fierbere sunt mai multe procedee de ob inere a celulozei: a. Procedeul acid sau sulfit const n fierberea materiei prime cu o solu ie bisulfitic (bisulfit de calciu, de sodiu sau de amoniu), numit solu ie verde. Aceasta con ine un exces de bioxid de sulf (SO2) dizolvat n ap . n timpul fierberii, lignina din lemn se combin cu dioxidul de sulf dnd acizi lignosulfonici, ai c ror s ruri sunt solubile n ap . Se fierbe timp de 10-15 ore la o presiune de 5-10 atm. i o temperatur de 130-150 C. Prin prelucrarea ulterioar a solu iei reziduale, se recupereaz o parte din dioxidul de sodiu i se ob in tanan i, cleiuri, drojdie furajer , alcooli. Celuloza este de culoare g lbuie, ulterior ea sufer un proces de albire. Se folose te la ob inerea hrtiilor de filtru (sugative), a hrtiilor obi nuite i superioare, a hrtiei pentru ziar i afi e, cartoane sau hrtii de ambalaj. b. Procedeul alcalin sau sulfat folose te la fierbere o solu ie de sod caustic (NaOH) i sulfur de sodiu. Fierberea are loc la 175 C i presiune de 9-10 atm., timp de 25 ore. Celuloza ob inut prezint o rezisten deosebit , fiind folosit la fabricarea hrtiilor tehnice. c. Procedeele combinate folosesc la fierbere solu ii diverse. Cele mai importante procedee sunt: - procedeul clor alcalin, cu solu ie de sod i clor (gazos), prin care se ob ine celuloza din plante anuale; - procedeul monosulfit cu solu ie de carbonat de sodiu i sulfit de sodiu; - procedeul cu hidroxid de sodiu i sulf. Sortarea celulozei este opera ia urm toare fierberii i sp l rii. Ea are ca scop separarea celulozei de a chiile i nodurile fierte incomplet; aceast opera ie se face n instala ii numite sortatoare. Deshidratarea i uscarea celulozei are loc n instala ii speciale n care se ob ine celuloza sub form de foi. Albirea se ndep rteaz resturile de ncrustan i ce n-au putut fi elimina i prin fierbere, sp lare, sortare. TEHNOLOGIA FABRIC RII HRTIEI, CARTONULUI I MUCAVALELOR Fabricarea produselor papetare are loc n etapele urm toare: - ob inerea semifabricatelor fibroase; - prepararea pastei de hrtie; - turnarea pastei de hrtie pe ma ini de fabricat hrtie; - nnobilarea hrtiei. Semifabricate pentru hrtii i cartoane La ob inerea hrtiei, n afara celulozei se mai folosesc i alte semifabricate fibroase ca: pasta mecanic de lemn, pasta de crpe, pasta de maculatur i pasta de semiceluloz . a. Pasta mecanic de lemn se ob ine prin defibrarea mecanic a lemnului n prezen a apei. Lemnul, sub form de bu teni, se taie n buc i de 1 m, apoi se introduce n instala ii de decojit. Buc ile de lemn cojite se toac n buc i de circa 3x0,5 cm, apoi se introduc la despr fuire i defibratare n prezen a apei. Se ob ine pasta brut .

Aceast past se trece apoi prin fibre de in la microscop, fibre de cnep la microscop instala ii prinz toare de noduri, sortare etc. Pastele ob inute se pot albi chimic. Ele difer dup provenien i prelucrare. b. Pasta din crpe se ob ine din fibre de bumbac nentrebuin ate, in sau cnep , precum i din de euri de textile diferite. Pasta de crpe se ob ine n dou faze distincte de fabrica ie: - prelucrare mecanic ; - prelucrare chimico-mecanic . c. Pasta din maculatur se ob ine din hrtii uzate (scrise, tip rite, ambalaje etc.), precum i din de euri din tipografii sau fabrici de hrtie. Se folose te pentru fabricarea hrtiilor inferioare, cartoane i mucavale. d. Paste semicelulozice se folosesc ca materii prime plantele anuale i, uneori, lemnul. - Fabricarea pastelor semicelulozice chimico-mecanice este identic cu cea a pastei mecanice din lemn: n plus, se face o tratare chimic cu solu ii alcaline (NaOH; Ca(OH)2). - La fabricarea pastelor mecano-chimice au prioritate procedeele mecanice, asociate cu o tratare chimic . Prin acest procedeu se ob in semiceluloze n lbite, din plante anuale. Prepararea pastei de hrtie Pasta de hrtie este un amestec de materiale fibroase m cinate, aflate n suspensie n ap , al turi de materiale de umplere, materiale de ncleiere i colorare. Prepararea pastei de hrtie const , n principal, n urm toarele opera ii: a. M cinarea materialelor fibroase are loc n instala ii numite holendre de m cinare i astfel se face prelucrarea mecanic n prezen a apei.www.afaceri-poligrafice.ro b. Umplerea pastei de hrtie - const n ad ugarea unor substan e minerale fin divizate (m cinate), cum ar fi talcul sau caolina, n scopul de a mbun t i calit ile de tip rire. Aceasta duce la cre terea densit ii i masei hrtiei. De asemenea, cresc compresibilitatea, uniformitatea, netezimea i absorb ia. c. ncleierea pastei de hrtie are rol de a mic ora higroscopia i de a limita deformarea la umezire. ncleierea m re te i rigiditatea, rezisten a i capacitatea de re inere a materialelor de umplere. Se folosesc colofoniu, clei de amidon, clei animal, silicat de sodiu, r ini sintetice, bitum etc. Aceast opera ie se face n holendru, dup umplerea pastei de hrtie. d. Nuan area i colorarea hrtiei - const n amestecarea pastei cu solu ii de coloran i sau suspensii de pigmen i. Acestea au rolul de a compensa nuan a g lbuie sau cenu ie a materialului fibros. Pentru cre terea gradului de alb se adaug bioxid de titan. Turnarea pastei de hrtie pe ma inile de fabricat hrtie Aceast opera ie se face pentru ob inerea hrtiei sub form de band continu . Ob inerea propriu-zis a hrtiei se face pe ma ini cu sit lung , cu sit cilindric sau cu site combinate i const din: a. turnarea pastei de hrtie pe o sit f r sfr it cu ajutorul unor dispozitive speciale, precum i prin scuturarea continu a sitei; b. eliminarea par ial a apei din pasta de hrtie, prin dispozitive de absorb ie speciale, precum i prin scuturarea continu a sitei; c. formarea benzii de hrtie, datorit mpslirii materialelor con inute de hrtie pe m sura pierderii apei; d. deshidratarea benzii de hrtie prin presare i nc lzire; e. netezirea, t ierea i bobinarea hrtiei pe sul. Ma ina de fabricat hrtie are dou p r i principale: - sec iunea umed - sec iunea uscat .

Sec iunea umed con ine: - partea de preg tire (I), n care pasta de hrtie ce vine de la holendre este omogenizat , se regleaz consisten a i se cur de impurit i. - partea sitei (II) n care pasta de hrtie se distribuie uniform pe sita ma inii (7) cu ajutorul distribuitorului (1). n aceast faz , prin scurgerea apei prin sit , materialul fibros i o parte a materialului de umplere se dispun pe suprafa a acestuia ntr-un strat sub ire i uniform, formnd banda de hrtie. - partea preselor umede (III) serve te la deshidratarea prin stoarcere a benzii de hrtie; aceast parte a ma inii este prev zut cu un num r variabil de val uri. Sec iunea uscat a ma inii se compune din: - partea usc toare (IV) format din cilindri de font goi n interior i nc lzi i cu aburi. Aici, hrtia ajunge la 95% substan uscat . - partea de finisare (V) care are rolul s mbun t easc netezirea hrtiei, precum i s taie marginile de hrtie i bobinele. Finisarea hrtiei Finisarea hrtiei este un complex de opera ii mecanice care au ca scop transformarea acesteia n produs finit pentru consum. Finisarea const n principal n satinarea hrtiei prin trecerea acesteia, dup umezire i condi ionare prealabil , prin supracalandrele de satinare. Aceast opera ie de presare suplimentar a benzii de hrtie are ca urmare ob inerea unui luciu ridicat necesar, n special, la hrtiile pentru tip rit ilustra ii. Urmeaz apoi opera ia de t iere. Aceast opera ie este urmat de sortare, num rare, stivuire i topare a colilor, ambalarea i etichetarea topurilor, paletarea topurilor i depozitarea acestora. CARTOANE I MUCAVALE Tehnologia fabric rii cartonului (produs papetar cu gramaj ntre 160 i 630 g/m2) este asem n toare fabric rii hrtiei. Semifabricatele fibroase pentru cartoane sunt acelea i ca i pentru hrtie, cu deosebirea c se folosesc mai multe paste mecanice din lemn i semicelulozice. Materialele de umplere, ncleiere i colorare folosite pentru cartoane sunt cele folosite i pentru fabricarea hrtiilor. Se aplic acelea i tehnologii i se folosesc utilaje asem n toare cu cele de la fabricarea hrtiei sau ma ini cu site cilindrice. Mucavaua, produs papetar cu gramaj cuprins ntre 500 750 g/m2, se realizeaz identic cu cartonul. Finisarea cartoanelor este asem n toare cu finisarea hrtiilor. 3. Surse de poluare rezultate n urma procesului tehnologic Procesul tehnologic de producere hrtiei i celulozei are cel mai mare impact asupra apei.O poluare semnificativ se produce n urm toarele etape ale procesului tehnologic: - din etapa de sp lare a fibrelor rezult colorarea apei, din cauza rezidurilor fibroase; - datorit rafin rii fibrelor pH-ul apei scade sau cre te i se ob in i substan e solide n suspensie; - prin trecerea prin gr tare a pulpei de hrtie se ob in substan e solide coloidale i substan e dizolvate; De asemenea apele reziduale provenite din procesul tehnologic de fabricare a celulozei hrtiei con in clor liber i metale grele(Cr, Cu, Hg, Ni, Pb). i

Metalele grele (Pb, Cu, Cr ) au o ac iune toxic asupra organismelor acvatice, inhibnd i procesele de epurare (auto), CBO5 i CCO, s rurile de azot i fosfor (nutrien i) produc dezvoltarea rapid a algelor. Dar n ultimii ani procesele tehnologice industriale folosesc substan e toxice noi (fitofarmaceutice, nitroclorbenzen, etc.) care se determin greu. Culoarea apei mpiedic absorb ia oxigenului i fenomenul de fotosintez n autoepurare. 4. Caracteristici calitative i cantitative ale apelor uzate industriale Caracteristicile calitative ale apelor uzate necesit cunoa terea procesului tehnologic industrial. Principalele substan e nocive ale apelor uzate industriale sunt substan ele organice (exprimate prin CBO5 ), substan ele n suspensie, substan ele toxice i metalele grele. Apele uzate industriale pot con ine substan e organice (exprimat prin CBO5 ). Substan ele n suspensie care se depun pe fundul receptorului (a bazinului de acumulare) ngreuneaz tratarea apei. Con inutul de nutrin i din apele uzate care rezult n urma procesului descris: - CBO=100 mg/l; - CCO=400 mg/l; - N=2 mg/l; - P=0,6 mg/l; Industria de celuloz i hrtie este o industrie umed , mare consumatoare de ap i care este responsabil n propor ie de aproximativ 20% pentru poluarea apelor. Clasificarea primar a poluan ilor din aer i ap din fabricile de celuloz i hrtie este prezentat mai jos: - apa de fierbere i de la albire, produse chimice auxiliare solide, fibre, coaj , particule de lemn, compu i solizi anorganici. Poluarea apei se realizeaz n principal cu substan e organice dizolvate, substan e n suspensie (fibre n suspensie i materiale auxiliare) i prin culoare. Poluan ii dizolva i n ap pot fi clasifica i n produ i u or sau lent biodegradabili, compu i colora i, produ i toxici i s ruri anorganice. Con inutul de produ i u or biodegradabili este evaluat prin determinarea CBO. O parte nsemnata din compu ii lemnului sunt dizolva i n procesul de fierbere i albire i sunt u or biodegradabili. Se ob in astfel hemiceluloze cu greutate molecular mic , metanol, acid acetic i formic. n cursul degrad rii biologice a acestor produse n mediul receptor, oxigenul dizolvat este consumat, fapt care conduce la sc derea nivelului acestuia i la afectarea sever a vie ii acvatice. n general, se admite ca 1m3 de ap rezidual de la fabricarea celulozei consum oxigenul din 40 m3 de ap . Produsele lent biodegradabile din efluen ii fabricilor constau n principal din compu i cu greutate molecular mare care provin de la lignina i hidra ii de carbon. Cantitatea lor relativ poate fi estimat prin determinarea raportului CBO/CCO. Cu ct acest raport este mai mic, cu att cantitatea de compu i u or biodegradabili este mai mare. Unii compu i sunt colora i, i n consecin reduc p trunderea luminii i activitatea biologic a apei; de asemenea ei pot afecta calitatea apei potabile. Organismele vii pot acumula compu i u or biodegradabili, cu efecte biologice nedorite. 5. Baza legislativ m domeniul apelor reziduale HGR 351/2005 Anexa F Linii directoare a. Tehnologiile performante i nepoluante pentru: eliminarea evacu rii n resursele de ap a substan elor din lista I; reducerea polu rii resurselor de ap cu subsan e din lista II. b. Valorile limit la evacuare si nivelele de reducere a polu rii

c. Monitorizarea apelor uzate: Inventarul ini ial al surselor de poluare; Punctele de prelevare reprezentative; Matricele de prelevare a probelor de ap , sediment, peste, moluste, plante acvatice; Frecven a prelev rilor - se stabileste, att n func ie de ritmicitatea sau continuitatea proceselor de produc ie, ct i n func ie de modific rile i varia iile naturale ale resurselor de ap ; Metodele de prelevare, de m surare i analiz aplicabile recomandate; Legisla ia privind inc rc rile limit ale poluan ilor din apele reziduale, este sintetizat in dou acte normative: NTPA 001/2005, pentru desc rc ri in apele de suprafa ; NTPA 002/2005, pentru desc rc ri in canaliz rile or ene ti. 6. Principii de tratare i epaurare a apelor insutiale rezultate n urma procesului ales

Proces Poluant separat Solide n suspensie

Descriere

Stadiul de aplicare

Sedimentare primara

Sortarea fina

Solide n suspensie

Apele reziduale sunt trecute ntr-un bazin pentru o perioada lunga de timp n care solidele se separa prin depunere gravitationala. Se realizeaza obisnuit n decantoare. Sortatoare cu site stationare montate nclinat sau pe tambur n rotatie cu orificii de dimensiuni uniforme.

Sedimentarea este dominanta n tratarea apelor n industria de hrtie.

Filtrarea prin Solide n suspensie medii granulare

Staturi filtrante dintr-un singur material (nisip) sau mixte (nisip i agregate mai mari) separa solide n suspensie prin filtrare gravitationala sau sub presiune.

Sortatoarele cu site sunt utilizate pentru separarea n sistemul apelor grase, si n sistemele de spalare a celulozei ca o alternativa la epurarea primara si pentru deshidratarea namolului. Se practica n diferite fabrici ca filtrare finala care urmeaza tratamentului biologic.

Striparea cu abur

CBO

Ultrafiltrarea

CBO

Efluenti reziduali sunt intimi contactati cu abur viu n turnuri cu umplutura sau sectoare agitate. Compusii volatili (cu punct de fierbere mai scazut dect apa) sunt eliminati. Ultrafiltrarea utilizeaza membrane polimere semipermeabile pentru a separa materiale n emulsie sau coloidale dizolvate sau suspendate n curentul rezidual. Lichidul se colecteaza sub presiune ca permeat prin membrana.

Se practica striparea cu abur a condensatelor de la evaporare.

Studii extinse la faza pilot n instalatiile de sortare si nalbire. O fabrica din Europa are montat un sistem pentru ndepartarea culorii de la treapta de extractie din efluentul de la nalbire.

7. Descrierea procesului tehnologic de epurare A. Procese fizice Procesele fizice de epurare sunt acelea n care substan ele poluante nu sufer transform ri n alte substan e, avnd la baz principiile: a) separarea gravita ional a particulelor grosiere, nedizolvate n ap , sub influen a cmpului gravita ional al P mntului, prin sedimentare, prin flota ie sau prin centrifugare. Este posibil fenomenul de aglomerare (floconare), flocoanele avnd mase mai mari i care sedimenteaz mai repede. Ca exemplu se prezint fig. 3.1, un decantor, care poate fi cu curgere a apei vertical i orizontal . Eliminarea n molului din decantor se poate face manual i intermitent. Dup form , decantoarele pot fi circulare i rectangulare. Evacuarea apei limpezite se face prin deversoare. b) flota ia este un proces unitar de separare din ap , sub ac iunea cmpului gravita ional terestru, a particulelor cu densitate medie mai mic dect a apei. Flota ia poate fi natural sau cu aer introdus n ap sub form de bule fine prin difuzoare poroase. Scopul flota iei este de a forma o spum stabil care s ncorporeze particulele insolubile. Flota ia se poate face se poate face n bazine circulare sau dreptunghiulare. n fig. 3.2 se prezint schema unei instala ii de flota ie cu aer sub presiune. c) filtrarea const n trecerea apei printr-un mediu poros n care are loc re inerea prin fenomene predominant fizice. Filtrarea este un proces de sitare cu ajutorul unei es turi fine sau mpslituri. d) re inerea pe gr tare i site a impurit ilor grosiere (crengi, fire etc) pe gr tare i a celor mai mici pe site. Viteza apei la ntrarea n gr tare este de cca. 0.3 m/s pentru a evita depunerile pe gr tar dar nu mai mare de cca. 1 m/s pentru a nu n epeni corpurile grosiere ntre bare. Sitele servesc pentru re inerea impurit ilor nedizolvate de dimensiuni mai mici i sunt realizate din table metalice sau din pl ci de material plastic perforat. Sitele pot fi statice

i mobile (ciururi cu mi care de vibra ie sau giratoare). ndep rtarea materialelor din site se face cu perii, prin simpla alunecare unde se prezint o sit format din bare triunghiulare. Sitele fine din es turi din fire metalice sau fire din materiale plastice se folosesc pentru suspensii de particule fine. e) epurarea n filtre granulare i filtre cu prestrat. Materialul granular folosit ca umplutur filtrant este nisipul cuar os. Se mai folosesc filtre cu mai multe straturi de materiale granulare, cu densit i diferite (de ex. din antracit, nisip cuar os, granat) care pot fi sp late, granulele aranjndu-se cu diametrul descrescnd n sensul de curgere. f) epurarea prin membrane. Membrana este o barier pentru speciile moleculare sau ionice prezente n curentul de ap care o str bate. Ca materiale pentru membrane se folosesc acetatul de celuloz , materiale polimerice stabile n timp (poliamide, polisuflone, etc.). Procesul de epurare cu membrane se nume te osmoz , care poate fi direct sau invers , n func ie de direc ia apei de la o solu ie diluat la una concentrat sau invers. Pot exista mai multe tipuri de module de osmoz , ca de exemplu tubulare. Alte metode de epurare prin membrane sunt: ultrafiltrarea - se folosesc mai multe membrane cu permeabilitate selectiv pentru anumi i componen i. - electrodializa - folose te membrane cu permeabilitate selectiv la anioni, respectiv cationi, deplasarea acestora f cndu-se sub influen a unui cmp electric, ca la electroliz . g) transferul ntre faze se bazeaz pe trecerea poluan ilor ntr-o alt faz , nemiscibil cu apa, care poate fi lichid , solid sau gazoas . Astfel exist extrac ia lichid-lichid (se folose te un solvent n care poluantul este mult mai solubil dect n ap , apoi, dup agitare, are loc procesul de sedimentare, cnd se formeaz dou straturi: apa extras i extractul), extrac ia lichid-gaz (n loc de solvent se folose te aer, gaze de ardere). h) distilarea se face prin epurarea apelor uzate prin trecerea apei n faz de vapori, prin nc lzire, urmat de condensarea vaporilor, deoarece impurit ile au o volatilitate mai redus ca ap . i) nghe area const n trecerea apei n faz solid sub form de cristale de ghea , care se separ de solu ia rezidual mbog it n impurit i. j) spumarea este un proces de separare din ap a unor impurit i organice dizolvate, datorit ad ug rii unor agen i de spumare i prin barbotarea apei cu aer sub form de bule fine. k) absorb ia are la baz fenomenul de re inere pe suprafa a unui corp a moleculelor unei substan e dizolvate n ap (fig. 3.5). Materialul, lichid sau solid, pe care are loc re inerea se nume te absorbant, iar substan a re inut absorbat. B. Procese chimice -

Prin procesele chimice de epurare, poluan ii sunt transforma i n alte substan e mai u or de separat, precipitate insolubile, gaze, care pot fi stipale, care au o activitate nociv mai redus sau sunt mai susceptibile de a fi ndep rtate.

