Anexa nr. 3 _________________________ Nr.____ Din______________ DECIZIE nr.

4 Subsemnatul__________________, director___________________, în baza OMAI 712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI: I. Executantul instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:__________________ A. Instructajul introductiv general Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97). B. Instructajul specific locului de muncă Cadrul tehnic PSI C. Instructajul periodic Instructajul periodic se execută: - pentru personalul_____________- de către cadrul tehnic PSI D. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instructajul se execută: - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. II. Instruirea Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: A. Instructajul introductiv general 1. Durata instructajului-minim 8 ore 2. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri d) elevi, studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului:

exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).P.S. f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: .a) acte normative generale: .alarmarea conducerii societăţii . capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită. sonerie ) .instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori.anunţare pompieri militari . cu termene şi responsabilităţi . -Norme Generale de PSI ord. descriere sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.alarmare alte forţe (dacă este cazul) ..instalaţii speciale de: semnalizare incendii.exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă d) forme şi metode specifice de PSI .plan de evacuare .măsuri de îmbunătăţire a PSI. pompieri militari e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: .data şi ora observării incendiului . stingere incendii . . SPC (propriu sau convenţie).I. .modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).1 la 11.forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă.controale PSI ( interne din societate şi externe. 775/98 MI.G.plan de intervenţie .OGR 60/97 art. c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor .cap.I.plan de depozitare .S. III b) acte normative specifice: .normele PSI şi de dotare valabile în unitate. exemplul pompierii militari) .mijloace de anunţare (telefon.001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de P.stingătoare portabile şi transportabile..persoana care a anunţat incendiu .D.locul evenimentului . art 23 .alarmare forţe proprii .

amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor. Durata instructajului: minim 8 ore 2. b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă. . în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie). instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Instructajul specific locului de muncă 1. B. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare. etc. instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine. utilajelor. Conţinutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor. materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă. inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice. . studenţi aflaţi în practică 3. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex. recipiente sub presiune. 4. funcţionarea.evacuarea materialelor periculoase (explozibile. c) descrierea. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. aparatelor. .evacuarea materialelor ce înglobează valori mari. d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice. dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. măsuri de prevenire a acestora. recipiente cu gaze sau lichide inflamabile) .) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri.g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: .evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului. dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. convenţie civilă. ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. temporari sau zilieri d) elevi.evacuarea persoanelor din construcţia. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă. Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite. hidranţi. e) descrierea.

când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă. conducte tehnologice sau conductoare electrice. 1.lucrări de tăiere sau lipire cu flacără . subingineri. 4. C. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime.la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite . la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte.pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative b) la trei luni . . . personal din laboratoare. Instructajul special pentru lucrări periculoase. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. 2. Intervalul între două instructaje periodice: a) lunar .f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor. c) la 6 luni .lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje. utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni.lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile. . Instructajul se execută la: . Instructajul periodic: 1.Durata: minim 15 min.când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia.personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate.lucrări de sudare .restul personalului (directori. explozie. calamitate naturală. specialişti. avarie). aparate. d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: . maşini. personal TESA. maiştri. . personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative).lucrări care pot provoca scântei mecanice . .lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. Durata instructajului: minim 2 ore 2. evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. etc. cercetători. funcţionari.când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. D. ingineri. .

. c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. . recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate. cazanelor. litera c) şi d). Instructajul pentru personalul din afara societăţii 1. 2 litera e).punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. întreţinere şi de service. . Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop. 2 litera a) şi b). rezervoare.curăţarea interioară a unor vase.prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. Se stabilesc. care să conţină problematica prezentată. 5. 15 minute).) . etc.prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. prin act de autoritate al patronului. E. . prelucrate sau vehiculate produse combustibile. însoţit de tabele cuprinzând numele. revizii. etc. asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs.prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. III. . Finalizarea instructajelor A. . prenumele şi semnătura persoanelor instruite. decongelări. locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul. Problematica instructajului: .aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive. acestea sunt instruite sumar ( max.lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări. 4. aprinderea cuptoarelor tehnologice. Persoanele care participă: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii. 2. Durata: minim 15 minute 2. prin care. Consemnarea instructajelor: . e) vizitatori în grup de minim 5 persoane 3.prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct.

instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) B.instructajul introductiv general .instructajul la locul de muncă .instructaj la conversia profesională b) Registru de predare-primire a schimbului .instructaj pentru persoanele din afara societăţii d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase: . Director .instructaj pe schimb .instructajul periodic .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) . Se păstrează pe o perioadă de 24 luni. _____________________ .a) Fişă individuală de instructaj PSI .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) c) Procese verbale de instruire: . Testele impuse de OMAI 712/2005se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful