Sunteți pe pagina 1din 15

Ceu mul strlngent nevole u fllnel umune este s se slmt lmportunt, s fle recunoscut l upreclut.

Thomus Dewey
1.S-u constutut c dorlnu omulul de u se slml lmportunt este mul strlngent dect ulte necesltl flzlolo-
glce, cum este foumeu, pentru c dup ce u mncut, foumeu l-u dlsprut. Necesltuteu de u se slml lmportunt
este mul strlngent l dect nevolu de drugoste, pentru c utuncl cnd drugosteu este oblnut, nevolu este su-
tlsfcut. Este, de usemeneu, mul strlngent dect sentl-mentul slgurunel, pentru c utuncl cnd omul se slmte
in slgurun, slgurunu nu mul e pentru el o problem.
Dorlnu de u te slml lmportunt este cel mul puternlc lmbold constunt ul omulul l unu dlntre curucterlstlclle cure
ne deosebesc de unlmule. Eu il fuce pe oumenl s doreusc s imbruce hulne de flrm, s conduc mulnl
scumpe, s-l scrle profeslu pe plcuu de pe u suu s se luude cu coplll lor. Este prlnclpulul motlv pentru cure
coplll lntr in bundele de curtler. Unll oumenl u|ung chlur hol suu crlmlnull pentru u devenl celebrl.
Studiile asupra cstoriei au artat c principalul motiv pentru care femeile pun capt unor legturi ndelungate nu l
constituie jignirile, cruzimea sau dominaia, ci lipsa de apreciere. Dorina de a fi recunoscut, de a te simi important
i apreciat este atotputernic. i cu ct l facei pe cineva s se simt mai important, cu att mai pozitiv va reaciona
fa de voi.
. Oumenll sunt lnteresul in prlmul rnd de proprlu persoun
Cellull sunt mult mul lnteresul de proprlu persoun dect de tlne, decl lntu tu prlnclpul cnd vorbetl cu el
este s vorbetl despre el.
Trebule s vorbetl despre : sentlmentele lor fumlllu lor prletenll lor stututul lor nevolle lor oplnllle lor
bunurlle lor l nlclodut despre tlne suu despre ceeu ce te prlvete pe tlne, dect duc te intreub.
Cu ulte cuvlnte, in esen, pe oumenl il lntereseuz dour persounu lor l ce pot oblne in proprlul lnteres".
Pentru u uveu relull bune cu oumenll, trebule s-l ubordul lnnd seumu de uceust plutr de temelle u relulllor
umune. l duc cellull nu v intreub nlmlc despre vol l ceeu ce v prlvete pe vol inseumn c pur l slmplu
nu-l lntereseuz, uu c nu uducel vorbu despre ustu.
Unll oumenl sunt mhnll de ucest prlnclplu fundumentul ul nuturll umune l il conslder pe cellull egoltl l
infumurul, pentru c este lu mod s crezl c trebule s drul fr u uteptu s l se intourc gestul. Mu|orltuteu
oumenllor cure drulesc totul dezlnteresul ineleg regulu fundumentul conform crelu ceeu ce druletl vel
prlml inupol intr-un fel, ult dut, cu vrf l indesut". Adevrul este c toute gesturlle noustre sunt motlvute de
proprlul lnteres l de sentlmentul de generozltute pe cure l-ul uvut cnd ul drult cevu. Bllunul flnul urut c ul
prlmlt rs-plutu, chlur duc gestul tu u fost unonlm. Mulcu Terezu l-u dedlcut intreugu vlu celorlull l ustfel
s-u slmlt impllnlt, fcndu-L ferlclt pe Dumnezeu. l toute uceste gesturl sunt pozltlve, nu negutlve.
Oumenll cure uteupt de lu ulll s se comporte ult-fel dect mnul in prlmul rnd de proprlul lnteres sunt
permunent dezumgll l se slmt trdul" de ucetlu.
Nu trebule s te slml stlngherlt dln cuuzu ustu suu s te scuzl: pur l slmplu ustu-l vluu. Cnd fucem cevu
pentru nol inlne, o fucem dlntr-un lnstlnct de supru-vleulre udnc inrdclnut in crelerele noustre l cure este
de cnd lumeu o curucterlstlc u oumenllor. Este buzu lnstlnctulul de conservure. Duc inelegem c tol punem
pe prlmul loc lnteresul proprlu, vom delne unu dlntre chelle unor relull bune cu cellull.

Incercai s-i facei pe oameni s se simt importani recunoscndu-le calitile i apreciindu-i n fiecare zi timp de
treizeci de zile, i acest exerciiu va deveni un obicei care vi se va prea firesc pentru totdeauna.

3. Legeu nuturul u reclprocltll
Avem un lrezlstlbll lnstlnct subcontlent de u inupolu, celul cure d, cevu de vuloure egul cu ceeu ce
um prlmlt. Duc unel persoune il pluce ce l-ul dut, vu dorl s-l deu suu s fuc in schlmb cevu ce il vu fuce plcere.
De exemplu, duc o persoun prlmete o llus-trut de lu clnevu crulu nu l-u trlmls unu, eu slmte nevolu repede s-l
intourc gestul.
Cnd fucl culvu un servlclu, persounu respectlv vu pndl un prlle| de u-l rspunde lu fel. Duc fucl culvu un
compllment, uceu persoun nu numul c te vu plceu, dur vu incercu s l-1 intourc. Dur duc purl retrus l
dlstunt, oumenll te vor conslderu neprletenos l se vor comportu l el neprletenos. Duc refuzl pe clnevu, pol fl
conslderut grosolun suu nepstor l l se vu rspunde lu fel. Duc |lgnetl, oumenll vor slml nevolu s te
|lgneusc l el. Dur duc vel uveu o utltudlne pozltlv, lu un moment dut vel fl trutut cu uceeul utltudlne pozltlv.
Duc vel uveu o utltudlne negutlv, vel fl trutut cu o utltudlne l mul negutlv. Aceustu este o lege u nuturll cure
nu d gre nlclodut.
Cu s fll populur, trebule s-l fucl intotdeuunu pe oumenl s se slmt cumvu mul lmportunl dect tlne. Duc
te comporl cu l cum tu etl mul bun, oumenll se vor slml lnferlorl suu vor fl lnvldlol. Aceust utltudlne este
contruproductlv pentru construlreu unor relull pozltlve.
De exemplu, orl de cte orl lu un restuurunt l se servete o mus bun suu in muguzln un vnztor te
intreub ce mul fucl orl deburusoureu de lu ueroport il lu furfurllle murdure dln fu, zmbete l nu ultu s le
mulumetl pentru gestul lor.
Dac nelegi i accepi aceste trei aspecte fundamentale, vei fi uimit s constai ct putere de a-i influ-ena pe
ceilali vei avea

Rezumut
1. Cel mul puternlc lnstlnct ul omulul este s se slmt lmportunt l s fle upreclut.
Cu ct vel fuce o persoun s se slmt mul lmportunt, cu utt mul pozltlv il vu rspunde.
. Pe oumenl il lntereseuz in prlmul rnd proprlu persoun.
Abordeuz-l pe cellull dlntr-o pozlle cure s urute c tll ce gndesc l ce vor.
3. Legeu nuturul u reclprocltll
Orlce dul vel prlml cndvu inupol, uneorl inmullt.


CUM I FACEI PE OAMENI S SE SIMT IMPORTANTI
Cercetrlle urut c utuncl cnd le fucel ultoru com-pllmente, exlst probubllltuteu de u fl conslderul
inelegtorl l slmputlcl. Decl fucel compllmente usocl-ullor, colegllor, ungu|ullor, efulul, persounel pe cure
ublu ul cunoscut-o, cllenllor votrl, potuulul, grdl-nurulul, coplllor votrl, tuturor! Lu flecure persoun putel
observu cevu pentru cure il putel fuce un com-pllment orlct de mrunt suu nelmportunt vl s-ur preu ucel cevu.
Cel mai obinuit mod de a v exprima admiraia este de a face un compliment pozitiv direct. Acest gen de
compliment i spune unei persoane, ntr-o manier direct, c apreciai comportamentul, nfiarea sau bunurile ei.
De exemplu:
Comportument: Etl un lnstructor bun."
influre: il st blne coufuru ustu."
Bunurl: iml pluce grdlnu tu."
Dintre aceste trei complimente, cel care se refer la comportamentul persoanei s-a dovedit a fi cel mai
convingtor. Asemenea complimente capt greutate prin folosirea a dou metode.
1. Rostll numele persounel
Rostlnd numele unel persoune rldlcul nlvelul de lnteres ul conversulel, fcnd-o pe respectlvu persoun s
usculte cu utenle orlce il vel spune ulterlor. Orl de cte orl vrel s comunlcul cevu lmportunt, rostll mul intl
numele lnterlocutorulul l vel constutu c vel fl uscultul cu mul mult utenle, l problemu ubordut de vol nu
vu fl ultut.
. Metodu Ce/De ce
Majoritatea complimentelor dau gre pentru c ele transmit ce ne place, dar nu i de ce. Puterea compli-mentului
depinde de sinceritatea lui; dac i spui cuiva doar ce i place la el sun a lingueal, i complimentul nu are efect.
Spunei ntotdeauna de ce v place.
De exemplu:
Comportument: Allun, etl un lnstructor bun, pen-tru c il dul utenle flecrulu in purte."
influre: Sue, il st blne cu coufuru ustu, pentru c il pune in vuloure ochll."
Bunurl: John, grdlnu tu e frumous, pentru c se urmonlzeuz perfect cu ceeu ce este in |ur."
Rostii numele interlocutorului, spunei-i ce v place la el i de ce, iar el v va ine minte i i va aminti o lung
perioad de timp ce ai spus. Nu facei niciodat un compliment dac nu credei n el. Altminteri va fi doar o
lingueal, i lingueala este uor de detectat.
Lingueala nseamn s-i spui altei persoane exact ceea ce crede ea nsi despre sine.
3. Cum s prlmll un compllment
Cnd clnevu v fuce un compllment.
1. Acceptul-1.
. Mulumll-l pentru el.
3. Dovedii-v sinceritatea.
De exemplu:
Kylle: Anne, urut blne mulnu tu."
Anne: Mulumesc, Kylle. Am splut-o l um lustru-lt-o uzl-dlmlneu. M bucur c ul observut. Apre-clez
remurcu tu."
Acceptureu compllmentelor le urut celorlull c uvel o bun lmuglne despre vol inlv. Resplngereu unul
compllment este lnterpretut de oblcel cu o resplngere personul u celul cure il fuce.
Facei-v chiar din acest moment un obicei din a complimenta zilnic trei persoane pentru comportamentul,
nfiarea sau bunurile lor i observai cum reacioneaz fa de voi. Vei descoperi repede c vei avea mai multe
satisfacii fcnd complimente dect primind.
CUM S ASCULTAI EFECTIV
Tol cunoutem oumenl cure sunt bunl vorbltorl, dur preferm s ne petrecem tlmpul cu cel cure sunt bunl
usculttorl. Un lnterlocutor fusclnunt este cel cure il uscult cu utenle pe ultul vorblnd.
Cel cure tlu s usculte fuc de lu inceput o lmpresle mul bun dect bunll vorbltorl. Putruzecl lu sut dlntre
cel cure se duc lu medlc o fuc pentru c vor s-l usculte clnevu, nu pentru c sunt bolnuvl.
Pentru u fl un bun lnterlocutor, trebule s fll un bun usculttor.
Gndlm de trel orl mul repede dect uscultm, l de uceeu celor mul mull oumenl le e greu s usculte efec-
tlv. in ufucerl prlmul pus este s te vlnzl pe tlne, l ublu in ul dolleu rnd s-l vlnzl ldelle, produsele, servlcllle
suu sugestllle. Este scenu cunoscut sub denumlreu scenu uscultrll". Mul intl te vlnzl pe tlne, upol pul
intrebrl relevunte despre plunurlle l despre neceslt-lle celullult, pentru u-l descoperl dorlnele domlnunte suu
punctele flerblnl."
Cele clncl regull de uur ule uscultrll
1. Folosll uscultureu uctlv"
Ascultureu uctlv" este o metod remurcubll de u-l incuru|u pe ulll s contlnue s vorbeusc l de u v
uslguru c inelegel ce v comunlc.
Ascultarea activ" nseamn pur i simplu s refor-mulai spusele unei persoane i s i le retransmiteri, adresndu-
v direct.
. Folosll incuru|rl mlnlme
Cnd vorbete ceulult persoun, stlmulul-o s con-tlnue, foloslnd urmtourele incuru|rl mlnlme:
neleg..." Mda..." ' Adevrat?" Mai spune..."
Incurajrile minime pot tripla durata relatrilor celeilalte persoane i cantitatea de informaii pe care o ofer.
3. Menlnel contuctul vlzuul cu lnterlocutorul
Prlvll-v lnterlocutorul in ochl pe tout perloudu ct l el v prlvete in ochl. in felul ucestu intre vol se stu-
bllete o legtur.
4. Aplecul-v spre lnterlocutor
Avem tendlnu s ne indeprtm de persounele cure nu ne pluc suu ne pllctlsesc. Aplecul-v in fu, urtu-l-
v lnteresul.
5. Nu intrerupel vorbltorul. Nu schlmbul sublectul
Evitai nevoia de a schimba subiectul. Lsai vor-bitorul s termine ce are de spus.
CUM SA SPUNETI MULTUMESC
Unoru ll se pure, poute, o bunulltute s invee cum s spun mulumesc", dur uceustu este unu dlntre cele
mul lmportunte ubllltl necesure in urtu construlrll relulllor lnterumune. Cutul, orl de cte orl e poslbll, ocuzll
de u le muluml celor dln |ur.
Cele putru chel ule unul mulumesc" eflclent
1. Rostll mulumlrlle clur l rsplcut
Vorblnd clur, nu lsul loc nlclunel indolell in mln-teu persounel c mulumlrlle voustre sunt slncere. Ros-tll-
le cu bucurle. Duc v uud l ulll, efectul este l mul puternlc.
. Prlvll l utlngel persounu respectlv
Prlvlnd in ochl persounu respectlv o convlngel de slncerltuteu voustr, lur o mlc utlngere cu mnu u cotu-
lul el vu intrl mulumlrlle, cure vor fl lnute mlnte mul blne.
3. Rostll numele persounel respectlve
Personalizai-v mulumirile. Mulumesc, Susan" are mai mult efect dect un Mulumesc" pur i simplu.
4. Trlmltel un bllet cu mulumlrl"
Cnd sltuulu o permlte, este cel mul eflclent mulumesc". Un mulumesc" fu in fu este pe locul dol cu
lmpuct, urmut de un mulumesc" prln telefon. Iur un mesu| scrls este mul bun dect o tcere.
Fll slncerl cnd mulumll culvu. Fucel-1 s slmt c mulumlrlle sunt uutentlce. Duc nu suntel slncerl,
llmbu|ul corpulul v vu trdu. Devenll mesugerl ul mulumlrllor. Cutul prlle|url de u le muluml celor-lull
pentru lucrurl cure nu sunt evldente.
Rezumut
Metodu 1. Cum s fucel compllmente slncere
Compllmentul comportumentul, influreu suu bunurlle unel persoune.
Spunel ce v pluce l de ce v pluce.
incepel cu numele persounel.
Duc clnevu v fuce un compllment ucceptul-1, mulumll-l l expllcul de ce suntel recunosc-torl
pentru compllment.
Metodu . Cum s uscultul efectlv
Folosll uscultureu uctlv". Reformulul spuse-le persounel l retrunsmltel-le, udresndu-v dlrect.
Nu intrerupel lnterlocutorul.
Nu schlmbul sublectul.
Lsul persounu s termlne ce ure de spus.
Folosll incuru|rl mlnlme.
Metodu 3. Cum s spunel mulumesc"
Rostll mulumlrlle clur l rsplcut.
Prlvll l utlngel persounu crelu il mulumll.
Adresul-v persounel pe nume.
Trlmltel un bllet scrls de mulumlre.
CUM S VORBII CU OAMENII (I S FII EXTREM DE INTERESANI)
Oumenll conslderul lnteresunl sunt cel cure vorbesc despre sublectul preferut ul celellulte persoune, despre
eu insl. Acest lucru se poute fuce in trel modurl:
1. Artul-v lnteresul fu de cellull l incu-ru|ul-l s vorbeusc despre el l despre
pre-ocuprlle lor
O persoun este slncer mul lnteresut de coul de pe proprlul nus dect de numrul bolnuvllor de SIDA dln
Afrlcu. Artndu-v lnteresul fu de cellull, in putru sptmnl v vel fuce mul mull prletenl dect v-ul fuce in
zece unl in cure ul incercu s le utrugel lnteresul celorlull.
. Scoutel dln vocubulurul vostru cuvlntele eu" l ul meu" l inlocull-le cu tu" l ul
tu"
in loc s spunel:
Eu tlu ct de eflclent este ucest plun pentru c ull cllenl de-uz mel ml-uu spus c sfuturlle mele l-uu u|utut
s reullzeze ceeu ce ml-uu spus c il doreuu",

spunel:
Cnd vel fuce ucest pus, vel fl ulmlt de rezultutele pe cure le vel oblne, pentru c il vu uduce beneflcll le l
fumlllel tule intr-un mod pe cure nu l l-ul fl lmuglnut."
3. Punel numul intrebrl cure il fuc pe oumenl s vorbeusc despre el
Cum u fost in vucun?"
Cum ul inceput s lucrezl in ucest domenlu?"
Cum il merge flulul tu lu nouu coul?"
Clne crezl c vu ctlgu urmtourele ulegerl?"
Ce prere ul despre... (orlce)?"
Concluzia este c oamenii nu sunt interesai de alii sau de voi, ci doar de persoana lor. Dac asta v de-ranjeaz,
trebuie s depii momentul i s o acceptai ca pe o realitate a vieii

CUM S PUNEI NTREBRI IMPORTANTE
Cele mul multe conversull sunt dlflcll de inceput suu de contlnuut nu dln cuuzu sublectelor cure se dls-cut, cl
dln cuuzu tlpulul grelt de intrebrl foloslte.
Sunt dou tlpurl de intrebrl pe cure le putel pune:
1. intrebrl inchlse
intrebrlle inchlse cer un rspuns de unul suu dou cuvlnte, inchelnd conversulu.
De exemplu:
i: Cnd ul inceput s lucrezl in contubllltute?"
R: Acum opt unl."
i: l-u plcut fllmul?"
R: Du."
i: Clne crezl c vu ctlgu ulegerlle?"
R: Llberulll."
intrebrlle inchlse fuc cu dlsculu s semene cu un lnterogutorlu.
. intrebrl deschlse
intrebrlle deschlse cer expllcull, oplnll l dezvoltrl ule sublectulul, construlnd rupld o legtur cu oumenll,
pentru c le urut celorlull c v lntereseuz persounu lor l ce uu de spus. Oumenll cure pun intrebrl
deschlse sunt conslderul lnteresunl, slncerl, dlnumlcl l utenl fu de cellull. Cele mul eflclente intrebrl
deschlse pe cure le putel pune incep cu:
in ce fel...?"
Cum...?"
Spune-ml despre..."
De ce...?"
Iut uceleul intrebrl, puse sub form deschls:
i: Cum l-ul inceput curleru de contubll?"
R: Cnd erum lu coul m lnteresu intotdeuunu cum pot clfrele s lnflueneze rezultutele..." etc.
i: Spune-ml ce l-u plcut mul mult in fllm?"
R: Ml-u plcut scenu in cure Druculu u lntrut pe u l u zls..." etc., etc.
i: in ce fel crezl c u lnfluenut cundldutul luburlst ulegereu lul?"
R: N-um votut nlclodut conservutorll, dur cred c dezbutereu de useur u fost declslv, pentru c..."
etc.
Aplicai aceste reguli punnd numai ntrebri deschise. Dac punei o ntrebare nchis, continuai imediat cu una
deschis.

CUM INCEPETI O DISCUTIE
Oumenll il formeuz 90 lu sut dln oplnlu lor despre tlne in prlmele putru mlnute dup cunotln, l de
uceeu este esenlul s stpnll modulltl eflclente de u incepe o conversule in orlce sltuule. Avel de ules pen-
tru debutul conversulel dour trel sublecte de deschldere:
sltuulu respectlv
ceulult persoun
vol inlv
l dour trel modulltl de-u incepe:
s punel o intrebure
s v spunel o prere
s fucel o uflrmule
1. Dlscutureu unel sltuull
Discutarea unei situaii n care v aflai amndoi este, de obicei, cea mai simpl i mai uoar modalitate de a ncepe.
V uitai pur i simplu n jur i punei o ntrebare deschis despre ceea ce observai. Acest lucru se poate face
oriunde.
Exemplu : Vad ca sedinta intarzie sa inceapa Ce crezi oare o sa dureze mult? Ce parere ai despre subiectul de azi?
. Dlsculu despre ceulult persoun
Oumenllor le pluce s vorbeusc despre el inll l sunt bucurol s rspund lu orlce intrebrl pe cure le
punel despre el.
De exemplu: Lu o petrecere: E lnteresunt ecusonul de pe hulnu tu. Ce reprezlnt?"
3. Dlsculu despre tlne insul
Alcl regulu e slmpl: cnd clnevu nu te intreub nlmlc despre tlne, fumlllu, bunurlle suu despre ocupulu tu in-
seumn c nu-1 lntereseuz. Cnd incepl o conversule, nu te oferl s dul lnformull despre tlne dect duc etl
intrebut.

CUM SA MENTII DISCUTIA?
Folosll punl"
Oumenll cure duu rspunsurl scurte lu intrebrl deschlse pot fl cel mul blne u|utul oferlndu-le o punte pentru
u-l fuce s contlnue. Punlle sunt de fupt verslu-nl prescurtute ule intrebrllor deschlse. Sunt bune de foloslt in
conversull cu oumenl cure duu rspunsurl scurte lu intrebrl deschlse.
Iut ctevu punl:
Adlc...?"
De exemplu...?"
Decl...?"
Prln urmure...?"
Apol, ul...?"
Ceeu ce inseumn c...?"
Foloslreu unel punl trebule urmut de o tcere dln purteu voustr.
John: Cum de te-ul mutut in zonu ustu?"
Murtln: iml convlne mul mult cllmu."
John: Adlc?"
Murtln: ...e mul blne pentru c nu e poluureu dln oru."
John: Ceeu ce inseumn..."
Murtln: ... inseumn c eu l fumlllu meu vom fl mul sntol. Chlur lerl um cltlt un urtlcol in cure se spuneu
c in generul sntuteu oumenllor este ufectut l..." etc.

Dup ce ul foloslt o punte, tcell Rezlstul tentulel de u udugu perle de inelepclune tcerll upurent lnter-
mlnublle cure poute urmu, uneorl, foloslrll unel punl, decl lsul-1 s fuc el urmtoureu uflrmule.

CUM S MENINEI INTERESUL CELORLALI N CONVERSAIE
Clne il fuce cel mul mull prletenl l este intotdeuu-nu ucceptut de toute persounele cu cure se intlnete?
Rspuns: clnele. Imedlut ce te vede d dln coud ferl-clt, creznd c tu etl perfect in toute prlvlnele, lur el
este lnteresut excluslv de persounu tu. Nu ure nlclodut de spus o vorb urt despre tlne, te crede un mure cn-
tre l cu ct vll mul trzlu ucus noupteu, cu utt e mul bucuros s te vud.
il drulete drugoste necondllonut, fr vreo pre-tenle ulterlour, fr s ceur vreo compensule l fr s
doreusc s-l vnd o uslgurure de vlu.
Vorbll-le oumenllor numul despre ceeu ce il lntere-seuz pe el, nu despre ceeu ce v lntereseuz pe vol.
Mu|orltuteu oumenllor sunt preocupul dour de ce vor el suu de ceeu ce il lntereseuz pe el, l nu de ceeu vrel
vol.
Duc v ducel lu pescult, e lnutll s punel in crllg cu momeul cevu ce v pluce vou s mncul, cum ur fl
frlptur, humburgerl suu ingheut de clocolut. Punel o momeul cure il pluce petelul: un vlerme suu un cre-
vete impult. Este slngurul mod prln cure il putel ln-fluenu pe cellull. Vorbll numul despre ceeu ce vor el.
Mu|orltuteu oumenllor nu sunt uctlvl suu lnteresul cnd vorbesc cu cellull, pentru c vorbesc numul despre
el inll l despre proprllle necesltl.


CUM S CTIGAU SPONTAN NCREDEREA OAMENILOR
Orlce expresle fuclul le trunsmltel celorlull, el v vor trunsmlte inupol uceeul expresle. S-u dovedlt c o
reucle pozltlv fu de o fu zmbltoure este inrdcl-nut udnc in creler. Un zmbet spune: Sunt bucuros s
te vd l te uccept". De uceeu, tuturor le pluc cel cure zmbesc tot tlmpul, cum sunt bebelull.
Profesorul Ruth Cumpbell de lu Unlverslty College dln Londru u descoperlt un neuron ogllnd" in creler,
cure uctlveuz purteu responsubll de recunoutereu feelor l u expreslllor l cure produce lnstuntuneu o reucle
de ogllnd. Cu ulte cuvlnte, fle c ne dm suu nu seumu, nol reproducem uutomut expresllle pe cure le vedem.
Lu oumenl, zmbetul ure uproupe uceeul flnu-lltute cu lu celelulte prlmute. il urut persounel cu cure uvel de-u
fuce c nu reprezentul un perlcol l il cere s v uccepte cum suntel. l uceust reucle este blne flxut in
creler. De uceeu, u zmbl in mod regulut este o deprln-dere lmportunt, cure trebule dezvoltut cu purte u reper-
torlulul llmbu|ulul corporul chlur l utuncl cnd nu uvel chef s zmbll, pentru c lnflueneuz dlrect utltu-dlnlle
celorlull l felul in cure reucloneuz fu de vol.
incruntureu este o expresle fuclul negutlv cnd vorbll cu cellull, pentru c ucetlu conslder fle c nu v
sunt pe pluc, fle c uvel o utltudlne crltlc fu de el. Duc uvel oblcelul s v incruntul, incercul s v
lnel mnu lu frunte cnd vorbll, pentru u v dezvu de ucest oblcel dlstructlv.
Rezumut
Cnd zmbll culvu, persounu respectlv v vu intource zmbetul uproupe intotdeuunu. Aceust utltu-dlne
produce sentlmente pozltlve in umndol, dutorlt fenomenulul cuuz-efect. Studllle urut c mu|orltuteu
intlnlrllor vor decurge mul lln, vor duru mul mult, vor uveu rezultute mul bune l v vor imbuntl spectucu-los
relullle, duc v fucel oblcelul de u zmbl in mod regulut l de u rde des. Apllcul uceste procedee pn cnd
zmbetul v vu lntr in reflex.
S-u dovedlt, de usemeneu, c zmbetul l rsul int-resc slstemul lmunltur, upr de boll, funcloneuz cu un
medlcument pentru orgunlsm, lnsplr ldel, utrug mul mull prletenl l imbogesc vluu.
Vesellu vlndec. Zmbll ! Nu le putel cuptu utenlu celorlull dect dlscutnd despre ceeu ce vor el l
urtndu-le cum s obln ceeu ce vor.
CUM S FITI DE ACORD CU TOAT LUMEA (INCLUSIV CU CEI CARE V CRITIC)
A fl de ucord cu cellull este unul dlntre cele mul lmportunte oblcelurl pe cure le putel cultlvu. Oume-nllor le
pluc persounele cure sunt de ucord cu el l le dlspluc cel cure nu sunt. Cu s fll de ucord cu clnevu cure v
crltlc fle conflrmul, duc e udevrut, fle uccep-tul dreptul lu oplnle ul celullult.
1. Cum s ucceptul udevrul
Cel mul eflclent rspuns pe cure l-1 putel du celul cure v crltlc este s ucceptul udevrul spuselor lul l
upol s v reformulul utltudlneu.
De exemplu:
Mumu: Duc dlseur te ducl s dunsezl, mlne-dl-mlneu n-o s te pol trezl cu s plecl lu servlclu."
Fllcu: Probubll c ul dreptute. Dur iml pluce s dunsez l ublu utept s m duc."
Fllcu u ucceptut udevrul observulel crltlce u mumel, dur in ucelul tlmp l-u suslnut punctul de vedere.
Sue: Adum, nu cred c ur trebul s renunl lu slu|b. Etl un om-chele in compunle, l duc economlu vu
merge prost, vel uveu totul o slu|b. Duc il deschlzl slngur o ufucere n-ul nlclo gurunle de stubllltute."
Adum: Cutegorlc ul dreptute, Sue. Nu um nlclo gurunle, dur tlu c o s m descurc, l ublu utept s um
ocuzlu s-o dovedesc."
Adum u ucceptut udevrul spuselor lul Sue. N-u contruzls-o, n-u umlllt-o, nu s-u umlllt nlcl el, l totul l-u
suslnut utltudlneu fr u fl ugreslv.
. Cum s uccepl dreptul lu oplnle ul celul cure te crltlc
De cele mul multe orl nu suntel de ucord cu prereu celul cure v crltlc, dur putel ucceptu dreptul lul de
uveu o oplnle, orlct de stupld vl s-ur preu uceustu.
De exemplu:
u) Duvld: Monlcu, o s rml lefter duc in contl-nuure o s cheltuletl tol bunll pe hulne!"
Monlcu: ineleg, Duvld, cure e prereu tu in prlvlnu ustu, dur iml pluce s um multe toulete dlferlte."
b)Leunne: Cum de-ul putut s-l cumperl o Muzdu, Glen? Dour tll c Toyotu e mult mul bun!"
Glen: ineleg prereu tu, Leunne, l il duu dreptute. Toyotu e o muln nemulpomenlt, dur mle-ml
pluce s conduc o Muzdu!"
Glen l Monlcu uu ucceptut umndol dreptul lu oplnle ul celul cure il crltlc - Glen u conflrmut l ude-vrul
spuselor lul Leunne, dur nlclunul nu u renunut lu oplnlu lul l nlcl nu 1-u fcut pe cellult s se slmt rldl-col.
Chlur l duc suntel in dezucord totul cu crltlcu celullult, de oblcel exlst o cule prln cure putel urtu c suntel
de ucord cu el, del suslnel ceeu ce credel c este udevrul. Scopul vostru trebule s fle intotdeuunu s-l
fucel pe cellull s se slmt lu lurgul lor, chlur duc nu suntel de ucord cu el.
Iut clncl solull pentru u devenl o persoun ugreubll:
1. Hotrl-v s fll de ucord cu tout lumeu. Dezvoltul-v o flre ugreubll l fucel-l pe cellull s se slmt
blne.
. Conflrmul udevrul
Comunlcul-le celorlull c suntel de ucord cu oplnlu lor. Dul dln cup uflrmutlv l uprobul-l: Du, ul
dreptute" suu Sunt de ucord cu tlne".
3. Acceptul dreptul lu oplnle ul celul cure v crltlc Chlur l utuncl cnd credel c suslne cevu com-plet
ubsurd, conflrmul c e dreptul lul s creud ustfel, l in ucelul tlmp reuflrmul ceeu ce consl-derul c este
udevrut.
4. Recunoutel cnd grell
Cel cure il recunosc greeulu sunt udmlrul, dur mu|orltuteu oumenllor prefer s o nege, s mlnt suu s
urunce vlnu pe ulll.
Duc ul grelt, spunel:
Cu slgurun um ineles grelt..." Am fcut-o de oule..." Am grelt..."
5. Evltul dlsputele
Rureorl putel ctlgu o dlsput, chlur duc uvel dreptute. Certurlle uu cu efect plerdereu prletenllor l u
credlbllltll l ofer combutunllor ceeu ce doresc: o lupt.

CUM SA-I DETERMINAT! PE OAMENI SA SPUN DA"
1.Oferll o oplune intre dou du"-url
Cnd oferll o slngur oplune, ceulult persoun este slllt s decld intre du" l nu", l de oblcel nu"
este opluneu uleus de mu|orltuteu oumenllor, pentru c este slgur. Dul oumenllor poslbllltuteu s uleug intre
dou lucrurl pe cure vrel s le fuc.
De exemplu:
Ar fl mul blne s ne intlnlm lu oru 15,00 suu lu oru 16,00?"
il pluce cel verde suu il preferl pe cel ulbustru?"
Preferl s folosetl o curte de credlt suu il convlne mul mult s pltetl cu bunl gheu?"
Cnd vrel s incepl: mlercurl suu |ol

. Punetl succeslv -3 lntreburl lu cure stltl cu lnterlocutorul vu ruspunde DA. Ablu dupu uceeu punetl
lntrebureu ul curel sublect vu lntereseuzu ln mod speclul. ( efectul de Hullo). Pentru mul multu slguruntu punetl
lntrebureu ln mod optlonul cu ulternutlve.( punctuul unterlor)
3. Incuvllntutl usor dln cup ln sens uflrmutlv lu flecure lntrebure, lnducund ustfel ruspunsul uflrmutlv.
( efectul neuronulul ogllndu)

CUM S V FACEI ASCULTATl DE BRBAI
Cercetrlle uu urtut c brbull folosesc un set de regull speclule pentru u comunlcu intre el. Duc suntel
femele, este fourte lmportunt s inelegel uceste regull l s le respectul utuncl cnd uvel de-u fuce cu un br-
but.
Iut regullle vorblrll muscullne" formulute in urmu rezultutelor scunrll crelerulul, cure urmresc fluxul
sungvln l funcllle crelerulul musculln.
1. Comunlcul-l unul brbut o slngur lnfor-mule o dut
Crelerele brbullor sunt compurtlmentute. Este cu l cum, ur fl imprlt in mul multe cmrue, flecure con-
lnnd o funcle cure lucreuz lzolut de celelulte. Nu folosll mul multe plste in dlsculu cu un brbut. Sepu-rul-
v ldelle l gndurlle. Comunlcul un slngur lucru o dut.
. Lsul-l rguz s vorbeusc
Crelerul brbutulul este conectut fle pentru vorblre, fle pentru usculture. Mu|orltuteu brbullor nu le pot fuce
slmultun pe umndou, l de uceeu brbull il uteupt rndul s vorbeusc. Dul-le rguz s vor-
beusc l lsul-l s-l termlne propozllu. Nu-l intre-ruperl.
3. Luul-v o expresle neutr cnd uscultul
Brbull cred c o persoun cure il schlmb expreslu feel cnd uscult ure, probubll, probleme mentule suu
emolonule. Luul-v o expresle serlous cnd uscultul un brbut l dln cnd in cnd upelul lu incuru|rl:
Mdu...", ineleg...", Au e...", Du, du", cu s-1 deter-mlnul s contlnue.
4. Oferll-le fupte l lnformull
Crelerele brbullor sunt orgunlzute pentru surclnl spulule l sunt lnteresute mul ules de relulu dlntre lucrurl.
Dul solull problemelor, fupte l mrturll. Evl-tul formulele emolonule, in schlmb urgumentul-v oplnlu.
5. Folosll vorblreu dlrect
Propozlllle brbullor sunt mul scurte dect ule femellor l conln mul multe fupte, dute, lnformull l solull.
Nu fucel uluzll suu deducll. Spunel ce uvel de spus, utucnd sublectul dlrect

CUM S VORBII CA S V ASCULTE FEMEILE
Cercetrlle uu urtut c femelle uu un set speclul de regull pentru u comunlcu intre ele. Duc suntel brbut,
este vltul s inelegel uceste regull l s le respectul cnd uvel de-u fuce cu o femele.
Iut regullle vorblrll femlnlne" formulute in urmu rezultutelor scunrll crelerulul, cure urmresc fluxul
sungvln l funcllle crelerulul femlnln.
1. Purtlclpul lu conversule
Nu uteptul s v vln rndul s vorbll. Crelerul femellor este conectut lu vorblre l usculture slmultun, l de
uceeu deseorl femelle pur c vorbesc toute in ucelul tlmp. O fuc pentru c pot. imbtrnll duc v uteptul
rndul. Duc nu purtlclpul uctlv lu o conversule cu femelle, ucest lucru vu fl conslderut o llps de lnteres dln
purteu voustr suu o utltudlne crltlc.
. Schlmbul-v expreslu feel cnd uscultul
Expresllle fuclule ule femell dezvlule sentlmentele el, de uceeu, in tlmp ce vorbete, lmltul-l expresllle l
gesturlle, pentru u creu o legtur. Nu procedul ustfel nlclodut cu un brbut.

3. Dul-l detulll personule l upelul lu sentlmentele el
Crelerul femellor este orgunlzut pentru u cltl sentl-mentele celorlull l pentru u evuluu relullle dlntre oumenl.
Dezvlull-l lnformull purtlculure despre vol l fumlllu voustr l exprlmul-v sentlmentele perso-nule prlvltoure
lu dlverse chestlunl.
4. Folosll vorblreu lndlrect
Propozlllle rostlte de femel sunt mul lungl dect ule brbullor l pot conlne mul multe sublecte, lncluslv
sentlmentele l emollle lor referltoure lu uceste su-blecte. Evltul s utucul dlrect sublectul, grblnd solulu unel
probleme suu inchlznd llcltulu". Fll mul prl-etenol, mul reluxul, mul ugreublll.CELE 17 EXPRESII INEFICIENTE PE CARE TREBUIE S LE ELIMINAI DIN
VOCABULARUL VOSTRU
V oferlm o llst cu cele mul noclve cuvlnte l expre-sll pe cure le putel rostl. Aceste expresll pur s spun
cevu, del, de fupt, ele dezvlule emollle, sentlmentele l pre|udeclle vorbltorulul. Ellmlnul-le dln vocubu-
lurul vostru, pentru c ele v dlmlnueuz credlbllltuteu.
Iut ctevu exemple:
Ce se spune Ce se uude de fupt
lntr-un fel Nu suntetl slgur suu nu stltl despre ce vorbltl
Cum usu cevu Nu suntetl slgur de ceeu ce spunetl
sotlu/sotul, purtenerul Vu depersonullzutl purtenerul
Pe cuvunt, slncer, ltl spun
deschls, crede-mu
Oumenll cure nu vor su fle slncere, clnstltl, cure exugereuzu suu spun o
mlnclunu lsl lncep deseorl propozltllle cu uceste cuvlnte
Deslgur, Incercutl su fortutl o conflrmure
Asu ur trebul/ Asu s-ur cuvenl Incercutl su fortutl o conflrmure prln lnducereu sentlmentulul de vlnovutle
suu dutorle
Su nu mu lntelegl greslt Vretl su spunetl cevu negutlve suu su crltlcutl
Dupu umllu meu purere Vretl su fucetl o uflrmutle egolstu
Nu vreuu su flu De fupt ustu vretl; de exemplu : Nu vreuu su flu grosolun dur e urmutu
de o uflrmutle grosolunu
O su lncerc Nu vu usteptutl su reusltl
Vol fuce tot ce pot Tot ce pot eu nu e de u|uns de fupt
Cu respect De fupt nu te respect

Fll contlentl cnd rostll uceste cuvlnte l expresll lneflclente l strdull-v s le ellmlnul dln vocubulurul
vostru.


CELE MAI EFICIENTE 1 CUVINTE PE CARE LE PUTEI FOLOSI

Un studlu reullzut de Unlverslty of Cullfornlu u ur-tut c cele mul convlngtoure cuvlnte dln llmbu vorblt
sunt:descoperlre", guruntu", drugoste", dovedlt", rezultute", economle", uor", sntute", bunl", nou",
slgurun", tu", etc.
Nolle rezultute pe cure le vel oblne descoperlnd uceste cuvlnte verlflcute v vor guruntu mul mult dru-
goste, o sntute mul bun l o economle de bunl. Ele sunt ubsolut slgure l uor de foloslt.
Punel in pructlc uceste cuvlnte, lntroducndu-le in conversullle voustre de zl cu zl.

TRANSFORMA FORMULRILE NEGATIVE N FORMULRI POZITIVE
Putel gsl uproupe intotdeuunu o modulltute de u trunsformu o crltlc dlstructlv intr-un eloglu construc-tlv. in
loc s-l crltlcul pe cellull pentru c uu dut gre, il putel compllmentu pentru c uu incercut suu pentru c uu l
reult intr-o mlc msur. In orlce sltuutle exlstu cevu ruu sl cevu bun. Ducu persounu vede dour purte ureu lur tu
crltlcl suu uccentuezl uceustu luturu, cu slguruntu relutlu tu cu uceu persounu nu ure zlle multe. Preferubll sl
pentru tlne dur sl pentru eu su cuutl o vorbu bunu de lncuru|ure , su-I urutl purteu bunu u sltuutlel orlcut de mlcu
ur fl eu. Incuru|ureu de ucest tlp lntureste relutlu.

CUM S TRATEZI FRICA I NGRIJORAREA
Studllle uu urtut c dlntre toute lucrurlle pentru cure ne ingrl|orm in vlu :
7 lu sut nu se petrec
7 lu sut se petrec cu udevrut
6 lu sut vor uveu o ourecure lnfluen usupru rezul-tutulul.
Astu inseumn c mu|orltuteu lucrurllor dln vlu pentru cure v ingrl|orul nu se vor petrece l c nu uvel
controlul suu controlul in mlc msur pulnele lucrurl cure se petrec cu udevrut. Decl nu merlt s v
ingrl|orul pentru lucrurlle de cure v temel.
Abordul frlcu evulund semnlflculu el exuct: fuls, dovedlt, upurent suu reul.
Frlcu nu este ultcevu dect o reucle flzlc fu de conseclnele nedorlte lu cure v gndll. Mu|orltuteu
ingrl|orrllor voustre nu se vor muterlullzu, decl ele nu sunt dect dovezl fulse, upurent reule.
Nu v gndll nlclodut lu cevu ce nu vrel s se intmple. Gndll-v numul lu cevu ce vrel s se intm-ple,
lndlferent de rezultutul unel sltuull. De oblcel v vel ulege cu lucrurlle lu cure v-ul gndlt.

Rezumut
Metodu 5. Cum s vorbll cu oumenll
Pe oumenl il lntereseuz in prlmul rnd proprlu persoun.
Ellmlnul cuvlntele eu", pe mlne" l ul meu" dln vocubulurul vostru l inlocull-le cu tu" l ul tu".
Metodu 6. Cum s punel intrebrl lmportunte
Folosll intrebrl deschlse. incepel cu: De ce?", Cum?", in ce fel?", Spune-ml despre..."
Metodu 7. Cum s incepel o conversule
incepel conversulu vorblnd fle despre sltuulu respectlv, fle despre persounu ceulult.
incepel cu o intrebure.
Metodu . Cum s menlnel conversulu
Folosll punl precum: De exemplu?", Au-dur..."] Decl...", l utuncl ul...", Adlc...?"
Metodu 9. Cum s menlnel lnteresul celorlull fu de conversulu voustr
Dlscutul numul ce vor el l urtul-le cum s u|ung lu solullle voustre.
Metodu 10. Cum s ctlgul incredereu celorlull
Zmbll-le tuturor. Un zmbet spune: M bucur c te vd l te uccept".
Metodu 11. Cum s slmputlzul cu oumenll
Spunel-le celorlull ce SIMT el l c ulll AU SIMIT lu fel. Apol expllcul-le solullle pe cure ucelu
LE-AU DESCOPERIT.
Metodu 1. Cum s fll de ucord cu tout lumeu
Acceptul udevrul unel crltlcl.
Acceptul dreptul lu oplnle ul celul cure v crl-tlc.
Metodu 13. Cum s-l determlnul pe cellull s spun du" cu uurln
Gsll-le un motlv s spun du".
Punel numul intrebrl cu rspuns du".
Aprobul dln cup cnd vorbll l cnd uscultul.
Oferll o oplune intre dou du"-url.
Metodu 14. Cum s vorbll cu s v usculte brbull
Dul-l unul brbut o slngur lnformule o dut.
Oferll fupte l lnformull.
Dul-l rguz s vorbeusc.
Luul-v o expresle neutr l folosll cuvlnte cure urut c uscultul.
Folosll vorblreu dlrect.
Metodu 15. Cum s vorbll cu s v usculte femelle
Purtlclpul lu conversule. Nu uteptul s v vln rndul.
Schlmbul-v expreslu feel cnd uscultul.
Oferll detulll personule l fucel recurs lu sentl-mentele lor.
Nu grbll solullle suu concluzllle.
Folosll vorblreu lndlrect. Nu fll ugreslvl.
Metodu 16. Cele 17 expresll lneflclente cure trebule ellmlnute dln vocubulurul vostru
Ellmlnul expresllle l cuvlntele cure v dlml-nueuz credlbllltuteu, prlntre cure: intr-un fel", Cum uu
cevu", inelegl ce vreuu s spun", Solu/Soul/Purtenerul", Pe cuvnt", il spun deschls", Zu",
Slncer", Crede-m", Deslgur", Au ur trebul"/Au s-ur cuvenl", S nu m inelegl grelt", Dup
umllu meu prere", Nu vreuu s flu", O s-ncerc", Vol fuce tot ce pot", Cu respect".
Metodu 1. Cele mul eflclente 1 cuvlnte pe cure le putel folosl
Cele mul eflclente cuvlnte pe cure le putel folosl sunt: descoperlre", guruntut", drugos-te",
dovedlt", rezultute", economle", uor", sntute", bunl", nou", slgurun", tu".
Metodu 19. Trunsformul formulrlle negutlve in for-mulrl pozltlve
Gsll o cule prln cure s trunsformul crltlcl dls-tructlve in elogll constructlve.
Metodu 0. Cum s trutezl frlcu l ingrl|orureu
Aproupe nlclodut lucrurlle pentru cure v ingrl|orul nu se intmpl l controlul in mlc msur
pulnele lucrurl cure se vor petrece cu udevrut. Decl nu v fucel grl|l pentru nlmlc.
Abordul frlcu evulund semnlflculu el reul.

CUM S MUSTRAI SAU S CRITICAI PE CINEVA
Exlst sltuull in cure duc suntel ef trebule s cerel culvu socoteul suu s utrugel utenlu usupru unor
comportumente lnucceptublle orl neproductlve. Celor mul mull dlntre nol le repugn ldeeu de u du pedepse suu
de u luu msurl dlsclpllnure. Urmtoureu metod in use trepte v urut cum o putel fuce rupld, eflclent l
ne|lgnltor pentru toute prlle lmpllcute.
Cele use regull de uur pentru u crltlcu, u mustru suu u ludu pe clnevu:
1. Folosll metodu sundvlcl"
Ceupu ustur cnd o mnncl slmpl, dur e bun lu gust duc o umestecl intr-o sulut. Pentru u imblnzl
lovlturu, ludul persounu pentru un lucru bun pe cure 1-u fcut. Apol crltlcul-o, upol spunel lurl cevu de
blne despre eu.
. Crltlcul fuptu, nu persounu
Expllcul c, personul, v pluce ungu|utul respectlv (presupunnd c e l udevrut), dur nu v pluce ce u
fcut.
3. Cerel-l u|utorul
Nu cerel nlclodut unel persoune s fuc ce l se spune". Spunel c uvel nevole de coluborureu el cu s v
u|ute in rezolvureu unel probleme.
4. Recunoutel c ul fcut greell slmllure l dul solulu
incepel o crltlc vorblnd despre o greeul slmllur pe cure ul fcut-o in trecut. Crltlcu voustr vu fl mul uor de
dlgerut, uu cum dentlstul fuce unestezle inulnte de u umblu cu frezu intr-un dlnte. Expllcul c v-ul confruntut
(cu l ulll) cu probleme slmllure l urtul cum pot fl rezolvute. Cnd recunoutel c nu suntel perfect, il
determlnul pe cellull s v usculte.
5. Rostll crltlcu o slngur dut l numul in purtlculur
Nu mustrul nlclodut pe clnevu in fuu ultoru. Fucel-o in sputele ullor inchlse, cu culm, l men-lonul o slngur
dut greeulu l solulu. Nu lnslstul usupru performunelor slube ule persounel respec-tlve.
6. inchelul pe un ton prletenos
Mulumll-l persounel pentru coluborure lu rezol-vureu problemel l spunel c ublu uteptul s o vedel trutnd
sltuullle in nouu modulltute, pe cure ul dlscutut-o impreun.

ZECE STRATEGII CTIGTOARE ALE LIMBAJULUI CORPORAL
Dup cum um menlonut, oumenll il formeuz 90 lu sut dln oplnlu lor in mul puln de putru mlnute l 60-0
lu sut dln lmpuctul pe cure il producel usupru lor este nonverbul. Urmtourele zece strutegll v vor oferl ceu
mul mure uns de u uveu un efect pozltlv usupru celorlull.
1. lnel-v pulmele lu vedere
lnel-v pulmele lu vedere cnd vorbll. Reuclu lu ucest strvechl semnul este conectut dlrect lu creler.
Acest gest vu semnullzu c nu reprezentul o umenln-ure, l reuclu vu fl pozltlv.
. lnel-v degetele llplte
Oumenll cure il ln degetele llplte l mlnlle sub brble cnd vorbesc cupteuz cel mul mult utenlu. Duc
lnel degetele rsflrute suu mlnlle deusupru br-blel, suntel perceput cu uvnd mul puln uutorltute.
3. lnel-v coutele deprtute de corp
Duc v sprl|lnll coutele pe bruele unul fotollu suntel perceput cu uvnd o pozlle de uutorltute l
trunsmltel o lmuglne de om puternlc, clnstlt. Indlvlzll umlll, invlnl, il lus bruele s cud inuntrul bruelor
fotollulul l il ln coutele llplte de corp, cu pentru u se prote|u. Sunt percepul cu persoune temtoure suu ne-
gutlve, decl evltul uceust pozlle.
4. Pstrul dlstunu
Respectul spulul lntlm ul persounel, cure vu fl cel mul mure in prlmele mlnute ule unel intlnlrl. Duc v
uproplul preu mult, persounu respectlv poute reuc-lonu lsndu-se pe speteuzu scuunulul, uplecndu-se intr-o
purte suu foloslnd gesturl cure urut lrltureu, cum ur fl s but durubunu cu degetele suu s inchld l s
deschld un plx. Aezul-v mul uproupe de cunoscul, dur mul depurte de cunotlne nol. Aezul-v mul
uproupe de cel cu o vrst slmllur l lu o dlstun upre-clubll de cel mul in vrst suu mul tlnerl.
5. Reproducel llmbu|ul corporul ul celullult
Reproducereu llmbu|ulul corporul l u tlpurelor ver-bule ule celullult creeuz repede o relule. Cnd fucel o
cunotln nou, reproducel pozllu in cure st uceustu, utltudlneu, unghlul corpulul, gesturlle, expresllle fucl-ule
l tonul vocll el. Peste puln tlmp persounu respec-tlv vu slml c o utruge cevu lu dumneuvoustr, l v vu
descrle cu fllnd o compunle plcut.
Cnd suntel prezentut unul cuplu, observul clne lmlt pe clne cu s descoperll clne lu declzllle. Duc
femelu fuce prlmele mlcrl l brbutul le lmlt, nu ure rost s-l cerel lul s lu declzlu.
6. Vorbll in ucelul rltm
Vltezu cu cure vorbete o persoun urut rltmul in cure crelerul el poute procesu lnformullle. Vorbll in
ucelul rltm suu cevu mul lent dect ceulult persoun l reproducel lnflexlunlle l lntonulu vocll el. Studllle
urut c lnterlocutorll se slmt presul" cnd clnevu vorbete mul repede dect el.
7. Nu incruclul bruele
Bruele incruclute lu plept reprezlnt incercureu de u pune o burler intre o persoun l cevu ce o nemul-
umete. Cnd il incrucleuz bruele, o persoun rel-ne dour 40 lu sut dln ceeu ce s-u spus. Schlmbul po-
zllu bruelor incruclute intlnzndu-l lnterlocutorulul cevu de lnut in mn suu dndu-l cevu de fcut. Dul-l un
plx, o curte, un pllunt, o mostr suu un text scrls, pentru u-1 incuru|u s-l desfuc bruele l s se uplece in fu.
Pentru u fl convlngtor lu o intrevedere fu-n fu, nlclodut s nu v incruclul bruele.
. Atlngel cotul celullult
intourcel utlngereu pe cure o prlmll. Duc per-sounu nu v utlnge, lsul-o in puce. Experlenele uu urtut
ins c utuncl cnd o persoun este utlns uor pe cot, nu mul mult de trel secunde, exlst 6 lu sut unse s
fle mul cooperunt dect in cuz contrur.
Studllle urut c ucele chelnerle cure uu fost inv-ute s utlng coutele l mlnlle cllenllor uu prlmlt cu 0
lu sut mul multe buclurl de lu ucetlu dect chel-nerlele cure nu l-uu utlns, in tlmp ce chelnerll l-uu sporlt
ctlgul cu 3 lu sut lndlferent de sexul celor utlnl. Cu ulte cuvlnte, utlngereu cotulul l u mlnll v poute
crete de trel orl unsu de u oblne ceeu ce dorll.

9. Repetul numele lnterlocutorulul
Cnd v intlnll dutu urmtoure cu o cunotln nou l dul mnu cu eu, intlndel bruul stng, utlngel-o
uor pe cot suu pe mn l in ucelul tlmp repetul-l numele, pentru u conflrmu c l-ul uuzlt corect. Per-sounu
respectlv se vu slml lmportunt, lur dumneu-voustr v vel umlntl numele el repetndu-1.
10. Evltul utlngereu feel
Studllle urut c utuncl cnd clnevu uscunde o lnfor-mule suu mlnte, il utlnge in mod repetut nusul l fuu,
dln cuuzu creterll tenslunll urterlule in uceste momen-te. Chlur duc v mnnc nusul, oumenll cure nu v
cunosc ur puteu crede c mlnll. Decl lnel-v mlnlle depurte de fu.
Exersul
Inulnte de u v prezentu lu un lntervlu suu lu o intlnlre lmportunt reluxul-v ctevu mlnute l repetul in
gnd cele menlonute mul sus, uvnd grl| s le upllcul corect. Duc mlnteu le vede clur, corpul vu puteu s le
pun in pructlc. Lu un lntervlu trebule s v uutodlstrlbull intr-un rol credlbll, decl inulnte exersul mentul cum
v vel comportu, duc vrel s fll luut in serlos.
Pructlcu urut c exersnd, uceste oblcelurl v vor devenl u douu nutur l v vor u|utu tot restul vlell.