Sunteți pe pagina 1din 8

Academia de Studii Economice din Republica Moldova

Referat
la tema: ,,Riscul politic

Efectuat:Glijin Alexandru A-291

Chisinau 2011

Riscul politic-este riscul legat de situatia politica si activitatea statului,conditionate de schimbarile acestora,care influeanteaza negativ rezultatele activitatii intreprinderii,precum si riscurile schimbarilor in politica interna a intreprinderii. Riscurile politice decurg din modificarile strategiei,tacticii si actiunilor curente ale factorilor politici din propria tara la nivel regional,national,local, din tarile cu care intreprinderea are contacte directe si indirecte si ale marilor organizatii internationale.Cele mai frecvent manifestate riscuri politice sunt independente de actiunile intreprinderii si pot fi: - Riscuri de restringere a importurilor si exporturilor; - Riscul limitarii transferului valutar; - Riscul refuzului admiterii produselor firmei pe teritoriul anumitor state; - Riscul referitor la sechestrarea si rechizitionarea unor bunuri apartinind unor agenti economici straini; - Riscul de tara,care reflecta nu numai factori de natura politica,ci si de natura economica,sociala. n modul cel mai simplu, riscul politic se refer la posibilitatea ca decizii politice, condi ii sau evenimente politice dintr-o ar s afecteze climatul investi ional ntr-o asemenea m sur nct investitorii s piard bani, sau s nu ob in marje de profit att de mari precum cele anticipate n momentul n care investi ia a fost f cut . Multe dintre defini iile timpurii ale riscului politic explicau acest fenomen ca simpla interven ie a guvernului n opera iunile de business dintr-o ar . Shapiro vede riscul politic ca fiind o interven ie a guvernului n mersul economiei care afecteaz n bine sau n r u valoarea firmei care investe te n acea economie. Defini iile mai recente ale riscului implic , n schimb, mult mai multe aspecte dect simpla implicare a politicului n economie. Defini ia urm toare ofer exemple mai concrete de factori care pot fi inclu i n riscul politic: Riscul politic poate fi definit ca riscul unei pierderi financiare, strategice sau de personal a unei companii, cauzate de factori care nu in de pia , precum politici sociale (fiscale, monetare, comerciale, industriale, de venit, de munc , de dezvoltare) sau macroeconomice, sau de evenimente legate de instabilitatea politic (terorism, revolte, lovituri de stat, r zboi civil, insurec ii). Riscurile politice au fost mp r ite de anali ti n macro-riscuri i microriscuri. Ace tia au explicat c riscul politic poate fi evaluat i luat n considerare de un agent ecconomic la nivel macro (schimbare de guvern, instabilitate politic ), dar i la nivel micro (schimb ri n condi iile industriale specifice). n plus, riscurile

politice pot fi diferen iate n externe sau interne,dar si in societale si guvernamentale. Ian Bremmer explic cel mai bine riscul politic i cum acesta este complementar analizei economice a riscului. El spune c cele dou r spund la ntreb ri diferite: dac analiza riscului economic arat dac o anumit ar are capacitatea de a- i pl ti datoriile, analiza riscului politic arat dac aceea i ar are voin a politic de a- i pl ti datoriile. Deoarece afacerile sunt deseori afectate de decizii politice n rile n care opereaz , acas sau n str in tate, toate companiile evalueaz mediul politic n scenarii planificate. Totu i, riscul politic poate fi att de abstract nct multe business-uri nu au procesele necesare ntr-att de bine definite nct s i poat evalua pertinent expunerea la un astfel de risc. In continuare vom oferi cite un exemplu specific fiecarui tip de risc din componenta riscurilor politice. 1.Riscul de restringere a exporturilor. - Un bun exemplu specific Republicii Moldova ar fi riscul de restringere a exportului vinului in Republica Belarus si Rusia. Republica Belarus impune un embargou pentru vinurile i coniacurile moldovene ti. Aceste informa ii au fost f cute publice la 6 aprilie 2010, de c tre prim-ministru Vlad Filat, in cadrul edin ei Cabinetului de mini tri. Potrivit premierului, viceministrul belarus al S n t ii, care este i medicul sanitar al rii, a emis o dispozi ie prin care a interzis importul vinurilor i coniacurilor din Republica Moldova.Aceast decizie, ns , nu a fost transmis printr-o scrisoare oficial ,fax. Vlad Filat a cerut ministrului Agriculturii, Vasile Bumacov, i ministrului de Externe, Iurie Leanc , s verifice care sunt cauzele. Rog s verifica i care sunt motivele, s vede i dac ntr-adev r vinul nu corespunde standardelor sau dac s-a mers pe formula blocajelor artificiale, pe criterii politice. Rela iile dintre noi i Belarus trebuie s fie bune, dar din ambele p r i. Noi trebuie s avem grij de produc torii no tri, nu de cei din Belarus, a subliniat premierul. Men ion m c Belarus este a doua ca m rime pia de desfacere pentru vinurile i coniacurile moldovene ti. - Un alt exemplu referitor la interzicerea exportului: Rusia interzice importurile de vinuri din Republica Moldova,potrivit unui ordin parvenit serviciului vamal, la cateva saptamani dupa ce presedintele moldovean in exercitiu a iritat Moscova denuntand regimul sovietic drept unul de ocupatie. Productia de vinuri reprezinta circa o cincime din economia R. Moldova, in acest

sector activand peste un sfert din salariatii din una dintre cele mai mici si mai sarace tari din Europa. Practic, interdictia rusa asupra importurilor de vin ii inlatura pe producatorii moldoveni de pe cea mai mare piata de desfacere de care dispuneau. Ordinul invoca preocupari privind calitatea vinului moldovean, care au fost exprimate in mod repetat de serviciul rus pentru protectia consumatorului, Rospotrebnadzor.

2. Riscul limitarii transferului valutar. Prezenta lege stabile te principiile generale de reglementare valutar n Republica Moldova, drepturile i obliga iile reziden ilor i nereziden ilor aferente domeniului valutar, precum i mputernicirile organelor controlului valutar i atribu iile agen ilor controlului valutar. Legisla ia valutar a Republicii Moldova include prezenta lege, Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Na ional a Moldovei, alte acte legislative n partea ce reglementeaz raporturile aferente reglement rii valutare, actele normative elaborate n vederea execut rii actelor legislative men ionate, inclusiv actele normative ale B ncii Na ionale a Moldovei, precum i tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte. Prin intermediul transferurilor valutare are loc schimbul de moneda dintre diferite tari ,cu care RM are posibilitati de colaborare. Daca ar aparea riscul limitarii transferului valutar atunci ar avea loc urmatoarele: - reducerea ritmului activit ii economice n rile partenere, care a influen at exportul moldovenesc i a condus la reducerea transferurilor b ne ti n Moldova; - sc derea productivit ii i reducerea consumului, ceea ce scade importul i, respectiv, veniturile la bugetul de stat; - reducerea interesului investitorilor fa de pia a n dezvoltare, ceea ce poate conduce la sc derea investi iilor str ine directe. 3.Riscul de tara Riscul de tara reprezinta probabilitatea pierderilor din activitati internationale, ca urmare a unor evenimente economice, sociale si politice specifice fiecarei tari n parte. Acesta este perceput ca fiind un pericol la adresa economiei tarii respective, influentand platile acesteia. Riscul de tara se imparte in risc suveran si risc monetar. Prima categorie face referire la actiunile statului care impiedica onorarea obligatiilor externe, in timp ce riscul monetar este cauzat de schimbarea cursului monedei de contract sau de credit.Republica Moldova r mne a fi o ar cu cel

mai crescut risc de faliment social, economic i politic n Europa, ocupnd locul 66 din 177 n indicele statelor falimentare pe anul 2011.Totu i, Moldova i-a mbun t it pozi ia ridicndu-se cu opt pozi ii, anul trecut fiind pe locul 58. Autorii studiului analizeaz 12 indicatori sociali, economici, politici i militari, n calcul fiind luate peste 30 mii de surse deschise. Printre problemele cu care se confrunt ara sunt men ionate: accentuarea problemei demografice, migra ie, dezvoltarea economic neuniform , s r cie, interven ia actorilor str ini, nr ut irea serviciilor publice, etc. Riscul de tara este determinat in principal de producerea unor evenimente interne dintre care cele mai importante sunt framantarile politice (schimbarile de guvern, politica guvernului, preluarea puterii de partide nationaliste, instaurarea dictaturii, etc.). Aceste schimbari pot fi anticipate cu greu pe o perioada mai mare de 5-10 ani. Un exemplu specific acestu tip de risc este problema transnistreana. Conflictul transnistrean a izbucnit ca o problem intern a Republicii Moldova, conducerea de atunci f cnd eforturi s aplaneze situa ia prin mijloace interne precum APELUL Guvernului Republicii Moldova c tre locuitorii din raioanele de pe malul stng al Nistrului, din 15 martie 1991,prin care se spera ca se va ajunge la aplanarea focului. Cauzele principalele, care au determinat liderii mi c rii separatiste din regiunea de est a Republicii Moldova s opun rezisten , inclusiv militar , autorit ilor legale ale Republicii Moldova snt urm toarele: Teritorial-statutare: declan area conflictului cu autorit ile constitu ionale ale rii a avut ca obiectiv principal acapararea unei p r i a teritoriului Republicii Moldova, n scopul cre rii condi iilor prealabile de desemnare a statutului forma iunii separatiste ca stat cvasi-independent; Geopolitice: crearea platformei de presiune politic n scopul men inerii Moldovei n sfera de influen a Rusiei, pentru a preveni presupusa unire cu Romnia, crearea n acest scop a enclavei ruse la frontiera moldo-ucrainean ; Cultural-lingvistice: nemul umirea minorit ii - vorbitorilor de limb rus de introducerea limbii moldovene ti n calitate de limb de stat i necesitatea de a se adapta situa iei noi. Socio-economice: amenin area de redistribuire a puterii i a resurselor economice n regiunea transnistrean ; Socio-ideologice: opunerea de rezisten a nomenclaturii de tip sovietic proceselor de democratizare i ncerc rile lor de a- i men ine statutul n cadrul vechiului sistem pe teritoriul regiunii; Etno-demografice: tendin a de a mobiliza i a angaja n lupta cu autorit ile legale ale Republicii Moldova colectivele de munc ale ntreprinderilor industriale mari,

I.

II.

III.

IV. V.

VI.

de pe malul sting al Nistrului, formate, n general, ca urmare a migra iei for ei de munc din republicile slave ale URSS;

...Concluzie...
Un factor de risc important pentru ar , n general, i pentru reformele democratice, n special, este nivelul sc zut de cultur general , politic i juridic al clasei care guverneaz n prezent Republica Moldova. Modul simplist de

percepere al realit ii, atitudinea de sfidare a principiilor eticii i moralit ii, iresponsabilitatea fa de ar i popor, predominarea intereselor de clan i nivelul ridicat al corup iei au contribuit la apari ia multor probleme n procesul de administrare politic i statal : 1. nc lcarea sistematic a normelor democratice, admiterea practicilor ilegale n procesul de conducere; 2. nflorirea corup iei, implicarea n acte criminale a reprezentan ilor structurilor puterii i ca urmare, a ntregii societ i; 3. Atitudinea nihilist fa de cerin ele i nevoile p turilor largi ale societ ii i priorit ile de natur economic i social ; 4. nstr inarea fa de interesele societ ii i atitudinea iresponsabil fa realizarea reformelor i stabilizarea situa iei din ar ; de

5. Insolvabilitatea strategic i ideologic , iar ca urmare, subestimarea riscurilor ap rute, miza pe r bdarea nelimitat a oamenilor. Este evident c anume de pe pozi ia identific rii i n elegerii configura iei socioculturale i politice na ionale trebuie s se porneasc n c utarea proiectelor optime de dezvoltare statal i legal a Moldovei, a unui sistem de mijloace i metode de exercitare a puterii publice.

Bibliografie 1. Conferinta stiintifica internationala,ASEM 2. ,,Riscul in activitatea economica ,autor:Petru Prunea,Edit.Economica

3. 4. 5. 6.

Analele ASEM,vol. IV,Edit.ASEM Chisinau 2006 www.moldovenii.md www.google.md ,,Managementul riscurilor in afaceri autor:Liudmila Stihi