Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA BABENI

Str. Calea lui Traian, nr. 128 Tel/fax 0250765374 e-mail educatieincluziva@yahoo.com Nr. .. /

FISA POSTULUI pentru profesorul-kinetoterapeut An scolar 2011-2012

n temeiul Legii Educatiei, nr. 1 din 2011,cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. 596/12.11.2007, se ncheie ast zi,_______________ prezenta fi a postului:

Numele i prenumele: ------------------------------------------------------------------------Specialitatea: ------------------------------------------------------------------------------------------Denumirea postului -----------------------------------------------------------------Decizia de numire------------------------------------------------------------------------------Incadrarea: titular/suplinitor/asociat------------------------------------------------------------Numar de ore/sarcini de serviciu------------------------------------------------------------------Numar de ore de predare---------------------------------------------------------------------------1. Cerin ele postului: Studii_____________________________________________________ Specialitatea________________________________________________ Vechimea n domeniul asisten ei psihopedagogice___________________ Grad didactic________________________________________________

Relatii profesionale: - Ierarhice de subordonare: director, director adjunct, responsabil comisie metodica; - De colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unitatii de invatamant, - cu cabinetele logopedice; cu personalul din CJRAE Valcea,cu comisiile de evaluare complex ; cu institu ii guvernamentale i non-guvernamentale cu atribu ii similare, complementare sau conexe n domeniul educa ional (de exemplu funda ii, cabinete medicale, Poli ie, DGASPC, Centrul Antidrog, etc.); - De reprezentare a unitatii scolare la activitati /concursuri/festivaluri etc. la care participa ca delegat

2. Obiectivele postului: a. depistarea, evaluarea complex i identificarea tulbur rilor psihomotrice si fizice la copiii pre colari /scolari din centru si din afara centrului; b. asigurarea caracterului preventiv al activit ii de kinetoterapie, prin acordarea unei aten ii prioritare copiilor/ pre colari cu deficiente fizice si psihomotrice, n scopul recuperarii abilitatilor motrice;

c. orientarea terapiei psihomotrice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare i integrare colara i social ; d. corectarea tulbur rilor psihomotrice n vederea diminu rii riscului de e ec colar.

3 . Descrierea locului de munc : - fiecare kinetoterapeut i desf oar activitatea ntr-o sala de kinetoterapie asigurata de institu ia unde este ncadrat; - unitatea de nv mnt va dota respectiva sala de kinetoterapie cu echipamente necesare desf ur rii n condi ii optime a activit ii de kinetoterapie.

I.ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI


1. PROIECTAREA ACTIVITATII ELEMENTE DE COMPETENTA * analizarea curriculumului scolar; * fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale elevilor; *stabilirea strategiilor didactice optime; * elaborarea documentelor de proiectare; * proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselorTIC; * actualizarea documentelor de proiectare didactica ; * proictarea activitatii extracuriculare * recuperarea psihomotrica prin invatare; * oferirea de informatii de specialitate membrilor familiei; * asigurarea prin intermediul metodelor, procedeelor i tehnicilor specifice prevenirea i diminuarea factorilor care determin tulbur ri de instabilitate psihomotrica, comportamente de risc sau disconfort psihic. * asigurarea examinarii psihomotrice a elevilor, la cererea p rin ilor, a colii sau a inspectoratului colar n situa ii de e ec colar, abandon colar, etc; * readaptarea din punct de vedere functional al copiilor/elevilor afectati psihomotric; * respectarea principiilor de baza ale activitatii de kinetoterapie: - SA NU FACI RAU! Kinetoterapeutul trebuie sa cunoasca foarte bine cum si cand se aplica anumite procedeee kinetoterapeutice, care sunt posibilitatile , dar si limitele lor; - participarea activa si constienta a pacientului. Kinetoterapeutul trebuie sa fie sigur ca elevul a inteles modul in care se efectueaza fiecare exercitiu fizic; - comunicarea eficienta intre kinetoterapeut si elev este necesara pentru realizarea unei atmosfere de lucru favorabila scopului terapeutic si pentru sustinerea pe plan psihic a eforturilor depuse de elev; - individualitatea tratamentului kinetoterapeutic; * sprijinirea activitatatii comisiilor metodice ale educatoarelor, nv torilor, institutorilor i profesorilor, activitatea de consiliere i orientare a dirigin ilor ; * participarea anuala cu lucr ri tiin ifice la simpozioane / sesiuni de comunic ri tiin ifice, colaboreaz n activit i de cercetare specifice domeniului; * participarea la cursuri de formare / dezvoltare profesional ; * participarea n calitate de membru / coordonator / colaborator la proiecte de specialitate, proiecte/ programe cu carater educa ional; * ntocmirea, actualizarea, completarea tuturor documentelor specifice cabinetului de kinetoterapie

2. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE * implicarea in realizarea ofertei educationale * promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori a unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale * facilitarea procesului de cunoastere , intelegere, insusire si respectarea regulilor sociale * initierea si derularea proiectelor si parteneriatelor II. ALTE ATRIBUTII In functie de nevoile specific ale unitatii de invatamant salariatul este obligat sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de angajator, precum si sa respecte normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii, de PSI si ISU , in conditiile legii: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ RASPUNDEREA DISCIPLINAREA: Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau indeplinirea lor in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului si/sau sanctionarea disciplinara , conform prevederilor legii.

Am luat la cunostinta, Director,