Sunteți pe pagina 1din 4

R OM N IA JUDE UL IA I MUNICIPIUL PA CANI CONSILIUL LOCAL

PROIECT

VIZAT PENTRU LEGALITATE S E C R E TAR , ZUZAN MIRCEA

HOT

RRE

privind aprobarea indicatorilor Tehnico- Economici pentru obiectivul '' REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNCA din municipiul Pascani Consiliul Local al municipiului Pa cani, jude ul Ia i; Avand in vedere expunerea de motive nr. 1049/17.01.2011, intocmita de Viceprimarul municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului de hotarare ; Avand in vedere raportul comun nr. 1050 / 17.01.2011 intocmit de Compartimentul Tehnic-Investitii , Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii si Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani ; Avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico-Economic nr.1 din 04.01.2011; Avnd n vedere prevederile art. 44 si 45 din Legea finan elor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ; Avnd n vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea structurii si
metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863/2008, privind aprobarea con inutuluicadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii i lucr ri de interven ii, modificat si completat de Ordinul nr. 276/2009, pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008;

n conformitate cu art. 36, alin. (2) lit. b) i lit. d), alin. (4) lit. a) si in temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat , cu modificarile
si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat , cu modificarile si completarile ulterioare, HOT R TE:

Art. 1 Se aproba indicatorii tehnico economici cuprinsi in Devizul General anexat la prezenta, elaborat de SC CLASS PROJECT SRL Pascani, in vederea achizitionarii serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor la obiectivul '' REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNCA : -Valoarea totala -2.741.662 lei cu TVA la un curs de 4,210 lei la 1 euro ; -Valoarea lucrarilor C+M - 2.487.980 lei cu TVA ; -Aria construita = 720,00 metri patrati ; -Suprafata desfasurata a obiectivului = 1.038,00 metri patrati , -Suprafata de teren a zonei adiacente este de 1.904,00 metri patrati.

Art. 2.Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hot rri se nsarcineaza : Primarul municipiului Pa cani, Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Compartimentul Tehnic-Investitii, Compartimentul Achizitii publice si Contracte , Compartimentul Juridic i Contencios si Compartimentul Patrimoniu si Contracte ; Art. 3. Biroul Administratie Publica va comunica in copie prezenta hot rre: Institu iei Prefectului jude ului Ia i; Primarului municipiului Pa cani ; Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii; Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate; Compartimentului Patrimoniu si Contracte ; Compartimentului Achizitii Publice si Contracte ; Compartimentului Juridic i Contencios; Compartimentului Tehnic-Investitii ; Mass-media .

Ini iatorul proiectului de hot rre: Viceprimar, Ing. Ioan IONI

PRE EDINTE DE EDIN Consilier, _____________ Nr. _______________

Contrasemneaz SECRETAR, MIRCEA ZUZAN

EXPUNE RE

DE

MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor economici ai obiectivului '' REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNCA din municipiul Pascani , in vederea achizitionarii serviciilor de proiectare si executiei lucrarilor

Avnd in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 modificata si completata , privind finantele publice locale , prevederile Legii nr.215/2001 , privind administratia publica locala , modificata si completata ; Lund in considerare starea actuala a obiectivului , necesitatea unor consolidari si reabilitari , in sensul realizarii conditiilor minimale necesare desfasurarii de activitati specifice in cea mai populata suburbie a municipiului Pascani ; Lund in considerare faptul ca finantarea necesara realizarii obiectivului se va face prin adoptarea unei Hotarari a Guvernului Romaniei ; In vederea realizarii serviciilor de proiectare si executarii lucrarilor , solicit aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ; Fata de cele prezentate , propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani , proiectul de hotarare in forma prezentata.

VICEPRIMAR , Ing. Ioan IONITA

ROMA N I A JUDETUL IASI COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTITII NR. 1050/17.01.2011 RAPORT

DE ACORD PRIMAR, DR. Grigore Craciunescu

Consiliului Local al municipiului Pascani Avnd in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 modificata si completata , privind finantele publice locale , Legea nr.215/2001 , privind administratia publica locala , modificata si completata , prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea structurii si metodologiei de elaborare a Devizului General pentru obiective de investitii si lucrari de interventii , cu modificarile ulterioare , Compartimentul Tehnic-Investitii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani , propune : -adoptarea Proiectului de Hotarare privind aprobarea Indicatorilor tehnicoeconomici cuprinsi in Devizul General al obiectivului '' REABILITARE CAMIN CULTURAL LUNCA din municipiul Pascani , elaborat de SC CLASS PROJECT SRL Pascani si anexat la prezentul , in vederea achizitionarii serviciilor de proiectare si a executiei lucrarilor . Mentionam ca documentatia formata din : -Expertiza tehnica ; -Expertiza energetica ; -Releveu ; -Devizul General privind cheltuielile necesare realizarii investitiei ; -HCL nr 109/2008 a fost depusa in cursul anului 2010 la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului . In consecinta , va solicitam sa hotarati . Compartiment TEHNIC INVESTITII , Ing. D. Nechita

Serviciul BFC Ec. Alina Cretu

Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii ing. Ciprian Prisecaru


Compartiment Juridic si Contencios Cojocaru Ionut Lucian