Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de diagnoz i interven ie asupra climatului, ntr-o structur de poliie

Realizator: Gheonea Anca Mihaela Master PADSN, anul I

Diagnoz i interven ie n climatul organiza ional- aspecte teoretice


 Climatul organizaional este un set de propriet i m surabile ale mediului de munc , percepute direct sau indirect de c tre oamenii care lucreaz i tr iesc n acest mediu i care se presupune c le influeneaz motivaia i comportamentul. (Litwin i Stringer, 1968, apud. Al- Shammari, 1992)

 Climatul influeneaz n lan psihologia angajailor, calitatea prestaiilor, avnd impact asupra eficienei organizaionale. Dimensiunile climatului organizational: (DeCotiis si Koys) - autonomia - coeziunea - ncrederea - presiunea - sprijinul - recunoaterea - corectitudinea - inovarea

Metodologie
 1. Scop Tema de cercetare se concentreaz pe: - evaluarea factorilor care influen eaz climatul organiza ional, - identificarea unor situa ii problematice i a unor modalit i de rezolvare sau mbun t ire a acestora, - mediu i condi ii de lucru (satisfac ia n raport cu condi iile de via i de munc ), ntr-o structur a poliiei.

Metodologie
 2. Obiective 1. Culegerea de informa ii generale despre aspectele pozitive sau disfunc ionale legate de: managementul suportiv, organizarea activit ii, recunoa terea muncii, calitatea rela iilor, motiva ia profesional , stresul profesional, proiectele de viitor, mediul i condi iile de lucru (satisfac ia n raport cu condi iile de via i de munc ); 2. Identificarea factorilor care provoac insatisfac ie i analiza acestora; 3. Identificarea modalit ilor de rezolvare/mbun t ire a situa iilor problematice; 4. Identificarea strategiilor de schimbare pentru mbun t irea calit ii climatului organiza ional; 5. Realizarea unui program de interven ie organiza ional la nivelul structurii de poli ie.

Metodologie
  3. Esantion Cercetarea de fa a fost realizat intr-o o structura de poliie din judeul Dolj. Au participat 35 de subofieri, 4 ofieri i eful de secie. 4. Instrumente i metode a). Chestionarul de investigare a climatului organiza ional este alc tuit din 41 itemi care i propun radiografierea situa iei existente n institu ie, a principalelor probleme sau dificult i cu care se confrunt membrii organiza iei. Itemii au fost structura i pe apte dimensiuni distribuite aleator n chestionar: - managementul suportiv, - organizarea activit ii, - recunoa terea muncii, - calitatea rela iilor, - motiva ia profesional , - stresul profesional, - proiectele de viitor. b). Chestionar de identificare a tipului de lider (permisiv, democrat, autoritar). c). Observa ia.

 

Metodologie
 5. Procedura de lucru Chestionarele de diagnoz organiza ional au fost aplicate n grup, f r limit de timp. Ini ial am prezentat lucr torilor de poli ie scopul acestui demers i apoi le-am prezentat instruc iunile de lucru (s-a f cut men iunea c aceste chestionare sunt anonime). Dup completarea chestionarelor am analizat rezultatele ob inute.

Rezultate
 Principalele aspecte problematice sunt legate de: -stresul contextual actual (salarizare, disponibiliz ri, condi ii de munc ); -stilul de conducere prea permisiv (ridic suspiciuni privind repartizarea echitabil a sarcinilor, organizarea muncii, performan a managerial ); -lipsa de unitate a conducerii (conflicte); -organizarea proast a muncii; -volumul mare de munc (mereu n cre tere, n condi iile fluctua iei de personal, a plec rii unor ofi eri cu experien n domeniu); -calitatea slab a rela iilor de colaborare/comunicare i preg tirea slab a unor lucr tori. Aceste aspecte negative sunt compensate de o motiva ie crescut n munc , datorit stabilit ii postului i specificului muncii.

Rezultate
 S-au mai identificat si urmatoarele aspecte negative: - volum mare de munc , - num r mic de lucr tori, - evaluarea muncii cantitativ i nu calitativ , - dotare deficitar , - ineficien a managementului superior din punct de vedere al sprijinului acordat i al organiz rii muncii. Aceste aspectele mai pu in func ionale sunt oarecum contracarate de aspectele pozitive legate de: - motiva ia destul de ridicat n munc (specificul muncii, profesionalismul lucr torilor, aprecierea reciproc a muncii), - existen a unor lucr tori bine integra i n colectiv, - dorin a lucr torilor de a participa la programe de management al stresului i cunoa tere/dezvoltare personal .

Program de interven ie organiza ional


 n vederea mbun t irii procesului managerial, a comunic rii i a performan ei n munc , propun urm torul program de interven ie organiza ional : i cre terea num rului de lucr tori;

 1. mbun t irea condi iilor de munc

 2. Eficientizarea procesului managerial dezvoltare abilit i manageriale (comunicare, organizarea muncii, motivarea lucr torilor, gestionarea conflictelor, coeziunea grupului de munc , dobndirea unei modalit i eficiente de gestionare a problemelor i a resurselor umane etc.); 3. Cre terea gradului de coeziune a grupului teme de preg tire psihologic (comunicare, management conflictual, munca n echip ), activit i recreative cu tot colectivul, anivers ri, premii lunare sau trimestriale; 4. Programe de dezvoltare personal , managementul stresului, ob inerea ncrederii n sine i a satisfac iei n munc ; 5. Identificarea posibilit ilor alternative de cre tere a implic rii i motiva iei n munc .

Concluzii
 n prezent, lucr torii consider c se impun schimb ri majore.
Prioritar pentru lucr tori este mbun t irea condi iilor de munc (loca ie comun , suprafa a birourilor) si organizarea mai bun a activit ii (mai bun distribuire a sarcinilor, a lucr torilor, cre terea num rului acestora) Pentru a se realiza aceste lucruri este nevoie de sistarea tensiunilor din interiorul i exteriorul serviciului prin asigurarea unei echipe de conducere care s stabileasc n mod unitar organizarea activit ii i s conduc competent i cu autoritate adecvat . Consider c neluarea la timp a m surilor propuse, poate duce la escaladarea situa iei problematice i n final la colaps sau blocaj n activitate.

Bibliografie
 Avram, E., (2010), Suport de Curs-Diagnoza si interventie organizationala. Boghaty, Z., (2004), Manual de psihologia muncii i organiza ional Editura Polirom, Ia i Pitariu, H., (1994), Managementul resurselor umane: m surarea performan elor profesionale, Editura All, Bucure ti. Pni oar , G., Pni oar , I.O., (2005), Managementul resurselor umane, edi ia a II-a, Editura Polirom, Ia i. Ticu, C., (2004), Evaluarea psihologic a personalului, Editura Polirom, Ia i. Curseu, P., L., Diagnoz i interven ie organiza ional (suport de curs). Zlate, M., (2004), Tratat de psihologie organiza ionalmanagerial , (vol. I), Ed. Polirom, Ia i. Chisu, V.A., (2002), Manualul Specialistului in Resurse Umane, Casa de editura Irecson, Bucuresti.