Sunteți pe pagina 1din 13

A.Introducere Att n tratate, ct si n legisla ia secundar ns i natura lor.

i n literatura de specialitate libera circula ie a

for ei de munca este tratata mpreuna cu cea a serviciilor, acestea fiind strns legate, prin Libertatea de prestare a serviciilor poate fi definita ca fiind dreptul de a oferi, avndu-se ca baza un sediu plasat n Comunitate, servicii persoanelor sau firmelor care i au re edin a pe teritoriul altor state membre. Serviciile ocupa un loc important n Uniunea Europeana datorita faptului ca circa 60% din popula ia ocupata lucreaz n acest sector iar acquis-ul comunitar vizeaz n special serviciile bancare, valorile mobiliare si asigur rile, n cadrul tranzac iilor externe serviciile de in 20% din totalul comer ului exterior al Uniunii Europene si majoritatea lor se desf oar pe plan comunitar. Serviciile pot fi definite dup cum urmeaz : serviciile vor fi considerate 'servicii' n sensul dat de prezentul Tratat, n cazul n care sunt prestate n mod normal n schimbul unei remunera ii. Caracteristica esen iala a remuner rii consta n faptul ca acesta reprezint considera ia prest rii serviciului respectiv si, n mod normal, este stabilita de comun acord ntre furnizorul si beneficiarul de servicii. Conform Cur ii, remunerarea lipse te n cazul cursurilor furnizate ntr-o institu ie de nv mnt superior finan ata din fonduri publice, caz n care studentul pl te te doar taxa de admitere. Jurispruden a Cur ii de Justi ie a stabilit trei criterii de identificare pentru servicii: - Prestatorul serviciilor trebuie sa fie stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul dect cel al beneficiarului presta iei, iar prestarea serviciului sa se fac cu trecerea unei frontiere interi oare a Uniunii; - Prestatorul sa fi fost stabilit n spa iul Pie ei unice a Uniunii Europene; - Presta ia sa fie remunerata. Curtea de Justi ie a considerat ca o caracteristica esen iala a remunera iei este ca ea reprezint contrapresta ia economica la presta ia f cut , contrapresta ie ce este stabilita ntre prestator si destinatarul serviciului. n prezent, la nivelul Uniunii Europene, materia exercit rii profesiei de avocat ntr-un alt stat membru dect cel n care s-a ob inut calificarea este reglementat de dou directive importante i anume: Directiva 98/5/CE din 16 februarie 1998 privind facilitarea exercit rii profesiei de avocat pe baz permanent ntr-un stat membru, altul dect cel n care a fost ob inut calificarea i Directiva 77/249/CEE din 22 martie 1977 privind facilitarea exercit rii efective de c tre avoca i a libert ii de furnizare a serviciilor.
1

Din perspectiva ader rii Romniei la Uniunea European , preluarea acestor directive s-a realizat n cadrul negocierii capitolelor de acquis 2 "Libera circula ie a persoanelor" i 3 "Libera circula ie a serviciilor" . De prevederile directivelor vor beneficia att cet enii romni care se vor deplasa pe teritoriul UE ct i cei ai UE/SEE pe teritoriul Romniei ncepnd cu data ader rii Romniei la Uniunea European .

B. Prevederile tratatului CE Punctul de plecare n orice examinare a legisla iei UE este textul articolelor relevante Tratatului Comunit ii Europene(TCE art.3).Dispozi iile din Tratatul CE arat c UE ", prin stabilirea unei pie e comune i apropierea treptat a politicilor economice ale statelor membre," are printre obiectivele sale "de a promova dezvoltarea armonioas a activit ilor economice" i "rela iile mai strnse ntre statele membre statelor ". Aceast clauz stabile te o baz larg pentru Tratatul CE, care a permis Cur ii Europene de Justi ie (CEJ) pentru a justifica o interpretare liberal a altor dispozi ii din Tratatul CE. Pentru a ndeplini "clauza scop" a Comunit ii, articolul 3 declar obiectivele specifice care includ libera circula ie a persoanelor (care permit cet enilor UE dreptul de stabilire ntr-o alt ar a UE), precum i libera circula ie a serviciilor (s permit cet enilor UE libertatea de a presta servicii ntr-o alt ar a UE). Dreptul de stabilire, n general, se refer la activit ile obi nuite in care este angajat un cet ean UE, dup stabilirea sa intr-o alt ar a UE. Libertatea de a presta servicii, n general, se refer la temporara prestare de servicii pe care un cet ean UE le ofer cet enilor din alt ar a UE. Acestea sunt probabil cele mai importante libert i n legisla ia UE, care permite avoca ilor s profeseze pe o baz la nivelul Uniunii. 1.Dreptul de stabilire: articolele 43-48 din Tratatul CE (49-55 TFUE) Articolele 49-55 din TFUE acord fiec rui cet ean al UE dreptul de a stabili o practic permanent sau de afaceri ntr-o alt ar a UE. Dreptul de stabilire se bazeaz n principal pe articolul 49, care prevede, n partea sa relevant , dup cum urmeaz : n conformitate cu dispozi iile care urmeaz , sunt interzise restric iile privind libertatea de stabilire a resortisan ilor unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. Aceast
2

interdic ie vizeaz

i restric iile privind nfiin area de agen ii, sucursale sau filiale de

c tre resortisan ii unui stat membru stabili i pe teritoriul altui stat membru. Libertatea de stabilire presupune accesul la activit precum i constituirea i independente i exercitarea acestora, ilor n

i administrarea ntreprinderilor

i, n special, a societ

n elesul articolului 54 al doilea paragraf, n condi iile definite pentru resortisan ii proprii de legisla ia rii de stabilire, sub rezerva dispozi iilor capitolului privind capitalurile.

Astfel, articolul 49 identific trei aspecte majore ale dreptului de stabilire: (a) dreptul de a nfiin a agen ii, sucursale, filiale; (b) dreptul de a desf ura activit i n calitate de persoan care desf oar activit i independente; i (c) dreptul de a nfiin a i administra ntreprinderi i firme.

Un avocat ar fi cel mai interesat de clasificare a doua, deoarece categoria"lucr torii independen i" cuprinde membri ai profesiilor liberale. n conformitate cu articolul 49, un avocat poate desf ura o activitate permanent , n toate statele membre ale UE sau poate deschide o sucursal , f r a fi nevoie s renun e la diploma din baroul din statul de origine. Articolul 49 este deosebit de important pentru protec ia mpotriva discrimin rii. Al doilea alineat al articolului 49 prevede n mod clar c dreptul de stabilire include "accesul la activit i independente i exercitarea acestora, precum i constituirea i administrarea ntreprinderilor i, n special, a societ ilor n n elesul articolului 54 al doilea paragraf, n rii de stabilire Acest

condi iile definite pentru resortisan ii proprii de legisla ia

lucru nseamn c o persoan care desf oar activit i independente nu poate fi mpiedicat s se stabileasc ntr-un alt stat membru, pur i simplu din cauza cet eniei sale. Cu toate acestea, acest lucru nu nseamn c nu trebuie ndeplinite cerin ele impuse de statul gazd propriilor avoca i care doresc s se stabileasc un cabinet de avocatura. Astfel de cerin e ar putea include obliga ia avoca ilor de a deveni membri ai Baroului statului gazd , nainte de a se stabili n acest stat ca avoca i. Cu toate acestea, Baroul statului gazd nu ar fi n m sur s discrimineze persoana celui care vrea sa aplice. Astfel, to i avoca ii care profeseaz UE au un drept n temeiul Tratatului TFUE s stabileasc o practic avoca ial ntr-un alt stat membru, cu condi ia ca ace tia s ndeplineasc cerin ele legisla iilor na ionale care se aplic n mod egal pentru resortisan i i non-cet eni deopotriv .

n vederea realiz rii libert art.50,Parlamentul European ordinar

ii de stabilire cu privire la o activitate determinat , conform i Consiliul, hot rnd n conformitate cu procedura legislativ i Social, decid prin intermediul

i dup consultarea Comitetului Economic

directivelor. Articolul 53 este relevant mai ales pentru drepturile avoca ilor, deoarece acesta autorizeaz Consiliul s emit directive "pentru recunoa terea reciproc a diplomelor, certificatelor putere de lege activit i a altor titluri oficiale de calificare, precum i la exercitarea acestora. i privind coordonarea actelor cu i a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la

ile independente

Scopul articolului 47 a fost de a promova mobilitatea profesional , permi nd armonizarea legislativ a standardelor pentru educa ie i formare, precum i de recunoa tere a diplomelor sau certificatelor acordate la ncheierea lor. Ca urmare a articolului 49, mai multe directive au fost puse n aplicare care au f cut mai u or recunoa terea profesioni tilor n ntreaga UE.

Excep iile i limit rile privind dreptul unui profesionist de stabilire sunt cuprinse n articolele 51 i 52. Articolul 51 autorizeaz un stat membru s limiteze drepturile de stabilire ale unui profesionist str in n cazul n care serviciile pe care le urm re te s ofere sunt "conectate, chiar i ocazional, cu exercitarea autorit ii publice".Termenul"autorit ii publice" a condus la litigii din cauza vagii sale exprim ri. n cazul Reyners v Belgia, , CEJ a considerat c profesia de avocat nu presupune o leg tur direct i specific cu exercitarea autorit ii publice i, prin urmare, nu este limitat de articolul 51. Articolul 52 autorizeaz un stat membru s limiteze drepturile de stabilire ale unui profesionist str in pe motive de ordine public , securitate public sau s n tate public . 2 Serviciile: articolele 49-55 din Tratatul CE(56-62 TFUE) Dreptul cet enilor UE de a presta servicii juridice pentru cet enii din alt stat membru, se bazeaz n principal pe articolul 56, care prevede dup cum urmeaz : n conformitate cu dispozi iile ce urmeaz , sunt interzise restric iile privind libera prestare a serviciilor n cadrul Uniunii cu privire la resortisan ii statelor membre stabili i ntr-un alt stat membru dect cel al beneficiarului serviciilor. Parlamentul European i Consiliul, hot rnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar , pot extinde beneficiul dispozi iilor prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisan i ai unui stat ter
4

i sunt stabili i n cadrul Uniunii.

Articolul 56 este clarificat prin articolele 57- 62. Articolul 57 define te no iunea de"servicii" pentru a include n mod specific "activit ile profesiilor" Articolul 57 permite unui cet ean al UE, care furnizeaz un serviciu, s i " i desf oare temporar activitatea", ntr-un alt stat membru. Articolul prevede de asemenea, c persoanele care presteaz servicii nu pot fi discriminate pe baza na ionalit ii lor, deoarece prestatorul de servicii poate continua activitatea ", n acelea i condi ii care sunt impuse de acest stat propriilor resortisan i." Articolul 59 autorizeaz Consiliul, printr-un vot cu majoritate calificat , s adopte m suri legislative pentru a atinge obiectivul UE de liber prestare a serviciilor pe ntreg teritoriul Uniunii. Articolul 61 impune statelor membre s acorde tratament egal furnizorilor de servicii din alte state membre. Articolul 62 permite statelor membre s introduc restric ii cu privire la furnizarea de servicii , n scopul de a proteja "ordinea public , siguran public sau s n tate public ". Cu toate acestea, aceast restric ie a fost rar utilizat de c tre statele membre. 3. Reac iile la articolele 43-55 TCE (49-62 din TFUE) De i majoritatea legisla iilor na ionale au fost pozitive fa de integrare, unele state membre au ncercat s utilizeze motive legitime de a restrnge drepturile avoca ilor. Comisia a ntmpinat, de asemenea, dificult i considerabile n punerea n aplicare a legisla iei secundare pentru a ob ine drepturile profesioni tilor de stabilire i de a presta servicii. De i Comisia a propus mai multe directive de proiect, Consiliul nu a adoptat nici una dintre ele din cauza dezacordului grav ntre statele membre n ceea ce prive te nivelul adecvat de educa ie i formare profesional , precum i domeniul de aplicare al activit ilor profesionale. Prin urmare, adoptarea a fost ntrziat deoarece Consiliul nu a putut ajunge la un acord unanim. Agravant a fost faptul c statele membre nu au dat un "efect direct" dispozi iilor tratatului care a acordat dreptul de stabilire. n schimb, ele au a teptat Consiliul s emit o directiv pentru a stabili domeniul de aplicare al acestor articole. Timp de mul i ani, Comisia i statele membre vedeau dreptul de stabilire profesional, n esen , inexistent. n 1974, CEJ a ncheiat n cele din urm acest pas n realizarea drepturilor profesionale cu decizia sa de punct de reper n Reyners mpotriva Belgiei. Reyners v Belgia Reyners a fost un cet ean olandez care a domiciliat n Belgia i a ob inut o diplom de drept belgian , dar i-a fost refuzat statutul de avocat belgian. ntruct legisla ia belgian cerea cet enie belgian , ca o condi ie pentru statutul de avocat, cererea dnului Reyners a fost refuzat . La recurs, Curtea Administrativ Suprem , Conseil d'Etat, a solicitat CEJ pronun area unei hot rri cu privire dac articolul 49 a avut efect direct. n avizul s u, Curtea
5

a precizat c "regula egalit ii de tratament cu resortisan ii este una din dispozi iile juridice fundamentale n cadrul Comunit ii". Curtea a continuat s constate c "regula tratamentului na ional" are eficien chiar n cazul n care Consiliul nu i respect obliga ia de a adopta aceste directive de punere n aplicare. Cu toate acestea, directivele sunt nc de dorit i necesare, deoarece acestea pot promova exercitarea efectiv a dreptului la libertatea de stabilire ". Reyners a fost un progres major pentru avoca ii care au fost mpiedica i s i desf oare activitatea n alte state membre, n special pentru stabilirea c articolul 49 a avut un "efect direct" pentru profesioni tii care doresc s se prevaleze de dreptul de stabilire. Acest lucru a nsemnat c profesioni tii nu mai trebuia s a tepte ca Comisia s pun n aplicare o directiv . n schimb, ei puteau primi imediat avantajele statutului de cet ean membru UE. Reyners v.Belgia a fost, de asemenea, semnificativ , deoarece aceasta a stabilit o "doctrin a efectului direct", care a fost consolidat , mai trziu n cazuri CEJ. ntr-adev r, "doctrina efectului direct" a realizat mai multe libert i pentru avoca i. Cu toate acestea, aceste libert i au fost nc limitate n aplicarea lor, deoarece Consiliul trebuia nc s emit directive. Chiar i cu articolele 49, 56, i doctrina"efectului direct" , punerea n aplicare a directivelor n conformitate cu articolele 50, 53, i 59 a jucat un rol esen ial n stabilirea deplinei libert i. La scurt timp dup Reyners v.Belgia, Consiliul a nceput reformularea i apoi trecea cu unanimitate a directivelor care au extins n continuare drepturile pentru profesioni ti. Pe baza articolelor din Tratat, n octombrie 1961 s-a publicat programul general de stabilire ce a reprezentat un cadru de la care au emanat, n mod succesiv, directive specifice pentru ndeplinirea sa efectiva de catre statele membre si institutiile UE . Dintre acestea, cele mai importante sunt: - Directiva 2005/36/CE a Parlamentului si Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale; - Directiva Consiliului 73/183/CE din 28 iunie 1973 privind abolirea restrictiilor pentru dreptul de stabilire si libera circulatie a serviciilor n domeniul activitatii liber-profesioniste pentru institutiile bancare si financiare; - Directiva 89/48/CE din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoastere al diplomelor acordate pentru completarea educatiei profesionale si pregatirea cu o durata de 3 ani, modificata de Directiva Consiliului 92/51/CE din 18 iunie 1992; - Directiva Parlamentului si Consiliului 99/42/CE din 7 iunie 1999 stabilind un mecanism de recunoastere a calificarilor n activitatile profesionale vizate de Directiva privind liberalizarea
6

si masurile tranzitorii pentru sistemul general de recunoastere a calificarilor; - Directiva Consiliului 98/5/CE din 16 februarie 1998 privind facili tarea exercitarii profesiei de avocat pe baza permanenta ntr-un stat membru, altul dect cel n care a fost obtinuta calificarea; - Directiva Parlamentului si a Consiliului 2006/123/CE din 12 decembrie 2006 privind serviciile n cadrul pietei interne.

Obiectivele urm rite de actele normative comunitare

1. Directiva Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie 1998 privind facilitarea exercit rii profesiei de avocat pe baz permanent ntr-un stat membru, altul dect cel n care a fost ob inut calificarea (98/5/CE) Scopul acestei ultime directive este facilitarea practic rii profesiei de avocat pe baz permanent ca liber profesionist sau salariat, n alt stat membru dect cel n care a fost ob inut calificarea. Profesia de avocat este definit prin enumerarea titlurilor profesionale n statele membre. Aplicarea directivei nu include domeniul furniz rii serviciilor avoca iale, reglementat de Directiva 77/249/CEE. Regula stabilit de Directiva 98/5/CE este c orice avocat dintr-un stat membru are dreptul s profeseze pe baz permanent n orice alt stat membru, sub titlul profesional ob inut n statul de origine, avnd obliga ia de a se nscrie la autoritatea competent a statului gazd , dovedind nscrierea la autoritatea similar din statul de origine. Statul gazd poate cere avocatului str in s arate organiza ia profesional la care este nscris, n statul de origine, sau autoritatea judiciar /jurisdic ional naintea c reia are dreptul s profeseze, conform legii statului de origine. n ceea ce prive te domeniul de aplicare, art. 5 al directivei stabile te c avocatul profesnd sub titlul profesional al statului de origine are dreptul s desf oare acelea i activit i profesionale ca un avocat profesnd sub un titlu profesional al statului gazd i poate, inter alia, oferi consultan n dreptul statului de origine, n dreptul comunitar, n dreptul
7

interna ional i n dreptul statului gazd , cu obliga ia de a respecta dispozi iile procedurale aplicabile n instan ele na ionale. Directiva 98/5/CE con ine o dispozi ie similar Directivei 77/249/CEE, permi nd statelor membre, f r a aduce atingere dispozi iilor directivei, exercitarea anumitor activit i profesionale de c tre categorii speciale de avoca i/juri ti (efectuarea formalit ilor necesare pentru ob inerea titlului necesar administr rii averilor persoanelor defuncte, sau pentru constituirea sau transferarea drepturilor privind terenurile), activit i care n alte state membre sunt rezervate altor profesii dect cea de avocat, cu excluderea avoca ilor profesnd sub titlul profesional al statului de origine. De asemenea, pentru desf urarea activit ilor referitoare la reprezentarea sau ap rarea unui client n procese, n m sura n care statul gazd rezerv aceste activit i avoca ilor profesnd sub titlul profesional al statului gazd , acest stat poate cere avoca ilor profesnd sub titlul profesional al statului de origine s lucreze mpreun cu un avocat care profeseaz naintea autorit ii judiciare / jurisdic ionale respective i care, dac este cazul, s r spund n fa a acestei autorit i. Statele membre pot prevede condi ii speciale pentru accesul la cur ile supreme, ca de exemplu folosirea unor avoca i specializa i. Avoca ii profesnd sub titlul profesional al statului de origine trebuie s respecte acelea i reguli de conduit profesional ca cele aplicabile avoca ilor profesnd sub titlul profesional al statului gazd . Avoca ilor profesnd sub titlul profesional al statului de origine trebuie s li se confere reprezentare echitabil n organiza iile profesionale din statul gazd , ce implic cel pu in dreptul de a vota n alegerile pentru organele de conducere ale acestora. n privin a procedurilor disciplinare n cazul n care avoca ii profesnd sub titlul profesional al statului de origine nu- i ndeplinesc obliga iile ce le revin conform legisla iei statului gazd , vor fi aplicate regulile de procedur , sanc iunile i repara iile prev zute de legea statului gazd . Statul de origine i statul gazd sunt inute s se informeze reciproc de declan area ac iunilor disciplinare i s coopereze n acest sens. Fiecare stat va aplica propria legisla ie,
8

avnd n vedere deciziile respective luate de cel lalt stat implicat. Art. 8 prevede c un avocat nscris ntr-un stat gazd sub titlul profesional al statului de origine poate profesa ca salariat n oricare din formele de organizare a profesiei, permise pentru avoca ii profesnd sub titlul profesional al statului gazd . n cazul refuzului autorit ii competente a statului gazd de a efectua nscrierea avocatului profesnd sub titlul profesional al statului de origine, legisla ia statului gazd trebuie s prevad necesitatea justific rii deciziei respective i posibilit i de contestare adecvate. Avocatul profesnd sub titlul profesional al statului de origine care n mod efectiv i regulat a desf urat o activitate de cel pu in 3 ani n statul gazd , n dreptul acestui stat, n vederea admiterii n profesia de avocat n statul gazd , este exceptat de la ndeplinirea condi iilor speciale prev zute de art. 4 alin. 1 lit. b al Directivei 89/48/CEE (privind necesitatea efectu rii unui stagiu sau sus inerii unui examen pentru autorizarea unui cet ean al altui stat membru s exercite o profesie n acelea i condi ii ca pentru proprii cet eni). n acest context avocatul trebuie s furnizeze autorit ii competente a statului gazd informa iile necesare. Avocatul profesnd sub titlul profesional al statului de origine poate oricnd solicita recunoa terea diplomei sale, n conformitate cu Directiva 89/48/CEE, n vederea admiterii n profesia de avocat al statului gazd n statul gazd . Refuzul autorit ii competente din statul gazd se poate ntemeia pe ra iuni de ordine public i trebuie s poat fi supus apelului. i practic rii acesteia sub titlul profesional corespunz tor

Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano Consiglio Nazionale Forense a adresat, n temeiul art. 177 din Tratatul CE, doua ntreb ri preliminare privind interpretarea Directivei Consiliului 77/249/CEE, din 22 martie 1977 de facilitare a exercit rii efective a libert ii de a presta servicii de c tre avoca i, n cadrul unei
9

proceduri disciplinare deschise de Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (Consiliul ordinului avoca ilor si procuratorilor din Milano) mpotriva d-lui Gebhard. Acestuia i s-a repro at ca nu si-a ndeplinit obliga iile ce i revin n temeiul unei legi italiene din 1982 privind libertatea de a presta servicii de c tre avoca ii care au calitatea de resortisan i ai unui stat membru al Comunit ilor Europene, exercitnd n Italia o activitate profesionala cu caracter permanent ntr-un cabinet deschis de acesta si utiliznd titlul de "avvocato". Dl. Gebhard, resortisant german, a fost abilitat sa exercite profesia de "Rechtsanwalt" n Germania ncepnd cu 3 august 1977. Dl Gebhard este nscris n baroul din Stuttgart, unde este "colaborator independent" la un cabinet ("Brogemeinschaft"), f r a avea propriul sau cabinet n Germania si avea re edin a n Italia din martie 1978. Venitul dlui Gebhard era impozitat integral n Italia, locul sau de re edin a. Dl Gebhard a lucrat din 1978 n calitate de colaborator ("con un rapporto di libera collaborazione") la un cabinet de avoca i asocia i din Milano si apoi, de la 1 ianuarie 1980 pn la nceputul anului 1989, n calitate de asociat ("associato") n acela i cabinet. La 30 iulie 1989, dl Gebhard si-a deschis propriul cabinet la Milano, n cadrul c ruia colabora cu el "avvocati" si "procuratori" italieni. Conform declara iilor sale exercita o activitate n esen extrajudiciar de asisten i reprezentare pentru persoane vorbitoare de limba german , o activitate de reprezentare a unor persoane vorbitoare de limba italian n Germania i Austria i asisten acordata unor profesioni ti italieni confrunta i cu probleme de drept german pentru clien ii acestora. C iva profesioni ti italieni, printre care si "avvocati" italieni cu care dl Gebhard a fost asociat pna n 1989, au formulat o plngere la Consiliul ordinului din Milano. Ace tia reclama faptul ca a folosit titlul de "avvocato" pe nscrisul cu antet utilizat n scop profesional, ca a intervenit direct cu titlul de "avvocato" n fata Pretura si Tribunale di Milano. Dupa ce i-a interzis sa utilizeze titlul de "avvocato", la 19 septembrie 1991 Consiliul ordinului din Milano a decis deschiderea unei proceduri disciplinare mpotriva dlui Gebhard, considernd ca nu si-a ndeplinit obliga iile ce i reveneau n temeiul Legii nr. 31/82 prin exercitarea n Italia a unei activit i profesionale cu caracter permanent n cadrul propriului sau cabinet si utilizarea titlului de "avvocato".

10

La 14 octombrie 1991, dl Gebhard a depus la Consiliul ordinului din Milano o cerere de nscriere n tabloul avoca ilor. Aceasta cerere se ntemeia pe Directiva Consiliului 89/48/CEE din 21 decembrie 1988 privind un sistem general de recunoa tere a diplomelor de nv n mod oficial. Procedura disciplinara deschisa la 19 septembrie 1991 s-a ncheiat printr-o decizie din 10 noiembrie 1992, prin care Consiliul ordinului din Milano a dispus mpotriva domnului Gebhard suspendarea exercit rii activit ii profesionale pe o durata de ase luni. mnt superior acordate pentru formare profesionala cu durata minima de trei ani. Nu i s-a r spuns

Dl Gebhard a introdus, la Consiglio Nazionale Forense, o ac iune mpotriva acestei decizii, preciznd totu i ca ac iunea sa, n acela i timp, contesta refuzul implicit fata de cererea sa de nscriere n tabloul avoca ilor. n aceste condi ii organul jurisdic ional italian a ntrebat daca deschiderea unui cabinet ar putea fi interpretata ca exprimare a voin ei avocatului n cauza de a exercita o activitate avnd caracter nu temporar sau ocazional, ci permanent si care sunt criteriilor care se aplica pentru aprecierea caracterului temporar sau permanent al acestei activit i. CURTEA n r spunsul la ntreb rile adresate de c tre Consiglio Nazionale Forense, a hot rt: 1. Caracterul temporar al prest rii de servicii, avute n vedere n al treilea paragraf din articolul 60 din Tratatul CE, trebuie s fie stabilit n func ie de durata, regularitatea, periodicitatea i continuitatea lor. 2. Furnizorul de servicii, n sensul tratatului, poate s se doteze n statul membru gazd , cu infrastructura necesar n vederea efectu rii serviciilor n cauz . 3. Un resortisant al unui stat membru care desf oar o activitate profesional n mod stabil i continuu ntr-un alt stat membru intr sub inciden a dispozi iilor capitolului referitor la dreptul de stabilire i nu cele ale capitolului referitor la servicii. 4. Posibilitatea pentru un resortisant al unui stat membru s i exercite dreptul de stabilire, precum i condi iile de exercitare a acestui drept, trebuie s fie determinate n func ie de activit ile pe care acesta inten ioneaz s le desf oare pe teritoriul statului membru gazd . 5. n cazul n care o activitate specific nu este supus nici unei norme n statul gazd , un resortisant al oric rui alt stat membru va avea dreptul s se stabileasc pe teritoriul acestui stat i s continue aceast activitate acolo. Pe de alt parte, n cazul n care ini ierea sau exercitarea unei activit i specifice este supus anumitor condi ii n statul membru gazd , un
11

resortisant al unui alt stat membru care inten ioneaz s exercite aceast activitate trebuie, n principiu, s le respecte. 6. M surile na ionale de natur s ngreuneze sau s fac mai pu in atractiv exercitarea libert ilor fundamentale garantate de tratat trebuie s ndeplineasc patru condi ii: acestea trebuie s fie aplicate ntr-un mod nediscriminatoriu, s fie justificate de motive imperative de interes general; acestea trebuie s fie adecvate pentru a garanta realizarea obiectivului pe care le urm resc, i nu trebuie s dep easc ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia. 7. Statele membre trebuie s in seama de echivalen a diplomelor i, dac este necesar, se procedeaz la o compara ie a cuno tin elor i calific rilor cerute de normele lor na ionale i cele ale persoanei n cauz . Ceea ce rezulta din aceasta hot rre este ca instan a trebuie sa verifice toate circumstan ele de fapt ce nconjoar o afacere pentru a decide daca afacerea respectiva participa la via a economica a statului membru gazda si, deci, furnizeaz servicii pe o perioada de timp nedefinita.

Situa ia din Romnia n domeniul reglementat de actul normativ comunitar n prezent, profesia de avocat este reglementat de Legea nr. 51/1995, republicat n M.Of. nr. 113 din 6 martie 2001, a a cum a fost modificat prin legea nr. 485/2002. n esen , neconcordan ele ntre legea avoca ilor i Directiva 77/249/CEE sunt valabile i n cazul Directivei 98/5/CE. Conform art. 12 alin. 3 este permis desf urarea activit ilor avocatului str in numai n cadrul societ ilor civile profesionale, n cadrul c rora num rul avoca ilor romni trebuie s fie cel pu in egal cu cel al avoca ilor str ini. n conformitate cu directiva, trebuie permis avoca ilor str ini (din statele membre UE) exercitarea profesiei n acelea i forme prev zute pentru avoca ii romni, iar n cazul formelor asociative acestea trebuie s - i poat desf ura legal activitatea chiar n cazul n care nu cuprind nici un avocat romn. Art. 12 nu permite membrului unui barou din alt ar s acorde asisten juridic n dreptul romnesc (alin. 2), nici ca avocatul str in s poat pune concluzii orale sau scrise n fa a instan elor judec tore ti i a celorlalte organe jurisdic ionale sau judiciare, cu excep ia celor de arbitraj interna ional (alin. 4). Aceste dispozi ii sunt contrare prevederilor directivei,
12

avoca ii din statele membre UE trebuind s poat desf ura acelea i activit i profesionale ca avoca ii romni, putnd oferi consultan chiar i n dreptul statului gazd . De asemenea, nu sunt transpuse dispozi iile art. 10 al directivei, care acord avoca ilor din statele membre ale UE posibilitatea de a fi admi i n profesia de avocat n statul gazd practica avocatura sub titlul profesional corespunz tor al statului gazd . ia

BIBLIOGRAFIE: http://www.austlii.edu.au/au/journals/MqBLJ/2004/6.html http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=6199 4J0055&lg=en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:RO:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0002:EN:HTML http://www.europeana.ro/comunitar/tratate/tratatul%20cee.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Market_(European_Union) http://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_services_in_the_internal_market http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_421/pageID_1/2.html http://www.comunitar.ro/manual-de-drept-comunitar/cele-patru-libertati-de-circulatie/3030libertatea-de-circulatie-a-serviciilor.html http://www.europeana.ro/comunitar/libertatile/libera%20circulatie%20a%20serviciilor.htm

13