Anexa nr. 3 _________________________ Nr.____ Din______________ DECIZIE nr.

4 Subsemnatul__________________, director___________________, în baza OMAI 712/2005 stabilesc următoarele măsuri obligatorii privind instruirea pe linie de PSI: I. Executantul instructajelor Se desemnează pentru executarea instructajelor:__________________ A. Instructajul introductiv general Cadrul tehnic PSI ( persoana stabilită pentru controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, potrivit art. 19 litera g din OGR 60/97). B. Instructajul specific locului de muncă Cadrul tehnic PSI C. Instructajul periodic Instructajul periodic se execută: - pentru personalul_____________- de către cadrul tehnic PSI D. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instructajul se execută: - privind tehnologia de execuţie de către conducătorul formaţiei de lucru - privind condiţiile tehnologice de către conducătorul locului de muncă. Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale. E. Instructajul pentru personalul din afara unităţii Se execută de către personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. II. Instruirea Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va executa astfel: A. Instructajul introductiv general 1. Durata instructajului-minim 8 ore 2. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă, convenţie civilă, etc.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri, temporari sau zilieri d) elevi, studenţi aflaţi în practică 3. Conţinutul instructajului:

forţe de intervenţie: personalul de la locul de muncă.I.plan de depozitare . capitolul corespunzător obligaţiilor PSI pentru personalul din categoria instruită. sonerie ) .I.anunţare pompieri militari .S.OGR 60/97 art.normele PSI şi de dotare valabile în unitate.alarmarea conducerii societăţii .001 cele 5 decizii de reglementarea ordinii interioare pe linie de P. 775/98 MI.exemplul de organizare a intervenţiei la locul de muncă d) forme şi metode specifice de PSI . pompieri militari e) mijloacele tehnice de PSI existente şi modul de utilizare a acestora: . III b) acte normative specifice: . .P.stingătoare portabile şi transportabile. art 23 .plan de evacuare .modul de sancţionare al încălcărilor la normele PSI (contravenţionale sau infracţionale).cap.1 la 11.S. exteriori ) şi modul de echipare a acestora (teoretic şi practic).locul evenimentului .plan de intervenţie . stingere incendii . cu termene şi responsabilităţi . descriere sumară a construcţiei şi substanţelor de stingere utilizate şi descrierea amănunţită a modului de punere în funcţiune.alarmare alte forţe (dacă este cazul) . f) modul de acţiune în cazul observării unui incendiu şi anunţarea lui: . exemplul pompierii militari) .data şi ora observării incendiului .. SPC (propriu sau convenţie).controale PSI ( interne din societate şi externe.G.instalaţii de stingere cu hidranţi ( interiori. .mijloace de anunţare (telefon.alarmare forţe proprii . c) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor .a) acte normative generale: .instalaţii speciale de: semnalizare incendii. -Norme Generale de PSI ord.persoana care a anunţat incendiu .D..măsuri de îmbunătăţire a PSI.

materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă. Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. funcţionarea.evacuarea persoanelor din construcţia. inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice. în afara spaţiilor unde s-ar putea propaga incendiul.: evacuare persoane şi intervenţie folosind mijloacele de primă intervenţie). 4. studenţi aflaţi în practică 3. la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor. . c) descrierea. hidranţi. Atenţie: Evacuările atât de personal cât şi de materiale se vor face în locuri special stabilite. b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă.evacuarea materialelor ce înglobează valori mari. d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a planurilor de intervenţie specifice. Categorii de personal ce participă: a) noii angajaţi la muncă( contract de muncă. Acţionarea cu mijloace iniţiale de combatere a incendiului (stingătoare. recipiente cu gaze sau lichide inflamabile) . Instructajul specific locului de muncă 1. . . dar şi în afara spaţiilor rezervate forţelor de intervenţie.) b) salariaţi transferaţi sau detaşaţi de la o unitate la alta c) lucrători sezonieri. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie. convenţie civilă. Durata instructajului: minim 8 ore 2. Atenţie: Acţiunile se pot efectua simultan (ex. instalaţia incendiată şi alarmarea persoanelor din construcţiile vecine. ordinea înscrisă este cea a priorităţilor. temporari sau zilieri d) elevi.evacuarea materialelor periculoase (explozibile. utilajelor. amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor. funcţionarea şi modul de urmărire şi de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă.g) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu: . e) descrierea. măsuri de prevenire a acestora. B. Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. aparatelor. etc. Conţinutul instructajului: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor. recipiente sub presiune.evacuarea materialelor combustibile din calea de propagare a incendiului. instalaţii speciale) din dotarea spaţiilor afectate.

conducte tehnologice sau conductoare electrice. aparate.lucrări de tăiere sau lipire cu flacără .când un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de muncă. d) instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: . Durata instructajului: minim 2 ore 2. subingineri. personal muncitor fără funcţii de execuţie sau operative). c) la 6 luni . Nu vor fi admise la lucru persoanele ce nu îndeplinesc criteriile de cunoştinţe minime. Intervalul între două instructaje periodice: a) lunar . Instructajul se finalizează cu un test grilă de minimum 10 întrebări. 1. funcţionari. evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu. personal din laboratoare. personal TESA. calamitate naturală.lucrări de topire a bitumului sau asfaltului. maiştri. C. 4.personalul cu lucrează direct şi nemijlocit la aparate. etc.lucrări de sudare . specialişti.Durata: minim 15 min. Instructajul special pentru lucrări periculoase. utilaje şi instalaţii tehnologice şi având pregătirea: tehnicieni. . ingineri. . avarie).restul personalului (directori. Instructajul periodic: 1. . . D.când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia.pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative b) la trei luni . explozie. . cercetători. 2.lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje.lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurt circuite .lucrări care pot provoca scântei mecanice . la care sunt necesare 70% din răspunsuri să fie corecte. .f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor. Instructajul se execută la: .lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile.când sau adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii. maşini. Se va repeta testul de câte ori va fi nevoie.

decongelări. Persoanele care participă: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii b) personalul societăţilor comerciale de reparaţii. rezervoare. prelucrate sau vehiculate produse combustibile. 2. însoţit de tabele cuprinzând numele. care să conţină problematica prezentată. aprinderea cuptoarelor tehnologice. acestea sunt instruite sumar ( max. III. .. Consemnarea instructajelor: . . întreţinere şi de service. prin act de autoritate al patronului.punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora. litera c) şi d). locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incintă pentru care se execută instructajul. .aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze inflamabile sau explozive.) . 5. prin care. prenumele şi semnătura persoanelor instruite. recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate.curăţarea interioară a unor vase. Se stabilesc. 2 litera a) şi b).prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase. etc. . Problematica instructajului: . E. asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs. Consemnarea efectuării instructajului se face într-un proces verbal întocmit în acest scop. etc. revizii. 4. 2 litera e). Finalizarea instructajelor A.prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru persoanele prevăzute la pct. Durata: minim 15 minute 2.prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru persoanele prevăzute la pct. e) vizitatori în grup de minim 5 persoane 3. . cazanelor. c) conducătorii auto şi personalul aparţinând căilor ferate d) personalul de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate.prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la pct. 15 minute).lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări. Instructajul pentru personalul din afara societăţii 1.

instructaj la conversia profesională b) Registru de predare-primire a schimbului .a) Fişă individuală de instructaj PSI . Testele impuse de OMAI 712/2005se păstrează de către persoanele desemnate pentru efectuarea instructajelor. _____________________ .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) c) Procese verbale de instruire: .instructaj pe schimb .instructajul introductiv general .instructajul periodic .instructaj pentru persoanele din afara societăţii d) Permis de execuţie a lucrărilor periculoase: .instructajul la locul de muncă .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) . Se păstrează pe o perioadă de 24 luni. Director .instructajul special pentru lucrări periculoase (după caz) B.