Anexa nr. 3 _________________________ Nr.____ Din______________ DECIZIE nr.

4 Subsemnatul__________________, director___________________, în baza OMAI 712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI: I. Executantul instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:__________________ A. Instructajul introductiv general Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97). B. Instructajul specific locului de muncă Cadrul tehnic PSI C. Instructajul periodic Instructajul periodic se execută: - pentru personalul_____________- de către cadrul tehnic PSI D. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instructajul se execută: - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. II. Instruirea Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: A. Instructajul introductiv general 1. Durata instructajului-minim 8 ore 2. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri d) elevi, studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului:

775/98 MI. SPC (propriu sau convenţie). III b) acte normative specifice: . descriere sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.I.001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de P.anunţare pompieri militari . capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.alarmare forţe proprii . pompieri militari e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: .alarmarea conducerii societăţii .G.data şi ora observării incendiului .normele PSI şi de dotare valabile în unitate. sonerie ) .modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă.S. c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor . stingere incendii .. -Norme Generale de PSI ord.1 la 11.instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori.P.instalaţii speciale de: semnalizare incendii.D.alarmare alte forţe (dacă este cazul) . art 23 .plan de intervenţie .plan de evacuare .controale PSI ( interne din societate şi externe. f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: . .cap.a) acte normative generale: . cu termene şi responsabilităţi .mijloace de anunţare (telefon.I.exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă d) forme şi metode specifice de PSI .S.stingătoare portabile şi transportabile.persoana care a anunţat incendiu . . exemplul pompierii militari) .plan de depozitare .locul evenimentului .măsuri de îmbunătăţire a PSI.. exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).OGR 60/97 art.

g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: . Instructajul specific locului de muncă 1. instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate. etc. funcţionarea. b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă. funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă. în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul. c) descrierea. amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie). instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine. Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă. B. aparatelor. inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice. temporari sau zilieri d) elevi.evacuarea materialelor ce înglobează valori mari. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice. hidranţi. materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă.evacuarea materialelor periculoase (explozibile. . utilajelor. Durata instructajului: minim 8 ore 2. . convenţie civilă. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. recipiente cu gaze sau lichide inflamabile) . dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie.evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. recipiente sub presiune. ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex. .) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri.evacuarea persoanelor din construcţia. măsuri de prevenire a acestora. e) descrierea. 4. studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

avarie). aparate. D. Intervalul între două instructaje periodice: a) lunar .Durata: minim 15 min. C. evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. c) la 6 luni .lucrări de topire a bitumului sau asfaltului.lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite .lucrări care pot provoca scântei mecanice . d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: .lucrări de sudare .lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje.pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative b) la trei luni . Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. personal din laboratoare.când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia.când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă. utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni. maiştri. Instructajul special pentru lucrări periculoase. 1. personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative). Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. funcţionari. .lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile. 2.când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. subingineri. 4. Instructajul periodic: 1. . calamitate naturală. .personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate.lucrări de tăiere sau lipire cu flacără . Durata instructajului: minim 2 ore 2.restul personalului (directori. conducte tehnologice sau conductoare electrice. cercetători.f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. personal TESA. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. maşini. specialişti. ingineri.la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu. . Instructajul se execută la: . . explozie. . etc.

Persoanele care participă: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii. III. 2.lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări. Finalizarea instructajelor A. 5. 15 minute).aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive. rezervoare. litera c) şi d). cazanelor. prenumele şi semnătura persoanelor instruite.prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul. decongelări. Durata: minim 15 minute 2. prelucrate sau vehiculate produse combustibile. 2 litera a) şi b). . întreţinere şi de service. revizii. prin care. prin act de autoritate al patronului.) . . . 4. 2 litera e).prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. Consemnarea instructajelor: . E. . care să conţină problematica prezentată.. însoţit de tabele cuprinzând numele. Problematica instructajului: . asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs. recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate.prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. Instructajul pentru personalul din afara societăţii 1.punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop. e) vizitatori în grup de minim 5 persoane 3. etc. acestea sunt instruite sumar ( max.prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. aprinderea cuptoarelor tehnologice. etc. . Se stabilesc.curăţarea interioară a unor vase.

instructajul periodic . Se păstrează pe o perioadă de 24 luni.instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) c) Procese verbale de instruire: .a) Fişă individuală de instructaj PSI . Director .instructaj la conversia profesională b) Registru de predare-primire a schimbului .instructajul la locul de muncă . Testele impuse de OMAI 712/2005se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor.instructaj pentru persoanele din afara societăţii d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase: .instructajul introductiv general .instructaj pe schimb .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) B.instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) . _____________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful