Anexa nr. 3 _________________________ Nr.____ Din______________ DECIZIE nr.

4 Subsemnatul__________________, director___________________, în baza OMAI 712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI: I. Executantul instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:__________________ A. Instructajul introductiv general Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97). B. Instructajul specific locului de muncă Cadrul tehnic PSI C. Instructajul periodic Instructajul periodic se execută: - pentru personalul_____________- de către cadrul tehnic PSI D. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instructajul se execută: - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. II. Instruirea Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: A. Instructajul introductiv general 1. Durata instructajului-minim 8 ore 2. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri d) elevi, studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului:

normele PSI şi de dotare valabile în unitate. sonerie ) . capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită.locul evenimentului .. stingere incendii .exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă d) forme şi metode specifice de PSI . SPC (propriu sau convenţie).modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale). .mijloace de anunţare (telefon.S.plan de depozitare . exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).alarmare alte forţe (dacă este cazul) .P.instalaţii speciale de: semnalizare incendii.G. cu termene şi responsabilităţi .plan de evacuare .forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă.alarmare forţe proprii . III b) acte normative specifice: . descriere sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.D.001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de P.data şi ora observării incendiului .I. exemplul pompierii militari) .alarmarea conducerii societăţii .1 la 11.măsuri de îmbunătăţire a PSI. pompieri militari e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: .OGR 60/97 art.a) acte normative generale: . .I. f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: .stingătoare portabile şi transportabile. -Norme Generale de PSI ord.S.instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori.controale PSI ( interne din societate şi externe.cap.persoana care a anunţat incendiu . art 23 .anunţare pompieri militari .plan de intervenţie . c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor . 775/98 MI..

materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă. recipiente sub presiune. Instructajul specific locului de muncă 1.evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. convenţie civilă. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă. Conţinutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor.evacuarea materialelor periculoase (explozibile. Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite. studenţi aflaţi în practică 3. 4. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex. temporari sau zilieri d) elevi. instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate. ordinea înscrisă este cea a priorităţilor.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri. funcţionarea. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare. etc. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice. amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor. hidranţi. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. . B. aparatelor.g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: . măsuri de prevenire a acestora. în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul. d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice. c) descrierea. e) descrierea. instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine. dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor.evacuarea materialelor ce înglobează valori mari. b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă. utilajelor. Durata instructajului: minim 8 ore 2. dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie. recipiente cu gaze sau lichide inflamabile) .: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie). .evacuarea persoanelor din construcţia. funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă. .

personal TESA.când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia. funcţionari. maiştri. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. Intervalul între două instructaje periodice: a) lunar . personal din laboratoare.lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni. subingineri. calamitate naturală.lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile. Instructajul se execută la: . conducte tehnologice sau conductoare electrice. C.când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă.când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii.lucrări care pot provoca scântei mecanice .lucrări de tăiere sau lipire cu flacără . D. aparate. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. ingineri.Durata: minim 15 min. specialişti.pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative b) la trei luni . Durata instructajului: minim 2 ore 2. evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. maşini. 4. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. c) la 6 luni .lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje.la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu.personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate. . . . d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: .restul personalului (directori. avarie). . Instructajul periodic: 1. 1. personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative). explozie.lucrări de sudare .lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite . Instructajul special pentru lucrări periculoase. etc. 2. . .f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor. cercetători. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte.

2 litera e). . prin care. Durata: minim 15 minute 2. rezervoare.. prin act de autoritate al patronului.) . Instructajul pentru personalul din afara societăţii 1. Problematica instructajului: . 2 litera a) şi b). III.aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive. litera c) şi d). c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate. aprinderea cuptoarelor tehnologice. e) vizitatori în grup de minim 5 persoane 3. cazanelor.prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări. Persoanele care participă: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii. . prenumele şi semnătura persoanelor instruite. decongelări.prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. întreţinere şi de service. Finalizarea instructajelor A. . E.curăţarea interioară a unor vase.punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora.prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. însoţit de tabele cuprinzând numele. asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs. Consemnarea instructajelor: . etc. prelucrate sau vehiculate produse combustibile. etc. . Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop. 15 minute). recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate. revizii.prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. . acestea sunt instruite sumar ( max. 2. Se stabilesc. care să conţină problematica prezentată. 4. locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul. 5.

instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) .instructaj la conversia profesională b) Registru de predare-primire a schimbului . Testele impuse de OMAI 712/2005se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor.instructaj pentru persoanele din afara societăţii d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase: .instructajul la locul de muncă . _____________________ . Director . Se păstrează pe o perioadă de 24 luni.instructajul introductiv general .instructaj pe schimb .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) B.a) Fişă individuală de instructaj PSI .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) c) Procese verbale de instruire: .instructajul periodic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful