Sunteți pe pagina 1din 46
 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 1 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

NTI-TEL-R-002-2007-00

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Aprobată de Directorul General al C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.

Dr. Ing. Stelian Alexandru GAL

prin Nota internă nr. 18512 din 21 septembrie 2007

Aviz CTES DirecŃie nr. 50 / 2007

Drept de proprietate:

Prezenta procedură este proprietatea Companiei NaŃionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea şi utilizarea parŃială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii “Transelectrica” - S.A.

septembrie 2007

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 2 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

DirecŃia responsabilă de elaborarea normei tehnice interne

DIRECłIA MANAGEMENTUL ACTIVELOR Director Drd. Ing. Ciprian DIACONU

Responsabil de lucrare: Ing. Cristina STOICOF

Identificare versiune curentă:

Prezenta versiune a textului a fost realizată la solicitarea responsabilul de lucrare la data de 2 martie 2007.

Pentru orice observaŃie apelaŃi pe dna. ing. Cristina Stoicof.

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 3 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

CONłINUTUL REGULAMENTULUI TEHNIC

(fiecare capitol este editat în fasciculă separată) Capitolul......................................................................................

 • 1 - TRANSFORMATOARE DE PUTERE

nr. de pagini fasciculă 46 pagini

.............................................................

 • 2 - BOBINE DE REACTANłĂ SHUNT ÎN ULEI

30 pagini

 • 3 - TRANSFORMATOARE DE CURENT (CU IZOLAłIE ULEI MINERAL

ŞI RESPECTIV SF6)

................................................................................

18 pagini

 • 4 - TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE (CU IZOLAłIE ULEI MINERAL

ŞI RESPECTIV SF6)

................................................................................

27 pagini

 • 5 - TRANSFORMATOARE COMBINATE

............................................................

20 pagini

 • 6 - INTRERUPTOARE (TIP IO SAU CU IZOLAłIE SF6)

24 pagini

 • 7 – SEPARATOARE

12 pagini

 • 8 – DESCĂRCĂTOARE

...................................................................................

16 pagini

 • 9 - CELULE PREFABRICATE SI CELULE CAPSULATE, CU IZOLATIE IN SF6

11 pagini

 • 10 - TRECERI IZOLATE

.................................................................................

10 pagini

 • 11 - IZOLATOARE PENTRU TENSIUNI PESTE 1KV

15 pagini

 • 12 - LINII ELECTRICE AERIENE (LEA)

..............................................................

9 pagini

 • 13 - CABLURI DE ENERGIE, DE COMANDĂ - CONTROL, DE TELEMECANICĂ

13 pagini

 • 14 - BARE COLECTOARE / CAPSULATE

9 pagini

 • 15 - BATERII DE ACUMULATOARE

.................................................................

 • 16 - INSTALAłII DE LEGARE LA PĂMÂNT

11 pagini

 • 17 - BOBINE DE BLOCAJ SI CONDENSATOARE PENTRU

TELECOMUNICAłII PE LEA

.....................................................................

10 pagini

 • 18 - INSTALAłII DE COMANDA - CONTROL

21 pagini

 • 19 - COMPENSATOARE ELECTRICE

................................................................

11 pagini

 • 20 - MOTOARE ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV

.....................................

12 pagini

 • 21 - ULEIURI MINERALE ELECTROIZOLANTE ŞI DE ACłIONARE

18 pagini

 • 22 - HEXAFLUORURA DE SULF

9 pagini

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 4 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

INTRODUCERE

Normativul de exploatare PE 116/94 “Normativ de încercari şi măsuratori la echipamente şi instalaŃii electrice”a fost elaborat în perioada 1993 - 1994, la nivelul cunoştinŃelor tehnologice din acea perioadă, multe din condiŃiile tehnice (şi chiar erori) fiind preluate din vechiul normativ editat în anul 1984. Ca urmare a evoluŃiei tehnologice pe plan naŃional şi internaŃional, în perioada scursă de la elaborarea ultimei ediŃii a acestuia, apariŃiei de noi standarde sau a revizuirii/actualizării celor existente în domeniul fabricaŃiei/ mentenanŃei echipamentelor şi instalaŃiilor electrice, precum şi introducerea de noi soluŃii/echipamente/instalaŃii electrice în cadrul RET, a devenit necesară modificarea/actualizarea la nivel C.N. Transelectrica a Normativului PE116, în sensul elaborării prezentei InstrucŃiuni Tehnice Interne privind încercările şi măsuratorile la echipamentele şi instalaŃiile electrice din cadrul retelei electrice de transport a energiei electrice - RET. Prin elaborarea documentului tehnic “Normă Tehnică Internă privind încercările şi măsurătorile la echipamentele şi instalaŃiile electrice din cadrul RET”, se crează premizele îndeplinirii următoarelor obiective principale ale C.N. Transelectrica S.A. în domeniul strategiei de management al activelor fixe, urmărind maximizarea performanŃelor acestora şi minimizarea costurilor:

 • - optimizarea duratei de viaŃă pe termen mediu şi lung a echipamentelor din cadrul RET;

 • - stabilirea criteriilor de evaluare a stării tehnice a echipamentelor din staŃiile şi LEA ale C.N. Transelectrica S.A. pe baza de încercări în conformitate cu reglementările interne/internaŃionale specifice în vigoare;

 • - precizarea nomenclatorului de încercări, pentru fiecare tip de echipament din RET, diferenŃiat în funcŃie de prilejul efectuării probelor (PIF, mentenanŃă minoră, mentenanŃă majoră, după incidente, expertize tehnice), a periodicităŃii de efectuare a încercărilor, condiŃiilor de efectuare a acestora;

 • - stabilirea valorilor de referinŃă (daca este cazul), precum şi a valorilor de control pentru fiecare tip de echipament din RET;

 • - determinarea stării echipamentului şi prescrierea de recomandări privind menŃinerea în exploatare/necesitatea retragerii din exploatare a acestuia;

 • - determinarea şi verificarea parametrilor necesari planificării regimurilor de funcŃionare şi stabilirii reglajelor protecŃiilor şi automatizarilor din RET. Prezenta Normă Tehnică Internă se referă la urmatoarele echipamente şi instalaŃii electrice

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 5 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

din cadrul RET:

1.

Transformatoarele de putere;

2.

Bobine de reactanŃă shunt;

3.

Transformatoare de curent (cu izolaŃie ulei mineral şi respectiv SF6);

4.

Transformatoare de tensiune (cu izolaŃie ulei mineral şi respectiv SF6);

5.

Transformatoare combinate ;

6.

Intreruptoare (tip IO sau cu izolaŃie SF6);

7.

Separatoare;

8.

Descărcătoare ;

9.

Celule;

10.

Treceri izolate ;

11.

Izolatoare;

12.

Linii electrice aeriene (LEA);

13.

Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică;

14.

Bare colectoare/capsulate;

15.

Baterii de acumulatoare;

16.

InstalaŃii de legare la pământ;

17.

Bobine de blocaj pentru telecomunicaŃii pe LEA;

18.

InstalaŃii de comanda-control;

19.

Compensatoare sincrone;

20.

Motoare electrice de curent alternativ;

21.

Uleiuri minerale electroizolante şi de acŃionare;

22.

Hexafluorura de sulf.

Pentru fiecare capitol sunt date documentele tehnice de referinŃă şi acolo unde elaboratorul a considerat necesar, sunt făcute precizări suplimentare. Aşa cum rezultă din prezenta Normă Tehnică Internă, elaborată în conformitate cu actualele prevederi/date tehnice din standarde, proceduri de mentenanŃă, sisteme expert şi respectiv din literatura tehnică de specialitate, nomenclatorul de probe şi măsurători la echipamentele şi instalaŃiile din reŃeaua de transport a energiei electrice are în vedere strategii de mentenanŃă diferenŃiate în funcŃie de componentele reŃelei, majoritare fiind strategiile de mentenanŃă bazate pe timp şi respectiv pe stare. O alta caracteristică, similară celei pe plan internaŃional, este tendinŃa principală de a descoperi şi aplica proceduri de diagnoză sensibile care să permită depistarea deficienŃelor în faza

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ

Cod:

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE NTI-TEL-R-002-2007-00_1

ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE

NTI-TEL-R-002-2007-00_1

LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET

Pagina 6 din 46

1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Revizia: 0

incipientă de manifestare, şi respectiv de a efectua la timp lucrările de mentenanŃă minoră care să elimine aceste deficienŃe incipiente (dacă este posibil din punct de vedere tehnic). Rezultatul previzibil este caracterizat prin reducerea riscului transformării deficienŃelor minore în deficienŃe majore, reducerea perioadei de indisponibilitate a echipamentelor şi a instalaŃiilor, evitarea costurilor mari pentru lucrări de mentenanŃa majoră sau pentru înlocuirea echipamentelor. Prezenta Normă Tehnica Internă cuprinde incercari si conditii limita la nivelul practicilor internationale actuale de diagnoza si mentenanta, care tin seama de durata de viata avansata a majoritatii echipamentelor si instalatiilor electroenergetice (cand este crescuta probabilitatea de aparitie a deficientelor de natura electrica, termica, mecanica si/sau chimica) si de faptul ca in astfel de situatii pragurile limita de atentionare si defect trebuie coborate datorita rezervei relativ reduse a duratei de viata si de probabilitatile mai ridicate producere a defectelor si avariilor. Conform prezentei Norme Tehnice Interne probele, încercările, măsuratorile se vor executa cu prilejul următoarelor lucrări:

a - PIF: Punere în funcŃiune; b - M1: MentenanŃă de nivel 1 echivalantă cu IT: InspecŃia Tehnică; c - M2: MentenanŃă de nivel 2 echivalentă cu RT: Revizia Tehnică; d - M3: MentenanŃă de nivel 3 echivalentă cu RC: ReparaŃia Curentă; e - M4: MentenanŃă de nivel 4 echivalentă cu RK: ReparaŃia Capitală; f - AS: Analize Speciale (efectuate cu prilejul unor incidente sau avarii, cu prilejul expertizării stării tehnice momentane a echipamentului, etc.). Nivelul şi conŃinutul lucrărilor de mentenanŃă menŃionate sunt conforme documentului ANRE: 035.1.2.0.7.0.06/12/02 “Regulament de conducere şi organizare a activităŃii de mentenanŃă” şi respectiv normativului PE 016-8-1999 “Normativ privind lucrările de mentenanŃă la instalaŃiile de transport a energiei electrice”. Conform prezentei Norme Tehnice Interne rezultatele probelor, încercărilor, măsuratorilor se pot încadra în patru categorii de stare: Stare bună, Stare acceptabilă, Stare proastă şi respectiv Stare inacceptabilă. În categoriile de stare: Stare bună, Stare acceptabilă, Stare proastă echipamentul Corespunde condiŃiilor limită de funcŃionare stabilite de documente normative, standarde, cărŃi tehnice, etc. şi poate fi menŃinut în exploatare .. În categoria de stare: Starea inacceptabilă echipamentul Nu Corespunde condiŃiilor limită de funcŃionare decizia privind menŃinerea lui în exploatare fiind stabilită pe baza unei analize speciale.

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

Capitolul 1 - TRANSFORMATOARE DE PUTERE

Nr. Denumirea probei CondiŃii de IndicaŃii şi valori de control crt. execuŃie a probei Momentul efectuării
Nr.
Denumirea probei
CondiŃii
de IndicaŃii şi valori de control
crt.
execuŃie a probei
Momentul efectuării
incercarii/masuratorii/analizei/
controlului
ObservaŃii
0
1
2 3
4 5
1.1.
Incercarea uleiului
1.1.1
Aspect
Examinare vizuală
Limpede, fără particule în suspensie
Lo
Prilej
c
PIF
Lucrări de
A
pr
mentenanŃă nivel
S
el.
M
M
M
M
.
1
2
3
4
(I
(R
(R
(R
T)
T)
C)
K)
N
x
x
x
x
S
N
x
x
x
x
M
NI
x
x
x
x
x
x
C
x
x
x
x
x
x
o
C
x
x
x
x
x
R
S
1.1.2
Culoare ASTM
ASTM D 1500
Stare
Culoarea
uleiului din toate tipurile de transformatoare
de putere
Lo
Prilej
La PIF
In exploatare
Bună
≤ 0,5
≤1
Acceptabil
-
>1 - ≤2,5

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

       

ă

       

el.

 

M

M

M

M

     

Proastă

-

>2,5 - ≤4

.

1

2

3

4

Inacceptab

> 0,5

>4

(I

(R

(R

(R

ilă

T)

T)

C)

K)

 

N

x

   

x

x

x

S

N

x

   

x

x

x

M

NI

x

x

x

x

x

x

C

x

x

x

x

x

x

o

C

x

 

x

x

x

x

R

S

 

1.1.3

Densitatea relativă

STAS 35

 

Stare

Densitatea relativă a

   

Lo

Prilej

   

/g/cm 3 /

uleiului din toate tipurile de transformatoare

c

PIF

Lucrări de

 

A

de putere

pr

mentenanŃă nivel

S

La PIF

In exploatare

el.

M

M

M

M

Bună

≤ 0,89

≤0,89

.

1

2

3

4

Acceptabil

-

-

(I

(R

(R

(R

ă

T)

T)

C)

K)

Proastă

-

-

N

x

       

x

Inacceptab

> 0,89

>0,89

S

ilă

N

x

       

x

 

M

NI

x

x

x

 • x x

 

x

C

x

   
 • x x

 

x

o

C

x

   
 • x x

 

x

R

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

1.1.4

Tensiunea de

SR EN 60156

 

Stare

Tensiunea de străpungere

     

Loc

Prilej

   

străpungere

La PIF

 

În exploatare

 

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

/kV/

U N trafo.

4

 

22

11

<1

40

22

11

<1

.

mentenanŃă nivel

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

M1

M2

M3

M4

Bună

7

 

6

6

5

>7

>6

>6

>5

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

0

5

0

5

0

5

0

5

NS

x

x

x

x

x

x

Acceptabil

-

 

-

-

-

>6

>6

>5

>5

NM

x

   

x

x

x

ă

 

5

-

0-

7,5

0

-

NI

x

x

x

x

x

x

≤7

≤6

-

≤5

Co

x

x

x

x

x

x

0

5

≤6

5

CRS

x

x

x

x

x

x

0

 

Proastă

-

 

-

-

-

62

57

55

45

 

,5-

,5 -

-

-

≤6

≤6

≤5

≤5

5

0

7,5

0

Inacceptab

<7

 

<6

<6

<5

<6

<5

<5

<4

ilă

0

5

0

5

2,5

7,5

5

5

 

1.1.5.

Tangenta unghiului

SR CEI 60247

 

Stare

Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a

     

Loc

Prilej

   

de pierderi

uleiului din transformator, la temperatura de

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

dielectrice la 90°C

90

°C

 

.

mentenanŃă nivel

/%/

La PIF

 

In exploatare

 

M1

M2

M3

M4

U N trafo.

4

 

22

11

<1

40

22

11

<1

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

NS

x

x

x

x

x

x

Bună

≤0

 

≤0

≤0

≤0

<1

<1

<1

<1

NM

x

   

x

x

x

,2

,2

,3

,3

NI

x

x

x

x

x

x

Acceptabil

       

1

1

1

1

Co

x

x

x

x

x

x

ă

-

-

-

-

CRS

x

x

x

x

x

x

<3

<3

<3

<5

 

Proastă

       

3

3

3

5

-

-

-

-

≤5

≤5

≤5

≤1

0

Inacceptab

0,2

 

>0

>0

>0

>5

>5

>5

>1

ilă

,2

,3

,3

0

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

 

Rezistivitatea, la 20

 • 1.1.6 SR CEI 60247

   

Stare

Rezistivitatea de volum a uleiului din

     

Loc

Prilej

   

°C

transformator,

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

x10 9 /Ωm/

raportată la temperatura de 20 °C

 

.

mentenanŃă nivel

La PIF

 

In exploatare

 

M1

M2

M3

M4

U N trafo.

4

22

11

<1

40

22

11

<1

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

NS

x

 

x

x

x

x

Bună

2

2

6

6

>2

>2

>6

>6

NM

         

x

00

00

0

0

00

00

0

0

NI

x

 

x

x

x

x

Acceptabil

       

20

20

4

4

Co

         

x

ă

-

-

-

-

CRS

         

x

<2

<2

<6

<6

 

00

00

0

0

Proastă

       

5

5

1

1

-

-

-

-

<2

<2

<4

<4

0

0

Inacceptab

<2

<2

<6

<6

<5

<5

<1

<1

 
 

Punctul de

 • 1.1.7 STAS 5488

   

Stare

Punctul de inflamabilitate PM a uleiului din

   

Loc

Prilej

   

inflamabilitate PM

transformator

 

prel.

PIF

Lucrari de

 

AS

/°C/

La PIF

 

In exploatare

 

.

mentenanta nivel

U N trafo.

4

22

11

<1

40

22

11

<1

M1

M2

M3

M4

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

Bună

Nu se constată

Nu se constată

 

NS

x

x

x

x

x

x

modificari faŃa de

modificări faŃa de

NM

x

       

x

valoarea iniŃiala (din

valoarea iniŃială

NI

x

x

x

x

x

x

fabrică)

 

Co

x

   

x

 

x

Acceptabil

-

A scăzut cu cel mult 5

CRS

x

   

x

x

x

ă

% faŃă de valoarea iniŃială

 

Proastă

-

A scăzut cu cel mult

10

% faŃa de

Inacceptab

A scăzut cu mai

 

valoarea iniŃială A scăzut cu mai mult

ilă

mult 5 % faŃa de valoarea iniŃială

de 10 % faŃa de valoarea iniŃială

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

           
 
 • 1.1.8 Indicele de

STAS 23

 

Stare

Indicele de neutralizare (aciditatea organică)

   

Loc

Prilej

   

neutralizare

a uleiului din transformator

 

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

(aciditatea

La PIF

 

În exploatare

 

.

mentenanŃă nivel

organică)

U N trafo.

4

22

11

<1

40

22

11

<1

M1

M2

M3

M4

/mgKOH/g ulei/

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

Bună

≤0,

≤0,

≤0,

≤0,

<0,

<0,

<0,

<0,

NS

x

   

x

x

x

015

015

015

015

05

05

05

05

NM

x

     

x

x

Acceptabil

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

NI

x

x

x

x

x

x

ă

5-

5-

5-

5-

Co

x

 

x

x

x

x

<0,

<0,

<0,0

<0,

CRS

x

   

x

x

x

075

075

75

075

 

Proastă

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

75-

75-

75-

75-

≤0,

≤0,

≤0,1

≤0,

10

10

0

10

Inacceptab

>0,

>0,

>0,

>0,

>0,

>0,

>0,1

>0,

ilă

015

015

015

015

10

10

5

20

 
 
 • 1.1.9 Vâscozitatea

SR ISO 3104

 

Stare

Punctul de inflamabilitate PM a uleiului din

   

Loc

Prilej

   

cinematică

transformator

 

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

20

°C, 40 °C si/sau

La PIF

 

In exploatare

 

.

mentenanŃă nivel

50

°C

U N trafo.

4

22

11

<1

40

22

11

<1

M1

M2

M3

M4

/cSt/

/kV/:

00

0

0

10

0

0

0

10

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

Bună

Nu se constată

Nu se constata

 

NS

x

   

x

x

x

modificări fata de

modificări faŃa de

NM

           

valoarea iniŃială (din

valoarea de la PIF

NI

x

   

x

x

x

 

Co

x

   

x

x

x

Inacceptab

fabrică) Diferă cu mai mult

Diferă cu mai mult de

CRS

x

   

x

x

x

ilă

2,5 % faŃa de

10

% faŃa de

   

valoarea iniŃială (din fabrică)

valoarea de la PIF

 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

           
 
 • 1.1.10 STAS 9654

Tensiunea

   

Stare

Tensiunea interfacială ulei-apă a uleiului din

     

Loc

Prilej

   

interfacială ulei-apă

transformator

 

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

/dyne/cm/

La PIF

 

În exploatare

 

.

mentenanŃă nivel

U N trafo.

4

22

11

<11

40

22

11

<1

1

2

3

4

/kV/:

00

0

0

0

0

0

0

10

NS

x

   

x

x

x

Bună

≥38

≥38

≥38

≥38

≥3

≥3

≥3

≥3

NM

x

     

x

x

7,5

7,5

7,5

7,5

NI

x

x

x

x

x

x

Acceptabil

-

-

-

-

<3

<3

<3

<3

Co

x

   

x

x

x

ă

7,5

7,5

7,5

7,5

CRS

x

   

x

x

x

si-

si-

si-

si-

 

≥3

≥3

≥3

≥2

5

5

0

8

Proastă

-

-

-

-

<3

<3

<3

<2

5

5

0

8

si-

si-

si-

si-

≥3

≥3

≥2

≥2

2

0

8

5

Inacceptab

<38

<38

<38

<38

<3

<3

<2

<2

ilă

2

0

8

5

 
 

ConŃinutul de apă

 • 1.1.11 SR CEI 60814

   

Stare

ConŃinutul de apa (Karl Fischer), la 20 °C,

     

Loc

Prilej

   

(Karl Fischer), la

al uleiului din transformator

 

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

20 °C

La PIF

 

În exploatare

 

.

mentenanŃă nivel

/ppm/

U N trafo.

4

22

11

<11

40

22

11

<1

M1

M2

M3

M4

/kV/:

00

0

0

0

0

0

0

10

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

Bună

≤5

≤5

≤5

≤1

≤5

≤5

≤5

≤1

NS

x

x

x

x

x

x

0

0

NM

x

   

x

x

x

Acceptabil

 • - -

   
 • - >5

 
 • - >5

>5

>5

 

NI

x

x

x

x

x

x

ă

-

-

-

-

Co

x

 

x

x

x

x

≤7,

≤7,

≤1

≤1

CRS

x

   

x

x

x

5

5

0

5

 

Proastă

 • - -

     
 • - >7,

 • - >1

>7,

>1

 

5

-

5

-

0

-

5

-

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

                 

≤1

≤1

≤1

≤2

     

0

0

5

0

Inacceptab

>5

>5

>5

>1

>1

>1

>1

>2

ilă

0

0

0

5

0

 

1.1.12

ConŃinutul de

   

Stare

ConŃinutul de substanŃe insolubile în solvenŃi

   

Loc

Prilej

   

substanŃe

organici

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

insolubile în

în uleiului din toate tipurile de transformatoare

.

mentenanŃă nivel

solvenŃi organici

de putere

M1

M2

M3

M4

/%/

/%/

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

La PIF

 

În exploatare

 

NS

     

x

x

x

Bună

Lipsa

Lipsa

NM

         

x

Acceptabil

-

Lipsa

NI

x

   

x

x

x

ă

Co

x

   

x

x

x

Proastă

-

≤0,02

 

CRS

x

   

x

x

x

Inacceptab

> 0,005

 

>0,02

   

ilă

   
 

1.1.13

ConŃinutul de

SR CEI 60970

 

Stare

ConŃinutul de particule în uleiul din

   

Loc

Prilej

   

particule în ulei

transformator (număr şi mărime) la 100ml

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

(număr şi mărime)

ulei cu ∆≥ 5 µm

.

mentenanŃă nivel

la

M1

M2

M3

M4

100ml ulei cu ∆≥ 5

La PIF

 

În exploatare

 

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

µm

U N trafo.

4

22

11

<11

40

22

11

<1

NS

x

   

x

x

x

/kV/:

00

0

0

0

0

0

0

10

NM

x

       

x

Bună

≤5.000

 

≤5.000

 

NI

x

 

x

x

x

x

Acceptabil

-

>5.000 si ≤10.000

Co

x

   

x

x

x

ă

CRS

x

   

x

x

x

Proastă

-

>10.000 si ≤30.000

 

Inacceptab

>5.000

 

>30.000

 
 

NORMĂ TEHNICĂ INTERNĂ / ÎNCERCĂRILE ŞI MĂSURĂTORILE LA ECHIPAMENTELE ELECTRICE DIN CADRUL RET / 1 – TRANSFORMATOARE DE PUTERE Cod: NTI-TEL-R-002-2007-00_1

 
 • 1.1.14 ConŃinutul de

   

Stare

ConŃinutul de particule metalice în ulei: Cu,

   

Loc

Prilej

   

particule metalice

Al, Fe, etc.

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

în ulei: Cu, Al, Fe,

.

mentenanŃa nivel

etc.

La PIF

 

În exploatare

 

M1

M2

M3

M4

/mg/kg/

U N trafo.

4

22

11

<11

40

22

11

<1

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

 

/kV/:

00

0

0

0

0

0

0

10

NS

           

Bună

Lipsă

Conform procedurii

NM

           

Acceptabil

 

specifice

 

NI

         

x

ă

 

Co

           

Proastă

 

CRS

           

Inacceptab

Prezentă

   

ilă

 
 
 
 • 1.1.15 ConŃinutul de

SR CEI 61198

 

Stare

ConŃinutul de furfurol (2-furfural)

     

Loc

Prilej

   

furfurol

/ppm/

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

(2-furfural)

La PIF

 

În exploatare

 

.

mentenanŃă nivel

/ppm/

U N trafo.

4

22

11

<11

40

22

11

<1

M1

M2

M3

M4

/kV/:

00

0

0

0

0

0

0

10

(IT)

(RT)

(RC)

(RK)

Bună

≤0,1 ppm

 

≤ 5 ppm

 

NS

           

Acceptabilă

-

> 5 si ≤ 10 ppm

 

NM

           

Proastă

-

   

NI

x

       

x

Inacceptabi

>0,1 ppm

 

> 10 si ≤20 ppm >20 ppm

 

Co

           

   

CRS

           
   
 

Analiza

 • 1.1.16 SR CEI 60567

   

Stare /

400 kV

220 kV

110 kV

<110 kV

   

Loc

Prilej

   

cromatografică a

Un

prel.

PIF

Lucrări de

 

AS

gazelor dizolvate şi

Bună

 

.

mentenanŃă nivel

a gazelor libere

Acceptabil

Conform procedurii specifice

 

M1

M2

M3

M4

(H2, CH4, C2H6,

ă

 

(IT)

(RT)

(RC)