a) neutralizarea este un proces prin care pH-ul unei solu ii uzate este reglat prin adaos de acizi sau baze. Neutralizarea apelor acide se face cu substan e cu caracter bazic (oxizi, hidroxizi, carbona i). Neutralizarea apelor alcaline se face cu acizi reziduali, cu gazele de ardere bogate n CO2 (14%) etc. b) oxidarea i reducerea Scopul oxid rii este de a converti compu ii chimici nedori i n al ii mai pu in nocivi. Ca oxidan i se pot folosi: oxigenul, ozonul, permangana i, ap oxigenat , clorul i bioxidul de clor. Reducerea const n transformarea unor poluan i cu caracter oxidant n substan e inofensive care pot fi u or epurate. c) precipitarea este un proces de epurare bazat pe transformarea poluan ilor din apele reziduale n produ i insolubili. d) coagularea i flocularea - ndep rtarea unor particule prin sedimentare (coagulare) i destabilizarea prin absorb ia unor molecule mari de polimeri care formeaz pun i de leg tur ntre particule (floculare). e) schimbul ionic Schimb torii de ioni se utilizeaz mai ales pentru dedurizarea apelor, folosind cationa i n forma sodiu (Na), iar regenerarea lor se face cu clorur de sodiu. C. Procese biologice Substan ele organice pot fi ndep rtate din ap de c tre microorganisme care le utilizeaz ca hran , respectiv surs de carbon. Reac iile enzimatice au dou faze: (1) moleculele de enzim i de substan utilizat ca hran (substrat) formeaz complec i (2) complec ii se descompun elibernd produsul de reac ie i enzima Epurarea biologic aerob se realizeaz n construc ii n care biomasa este suspendat n ap sub form de agregate de microorganisme (flocoane), sistemele fiind aprovizionate cu oxigen.

Epurarea biologic anaerob a apelor uzate se realizeaz n incinte nchise (bazine de fermentare) ferite de accesul oxigenului care inhib activitatea microorganismelor anaerobe.

D. Dezinfec ia Dezinfec ia este necesar n cazul apelor uzate care con in microorganisme. 8. Concluzii reziduale i recomand ri n ceea ce prive te tratarea i recuperarea apelor

In concluzie, se poate afirma ca mediul terbuie adaptat si organizat pentru a raspunde nevoilor indivizilor, ceea ce presupune preluarea din natura a unor resurse si prelucrarea lor pentru a deservi populatia. Aceasta dependenta cunoaste un mare grad de reciprocitate, datorita faptului ca nevoile umane se adapteaza intr-o masura mai mare sau mai mica mediului. Asigurarea unei calitati corespunzatoare a mediului, protejarea lui - ca necesitate supravietuirii si progresului - reprezinta o problema de interes major si certa actualitate pentru evolutia sociala. In acest sens, se impune pastrarea calitatii mediului, diminuarea efectelor negative ale activitatii umane cu implicatii asupra acestuia. Protectia mediului este o problema majora a ultimului deceniu dezbatuta la nivel mondial, fapt ce a dat nastere numeroaselor dispute intre tarile dezvoltate si cele in curs de dezvoltare. Acest lucru a impus infiintarea unor organizatii internationale ce au ca principale obiective adoptarea unor solutii de diminuare a poluarii si cresterea nivelului calitatii mediului in ansamblu In urma analiz rii avantajelor i dezavantajelor fiec rei variante tehnologice de epurare, din punct de vedere ecologic i economic, ca variant tehnologic optim am ales o sta ie de epurare mecano - chimico - biologic , numit i epurarea avansat a apelor uzate. Procesele de epurare a apelor uzate industriale sunt, in general, acelea i ca pentru apele uzate or ene ti, adic , in principal, procese mecanice i biologice aerobe sau anaerobe. Pentru apele uzate industriale acestea sunt completate, de cele mai multe ori, de procese fizico-chimice de o complexitate deosebit , ca de exemplu: extrac ie lichid-lichid, schimb ionic, electrodializ etc. atunci cand natura i ponderea poluan ilor dep e te concentra ia maxim admisibil , conform reglement rilor in vigoare pentru acest fel de ape. Ca o concluzie, se poate afirma c aplicarea posibilit ilor de reducere a cantit ilor de ape uzate industriale evacuate are ca rezultat, pe de o parte mic orarea cantit ii de ap evacuat in receptori, iar pe de alt parte diminuarea cantit ilor de substan e impurificatoare evacuate in ace tia.

Bibliografie:
Parcuri pentru viata, Actiune pentru ariile protejate din Europa IUCN (Elvetia 1994); Protectia Mediului inconjurator, Manual General Mircea Negulescu & col. (Bucuresti 1995); Probleme Generale de Protectie a Carstului Institutul de Speologie Emil Racovita (Cluj Napoca, 1989);  Protegeons Nos Cavernes Federation Francaise de Speleologie (Paris)

Ianculescu O., Ionescu Gh., Racovi eanu R. Epurarea apelor uzate, Ed. Matrixrom, Bucure ti, 2001;

S-ar putea să vă placă și